Anda di halaman 1dari 44

Zaanbusiness Golfcompetitie weer van start

Rob La Grand, nieuwe voorzitter


Zaanse Golf Club: “Lagere drempels
en meer deelname van jongeren”
>> Grote gevolgen voor panden door WOZ-beschikking 2010? >>
in deze
verder

Deel 2 uit de reeks


editie:

bedrijventerreinen: Kunstcentrum Zaanstad presenteert zichzelf >> Herintreden in de


Westerspoor/Hoogtij verpleging via PDZ >> Waardeer medewerkers, anders gaan ze weg
zie pag. 36 >> Ken uw buren door een persbericht te sturen >> lees verder...

OFFICIËLE MEDIAPARTNER VAN JAARGANG 13 • EDITIE 92 • MAART 2010 • WWW.ZAANBUSINESS.NL


>
De
De Rabobank
DeRabobank is er
Rabobankisiser ook
erook
ookinin de
inde
de
toekomst
toekomst voor
toekomstvoor u. Dat
vooru.u.Dat is het
Datisishet
het
idee.
idee.
idee.
Wilt u ook een onbezorgde toekomst? Bent u op de hoogte van uw pensioen en wat u voor uw
Wilt
Wiltu
u uook
medewerkers
Wilt ookeen
ook een onbezorgde
kunt
een onbezorgde toekomst?
doen? Bekijk
onbezorgde toekomst?
samen met
toekomst? Bent
Bent
deu
Bent uop
opopde
dedehoogte
hoogte
uPensioendesk vanvan
hoogte vanuwuwpensioen
Rabobank
van uw pensioenen
enenwat
Zaanstreek
pensioen watu
wat
wat uuuvoor
voor
nu
voor uw
uwuw
kunt
medewerkers
medewerkers
regelen kunt
dekunt
om in kunt
medewerkers doen?
doen?Bekijk
toekomst
doen? Bekijk
Bekijksamen
lekker samen
samen
door met
metde
temet dede
leven. Pensioendesk
Pensioendesk
Geen van
zorgen voor
Pensioendesk van
van Rabobank
RabobankZaanstreek
later.
Rabobank Zaanstreek
Zaanstreekwat
wat
watu
u unu
nunukunt
kunt
kunt
regelen
regelenom
regelen omin
om inin
de
dede
toekomst
toekomstlekker
toekomst lekkerdoor
lekker doorte
door tete
leven.
leven.Geen
leven. Geenzorgen
Geen zorgenvoor
zorgen voorlater.
voor later.
later.

Investeren in uw pensioen.
Investeren
Investerenin
Investeren ininuw
uwpensioen.
uw pensioen.
pensioen.
Rabobank. Een bank met ideeën.
Rabobank.
Rabobank.Een
Rabobank. Eenbank
Een bankmet
bank metideeën.
met ideeën.
ideeën.

www.rabobank.nl/zaanstreek
www.rabobank.nl/zaanstreek
www.rabobank.nl/zaanstreek
www.rabobank.nl/zaanstreek
wat verder ter tafel komt <<

Beste Zaanse ondernemers:


waar blijven uw persberichten?
Waarom krijgen wij van u nauwe­ Wees nou trots op nieuwe ontwikke­lingen dacht te brengen. Dus: werp af die
lijks of geen nieuwsberichten in uw bedrijf of instelling. Laat dat de schroom! Laat u horen en meld nieuws!
Zaanse ‘goegemeente’ weten! Show uw Zaanbusiness is de spreekbuis voor het
over verhuizingen, nieuwe acti­
nieuwe producten of dienstverlening. Zaanse bedrijfs­leven! En niet alleen in
viteiten, samenwerking met andere Maak het kenbaar aan uw Zaanse collega- gedrukte vorm, maar ook digitaal.
bedrijven etc.? Wilt u niet aan de bedrijven. Wellicht nemen ze uw nieuwe Dus: “Vooruit met de geit. Kom op met
weg timmeren? Zijn de verhalen product of dienst af. We willen toch samen die persberichten”.
de Zaanse economie versterken? Dat kan als
over ‘vooral niet laten weten wat
buren elkaar helpen. Maar ja, dan moeten Ga naar www.zaanbusiness.nl of mail
je goed doet’ dan toch waar? Zo die buren wel weten dat u dat kunt. uw bericht naar info@zaanbusiness.nl.
komen we hier nooit van een Het is een kleine moeite met wellicht
saai imago af. De redactie van Zaanbusiness roept u hierbij positieve gevolgen voor uw bedrijf
dringend op om uw nieuws onder de aan- of instelling.

Zaanbusiness op Al 76 lede
n!
Bent u de
volgende?

Zaanbusiness wil de Zaanse ondernemers in


contact brengen met elkaar en er voor zorgen
dat de regionale economie gestimuleerd wordt!

Word lid, discussieer mee of profileer uzelf!


Ga naar www.zaanbusiness.nl, klik op het logo
van Linkedin en meld u aan!

Win een gratis advertorial!

Al het nieuws digitaal ontvangen?


Vanaf 1 april gaan wij op frequente basis onze nieuwsbrief digitaal versturen!
Onder de eerste 100 aanmeldingen wordt een gratis advertorial t.w.v. s1549,-
in het magazine Zaanbusiness verloot !
Meld u nu aan op www.zaanbusiness.nl en profiteer van de volgende voordelen:
•actuele ontwikkelingen en het laatste nieuws in uw mailbox
•unieke advertentiemogelijkheden
•op tijd op de hoogte van relevante ondernemersbijeenkomsten

Kijk ook eens op


www.zaanbusiness.nl 3
>> inhoud

deze maand...
coverstory >> 6-11

Rob La Grand, nieuwe voorzitter


Zaanse Golf Club: “Lagere drempels
en meer deelname van jongeren”
Rob La Grand is de nieuwe voorzitter van de Zaanse Golf Club. Verwacht van hem geen
revolutie. Hij is meer een voorstander van evolutie. Rob La Grand wil de Zaanse Golf Club
wel meer laagdrempelig maken voor particulieren en bedrijven. Ook jongeren zouden meer
aandacht moeten krijgen. Eén van de evenementen die dit jaar georganiseerd worden,
is de Zaanbusiness Golfcompetitie. Vorig jaar waren er 29 teams, nu mikt men op 40.
Er kan nog ingeschreven worden.

politiek >> 20 Achtergrondverhaal special: >> 36-39

Gemeenteraadverkiezingen: Actieve ondernemersvereniging spant


analyse en mogelijke coalities zich in voor Westerspoor en Zuiderhout
De gemeenteraadverkiezingen hebben Ondernemersvereniging Westerspoor
een behoorlijke politieke aardverschui- behartigt de belangen van ondernemers
ving opgeleverd. Sommige partijen wer- op de bedrijventerreinen Westerspoor
den gehalveerd, andere profiteerden daar en Zuiderhout. Maar die ondernemers zijn
volop van. Hoe liggen de verhoudingen? lang niet allemaal lid van deze vereniging.
Niet alleen getalsmatig uiteraard, maar En dat is Aaldert Postma een doorn in
ook inhoudelijk? Wie doet het straks het oog. “Op dit moment hebben we zo’n
met wie? Allemaal vragen waar niet 150 leden. Dat is zo’n 30 procent van het
meteen antwoord op gegeven kan totaal aantal gevestigde bedrijven (500).
worden, maar men zal op enig moment We zitten we iets boven het landelijke
toch coalities moeten vormen. gemiddelde, maar er zijn nog teveel
freeriders”.

en verder... ACHTERGRONDEN, MEER


> 14 J. Klopper sloopt gebouwen en bouwt INFORMATIE, ZAKENNIEUWS,
aan toekomst jongeren AGENDA, HANDIGE LINKS,
> 25 MKB wil dat overheid vlugger betaalt ONDERNEMERSTIPS,
> 31 CoNet klein in omvang, groot in daden TERUGBLIKKEN?
> 32 Jongeneel Zaandam houdt van hout
> 40 Inntel Hotels helpt hospice in Krommenie U VINDT HET ALLEMAAL OP
WWW.ZAANBUSINESS.NL

4 Zaanbusiness 92
maart 2010
voorwoord <<

>> reageren ?
bert@zaanbusiness.nl

Na de lente
meteen een gure
politieke winter?
Deze Zaanbusiness verschijnt op de overgang van de winter naar de lente. Meteorologisch gezien komt na de
lente altijd de zomer. Maar politiek gezien kan er zo maar een gure winter op het voorjaar volgen. Daar zitten
we niet op te wachten want de echte winter, die net voorbij is, was al guur genoeg.
Elders in dit blad vindt u een analyse van de werpen als stimulering van de lokale econo- 30 zetels. De VVD lijkt zich te stabiliseren op
gemeenteraadverkiezingen en ideeën over mie en werkgelegenheid, regelgeving, het ruim 20 zetels en D66 groeit aanzienlijk naar
mogelijke coalitievorming. Voorafgaand aan verstrekken van vergunningen en de service misschien wel 15 zetels. Ook GroenLinks wint
die verkiezingen vond een lijsttrekkersdebat van de gemeente Zaanstad. De 14 lijsttrek- flink, maar de grote winnaar wordt wellicht
plaats, georganiseerd door ZON (Zaans kers mochten in één minuut hun speerpunten de PVV. En zo ontstaat er een zeer verdeeld
Ondernemers Netwerk, voorheen OZ en aan ondernemers uitleggen. Dat leek veel op politiek landschap dat, als sommige partijen
MKB-Zaanstreek), SBZ (Stichting Binnen­ een voorleeswedstrijd. Aan de hand van stel- elkaar dan ook nog uitsluiten, meer op een
stadmanagement Zaandam) en de Kamer lingen kon men stemmen en een mening ijswoestijn zal lijken. Men zal dus concessies
van Koophandel. Alle 14 politieke partijen geven. Daaraan kleefden wat onvolkomen­ moeten doen.
gaven acte de présence. Het was een ietwat heden. Zo was er was geen uitsplitsing Intussen schijnt de PVV daarmee al bezig
chaotische bijeenkomst en hier en daar kon gemaakt in de herkomst van het publiek. te zijn, want de fanatieke ‘bestrijding van
een Babylonische spraakverwarring niet Er zaten niet alleen ondernemers in de allochtonen’ zwakt men wat af.
uit­blijven. Victoria Koblenko, een actrice, zaal, maar ook politici en gemeenteambte­ En dat moet ook, wil deze partij echt gaan
leidde de avond. Ze was voorzien van een naren. Als je dan een stelling poneert, dat regeren. Het schieten in knieën, een ‘kop-
strenge ‘zwartgemontuurde’ bril met ven­ ‘de gemeente Zaanstad telefonisch goed voddentaks’ en deportatie van allochtonen
sterglas en huppelde rond op zeer hoog­ bereikbaar is en altijd snel en juist ant- zijn natuurlijk ononderhandelbare punten
gehakte schoenen. De hakken hadden het woordt’, moet je niet gek opkijken dat een voor andere zichzelf respecterende politieke
formaat van forse heipalen die moeiteloos flinke meerderheid met ‘ja’ antwoordt. Na partijen. Op één punt wil Geert Wilders zeker
de fundering van Inverdan hadden kunnen afloop konden ondernemers, politici en geen concessies doen, namelijk het verhogen
dragen. De zaal was vooral gevuld met man- ambtenaren nog even netwerken. Een aantal van de pensioengerechtigde leeftijd van
nelijke ondernemers, politici en ambtenaren. ondernemers was niet erg onder de indruk 65 naar 67 jaar. Een bekende columnist
Nadere studie van Victoria’s levensloop leer- van de betogen van de lijsttrekkers en zeker schreef hierover, en ik citeer: “Miljoenen
de, dat ze nogal wat ‘mannen verslindt’. niet van hun discussietalenten. kolonisten staan op het punt onze funda-
Als we de roddelpers mogen geloven ‘duikt mentele vrijheden te vernietigen en Geert
ze elke nacht met een andere vent in bed’. Op 9 juni mogen we een nieuwe Tweede ziet het door de vingers zolang hij op z’n
Het was dus goed dat de bijeenkomst om Kamer kiezen. Coalitievorming is nauwelijks 65ste maar met pensioen kan”.
een uur of negen was afgelopen en de heren mogelijk tussen partijen die elkaar voorheen
geen alibi hoefden te zoeken voor het geval te vuur en te zwaard bestreden. Net als bij Met wat gezond verstand komen de politieke
ze pas de volgende ochtend zouden zijn de gemeenteraadverkiezingen zal de versnip- partijen er in de zomer misschien wel uit.
thuis­gekomen. pering groot zijn. Het lijkt erop, dat het CDA Want wie verlangt er nu in juni naar een gure
Het debat moest duidelijk maken wat de en de PvdA elkaar in omvang niet veel zullen politieke winter zo vlak na een ontluikende,
politieke partijen met de Zaanse onder­ ontlopen. Beide partijen leveren fors in vrolijke lente?
nemers voor hadden. Het ging over onder- en duiken, naar verwachting, elk onder de
Bert Bleeker
colofon

Uitgever en volledige productie: Verspreiding: ©Het auteursrecht van deze uitgave wordt door
IN DE VINGERS 10 x per jaar. de uitgever nadrukkelijk voorbehouden. Het is
verboden om zonder schrif telijke toestemming
Dorpsstraat 1068a onderwerpen te kopiëren en/of te publiceren.
1566 JM Assendelf t Zaanbusiness wordt gratis in controlled De uitgever kan niet verantwoordelijk worden
Tel 075-6428114 circulation verzonden naar bedrijven in de gesteld voor eventuele schade als gevolg van
www.indevingers.nl Zaanstreek. publicaties in deze uitgave. Druk- en zetfouten
voorbehouden.

Kijk ook eens op


www.zaanbusiness.nl 5
>> coverstory

Rob La Grand, nieuwe voo


“Lagere drempels en meer
6 Zaanbusiness 92
maart 2010
Zaanbusiness Golfcompetitie weer van start

In 1987 werd de Stichting Beheer Golfterrein Wijdewormer opgericht. Op het


terrein van het voormalige natuurbad Wijdewormer werd een golfbaan met
negen holes aangelegd. Tegelijkertijd werd ook de Zaanse Golf Club opgericht,
een vereniging die exclusief bespeler is van de golfbaan. In 1990 kreeg de
Zaanse Golf Club de B-status, in 1992 gevolgd door de A-status. In 2005 werd
besloten om de baan uit te breiden naar 18 holes. Augustus 2008 was het zover
en vond de opening van de nieuwe baan plaats, die opnieuw de A-status kreeg.

orzitter Zaanse Golf Club:


r deelname van jongeren”
Kijk ook eens op
www.zaanbusiness.nl 7
>> coverstory

De Zaanse Golf Club heeft de beschikking


over moderne oefenfaciliteiten voor begin-
ners en gevorderden. De driving-range met
27 afslagplaatsen, waarvan zeven overdekt,
wordt in de winter verlicht. Op sommige
plekken slaat men af van de dijk van de
Wormerringvaart. Daar heeft men prachtige
vergezichten op de polders en veenweide­ van 1992 tot 2005 werkzaam geweest bij RLG Management Services BV. Van daaruit
gebieden van Womerland en Oostzaan en op Ahold/Albert Heijn. De laatste drie jaar was richt ik mij op interim-management bij
de rest van de Zaanstreek en Purmerend. ik directeur van Albert Heijn Franchising BV veranderingsprocessen in bedrijven of
en daarvoor vier jaar manager van distri­ organisaties”.
Rob La Grand nieuwe voorzitter butiecentra van Albert Heijn in Pijnacker
Sinds kort is Rob La Grand (47) de nieuwe en Zaandam. Vervolgens heb ik als Directeur Waarom voorzitter?
voorzitter van de Zaanse Golf Club. Vanaf Franchise binnen ING Bank een franchise­ “Ik heb mijn hele leven aan sport gedaan.
1991 is hij is al lid van de club, maar voor keten van bankkantoren opgezet. Daarna Jarenlang was ik waterpoloër bij ZWW
een bestuursfunctie ontbrak het hem aan was ik werkzaam bij PricewaterhouseCoopers Nereus. Bij die vereniging was ik wel
tijd. Drukke banen in het bedrijfsleven ston- Accountants met als focus Retail & Consumer. bestuurlijk actief. Ik was zeven jaar
den dat in de weg. Rob La Grand: “Ik ben Onlangs heb ik mijn eigen bureau opgericht, penningmeester. Als registeraccountant

