Anda di halaman 1dari 12

PANITIA SEJARAH 2015

DAERAH JEMPOL JELEBU


NEGERI SEMBILAN

MODUL
JULANG SEJARAH SPM 2015
KERTAS 2

TINGKATAN 4

1. Tamadun Hwang Ho terbentuk di sekitar lembah Sungai Hwang Ho atau Sungai Kuning
pada tahun 1800 S.M.
(a)
Bagaimanakah proses pembentukan Tamadun Hwang Ho?

(b)

(c)

(d)

(e)

................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[2 markah]
Golongan hamba merupakan salah satu golongan dalam susun lapis masyarakat Tamadun
Hwang Ho. Apakah peranan golongan hamba?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[2 markah]
Jelaskan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Hwang Ho yang masih diamalkan
oleh masyarakat China sehinga ke hari ini.
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[2 markah]
Pembangunan sektor pertanian telah membawa kemajuan kepada Tamadun Hwang Ho.
Pada pendapat anda, bagaimanakah cara meningkatkan mutu keluaran hasil pertanian?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[2 markah]
Mengapakah pertanian penting kepada kemajuan sesebuah tamadun manusia?

................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[2 markah]
2. Jadual menunjukkan tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa pada zaman peningkatan
tamadun
Tamadun
Tokoh
Wilayah
India
Chandragupta Maurya
India Utara, Punjab, Mysore,
Bindusara
Kalinga
Asoka
China
Shih Huang Ti
Menyetukan seluruh China
Yunani
X
Parsi, Mesir, Turkistan,
Samarkand
Rom
Y
Britain, Sepanyol, Afrika
Utara, Macedonia, Turki,
Palestin
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Namakan tokoh perluasan kuasa tersebut?


X : __________________________
Y : __________________________
[2 markah]
Apakah kesan perluasan kuasa Yunani?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[1 markah]
Bagaimanakah perluasan kuasa tamadun India dijalankan?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[2 markah]
Apakah tindakan Shih Huang Ti untuk menyatukan seluruh China?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[2 markah]
Perluasan kuasa merupakan tindakan yang dikutuk oleh warga dunia. Beri komen anda.
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

[3 markah]

3
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan agraria.


................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[1 markah]
Mengapakah kerajaan agraria mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan maritim ?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[ 2 markah ]
Bagaimanakah kolam dan tasik memberi manfaat kepada manusia di sekitarnya ?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[ 3 markah ]
Senaraikan mana-mana negara di dunia yang menjadikan pertaniaan sebagai antara
sumber pendapatan utama rakyatnya.
i)
............................................................................
ii) ............................................................................
[ 2 markah ]
Berikan pendapat anda tentang kenyataan yang mengatakan bahawa negara yang
berasaskan pertanian lebih baik daripada negara yang berasaskan perindustrian.
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[ 2 markah ]

Gambar di bawah ialah Kaabah yang terdapat di Makkah pada hari ini.

(a)

Apakah peristiwa penting berkaitan gambar di atas dapat yang menunjukkan kepimpinan
Nabi Muhammad dalam menyelesaikan suatu persengketaan di kalangan kabilah
Quraisy ?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[1 markah]
Mengapakah Nabi Muhammad merupakan ketua keluarga yang patut dicontohi oleh
seluruh umat manusia ?

(b)

(c)

................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[ 3 markah ]
Pada pendapat anda mengapakah masyarakat jahiliah memerlukan pemimpin seperti Nabi
Muhammad sebagai pemimpin mereka ke arah kehidupan yang bertamadun ?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

(d)

................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[ 4 markah ]
Pada pendapat anda, mengapakah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan umat Islam
supaya membaca, menjadi surah pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[ 2 markah ]
Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia yang dirangka oleh
Nabi Muhammad SAW berpandukan wahyu Allah.

(a)

Piagam Madinah merupakan perlembagaan lengkap yang merangkumi aspek


politik,perundangan,agama,sosial,pertahanan,ekonomi dan kedudukan kaum
Yahudi.Piagam Madinah mengandungi 47 fasal,iaitu 23 fasal berkaitan tanggungjawab
orang Islam manakala 24 fasal berkaitan tanggungjawab orang bukan Islam terhadap
negara Madinah
Terangkan intisari kandungan Piagam Madinah?

