Anda di halaman 1dari 7

Nama Pelajar : .

Tahun :

UNIT PEPERIKSAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN TIKAM BATU
KEDAH
------------------------------------------------------------PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015
TAHUN 2
DUNIA MUZIK
November
1 jam

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.

Jawab semua soalan.

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

T. Tangan

: ___________________

T. Tangan

: ___________________

Nama

: Mohd Firdaus Hasnan

Nama

:Tn. Hj Ramli b Majid

_________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi
halaman bercetak dan
halaman tidak bercetak
[ Lihat halaman sebelah ]
2013 Hak Cipta Unit Peperiksaan SK Tikam Batu

SULIT

Lagu :Negaraku

Gambarajah 1
Negaraku
Tanah tumpahnya .......(1)...........
.......(2)....... hidup .......(3).........
Dan maju.
........(4)......... bahagia Tuhan ........(5)............
Raja kita selamat .............(6)............
Soalan 1 hingga 11
1. A. darahku
C. sumpahku

B. bangsa
D. bahagia

2. A. bangsa
C. negara

B. rakyat
D. agama

3. A. bersatu
C. berusaha

B. berjuang
D. berjaya

4. A. semangat
C. amat

B. rahmat
D. semoga

5. A. dikurnia
C. kurniakan

B. kurnia
D. mulia

6. A. berjaya
C. bertakhta

B. ditakhta
D. sejahtera

7. Nama bendera Malaysia ialah.......................... .


A. Mutiara
B. Jalur Cemerlang
C. Jalur Gemilang
D. Jalur Pertiwi
8. Berapakah warna yang terdapat pada Jalur Gemilang?
A. 3
B. 6
C. 4
D. 5
9. Berapakah jalur pada bendera Malaysia?
A. 10
B. 12
C. 14
D. 16
10. Apakah warna bagi bintang dan bulan pada bendera Malaysia?
A. Biru
B. Merah

C. Putih

D. Kuning

11. Jalur Gemilang mempunyai .........................


A. 3 warna
B. 4 warna
C. 5 warna
D. 6 warna
Soalan 12 hingga 24
Sila lengkapkan lagu-lagu di bawah dengan menggunakan perkataan yang
diberi untuk melengkapkan sebuahl lagu.
main
dodoi
pejamkan
sayang
jangan
Lagu Tidurlah Adik
Tidurlah adikku (12)
Tidurlah (13)..menangis
(14)matamu oh sayang
Akan ku (15). mu oh adik
Esok kitakan (16)lagi
Tidur adikku sayang
angkasa

langit

terbang

aku

Indah

melayang

berada

tinggi

Lagu Bintang Kecil


Bintang kecil di (17).. yang biru
Sungguh(18) menghias (19)
(20). ingin (21). dan (22)
..
Jauh (23). di tempat kau (24).

Soalan 25 hingga 50

Gambarajah 2
25. Apakah nama bagi alat muzik ini?
A. Marakas
B. Kastanet
C. Dram
D. Kerincing

Gambarajah 3
26. Namakan alat muzik ini.
A. Gendang
C. Bongo

B. Konga
D. Dram Samping

27. Dimainkan dengan cara ...................... .


A. Ketuk
B. Tiup
C. Goyang
D. Goncang
28. Dimainkan menggunakan ........................ .
A. Stik kayu
B. Batang besi
C. Batang plastic
D. Tangan

Alat muzik ini berbentuk segitiga.


Diperbuat daripada besi.
Dimainkan dengan cara mengetuk
Dengan batang besi.
29. Apakah alat muzik yang dimaksudkan?
A. Kastanet
B. Loceng
C. Tamborin
D. Kerincing

Gambarajah 4
30. Namakan alat muzik ini.
A. Tamborin
C. Loceng

B. Kerincing
D. Kastanet

31. Kayu tik-tok dimainkan secara.............. .


A. Goyang
B. Goncang
C. Ketuk
D. Petik
32. Simbal dimainkan secara ....................... .
A. Goncang
B. Pukul
C. Ketuk
D. Petik
33. Bunyi simbal apabila dimainkan ialah ......................... .
A. Ceng !Ceng!
B. Ting !Ting !
C. Tak !Tak !
D. Tik! Tok!
34. Bunyi kastanet apabila dimainkan ialah ................... .
A. Pong! Pong!
B. Ping! Ping!
C. Kling! Kling!
D. Tak! Tak!
35. Bunyi guruh adalah sama dengan bunyi .................. .
A. Kayu tik-tok
B. Kerincing
C. Loceng
D. Dram
36. Bunyi orang berjalan adalah sama dengan bunyi...........................
A. Loceng
B. Kastanet
C. Dram
D. Simbal

Gambarajah 5
37. Gambarajah di atas adalah simbol bagi ........................
A. KlefTrebel
B. Krocet
C. Minim
D. Kuaver

a.
b.

c.
Gambarajah 6

38. Namakan not ( a ) dalam gambarajah di atas.


A. Kuaver
B. Krocet
C. Minim
D. Semibrif
39. Namakan not (b) dalam gambarajah di atas.
A. Krocet
B. Kuaver
C. Semibrif
D. Minim
40. Namakan not (c) dalam gambarajah di atas.
A. Semibrif
B. Krocet
C. Kuaver
D. Minim
41. Berapakah nilai not (a) dalam gambarajah diberikan.
A. 2
B. 3
C. 4
D.
42. Berapakah nilai not (b) dalam gambarajah diberikan.
A. 2
B. 1
C. 4
D.
43. Berapakah nilai not (c) dalam gambarajah diberikan.
A. 2
B. 3
C. 4
D.
44. Hasil tambah not (a) dan (b) ialah ...................
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Do

(a)

Mi

(b)
So
Gambarajah 7

(c)

45. Solfa bagi ruangan (a) ialah ......................


A. Fa
B. Ti
C. Re
D. La

(d)

Do

46. Solfa bagi ruangan (b) ialah ......................


A. Fa
B. Re
C. La
D. Ti
47. Solfa bagi ruangan (c) ialah .........................
A. Fa
B. Re
C. La

D. Ti

48. Solfa bagi ruangan (d) ialah .........................


A. Fa

B. Re

C. La

D. Ti

Mi

La

Ti

Re

Fa

So

Gambarajah 8
49. Berdasarkan gambarajah di atas, pic solfa yang paling tinggi ialah
..............................
A. Re

B. Mi

C. So

D. Ti

50. Susun semula solfa di atas secara menaik dengan betul.


A. Re,So,La, Ti, Fa, Mi

B. So,La,Ti, Re, Mi,Fa

C. Re,Mi, Fa, So Ti, La

D. Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti

[ 50markah ]