Anda di halaman 1dari 8

Soal kimia kelas 11 dan pembahasannya |

Soal Kimia kelas xi dan pembahasannya


Ditulis oleh: guru les Soal kimia kelas 11 dan pembahasannya | Soal Kimia kelas xi dan pembahasannya .
Semoga dapat bermanfaat buat adik adik siswa kelas xi. selamat belajar
1. Terletak di periode dan golongan berapakah unsur
a. Periode 5 golongan IXA
b. Peridoe 5 golongan IIA
c. Periode 4 Golongan IB
d. Periode 5 Golongan IB
e. Periode 2 golongan
Jawab : B

Unsur perak (Ag) terletak pada periode 5 dan golongan IB


2. Berapakah jumlah pasangan elektron total dari molekul
a. 2 domain
b. 3 doman
c. 4 domain
d. 0 domain
e. 1 domain
Jawab : A
molekul

Pasangan elektron ikatan : 2 domain


Pasangan elektron bebas : 0 domain
Total pasangan elektron : 2 domain
3. Suatu sistem meneriMa kalor sebesar 90 kJ dan dikenakan kerja sebesar 100 kJ. Berapa
perubahan energi dalam pada sistem tersebut?
a. +10 kJ
b. -10 kJ
c. -190 kJ
d. +190 kJ
e. + 90 kJ
Jawab : D
q = +90 kJ
W = +100 kJ
E = q + w
E = 90 kJ + 100 kJ

E = + 190 kJ
4. Diketahui suatu reaksi :

Jika reasi tersebut dibalik dan koefisien reaksi dibuat menjadi dua kali lipat, maka besar H
adalah...
a. -572 kJ
b. -286 kJ
c. +572 kJ
d. +286 kJ
e. -143 kJ
Jawab : C
Jika reaksi dibalik, maka tanda pada H juga dibalik, sehingga nilai H menjadi +286 kJ Jika
koefisien reaksi dibuat menjadi dua kali lipat, maka nilai H juga dikalikan 2, sehingga:
H = 2 (+286 kJ) = +572 kJ
5. Diketahui :
Hf CH3OH (l) = -238,6 kJ/mol
Hf CO2 (g) = -393,5 kJ/mol
Hf H2O (l) = -286 kJ / mol
Dari data diatas, berapakah besar entalpi pembakaran standar dari metanol?
a. -238,6 kJ/mol
b. -479,5 kJ/mol
c. -726,9 J/mol
d. -441 kJ/mol
e. -632 kJ/mol
Jawab : C

= (-393,5 kJ / mol + 2 (-286 kJ / mol)) (-238,6 )


= -726,9 kJ / mol
6. Laju reaksi suatu gas diyatakan dengan
bila volume diperkecil menjadi kali
volume semula, maka laju reaksi jika dibandingkan dengan laju reaksi mula-mula adalah...
a. 64 k
b.4 k
c. 16 k
d. k
e.0,5 k
Jawab : A

Volume menjadi

kali = konsentrasi menjadi 4 kali.

v = 64 k
7.
Percobaan :

Dari data di atas, berapakah orde rekasi NO?


a. 2
b.1
c. 0
d.3
e. 4
Jawab : A

x=2
8. Tentukan satuan k pada persamaan dibawah ini :

a.
b.
c.
d.
e.
Jawab : D
]

9.
Bila pada suhu 27C, diketahui reaksi tersebut mempunyai Kp sebesar 0,2 atm. Berapa nilai Kc?
a. Kc = 2 Kp
b.Kc = Kp
c. Kc = Kp
d.Kc = 0,25 Kp
e. Kc = 4 Kp
Jawab : B

Kp = 0,2 atm
Kp = Kc
10. Diketahui reaksi sebagai berikut :

Bila pada keadaan setimbang terdapat


Berapakah nilai Kc?
a. Kc =
b.Kc =
c. Kc =
d.Kc =
e. Kc =
Jawab : C

, dan

dalam wadah 1 L.

11. Di bawah ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran konsentrasi, kecuali..
a. Bila pereaksi ditambahkan, kesetimbangan bergeser ke arah produk
b.Bila volume dikurangi, kesetimbangan bergeser ke arah ruas yang memiliki jumlah mol
c. Bila tekanan ditambahkan, kesetimbangan bergeser ke arah ruas yang memiliki jumlah
d.Bila suhu ditingkatkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm
e. Kesetimbangan tidak dipengaruhi oleh penambahan atau pengurangan volume
Jawab : B
12. Berapakah pH dari HCl yang memiliki konsentrasi 0,06 M?
a. 2
b.2+log 3
c. 2-log 3
d.2-log 6
e. 2-log 3
Jawab : D
0,06 M 0,06 M 0,06 M

13.
tersebut?
a. 10
b.4
c. 14
d.12
e. 9
Jawab : A

dilarutkan dalam air hingga volume 1 L. Berapakah pH larutan

pOH = 4
pH = pKw pOH
pH = 14 4
pH = 10
14. Suatu keadaan dimana asam dan basa tepat habis bereaksi dalam proses titrasi dinamakan...
a. Titik ekivalen
b.Titik akhir titrasi
c. Titik kritis
d.Titik indikator berubah warna
e. Titik didih
Jawab : A
15. Materi penyusun larutan penyangga atau buffer adalah..
a. Asam kuat dan asam lemah
b.Basa kuat dan basa lemah
c. Basa kuat dan garamnya
d.Asam lemah dan garamnya
e.Asam kuat dan basa kuat
Jawab : D
16. Sebuah larutan mengandung 0,1 mol asam asetat
sebanyak 0,01 mol. Berapakah pH dari larutan tersebut?
a. 4-log 1
b.4,0
c. 4,9
d.4+log 1
e. 4-log 2
Jawab : B

dan mengandung natrium asetat

pH = 4
17. Zat dibawah ini yang terhidrolisis sempurna di dalam air adalah..
a. Barium klorida
b.Ammonium karbonat
c. Sodium asetat
d.Ammonium sulfat
e. Sodium klorida
Jawab : B
18. Dalam 2 L larutan, AgCl dapat larut sebanyak 2,87 mg. Berapakah kelarutan perak klorida
dalam mol / liter? (Mr AgCl = 143,5)
a.
b.
c.
d.
e.
Jawab : C

19. Nama koloid untuk fase terdispersi gas dan fase pendispersi cair adalah..
a. Aerosol cair
b.Aerosol padat
c. Buih
d.Emulsi
e. Sol
Jawab : C
20. Berikut ini adalah pembuatan koloid dengan cara kondensasi, kecuali...
a. Reaksi redoks

b.Hidrolisis
c. Dekomposisi rangkap
d.Peptisasi
e. Reaksi netralisasi
Jawab : D