Anda di halaman 1dari 177

BAB 5 :

INOVASI DAN PERUBAHAN DALAM


PENDIDIKAN
Nordin Tahir
IPG Kampus Ipoh

Definisi Inovasi
Menurut Ronger E. Miller (1971) inovasi merupakan
idea, amalan atau objek yang di anggap baru oleh
seseorang.
Spencer (1994) menjelaskan inovasi ialah sesuatu yang
di anggap baru dan lebih baik daripada yang lama oleh
seseorang individu.

Glosari Teknologi Pendidikan (1995) pula merujuk


inovasi sebagai idea, konsep atau strategi baru yang
boleh mempertingkatkan sesuatu amalan.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Definisi Inovasi
Sufean Hussin (2001) dalam kertas kerjanya pada
Seminar
Dasar
dan
Pengurusan
Pendidikan
menyatakan inovasi bermaksud pembaharuan,
modifikasi, atau membaiki idea, benda, ilmu dan
ciptaan seni budaya tamadun dengan tujuan
memenuhi fungsi-fungsi tertentu atau memenuhi cita
rasa tertentu atau memenuhi pasaran tertentu.
Zaltman et. al (1973) menyatakan inovasi ialah idea,
latihan atau bahan artifak yang kelihatan baru pada
unit yang menggunakannya.
Oldham dan Cuming (1996) pula menyatakan inovasi
ialah kejayaan aplikasi pertama pada sesuatu produk
atau proses.
Damapour (1991) menyatakan inovasi sebagai
mengenerasi perkembangan dan penggunaan idea
baru pada organisasi.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Rumusan Definisi Inovasi

Daripada pengertian di atas dapatlah


disimpulkan bahawa secara mudah inovasi
boleh diterangkan sebagai: Merupakan penghasilan baru
Berbentuk maujud dan mujarad
Berdasarkan proses penyusunan semula
Dengan menggunakan unsur yang sedia ada
Terjelma sebagai unik, memudahkan dan
bernilai
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Peringkat Inovasi
1. Peringkat Individu:
Di peringkat ini, inovasi dibuat oleh individu kreatif
dengan cara menimba ilmu, meneliti persekitaran
dan seterusnya membina idea baru untuk
menghasilkan sesuatu teknologi baru atau membaiki
kualiti sesuatu benda atau untuk menyelesaikan
sesuatu masalah.
Istilah penting di sini ialah modifikasi.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Peringkat Inovasi
1. Peringkat Organisasi:
Di peringkat ini, ciri penting bagi sesebuah organisasi
ialah yang dinamik dan terbuka.
Di sini organisasi sentiasa hidup serta berinteraksi
secara aktif dan prospektif dengan persekitaran.
Prospektif ialah sifat mencari peluang baru untuk
menguasai keadaan atau untuk meraih keuntungan
maksimum.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Strategi Pengajaran Inovatif


Pembelajaran Berasaskan Projek (Project
Based Learning / PBL)
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM)
Pembelajaran Elektronik
Pembelajaran Berasaskan Laman Sesawang
(PBLS)

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pembelajaran Berasaskan Projek (Project Based


Learning / PBL)
Proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan
amali secara sistematik/terancang dalam jangka
masa yang tertentu.
Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data
dan persediaan satu laporan yang betul.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Strategi berasaskan tugasan merujuk kepada


prinsip-prinsip yang disyorkan oleh Merill.
Murid-murid diberi tugasan yang merupakan
masalah yang mungkin akan dihadapi dalam
situasi harian.
Masalah-masalah yang difikirkan dapat
diselesaikan melalui keadah pembelajaran
berasaskan tugasan atau projek.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Ciri-ciri Pembelajaran Berasaskan Projek


(Project Based Learning / PBL)
Interaksi guru murid
yang berupa bimbingan
dan perundingan pada
setiap tahap proses.

Boleh dijalankan secara


individu atau secara
berkumpulan.

Guru perlu menjelaskan


prosedur pelaksanaan
yang lengkap.

Melibatkan pengumpulan
bahan, maklumat, data,
memproses maklumat
dan data, dan pelaporan
hasil juga refleksi kendiri.

Berasaskan kemahiran,
pengetahuan,
pengalaman dan
kebolehan murid.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Penilaiannya dijalankan
pada setiap tahap proses
sehinggalah ke tahap hasil
yang siap.

Sesuai dengan murid dan


kurikulum.

Strategi Pembelajaran Berasaskan Projek


(Project Based Learning / PBL)
Memberi tugasan
mengikut kurikulum.

Tugasan perlu mengambil


kira keupayaan dan
kemampuan pelajar yang
terlibat.

Penilaian projek perlu


mencerminkan daya
usaha setiap pelajar
dalam kumpulan.

Guru perlu memberi


bimbingan dan
pemantauan sepanjang
tempoh projek.

Pelaksanaan dan
perancangan projek
haruslah berperingkat.

Pembentangan,
penyelarasan dan
pemurnian projek.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Menentukan jadual
kerja.
Pastikan bilangan ahli
kumpulan kecil.

Penilaian haruslah
dilaksanakan sepanjang
tempoh projek.
Memastikan pelajar
membuat refleksi dari
semasa ke semasa
sepanjang pelaksanaan
projek .

Kelebihan Pembelajaran Berasaskan Projek


(Project Based Learning / PBL)
Menarik perhatian
murid-murid terhadap
satu-satu topik yang
khusus

Memberi peluang
mereka menjana idea
mengenai topik tersebut

Mengalakan mereka
untuk sedia menanggung
risiko dalam berkongsi
idea dan pandangan
masing-masing

Mengajar mereka untuk


menerima dan
menghormati
perbezaaan individu

Menunjukan bahawa
sumbangan idea mereka
dihargai
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM)


Pembelajaran berasaskan masalah membolehkan
murid berpeluang untuk:
Menyemak dan mencuba apa yang diketahui.
Menemui apa yang ingin dipelajari.
Membina kemahiran sosial untuk memperolehi
pencapaian yang lebih baik dalam pasukan.
Meningkatkan kemahiran berkomunikasi.
Menyatakan dan mempertahankan keadaan
menggunakan bukti dan hujah yang mantap.
Menjadi lebih fleksibel semasa memproses
maklumat dan menunaikan tanggungjawab.
Mengamalkan kemahiran yang diperlukan selepas
tempoh persekolahan tamat.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Ciri-ciri Pembelajaran Berasaskan Masalah


Ciri-ciri PBM yang menjadikannya
pendekatan inkuiri ialah :

sebagai

satu

Merangsang perasaan ingin tahu dan minat terhadap


senario masalah yang diberi.
Mencetuskan persoalan ( apa, kenapa, bagaimana dan
di mana).
Merupakan satu proses yang menggalakkan pelajar
mendapatkan jawapan berdasarkan masalah.
Melibatkan kemahiran proses sains - memerhati,
membuat inferens, membuat ramalan, komunikasi
antara kumpulan, menginteprasi data dan menjalankan
eksperimen.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Proses Penyelesaian Masalah

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Langkah-langkah Penyelesaian Masalah

Bentangkan masalah

Senaraikan kemungkinankemungkinan langkah


tindakan, cadangan, jalan
penyelesaian atau
hipotesis.

Senaraikan apa yang telah


diketahui

Senaraikan apa yang telah


diperlukan

Membentang dan
menyokong jalan
penyelesaian

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pembelajaran Berasaskan Masalah Melatih Pelajar Menjadi


Pelajar Sepanjang Hayat

Melatih pelajar menyelesaikan masalah dengan lebih


sistematik.
Meningkatkan
dan
memperbaiki
kemahiran
'softskills.
Mempunyai inisiatif dalam menyelesaikan masalah
yang dihadapi dalam kehidupan.
Pelajar akan lebih aktif dalam memproses maklumat.
Merangsang proses berfikir.
Pelajar dapat belajar dengan lebih luas dan
mendalam lagi.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pembelajaran Elektronik
Pembelajaran elektronik berfungsi untuk
menyediakan pembelajaran melalui penggunaan
komputer.
Para pelajar boleh belajar dengan sendiri secara
interaktif menggunakan multimedia.
Terdapatnya proses penilaian untuk melihat
tahap kefahaman murid dalam pembelajaran.
Pembelajaran mengikut sukatan pelajaran
Kementerian Pelajaran Malaysia dan komputer
menjadi alat pengantaraan berkesan dan cekap
untuk menyampaikan kandungan.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pembelajaran Elektronik
Pembelajaran berasaskan Web/ Web-based learning
(WBL)
Arahan berasaskan Web / Web-based instruction (WBI)
Latihan berasaskan Web/ Web-based training (WBT)
Latihan berasaskan Internet/ Internet-based training (IBT)
Distributed learning(DL)
Advanced distributed learning(ADL)
Pendidikan jarak jauh/ Distance learning (DL)
Pembelajaran Atas Talian /online learning (OL), mobile
learning (m-learning) or nomadiac learning, remote
learning.. (anytime, anyplace, anywhere learning)
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Sejarah Pembelajaran Elektronik/ E-Learning


