Anda di halaman 1dari 5

1

SULIT*
Nama Calon:

Tingkatan:

PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA

942/3

STPM 2015

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM


PAHANG
GEOGRAFI
PENGGAL 3
( Satu Jam)

Arahan kepada calon :


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA
DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN
Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B.
Semua jawapan Bahagian A dan Bahagian B hendaklah
di tulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [
].
Kertas soalan ini mengandungi 40 markah.

Kertas soalan ini terdiri daripada 5 halaman bercetak.

SULIT*
BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL

( 20 Markah)
J awab semua soalan.
1. a) Apakah yang dimaksudkan dengan konsep aliran tenaga dalam ekosistem?

[2]

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

b) Lukis dan labelkan siratan makanan yang terdapat dalam ekosistem hutan hujan tropika
[4]

c) Jelaskan bagaimana kegiatan manusia boleh mengganggu ekosistem pinggir pantai

[4]

i)...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ii)...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. a) Terangkan konsep penyahhutanan.

[2]

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

b) Bagaimanakah aktiviti penyahhutanan boleh mempengaruhi sistem atmosfera ?

[4]

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

c) Cadangkan dua langkah bukan perundangan yang dapat membantu memulihara


ekosistem tanah tinggi.

[4]

i)...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ii)...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA


[20 Markah]

Jawab semua soalan

3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kepupusan sumber.

[2]

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

(b) Huraikan dua aktiviti manusia yang boleh menyebabkan kepupusan sumber alam.

[4]

(c) Terangkan satu kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar fizikal.

[2]

(d) Jelaskan satu langkah perundangan untuk menjamin keberterusan sumber alam.

[2]

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

4 (a) Terangkan maksud pembangunan lestari?

[3]

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

(b) Huraikan satu prinsip pembangunan lestari?

[3]

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

(c) Jelaskan dua cara bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam melestarikan alam sekitar.
[4]
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

KERTAS SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai