Anda di halaman 1dari 35

PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI

EROPAH
Reggio Emilia
Merupakan sebuah bandar kecil di Italy Pada penghujung Dunia kedua, seorang gu
ru bernama Loris Malaguzzi dengan bantuan beberapa orang guru lain dan ibu bapa
telah membentuk satu sistem pendidikan untuk kanakkanak pada peringkat awal iait
u 4 bulan hingga 6 bulan. Sekolah ini diurus oleh bandar tersebut Sekolah in
i berasaskan prinsip Sosio-Konstructivis spt Dewey, Montessori, Piaget dan Vygot
sky.
4 komponen Pendekatan Regio Emilia ialah: Keistimewaan y wujud pd setiap kanak
2 Contoh: mereka berpotensi,bersedia,berminat dan bermotivasi tinggi memahami da
n mengetahui berkenaan persekitarannya. Peranan guru iaitu Contoh: sedar poten
si kanak2 di bawah seliaan mereka dan membina pengajaran dan persekitaran bagi m
enggalakkan pengalaman dan pembelajaran kanak-kanak. Tumpuan pendidikan: Conto
h:-memberi tumpuan terhadap potensi setiap kanak2 bukan secara umum.
-melihat pembelajaran kanak2 dalam konteks sistem yang menyeluruhiaitu keluarga,
rakan2,persekitaran sekolah dan masyarakat luas. Susunan persekitaran fizikal
dan ruang: contoh:- ruang kelas dipenuhi dengan hasil kerja kanak2. - berkomuni
kasi berkaitan dengan pengalaman dan perhubungan yang akan di alami apabila meng
hadirinya. -warna dinding dan peralatan, bentuk perabot dan susunan objek diberi
perhatian khas untuk menarik minat kanak2 untuk ke sekolah.
Bank Street
ü Sejarah diasaskan Pada 1916 Oleh Lucy Sprague Mitchell Mitchell adalah orang k
uat dalam mempengaruhi kerja John Dewey Mitchell mengasaskan Bureau seperti satu
penyelidikan organisasi Harriet Johnson menjadi pengarah pertama tadika Bureau
dalam 1919 Sekolah itu sedang direka bentuk untuk kanak-kanak belajar dan perenc
anaan mengajar amalan untuk memelihara pertumbuhan dan pembangunan Mereka meliha
t pertumbuhan kanak-kanak dari aspek fizik, sosial, emosional, dan estetik serta
intelektual Oleh itu konsep kanak-kanak keseluruhan Mitchell suka Dewey memperc
ayai idea yang luar biasa sekolahsekolah itu akan menambah dan menanggung anak-a
nak pertumbuhan sepatutnya berdasarkan mengetahui lebih banyak tentang bagaimana
kanak-kanak belajar
Prinsip-prinsip Menawan giat dengan persekitaran adalah penting untuk motivasi m
anusia. Sebagai anak-anak berkembang, mereka membina lama-lama cara-cara komplek
s membuat rasa bagi dunia Dengan tujuan belajar di sekolah dan untuk menjadi seo
rang pelajar seumur hidup, anak-anak mesti berinteraksi dengan persekitaran mere
ka secara fizikal dan sosial dan mentafsirkan pendapat mereka sendiri. Pertumbuh
an dan pematangan melibatkan
Ciri-ciri Program
o Bahan-bahan termasuk guru dibuat dan induk dibuat barang-barang serta kanak-ka
nak dibuat, yang berkaitan kepada kanak-kanak itu dunia sendiri. o Sebagai anak-
anak mereka bebas menjalankan sesuatu kerja, bergerak dan bercakap. o Anak-anak
bertindakbalas terhadap fungsi persekitaran bertulis label-label, mesej-mesej, c
arta-carta kerja, dan isyarat-isyarat lain yang memberitahu mereka di mana benda
-benda berada, peristiwa-peristiwa bagi hari sesuatu, pilihan mereka yang sesuai
didapati, oleh itu simbol-simbol menjadi bermakna. o Kanak-kanak belajar bagaim
ana menghadapi masalah dan meluahkannya. o Orang dewasa berkait dengan setiap ka
nak-kanak dan sebagai seorang pengajar o Pemusatan belajar adalah bertema tentan
g diri dan keluarga, masyarakat dan diikuti dunia. o Kanak-kanak lebih muda dala
m satu buah kelas serba lengkap dengan satu guru , pembantu guru, dan satu guru
pelajar. o Bilik darjah adalah pusat semua aktiviti pengajian dengan sains sosia
l, sains, matematik, membaca dan menulis, dan seni kreatif ekspresif diintegeras
ikan ke dalam kerja harian dan drama dengan kanak-kanak.
Persekitaran pembelajaran

Kanak-kanak meninggalkan kelas untuk aktiviti luar dan masa2 tertentu untuk akti
viti muzik, gim, pergerakan dan seni. Hidup bilik darjah menawarkan mereka kesel
amatan emosi disediakan oleh satu masyarakat yang stabil kecil dan persekitaran
biasa. Perbentangan seluruh kumpulan tertumpu atau apabila kegiatan itu mengadak
an penyertaan penuh. Anak-anak sering beraktiviti secara bebas atau dalam kumpul
an kecil, dengan atau tanpa orang dewasa, dengan kebanyakan aktiviti berlaku ser
entak. Walaupun jadual itu distrukturkan dengan berhati-hati terdapat satu darja
h kebolehubahan tinggi sambutan permit itu untuk peluang-peluang pengajian tidak
diduga menghasilkan kanak-kanak meneroka persekitaran dan
Kurikulum
Kurikulum berkisar tentang ; -Sains Sosial–Pendidikan Jasmani-Matematik -Kenal H
uruf –Pendidikan Jasmani-Art Dan Membeli-belah –Muzik Sepanyol Dan Perancis –Per
pustakaan

Program sains sosial menyapa dua tema utama: 8. Kajian kehidupan manusia sebagai
ia membentangkan sendiri daripada masa ke masa. 9. Kajian hubungan-hubungan dan
perlu perhubungan untuk survival di dunia sekitar mereka.
q Bahasa dapat dianyam menjadi fabrik bagi kurikulum yang setiap hari. q Program
kenal huruf adalah direkabentuk untuk menghasilkan pembaca-pembaca membacakan d
engan keseronokan, maklumat, dan pengetahuan dan penulis yang
Kawasan Kurikulum

Program bahasa Sepanyol di Bank Street bermula di sekolah yang lebih rendah dala
m 4/5 bilik darjah dan diteruskan melalui pertengahan dan sekolah-sekolah atas s
ehingga kanak-kanak menjadi berumur 11 tahun. Pada ketika itu mereka boleh memil
ih untuk meneruskan Bahasa Sepanyol atau mempelajari bahasa Perancis.
§ Satu kerja pustakawan profesional sepenuh masa dengan anakanak semuda tiga.
Pustakawan terdiri daripada penyelaras-penyelaras dan guruguru untuk membincangk
an kandungan kurikulum dan terbaik bagaimana untuk menyediakan maklumat dan peng
etahuan melalui penggunaan sumber-sumber perpustakaan. €
Peranan