1962 - R. Buckminster Fuller menghasilkan Pendidikan
Automasi/ Education Automation"
1969 - Pengasas Internet
1971 - Pembelajaran Web Ivan Illich's
1979 Permulaan USENET
1982 Pusat Pembelajaran Bantuan Komputer / Computer
Assisted Learning Center (CALC)
1984 - CSILE
1987 - M/EU (Mind Extension University)
1988 Penubuhan Industri CBT (Computer-Based Training)
Committee (AICC)
1992 - CAPA (Computer Assisted Personalized Approach)
1994 - Lotus Development Corporation acquires the Human
Interest Group
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Sejarah Pembelajaran Elektronik/ E-Learning


1994 - Open University Virtual Summer School
1994/95 - CALCampus.com
1995 - Mallard web-based course management system
developed at the University of Illinois
1995 - BSCW 1.0
1995 - Nicenet ICA launched to the public
1997 - WebCT 1.0 was released
1997 - Blackboard was founded
1998 - Martin Dougiamas begins preliminary work on Moodle
1998 - Blackboard released its first software product
2001, November - Moodle.com runs Moodle
2002 Multiple Events
2006, June - Moodle 1.6 is released
2006, July 26 - Blackboard announces Patent 6,988,138
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Sumber; http://docs.moodle.org/en/Online_Learning_History

Ciri-ciri Pembelajaran Elektronik/ E-Learning


Program

pembelajaran

yang

mempunyai

rekabentuk yang baik dapat menyediakan pelbagai


ciri yang konduksif untuk proses pembelajaran.

Walau bagaimanapun ciri-ciri tersebut perlu di


intergrasikan

dengan

efektif

matlamat pembelajaran

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

untuk

mencapai

Ciri & Komponen Persekitaran Pembelajaran E


Features

Components

Relationship to Open, Flexible & Distributed


Learning Environment

Mudah
penggunaan

Sistem navigasi yang Boleh


menjangkakan
keperluan
pelajar
piawai, antaramuka
membenarkan pelajar menerako dan menemui
pengguna yang selalu sumber mengikut keperluan mereka.
digunakan, enjin
carian dan pautan

Interaktiviti

Internet tools,
hyperlinks,browsers,
servers,authoring
program,instructional
design

Pelajar dapat berinteraksi antara satu sama lain,


atau dengan pemimbing, atau dengan
pembimbing atas talian, pakar dapat bertindak
sebagai fasilatator - memberi sokongan,
maklumbalas dan panduan melalui synchronous
(conferencing
tools)
&
asynchronous
communications (e-mail, listserv).

Ciri & Komponen Persekitaran Pembelajaran E


Features

Components

Relationship to Open, Flexible &


Distributed Learning Environment

Multiple
Expertise

Internet & WWW

Dapat menjemput kepakaran dari luar


institusi yang terdiri dari pelbagai bidang
untuk memberi ceramah, bengkel dsb
Kebaikan:- pelajar dapat ilmu pengetahuan
tambahan.

Collaborative
Learning

Internet tools,
instructional design
etc

Menyediankan medium untuk perbualan,


perbincangan, menukar dan berkongsi
idea.
Menyediakan platfom untuk pelajar
bekerja dan belajar secara berpasukan.
Pelajar dapat meningkatkan kemahiran
komunikasi, pemikiran kritis, pemimpin,
interpersonal dan koperatif melalui
pelbagai pandangan dan pengalaman ahli
kolaberatif.

Ciri & Komponen Persekitaran Pembelajaran E


Features

Components

Relationship to Open, Flexible &


Distributed Learning Environment

Keaslian
/Authenticity

Internet & WWW,


instructional
designs,etc

Kawalan
Pelajar

Internet tools,

authoring
programs,hyperlinks
instructional design,
etc

Boleh direkabentuk untuk mengalakkan


pembelajaran persekitaran yang sebenar
dengan mengutarakan masalah dunia
nyata serta isu yang relevan kepada
pelajar.
Dengan ini, ianya dapat menghapuskan
tembok yang memisahkan bilik darjah dan
dunia nyata.

Membenarkan pelajar yang mengambil


bahagian
secara
aktif
dalam
perbincangan
atau
membuat
pemerhatian.
Pelajar mempunyai kawalan sepenuhnya
dari segi
isi kandungan, masa dan
maklumbalas.

Isi Kandungan Pembelajaran E/ Berasaskan Web

Maklumat kursus, papan pengumuman, jadual.


Carta kurikulum.
Bahan pengajaran seperti slide, artikel atau nota.
Komunikasi melalui mel elektronik atau forum.
Penilaian sumatif dan formatif.
Sistem pengurusan pelajar(rekod, statistik).
Pautan kepada halaman dalaman atau luar seperti
perpustakaan, pangkalan data atas talian, jurnal dsb.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Kerangka Pembelajaran E/ Berasaskan Web


Menurut
Khan(2005),
untuk
menghasilkan
persekitaran pembelajaran yang bermakna dan efektif,
perekebentuk mesti mempertimbangkan lapan
dimensi yang saling berkait dan bergantung antara satu
sama lain iaitu:
i. Institusi
ii. Pedagogi
iii. Pengurusan
iv. Rekabentuk antaramuka
v. Teknologi
vi. Sokongan sumber
vii. Etika
viii. Penilaian
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Kerangka Pembelajaran E/ Berasaskan Web


Dimensi
Pembelajaran -E

Deskripsi

Institusi

Berkaitan dengan isu-isu pentadbiran, akademik &


perkhidmatan
pelajar
yang
berkait
dengan
pembelajaran-E.

Pengurusan

Merujuk
kepada
penyelenggaraan
persekitaran
pembelajaran dan pengagihan maklumat.

Teknologi

Mengenalpasti
isu
yang
berkaitan
teknologi
infrastruktur perancangan, perkakasan dan perisian.

Pedagogi

Merujuk kepada proses pengajaran & pembelajaran


mengambilkira isu-isu seperti analisis kandungan,
pelajar, matlamat, media, pendekatan rekabentuk,
organisasi & strategi pembelajaran.

Etika

Berhubung dengan pengaruh politik dan sosial,


perbezaan budaya dan geografi serta perbezaan
pelajar, jurang digital, etika dan isu perundangan.

Kerangka Pembelajaran E/ Berasaskan Web


Dimensi
PembelajaanE

Deskripsi

Rekabentuk
antaramuka

Merujuk
kepada
paparan
program
pembelajaran-E :- meliputi rekabentuk setiap
muka & halaman utama, rekabentuk kandungan,
navigasi, capaian dan ujian pengunaan.

Sokongan
Sumber

Mengenalpasti sokongan dan sumber atas talian


yang diperlukan untuk pembelajaran yang
efektif.

Penilaian

Termasuk penilaian ke atas pelajar dan juga


penilaian terhadap persekitaran pembelajaran-E
dan arahannya.

Strategi P&P Dalam Pembelajaran - E


Pelbagai strategi instruksi boleh digunakan dalam
pembelajaran E untuk proses pembelajaran dan
juga membantu pelajar mencapai matlamat dan
objektif.
Antaranya ialah: Persembahan/presentation
Demostrasi
Latih tubi
Tutorial
Permainan
Perbincangan
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Strategi P&P Dalam Pembelajaran - E

1. Persembahan/Presentation
Ditakrifkan sebagai satu set teknik untuk mempersembahkan
fakta, konsep, prosedur dan prinsipal.
Boleh dihasilkan dengan menggunakan satu atau lebih mod
persembahan atas talian seperti teks,grafik,photo, klip audio,
klip video, animasi, slide powerpoint dan video konferen.
Hendaklah mengikuti prinsipal rekabentuk mudah di fahami,
skrin yang tidak terlalu padat dengan elemen-elemen
multimedia.
Hendaklah mengambilkira faktor platform yang berbeza
semasa mencipta persembahan iaitu memastikan
persembahan dapat dilaksanakan tanpa sebarang masalah
didalam perkakasan dan perisian yang berbeza.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Strategi P&P Dalam Pembelajaran - E


2. Demostrasi
Merupakan satu kaedah untuk menunjukkan atau simulasi
bagaimana sesuatu benda berfungsi.
Boleh digunakan didalam bidang seperti prosedur pengajaran,
untuk menunjukkan bagaimana hendak mengendalika sesuatu
peralatan,mengilustrasi prinsip dan mendemostrasi kemahiran
interpersonal. Cth. www.explorescience.com
3. Tutorial
Menyampaikan kandungan, mengemukakan masalah atau
persoalan, meminta pelajar memberi respon dan seterusnya
memberi maklumbalas yang sesuai.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Strategi P&P Dalam Pembelajaran - E

4. Perbincangan
Membenarkan pelajar menganalisa maklumat, meneroka idea
dan berkongsi pandangan semasa mereka dan juga bersama
tenaga pengajar.
Boleh isytihar komunikasi atas dasar perkongsian
maklumat,minat dan juga perbezaan jarak.
Boleh terdiri dari jenis asynchronous(e-mail, mailing lists and
newsgroup) atau synchronous( messaging tools, audio and
video conferencing tools).
Soalan perlu dirancang dan direka supaya perbincangan atas
talian menjadi efektif.
Pelajar perlu diingatkan mengenai etika perbincangan atas
talian.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh


Sumber: Badrul Khan (2005),
pg. 187-200.

