Anda di halaman 1dari 12
& KETUA PENGARAH PELAIARAN MALAYSIA seaunrenoe rose Sameer aon fas oon SEAN tare ‘Siero Congr Poste sesostosorr car PeNTAOBRANeRAuana pensexsrunn ‘SOT Fears coereet ono te fe onan {rant ans gong Rujukan Kam KPMPSH-SPDK)100-1779(28) Tank 3, Disember 2015 Semua Pengarah Pendidikan ‘Jabatan Pendidikan Negeri ‘Yehg. Datuk/Datin/Tuan/Puan, ‘SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 18 TAHUN 2015 PELAKSANAAN RINTIS PROGRAM DWIBAHASA ATAU DUAL LANGUAGE PROGRAMME (DLP) DI SEKOLAH PADA TAHUN 2016 ‘Surat Siaran ini bertyluan untuk memaklumkan tentang pelaksanaan rintis Program Divbahasa atau Dua Language Programme (OLP) di bawah Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Mempexkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI). la cilaksanakan di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Kementerian Pendidikan ‘Malaysia (KPM) secara rinis pada tahun 2016 melibatkan 300 buah sekolah sepert di Lampiran 1 Program DLP memberipitan kepada sekolah-sekolah yang layak untuk menjalankan sesi pengajaran dan pemoelajaran dalam bahasa Inggeris selain daripada bahasa Malaysia bagi mata pelajarn Matematik, Sains, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, seria Reka Bentuk dan Telnologi. Bagi fyjuan pelaksanaan rinis DLP, mata pelajaran yang teribat adalah Matematk dan Sains bagi Tahun 1, Tahun 4 dan Tingkatan 1. 2 Tujuan Pelaksanaan DLP Peleksanaan DLP bertujuan untuk menyokong penguasaan kemahiran berbahasa Inggeris murid melalui peningkalan masa pendedaan kepada bahasa Inggetis secara tidak langsung. Dengan pergukuhan dwibahasa seseorang murid, DLP boleh memberi peluang kepada murid untuk meningkatkan akses, penerokaan’pelbagal limu untui bersaing di peringkat global serta meningkatkan kebolehpasaran murid di alam pekerjaan. DLP merupakan satu program phan, sekolah yang berminat dan memenuhi kriteria yang telah ditstapkan boleh mambust permahonan sacara ras ke Pejahat Pendidikan Daerah (PPD) masing-masing, Kiteria yang ditetapkan adalah seperti berkut 2a 22 23 24 ‘Sekolah mempunyal sumber yang mencukupi. ‘Sumber adalah merujuk kepada buku teks, bahan rujukan, bahan bantu ‘mengajar dan ain-lain bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran, Pongetua/Guru Besar dan Guru bersedia untuk melaksanakan DLP. Pengetua/Guns Besar peru. setuju dengan perlaksanaan DLP serta bbekerjasama dengan PPD! JPN bagi rancangan jangka panjang dan jangka pendek untuk nemastikan Bilangan guru dan murd yang mencukupl Permintaan dan sokongan daripada ibu bapa. Ibu bapa perlu memberi persetujuan secara bertulis kepada pinak sekolah Untuk memibolehkan anak mereka mengikuii DLP. Ibu bapa juga perlu ‘mengambil peranan yang aki dalam pendidikan anak mereka dengan ‘member sokogan kepada pihak sekolah untuk melaksanakan DLP. Pencapaian sekolah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Pencapaian iri mestiah menyamai atau lebih balk daripada pencapaian purata kebangsaan Bahasa Melayu 3. Polaksanaan DLP a4 32 Bilangan kelas bagi pelaksanaan DLP Kolas DLP rrestilah mempunyal sekurang-kurangrya 15 orang murid bagi salu kelas dangan mengekakan bilangan kelas yang sedia ada. Kelas DLP perlu menggunakan bahasa inggeris sepenubnya untuk pengajaran {dan pembelajaran mata pelalaran yang teribat. Mata Pelajaran Yang Torlibat Polaksanaan ints DLP pada tahun 2018 akan melibatkan:- a, Peringkat Sekolah Rendah i, Dunia Sains dan Teknolog! (DST) Tahun 1 i, Matematik Tahun t fi, Sains Tahun 4 v. Matematic Tahun 4 b, Poringkat Menengah Rendah |. Salng Tingkatan 1 i, Matematik Tingkatan 4 3.4 Bahan Sokongan Pengajaran dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan akan menyediakan bahan-bahan berikut bagt mata pelajaran yang berkenaan dalam bahasa Inggeris kepada sekolah yang memilih untuk pelaksanaan rintis DLP pada tahun 2016: ‘a. Dokumen Standard Kurkulum dan Pentaksivan (dimuat nak dalam portal KPM) b. Panduan Perkembangan Pembelajaran Muri (dimuat naik dalam portal KPM) Buku teks J, Buku rujukan bagi pusat sumber sekolah dan panitia mata pelajaran 3.5 Peruntukan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yang terliat dalam pelaksanaan DLP adalah kekal seperti peruntukan masa yang sedang berkuat kuasa sokarang, 3.6 Pentaksiran ‘Semua peperksaan awam bagi mata pelajaran Sains dan Matematik rmulal tahun 2016 akan dssediakan dalam dwibahasa iat bahasa Malaysia dan bahasa Inggeis. Pentaksiran sekolah bagi mata pelajaran yang tetbat perlu disediakan dalam bahasa pengantar yang digunakan, Rayuan Pengecualian Pelaksanaan Rintis DLP Sekolah-sekolah yang tidek berminat atau tidak bersedia untuk mengambil bahagian dalam pelaksanaen rntis DLP, perlu menulle eurat eacara rasmi kepada PPD masing- masing dalam tempoh ima (8) hari daripada tarkh surat ini berkuat kuasa. Salinan ‘surat berkenaan juga periu dipanjangkan kepada Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing dan Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harlan (BPSH), KPM. 6. Kerjasama YBhg. Datuk/Datintuan/puan adalah dimohon untuk memakiumkan kandungan surat siaran ini kepada zomua zokolah yang teribat(eepert di Lampiran 1) di bawah pentadbiran YBhg, Datuk/Datintuan/puan ‘Sekian, Terima kasi. “°BERMHIDYAF UNTUK NEGARA" DATO" SRI DR. KHAIR BIN MOHAMAD YUSOF Ketua PendaftarInstitusi Pendidikan dan Guru merangkap Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia sk. w. YB Menteri Fencidikan Malaysia YB Timbalan Menteri Pendidikan | ‘YB Timbalan Menteri