Bagi Guru
Menggunakan pengetahuan mereka perkembangan kanak-kanak, guru-guru menubuhkan bi
lik darjah, sediakan anak-anak itu sedar prasekolah dengan gayagaya pengajian pe
lbagai. Guru-guru sediakan kanak-kanak dalam pelbagai tujuan belajar lebih banya
k tentang tiap seorang anak. Oleh rakaman pemerhatian-pemerhatian dan merenungka
n pola-pola, guru boleh mewujudkan persekitaran pemeliharaan kanak-kanak seluruh
dan menggalakkan penyertaan aktif. Melalui keterbukaan, pendekatan-pendekatan s
okongan untuk menyelesaikan masalah, guru-guru menggalakkan satu perasaan keadil
an dan mewujudkan satu perasaan berkomuniti kanak-kanak bantuan itu mendapat key
akinan. Dengan memelihara bersepadu, pendekatan-pendekatan dinamik untuk kurikul
um, guru menyediakan peluang-peluang untuk kanak-kanak untuk main, meneroka, eks
perimen, dan menghasilkan semula mendapat. Pengetahuan bagi setiap kanak2, berda
sarkan pemerhatian dan penjagaan responsif dan berkumpulan membolehkan guru untu
k membina perkongsian dan untuk berkomunikasi dengan berkesan dengan ibu bapa.
MARIA MONTESSORI (1870 – 1952) Maria Montessori merupakan doktor wanita pertama
di Italy dan seorang tokoh pendidikan di Rome yang berpengalaman mendidik kanak-
kanak yang terencat akal. Pada tahun 1899, beliau menubuhkan sekolah kanak-kanak
cacat di Rome. Montessori menyokong Froebel dalam pendapat membenarkan kanak-ka
nak belajar melalui aktiviti bermain. Beliau mengutamakan latihan daya penglihat
an, pendengaran dan sentuhan yang bertujuan bagi membolehkan kanak-kanak mendapa
t pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap.
§ Beliau berpendapat dalam mendidik kanak-kanak ia mestilah menghormati kanakkan
ak dan haknya. Oleh itu, persekitaran yang terancang, kemahiran hidup, disiplin
diri dan arahan adalah prinsip penting dalam pendidikan kanak-kanak. Menurut bel
iau, pendidikan adalah untuk menolong kanak-kanak membentuk serta membantu perke
mbangan intelek, fizikal, sosial, emosi dan rohani. Montessori mengemukakan bebe
rapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum kanak-kanak pada peringkat awal. An
taranya adalah konsep berikut; v Minda yang mudah menyerap-Menurut Montessori, m
inda kanak-kanak mudah menyerap sesuatu maklumat yang diterima melalui deria mer
eka, sebelum mereka bersedia untuk diajarkan konsep tersebut. Seorang kanak-kana
k mula menyerap kejadian yang berlaku di sekelilingnya dan menyusun pengalaman i
ni daripada saat kelahiran lagi. v Persekitaran yang tersedia - Persekitaran yan
g menggalakkan perkembangan kanak-kanak adalah persekitaran yang lengkap dengan
pelbagai bahan yang akan menyokong pembentukan konsep dan pengetahuan kanak-kana
k apabila kanakkanak memerlukannya. Peranan guru adalah menunjuk ajar cara mengg
unakan bahan pembelajaran tersebut pada masa yang sesuai. v Didikan diri - Kanak
-kanak mampu menjelaskan persepsi mereka dan menyusun pengalaman melalui aktivit
i yang sesuai, apabila persekitaran mereka disusun secara lengkap dengan pelbaga
i bahan pembelajaran yang menarik. Kanak-kanak berkebolehan menyusun pengetahuan
mereka apabila mereka terlibat dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Guru tidak
perlu mengajar kanak-kanak secara formal. Guru hanya menunjuk ajar perlu mengaja
r kanak-kanak secara formal. Guru hanya menunjuk ajar dan membimbing mereka dala
m pemilihan bahan dan aktiviti. v Bahan pembelajaran - Guru hanya menunjuk ajar
cara yang “betul” bagaimana menggunakan bahan tersebut selepas kanak-kanak memil
ih aktiviti pembelajarannya secara bebas dan sukarela. Mengikut Montessori, matl
amat kurikulum pada peringkat awal adalah bagi memajukan diri kanak-kanak daripa
da segi; penumpuan perhatian; kemahiran memerhati dan meneliti; kesedaran berken
aan susunan dan peraturan; keseimbangan pergerakan; kesedaran persepsi dan kemah
iran praktikal; konsep Matematik; kemahiran bahasa; kemahiran menulis dan membac
a; kebiasaan dengan seni kreatif; pemahaman berkenaan alam semulajadi; pengalama
n dan pemahaman berkenaan sains sosial; pengalaman menggunakan kemahiran berfiki
r secara kritis melalui pengalaman menyelesaikan
Menurut falsafah Montessori;
Ibu bapa patut diberi latihan dalam perkembangan kanak-kanak dan cara menggunaka
n pengetahuan ini dalam membimbing anak mereka. Terdapat tempoh sensitif yang me
rupakan masa paling sesuai bagi kanak-kanak menerima maklumat dan konsep tertent
u. Tempoh sensitif ini berbeza mengikut kadar perkembangan seseorang kanak-kanak
. Kanak-kanak mampu melatih diri sendiri, dengan bimbingan yang minimum daripada
orang dewasa. Kanak-kanak yang biasa berdikari dalam proses pembelajaran akan t
erus belajar secara demikian apabila dewasa kelak. Maklumat yang diterima melalu
i deria adalah maklumat asas dalam semua jenis pembelajaran. Bahan pembelajaran
yang dibentukkan oleh Montessori melatihkan kanak-kanak berdikari dalam mengurus
diri dan persekitarannya melalui pengalaman sebenar dan kegunaan bahan manipula
tif dan “betul diri”. Guru akan meningkat pengetahuan mereka melalui pengalaman
dengan kanak-kanak. Kanak-kanak memerlukan persekitaran dan alat pembelajaran ya
ng tersusun dan bersaiz kanak-kanak. Guru perlu menyediakan persekitaran yang le
ngkap bagi membantu kanak-kanak belajar secara bebas. Peranan guru hanya membant
u kanak-kanak, bukan memaksa ataupun menentu arah pembelajaran mereka. Bagi menc
apai matlamat ini, terdapat beberapa prinsip dalam kaedah Montessori iaitu berda
sarkan kepercayaan beliau terhadap pendidikan awal kanak-kanak. Antaranya ialah:
- Menghormati kanak-kanak dan hak mereka. - Konsep kebebasan - Menguasai kemahi
ran dari mudah ke sukar - Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan menyeluruh -
Kanak-kanak melakukan aktiviti arahan kendiri. - Pentingnya disiplin diri - Terd
apat tempoh sensitif yang berbeza bagi setiap kanak-kanak - Kanak-kanak menyerap
masuk pengetahuan dan menggunakanya. Kanak-kanak mengajar diri mereka sendiri.
- Kanak-kanak belajar dengan lebih baik dalam persekitaran yang disediakan henda
klah membolehkan kanakkanak belajar secara sendiri.
FRIEDRICH FROEBEL (1782 – 1852) Seorang tokoh pendidikan dari Jerman. Beliau dig
elar sebagai “Bapa Tadika”. Pada tahun 1837, beliau menubuh sekolah taman kanak-
kanak yang dinamakan “Kindergarten”. Beliau adalah seorang yang kuat beragama da
n menganggap manusia secara semulajadinya adalah baik dan dunia adalah tempat be
kerja dan manifestasi terhadap Tuhan. Menurut beliau kanak-kanak umpama biji ben
ih, ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun, kindergarten pula ialah taman unt
uk kanak-kanak. Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang teran
cang dan kanak-kanak berkembang melalui main”

Antara idea-idea Froebel ialah: -Taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan kein
dahan untuk menarik perhatian kanak-kanak. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan wa
rna yang terang, mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya, dipenuhi dengan ta
man-taman, binatang dan gambar-gambar.
-Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. Keadaan bilik jang
anlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. Kelas prasekolah perlu dipe
nuhi dengan pemandangan, bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang me
mpunyai bentuk yang mudah, saiz dan warna. -Suasana di taman kanak-kanak hendakl
ah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyar
akat dan bahaya alam semulajadi. -Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perk
embangan mental, fizikal dan sosial kanak-kanak. -Taman kanak-kanak merupakan sa
tu pendekatan terhadap latihan kanak-kanak. -Pendidikan adalah pembinaan watak a
tau peribadi kanak-kanak. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaa
n kanakkanak. -Menurut beliau, kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan
. Ia perlu diberi kebebasan. -Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanak-kana
k dan belajar melalui membuat. -Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak p
erlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. -Beliau m
enekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting
bagi kanak-kanak. -Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling be
rkaitan antara satu sama lain.
PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI
AMERIKA SYARIKAT
HEAD START
§Merupakan sebuah program United States Department Health dan Human Services yan
g menyediakan pendidikan komprehensif, kesihatan, pemakanan, dan perkhidmatan pe
nglibatan ibu bapa untuk kanak-kanak berpendapatan rendah dan keluarga-keluarga
mereka. §Diwujudkan pada 1965 bermatlamat bantu golongan miskin. §Projek itu tel
ah direka bentuk untuk membantu golongan miskin dengan menyediakan kanak-kanak p
rasekolah dari keluarga berpendapatan rendah dengan sebuah program yang akan ber
asaskan kesihatan yang emosional, sosial, pemakanan, dan keperluan psikologi. §E
arly Head Start program sedang didirikan untuk kanak-kanak daripada kelahiran ke
tiga tahun umur dalam usaha bagi membuktikan yang setiap tahun kesedaran tentan
g pertumbuhan dan pembangunan kanak-kanak semakin meningkat. §Program-program ad
alah dijalankan oleh organisasi-organisasi bukan kerajaan dan agensi-agensi pend
idikan tempatan seperti sistem-sistem sekolah.
PROGRAM
HEAD START
Ø Early Head Start€ = kenalkan tentang kesihatan bayi baru lahir, kenalkan kesih
atan keluarga dan fungsinya, kuatkan pembangunan bayi dan permulaan budak kecik
semula bayi baru lahir Ø Migrant and Seasonal Program Branch = mewujudkan perkem
bangan sihat dalam zaman-zaman kanak-kanak berpendapatan serendah tiga kepada li
ma. Tawaran program luas perkhidmatan, yang bergantung kepada kanak-kanak dan wa
risan keluarga setiap dan pengalaman, untuk mempengaruhi semua aspek pembangunan
kanak-kanak dan pengajian. Ø American Indian-Alaska Native Program Branch = – M
enyediakan Orang India Amerika dan kanak-kanak Alaska Native dan keluarga dengan
perkhidmatan seperti: penjagaan kesihatan, sosialisasi yang pendidikan, pemakan
an, serta perkhidmatan lain bagi tingkatkan kesediaan ke sekolah. Perkhidmatan-p
erkhidmatan terutamanya untuk kanak-kanak prasekolah yang tidak beruntung, dan b
ayi-bayi dan budak kecil.
Perkhidmatan-perkhidmatan
v Head start menyediakan pendidikan, kesihatan dan perkhidmatanperkhidmatan sosi
al untuk keluarga layak dengan matlamat bagi memastikan kanak-kanak itu mendafta
r bersedia mula ke sekolah. Pendidikan termasuk pendidikan prasekolah dari sudut
kepentingan kebangsaan menyediakan piawaian yang telah menjadi piawaian untuk p
rasekolah di AMERIKA SYARIKAT. Perkhidmatan kesihatan termasuk penayangan, pemer
iksaan kesihatan dan pemeriksaan doktor gigi. Perkhidmatan sosial menyediakan ke
luarga peguambela untuk bekerja dengan ibu bapa dan membantu mereka dalam menggu
nakan sumber-sumber komuniti.
High

scope

Awal alam kanak-kanak High / Scope falsafah pendidikan adalah satu kaedah berlar
i satu prasekolah, tadika, atau sekolah rendah dibangunkan dalam Amerika Syarika
t dalam 1960s. Ia adalah kebiasaan di sana dan beberapa negara lain. Falsafah di
sebalik High / Scope, berdasarkan Jean Piaget idea-idea, adalah anak-anak itu s
eharusnya terlibat secara aktif dalam pembelajaran kendiri mereka. Mereka "belaj
ar dengan melakukan", sering bekerja dengan memberi bahan-bahan dan melaksanakan
projek-projek mereka mempunyai pilihan sendiri. Kerja orang dewasa dengan kawas
an ketua biskop kanak-kanak diri mereka lebih banyak sebagai fasilitator-fasilit
ator atau rakan daripada ahli-ahli pengurusan atau penyelia-penyelia. High Scope
pendekatan merangkumi semua aspek perkembangan kanak-kanak dan melibatkan guru-
guru dan ibu bapa dalam sokongan dan memandang kanak-kanak dari segi emosional,
intelektual, sosial, dan kemahiran fizikal dan keupayaan-keupayaan. Dalam satu s
ekolah High / Scope, kawasan berbeza bagi bilik darjah sedang dilantik untuk akt
iviti-aktiviti yang berbeza, sebagai contoh memain, membaca, drama pasir, seni,
menulis, permainan dramatik, dan sebagainya. Anak-anak adalah bermaksud untuk da
pat mengakses semua kemudahan secara bebas dan dapat mengambil tanggungjawab unt
uk penggunaan bagi kawasan. Satu bahagian penting pendekatan High / Scope adalah
rancangan melakukan mengkaji semula urutan. Kanak-kanak rancang pertama bahan-b
ahan apa mereka mahu berkerja dengan dan apa mereka mahu lakukan (ini boleh dila
kukan secara rasmi atau secara tidak rasmi dalam kumpulan kecil). Hanya sekali m
ereka telah menjadikan satu pelan, bagaimanapun samar-samar, apa mereka mahu lak
ukan boleh mereka
Hari ini pendekatan High / Scope telah digunakan dengan jayanya dalam prasekolah
dan sekolahsekolah asas, kedua-dua awam dan swasta, dalam satu julat luas setin
g termasuk Orang India Reservations, bandaraya-bandaraya besar, dan bandar-banda
r kecil. Dua punca-punca, (Jean Piaget Dan J McVicker Hunt) berdiri sebagai asas
yang terbaik pada yang untuk membina kurikulum di atas. Idea-idea Piaget secoco
k untuk kesetiaan terhadap pembelajaran dalam satu persekitaran aktif, bukan sec
ara pasif.
v Konsep utama 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Active Learning Adult-Child Interaction L
earning Environment Daily Routine Assessment Key Experiences Plan-Do-Review
v High / Scope komponen Curriculum termasuk : 15. Satu set mengajar amalan-amala
n untuk dewasa kanak-kanak interaksi, 16. penyusunan bilik darjah dan bahan-baha
n, dan merancang rutin harian. 17. Kandungan Curriculum kawasan-kawasan untuk3 u
ntuk 5 tahun olds · 18. Assessment alat-alat ke mengukur pendidikan kelakuan dan
kemajuan kanak-kanak latihan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum dengan
berkesan.
Satu model
Kandungan Kurikulum ü Penunjuk pembangunan utama. Kurikulum adalah terbina sekit
ar gurudan kanak-kanak memulakan aktiviti-aktiviti pembelajaran dalam lima kawas
an kandungan kurikulum yang utama: pendekatan-pendekatan terhadap pembelajaran;
bahasa, kenal huruf, Dalam kawasan adalah 58 penunjuk pembangunan utama (dipangg
il dahulunya "mendapat utama") — peristiwa penting awal alam kanak-kanak dapat d
ilihat guru panduan itu sebagai mereka merancang belajar mendapat dan berinterak
si dengan anak-anak.

Rutin harian. v Tinggi / Scope guru memberi kanak-kanak prasekolah satu perasaan
kawalan lebih ehwal bagi hari dengan merancang satu rutin harian konsisten yang
membolehkan anak-anak untuk menjangka apa yang terjadi lain. Unsur-unsur pusat
bagi rutin harian yang prasekolah termasuk rancangan melakukan mengkaji semula u
rutan, kecil- dan kali besar kumpulan, sapaan masa, dan di luar masa.
Asia Foundation
ASIA FOUNDATION
Ø Semenjak 1954, Asia Foundation telah menunjukkan satu usaha untuk meningkatkan
kualiti pengajian di Asia. Ø persediaan awal yang telah disediakan adalah untuk
memajukan pihak universiti yang utama di Asia, termasuk Chinese Universiti of H
ong Kong dan Ehwa Womans Universiti di Korea, latihan fakulti terus, perpustakaa
n dan pembangunan kurikulum, peruntukan peralatan yang diperlukan dan biasiswa u
ntuk pelajar. Ø Lebih 40 juta buah buku dan bahan-bahan pendidikan telah disedia
kan untuk institusi pelajaran tinggi serta rendah dan sekolah-sekolah menengah m
elalui Foundation Books untuk program Asia. Ø Selain itu,perpustakaan2 juga turu
t menerima buku.
Ciri-ciri program Foundation ialah menyediakan kajian di luar negeri peluang-pel
uang dalam program ijazah atau program masa pendek kajian untuk timba ilmu dan p
endedahan untuk praktikal, idea-idea dan hubungan bagi rakan sejawat di negara l
ain. Sumbangan Foundation telah mempelopori program-program untuk meningkatkan p
endidikan budak-budak perempuan,melalui biasiswa dan program-program lain untuk
meningkatkan insentif kpd keluarga untuk memastikan anak gadis mereka di sekolah
.
PERANCANGAN DAN DASARAsia untuk Asia Foundation menyokong hasil usaha di
meningkatkan dan membangunkan lebih berpengetahuan, cekap dan perancangan dasar
berkesan di Negara serantau, dan peringkat tempatan. Kadar literasi purata di Pa
kistan adalah 47 peratus (61 peratus untuk lelaki dan 37 peratus untuk wanita),
dan banyak keluarga Pakistan telah menarik balik anak mereka daripada kesemua se
kolah rakyat dan mendaftar mereka dalam madrassas (sekolah berasrama tradisional
Islam). Sebahagian daripada USAID-funded Education Sector , Pembaharuan Menyoko
ng Program (ESRA), Foundation mencari ke meningkatkan mutu sekolah-sekolah rakya
t Pakistan, pemfokusan pada pengukuhan dasar pendidikan dan perancangan, memperl
uaskan awam swasta perkongsian, dan membantu pengurusanESRA program bantuan untu
k sekolah bukan kerajaan.
Building on the Government of Pakistan's Penurunan Plan untuk mengukuhkan tanggu
ngjawab yang berkaitan dengan hasil negara, keupayaan birokratik, dan di daerah,
wilayah, dan peringkat persekutuan, projek ESRA akan meningkatkan kedua-dua neg
ara dan keupayaan peringkat tempatan untuk melaksanakan program dasar pendidikan
, dengan satu penekanan tertentu pada pendidikan rendah, serta kenal huruf untuk
perancangan dewasa dan belia keluar ke sekolah.
PEMBAHARUAN PENDIDIKAN

Asia Foundation mempunyai satu sejarah panjang menyokong pembangunan sekolah-sek


olah lebih baik dan perubahan kurikulum dalam Asia, terutama dalam kawasan-kawas
an lebih banyak Islam Asia Tenggara. Awal tahun 1960, Foundation menyediakan ban
tuan gaji guru2, buku-buku, dan peralatan bilik darjah kepada kedua-dua Thailand
Private Keagamaan Islam Schools ,madrassa, iaitu sebagai pondok, serta sekolah-
sekolah dalam kuil majoriti masyarakat Buddha . Perancangnya merancang meningkat
kan dunia kurikulum sekolah,bagi membantu mereka untuk menemui syarat-syarat Kur
ikulum kementerian pelajaran.
Pertengahan 1980 hampir 80 peratus pondok telah menerima bantuan sekurang-kurang
nya sebahagian daripada kerajaan Thai, manakala hampir-hampir semua bagi sekolah
kuil Buddha telah disepadukan sepenuhnya ke dalam sistem pendidikan. Foundation
telah didedahkan dgn progresif Para pendidik Islam bagi membantu dalam menyusun
semula kurikulum dalam sekolah-sekolah mereka untuk meningkatkan keupayaan bagi
pelajar-pelajar mereka dalam bahasa Inggeris, sains komputer, sains, dan matema
tik — serta pendidikan sivik yang akan membolehkan pelajar-pelajar mereka untuk
mendapat faedah menyusun semula perlembagaan mutakhir. Foundation juga disokong
kurikulum pembaharuan dan binaan kapasiti untuk kedua-dua negara Islam dan Unive
rsitiuniversiti Buddha di Thailand.
PENDIDIKAN BUDAK-BUDAK PEREMPUAN

Asia Foundation mempunyai satu sejarah panjang menguruskan budak-budak perempuan


yang berjaya dalam program pendidikan di South dan Southeast Asia yang telah be
rkembang untuk mencapai nombor yang penting bagi gadis-gadis berpendapatan renda
h. Afghanistan, dalam perkongsian dengan National Geographic Society dan satu bu
ah organisasi tempatan di Kabul, Foundation menyokong satu Girls Education dan P
usat Latihan. Pusat, terbuka pada 2002, menyediakan 270 budak-budak perempuan le
bih tua tidak beruntung di Kabul dengan satu gred keenam pendidikan dalam tiga t
ahun dan latihan dalam kemahiran vokasional.
Sepanjang nya 50 tahun sejarah, Foundation PENGAJARAN PROFESIONAL DANtelah menga
mbil

sendiri bertemu pelbagai keperluan untuk pengajaran profesional di Asia. Dalam 1


980s, The Asia Foundation menyediakan sokongan untuk pihak universiti seluruh Th
ailand untuk membangunkan mahasiswa yang kedua-dua kurikulum perniagaan dan prog
ram-program MBA. Penubuhan Sasin Graduate Institute iaitu Pentadbiran Perniagaan
(Sasin-GIBA) Di Chulalongkorn Universiti. Wawasan untuk Sasin GIBA adalah menja
di satu Bahasa Inggeris program MBA setaraf dengan dikenali di seluruh dunia. Un
tuk mencapai wawasan ini, pada 1982 Foundation membawa Kellogg School Business,
Northwestern University, Dan Sekolah Wharton, University of Pennsylvania, kepada
suatu perkongsian dengan Sasin-GIBA.
Foundation juga mempunyai satu sejarah panjang membangun Program-program latihan
bahasa Inggeris, yang telah membuktikan amat penting untuk pembangunan ekonomi
dan kapasiti penyelidikan skor bagi negara Asia. Paling baru, Foundation menyo
kong penciptaan Bahasa Inggeris pertama makmal untuk Universiti East Timor, di A
sia negara merdeka terbaru.
KEMAJUAN PERPUSTAKAAN

Melaluinya Books untuk program Asia, Asas mempunyai satu sejarah panjang membant
u bagi membina semula dan memperbaharui orang ramai, universiti, dan perpustakaa
n-perpustakaan sekolah, terutama mereka memusnahkan oleh perang-perang atau perb
alahan awam. Paling baru, sokongan telah disediakan kepada Kabul University untu
k latihan Bahasa Inggeris untuk fakulti dan pembangunan semula perpustakaan. Fou
ndation telah juga menghias semula dan mengisi semula perpustakaan Afghanistan E
ducation Universiti.
Program Asas juga menyediakan bantuan teknikal terus satu sains perpustakaan per
unding untuk melatih perpustakaan universiti kakitangan tentang prosedur asas se
perti pengelasan, mengkatalog, edaran, dan penyenggaraan koleksi. Di Mongolia, F
oundation telah bekerja rapat dengan City Central Library Ulaanbaatar, untuk men
gedar lebih daripada 200,000 buku untuk pihak universiti, sekolah-sekolah, NGOs,
dan perpustakaanperpustakaan awam lebih dekad lepas.