Mengintergrasikan Pembelajaran-E Dengan Kaedah


konvensional
Pembelajaran E di institusi biasanya diintegrasikan dengan

kaedah konvensional.
Dalam konteks ini, ianya dilaksanakan melalui intranet dan
hanya boleh dicapai oleh pengguna yang berdaftar sahaja
serta diberi kata laluan supaya tidak berlaku pencerobohan.
Dengan ini, bahan pengajaran atas talian dapat dilindungi
(harta intelek) dan komunikasi antara pelajar adalah sulit.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Mengintergrasikan Pembelajaran-E Dengan Kaedah


konvensional
Untuk kumpulan pelajar yang besar, pembelajaran- E boleh
digunakan

untuk

menyediakan

bahan

pembelajaran

tambahan dan juga penilaian kendiri.


Pembelajaran E adalah berguna untuk membantu pelajar yang
berada di lokasi atau pelajar yang belajar sambil bekerja di
mana pelajar boleh memeplejari kemahiran tertentu melalui

demostrasi video.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Penilaian Pelajar
Penilaian adalah penting untuk semua jenis pembelajaran

termasuklah pembelajaran E.
Pelajar perlu mengetahui tahap pencapaian mereka di mana
mereka perlu menerima maklumbalas yang konstruktif,

relevan dan secara berterusan.


Salah satu kekangan penilaian atas talian adalah medium ia
beroperasi iaitu peralatan komputer dan talian komunikasi.
Komputer tidak dapat memberi maklumbalas ke atas bentuk
penilaian yang berbentuk esei atau projek.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Penilaian Pelajar
Bentuk dan item yang hendak di nilai adalah faktor penting yang
perlu difikirkan oleh seorang tenaga pengajar apabila bercadang
untuk menggunakan penilaian atas talian.
Sekiranya penilaian yang hendak dilaksanakan adalah pada tahap
pengetahuan atau kefahaman, maka soalan objektif atau betul/salah
adalah sesuai kerana ianya dapat memberi maklumbalas segera.
Penilaian pada tahap kognitif yang lebih tinggi seperti analisis dan
sintesis, ujian yang lebih kompleks diperlukan.
Kekangan - Penyemakan oleh komputer adalah sukar dilakukan.
Tenaga pengajar juga perlu melakukan kerja tambahan dalam
penyediaan soalan serta memberi komen semasa pemeriksaan.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Kelebihan Penilaian Atas Talian


Pelajar dapat maklumbalas segera mengenai pencapaian
mereka.
Sesuai untuk penilaian kendiri - Contohnya soalan berbentuk
objektif.
Merupakan cara yang mudah untuk pelajar menghantar
penilaian mereka dari lokasi yang jauh/terpencil.
Menjimatkan masa tenaga pengajar untuk memeriksa hasil
kerja pelajar.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Kelemahan Penilaian Atas Talian


Kebanyakkan penilaian atas talian adalah terhad kepada
soalan berbentuk objektif.
Isu dari segi keselamatan.
Adalah sukar untuk menentukan kesahihan tugasan yang
dibuat oleh pelajar.
Soalan yang boleh diperiksa/dinilai oleh komputer
kebiasaannya hanya mengukur tahap pengetahuan sahaja.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Kelebihan Pembelajaran E
Kebolehan untuk di pautkan ke sumber ilmu yang terdiri dari
pelbagai format.
Boleh
dijadikan
teknik
yang
efisyen
dalam
memberi/menyampaikan bahan pengajaran.
Sumber ilmu boleh disediakan atau dicapai pada bila-bila
masa atau tempat.
Berpotensi untuk meluaskan pencapaian contoh untuk
pelajar separuh masa, pelajar pendidikan jarak jauh,pelajar
yang bekerja.
Boleh mengalakkan pembelajaran yang kendiri dan aktif.
Boleh menyediakan sumber yang berguna seperti bahan
tambahan untuk program konvensional.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Kelemahan Pembelajaran E
Pelajar berkemungkinan menghadapi masalah dalam
mengendalikan peralatan komputer.
Pelajar akan menjadi bosan sekiranya mereka tidak dapat
mencapai grafik, imej dan klip video disebabkan peralatan
yang tidak berfungsi.
Infrastruktur yang mencukupi perlu disediakan.
Disebabkan ketepatan dan kualiti maklumat yang berbeza,
panduan dan latihan perlu diberikan dalam mendapatkan
maklumat.
Pelajar yang kurang berkemahiran menggunakan komputer
bermungkinan terasa inferior.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Menilai Maklumat Web


Tiada editor untuk world wide web (www).
Terdiri dari pelbagai jenis bahan/maklumat terdapat
bahan/maklumat yang sahih dan juga tepat tetapi terdapat
juga maklumat yang palsu dsb.
Terdapat halaman web yang dibina khusus untuk memberi
fakta palsu dsb.
Kriteria untuk menilai maklumat yang diperolehi dari web
Autoriti/kredibiliti
Masa
Ketepatan
Bias/Objektif
Berkaitan/Bersesuian
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Menilai Maklumat Web


Autoriti/Kredibiliti
Siapakah pengarang atau penerbit maklumat tersebut?
- Apakah latarbelakang pengarang/penerbit maklumat
tersebut?
Sekiranya pengarang tersebut tidak dikenali :
Pengarang lain yang dikenali pernah menulis
mengenai pengarang ini dalam penulisan beliau
atau terdapat pengarang lain memberi pandangan
positif mengenai pengarang ini
Terdapat dokumen lain yang ditulis oleh pengarang
ini yang boleh dipercayai.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Menilai Maklumat Web


Adakah web/dokumen internet yang dibaca memberi
maklumat biblografi termasuk status dan jawatan
penulis, hubungan dan alamat penulis dengan
institusi.
Adakah maklumat biografi penulis tersebut di beri
melalui pautan ke halaman lain yang dapat
menentukan penulis tersebut memiliki kredibiliti
untuk memberi pandangan dalam topik tersebut

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Menilai Maklumat Web


Ketepatan
Adakah terdapat sebarang rujukan yang boleh
menyemak ketepatan dan kesahihan maklumat?
Adakah maklumat tersebut sama dengan sumber
maklumat lain dalam topik yang sama?
Adakah terdapat editor dan penyemak fakta untuk
halaman tersebut?
Adakah penulisan tersebut berbentuk ilmiah? Adakah
halaman tersebut di pautkan ke halaman lain?

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Menilai Maklumat Web


Bias/Objektif

Matlamat halaman web - untuk menjual produk dsb?


memberi maklumat atau penerangan ? atau
mempromosi?
Adakah penulis menyampaikan maklumat sebagai fakta
atau pandangan peribadi atau sebagai kesimpulan?
Adakah ianya merupakan pandangan lebih dari seorang
penulis?
Adakah halaman tersebut di taja atau dicipta oleh suatu
organisasi yang mempunyai agenda tertentu?
Setakat mana maklumat yang disampaikan dapat
mempengaruhi pembaca ?
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Menilai Maklumat Web


Masa
Adakah web tersebut sentiasa dikemaskini?
Bila maklumat tersebut di tulis/dikompil?
Adakah maklumat tersebut masih sah untuk topik yang di

cari?
Liputan
Adakah halaman web tersebut merangkumi bahan yang
dicari dari segi masa, geografi atau pengkhususan?
Adakah ia terperinci? Terlalu ringkas?
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Menilai Maklumat Web


Berkaitan/ Bersesuaian

Adakah maklumat tersebut menyeluruh dan memenuhi


keperluan?
Adakah maklumat tersebut umum atau khusus untuk
target tertentu
Adakah format atau medium maklumat tersebut berguna
untuk tugasan?

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pengajaran & Pembelajaran Web Yang Efektif


Guru dan Perekabentuk kursus perlu tahu bahawa pelajar
pada masa kini biasa menggunakan internet berbanding
dengan pelajar yang agak berusia yang kurang selesa
dengan pembelajaran yang berasaskan web.
Pelajar perlu mempunyai pengetahuan asas penggunaan
komputer, tunjukajar dan sokongan agar pembelajaran
berasaskan wen dapat dilaksanakan dengan berkesan.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pengajaran & Pembelajaran Web Yang Efektif


Web yang direkabentuk hendaklah dapat mengalakkan
pembelajaran web yang efektif dan bukan hanya sekadar
melayarinya.
Sokongan dan latihan perlu diberikan kepada guru untuk
mengalakkan mereka menggunakan web dan sistem teknologi
maklumat yang lain dalam pengajaran.
Guru perlu ditunjukkan contoh penggunaan yang baik supaya
mereka sedar tentang kelebihan pembelajaran web.
Selain itu, suatu nilai piawai perlu ditetapkan dari segi
persembahan dan cara untuk menguruskan persekitaran
pembelajaran untuk memberi panduan pada guru.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran


Skop Perbincangan
(1) Pengenalan
(2) Manfaat
(3) Penggunaan ICT dalam P&P
(i) pengajaran = guru mengguna ICT
(ii) Aspek pembelajaran = murid mengguna ICT

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Apakah Maksud Penggunaan ICT Dalam P&P ?

