Anda di halaman 1dari 8

*rpuaLrKA E srfitPEntxE

MINISTRIA E ARSIMIT

DIIE SPORTIT

MINISTRI

*rff!7,,",

Tiranii,,rPZ

44

zots

uouEznra

*,4f'aataoZ 44. 2045

'

PER

KRITERET DHE PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRTIUIT TE


KANDIDITEvn eE aruIxopE pER In,q.NSFERIM rE srupIMEvE onn pEn
pRoGRAu rE oyrE sruDIMI, NE pRocRAMET E cIKLIT rE pvrE rE srupIMEvE
ME KoHE TE PLoTE, NE msUTUCIONET PUBLIKU TE N.NSIMIT TE TRN:rE, NE

VITIN AKADEMIK

2015.2015

N mbeshtetje t nenit 102 te Kushtetuts t Republiks se Shqipris neneve 34,35 dhe 36 te


ligjit nr. 9741., date 21.05 .2007 "Pr arsimin e lartd n Republikn e Shqipris", nenit L35 te
f+iit rtr.80/2015 "Pdr arsimin e larte dhe krkimin shkencor nE institucionet e arsimit te larte ne
Republiken e Shqiprisd", dhe Vendimit nr. 638, datl22.07.20L5, t Keshillit t Ministrave, "PEr
kuotat e pranimit dhe l,arrtat e studimit, n ciklin e par dhe t dyt t studimeve, n
institucionet publike t arsimit t lart, ne programet e studimeve me koh6 t plot, per vitin
akademik 2015 -20'16", i ndryshuar,

uoHEZoJ:
1. Kandidatt aplikojn pran institucioneve publike t arsimit t lart per transferim t
studimeve dhe pr progrqm te dyt studimi, nga data 02 deri m dat 09 Nentor 2015.
2. Studenti qe aplikon p6r transferim studimesh, paraqet dokumentacionin e mposhtm
pran sekretarive msimore qe mbulojn programin prkates t studimeve:
a. Krkesn drejtuar institucionit publik t arsimit t lart (IAL) pr programin e
studimit, n tE cilin krkon t transferoj studimet (ose formulari i aplikimit);
b. Plani i plot i programit t studimit nga ku transferohef
c. Vrtetim t lists s notave, krediteve t fituara pr gdo lnd6 dhe detyrim t shlyer
n ciklin e dyt t studimeve, i cili do t shrbej pdr ekuivalentimin eventual t
lendeve te programit te studimit t ndjekur, si dhe Programeve/syllabuseve
prkatse te lendeve t shlYera;
d. Fotokopje t Diploms s Maturs Shteterore dhe te certifikats s notave t
noterizuar, e konfirmuar nga njsia perkatse arsimore vendore (DAR/ZA), ose
dublikatn e tyre. Kandidatt q kane prfunduar shkolln e mesme prpara hyrjes
n fuqi t vendimit nr. 876, dat 3.LL.2010 t Kshillit t Ministrave "Pr disa

e.

f.
g.
h.

ndryshime n Vendimin nr. 78, dat8.2.2006 t Keshillit t Ministrave "Pr krijimin


e Maturs Shtetrore dhe pranimet ne shkollat e larta publike", i ndryshuar,
paraqesin Dftesn e Pjekuris (origjinal ose n rast fotokopjeje te saj, t njsuar me
origjinalin, t konfirmuar nga njesia prkatse arsimore vendore DAR/ZA).
N rast se kandidatt kan prfunduar shkolln e mesme prpara hyrjes n fuqi te
Vendimit te KM m.876, da1r 3.1'1..2010 "Per disa ndryshime n Vendimin ru.78,
datd 8.2.2006 te Keshillit t Ministrave "Pr krijimin e Maturs Shteterore dhe
pranimet ne shkollat e larta publike", t ndryshuar, dhe kan dhn me sukses (me
rezultate kaluese) provimet me zgjedhje t Maturs Shteterore, paraqesin edhe
dokumentin prkats t lshuar nga Agjencia Kombtare e Provimeve.
Kandidatt q kane kryer shkolln e mesme jashte vendit duhet t dorezojn
dokumentin e njohjes t lshuar nga MAS, t shoqeruar me fotokopje t njsuar me
origjinalin n Republikn e Shqiperis;
Fotokopje e njsuar me origjinalin ne Republikn e Shqiprise tE diploms
universitare t ciklit t par t studimeve, s bashku me suplementin e diplomds ose
listen e notave. N munges t diploms IAL-t publike pajisin kandidatin me nj6
vertetim q provon mbarimin e studimeve konform ligjit m.9741., date 21:05 .2007,
"Pr arsimin e lart ne Republiken e Shqiprise", i ndryshuar, dhe akteve nnligjore
n zbatim te tii, si dhe lejon regjistrimin n ciklin e dyte t studimeve. Kandidati
paraqet vertetimin n IAL-n ku kerkon te aplikoje sipas afateve t parashikuara n
kete udhezim, dhe brenda 6 muajve, nse sht regjistruar pran ksaj IAL-je,
dorzon fotokopjen e njesuar me origjinalin t diploms s lshuar nga IAL-ja
perkatse. Pr diplomn universitare t ciklit te par t fituar jasht vendit, tE
depozitohet dhe vrtetimi i njsimit nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, ose n
munges te tij, nj dokument tjetr zyrtar mbi bazn e t cilit eshte kryer njsimi n
Republikn e Shqipris, t leshuar n vendin ku ka kryer studimet, q i lejon
regjistrimin dhe vazhdimin e studimeve universitare nE vendin prkats. N rast se
nuk jan prfunduar procedurat e njesimit, kandidati dorzon nj vrtetim q
konfirmon dorzimin n MAS te dokumentacionit te parashikuar pr njesimin e
diploms s ciklit t par, dhe brenda 45 diteve dorzon vrtetimin prkats tE

