Anda di halaman 1dari 18

NAMA : _____________________________________

:_______________

TINGKATAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MENUMBOK


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015

1449/2

MATEMATIK TINGKATAN 4
Kertas 2
Oktober
2 jam

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Tulis nama dan tingkatan anda pada ruangan
yang disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:
Bahagian A dan Bahagian B.
3. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan
Bahagian B.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Kod Pemeriksa:
Bahagian

4. Tulis jawapan anda pada ruang yang disediakan


dalam kertas soalan ini. Tunjukkan kerja mengira
anda. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan
markah.
5. Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan
jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan
yang baru.

6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut


skala kecuali dinyatakan
7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan dan
ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan.
8. Satu senarai rumus disediakan di halaman 2 hingga
3.
9. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik
yang tidak boleh diprogram.

10. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas


peperiksaan pada akhir masa peperiksaan.

Markah
Penuh
3

10

11

12

12

13

12

14

12

15

12

Soalan

Markah
Diperolehi

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak.


Disediakan oleh

Disemak oleh

Disahkan oleh

NANCY CHOONG SIEW LING


Guru Mata Pelajaran
SMK Menumbok

MASINAU HUSIN
PK Pentadbiran
SMK Menumbok

TN HJ MOHD ALI MD YASSIN


Pengetua
SMK Menumbok

RUMUS MATEMATIK
Rumus-rumus berikut boloeh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang
biasa digunaan.

1
2

10

a m a n a m n

Teorem Pithagoras

c2 a2 b2

a m a n a mn
11

P ( A )=

(a m ) n a mn
3

P ( A' ) 1 P ( A)

1 d b

A
ad bc c a
1

4
5

n( A)
n (S)

12

y 2 y1
x 2 x1

13

Jarak

( x1 x 2 ) 2 ( y1 y 2 ) 2

14

m=

pintasan y
pintasanx

Titik tengah

x1 x 2 y1 y 2
,

2
2

( x, y )

Purata laju=

jarak yang dilalu


masa yang diambil

Min=

hasil tambah nilai data


bilangandata

Min=

hasil tambah(nilai titik ten gah kelas x kekerapan)


hasil tambah kekerapan

1449/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

BENTUK DAN RUANG


1
hasil tambah dua sisi selari tinggi
2
1

Luas trapezium =

Lilitan bulatan =

d 2j
j 2
3

Luas bulatan

2jt
4

Luas permukaan melengkung silinder

4j 2

Luas permukaan sfera =

Isipadu prisma tegak = luas keratan rentas

panjang

j 2 t
7

Isipadu silinder =

1 2
j t
3
8

Isipadu kon =

4 3
j
3
9

Isipadu sfera =
1

10
11

tinggi

Isipadu piramid tegak =


luas tapak
Hasil tambah sudut pedalaman poligon

(n 2) 180
=
12

1449/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

panjang lengkok sudut pusat


=
lilitan bulatan
360o

13

luas sektor sudut pusat


=
o
luas bulatan
360

14

PA '
PA

Faktor skala,

15

Luas imej =

k2

luas objek

Bahagian A
[52 markah]
Jawab semua soalan dalam bahagian ini.
1. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta,

=PQ R . Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan

(a)

P R

(b)

P ( Q R' ) .
[3 markah]

Jawapan :
(a)

(b)

2. Harga 1 kg gula dan 1 kg tepung gandum ialah RM11. Beza harga antara 3 kg dan 1 kg tepung gandum
ialah RM5.

1449/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

Berapakah harga, dalam RM, bagi 1 kg gula?


[4 markah]
Jawapan :

3. Seketul batu dilontarkan dari tebing sungai. Ketinggian, h dalam meter, batu itu pada masa t saat selepas
dilontarkan ialah

h=40 t5 t 2 .

Bilakah batu itu mencecah permukaan air?


[4 markah]
Jawapan :

1449/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

4. Rajah 4 menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak mengufuk PQRS. X adalah titik tengah bagi QS.
(a) Pada Rajah 4, tandakan sudut di antara satah XPQ dengan tapak PQRS.
(b) Hitung sudut di antara satah XPQ dengan tapak PQRS.
[3 markah]
Jawapan :
(a)

(b)

5. Rajah 5 (a) menunjukkan sebuah bekas berbentuk silinder berisi dengan air. Rajah 5(b) menunjukkan
sebuah bekas berbentuk kuboid yang kosong. Ke semua air dalam bekas silinder itu dituangkan ke dalam
kuboid itu.

22

=
Dengan menggunakan
7

, hitung tinggi air, dalam cm, dalam bekas kuboid itu.


[4 markah]

1449/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

Jawapan :

6. (a) Nyatakan sama ada setiap pernyataan berikut adalah benar atau palsu.
(i)
(ii)

8 2=4

atau

82=16

Unsur-unsur dalam set


dalam set

A={12,15,18 } boleh dibahagi tepat dengan 3 atau unsur-unsur

B={4,6,8 } adalah gandaan 4.

(b) Tulis akas bagi implikasi berikut.


2
Jika x=4 , maka x =16

(c) Tuliskan Premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut


Premis 1
:
Jika x lebih besar daripada sifar, maka x ialah nombor positif.
Premis 2
:
...................................................................................................
Kesimpulan
:
6 ialah nombor positif.
(d) Tuliskan dua implikasi daripada ayat berikut.

3 m> 15 jika dan hanya jika

m>5
[6 markah]

Jawapan :

1449/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

(a) (i)

...............................................................................................................................................

(ii)

...............................................................................................................................................

(b) ............................................................................................................................................................
(c) Premis 2

......................................................................................................................
......................................................................................................................

(d) Implikasi 1

......................................................................................................................
......................................................................................................................

Implikasi 2

......................................................................................................................
......................................................................................................................

7. Dalam Rajah 7, graf menunjukkan PQ dan RS adalah garis lurus. Persamaan garis lurus RS ialah

2 y=x+12.

1449/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

Carikan
(a) kecerunan garis lurus RS.
(b) pintasan-x garis lurus RS.
(c) persamaan garis lurus PQ
[5 markah]
Jawapan :

8. En Zulkifli merupakan seorang arkitek. Dia dikehendaki menyediakan satu pelan untuk pembinaan sebuah
kolam renang yang berbentuk segi empat tepat. Diberi bahawa panjang kolam itu adalah 6 m lebih

1449/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

10

daripada lebarnya dan satu lorong dengan lebar 1 m dibina disekeliling kolam renang itu. Jika luas kolam
renang itu termasuk lorong sekelilingnya ialah 72m2, cari panjang kolam renang yang akan dibina itu.
[5 markah]
Jawapan :

9. En Low menjual kedua-dua cat berwarana putih dan biru dalam tin besar dan kecil. Harga jualan tin besar
bagi setiap warna ialah RM x dan tin kecil bagi setiap warna ialah RM y. Bilangan tin bagi setiap jenis cat
yang dijual dalam sehari diberi dalam Jadual 11.

1
Warna

Besar (1 kg)

Kecil ( 2

Putih

Biru

kg)

Jumlah pendapatan hasil jualan cat putih ialah RM68 dan cat biru ialah RM32.
(a) Tulis dua persamaan yang menghubungkan data di atas.
(b) Seterusnya, hitung nilai x dan nilai y.
[6 markah]

10. Rajah 9 menunjukkan sektor OQPT dan ORS, dengan pusat sepunya O. OQS dan OTS ialah garis lurus. Q
dan T adalah masing-masing titik tengah bagi OR dan OS dan

1449/2

=OS=14 cm.

[Lihat halaman sebelah


SULIT

11

Menggunakan

22
7 , hitungkan

(a) perimeter, dalam cm, kawasan yang berlorek itu.


(b) luas, dalam cm2, seluruh rajah itu.
[6 markah]

Jawapan :

1449/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

12

11. (a) Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu.
Sebilangan garis lurus mempunyai kecerunan positif.
(b) Tuliskan akas bagi implikasi berikut

Jika

3 m=3 , maka m=27

(c) Lengkapkan perkataan majmuk di ruang jawapan dengan menulis perkataan atau atau dan untuk
membentuk satu pernyataan benar.
(d) Tulis Premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut.

2 A

Premis 1

Jika A ialah satu nombor ganjil, maka

ialah satu nombor genap.

Premis 2

...............................................................................................................

Kesimpulan

2 3 ialah satu nombor genap.

(e) Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor 3, 15, 35, 63, ....... yang mengikut pola
berikut

3= ( 4 1 ) 1
15=( 4 4 ) 1
35=( 4 9 )1
63= ( 4 16 )1
[6 markah]
Jawapan :
(a) ...................................................................................................... ..........................................................
(b) ..................................................................................................................................................................

(c)

2 =8

...........................................................

(d) Premis 2

5 =10.

............................................................................................................................
............................................................................................................................

(e) Kesimpulan

1449/2

............................................................................................................................

[Lihat halaman sebelah


SULIT

13

Bahagian B
[48 markah]
Jawab semua soalan daripada bahagian ini.
12. (a) Lengkapkan Jadual 12 di ruang jawapan bagi persamaan
nilai
y apabila

x=4 dan

y=83 x2 x2 dengan menulis nilai-

x=1 .
[4 markah]

(b) Untuk ceraian soalan ini, guna kertas graf yang disediakan. Anda boleh guna pembaris fleksible.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi-y,
luksi graf

y=83 x2 x2 bagi 5 x 3 dan 27 y 9 .


[4 markah]

(c) Daripada graf di 12 (b), cari

x=2.4

(i)

nilai y apabila

(ii)

nilai positif x apabila

y=1
[4 markah]

Jawapan :

y=83 x2 x2

(a)
x

27

3.5

19

(b) Rujuk graf


(c) (i)

y = ................................................

(ii)

x = ................................................

1449/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

14

13. Rajah 14 menunjukkan umur, dalam tahun, bagi 30 orang peserta dalam suatu pertandingan.
35

41

40

26

27

27

22

31

33

40

45

23

24

35

30

38

14

36

44

34

28

29

30

35

17

19

37

34

23

32

Rajah 14
(a) Berdasrakan data pada Rajah 14, lengkapkan Jadual 14 di ruang jawapan.

[3 markah]

(b) Nyatakan kelas mod.

[1 markah]

(c) Berdasarkan Jadual 14, hitung min anggaran umur bagi peserta dalam pertandingan tersebut.
[3 markah]
(d) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 tahun pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 orang
peserta pada paksi mencancang, lukis satu histogram bagi data tersebut.
[4 markah]
(e) Berdasarkan histogram di 14 (d), nyatakan bilangan peserta yang berumur kurang daripada 28 tahun.
[1 markah]
Jawapan :
(a)
Selang Kelas (Umur)

Kekerapan

Titik Tengah

11 15
16 20
21 25
26 30
31 35
36 40
41 45
(b)
(c)

1449/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

15

(d) Rujuk graf


(e)

5 p 220 q2 .

14. (a) (i) Faktorkan selengkapnya

(ii) Selesaikan persamaan

x 15
x .
2
[6 markah]

(b)

RAJAH 14 (b)
Dalam Rajah 14 (b), PRS ialah garis lurus dan R ialah titik tengah PS. Diberi

sin PRQ=

3
5

, cari

panjang, dalam cm, bagi QR.


[4 markah]

(c)

RAJAH 14 (c)
Rajah 14 (c) menunjukkan graf

y=cos

untuk

0 360 . Cari nilai p dan nilai q.


[2 markah]

1449/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

16

Jawapan :
(a) (i)

(ii)

(b)

1449/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

17

(c)

15. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan taburan jisim, dalam kg, bagi 80 orang pengakap.
Jisim (kg)
Kekerapan

35 39
4

40 44
9

45 49
10

50 54
22

55 59
21

60 64
11

(a) (i) Nyatakan kelas mod.


(ii) Hitung min anggaran jisim bagi kumpulan pengakap itu.

65 69
3
[4 markah]

(b) Berdasarkan jadual di (a), lengkapkan jadual di ruang jawapan untuk menunjukkan kekerapan
longgakan taburan jisim itu.
[2 markah]
(c) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5kg pada paksi mengufuk dan 2cm kepada 10 orang
pengakap pada paksi mencancang, lukis sebuah ogif bagi data itu.
[4 markah]
(d) Diberi 25% daripada pengakap dalam kumpulan itu berjisim kurang daripada x kg. Dengan
menggunakan ogif yang telah dilukis di (c), cari nilai x.
[2 markah]
Jawapan :
(a)

(b)
Sempadan atas (kg)
34.5

Kekerapan
Longgakan
0

39.5

1449/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

18

(d)

KERTAS SOALAN TAMAT

1449/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT