Anda di halaman 1dari 6

SULIT*

NAMA :

TINGKATAN :

PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
DUA JAM
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA

942/1

STPM 2016

GEOGRAFI
KERTAS 1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1/ 2016


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
Arahan kepada calon :
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA
DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.
Jawab empat soalan.

Untuk kegunaan
Pemeriksa
Bahagian A
1

Bahagian A : Jawap soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau
soalan 3(a) atau 3(b)..
Bahagian B : Jawap soalan 4 dan satu soalan lain sama ada soalan 5 atau
soalan 6.
Jawapan untuk soalan 1 bagi Bahagian A dan soalan 4 bagi Bahagian B
hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.
Untuk menjawap sama ada soalan 2 atau 3 soalan bagi Bahagian A dan
sama ada soalan 5 atau soalan 6 bagi Bahagian B, anda dikehendaki
menggunakan kertas helaian jawapan lain . Mula setiap jawapan
pada helaian kertas yang baharu dan susun jawapan anda mengikut tertib
berangka. Ikat helaian jawapan anda bersama-sama dengan kertas soalan ini.

2
3
Bahagian B
4
5
6
Jumlah

Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas.


Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]
[Lihat sebelah

BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL


[40 markah]

Jawab semua soalan.


Gambar di bawah menunjukkan fenomena aliran tanah

1 (a) Nyatakan jenis pergerakan jisim yang melibatkan fenomena di atas.


[1]

(b) Apakah yang dimaksudkan dengan fenomena aliran tanah di atas.


[3]

(c) Huraikan dua aktiviti manusia yang membawa kepada berlakunya fenomena di atas.
2

[4]
(i) ..
..
..
(ii) ..
.
.
(d) Jelaskan dua kesan fenomena di atas terhadap sistem hidrologi.
[4]
(i) .

(ii)
....

(e) Berikan kesimpulan anda tentang fenomena aliran tanah yang berlaku di Malaysia hari
ini.
[3]

Jawap sama ada soalan 2, atau soalan 3

2. (a) Bagaimanakah berlaku proses peredaran bumi dan putaran bumi.


[6]
(b) Jelaskan tiga aktiviti manusia yang dapat dikaitkan dengan proses peredaran bumi.
[6]
(c) Sejauh manakah proses putaran bumi membawa kesan terhadap alam sekitar fizikal di
kawasan tropika.
[13]

3(a) (i) Jelaskan enam faktor fizikal yang menpengaruhi proses luluhawa.
[12]
(ii) Bincangkan kesan luluhawa terhadap kehidupan manusia.
[13]
ATAU

3(b) (i) Lukis dan labelkan tiga jenis hakisan sungai.


[10]
(ii) Nilaikan kepentingan bentuk muka bumi sungai terhadap aktiviti manusia.
[15]

Bahagian B: ALAM SEKITAR MANUSIA


[40 MARKAH]
4

Jawab semua soalan.

Negeri
Jumlah Penduduk (orang) Keluasan (KM)
Pahang
1,443,365
35,965
Perlis
227,025
795
Selangor
5,411,324
7,955
Kuala Lumpur
1,627,172
243
Sarawak
2,480,476
124,450
W.P. Labuan
85,272
92
Jadual 1: Jumlah Penduduk dan Keluasan
Mengikut Negeri Terpilih di Semenanjung Malaysia, Tahun 2010.

4a)
Berdasarkan jadual 1, kirakan kepadatan penduduk bagi setiap negeri terpilih di
Semenanjung Malaysia pada tahun 2010:
Negeri

Kepadatan
Penduduk
(orang/ KM)

Pahang
Perlis
Selangor
Kuala Lumpur
Sarawak
W.P Labuan
[5]
b)
Jelaskan dua faktor yang mempengaruhi perbezaan kepadatan penduduk di negerinegeri terpilih di Semenanjung Malaysia pada tahun 2010.
[4]
(i) ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(ii)...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

c)
Bagaimana Bandaraya Kuala Lumpur yang menjadi tumpuan lebih 1.3 juta orang
penduduk memberikan kesan negatif ke atas alam sekitar fizikalnya?
5

[6]
(i) ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(ii)...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(iii)..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6.

(a) Sejauhmanakah faktor ekonomi menyebabkan berlakunya migrasi antara bangsa di

negara Asia Tenggara.


[13]
(b) Huraikan impak sosioekonomi yang dialami oleh negara yang menerima
kemasukan migran antarabangsa.
[12]

(a) Huraikan peranan bandar dalam membantu pembangunan negara Malaysia.


[12]
(b) Jelaskan masalah yang dihadapi oleh sesebuah bandar sebagai akibat proses

pembandaran yang pesat.


[13]
SOALAN TAMAT