Anda di halaman 1dari 4

BAB 10: LAPORAN AUDIT

Pengenalan

- Juruaudit perlu menyemak semula dan menilai rumusan-rumusan yang dibuat


hasil bukti-bukti yang diperolehi yang akan digunakan sebagai asas untuk
melahirkan pendapat ke atas penyata kewangan
- Penyemakkan semula dan penilaian yang dibuat melibatkan pembentukkan
rumusan yang menyeluruh samada;
i. Penyata kewangan telah disediakan mengikut prinsip perakaunan yang
diterima umum dan ianya telah diamalkan secara tekal
ii. Penyata kewangan telah memenuhi peraturan-peraturan dan peruntukkan
undang-undang
iii. Semua perkara yang material telah dibentangkan dengan secukupnya
dalam penyata kewangan

Definisi
- Pendapat juruaudit tentnag persembahan penyata kewangan yang telah
disediakan oleh entity yang diaudit
- Laporan mestilah ditulis dengan jelas mengenai pendapat yang dilahirkan oleh
juruaudit

Unsur-unsur Asas
1. Tajuk
- Tajuk “Laporan Audit” adalah biasa digunakan
- Tujuanya adalah untuk membantu pembaca mengenali laporan audit dan dapat
membezakan dengan mudah dari laporan-laporan yang diterbitkan oleh pihak
lain
2. Kepada Pihak yang Ditujukan
- Menstilah ditujukan kepada pihak tertentu seperti pemegang saham atau
lembaga pengarah entity

3. Mengenalpastian penyata kewangan


- Nama entity, tarikh dan jangka masa yang diliputi oleh penyata kewangan

4. Rujukan kepada standard atau amalan perakaunan yang diikuti


- Merujuk kepada panduan pengauditan antarabangsa atau kepada standard atau
amalan yang telah mmenjadi mantapdisesebuah Negara
- Para pembaca memerlukannya sebagai kepastian bahawa suatu pengauditan
telah dijalankan selaras dengan standard dan amalan pengauditan

5. Pendapat keatas penyata kewangan


- Laporan hendaklah menyatakan pendapat juruaudit tentang persembahan
penyata kewangan entity mengenai kedudukan kewangan dan hasil kendalian
operasi entity itu

6. Tandatangan
- Laporan hendaklah ditandatangani oleh firma audit, nama juruaudit atau kedua-
duanya

7. Alamat jururaudit
- Mesti menyatakan lokasi tertentu yang biasanya bandar di mana juruaudit
menempatkan pejabatnya
8. Tarikh laporan
- Tarikh yang digunakan adalah tarikh dimana selesainya kerja-kerja audit
dilaksanakan
- Tujuanya adalah untuk memaklumkan kepada para pembaca bahawa juruaudit
mengambil kira kesan keatas penyata kewangan hasil dari peristiwa-peristiwa
dan urusniaga-urusniaga yang diketahui oleh mereka terjadi sehingga ke tarikh
berkenaan

Jenis-jenis pendapat
1. Pendapat ke atas syarat
- Juruaudit berpuas hati dalam semua aspek material
- Laporan audit mestilah dalam bentuk yang jelas melahirkan kepuasan

2. Pendapat bersyarat
- Juruaudit membuat kesimpulan bahawa ia tidak boleh mengeluarkan pendapat
tanpa syarat
- Walaupun begitu, kesan dari sebarang ketidak setujuan, ketidakpastian, atau
batasan keatas skop kerja adalah tidak begitu penting
- Keadaan yang boleh menyebabkan pendapat bersyarat :
Batasan keatas skop kerja juruaudit
- Timbul batasan keatas skop kerja, contohnya, apabila syarat-syarat ikat
janji menyekat juruaudit dari menjalankan sesuatu tatacara yang pada
pendapat juruaudit adalah sangat penting dan perlu dilaksanakan untuk
audit tersebut
- Laporan juruaudit harus menerangkan batasan-batasan berkenaan
dengan cara penyusunan kata-kata untuk menyampaikan pendapat
tersebut
Tiada persetujuan diantara juruaudit dengan pihak pengurusan iaitu :
a. Kebolehterima prinsip-prinsip perakaunan yang dipilih oleh
pelanggan
b. Kaedah penggunaan prinsip perakaunan tersebut merangkumi kecukupan
pembentangan maklumat didalam penyata kewangan
c. Pematuhan penyata kewangan kepada peraturan-peraturan dan
kehendak-kehendak undang-undang yang berkaitan

Ketidakpastian
- Ketidak pastian yang wujud yang memberikan kesan material kepada
penyata kewangan
- Laporan perlu menerangkan keadaan ketidakpastian tersebut serta
membuat rujukan di dalam nota kepada penyata kewangan yang akan
membincangkannay dengan lebih lanjut

3. Pendapat bertentangan
- Dikeluarkan apabila kesan dari ketidakpastian adalah terlalu menyerap kepada
penyata kewanagn sehingga juruaudit memutuskan bahawa suatu syarat dalam
laporan audit tidak cukup untuk membentangkan penyata kewangan yang
mengelirukan atau tidak lengkap

4. Pendapat penafian
- Dikeluarkan apabila didapati yang kemungkinan kesan dari batasan skop kerja
atau ketidakpastian secara keseluruhannya adalah sangat material sehingga
menyebabkan juruaudit tidak berupaya untuk member pendapat keatas penyata
kewangan