Penggunaan
ICT
dalam
pengajaran
dan
pembelajaran bermaksud menggunakan ICT secara
terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan
kecekapan
proses
dan
pengajaran
dan
pembelajaran

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Apakah Manfaat ICT dalam P&P?

Guru-guru
dapat
pembelajaran.

meluaskan

Guru-guru dapat menyediakan suatu situasi


pendidikan yang mencabar minda kepada murid
cerdik yang memerlukan aktiviti pengayaan.

Berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan


murid terhadap pelajaran.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

lagi

konsep

Apakah Manfaat ICT dalam P&P?


memberi peluang pembelajaran yang sama
kepada semua
murid yang memiliki pelbagai
keupayaan.
meningkatkan motivasi murid.
membolehkan
pembelajaran
bersendiri
(individualise learning).
Membolehkan murid mengakses maklumat yang
sukar diperolehi.
Mewujudkan
suasana
pembelajaran
yang menyeronokkan dan mencabar.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Apakah Manfaat ICT dalam P&P?

Membolehkan murid mengumpul maklumat yang


perlukan masa yang lama atau terlalu mahal
untuk diperoleh.

Membolehkan murid mencuba atau melaksana


eksperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil atau
bahaya untuk dilaksana dengan cara biasa.

Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi murid.

Memberi peluang kepada murid belajar secara


berkesan dengan bimbingan yang minimum.
Meningkat kemahiran ICT.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Manfaat ICT dalam P&P

Penggunaan ICT dalam P&P perlu dirancang dengan baik


dan bukan sebagai aktiviti sampingan yang tidak ada
kaitan dengan kurikulum.
Guru mesti menggunakan ICT bersesuaian dengan kehendak
kurikulum atau untuk menyokong sesuatu pendekatan
pengajaran dan pembelajaran.
(Terdapat perkakasan dan perisian yang sesuai yang boleh diguna dalam
aktiviti pembelajaran)

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pengunaan ICT Dalam P&P


Penggunaan ICT dalam P&P
aspek:

dapat dilihat dari 2

(i) Aspek pengajaran iaitu (guru mengguna ICT), dan


(ii) Aspek pembelajaran (murid mengguna ICT).

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Dalam konteks pembelajaran , penggunaan ICT


dalam P&P boleh dikategori sebagai :
1. ICT sebagai Alat Tutorial
2. ICT sebagai Alat Penerokaan (eksploratori)
3. ICT sebagai Alat Aplikasi
4. ICT sebagai Alat Komunikasi.
Dalam konteks pengajaran pula, ICT boleh diguna
sebagai alat persembahan dan alat demonstrasi.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Perlukah Guru Menjadi Pakar Komputer Sebelum


Boleh Menggunakannya Dalam P&P

Guru tidak perlu menjadi pakar, cukup sekadar


menguasai kemahiran asas ICT yang boleh diperolehi
melalui aktiviti kelab komputer sekolah yang
melaksanakan
program
Literasi
Komputer
Kementerian Pelajaran.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Bagaimana Menggunakan ICT Dalam P&P


Dalam
konteks
penggunaan ICT
dalam
P&P, tiada satu cara pun boleh dikatakan
sebagai terbaik dan mesti digunakan.
Pendekatan
terbaik
yang
sebenarnya
ialah
apabila
penggunaan
ICT
sesuai
dengan
keperluan
murid,
serta
dapat
membuahkan
hasil
yang
diharapkan
dalam jangka masa yang munasabah.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Penggunaan Teknologi Dalam


Pengajaran Berlaku Dalam
Bentuk :

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

1. Menggunakan Medium Persembahan


Penyampaian
Persembahan penyampaian- power point dan
bahan grafik lain, tayangan video, memainkan
audio rakaman dan menggunakan smart board
interaktif.

Penggunaan media
berkembang.

elektronik

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

akan

terus

2. Penggunaan Sumber Internet Dalam


Pengajaran
Membawa dunia luar terus ke dalam bilik
darjah.
Sumber pembelajaran.

Dimuat turun atau boleh disediakan sebagai


siaran langsung.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

3. Penggunaan E-mel, Papan Maklumat


Dalam Talian, Blog Dan Portal Serta Alat
Komunikasi Yang Lain.

Menyokong pembelajaran.
Bimbingan dan mengukuhkan pembelajaran.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

4. Menyenaraikan Laman Sesawang Dan


E-jurnal Dalam Senarai Bacaan
Perpustakaan maya (e-buku dan e-jurnal).
Memudahkan akses dalam pembelajaran
kendiri.
Laluan yang sahih dalam menjamin kualiti
bahan sumber bacaan, laman web dan
pautan lain.
Mengakses jurnal pada masa yang sama.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

5. Memasukkan Database Dan Dataset


Dalam Pengajaran

Banyak data penyelidikan dan database


dimuat naik dalam internet.
Model kepada pelajar untuk diteladani.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

6. Menggunakan Teknologi Baharu Dalam


Ujian Dan Undian Di Dalam Bilik Darjah
Teknologi baru ialah electronic voting system
(sistem undian elektronik).
Pelajar beri respons kepada soalan aneka
pilihan atau item objektif yang lain untuk
membuat pilihan atau undian.

Guru dapat maklum balas penguasaan atau


kesukaran pembelajaran.
Guru-Tindakan susulan.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

7. Merakam Isi Pelajaran Untuk


Podcasting
PODCASTING-proses merakam siri atau episod dalam
bentuk audio, menyerupai gaya radio.

Rakaman dimuat naik ke dalam laman sesawang/


portal.
Pelajar muat turun - didengar MP3, iPOD atau
telefon bimbit/ PC atau komputer riba.
Pelajar dapat menelaah dalam perjalanan.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

1. ICT Sebagai Alat Tutorial

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Apakah maksud ICT untuk Pembelajaran Tutorial ?

ICT dikatakan sebagai alat pembelajaran tutorial


apabila digunakan untuk menyampaikan kandungan
pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pembelajaran tutorial ini merangkumi :

Pembelajaran ekspositori,
Demonstrasi
sesuatu
fenomena
yang
ditunjukkan dan dikawal urutan, babaknya oleh
sistem, dan
Latihan atau latihtubi yang disampai dan dikawal
oleh sistem.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Penggunaan ICT dalam Pembelajaran Tutorial


Alat ICT yang selalu diguna untuk pembelajaran
tutorial ialah komputer dan perisian pendidikan
sama ada yang disimpan di dalam CD-ROM,
cakera keras ataupun laman web.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Secara umum, setiap perisian pendidikan


mengandungi satu atau lebih daripada komponen
berikut:
mempersembahkan maklumat,
membimbing,

menyediakan / memberi latihan, dan


menilai pencapaian

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Sebahagian besar perisian pendidikan yang diguna


dalam pembelajaran tutorial direka bentuk
berdasarkan kepada model tradisional P&P, model
transmisi, yang melihat guru sebagai penyampai
maklumat utama dan murid sebagai penerima.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Sebelum para guru mengguna pendekatan ini,


perkara-perkara berikut perlu diberi pertimbangan:
Ada perisian pendidikan yang sesuai. Untuk tujuan
ini, guru perlu terlebih dahulu menilai setiap perisian
pendidikan yang hendak diguna oleh murid.
Ada peralatan ICT yang sesuai untuk mengguna
perisian.
Ada kemahiran mengendali peralatan ICT.
Ada keperluan untuk mengguna ICT (penggunaan
ICT dapat membantu pelajar memahami dan
menguasai pengetahuan yang dikehendaki).

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Setelah pasti benar-benar wujud keperluan, guru


hendaklah merancang penggunaan ICT. Perancangan
ini perlu mengambil kira perkara-perkara berikut:
Lokasi peralatan ICT (dalam kelas atau di luar kelas).
Penggunaan secara berkumpulan atau individu.

Penggunaan di dalam atau di luar waktu waktu


persekolahan.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Penggunaan ICT untuk pembelajaran tutorial sesuai


diguna dalam situasi berikut:
Kelas yang mengandungi jumlah pelajar yang ramai dengan
kemampuan pembelajaran yang berbeza. (Dalam situasi ini, guru
boleh memberi tumpuan kepada sebahagian murid sementara
sebahagian yang lain mengguna komputer).
Guru terpaksa bertugas luar dan kelas diselia oleh guru ganti.
(Dalam situasi ini, guru tersebut boleh merancang pembelajaran
mengguna komputer).
Terdapat murid yang sukar mengikuti pengajaran guru. (Dalam
situasi ini, guru boleh menggunakan perisian pendidikan khusus
untuk pemulihan).
Terdapat murid cerdik yang memerlukan aktiviti pengayaan.
(Dalam situasi ini, perisian pendidikan yang mencabar minda
boleh diberikan kepada mereka).
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

2. ICT Sebagai Alat Penerokaan


(Eksploratari)

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

ICT Sebagai Alat Penerokaan (Eksploratari)


ICT dikatakan sebagai alat
pembelajaran
penerokaan apabila ICT digunakan untuk:
- Mencari dan mengakses maklumat daripada CDROM, Internet, portal maklumat dan sebagainya.
- Mengalami, mempelajari dan mengkaji sesuatu
fenomena
secara
simulasi.
- Melihat demontrasi sesuatu kejadian yang
urutan babaknya boleh dikawal oleh murid.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Dalam pembelajaran penerokaan, murid boleh


mengawal dan menentukan maklumat yang
diterima
melalui
ICT.
Ini berbeza dengan pembelajaran tutorial murid
hanya menerima bahan pelajaran yang dikawal
dan ditentukan oleh sistem.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pendekatan ini sesuai dalam menyokong pendekatan


constructivism, iaitu teori pembelajaran yang
memberi penekanan kepada;- Pemikiran kritis
- Penyelesaian masalah dalam masa sebenar (realtime),
- Pengalaman pembelajaran dalam situasi yang nyata
(praktikal) dan pengetahuan yang dibina melalui
interaksi sosial.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Selain daripada mencapai maklumat terus daripada


Internet, guru juga boleh menggunakan maklumat
yang disimpan di dalam CD-ROM seperti, pangkalan
data, dan lain-lain maklumat yang boleh diperolehi
di pasaran.
Pembelajaran penerokaan boleh dilaksanakan
samada secara bersendirian atau berkumpulan.
Penetapan masa perlu diberikan perhatian oleh
guru kerana tanpa kawalan, aktiviti pembelajaran
boleh memakan masa yang panjang.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Apa Situasi Yang Sesuai Untuk Mengguna Pendekatan ini?

ICT sesuai digunakan untuk pembelajaran penerokaan


dalam situasi:
Pembelajaran yang berbentuk inkuiri penemuan.
Pembelajaran yang menjurus kepada penyelesaian
masalah kehidupan sebenar.
Aktiviti yang berkaitan kajian masa depan.
Aktiviti pembelajaran yang berbentuk simulasi.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Kelebihan Mengguna ICT Untuk Pembelajaran


Penerokaan?
Memberi peluang kepada murid untuk menentukan
haluan dan kemajuan pembelajaran masing-masing.
Mendorong murid terlibat secara lebih aktif dalam
pembelajaran.
Memberi peluang kepada murid untuk menangani
masalah sebenar di dalam kelas.

Memberi peluang kepada guru menerapkan teori


pembelajaran moden seperti constructivism, multiple
intelligence dan lain-lain.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

3. ICT Sebagai Alat Aplikasi

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Apa Maksud ICT Sebagai Alat Aplikasi?


ICT dikatakan sebagai alat pembelajaran aplikasi apabila ICT
digunakan sebagai medium bagi membantu pelajar
melaksanakan aktiviti pembelajaran. (Cth: Microsoft Word,
Excel, Encarta dan CAD).

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Penggunaan ICT dalam Pembelajaran Aplikasi


Di kalangan guru, ada yang beranggapan penggunaan ICT
dalam konteks di atas telah dipenuhi bila pelajarnya
menyediakan esei dan huraian dengan menggunakan
pemproses perkataan.
Menurut Clark dan Sun, penggunaan seperti ini tidak
menyokong mana-mana falsafah pendidikan, sebaliknya,
komputer dan pemproses perkataan digunakan hanya
digunakan seperti mesen taip sahaja.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Bagaimanapun, apabila sekumpulan pelajar berbincang,


mengedit dan mengolah kandungan esei atau huraian
dengan
bantuan
pemproses
perkataan
dan
mempersembahkan hasil esei dan huraian ini, barulah boleh
dikatakan ICT telah digunakan secara yang bermanfaat.
Situasi ini turut mengambarkan pengoperasian teori
pembelajaran sosio-budaya (socio-cultural learning) yang
mengatakan budaya atau persekitaran sosial turut
membantu pembelajaran pelajar saling mempelajari dan
membantu sesama mereka membangunkan kemahiran
kognitif, metakognitif, bertutur (verbal) dan bekerjasama
(Brown, 1994; Perkins, 1992; McInerney & McInerney, 1998).
.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Kelebihan Mengguna ICT Sebagai Alat Aplikasi?


Murid boleh memberikan tumpuan kepada aktiviti
pembelajaran
yang
nyata
(praktikal).

Guru boleh mengemukakan masalah yang boleh


mencabar
minda
murid.
Murid dapat meningkatkan
ketepatan hasil pembelajaran.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

kecekapan

dan

4. ICT Sebagai Alat Komunikasi

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Apa Maksud ICT Sebagai Alat Komunikasi?

ICT dikatakan sebagai alat komunikasi apabila


digunakan untuk menghantar, menerima dan
berkongsi maklumat dalam pelbagai bentuk
melalui media elektronik di antara dua pihak.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Kemajuan ICT pada hari ini membolehkan


komunikasi dilakukan dalam pelbagai mod
seperti berikut:

teks
grafik
audio
video
atau kombinasi pelbagai mod.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Penggunaan ICT sebagai Alat Komunikasi


Terdapat empat teknik komunikasi melalui penggunaan
ICT, iaitu:
- Teknik Seorang - Sendirian,
- Teknik Seorang kepada Seorang,
- Teknik Seorang kepada Ramai, dan
- Teknik Ramai kepada Ramai.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Kelebihan Penggunaan ICT Sebagai Alat Komunikasi?

Boleh

Tingkat penglibatan murid dalam proses


pembelajaran melalui peer group yang bersifat
global.

Boleh melibatkan pakar di dalam dan luar negara


dalam proses pembelajaran.

melaksana

pembelajaran

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

kolaboratif.

Impak Teknologi Dalam Pengajaran


Penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat
meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran.
Guru dapat membuat persiapan dan bersedia dengan lebih awal
dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran.
Guru dapat mencari maklumat-maklumat berkenaan dengan
pengajaran dengan lebih baik seterusnya dapat menyampaikan
kepada pelajar secara berkesan.
Penggunaan alat ICT sebagai alat bantu mengajar maka proses
pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik dan dan berkesan
contohnya menggunakan alat seperti powerpoint, flash, video, visual.
Proses pengajaran dan pembelajaran dapat di jalankan dengan lebih
mudah, ringkas dan padat kerana pelajar akan didedahkan dengan
gambaran dan persembahan menarik serta mudah untuk di fahami.
Pelajar tidak akan mudah merasa jemu dan bosan dalam menjalani
proses pengajaran dan pembelajaran kerana tertarik dengan gaya
persembahan yang ditunjukkan melalui ICT.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Impak Teknologi Dalam Pengajaran


Dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih aktif
serta mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan.
Guru dapat mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran dan
bukan hanya ketertumpu kepada teknik pengkuliahan sahaja bahkan
dapat mempertingkatkan kualiti pengajaran.
Guru dapat menerangkan kepada pelajar dengan lebih terperinci serta
mendalam mengenai sesuatu subjek. Contohnya penggunaan internet
sebagai alat untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini
mengenai dunia pendidikan.
Kemahiran menggunakan internet membolehkan guru dan pelajar
mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang terkini dengan lebih
cepat serta efisen tanpa perlu menunggu masa yang lama seterusnya
dapat di gunakan dalam aktiviti pembelajaran.
Melalui cara ini kualiti pengajaran dan pembelajaran akan lebih
berkesan kerana maklumat-maklumat dapat terus di akses kedalam
sistem.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Perkembangan Persekitaran Pembelajaran


Pelajar pada hari ini dikenali sebagai generasi Internet.
Mereka lebih selesa dengan dunia Internet dan cekap/pantas
menguasai kemahiran dalam pelbagai unsur baharu dalam
Internet.
Selaras dengan keadaan generasi Internet, perkembangan
teknologi yang mempengaruhi perkembangan sistem
pendidikan seluruh dunia turut berubah.
Bilik darjah formal di sekolah
Bilik darjah maya
Pembelajaran personel

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Persekitaran Pembelajaran Maya (Virtual


Classroom)
Perkembangan
internet
juga
telah
mewujudkan konsep bilik darjah maya.
Perkembangan bilik darjah maya menjadi
amalan semasa di peringkat kolej dan
universiti yang mengamalkan pembelajaran
secara campuran (blended).
Kawalan terhadap pembelajaran dibuat oleh
institusi
yang
menyediakan
portal
pembelajaran.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Kawalan dibuat melalui Learning Management


System (LMS) dan Virtual Learning Environment.
Persekitaran pembelajaran maya meliputi
penggunaan
papan
bulletin
dan
tidak
mementingkan
hubungan
sosial
antara
pengguna.
Perkembangan pesat internet memungkinkan
perubahan yang semakin pesat dalam
penggunaan portal pembelajaran dan perisian
sosial untuk tujuan pembelajaran.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Persekitaran Pembelajaran Personal


