Anda di halaman 1dari 16

Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran kasar di

Malaysia.
keadaan ekonomi yang lebih baik - menambahkan peluang pekerjaan [1m];
meningkatkan taraf hidup penduduk [1m]; menambahkan saiz keluarga [1m].
keluarga yang mempunyai taraf hidup dan sosio ekonomi yang rendah
mengalami kadar kelahiran yang lebih tinggi kerana kurang sedar akan
amalan perancangan keluarga [1m].
pengaruh agama - semua agama misalnya agama Islam menggalakkan
keluarga mempunyai anak yang banyak [1m]; pengajaran agama Katolik
tidak membenarkan kaedah perancangan keluarga yang moden [1m].
keluarga taraf hidup tinggi - lebih mengamalkan perancangan keluarga mengurangkan saiz keluarga [1m].
Malaysia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik - menyediakan
perkhidmatan kesihatan dan perubatan - mengurangkan kadar kematian
terutamanya kalangan bayi dan orang tua [1m].
ibu yang pendapatan per kapita tinggi - menjaga kesihatan dan melahirkan
bayi yang sihat - menambahkan kadar kelahiran [1m].
pencapaian dalam bidang pendidikan antara kaum perempuan - lewat
berkahwin - tahap kesuburan wanita lebih tua adalah rendah [1m] mengurangkan kadar kelahiran; perempuan berpendidikan tinggi kini bekerja
= tidak mempunyai keluarg yang besar [1m].
tahap pendidikan yang tinggi meningkatkan amalan perancangan keluarga mengurangkan saiz keluarga [1m]; menggemari saiz keluarga yang kecil memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya [1m].
amalan perancangan keluarga telah merendahkan kadar kelahiran - 900 000
orang wanita di Malaysia mengamalkan perancangan keluarga pada tahun
1979 [1m].
faktor sosiobudaya - keluarga besar menambahkan rezeki hidup keluarga menambahkan kadar kelahiran [1m].
kerajaan Malaysia menggatakkan pertumbuhan penduduk untuk memenuhi
keperluan tenaga , pekerja dengan memberikan pengecualian cukai
tanggungan cuti bersalin [1m].
dan bayaran rawatan yang rendah di klinik atau di hospital kerajaan [1m].

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kadar kematian di Malaysia


kadar kematian di Malaysa menurun daripada 19.5% pada tahun l947 kepad;
4.6% pada tahun 1990 [1m].
faktor-faktor yang menyebabkan kadar kematian menurun:
peningkatan dalam taraf kesihatan - kerajaan Malaysia menyediakan
kemudahan perubatan di klinik dan di hospital kerajaan - mengenakan
bayaran rawatan yang rendah [1m], bayi diberikan suntikan cacar dan
suntikan tiga antigen dengan percuma di klinik dan di hospital kerajaan
[1m)]; susu percuma diberikan kepada ibu dan penduduk yang miskin [1m];

pelajar miskin diberikan makanan dan susu percuma di sekolah [1m]


peningkatan dalam taraf hidup dan sosioekonomi - menikmati makanan berzat
[1m]- menambahkan taraf kesihatan [1m]; kawasan petempatan dengan
kemudahan asas yang baik [1m]
bekalan air melalui paip dan kemudahan pembuangan najis serta sampah yang
baik ; bekalan air yang bersih menghalang penyakit seperti kelera dan tafiod
[1m].
pertumbuhan ekonomi negara sosioekonomi rakyat Malaysia - pendapatan per
kapita setahun rakyat Malaysia RM3734 (1980) [1m].
peningkatan taraf pendidikan rakyat Malaysia - memahami bahayanya
penyakit seperti malaria, deman denggi, dan AIDS [2m]; belajar cara-cara
menghindarkan atau mengurangkan kemungkinan menghidap penyakitpenyakit tersebut [1m].
kerajaan melancarkan program-program kesedaran tentang penyakit-penyakit
tersebut dan bagaimana mencegahnya melalui media massa seperti televisyen
[1m]; pelajar diberi pendidikan kesihatan supaya menjaga kesihatan dan
menjauhi penyakit [1m]; Kementerian Kesihatan mengadakan kempen anti
merokok, keburukan penyalahgunaan dadah , kencing manis, dan penyakit
jantung [2m].