Pendidikan I Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia ‘Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementeran Pendidikan Malaysia ‘Timbalan-Timbalan Ketva Pengarah Polajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia Ketua Nazir Jemaah Naziedan Jaminan Kuali Penasihat Urdang-Undang Kementerian Pendidikan Malaysia Pegawai Perubungan Awam Kementerian Pendidikan Malaysia LAMPIRAN 1 ‘SENARAI SEKOLAH RINTIS DUAL LANGUAGE PROGRAMME (SEKOLAH KEBANGSAAN) Koa seethy Nama Sokolth Negest Daerah “fF ABAGOTSSKSingarTewong ——~—~CSCSC*~*éR aC Pag 2 ABADISI SKPreton Cy Perak Batang Padang 2 ABAIO33. SK Ser Stavan Perak Manjurg 4 ABAQOST. SK-Ser Jaya Perak ina Selatan 5 ABKIOI7 SK Haj Ramt Pecak an 6 ABAIOI9 SKN Keran Pecak ian 7 ABAIONY SK Suan Peeak Kuala Kangear 8 ABMO14 SK/SyeK Meh. leris Alavi Perak Kuala Kangsar 8 ABAIOAO. SK Temong Perak Kula Kangese 40 ABASO9S. SK HutonMthtang Perak Hite Pera 11 ABAROSE SK Kampung Jamu Perak Lanwtiatng/Sotama 42 ABABQEI SK Selina Perak Perak Tengah 13. ABB1039 SK Methosst(ACS) Perak Manjuna 4 ABB2083 SK Raja Perenpusn Perak ta tre 15 AB82084 SK PerempuanMathodit Perak Kenia Utara 46 ABB20% SK Convent Perak Kita Vara {78882085 SK Marin Canvent Perak ‘ita Utara 18 ABADDG SK Tarslan Soment Perak ‘ina Utara 49° ABBIO7 SK/Methedst Perak ina Selatan 20 ABB3048 SK Mthodist Part Buntsr Perak on 21 ABBSO7S SKCConvent Perak Perak 22, ABB5O80 SK Khir Jha Perak HiirPorak Perak LarwiNatangiselama 23 ABB5068 SK P) Trescar Methodist 24 ABB5087 SKKlnPaut Perak Lanwiatang/Solaa 25 ABBG069 SK Coment Hata Perak LarwiMatang/Selana 25 ABET! SKSelama Perak Larwiatangisolama, 27 ABBTOM SK Mahkoa Sa Perak Hulu Pera 28 BBAKDS2 SK Jalan Selangor Hutu Langat 29 BBAGO36 SK Sayanainpian Selangor Hulu Langat 30° BBAADS1 SK Bandar TesKosuma Selangor uty Langat 31 BBABIOS SK Taman Megan Selangor Ptang Utama B2RRARZR SIC Sokayon f, Sha Alan ‘Selangor PetsinaPerdana 38° BBBIOG2 SK Si Langat(ltes) ‘soengor Kuala Langat ‘348804028 SK Convert (i) Selangor Hulu Langat 45 BEBO" SK Assunta Sat Selangor Petaling Utama 8 BREED SK Su Peaing Selangor Petting Utama 37 CBAMOSE. SK Petar nang Kvantan 38 CBAAISS SK Fela) Tement Pahang Bora an 2 40 2 “4 46 “a ° Koa Batata bake opert17 eAxt05¢ ext057 {ex1008 earn Batts ‘aaso04 sapa902t ‘at001 11861008 aBe1011 1885035, eag008 xea7008 Kenanso xoB2065, eBa0eo xon40s3 xae7016 mpnc0re ae20at MB62043, MBE2046 Mee2048 52040 nansa24 neaaons enaase Naaan4s Bacar Neaaoao NBas004 aaeo17 Nsas025 Naato42 oszors Nsaos: oBsor9 NBE2067 Nama Sakoth SKS Tha 5k Kubang Kevan 3 ‘5k Bukit Java (2) SkZainb (1) Sk St Tetras ‘Sk Nong Chi ‘5k Korps Suitan Abu Bakar Sk Tasek Uta ‘Sk Taman kt Dahia Sk Bandar Mahara ‘SK Bandar Tengo ‘kTemenazong Abdu Rahn 1 ‘8K (P)Sutanlbrahin 'Sk Infant Jesus Convent ‘SK Convent) ‘Sk Baing ‘SK Toh PuarShasfoh Hanah ‘Sk Pendang ‘SK Sutanah Asma ‘Sk Irae ‘9K Sutan A‘mad Tau ‘3K Tunky At Rahman Pus ‘9K Bul Bars ‘5K Paya Runput ‘sn DatukPalenbang 8K (P) Mates (M) 5k () Mebreit 2M) {8 Convent OF The Infants 1 () ‘Sk Convent OF Tha Infant Jesus (2) ‘Sk Taman Sari Rembau SSkTaman Fasah Jaya ‘SK Kompoks Kia ‘SK Seremban 24 ‘9K Seremoan 28 ‘Sk Wawasar 9K Jempot ‘8 (Fos) Setng ‘9K (Feds) Bandar ru Soring SK Tunku Manat 'SK Pot Dickson ‘5K King George V ‘SK Turku Bese Tarnpla ‘SK Pangina nan Pahang kelatan Keston esatan sohor Johor sohor Johor sohor sotor sotor Johor Johor Kedah Melaka Ngo Seman Neg Sembion Negeri Sembian Negeri Sembian Negeri Sembian Negeri Sembilan Neger Serbian Negeri Sembilan Nege Seman Negeri Serbian Negeri Sembian Neger Sembian "Negeri Serbian Kota Bhars Pai Putin Kota Bhat Johor Bat Sohoe Bab Yohor Bats ‘Johor Baby Psi Gudang Moar Ledang Johor Babes sotor Batu ‘door Babes Muar BalngiSie Padang Terap Pendang ota Setar ‘usta MudarYan ‘utang Pasu Padang Terap Melaka Tengah Malaka Tengah Mol Tengah Melaka Tengan Motke Tengah Meike Tengen Moka Tengah Remo ‘Seremban ‘Seremban ‘Seremban Seremban Seremban Jempotvelebu ompotielebu ‘emporseleou Kuala Pi Pt Dickson Seremban Tampin Por Diekson Kod Te Wee R2sesseerea 07 108 100 110 1 12 114 16 118 9 20 a m 23 24 NBes001 PeA0o1s Pearors Pagans Preoots Pagi0rs Papi0s2 Passos -READOSS RaB00%0 reA0o7o e80061 ‘Tepz026 e82088 ‘TeBs038 wanoors weanora weano%s wea00a7 wea00se vweaoos2 weaoose weaodes weao0s weaoo97 weazon weAzo0 weA2005 waaz00e aazo10 weano4e ‘we80047 vweeno4e ‘we00«0 weato20 xcA2047 xcAI03¢ xcaA060 XA 16 Yyoar203 ‘5 Undang Rema SK Batu Kiki ‘Sk Seberang Jaya skminden Helght Sef elas Sk Convent SK Batu Lanchang Sk Convent Seen Lene '5K Perompuan Methodist 8K Set Prat ‘8k Sena 'SRK Set Indra ‘Sk Teng Maha 2 ‘Sk Ranta Paonas ‘Sk Tengk Maha ‘Sk Suan rst ‘SK Suan Susan 1 ‘9K Tengku Ampusn ntan ‘3K But Bncaraya ‘9 Taman Bult Malu ‘8k Taman Twn Dr mal SK kt Damensara 8k Sefawangsa ‘Sk Wangs Nelowst Sk Menjatare Sk Alam Dana ‘Sk Karamas ‘Sk Tara Perna 8K Puajaya Presint (1) ‘Sk Puajaya rea 1(1) ‘8k Putrajaya resin 6(2), ‘9k Putrajaya resin 11(3) 9k Putrajaya Prec £112) 8KSer Bintang Utara 5k Ser Bintang Satan ‘8 Convent) Bukit Nanas) SK Convent (2) Bit Nanas ‘SRK St Anes Convent SK St Monica ‘SK Mera Keal ‘5K St Francis Convent iM) ‘5K St Joseph SK Sati aya eae ager Serban Negeri Serbian Pulau Pinang Pulau Pang Pulau Pang Pulau Pinang Pulau Pinang Pinu Pinang Pulau Pinang Plo Pinang Paria Peis “erenggan Terengga Terengganu Terengganu Tecengganu Terengganu We Kuta Lumpur We Kua Lumpur WP Kuala Lumpur (We Kuala Lumpur We Kuala Lumpur We Kuala Lumpur We Kaas Lumpur