Anda di halaman 1dari 6

ANALISIS SWOT (STRENGHT, WEAKNESS, OPPORTUNITY, THREAT)

PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa), SK PETRI JAYA


KEKUATAN

PELUANG

1. Pendedahan maklumat tentang bahaya dadah kepada setiap murid


dengan menyediakan sudut pendidikan anti dadah dan buletin

1. Murid-murid memberikan kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan


seperti pertandingan berkaitan mata pelajaran RBT

bahaya dadah.
2. Pendidikan Pencegahan Dadah diserapkan dalam P&P.
KELEMAHAN
1. Faktor sosioekonomi murid yang kurang pendedahan tentang ilmu
sebenar dalam pendidikan pencegahan dadah.

ANCAMAN
1. Pengaruh persekitaran yang kurang kondusif seperti pergaulan bebas
dan sebagainya.
2. Peranan media yang menyediakan pelbagai pendedahan kepada
aktiviti tidak sihat.

ANALISIS MATRIKS TOWS

PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa), SK PETRI JAYA

PELAN STRATEGIK UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDA) 2016 2018

SK PETRI JAYA, JOHOR

ISU
Pengetahuan
mengenai
pendidikan
dadah kurang
dikalangan
murid

Pendedahan
kepada gejala
negatif yang
meluas melalui
media massa

MASALAH

MATLAMAT

Pengetahuan
yang kurang
boleh
menyebabkan
terjebak dengan
dadah

Meningkatkan
pengetahuan
dan kesedaran
murid tentang
bahaya dadah

Murid terdedah
dengan
pelbagai
maklumat dan
gejala negatif
melalui media
massa

Menerapkan
nilai positif dan
membentuk jati
diri yang tinggi
melalui
pelbagai
program anti
dadah

Sasaran
TOV

90%

90%

2015

2016

2017

2018

92% 96% 98% 100%

92% 96% 98% 100%

STRATEGIK

KPI

1. Memperbaharui sudut
pendidikan pencegahan
dadah
2. Memperbaharui maklumat
pencegahan dadah melalui
PdP

Pengetahuan
mengenai
bahaya dadah
di kalangan
murid
meningkat

1. Mengadakan program
Minggu anti dadah
peringkat sekolah
2. Menggalakkan penglibatan
murid dalam program anti
dadah di luar sekolah

Penglibatan
murid dalam
aktiviti anti
dadah
peringkat
sekolah dan
luar sekolah
meningkat

Pelan Taktikal
2016

PELAN TAKTIKAL 2016 - 2018


PROGRAM

TANGGU
NG
JAWAB

TEMPOH /
MASA

KOS /
SUMBER

Mengemaski
ni sudut
maklumat
PPDa di
sekolah

GB
GPK HEM
Unit
PPDa

Januari
hingga
April

Sekolah

Mengadakan
program
Minggu anti
dadah
peringkat
sekolah

GB
GPK HEM
Unit
PPDa

April

Sekolah

OBJEKTIF

TOV

ETR

INDICATOR
PENCAPAIAN

Muridmurid
dapat
akses
maklumat
mengenai
pendidikan
dan
pencegaha
n dadah
dengan
mudah
dan
berkesan
di sekolah
Membentu
k jati diri
yang
tinggi di
kalangan
murid
disamping
menyediak
an
alternative
aktiviti
yang
berfaedah

Pengetah
uan murid
mengenai
pendidika
n dadah
masih
kurang

Pengetahuan
murid
mengenai
pendidikan
dadah
meningkat
60%-80%

Gejala negatif
dan
penglibatan
murid dengan
dadah adalah
sifar

Gejala
dadah di
kalangan
murid
adalah
sifar

Penglibatan
murid dalam
aktiviti yang
berfaedah
sama ada di
sekolah atau
luar sekolah
meningkat
50%

Murid
menglibatkan
diri dengan
pelbagai
aktiviti sihat
yang
berfaedah

PELAN OPERASI

Nama Program

Kemaskini sudut PPDa

Objektif

Memberi pendedahan pendidikan dadah secara easyaccess kepada semua warga sekolah pada bila-bila
masa

Tempoh

Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran

Semua guru, murid dan kakitangan SK Petri Jaya

Guru Terlibat

GPK HEM dan Unit PPDa

Proses Kerja

Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan

Kekangan

Masa / Kewangan

Pemantauan

GB, GPK HEM

Penilaian

Peningkatan pengetahuan murid mengenai bahaya


dadah dan pencegahannya

Nama Program

Minggu Anti Dadah peringkat sekolah

Objektif

Menggalakkan murid menglibatkan diri dengan


pelbagai aktiviti sihat yang berfaedah di samping
membentuk jati diri yang tinggi

Tempoh

April

Kumpulan Sasaran

Semua murid

Guru Terlibat

GPK HEM dan Unit PPDa

Proses Kerja

Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan

Kekangan

Masa / Kewangan

Pemantauan

GB, GPK HEM

Penilaian

Penglibatan murid dalam pelbagai aktiviti sihat dan


berfaedah