Anda di halaman 1dari 1

KaranganJenisCeritaKebakaranRumahJiran

Sedangkamudankawankawanbermaindipadang,kamuterdengarpekikan
api!api!.Ceritakantindakantindakanyangtelahkamulakukan.

Padasuatupetang,saya,Cethlyne,Anjjley,danJulainisedangbermain
bolatampardipadang.Kamiterkejutapabilaterdengarjeritanapi!api!.Tanpa
membuangmasa,sayadankawankawanbergegasketempatkejadian.
Sayadapatirumahrakansekelaskami,Sweethatelahterbakar.Salah
seorangdarikamitelahberlarikearahpondoktelefonuntukmenelefonbomba
danpolis.Sayadanrakanyanglainmembantumengangkatbarangbarang
pentingketempatyangselamat.
Sementara,menunggupasukanbombatiba,sayadanpenduduk
kampungtelahmengambilairuntukmengurangkankebakaranrumahSweetha.
KetikaituSweethadalamkeadaanpanikdanbersedih.Julainicuba
menenangkannyadanberharapagardiadapatbersabar.
Sejuruskemudian,pasukanbombatiba.Merekabertungkuslumus
memadamkankebakarandaripadamerebak.Walaubagaimanapunrumah
Sweethatidakdapatdiselamatkan.Bagaimanapun,rumahrumahyanglain
dapatdiselamatkandaripadaterbakar.
PegawaiOperasiBombamengucapkanterimakasihatasbantuandan
tindakansegerapendudukkampung.Beliauberharapamalanbantumembantu
danbekerjasamadapatdiamalkandikalanganmasyarakat.Kebanggaanjuga
ditunjukankepadasayadanrakanrakan.
KeluargaSweethatelahmenginapsemantarawaktudirumahsaya.
PelbagaibantuantelahditerimaolehkeluargaSweethasepertipakaian,
makanan,danwangringgit.Merekamengucapkanjutaanterimakasihatas
segalabantuanyangtelahdiberikan.