Anda di halaman 1dari 31

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang Kurikulum

Dalaman

Luaran

(S)KEKUATAN:
90% guru mempunyai
pengalaman lebih 5 tahun
Guru berbudaya kerja positif
dan kerja berpasukan
Guru bersedia untuk
mengadakan kelas tambahan
Prasarana sekolah mencukupi
Kemudahan makmal komputer
yang mencukupi
Strategi SO

(O)PELUANG:
Sokongan kewangan daripada PIBG
Sokongan daripada pihak agensi luar dan 1. Meningkatkan pencapaian
akademik dengan kerjasama
swasta
antara guru, PIBG, komuniti
Sokongan daripada komuniti setempat,
setempat, agensi luar, pihak
PPD, JPN dan KPM
swasta, PPD, JPN dan KPM

(C)CABARAN:
Strategi SC
Ekspektasi ibu bapa/penjaga terhadap
5. Memastikan PdP dijalankan
sekolah tinggi dengan menyerahkan
dengan berkesan melalui
anak mereka 100% kepada sekolah
perkongsian kemahiran dan
Pengaruh pusat permainan video dan
pengalaman dalam kalangan
cyber
guru
cafe
Terdapat murid dan ibu bapa/penjaga
kurang mementingkan pencapaian murid
dalam pelajaran

(W)KELEMAHAN:
Peratus pencapaian band 6 dalam semua mata
pelajaran amat rendah
Peratus pencapaian lulus iaitu melebihi band 3
masih tidak memuaskan
Segelintir guru tidak bersikap inisiatif
Tidak cukup guru opsyen dan guru
terlatih terutamanya guru Sejarah, Pendidikan
Seni dan Bahasa Inggeris
Strategi WO
2. Meningkatkan peratus pencapaian band 6 dalam
semua mata pelajaran melalui pengiktirafan dan
insentif oleh PIBG dan agensi luar
3. Meningkatkan penggunaan ICT semasa
PdP dan melaksanakan program perkembangan
staf
4. Meningkatkan motivasi murid secara berkala
Strategi WC
6. Meningkatkan pencapaian akademik
murid dengan mengadakan program
bersama ibu bapa/penjaga

PELAN STRATEGIK BIDANG KURIKULUM


SMK GUAR PERAHU INDAH TAHUN 2014-2016

Isu

Prestasi
akademik
kurang
cemerlang

Masalah

Matlamat

Strategi

Indikator
Pencapaian

Peratus
murid yang
mendapat
band 6
dalam
semua mata
pelajaran
tidak
melebihi 1%
dalam PBS

Meningkatkan
peratus murid
yang mendapat
band 6 dalam
semua mata
pelajaran
sehingga
melebihi 18%
menjelang 2016

1. Meningkatkan pencapaian akademik


dengan kerjasama antara guru,
PIBG, komuniti setempat dan
agensi luar
2. Meningkatkan peratus pencapaian
band 6 dalam semua mata pelajaran
melalui pengiktirafan dan insentif
oleh PIBG dan agensi luar

Meningkatkan
peratus murid
yang mendapat
band 3 ke atas
dalam semua
mata pelajaran
sehingga
melebihi 30%
menjelang 2016

3. Meningkatkan penggunaan ICT


semasa PdP dan melaksanakan
program perkembangan staf
4. Meningkatkan motivasi murid secara
berkala
5. Memastikan PdP dijalankan dengan
berkesan melalui perkongsian
kemahiran dan pengalaman dalam
kalangan guru
6. Meningkatkan pencapaian akademik
murid dengan mengadakan program
bersama ibu bapa/penjaga

Peratus
murid yang
mendapat
band 3 ke
atas dalam
semua mata
pelajaran
tidak
melebihi 10%
dalam PBS

Sasaran (ETR)
*TOV

2014

2015

2016

peratus
murid
mendapat
band 6
dalam
semua mata
pelajaran

0%

7%

13%

19%

peratus
murid
mendapat
band 3 ke
atas dalam
semua mata
pelajaran

10%

17%

24%

32%

*Keputusan PBS pada akhir tahun 2013


Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang Kurikulum (SPM)
Dalaman

Luaran
(O)PELUANG:
Sokongan kewangan daripada PIBG
Sokongan daripada kolej swasta berdekatan
Sokongan daripada komuniti setempat, GO
dan NGO

(S)KEKUATAN:
85% guru mempunyai
pengalaman lebih 5 tahun
80% guru berbudaya kerja
positif
Guru bersedia untuk
mengadakan kelas tambahan
Prasarana sekolah mencukupi
Strategi SO

(W)KELEMAHAN:
Peratus pencapaian SPM dari segi semua A
belum tercapai
Pencapaian GPS SPM hanya memuaskan
Segelintir guru tidak bersikap inisiatif
Tidak cukup guru opsyen dan guru
terlatih terutamanya guru bahasa Melayu

6. Meningkatkan pencapaian
akademik dengan kerjasama
antara guru, PIBG, komuniti
setempat, GO dan NGO

7. Meningkatkan pencapaian peratus A melalui


pengiktirafan dan insentif oleh PIBG dan NGO
8. Meningkatkan penggunaan ICT semasa
P&P dan melaksanakan program
perkembangan staf
9. Meningkatkan motivasi murid secara berkala
Strategi WC

(C)CABARAN:
Strategi SC
Ekspektasi ibu bapa/penjaga terhadap
10. Memastikan PdP dijalankan
sekolah tinggi dengan menyerahkan anak
dengan berkesan melalui
mereka 100% kepada sekolah
perkongsian kemahiran dan
Pengaruh pusat permainan video dan cyber
pengalaman dalam kalangan
cafe
guru
Ada Ibu bapa/penjaga kurang mementingkan
pelajaran anak-anak mereka
60% murid tidak mementingkan pelajaran dan
5% murid bekerja selepas waktu
persekolahan

Strategi WO

7. Meningkatkan pencapaian akademik


murid dengan mengadakan program
bersama ibu bapa/penjaga

PELAN STRATEGIK BIDANG KURIKULUM (SPM)


SMK GUAR PERAHU INDAH TAHUN 2014-2016

Isu

Masalah

Prestasi
akademik
kurang
cemerlang

Peratus
murid yang
mendapat A
dalam semua
mata
pelajaran
tidak
melebihi 1%
dalam SPM
Peratus
murid lulus
tidak
melebihi 98%
dan GPS
melebihi 5.53
dalam SPM

Matlamat
Meningkatkan
peratus murid
yang mendapat
A dalam semua
mata pelajaran
SPM sehingga
melebihi 15%
menjelang 2016
Meningkatkan
peratus murid
lulus SPM
sehingga
mencapai 100%
dan GPS SPM
tidak melebihi
4.65 menjelang
2016

Strategi
1. Meningkatkan pencapaian
akademik dengan kerjasama
antara guru, PIBG, komuniti
setempat, GO dan NGO
2. Meningkatkan pencapaian
peratus A melalui
pengiktirafan dan insentif oleh
PIBG dan NGO
3. Memastikan PdP dijalankan
dengan berkesan melalui
perkongsian kemahiran dan
pengalaman dalam kalangan
guru
4. Meningkatkan penggunaan ICT
semasa P&P dan melaksanakan
program perkembangan staf
5. Meningkatkan motivasi murid
secara berkala
6. Meningkatkan pencapaian
akademik murid dengan

Indikator
Pencapaian

Sasaran (ETR)
*TOV

2014

2015

2016

peratus murid
mendapat A
dalam semua
mata
pelajaran SPM
peratus murid
lulus dan GPS
SPM

mengadakan program bersama


ibu bapa/penjaga
*Keputusan terbaik SPM tiga tahun terkini

PELAN TAKTIKAL
UNIT KURIKULUM
SMK GUAR PERAHU INDAH
2014
(PBS MENENGAH RENDAH DAN SPM)

PELAN TAKTIKAL 2014


Bidang Kurikulum (PBS MENENGAH RENDAH)
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru
Bil.

Program

PERMATA
HATI PBS

GELIGA
SAKTI PBS

STANDING
ON THE
EYES PBS

4
5

ITS EASY
PBS
YES I CAN
PBS

Objektif
Meningkatkan peratus murid
yang mendapat band 6
dalam semua mata pelajaran
sehingga melebihi 6%
menjelang 2014
Meningkatkan peratus murid
yang mendapat band 6
dalam semua mata pelajaran
sehingga melebihi 6%
menjelang 2014
Meningkatkan peratus murid
yang mendapat band 6
dalam semua mata pelajaran
sehingga melebihi 6%
menjelang 2014
Meningkatkan peratus murid
yang mendapat band 3 ke
atas dalam semua mata
pelajaran sehingga melebihi
16% menjelang 2014
Meningkatkan peratus murid
yang mendapat band 3 ke
atas dalam semua mata

Tanggungjawab

Tempoh

G.K.Bidang,
K.Panitia dan
guru mata
pelajaran

Mei
2014

G.K.Bidang,
K.Panitia dan
guru mata
pelajaran

Februari
September
2014

G.K.Bidang,
K.Panitia dan
guru mata
pelajaran

Februari
September
2014

G.K.Bidang,
K.Panitia dan
guru mata
pelajaran

Februari
September
2014

G.K.Bidang,
K.Panitia dan
guru mata

Februari
September
2014

Kos/ Sumber
RM3000
Semua
panitia mata
pelajaran
SPM dan PIBG
RM3000
Semua
panitia mata
pelajaran
SPM dan PIBG
RM3000
Semua
panitia mata
pelajaran
SPM dan PIBG
RM 3000
Semua
panitia mata
pelajaran
SPM
RM 3000
Semua
panitia mata

Indikator
Pencapaian

TOV

ETR

peratus murid
mendapat band
6 dalam semua
mata pelajaran

0%

7%

peratus murid
mendapat band
6 dalam semua
mata pelajaran

0%

7%

peratus murid
mendapat band
6 dalam semua
mata pelajaran

0%

7%

10%

17%

10%

17%

peratus murid
mendapat band
3 ke atas dalam
semua mata
pelajaran
peratus murid
mendapat band
3 ke atas dalam

pelajaran sehingga melebihi


16% menjelang 2014

pelajaran
SPM

pelajaran

semua mata
pelajaran

PELAN TAKTIKAL 2014


Bidang Kurikulum (SPM)

Bil.

Program

PERMATA
HATI SPM

GELIGA
SAKTI
SPM

STANDING
ON THE
EYES
(SPM)

ITS EASY
(SPM)

YES I CAN
(SPM)

Objektif
Meningkatkan peratus murid
yang mendapat A dalam
semua mata pelajaran SPM
sehingga melebihi 5%
menjelang 2014
Meningkatkan peratus murid
yang mendapat A dalam
semua mata pelajaran SPM
sehingga melebihi 5%
menjelang 2014
Meningkatkan peratus murid
yang mendapat A dalam
semua mata pelajaran SPM
sehingga melebihi 5%
menjelang 2014
Meningkatkan peratus
murid lulus SPM sehingga
mencapai 100% dan GPS
SPM tidak melebihi 5.24
menjelang 2014
Meningkatkan peratus
murid lulus SPM sehingga
mencapai 100% dan GPS
SPM tidak melebihi 5.24
menjelang 2014

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/ Sumber

Mei
2014

RM3000
Semua panitia
mata pelajaran
SPM dan PIBG

Februari
Oktober
2014

RM3000
Semua panitia
mata pelajaran
SPM dan PIBG

Ogos
Oktober
2014

RM3000
Semua panitia
mata pelajaran
SPM dan PIBG

G.K.Bidang, Ketua
panitia dan guru
panitia mata
pelajaran

Ogos
Oktober
2014

RM 3000
Semua panitia
mata pelajaran
SPM

G.K.Bidang, Ketua
panitia dan guru
panitia mata
pelajaran

Ogos
Oktober
2014

RM 3000
Semua panitia
mata pelajaran
SPM

G.K.Bidang, Ketua
panitia dan guru
panitia mata
pelajaran
G.K.Bidang,
Kaunselor, Ketua
panitia dan guru
panitia mata
pelajaran
G.K.Bidang,
Kaunselor, Ketua
panitia dan guru
panitia mata
pelajaran

Indikator
Pencapaian
Peratus
mendapat A
dalam semua
mata pelajaran
SPM
Peratus
mendapat A
dalam semua
mata pelajaran
SPM
Peratus
mendapat A
dalam semua
mata pelajaran
SPM

TOV

ETR

0.48%

5.48%

0.48%

5.48%

0.48%

5.48%

Peratus murid
lulus dan GPS
SPM

96.85%
dan
5.54

100%
dan
5.24

Peratus murid
lulus dan GPS
SPM

96.85%
dan
5.54

100%
dan
5.24
7

PELAN OPERASI
UNIT KURIKULUM
SMK GUAR PERAHU INDAH
2014
(PBS MENENGAH RENDAH DAN SPM)

Pelan Operasi 1 Bidang Kurikulum (PBS Menengah Rendah)


Nama Program

PERMATA HATI PBS

Objektif

Meningkatkan peratus murid yang mendapat band 6 dalam semua mata pelajaran sehingga melebihi 6% menjelang
2014

Tempoh

Mei 2014

Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat

20% murid tingkatan 3 yang memperoleh band 3 ke atas dalam PBS 2013

Proses Kerja

Kaunselor dan guru panitia mata pelajaran


1.
2.
3.
4.
5.

Taklimat program pada awal bulan Mei 2014


Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PBS 2013
Perbincangan pelaksanaan
Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

10

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh

:
:
:

Pelan Operasi 2 Bidang Kurikulum (PBS Menengah Rendah)


11

Nama Program

GELIGA SAKTI PBS

Objektif

Meningkatkan peratus murid yang mendapat band 6 dalam semua mata pelajaran sehingga melebihi 6% menjelang
2014

Tempoh

FebruariOktober 2014

Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat

20% murid tingkatan 3 yang memperoleh band 3 ke atas dalam PBS 2013

Proses Kerja

Guru panitia mata pelajaran


1.
2.
3.
4.
5.

Taklimat program pada bulan Januari 2014


Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PBS 2013
Perbincangan pelaksanaan
Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

12

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh

:
:
:

Pelan Operasi 3 Bidang Kurikulum (PBS Menengah Rendah)

13

Nama Program

STANDING ON THE EYES (PBS)

Objektif

Meningkatkan peratus murid yang mendapat band 6 dalam semua mata pelajaran sehingga melebihi 6% menjelang
2014

Tempoh

Ogos Oktober 2014

Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat

20% murid tingkatan 3 yang memperoleh band 3 ke atas dalam PBS pada pertengahan tahun 2014

Proses Kerja

Guru panitia mata pelajaran


1.
2.
3.
4.
5.

Taklimat program pada bulan Julai 2014


Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PBS pada pertengahan tahun 2014
Perbincangan pelaksanaan
Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

14

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh

:
:
:

Pelan Operasi 4 Bidang Kurikulum (PBS Menengah Rendah)


15

Nama Program

ITS EASY (PBS)

Objektif

Meningkatkan peratus murid yang mendapat band 3 ke atas dalam semua mata pelajaran sehingga melebihi 16%
menjelang 2014

Tempoh

Ogos Oktober 2014

Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat

50% murid tingkatan 3 yang memperoleh band 3 ke bawah dalam PBS pada pertengahan tahun 2014

Proses Kerja

Guru panitia mata pelajaran


1.
2.
3.
4.
5.

Taklimat program pada bulan Julai 2014


Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PBS pada pertengahan tahun 2014
Perbincangan pelaksanaan
Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

16

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh

:
:
:

Pelan Operasi 5 Bidang Kurikulum (PBS Menengah Rendah)


17

Nama Program

YES I CAN (PBS)

Objektif

Meningkatkan peratus murid yang mendapat band 3 ke atas dalam semua mata pelajaran sehingga melebihi 16%
menjelang 2014

Tempoh

Ogos Oktober 2014

Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat

50% murid tingkatan 3 yang memperoleh band 3 ke bawah dalam PBS pada pertengahan tahun 2014

Proses Kerja

Guru panitia mata pelajaran


1.
2.
3.
4.
5.

Taklimat program pada bulan Julai 2014


Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PBS pada pertengahan tahun 2014
Perbincangan pelaksanaan
Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

18

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh

:
:
:

Pelan Operasi 1 Bidang Kurikulum (SPM)


Nama Program

PERMATA HATI SPM


19

Objektif

Meningkatkan peratus murid yang mendapat A dalam semua mata pelajaran SPM sehingga melebihi 5% menjelang
2014

Tempoh

Mei 2014

Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat

10% murid tingkatan 5 yang memperoleh A,B dan C dalam PPT 2014

Proses Kerja

Kaunselor dan guru panitia mata pelajaran


1.
2.
3.
4.
5.

Taklimat program pada bulan Mei 2014


Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PPT
Perbincangan pelaksanaan
Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

20

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh

:
:
:

Pelan Operasi 2 Bidang Kurikulum (SPM)


Nama Program

GELIGA SAKTI SPM

21

Objektif

Meningkatkan peratus murid yang mendapat A dalam semua mata pelajaran SPM sehingga melebihi 5% menjelang
2014

Tempoh

FebruariOktober 2014

Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat

10% murid tingkatan 5 yang memperoleh A,B dan C dalam PAT tingkatan 4 tahun 2013

Proses Kerja

Kekangan

Guru panitia mata pelajaran


1.
2.
3.
4.
5.

Taklimat program pada bulan Januari 2014


Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
Perbincangan pelaksanaan
Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

22

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh

:
:
:

Pelan Operasi 3 Bidang Kurikulum (SPM)


Nama Program

STANDING ON THE EYES (SPM)

Objektif

Meningkatkan peratus murid yang mendapat A dalam semua mata pelajaran SPM sehingga melebihi 5% menjelang
2014
23

Tempoh

Ogos Oktober 2014

Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat

10% murid tingkatan 5 yang memperoleh A,B dan C dalam PPT 2014

Proses Kerja

Kekangan

Guru panitia mata pelajaran


1.
2.
3.
4.
5.

Taklimat program pada bulan Julai 2014


Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PPT
Perbincangan pelaksanaan
Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

24

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh

:
:
:

Pelan Operasi 4 Bidang Kurikulum (SPM)


Nama Program

ITS EASY (SPM)

Objektif

Meningkatkan peratus murid lulus SPM sehingga mencapai 100% dan GPS SPM tidak melebihi 4.65 menjelang 2016

25

Tempoh

Ogos Oktober 2014

Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat

Murid tingkatan 5 yang memperoleh D, E dan G dalam PPT 2014

Proses Kerja

Kekangan

Guru panitia mata pelajaran


1.
2.
3.
4.
5.

Taklimat program pada bulan Julai 2014


Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PPT
Perbincangan pelaksanaan
Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

26

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh

:
:
:

Pelan Operasi 5 Bidang Kurikulum (SPM)


Nama Program

YES I CAN (SPM)

Objektif

Meningkatkan peratus murid lulus SPM sehingga mencapai 100% dan GPS SPM tidak melebihi 4.65 menjelang 2016
27

Tempoh

Ogos Oktober 2014

Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat

Murid tingkatan 5 yang memperoleh D, E dan G dalam PPT 2014

Proses Kerja

Kekangan

Guru panitia mata pelajaran


1.
2.
3.
4.
5.

Taklimat program pada bulan Julai 2014


Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PPT
Perbincangan pelaksanaan
Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

28

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh

:
:
:

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2014 Bidang Kurikulum (PBS MENENGAH RENDAH)

29

Bil
1
2
3
4
5

Program

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Penilaian Keberkesanan
Program

Cadangan Penambahbaikan

Catatan

PERMATA
HATI PBS
GELIGA SAKTI
PBS
STANDING ON
THE EYES
(PBS)
ITS EASY
(PBS)
YES I CAN
(PBS)

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai
:
Tarikh
:
ULASAN:........................................................................................................................................
LAPORAN DISEDIAKAN OLEH: .............................................................................................

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2014 Bidang Kurikulum (SPM)

30

Bil
1
2
3
4
5

Program

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Penilaian Keberkesanan
Program

Cadangan Penambahbaikan

Catatan

PERMATA
HATI SPM
GELIGA
SAKTI SPM
STANDING
ON THE EYES
(SPM)
ITS EASY
(SPM)
YES I CAN
(SPM)

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh

:
:
:

31