Anda di halaman 1dari 23
SEJARAG] SULIT 1249/1 1249/1 Sejarah Kertas 1 Ogos/September 2015 1 jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2015 [eT SEJARAH Kertas 1 Satu jam er JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan, 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja, Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan 4, Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu. Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak [Lihat sebelah 1249/1 ©2015 Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT SULIT 1 1249/1 1 Gambar 1 menunjukkan seni bina dalam tamadun Mesopotamia. Gambar 1 Apakah fungsi binaan tersebut? A. Makam diraja Kubu pertahanan Pusat perdagangan soe Gelanggang pertarungan 2 Tamadun Indus telah memberi sumbangan dalam bidang penghasilan batu bata yang bermutu tinggi. Bagaimanakah mereka meningkatkan kualiti penghasilan bahan tersebut? ‘Menggunakan pasir Menggunakan batu kapur Dibuat daripada batu lembut vo aAw > Dibakar dengan suhu yang tinggi [ Lihat halaman sebelah 1249/1 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT SULIT 3 1249/1 5 Maklumat berikut merujuk kepada hubungan antara kerajaan agraria dengan kerajaan maritim. | Saling bergantung antara satu sama lain | Apakah kesan hubungan tersebut kepada kerajaan agraria? A Menjadi kuasa laut yang unggul B_— Memperoleh bekalan tenaga buruh C — Mendapat bekalan barangan mewah D_ Menakluk kawasan berhampiran 6 — Rajah 1 berkaitan dengan upacara mengangkat sumpah golongan datu dalam kerajaan Srivijaya. Air disiram pada batu bersurat Air dikumpul di bahagian bawah batu bersurat Air tersebut diminum oleh datu Rajah 1 Apakah tujuan upacara tersebut? =A Membuktikan taat setia B_ Membezakan status sosial CC Mendapat pengesahan politik D_ Melicinkan sistem pentadbiran [ Lihat halaman sebelah 1249/1 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA: SULIT SULIT 4 1249/1 7 Maklumat berikut berkaitan peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah S.A. W. Umur Peristiwa | 35 Tahun | Menyelesaikan pertelingkahan perletakan semula Hajar Aswad Apakah ciri keperibadian yang boleh dicontohi daripada peristiwa tersebut? Kegigihan Bersemangat Bersifat pemaaf Kebijaksanaan vow 8 — Apakah sumbangan Al Arqam bin Abu Argam pada peringkat awal perkembangan Islam di Makkah? A Membela golongan hamba B — Mengumpul ayat al-Quran — Menyediakan pusat dakwah D_— Mengetuai rombongan ke Taif 1249/1 © Hak Cipt Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT ‘SULIT 5 1249/1 9 Maklumat berikut berkaitan dengan peristiwa yang berlaku sebelum Hijrah. Tahun 621M Suku Aus dan Khazraj telah mengikat perjanjian dengan Nabi Muhammad S.A.W di Aqabah. Peristiwa Apakah isi kandungan perjanjian tersebut? 1 Meninggalkan amalan jahiliah Tl Menjanjikan keselamatan IIL Menjemput orang Islam ke Madinah IV Membantu perjuangan Rasullullah A Idan Il B_ IdanIV Cc Idan TT D = IWdanIV 1249/1 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA { Lihat halaman sebelah SULIT SULIT 6 1249/1 10 Rajah 2 berkaitan dengan peristiwa pembukaan semula kota Makkah pada 630M. Pengislaman pembesar Quraisy Strategi peperangan i Faktor . kemenangan umat Islam x ‘Semangat ketaqwaan dan keyakinan yang tinggi Rajah 2 Apakah X? A. Jaminan keselamatan oleh Rasulullah Persengketaan di antara puak Quraisy ‘Termeterainya perjanjian Hudaibiyah Perpindahan penduduk ke luar Makkah sae 11 Aktivitiintelektual berikut berlaku pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah. © Penyelidikan ¢ Penulisan © Penterjemahan Apakah sumbangan kegiatan tersebut kepada peradaban dunia? A. Perluasan