Anda di halaman 1dari 13

GERAKAN FEMINISME, PERSAMAAN GENDER

DAN PEMAHAMAN AGAMA ( BAHAGIAN I )


Oleh: Muhammad Ariffin bin Ismail
(Panel Jawatankuasa Pemikir Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan1)

Gerakan feminisme iaitu suatu gerakan yang meminta persamaan hak wanita
dan lelaki atau juga yang disebut dengan gerakan kesetaraan gender berasal
dari pandangan hidup masyarakat Barat. Menurut The New Encyclopedia of
Britanica disebutkan bahawa : Feminism is the belief, largely originating in the
West, in the social, economic, and political equality of the sexes, represented
worldwide by various institutions committed to activity on behalf of womens
rights and interests. ( Feminisme adalah keyakinan yang berasal dari Barat
berkaitan dengan kesetaraan sosial, ekonomi dan politik antara lelaki dan
perempuan yang tersebar ke seluruh dunia melalui organisasi yang bergerak
atas nama hak-hak dan kepentingan perempuan ). 2

Sejarah Gerakan Feminisme


Munculnya gerakan feminisme pada masyarakat Barat tidak terlepas dari
sejarah masyarakat Barat yang memandang rendah terhadap kedudukan
perempuan, dan kekecewaan masyarakat Barat terhadap pernyataan kitab suci
mereka terhadap perempuan. Pakar sejarah Barat, Philip J.Adler dalam buku
World Civilization menggambarkan bagaimana kekejaman masyarakat Barat
dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Sampai abad ke 17,
masyarakat Eropah masih memandang perempuan sebagai jelmaan syaitan
atau alat bagi syaitan untuk menggoda manusia, dan meyakini bahawa sejak
awal penciptaannya, perempuan merupakan ciptaan yang tidak sempurna. Oleh
sebab itu perempuan disebut dengan female yang berasal dari bahasa Greek.
Ayat femina berasal dari kata fe dan minus. Fe bermakna fides, atau
faith yang bererti kepercayaan atau iman. Sedang mina berasal dari kata
minus yang bererti kurang. Maka femina adalah seseorang yang
mempunyai iman yang kurang. 3

Jawatankuasa Pemikir Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan telah ditubuhkan pada 20 Mac 2012. Sila
rujuk http://www.muftiwp.gov.my/v1/ untuk mengetahui matlamat dan objektif penubuhan.
2
3

th

The New Encyclopedia Britanica, Chicago, 15 edition, hal.723


Philip J.Adler, World Civilization, Belmont, Warworth, 2000, ha. 289

Dalam kitab Bible terdapat banyak ayat yang memberikan pandangan rendah
terhadap kedudukan perempuan, seperti :
Kejahatan lelaki lebih baik daripada kebajikan perempuan dan perempuanlah
yang mendatangkan malu dan nista ( Sirakh 42 : 14 )
Setiap keburukan hanya kecil dibandingkan dengan keburukan perempuan,
mudah-mudahan ia ditimpa nasib orang yang berdosa ( Sirakh 25 :19)
Darjatnya (perempuan) di bawah lelaki dan harus tunduk seperti tunduknya
manusia kepada Tuhan (Efesus 5 : 22 )
Permulaan dosa dari perempuan dan kerana dialah kita semua mesti mati
(Sirakh 25 : 4 )
Wujud kutukan Tuhan terhadap perempuan adalah kesengsaraan saat
mengandung, kesakitan ketika melahirkan, dan akan selalu ditindas lelaki kerana
mewariskan dosa Hawa ( Kejadian 3: 16 )
Perempuan harus tutup mulut di gereja, tidak ada hak untuk bersuara, dan
bertanya dalam satu jemaah. Jika harus bertanya tentang sesuatu yang belum
difahami, dia harus bertanya kepada suaminya di rumah ( Korintus 14 : 34-35)
Anak perempuan tidak mendapatkan warisan, kecuali jika tidak ada pewaris lagi
dari pihak lelaki ( Bilangan 27 : 8 )
Seorang isteri tidak mempunyai hak pewarisan dari suaminya ( Bilangan 27 : 811)
Sikap Kitab suci Bible terhadap perempuan tersebut mengakibatkan sikap gereja
yang merendahkan perempuan sebagaimana dinyatakan oleh Paderi St.John
Chrysostom (345-407) Wanita adalah syaitan yang tidak dapat dihindari, suatu
kejahatan dan bencana yang abadi dan menaik, sebuah risiko rumah tangga. 4
Thomas Aquinas, dalam tulisannya Summa Theologia setuju dengan
pernyataan Aristotle yang menyatakan bahawa : Perempuan adalah lelaki yang
cacat atau memiliki kekurangan (defect male). Sedangkan Imanuel Kant
menyatakan bahwa : Perempuan mempunyai perasaan yang kuat tentang
kecantikan dan keanggunan dan sebagainya, tetapi kurang dalam bidang kognitif
dan tidak dapat memutuskan tindakan moral 5

Abul Ala Maududi, AlHijab, Gema Risalah Press, bandung, 1995, hal. 23.
Gadis Ariva, Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat berperspektif Feminism,
Disertasi Fakulti Ilmu Pengetahuan Budaya, Universiti Indonesia, 2002, hal.95
5

Pada abad Pertengahan, gereja berperanan sebagai pusat kekuasaan.


Akibatnya
kekuasaan politik memandang rendah terhadap kedudukan
perempuan. Sebahagian besar perempuan dianggap sebagai anak kecil-dewasa
yang dapat digoda atau dianggap tidak memiliki akal yang sempurna, sehingga
perempuan yang berkahwin di abad pertengahan tidak memiliki hak untuk
bercerai dari suaminya dengan alasan apapun juga. 6 Francis Bacon dalam
bukunya Marriage and Single Life menerangkan bahawa perempuan
menyimpan benih keburukan sehingga harus selalu diawasi oleh ahli keluarga
lelaki atau suaminya apabila dia sudah berkahwin. Oleh sebab itu, hidup tanpa
nikah merupakan kehidupan ideal bagi seorang lelaki, kerana jauh dari pengaruh
buruk perempuan dan beban anak-anak, sehingga mereka dapat memberikan
perhatian yang penuh pada kehidupannya dalam masyarakat.7
Perlawanan terhadap kekuasaan gereja telah dimulai dengan terjadinya Revolusi
Perancis (1789). Perjuangan kebebasan atas dominasi gereja dan Raja tersebut
juga memberikan pengaruh besar pada gerakan perempuan dalam masyarakat
Barat. Kaum perempuan saat itu bergerak memanfaatkan gerakan politik di
tengah pemberontakan rakyat yang berdasarkan kebebasan (liberty), persamaan
(equality) dan persaudaraan (fraternity). Pada waktu itu, perempuan Perancis
berjalan di pasar-pasar bersama dengan pasukan kebangsaan menuntut agar
Raja mengawal harga dan menyediakan roti di rumah-rumah. Gerakan
perempuan Perancis bersama kelompok revolusi menginginkan sistem kerajaan
digantikan dengan sistem republik, berdasarkan persamaan hak dan demokrasi.
Gerakan kebebasan politik terus berlangsung sehingga pada tahun 1792 kaum
perempuan memperoleh hak untuk dapat bercerai dari suaminya. 8 Mary
Wollstonecraft pada tahun 1792 juga menulis buku A Vindication of the Right of
Women yang menentang anggapan bahawa perempuan hanya untuk memberi
kepuasan seksual kepada lelaki, dan menjelaskan bahawa perempuan
mempunyai peluang yang sama dengan lelaki dalam hal ekonomi, pendidikan,
sosial, dan politik. Sejarah mencatatkan bahawa hanya pada tahun 1920
perempuan masyarakat Barat baru mendapat hak memilih dalam pilihan raya.9
Latar belakang kedudukan perempuan di Barat tersebut akhirnya memunculkan
gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak dengan kaum lelaki.
Lucretia Mott dan Elizabeth Cady Stanton pada tahun 1848 mengadakan sidang
6

McKay John P.Bennet D.Hill dan John Buckler, A History of Western Society, Boston, 1983, hal
541.
7
Abul Ala Maududi, al Hijab, hal. 52.
8
Rowbotham, Sheila, Women in Movement : Feminism and Social Action, Routledge, New York,
1991, hal.29.
9
Rowbotham, Sheila, Women in Movement: Feminism and Social Action, McGrawHill, New York,
2000, hal.6-7.

akhbar Konvensyen Hak-hak Perempuan di Seneca Falls yang dihadiri oleh 300
peserta dan menghasilkan deklarasi yang menuntut reformasi hukum
perkahwinan, perceraian, pewarisan harta dan anak. Konvensyen Perempuan di
Seneca Falls itu merupakan protes terhadap Konvensyen Penghapusan
Perhambaan pada tahun 1840 di mana kaum perempuan tidak diberi hak untuk
mengemukakan pendapatnya.10 Tahun 1895, Elizabeth Candy Stanton,
menerbitkan buku The Women Bible di mana dia mengkaji seluruh teks Bible
yang berkaitan dengan perempuan, dan mengambil kesimpulan bahawa kitab
suci Bible mengandungi ajaran yang menghina perempuan, dan dari ajaran inilah
terbentuk dasar-dasar pandangan Kristian terhadap perempuan. Berikutnya,
Stanton berusaha meyakinkan bahawa Bible bukanlah kata-kata Tuhan, tetapi
sekadar himpunan tentang sejarah dan cerita yang ditulis oleh kaum lelaki, dan
oleh sebab itu perempuan tidak memiliki kewajipan moral untuk mengikuti ajaran
Bible.11
Gerakan pembaharuan intelektual Renaissance di Barat memberi pengaruh
yang kuat terhadap gerakan feminisme dan kesamaan gender. Declaration of
the Right of Man and of the Citizen yang muncul pada tahun 1789 menjelaskan
tentang kewarganegaraan Perancis gagal memberikan status yang sah kepada
perempuan sehingga pada tahun 1791 diisytiharkan Declaration of the Right of
Women and the (Female) Citizen yang menyatakan bahawa bukan sahaja
perempuan setaraf dengan lelaki, tetapi merupakan pasangan (partner) dalam
seluruh bidang kehidupan.
Kaum Feminisme kemudian mengembangkan konsep persaman gender, di
mana gender berbeza dengan kelamin, sebab kelamin (sex) merujuk kepada
anatomi-biologi, sedangkan gender dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya,
agama dan hukum. Oleh sebab itu menurut Lips dalam A New Psychology of
Women, gender tidak hanya terbatas pada jenis kelamin feminin dan maskulin,
tetapi juga pada jenis yang ketiga yang tidak dapat digolongkan dalam feminin
dan maskulin seperti kaum homoseksual, heteroseksual. 12 H.T.Wilson dalam
buku Sex and Gender, mendefinisikan gender:
Suatu dasar untuk menentukan perbezaan lelaki dan perempuan pada
kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi

10

Gadis Ariva, Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat berperspektif Feminism,
Disertasi Fakulti Ilmu Sosial Budaya, Universiti Indonesia, 2002, hal.95.
11
Phyllis Trible(et.al), Feminist Approach to The Bible, Biblical Archeology Society, Washington,
1995.
12
Lips, Hillary, A New Psychology of Women, Gender, Culture, and Rthnicity, McGrewHill, New
York, 2003, hal.7

lelaki dan perempuan.13 Oleh kerana itu gerakan persamaan gender ini tidak
mempersoalkan perbezaan identiti lelaki dan perempuan dari segi anatomi
biologi atau jenis kelamin, tetapi mengkaji aspek sosial, budaya, psikologi, dan
aspekaspek non-biologi lainnya.14
Gerakan feminisme atau persamaan gender ini berasal dari ajaran persamaan
(equality) dalam segala hal dalam masyarakat Barat. Salah satu teori feminisme
radikal adalah menuntut persamaan hak antara lelaki dan perempuan dalam soal
hak sosial dan juga hak-hak seksual. Jika kepuasan seksual dapat diperoleh
antara hubungan lelaki dan perempuan, maka dalam teori persamaan gender,
kepuasan seksual dapat diperoleh dari kepuasan hubungan sesama jenis
kelamin, baik sesama lelaki (homoseksual) atau sesama perempuan (lesbian).
Oleh sebab itu kaum homoseksual atau kelompok lesbian harus diberi hak sama
sebagaimana yang diberikan kepada kaum lelaki dan wanita yang lain. Bagi
gerakan feminisme, seorang wanita tidak boleh mempunyai kebergantungan
hidup kepada lelaki baik dalam soal keperluan hidup, ekonomi, politik, sampai
kepada keperluan seksual. Sikap memberikan hak yang sama kepada kaum
homoseksual juga merupakan tindak balas terhadap kekejaman masyarakat
Barat terdahulu kepada kaum Homo. Robert Held, dalam bukunya Inquisition
menerangkan bagaimana sikap masyarakat Barat dahulu yang sangat kejam
terhadap kaum homo, dengan memuat gambar-gambar dan lukisan model alat
yang dipakai untuk penyeksaan seperti pencungkil mata, gergaji pembelah
manusia, pemotong lidah, alat penghancur kepala, terhadap perempuan dan
kaum Homo.15 Sikap kekejaman akhirnya menuntut kebebasan tanpa batas
terhadap hak-hak perempuan dan kaum Homo. Seakan-akan masyarakat Barat
terjebak dalam dua sikap yang berlebih-lebihan (sikap ekstrem) di mana dahulu
mereka memperlakukan perempuan dan kaum Homo dalam tingkat kekejaman
dan sekarang mereka memberikan hak kebebasan sebagai kemarahan atas
perlakuan terdahulu. Dapat diambil kesimpulan bahawa tuntutan kebebasan
perempuan dan persamaan gender tersebut hanya sesuai pada masyarakat
Barat yang mempunyai sejarah penindasan terhadap perempuan, dan tidak
sesuai bagi masyarakat yang telah menghargai perempuan seperti masyarakat
Muslim yang mempunyai ajaran dan tradisi memuliakan perempuan.

13

H.T.Wilson, Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization, Leide, New York, EJ.Brill,
1989, hal.2
14
Lindsey,Gender Roles:A Sociological Perspective, New Jersey, Prentice Hall, hal.2
15
Robert Held, Inquisition, Florence : Bilingual Publisher, 1985.

Kedudukan Perempuan dalam Islam


Jika dalam masyarakat Barat terdapat sikap merendahkan darjat perempuan
sehingga menimbulkan gerakan feminisme dan persamaan gender, maka
berlainan dengan agama Islam yang sangat memuliakan perempuan. Kitab suci
al-Quran memberikan hak-hak perempuan dan menempatkan perempuan pada
kedudukan terhormat yang sama dengan hak dan kedudukan lelaki.
Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan
yang Islam dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan
yang beriman dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan
yang taat dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang
benar, dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang
sabar dan orang-orang lelaki yang merendah diri (kepada Allah) serta orangorang perempuan yang merendah diri (kepada Allah) dan orang-orang lelaki
yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah dan orangorang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa dan
orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang
perempuan yang memelihara kehormatannya dan orang-orang lelaki yang
menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang
menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka
semuanya keampunan dan pahala yang besar ( Surah al Ahzab 33 : 35 ).
Sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang dia beriman,
maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik
dan sesungguhnya kami akan membalas mereka, dengan memberikan pahala
yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. (Surah an-Nahl 16 : 97)
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi
penolong bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan dan
melarang daripada berbuat kejahatan dan mereka mendirikan sembahyang dan
memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi
rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
(Surah at-Taubah 9 : 71)
Kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam sangat mulia dan terhormat.
Halim Abu Syuqqah dalam kitab Kebebasan Wanita menyatakan bahawa
peranan perempuan dalam masyarakat Islam hampir sama dengan lelaki.
Rasulullah sangat memperhatikan hak pendidikan bagi kaum perempuan.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah merasa
belum menyampaikan nasihatnya kepada perempuan, maka beliau pergi kepada
kaum perempuan untuk memberikan nasihat dan ajaran serta menyuruh mereka
bersedekah. Ibnu Juraij bertanya : Apakah seorang pemimpin berhak
melakukan perbuatan demikian dalam memberikan peringatan kepada kaum

perempuan? Rasulullah menjawab : Hal itu adalah hak mereka, jika demikian
tidak ada sebab bagi pemimpin untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.
Perempuan pada zaman Rasulullah juga ikut dalam solat berjemaah. Saidatina
Aisyah, isteri Rasulullah menyatakan : Perempuan-perempuan beriman ikut
hadir bersama Rasulullah untuk melaksanakan solat subuh dengan memakai
selimut untuk menutupi badan mereka. Kemudian mereka kembali setelah solat
ke rumah mereka masing-masing sementara tidak ada seorang pun yang dapat
mengenal mereka disebabkan kegelapan malam. ( riwayat Bukhari, Muslim )
Kaum perempuan masyarakat Islam juga menyertai gerakan sosial, politik dan
turut berperang melawan musuh. Fatimah binti Qais berkata : Ummu Syuraik
adalah seorang perempuan kaya kaum Ansar. Dia membelanjakan harta
kekayaannya untuk kepentingan agama Allah dan rumah kediamannya seringkali
disinggahi oleh tetamu (Hadis riwayat Muslim ). Ummu Athiyah , seorang
perempuan pada zaman nabi Muhammad SAW berkata : Saya ikut berperang
bersama Rasulullah sebanyak tujuh kali peperangan. Saya selalu ditempatkan di
bahagian belakang pasukan. Sayalah yang membuatkan makanan untuk
pasukan yang berperang, dan mengubati mereka yang sakit dan terluka ( Hadis
riwayat Muslim ).
Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, dalam pengantar kepada buku Kebebasan
Wanita16, memberikan contoh-contoh kehidupan perempuan dalam masyarakat
Islam seperti :
1. Kaum perempuan masyarakat Islam mempunyai kesempatan yang luas
untuk mendapat pendidikan, pelajaran dan menghadiri majlis ilmu.
2. Kaum perempuan dibolehkan menghadiri pertemuan umum di masjid
untuk turut memutuskan perkara yang berkaitan dengan kehidupan
masyarakat dan negara.
3. Kaum perempuan mempunyai hak dalam ekonomi, sebagaimana Zainab
binti Jahsy mempunyai pekerjaan dan kegiatan ekonomi yang dilakukan
dengan tangannya sendiri sehingga dapat bersedekah dari hasil
pendapatannya sendiri. Zainab binti Masud bekerja dengan tangannya
sendiri dan memberikan belanja untuk suami dan anak yatim yang
dipeliharanya.
4. Ummu Athiyah ikut berperang bersama suaminya sebanyak enam kali,
sedangkan Ummu Haram menginginkan kematian syahid bersama tentera
pasukan laut.

16

Abdul Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, Gema Insani Press, Jakarta, 2001

5. Dalam politik, Ummu Hani ikut dalam melindungi pelarian perang, dan
menyelesaikan perkara saudara lelakinya.
6. Ummu Kalsum binti Uqbah, seorang remaja ikut berhijrah ke Madinah,
dan berpisah dengan keluarganya.
7. Perempuan berhak mempertahankan pilihannya dalam memilih suami ,
berpisah dengan suami dan terlepas dari pengaruh keluarganya.
8. Zainab binti Muhajir berdialog dengan khalifah Abu Bakar Al-Siddiq,
Ummu Darba pernah menyangkal pendapat khalifah Abdul Malik bin
Marwan, dan Ummu Yakub berdialog dengan Abdullah bin Masud yang
dianggap sebagai penghulu fuqaha sahabat.
9. Atikah binti Zaid, isteri Khalifah Umar bin Al-Khattab mempertahankan
haknya dalam kesaksian jamaah.
10. Seorang remaja perempuan Bani Khatsamiyah bersusah payah untuk
menghajikan bapanya sendiri.
Al-Quran telah menetapkan tugas yang seimbang bagi lelaki dan
perempuan.Tugas ini diberikan sesuai dengan fitrah dan kemampuan masingmasing berdasarkan fitrah alami perempuan yang berbeza dengan kaum lelaki.
Dari segi fizik, emosi dan psikologi, hanya perempuan yang dapat menjalankan
tugas keibuan dengan baik. Ini kerana berbanding dengan lelaki, kaum
perempuan lebih penyayang, lebih ramah, cepat bertindak dan memberikan
respons sesuai dengan naluri keibuan. Sifat-sifat ini menjadi ciri utama
perempuan dalam menjalankan tugas dan kewajipan. Islam memberikan
persamaan di antara lelaki dan perempuan, namun hanya ada sedikit
keterbatasan dan perbezaan yang digariskan oleh Islam untuk kaum perempuan
seperti dalam hak harta warisan, dan ijab-kabul pernikahan, dalam
kepemimpinan keluarga, dan sebagainya. Perbezaan dalam peranan dan hak
yang telah ditentukan oleh Allah tidak bermakna adanya superioriti ataupun
inferioriti bagi pihak manapun, akan tetapi hanyalah untuk menjaga
kecenderungan fitrah masing-masing.17
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahawa Islam telah memberikan
kebebasan kepada perempuan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik,
sebelum masyarakat Barat memberikan kebebasan kepada mereka. Oleh sebab
itu masyarakat Muslim tidak memerlukan gerakan pembebasan perempuan,
gerakan feminisme, dan kesamaan gender, sebab ajaran Islam dan sejarah
masyarakat muslim terdahulu sudah memberikan kedudukan terhormat kepada
kaum perempuan sesuai dengan kudrat dan fitrahnya.

17

Dinar Dewi Kania, Isu Gender : Sejarah dan Perkembangannya, Majalah Islamia, Vol.3, No.5,
2010, hal.55.

Pengaruh
Islam

Feminisme Dan Persamaan Gender Barat Dalam Masyarakat

Gerakan Feminisme dan Persamaan Gender pada mulanya adalah gerakan


sekelompok aktivis perempuan Barat yang kemudian menjadi kajian akademik di
lembaga kajian, dan pengajian tinggi dengan kajian women studies, yang
menyebar baik di negara Barat mahupun di negara Muslim. Gerakan ini akhirnya
telah mendapat perakuan dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dengan
dikeluarkannya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women ( CEDAW). Bahkan sebahagian Negara Barat memberikan
bantuan dana untuk mengembangkan kajian dan fahaman tersebut dalam
masyarakat
sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika kepada Negara
Indonesia : Amerika Syarikat juga memberikan dana kepada berbagai-bagai
organisasi muslim dan pondok untuk mengangkat persamaan gender dan anak
perempuan dengan memperkukuhkan pengertian tentang nilai-nilai tersebut di
antara para pemimpin perempuan masyarakat dan membantu demokratisasi
serta kesetaraan gender di pondok pesantren melalui latihan kepimpinan
pesantren lelaki dan perempuan.18
Pada tahun 1990-an, gerakan feminisme Barat mulai mempengaruhi beberapa
sarjana dan pemikir muslim, sehingga muncullah gerakan feminisme muslim.
Azza M.Karam mendefinisikan feminisme muslim adalah : a one who adopts a
worldview in which Islam can be contextualized and reinterpreted in order to
promote concepts of equity and equality between men and women and for whom
freedom of choice plays an important part in expression of faith.19 Gerakan
feminisme dalam masyarakat muslim yang pertama muncul di Mesir, dengan
terbentuknya The Egyptian Feminist Union pada tahun 1923 yang didirikan oleh
Huda Shaarawi ( 1879-1947).
Dalam The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World dinyatakan bahawa :
feminisme moden dikenali dalam masyarakat Islam sejak awal abad 20
meskipun mereka tidak menggunakan istilah tersebut. Pemikiran feminisme di
dunia Islam dapat ditelusuri melalui pemikiran-pemikiran Aisha Taymuriyah
(penulis Mesir), Zainab Fawwaz (penulis Lebanon), Rokeya Sakhawat Hossein,
Nazar Haidar, Emilie Ruete (Zanzibar), Tajal Sulthaniyah (Iran), Huda Shaarawi,

18

Laman web www.usembassyjakarta.org/bbs/laporan/indonesia_laporan_deplu-AS.html

19

Azza M.Karam, Women, Islamism, and the State : Contemporary Feminism in Egypt,
MacMillan, London, 1998, hal.5

Malak Hifni Naser, Nabawiyah Musa (Mesir), dan Fame Aliye (Turki). Mereka
dikenal sebagai tokoh perintis dalam menumbuhkan kesedaran mengenai
persoalan gender, termasuk melawan kebudayaan dan ideologi masyarakat
yang hendak menghalangi kebebasan perempuan.20
Gerakan feminisme muslimah dilanjutkan oleh Aminah Wadud21, Rifaat Hasan22
dan Fatimah Naseef23 yang memberikan perhatian pada kajian semula teks alQuran yang berkaitan dengan perempuan, sedangkan Fatima Mernissi 24,
Hidayaet Tuskal25 memberikan perhatian kepada kajian semula teks hadis yang
berkaitan dengan perempuan, dan Aziza al-Hibri26 dan Shaheen Sardar Ali27
memberikan perhatian kepada kajian semula terhadap hukum syariah yang
berkaitan dengan perempuan. Malahan, akhir-akhir ini muncul muslimah yang
mengkaji semula masalah homoseksual dan lesbian seperti Irsyad Manji28 dan
Musdah Mulia.29
Pengaruh pemikiran Feminisme Barat dan Persamaan Gender di dalam
masyarakat muslim juga dilanjutkan dengan munculnya institusi kajian seperti
Femina Insitute (Indonesia), Sisters in Islam (SIS), Musawwa (Malaysia), dan
sebagainya. Di samping itu terbit beberapa majalah, jurnal, tentang feminisme
dan persamaan gender seperti jurnal Perempuan.30
Pengaruh Feminisme dan Persamaan Gender juga terlihat dengan berdirinya
Pusat Study Wanita dan Pusat Kajian Gender di berbagai-bagai perguruan tinggi

