Anda di halaman 1dari 14

SMK (P) BANDARAYA

CHANGKAT THAMBI DOLLAH


56000 KUALA LUMPUR

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN
TAHUN 2015

PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN


PENGENALAN:

Kurikulum pendidikan perakaunan mendukung cita-cita murni dan unggul selaras dengan hasrat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan menyediakan warga Malaysia yang dapat menghadapi cabaran era globalisasi dalam abad
21. Selaras dengan matlamat pendidikan perakaunan iaitu untuk melahirkan profesional perakaunan lepasan
sekolah yang kompeten bagi memenuhi keperluan industri ataupun bagi tujuan melanjutkan pengajian ke peringkat
yang lebih tinggi, kurikulum ini juga dapat menyediakan seorang insan yang mempunyai nilai murni, etika kerja
yang cemerlang dan bertanggungjawab terhadap persekitarannya. Kurikulum pendidikan perakaunan disediakan
sebagai panduan kepada guru dalam usaha membimbing murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran dengan
berkesan. Penguasaan prinsip dan konsep perakaunan dalam mata pelajaran ini melalui pelbagai aktiviti
pembelajaran akan dapat membantu murid menguasai pengetahuan asas bidang yang dipelajari bagi
membangunkan modal insan yang mempunyai ciri-ciri jati diri yang kukuh, berketrampilan, berkeperibadian mulia,
berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju 2020.

RASIONAL:

Memahami mata pelajaran Prinsip Perakaunan membolehkan murid;


1. Menghuraikan konsep dan kitaran perakaunan yang diamalkan dalam organisasi perniagaan dan bukan
perniagaan.
2. Menyediakan satu set akaun yang lengkap untuk perniagaan milikan tunggal, perkongsian, kelab dan persatuan
serta perakaunan pengeluaran.
3. Mengaplikasikan prinsip pengurusan tunai dalam menyediakan belanjawan tunai, penyata penyesuaian bank
dan buku tunai serta panjar runcit tunai.
4. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi, kerja berkumpulan, pengurusan dan kepimpinan serta etika
profesional dalam melaksanakan aktiviti perakaunan.

MATLAMAT:

Untuk memastikan kesinambungan proses pengajaran dan pembelajaran, kepelbagaian penggunaan strategi
dirangka untuk;
1. Mengekalkan peratus lulus Prinsip Perakaunan dalam SPM 2015.
2. Mengecilkan nilai GPMP Prinsip Perakaunan dalam SPM 2015.
3. Meningkatkan kualiti gred Prinsip Perakaunan dalam SPM 2015.

PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN 2015


BIL PROGRAM

OBJEKTIF

TINDAKAN/
AKTIVITI
1. Kursus
dalaman
2. Pencerapan
dan
penyemakan
buku
3. Ceramah dan
bimbingan

Pedagogi
berkesan

1. Memastikan
semua murid
menguasai
penggunaan
konsep asas
perakaunan
2. Memastikan
murid dapat
mencapai gred
minimum B+
dalam pep. SPM

Diskusi
Bestari

Murid dapat
1. Kenalpasti
meningkatkan
kumpulan
bilangan gred A
sasaran
dan mengecilkan
2. Penyediaan
nilai GPMP Prinsip
bahan diskusi
Perakaunan dalam 3. Pelaksanaan
peperiksaan SPM
dan
2015
pemantauan
perkembangan
kumpulan
sasaran

TEMPOH
MASA
1 tahun

Jan - Okt

TANGGUNGJAWAB

KOS

TOV

ETR

Penolong Kanan /
Guru Kanan / Ketua
Panitia

Kursus
dalaman
Pencerapan
sekurangkurangnya 2
kali setahun

Kursus
dalaman
Pencerapan
sekurangkurangnya
2 kali
setahun

Guru mata pelajaran

RM90 Peratusan
lulus 100%
dan bilangan
gred A dalam
SPM 2014

Peratusan
lulus 100%
dan
peningkatan
bilangan
gred A
dalam SPM
2015

BIL PROGRAM

OBJEKTIF

TINDAKAN/
AKTIVITI
1. Pelaksanaan
kerja kursus
kertas 3 SPM
2. Mengadakan
ujian format
konsepkonsep asas
dalam
perakaunan.