Pembelajaran sebagai satu proses informal
sememangnya telah diterima sebagai satu bentuk
pembelajaran yang berlaku sepanjang hayat individu.
Pembelajaran formal diikuti dengan latihan atau
aplikasi pembelajaran dalam situasi sebenar berlaku
sepanjang hayat.
Dengan adanya teknologi, pendidikan formal dan
informal bergerak seiring.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pembelajaran campuran (blended) memanfaatkan kedua-dua


bentuk pembelajaran formal dan informal.
Manusia memiliki pelbagai gaya pembelajaran dan
mengaplikasikan gaya pembelajaran yang berbeza bagi
menguasai kemahiran dan pengetahuan yang berbeza
mengikut keperluan isu atau masalah yang hendak
diselesaikan.
Terdapat pelbagai jenis perisian yang boleh dipilih mengikut
kesesuaian fungsinya untuk mencapai matlamat pelajar.
Contohnya, skype, twitter, flickers, facebook, tubely dan
youtube.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Perkembangan dalam teknologi internet inilah yang


mewujudkan Persekitaran Pembelajaran Personal (PLE).
Pelajar sendiri yang mengawal, menentukan, menguruskan
pembelajaran.
PLE terdiri daripada pelbagai alat (tools) untuk mengakses.
Antara yang paling banyak digunakan adalah perisian sosial
yang menghubungkan dan membolehkan manusia
berkolaborasi dengan menggunakan komputer.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Perisian sosial membolehkan perhubungan, pengisian isi


kandungan dan perkhidmatan.
Perisian sosial semakin banyak digunakan dalam pendidikan.
Contoh aplikasi perisian ialah wiki, weblog, alat perkongsian
multimedia dan sebagainya.
PLE mengupayakan pelajar bertanggungjawab ke atas
pembelajarannya sendiri.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Antara perisian dalam persekitaran pembelajaran personal


adalah:
Word processor untuk menghasilkan penulisan
E-mel untuk mendapatkan maklumat daripada tokoh, rakan
dan sebagainya.
Audio untuk menyediakan podcast.
Video editor untuk persembahan multimedia.
Weblog
Photo sharing service
Web browser - firefox, windows
Bookmark sharing service
Podcast publishing
Newsreader
Instant messaging - skype
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Para guru dan pendidik perlu sedar akan perkembangan


persekitaran
pembelajaran
personal
memandangkan
maklumat boleh diperoleh dengan mudah melalui satu klik.
Tambahan pula, pelajar berada dalam dunia yang pantas
berubah dengan adanya kemudahan teknologi internet.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Perbezaan Antara Persekitaran


Pembelajaran Maya Dan Persekitaran
Pembelajaran Personal

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Persekitaran Pembelajaran Personel

Persekitaran Bilik Darjah Maya

Pembelajaran berlaku secara


online dalam pelbagai bentuk
pilihan pelajar

Pembelajaran informal dan


formal boleh berlaku
Maklumat isi pelajaran
diperoleh melalui pelbagai
media dan perisian
Pelajar sendiri yang
menentukan arah dan hala
tuju pembelajarannya
Interaksi sosial berlaku melalui
penggunaan pelbagai media
dan perisian sosial
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pembelajaran berlaku secara


online sepenuhnya atau
secara gabungan (online dan
pertemuan formal) yang
dikenali sebagai blended
Pelajar perlu berdaftar
Maklumat dan aktiviti
pembelajaran dimuatkan
dalam portal pembelajaran
Kawalan berlaku melalui
papan buletin

Tiada interaksi sosial

Reka Bentuk Resos


Teknologi
e-pembelajaran
membuka
laluan
pengajaran dan pembelajaran secara maya (melalui
internet) dengan mudah dan pantas.

Guru dan pelajar dapat berinteraksi tanpa perlu


bersemuka melalui teknologi berinovatif ini.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Definisi Reka Bentuk Resos


Suatuprosessistematik untuk mereka bentuk,
membangun, melaksana dan menilai bahan
pengajaran.
Bidang sains untuk mencipta spesifikasi resos
pengajaran dengan terperinci untuk pengembangan,
penilaian, dan penyelenggaraan suatu keadaan yang
boleh memudahkan pembelajaran suatu unit
pelajaran tidak kira kecil atau besar dalam suatu
pelajarandengan berasaskan bahan yang akan
digunakan.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Konsep Reka Bentuk Resos


Digunakan untuk membangunkan pelbagai jenis
bahan pengajaran :
bahan bercetak
berbantukan komputer
melalui televisyen

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Tujuan Reka Bentuk Resos


Mendorong murid menanam sifat berdikari sewaktu
meneroka bidang ilmu.
Pembelajaran berpusatkan murid.
Menggunakan konsep Pembelajaran Masteri.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Kenapa Guru Perlu Terlibat Dalam Penghasilan


Reka Bentuk Resos?
Pakar komputer tidak arif dalam aspek pedagogi.
Meningkatkan kualiti serta keberkesanan sistem
pendidikan keseluruhannya.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Jenis-jenis Reka Bentuk Resos Berasaskan ICT


Perkembangan
resos
pembelajaran
berasaskan teknologi ICT:
1) e-buku
Ialah buku dalam bentuk elektronik.
Memuatkan kandungan yang sama dengan
buku dalam bentuk cetak.
Mempunyai ciri-ciri tambahan iaitu terdapat
pautan, fungsi carian, fungsi highlighting dan
bahagian mengambil nota.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

2) e-majalah
Majalah dalam bentuk elektronik.
Mempunyai ciri-ciri yang sama dengan majalah bercetak
tetapi disertakan fungsi-fungsi elektronik seperti e-buku.

Mudah dicapai melalui internet untuk dijadikan rujukan


pada bila-bila masa.
Guru dapat membimbing (scaffold) dengan menambah
nota, saranan, tugasan untuk mengarah pembelajaran atau
memberi fokus kepada aspek-aspek penting.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

3) e-portfolio

Satu alat interaktif dinamik yang memuatkan


pengumpulan bahan pembelajaran pelajar,
artifak, catatan interaksi guru dengan pelajar atau
pelajar dengan pelajar lain.
Sejauh mana perkembangan
termuat dalam e-portfolio.

pembelajaran

Hal ini memudahkan guru memantau dan


membimbing pelajar mengikut keperluan.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

4) blog dan forum


Memberi peluang kepada pelajar untuk membaca,
menulis, memberi respons, berkolaborasi dan
berbincang dalam talian.

Blog dan forum membolehkan pelajar berkongsi


pengalaman dan pandangan.
Melalui blog dan forum, pelajar introvert dan pendiam
juga bermotivasi untuk melibatkan diri.
Kemahiran berfikir aras tinggi dapat dikembangkan.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Senarai teknologi boleh digunakan:

Personal digital assistants (PDA)


MP3
CD-ROM
Web 2.0 tools
Laman sesawang/web
E-mel
Discussion dan bulletin boards
Blog
Wiki
Chat
Podcast
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Model Reka Bentuk Resos


1. Model Berorientasikan Bilik Darjah
2. Model Berorientasikan Produk
3. Model Berorientasikan Sistem

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

1. Model Berorientasikan Bilik Darjah


Model berorientasikan bilik darjah tidak menggalakkan
guru membina bahan. Guru hanya memilih media yang
sesuai dengan objektif pengajarannya bukan membina
media seperti dalam model yang berorientasikan
sistem.
Model-model ini tidak berhajat menjadikan guru
sebagai pembina bahan kerana tugas guru lebih banyak
ditumpukan kepada pengajaran. Guru hanya
merancang pelajaran untuk satu atau dua waktu dan
menyediakan reka bentuk pengajaran sebelum masuk
ke bilik darjah.
Contoh-contoh model RP beroreintasikan bilik darjah
adalah Model Gerlach dan Ely (1980), Model ASSURE
(1996), Model Kemp (1985) dan Model Dick dan Reiser
(1989).
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Model ASSURE (Heinich, Molenda, dan Russell , 1993)


Terdapat enam langkah:
1) A - Analyse learners (Analisis pelajar),
2) S - State objectives (Nyatakan objektif),
3) S - Select media and materials (Pilih media dan
bahan),
4) U - Utilise media and materials (Gunakan media dan
bahan),
5) R - Require learner participation (Libatkan pelajar
dalam pembelajaran),
6) E - Evaluation/reviem (Penilaian/Semak semula
bahan).
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Model Dick dan Reiser (1989 )


Terdapat lapan langkah:
(a) Tentukan matlamat,
(b) Analisis ciri pelajar,
(c) Tulis objektif,
(d) Pilih/semak buku teks,
(e) Bina ujian,
(f) Bina aktiviti pengajaran,
(g) Pilih media pengajaran,
(h) Laksana pengajaran.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

2. Model Berorientasikan Produk

Contoh model yang berorientasikan produk adalah


model
Van
Patten
(1989),
model
Leshin, Pollock dan Reigeluth (1990) dan model
Bergman dan Moore (1990).

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Model Model Jenis Produk Leshin, Pollock Dan Reigeluth (1990)

Terdapat tujuh langkah:


a. Analisis masalah,
b. Analisis domain,
c. Analisis dan susun tugasan,
d. Analisis dan susun isi sokongan pelajaran,
e. Tentukan peristiwa dan aktiviti pengajaran,
f. Lakukan reka bentuk mesej interaktif,
g. Nilai pengajaran.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

3. Model Berorientasikan Sistem

Contoh model yang berorientasikan sistem adalah


model IDI (1973), model IPISD (1975), model Dick
dan Carey (1979), model Diamond (1989) dan model
Seels dan Glasgow (1990).