8 Zaanbusiness 92
maart 2010
de Zaanse Golf Club, bevestigt dat Rob La Heleen Keinemans-Op den Velde, ook
Grand een uitstekende golfer is. “Een een goede golfster, tot het bestuur toe­
aantal jaren geleden was Rob al in beeld getreden. Zij is verantwoordelijk voor het
als bestuurslid van onze club”, aldus Jaap ‘Golfcluster’, met daarin de technische
Pameijer. “Maar voor Ahold zou hij mogelijk commissie, de jeugdcommissie en de regel-
uitgezonden worden naar Zuid-Amerika en en handicapcommissie.
dat kun je natuurlijk moeilijk combineren
met een bestuursfunctie bij de Zaanse Golf Evolutie in plaats van revolutie
Club”. Uiteindelijk ging die ‘uitzending’ niet Rob La Grand is niet iemand die het roer
door, maar het was op dat moment wel een radicaal wil omgooien. “Ik geloof in evolutie
belemmering om bestuurlijk actief te worden. en niet in revolutie”, zegt hij. “Ik denk wel
De laatste twee jaar werd Rob La Grand dat wij, nu onze baan 18 holes telt, onze
bestuurlijk steeds actiever en toen Miel Muns professionele organisatie wat moeten laten
lees verder op pagina 10
als voorzitter aftrad, kwam hij in beeld als groeien. Kijk, de club is eigenlijk een bedrijf
opvolger. “Het is nuttig, dat een bestuurder en moet, analoog daaraan, een stukje
van onze club verstand heeft van golfen en ontwikkeling doormaken. Onze golfbaan is
de aspecten die daarbij horen”, vindt Rob primair een verenigingsbaan en we moeten
heb ik natuurlijk een financiële achtergrond, La Grand. “Daarbij komt, dat ik in mijn werk ons inspannen om het ledenaantal op peil
dus dat kwam goed van pas. Na mijn actieve leiding heb gegeven aan grote groepen men- te houden en waar mogelijk te verhogen.
waterpolocarrière ben ik gaan golfen. Dat sen en dat gecombineerd met mijn wens om Daarbij richten we ons op particulieren en
gaat mij wel aardig af, want ik heb nu een bestuurlijk iets voor de club te doen, heeft het bedrijfsleven. Daarnaast willen wij ons
handicap 11”. Jaap Pameijer, voorzitter van mij doen besluiten de opengevallen plaats onderscheiden ten opzichte van andere golf-
de sponsorcommissie en oud-voorzitter van in te nemen”. Naast Rob La Grand is ook banen. Zo hebben wij vrije starttijden. Als je
lees verder op pagina 10

Kijk ook eens op


www.zaanbusiness.nl 9
>> coverstory

vervolg van pagina 9


wilt spelen, kun je gewoon beginnen. beschikking over een kwalitatief hoogwaar­ van De Kraaien niet kunnen benaderen
Dus geen afspraken vooraf. We beschikken dige baan en kunnen arrangementen aan­ om ’s zomers bij ons te golfen?”
over een prachtige baan. Sommigen zeggen bieden. Bijvoorbeeld een arrangement,
een moeilijke, maar uitdagende baan. waarbij je kunt golfen, een borreltje kunt Zaanbusiness Golfcompetitie
Daarnaast hebben we uitstekende horeca­ drinken en/of dineren. Je kunt ook denken Vorig jaar is een start gemaakt met de
faciliteiten en een uitgebreide shop. Op aan specifieke maandabonnementen en we Zaanbusiness Golfcompetitie. Dat was een
het gebied van training kan hier en daar willen de jeugd er meer bij betrekken. Het groot succes. Jaap Pameijer: “Er deden
nog wat verbeterd worden en we kunnen benaderen van scholen is daarbij een mid- 29 bedrijven mee die zeven keer gespeeld
naar een beter baanmanagement. Ik denk del”. Rob La Grand ziet ook de jeugd als een hebben. De uiteindelijke winnaar was Arbo
ook aan een aanzienlijke uitbreiding van belangrijk speerpunt. “We moeten wel iets West. We hebben een enquête gehouden en
de golfschoolactiviteiten”. doen in de competitiesfeer”, zegt hij. daaruit bleek, dat er behoefte was aan een
“Jongeren willen nu eenmaal in competitie vervolg. Daarom organiseren we, in samen-
Jeugd heeft toekomst met elkaar. Het karakter van de club zou werking met dit blad, ook dit jaar weer een
Jaap Pameijer ziet nog meer mogelijkheden daardoor iets kunnen veranderen. We zouden Zaanbusiness Golfcompetitie. Weliswaar zijn
om de Zaanse Golf Club te doen groeien en talenten meer kunnen ontwikkelen. Honderd er wat wijzigingen, want je moet altijd leren
meer op de kaart te krijgen. “Ik denk dat meter verderop zit hockeyclub De Kraaien. van opmerkingen die deelnemers hebben.
we inderdaad het vrije golfen meer moeten Hockey is een wintersport, golf kun je zien Maximaal kunnen er dit jaar 40 teams mee-
promoten”, zegt hij. “We hebben nu de als een zomersport. Waarom zou je de jeugd doen. Er hebben zich al acht nieuwe teams

10 Zaanbusiness 92
maart 2010
aangemeld en vele teams, die vorig jaar al vinden het leuk en wij genereren extra geld golfvaardigheidsbewijs halen. Als je daarna
meededen, zijn dit jaar ook weer van de voor de club en de horeca”. lid wordt, kom je ook nog in aanmerking
partij. Maar er is nog ruimte voor aanmel- voor korting”.
ding. De inschrijving stopt eind maart/begin Drempel verlagen
april. Op 22 april is de eerste wedstrijd De drempel om lid te worden van de Zaanse De Zaanse Golf Club ontwikkelt dus allerlei
en vervolgens op 27 mei, 24 juni, 29 juli, Golf Club kan wat Rob La Grand en Jaap activiteiten om de continuïteit te waarborgen
26 augustus, 30 september en 28 oktober. Pameijer betreft nog lager. “Sponsoring en het ledenbestand uit te breiden. Onder­
Om het op elkaar wachten en niet gelijktijdig moet gemakkelijker worden en meer gerela- nemers, die in een prachtige omgeving in
eindigen te voorkomen, is er op alle speel­ teerd aan het lidmaatschap. Als je als bedrijf alle rust een balletje willen slaan en onder-
dagen een All Tee start om 14.00 uur. Alle of organisatie clublid bent, dan ben je ook weg of na afloop willen netwerken, kunnen
teams beginnen, na een lunch, gelijktijdig eerder bereid om die club financieel te op de baan in de Wijdewormer uitstekend
op alle 18 holes. Onder het motto ‘samen steunen. Om bedrijven over de streep te terecht. “Een fraaie entourage, uitstekende
uit, samen thuis’ zijn ze dan ook allemaal trekken, willen we meer bedrijvenevene­ horeca en beginnen wanneer je wilt, zijn
vrijwel tegelijkertijd klaar. Daarna kunnen menten organiseren. Ook hebben wij enige onze sterke punten. Wie met de zomer voor
de deelnemers netwerken of genieten van tijd geleden een proeflidmaatschap van de deur zaken wil doen in een ontspannen
een bedrijfspresentatie. We doen dat in een halfjaar ingevoerd. In die tijd kunnen sfeer, is bij de Zaanse Golf Club dan ook aan
het belang van de bedrijven en zo ontstaat ondernemers en particulieren gebruik het juiste adres”, zo besluiten Rob La Grand
een win-win-winsituatie. Want de golfers maken van al onze faciliteiten en hun en Jaap Pameijer in koor.

Kijk ook eens op


www.zaanbusiness.nl 11
>> ondernemersnieuws

De Zaanbusiness Golfcompetitie
2 0 1 0
Wat gaan we doen? • Unieke mogelijkheden om je bedrijf
• Golfen te profileren
• 7 keer per jaar • Advertentie in speciale golfeditie van
• Business teams bestaande uit Zaanbusiness van 1 volledige pagina
2 personen (hoeft niet altijd full colour ter waarde van e 1.399,-
dezelfde te zijn) excl. BTW.
• Spelvorm: Advertorial (interview + foto) meerprijs
Four ball better ball e 150,- excl. BTW.
Stableford (18 holes)
• Iedere speeldag een Hoe kun je je aanmelden?
winnaar en een Via www.zaanbusinessgolf.nl of
overall winnaar vraag het aanmeldformulier op bij
Jaap Pameijer (06-22973160) en stuur
Wanneer wordt er deze ingevuld en ondertekend op naar:
gespeeld?
Er wordt gespeeld op de Secretariaat Zaanse Golf Club
volgende donderdagen: Zuiderweg 68, 1456 NH Wijdewormer
• 22 april 2010 Of fax het naar: 0299 - 474 416
• 27 mei 2010
• 24 juni 2010 Wees snel, we hebben een beperkte
• 29 juli 2010 inschrijfmogelijkheid.
• 26 augustus 2010
• 30 september 2010
• 28 oktober 2010
Meer info?
All Tee start om 14:00
De Zaanse Golfclub,
Zuiderweg 68, 1456 NH Wijdewormer
Wat kost het?
t: 0299 - 438 199
De totale kosten voor een lidmaatschap
f: 0299 - 474 416
van de Zaanbusiness bedrijvencompetitie
bedragen: e 1.500,- excl. BTW per jaar. Jaap Pameijer
06-22973160, jf.pameijer@kpd.nl
Wat krijg je daarvoor?
Ruud Keinemans 06-53329416,
Daar krijgt jouw bedrijf het volgende voor:
info@keinemansactuarissen.nl
• 7 keer met 2 personen spelen op een
prachtige 18 holes baan Marco Bleeker 06 53251489,
• 7 keer een lunch voor 2 personen marco@indevingers.nl
• Vermelding van de bedrijfsnaam op
het Zaanbusiness clubbord
• Vermelding van de bedrijfsnaam in
de Golfweyde
• Unieke netwerkmogelijkheden.
• Unieke incentive opportunities voor je www.zaanbusinessgolf.nl

personeel of je relaties

Let op! Nog 16 plekken beschikbaar!


www.zaanbusinessgolf.nl
Zaanbusiness Golf <<

WinterWedstrijd: Golf Fun Experience


Texas Scramble 9 holes groot succes!
De ingrediënten voor een heuse winteractiviteit waren er: kou, sneeuw op de
baan en een straffe oostenwind. Maar ook: enthousiaste Zaanse golfers, pro Koos,
oefen­­attributen van Swingsport, erwtensoep met roggebrood en spek, zelfs aan
de Glühwein was gedacht. Door Heleen Keinemans

Kortom, de perfecte ambiance voor een mid-


dagje golfen en vooral veel plezier hebben.
De organisatoren van de Zaanbusiness Golf­
competitie hadden op 11 februari 2010 hun
leden uitgenodigd voor een winter­wedstrijd.
De dag begon met een heerlijke lunch, waar-
na Jaap Pameijer de flight­indeling bekend
maakte en alle flights enveloppen meegaf
met instructies, die op elke hole dienden
te worden uitgevoerd. Iedereen kreeg eerst hard gevroren, dat balletje kan ik wel even van
van pro Koos een goede warming up op de het ijs afhalen’. Dat klopt, dat lukte ook.
driving range. Koos gaf hier en daar nog nut- Maar: hij zag nóg een balletje liggen en
tige aanwijzingen (“ja Koos, net ging het nog dacht: ‘dat pak ik ook wel even’. U begrijpt op zich was het niet vreemd dat zij er met
wel, maar na deze tip sla ik geen bal meer!”). het, dat ging niet goed. Tot aan z’n knieën een prijs vandoor gingen. De tweede prijs
Na deze intensieve warming up begaf men zakte Gerard de Leeuw door het ijs en hij ging naar de flight met Citroën Willem Wessel
zich naar de hole 1. De instructie op deze moest de wedstrijd staken. en twee heren van J.N. Jonker BV (alweer?).
hole was: gooi met de dobbelsteen en het En de eerste prijs was voor de flight waarin
aantal ogen dat werd gegooid bepaalde de Drie nieuwe deelnemers Mazars, Rabobank en Koning & De Raadt
club bij de afslag. Zo kwam het dus voor dat De wedstrijd ging over 9 holes en aangezien werden vertegenwoordigd.
een team met een putter moest afslaan! er bij elke hole iets aparts moest gebeuren,
hadden alle teams de kans om te winnen. Een succesvolle formule
Bijzondere taferelen Of niet. Tijdens de prijsuitreiking verwel­ De middag werd afgesloten met erwtensoep
Bij elke hole was een aparte instructie, waar- komde Jaap Pameijer een aantal nieuwe met roggebrood en spek en er was uiteraard
bij de grappigste ongetwijfeld de driver op deelnemers aan de Zaanbusiness Golf­ volop gelegenheid om bij te praten over de
hole 3 was. Als je de club niet goed naar ach- competitie. In de flight die de derde prijs laatste ontwikkelingen en nieuwe contacten
teren zwaaide, knakte de kop van de driver. won, zaten maar liefst 3 nieuwe deelnemers op te doen. Een succesvolle formule, de
Het leverde bijzondere taferelen op, kan ik u (PBB Accountants, Kwinfra Milieu en J.N. Zaanbusiness Competitie. Wilt u deelnemen?
zeggen. Een ander bijzonder moment over- Jonker BV). Dat belooft wat voor de com­ Schrijf u in! Doe dit snel, want het maximaal
kwam een deelnemer in de derde flight. Na petitie straks!! Maar goed, zij werden wel aantal deelnemers is beperkt.
de afslag op hole 2 lag zijn bal op het ijs van begeleid door de bijna-winnaar van vorig jaar
het grote meer. ‘Ach’, dacht hij, ‘het heeft zo (Schoonmaakbedrijf Willems, de zoon), dus Meld u aan op: www.zaanbusinessgolf.nl

Zaanbusiness Golfcompetitie
krijgt eigen magazine!
In 2010 krijgt de Zaanbusiness competitie (eind oktober 2010) ook de
Golfcompetitie een eigen magazine: Zaanbusiness Golf. Op de voorkant zal dan
Zaanbusiness Golf. De basis voor dit de overall winnaar prijken. Verder zal het
magazine wordt gelegd door het suc­ magazine terugblikken op de com­petitie,
cesvolle Zaanbusiness, naamgever en zowel in beeld als tekst, informatie over Hoe?
de Zaanse Golfclub bevatten en hebben de Neem contact op met Marco Bleeker,
hoofdsponsor van de competitie.
deelnemers uitgebreid de mogelijkheid om marco@indevingers.nl of op 06-53 25 14 89.
Zaanbusiness verschijnt 10 x per jaar en zich te presenteren. Een afspraak is zo gemaakt!
wordt naar bedrijven met twee medewerkers
of meer in de Zaanstreek gestuurd. Deze Uiteraard is dit een mooi medium om ook Meer informatie over Zaanbusiness
doelgroep ontvangt aan het einde van de uw bedrijf in te promoten. is te vinden op www.zaanbusiness.nl

13
>> advertorial

Sloopbedrijf J. Klopper BV bouwt


aan toekomst jongeren
Je moet maar durven om in tijden van crisis voor jezelf te beginnen. Jaap Klopper waagde het erop. Vorig jaar richtte hij
J. Klopper BV op, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de sloop van gebouwen en asbestverwijdering. De vestigingplaats is
Assendelft, Dorpsstraat 1029A. Aan vakkennis ontbreekt het Jaap Klopper niet.

“Ik ben geboren en getogen met sloop”, Jongeren leren slopen niet langer op straat rond, maar maken zich
zegt hij, “want mijn vader was ook sloper. J. Klopper BV is een erkend leerbedrijf en nuttig. Overigens beperkt dit traject zich niet
Hij was zelfs ‘springmeester’ een benaming heeft een inventieve manier ontdekt om jon- tot sloopwerk alleen. Je kunt ook denken aan
voor experts die met dynamiet gebouwen of geren binnen het bedrijf te krijgen. “Ik werk werken in de groenvoorziening, schilderen,
fabrieksschoorstenen omver halen”. samen met WW&W (Wonen en Werken in de kleinschalige reparaties en grootschalige
Wijk) in Amsterdam”, aldus Jaap Klopper. bouw. Doordat jongeren zichzelf terug ver-
Springen vervangen door knippen “Via deze instantie, en in samenwerking met dienen, zijn er geen subsidies of uitkeringen
We kennen die beelden wel, langzaam in ROC’s, willen we jongeren die hun opleiding nodig. Het kost de gemeenschap dus niets
elkaar zakkende gebouwen, als gevolg van niet hebben afgemaakt opvissen en opleiden en bedrijven die hen aannemen, kunnen
talloze kleine ontploffingen. Zo staat het zodat ze een plek op de arbeidsmarkt kunnen marktconforme prijzen hanteren. De loon­
gebouw er nog, even later is het in een grote veroveren. WW&W is een initiatief van onder lasten van jongeren zijn natuurlijk wat lager
stofwolk verdwenen. Het ‘laten springen’ van meer de gemeente Amsterdam en Ymere, een en de marges kunnen daardoor iets toene-
gebouwen is echter op zijn retour. “Het is grote woningbouwcorporatie in Amsterdam. men. Op dit moment loopt dit traject vooral
een kleinschalige activiteit geworden”, zegt Ook Eigen Haard, een andere grote corpora- in Amsterdam, maar we rollen het intussen
Jaap Klopper. “Dat komt door de ontwikke- tie, doet intussen mee. Als zij woningen in uit door heel Noord-Holland. Ik zou wensen
ling van steeds geavanceerdere hydraulische bepaalde wijken willen slopen, eisen ze dat dat ook de gemeente Zaanstad en de hier
machines en gereedschappen. Tegenwoordig daar jongeren uit die wijken bij worden gevestigde woningbouwcorporaties dit initia-
knip je beton door met grote scharen etc.” betrokken. Wij leiden hen op en onze pro- tief omarmen”.
jectleiders nemen deze jongeren onder hun
Netwerk aan specialisten hoede en leren hen de kneepjes van het vak, Blij met Rabobank Zaanstreek
Toen Jaap Klopper voor zichzelf begon, ging zoals werken met asbest, het doorzien van Een bedrijf opstarten is lastig en de steun
een deel van de klantenkring van het bedrijf, constructies etc.”. van een bank helpt daarbij. “Ik begon
waar hij voorheen als bedrijfsleider werkte, op nul en had een startkrediet nodig voor
met hem mee. “Daarmee dek je een stuk risi- in­­vesteringen in gereedschappen en ma­­
co af als je een eigen bedrijf opstart”, zegt teriaal”, zegt Jaap Klopper. “Met account­
hij. “Je hebt een basis en dat gecombineerd manager Ronald Lases, van Rabobank
met een eigen bedrijfsfilosofie en capacitei- Zaanstreek, heb ik diverse gesprekken
ten, gaf mij vertrouwen dat het zou lukken. gevoerd en uiteraard moest ik een gedegen
We werken op dit moment met vijf project­ ondernemingsplan maken. Rabobank
leiders en een netwerk van specialisten. Zaanstreek had vertrouwen in mijn onder­
Als je een gebouw renoveert, heb je natuur- neming en gaf mij een finan­ciële opstap.
lijk ook te maken met elektra en overig Ook het sociaal-maatschap­pelijke traject
leidingwerk wat afgesloten of omgelegd met leerplaatsen voor jongeren vinden ze
moet worden. Vaak zijn bouwconstructies een goede zaak. Rabobank Zaanstreek is zelf
ingewikkeld en omringd door panden die blij- natuurlijk ook bij tal van sociaal-maatschap-
ven staan. Daar heb je experts voor nodig. Ronald Lases en Jaap Klopper pelijke trajecten betrokken. Ik ben erg tevre-
Asbestverwijdering vereist veel expertise. den met de dienstverlening van Rabobank
Het is gevaarlijk spul dat, als het niet op de Sociaal-maatschappelijk en economisch Zaanstreek. Het is prettig als een bank met je
juiste wijze verwijderd wordt, tot ernstige Het mes snijdt hierdoor aan meerdere kan- meedenkt, meedoet en in je ideeën gelooft”.
ziektes kan leiden. Uiteraard beschikken wij ten. Jaap Klopper: ”De jongeren treden in
over een asbestcertificaat, waardoor wij be­­ dienst bij WW&W en krijgen een kans om een
voegd zijn om dit materiaal te verwijderen”. normaal dagloon te verdienen. Ze hangen

14 Zaanbusiness 92
maart 2010 >> Meer weten? Rabobank Zaanstreek, telefoon (075) 890 30 90
ingekomen stukken <<

Reacties ‘Voorwoord Zaanbusiness nr. 91’


Het voorwoord in de vorige Zaanbusiness heeft enig stof doen opwaaien. Vooral de daarin gemaakte opmerkingen over de
matige beeld- en geluidstechniek, bij bepaalde bijeenkomsten van ondernemers in de Zaanstreek, leverden enkele reacties op.
We schreven, dat veel van de kwaliteit van een presentatie of discussie tijdens bijeenkomsten verloren gaat als de geluids-
en beeldapparatuur niet (goed) werken.

Sprekers en discussianten doen hun best om prima werkende draadloze, apparatuur niet wordt. Maar als die activiteiten en hun
hun presentatie of meningen goed over het goed zou kunnen functioneren. Als leek kun- entourage voor verbetering vatbaar zijn,
voetlicht te brengen en daarbij is concen­ nen wij dat natuurlijk niet goed beoordelen, moet dat ook gemeld kunnen worden. Dat
tratie en aandacht van het publiek nodig. maar toehoorders worden wel geconfronteerd past uitstekend binnen de redactieformule
Maar als sprekers onverstaanbaar zijn of een met de gevolgen. Daarop wordt de kwaliteit van ons blad en kan leiden tot verbetering
powerpointpresentatie niet goed werkt, dan van een bijeenkomst vaak afgerekend. van bestaande situaties.
verslapt binnen de kortste keren de aandacht
van de toehoorders. Die gaan ‘voor zichzelf Elke klacht is een gratis advies Betere performance
beginnen’ door onderling met elkaar te pra- In de marketing geldt: ‘Elke klacht is een Overigens, tijdens de bijeenkomst van
ten, mobiel te bellen, te geeuwen en grappen gratis advies’. En met goede adviezen kan De Corner op 4 maart jl. bleek de geluids­
te maken, vaak over de techniek. Bij netwerk- de dienstverlening verbeterd worden. installatie uitstekend te werken. De sprekers
bijeenkomsten van de Zaanse Ondernemers­ We hopen van harte, dat de technische waren prima te verstaan. Sjoerd de Keizer,
sociëteit De Corner, maar ook bij andere ver­beteringen een positief effect zullen algemeen directeur van A. de Keizer
ondernemersbijeenkomsten, liet de geluids- hebben. Bij toekomstige bijeenkomsten Elektrotechniek BV uit Zaandam, hield een
en beeldapparatuur het nogal eens afweten. van De Corner, of andere interessante bijeen­ betoog over de ‘wondere wereld’ van mari­
komsten, kunnen de Zaanse ondernemers tieme installaties, zoals computergestuurde
Verbeteringen vervolgens zelf waarnemen of er verbetering monitoring- en besturingsystemen in dure
Het bestuur van De Corner reageerde op de heeft plaats­gevonden. jachten etc. Het was een boeiend betoog,
opmerkingen in het vorige voorwoord, even- niet in de laatste plaats omdat er geen hin-
als het bedrijf dat de geluidstechniek bij Het was geenszins onze bedoeling om wie of derlijke onderbrekingen waren door een
deze en andere bijeenkomsten verzorgt. welk bedrijf dan ook in diskrediet te brengen. haperende geluidsinstallatie. Dat maakt,
Beide erkenden dat er nogal wat misgaat, Als dat beeld is ontstaan, dan willen wij dat dat de aandacht en interesse van toehoor-
maar gaven ook aan verbeteringen aan te hierbij corrigeren. Zaanbusiness wil het ders vastgehouden wordt. De Corner en de
zullen brengen. Als één van de oorzaken Zaanse bedrijfsleven juist een platform bie- geluidstechnici hebben elkaar kennelijk
werd aangevoerd, dat er wellicht een overkill den, waarop het vele goede aan onderne- gevonden om samen tot een betere perfor-
aan frequentiegebruik is waardoor, op zich mersactiviteiten in onze streek gepromoot mance te komen.

meer info: www.wilo.nl Rectificatie


In de vorige editie van Zaanbusiness
Alexander von Schweinitz: nieuw lid RvB Wilo werd aandacht besteed aan de over­­­
handiging van een cheque van duizend
Met ingang van 1 juli 2010 treedt Alexander von Schweinitz (48) toe tot de Raad van euro door OV Westerspoor aan Dynamica
Bestuur van Wilo SE met als portefeuille Sales en Marketing. Hij was tot voort kort Onderwijs. Door een misverstand is bij
directeur Marketing en Sales van Busch-Jaeger Elektro GmbH (Lüdenscheid, Duitsland), dat artikel het logo van OZ geplaatst.
een dochteronderneming van ABB. Daarvoor vervulde hij verschillende leidinggevende Dat had natuurlijk het logo van OV
functies bij ABB. Westerspoor moeten zijn. Onze excuses
Wilo SE, met het hoofdkantoor in Dortmund, is producent en voor dit misverstand.
leverancier van kwalitatief hoogwaardige pompen en pomp­
systemen en hierop gebaseerde oplossingen voor de verwar-
mings-, koel- en klimaattechniek, afvalwaterbehandeling en
-verwerking en watervoorziening. Het bedrijf heeft wereldwijd
meer dan 6.000 medewerkers en vestigingen in meer dan
70 landen. De omzet over 2008 bedroeg 977 miljoen euro.
In Nederland beschikt Wilo over businessunits voor Industrie
& Overheid, Gebouwentechniek, OEM en Service en over een
Customer Support Competence Center voor de afhandeling
van eerstelijns contacten en technische vragen. Eén van de
vestigingen is Wilo Nederland BV, Rak 18, 1551 NA Westzaan
(bedrijventerrein HoogTij).
Alexander von Schweinitz

Kijk ook eens op


www.zaanbusiness.nl 15
>> advies

M. (Misja) van Breenen


pensioen specialist

Pensioendesk
Rabobank Zaanstreek

Rabobank Zaanstreek wil graag de beste, meest klantgedreven en vernieuwende financiële


dienst­verlener zijn voor het Zaanse bedrijfsleven. Hierbij is er voor gekozen om pensioen­
advisering als één van de speerpunten van de dienstverlening aan te wijzen. Met het oprichten
van een Pensioendesk is hier een passende invulling aan gegeven.

De afgelopen jaren hebben de ontwikke­ regeling die is ondergebracht bij een ver­ Naast het salaris is de pensioenregeling één
lingen niet stil gestaan. Op pensioengebied zekeringsmaatschappij. Daarnaast adviseren van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en
stellen de verhoging van de AOW-leeftijd, wij werkgevers, die aangesloten zijn bij speelt dit zeker bij een werknemer een be­­­
het vervallen van de AOW-partnertoeslag in een bedrijfspensioenfonds, over mogelijke langrijke rol bij de keuze voor een werkgever.
2015 en de invoering van de Wet Banksparen aanvullingen.
ons voor een nieuwe uitdaging. Daarnaast Kortom: pensioen is maatwerk en vereist een
zorgen de financiële crisis en de vergrijzing Tenslotte heeft de Pensioendesk regelmatig deskundig advies. Laat u hierbij adviseren
voor een ondermijning van het huidige pen- contact met administratie- en accountants- door de Pensioendesk Zaanstreek en u bent
sioenstelsel en voor veel mensen blijft pen­ kantoren inzake verschillende pensioen- verzekerd van een deskundige en betrouw­
sioen een ingewikkelde problematiek. Dit vraagstukken. bare partner.
heeft er mede toe geleid dat er steeds hoge-
re eisen gesteld worden aan de kwaliteit van Adviestraject Uw pensioen specialist van Rabobank
de pensioenadvisering. Tijdens een pensioengesprek staan de Zaanstreek ondersteunt u graag bij het
doelstellingen en verwachtingen van de opstellen of actualiseren van uw pensioen-
Doelgroepen klant centraal. Deze kunnen gericht zijn op voorziening. Wij zijn bereikbaar via telefoon-
De Pensioendesk richt zich met name op de hoogte van het op te bouwen pensioen, nummer (075) 890 35 65 of via de e-mail
de advisering van twee primaire doelgroepen. maar ook op het beheersbaar houden van privatebanking@zaanstreek.rabobank.nl.
De eerste doelgroep is de Directeur Groot de pensioenlasten. Door het stellen van
Aandeelhouder (DGA) met een pensioenvoor- gerichte vragen inventariseren wij de wensen
ziening. Voor de DGA kan dit zowel een ver- en doelstellingen van de klant. Vervolgens Iedere lokale Rabobank is aangesloten bij
zekerde pensioenregeling zijn als een pen­ zorgt de Pensioendesk voor een op maat de Autoriteit Financiële Markten. Voor haar
sioenvoorziening in Eigen Beheer. Uiteraard gesneden advies, rekening houdend met producten zijn bijsluiters opgesteld. Deze kunt
is het ook mogelijk te kiezen voor een combi- geïnven­tariseerde wensen en doelstellingen u vinden op www.rabobank.nl of zijn op te
natie van verzekeren en Eigen Beheer. Veelal en de fiscale mogelijkheden. Uiteraard zijn vragen bij de Rabobank.
heeft de Pensioendesk nauw overleg met de we ook scherp op de kwaliteit van de dienst-
accountant inzake de advisering van de DGA verlening van de verzekeringsmaatschappij
en zijn pensioen. waar wij zaken mee doen.

De tweede doelgroep is de werkgever met Deze werkwijze staat garant voor een advies
een collectieve pensioenregeling voor zijn van hoog niveau en is daarnaast altijd afge-
werknemers. Dit betreft veelal een pensioen- stemd op de doelstellingen van de klant.

16 Zaanbusiness 92
maart 2010
advertorial <<

Beeldende kunst in bedrijven en instellingen


komt steeds meer in zwang. Kunst stimuleert
de creativiteit in de werkomgeving en werkt
positief op de werksfeer. Het zegt ook iets
over de identiteit van een onderneming.
Hans Koster

Kunstcentrum Zaanstad koppelt


bedrijven aan kunst
Hans Koster, manager bedrijven bij Kunst­ collectie bekijken en direct een favoriete kunstwerken aankopen of besteden aan
centrum Zaanstad, weet er alles van. “Veel kunstcollectie samenstellen en reserveren. relatie- of jubileumgeschenken. Maar ook
Zaanse bedrijven en instellingen zijn al Ons deskundige team verzorgt desgewenst aan monumentale kunstopdrachten of
klant bij ons”, zegt hij. “Door onze collectie het inrichten en het geheel of gedeeltelijk ex­clusieve cadeaus uit onze vernieuwde
geregeld aan te vullen, kunnen wij onze omruilen van de bedrijfscollectie. Wij hebben kunstcadeauwinkel. Daarnaast kan men het
trouwe klanten èn nieuwkomers goed een uitgebreid professioneel assortiment spaartegoed gebruiken voor bijvoorbeeld
bedienen”. En keus is er genoeg. “Met montage- en ophangsystemen, van enkele cadeaubonnen, ophangsystemen en in­­
meer dan 12.500 werken in diverse stijlen perlondraad tot een compleet railsysteem lijstingen. Kortom, wij bemiddelen en
en tech­nieken bieden wij voor elk bedrijf met geïntegreerde verlichting. Wij benaderen denken mee, van idee tot financiële afwik­
een passend plan”. onze klanten tenminste één keer per jaar keling en bieden extra mogelijkheden om
om de collectie en onze service te verfrissen. spaar­tegoeden te besteden”.
Servicegericht Er is geen omruilverplichting”.
Kunstcentrum Zaanstad biedt veel service. De slogan van Kunstcentrum Zaanstad luidt:
“Wij adviseren bij het samenstellen van de Kunst huren en meer ‘Uw kunstcollectie: ons vak’. Dat is niet zo
collectie”, zegt Hans Koster. “Op maat, met Het huren van kunst is geheel fiscaal maar een kreet. Vele Zaanse bedrijven en
smaak, passend bij de gewenste uitstraling en af­trekbaar en bovendien is het mogelijk instellingen hebben intussen ervaren, dat
binnen het beschikbare budget. Op onze web- een spaartegoed op te bouwen. Kunstcentrum Zaanstad dit motto meer dan
site www.kunstcentrum.nl kan men de gehele Hans Koster: “Daarmee kan men geleende waar maakt.

17
Ing. A.G.M. Komen
Registermakelaar o.g.
Kuijs Reinder Kakes

column
Wat doet dat schip nou ???
Het is zaterdagochtend. Het schip is gelost en het is lekker rustig
op het water. Wel veel ijs maar wat maakt het uit. Het schip zet
koers naar het zuiden, want schippersechtparen werken immers
zeven dagen in de week. Terwijl de schipper koers houdt, is de
vrouw met fitness bezig. Ja, dat kan ook aan boord. Zo rond acht
uur in de morgen nadert het schip de Bernhardbrug in Zaandam. Westzijde 414 • 1506 GM Zaandam
De schipper weet dat hij met zijn 109 meter lange schip eerst volle- Tel. 075 - 631 41 85 • Fax 075 - 631 91 23
dig door de doorvaartopening heen moet zijn, voordat hij het roer
E-mail: jmeijn@dewestzijdegroep.nl
kan omgooien en de boegschroef kan aanzetten. Het schip weegt
leeg 1.250 ton en ligt hoog in het koude dichte water. De boeg
staat omhoog.
www.dewestzijdegroep.nl
Nadat het schip de brugopening volledig is gepasseerd, gooit de
schipper het roer om. Hij moet scherp naar stuurboord sturen en
heeft ook de boegschroef volledig nodig. Maar het schip reageert
niet en gaat recht vooruit als een auto op een gladde weg. Recht
voor hem, op krap honderd meter, ziet de schipper het ‘huis van
Monet’, zoals men dat noemt. Hij geeft volle kracht achteruit, maar
kan hij binnen een scheepslengte stil liggen? Voer hij niet te hard?
De schippersvrouw komt verschrikt uit het achteronder aanrennen.
Samen vragen zij zich af waarom de boegschroef niet werkt. Zou er
ijs voor zitten? Liggen we te hoog in dit koude, dus zware water?
Al denkende zien ze het al, dit gaat niet goed komen.
Ondertussen ligt honderd meter verder, het is nog vroeg die och-
tend, de vrouw des huizes rustig te slapen op de eerste verdieping
in de meest noordelijke slaapkamer. Precies in de lijn van het
schip. Terwijl het schippersechtpaar angstige minuten doormaakt,
slaapt de vrouw in het huis niets vermoedend.

Dit is geen horrorfilm, al lijkt het er wel op. Dit is wat er echt
is gebeurd die zaterdagochtend op de Zaan ter hoogte van de
Bern­hard­brug. Met geweld, want het schip kon echt niet volledig
stoppen, boort het zich in de kade. De daar achterstaande boom
en kruipt omhoog het terras op. Met geweld komt het schip tot
stilstand tegen de gevel. Zware schade aan dit monumentale
pand is het gevolg en de schrik van de bewoonster laat zich
niet omschrijven.

Stel je voor wat er zou zijn gebeurd wanneer de schipper niet zo


voor uw lunch en diner
adequaat gereageerd had. Het bed, waarin de vrouw lag te slapen,
staat maar twee meter van de hoek van het huis waar het schip zich Meer info:
heeft ingeboord. Ik zal u de volgende keer vertellen hoe het verder www.heerenhuis.nl of (075) 616 21 02
gaat. KRK werd om tien uur gebeld en ging er onmiddellijk heen. zuiderweg 74b, 1456 NH Wijdewormer
Momenteel zijn wij bezig, namens de verzekeringsmaatschappij van
het schip en samen met de betrokkenen, de schade te regelen.
advies <<
Marco van der Laan AA CB RV
Accountant
Belastingadviseur
Register Valuator

BTW aangifte 2010

Met ingang van 1 januari 2010 zijn de BTW-regels voor diensten die men verricht levering van goederen. De opgaaf ICP is
voor buitenlanders, grondig veranderd. Een belangrijk punt bij de BTW-aangifte een apart formulier naast de reguliere BTW-
en de Opgaaf Intracom­mu­nautaire Prestaties (ICP) is het tijd­stip van verschuldigd­ aangifte die u bij de Belastingdienst moet
heid van de BTW, gekoppeld aan het uitreiken van de factuur. Vanaf 1 januari 2010 indienen. Op dit formulier moeten de dien-
is de BTW met betrekking tot intracommunautaire diensten verschuldigd op het sten per BTW-nummer uitgesplitst worden.
tijdstip dat de dienst wordt verricht. Diensten die in de lidstaat van de afnemer
zijn vrijgesteld, moeten niet op het formulier
De Europese Unie heeft de BTW-regels De nieuwe regels zien er schematisch als worden vermeld. De dienst is belastbaar in
aangepast. De veranderingen hebben vooral volgt uit: het tijdvak waarin deze daadwerkelijk plaats-
betrekking op de vraag welk land binnen
Europa BTW mag heffen over de vergoeding Dienst van Nederlandse BTW-ondernemer
voor diensten. De uitgangpunten zijn vast­
Verricht voor: Belast met BTW in:
gelegd in Europese regels, die vervolgens in
nationale wetten zijn uitgewerkt. Bij grens- BTW-ondernemer in de EU Land van de afnemer (zelfde BTW-B
stelsel als in NL). BTW verlegd
overschrijdende dienstverlening, waarbij de
BTW is verlegd naar de afnemer, moet de BTW-ondernemer buiten de EU Land van de afnemer (afhankelijk
van de wetgeving in dat land)
verschuldigdheid van de BTW zowel in het
land van de dienstverlener als in het land Niet-BTW-ondernemer in EU Nederland
of daarbuiten
van de afnemer op één tijdstip in aanmer-
king worden genomen. Eenzelfde tijdstip is
noodzakelijk om de afdracht van de verlegde Als uw afnemer een BTW-nummer heeft, vindt en moet ook in dit tijdvak op het
BTW te kunnen controleren aan de hand van mag u de regels toepassen alsof deze afne- formulier worden vermeld. De factuurdatum
de informatie die de dienstverrichter geeft mer volledig BTW-plichtig is en zijn de regels is niet langer bepalend.
op de opgaaf ICP. voor ondernemers van toepassing. U hoeft
zich dan niet af te vragen of die afnemer Het BTW-pakket 2010 is ook een verbetering
Het is belangrijk om vanaf 1 januari 2010 de wellicht ook deels niet-BTW-ondernemer is. voor ondernemers. Bij veel diensten worden
intracommunautaire diensten op te nemen in Als er BTW moet worden betaald in een ander zij niet meer geconfronteerd met het voor­
het tijdvak waarin de prestatie wordt verricht. EU-land, waar de afnemer is gevestigd, moet financieren van de BTW, omdat tussen onder-
Dit is het moment waarop de dienst is afge- u op de factuur het BTW-nummer van die nemers de BTW bij intracommunautaire dien-
rond en niet het tijdstip waarop de factuur is afnemer te vermelden met de vermelding sten verlegd kan worden naar de afnemer.
uitgereikt. De staatssecretaris heeft voorals- ‘BTW verlegd’. Dit is dan voor uw BTW- Om dit alles te realiseren en te controleren
nog aangegeven, dat de Belasting­dienst aangifte een ‘intracommunautaire dienst’. moet een ondernemer, die diensten verricht
terughoudend zal zijn met het opleggen van of afneemt in het buitenland, zijn admini-
boetes bij de nieuwe opgaaf ICP. Tot en met Vanaf 1 januari 2010 hebt u de verplichting stratie per 1 januari anders hebben ingericht.
het jaar 2009 werden de diensten belast in om de intracommunautaire diensten (aan
het land van de dienstverrichter. Op deze ondernemers binnen de EU) te ‘listen’. Dit
hoofdregel bestonden veel uitzonderingen. kenden wij al bij de intracommunautaire

>> Voor vakkundig coachen: VANDERLAANGROEP, www.vanderlaangroep.nl


Oranjeboomkade 1, 1566 DB Assendelft Tel (075) 687 49 59 Ronde Tocht 3, 1507 CC  ZAANDAM Tel (075) 635 36 31
De Mossel 7, 1723 HZ NOORD-SCHARWOUDE Tel (0226) 31 33 76 Purmersteenweg 13d, 1441 DK PURMEREND Tel (0299) 42 14 02

19
>> politiek

Gemeenteraadverkiezingen:
analyse en mogelijke coalities
De gemeenteraadverkiezingen liggen al weer een paar weken achter ons. Op
3 maart jl. konden we weer eens van ons democratisch recht gebruik maken.
De opiniepeilingen gaven verlies aan voor de Partij van de Arbeid en het
CDA. D66 zou de grote winnaar worden, evenals de PVV in die steden
waar deze partij mee zou doen (Den Haag en Almere).

Welnu, de opiniepeilingen zijn uitgekomen. 18 raadsleden, te weinig dus om te ‘regeren’. vier naar twee). De VVD en het CDA hadden
Landelijk gezien leverde de PvdA ruim 600 Met GroenLinks erbij, komt er een krappe elk drie zetels, maar gaan terug naar twee.
raadszetels in en het CDA ruim 200. Ook de meerderheid van 21 zetels van de 39 in Als men tot overeenstemming komt, ligt een
SP leverde flink in. D66 en de lokale partijen totaal. Komt daar de SP nog bij, dan wordt coalitie van Liberaal Wormerland met de VVD
waren de grote winnaar. Verder won de VVD de meerderheid comfortabeler, namelijk en het CDA voor de hand, in ieder geval
flink, maar deels zal dat gekomen zijn, 24 zetels. Dit is natuurlijk puur getalsmatig getalsmatig. Wormerland werd de afgelopen
omdat de PVV zeer beperkt meedeed. Het ligt geredeneerd, want inhoudelijk zijn er nogal vier jaar geregeerd door een coalitie van
voor de hand dat deze partij de VVD van een wat verschillen. Zijn die overbrugbaar? Er zal PvdA, VVD en GroenLinks, maar die hebben
fors aantal zetels beroofd zou hebben als zij geregeerd moeten worden en dus zal men nu samen nog maar zes van de 17 zetels en
landelijk aan de verkiezingen had deelgeno- standpunten moeten inslikken of laten vallen zijn ook nog eens de verliezers van de ver-
men. Het opkomstpercentage lag onder de om een compromis te bereiken. kiezingen. Om Liberaal Wormerland buiten de
vijftig procent, een paar procent lager dan in Zijn er andere coalities denkbaar? De VVD, deur te houden zou de SP moeten toetreden.
2006. Een betreurenswaardige ontwikkeling. Dan heeft men negen zetels, een krappe
meerderheid van één.
Zaanstad
De landelijke tendensen waren ook te zien in Oostzaan
de Zaanstreek. In Zaanstad duikelde de PvdA In Oostzaan bestond het College van B & W
van 12 naar acht raadszetels. Het CDA ging Het opkomst­ uit de PvdA, GroenLinks en Gemeente­
van vier terug naar twee, de SP van vijf naar belangen. Er zijn in deze gemeente 13 zetels
drie. Lokale partijen als ZOG, ROSA, DZ en
percentage lag te verdelen. De coalitie gaat in totaal één
Partij van de IJsbaan bleven gelijk, hoewel onder de vijftig zetel achteruit, omdat de PvdA er één ver-
loor. Beide andere partijen bleven stabiel.
ze procentueel minder stemmen kregen dan
in 2006. De Partij voor Ouderen en Veiligheid procent" Samen hadden ze acht van de 13 zetels, er
en TON waren niet vertegenwoordigd in de blijven dus zeven over, een zeer krappe
vorige gemeenteraad, maar scoorden nu meerderheid. De VVD steeg van drie naar vier
respectievelijk één en twee zetels. De grote zetels en D66 van nul naar één. Het CDA ging
winnaars waren de VVD, van vijf naar zeven terug van twee naar één. De huidige coalitie
zetels, en natuurlijk D66. Die partij ging van het CDA en de CU hebben samen tien zetels. in Oostzaan kan dus ‘doorregeren’, maar het
nul naar drie zetels en is nu even groot als Voor een kleine meerderheid moeten er min- ligt voor de hand dat de VVD en/of D66,
GroenLinks en de SP. stens tien zetels bij komen. Dan zou een als winnaars, een plek zullen opeisen. Een
‘rechts’ college ontstaan, met daarin ook ‘paarse’ combinatie van VVD, PvdA en D66
Mogelijkheden bijna alle lokale partijen. Dat is niet te zou kunnen, eventueel aangevuld met
In totaal zijn er in Zaanstad 39 zetels te verwachten. Zaanstad zou praktisch Gemeente­belangen en/of GroenLinks,
verdelen. Getalsmatig heeft de ‘demissionai- on­bestuurbaar worden. die beide stabiel bleven.
re’ coalitie van PvdA, CDA, SP en GroenLinks
in totaal 16 zetels, een minderheid dus. Wormerland Interne oppositie?
De afgelopen vier jaar hadden ze samen nog In Wormerland was Liberaal Wormerland Er zal nog wel wat water door de Zaan vloei-
24 zetels. Er zal dus één partij, met minstens de grote winnaar. In deze gemeente zijn en, voordat de collegebesprekingen zijn
vier zetels, nodig zijn om op een krappe 17 raadzetels te verdelen en Liberaal afgerond. Door de versnippering moeten de
meerderheid van 20 zetels te komen. Voor de Wormerland neemt er daarvan zes voor haar politieke leiders nogal wat concessies doen
hand ligt dat de VDD aanschuift als winnaar. rekening. De partij had drie zetels. De SP aan hun partijprogramma. Ze zullen over hun
Deze partij heeft zeven raadzetels in de kwam met stip binnen van nul op drie zetels. eigen schaduw moeten heen springen. Een
wacht gesleept. Een ‘paars’ college (PvdA, Alle andere partijen verloren. De PvdA werd versnipperd college heeft tot gevolg dat de
VVD, D66) kan rekenen op de steun van gehalveerd, evenals GroenLinks (beide van oppositie verzwakt. Hoe meer partijen in het

20 Zaanbusiness 92
maart 2010
Heleen Keinemans,
zelfstandig personeelsadviseur
en loopbaancoach

bestuur, hoe minder in de oppositie. Wellicht

column
zit er meer dan genoeg oppositie in de toe-
komstige colleges zelf. Van 2002 tot 2006
bleek dat al in Zaanstad, want één college-
partij (ZOG) ging ten onder ging aan interne
oppositie. Hoe zal het dan gaan als er colle-
ges van vier, vijf of zes partijen gevormd
Waardering
moeten worden? Ieder bedrijf heeft ze: medewerkers die er al heel lang werken. Die
ongelofelijk veel ervaring hebben en vanuit dat oogpunt eigenlijk
Consequenties voor het bedrijfsleven onmisbaar zijn. Het zijn ook medewerkers van wie iedereen denkt,
Voor het Zaanse bedrijfsleven is het te wen- dat ze nooit weggaan. Maar dat doen ze dus wel. Soms.
sen dat er snel duidelijkheid komt, hoewel Zo ook Linda. Zij werkte al 13 jaar bij de organisatie. In die jaren
we de invloed van gemeentebesturen nu ook had ze op verschillende afdelingen gewerkt en ze wist daarom
weer niet moeten overdrijven. Grote projec- ontzettend veel. Een betrokken medewerkster, met altijd goede
beoordelingen. Niets aan de hand, dacht men dus. Maar de laatste
ten als Inverdan, de verbreding van de Den
tijd viel wel op, dat ze steeds vaker liep te mopperen. Ze was het
Uylbrug, de ontwikkeling van HoogTij etc.
regelmatig niet eens met beslissingen die werden genomen en
gaan gewoon door. In het algemeen willen vond sommige zelfs ronduit belachelijk. Maar goed, dat had ze wel
alle politieke partijen binnenstedelijke vaker. In het verleden voerde Linda die beslissingen altijd wel uit.
bedrijventerreinen en minder of niet bouwen Maar de laatste tijd had ze daar zichtbaar moeite mee.
in buitengebieden. Ook willen ze de bureau-
cratie aanpakken. Over de zondagopening Op een dag kwam Linda bij me langs met een brief in haar hand.
van winkels verschilt men wel van mening. Ik wist het meteen: een opzegging. Linda had een aanbod van een
Maar ook hier zal wel een compromis gevon- ander bedrijf geaccepteerd. Ik heb meteen een afspraak ingepland
den worden. De meeste partijen willen ook voor een exit interview. Ik wilde graag rustig met haar praten over
de reden van vertrek. Vaak zeggen medewerkers, die weg gaan, op
geen hogere OZB invoeren, dus daar hoeven
zo’n moment veel meer dan ze normaal willen vertellen. Omdat ze
ondernemers in principe niet voor te vrezen.
toch weg gaan. Ik hoopte, dat Linda dat ook zou doen.
Dat wordt anders als het Rijk gaat bezuinigen Tijdens het exit interview vertelde Linda eerlijk en open waarom
op de rijksbijdrage aan gemeenten. Dan zal ze bij de organisatie wegging. Ze was moe van alle veranderingen
de begroting linksom of rechtsom sluitend die er steeds maar weer werden bedacht.
gemaakt moeten worden. Lastenverzwaring In sommige veran­deringen kon ze zich prima vinden. Maar het
komt dan dichtbij. gebeurde ook heel vaak dat er beslissingen werden genomen die
direct betrekking hadden op haar werk. En waarvan soms bleek,
dat het toch niet zo’n goed idee was geweest. Nog nooit had
iemand aan haar gevraagd wat de consequenties van dergelijke
beslissingen zouden kunnen zijn. Met al haar ervaring was ze er
van overtuigd, dat ze echt een inhoudelijke bijdrage kon leveren.
Ze had dit een paar keer bij haar leidinggevende aangekaart, maar
er veranderde niets. Linda voelde zich helemaal niet gewaardeerd.
Ze werd er gewoon niet bij betrokken. Ze wilde dit niet meer. Dus
had ze een andere baan gezocht.

Nadat Linda had opgezegd, ontstond paniek op de afdeling. Bij


haar leidinggevende. Wat nu? Hoe nu verder? Linda werd snel bij
dingen betrokken om maar te zorgen, dat ze zoveel mogelijk van
haar kennis kon overdragen. Linda raakte daarvan in de war.
Kennelijk waardeerden ze haar wel en hadden ze haar kennis wel
nodig. Net nu ze het bedrijf zou gaan verlaten.
Een paar weken na haar vertrek belde Linda me op. Ze was diep
ongelukkig in haar nieuwe baan. Het was helemaal niet wat ze er
van had verwacht. Ze wilde terugkomen, of dat kon? De orga­
nisatie stond er wel open voor. Ik vond wel, dat er eerst een goed
gesprek met haar en haar leidinggevende moest plaatsvinden om
duidelijkheid te geven over de verwachtingen van beide partijen.
Dit gesprek verliep goed. Linda kwam terug. Tot opluchting
van iedereen.

Kijk ook eens op


www.zaanbusiness.nl 21
>> nieuws onder de ZON

De toegevoegde waarde van Z


en de afstemming daarover m

ZON, Zaans Ondernemers Netwerk, is zo goed als een feit. Er moeten nog wat bestuurlijke,
organisatorische en juridische puntjes op de spreekwoordelijke ‘i ‘ worden gezet en dat soort
zaken neemt toch altijd weer meer tijd dan verwacht.
Tegelijk wordt ook hard gewerkt aan het feitelijke doel van ZON: belangenbehartiging voor
ondernemers in de Zaanstreek. Versterken van het economisch klimaat en het ‘terugkoppelen’
van de activiteiten naar de leden.

Complex Gebiedsoverstijgende en land en die dienovereenkomstig tijd nemen.


Zo’n fusieproces van de ondernemers­ lokale belangenbehartiging Maar het werken daaraan is niet altijd even
verenigingen MKB Zaanstreek en Onder­ Als belangenbehartiger voor het Zaanse zichtbaar. Het zijn vooral deze zogenoemde
nemerskring Zaanstreek (OZ) is een bedrijfsleven is ZON met vele maatschap­ ‘gebiedsoverschrijdende’ onderwerpen die
complexe zaak waarin zeer veel moet pelijke, economische en infrastructurele door ‘de koepel’ van ZON worden aan­gepakt,
worden geregeld. En liefst meteen goed, onderwerpen tegelijk bezig. Neem mobiliteit, als de door de leden gemandateerde
want wat je nu niet regelt, daar loop je bereikbaarheid, onderwijs en arbeidsmarkt, gesprekspartner naar overheden en andere
later tegenaan. de in ontwikkeling zijnde economische struc- partijen. En dat is dan meteen de kracht
tuurvisie. Onderwerpen die zeer belangrijk van ZON: één aanspreekpunt voor heel
Eén van die zaken is het ontwikkelen van zijn voor de (economische) toekomst van ondernemend Zaanstreek. Altijd namens
een goede communicatiestructuur binnen onze streek. Onderwerpen ook die vragen de leden en altijd handelend vanuit het
de vereniging. om een helder standpunt uit ondernemers- ondernemersbelang. Lokale, maar niet

22 Zaanbusiness 92
maart 2010
Zaans Ondernemers Netwerk
met de leden…

komt elke dag


voor u op!

minder belangrijke, vraagstukken blijven


door de eigen, lokale ondernemers­
verenigingen worden behandeld.
Parkmanagement, leegloop, lokale
verkeerssituaties, veiligheid. Zo nodig
ondersteund door ‘de koepel’, natuurlijk.

Tweerichtingsverkeer in communicatie verenigingen, die immers alle een afvaar­


Dat zijn de feitelijke doelstellingen. Maar diging hebben in ‘de koepel’.
nu komt het erop aan ook de leden te laten
weten waarmee ZON bezig is, welke stand- Virtueel ondernemersnetwerk
punten het bestuur op welke onder­werpen Waar ook aan wordt gewerkt is het virtuele
en naar welke partijen inneemt en waarom. netwerk dat leden onderling met elkaar in
En hoe u als lid uw geluid kunt laten horen. contact kan brengen. bezig is, waarom u lid bent en wat de
Hoe, kortom, een communi­catie- of Gemakkelijk is dat allemaal niet, want com- toe­gevoegde waarde is van dat lidmaatschap
afstemmingsstructuur kan worden ontwik- municatie is echt zo’n ‘containerbegrip’. voor uw onderneming. Dat zijn de uitgangs-
keld. Daarvoor bestaat een aantal mogelijk- Gaat er ergens iets mis, ontstaat er ergens punten.
heden: via deze, als zodanig herkenbare onduidelijkheid of onzekerheid, dan ligt het
ZON pagina’s in Zaanbusiness, via de al snel aan ‘de communicatie’. Maar binnen Wat en hoe ZON daaraan gaat doen, daarover
– in aanbouw zijnde – website, de ZON willen we dat allemaal goed organiseren. leest u ongetwijfeld meer in de komende
Algemene Ledenvergaderingen, via de Zódanig in elk geval dat u als lid ook steeds editie van de ZON pagina’s in Zaanbusiness.
besturen van de lokale ondernemers­ wéét waarmee uw ondernemers­vereniging Er wordt aan gewerkt!

Kijk ook eens op


www.zaanbusiness.nl 23
>> nieuws onder de ZON

Werkgevers: crisis
Henry Meijdam
te midden van crisis
zeer slecht
De ondernemingsorganisaties MKB-
Nederland en VNO-NCW vinden een

column
demissionair kabinet midden in een
economische crisis een zeer slechte
zaak. Sectoren die zwaar in de proble­

Kopzorgen men zitten, zoals de bouw, blijven nu


in de kou staan.
Terwijl de gemeenteraadsverkiezingen koud achter ons liggen, De val van het kabinet over de Nederlandse
staan de Tweede Kamer­verkiezingen al weer voor de deur. Hoewel militaire betrokkenheid bij de internationale
de sfeer in de coalitie van PVDA/CDA/CU de laatste maanden al om operatie in Afghanistan, zal de positie van
te snijden was, kwam de klap toch nog redelijk onverwacht. Ik kan Nederland in de wereld aantasten. Ook dat
mij tenminste niet heugen, dat een onderwerp van buitenlandse is een slechte zaak voor een open economie
als de onze. Het demissionaire kabinet moet
politiek ooit aanleiding is geweest tot een kabinetscrisis.
alles doen wat het kan om de economie en
de werkgelegenheid te bevorderen. Te den-
Wat je daar ook van kunt zeggen, het betekent dat Nederland opnieuw naar ken valt aan de verlenging van de deeltijd-
de stembus mag of moet, net zo u wilt. Het worden belangrijke verkiezingen. WW en een grootscheeps isolatieplan voor
De overheid heeft vele miljarden besteed aan het overeind houden van de woningen, wat ook goed uitpakt voor het
banken die door het nemen van verkeerde en te grote risico’s in de milieu. De ondernemingsorganisaties pleiten
problemen zijn gekomen. Een maatregel die inhoudelijk waardering verdient. voor het snel aannemen van de Crisis- en
Het was een onmogelijke situatie geworden wanneer wij, staande bij de Herstelwet door de Senaat. Daardoor kun-
betaalautomaat, tot de ontdekking hadden moeten komen dat er geen geld nen grote (bouwkundige) werken naar voren
uit dat ding komt, terwijl je meer dan voldoende saldo hebt. Maar door die gehaald worden, waardoor werkgelegenheid
terechte handeling hebben we nu een voor Nederlandse begrippen onwaar- in stand blijft of minder verloren gaat.
schijnlijk grote bezuinigingstaak­stelling voor ons liggen.

Er moet meer dan dertig miljard worden omgebogen. Dat is niet eerder voor­
gekomen en zal, onverschillig welk kabinet er komt, leiden tot zeer zware
impopulaire maatregelen op velerlei terreinen. Een moeilijk proces waar de
dames en heren politici niet om te benijden zijn.
Hermans: deeltijd-
Belangrijk voor de toekomst van ons land is, dat men scherp oog houdt voor WW voortzetten en
de economische fundamenten van ons land.
toe­gankelijker maken
Al te vaak wordt er bij bezuinigingsoperaties gewerkt aan vormen van verde-
lende rechtvaardigheid, terwijl nu juist scherp gestuurd zou moeten worden Minister Donner van Sociale Zaken
op het vergroten van het verdienend vermogen van de samen­leving. De pijn moet de deeltijd-WW verlengen en
zou vooral moeten worden geleden in de uitgaven die niet direct gericht zijn beter toespitsen op het MKB. Bedrijven
op het verstevigen van de economische fundering van ons land. Weliswaar kunnen tot 1 april deeltijd-WW
betekent dit, dat er een zekere eenzijdigheid in de bezuinigingsoperatie zal aan­vragen. Hermans vindt het
optreden, maar het genereert tegelijkertijd een sneller herstel. Dit, omdat de on­verstandig dat de regeling afloopt.
voorwaarden die daarvoor nodig zijn zoals excellerende kennis, optimale ‘Kijk gewoon hoe lang het nog nodig
mobiliteit en een krachtig ondernemersklimaat, worden gestimuleerd. Dat is. De pot is nu nog lang niet leeg’.
doet in het begin meer pijn op deelterreinen, maar zorgt wel voor structureel Ook pleit Hermans ervoor, dat de rege-
herstel en versterking op middellange en lange termijn. ling toegankelijker wordt voor kleine
Het gaat er om, dat we zorgen dat er zo snel mogelijk meer koek wordt en middelgrote bedrijven. Het koppe-
gebakken. Wat mij betreft trachten wij als ondernemersnetwerk de overheid len van de duur van de deeltijd-WW
daarin optimaal te stimuleren en geleiden. Met krachtige ondernemingen die aan het percentage werknemers dat
goed verdienen, kunnen de tekorten worden weggewerkt en kan de toekomst er gebruik van maakt, benadeelt het
van ons land maximaal ondersteund worden. MKB. Deeltijd-WW voor één perso-
neelslid leidt al snel tot een hoog
percentage.

24 Zaanbusiness 92
maart 2010
Eén site met alle ex-
portinformatie Duits-
land en Frankrijk
Ondernemers met export­-
ambities in Duitsland en
Frankrijk kunnen op één website komt elke dag
terecht voor alle relevante
informatie, activiteiten, voor u op!
handels­bevorderende maatregelen
en organisaties die hen verder
kunnen helpen.

Deze bundeling van gegevens maakt deel uit


van het project ‘Startwijs in Duitsland en
Frankrijk’. Dat is een initiatief waarmee MKB-
Nederland, ABN AMRO, in samenwerking met
het ministerie van Economische Zaken, kleine
en middelgrote bedrijven willen stimuleren te
om in deze landen te ondernemen. doen.
Hoewel de focus van de Nederlandse export De keuze
de afgelopen jaren steeds meer op verre voor Duitsland
markten (zoals China, India, Brazilië) is en Frankrijk ligt voor
komen te liggen, bieden de nabije markten de hand. Duitsland is nog altijd
vaak nog altijd de beste kansen. Met ‘onze’ belangrijkste handelspartner en de
‘Startwijs in Duitsland en Frankrijk’ willen belangrijkste doelgroep van het exporte­ naar deze landen een uitgelezen moge­
MKB-Nederland, ABN AMRO en het ministerie rende MKB. Frankrijk is Nederlands vierde lijkheid om dicht bij huis hun afzetgebied
van Economische Zaken dat nadrukkelijk bij handelspartner. Maar veel ondernemers uit te breiden. Anderzijds zijn de Duitse
ondernemers onder de aandacht brengen en zijn onbekend met de kansen die dit land en Franse markt een uitste­kende lak­
hen steunen in hun eerste stappen op de biedt of zij zien drempels op het gebied moesproef voor verdere interna­tionale
buitenlandse markt. Het MKB heeft een nog van taal en cultuur. De Duitse markt is goed ambities.
een groot, onbenut exportpotentieel. Nu voor 24,5 procent van de Nederlandse
de internationale handel weer wat aantrekt, export, Frankrijk voor acht procent. Ga naar de website:
is het een goed moment om daar iets mee Voor Nederlandse MKB-bedrijven is export www.internationaalondernemen.nl/startwijs

MKB-Nederland wil openheid over betalingen gemeenten


MKB-Nederland roept alle gemeenten op om hun beta­lings­gedrag openbaar te
maken. Gemeenten moeten hun betalingsmoraal drastisch verbeteren, schrijft
de onder­nemersorganisatie in een brief aan de gemeenten.

Als de overheid te laat betaalt, verslech- fac­turen al na twee dagen betaald betaalgedrag van de overheid. MKB-
tert de liquiditeit van bedrijven. Dit leidt worden’. Gemeenten met een goede Nederland vindt ‘dat het kabinet
tot onnodige schade voor de economie en betalings­moraal zullen op het Meldpunt on­omwonden een opvatting kenbaar
werkgelegenheid. Een snellere betaling Sneller Betalen worden genoemd. Hier moet maken over de betalingstermijnen
door gemeenten is mogelijk, stelt MKB- kunnen ondernemers terecht wanneer van gemeenten’ en de optie van een
Nederland. ‘Er zijn gemeenten waar zij te maken hebben met ondeugdelijk wettelijke regeling moet overwegen.

Kijk ook eens op


www.zaanbusiness.nl 25
MGfotostudioadv.190x135(2).indd 1 18-02-2010 14:45:12

• C.N.C. - plaatbewerkingen
• Milieuvriendelijk computer gestuurd
metaalontvetten
• Overige metaalbewerkingen
• Lakwerken
• Productontwikkeling
• Montage

Nijverheidstraat 5, 1521 NG Wormerveer, Tel. 075-6401681, www.duba-int.nl, info@duba-int.nl


advies <<
Door: Mr. E. Nagtegaal
Nagtegaal & Jong Advocaten

Big Brother is
watching you!

Op tal van gebieden is merkbaar dat het toezicht en controle sterk toeneemt. Er is veel
kritiek geleverd op De Nederlandse Bank over IceSave en DSB met als gevolg dat een
financieringsaanvraag bij een bank een zeer langdurige aangelegenheid is geworden.

Het openen of wijzigen van de tenaamstel- De cliënt merkt uiteraard ook dat sommige Voor het notariaat betekent het onder meer
ling van een bankrekening is tegenwoordig dingen anders gaan dan voorheen. Formeel een beperking van de personen aan wie geld
geen sinecure. Voordat alle kopieën van pas- moet een advocaat tegenwoordig van elke wordt betaald ten laste van derden. Het
poorten, uittreksels Kamer van Koophandel cliënt een kopie van het ID, paspoort of was gebruikelijk, dat iemand die zijn huis
etc. zijn gecontroleerd ben je minimaal vier rijbewijs in het dossier hebben. Deze kopie verkocht de notaris machtigde om uit de
weken verder. Deze gewijzigde en aange- mag niet zomaar door de cliënt worden overwaarde van dat huis een aantal schulde-
scherpte regelgeving heeft ook zijn weerslag opgestuurd. Neen, de advocaat moet zelf naren te betalen. Dit is tegenwoordig niet
op het functioneren van de advocaat. controleren of de pasfoto op het ID wel meer mogelijk. Bij onroerendgoedtransacties
In het kader van de Wet ter voorkoming van overeenkomt met de betreffende persoon. betaalt de notaris tegenwoordig alleen maar
Witwassen en Financieren van Terrorisme Door een zogenaamde legalisatiehandteke- geld uit aan diegene die als partij optreedt
(Wwft), zijn advocaten verplicht om bij het ning met datum en een ID-administratie en aanspraak kan maken op de uitbetaling
begin van hun dienstverlening de cliënt te op dossierniveau is voldaan aan deze eis. op grond van de overeenkomst die in de
identificeren en een eventuele ongebruike­ Dit betekent ook dat cliënten, waarvoor notariële akte is vermeld. Uitsluitend de
lijke transactie te melden bij het daartoe ons kantoor al jarenlang werkzaam is, verkoper zelf, de makelaar en de hypotheek­
aangewezen meldpunt. Ook accountants en ineens de vraag krijgen of ze met een verstrekker worden via de notaris uitbetaald.
notarissen hebben te maken met een door ID langs willen komen. Dit leidt soms tot
hun beroepsorganisatie opgestelde richtlijn. on­begrip. ‘U weet toch wie ik ben’ is een Of deze aangescherpte regelgeving ook het
De Wwft gaat uit van open normen en kent veel gehoorde reactie. juiste effect zal sorteren is nog maar de
een risicogebaseerde benadering. Het is aan Als het een ondernemer betreft, is de admi- vraag. Wel levert het een verdere bureau­
de advocaten deze open normen in te vullen. nistratieve verplichting nog veel verstrekken- cratisering van onze samenleving op.
De Orde van Advocaten heeft een algemene der. Een uittreksel uit het Handelsregister
handleiding ontwikkeld die kan dienen als moet aanwezig zijn. Als de bestuurder van
handvat voor de naleving van de Wwft. De de BV. ook een vennootschap is, dan moet
advocaat wordt op zijn beurt weer gecontro- ook van die holding een uittreksel worden
leerd door de overheid. opgevraagd.

>> Nagtegaal & Jong Advocaten, Dam 34, Postbus 1275, 1500 AG Zaandam
Telefoon: 075 - 631 31 21 • Telefax: 075 - 635 08 18 • www.nagtegaaljong.nl • info@nagtegaaljong.nl

27
>> achtergrondverhaal

U
  w nieuwe WOZ-beschikk
of beleggingspand kan grote
Rond deze tijd valt de WOZ-beschikking 2010
bij u in de bus. Deze beschikking is niet alleen
van belang voor de onroerendezaakbelasting.
Zaanbusiness vroeg Kuijs Reinder Kakes waarom.

Allereerst is de hoogte van de getaxeerde Als u belegt in onroerend goed en het Als belegger in box 3 zijn er ook consequen-
waarde van uw pand direct van invloed op de object in een besloten vennootschap heeft ties: de WOZ-waardering wordt gebruikt
hoogte van de door u te betalen onroerende- onder­gebracht, mocht u tot 2007op uw om de waarde van uw bezit op te geven,
zaakbelasting. Als u bijvoorbeeld een be­drijfs­ resultaat afschrijven tot aan de waarde van waarover u 1,2% belastingdruk betaalt.
­­pand in eigendom hebt en ook zelf met uw de grond. In 2007 is dit veranderd middels Tegenwoordig wordt de WOZ-beschikking ook
zaak gebruikt, dan betaalde u in 2009 in de de belastingwijziging “Werken aan Winst”: gebruikt voor eventuele successierechten.
gemeente Zaanstad € 10,53 per € 2.500,- sindsdien kunt u nog slechts afschrijven
getaxeerde waarde. Anders gezegd: had uw tot de hoogte van de getaxeerde waarde
pand een waardering van € 1.000.000,-, dan van uw WOZ-beschikking (dit wordt de
betaalde u € 4.212,- per jaar. bodemwaarde genoemd, niet te verwarren Een rekenvoorbeeld
dus met waarde van de grond). Als u eige- voor een besloten
Sinds 2007 is de WOZ-waarde nog veel be- naar bent, maar het pand zelf in gebruik vennootschap waarin
l­angrijker geworden en daarom maken wij u heeft, ligt dit anders. Dan kunt u afschrijven een verhuurd pand zit:
nogmaals attent op hoe het ook alweer in tot aan 50% van de hoogte van de getaxeer-
elkaar zit. de waarde. Stel, uw onroerende zaak wordt getaxeerd op
€ 1.000.000,-. Na bezwaar blijkt dat die waarde
eigenlijk € 900.000,- had moeten zijn. U kunt
dan € 100.000,- meer afschrijven. Bij een belas-
tingdruk van 25,5% in de vpb-sfeer, levert dit u
in totaal een belastingbesparing van € 25.500,-
op (in de eerste tranche kan ook, het betreft
dan 20%). Daarnaast scheelt het ook in de OZB:
in dit voorbeeld gaat het om een bedrag van
ruim € 230,- op jaarbasis.

28 Zaanbusiness 92
maart 2010
king 2010 voor uw bedrijfs-
e fiscale gevolgen hebben.
Deze publicatie is tot stand gekomen i.s.m. Kuijs Reinder Kakes, www.krk.nl

bezwaarschriften en zeker minder dan wij uitvallen, oplopend tot zo’n 20%. Het ver-
hadden verwacht. Naar onze mening werd schil hangt natuurlijk ook af van de hoogte
dit veroorzaakt door de stijgende markt van de betreffende waardering.
van de afgelopen jaren; de waardering heeft
namelijk een peildatum in het verleden en Bezwaar maken is dus van groot belang voor
in een stijgende markt vond men die al snel uw financiële bedrijfsvoering. Aarzelt u daar-
laag. Nu is er eerder sprake van een dalende om niet advies in te winnen bij Kuijs Reinder
markt. De woningmarkt laat dat heel goed Kakes. Wij hebben de expertise en de erva-
zien: Kuijs Reinder Kakes houdt al 10 jaar ring om namens u bezwaar te maken tegen
lang de cijfers heel nauwgezet bij voor haar de vastgestelde WOZ-taxatie en kunnen de
werkgebieden. De markt van commercieel inhoudelijke discussie aan met de WOZ-
onroerend goed is veel minder transparant taxateur van de gemeente.
en ieder object is al snel uniek, maar we
zien wel degelijk dat ook die markt in be­­ De kosten van een dergelijk bezwaar wegen
weging is. meestal ruim op tegen het voordeel dat u
In de jaren vóór 2007 werd er relatief weinig uiteindelijk met uw bezwaar behaalt. Ook
bezwaar gemaakt; het loonde de moeite Het WOZ-verschil van € 100.000 in boven- dit jaar hebben wij weer besloten dat wij
niet zo, tenslotte zijn er ook kosten aan staand rekenvoorbeeld is overigens vrij voor commercieel onroerend goed de eerste
verbonden. Sinds 2007 kan bezwaar maken gering in verhouding tot de werkelijkheid. inventarisatie gratis kunnen doen, met daar-
u wel degelijk veel opleveren. Toch ont­ Kuijs Reinder Kakes heeft de afgelopen jaren na een afspraak op basis van no cure no pay.
vangen wij nog steeds relatief weinig WOZ- gemerkt dat het verschil nog veel forser kan Wij zijn u graag van dienst.


Cees Wesseling, register taxateur Kuijs Reinder Kakes
Deze keer wordt ook een interessante ronde. Want wat is er aan de hand? De WOZ-beschikking 2010 heeft als
peildatum 1 januari 2009 en we zien nu al dat WOZ-taxateurs van diverse gemeenten van mening zijn dat de markt
toen nog niet was omgeslagen. Om deze reden zijn de WOZ-taxaties 2009 – dus met een peildatum van 1 januari
2008 – van stal gehaald en veelal positief geïndexeerd. Hierbij wordt gesteld dat de crisis toen al wel uitgebroken
was, maar dat deze nog geen invloed had op de markt van commercieel onroerend goed. Wat wij concreet gezien
hebben in die periode, is dat er bijzonder weinig transacties hebben plaatsgevonden, zelfs zeer weinig. Dat
had natuurlijk zo zijn redenen, en dat is juist daarom sterk van invloed geweest op de markt en dus op de
prijsvorming.

Over dit onderwerp zullen wij de komende tijd de degens kruisen. Ons taxatieteam is ervan overtuigd
dat wij met de feiten aan onze zijde gelijk zullen krijgen. Kortom: heeft u interesse in een


belasting­besparing, dan zien wij u graag. Wij gaan ervoor!

Kijk ook eens op


www.zaanbusiness.nl 29
HET NIEUWE MEESTERWERK
Bij Bang & Olufsen is elk product dat wij creëren
ontworpen om uw kijk- en luisterervaring te verhogen,
zonder dat het zich opdringt in uw omgeving. De
BeoVision 10 vormt hierop geen uitzondering.

Hij is de platste 40” flatscreen televisie die wij ooit


gecreëerd hebben, ontworpen om aan de wand te
hangen en discreet in uw interieur op te gaan. Met
alleen maar een technologisch geavanceerde flatscreen
televisie namen wij geen genoegen. De BeoVision 10
is zo’n mooi product dat u hem met trots aan de wand
zult hangen, tussen al uw andere kunstwerken.

Boon kijken en luisteren in stijl


Heiligeweg 183, Krommenie, 075-6284103

www.boonkrommenie.nl www.bang-olufsen.com
ondernemersnieuws <<

"Mindmapping
& >> Meer weten?
www.ictzaanstreek.nl
info@ictzaanstreek.nl

Brainstormen" >> Agenda


22 september 2009,
Eric Speijk
Bedrijfsbezoek

Eric Speijk over mindmapping en brainstormen


Een terugkerende gastheer voor onze bijeen- semantische structuur wordt aangegeven, het worden toegepast. Ook zal de ABN AMRO
komsten is de ABN AMRO bank. Deze keer geheugen na bestuderen van de mindmap de een korte lezing geven over de trends in
bieden zij op 6 april aanstaande onderdak achterliggende informatie gemakkelijker kan de ICT-Sector die prima in de vorm van een
aan voor een wel heel bijzondere sessie over reproduceren. In de complexe wereld van ICT- mindmap kunnen worden gepresenteerd.
‘mindmapping’ en ‘brainstormen’. Een mind- structuren kunnen dergelijke schema’s zeer
map is een stuk gereedschap waarmee men verhelderend zijn voor personen die hiermee Bent u geïnteresseerd in deze methodiek
op een gestructureerde manier vanuit een werken en vooral ook voor buitenstaanders. en nog geen lid van het ICT Cluster?
startpunt allerlei verwante zaken en concep- Tijdens de bijeenkomst demonstreren een Meld u zich dan aan via de website voor
ten kan relateren in de vorm van een grafi- brainstormcoach en een softwareleverancier deze bijeenkomst!
sche tekening. Het schijnt zelfs zo te zijn, van een mindmapping-applicatie hoe deze
dat wanneer op een consequente manier de methodiek voor allerlei doeleinden kan

CoNet: Groot geworden door klein te blijven


Specialistische kennis, hoge betrokkenheid en flexibiliteit. Dat zijn de kernwaarden van CoNet. Vanuit het historische
Verkadegebouw aan de Zaan optimaliseert CoNet industriële productieprocessen en installaties voor bedrijven binnen
en buiten de Zaanstreek.

Toen Marco Ootes, samen met twee partners, Met de Zaanstreek als bakermat heeft CoNet nen. Daarbij kiest CoNet er voor om ‘klein-
in 1996 CoNet oprichtte, had hij een ambi­ inmiddels veel ervaring in de voedings­­­mid­ schalig te groeien’. “We willen binnen tien
tieus plan. “We wilden ons meten met de delenindustrie opgedaan. Maar ook voor de jaar een landelijke dekking, waarbij we bin-
grote Systemintegrators van het land. Dat procesindustrie en chemische industrie biedt nen een uur bij de klant kunnen zijn”, aldus
kun je doen door als een bedrijf een specia- CoNet ingenieuze oplossingen op het gebied Ootes. “Flexibiliteit, specialisme en betrok-
lisme te ontwikkelen. Wij hebben ons daarom van industriële kenheid zijn onze kernwaar-
gericht op het merk Siemens”. Dit bleek een automatisering en den. Om die te blijven waar-
succesvolle koers voor CoNet, want binnen software engineering. maken, is het belangrijk om
een paar jaar kreeg het bedrijf de status Van Cargill Cacao ‘klein’ te blijven. Dus geen
van gecerti­f iceerd Siemens Solution Partner. en Forbo tot Corus groot kantoor op één plek,
Inmiddels geeft Ootes, samen met René en Akzo Nobel. maar liever meerdere kleine-
van het Kaar, leiding aan meer dan twintig CoNet heeft in re door het hele land in bij-
engineers. zijn veertienjarig zondere panden. Zo krijgen
bestaan een divers Marco Ootes en René van het Kaar onze automatiseringsspecia-
Onlangs openden ze een tweede vesti- en in­drukwekkend listen interessant werk op
ging in de voormalige Van Nellefabriek in klanten­bestand op­gebouwd. hoog niveau in mooie werkomgeving en blij-
Rotter­dam. Ootes: “We kiezen bewust voor In de toekomst hopen Ootes en zijn compag- ven we dicht bij onze klanten”.
oude fabrieks­­­panden. Niet alleen zijn het non dan ook meer vestigingen in industriële
inspi­rerende werkplekken, maar het sym­ panden door heel Nederland te kunnen ope- Meer informatie: www.conet.nl
boliseert ook onze band met de Nederlandse
industrie. Die dreigt steeds vaker te ver­
dwijnen doordat men niet kan concurreren
met de lage lonenlanden. Met het ontwik­
>> Onze sponsors
kelen van slimme industriële automatisering
hopen wij de industrie voor Nederland
te behouden.”

Kijk ook eens op


www.zaanbusiness.nl 31
>> advertorial

Koninklijke Jongeneel houdt


van duurzaam hout
Koninklijke Jongeneel is een zelfstandige dochter van NV Deli Maatschappij. Het bedrijf verkoopt en
distribueert hout, plaatmateriaal en afbouwmaterialen aan de professionele bouw en industrie via een
landelijk netwerk van 41 vestigingen. Bovendien behoort een aantal gespecialiseerde bedrijven tot de
organisatie van Jongeneel.
Eén van de vestigingen staat in Zaandam Specialist in hout en plaatmaterialen streeks distribueren bespaart kosten,
aan de Rijshoutweg 2 (Achtersluispolder), “Jongeneel is voor elke klant een goede maar ook het milieu wordt gespaard.
van waaruit voornamelijk wordt geleverd strategische partner en levert een toe­ Er worden namelijk minder vrachtwagen­­­­­
aan aannemers, bouwbedrijven, timmer­ gevoegde waarde”, zegt Martin Wijma. kilometers gemaakt”.
fabrieken en klusbedrijven in Zaanstreek- “Naast hout en plaatmaterialen leveren
Waterland en Amsterdam. “Onze vracht­ we ook deuren, plafonds, isolatiematerialen, Duurzaam hout
wagens ver­voeren dagelijks zo’n honderd keukens en andere aanverwante bouw­ Het commerciële beleid van Jongeneel richt
kubieke meter hout”, zegt manager Martin materialen. Ook bewerken we hout en zich ook op verantwoord en duurzaam bos­
Wijma. “Maar we bezorgen niet alleen bij plaatmaterialen door schaven, profileren, beheer. Martin Wijma geeft aan dat Jonge­
klanten. We hebben hier ook een afhaal­ zagen, boren en frezen. In Utrecht hebben neel is aangesloten bij de brancheorganisatie
centrum, waar dagelijks zo’n vijftig klanten wij onze eigen Platerij en Painterij, waardoor VVNH (Koninklijke Vereniging van Neder­
aan­kloppen om hout en plaatmaterialen we in eigen beheer platen kunnen zagen en landse Houtondernemingen) en heeft het
te halen”. Naast zijn functie als vesti- gronden. De levering van gegronde materia- beleidsplan 2010-2015 ‘Bewust met hout’
g­­­­­­­­­ings­manager van Jongeneel Zaandam, len kan zodoende snel plaatsvinden”. ondertekend. “In dit beleidsplan staan de
leidt Martin Wijma ook de vestiging van promotie en verkoop van duurzaam gepro­
Jongen­eel in Zwaagdijk. Op tijd leveren duceerde hout en houtproducten centraal.
De logistieke dienstverlening staat bij In 2015 zal 50 procent van het hardhout,
Stukje historie Jongeneel op een hoog niveau. Martin 85 procent van het plaatmateriaal en
In 1797 ging Huybertus Jongeneel in hout Wijma: “Wij leveren just-in-time op de 100 procent van het naaldhout aantoonbaar
handelen. Begin 1800 richtte hij in Utrecht, bouwlocatie. Er kunnen ook afspraken duurzaam geproduceerd zijn. Jongeneel
samen met zijn zoon Gijsbertus Kopper, de worden gemaakt om direct vanaf de produ- verkoopt bij voorkeur hout uit duurzaam
Firma Jongeneel & Zoon op. Zij legden de cent te bezorgen. Daardoor kunnen onze beheerde bossen en ondersteunt initiatieven
basis voor de huidige organisatie. In 1904 klanten zich volledig richten op het bouw- om tot meer duurzaam gewonnen hout
werd een vestiging in Amsterdam geopend. proces. Wij zorgen ervoor dat de materialen te komen”. Er zijn diverse keurmerken
In 1971 vond Jongeneel aansluiting bij de op de juiste plaats en op de juiste tijd afge- voor duurzaam bosbeheer. Wereldwijd zijn
Deli-maatschappij. De zelfstandigheid ging leverd worden. Het vurenhout komt vooral er twee leidende keurmerken: FSC en PEFC.
verloren, maar de continuïteit en het behoud uit Scandinavië en Duitsland en wordt per Jongeneel is zowel FSC- als PEFC- gecerti­
van de identiteit werden zeker gesteld. vrachtwagen aangeleverd. Hardhout, zoals ficeerd en staat met deze certificaten garant
Inmiddels zijn er, mede door de overname mahonie en meranti, komt uit Afrika en voor duurzaam bosbeheer.
van de DPW handelsbedrijven (in 2006) en Zuidoost-Azië en wordt per schip aangeleverd
Budé en Haak (in 2007), landelijk 41 vesti- bij ons overslagpunt in Rotterdam. Daarna Met de slogan ‘Het hout nooit op’ geeft
gingen. Bij het 200-jarige bestaan, in 1997, distribueren wij het naar onze vestigingen Jongeneel aan waar het bedrijf voor staat.
kreeg Jongeneel het predicaat ‘Koninklijk’. of rechtstreeks naar de klant. Het recht- Duurzaam, milieubewust en servicegericht.

32 Zaanbusiness 92
maart 2010 >> Koninklijke Jongeneel, Rijshoutweg 2, Zaandam, Tel. 075-6126040, info@jongeneel.nl, www.jongeneel.nl
Henry Meijdam Mr. N. Vanderveen
Frans van Rooij en Henry Meijdam voorzitter OZ

GRATIS OFFICE MAKE-OVER


ter waarde van € 500,--
column
Zwijgen is nietszeggend
‘Het op het huwelijk toepasselijke recht is gelijk aan oorlogsrecht’
of woorden van gelijke strekking, uitgesproken door een hoog­
leraar familierecht. Kees en Betsy waren in 1989 getrouwd. In
verband met bedrijfsactiviteiten van Kees, werd besloten tot het
aangaan van huwelijksvoorwaarden. De gemeenschap van goede-
ren werd uitgesloten. Geheel? Niet helemaal, want de akte bevatte
de clausule dat, als er gedurende het huwelijk een onroerend goed
Nog nooit zijn sfeer en productiviteit zou worden gekocht dat zou dienen als echtelijke woning, ‘dit
zo in balans geweest... onroerend goed door beide partijen ieder voor de onverdeelde
Beleef onze
1.000 m2 vernieuwde showroom! www.gz.nl helft, in eigendom (zal) worden verworven, tenzij partijen anders
overeenkomen’. In 1999, na tien jaar huwelijk, mag Kees de tot
GZ Kantoorinrichters
Grote Tocht 98 dan toe door hen van zijn ouders gehuurde woning, in eigendom
Bel voor een afspraak voor de 1507 CE Zaandam

gratis office make-over verkrijgen. Zulks in het kader van vermogensoverheveling tijdens
T 075 - 635 12 31
verzorgd door onze eigen studio. F 075 - 670 15 44 leven, van ouders naar kinderen. Vader had gezegd: “Kees, jij hebt
Onderdeel Dantuma Groep
toch huwelijksvoorwaarden met uitsluiting van iedere gemeen-
schap van goederen? Dan krijg jij de woning op naam. Dat heb je
dan alvast”.
Bij de notaris vindt de overschrijving plaats en wordt de woning
uitsluitend op naam van Kees gesteld. Betsy werkte wel mee aan
een hypotheekverlening, (vader en moeder wilden toch wel een
koopsom ontvangen, de waardestijging zou voor Kees zijn) en deed
er verder het zwijgen toe. Zij zweeg als het graf en vond alles wel
best. De notaris legde nog uit wat de gevolgen zouden zijn, maar
Betsy en ook Kees dachten waarschijnlijk niet aan die clausule uit
hun huwelijksvoorwaarden.
Nog weer tien jaar later, 2009, barst de huwelijksbom en wordt
echtscheiding uitgesproken en de desbetreffende beschikking inge-
schreven bij de Burgerlijke Stand. Ja, en toen sprak Betsy uit, dat
zij toch wel de helft van de meerwaarde van de echtelijke woning
wilde. Zij baseerde zich op de huwelijksvoorwaarden. Kees was
Wijncursussen onthutst. Het huis stond toch op zíjn naam? Dan had Betsy tien

Presentaties
jaar geleden moeten zeggen, dat zij het ook op naam wilde, zodat
zij ieder voor de onverdeelde helft eigenaar zouden zijn geworden.
Wijn- & spijsarrangementen Wat zijn ouders overigens niet voor ogen had gestaan. Hij komt
met het verschijnsel van de ‘stilzwijgende overeenkomst’, waarmee
Relatiegeschenken voldaan zou zijn aan de tenzij clausule. En zij wist toch ook wel dat
Importeur van kwaliteitswijnen de overdracht plaatsvond in het kader van vermogensoverheveling
van zijn ouders naar hèm toe. Na eerst bij de Rechtbank in het
Verhuur van vergaderruimte ongelijk te zijn gesteld, gaat de zaak naar het Hof (Hof Den Bosch,
HV 200.010.293). Het Hof stelt de Rechtbank, voor wat betreft de
aan Kees opgelegde verplichting de helft van de meerwaarde bin-
Magazijn open elke zaterdag van 10 tot 17 uur nen drie maanden aan Betsy uit te keren, in het gelijk. Het Hof
Tevens verzorgen wij, in onze unieke vergaderruimte gebruikt daartoe als argument, dat nergens is bewezen of aan­
Morgenland, exclusieve vergaderarrangementen op maat. getoond dat partijen anders zijn overeengekomen. Stilzwijgende
Zie ook www.hetmorgenland.nl overeenkomsten gelden niet. Kees krijgt les in pseudo-eigendom.
Want hoewel het zakenrechtelijk het huis van Kees is, is er ook nog
Maak vrijblijvend een afspraak ! zoiets als een afrekenplicht uit overeenkomst, verbintenissenrecht.
In die zin is het huis net zo goed van Kees als van Betsy.
Zwijgen zegt niets, maar kan goud waard zijn!

Kijk ook eens op


www.zaanbusiness.nl 33
>> lifestyle

Door Boudewijn Besteman,


Lid associatie van wijndocenten

Eeuwig leven

“Goedemorgen vrienden”. De verpleegster van de nachtdienst stapt onze kamer binnen. Het is
zeven uur in de morgen. Ze is later dan op andere dagen. Ze houdt rekening met ons. Haar haar
heeft ze met spelden opzij gestoken. Midden op haar hoofd is ruimte gelaten voor een klein staart-
je. “Hebt u kunnen slapen vannacht?”, vraagt ze aan mijn buurman. Er spreekt bezorgdheid uit
haar houding.

We liggen met z’n tweeën op één kamer. Mijn voor patiënten en hun bezoekers is brood­ De gemeenten in onze regio gedragen zich
buurman heeft last van een allergische reac- nodig. Met een bar en een restaurant, als kleine jongetjes, die denken dat zij viool
tie op de antibiotica die hij kreeg. Hij ziet er met goede wijn, waar een helende werking kunnen spelen als zij maar een Stradivarius
nu bijna uit als de psoriasispatiënt Marlow, vanuit gaat. aanschaffen. En, je bent ook geen wijnken-
in de beroemde Tv-serie ‘The Singing ner als je een Château Petrus van 800 euro
Detective’. De voorgaande avond gaf ze hem De gemeente Zaanstad is blij met de plan- per fles hebt gekocht. Een goede gezond-
twee pillen met de belofte: “Als u nu van- nen, maar ziet helaas geen mogelijkheden heidszorg is noodzakelijk, al koop je er geen
nacht nog pijn hebt, dan mag u morgen mijn om verder mee te werken aan de uitvoering. eeuwig leven mee.
staartje eraf knippen”. Hoop doet leven. Nog Jammer en vreemd, dat veel geld vragende
nooit had ik een ziekenhuisbed van binnen projecten wel gestalte krijgen en geld blijven
gezien. Als ik geweten had dat ik in het verslinden. Binnen de stadsregio Amsterdam
Zaans Medisch Centrum op de hartbewaking werkt de gemeente Zaanstad samen met
terecht zou komen, dan had ik de vorige Amsterdam aan overbodige projecten als
column niet geschreven. de containeroverslaghavens langs het
Noordzeekanaal. Zelfs als het gratis is, zijn
Een maand geleden schreef ik over een rederijen nauwelijks bereid hier gebruik van
onder­­zoek in Amerikaanse hartbewakings- te maken. Op dit moment wordt er gestreefd
centra. Uit dat onderzoek blijkt dat het naar een verdubbeling van de sluizen in
overlijdensrisico vier maal zo groot is als IJmuiden voor het binnenhalen van super-
het personeel licht depressief is. Het geluk containerschepen. Er varen er acht rond op
was met me. Het personeel dat ik in die de oceanen. Plannen voor de bouw van meer
korte tijd tegenkwam was opgewekt. Voor schepen zijn er niet. Er is ooit één zo’n schip
ik me goed en wel realiseerde wat er aan aangemeerd in Rotterdam. Er is behoefte aan
de hand was, werd er een afgesloten bloed- schone, liefst arbeidsintensieve industrie.
vat hersteld en kon ik het ziekenhuis weer Overslagfaciliteiten zijn schadelijk voor de
ver­laten. Dat is maar goed ook, want de gezondheid in onze overbevolkte regio en
ziekenhuisomgeving is niets voor mij. Ik leveren nauwelijks een bijdrage aan een
ben nieuwsgierig naar het nieuw te bouwen groeiende arbeidsmarkt. De verkeersaantrek-
ZMC. De plannen liggen er. Een goed geou­ kende werking is zelfs slecht voor de regio-
tilleerd ziekenhuis met veel voorzieningen nale economie.

>> Meer weten? www.ribouvin.nl of info@ribouvin.nl


34 Zaanbusiness 92
maart 2010
lifestyle <<
door Steven van Goinga
chef kok "t Heerenhuis

Wetenswaardigheid

Regelmatig hebben wij op de menukaart een uitgelegd wat jodenhaas is en hopen, dat zij Wij hopen met deze uitleg meer mensen
hoofdgerecht met vlees, waar veel mensen begrip kan op brengen voor dit lekkere vlees. enthousiast te kunnen maken voor dit heer-
bedenkelijk bij kijken. Omdat wij niet van lijke, malse stukje vlees. Ik zou zeggen, houd
zorgelijke rimpels houden, vereist dit gerecht Het zit namelijk zo: orthodoxe joden mogen, onze website in de gaten. Er komt binnen-
misschien enige uitleg. Het gaat om het vanwege hun spijswetten, geen vlees eten kort weer een maandmenu (driegangen
hoofdgerecht ‘jodenhaas’. Het is een smaak- wat ‘na de maag komt’. Alle bakvlees zit in keuzemenu van dertig euro) met uiteraard
vol biefstukje waar wij graag mee werken, de rug en achterbout en komt dus na de dit lekkere vlees.
maar helaas bij de meeste mensen niet goed maag. Dat vlees is dus voor orthodoxe joden
bekend is. Zo belde enige tijd geleden een verboden. Nu is er één stukje vlees dat wel Er zijn vele bereidingswijzen met jodenhaas
erg boze mevrouw op met de vraag: ‘hoe wij in aanmerking komt. Vandaar dat slagers mogelijk. Zo kan men het vlees grillen, kon-
het in ons hoofd haalden om jodenhaas op voor joden, die zich aan de spijswetten fijten en bakken. Let er wel op, dat het
de kaart te zetten’. Zelf waren wij niet aan- houden en toch biefstuk willen eten, het vlees wel iets rood moet blijven en dat het
wezig en onze leerling-kok wist hier niet vlees snijden uit de rundervoorvoet. Deze dus niet te gaar is. Jodenhaas is bijzonder
goed raad mee. Wij vroegen hem of hij een biefstuk kennen wij als de jodenhaas. geschikt voor carpaccio.
telefoonnummer had genoteerd, maar dat Het is het meest malse stukje vlees uit de In onderstaand recept hebben wij gekozen
wilde deze mevrouw niet geven. “Ze belde schouder. Het vlees bevindt zich boven het voor een carpaccio. Die hebben wij eerst
nog wel een keer”, zei ze. Gelukkig belde schouderblad en heeft daardoor geen ‘werk- gekonfijt (gaar gemaakt in olie) met een
ze inderdaad enige dagen later terug, nog functie’. Het is dus absoluut niet taai, maar kerntemperatuur van 40 graden. Hierdoor
steeds erg verontwaardigd. Wij hebben haar juist supermals. is het vlees niet meer rauw, maar wel rood.

Recept: Jodenhaas
Bereidingswijze: Ingredi nten:
• De olijfolie verwarmen tot 90 graden en daarna •  400 gram jodenhaas
van het vuur halen •  8  deciliter olijfolie
• Het vlees hierin laten afkoelen •  Knoflookolie
• Vervolgens het vlees in dunnen plakken snijden •  Diverse soorten sla
• Tussen plastic folie pletten met een plat en •  Bieslook
zwaar voorwerp •  Pijnboompitten
• Netjes op een bord leggen, dat is ingesmeerd •  Parmezaanse kaas
met knoflookolie
• De sla op smaak brengen met peper, zout en dressing
• Alle garnituur langs de rand op de carpaccio leggen
• Als laatste peper en grof zeezout (voor de bite) over
de carpaccio strooien. EetEetsmakelijk!
smakelijk!
>> Restaurant `t Heerenhuis, Zuiderweg 74b, Wijdewormer, Tel 075 - 6162102 35
>> achtergrondverhaal special: Achtersluispolder >> Westerspoor/Hoogtij >>

Schoon, heel, veilig en geen freeriders

Actieve ondernemersveren
zich in voor Westerspoor
36 Zaanbusiness 92
maart 2010
> Molletjesveer/Noorderveld >> Wormerland >> Assendelft Noord >> Oostzaan

De OV Westerspoor komt op voor onder­


nemers in Westerspoor en Zuiderhout die
Ondernemersvereniging Westerspoor overigens lang niet allemaal lid zijn van deze
vereniging. Aaldert Postma: “Op dit moment
behartigt de belangen van ruim 500 hebben we zo’n 150 leden, maar we willen
natuurlijk groei van dat aantal. Hoe sterker
Zaandamse bedrijven die op de bedrij­ je staat, hoe meer invloed je hebt. Overigens
venterreinen Westerspoor en met een ledental van zo’n 30 procent van
het totaal aantal gevestigde bedrijven, zitten
Zuiderhout, grenzend aan het we iets boven het landelijke gemiddelde”.
Noordzeekanaal, gevestigd zijn. Het
Kwaliteit door heel, schoon en veilig
karakter van deze bedrijventerreinen is OV Westerspoor profileert zich voortdurend,
bijvoorbeeld in de richting van overheden
onderling nogal verschillend. In
als de gemeente Zaanstad. “Heel belangrijke
Westerspoor vinden we voornamelijk speerpunten daarbij zijn kwaliteit en infra-
structuur”, zegt Aaldert Postma. “Bij kwali-
industrie en dienstverlening, terwijl in teit moet je denken aan schoon, heel en
Zuiderhout grootschalige detailhandel veilig. We hebben uitstekende contacten
met de gemeente Zaanstad, de politie en
domineert. “Maar”, zegt voorzitter de brandweer. Deze organisaties en instan-
Aaldert Postma, “de terreinen liggen ties zijn belangrijk bij het verwijderen van
afval, bij handhaving van de openbare orde
tegen elkaar aan, zeker nu de Zuidelijke en bij brandveiligheid. Misstanden moeten
worden weggenomen en omgebouwd worden
Randweg een feit is, en daarom lag het naar een schone en veilige situatie. We wer-
voor de hand om tot een gezamenlijke ken daarbij nauw samen met de Stichting
Parkmanagement Zaanstad (Stipaza) en
belangenbehartiging te komen”. ProPark dat parkmanagement uitvoert. We
hebben jaren geleden al een eigen werkgroep
opgericht die de kwaliteit van de bedrijven-
terreinen bewaakt. Recentelijk wordt ook
aan ProPark gerapporteerd. De regelmatige
schouwen, om misstanden te signaleren,
werken goed en als de opvolging goed gere-
geld is, dan bevordert dat de uitstraling van
onze bedrijventerreinen”.

niging spant
Infrastructuur
Op het gebied van infrastructuur is er door
de aanleg van de Zuidelijk Randweg, die door
Zuiderhout en langs Westerspoor loopt, erg
veel verbeterd. “Natuurlijk gaf de aanleg van

en Zuiderhout
deze weg nogal wat overlast”, zegt Aaldert
Postma, “maar door regelmatig bijeenkom-
sten met ondernemers te organiseren, kon

lees verder op pagina 38

37
>> achtergrondverhaal special: Achtersluispolder >> Westerspoor/Hoogtij >>

>> “De contributie bedraagt 175 euro per jaar,


dus daar hoef je het niet voor te laten”

vervolg van pagina 37

voorlichting en informatie gegeven worden. schaf van kantoorartikelen. Door dat geza-
In discussies konden ondernemers stoom menlijk te doen krijg je schaalvergroting
afblazen en zelf met voorstellen komen waardoor inkoopvoordelen ontstaan”.
om de bereikbaarheid van hun bedrijven zo
goed mogelijk te garanderen. Soms ging het Alle bedrijven moeten lid worden
om betrekkelijk kleine zaken die de boel op Aaldert Postma ergert zich wel aan de zoge-
gang hielpen zoals verkeersregelaars, nood- naamde freeriders. Dat zijn bedrijven die
bestrating of het leggen van rijplaten”. profiteren van het werk en de inspanningen
De aftakking van de Zuidelijke Randweg naar van OV Westerspoor, maar ze zijn geen lid en
het hart van Westerspoor is nog niet klaar. betalen dus ook geen contributie. “Zoals ik al
Hier en daar staat nog een bedrijfsgebouw zei, zijn er zo’n 150 van de ruim 500 onder-
in de weg, maar Aaldert Postma denkt dat nemingen lid van onze vereniging. De contri-
over één of twee jaar de ontsluiting rond is. butie bedraagt 175 euro per jaar, dus daar
“Een volgend belangrijk punt ten aanzien hoef je het niet voor te laten”. Maar waarom
van infrastructuur is de verbreding van de sluiten deze freeriders zich dan niet aan? Ze
Den Uylbrug. Hoe ziet dat er uit? En hoe kunnen toch ook profiteren van de belangen-
pakt het uit voor de ondernemers van behartiging, de meetings en de inkoopvoor-
Westerspoor en Zuiderhout? Op 23 maart delen? “Voor een deel hoor je van deze
a.s. wordt daarover een presentatie gehou- bedrijven dat ze ons niet kennen en dus niet
den bij Luto in Zuiderhout. OV Westerspoor weten wat wij voor hen kunnen betekenen. >> “Het is nu
speelt ook hier een belangrijke rol richting Anderen zeggen ‘mijn bedrijf is te klein’ of
de ondernemers”, aldus Aaldert Postma. ‘het zal mijn tijd wel uitdienen’. We geven en intere
jaarlijks een pocket uit om zowel leden als
Bijeenkomsten en inkoop niet-leden te informeren over onze activi­
Jaarlijks organiseert OV Westerspoor zeven teiten en wijzen hen op onze website.
tot acht meetings voor de aangesloten Daarnaast houden we jaarlijks zo’n drie of
ondernemers.”Die kun je uitsplitsen in vier keer een belronde naar bedrijven die
thema­bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken”, nog geen lid zijn. Tussen de vijftig en hon-
zegt Aaldert Postma. “Themabijeenkomsten derd ondernemingen worden dan benaderd.
gaan bijvoorbeeld over gewijzigde wet- en Dat levert per keer wel wat nieuwe leden op,
regelgeving, veranderingen in de belasting­ maar niet voldoende. Ik heb zorgen over de
sfeer of de aanpak van de economische groep hardnekkige meelifters. We zijn in
crisis. Bij bedrijfsbezoeken kunnen collega- gesprek met de gemeente Zaanstad om voor
ondernemers een kijkje in de keuken nemen deze bedrijven een soort belasting in het
om te zien wat andere leden van onze ver- leven te roepen. Daar maken we ons ‘snoei-
eniging aan activiteiten ontplooien. Dat is hard’ voor, samen met Stipaza”. van de A8 op de A9, de tweede Coentunnel
belangrijk voor onderlinge contacten en en de ontwikkeling van de Metropool
het leidt soms tot intensievere samenwerking Koepel belangrijk Amsterdam. Die betreft het hele IJ- en
tussen bedrijven of een klant-leverancier­ Hoewel OV Westerspoor veel inspanningen Noordzeekanaalgebied tot aan IJmuiden”,
relatie”. verricht om de belangen van ondernemers aldus Aaldert Postma. “Van belang is hier­bij
Een belangrijk speerpunt is ook de collectie- in Westerspoor en Zuiderhout volop te natuurlijk ook wat ZON, als koepel­organi­
ve inkoop van producten en diensten. “Op behartigen, zijn er natuurlijk ook zaken satie, voor een individueel bedrijventerrein
een aantal gebieden zijn we daar al heel die ‘grensoverstijgend’ zijn. Volgens Aaldert kan betekenen. OV Westerspoor en ZON zit­­
ver mee’, zegt Aaldert Postma. “Dan moet je Postma kan hier ZON (Zaans Ondernemers ten elkaar niet in de weg, maar zijn aan­
denken aan beveiliging, vuilophalen, ener- Netwerk) een belangrijke rol spelen. ZON is vullend aan elkaar. Wij hechten aan een goed
gie, groenvoorzieningen etc. Maar je kunt kort geleden ontstaan uit een fusie tussen functionerende koepelorganisatie. Onze
dat uitbreiden naar pensioenvoorziening van OZ en MKB-Zaanstreek. “Grensoverstijgende secretaris His Wilms is ook secretaris van OZ,
DGA’s, collectieve leasecontracten en de aan- belangen zijn bijvoorbeeld de aansluiting één van de fusiepartners binnen ZON”.

38 Zaanbusiness 92
maart 2010
> Molletjesveer/Noorderveld >> Wormerland >> Assendelft Noord >> Oostzaan

u weer een aantrekkelijk


essant bedrijventerrein"

”Wel met pensioen,


Aaldert Postma:
maar volop in touw”
Aaldert Postma maakt zich, samen met de andere bestuursleden, sterk voor ‘zijn’ Ondernemersvereniging Westerspoor. Als oud-
ondernemer kent hij het klappen van zweep en weet hij zijn weg te vinden. “Eind 2000 ben ik voor mezelf begonnen met Utilitec BV
met vestigingen in De Meern, Zaandam en Brussel.”, zegt hij. “Dat was een installatiebedrijf, dat heel projectmatig werkte. Medio
2008 heb ik dit bedrijf verkocht aan GSH Europe BV in Rotterdam (het hoofdkantoor staat in Londen). Vervolgens ben ik nog ander­
half jaar aangebleven als interim-directeur. Op 1 oktober 2009 ben ik met pensioen gegaan. Voor ik een eigen bedrijf oprichtte,
bekleedde ik directiefuncties bij bedrijven als Meysen, Detron en Landis. Nu ik gepensioneerd ben, heb ik wat meer tijd, maar ach­
ter de geraniums zitten, is er niet bij. Voor de OV Westerspoor wil ik graag aan de slag blijven. Je houdt je contacten en netwerk in
stand. Daarnaast heb ik nu mijn bedrijf (Detelec BV) geactiveerd om projecten in mijn voormalige vakgebied aan te sturen. Ik heb
de nodige contacten en als dat allemaal lukt, ben ik ‘aardig van de straat’. Zo lang je gezond bent en het leuk vind, is het goed om
wat om handen te hebben”.

39
>> ondernemersnieuws

Het Noord-Hollands Wielerweekend 2010


staat weer bol van de activiteiten
Het Noord-Hollands Wielerweekend is sinds 2004, een jaarlijks sportevenement, dat vele tienduizenden Noord-Hollanders trekt.
Het zevende Noord-Hollands Wielerweekend, start dit jaar op vrijdagavond 23 april in het Sportpaleis te Alkmaar met de
Grote Prijs Sportpaleis. Op zaterdag 24 april gevolgd door de 38ste Toertocht van Le Champion, met startplaatsen voor de vele
duizenden deelnemers in Alkmaar en Oostzaan. Op zondag 25 april worden 25 ploegen met totaal 180-200 renners in Zaandam
aan de start verwacht, bij de oudste wielerklassieker van Nederland, de 65ste internationale Ronde van Noord-Holland.

den. De Toertocht Ronde van Noord-Holland Na de start in Zaandam, koerst het peloton
wordt georganiseerd door de vereniging eerst naar Oostzaan, om vervolgens via
Le Champion. Deze toertocht is uitgegroeid Zaandam richting het noorden van onze
tot het grootste toerfietsevenement in mooie provincie te gaan. Daarbij passeren de
de provincie en een vast onderdeel van renners ruim twintig plaatsen. Het gaat door
het Noord-Hollands Wielerweekend. Deze de diverse landschappen die Noord-Holland
toertocht mogen we dus met recht een rijk is. Zoals de bollenvelden achter de dui-
klassieker noemen. nen, de droogmakerijen en de IJsselmeer­
kust. Maar ook de kleine dorpjes met hun
Foto: Ton R. Vermij Op zondag 25 april 2010 wordt het Noord- stolpboerderijen, die zo kenmerkend zijn
Theo Bos winnaar 64ste Ronde van Noord-Holland Hollands Wielerweekend afgesloten met de voor deze provincie.
65ste editie van de internationale wieler­
Programma Noord-Hollands Wielerweekend 2010 klassieker de Ronde van Noord-Holland.
Op vrijdagavond 23 april 2010 zal het Met start en finish in het centrum van
Sport­­­­­­paleis Alkmaar op zijn kop staan met Zaandam. Er worden dan 25 ploegen met
de Grote Prijs Sportpaleis. Een fantastisch totaal 180-200 renners in Zaandam aan de
evenement voor de wielerliefhebbers. Via een start verwacht, bij de oudste wielerklassieker Nieuwe website
actie in de gratis HDC-Media Noord-Hollands van Nederland, de 65ste internationale Ronde Het Noord-Hollands Wielerweekend is een
Wielerweekend krant (oplage 200.000 stuks), van Noord-Holland. Na de spannende ronde weekend vol met activiteiten, om dit nog
is dit evenement gratis te bezoeken. van vorig jaar, met Theo Bos als prominente beter bij de wielerliefhebbers onder de
winnaar, zullen de renners dit jaar strijden aandacht te brengen is vanaf 8 februari de
Op zaterdag 24 april 2010 wordt de 38ste om de eer, om deze jubileumronde op hun nieuwe website www.nh-wielerweekend.nl
toertocht de Ronde van Noord-Holland verre- naam te mogen schrijven. in de lucht.

meer info: www.inntelhotels.nl

Inntel Hotels Zaandam geopend met schenking aan goed doel


Op 18 maart jl. opende Inntel Hotels land zijn. Door middel van donaties en gif-
Amsterdam-Zaandam, gelegen tegenover ten kan het hospice blijven bestaan, want
het NS-station in Zaandam, de deuren veel mensen kunnen de kosten niet op hun
van een uniek pand met vele Zaanse gevel- verzekering verhalen. Eén van deze donaties
tjes. De gehele kameromzet (99 euro per bestaat dus uit de gehele kameromzet van
kamer) van de eerste openingsdag was de openingsdag van Inntel Hotels. Op
bestemd voor een goed doel. Ruim 60.000 22 april a.s. zal het bedrag overhandigd
mensen hadden de keus om te stemmen op worden tijdens de officiële opening van
één de drie vooraf bepaalde goede doelen. het nieuwe hotel.
Van die stemmen ging 65 procent naar de Inntel Hotels Amsterdam-Zaandam,
Stichting Hospice Zaanstreek. Tweede werd onderdeel van Inntel Hotels, beschikt
de Stichting tot behoud van het Stoomschip, over 160 stijlvolle kamers, vergader- en
met 34 procent. De Vereniging de Zaansche feest­f aciliteiten tot 350 personen en Bar-
Molen werd laatste met slechts één procent Restaurant PUUR SAEN met terras op het
van de stemmen. water. Ook zijn er wellness-faciliteiten zoals
De Stichting Hospice Zaanstreek verleent een zwembad, fitness, een sauna en een
warme, gastvrije en huiselijke zorg aan de stoombad. Het hotel staat voor een unieke
mensen die in hun laatste levensfase aanbe- beleving van de historie van de Zaanstreek!

40 Zaanbusiness 92
maart 2010
meer info: http://zw.meerbusiness.nl

MeerBusiness Zaanstreek Waterland


staat garant voor meer business!
MeerBusiness Zaanstreek Waterland is een jong, proactief, eigentijds,
commercieel en overkoepelend ondernemersplatform voor onder­nemers
en managers in de regio. Het platform biedt pr, reclame en relatie­
marketing door middel van een tweewekelijkse e-mailnieuwsbrief,
de website, het gebruik maken van media­partners, het organi­seren
van allerlei evenementen en het uitgeven van een VIP-Card boordevol
Omar van de Nes
exclusieve kortingen voor Members.

Het doel van MeerBusiness is om jonge, betekent voor ondernemers en leiders. In mei staat er onder andere nog een
dynamische ondernemers en managers Waar liggen de kansen en wat vormt MeerBusiness FootGolf toernooi gepland
uit de regio met elkaar in contact te concrete bedrei­gingen? Hoe kan ik in samenwerking met Golfbaan Vrederust
brengen en zodoende de business in de het beste anticiperen en wat moet in Middenbeemster en de NFGB.
regio sterker te maken.“MeerBusiness ik binnen mijn organisatie verbeteren
Zaanstreek Waterland staat garant voor of wellicht opnieuw uitvinden? De MeerBusiness Zaanstreek Waterland is
meer business”, aldus Omar van de Nes, lezing vindt plaats in De Koekfabriek een overkoepelend ondernemersplatform
directeur. “Het succes van de zes in Zaandam. en brengt daarom niet alleen eigen
nieuwsbrieven, in combinatie met het evenementen onder de aandacht. Wie
actief deelnemen aan de Kick Off en/ • Kookworkshop een evenement heeft of weet waarvan
of de Wijn & Spijs Proeverij, heeft voor Op 6 april is er een Kookworkshop men vindt, dat de ondernemer in de
meerdere partijen al geleid tot meer in samenwerking met Lust Culinair regio Zaanstreek Waterland hiervan op
business. Door actief aan het platform Genieten. Men gaat aan de slag met de hoogte moet zijn, laat het dan weten.
deel te nemen, krijgen onder­nemers het braden van kalfsvlees en het maken Partners van Meerbusiness zijn:
een prominentere positie binnen het van vers pastadeeg, dat men vervolgens JAN©, Maddocks & Bugley, Abma
bedrijfsleven in Zaanstreek Waterland”. gaat vullen tot een heerlijke ravioli Schreurs, Lust, Attent, WINE Events,
met gorgonzola. Verder leert men FC Volendam, Photo Industry,
Om dit succes een vervolg te geven, een goede risotto te bereiden met Fresh Fitness, Thijssen Makelaardij,
organiseert MeerBusiness Zaanstreek groenten en parel­hoen. Het dessert Hypotheek Advies Zaanstad en Integer.
Waterland meerdere evenementen is een klassiek Italiaans nagerecht Zaanbusiness is exclusief mediapartner
in 2010. De twee eerstvolgende met mascarpone, koffie en amaretto, van MeerBusiness.
eve­nementen zijn: oftewel tiramisu. Locatie: Lust Culinair
Genieten in Zaandam. Meer informatie: http://zw.meerbusiness.nl
• Masterlezing
Op 24 maart houdt Ruud Veltenaar,
topspreker en businesscoach, een
masterlezing met als titel ‘ Kompas Word in 2010 ook Member van
naar de toekomst. Business as unusual‘. MeerBusiness Zaanstreek Waterland!
Tijdens deze lezing worden de belang­
Als ondernemer kunt u ook profiteren van een groot en actief
rijkste mega- en macrotrends behandeld.
business­netwerk en toegang krijgen tot MeerBusiness evenementen.
Aan de hand van concrete voorbeelden
wordt aangetoond wat de impact Extra voordelen: verkrijg meer exposure bij nu al 6.000 ondernemers in de
van deze trends is en vooral wat dit regio, lees lokaal businessnieuws, verkrijg het totale overzicht van business-
en netwerkbijeenkomsten, kom vaker en gerichter in contact met belangrijke
businesspartners en potentiële klanten, profiteer van een continu uit­
breidend zakelijk netwerk, een dynamische, eigentijdse en stijlvolle
net­werkorganisatie, ontmoet alle decisionmakers
en profiteer met de MeerBusiness VIP-Card van
exclusieve kortingen die door de MeerBusiness
Ruud Veltenaar onder­nemers worden gegeven.

Kijk ook eens op


www.zaanbusiness.nl 41
>> evenementen in de Zaanstreek

meer info: www.pdz.nl


De Agenda
PDZ en Waterlandziekenhuis
Mrt Organisator
18 De Maatschappij
Bijeenkomst
Duurzaam ondernemen
investeren extra in de zorg
Maurits Groen vertelt over In de zorg is een groeiende behoefte aan
‘Duurzaam ondernemen’. per­soneel en daardoor neemt de vraag naar
23 Westerspoor Themabijeenkomst herintredende verpleegkundigen toe. Daarom
Zuidelijke Randweg werkt PDZ Uitzendbureau sinds kort samen
Themabijeenkomst over het met het Waterlandziekenhuis te Purmerend.
vervolg van de aanleg van
de Zuidelijke Randweg. In april gaat er een herintredercursus van start, waarin theorie
23 www.ovnh.nl Ondernemingsverkiezing en praktische vaardigheden opgefrist worden om medewerkers
Uitreiking prijs 'Beste Onder- weer op te leiden voor de zorg. Anniek Grootes, intercedente
neming van Noord-Holland'. bij PDZ, vertelt: “Het Diploma Verpleegkundige, dat destijds
24 MeerBusiness Masterlezing behaald is, biedt nog steeds mogelijkheden om weer in te stro-
Zaanstreek Ruud Veltenaar, topspreker men in een zorgorganisatie. Maar je moet bereid zijn om te
Waterland en businesscoach, houdt de investeren in een scholingsprogramma en, indien nodig, (her)
masterlezing ‘ Kompas naar de registratie aan te vragen”. De cursus bereidt de student voor
toekomst. Business as unusual‘. om weer op verantwoorde wijze te kunnen werken als verpleeg-
25 KvK Amsterdam Informatiedagen kundige. Verantwoord naar de zorgvrager, de zorginstelling
Internationale handel op maat en naar zichzelf. Na het afronden van de opleiding volgt een
Voor ondernemers die starten certificaat en een arbeidsovereenkomst via PDZ. Parttime of
met een import- of export­ fulltime, de mogelijkheden zijn legio en er zijn nog enkele
onderneming of die toe zijn aan plaatsen vrij.
de stap naar im- of exporteren.

Apr Organisator Bijeenkomst
6 MeerBusiness Kookworkshop
Zaanstreek In samenwerking met
Waterland
15 De Corner
Lust Culinair Genieten.
Toekomstvisie Zaanse Schans
ELKE ONDERNEMER WIL


Vincent van Luit, directeur
Parteon en Jaap Hulscher,
PROBLEEMLOOS STARTEN.
adjunct-directeur Stadsherstel
Amsterdam NV

Mei Organisator Bijeenkomst
13 De Maatschappij Wilo pompen
Een bedrijfsbezoek met
Hans Pennarts bij
‘Wilo pompen’.
25 OZ/De Corner/ Golfevenement
De Maatschappij 8ste editie Saense Masters
op 3, golfevenement.

Jun Organisator Bijeenkomst F I A T S C U D O . E V E N C O M F O R T A B E L A LS F U N C T I O NEEL.
3 De Corner Seizoensafsluiting Er is al een Fiat Scudo vanaf 3 16.925,- of lease 3 415,- p.mnd.
.mnd.

24 De Maatschappij Lassie Gem. brandstofverbruik: 7,2-7,6 l/100 km, (1 op 13,9-13,2).


CO2: 194-200 gr/km.
Een bedrijfsbezoek met
Prijzen excl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderings-
Bas van Winden bij ‘Lassie’. bijdrage. Leaseprijs excl. BTW op basis van 60 mnd/20.000 km per jaar
via Fiat Fianancial Solutions.

www.fiatprofessional.nl BEDRIJFSWAGENS VANAF HET BEGIN.


Organiseert u ook een bijeenkomst voor ondernemers?
Laat het ons weten! Mail naar: info@zaanbusiness.nl

42 Zaanbusiness 92
maart 2010
>> Meer weten? www.de-corner.nl of info@de-corner.nl netwerken <<

15 april 2010
Toekomstvisie Zaanse Schans

Vincent van Luit, directeur Parteon en Jaap Hulscher,


adjunct-directeur Stadsherstel Amsterdam NV
Wie van ons kent de Zaanse Schans niet? Iedere Zaankanter kent het wel, maar velen zijn er nog nooit geweest. Elk jaar
komen er ongeveer 800.000 bezoekers vanuit het buitenland en de rest van Nederland naar de Zaanse Schans. De meeste
toeristen komen met bussen, soms rechtstreeks van Schiphol. Hun hotelkamer is dan nog niet klaar, zodat eerst een rondje
Zaanse Schans wordt gedaan.

gemaakt. Hiermee heeft zij in belangrijke


mate bijgedragen aan de hernieuwde popu­
lariteit van de Amsterdamse binnenstad.

De laatste jaren, zeker na de fusie met het


Amsterdams Monumenten Fonds eind 1999,
ligt de nadruk niet meer speciaal op woon­
huizen. Ook andere soorten monumentale
panden komen in aanmerking om door de NV
verworven te worden. Hierbij valt te denken
aan kerken en militaire en industriële monu-
menten als forten, scheepswerven, molens en
De Zaanse Schans is op zoek naar bezoekers zijn en is een koopovereenkomst tot stand gemalen. Het werkgebied van Stadsherstel is
die langer willen blijven. Het is een enorme gekomen. We weten wie en wat Parteon is het gebied binnen de voormalige Stelling van
toeristische trekpleister die Zaanstad graag maar onze kennis over die andere partner in Amsterdam, inclusief de Stelling zelf.
wil behouden en koesteren. De stichting de deze NV moet nodig worden bijgespijkerd.
Zaanse Schans doet haar uiterste best alles Na de fusie met het Amsterdams Monumenten
in goede conditie te houden, maar toch Jaap Hulscher (60 jaar), is adjunct-directeur Fonds is bij Stadsherstel een aparte afdeling
heeft de raad van Zaanstad besloten dat Stadsherstel Amsterdam NV, hij zal ons Exploitatie Bijzondere Locaties opgericht. Het
de woningen en wat bedrijfspanden ver- vertellen wat Stadsherstel precies doet. doel is om de bijzondere grote gebouwen een
vreemd moesten worden. Men vindt dat er Stadsherstel verwerft, restaureert, onder- succesvol tweede leven te geven, onder andere
zich een professionelere partner mee moet houdt en beheert voor het stadsbeeld karak- als cultuurzaal. Hiertoe zoekt Stadsherstel
bezig houden. Vervreemding met de nodige teristieke panden, zonder winstoogmerk. samenwerking met verschillende culturele
voorwaarden is mogelijk. Stadsherstel heeft in haar ruim 50-jarige instellingen. Vandaag komt de toekomstvisie
bestaan ongeveer 450 verkrotte panden van de Zaanse Schans aanbod, dus gaat u
Na aanvankelijk het idee te hebben tot uit- gerestaureerd en tot gewilde woonhuizen maar even rechtop zetten, het wordt boeiend.
ponding over te gaan, is op initiatief van
de woningcorporatie
Parteon, bij monde
van directeur Vincent
volgende
van Luit (53 jaar), de bijeenkomst
gemeente tot de con­ Donderdag 3 juni 2010
clusie gekomen dat het Seizoensafsluiting
goed zou zijn dat alles
in één professionele
hand zou komen. Daarom Dinsdag 25 mei
2010
zijn gesprekken gevoerd (3e pinksterda
g),
met Stadsherstel Zaan­ 8ste editie Saen
se
streek NV i.o. waarin Masters op 3,
Parteon en Stadsherstel golfevenement
Vincent van Luit Jaap Hulscher
Amsterdam NV partners

1984 - 2010 ‘Het Zaans Netwerk door de eeuwen heen’ Zaanbusiness 92


maart 2010 43
Alkmaar

• centraal in Noord-Holland
• dichtbij Randstad
• bruisende woon- en werkstad
met goed ondernemersklimaat
∑• circa 95.000 inwoners
• ruim 6.000 bedrijven

Boekelermeer
is een bedrijventerrein van 160 ha in ontwikkeling
nieuws

∑• goede bereikbaarheid en ligging aan de A9
∑• veel groen, ruimte en duurzaam
• diverse toonaangevende bedrijven gevestigd
• parkmanagement en camerabewaking
∑• ruimte voor productiebedrijven en groothandel,
distributie-, logistieke en transportbedrijven, bouw,
vaarwater-gebonden bedrijvigheid, zwaardere
industrie en showrooms voor auto’s en motoren.
nieuw
i www.boekelermeerzuid.nl
e ondernemersloket@alkmaar.nl
t 072 – 548 85 52 /53