Anda di halaman 1dari 30

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS


______________________________________________________
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN 5
SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SEMBILAN 2015

SEJARAH
Kertas 2

Peraturan Pemarkahan

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 30 halaman bercetak

1
1249/1&2

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
KERTAS 2

SOALAN
1

4
5

10

11

1249/2

PECAHAN
a
b
c
d
e
a
b
c
d
a
b
c
d
e
a
b
c
a
b
c (i)
c (ii)
a
b
c (i)
c (ii)
a
b
c (i)
c (ii)
a
b
c (i)
c (ii)
a
b
c (i)
c (ii)
a
b
c (i)
c (ii)
a (i)
b (ii)
b
c

M/S
156
156
156-157

TING.
4

217-219
219-220
4
14
14
18

211
5
75-76
77

121
122-124

209
211
4
30
41-42

75-78
80

98-100
98-102
5
256
256

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

ARAS
Rendah
Sederhana
Sederhana
Tinggi
Tinggi
Sederhana
Sederhana
Sederhana
Tinggi
Rendah
Sederhana
Sederhana
Tinggi
Tinggi
Rendah
Tinggi
Tinggi
Rendah
Sederhana
Sederhana
Tinggi
Rendah
Sederhana
Tinggi
Tinggi
Sederhana
Rendah
Tinggi
Tinggi
Rendah
Rendah
Sederhana
Tinggi
Sederhana
Sederhana
Tinggi
Tinggi
Sederhana
Sederhana
Sederhana
Tinggi
Rendah
Sederhana
Sederhana
Tinggi

ASPEK
Pengetahuan
Pengetahuan
Analisis
Analisis
Penilaian
Pengetahuan
Analisis
Analisis
Penilaian
Pengetahuan
Kefahaman
Kefahaman
Analisis
Analisis
Pengetahuan
Analisis
Analisis
Pengetahuan
Aplikasi
Kefahaman
Analisis
Kefahaman
Kefahaman
Analisis
Penilaian
Kefahaman
Pengetahuan
Analisis
Aplikasi
Pengetahuan
Pengetahuan
Kefahaman
Analisis
Pengetahuan
Pengetahuan
Analisis
Kefahaman
Kefahaman
Analisis
Kefahaman
Analisis
Pengetahuan
Kefahaman
Analisis
Aplikasi

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
KERTAS 2
Bahagian A

1. Pada zaman kegemilangan Kerajaan Abbasiyah, Kota Baghdad telah memainkan peranan
sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu.
a) Berikan nama khalifah yang memerintah semasa zaman kegemilangan kerajaan
Abbasiyah.
[1 markah]
Butiran
F1 Khalifah Harun al-Rasyid
F2 Khalifah Abdullah al-Makmun
ms. 156

Mana-mana 1 x 1

Markah
1
1
[1 m]

b) Nyatakan tahap kegiatan penulisan yang dilakukan pada zaman Kerajaan Abbasiyah.
[1 markah]
Butiran
Terdapat tiga tahap
Tahap pertama, mencatat segala idea / percakapan
Tahap kedua, mengumpul idea yang serupa / mengumpul hadis nabi
Muhammad s.a.w. ke dalam sebuah buku
F4 Tahap ketiga, mengarang
F5 Diatur ke dalam bahagian / bab tertentu / berbeza antara satu sama lain
ms. 156
Mana-mana 1 x 1
F1
F2
F3

Markah
1
1
1
1
1
[1 m]

c) Baitulhikmah
telah
dibina
di Baghdad
sebagai
sebuah
institusi
keilmuan.
Jelaskan sumbangan Kerajaan Abbasiyah dalam bidang pendidikan.
[2 markah]
Butiran
F1 Penterjemahan karya falsafah daripada bahasa Yunani
F2 Penterjemahan karya sains daripada bahasa Yunani
F3 Terdapat kegiatan penulisan
F4 Golongan ulama terlibat dengan penulisan
F5 Penterjemahan daripada bahasa Sanskrit / Suriani / Yunani
ms. 156-157
Mana-mana 2 x 1

1249/2

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

Markah
1
1
1
1
1
[2 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
(d)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
M

(e)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
M

Pada
pandangan
anda,
apakah usaha yang
menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan ilmu?

harus

dilakukan untuk
[3 markah]

Butiran
Menggalakkan kegiatan penterjemahan
Menggalakkan kegiatan penulisan
Menggalakkan kegiatan penyelidikan / R & D
Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia
Menganjurkan pelbagai seminar bertaraf antarabangsa
Melahirkan tokoh pemikir / cendekiawan / intelektual dalam pelbagai
bidang ilmu
Menaik taraf institusi pengajian tinggi
Menawarkan kursus-kursus yang diiktiraf di seluruh dunia
Menyediakan kemudahan jalur lebar berkuasa tinggi
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 3 x 1

1
1
1
1
[3 m]

Jelaskan kebaikan yang diperoleh sekiranya Malaysia menjadi pusat kecemerlangan


ilmu.
[3 markah]
Butiran
Menaikkan imej negara
Melahirkan masyarakat berilmu
Melahirkan modal insan yang cemerlang
Melahirkan ilmuan / intelektual
Menjana transformasi negara
Meningkatkan ilmu pengetahuan
Melatih pemimpin yang berwibawa / berkaliber
Menjana / Memacu ekonomi negara
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 3 x 1

1249/2

Markah
1
1
1
1
1
1

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[3 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)

2. Zaman Renaissance bermula di Itali pada abad ke-14 dan kemudiannya berkembang ke Eropah
Barat sehingga sekitar abad ke-17.
a) Mengapakah Zaman Renaissance bermula di Itali?

[2 markah]

Butiran
F1
Kemunculan bandar / Venice / Genoa / Florence / Rom / Milan
F2
Bandar menjadi pusat perdagangan antarabangsa
F3
Kedudukan strategik / di kelilingi Laut Mediterranean / Itali menjadi
persimpangan utama
F4
Pusat pertembungan budaya / bahasa / agama
F5
Pusat perkembangan idea baru
F6
Kemunculan pedagang kaya / penaung / patron
F7
Pedagang kaya menggunakan kekayaan mereka untuk mengindahkan
bandar
F8
Bandar menjadi pusat tumpuan seniman / cendekiawan
F9
Persaingan antara bandar untuk menarik perhatian seniman /cendekiawan
F10 Kelahiran seniman / cendekiawan / Niccolo Machiavelli / Francesco
Petrarch / Giovanni Bocacio / Leonardo da Vinci
F11 Paus di Rom / golongan gereja turut menaungi seniman dan cendekiawan
F12 Golongan gereja di Rom mencemburui pencapaian bandar / Florence /
kuasa keluarga Medici
F13 Gereja menumpukan bidang seni lukis dan seni ukir sahaja
F14 Paus mengupah pelukis / pengukir terkenal / Leonardo da Vinci / Raphael
Michaelangelo untuk mengukir / mencantikkan gereja / katedral di Rom
F15 Semangat inkuiri / semangat ingin tahu
F16 Kesungguhan manusia menyelesaikan masalah / humanisme
F17 Kesediaan meneroka bidang / kawasan baru
ms. 217-219
Mana-mana 2 x 1