(b)

................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[ 2 markah ]
Terangkan kepentingan Piagam Madinah terhadap perkembangan Islam

(c)

(d)

................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[ 2 markah ]
Nyatakan pelaksanaan ciri-ciri Piagam Madinah dalam pentadbiran Malaysia?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[ 3 markah ]
Pada pendapat anda,apakah nilai-nilai hidup masyarakat Madinah yang patut diamalkan
oleh masyarakat Malaysia bagi merealisasikan gagasan 1 Malaysia?

................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[ 3 markah ]

Pernyataan berikut menunjukkan tuduhan orientalis Barat tentang hijrah umat Islam ke
Madinah.
Orientalis Barat mentafsirkan hijrah sebagai
suatu pelarian

(a)

Berikan hujah anda untuk menyangkal dakwaan orientalis Barat tersebut?

(b)

................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[ 2 markah ]
Terangkan kepentingan hijrah terhadap perkembangan Islam?

(c)

(d)

................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[ 2 markah ]
Nyatakan konsep hijrah yang boleh anda amalkan dalam kehidupan seharian untuk
mencapai kecemerlangan diri.
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[ 3 markah ]
Apakah kesan positif yang anda alami setelah melakukan penghijrahan diri?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[ 3 markah ]

TINGKATAN 5
1
(a)

(b)

(c)

(d)

Nasionalisme adalah usaha golongan nasionalis untuk membebaskan tanahair daripada


penjajahan
Terangkan faktor-faktor yang mencetuskan semangat nasionalisme di Asia Tenggara?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[ 2 markah ]
Apakah kesan terhadap pejuang tempatan yang memperjuangkan gerakan nasionalisme di
Asia Tenggara?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[ 2 markah ]
Generasi muda hari ini dikatakan kurang semangat nasionalisme terhadap negara.Buktikan
kebenaran pernyataan tersebut?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[ 3 markah ]
Sebagai rakyat Malaysia yang patriotik,bagaimanakah anda dapat menzahirkan semangat
nasionalisme terhadap negara?

................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[ 3 markah ]

2
(a)

Sarawak telah dipaksa untuk menerima penjajahan British secara mutlak.


Siapakah yang telah menyerahkan Sarawak kepada British?
.........................................................................................................

[1 markah]

(b)

Berikan dua alasan penyerahan Sarawak kepada British?

(c)

................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[ 2 markah ]
Nyatakan tiga pertubuhan yang membantah penyerahan Sarawak?

(d)

(e)

................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[ 3 markah ]
Berikan maklumat tentang Perlembagaan 1941?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[ 2 markah ]
Pada pendapat anda,apakah nilai-nilai murni yang terdapat pada anggota Rukun 13?

................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[ 2 markah ]

3
(a)

(b)

(c)

Kerjasama antara kaum telah dirintis melalui kerjasama parti politik dalam pilihanraya.
Apakah hasil yang dicapai daripada rundingan antara Jawatankuasa Hubungan Antara
Kaum dengan UMNO?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[ 3 markah ]
Dato Onn telah dikecam hebat oleh orang Melayu pada tahun 1951 hingga beliau
meninggalkan UMNO dan menubuhkan parti baru.
i) Apakah punca orang Melayu berbuat demikian?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
[ 2 markah ]
ii) Namakan parti baru yang telah ditubuhkan oleh Dato Onn Jaafar?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
[ 2 markah ]
a) Apakah tujuan diadakan Persidangan Kebangsaan?

(d)

................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[ 2 markah ]
Apakah manfaat utama kerjasama politik dalam menghadapi pilihanraya?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[1 markah]

(a)

(b)

Perjanjian Malaysia telah ditandatangani di London pada 9 Julai 1963.


Sepanjang bulan Ogos 1963 berlaku beberapa peristiwa penting ke arah merealisasikan
penubuhan Malaysia.
Nyatakan tiga peristiwa penting tersebut?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[ 3 markah ]
Senaraikan empat negeri yang telah dimasukkan dalam komponen negara Malaysia?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

[ 4 markah ]
(c)

(d)

Berikan dua isi Perjanjian Malaysia 1963?


................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[ 2 markah ]
Pada pendapat anda,mengapakah sambutan Hari Malaysia perlu disemarakkan?
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[ 1 markah ]