TEMPOH
MASA
Jan - Okt

TANGGUNGJAWAB

KOS

Guru mata pelajaran

RM50 Peratusan
lulus 100%
dalam SPM
2014

Peratusan
lulus 100%
dalam SPM
2015

TOV

ETR

Skill By Drill Murid dapat


meningkatkan
kecekapan dan
kemahiran untuk
menguasai
konsep-konsep
asas dalam
perakaunan

Account
Access

Dpat meransang
dan
mempelbagaikan
kaedah
pembelajaran
murid untuk
menarik minat
terhadap mata
pelajaran Prinsip
Perakaunan

1. Penggunaan
ICT semasa
proses PdP.
2. Pembelajaran
melalui blogblog guru
cemerlang
Prinsip
Perakaunan

Jan - Okt

Guru mata pelajaran

RM50 Peratusan
lulus 100%
dan gred
keputusan
SPM 2014

Peratusan
lulus 100%
dan
meningkatk
an kualiti
gred dalam
SPM 2015

Counter
Strike

Dapat
mengekalkan
peratus lulus dan
meningkatkan
peratus bilangan
A dalam
peperiksaan SPM

1. Penyediaan
modul topiktopik soalan
SPM tahuntahun lepas
2. Latih tubi yang
berterusan.
3. Pemantauan
kumpulan
sasaran

Jan - Okt

Guru Mata Pelajaran

RM90 Peratusan
lulus 100%
dan bilangan
A dalam
SPM 2014

Peratusan
lulus 100%
peningkatan
bilangan
gred A
dalam SPM
2015

CARTA GANTT PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN TAHUN 2015


BIL

AKTIVITI

1.

Mesyuarat AJK

2.

Penyediaan Perancangan
Tahunan

3.

Mesyuarat Panitia

4.

Program Diskusi Bestari

5.

Program Skill By Drill

6.

Account Access

7.

Program Counter Strike

8.

Pencerapan Guru

9.

Ujian 1

10.

Pep. Pertengahan Tahun

11.

Pep. Percubaan SPM

12.

Pep. Akhir Tahun

13.

Peperiksaan SPM 2015

14.

Penyemakan buku latihan

15.

Program Top-Up

16.

Ulangkaji Terancang

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

ANALISIS SWOT (PRINSIP PERAKAUNAN)

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

KEKUATAN (STRENGTHS)
1. Bilangan murid yang mengambil elektif prinsip
perakaunan yang sedikit (9 orang)
2. Guru yang mengajar adalah guru siswazah
3. Guru mempunyai inisiatif untuk berubah kepada PdP
yang lebih berkesan
4. Peralatan ICT dan ABM yang mencukupi di sekolah

PELUANG (OPPORTUNITIES)

1. Sokongan padu daripada PiBG dan guru-guru


2. Pelbagai kursus dan bengkel pemantapan anjuran
PPD dan JPWPKL kepada guru-guru
3. Terdapat murid yang mempunyai semangat
kesungguhan dan motivasi untuk belajar
4. Kemudahan ICT yang terdapat di pusat akses dan
makmal komputer

KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Guru baharu masih kurang pengalaman dan
memerlukan bimbingan
2. Guru masih belum menguasai skema pemarkahan
Prinsip Perakaunan SPM
3. Murid lemah untuk mengingat konsep asas
perakaunan
4. Murid terlalu mengharapkan bantuan guru dalam
menyiapkan kerja atau tugasan

CABARAN (THREATS)

1. Harapan ibu bapa yang tinggi terhadap pencapaian


anak mereka
2. Guru terlibat dengan aktiviti dan program di luar
jangkaan
3. Terdapat murid yang mengalami masalah selalu tidak
hadir ke sekolah
4. Perbezaan tahap pencapaian murid dalam satu kelas
menyukarkan keberkesanan P&P

TOWS MATRIX (PRINSIP PERAKAUNAN)

LUARAN

LUARAN

O
1. Sokongan padu daripada PiBG dan
guru-guru
2. Pelbagai kursus dan bengkel
pemantapan anjuran PPD dan JPWPKL
kepada guru-guru
3. Terdapat murid yang mempunyai
semangat kesungguhan dan motivasi
untuk belajar
4. Kemudahan ICT yang terdapat di
pusat akses dan makmal komputer
T
1. Harapan ibu bapa yang tinggi
terhadap pencapaian anak mereka
2. Guru terlibat dengan aktiviti dan
program di luar jangkaan
3. Terdapat murid yang mengalami
masalah selalu tidak hadir ke sekolah
4. Perbezaan tahap pencapaian murid
dalam satu kelas menyukarkan
keberkesanan P&P

S
1. Bilangan murid yang mengambil
elektif prinsip perakaunan yang sedikit
(9 orang)
2. Guru yang mengajar adalah guru
siswazah
3. Guru mempunyai inisiatif untuk
berubah kepada PdP yang lebih
berkesan
4. Peralatan ICT dan ABM yang
mencukupi di sekolah

W
1. Guru baharu masih kurang
pengalaman dan memerlukan
bimbingan
2. Guru masih belum menguasai skema
pemarkahan Prinsip Perakaunan SPM
3. Murid lemah untuk mengingat konsep
asas perakaunan
4. Murid terlalu mengharapkan bantuan
guru dalam menyiapkan kerja atau
tugasan

S1+S2+S3+O1+O2+O3

W3+W4+O3+O4

ST1 Meningkatkan pencapaian prestasi


dan kualiti A Prinsip Perakaunan 2015
COUNTER STRIKE

ST2 Meningkatkan kemahiran murid


dalam konsep asas perakaunan
SKILL BY DRILL

S1+S4+T1+T4

W1+W2+T2+T3

ST3 Mempelbagaikan teknik proses PdP


untuk meningkatkan minat murid
terhadap Prinsip Perakaunan
ACCOUNT ACCESS

ST4 Meningkatkan kemahiran guru


dalam teknik pengajaran Prinsip
Perakaunan
DISKUSI BESTARI

HUBUNGAN MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN & INISIATIF


NAMA SEKOLAH

SMK (P) BANDARAYA, KUALA LUMPUR

Aspirasi

Isu

MENGEKALKAN PERATUS LULUS DAN MENGECILKAN NILAI GPMP PRINSIP PERAKAUNAN


SPM 2015
MURID-MURID TINGKATAN 5 LEMAH DALAM MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN

Matlamat Strategik /
KRA

Objektif
MENINGKATKAN
PERATUS LULUS
PRINSIP
PERAKAUNAN

MENGECILKAN
NILAI GPMP
PRINSIP
PERAKAUNAN

MENGEKALKAN PERATUS LULUS DAN MENGECILKAN NILAI GPMP PRINSIP PERAKAUNAN

KPI

100%

2.44

TOV

77.8%

4.33

Sasaran Prestasi
OT1
OT2
OT3
OT4

ETR

Inisiatif /
Strategi

Tanggung jawab

1. Counter
Strike
2. Skill By Drill
83.3% 88.9% 94.5% 100% 100% 3. Account
Access
4. Diskusi
Bestari

Ketua Bidang Teknik &


Vokasional
Ketua Panitia

1. Counter
Strike
2. Skill By Drill
3. Account
Access
4. Diskusi
Bestari

Ketua Bidang Teknik &


Vokasional
Ketua Panitia

3.86

3.39

2.92

2.44

2.44

PELAN TINDAKAN
BIL

PELAN
TAKTIKAL /
TINDAKAN

TEMPOH
(MULA
AKHIR)

T/JAWAB

COUNTER
STRIKE

KB
KP
GURU
P.AKAUN

SKILL BY DRILL

KB
KP
GURU
P.AKAUN

ACCOUNT
ACCESS

KB
KP
GURU
P.AKAUN

JAN

DISKUSI
BESTARI

KB
KP
GURU
P.AKAUN

JAN

JAN

JAN

KOS
/SUMBER

KPI

SASARAN

PELAN KONTIGENSI /
CATATAN

RM90/
WANG MODUL

2 KALI
SEBULAN

SEMUA MURID
TKN 5

SOALAN-SOALAN
PERCUBAAN, SOALAN SPM
TAHUN-TAHUN LEPAS

1 KALI
SEBULAN

SEMUA MURID
TKN 5

KERJA KURSUS SPM KERTAS


3, FORMAT/RUMUS/KONSEP
ASAS PERAKAUNAN

OKT

RM50/
WANG SUWA
SUMBANGAN
PIBG

1 KALI
SEBULAN

SEMUA MURID
TKN 5

VLE FROG, PAUTAN BLOG


PRINSIP PERAKAUNAN
TERTENTU

OKT

RM90/
WANG MODUL

1 KALI
SEBULAN

SEMUA MURID
TKN 5

INTERAKSI AKADEMIK, GURU


MUDA

OKT

OKT

RM50/
WANG SUWA
SUMBANGAN
PIBG

PELAN OPERASI
Matlamat

MENGEKALKAN PERATUS LULUS DAN MENGECILKAN NILAI GPMP PRINSIP PERAKAUNAN

Strategi

LATIH TUBI BERGANDA MENGGUNAKAN SOALAN-SOALAN SPM TAHUN-TAHUN LEPAS DAN SOALAN-SOALAN PERCUBAAN

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: COUNTER STRIKE


OBJEKTIF OPERASI: UNTUK MENINGKATKAN PERATUS A DALAM PEPERIKSAAN SPM 2015
PROSES ALIRAN KERJA:
LANGKAH

PROSES KERJA & TANGGUNGJAWAB

MESYUARAT DAN TAKLIMAT PROGRAM

KENALPASTI KUMPULAN SASARAN DARIPADA PEPERIKSAAN


PERTENGAHAN TAHUN 2015

PENYEDIAAN MODUL UNTUK MURID (MENGUMPUL TOPIKTOPIK KERAP DARIPADA SOALAN-SOALAN SPM TAHUNTAHUN LEPAS)

PELAKSANAAN PROGRAM

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM (DAPATAN


DARIPADA MURID-MURID DAN GURU PELAKSANA)

PERBINCANGAN POST MORTEM BAGI SETIAP SESI


PROGRAM
Cadangan pelan kontingensi*

KPI

SASARAN

2 JAM

AJK

PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN 2015

GURU MATA
PELAJARAN

ANALISA PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN TAHUN

1 MINGGU

GURU MATA
PELAJARAN

LAPORAN
KECEMERLANGAN (FAIL
PANITIA)

CUTI HUJUNG
MINGGU
SEKURANGKURANGNYA 2
KALI

GURU MATA
PELAJARAN

LAPORAN PROGRAM
PANITIA

2 JAM

GURU/KP/KB

KP/KB

CATATAN*

LAPORAN KEBERKESANAN
PROGRAM
TINDAKAN SUSULAN
DILAKUKAN

PELAN OPERASI
Matlamat

MERANSANG DAN MEMPELBAGAIKAN KAEDAH PEMBELAJARAN MURID UNTUK MENARIK MINAT MURID TERHADAP MATA
PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN

Strategi

PENGGUNAAN ICT DALAM PdP DAN PAUTAN DARIPADA BLOG-BLOG PRINSIP PERAKAUNAN TERTENTU

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: ACCOUNT ACCESS


OBJEKTIF OPERASI: UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI PENCAPAIAN PRINSIP PERAKAUNAN DALAM PEPERIKSAAN SPM
2015
PROSES ALIRAN KERJA:
LANGKAH

PROSES KERJA & TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN

MESYUARAT PANITIA

2 JAM

AJK

TAKLIMAT PROGRAM KEPADA MURID-MURID

2 JAM

GURU MATA
PELAJARAN

PERSIAPAN PROGRAM (PENGUMPULAN LAMAN SESAWANG


BLOG YANG BOLEH DIGUNA PAKAI UNTUK PROSES PdP DAN
LATIH TUBI)

1 MINGGU

GURU MATA
PELAJARAN

PELAKSANAAN PROGRAM

1 WAKTU PdP
SETIAP MINGGU

GURU MATA
PELAJARAN

PEMANTAUAN PROGRAM (DAPATAN DARIPADA MURIDMURID DAN GURU PELAKSANA)

HASIL KERJA
LATIH TUBI

KP/KB

LAPORAN AKTIVITI DAN MESYUARAT POST MORTEM

2 JAM

GURU/KP/KB

Cadangan pelan kontingensi*

CATATAN*

JADUAL MASA
PELAKSANAAN
LAPORAN
KECEMERLANGAN (FAIL
PANITIA)
LAPORAN PROGRAM
PANITIA
LAPORAN KEBERKESANAN
PROGRAM
TINDAKAN SUSULAN
DILAKUKAN

PELAN OPERASI
Matlamat

MENINGKATKAN KECEKAPAN DAN KEMAHIRAN MURID UNTUK MENGUASAI KONSEP-KONSEP ASAS DALAM PERAKAUNAN

Strategi

PELAKSANAAN KERJA KURSUS KERTAS 3 DAN UJIAN PENGGUNAAN FORMAT KONSEP-KONSEP ASAS DALAM
PERAKAUNAN

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: SKILL BY DRILL


OBJEKTIF OPERASI: UNTUK MENGEKALKAN PERATUS LULUS 100% DALAM PEPERIKSAAN SPM 2015
PROSES ALIRAN KERJA:
LANGKAH

PROSES KERJA & TANGGUNGJAWAB

MESYUARAT DAN TAKLIMAT PROGRAM

MENGENAL PASTI KUMPULAN SASARAN UTAMA (MURID


YANG TERLALU LEMAH)

PERSIAPAN BAHAN ( MENGUMPUL SEMUA FORMAT /


RUMUS/ KONSEP ASAS PERAKAUNAN)

PELAKSANAAN PROGRAM (SEMASA KERJA KURSUS SPM


KERTAS 3 DAN SETIAP KALI SELEPAS PdP)

PEMANTAUAN PERKEMBANGAN KUMPULAN SASARAN


UTAMA SERTA MURID-MURID LAIN

LAPORAN AKTIVITI DAN MESYUARAT POST MORTEM


Cadangan pelan kontingensi*

KPI

SASARAN

2 JAM

AJK

PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN 2015

GURU MATA
PELAJARAN

1 MINGGU

GURU MATA
PELAJARAN

1 WAKTU PdP 1
MINGGU
SEKURANGKURANGNYA 2
KALI
2 JAM

GURU MATA
PELAJARAN
GURU/KP

CATATAN*

ANALISA PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN TAHUN
2015
LAPORAN
KECEMERLANGAN (FAIL
PANITIA)
LAPORAN PROGRAM
PANITIA
LAPORAN KEBERKESANAN
PROGRAM

GURU/KP/KB TINDAKAN SUSULAN

PELAN OPERASI
Matlamat

MENINGKATKAN BILANGAN GRED A SERTA MENGECILKAN NILAI GPMP PRINSIP PERAKAUNAN

Strategi

APLIKASI GURU MUDA DAN SESI INTERAKSI AKADEMIK BERSAMA MURID TERUTAMA MURID LEMAH

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: DISKUSI BESTARI


OBJEKTIF OPERASI: UNTUK MENINGKATKAN BILANGAN GRED A DAN MENGECILKAN NILAI GPMP PRINSIP PERAKAUNAN
DALAM PEPERIKSAAN SPM 2015
PROSES ALIRAN KERJA:
LANGKAH

PROSES KERJA & TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN

2 JAM

AJK

CATATAN*

MESYUARAT DAN TAKLIMAT PROGRAM

MENGENAL PASTI KUMPULAN SASARAN (MURID


CEMERLANG SEBAGAI GURU MUDA DAN MURID LEMAH
SEBAGAI MENTEE-NYA)

PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN 2015

GURU MATA
PELAJARAN

ANALISA PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN TAHUN
2015

PENYEDIAAN BAHAN DISKUSI (LATIHAN TROPIKAL BAGI


SETIAP SUBTOPIK)

1 MINGGU

GURU MATA
PELAJARAN

LAPORAN
KECEMERLANGAN (FAIL
PANITIA)

PELAKSANAAN PROGRAM

KELAS TOP-UP &


1 WAKTU PdP

GURU MATA
PELAJARAN

LAPORAN PROGRAM
PANITIA

PEMANTAUAN PERKEMBANGAN BAGI SETIAP KUMPULAN


SASARAN

SEKURANGKURANGNYA 2
KALI

GURU/KP

LAPORAN AKTIVITI DAN MESYUARAT POST MORTEM


Cadangan pelan kontingensi*

2 JAM

LAPORAN
KEBERKESANAN
PROGRAM

GURU/KP/KB TINDAKAN SUSULAN

MAKLUM BALAS PRESTASI


NAMA SEKOLAH :

SMK (P) BANDARAYA, KUALA LUMPUR

ASPIRASI

MENGEKALKAN PERATUS LULUS DAN MENGECILKAN NILAI GPMP PRINSIP PERAKAUNAN SPM
2015

ISU

MURID-MURID TINGKATAN 5 LEMAH DALAM MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN

Matlamat
Strategik
Objektif

MENINGKATKAN
PERATUS LULUS
PRINSIP
PERAKAUNAN

MENGECILKAN
NILAI GPMP
PRINSIP
PERAKAUNAN

MENGEKALKAN PERATUS LULUS DAN MENGECILKAN NILAI GPMP PRINSIP PERAKAUNAN


KPI

Sasaran

Prestasi Sebenar

TOV

Jan-Apr

Mei-Jul

Ogos-Okt

Keseluruhan

100%

77.8%

83.3%

88.9%

94.5%

100%

2.44

4.33

3.86

3.39

2.92

2.44

Ulasan