1249/2

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
b) Semangat inkuiri manusia Zaman Renaissance telah meninggalkan kesan dalam
pelbagai bidang.
Berikan komen anda terhadap pernyataan tersebut.
[2
markah]
Butiran
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

Kemunculan monarki baru


Kewujudan kerajaan pusat
Kewujudan kesatuan kebangsaan
Kuasa gereja berkurangan
Kuasa bangsawan berkurangan
Kegiatan ekonomi sara diri kian pupus
Sistem perdagangan antarabangsa / tempatan berkembang
Bermula kegiatan penerokaan / penjelajahan
Perkembangan matematik / geografi / kartografi / astronomi
Pembangunan / perkembangan ilmu sains / biologi / fizik / kimia /
perubatan
F11 Perubahan gaya hidup
F12 Kesediaan manusia menzahirkan emosi / perasaan
F13 Melahirkan budaya yang menyuburkan keyakinan diri
F14 Perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan
F15 Pendidikan menekankan pemikiran logik / saintifik / falsafah / metafizik /
kemahiran fizikal
F16 Pendidikan menekankan tanggungjawab sosial seseorang dalam
masyarakat
F17 Melahirkan manusia yang menggunakan sepenuhnya keupayaan minda
untuk kemajuan hidup manusia / tokoh-tokoh ilmu / cendekiawan
F18 Membayar cukai kepada kerajaan pusat
F19 Kuasa raja bertambah kukuh
F20 Perkembangan sastera / sejarah / undang-undang / seni
F21 Perkembangan teknologi percetakan
F22 Kemunculan kelas menengah
F23 Kemunculan Gerakan Reformation
F24 Bersikap mementingkan diri / individualistik
M
Mana-mana jawapan munasabah
ms. 219-220
Mana-mana 2 x 1

1249/2

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
c) Sebagai seorang pelajar yang inginkan kecemerlangan, apakah sikap manusia
Renaissance yang akan anda teladani?
[3 markah]
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
M

Butiran
Sifat inkuiri
Berani meneroka bidang baru
Menghargai kepentingan ilmu
Berpandangan jauh
Bertanggungjawab memajukan masyarakat / negara
Mengutamakan bidang pendidikan
Menggunakan minda untuk kemajuan diri
Sentiasa berfikiran logik
Berfikiran saintifik
Menguasai pelbagai kemahiran
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 3 x 1

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[3 m]

d) Kejayaan masyarakat pada Zaman Renaissance boleh menyumbang ke arah


kemajuan ekonomi di Malaysia.
Berikan penjelasan anda.
[3 markah]
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
M

1249/2

Butiran
Perdagangan peringkat antarabangsa berkembang
Berjaya menarik ramai pelabur untuk melabur di Malaysia
Melahirkan rakyat berkemahiran dalam pelbagai bidang
Menjana institusi kewangan
Perdagangan import / eksport berkembang maju
Pelabuhan yang semakin maju
Menggalakkan pemikiran kreatif
Menggalakkan penghasilan inovasi
Memperbanyak penubuhan sekolah seni
Memperbanyak penubuhan sekolah sukan
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 3 x 1

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[3 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)

3. Imperialisme Barat yang bermula sejak abad ke-16 telah mencetuskan gerakan nasionalisme di
negara- negara Asia Tenggara.
a) Jelaskan maksud nasionalisme.

[1 markah]

Butiran
F1
Perasaan cinta akan bangsa / negara
F2
Membawa kepada gerakan membebaskan tanah air
F3
Tidak terhad kepada pembebasan daripada kuasa politik sahaja
F4
Pembebasan daripada cengkaman ekonomi
F5
Pembebasan daripada kebudayaan asing
ms. 14
Mana-mana 1 x 1
b) Senaraikan dua faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara.
Butiran
F1
Dasar penjajahan Barat
F2
Pengaruh agama
F3
Karya kesusasteraan
F4
Sistem pendidikan
F5
Kemunculan golongan intelektual
F6
Pengaruh media massa
F7
Sistem pengangkutan / perhubungan
F8
Pengaruh luar
ms. 14

Mana-mana 2 x 1

Markah
1
1
1
1
1
[1 m]
[2 markah]
Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]

c) Kegagalan gerakan nasionalisme tahap pertama telah mencetuskan gerakan


nasionalisme yang lebih radikal di Asia Tenggara.
Beri komen anda terhadap pernyataan tersebut.
[2 markah]
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
1249/2

Butiran
Sebab kegagalan tahap pertama kerana penentangan bersifat setempat
Tidak berorganisasi
Penekanan isu kebudayaan
Isu agama
Isu hak peribumi menjadi faktor pencetus
Hanya menekankan kesedaran politik daripada tindakan politik
Hanya menuntut hak-hak mereka dikembalikan
Hanya menuntut taraf hidup mereka dibaiki
Tidak menuntut kemerdekaan dengan segera
Tidak menuntut untuk membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
F11 Bersifat sederhana
F12 Tahap kedua, pembentukan pertubuhan yang berorganisasi
F13 Oleh golongan yang berpendidikan
F14 Oleh golongan berpengetahuan luas dalam bidang kebudayaan Barat
F15 Ilmu pengetahuan Barat
F16 Dapat menyedari perubahan yang diperkenalkan Barat
F17 Menyedari kesan perubahan terhadap bangsa / negara
F18 Menuntut kemerdekaan
F19 Membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat
M
Mana-mana jawapan munasabah
ms. 18
Mana-mana 2 x 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]

d) Penghayatan dan pengamalan semangat nasionalisme semakin pudar dalam kalangan


generasi muda hari ini.
Pada pendapat anda, mengapakah keadaan tersebut berlaku?
[2 markah]
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
M

Butiran
Tidak menghormati sesama rakyat
Tidak bertolak ansur
Sikap perkauman yang kuat
Tidak bekerjasama
Tidak menghormati lambang-lambang negara
Tidak setia kepada negara / pemimpin
Tidak mematuhi undang-undang negara
Tidak mempunyai semangat jati diri
Sikap mementingkan diri / kaum sendiri
Terpengaruh dengan idea / ideologi yang ekstrem
Pengaruh laman sosial
Gejala sosial
Minda kelas ketiga
Pengetahuan kenegaraan tidak mendalam
Kurang semangat kekitaan
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 2 x 1

1249/2

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
e) Apakah
kesan
nasionalisme?

sekiranya

rakyat

Malaysia

tidak

mempunyai semangat
[3 markah]

Butiran
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
M

Rakyat berpecah belah


Keamanan / keharmonian negara terancam
Lahirnya individu yang mementingkan diri sendiri / individualistik
Ekonomi tidak berkembang
Pertumbuhan ekonomi akan tergendala
Kemakmuran negara tergugat
Pembangunan negara terbantut
Kedaulatan negara akan terancam
Negara terdedah kepada campur tangan kuasa asing
Imej negara akan terjejas
Politik tidak stabil
Pentadbiran akan kucar kacir
Demonstrasi jalanan berleluasa
Rakyat tidak menghormati pemimpin
Masyarakat hilang jati diri
Minda masyarakat dijajah
Terpengaruh dengan budaya asing
Budaya lepak / rempit menular
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 3 x 1

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[3 m]

4. Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) yang dipertanggungjawabkan mengambil alih


pentadbiran negara telah menubuhkan Majlis Perundingan Negara (MPN) untuk
membincangkan dan menilai isu perpaduan negara.
a) Jelaskan dua matlamat pembentukan Rukun Negara.