Ciri-ciri tahap-tahap model peralihan demografi


tahap pertama: kadar kelahiran dan kadar kematian adalah tinggi [1m];
kadar pertumbuhan semula jadi rendah [1m]; kadar kelahiran tinggi kerana
kurang perancangan keluarga [1m]; kehendak ahli keluarga yang banyak
[lm]; keluarga besar - keluarga petani besar supaya anak-anak dapat
membantu mereka apabila anak-anak dewasa [1m]; kadar kematian tinggi
kerana kekurangan makanan yang seimbang dan berzat [lm]; taraf kesihatan
rendah [1m].
tahap kedua: peringkat awal perkembangan penduduk [1m]; kadar kelahiran
tinggi - kurang amalan perancangan keluarga [1m]; kadar kematian menurun
- maju dalam bidang perubatan, pemakanan, dan lebih perkhidmatan
kesihatan [2m]; kadar kelahiran tinggi dan kadar kematian menurun [1m];
kadar pertumbuhan semulajadi meningkat [m]; negara-negara yang
mengalami; tahap kedua - Myanmar, Argentina, dan Kemboja [2m].
tahap ketiga: kadar kelahiran mula menurun, kadar kematian menurun,
menjadi mantap [1m], kadar kelahiran menurun - penduduk mula
mengamalkan perancangan keluarga; kadar kematian menjadi mantap peningkatan dalam taraf kesihatan perubatan dan makanan [2m], negaranegara yang mengalami tahap ini - negara membangun yang sedang
memajukan bidang perindustriannya [1m] kadar pertumbuhan semulajadi
menurun dengan pesatnya - Malaysia, Thailand, dan Filipina [2m].
tahap keempat: kadar kelahiran dan kadar kematian adalah rendah [1m];
ekonomi negara stabil dan maju [1m], taraf hidup dan sosioekonomi tinggi

[1m]- merendahkan kadar kelahiran , meningkatkan taraf kesihatan


perubatan, dan pemakanan mengurangkan kadar kematian [2m], negaranegara yang mengalami tahap ini - Jepun, Amerika Syarikat dan Sweden
[2m].

Ciri-dri peralihan demografi di Malaysia


tahap pertama, dari tahun 1947 - 1956: kadar kematian kasar menurun
daripada 2% kepada 1% [1m] kerana terdapat kemajuan dalam bidang
kesihatan awam, perubatan, dan pemakanan yang baik [2m], terdapat pusat
kesihatan dan hospital di hampir seluruh negara [1m], penyakit dikawal malaria taun, dan tetanus [2m]; kadar kelahiran meningkat - kurang
mengamalkan perancangan keluarga [1m], mengalami pertumbuhan ekonomi
yang pesat [1m] - menambahkan peluang pekerjaan dan saiz keluarga [1m].
tahap kedua, dari tahun 1957 - 1964; kadar kelahiran kasar dan kadar
kematian kasar telah menurun secara perlahan-lahan [2m] - menyebabkan
kadar pertumbuhan meningkat 3% [lm], kadar kelahiran kasar menurun terdapat lebih pengamalan perancangan keluarga [1m], umur kahwin lebih
lewat kerana banyak perempuan yang melanjutkan pelajaran ke universiti
[1m],saiz keluarga menjadi kecil - lebih banyak perempuan mula
bekerja[1m], jumlah penduduk Malaysia bertambah -kemasukan Sabah dan
Sarawak pada 1963 [1m], kadar kematian menurun - terdapat kemajuan
dalam bidang perubatan, bekalan makanan yang mencukupi dan berzat
[2m], penyakit dapat dikawal - batuk kering, taun, dan disentri , imunisasi
diperkenalkan untuk mencegah penyakit batuk kering, campak, dan taun
[2m], kerajaan berusaha menjaga kebersihan alam sekitar memperkenalkan pelbagai peraturan dan undang-undang [1m].
tahap ketiga dari tahun 1965 - 1990: jumlah penduduk meningkat daripada
9.3 juta orang pada tahun 1965 kepada 18.4 juta orang pada tahun 1990
[1m], kadar kelahiran kasar dan kadar kematian kasar menurun dan menjadi
mantap [1m], kadar kelahiran kasar (2.8%) menurun, terdapat peningkatan
dalam taraf pendidikan negara [1m], kaum wanita kahwin lebih lewat kadar
kesuburan merosot - bilangan anak menurun [1m]; perancangan keluarga
dilaksanakan secara berkesan di seluruh negara [1m], kadar kematian (0.5%1
menurun - kemajuan dalam bidang perubatan dan program kesihatan awam ;
program moden mengawal penyakjt taun, batuk kering dan demam denggi
[2m], rakyat Malaysia - cukup makanan yang berzat [1m]

Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk di Malaysia


dari tahun 1947 - 1955

tahun 1947 hingga 1955 merupakan tahap pertama dalam peralihan


demografi Malaysia [lm].
pada tahap ini kadar kematian kasar menurun dan kadar kelahiran kasar
meningkat menyebabkan kadar pertumbuhan penduduk meningkat [1m].
kemajuan dalam perubatan dan kesihatan yang semakin meningkat
menyebabkan kadar kematian jatuh [lm].
kemudahan kesihatan dan infrastrukur seperti klinik dan hospital semakin
bertambah dan membolehkan penduduk mudah mendapat rawatan [lm].
kemajuan dalam bidan pemakanan juga semakin meningkat [lm].
dapat mengawal penyakit yang merebak seperti malaria, taun dan tetanus
[2m].
kadar kelahiran kasar meningkat dengan kemudahan perubatan yang
semakin meluas [1m].
umur kahwin masih di peringkat muda mempengaruhi kadar kelahiran kasar
yang tinggi [lm].
rakyat Malaysia pada tahap ini masih tidak mengamalkan perancangan
keluarga [lm].
perkembangan ekonomi bermula dan menghasilkan peluang pekerjaan yang
banyak - menggalakan pertambahan saiz keluarga [1m].

Sebab-sebab kadar kelahiran kasar dan kadar kematian kasar di Malaysia


menurun dari tahun 1965 - 1990
pada tahap ketiga dari tahun 1945 hingga 1990 kadar kelahiran kasar negara
ialah 2.8% [1m].
sebab-sebab kadar kelahiran kasar menurun:
dasar pendidikan negara untuk menghapuskan buta huruf dapat meningkatkan
taraf pendidikan [1m].
golongan wanita mendapat peluang menerima pendidikan taraf tinggi
menyebabkan sebahagian besar penduduk berkahwin lewat (kesuburan rendah
dan bilangan anak kurang) [lm].
kemajuan dalam bidang ekonomi dengan taraf pendidikan tinggi memberikan
peluang kepada golongan wanita bekerja dan giat dalam bidang ekonomi
[lm].
dasar kerajaan yang menggalakkan perancangan keluarga dengan
menubuhkan Lembaga Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Negara
pada tahun 1967 [lm].
matlamat dasar Kependudukan Malaysia untuk mengurangkan kadar
pertumbuhan penduduk dari 3% 1960 kepada 2% pada 1985 [lm]
sebab-sebab kadar kematian menurun:
kemajuan dalam bidang perubatan dan program kesihatan awam [1m].
wabak penyakit seperti cacar,demam denggi dan batuk kering dapat dikawal
hasil daripada perubatan moden [1m].
suntikan cacar dan batuk kering diberikan percuma kepada pelajar dan rakyat

[lm].
sejak awal tahun 1970an penyakit cacar dapat dihapuskan dengan bantuan
Pertubuhan Kesihatan Sedunia [1m].
jangkaan hayat dipanjangkan dengan kesedaran pentingnya pemakanan
berzat[1m].
pendidikan tentang pentingnya pemakanan berzat dan seimbang disalurkan
kepada semua lapisan rakyat melalui media massa [1m]
perkembangan infrastruktur seperti jaringan pengangkutan.

Faktor-faktor wanita lewat berkahwin


peratus wanita yang berkahwin sebelum umur 24 tahun di Semenanjung
Malaysia 21% menurun hampir 50% dari tahun 1931 hingga 1980 [lm].
faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ini:
golongan wanita/perempuan mendapat peluang yang banyak untuk mendapat
pendidikan dan melanjutkan pelajaran sehingga peringkat universiti [lm].
dengan taraf pendidikan yang tinggi, golongan wanita berpeluang mempunyai
karier yang mencabar [1m].
masa yang digunakan untuk mengejar pendidikan dan kerjaya melambatkan
umur berkahwin [lm].
perkemzbangan industri yang pesat menyediakan peluang pekerjaan yang
banyak kepada wanita juga membolehkan mereka berdikari dan
menangguhkan untuk berkahwin [1m].
Kesan-kesannya
mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk kerana mengurangkan kadar
kelahiran [lm].
tahap kesuburan wanita yang lebib tua lebih rendah [lm].
wanita yang berpendidikan tinggi juga meningkatkan amalan perancangan
keluarg [1m].
umur berkahwin yang lewat akan mengurangka saiz keluarga [1m]; pada
tahun 1979 lebih daripada 900 000 wanita mengamalkan perancangan
keluarga untuk menghadkan saiz keluarga atau tujuan kesihatan[1m]

Dasar kerajaan untuk mencapai 70 juta penduduk


pada akhir tahun l980an, kerajaan Malaysia menggalakkan pertumbuhan
penduduk mencapai 70 juta menjelan abad ke 21.
matlamat usaha ini untuk memenuhi keperluan tenaga kerja pada tahun
2020 [lm].
memberikan potongan cukai pendapatan tanggungan sehingga anak kelima
[1m].

memberikan cuti bersalin untuk pekerja dalam sektor awam sehingga anak
kelima [1m].
mengenakan kadar bayaran yang lebih rendah untuk wanita bersalin [1m].
memberikan cuti khas kepada pekerja ketika isteri bersalin [lm].
menggalakkan majikan menyediakan tempat penjagaan anak berhampiran
dengan tempat kerja untuk kemudahan wanita yang bekerja [lm].

Sebab-sebab Pantai Barat Semenanjung Malaysia menjadi tumpuan


Penduduk

kedudukan strategik di pertengahan jalan laut Selat Melaka- awal dimajukan


oleh Pihak lnggeris [1m].
terlindung daripada tiupan angin monsun seperti angia monsun barat- Pulau
sumatra[1m] dan angin Monsun timur laut oleh banjaran Titiwangsa perikanan dapat jalankan sepanjang tahun [1m].
keadaan bentuk muka bumi: tanah pamah yang lebar (20 hingga 30m); dan
panjang (800m) [1m].
tanih subur untuk pertanian - tanah aluvium di dataran Kedah Perlis untuk
penanaman padi; tanih laterit sepnjang kaki bukit Banjaran Titiwangsa untuk
penanaman getah dan kelapa sawit [2m];tanih gambut di sekitar Pekan
Nenas untuk penanaman nenas[1m].
perlombongan bijih timah enapan aluvium mewujudkan bandar Kuala
Lumpur, Ipoh, dan Seremban [2m].
tertumpuhnya kawasan perindustrian -Bayan Lepas, Shah Alam dan Petaling
Jaya[2m].
jaringan pengangkutan dan perhubungan yang baik memudahkan pergerakan
penduduk [1m]; perkembangan bidang pertanian, peindustrian dan
perniagaan [2m].
terletaknya bandar-bandar besar sebagai pusat pentadbiran dan perniagaanKuala Lumpur, Ipoh dan George Town [2m].
Pusat Pengajian tinggi-Universiti Malay,Universiti Kebangsaan Malaysia dan
Universiti Pertanian Malaysia [2m].
banyak peluang perkerjaan [1m]; pusat perlancongan -Melaka , Pulau Pinang
dan Kuala Lumpur[2m],pusat membeli belah yang besar, hospital besar[1m].

Ciri-ciri negara penduduk optimum


contoh negara yang dipilih ialah negara Jepun (1m)
ciri-cirinya:
pendaptan per kapita amat tinggi di Jepun > AS$ 10 000 [lm].
hampir semua penduduk digunakan untuk mengusahakan sumber dalam negeri

dengan sepenuhnya (76% jumlah penduduk bekerja) [1m].


Jepun mengembangkan teknologinya untuk mengusahakan sumber semula
jadinya secara maksimum [lm].
peratus penganggurannya sangat rendah 2.8% (1987) [lm].
75% jumlah penduduknya tinggal di bandar [1m].
kadar kenal huruf tinggi kerana penduduk wajib menghadiri sekolah selama 9
tahun [1m].
kadar pertumbuhan rendah, 0.7% setahun [1m]
kadar kelahiran kasar rendah [1m].
taraf kesihatan tinggi menyebabkan kadar kemtian rendah[1m].
jangkaan hayat 76 tahun [lm].
taraf hidup penduduk sangat tinggi [lm].
keadaan penduduk optimum tidak kekal [lm] jika penduduk bertambah
dengan pesat sumber semulajadi masih terhad kelebihan penduduk akan
berlaku [1m].

Faktor-faktor yang menyebabkan penduduk berpindah

Faktor-faktor tolakan
kurang peluang pekerjaan atau kehilangan pekerjaan menimbulkan masalah
pengangguran [1m].
menyebabkan kemiskinan dan kebuluran; memaksa penduduk berpindah ke
kawasan baru untuk mencari pekerjaan lain [1m].
persaingan dalam penggunaan tanah di luar bandar kerana bilangan
penduduk meningkat [1m]; antara petempatan dan pertanian - penduduk
berpindah ke bandar mencari pekerjaan kerana jenis pekerjaan di luar
bandar terhad [1m].
pendapatan pertanian kurang dan tidak tetap [lm].
bencana alam seperti banjir, angin taufan dan gempa bumi [2m] - letusan
gunung berapi Pinatubo di Filipina menyebabkan penduduk berpindah keluar
dari kawasan tersebut [1m].
peperangan menyebabkan pemindahan penduduk secara paksaan seperti di
Bosnia [1m].
masalah kekurangan perkhidmatan sosial dan kemudahan awam perkhidmatan perubatan, pendidikan, dan bekalan air bersih [2m]; kawasan
luar bandar kurang tempat hiburan untuk pemuda, kurang pusat beli-belah
yang besar, dan tempat rekreasi [2m]
taraf hidup di luar bandar adalah rendah [1m].
keadaan politik Hong Kong yang tidak menentu selepas tahun 1997
menyebabkan penduduk berasa bimbang - berhijrah ke negara lain seperti
Kanada [1m].

kos hidup yang tinggi [lm].


masalah bahasa dan budaya [1m]

Faktor-faktor tarikan
lebih peluang pekerjaan [1m]; lebih pilihan pekerjaan (perkilangan,
pembinaan, dan perniagaan [2m] - Petaling Jaya, Shah Alam, dan Kuala
Lumpur [2m].
keadaan politik yang stabil [lm] seperti Malaysia banyak menggalakkan
penghijrahan penduduk dari Indonesia, Thailand, dan Filipina [2m].
kemudahan perkhidmatan sosial dan perkhidmatan awam yang banyak
menarik penduduk; kemudahan pengajian tinggi - melanjutkan pelajaran
[1m] - Petaling Jaya mempunyai pusat pengajian kerajaan seperti Universiti
Malaysia dan swasta seperti - Kolej Taylors, Kolej Metropolitan, dan Kolej
Damansara Utama [2m].
sangat maju dalam kegiatan ekonomi - Lembah Klang banyak menarik
penduduk - memberikan peluang pekerjaan [1m]; gaji tinggi dan tetap [1m];
taraf hidup tinggi [1m].
di kawasan bandar - lebih banyak tempat hiburan unmk pemuda [1m], lebih
banyak pusat beli-belah yang besar, dan tempat rekreasi [1m].

Jenis-jenis migrasi dalaman di Malaysia


1. Migrasi dari luar bandar ke luar bandar
juga dikenal sebagai migrasi antara desa [1m].
berlaku antara negeri ataupun dalam negeri - semakin banyak berlaku di
Malaysia [1m].
digalakkan oleh rancangan pembangunan tanah kerajaan-UDA, KEJORA, dan
KETENGAH [2m].
kawasan luar bandar dibuka untuk tujuan pertanian [1m].
imigran yang terlibat - dari kawasan luar bandar yang kurang maju [1m];
tidak mempunyai tanah [1m]; kadar pengangguran tinggi [1m].
rancangan pembukaan tanah bertujuan membasmi kemiskinan [1m]mengimbangkan pembangunan ekonomi di kawasan luar bandar.
FELDA - memajukan 262 000 hektar tanah pertanian di Pahang, Jengka Tiga
Segi dan Pahang Tenggara [lm] - membuka tanah untuk ladang getah dan
kelapa sawit [1m].
FELDA membuka tanah di Johor Tenggara, Kelantan Selatan dan Terengganu
[2m] dan menyediakan kemudahan kediaman dan infrastruktur [1m].

1. Migrasi dari bandar ke bandar


juga dikenal sebagai migrasi antara bandar [1m].
berlaku dengan pesat antara tahun 1987 hingga 1990 [1m].
terdiri daripada tiga jenis migrasi, iaitu:
pertama, migrasi dari bandar kecil ke bandar yang sederhana besar seperti
dari Mentakab ke Kuantan [lm].
Kedua, migrasi dari bandar yang sederhana besar ke bandar yang lebih besar
seperti dari Kuantan ke Kuala Lumpur [1m].
Ketiga, migrisi dari bandar besar ke bandar kecil seperti dari Kota Kinabalu
ke Semporna[1m].
migrasi bandar berlaku kerana terdapat perkembangan industri perkilangan,
contoh dari George Town, Bukit Mertajam, dan Sungai Petani ke Seberang
Prai [1m].
pekerja ikhtisas, pekerja teknik, kerani, dan pekerja kilang yang menukar
pekerjaan [2m]; peniaga dan pekedai berhijrah untuk mendapat lebih
untung [1m]; pelajar berhijrah melanjutkan pelajaran [1m].
kesan-kesan migrasi bandar ke bandar - pertambahan dan kepadatan
penduduk di bandar-bandar yang menerima migran [1m]-jumlah penduduk
berkurang [1m] dan kepadatan Penduduk menurun di bandar-bandar asal
[1m]; infrastruktur dan perumahan di bandar yang menerima migran
berkembang [1m]

1. Migrasi dari bandar ke luar bandar


juga dikenal sebagai migrasi bandar-desa [1m].
Semenanjung Malaysia - sebanyak 130 778 orang penduduk yang berpindah
dari bandar ke luar bandar dalam tahun 1988 [1m]; Kedah (41.2%), Melaka
(39.1%); Pulau Pinang (39.3%); Selangor (26.5%) [2m].
faktor-faktor menyebabkan migrasi jenis ini:
bersara di kampung halaman untuk bersama keluarga [1m].
menukar pekerjaan [1m]- dipindahkan oleh majikan [1m].
mengikut keluarga yang pindah ke luar bandar [1m].
menikmati hidup yang lebih bersih, selesa, dan nyaman [lm].
kesan-kesan migrasi dari bandar ke luar bandar-kurang kesesakan di bandar
[1m]; pertambahan penduduk di luar bandar [1m].
Migrasi Antarabangsa di Malaysia
Emigrasi (keluar) dari Malaysia
kumpulan yang pertama terdiri daripada pekerja ikhtisas seperti doktor,
akauntan, dan peniaga [2m] yang berpindah ke Australia, Kanada, Great

Britain [2m] kerana terdapat peluang ekonomi yang baik.


kumpulan yang kedua terdiri daripada pelajar yang melanjutkan pelajaran
[1m]di Amerika Syarikat, Great Britain dan Australia [2m]; tidak kembali dan
bermastautin di negara tersebut [1m].
kumpulan yang ketiga terdiri daripada pekerja mahir dan separuh mahir
[1m]- Singapura, Jepun, dan Taiwan [2m]; sesetengah tidak mempunyai
permit [1m]; jenis emigran sementara kerana akan kembali [1m]; sebahagian
besar emigran adalah lelaki, antara umur 20 hingga 45 [1m]; kesan emigrasi
- lebih perempuan dalam kumpulan umur ini [1m]; kehilangan tenaga
pekerja mahir [1m].

