Anda di halaman 1dari 17

SULIT

1249/1

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA


CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
________________________________________________
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN 5
SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SEMBILAN 2015

SEJARAH
KERTAS 1
Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap
soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.
4. Jika anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baharu.

Kertas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak.


[Lihat halaman sebelah
1249/1

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT
1

1249/1

Pada peringkat awal pembentukan tamadun, organisasi sosial bermula pada tahap
yang paling ringkas.
Apakah tahap tersebut?

Masyarakat

Kerajaan

Keluarga

Negara

Maklumat berikut berkaitan dengan Tamadun Indus?


Penemuan patung wanita
Apakah kepercayaan yang dikaitkan dengan penemuan tersebut?

Proto-siva

Animisme

Tuhan Ibu

Dewi Athena

Negara berikut mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi.

Malaysia
Indonesia
Amerika
Syarikat

Apakah persamaan ketiga-tiga buah negara tersebut?

1249/1

Perdana Menteri mengetuai negara

Ahli Dewan dilantik oleh ketua negara

Dewan Senat meluluskan undang-undang

Rakyat diberi hak memilih pemimpin

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT
4

1249/1

Gambar 1 adalah Tembok Besar China yang dibina oleh Maharaja Shih Huang Ti
pada zaman Dinasti Chin (221 S.M. hingga 206 S.M.).

Gambar 1
Mengapakah tembok tersebut dibina?

Menandakan sempadan negeri

Menjamin keselamatan wilayah

Menjadi benteng penghalang banjir

Melambangkan keagungan kerajaan

Anda sebagai pemimpin masyarakat maritim di Asia Tenggara.


Apakah usaha anda untuk memajukan negara anda?
A

Meningkatkan kemahiran membina kapal

Meningkatkan hasil pertanian

Memperbanyak sistem saliran

Mempergiat usaha mencari hasil hutan

[Lihat halaman sebelah


1249/1

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT
6

1249/1

Maklumat berikut berkaitan dengan warisan yang ditinggalkan oleh kerajaan awal
di Asia Tenggara.
Candi Borobudor
Bahasa Sanskrit
Institusi beraja

Apakah rumusan yang boleh dibuat berdasarkan maklumat tersebut?

Pengaruh Hindu dan Buddha

Pemimpin yang berwibawa

Kepakaran seni bina

Kepentingan pendidikan

Rajah 1 menunjukkan peperangan yang berlaku dalam kalangan masyarakat Arab


Jahiliah.
Berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar
Perang al-Basus
Berlangsung selama 40 tahun
Rajah 1
Sebagai seorang pemimpin , bagaimanakah anda dapat mengelakkan berlakunya
peperangan tersebut?

1249/1

Meningkatkan ekonomi masyarakat

Meningkatkan persefahaman penduduk

Mengukuhkan bidang ketenteraan

Memelihara kebajikan rakyat

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT

10

1249/1

Mengapa Nabi Muhammad SAW digelar al-Amin?


A

Pemaaf dan pengampun

Suka membantu orang miskin

Tidak pernah berbohong dan dipercayai

Bergaul dengan semua orang

Apakah kepentingan Piagam Madinah yang dirangka oleh Nabi Muhammad SAW
pada tahun 622 Masihi?
A

Memberi panduan pemerintahan negara

Melindungi tradisi masyarakat Arab

Menamatkan permusuhan dengan Rom

Menyediakan strategi menghadapi ancaman Quraisy

Nabi Muhammad SAW berjaya membuka semula kota Makkah pada tahun
Masihi bersamaan tahun 8 Hijrah.

630

Apakah peristiwa yang membawa kepada pembukaan semula kota tersebut?

11

1249/1

Peluasan kuasa tentera Quraisy

Penguasaan ekonomi oleh orang Yahudi

Pembunuhan beberapa orang Bani Khuzaah

Penawanan Uthman bin Affan

Antara berikut, yang manakah sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada
kerajaan Islam Madinah?
I

Membentuk angkatan tentera laut

II

Memperkenalkan kalendar Islam

III

Membina empangan, terusan dan tali air

IV

Membina jalan raya, jambatan dan rumah rehat

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT

1249/1
[Lihat halaman sebelah

12

Maklumat berikut berkaitan dengan bandar-bandar utama kerajaan Islam.


Bandar

Kerajaan Islam

Cordova

Bani Umaiyah

Baghdad

Bani Abbasiyah

Apakah persamaan bandar-bandar tersebut?

13

Pelabuhan yang strategik

Perusahaan pembuatan barangan

Pusat perdagangan antarabangsa

Pusat perkembangan ilmu

Sultan Mansur Syah dan Sultan Muzafar Syah telah mengahwinkan puteri-puteri
mereka dengan raja Siak, Kampar, Inderagiri dan Jambi di Sumatera Utara.
Mengapakah mereka berbuat demikian?

14

Meningkatkan hubungan perdagangan

Menjalinkan hubungan diplomatik

Meluaskan penyebaran Islam

Mengukuhkan empayar Melaka

Maklumat berikut berkaitan pengaruh Islam dalam bidang kesusasteraan pada


zaman kemuncak kerajaan Melayu Melaka.

Hikayat Amir Hamzah

Hikayat Ali Hanafiah

Apakah peranan karya tersebut?

1249/1

Mengembangkan ilmu tasawuf Islam

Menyebarkan pengaruh kesusasteraan rakyat

Merupakan sumber rujukan perundangan Islam

Memberi semangat di medan perang

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT
15

1249/1

Senarai berikut ialah cerita rakyat dalam masyarakat Melayu.

Batu Belah Batu Bertangkup

Bawang Merah Bawang Putih

Apakah kebaikan cerita tersebut?

16

17

Meningkatkan kerjasama

Memberi hiburan

Memberi pengajaran

Meningkatkan pengetahuan

Bagaimanakah Syahbandar membantu perkembangan perdagangan di Melaka


pada abad ke-16?
A

Menguatkuasakan Hukum Kanun Melaka

Membantu sultan dalam pentadbiran

Menjaga urusan kelautan

Menjadi ketua pelabuhan

Pada abad ke-15, para pelaut Eropah telah mula menjalankan kegiatan
penjelajahan dan penerokaan ke Timur.
Apakah faktor yang mendorong kegiatan tersebut?
A

Menguasai pentadbiran tempatan

Memperkenalkan tanaman baru

Menyebarkan budaya Barat

Mendapatkan barangan mewah

[Lihat halaman sebelah


1249/1

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT
18

1249/1

Gambar 2 berkaitan mesin ciptaan John Hargreaves pada zaman Revolusi


Perindustrian di Britain.

Gambar 2
Apakah kegunaan mesin tersebut?

19

Menenun kain

Menjana kuasa

Memintal benang

Menggerakkan kincir

Jadual 1 berkaitan bilangan sekolah rendah mengikut aliran dalam sistem


pendidikan vernakular di Tanah Melayu pada tahun 1938.

Aliran

Sekolah

Pelajar

Guru

Melayu

788

56904

2810

Inggeris

271

41917

2350

Cina

996

86147

3556

Tamil

607

26271

864

Jadual 1
Apakah kesan pelaksanaan sistem tersebut?

1249/1

Menyukarkan usaha perpaduan kaum

Menaik taraf kehidupan rakyat

Memajukan sistem pendidikan

Meningkatkan perbelanjaan pendidikan

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT
20

1249/1

Peta 1 menunjukkan landasan kereta api yang dibina pada abad ke-20 di Tanah
Melayu.

Peta 1
Apakah kesan pembinaan landasan tersebut?

21

Kemajuan sektor perindustrian

Kewujudan bandar-bandar baru

Perkembangan pusat pentadbiran

Pembukaan tanah baru untuk getah

Negara China dan India menjadi sasaran imperialisme Barat pada abad ke-19.
Mengapakah negara tersebut menjadi sasaran?