[2 markah]

Butiran
F1
Mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat
F2
Memelihara corak hidup demokratik
F3
Mencipta sebuah masyarakat yang adil
F4
Menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai
F5
Membina masyarakat yang progresif
F6
Masyarakat yang menggunakan sains dan teknologi
ms. 211
Mana-mana 2 x 1

1249/2

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

10

Markah
1
1
1
1
1
1
[2 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
b) Prinsip pertama Rukun Negara menunjukkan bahawa kepercayaan kepada Tuhan
merupakan pegangan paling utama rakyat Malaysia.
Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku sekiranya rakyat tidak
mengamalkan prinsip tersebut?
[4 markah]
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
M

Butiran
Gejala sosial akan berlaku dalam kalangan masyarakat
Ketidakadilan dalam membuat keputusan
Hukum Allah tidak dapat ditegakkan
Akhlak manusia tidak dapat dikawal
Tidak amanah dalam menjalankan tugas
Pemerintahan dijalankan secara tidak adil / pilih kasih
Rasuah akan berlaku secara berleluasa
Masyarakat tidak menitikberatkan hal kejiranan
Berlakunya sumbang mahram dalam kalangan masyarakat
Perpaduan antara kaum tidak akan tercapai
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 4 x 1

c) Pengamalan
Rukun
Negara
mampu
memupuk
kalangan masyarakat di Malaysia.
Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan tersebut.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
M

1249/2

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[4 m]

perpaduan

[4 markah]

Butiran
Rakyat sentiasa bertolak ansur antara kaum
Bekerjasama memajukan ekonomi negara
Mematuhi Perlembagaan Malaysia
Bersama-sama memelihara kedaulatan negara
Mengadakan rundingan dalam menyelesaikan setiap masalah
Sentiasa memelihara kepentingan nasional
Menggalakkan perkongsian dalam pelbagai bidang
Merealisasikan konsep 1Malaysia
Tiada pembolotan kuasa dalam politik
Semua rakyat terlibat dalam pemilihan pucuk kepimpinan
Mengamalkan sikap permuafakatan
Sikap saling menghormati antara satu sama lain
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 4 x 1

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

11

dalam

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[4 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)

5. Kerajaan yang muncul dalam tamadun awal Asia Tenggara boleh dibahagikan kepada dua iaitu
kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Pembahagian ini adalah berasaskan aspek kedudukan
geografi dan sosioekonomi.
a) Jelaskan ciri-ciri kerajaan agraria

[4 markah]

Butiran
Terbentuk dikawasan pertanian yang subur
Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian
tanaman utama ialah penanaman padi sawah
Terdapat di kawasan berbukit
Terdapat di kawasan lereng tanah gunung berapi
Menanam padi huma di kawasan tanah tinggi
Menanam tanaman sampingan
jagung / pisang / keledek / sayur-sayuran
Menghasilkan pelbagai jenis rempah
cengkih / lada hitam
terdapat di kawasan pedalaman
Mengumpul hasil hutan
kayu gaharu / kapur barus / tanduk / gading / damar / kayu cendana
mengumpul pelbagai buah-buahan
mengambil sarang burung untuk tujuan perdagangan
Memungut hasil sungai
Menangkap ikan di sawah / paya / sungai
Mendapatkan kulit kura-kura
Menjalankan kegiatan menternak binatang
seperti lembu / kerbau / kambing / ayam
Pada peringkat awal pertanian dijalankan bertujuan untuk sara diri
Lebihan hasil ternakan / pertanian akan dipasarkan kepada masyarakat
bandar / maritim.
ms. 121
Mana-mana 4 x 1
F1
F2
H2a
F3
F4
F5
F6
H6a
F7
H7a
H7b
F8
H8a
H8b
F9
F10
F11
F12
F13
H13a
H14
H15

1249/2

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

12

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[4 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
b) Kerajaan Angkor
merupakan kerajaan
Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.

yang

kuat.
[4 markah]

Butiran
Menghuraikan fakta dengan terperinci dan menunjukkan pengetahuan
yang luas dan pemahaman yang jelas
Contoh yang sesuai
Komunikasi / pengolahan menarik
Menerangkan fakta yang sesuai tetapi kurang mendalam
Contoh yang sesuai tetapi kurang
Komunikasi / pengolahan kurang kemas
Menyatakan fakta secara umum / ringkas dan menunjukkan pengetahuan
dan pemahaman yang terhad
Contoh yang tidak sesuai / tidak contoh
Komunikasi / pengolahan tidak menarik

Markah
[3-4m]

[2 m]

[1 m]
[4 m]

c) (i)

Apakah cabaran yang dihadapi dalam usaha memodenkan sistem pertanian


di Malaysia?
[6 markah]
Butiran

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
M

1249/2

Kekurangan teknologi moden


Petani menghadapi masalah kekurangan modal
Tidak mempunyai kemahiran menebus guna / menyuburkan tanah
Sukar menukar status tanah kepada status tanah pertanian
Masih menggunakan teknologi tradisional dalam pertanian
Sukar memasarkan hasil pertanian
Masih melakukan pertanian sara diri
Ramai petani yang masih mengharapkan bantuan kerajaan
Pencapaian pendidikan tentang pertanian masih rendah
Golongan profesional kurang berminat dalam sektor pertanian
Kurang pendedahan dalam kalangan petani
Sikap petani yang memandang rendah terhadap sektor perladangan
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 6 x 1

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

13

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[6 m]

SULIT

SULIT
(ii)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
M

1249/ 2 (PP)
Huraikan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk memajukan sektor
pertanian di Malaysia.
[6 markah]

Butiran
Menekankan pendidikan / ilmu dalam bidang pertanian
Keyakinan diri yang tinggi / optimis / berani mengambil risiko
Pengunaan teknologi baru dalam bidang pertanian
Melakukan penanaman secara ladang / komersial
Pembinaan kilang yang berasaskan bahan mentah pertanian tempatan
Bijak menggunakan kawasan tanah terbiar
Menjalinkan hubungan dagangan dengan negara serantau
Mewujudkan perhubungan perdagangan dua hala dengan negara luar
Membuat promosi hasil keluaran pertanian kepada negara luar
Memggalakkan / meningkatkan penyelidikan terhadap pertanian
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 6 x 1

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[6 m]

6. Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12
September tahun 622 Masihi.
a) Mengapakah orang Islam Makkah berhijrah ke Madinah?