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Model Jenis Sistem Dick Dan Carey (1979)

Terdapat sembilan langkah:


a. Kenal pasti matlamat pengajaran,
b. Buat analisis pengajaran,
c. Kenal pasti ciri dan perlakuan peringkat masuk
pelajar,
d. Tulis objektif prestasi,
e. Bina item ujian rujukan kriteria,
f. Bina strategi pengajaran,
g. Bina dan pilih bahan pengajaran,
h. Reka bentuk dan jalankan penilaian formatif,
i. Semak semula pengajaran.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Peringkat Reka Bentuk Resos


i.
ii.
iii.
iv.

Analisis Murid
Nyatakan Objektif
Penglibatan murid
Penilaian

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

i. Analisis Murid
Merangkumi tiga perkara iaitu ciri-ciri umum,
kompentensi khusus peringkat masuk dan gaya
pembelajaran.
Ciri-ciri umum meliputi umur, tahap, tingkatan dan
latar belakang sosioekonomi.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

ii. Nyatakan Objektif


Merupakan penyataan yang menentukan tingkah laku
spesifik yang boleh diukur dan dilakukan murid setelah
mengikuti sesuatu pengajaran.
Menyatakan objektif dapat membantu guru dalam
merancang resos pengajaran.
Pemilihan kaedah, media dan bahan adalah berdasarkan
tingkat kebolehan murid, dan objektif pengajaran.
Oleh kerana kebiasaannya setiap kelas terdiri daripada
murid pelbagai kebolehan, berkumpulan dan pengajaran
secara kelas.
Justeru penggunaan media dan bahan perlulah pelbagai.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pada peringkat ini terdapat beberapa langkah yang perlu


dipertimbangkan antaranya adalah seperti berikut :
beri gambaran awal tentang bahan yang akan
digunakan
penyediaan bahan
sediakan persekitaran yang sepadan untuk pengajaran
yang menggunakan bahan yang dipilih
sediakan murid menerusi set induksi atau pernyataan
objektif
sediakan pengalaman pembelajaran supaya pengajaran
dapat dilaksanakan dengan berkesan dan diingati oleh
murid.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

iii. Penglibatan murid


la penting untuk memastikan pembelajaran benarbenar berlaku.
Aktiviti yang boleh dijalankan untuk melibatkan
murid ialah seperti latih tubi, latihan, kuiz dan
sebagainya.
Guru juga boleh melibatkan murid dalam kaedah
berkumpulan.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

iv. Penilaian
Nilai dan semak adalah penting untuk melihat
keberkesanan sesuatu perkara serta untuk
menyediakan langkah-langkah untuk meningkatkan
keberkesanannya.
Penilaian meliputi pencapaian murid berdasarkan
kemahiran, sikap dan objektif.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Ciri-Ciri Rekabentuk Resos

Menepati kurikulum
Menepati arahan
Kos berpatutan
Hiasan berpada
Ketepatan teknik
Sesuai dengan pencapaian murid

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Peringkat Rekabentuk Resos

Menentukan keperluan murid.


Menentukan objektif dan matlamat.
Membina prosedur penilaian.
Mereka bentuk.
Memilih strategi penyampaian.
Mencuba sistem pengajaran.
Menilai keseluruhan sistem.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Kesan Kelebihan Reka Bentuk Resos


Reka bentuk resos mempunyai banyak memberikan
manfaat dan kelebihan kepada guru dan murid khususnya
jika digunakan dengan bijaksana.
Antara kelebihan reka bentuk resos ialah memberikan
banyak sumber maklumat kepada guru untuk mengajar.
Ini akan menjadikan guru lebih kreatif dan cekap.
Guru dan murid juga boleh mengakses maklumat daripada
pelbagai sumber.
Selain itu, guru juga boleh mempelbagaikan P&P di dalam
kelas.
Kepelbagaian P&P di dalam kelas akan menarik minat
murid untuk belajar di samping dapat mengemaskini
bahan-bahan pengajaran dengan lebih bersistematik.
Reka bentuk resos juga dapat menjimatkan masa guru
untuk melaksanakan P&P.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Reka Bentuk Pentaksiran Dan Penilaian


Sejak 1990-an reformasi pendidikan memfokuskan
penaksiran pembelajaran untuk menjadikan pengajaran
lebih berkesan.
Bertujuan memastikan pembelajaran berlaku.
Membantu guru merancang pengajaran untuk
keberkesanan pembelajaran.
Berbentuk formatif dan berpusatkan pelajar.
Memberikan manfaat kepada guru dan pelajar dlm
bentuk maklum balas bagi meningkatkan pengajaranpembelajaran.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Ciri-ciri Pentaksiran Pembelajaran Di Dlm Bilik Darjah:

Berakar
umbi
amalan
pengajaran
yg baik

Berterusan

Berpusatkan
pelajar
Arahan guru

Ciri-ciri
Penaksiran
P&P

Berasaskan
konteks
Formatif
pengajaran
yg spesifik
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Manfaat
bersama

Berpusatkan Pelajar
Memberikan tumpuan kpd pembelajaran dan
bagaimana hendak menjadikan pembelajaran lebih
berkesan.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Arahan Guru
Guru menentukan apa jua yg hendak dinilai,
bagaimana hendak menilai dan bagaimana utk
gunakan maklumat yg diperoleh utk meningkatkan
P&P.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Manfaat Bersama
Melalui penglibatan pelajar, mereka membuat
penaksiran kendiri dan akan lebih memahami isi
pelajaran.
Melalui penaksiran bilik darjah, guru akan mendapat
idea baharu dalam menjadikan P&P lebih berkesan.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Formatif
Matlamat penaksiran dalam bilik darjah adalah utk
menjadikan pembelajaran lebih berkualiti, bukan utk
tujuan penggredan.
Guru dapat membuat penambahbaikan dalam P&P.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Berasaskan Konteks Pembelajaran Yg Spesifik


Penaksiran dlm satu-satu bilik darjah adalah sesuai
dgn keperluan bilik darjah berkenaan (guru, pelajar,
mata pelajaran)
Sekiranya berjaya dan sesuai bagi satu kelas, tidak
semestinya berjaya dalam kelas yang lain.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Berterusan
Berlaku sepanjang proses P&P sebagai satu bentuk
maklum balas yg memberikan maklumat kpd guru
tentang perkembangan pembelajaran pelajar.
Maklum balas boleh bantu guru menjelaskan semula
perkara yg belum difahami pelajar.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Berakar Umbi Amalan Pengajaran Yang Baik


Membolehkan amalan pengajaran yg baik
dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Amalan pengajaran akan jadi lebih baik dgn adanya
maklum balas pembelajaran yg lebih sistematik.
Fleksibel dan berkesan.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Perkembangan Dalam Pentaksiran Pembelajaran

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pentaksiran Prestasi/
Autentik

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pentaksiran Prestasi/Autentik
Menilai keupayaan pelajar dalam melakukan sesuatu
atau menggunakan sesuatu kemahiran dalam
menghasilkan sesuatu yang baharu dan kreatif.
Dibuat melalui pemerhatian, pencerapan serta hasil
produk.
Contoh: keupayaan pelajar dalam menghujah,
menganalisis hujah lawan, merancang dan
melaksana sesuatu persembahan, mereka cipta
sesuatu yg berseni dan sebagainya.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Kelebihan Pentaksiran Prestasi


Merekodkan apa yg diketahui dan dapat dilakukan
oleh pelajar.
Menilai keupayaan pelajar berfikir, membuat analisis,
sintesis dan penilaian serta memindahkan fakta dan
idea.
Membolehkan guru membuat penaksiran secara
individu berdasarkan pemerhatian secara berterusan
sepanjang proses belajar.
Membolehkan
guru
merancang
pengajaran
berdasarkan kecenderungan dan keupayaan pelajar.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Kelebihan Pentaksiran Prestasi


Membolehkan ibu bapa, pengurus sekolah dan
sebagainya mendapatkan maklumat yang terperinci
tentang pembelajaran pelajar.
Memberikan peluang kepada guru menguruskan
penilaian pengajaran dan pembelajaran dengan lebih
bermakna.
Guru sendiri bertanggungjawab ke atas penaksiran
yang dilaksanakan.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Komponen-komponen Pentaksiran Prestasi


Senarai semak perkembangan pembelajaran
Guru perlu sediakan senarai semak berdasarkan
objektif atau hasil pembelajaran, skala tingkah laku
atau prestasi yang dijangkakan.
Borang penilaian berbentuk rubrik boleh digunakan.
Boleh membuat penilaian terhadap pelajar dan guru
dapat menyediakan aktiviti pembelajaran selaras
dengan keupayaan dan perkembangan pelajar.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Komponen-komponen Pentaksiran Prestasi