empayar Pemeliharaan warisan ilmu Penghasilan ensiklopedia Pemantapan sistem pentadbiran vaew 1249/1 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT SS) SULIT 7 1249/1 12 Peta 1 menunjukkan wilayah penguasaan kerajaan Turki Uthmaniyah pada abad ke-14 hingga 17 M. + Kasson pemerntanan pac tahun *362 ML 5 Biggs au bee wants Peta 1 Bagaimanakah kerajaan tersebut berjaya meluaskan kuasa? A Bantuan kerajaan lain B Pakatan sulit C Kekuatan tentera D_ Perkahwinan politik 13. Mengapakah Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam menaungi beberapa negeri Kecil di Sumatera Utara pada abad ke-15? Ae Mengukuhkan kedaulatan B_ Mendapatkan bahan mentah C_ Menguasai laluan perdagangan D_ Menyekat pengaruh agama Kristian [ Lihat halaman sebelah 1249/1 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT SuuUUUUUUUNNUDNUUULSECE SEES SEEESEEESSECESEEESECETSECTSECESESCTESETSCSSESTIRSSTSEETSESTSEESTEEETSESTSSSTSEESICESTSSTSESTSCSTTRSCOSSESESESESTOSISESESERSSEISSSESESESESTIOSLESESESESEAESTIESLEIISE SULIT 8 1249/1 14 Senarai berikut merujuk kepada wilayah jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15? vow ° Au © Kampar © Inderagiri Bagaimanakah Melaka memperkukubkan kedudukan Islam di wilayah tersebut? Menububkan institusi pendidikan Melatih pendakwah tempatan Mendirikan pusat penterjemahan Menghantar ulama mengajar agama 15 Peribahasa berikut berkaitan cara masyarakat Melayu menerapkan budaya_murni dalam kehidupan. © Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya Genggam bara api biar sampai jadi arang Apakah nilai_ yang terkandung dalam peribahasa tersebut? A B c D ‘Amanah menjalankan tugas Gigih melakukan pekerjaan Berani membuat keputusan Bijak mengatur strategi 1249/1 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT suLIT 9 a9 16 Rajah 3 menunjukkan perubahan adat istiadat pertabalan raja di Melaka. Pembacaan ciri |————>|_Lafaz ikrar Rajah 3 Mengapakah berlakunya perubahan tersebut? A Memantapkan sistem pentadbiran Mengukuhkan konsep daulat Memuliakan keturunan vos Mengikut ajaran Islam 17 Tokoh berikut telah memberi sumbangan dalam sejarah Eropah sckitar tahun 1350 M hingga 1600M. © Michelangelo © Raphael * Niccolo Machiavelli ‘Apakah faktor yang mendorong kejayaan mereka? A Kreatif mencipta peralatan baru Semangat inkuiri yang tinggi Gigih menyebarkan agama Berani meneroka dunia luar var { Lihat halaman sebelah SULIT 1249/1 © Hak cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT 10 1249/1 18 Monolog berikut mungkin diucapkan oleh seorang buruh kanak-kanak pada zaman Revolusi Perindustrian di Eropah, tidak pernah ambil : / peduli hak Apakah usaha yang dilakukan oleh Parlimen British untuk mengatasi masalah tersebut? ‘A’ Menggubal Akta Sepuluh Jam B_ Menyokong Pergerakan Luddite C Memperkenalkan Akta Kilang D Menubuhkan Kesatuan Sekerja 1249/1 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA. SULIT SOLIT 1 124971 19 Jadual 1 menunjukkan nilai eksport getah di Tanah Melayu semasa pemerintahan British. Nilai Tahun | (dalam pound sterling) | 1929 50 785 000 | 1930 | 28 208 000 1931 13 806 000 1932 9077 000 Jadual | Mengapakah perubahan tersebut berlaku? ‘A. Kemelesetan ekonomi dunia Serangan wabak penyakit Kekurangan buruh Persaingan dengan tanaman lain vow 1249/1 © tiak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA. [Lihat halaman sebelah SULIT SULIT 12 1249/1 20. Apakah langkah yang diambil olch British untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan beras menjelang tahun 1930? vaw> Pengecualian cukai tanah Pemberian kemudahan pinjaman Pengenalan Akta Tanah Simpanan Penubuhan Jabatan Parit dan Tali Air 21 Maklumat berikut berkaitan dasar ekonomi penjajah di Asia Tenggara. © Sistem Tanaman Paksa © Sistem Polo ‘Apakah kesan pelaksanaan sistem tersebut terhadap penduduk tempatan? A B c D Meningkatkan ekonomi dagangan Membangkitkan semangat nasionalisme Mempelbagaikan jenis tanaman Memajukan kawasan pedalaman 1249/1 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT SULIT 3 1249/1 22 Jadual 2 berkaitan dengan hasil karya yang diterbitkan di Asia Tenggara sebelum Perang Dunia Kedua. Penulis Novel Tose Rizal Noli Me Tangere Chairil Anuar | Kerikil-kerikil Tajam L Raden Adjeng Kartini | _ Habis Gelap Terbitlah Terang Jadual 2 ‘Apakah persamaan mesej karya tersebut? Penindasan oleh penjajah Perjuangan menuntut kemerdekaan A B C_ Persamaan hak dalam beragama D Pendidikan untuk kaum wanita 23 Dol Said telah mengalahkan tentera British di Taboh, Naning pada tahun 1831. ‘Apakah faktor kejayaan beliau? ‘A Menggunakan tentera upahan B — Mempunyai senjata moden — Membina kubu pertahanan D —_ Mendapat bantuan pembesar [ Lihat halaman sebelah 1249/1 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT SULIT 14 1249/1 24 Gambar 3 menunjukkan tokoh gerakan Islah yang membawa pembaharuan kepada kehidupan masyarakat. = Syeikh Muhammad Abduh Syed Syeikh al- Hadi Gambar 3 Apakah persamaan kedua-dua tokoh tersebut terhadap perkembangan nasionalisme di Tanah Melayu? Menuntut kemerdekaan Menyokong golongan feudal CO mp Mengasaskan pertubuhan politik Mementingkan pendidikan dunia akhirat 1249/1 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT SULIT 15 1249/1 25 Tun Dr Mahathir Mohamad merupakan tokoh yang mencadangkan konsep bangsa Malaysia pada 28 Februari 1991. Bagaimanakah bangsa Malaysia dibentuk ? 1 Persamaan satu rumpun bangsa TT Pemupukan semangat kenegerian TL Penggunaan bahasa kebangsaan IV. Pengamalan kebudayaan kebangsaan Idan I Idan IV. TI dan TT il dan IV vaowe 26 Maklumat berikut merupakan dokumen historiografi Melayu. Pengarang Karya Tun Seri Lanang Sulalatus Salatin Apakah keistimewaan karya tersebut? ‘A Catatan hal ehwal perdagangan di Melaka Sejarah penceritaan Negeri Johor vas Merekod hal-hal perundangan 1249/1 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA. Pengkisahan salasilah Kesultanan Melayu SULIT * SULIT 16 1249/1 27 Mengapakah Sultan Zainal Abidin II menggubal Undang-Undang Tubuh Kerajaan ‘Terengganu pada tahun 1911? [ Lihat halaman sebelah A Mempertahankan kedaulatan negeri B Memantapkan institusi kehakiman C Mengamalkan prinsip demokrasi D_ Menjamin keadilan ekonomi 28 Rajah 2 menunjukkan perubahan sistem pentadbiran British di Tanah Melayu. Malayan Union Persekutuan Tanah Melayu 1946 1948 Rajah 2 Mengapakah berlaku perubahan tersebut ? Desakan golongan berhaluan kiri Tuntutan ekonomi penjajah Penentangan orang dagang. Ketegasan orang Melayu vow > 29 Selepas Perang Dunia Kedua, mengapakah penentangan rakyat Sabah terhadap penjajahan British berlaku secara perlahan? A Pemimpin tempatan dibuang negeri B__Perjuangan bersifat sedethana C _Pekeliling surat amaran dikeluarkan D__Pengenalan peraturan adat 1249/1 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT SpUpPONPUSTEE STEELS SESESERTSESESESETSESTSCESTOETSECESTSTSEESTECESESESSSETRSLISELEIISET® SULIT 17 1249/1 30 | Maklumat berikut merujuk kepada usaha mengadakan pakatan murni di Persekutuan 31 ‘Tanah Melayu. ("Tahun _ oe 949 | Ja@wWatankuasa Hubungan Antara Kaum atau L Communities Liaison Committee (CLC) ‘Apakah kejayaan rundingan tersebut? Mengimbangi komposisi penduduk Menyeragamkan sistem pendidikan negara Menggubal perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Menubuhkan Lembaga Kemajuan Industri Desa (RIDA) cam> Maklumat berikut merujuk kepada keputusan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Bilangan Kerusi Yang ] — L Parti | Peri PAS _ | Apakah manifesto Parti Perikatan schingga membawa kepada kemenangan terscbu\? ‘A Peningkatan taraf kesihatan penduduk B__ Pengekalan sistem pentadbiran barat C _ Perjuangan menuntut kemerdekaan D__ Peluang pekerjaan kepada rakyat [ Lihat halaman sebelah 1249/1. © stak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT SULIT 18, 1249/1 32 Gambar 3 adalah kepada Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Gambar 3 Apakah sumbangan beliau kepada negara? Mengasaskan UMNO Membentuk Parti Perikatan Mengetuai Jawatankuasa Penyata Pendidikan camp Menyusun perlembagaan persekutuan 33. Senarai berikut adalah parti politik yang terdapat di Sarawak menjelang tahun 1960-an. * BERJASA * PESAKA * PANAS ‘Apakah persamaan parti politik tersebut ? A Menentang penjajahan British B — Menyokong penyertaan dalam Malaysia C — Menyekat pengaruh komunis D — Mengemukakan tuntutan Perkara 20 1249/1 © tak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT SULIT 19 1249/1 34 Gambar 4 menunjukkan reaksi pemimpin Indonesia terhadap penubuhan gagasan Malaysia. Bagaimanakah Malaysia menangani situasi tersebut? Menghantar bantahan rasmi ke PBB Mengadakan pungutan suara Menubuhkan Suruhanjaya Cobbold Memohon bantuan Negara-negara Berkecuali (NAM) on w> [ Lihat halaman sebelah SULIT 1249/1 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA suurr 20 1249/1 35 Maklumat berikut berkaitan badan perundangan di negara kita. ¢ Dewan Rakyat Dewan Negara Apakah citi persamaan kedua-dua dewan tersebut? 1 Tempoh masa berkhidmat Hl Membahaskan rang undang-undang HI Ahlinya boleh dilantik sebagai Menteri IV Pemilihan ahli melalui pilihanraya A Idan Il B IdanIV C Udan Il D = IdanIV 1249/1 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT SULIT 2 1249/1 36 © Gambar 5 menunjukkan Jata Negara Malaysia . Gambar 5 Apakah kepentingan Jata Negara kepada rakyat Malaysia? A _Lambang perpaduan negeri B__ Simbol ketuanan Melayu C Lambang ketamadunan Melayu D Simbol kedaulatan Raja-raja [Lihat halaman sebelah 1249/1 © tak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT SULIT 2 1249/1 37 38 a Agensi berikut ditubuhkan pada tahun 1956 dalam Rancangan Malaya Pertama. Kejayaan FELDA 1990-an 2012 Meningkatkat taraf Felda Global Ventures hidup peneroka Holdings Bhd. disenaraikan dalam Bursa Saham Malaysia ‘Apakah faktor kejayaan agensi tersebut? Perpaduan kaum yang utuh Kestabilan politik negara Kemampuan bersaing di peringkat antarabangsa Kemudahan infrastruktur yang lengkap va > ‘Apakah dasar yang dilaksanakan kerajaan bagi mencapai matlamat perpaduan kaum dan integrasi nasional? Dasar Kependudukan Dasar Pensyarikatan Malaysia Dasar Pendidikan Kebangsaan sae P Dasar HalaTuju Cara Baru ‘Mengapakah Negara-Negara Selatan masih bergantung kepada negara maju dalam pemasaran bahan mentah? Kekurangan kepakaran ‘Hubungan luar terhad Persaingan antara negara Kekurangan bahan mentah sO wD 1249/1 © tak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT SULIT 23 1249/1 40 Maklumat berikut berkaitan dengan kemunculan blok dunia ketika Perang Dingin © Blok Kapitalis * Blok Komunis Apakah ciri-ciri blok Komunis? 1 Mengamalkan sistem satu parti 1 Memiliknegarakan harta IIL Menjamin kebebasan individu IV. Menjalankan proses pilihan raya A IdanIl B_ IdanIV Cc UW dan iil D- MdanIv KERTAS SOALAN TAMAT 1249/1 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA. SULIT