[4 markah]

Butiran
F1
Meneruskan dakwah Islamiah
F2
Perintah Allah s.w.t / wahyu Allah
H2a Melalui surah al-Anfal
H2b Pakatan orang Arab Quraisy membunuh baginda
F3
Terdapat ancaman orang Quraisy
H3a Telah menjejaskan aktiviti penyebaran Islam
F4
Strategi Nabi Muhammad s.a.w untuk menyebarkan Islam
H4a Suasana aman memudahkan baginda menyampaikan dakwah Islamiah
H4b Menjamin keselamatan agama Islam
F5
Penentangan berterusan daripada orang Arab Quraisy
F6
Membentuk masyarakat Islam yang bersatu padu
F7
Jemputan penduduk Yathrib / Madinah
H7a Melalui Perjanjian Aqabah 2
F8
Memerlukan pemimpin yang berkaliber
H8a Mendamaikan masyarakat Madinah / Aus dan Khazraj yang bermusuhan
ms. 121
Mana-mana 4 x 1

1249/2

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

14

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[4 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
b) Pada pendapat anda, mengapakah peristiwa hijrah penting dalam perkembangan
tamadun Islam.
[4 markah]
F1
H1a
F2
H2a
H2b
H2c
F3
H3a
F4
H4a
H4b
H4c
H4d
H4e
F5
H5a
H5b
H5c
F6
H6a
H6b
H6c
H6d
H6e
H6f
F7
H7a
H7b
F8
H8a
H8b
H8c
H8d
F9
F9a
F9b

1249/2

Butiran
Mendamaikan suku Aus / suku Khazraj
mewujudkan semangat persaudaraan sesama Islam
Mempersaudarakan orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah
menyatukan masyarakat yang sebelum ini berbeza dalam aspek
ekonomi / sosial
mewujudkan masyarakat Muhajirin
mewujudkan masyarakat Ansar
Menyatupadukan penduduk Madinah yang berbilang bangsa
mewujudkan kehidupan yang harmoni
Membina masjid Quba/ An-Nabawi
berfungsi sebagai tempat beribadat
berfungsi sebagai tempat pertemuan membincangkan masalah orang
Islam
kawasan persekitaran masjid sebagai tempat aktiviti harian
tempat berniaga
tempat beriadah
Menggunakan kiraan tahun hijrah Islam / takwim Islam / kalendar hijrah
kalendar hijrah digunakan pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab
kalendar hijrah digunakan di Malaysia
sambutan Maal Hijrah untuk memperingati perjuangan umat Islam
terdahulu
Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah al-Munawwarah
bermaksud Kota Bercahaya
terbentuk sebuah negara Islam yang pertama
merangka Piagam Madinah
Madinah sebagai pusat tamadun Islam
Islam sebagai cara hidup / ad-din
yang merangkumi aspek politik/ ekonomi / sosial Islam
Dakwah Islamiah dilakukan secara aman
agama Islam tersebar secara terbuka
agama Islam dianuti secara sukarela
Memupuk semangat toleransi kaum
sikap tolong menolong melahirkan masyarakat cemerlang
orang Madinah menyediakan tempat tinggal / memberikan makanan /
memberikan keperluan asas yang lain
menerima orang Islam Makkah sebagai saudara
menerima orang Islam Makkah sebagai sebahagian daripada masyarakat
Madinah
Sokongan dan pengorbanan sahabat-sahabat
Abu Bakar al-Siddiq / Ali bin Abu Talib / Abdul Rahman bin Auf
bergadai nyawa / harta / menggantikan tempat tidur baginda /
menyumbang hartanya untuk membantu masyarakat Islam

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

15

Markah
1
1
1
1

SULIT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SULIT

1249/ 2 (PP)
F10
Menghargai peranan wanita
H10a Asma iaitu Puteri Abu Bakar
H10b yang menghantar makanan / menyalurkan berita tentang pergerakan
tentera Arab Quraisy
F11
Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w
H11a mengatur strategi perjuangan
F12
Ketabahan Nabi Muhammad
H12a sanggup berkorban
H12b meninggalkan kesenangan hidup demi memperjuangkan dakwah
Islamiah
H12c tidak berputus asa dalam menempuh kegagalan
M
Mana-mana jawapan munasabah
ms. 122 - 124
Mana-mana 4 x 1
c) (i)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[4 m]

Semangat hijrah boleh menyumbang ke arah memajukan masyarakat di


Malaysia.
Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan tersebut.
[6 markah]

Butiran
Menunjukkan pengetahuan yang luas dan pemahaman yang jelas
Cadangan / hujah yang relevan
Contoh yang sesuai
Komunikasi / pengolahan menarik
Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang terhad
Cadangan / hujah relevan tetapi kurang
Contoh yang sesuai tetapi kurang
Komunikasi / pengolahan kurang menarik
Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang terhad
Satu cadangan / hujah yang relevan
Contoh yang tidak sesuai / tidak contoh
Komunikasi / pengolahan terhad

Markah
[5-6 m]

[3-4 m]

[1-2 m]
[6 m]

1249/2

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

16

SULIT

SULIT
(ii)

1249/ 2 (PP)
Kewibawaan pemimpin menjamin kemajuan negara dan bangsa Malaysia.
Ulaskan pernyataan tersebut.
[6 markah]

Butiran
Menunjukkan pengetahuan yang luas dan pemahaman yang jelas
Cadangan / ulasan yang relevan
Contoh yang sesuai
Komunikasi / pengolahan menarik
Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang terhad
Cadangan / ulasan relevan tetapi kurang
Contoh yang sesuai tetapi kurang
Komunikasi / pengolahan kurang menarik
Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang terhad
Satu cadangan / ulasan yang relevan
Contoh yang tidak sesuai / tidak contoh
Komunikasi / pengolahan terhad

Markah
[5-6 m]

[3-4 m]

[1-2 m]
[6 m]

7. Menjelang abad ke-15, Melaka menjadi pusat perdagangan yang penting di Asia
Tenggara.
a) Jelaskan faktor kepesatan kegiatan perdagangan di Melaka pada abad ke -15.
[4 markah]
Butiran
Kedudukan yang strategik
Menjadi tempat pengumpulan barang dagangan
seperti rempah ratus / hasil hutan / hasil galian
Menyediakan pelbagai kemudahan di pelabuhan
Menyediakan sistem pentadbiran yang sistematik
Laksamana menjaga urusan kelautan
Syahbandar bertanggungjawab terhadap urusan sukat / timbang
dan menjadi ketua di pelabuhan
Pengenalan Undang-undang Laut Melaka
sebagai panduan kepada masyarakat khususnya tanggungjawab sebagai
nakhoda / jurumudi
F6
Terdapat 86 bahasa dipertuturkan
H6a
Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan utama / lingua franca
F7
Sistem sukat / timbang diperkenalkan / tahil / kati
H7a
bertujuan melicinkan urusan jual beli di pelabuhan
F8
Aktiviti perdagangan di pelabuhan menggunakan kaedah tukar barang /
sistem barter / kaedah jual beli
ms. 209
Mana-mana 4 x 1
F1
F2
H2a
F3
F4
H4a
H4b
H4c
F5
H5a

1249/2

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

17

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[4 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
b) Bagaimanakah amalan sistem percukaian pada zaman kerajaan Melayu Melaka?
[4 markah]
F1
H1a
F2
F3
H3a
H3b
H3c
F4
F5
F6