WP Kuala Lumpur WP Kata Lumpur \W rua Lumpur WP Paya wr Puvaiye WP Putaaye WP Putsjays ‘We Puvsieys [WP Kuala Lumpur ‘We Kuala Lumpur We Kata Lumpur We aia Lumpur Wwe Labuan Sabah Sabah Sabah Sabah Sarawak Daerah Remba Jompotvelebu ‘Seberang Pri Tengah Toor Lawl Barat Daya Seberang Pri Tengah “Tur Lat “Tur Laut Timur Lat Bart Days Pons Kemaman Kuala Terengganu Hulu Terengganu ‘Bangsar Pus Sent Bangsar Pus Bangsar Put Keramat eramat ‘Seri Bangsar Put Sent! Senta Puta Putas Puta Puteaya Putaya Bangear Pua Bangsar Pus Keramat Keramat Labuan ‘Sandakan Tavau Kota Kinabalu Penampang Kuching Koa sto Nama Sekonh Neger Daerah aE YERI206 SK Mang ys Sarawak Padawan 126 YBAI339. SK Temengaong Sarawak Padsuan 27 YBA3202. 8k Kampung lean ‘Sarawak Data 128 YAAI00 Sk Muah Sarawak Mulan 29 YBAa403 SK Dus Sungai Sarawak Mulan 120. YBAAIOT Sk Jalan Binang Sarawak ai 131 YBASI25 SK Libang Sarawak Libary 132 YARBIIT SK Sake! Sarawak Satie! 133 YB81203 SK Batu Lintang Sarawak cing 134 YB81208 SK.Jn Ong Tang See Sarawak uetirg 135 YB83311 SK Nanga Ngungun Sarawak Kanowt 498 YAB«II2 SKSouth Sarawak ai 187 YB95103 SK Nanga Masarit Saravak Limbarg 498 YBOBSIE SK Sg Kawi Sarawak Maradong 490 YBOGI21 SK Bukt Nong Sarawak Maracong 440 YBERMI2 SK Pendam Sarawak ‘Samranan 41 YCAIIO1 SK Rakyat Tupong Saravak Kuching 42 YOBI202 SKStMary (¥) Sarawak Kuching ‘3 YCBIQ08 SK St Teese (M) Sarawak Kucting ‘4 YCB2201 SK St Peter Sarak Sarawak Sarat us YCBNIOT SKStREa mM) Sarawak bu 45 YoBAIOT SK St Josoph Sarawak Min sar YoaStOT SK StEemurd (M) 148 Yoasi0t SK st Anno ‘SENARAI SEKOLAH RINTIS DUAL LANGUAGE PROGRAMME (SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN) Nama Sotelah Neger Daerah 7 ‘Si Ham Kan Perak Batiang Pang 2 {MK Ganeng Rapat Peak Kenta Utara 3 59K RajaPermacu Bainun Perak inte Utara 4 MK Sentosa Perak Kents Selatan 5 AEAS0S6 SK Pangima Bukit Garang Pera Kian 6 AEASOTS SMK Sai Pca Perak Perak 7 ABAGOAB._ SMK Delt Burhanudn Perak LarwitstangSelama 8 AEAGOSS MK Taman Task Perak Lanwietana/Selama 8 AEBOO(2 SK Maths Perak Batang Padang 10 AEB2049 MK Anderson Perak ita Utara 1 AEB2048 SMK Raja Porempuan Kita Utara Perak 12 AEB2047 SK Perenpuan Methodist Perak nta Utara 43 AEB2049 SUK Tarian Convent Perak Kenta Utara 14 AEB2081 SK Perenpuen Perak Perak inta Utara 18. AEB2052 SK Ave Maia Cowent Perak ints Utara $6 AEBSI69 SK Conant Perak te Pera 17 AEB60S2 SINK (P) Teacher Methodist Perak LarwiMatangSelama 18 AEBEOS2 SK Convent Perak LanwatanSelama 48 ABETO25 _SMK Methodist ACS) Perak Nanjing 20 AEEAOTI SK Raja 2erempuanKelsom Perak Kuala Kangsar 21 ABETOR2 SMKSutan is Shan) Perak Hutu Pera 22° BEAIIO8 MK Kota Xemuning Selangor ang 25 BEATOTI Suk Bantng ‘Selangor Kuala Langat 24 BEAMGI6 SMKJaln Toe Selangor at Langat 25 BEME2$ SM Jalan Empat Selangor reas Langet 25 BEAASS0 _SMK Bandar Tun Hasesin Onn 2 Selangor Hulu Langat 27 BEARGOB SK Damensara Jaya Selangor Petaling Utama 28 BEARS SMKUSI 2 Selangor Petaling Pecdans 20 QEAGAI SK Bands’ Utama Damansara 3 Selangor Petaling Utama 30 BEBOIOT SUK Convent Seiangor ang 31 BEBOIDS | SMK() Meodst Selangor ‘ang 32 BEBAOES SK Convent (i) Selangor Hut Langat 28 BEBSSS1 SK Assunta Selangor Petaing Um 24 BEBRESS SK Kathok Selangor Petaling Utama 35 BEBSSSS SK (P) Sr Aman Selangor Petaling tama 38 CEAQOS! SHKP. Penylihan Pertanian Tun Razak Pahang sora 57 CEAA022 SMK AbdulRahman Tab Pahang Kuantan 38 CEAAQ21 SK Alor Akar Panang onan 38 GEAO26 SK Paya Besar PPakang arian 0 2 4 a “@ FABSSSRLARIWSESISTLARIES 2 7% % 78 7% 79 Bt Kod EMOTE ceMo7e CEASOS« CEAEOSS cCeAgO51 CcEASO7« ceAg157 ‘CEAAO! CEAAIED E2069 ceeTo6e ccees037 ceEs062 JEATOO! {EAt002 JEATOAS {EAI056 JEATO59 Yext000 XEAG003 JEB0018 ‘se81001 ‘4251005, ‘s£01006, ‘see2000 sseB4044 “sce1005 KeA0035 KEEO30 KEEAIO3 MEAQO71 M8202 Me82006 62006 Me82007 NEAION6 NeAg008 Negt081 NeBz056 NeB036 NeB08D Nama Setolah ‘SK Ta Fangima Pang Ta Mania SSK Pandan SINK Teng Abs SSK Pale Hina SHOK(UKTP) Cin SSMK SenPokan SK Jenga Pst SM Bers MK SeriBera SSK Tengh Aan SHIK Abu Bakar SMR Citra SK Ara SK Sultan ems SM Taek Utara ‘SMK Bandar Bary Uda SSM Korrleks Sut Abu Bakar ‘SK Muara Ri ‘SK Mo Khalid ‘SK Tun amet ‘SK (P) Temenggong Ibrahim Malta Satan Abu Bakar MK (P) Sultan Iratien ‘SK ifr Jesus Convent (M) ‘SVK Cansesan Convent (Mt) ‘SK Si Mesing ‘WK Dato Peng Ti ‘WK Bare Kole Stan Abdu Hamid ‘SWIK Kush Pegang Stk Penang IK Gab Baba {SKK Ting’ Perempusn SIIK Perenpuan Nethoas (1) SK St Frncis ‘SK Ifa Ssus Convent () 'SMK Dato Undang Hai Anan MK (Fle) Bandar Baru Sorting SK Tuarku Mubamnad ‘WK Ting Port Dickson ‘SVK Undng Remoau ‘tk KingSeergeV 10 Neger aang Pahang Pahang Pahang Pahang Pahang Pahang Penang Pahang Penang Pahang Penang Pahang Johor soho ‘ohor shor ‘oho senor ‘oho shor ‘ener sohor soho sohor Negen Semin ‘Negeri Sembilan "Neger Sembian "Negeri Serbian Negeri Serbian Negeri Serbian ‘eerah uae Pekan Pokan Pekan Pekan Maran Bera era anton Temerioh ups Pekan oboe Baa voor Bats oor Bats Johor Batra ‘ohor Bats sonor Batra tedang Batu Pabat enor Batra ‘Johor Babs {ehor Bans ang Mersng Pasi Gudang alngiSie Kota Star Bangi Pendang ‘Nor Gah Melaka Tengah Malaka Tengah Melaka Tengah Melaka Tengah Rembau Seremban Jompotielebu uals Pian Port Diexson Seremban 110 wm 4 116 17 418 0 120 12 1 m 8 125 Neeeo02 PeAto00 Pearzi2 PeAzI96 PeBooK? PeBoots Pe|rons PeBr088 PEBI006 eB1097 eB 1000 PeBti07 PeBt109 READDSS REEOOS TeAQOsS vreazox2 enz020 ‘Teazo32 ‘TEAG006 ‘Tepoos2 ‘reaaoo1 ‘TEESO36 weaoa1a weanz20 weazoo1 WeEAz004 WeA2007 WeEA2000 wen0209 wean2ra ween218 ween223 e022 weaa225 wes0225 Wreto19 xEM043 A055 XEEAO38 Nama Seto ‘SK PHT ‘SM But Sauna {MK Tun Besar SUK Bate MK Abdan Marsh 4K Bul Jamu SSM Chg Ling Butterworth SK Ting Bust erin ‘MK Convent (M) But Mertajam ‘SMIK Perempuan China Pulau Pasrg ‘SWiK Penang Free 'SMUK Chung Ung SNK Gament Grean Lane SIK Coment Lebuh ght IK (P) Nett SMK(P) George SSK Dato’ Shel Ahmad SMKDerra MK Ser Nerng ‘SUK Chita ‘SIUK Rant Petronas SK Mak Lagan | ‘IK Lemtan Bong SKC Tenge Maha SSK Suita Susan SK Teng Ampuan Int MK ukitBandaraya SK Sel Harta ‘VK Puraaya Presn (1) ‘IK Purgaya Pros 1(1), ‘IK Puraaya Prosi 14(7) 'SHIK Pray Pein 18(1) SSMK Ser Bintang Utara ‘SK Convent But Nanas (M) MK (U Mehoist [SM St deh) ‘WK St. May) SNK (P) Maoist) WK Vietora SM St Anne) ‘MK Perenpuan 1K Beautst SM akab Sabah " ger ‘eget Sania Negeri Sembilan Negeri Soman Negeri Sambi Pulau Pinang Pulau Pinang Palsy Pinang Pou Pinang Pulau Pinang Pulau Pinang Pulau Prana Palau Pinang Palau Pinang Pulau Pinang Pulau Pinang Puls Pinang Perts Pers Terengganu Terenggan Terengganu Terengganu Tecenggant Terengganu Terengganu “Terenggan We aia Lumpur We Kia Lumpur Ww Patiaye Wr Putrajaya We Putas We Putrajaya (WP Kuala Lumpur WP Kuala Lumpur We Kuta Lumpur \W Kula Lumpur |W Kua Lumpur WP Kua Lumpur WP Kuala Lumpur WP Labusn Sabah ‘Sabah ‘Sabah Daerah ‘Seremban PortDiekson Tarrgin Jompotielebu Timur Lact “imu Laut Seberang Pera Utara ‘Seberang Pri Tengah Seberang Prai Tengah Timur Laut Timur Laut “Tine taut “imr Laut Timur Laut “Timur Lat Timur Laut Pers erie Besut kemamen Kemaman Kemaman ‘ett eat uala Terengganu Hut Teenager ‘Bangsar Pus Bangsar Pus Prtsaye Patraaya Putreiaya Pouteiara ‘Bangsar Pus Keramat ‘Bangsar Put Keramat Sent BangsarPudu Bangsar Pudu aban ota Kinabalu Bauer Kota Kinabal Koa ‘sekolah KEE Ts ra 428 120 490 a 132 133 134 135 136 37 138 109 40 ut ae us us ue “ar ue 49 60 82 XFEROS XFEAOSt XFESIOY ‘YEAT206 YEAt200 YEASIO yeauoi YeAsi02 ‘Yeati0s ‘YEASIO2 ‘YEASa01 ‘YEBIS03 Yesz01 ‘YeBss01 Yessi01 yeezo2 YeEsIO8 YeEwot Yeeuot YEEHOt YEEeI01 YEEE0¢ Yraa108 vyrRe101 ‘yrao102 ‘Nama Safolan ‘SUR Taman ‘SK St Patrick ‘SM St Ura (M) ‘WK St Fancis Convent) ‘SM StPatck ‘SK Mateng Jaya ‘SVK BantarSamariang ‘SWiK Sibu Jaya ‘SK Ul Balinglan ‘VK Baru ‘SK Rim SK Kuang ‘SK Banta Bntangor Kole D Peng Abang Hy ABailah ‘SK Luar Bandar No ‘Sk Dat Hay Abdul Ratan Yaku> ‘Kole Tun Datu Tuan Hj Bung SK Kain ‘SK Rost Dhoby ‘MK Darin ‘SK Three Rivers ‘SK Lutong ‘SUK 59 ah ‘SK eredong ‘SWiK Tong Hin (C2) SWiK Tg Sake SWK St Anthony (8) 2 Daerah Taran Tava Teva Kota Kinabalu Beaufort Padawan Kuching ‘bu Selengau Mi i imbang Maradong ueting bu Kanowt Mis Sarat Sibu bu an et Sark Maradong sibu Sarl ke

Anda mungkin juga menyukai