Anda di halaman 1dari 8

Bahagian B

1. Said Ingin menyiasat keperluan asas bagi haiwan. Dia menyediakan 4 buah
akuarium yang setiap satu akuarium dititiskan dengan bilangan titisan minyak
yang berbeza.
Ikan mati

Rajah 1
Jadual 1 menunjukkan bilangan ikan yang telah mati selepas satu hari.

Bilangan titis minyak


Bilangan ikan mati

Jadual 1
a)

Nyatakan inferens (sebab) bagi pemerhatian kamu.


...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
( 1 markah)

b)

Apakah yang ditetapkan(pembolehubah yang dimalar) dalam penyiasatan ini?

c)

...........................................................................................................................
( 1 markah)
Apakah yang diperhati (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini?
...........................................................................................................................
( 1 markah)

d)

Nyatakan hubungan antara apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi)


dengan apa yang diperhati (pembolehubah bergerak balas)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
( 1 markah)

2. Murid 6 Brilliant menggunakan empat roda yang berlainan saiz untuk


menjalankan suatu penyiasatan.
Jejari 8 cm

Jejari 16 cm

Jejari 24 cm

Jejari 32 cm

Rajah 2
Jadual 2 di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan yang telah dijalankan.
Roda (cm)

Jarak yang dilalui oleh roda dalam satu putaran (cm)

36

72

108

144
Jadual 2

(a) Apakah tujuan penyiasatan ini ?


...........................................................................................................................
( 1 markah)
b) Nyatakan corak jarak yang dilalui oleh roda dalam satu pusingan.
...........................................................................................................................
( 1 markah)
c) Ramalkan jarak yang dilalui oleh roda sekiranya jejari berukuran 44 cm.
...........................................................................................................................
( 1 markah)

d)

Jarak yang dilalui oleh roda juga


dipengaruhi oleh jisim roda

Nyatakan satu hubungan di antara apa yang diubah (pemboleh ubah


dimanipulasi) dengan apa yang diperhatikan (pemboleh ubah bergerak balas).

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
( 1 markah)

3. Rajah 2 di bawah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh Nora dan


Balqis. Mereka menyuluh patung beruang dari arah yang berbeza. Bayangbayang patung beruang tersebut terbentuk pada dinding.

Rajah 2
(a)

Nyatakan dua maklumat yang terlibat dalam penyiasatan ini


i)

ii)

(2 markah)

(b)

Apakah tujuan penyiasatan ini?

(1 markah)

(c)

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?


.
.
(1 markah)

4. Rajah 3 di bawah menunjukkan kedudukan bumi dan planet-planet lain dalam


sistem suria.

Rajah 3

Planet
Utarid
Bumi
Musytari
Uranus
a)

Masa yang diambil untuk satu pusingan lengkap


59 hari
365 hari
12 tahun
84 tahun

Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini


...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
( 1 markah)

b)

Berdasarkan jadual di atas , apakah corak perubahan bagi masa yang diambil
oleh Planet untuk satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
( 1 markah)

c)

Ramalkan satu situasi yang akan berlaku jika kedudukan Bumi di P.


...........................................................................................................................
( 1 markah)

Saiz orbit bergantung kepada kedudukan Planet dari


Matahari.
d)

Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan satu hubungan di antara apa yang


diubah (pemboleh ubah dimanipulasi) dengan apa yang diperhatikan (pemboleh
ubah bergerak balas).
..........................................................................................................................
.
...........................................................................................................................
( 1 markah)

5. Murid Tahun 5 Wira telah membina 3 menara, X, Y dan Z seperti ditunjukkan


dalam gambarajah di bawah.

Menara X, Y dan Z mempunyai ketinggian yang sama dan diperbuat daripada kotak
kotak kertas. Ketiga-tiga menara telah diletakkan di atas meja dan dihadapkan kepada

kelajuan kipas angin yang sama. Didapati menara Y jatuh dahulu diikuti menara X dan
kemudian Z.
(a)

Nyatakan satu sebab(inferens) untuk menerangkan tentang situasi di dalam


rajah di atas.

(b)

..
(1 markah)
Berikan pemerhatian untuk menyokong sebab(inferens) di (a).

(1
markah)

(c)

Apakah yang diubah(pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.

(d)

(1 markah)
Apakah yang diperhati (pembolehubah bergerak balas) dalam penyiasatan ini.
..
(1 markah)

Anda mungkin juga menyukai