Butiran
Cukai terhadap aktiviti perdagangan / barangan tertentu yang dijual
menjadi sebahagian daripada sumber pendapatan kerajaan
Peniaga diwajibkan membayar cukai sebelum diberi kebenaran berniaga
Cukai asas ialah cukai tetap / cukai import
kadarnya ditetapkan oleh pemerintah
pedagang dari India / Ceylon / Tanah Arab / Siam / Pegu dikenakan
bayaran cukai 6%
pedagang dari Jepun / China dikenakan cukai sebanyak 5%
Beras / barangan makanan dikecualikan cukai
Selepas cukai dibayar barulah urusan jual beli dilakukan di bazar-bazar
yang disediakan di sepanjang sungai Melaka
Cukai diraja dikenakan kepada orang asing yang ingin menetap di
Melaka

H6a
orang asing dari Kepulauan Melayu dikenakan cukai diraja 5%
H6b
orang asing dari kawasan lain dikenakan cukai diraja 6%
ms. 211
Mana-mana 4 x 1

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[4 m]

c) (i)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
M

1249/2

Perdagangan
antarabangsa
menjadi pemangkin kepada ekonomi
negara.
Jika anda seorang pemimpin negara, apakah usaha yang perlu dilakukan untuk
menjadikan Malaysia sebagai pusat perdagangan antarabangsa.
[6 markah]
Butiran
Markah
Menaik taraf / memodenkan infrastruktur dalam negara
1
Sistem perhubungan yang cekap / berkesan
1
Sistem pengangkutan moden / berteknologi tinggi
1
Menarik lebih ramai pelabur
1
Melahirkan tenaga kerja mahir / separa mahir dalam kalangan anak
1
tempatan
Rakyat Malaysia perlu menguasai pelbagai bahasa / bahasa antarabangsa
1
Melahirkan lebih ramai usahawan yang kreatif / inovatif
1
Meneroka bidang baru
1
Membentuk pentadbiran yang cekap
1
Berintegriti dalam urusan perdagangan antarabangsa
1
Menjamin keselamatan perairan
1
Memantapkan sistem pertahanan
1
Menguatkuasakan undang-undang
1
Mana-mana jawapan munasabah
1
Mana-mana 6 x 1
[6 m]

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

18

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
(ii)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
M

Terdapat pelbagai jenis cukai yang telah diperkenalkan oleh kerajaan.


Antaranya ialah cukai pendapatan, cukai perniagaan, cukai harta serta cukai
barangan dan perkhidmatan.
Apakah kepentingan cukai kepada rakyat dan negara?
[6 markah]
Butiran
Markah
Mentadbir dan mengurus negara
1
Perbelanjaan membangunkan negara
1
Dibelanjakan bagi tujuan keselamatan negara / rakyat
1
Pembangunan fizikal / infrastruktur / jalan raya / hospital / sekolah
1
Membangunkan ekonomi
1
Tujuan sosial / perkhidmatan kesihatan / pendidikan / kebajikan rakyat
1
Membina kemudahan awan / pasar / ruang rakyat menjana ekonomi /
1
berniaga / balai raya / dewan awam
Menggalakkan pengguna memilih barangan tempatan yang lebih murah
1
tetapi berkualiti
Bantuan Rakyat 1M (BRIM) / Bantuan Persekolahan
1
Baucar Buku 1M
1
Baucar kelas tambahan
1
Klinik 1M
1
Kedai 1M
1
Perumahan Rakyat 1M (PRIMA)
1
Mana-mana jawapan munasabah
1
Mana-mana 6 x 1
[6 m]

8. Penentangan terhadap penjajahan British telah dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan
sejak abad ke-19.
a) Jelaskan tindakan British yang membawa kepada penentangan tersebut ?
F1
H1a
H1b
H1c
F2
H2a
H2b
F3
H3a
H3b
H3c
1249/2

Butiran
Dasar penaklukan British untuk mengukuhkan kedudukan politik
kawasan yang ditakluk terikat dengan perintah / peraturan British
contohnya Naning dipaksa menjadi jajahan takluk British
dipaksa membayar ufti
British menguasai ekonomi tempatan untuk kepentingan sendiri /
eksploitasi terhadap ekonomi tempatan
menerusi perjanjian dengan pemimpin tempatan
contohnya saudagar dari Negeri-negeri Selat dibenarkan menjalankan
perdagangan / perlombongan bijih timah
British memaksa sistem pentadbiran Barat kepada penduduk tempatan /
Pelaksanaan pentadbiran Barat terhadap masyarakat tempatan
memperkenalkan sistem cukai / undang-undang / peraturan tanah
contohya di Terengganu, setiap tanah yang hendak dibuka oleh
penduduk tempatan mesti mendapat keizinan British
dan dikenakan cukai

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

19

[6 markah]
Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
F4
H4a

Campur tangan British dalam adat resam tempatan


British memaksa penduduk tempatan menerima nilai-nilai British yang
bertentangan dengan budaya masyarakat tempatan
H4b
contohnya di Perak, J.W.W Birch campur tangan dalam amalan
menggunakan orang suruhan
F5
Pemimpin / pembesar tempatan kehilangan kuasa / pengaruh
H5a
terhadap kawasan / anak buah / pengikut
H5b
menimbulkan rasa tidak puas hati pemimpin / pembesar tempatan
F6
Kesulitan hidup penduduk
H6a
kesan pelaksanaan undang-undang British
ms. 30
Mana-mana 6 x 1

1
1
1
1
1
1
1
1
[6 m]

b) Perihalkan perjuangan Tok Janggut atau Haji Abdul Rahman Limbong.


Tok Janggut

[4 markah]

Butiran
F1
Tok Janggut membantah pelaksanaan sistem cukai yang diperkenalkan
British / enggan membayar cukai
H1a
bantahan Tok Janggut tidak dilayan oleh Pegawai Daerah Pasir Puteh
H1b
sebaliknya pihak polis diarah menangkap Tok Janggut
H1c
tetapi gagal
F2
Tahun 1915 Engku Besar Jeram / Penghulu Adam / Haji Said / Che
Ishak / rakyat / penduduk tempatan bersetuju menyerang Pasir Puteh
H2a
dan berjaya menduduki / menguasai Pasir Puteh
F3
Sebuah kerajaan dibentuk
H3a
Engku Besar Jeram sebagai Raja
H3b
Tok Janggut sebagai Perdana Menteri
H3c
Che Ishak sebagai Pegawai Daerah
F4
British menggunakan nama sultan Kelantan / membawa masuk tentera
dari Negeri-negeri Selat.
H4a
Kapal perang H.M.S Cadmus mendarat di Tumpat
H4b
British memulakan serangan di Saring pada bulan Mei 1915
H4c
serangan British tersusun
H4d
menggunakan senjata yang lebih moden
H4e
berjaya melumpuhkan perjuangan Tok Janggut / pengikutnya
F5
Tok Janggut / pengikutnya terkorban dalam serangan tersebut
H5a
mayatnya diarak ke seluruh pekan Kota Bharu
H5b
digantung di pasar dalam keadaan kepala ke bawah / kaki ke atas
ms. 41
Mana-mana 4 x 1

1249/2

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

20

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[4 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
atau
Haji Abdul Rahman Limbong

[4 markah]

