Anda di halaman 1dari 2

A

A
B
C

D
Gambar rajah di atas menunjukkan satu model eksperimen yang mewakili system
respirasi manusia. Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan gambar rajah tersebut.
i.

ii.

Isikan jadual dibawah berdasarkan bahagian system respirasi manusia yang


diwakili oleh bahan/radas
Bahan /
Sistem Respirasi
Radas
A
B
C
D
Nyatakan pemerhatian dan kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan eksperimen
ini.
a) Pemerhatian:
i.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ii.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
b) Kesimpulan:
i.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ii.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

B
A

F
E

Gambar rajah menunjukkan satu system respirasi manuasia.


i.

Berdasarkan rajah di atas labelkan struktur A sehingga F:


A: __________________
B: __________________
C: __________________

D: __________________
E: __________________
F: __________________

ii.

Namakan struktur D
D: ________________

iii.

Jelaskan EMPAT (4) adaptasi yang membolehkan pertukaran gas berlaku secara cekap di
struktur D
a. _____________________________________________________________________________________
b. _____________________________________________________________________________________
c. _____________________________________________________________________________________
d. _____________________________________________________________________________________

iv.

Berdasarkan gambar rajah di atas, bulatkan huruf yang menunjukkan otot-otot yang
terlibat dalam tarikan nafas.

v.

Tandakan (

) pada mekanisme tarikan nafas yang betul.

Otot interkosta mengendur


Sangkar rusuk bergerak ke atas
dan luar
Tekanan Udara disekitar peparu
berkurang
Isi padu rongga toraks berkurang