njsimi!

Fotokopja e dokufrrentit t identifikimit (kart identiteti ose pasaport);


Pagesn e tarifs sd regjistrimit prej 3,000lek, pr llogari t IAL-s prfituese;
Dy fotografi personale.
Dokumentacioni q disponohet n gjuhe te huaj duhet t jet i perkthyer dhe noterizuar n
Republikn e Shqipris.
aplikojn pr transferim studimesh te gjithe kandidatt q:
Kan perfunduar n Republiken e Shqipris me sukses studimet dhe jan pajisur
me diplom6n perkatEse ose me vrtetimin prkats, sipas prcaktimeve n germn
"f" tepiks 2 te ktij udhezimi, n nj program t ciklit t par "Bachelor" ose n nje
program te integruar t studimeve t ciklit t dyte, i cili rezulton i akredituar n
momentin e diplomimit t studentit, si dhe kan ndjekur nj program studimi t
ciklit t dyt brenda ose jasht vendit t akredituar n momentin e transferimi!

^J. Kan t drejte te

a.

b.

Jan diplomuar jashte vendit n nj program studimi te ciklit te par "Bachelor" ose
n nj program t integruar t studimeve t ciklit te dyt dhe kan kryer njesimin e
diploms pran MAS ose jane n proces njsimi, si dhe kan ndjekur nj program
studimi t ciklit t dyt t akredituar n momentin e transferimit brenda ose jasht

vendit.
4.

Transferimi i studimeve mund t bhet n nj program studimi te njejte ose tE ngjashm t


te njejtit cikl dhe tipologji. IAL-ja mund t percaktoj kritere t tjera shtes plr pLrzgSedhjen
e studentve q aplikojn per transferim apo per program t dyt studimi.

5.

IAL-te nuk mund te pranojn aplikime pr transferime gjat vitit akademik.


Transferimi i studimeve do te kryhet n zbatim t procedurave dhe afateve te parashikuara
ne kete udhezim.

6.

Transferimet nga IAL - t private bhet vetm nga programe t akredituara. IAL-ja mund
t prcaktoj kritere t tjera shtes t cilat prcaktohen n statut, n rregulloret prkatse.

7.

Studenti q aplikon pr transferim studimesh apo pr program t dyt studimi nuk duhet
te jet duke ndjekur njkohsisht nje prograrn tjetr studimi t gfaredolloj cikli, n IAL-I
publike e private.

8.

Per te aplikuar pr program t dyt studimi, studenti paraqet dokumentacionin e


parashikuar n germat "e"r "('r "g"r "W', "i", te pikes 2 te ketij udhzimi, si dhe
dokumentacionin e mposhtm, pran sekretarive mesimore q mbulojn programin
perkats t studimeve:
a. Krkes drejtuar IAL-s publike, n t cilin aplikon pr program t dyt6 studimi
,
(ose formulari i aplikimit); :
b. Fotokopje e njsuar me origjinalin n Republikn e Shqipris td diploms
universitafe t ciklit t dyte t studimeve, si bashku me suplementin e diplomds
ose list6n e notave. N munges t diplomds IAL-te publike pajisin kandidatin me
nj vrtetim qn.provon mbarimin e studimeve konform ligjit nr. 974'1., date
21,.05.2007, "Per alsimin e lart n Republikn e Shqipris", i ndryshuar, dhe akteve
nnligjore n zbatim te tij, si dhe lejon regjistrimin.nE ciklin e dyt t studimeve.
Kandidati paraqet vrtetimin n IAI-n ku krkon t aplikoj, sipas afateve t
parashikuara n kte udhzim, dhe brenda 6 muajve, nse sht regjistruar pran
ksaj IAL-je, dorzon fotokopjen e njsuar me origjinalin t diploms s lshuar nga
IAL-ja prkatse. Pr diplomEn universitare t ciklit t dyt t fituar jasht vendit,
te depozitohet dhe vrtetimi i njsimit nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Ne
munges rctij, nj dokument tjeter zyrtr mbi bazn e t cilit sht kryer njsimi n
Republikn e Shqipris6, te leshuar n vendin ku ka kryer studimet, q i lejon
regjistrimin dhe vazhdimin e studimeve universitare n vendin prkates.
Kandidatet t cilt nuk,kan njsuar diplomn universitare t fituar jashte vendit

aplikojn pr njohje diplome. Kandidati dorzon ne dosje nj vrtetim mbi


aplikimin e tij pr njsim diplome n MAS.
.

c.

plani i plot6 i programit t studimit prfshir dhe syllabuset prkatse, vrtetim i


lists sonotave ane rceaiteve t fituara pr gdo lnde dhe detyrim t shlyer, i cili do
te shrbej p6r njohjen e provimeve te shlyera dhe/ose e krediteve perkatese, nse
krkohetnjof4, provimeve t shlyera dhe/ose e krediteve prkatse.

"

g.

Kane te drejt t aplikojn per program te dyte studimi te giithe kandidatet q:


a. Kan perfunduar ne nepuUliken e Shqiperis me sukses studimet dhe jan pajisur
me diplomn prkatese ose me vrtetimin prkats, sipas pErcaktimeve n germn
,,f,, tepiter Z tb rctii udhezimi, n njE program t ciklit t pare "Bachelor" ose n nj
t
program t integruar t studimeve t ciklit t dyt, si dhe ne rye Program studimi
iittit t dyt, sifas prcaktimeve n germn "b" tepik6s 9 te ketii udhzimi, t cilt
rezultojne t akredituar n momentin e diplomimit t studentiU
b. Jane diplomuar jasht vendit n nj program studimi t ciklit t par Bachelor ose
n nje progru* t integruar t studimeve te ciklit t dyte, si dhe n nj program
studimi te;iHit te dyte;dhe kan kryer njsimin e diplomes pran MAS ose jan n
proces njsimi.

10.IAL-ja shpall listat e kandidateve q kan aplikuar pr transferim studimesh dhe ato t
Undiaat6ve q kand aplikuar per piogram t dyt studimi, n vende t dukshme brenda
dats L0 Nntor 2015.
11.

Aplikimet pr transferimin e studimeve dhe pn, program t dyt studimi shqyrtohen nga
komisioni/komisionet i/e ngriturf a p}r kt qellim nga IAL-ja nga data 11 Nntor 2015
deri m date 13 Nntor z1ls.Komisionet kryejne vleresimin e dosjeve ne zbatim tE kuadrit
ligjor e nnligjor nE fuqi, si dhe t kritereve t tjera shtes t miratuara n statutin apo
n
rr:egulloret pertatese t IAL-s dhe t programit t studimit, t cilat duhet t shpallen
ne
,rurid" t dukshme brenda dats 13 Nentor 2015. Kriteret e vlersimit t'i bhen me dije
momentin e aplikimit te gjithe kandidatve,,s bashku me pikt vlersuese pr gdo kriter
vlersimi.

qdo kriter vlersimi, dhe


12. Komisioni kryen renditjqn e kandidatEvebaztar n pik6zimin pr

vlerson kandidatt meistatusin fitues/jo fitues. Kto t dhna shpallen nga dekanati
prkates nE ambientet e fakultetit dhe IAL-s, si dhe faqet web prkatse, td plotsuara
,ipu, Tabelave nr. 1a dhe 1b t parashikuara n Shtojcn nr. L te ketij udhezimi,
respektivisht, per kandidatet qe kaniplikuar pr transferim studimesh dhe pr kandidatt
qe kane aplikuar pr program, te dyt studimi, brenda dats L6 Nntor 2015. IAL-te
fr4eS, nE forme,shkresore dhe elektronike n format Excel.
dergojne tabelat
"e
j.3. Kandidatt fitues kryejn regjistrimin e tyre prfundimtar n IAL ngadata16 deri m date
nga ku
20 Nntor 2015, duke'paraqit", dokumentin origjinal t qregjistrimit, nga IAL-ja
transferohet, i cili Prmban:
i. Emri, Atesia, Mbiemri;
ii. Datlindja;
iii. Vendlindja;

iv.

Shtetesia;

v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Numri i matrikullimit q ka pasur n programin e studimit t ciklit te par;


Emrtimi i IAL-s dhe i programit t studimit t ciklit t par, si dhe forma e

studimiU

.
Numri i matrikullimit, si dhe emrtimi i programit t studimit te ciklit t dyt
dhe fakultetit prkats nE IAL-n nga ku transferohe!
Cikli dhe forma e studimiU
Data e regjistrimit n programin e studimit t ofruar nga IAL-ja nga ku
transferoheU
Data e ndrprerjes s studimeve;

14. Me daft 23 Nentor 2015 IAL-ja shpall n vende t dukshme, publikon n faqen e saj web si
dhe ia prcjell MAS elektronikisht, listn emrore te kandidatve t regjistruar.
15.

IAL-te publike i drgojn MAS-it dhe AKP-s brenda dats 24 Nntor 2015, me shkrese
zyrtareprmes posts, listn e sfudentve t regjistrlar, n form shkresore dhe elektronike
n format excel, me qllim pajisjen me numr matrikullimi.

16. AKP brenda dats 21

Dhjetor 2015 i drgon IAL-ve publike n rrug postare, listn me

numrat e matrikullimit t studentve. IAL-t publike gregjistrojn studentt e papajisur me


numr matrikullimi, si dhe ia komunikojn gregjistrimin AKP-sE brenda L0 ditve nga
marrja e komunikimltzyrtar nga AKP me listat me nunuat e matrikullimit.
17. Ne te gjitha raste! kandidati duhet t nnshkruaj deklaratn sipas Shtojcs nr. 2 te ketij

Udhzimi
L8. Ngarkohen pr zbatimin e ketij Udhezimi, Sekretari i Pergjithshm, Drejtoria e Arsimit t
Lart dhe Shkencs, n Ministrin e Arsimit dhe Sportif Agjencia Kombetare e Provimeve,
si dhe institucionet publike t arsimit t lart.

Ky udhzim hyn n fuqi menjhere dhe botohet n "Flet orenZyrtate".

o
s
*v

ut

+J
.H

(g

.i
I

(E

0,)

o +,
J1
6
o

(a

C-.1

J1

:0.)

.l-)

.t+,

*pi

i2s

.H

0) -t

rt

EOJ
Fi
=

3o')

H
rH

.d
lr

:OJ

Hc

:o,

s
(a
o
F

:0J
rf'3bDE -

H
.H

rd

(6

: :_

(,)
:o)

't-t

+J

:o)

id>\

5 trt

+J

cti

tr

,>
'

tr
(6

J.t

!0J

:Q)

.C

-+,

t4 E

-!l

bci

:(U

:+r
r..oJ

d
d

!ot
aJ

-o
l<{

(s

pi !o)
.F
L.ri
(B.E

bd.=
:92 :E
+Ii

oq)

(n
!o)

E3',fl

li

F-V
-(Ud

(l)ti

>

.E,g

!qO"

ts

E
3or

'r

Hif u=e [g

:OJ

,E
nd "O

+, E

o
!ot
!H
s
.e \<r
-oG
''-{ 0) a
6(s :(D

l{

:Q)

6.E
s5 <'6
J4
-(g
HG)

:ol

:O)

E1

Irl

lr
tr

tr

itqJ
ottr9
:O iI.{

Z*,

tr
oH H
c, (B'!-r

fr

'ri.t-'l

Fi'O.-q.)

E'H.

,H tg .E 'g
=-g'EtE"ef;

:o

c,)

-E

!oJ

.t-,

-E

5 P,

tr
(6

g .E= HqE
HtEU.E+s

(E+)!Q)*.a

Pt

+J

:o)

toJ.l-.|6-0)

-s
d

tr

tt

OJ

d bo!q.q
-iC5O

:o)

.9

E
E

f*Es:f,*r,-=

O.

9+,
El (E ti (lJ

E
rJiEtrhi.a

F.

:o)

0)

'T

(t

IJ

Esrt:.H

o
l.i

t{

;!

E.H

6d

;$:r*rnx

:0)

,e

+r

JJ

-o

fiE

tr

t{

li

-G
o

F3

0)
qr

ri

9'r

'H .. 'd
.'1=c

tr

bo

d.

0)

VE'Fc

:o)

H
rH

(n

9'r

r(uH

A.

3U, *gE

5
o

0)

EF

:o)

HEEE=E*s

9a

F.

tr
5
sr
l.i

E s-'E.- Po,E

5
(+{

+,

:(u

'd:(uP(s-c,)

tr

o.r

.l-)

J4 'i

9r

uY

o 'n r{
)1
6
o

+i

1+{

{B

cl

:0.)

E X = E'o
F-8
>EJ1

+)

Et{5

'H,.-L

,q
t)

6
li

xct

v.g'eg

,t
#
Ii

:o
.L'

tr

or=
!tv

A
H

J1

:o)

IH

:o'}1
0. -

Er

.Fl

SF*.EE

ti

tr

(I)J1 JltriO

tr

E69-e

'1J

o
.H

+J

L
((!

:o)
P
P
.,_l

EuEeE

)1

)
J

:o)

:;s
EE Ta
9E

(,

U).r -V ts tri \iE

!tH
#
ra

.=

F{

6l

cO

r<

Fi

6l

co

Shtoica nr.2

Deklarat

Un i nnshkruari

lindur me

emri atsia mbiemri

me kart identiteti/PasaPorte nr.


1.

2.
3.

4.

5.

6.

Ministrine e Arsimit dhe


Autorizoj institucionin e arsimit te larte
Sportit dire Agjencin Kombtare t Provimeve pr trajtimin e t dhnave t mia personale ne
klader te apliliimit dhe regjistrimit pr vazhdimin e studimeve universitare n Institucionin e
sipErcituar, si dhe publikimin eventual te tyre.
Altorizoj, gjithashtu Ministrin e Arsimit dhe Sportit dhe Agjencin KombEtare tE Provimeve
per kryerjen e te gjitha verifikimeve dhe marrjen et gjitha informacioneve lidhur me: studimet
univeisitare ku kim aplikuar p6r t'u regjistruar, periudhn e studimeve t kryera m par, dhe
qdo lIoj verifikimi tjetr qe lidhet me sa m sipdr.
Deklaroj se nuk kam aplikuar pr t'u regjistruar n asnj institucion tjetr t arsimit t 1art6, pr
vitin akademik 2015-201,6.
Deklaroj se nuk po ndjek ndonj6 program tjetr studimi n institucione t tjera te arsimit t
lart, dhe se nuk do t ndjek njekohsisht nje program tjetr studimi, deri n p6rfundimin e
programit t studimit ku po aplikoj.

Deklaroj se jam-njohur me Udhzimin e Ministrit t Arsimit dhe Sportit "Per kriteret dhe
procedurat e pranimit dhe regjistrimit t kandidatve qe aplikojn pr transferim t studimeve
dhe per program t dyte studimi, n programet e ciklit te dyte t studimeve me koh t plot,
instiiucioneipublike t arsimit tE lart, n vitin akademik 2015- 20L6" dhe jam i qart pr
procedurat e aplikimit pr transferimfprogram te dyt studimi, si dhe plotsoj kriteret e
parashikuara n Urdhrin e Ministrit t Arsimit dhe Sportit "Per shprndarjen e kuotave t
tansferimit te studimqye, si dhe kuotat pr programe t dyta studimi, n programet e ciklit t
dyte t studimeve me ltohe t p1ot6,'Master profesional' dhe "Master i shkencave" f "Mastet i
uit"rr" te bukura", n vitin. akademik 2015-201,6",. plt te aplikuar Per transferim
studimesh /programt dyt studimi.
Deklaroj se jam njohur nE momentin e aplikimit me kriteret e tjera shtes t miratuara n
statutin apo rregulloret prkatse t IAL-se dhe t programit t studimit, si dhe me pikt
vlersuese pr qdo kriter vlersimi, dhe jam dakord pr sa m sip6r.
Deklaroj vrtetsin e t dhnave dhe dokumenteve t paraqitur. Jam i vetedijshlm se, n rast
deklarimi t t dhnave t pavrteta apo te paraqitjes s dokumenteve t falsifikuara apo me t
dhena jo t vrteta, jam subjekt i masave t parashikuara n Kodin Penal dhe aktet e tiera ligjore
e nenligjore n fuqi. N rast dyshimi pr vrtetsin e informacionit te deklaruar, Ministria e

Arsimit dhe Sportit dhe/ose Agjencia, Kombtare e Provimeve dhe/ose IAL-ja nisin
procedurn e konEollit tE tyre duke ia percjell keto t dhna eventualisht edhe organeve
kompetente.
Emr Mbiemr
i punonjsit t sekretarisE msimore

Emr Atsi Mbiemr


i kandidatit

Firma

Fiflrra

Data:

Vendi:

!..,