Butiran
Haji Abdul Rahman Limbong tidak berpuas hati dengan sistem cukai
dan undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh British kepada
penduduk tempatan
F2
Pada bulan Julai dan Ogos 1922, Haji Abdul Rahman Limbong
mengetuai penduduk kampung membersihkan tanah di Kuala Telemong
F3
Bulan Mei 1925 kira-kira 300 orang penduduk kampung berkumpul
H3a
membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah ibn Sultan Zainal Abidin
111
H3b
British bimbang tetapi penduduk dapat disuraikan dengan jasa baik
Tengku Nik Maimunah
F4
Penduduk tempatan melancarkan penentangan bersenjata pada bulan
Mei 1928
H4a
kumpulan yang menyerang bangunan kerajaan di Kuala Berang berjaya
mendudukinya
H4b
kumpulan di Kuala Telemong bersiap sedia menunggu arahan untuk
menentang British
F5
British menggunakan kuasa / nama sultan Terengganu
H5a
British menghantar tiga orang pembesar yang membawa perintah sultan
untuk menawan semula Kuala Berang
H5b
menangkap sesiapa sahaja yang menghalang
F6
Sepasukan polis seramai 25 orang telah menyerang Kuala Telemong
H6a
berjaya menumpaskan kebangkitan penduduk tempatan
H6b
11 orang terkorban
H6c
Haji Abdul Rahman Limbong diserang oleh 50 orang anggota polis yang
dibawa dari Singapura
H6d
Haji Abdul Rahman Limbong ditahan
H6e
dibuang negeri ke Makkah
ms. 42
Mana-mana 4 x 1
F1
H1a

1249/2

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

21

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[4 m]

SULIT

SULIT
c) (i)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
M

1249/ 2 (PP)
Tindakan zalim British menjatuhkan hukuman terhadap pemimpin-pemimpin
tempatan merupakan tindakan yang sangat tidak wajar.
Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan tersebut.
[4 markah]

Butiran
Merupakan penghinaan kepada penduduk tempatan
Menjatuhkan maruah seluruh pengikut
Jasad / tubuh orang yang telah meninggal dunia wajar dihormati
Tidak berperikemanusiaan
Tidak menghormati perasaan waris / pengikut
Jasad pejuang tidak sepatutnya diperlakukan sedemikian
Tindakan tidak beradab
Tindakan sedemikian bertentangan dengan mana-mana agama /
kepercayaan / adat / budaya
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 4 x 1
(ii)

Kelemahan pentadbiran
Pergolakan politik / perbalahan antara pemimpin
Sikap tamak pemimpin / sultan
Pemimpin tidak berfikiran jauh
Perang Saudara
Perebutan takhta
Merebut kawasan pungutan cukai
Merebut kawasan perlombongan
Bergantung / meminta bantuan British
Pemimpin / rakyat tidak bersatu
Perancangan British yang sistematik
British menggunakan kekerasan
menggunakan muslihat / tipu daya
memberi wang
mengugut untuk mencapai matlamat
Pemimpin tiada perancangan
Pemimpin tiada ilmu
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 6 x 1

1249/2

1
[4 m]

Pada pendapat anda mengapa British mudah mencampuri urusan pentadbiran


di negeri-negeri Melayu.
[6 markah]
Butiran

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
M

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

22

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[6 m]

SULIT

SULIT
1249/ 2 (PP)
9. Kewujudan institusi Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 merupakan asas pembinaan
negara dan bangsa kita.
a) Terangkankan ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka.
[6 markah]
Butiran
Markah
F1
Wilayah
1
H1a
iaitu kawasan tempat tinggal rakyat
1
H1b
sempadannya diterima umum
1
H1c
wilayah pengaruh merujuk kepada kawasan yang rakyatnya menerima
1
pemerintahan seseorang raja
H1d
memperakui pemerintahan seseorang raja
1
H1e
Kesultanan Melayu Melaka mempunyai kawasan lingkungan pengaruh
1
yang luas
H1f
walaupun sempadannya tidak ditetapkan seperti sempadan negara
1
moden
H1g
empayarnya meliputi keseluruhan Semenanjung Tanah Melayu / seluruh
1
timur Sumatera
F2
Kedaulatan
1
H2a
merupakan kekuasaan tertinggi terhadap rakyat sesebuah wilayah
1
H2b
kekuasaan tidak boleh dihadkan oleh mana-mana pihak
1
H2c
merujuk kepada kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah negara /
1
pemerintah
H2d
negara / pemerintah boleh menggunakan kuasa untuk menggubal /
1
melaksanakan undang-undang
H2e
Raja yang memerintah mewakili negeri / kawasan pemerintahan
1
H2f
negara berkenaan mempunyai hak mutlak terhadap rakyatnya
1
H2g
negara itu bebas daripada campur tangan / paksaan / taklukan / perintah
1
kuasa asing.
H2h
pada zaman Kesultanan Melayu Melaka kedaulatan dirujuk terus
1
kepada raja yang memerintah
H2i
Raja yang memerintah mewakili negeri / kawasan pemerintahan
1
F3
Lambang negara
1
H3a
merupakan simbol / tanda yang menjadi identiti sesebuah negara
1
H3b
Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan
1
H3c
lambang penyatuan negara / bangsa
1
H3d
kebesaran sultan / Kesultanan Melayu dilambangkan dengan alat
1
tertentu
H3e
seperti regalia / nobat / warna / bahasa / undang-undang / protokol /
1
adat istiadat istana
F4
Keunggulan Undang-undang
1
H4a
untuk mengawal masyarakat melalui peraturan yang telah diwartakan
1
H4b
undang-undang dicipta untuk memelihara keamanan / melindungi
1
rakyat
H4c
keunggulan undang-undang menentukan struktur kerajaan / kehakiman /
1
bahasa / agama / kerakyatan diterima oleh masyarakat
H4d
pada zaman Kesultanan Melayu Melaka terdapat dua sumber undang1
undang bertulis
1249/2 2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan
SULIT
23

SULIT

1249/2

1249/ 2 (PP)
H4e
undang-undang ini dipengaruhi oleh hukum adat tempatan / agama
1
Islam
H4f
Hukum Kanun Melaka
1
H4g
menyentuh bidang kuasa raja / pembesar serta pantang larang dalam
1
kalangan anggota masyarakat
H4h
hukuman ke atas kesalahan jenayah awam / undang-undang keluarga /
1
lain-lain
H4i
Undang-undang Laut Melaka
1
H4j
membincangkan perkara yang berkaitan dengan tatacara pelayaran di
1
laut
H4k
tanggungjawab pengawal kapal / atur cara pelayaran / perniagaan /
1
bidang kuasa nakhoda kapal / hukuman bagi kesalahan jenayah
F5
Rakyat
1
H5a
seluruh penduduk bagi sesebuah wilayah
1
H5b
mereka terikat kepada undang-undang / peraturan yang dikuatkuasakan
1
dalam wilayah tersebut
H5c
pada zaman Kesultanan Melayu Melaka rakyat bertanggungjawab
1
mentaati raja yang memerintah
H5d
contoh tanda ketaatan rakyat adalah bersedia mempertahankan negara /
1
menghadiri adat istiadat kerajaan / mengadakan gotong royong /
kerahan tenaga
F6
Kerajaan
1
H6a
badan yang diberi kuasa untuk menguruskan pentadbiran
1
H6b
menjaga keamanan
1
H6c
mempertahankan kedaulatan negara
1
H6d
menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain
1
H6e
semasa Kesultanan Melayu Melaka kerajaan wujud apabila adanya raja
1
H6f
Raja / sultan merupakan pemerintah tertinggi
1
H6g
dibantu oleh Bendahara / Penghulu Bendahari / Temenggong /
1
Laksamana
H6h
mereka menjadi tonggak institusi kerajaan yang memerintah
1
H6i
diberi portfolio mengikut bidang masing-masing
1
H6j
sistem ini dinamakan Sistem Pembesar Empat Lipatan
1
H6k
menjamin kesentosaan sistem pemerintahan beraja / kerajaan di Melaka
1
ms. 75-78
Mana-mana 6 x 1
[6 m]

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

24

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
b) Sistem pemerintahan Negeri-negeri Melayu seperti Johor, Perak dan Pahang adalah
berdasarkan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka.
Buktikan kebenaran penyataan tersebut.
[4 markah]
Butiran
Warisan Kesultanan Melayu Melaka seperti adat istiadat Melayu
agama Islam berkembang di negeri-negeri tersebut
Bahasa Melayu berkembang di negeri-negeri tersebut
Kerajaan tersebut diasaskan oleh kerabat diraja Melaka
Semua pemerintah negeri menggunakan gelaran Sultan pada awal nama
masing-masing
F4
Sistem warisan takhta di negeri-negeri tersebut mementingkan jurai
keturunan sebelah bapa
F5
Putera sulung sultan dengan permaisurinya berpeluang mewarisi takhta
kerajaan
H5a
sekiranya sultan tidak mempunyai putera / adik lelaki sultan boleh
mewarisi takhta
F6
Mengamalkan Sistem Pembesar Empat Lipatan
H6a
perbezaan antara ketiga-tiga negeri tersebut adalah pada gelaran
pembesarnya
H6b
disebabkan perubahan semasa / penyesuaian dengan keadaan tempatan
F7
Kitab undang-undang disalin / dipinda berdasarkan Hukum Kanun
Melaka
H7a
untuk disesuaikan dengan unsur tempatan
H7b
contoh Undang-Undang Pahang yang disusun oleh Sultan Abdul Ghapur
Muhaiyuddin Syah pada tahun 1596
ms. 80
Mana-mana 4 x 1
F1
H1a
H1b
F2
F3

c) (i)

1249/2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
[4 m]

Selepas kemerdekaan, institusi Raja Berperlembagaan telah diwujudkan


untuk menggantikan institusi Kesultanan Melayu.
Mengapakah institusi Raja Berperlembagaan perlu dipertahankan? [4 markah]
Butiran

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
M

Markah
1
1
1
1
1

Raja merupakan ketua negara


Raja lambang kedaulatan negara
Warisan turun temurun sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka
Lambang keamanan rakyat
Lambang perpaduan
Pelindung semua rakyat / orang Melayu
Menjaga hak istimewa orang Melayu / bumiputera
Memastikan keadilan dilaksanakan
Melicinkan pentadbiran
Lambang identiti negara
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 4 x 1

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

25

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[4 m]
SULIT

SULIT
(ii)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
M

1249/ 2 (PP)
Terdapat segelintir rakyat Malaysia, terutama generasi muda masih tidak
memahami kepentingan institusi Raja Berperlembagaan.
Berikan cadangan anda untuk mengatasi masalah tersebut.
[6 markah]

Butiran
Menyemai semangat patriotik dalam kalangan pelajar
Menghormati lambang-lambang kebesaran
Menghayati Rukun Negara
Menganjurkan pertandingan bahas / pidato / syarahan / kuiz / melukis
berkaitan Yang di-Pertuan Agong / sultan
Lawatan ke muzium diraja
Mencari maklumat berkaitan institusi beraja di internet / media massa
Menghasilkan penulisan berkaitan institusi beraja
Meraikan hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong / sultan
Mengantung gambar Yang di-Pertuan Agong / sultan
Menghasilkan dokumentari tentang Yang di-Pertuan Agong / sultan
Media elektronik menyiarkan rancangan dokumentari berkaitan Yang
di-Pertuan Agong / sultan
Menyanyikan lagu kebesaran negeri dengan penuh semangat
Menghadiri upacara pertabalan Yang di-Pertuan Agong / sultan
Menghormati upacara pemakaman Yang di-Pertuan Agong / sultan
Berkabung atas kemangkatan Yang di-Pertuan Agong / sultan
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 6 x 1

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[6 m]

10. Gambar 1 menunjukkan penyatuan orang-orang Melayu untuk menentang Malayan


Union pada tahun 1946.
a) Huraikan sebab yang mendorong orang Melayu menentang Malayan Union. [4 markah]
F1
H1a
H1b
F2
H2a
F3
H3a
F4
F5
H5a
H5b
1249/2

Butiran
Tindakan Sir Harold MacMichael yang mengugut Raja-Raja
Melayu
Raja-Raja Melayu akan diturunkan daripada takhta sekiranya
enggan menerima Malayan Union
seperti Sultan Badlishah, Kedah
Kebanyakan sultan tidak diberi masa yang cukup untuk berunding
dengan Majlis Mesyuarat Negeri
seperti yang berlaku kepada Sultan Perak
Sultan yang menandatangani perjanjian atas dasar setiakawan
seperti Sultan Selangor / Sultan Johor
Keadaan selepas Perang Dunia Kedua tidak sesuai untuk British
membuat pembaharuan politik
Menentang penghakisan kuasa Raja-Raja Melayu
Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli dalam Majlis Raja-Raja Melayu
Raja-Raja Melayu kehilangan takhta / kehilangan kreadibiliti sebagai
ketua orang Melayu

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

26

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
H5c
zakat fitrah dipungut di bawah nama Gabenor Malayan Union
1
H5d
orang-orang Melayu bimbang agama Islam akan tercabar
1
F6
Pemberian kerakyataan yang longgar kepada orang dagang
1
H6a
dasar terbuka British akan mengancam status quo orang Melayu
1
H6b
jumlah orang Melayu akan menjadi kecil dengan kemasukan orang
1
dagang
H6c
ekonomi orang Melayu akan bertambah mundur
1
H6d
pendidikan orang Melayu akan bertambah mundur
1
F7
Orang Melayu bimbang akan kehilangan warisan tamadun yang telah
1
lama dibina
H7a
Pengenalan Malayan Union akan menghapuskan sejarah yang telah
1
dibina oleh kerajaan tersebut
ms. 98-100
Mana-mana 4 x 1
[4 m]
b) Orang Melayu menentang Malayan Union melalui pelbagai cara.
Berikan penjelasan anda.
Butiran
Menyuarakan bantahan melalui akhbar-akhbar Melayu
seperti Utusan Melayu / Majlis / Warta Negara
Mengadakan demontrasi damai
semasa Sir Harold MacMichael mendapatkan tandatangan RajaRaja Melayu
H2b
peristiwa ini berlaku di Kota Bharu, Kelantan / di Alor Setar, Kedah
F3
Persatuan-persatuan Melayu dihidupkan semula
H3a
mereka menghantar telegram ke Pejabat Tanah Jajahan
H3b
mereka menghantar surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di
London
F4
Dato Onn Jaafar menyeru orang Melayu berkongres
H4a
Menubuhkan UMNO sebagai benteng menentang Malayan Union
F5
Mengadakan Kongres Melayu di Kelab Sultan Sulaiman
H5a
Dihadiri oleh 41 buah persatuan dari seluruh Semenanjung Tanah
Melayu
F6
Mengadakan Kongres Kedua pada 30 hingga 31 Mac 1946
F7
Orang Melayu mengadakan rapat umum di setiap bandar besar
F8
Raja-Raja Melayu telah berkumpul di Kuala Kangsar
H8a
untuk menyatakan bantahan kepada ahli parlimen
ms. 98-102
Mana-mana 6 x 1
F1
H1a
F2
H2a

