Anda di halaman 1dari 2

Surat Al Waqiah: Surat ke-56 Al Quran, 96 ayat:

28. fii sidrin makhdhuud

Bahasa Latin

29. wathalhin mandhuud

1. idzaa waqaati lwaaqiat

30. wazhillin mamduud

2. laysa liwaqatihaa kaadziba

31. wamaa-in maskuub

3. khaafidhatun raafia

32. wafaakihatin katsiira

4. idzaa rujjati l-ardhu rajjaa

33. laa maqthuuatin walaa mamnuua

5. wabussati ljibaalu bassaa

34. wafurusyin marfuua

6. fakaanat habaa-an munbatstsaa

35. innaa ansyaa naahunna insyaa

7. wakuntum azwaajan tsalaatsa

36. fajaalnaahunna abkaaraa

8. fa-ash-haabu lmaymanati maa ash-haabu


lmaymanat

37. uruban atraabaa


38. li-ash-haabi lyamiin

9. wa-ash-haabu lmasy-amati maa ash-haabu


lmasy-amat

39. tsullatun mina l-awwaliin

10. wassaabiquuna ssaabiquun

40. watsullatun mina l-aakhiriin

11. ulaa-ika lmuqarrabuun

41. wa-ash-haabu sysyimaali maa ash-haabu


sysyimaal

12. fii jannaati nnaiim


42. fii samuumin wahamiim
13. tsullatun mina l-awwaliin
43. wazhillin min yahmuum
14. waqaliilun mina l-aakhiriinaa
44. laa baaridin walaa kariim
15. alaa sururin mawdhuuna
45. innahum kaanuu qabla dzaalika mutrafiin
16. muttaki-iina alayhaa mutaqaabiliin
46. wakaanuu yushirruuna alaa lhintsi lazhiim
17. yathuufu alayhim wildaanun mukhalladuun
18. bi-akwaabin wa-abaariiqa wakaasin min
maiin

47. wakaanuu yaquuluuna a-idzaa mitnaa


wakunnaa turaaban waizhaaman a-innaa
lamabuutsuun

19. laa yushaddauuna anhaa walaa yunzifuun

48. awa aabaaunaa l-awwaluun

20. wafaakihatin mimmaa yatakhayyaruun

49. qul inna l-awwaliina wal-aakhiriin

21. walahmi thayrin mimmaa yasytahuun

50. lamajmuuuuna ilaa miiqaati yawmin


maluum

22. wahuurun iin


23. ka-amtsaalilluu lui lmaknuun

51. tsumma innakum ayyuhaa dhdhaalluuna


lmukadzdzibuun

24. jazaa-an bimaa kaanuu yamaluun

52. laaakiluuna min syajarin min zaqquum

25. laa yasmauuna fiihaa laghwan walaa taa


tsiimaa

53. famaali-uuna minhaa lbuthuun


54. fasyaaribuuna alayhi mina lhamiim

26. illaa qiilan salaaman salaamaa


55. fasyaaribuuna syurba lhiim
27. wa-ash-haabu lyamiini maa ash-haabu lyamiin
56. haadzaa nuzuluhum yawma ddiin

57. nahnu khalaqnaakum falawlaa tushaddiquun

76. wa-innahu laqasamun law talamuuna azhiim

58. afara-aytum maa tumnuun

77. innahu laqur-aanun kariim

59. a-antum takhluquunahu am nahnu lkhaaliquun

78. fii kitaabin maknuun

60. nahnu qaddarnaa baynakumu lmawta wamaa


nahnu bimasbuuqiin

79. laa yamassuhu illaa lmuthahharuun


80. tanziilun min rabbi laalamiin

61. alaa an nubaddila amtsaalakum wanunsyiakum fii maa laa talamuun

81. afabihaadzaa lhadiitsi antum mudhinuun

62. walaqad alimtumu nnasy-ata l-uulaa falawlaa


tadzakkaruun

82. watajaluuna rizqakum annakum


tukadzdzibuun

63. afara-aytum maa tahrutsuun

83. falawlaa idzaa balaghati lhulquum 3X

64. a-antum tazrauunahu am nahnu zzaariuun

84. wa-antum hiina-idzin tanzhuruunaa

65. law nasyaau lajaalnaahu huthaaman


fazhaltum tafakkahuun

85. wanahnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa


tubshiruun

66. innaa lamughramuun

86. falawlaa in kuntum ghayra madiiniin

67. bal nahnu mahruumuun

87. tarjiuunahaa in kuntum shaadiqiin

68. afara-aytumu lmaa-alladzii tasyrabuun

88. fa-ammaa in kaana mina lmuqarrabiin

69. a-antum anzaltumuuhu mina lmuzni am nahnu


lmunziluun

89. farawhun warayhaanun wajannatu naiim


90. wa-ammaa in kaana min ash-haabi lyamiin

70. law nasyaau jaalnaahu ujaajan falawlaa


tasykuruun
71. afara-aytumu nnaarallatii tuuruun
72. a-antum ansya/tum syajaratahaa am nahnu
lmunsyi-uun
73. nahnu jaalnaahaa tadzkiratan wamataaan
lilmuqwiin

91. fasalaamun laka min ash-haabi lyamiin


92. wa-ammaa in kaana mina lmukadzdzibiina
dhdhaalliin 2X
93. fanuzulun min hamiim
94. watashliyatu jahiim
95. inna haadzaa lahuwa haqqu lyaqiin

74. fasabbih bismi rabbika lazhiim


96. fasabbih bismi rabbika lazhiim [//]
75. falaa uqsimu bimawaaqii nnujuum