Portfolio pembelajaran
Pengumpulan bahan pembelajaran, hasil kerja,
refleksi pembelajaran dalam satu folder yg
menunjukkan proses pembelajaran yg dialami
pelajar.
Guru dapat memanfaatkan maklumat dalam
portfolio pembelajaran pelajar untuk merancang
bentuk pembelajaran yg sesuai dengan diri pelajar.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Komponen-komponen Pentaksiran Prestasi


Laporan pembelajaran
Prestasi atau perkembangan dilaporkan dalam
bentuk naratif yg ringkas berdasarkan prestasi di
dalam kelas.
Dibuat berdasarkan pemerhatian guru, rekod
pembelajaran dan portfolio pembelajaran pelajar.
Dibuat pada akhir sesi pembelajaran untuk
disampaikan kepada ibu bapa dan pihak pengurusan
sekolah.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Ciri-ciri Pentaksiran Prestasi


Pelajar terlibat dalam kajian atau aktiviti yg
berbentuk autentik (asli dan kreatif).
Tugasan kajian yg bermakna, berbentuk aplikasi
kemahiran dan pengetahuan serta integrasi
kemahiran berfikir aras tinggi.
Pelajar harus mempunyai kemahiran menggunakan
bahasa dan laras bahasa yang betul.
Tugasan autentik terdapat dalam 2 bentuk
(berasaskan proses dan produk).
Penekanan diberi kepada kedalaman pemahaman
dalam melaporkan kajian bukan kepada keluasan
kajian.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Dalam Menyediakan Tugasan Autentik, Guru


Haruslah:
Menentukan matlamat prestasi keseluruhan tugasan.
Objektif pembelajaran/hasil pembelajaran hendaklah
dijelaskan secara terperinci.
Tugasan hendaklah berdasarkan keadaan sebenar,
mencabar tetapi realistik.
Sediakan langkah2 pelaksanaan dalam turutan yg
lengkap dan dapat memandu pelajar melaksanakan
tugasan.
Penaksiran pembelajaran dibina dalam tugasan, iaitu
dalam bentuk kontekstual.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Dalam Menyediakan Tugasan Autentik, Guru


Haruslah:
Gunakan borang penilaian yg boleh membantu guru
membuat penaksiran prestasi pelajar secara adil dan
tepat.
Antaranya senarai semak prestasi/perkembangan
pelajar, skala rubrik, borang penilaian kendiri pelajar
dan penilaian rakan sebaya.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Dalam Menyediakan Tugasan Autentik, Guru


Haruslah:
Penilaian prestasi dapat menilai prestasi dan
kemajuan pembelajaran pelajar secara holistik.
Pelajar juga mendapat peluang untuk membuat
penilaian
kendiri
tentang
perkembangan
pembelajaran yg dialami oleh mereka.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

B. Pentaksiran Berasaskan Portfolio

Satu bentuk bukti perkembangan pembelajaran.


Pengumpulan bahan pembelajaran, aktiviti proses
pembelajaran, hasil kerja, produk reka dan
sebagainya dalam satu folder.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Pentaksiran Berasaskan Portfolio


Merujuk kepada prosedur untuk merancang,
mengutip, dan menganalisis pelbagai sumber data
yang dimasukkan dalam portfolio.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Cradle
C = collecting (membuat pengumpulan /pengutipan)
R = reflecting (membuat refleksi kendiri atau catatan
jurnal)
A = assesing (membuat penaksiran)
D = documenting (menyimpan dan merekod,
mendokumentasi)
L = linking (membuat perkaitan)
E = evaluating ( membuat penilaian)

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Ciri-ciri Prosedur Pentaksiran Sistematis

Komprehesif
Terancang dan sistematik
Bermaklumat
Dibuat khusus
Autentik

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Prosedur Pentaksiran Portfolio

Kenal pasti tujuan dan fokus portfolio.


Rancang isi portfolio
Reka bentuk analisis portfolio
Sediakan tatacara penyampaian
Kenal pasti prosedur mengesahkan
maklumat
Laksanakan model penaksiran portfolio.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

ketepatan

C. Pentaksiran Kendiri

Pelajar nilai diri sendiri


Bertanggungjawab sendiri dalam pelajaran
Bersandarkan objektif atau hasil pembelajaran
Mereka perlu mengetahui hasil pembelajaran

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Langkah- langkah Pentaksiran kendiri

Membuat refleksi ke
atas pengalaman atau
pembelajaran lepas.

Buat keputusan
berkaitan dengan
aktiviti masa depan dan
hala tuju yang akan
diambil.

Cuba ingat dan


memahami apa yang
telah berlaku.

Menyimpan rekod
atau catatan yang
telah diambil.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Mencuba mendapatkan
gambaran atau idea yang
jelas tentang apa jua
yang telah dipelajari atau
dicapai.

Berkongsi
tanggungjawab dengan
sekolah tentang
pembelajaran pelajar.

Pentaksiran kendiri melibatkan proses


metakognitif.
Apakah maksud metakognitif ?

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Strategi P&P membantu membina keupayaan


membuat penilaian kendiri.
1) Modeling
2) Kemahiran menyoal secara berfokus
3) Menggunakan pengurusan grafik sebagai alat
penaksiran
4) Membuat refleksi pembelajaran
5) Penilaian rakan sebaya
6) Senarai semak
7) Portfolio digital
8) Mengaplikasikan teknik penaksiran bilik darjah
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Modeling
Menggunakan hasil terbaik sebagai contoh.
Bimbing pelajar membuat perbandingan hasil kerja
contoh dengan hasil pembelajaran.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Kemahiran Menyoal Secara Berfokus


Galakkan pelajar membina soalan untuk dapatkan
maklumat tambahan.
Minta pelajar memilih soalan yang paling baik.
Bincang soalan yang paling baik.
Guru memberi bimbingan.
Guru mengajukan soalan untuk membantu pelajar
menilai pembelajaran sendiri.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Menggunakan pengurusan grafik sebagai alat


pentaksiran.
Bentuk visual yang dapat membantu pelajar
menstrukturkan pemikiran dan pembelajaran
mereka dalam bentuk diagram.
Bantu dalam membuat klasifikasi, kategori,
perbandingan , turutan dan peta minda.
Contoh: peta minda, carta T, carta alir, grafik banding
beza.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Membuat Refleksi Pembelajaran

Catatan jurnal yang telah dialami.


Kekuatan, kelemahan, penambahbaikan,

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Penilaian Rakan Sebaya

Maklum balas daripada rakan pelajar.


Boleh dibuat dalam bentuk perbincangan.
Bantu guru menilai tugasan kumpulan.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Senarai Semak

Sesuatu untuk menaksir sikap pelajar, tingkah laku


dan tindakan pelajar semasa proses pembelajaran.
Semasa aktiviti amali dan lisan.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Portfolio Digital

Penggunaan ICT/TMK

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Mengaplikasikan teknik penaksiran bilik darjah


Pelbagai aktiviti penaksiran
(Assessement For Learning).

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

untuk

pelajar

D. Pentaksiran Berasaskan Komputer


Pengajaran mata pelajaran yang menggunakan perisian
yang dibina khusus untuk mencapai sesuatu objektif.
Merupakan penaksiran yang disediakan, ditadbirkan,
dan disemak oleh komputer.
Terdapat perisian yang telah disediakan khas untuk
kegunaan guru.
Guru hanya memasukkan aktiviti atau item soalan yang
hendak diuji ke dalam program yang tersedia.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Fungsi Pentaksiran Berasaskan Komputer


Mentaksir keupayaan pelajar sebelum dan selepas
pembelajaran ( ujian pra dan ujian pos )
Menyediakan kemudahan latih tubi.
Menyediakan permainan pendidikan untuk menarik
minat pelajar.
Merekod skor pencapaian pelajar.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Kelebihan
Menjimatkan masa.
Pelajar boleh menjawab soalan berlainan bergantung
kepada prestasi semasa.
Tahap penguasaan pembelajaran dapat diukur dalam
masa yang singkat.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Kekurangan
Menimbulkan
masalah
sekiranya
komputer
digunakan rosak.(masalah teknikal)
Sukar untuk mendapatkan perisian yang sesuai
dengan budaya pelajar.
Guru tidak mempunyai kemahiran.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Rujukan/Bahan Bacaan Tambahan:

Jarvela, S. (2006). Personalised Learning? New Insights into Fostering Learning


Capacity. Persinalising Education ISBN-92-64-03659-8 OECD 2006.

Mohd Izham Mohd Hamzah & Noraini Atan (2007). Tahap kesediaan guru Sains
dalam penggunaan teknologi maklumat berasaskan komputer dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Jurnal Teknologi. 46(E) Jun 2007; 45-60.

Badrul Khan (2005), Managing E-Learning Strategies, Information Science


Publishing.
Web-Based Education Commission (2000), LEARNING FOR THEPOWER THE OF
INTERNET, Report of the Web-Based Education Commission to the President
and the Congress of the United States.
Kevin Kruse (2004), Web-based Learning: Advantages and Disadvantages,
newsletter from http://www.e-learningguru.com.
Badrul H Khan (2001), Web-Based Training, Educational Technology Publications.
Judy McKimm, Carol Jollie, Peter Cantillon (2003), ABC of learning and teaching:
Web based learning, BMJ Publishing Group Ltd.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh