Anda di halaman 1dari 4

• Kata nama merupakan kata yang merujuk kepada orang, binatang, tempat, benda maujud,

benda bukan maujud dan sebagainya.

• Kata nama dapat digolongkan kepada:

 Kata nama am
 Kata nama khas

⇒ Kata Nama Am

• Kata nama am ialah kata yang menyatakan makna benda, perkataan, atau konsep yang umum
sifatnya

• Kata nama am hidup. Contohnya: pengetua, ayam, guru, tentera dan kambing

• Kata nama am tak hidup. Contohnya: maktab, sekolah, persastuan, pertubuhan dan padang

• Kata nama am konkrit. Contohnya: kereta, lori, kapal terbang, gunung dan komputer

• Kata nama am abstrak. Contohnya: cerita, roh, masalah, pendapat dan kisah

⇒ Kata Nama Khas

 Kata nama khas merupakan kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang
khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar

 Kata nama khas hidup. Contohnya: Perdana Menteri, Rosilawati dan Sang Kancil

 Kata nama khas tak hidup. Contohnya: Kedah Darul Aman, Malaysia, Masjid Negara,
Pahlawan Pasir Salak dan Panasonic
• Kata Ganti Nama Diri

• Kata ganti nama diri ialah kata yang menjadi pengganti kata nama orang
• Kata ganti nama diri dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu:

 Kata ganti nama diri pertama. Contohnya: saya, aku, beta, kami dan kita
 Kata ganti nama diri kedua. Contohnya: awak, kamu, kalian, anda dan engkau
 Kata ganti nama diri ketiga. Contohnya: beliau, dia, nya, baginda dan mereka

• Kata Ganti Nama Diri Singkat

• Beberapa kata ganti nama diri di atas dapat disingkatkan seperti yang berikut:

 Engkau menjadi kau


 Aku menjadi ku
 Kamu menjadi mu
 Dia dan ia menjadi nya

• Sungguhpun kata-kata di atas disingkatkan tetapi maknanya tetap sama


• Dalam tulisan, kata singkat kau, mu, dan nya hendaklah dicantumkan dengan kata lain yang
menyertainya
• Kata singkat kau diletakkan di awal kata sahaja

 Lukisan yang kaulukis itu sungguh menarik.

• Kata singkat ku boleh diletakkan di awal atau akhir kata

 Datanglah ke rumahku pagi esok.


 Kusakiti hatimu yang tulus cintaku.

• Kata singkat mu diletakkan di akhir kata

 Dengarkan sebuah lagu untukmu.

• Kata singkat nya diletakkan di akhir kata sahaja


 Lukisannya sungguh menarik.

• Kata Ganti Nama Tunjuk

• Kata ganti nama tunjuk ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan seseorang, sesuatu
benda, atau perkara
• Ada dua kata ganti tunjuk sahaja, iaitu ini dan itu
• Tugas kata ganti nama tunjuk dan ayat-ayat contohnya adalah seperti yang berikut:

 Sebagai penanda kata nama, iaitu yang hadir selepas kata nama
 Sebagai subjek dalam ayat
 Sebagai prediket yang dikedepankan dalam bentuk ayat songsang
 Sebagai penentu belakang

• Kata Ganti Nama Tempat

• Kata ganti nama tempat ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama tempat.
Kata ganti tersebut ialah sini, sana, dan situ

• Kata Ganti Nama Tanya

• Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membina ayat-ayat Tanya. Kata ini digunakan untuk
bertanya tentang manusia, binatang, benda, tempat, dan bilangan. Contoh kata ganti nama
tersebut ialah siapa, apa, mana dan berapa
• Siapa digunakan untuk bertanya orang
• Apa digunakan untuk bertanya tentang binatang atau benda
• Berapa digunakan untuk bertanya bilangan atau jumlah sesuatu
• Mana digunakan untuk bertanya tentang manusia, binatang, benda, dan tempat

• Kata Ganti Tak Tentu

• Kata ganti tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak
tentu seperti
• Apa-apa digunakan untuk mengganti nama benda atau hal yang tidak tentu

Mana-mana digunakan untuk mengganti nama benda atau nama tempat yang tidak tentu

Anda mungkin juga menyukai