Imigrasi (Masuk) ke Malaysia


kumpulan imigran yang pertama - buruh kontrak dan buruh tanpa permit
[1m] dari Indonesia, Thailand, dan Filipina [2m]; sesetengah imigran
mempunyai permit bekerja sebagai pembantu rumah, sektor pembinaan dan
pertanian [1m]; kebanyakan emigran Filipina -pembantu rumah; pendatang
Filipina masuk melalui Sabah [1m]; emigran Thailand masuk melalui utara
Seinenanjung Malaysia [1m].
kumpulan yang kedua- pekerja ikhtisas [1m] dari Amerika Syarikat, Kanada,
dan Great Britian [2m]; terlibat dalam bidang perubatan, pendidikan, dan
pengurusan [2m].
kumpulan yang ketiga - pelarian perang dari Indo-china dan Bosnia [1m];
sejak 1975, Malaysia menerima sebanygk 254 534 orang lndo-china[1m] ;
pelarian Vietnam - dipindahkan ke Australia, Kanada, dan Amerika Syarikat
[2m].
85 407 orang imigran diberi taraf pemastautin - kumpulan pertama dan
kedua serta wanita asing yang berkahwin dengan penduduk tempatan [1m].
faedah yang diperoleh hasil daripada imigasi - imigran mahir dan separuh
mahir mengatasi masalah kekurangan pekerja dalam bidang pertanian dan
pembinaan 1m]; pekerja ikhtisas memindahkan teknologi yang canggih
kepada pekerja tempatan [1m].
kesan imigrasi - persaingan antara pekerja asing dengan pekerja tempatan
seperti penjaja di Jalan Tuanku Abdul Rahman [1m]; merumitkan masalah
setinggan [1m]- Kuala Lumpur mempunyai 12 100 orang setinggan lndonesia
[1m]; masalah sosial seperti jenayah dan penyakit di kawasan setinggan [1m]
; pencemaran darat kerana tiada sistem pembuangan sampah-sarap yang
sistematik [1m]; kerajaan terpaksa bebelanja lebih untuk menyediakan lebih
kemudahan awam [1m].

Transmigrasi di Indonesia

definis-pemindahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain


dalam negara yang sama [1m].
Pemindahan penduduk dijalankan secara terancang [1m].
lndonesia - ditempatkan semula di kawasan luar bandar untuk mengatasi
masalah kesesakan penduduk [1m]; dipindahkan dari kawasan padat
penduduk ke kawasan jarang padat penduduk [1m]; dipindahkan dari satu
pulau ke pulau yang lain [1m].
Indonesia - dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang penduduk
[lm].
Indonesia - pemindahan penduduk dijalankan secara berperingkat [1m].
Indonesia - Repelita l (1969-1974) - 46 000 buah keluarga dipindahkan dari
Pulau Jawa ke Pulau Sumatera Kalimantan, dan Irian Jaya [2m]; Repelita 11,
111, IV -1 468 000 orang migran dipindahkan dari Pulau Jawa, Pulau Madura,
Irian Jaya [2m].
Indonesia - penduduk yang dipindahkan ke Pulau Sumatera untuk
menjalankan penanian dan perlombongan petroleum [1m].
Sumatera Selatan kemudahan asas dan pengangkutan di kawasan luar bandar
dimajukan [1m].
Mewujudkan petempatan baru dan bandar kecil -Balik Papan [1m].
memindahkan penduduk meluaskan peluang pekerjaan [1m]; membasmi
kezniskinan [1m]; mengimbangkan pembangunan ekonomi luar bandar [1m].

Kesan-kesan pertambahan penduduk yang pesat di kawasan bandar dan


kawasan luar bandar
Contoh mana-mana bandar samaada di Malaysia atau luar
Malaysia.
kepadatan penduduk di bandar meningkat [1m] - hidup dalam
keadaan sesak [1m].
perbelanjaan lebih untuk menyediakan pelbagai kemudahan
asas seperti sekolah, hospital, dan klinik [2m].
masalah kurang perumahan menimbulkan masalah kawasan
setinggan bagi kalangan penduduk miskin [1m].
masalah pengangguran di kalangan penduduk yang kurang
pendidikan [1m].
perkembangan industri pembinaan - tempat kediaman untuk
memenuhi permintaan penduduk [1m].
Penduduk menyediakan tenaga pekerja mahir, separuh
mahir,dan buruh untuk perkembangan industri tempatan
[1m].
kesesakan lalu lintas [1m].
pencemaran alam sekitar - pembuangan sampah-sarap [1m].
kesan-kesan pertambahan penduduk yang pesat terhadap
kawasan luar bandar:

tanah pertanian terhad [1m] - tanah semakin kecil, tidak


ekonomik untuk dikerjakan lagi [1m].
Pengangguran [1m].
pendapatan kurang dan tidak tetap - kebuluran [1m].

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTAMBAHAN PENDUDUK DI


NEGARA SEDANG MEMBANGUN DAN DUNIA KE TIGA
Kadar pertumbuhan semulajadi yang tinggi + ? %
Kadar kelahiran yang tinggi + ?% - kerana kemajuan teknologi perubatan.
Kadar kematian yang rendah - kerana kemjuan dalam bidang perubatan.
Kurangnya amalan perancangan keluarga.
Faktor keagamaan dan budaya yang menggalakkan anak yang ramai + cth
agama.
Kenaikan taraf hidup - keluarga mampu mempunyai anak yang ramai.
Perkahwinan pada usia muda - kebarangkalian mempunyai anak ramai
kerana kadar kesuburan yang tinggi + cth umur.
Taraf Pekerjaan - kebanyakan penduduk wanita merupakan suri rumah, dan
ini rnenggalakkan kelahiran.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTAMBAHAN PENDUDUK


YANG RENDAH Di NEGARA MAJU
Kemajuan dalam bidang pendidikan penduduk wanita bekerja dan ini
menghalang mereka mempunyai anak yang ramai.
Amalan perancangan keluarga.
Perkahwinan yang lambat - kurang kesuburan untuk melahirkan anak.
Budaya - tidak mahu anak yang ramai.
Pertumbuhan penduduk semulajadi yang rendah.
Kadar kelahiran yang rendah + ?%.
KESAN PERTAMBAHAN PENDUDUK DI NEGARA MEMBANGUN
Pengangguran - kerana kekurangan pekerjaan.
Taraf hidup yang rendah kerana upah yang rendah = kadar kemiskinan yang
tinggi.
Wujud kawasan setinggan kerana harga rumah yang tinggi.
Kurangnya kemudahan asas dan infrastruktur kerana kerajaan terpakasa
menyediakan peruntukan yang tinggi untuk membina sekolah dan hospital
Masalah sosial seperti menyamun kerana desakan kewangan.
Berlaku penghijrahan penduduk ke bandar-bandar + cth bandar.
Kadar kemiskinan meningkat menyebabkan kuasa beli rendah, amalan

pemakanan yang rendah.


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TABURAN PENDUDUK DI BANDAR
BESAR
Bentuk muka bumi tanah pamah yang rata sesuai untuk membina bangunan+
cth lokasi.
Terlindung dan angin ribut + cth lokasi.
Tanih yang sesuai untuk pertanian + (jenis tanih + tananman pasar.) + cth
lokasi.
Peluang pekerjaan dalam sektor industri, pertanian, perkhidmatan / gedung
perniagaan.
Kemnudahan asas seperti sekolah dan hospital + cth lokasi.
Kemudahan pengangkutan seperti jalan raya yang menghubungkannya
dengan bandar / kawasan lain.
Dasar kerajaan yang menyediakan kawasan petempatan + cth lokasi.
Terdapat sumber bahan mentah seperti arang batu / bijih timah yang
menyediakan peluang pekejaan +cth lokasi.
Faktor sejarah - petempatan awal + cth lokasi.
Pusat pengajian tinggi - pengambilan pelajar yang ramai setiap -tahun.
Pusat pelancongan yang menjadi tumpuan penduduk.
FAKTOR-FAKTOR YANG MENGGALAKAN MIGRASI DARI DESA KE BANDAR
Peluang pekerjaan yang banyak kerana terdapat industri kilang,
perkhidmatan + cth lokasi.
Mendapat gaji yang lumayan dan meningkatkan taraf hidup.
Kemudahan-kemudahan asas seperti sekolah dan hospital.
Faktor ketersampaian spt jalan raya yang menghubungi bandar dengan luar
bandar + cth lokasi.
Peluang pendidikan di bandar-bandar besar + cth bandar.
Peluang perniagaan di bandar-bandar + cth perniagaan.
Mcningkatkan pendapatan kerana ur)atl yang tinggi di bandar.
Mengikut keluarga spt bapa yang bekerja di bandar.
Pertukaran tempat kerja spt dari desa ke bandar.
KESAN MIGRASI DESA KE BANDAR
Peningkatan penawaran buruh untuk pelbagai sektor.
Peningkatan permintaan barangan kerana penduduk yang ramai +cth bandar.
Mangkin kepada pembangunan kernudahan asas dan inrastruktur.
Pertumuhan bandar-bandar satelit untuk menampung petempatan penduduk.
Peningkatan kadar pengangguran kerana penawaran buruh melebihi
permintaan.

Kenaikan harga barangan kerana permintaan yang tinggi.


Wujud kawasan setinggan kerana bayaran sewa yang tinggi +cth kawasan
setinggan.
Wujud masalah soisial seperti jenayah, mencuri dan pelacuran.
Penyakit mudah merebak di kawasan setinggan kerana sistem perparitan
yang tidak sempurna.
Kesesakan jalan raya kerana pertambahan bilangan kenderaan.
Pencemaran udara kerana asap kilang dan kenderaan + cth bahan
pencemaran.
Kurangnya kawasan hijau kerana ditebang untuk dijadikan kawasan
perumahan / jalan raya / kawasan industri +cth lokasi.
PROSES TRANSMIGRASI INDONESIA
Merupakan perpindahan penduduk antara daerah / negeri dalam negara yang
sama dan dibuat secara terancang. Ia adalah untuk penempatan semu1a
penduduk dan kawasan padat ke kawasan jarang.
Tujuannya adalah:
Membasmi kemiskinan.
Mengurangkan kesesakan penduduk bandar.
Mengurangkan pengangguran.
Memajukan kawasan yang jarang penduduk dengan aktiviti pertanian /
perlombongan.
Mewujudkan keseimbangan penduduk di antara daerah / negeri.
Perlaksanaan:
Telah dimulakan sejak zaman penjajahan lagi dan dikenali sebagai kolonisasi.
Setelah merdeka kerajaan telah meneruskan usaha ini.
Penduduk di Pulau jawa, Madura dan Bali dipindahkan ke Pulan Kalimantan.
Sulawesi, Sumatera dan Irian Jaya.
Dijalankan dalam 4 peringkat iaitu Replika 1(1960 - 1974) hingga Replika IV.
Penduduk yang berhijrah diberi tanah pertanian 2 hakter, rumah, bantuan
makanan 12 - I8 bulan, peralatan pertanian dan benih tanaman selama 3
tahun, lembu serta ayam itik.
KESAN TRANSMIGRASI
Kurangkan pengangguran di bandar-bandar besar spt Jakarta
Kurangkan masalah kemiskinan di bandar-bandar besar + cth bandar.
Membekalkan tenaga buruh ddam sektor pertanian dan perlombongan di
Pulau Sumatera, Sulawesi dll.
Perkembangan bandar spt Samarinda & Balikpapan.
Perkembangan Industri spt kilang papan.
Keseimbangan penduduk antara pulau+cth pulau.
Memajukan pulau-pulau dengan infrastruktur dan kemudahan asas seperti

jalan raya, hospital dan sekolah.


Meningkatkan pendapatan negara hasil ekspot pertanian dan perlombongan.
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN LEBIHAN PENDUDUK DAN KESANNYA
Sumber semulajadi yang tidak mencukupi untuk menampung keperluan
penduduk atau jumlah penduduk melebihi daya tampung negara.
Kadar pertumbuhan penduduk semulajadi yang tinggi >2 %
Kadar kelahiran +? % yang tinggi kerana kemajuan teknologi perubatan.
Kadar kematian yang rendah kerana kemudahan perubatan + cth
kemudahan.
Teknologi yang digunakan dalam pelbagai sektor masih rendah oleh itu hasil
keluaranya rendah.
Ekspot yang sedikit / rendah.
Amalan pembahagian tanah menyebabkan saiz tanah kecil/ tidak ekonomik.
Kekurangan tanah yang sesuai untuk pertanian.
Kekurangan industri kilang + cth industri.
Golongan muda ramai menyebabkan kadar pengangguran tinggi.
Kurang modal untuk memajukan industri.
KESAN
Kekurangan makanan untuk penduduk.
Kekurangan kemudahan asas seperti sekolah dan hospital.
Kurang infrastuktur spt elektrik dan jalan raya.
Kadar pengangguran tinggi >10%.
Pendapatan perkapita penduduk rendah dan di bawah paras kemiskinan.
Kadar kemiskinan tinggi.
Taraf kesihatan rendah kerana amalan pemakanan yang rendah lantaran
kemiskinan.
Daya beli penduduk rendah.
Wujud banyak masalah sosial spt jenayah & pelacuran.
Taraf pendidikan rendah menyebabkan kadar buta huruf meningkat.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANG PENDUDUK DAN KESANNYA
Sumber semulajadi tidak diusahakan sepenuhnya atau daya tampung negara
masih boleh menampung jumlah penduduk yang bertambah atau jumlah
penduduk tidak cukup untuk mengusahakan sumber semulajadi negara.
Kadar pertumbuhan penduduk semulajadi yang rendah.
Kadar kelahiran yang rendah.
Tanah dan mineral banyak belum diusahakan.

KESAN
Pendapatan perkapita yang tinggi dan masih boleh meningkat.
Banyak tanah tidak diusahakan.
Kekurangan tenaga buruh dalam bidang pertanian.
Banyak industri yang berasaskan teknologi kerana masalah buruh.
Taburan penduduk yang tidak sekata + cth negara.