20

Arif mansyuri, Kontruksi tafsir Feminis : Studi Pemikiran Aminah Wadud atas Kesetaraan
Gender dalam al-Quran, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006, hal. 26-27.
21
Pensyarah Agama dan Falsafah di Virginia Commenwealth University, menulis buku Women
and Quran : Rereading the sacred text from a womens Perspective (1999) dan Inside the Gender
Jihad (2006)
22
Pensyarah Kajian Agama di Universiti of Lousville, Amerika.
23
Penulis berkebangsaan Saudi, menulis buku Women in Islam : A Discourse in Right and
Obligation .
24
Pensyarah kajian sosial Universiti Muhammad V Marocco, menulis buku Beyond the Veil
(1975), The Veil and the Male Elite (1987) To Doing daily Battle(1991).
25
Aktifis perempuan dari Turkey, Pengarah The Capital City of Women Platform, Turkey.
26
Pensyarah the T. C. Williams School of Law, University of Richmond, pengarang Hypatia: a
Journal of Feminist Philosophy.
27
Pensyarah bidang undang-undang di the University of Warwick,UK; menulis buku Gender and
Human Rights in Islam and International Law: Equal Before Allah, Unequal Before Man? (2000),
28
Penulis buku Allah, Liberty and Love, (2011) dan The Trouble with Islam Today.
29
Menulis buku Bias Jender dalam Perspektif Islam, Kementerian Negara Pemberdayaan
Perempuan.
30
Jurnal tentang perempuan diterbitkan tiap tiga bulan oleh Yayasan Jurnal Perempuan-Jakarta
sejak tahun 1995.

10

di Indonesia, di samping beberapa buku dan tesis atau kertas kerja perguruan
tinggi. Sebagai contoh :31
1. Buku Pengantar Kajian Jender yang ditulis oleh kumpulan Penulis
Pusat Studi Wanita Universiti Islam Negeri Hidayatullah Jakarta
Indonesia.
2. Buku Pengarustamaan Jender dalam Islam yang diterbitkan oleh
Pusat Studi Wanita Universiti Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta
Indonesia.
3. Buku Jender dalam Perspektif Islam yang ditulis oleh Musdah Mulia
dan diterbitkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Wanita, Jakarta.
4. Buku Bias Jender dalam Pemahaman Islam dan Pemahaman Islam
dan Tantangan Keadilan Jender yang diterbitkan oleh Pusat Studi
Jender Universiti Islam Negeri Jakarta dan Institut Agama Islam Negeri
Walisongo Semarang.
5. Buku Isu-Isu Jender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan
Menengah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.
6. Buku Rekonstruksi Fiqih Perempuan, diterbitkan oleh Pusat Studi
Islam, Universiti Islam Indonesia Jogjakarta.
7. Buku Islam dan Konstruksi Seksualitas, diterbitkan oleh Pusat Studi
Wanita Universiti Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.
8. Buku Waria, Laknat atau Kodrat, tulisan yang berasal dari tesis
sarjana fakulti Usuluddin, yang membela kedudukan waria (mukhannas)
dalam masyarakat.
9. Buku transeksualisme : Studi kasus perkembangan transeksual
perempuan ke laki-laki , tesis sarjana fakulti Psikologi, Universiti Gajah
mada Jogjakarta.
10. Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif al-Quran, disertasi Ph.D
Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ditulis oleh Nasarudin
Umar.
Dalam disertasi yang telah diterbitkan dengan judul Argumen Kesetaraan
Gender : Perspektif al-Quran dijelaskan bahawa penulis menggunakan
beberapa metodologi:
a. Meletakkan teks al-Quran sama dengan teks naskhah-naskhah lainnya
yang tidak memiliki makna kesucian : Dalam menganalisa teks, baik teks
al-Quran mahupun teks lainnya, ada beberapa pertanyaan filologis yang
31

Henri Salahuddin, Menelusuri Paham Kesetaraan Gender dalam Studi Islam, majalah Islamia,
Volume III, No.5, 2010, hal.61-65.