22

Kekayaan bahan mentah

Pasaran yang luas

Tanah pamah yang subur

Tenaga kerja yang ramai

Sistem birokrasi Barat dalam pentadbiran di Thailand telah diperkenalkan oleh


Raja Chulalongkorn.
Mengapakah beliau memperkenalkan sistem tersebut?
A

Mengukuhkan kuasa raja

Memenuhi tuntutan rakyat

Memelihara kedaulatan negara

Meningkatkan taraf hidup rakyat


[Lihat halaman sebelah

1249/1

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT
23

10

1249/1

Jadual 2 berkaitan dengan pembesar-pembesar tempatan yang menentang British.


Pembesar

Kawasan Pengaruh

Dol Said

Naning

Syarif Masahor

Sungai Rajang

Dato Bahaman

Temerloh
Jadual 2

Mengapakah ketiga-tiga pembesar tersebut menentang British?

24

British menangkap pengikut-pengikut pembesar

British campur tangan dalam adat istiadat

Pembesar kehilangan kawasan dan pengaruh

Pembesar dipaksa mematuhi undang-undang Barat

Pasukan Force 136 ditubuhkan dalam kalangan orang Melayu.


Apakah tujuan penubuhan pasukan tersebut?

25

Menentang Jepun

Menentang MPAJA

Membantu Bintang Tiga

Menjaga kepentingan British

Senarai berikut merupakan peristiwa yang berlaku di Barat pada penghujung abad
ke-18 dan ke-19.

Revolusi Inggeris 1688

Revolusi Perancis 1789

Perang Kemerdekaan Amerika 1776

Apakah kesan peristiwa tersebut?

1249/1

Berakhirnya sistem pemerintahan beraja

Bermulanya dasar peluasan kuasa

Pembentukan negara bangsa moden

Pengukuhan sistem pemerintahan feudal

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT
26

11

1249/1

Apakah tindakan Sultan Muhammad II bagi mengukuhkan kewibawaan baginda


di Kelantan?

27

Memperkenalkan sistem monarki

Membentuk Sistem Jemaah Menteri

Menjalin hubungan baik dengan Siam

Menggubal undang-undang negeri

Rajah 2 merujuk kepada faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.


Dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
X
Negara-negara kolonial diminta memberi latihan berkerajaan
sendiri kepada penduduk tempatan
Rajah 2
Apakah X?

28

Piagam Pasifik 1947

Piagam London 1945

Piagam Atlantik 1945

Piagam PBB 1947

Mengapakah penyerahan Sarawak kepada British ditentang oleh penduduk


tempatan?
A

Bercanggah dengan Perlembagaan 1941

Bimbang kehilangan warisan dan budaya

Menggugat kedudukan pembesar tempatan

Menjejaskan hak istimewa peribumi

[Lihat halaman sebelah


1249/1

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT
29

12

1249/1

Maklumat berikut berkaitan dengan Persidangan Kebangsaan.


Tahun

Peristiwa

Februari 1953

Penubuhan Persidangan Kebangsaan

Persidangan Kebangsaan ditubuhkan pada bulan Februari 1953.


Apakah tujuan penubuhan persidangan tersebut?

30

Meningkatkan taraf ekonomi penduduk Tanah Melayu

Memupuk kerjasama sosial bagi meningkatkan taraf hidup

Mendapatkan sokongan daripada penduduk Tanah Melayu

Mencapai kerjasama politik bagi memupuk perpaduan

Gambar 3 ialah tokoh yang berjasa kepada Persekutuan Tanah Melayu.

Gambar 3
Apakah peranan beliau dalam proses untuk mendapatkan kemerdekaan Tanah
Melayu?

1249/1

Pengerusi Majlis Gerakan Negara (MAGERAN)

Pengerusi Parti Kemerdekaan Tanah Melayu (IMP)

Perunding Jawatankuasa Hubungan Antara Kerajaan

Perunding dalam tuntutan kemerdekaan di London

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT
31

13

1249/1

Dialog berikut berkaitan dengan tuntutan rakyat Sarawak dan Sabah.