1249/2

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

27

[6 markah]
Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[6 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
Apakah iktibar yang diperoleh daripada perjuangan orang Melayu menentang
Malayan Union ?
[4 markah]

c) (i)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
M

Butiran
Bersikap tegas dalam membuat keputusan
Setiap perjuangan tidak mengenal erti putus asa
Perlunya pemimpin yang berwibawa
Pentingnya pertubuhan kebangsaan untuk menyatukan seluruh
penduduk
Berani mempertahankan hak / negara
Menguatkan jati diri
Berwawasan demi masa depan
Bijak merancang strategi
Bekerjasama menjaga keamanan negara
Sanggup melakukan pengorbanan yang besar
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 4 x 1
(ii)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
M

1
1
1
1
1
1
1
[4 m]

Jika orang Melayu gagal menentang Malayan Union, apakah keadaan yang akan
berlaku kepada negara dan bangsa?
[6 markah]

Butiran
Kedaulatan Raja Melayu akan terjejas
Sistem beraja terhapus
Raja hilang takhta / kuasa memerintah negeri
Raja hilang kreadibiliti sebagai ketua orang Melayu
Raja hanya berkuasa dalam soal agama Islam
Raja hanya berkuasa dalam hal adat istiadat
Status qua peribumi tercabar
Penduduk mempunyai hak / taraf yang sama
Negeri dikuasai Pesuruhjaya Negeri
Warisan tamadun terancam
Tulisan jawi terhapus
Komposisi kaum tidak seimbang
Bahasa Melayu bukan sebagai bahasa kebangsaan
Islam bukan agama persekutuan
Negara tidak stabil
Berlaku pertumpahan darah
Wujud jurang ekonomi antara kaum
Perasaan perkauman semakin menebal
Tanah Melayu menjadi Tanah Jajahan Mahkota
Tanah Melayu diketuai oleh Gabenor
Undang-undang British dijalankan di Tanah Melayu
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 6 x 1

1249/2

Markah
1
1
1
1

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

28

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[6 m]
SULIT

SULIT
11

1249/ 2 (PP)
Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) terdiri daripada 10 buah negara di Asia
Tenggara yang diikat dengan semangat persahabatan dan perpaduan.
a) (i)

F1
F2
F3
F4
F5
ms.

Nyatakan latar
(ASEAN)

belakang

Pertubuhan

Negara-Negara

Asia Tenggara
[4 markah]

Butiran
Malaysia terus mengadakan kerjasama dengan negara-negara jiran
selepas kegagalan ASA / MAPHILINDO
Deklarasi Bangkok pada 8 Ogos 1967 membawa kepada penubuhan
Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)
Terdiri daripada lima buah negara iaitu Malaysia / Indonesia / Thailand /
Filipina / Singapura
Jumlah anggotanya bertambah menjadi sepuluh dengan penyertaan
Vietnam / Myanmar / Brunei / Laos / Kampuchea
Papua New Guinea dilantik sebagai pemerhati
256
Mana-mana 4 x 1
(ii)

Jelaskan

matlamat

1
1
1
1
[4 m]

Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)


[4 markah]

Butiran
F1 Mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara
F2 Membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi
F3 Membantu antara satu sama lain dalam bidang sosial
F4 Membantu antara satu sama lain dalam bidang kebudayaan
F5 Meningkatkan taraf hidup penduduk
F6 Mewujudkan kerjasama dalam bidang pertanian
F7 Mewujudkan kerjasama dalam bidang perdagangan
F8 Mewujudkan kerjasama dalam bidang perindustrian
F9 Memberikan kerjasama dalam bentuk latihan
F10 Memberikan kerjasama dalam bentuk penyelidikan
F11 Membantu dalam bentuk latihan
F12 Membantu dalam bentuk penyelidikan
F13 Mengadakan hubungan erat dengan persatuan
F14 Mengadakan hubungan erat dengan pertubuhan serantau
F15 Mengadakan hubungan erat dengan pertubuhan antarabangsa
ms. 256
Mana-mana 4 x 1

1249/2

Markah
1

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

29

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[4 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
b) Malaysia telah melakukan pelbagai usaha untuk menjalinkan hubungan
baik
dengan negara serantau.
Sejauh manakah usaha tersebut memberi kebaikan kepada negara kita?
[6 markah]
Butiran
Markah
F1 Menjamin kestabilan politik
1
F2 Menjamin keselamatan negara
1
F3 Menjamin kebergantungan sumber semula jadi
1
F4 Menjalin kerjasama ekonomi
1
F5 Menjalin kerjasama politik
1
F6 Menjalin kerjasama sosial
1
F7 Menjana ekonomi negara / pertumbuhan ekonomi
1
F8 Menarik pelaburan asing
1
F9 Menyelesaikan masalah pendatang asing
1
F10 Menyelesaikan masalah pencerobohan sempadan
1
F11 Menyelesaikan masalah lanun di perairan
1
F12 Meningkatkan pendapatan negara
1
F13 Menjalin kerjasama mengatasi pencemaran
1
F14 Meningkatkan industri pelancongan
1
F15 Mengembangkan hubungan kebudayaan
1
F16 Mengawal pengeluaran bahan mentah
1
M Mana-mana jawapan munasabah
1
Mana-mana 6 x 1
[6 m]
c) Sekiranya anda dilantik sebagai pemimpin Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara
(ASEAN), apakah langkah yang akan diambil bagi mengatasi masalah yang berlaku di
rantau Asia Tenggara?
[6 markah]
Butiran
Markah
F1 Mengutamakan pendekatan rundingan / mesyuarat
1
F2 Menghormati kedaulatan negara-negara ahli
1
F3 Mematuhi undang-undang antarabangsa
1
F4 Menghormati budaya antara negara
1
F5 Mengadakan lawatan rasmi dalam kalangan pemimpin
1
F6 Berkongsi kepakaran bagi membangunkan negara
1
F7 Berkongsi maklumat bagi keselamatan bersama
1
F8 Meningkatkan pertukaran teknologi
1
F9 Merujuk kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa bagi menyelesaikan
1
konflik serantau
F10 Mewujudkan kerjasama pertahanan
1
F11 Mengadakan persidangan / Deklarasi
1
F12 Menjalin hubungan perdagangan
1
F13 Berpegang kepada semangat setiakawan
1
M Mana-mana jawapan munasabah
1
Mana-mana 6 x 1
[6 m]
PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

1249/2

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

30

SULIT