11

perlu diperhatikan, antara lain : Dari mana teks diperoleh? Bagaimana


autensiti dan keaslian teks itu? Siapa yang menterjemahkan? Teks
aslinya dari bahasa apa? Terjemahan dari bahasa asli atau bahasa lain?
Jarak waktu penterjemah dengan teks terjemahan? Setiap bahasa
mempunyai latar belakang, bagaimana latar belakang budaya teks itu?32
b. Melakukan kritikan terhadap ayat dengan menyatakan adanya bias
gender dalam bahasa Arab : Bahasa Arab yang dipinjam Tuhan dalam
menyampaikan idea-Nya sejak awal mengalami bias gender, baik dalam
kosa kata (mufradat) mahupun dalam struktur kalimatnya.33 Hal ini
dibuktikan dengan perintah kepada awam tetapi dalam ayat disebutkan
dengan perintah kepada lelaki seperti aqimuusshalah yang bermakna
untuk lelaki.
c. Menggunakan fahaman relativisme, dengan mengatakan bahawa Tuhan
sangat memihak lelaki sebab menyebut dirinya dengan huwa padahal
Tuhan bukan lelaki dan bukan perempuan.34
d. Mengkritik sejarah dengan mengkaji latar belakang budaya yang dimiliki
suatu bangsa dan membezakan antara unsur normatif dan kontekstual.35
e. Menggunakan teori : khususussabab (sebab khas) sebagai pengesahan
untuk menguatkan kritik sejarah Hampir semua ayat gender turun dalam
sebab khas tetapi hampir semua ayat tersebut menggunakan lafaz am.36
f. Dialektika antara tekstual dan kontekstual. Kata tekstual selalu
digambarkan sebagai hal yang negatif, konservatif, sedangkan
pemahaman kontekstual selalu digambarkan terbuka, moderat, dan
sesuai untuk masa kini.
Menurut Henri, metode kritik sejarah dan kritik teks di atas merupakan metode
yang dipakai dalam mengkritik kitab suci Bible (Biblical Criticism).37 Dalam kritik
Kitab Suci menurut feminis (Hermeneutika Feminis) terdapat lima metode :

32

Argumen Kesetaraan Gender, hal.255-266.


Ibdi, hal.277
34
Ibid, 278
35
Ibid, hal.286.
36
Ibid, hal.306
37
Henri Salahuddin, Menelusuri Paham Kesetaraan Gender dalam Studi Islam, Majalah Islamia,
Volume III,No.5 , 2001, hal.68.
33

12

(1) Kritik feminis harus menerima suatu bentuk kecurigaan penerimaan wibawa
al-Kitab.
(2) Kritik feminis harus mengevaluasi lebih daripada mengkoreksi. Ertinya
banyak teks yang harus ditolak jika teks itu mengabadikan dan menyetujui
sistem patriarki.
(3) Penafsiran adalah terpisah dari pernyataan firman Tuhan. Teks yang
mengabadikan struktur penindasan patriarki dilarang untuk dinyatakan sebagai
firman Tuhan, maka sebelum teks diterjemahkan dengan bahasa yang inklusif,
suatu proses pemilihan yang teliti perlu dilakukan.
(4) Teks yang mengabadikan dan mengesahkan struktur patriarki perlu dirubah.
Hermeneutika ini perlu untuk merekonstruksi kemurnian dan sejarah Nasrani dari
perspektif wanita.
(5) Penafsiran harus meliputi perayaan dan ritual, dengan mengaktualisasikan
teks untuk masa kini. Cerita al-Kitab diceritakan kembali dalam perspektif
feminis. Hal yang penting dalam penafsiran feminis, adalah bagaimana teks alKitab ditafsirkan secara benar tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan
seutuhnya.38
Dari tulisan di atas dapat dilihat bahwa metode penafsiran al-Quran yang
digunakan oleh feminis Muslim merupakan pengaruh dari metode kritik kitab suci
(Biblical Criticism) yang dipergunakan oleh feminis Barat dalam mengkaji semula
teks kitab suci mereka yang sangat merendahkan kaum perempuan.

Bersambung ke Bahagian II......

38

A.A.Sirompul dan Urich Beyer, Metode Penafsiran al-Kitab, Badan Penerbit Kristen, Jakarta,
2005, hal.337-340.

13