Tokoh A : Kita perlu menuntut kuasa mengawal hal imigresen
Tokoh B : Kita juga perlu mengawal perkhidmatan awam
Tokoh C : Tuntutan ini perlu disegerakan
Apakah kesan dialog tersebut?

32

Penubuhan Suruhanjaya Cobbold

Penubuhan Suruhanjaya Reid

Pembentukan Malaysia 1963

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

Parti Rakyat Brunei (PRB) pimpinan A.M Azahari menentang Brunei menyertai
Malaysia.
Apakah alasan penentangan tersebut?
I

Menganggap penubuhan Malaysia sebagai neokolonialisme

II

Berhasrat untuk menubuhkan Persekutuan Borneo

III

Enggan berkongsi kekayaan hasil minyak

IV

Menolak sistem Raja Berperlembagaan

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

[Lihat halaman sebelah


1249/1

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT
33

14

1249/1

Rajah 3 merujuk kepada sistem pemerintahan negara Malaysia.


Yang di-Pertuan Agong

Badan
Perundangan

Badan
Pelaksana

Badan
Kehakiman

Rajah 3
Apakah ciri penting dalam pemerintahan tersebut?

34

Negara mengamalkan konsep pengasingan kuasa

Yang di-Pertuan Agong berkuasa mentadbir negara

Mahkamah membentuk sistem perundangan negara

Perdana Menteri melantik pegawai perkhidmatan awam

Gambar 4 menunjukkan Jata Negara Malaysia.

Gambar 4
Apakah yang dilambangkan oleh lima bilah keris pada perisai dalam jata tersebut?

1249/1

Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu

Keberanian rakyat Malaysia

Islam agama rasmi negara

Hak istimewa Melayu

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT

35

15

1249/1

Pada tahun 1958, Encik Sulaiman ingin mengusahakan tanaman pisang secara
kecil-kecilan, tetapi tidak mempunyai sumber modal yang cukup.
Berdasarkan pernyataan tersebut, apakah agensi kerajaan yang boleh membantu
Encik Sulaiman?

36

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)

Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)

Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)

Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI)

Rancangan Malaya Pertama bermatlamat membangunkan kawasan luar bandar.


Bagaimanakah matlamat tersebut dapat dicapai?

37

Menyatukan penduduk luar bandar

II

Membuka kawasan pertanian baru

III

Menyediakan kemudahan pinjaman

IV

Menghapuskan cukai tanaman

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Pernyataan berikut adalah cabaran keempat Wawasan 2020.


Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika

Apakah langkah yang perlu diambil untuk mengatasi cabaran tersebut?

1249/1

Memastikan kestabilan politik

Mengukuhkan kedudukan ekonomi

Menguasai bidang sains dan teknologi

Melaksanakan sistem pendidikan berkesan

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT

38

16

1249/1

[Lihat halaman sebelah


Archduke Franz Ferdinand yang merupakan pewaris takhta Austria Hungary
dan isterinya telah dibunuh pada 28 Jun 1914 oleh seorang pengganas Serbia.
Apakah kesan peristiwa tersebut?

39

Pembentukan Perikatan Kuasa Tengah

Penubuhan Liga Bangsa

Perang Dunia Pertama

Perang Dunia Kedua

Peta 2 menunjukkan negara-negara anggota Persatuan Negara-Negara Asia


Tenggara (ASEAN).

Peta 2
Apakah matlamat penubuhan ASEAN?

1249/1

Mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara

Mengurangkan pergantungan kepada negara-negara maju

Memberi bantuan kepada negara-negara Islam yang bermasalah

Memberi bantuan ketenteraan kepada negara-negara di Asia Tenggara

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT

40

17

1249/1

Rajah 4 menunjukkan kepentingan K- ekonomi.


Modal intelek
K-ekonomi
Pekerja berpengetahuan
Rajah 4
Bagaimanakah modal intelek dapat dihasilkan?
A

Memiliki sumber semula jadi

Mendapatkan bantuan negara luar

Melalui kekayaan ilmu pengetahuan

Mengamalkan warisan turun-temurun

KERTAS SOALAN TAMAT

1249/1

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT