Anda di halaman 1dari 33

RANCANGAN

PENGAJARAN
TAHUNAN
(KSSR)
JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

SAINS TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR)

SAINS TAHUN 6

PENGENALAN KEPADA SAINS
2. PERATURAN BILIK SAINS
MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
/ WAKTU
Minggu 1

2.1 Peraturan Bilik Sains

STANDARD PEMBELAJARAN

Murid boleh:
2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains

12 - 16
Jan

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

1. Menyatakan salah satu peraturan bilik
sains.
2. Menyatakan lebih daripada satu
peraturan bilik sains.
3. Mengaplikasi salah satu peraturan bilik
sains.
4. Mengaplikasi lebih daripada satu
peraturan bilik sains
5. Memberi sebab peraturan bilik sains
perlu dipatuhi.
6. Menjadi contoh kepada rakan dalam
mematuhi peraturan bilik sains.

CATATAN

PA 21
KBAT
I-THINK

PENGENALAN KEPADA SAINS
1. KEMAHIRAN SAINTIFIK
Eksperimen
Minggu
2,3 dan 4

1.1 Kemahiran
Proses Sains

Murid boleh:
1.1.1 Memerhati

12 – 30
Jan
10 waktu

1

JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

1. Menyatakan semua deria yang terlibat
untuk membuat pemerhatian tentang
fenomena yang berlaku
2. Memerihalkan penggunaan semua
deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena atau
perubahan yang berlaku
3. Menggunakan semua deria yang

Menjalankan
beberapa
ujikaji yang
lepas.
Cth :
-Bandul

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR)

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

SAINS TAHUN 6

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI
terlibat untuk membuat pemerhatian
tentang fenomena atau perubahan
yang berlaku
4.
 Menggunakan semua deria yang
terlibat untuk membuat pemerhatian
secara kualitatif bagi menerangkan
fenomena atau perubahan yang berlaku
 Menggunakan alat yang sesuai jika
perlu untuk membantu pemerhatian
5.
 Menggunakan semua deria yang
terlibat untuk membuatpemerhatian
secara kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkanfenomena atau
perubahan yang berlaku
 Menggunakan alat yang sesuai jika
perlu untuk membantu pemerhatian
6.
 Menggunakan semua deria yang
terlibat untuk membuat pemerhatian
secara kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau
perubahan yang berlaku secara
sistematik
 Menggunakan alat yang sesuai jika

2

JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

CATATAN
-Penyerapan
Bahan
-Pengaratan
-Keapungan
Bahan.
** Semua
kemahiran
KPS dan KMS
boleh
diterapkan
dalam satusatu
eksperimen

Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza sehingga peringkat terakhir dan menyatakan ciri yang digunakan.1. CATATAN . Murid boleh: 1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI perlu untuk membantu pemerhatian. Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan serta boleh menggunakan ciri lain untuk mengasing dan mengumpul 6. Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan 5. Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza 4.2 Mengelas 3 JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1. Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan persamaan dan perbezaan 3. Menyatakan ciri objek dengan melihat persamaan dan perbezaan 2.

Memerihalkan peralatan dan cara mengukur yang sesuai bagi suatu kuantiti 3. Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian.3 Mengukur dan menggunakan nombor Murid boleh: 1. Menyatakan satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian. CATATAN . Menunjuk cara untuk mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap. Menyatakan lebih dari satu peralatan yang sesuai bagi mengukur suatu kuantiti 2.4 Membuat inferens 4 JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 1.1. 2. Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai yang betul 4. 6.1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 1. 1. Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul 5. Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap.

Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperolehi dan boleh menerangkan kesimpulan awal yang dibuat. Memerihalkan satu kemungkinan atau peristiwa 3. 4. Membuat kesimpulan awal yang munasabah berdasarkan beberapa tafsiran bagi satu peristiwa atau pemerhatian. Membuat jangkaan tentang satu peristiwa berdasarkan pemerhatian.5 Meramal 5 JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 3. pengalaman lalu atau data 4. 1. Menyatakan satu kemungkinan bagi satu peristiwa atau data 2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 1.1. Mewajarkan pemilihan jangkaan yang CATATAN . Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperolehi. 5. 6. Membuat kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperolehi.

Murid boleh: 1. Menyusun maklumat yang diperoleh dalam bentuk yang sesuai. Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai. pengalaman lalu atau data. Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu bentuk yang sesuai. 2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI munasabah dan paling sesuai bagi satu peristiwa atau data 5.  Membuat jangkaan melalui intrapolasi atau ekstrapolasi Data. 5. 4. pengalaman lalu atau data.1. 6.6 Berkomunikasi 6 JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1. Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian.  Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian. Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik. Merekod maklumat atau idea dalam CATATAN . 3.

2. 4.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik dan bersikap positif terhadap maklumat yang diterima. 3. Menyusun kejadian suatu fenomena CATATAN . Menyatakan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan satu situasi. 6. Memerihalkan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan satu situasi. 5. Menaakul perubahan parameter yang berlaku bagi satu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa. Murid boleh: 1. Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik dalam pelbagai bentuk secara kreatif dan inovatif serta boleh memberi maklum balas. Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa 7 JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1.1.

Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi atau ekstrapolasi daripada data yang CATATAN . Mempersembahkan dan menghuraikan kronologi perubahan yang berlaku bagi suatu fenomena atau peristiwa yang berubah mengikut masa. 3. Membuat satu hubung kait antara parameter pada data berdasarkan hubungan antara parameter atau konsep sains.1. 2.8 Mentafsir data 8 JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1. Memilih idea yang releven tentang objek. peristiwa atau pola yang terdapat pada data untuk membuat satu penerangan. 5. Memerihalkan lebih dari satu penerangan berdasarkan data. Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi tentang objek. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. 4. Murid boleh: 1. 6. 6. Membuat satu penerangan berdasarkan data.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI atau peristiwa yang berubah mengikut masa mengikut kronologi dalam bentuk penyusun grafik yang sesuai.

9 Mendefinisi secara operasi 9 JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1. CATATAN .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI dikumpulkan. Murid boleh: 1. Menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi 2. Memilih satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu konsep dengan menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi 6. Memerihalkan satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu konsep dengan menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi.1. Membuat lebih dari satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang ditentukan 5. Memerihalkan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi 3. Membuat satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang ditentukan 4.

Memerihalkan hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR CATATAN . Menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah pemboleh ubah dimanipulasi di tentukan dalam suatu penyiasatan 5.1. Menerangkan hubungan pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas dalam suatu penyiasatan 6. Murid boleh: 1. Menyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan 2.11 Membuat hipotesis 1. Mengenal pasti perkara yang mempengaruhi suatu penyiasatan 2.10 Mengawal pembolehubah 1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN 10 STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI Murid boleh: 1. Memerihalkan pemboleh ubah yang mempengaruhi suatu penyiasatan 3. Memerihalkan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan 3. Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam suatu penyiasatan 4. Menukarkan pemboleh ubah yang dimalarkan kepada pemboleh ubah dimanipulasi dan menyatakan pemboleh ubah bergerak balas yang baru.1.

Membuat suatu perhubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas bagi membuat hipotesis untuk diuji 6. Menjalankan eksperimen.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 4.1. Menyatakan persoalan berdasarkan masalah yang dikenal pasti 2. Mencetuskan persoalan baru dan merancang satu eksperimen untuk menguji hipotesis baru daripada persoalan yang dicetuskan. Membuat suatu pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan 5. Menentukan kaedah dan alat radas yang sesuai seperti yang dirancang 4. mentafsir data serta membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan 6. mengumpul data.12 Mengeksperimen 11 JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1. CATATAN . Menjalankan eksperimen untuk menguji suatu hipotesis 5. Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan masalah yang dikenal pasti 3. Merangka satu penyiasatan untuk diuji berdasarkan hipotesis yang dibina. Murid boleh: 1.

bahan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang betul. mengendali. membersih dan menyimpan penggunaan peralatan. Memerihalkan penggunaan peralatan.2. bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang betul. bahan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang betul. bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang betul. JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 1. 5. Mengguna.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul 1. melakar. bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti.2. melakar.2.2 Kemahiran Manipulatif 12 STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 1.2. Menyenaraikan peralatan. melakar.1 Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul 1.3 Melakar spesimen. peralatan dan bahan sains dengan tepat 1. membersih dan menyimpan penggunaan peralatan. bersistematik dan berhemah. 4. Mengguna. 2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Mengguna. 3.2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN 1. mengendali. mengendali.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat 1. bahan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang CATATAN *Diajar serentak ketika menjalankan KPS . Mengendalikan penggunaan peralatan. 6. membersih dan menyimpan penggunaan peralatan.

ikan bilis 3.1 Ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri 26 . Mereka bentuk model haiwan imaginasi dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang ciri dan tingkah laku khas haiwan serta membuat penaakulan tentang ciri tersebut.  tanduk contoh kerbau.  hidup dalam kumpulan contoh gajah. lipan. mentadak.2 Menjelaskan dengan contoh melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.  cangkerang keras contoh kura-kura. ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada musuh seperti:  duri tajam contoh landak. rusa. kurita. ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada cuaca melampau seperti :  bulu tebal contoh beruang kutub.  bisa contoh kala jengking. PROSES HIDUP HAIWAN Minggu ke 4 3.30 Jan 2 waktu 13 Murid boleh: 3.  sisik keras contoh tenggiling. Menjelas dengan contoh ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau.  menyamar contoh sesumpah.1.  memutuskan anggota badan contoh cicak. KPS: -Memerhati -Mengelas PA 21 -Projek -Teknologi maklumat.  menggulungkan diri contoh ulat gonggok. ikan buntal. KBAT: Menghubung -kaitkan Menganalisis Kecukupan Latihan: 4 soalan I-THINK . berhemah dan menjadi contoh kepada rakan lain. SAINS HAYAT 3.1 Menjelaskan dengan contoh melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Menyokong ramalan tentang cara haiwan lain melindungi diri berdasarkan pengetahuan ciri atau tingkah laku khas haiwan tersebut. tenggiling. Membina pengurusan grafik tentang ciri.1. tingkah laku khas. buaya. penyu.  memasukkan anggota badannya ke dalam cangkerang contoh siput.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN betul.bersistematik. Memerihalkan ciri dan tingkah laku khas haiwan dapat melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau. serigala JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1 2 3 4 5 6 Menyatakan ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau. kura-kura. cara melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau.

paus. 2–6 Feb 2 waktu Murid boleh: 3. 3. penulisan atau lisan.2 Mereka cipta model haiwan.2.  lapisan lemak tebal contoh singa laut.2. musang. KPS -Memerhati -Inferns -Komunukasi KMS: -Melakar Pengendalia n Alatan PA 21 -Projek KSSR -Keriatif KBAT: 14 JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR .  berhibernasi contoh beruang .1 Mencipta model haiwan imaginasi yang boleh melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN kutub.1. bison. badak sumbu.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.  bonggol contoh unta. penguin.2 Menaakul ciri khas yang boleh melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau yang terdapat pada model ciptaan. 3.  bermigrasi contoh burung bangau. Minggu ke 5 3.  berendam dalam lumpur contoh kerbau. TMK. paus.

Kecukupan Latihan: 2 soalan KPS: -Memerhati -Inferens KMS: PA 21 “jigsaw” I-THINK KBAT: Menghubung -kaitkan Membuat inferens Kecukupan Latihan: 2 soalan . Menyokong ramalan tentang cara haiwan lain memastikan kemandirian spesiesnya berdasarkan pengetahuan ciri atau tingkah laku haiwan tersebut. Menjana idea tentang kepentingan kemandirian spesies haiwan ter-hadap hidupan lain. belalang. 3.2Mengenal pasti melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. penyu. 6. 4. cara haiwan yang bertelur untuk memastikan kemandirian spesiesnya seperti:  menyembunyikan telur contoh buaya. Memerihalkan cara haiwan memastikan spesisnya tidak pupus.  mengeram telur contoh ayam. burung.3. penguin. Menaakul tentang cara haiwan untuk memastikan kemandirian spesies 5. cicak. Menyatakan cara haiwan membiak.3. harimau. Menerangkan maksud kemandirian spesies. ikan. 2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN Menghubung -kaitkan Membuat inferens Minggu ke 5 dan 6 3.  telur diselaputi lendir contoh katak. JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1.13 Feb 4 waktu 15 Murid boleh: 3.3 Mengenal pasti melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.1 Menyatakan kemandirian spesies ialah keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya bagi mengelakkan kepupusan.3 Kemandirian spesies haiwan 2 . 3. 3.  menjaga telur contoh ular. cara haiwan menjaga anak untuk memastikan kemandirian spesiesnya seperti:  menyusukan anak contoh kucing. lembu.  bertelur banyak contoh lalat. nyamuk.3.

JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1. 3. 3. 5.3. Menyatakan maksud rantai makanan dan siratan makanan. 3.3 Menyatakan Matahari merupakan sumber utama tenaga dalam rantai makanan.5 Menyatakan maksud siratan makanan ialah gabungan beberapa rantai makanan dalam suatu habitat.4.4. 4. 6. burung layang-layang. Mengitlak bahawa Matahari merupakan sumber utama tenaga dalam suatu rantai makanan. penulisan atau lisan Murid boleh: 3. kucing.4. membawa anak dalam kantung contoh kanggaru. padang rumput.1 Menyatakan maksud rantai makanan ialah hubungan makanan antara hidupan.  membawa anak dalam mulut contoh buaya. Merumus tentang hubungan makanan KPS: -memerhati KMS: melakar KBAT: Mencirikan Membuat gambaran mental PA 21 I-THINK . 3. 3.4 Mengenal pasti pengeluar dan pengguna dalam rantai makanan. TMK. ikan kelisa. 3.4.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.  menyerang apabila anaknya diganggu contoh ayam. Membina rantai makanan dan siratan makanan dengan mengenal pasti pengeluar dan pengguna. 3. sawah padi dan ladang.4 Hubungan makanan antara hidupan 9 – 20 Feb 6 waktu 16 memberi anak makan contoh burung.4 Mengitlak kepentingan kemandirian spesies haiwan.3. Menyokong pendapat tentang kesan terhadap hidupan lainjika berlaku satu perubahan populasi.2 Membina rantai makanan di pelbagai habitat seperti kolam. Memberi contoh rantai makanan. hutan.4.  bergerak dalam kumpulan contoh gajah.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN   Minggu ke 6 dan 7 3. 2. singa.

dan menyesuaikan diri dari iklim dan perubahan musim 3.1. dan menyesuaikan diri dari iklim dan perubahan musim. 4.8 Mengitlak kepentingan siratan makanan terhadap kemandirian spesies.4. penulisan atau lisan.2 Menjelaskan dengan contoh melalui pemer-hatian tumbuhan sebenar atau menerusi pel-bagai media.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3. lalang. kaktus.4. ciri khas tumbuhan untuk me-nyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1. PROSES HIDUP TUMBUHAN Minggu 4.6 Membina siratan makanan di pelbagai habitat seperti kolam. 5.1. dan menyesuaikan diri dari iklim dan perubahan musim 4. Menjelaskan dengan contoh ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri. 3.7 Meramalkan kesan terhadap hidupan lain jika berlaku perubahan populasi dalam siratan makanan di suatu habitat. tebu.4.9 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. CATATAN Kecukupan Latihan: 2 soalan SAINS HAYAT 4.4. keladi.1 Ciri khas tumbuhan untuk melindungi ke 8 23 – 27 Feb 4 waktu 17 Murid boleh: 4. pong-pong. Memerihalkan cara ciri khas tumbuhan melindungi diri. 3.  bulu halus contoh buluh. hutan. Membina pengurusan grafik tentang ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri. 3. dan menyesuaikan diri dari iklim dan perubahan musim. daun tembakau. Menyatakan ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri. padang rumput. ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri daripada musuh seperti:  duri contoh semalu.  racun contoh cendawan. TMK. Menyokong ramalan tentang cara tumbuhan lain melindungi diri dan me- I-THINK PA 21 KBAT TMK . SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI antara hidupan dengan proses fotosintesis dari segi perpindahan tenaga. 2.  bau contoh rafflesia.1 Menjelaskan dengan contoh melalui pemer-hatian tumbuhan sebenar atau menerusi pel-bagai media. sawah padi dan ladang.  getah contoh nangka.

penulisan atau lisan.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN       4.3 Menaakul kepentingan pencaran biji benih atau buah kepada kemandirian spesies tumbuhan.1 Menyatakan cara tumbuhan memencarkan biji benih atau buah melalui pemerhatian tumbuhan sebenar atau menerusi pelbagai media iaitu:  melalui air contoh teratai. kelapa. 4.2. 4. 6. Memberi contoh biji benih atau buah berdasarkan cara pencaran. Menyokong ramalan tentang cara pencaran biji benih atau buah bagi tumbuhan lain untuk memastikan ke- I-THINK PA 21 KBAT TMK . daun berpecah-pecah contoh pokok kelapa. menggulung daun contoh kunyit. TMK.  melalui angin contoh lalang. pokok pisang.2 Kemandirian spesies tumbuhan. Menjana idea tentang kepentingan ciri khas tumbuhan terhadap hidupan lain.  mekanisma letupan contoh buah getah. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. daun berbentuk jarum contoh pokok ru. Murid boleh: 4. Menjelaskan melalui contoh hubungkait cara pencaran dengan ciri-ciri biji benih atau buah. 6. menggugurkan daun contoh pokok getah.  melalui manusia dan haiwan contoh kemuncup.2. 4. pokok keladi. buah saga. 1. 2.2 Menghubungkait cara pencaran tumbuhan dengan ciri-ciri biji benih atau buah melalui pemerhatian spesimen sebenar atau menerusi pelbagai media.2. keembung. 4. betik. Menaakul kepentingan pencaran kepada kemandirian spesies tumbuhan.3 Minggu ke 9 dan 10 4. 2 – 13 Mac 6 waktu 18 seperti: akar panjang contoh kaktus.1. 5. Menjana idea tentang kepentingan kemandirian spesies tumbuhan kepada hidupan lain. batang menyimpan air contoh kaktus. Menyatakan cara tumbuhan memencarkan biji benih atau buah. kaktus.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN nyesuaikandiri berdasarkan pengetahuan ciri khas tumbuhan tersebut. angsana. 3.

Menaakul kepentingan perubahan bentuk tenaga yang berlaku dalam kehidupan seharian.1. tenaga kimia. tenaga bunyi.3 Kepentingan kemandirian spesies tumbuhan. angin. tenaga cahaya dan tenaga nuklear melalui JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1.1 23 – 27 Mac 4 waktu 19 Sumber dan bentuk tenaga. tenaga keupayaan. Mereka bentuk model secara kreatif dan inovatif dengan memerihalkan I-THINK PA 21 KBAT TMK . biojisim. 6.3.1. TENAGA Minggu ke 11 5. bateri. Keusahawanan I-THINK 9 -13 Mac 2 waktu 14 – 22 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 SAINS FIZIKAL 5.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TMK. Murid boleh: 4. 4. tenaga kinetik. 2. air. tenaga elektrik.1 Memerihalkan pelbagai sumber tenaga seperti Matahari. Memerihalkan sumber tenaga dan bentuk tenaga yang dihasilkan. tenaga haba. Mengitlak bahawa tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk lain 5.1 Menaakul kepentingan kemandirian spesies tumbuhan kepada hidupan lain. SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN mandirian spesies berdasarkan pengetahuan ciri tumbuhan tersebut. Murid boleh: 5. Menyatakan sumber tenaga. Menjelaskan dengan contoh perubahan bentuk tenaga. 5. ombak. penulisan atau lisan Minggu ke 10 4. nuklear dan bahan api fosil melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. makanan.2 Menjelas dengan contoh pelbagai bentuk tenaga seperti tenaga suria. 3.

penulisan atau lisan.2 Menyatakan tenaga tidak boleh dibaharui ialah tenaga yang tidak boleh dijana apabila sumber adalah terhad atau tidak boleh diperoleh secara berterusan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. 5.2. 6. 5. Menyatakan maksud tenaga yang boleh dibaharui dan tenaga yang tidak boleh dibaharui. 2. 1 . 1. lampu suluh. televisyen.2.1 Menyatakan tenaga boleh dibaharui ialah tenaga yang boleh dijana daripada sumber ang sentiasa ada secara berterusan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN pemerhatian pelbagai peristiwa yang berlaku di persekitaran. 3. I-THINK PA 21 KBAT Keusahawanan . Menjana idea tentang penggunaan sumber tenaga yang tidak dibaharui kepada tenaga dibaharui dalam kehidupan harian.4 Menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk tenaga berdasarkan contoh peralatan seperti radio. lilin.2 Tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Memberi contoh sumber tenaga boleh dibaharui dan tenaga yang tidak boleh dibaharui . 5. basikal. cahaya matahari. telefon bimbit. 5.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN perubahan bentuk tenaga yang terlibat. biojisim dan ombak. Menjana idea tentang kesan sekiranya sumber tenaga yang boleh dibaharui berkurangan.1 3 Menyatakan tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk lain melalui pemerhatian pelbagai peristiwa yang berlaku di persekitaran. hujan. Menaakul kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berhemah. 5.2. 30 Mac – 10 Apr 6 waktu 20 Murid boleh: 5. 5. 5. 4.3 Menyenaraikan sumber tenaga boleh dibaharui seperti angin.2. Minggu ke 12 dan 13 5. 1. TMK.4 Menyenaraikan sumber tenaga tidak boleh dibaharui seperti petroleum. Membina pengurusan grafik sumber tenaga kepada tenaga dibaharui dan tenaga yang tidak boleh dibaharui. arang batu dan bahan nuklear.

Membuat kesimpulan tentang faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang. Membuat inferens tentang pembentukan bayang-bayang.2 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. SAINS FIZIKAL 6.1.2 Cahaya boleh dipantulkan 20 -24 Apr 21 JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR KBAT Eksperimen Eksperimen Projek Kreativiti dan Inovasi . 5.2 Memerihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian seperti:  cermin sisi kereta  periskop  cermin muka. 6.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1. Memberi contoh fenomena menunjukkan cahaya boleh dibiaskan dan contoh alat yang menggunakan sifat cahaya boleh dipantulkan.2. Menyatakan cahaya boleh dibiaskan dan dipantulkan.2.1 Cahaya bergerak lurus 6 – 17 April Murid boleh: 6.2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN 5. 2. Menyatakan cahaya bergerak lurus dengan menjalankan aktiviti. 3. 2. SIFAT CAHAYA Minggu ke 13 dan 14 6. Menguji faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang. 6.2.1 Menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan menjalankan aktiviti. Meramalkan faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayangbayang.3 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. 1.5 Menaakul kepentingan penggunaan secara berhemah untuk sumber tenaga tidak boleh dibaharui 5. 4. penulisan atau lisan. TMK. Melakar gambar rajah sinar yang menunjukkan sifat cahaya dipantul dari 6 waktu Minggu ke 15 6. 6. Menyatakan cahaya bergerak lurus. 3. Memberi contoh aktiviti menunjukkan cahaya bergerak lurus. 1.1. 6.1. Murid boleh: 6.

6. TMK.4 Menaakul alat atau model yang telah dicipta dengan sifat cahaya.1 Menyatakan cahaya boleh dibiaskan.3 Melukis gambar rajah sinar menunjukkan pantulan cahaya pada permukaan cermin. 6. 6.3.3.30 Apr 4 waktu STANDARD PEMBELAJARAN 6. Mereka cipta alat atau model yang menggunakan sifat cahaya.3. Menjelaskan melalui contoh alat yang menggunakan sifat cahaya dipantulkan dengan melakar gambar rajah sinar. 5. CATATAN Eksperimen KBAT .2.3. 4.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.3 Cahaya boleh dibiasan 27. 6. 6.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN 4 waktu Minggu ke 16 6.3 Mencipta alat atau model yang menggunakan sifat cahaya. Menaakul penggunaan sifat cahaya bagi alat atau model yang dicipta. 6.2 Memerihalkan satu peristiwa atau fenomena yang menunjukkan sifat cahaya boleh dibiaskan seperti:  kedudukan duit syiling dalam air  bentuk pensel dalam gelas berisi air  saiz huruf apabila dilihat melalui kaca. Minggu ke 18 ULANGKAJI 4 -8 Mei Minggu ke 19 11 – 15 Mei ULANGKAJI 22 JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI permukaan cermin. penulisan atau lisan.3.  saiz ikan dalam akuarium.

akumulator dan generator. 15 – 19 Jun 2 waktu 23 JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR I-THINK 1. 4. Membina litar elektrik lengkap dan melakar gambar rajah menggunakan simbol.1 Sumber tenaga elektrik Murid boleh: 7. Menaakul penggunaan litar selari ke arah penjimatan tenaga elektrik seharian.1 Menjelaskan dengan contoh sumber yang menghasilkan tenaga elektrik seperti sel kering. ELEKTRIK Minggu ke 21 7. 2. 6. sel suria. Menyatakan langkah keselamatan semasa mengendalikan peralatan elektrik.1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN Minggu ke 20 25 – 29 Mei STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 30 Mei – 14 Jun CUTI PERTENGAHAN TAHUN SAINS FIZIKAL 7. janakuasa elektrik. 3. Menjana idea tentang kelebihan dan kekurangan litar bersiri dan litar selari. 5. Membuat kesimpulan tentang nyalaan mentol dalam litar bersiri dan selari secara mengeksperimen. dinamo. PA 21 Keusahawanan . Memberi contoh sumber yang menghasilkan tenaga elektrik.

2.2.2 Menyatakan fungsi suis dalam litar elektrik.10 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 7.2.3 Langkah-langkah keselamatan pengendalian peralatan elektrik.2.1 Membina litar elektrik lengkap dengan menggunakan sel kering.8 Membanding dan membezakan kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari. 24 Murid boleh: 7.4 Melakarkan gambarajah litar elektrik menggunakan simbol. 7.2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN I-THINK MInggu 7.7 Melakarkan litar bersiri dan litar selari dengan menggunakan simbol. 7. mentol.3 Mengenal pasti simbol-simbol komponen dalam litar elektrik lengkap.2. 7.3.9 Menyatakan kesan ke atas nyalaan mentol apabila beberapa suis dalam litar bersiri dan litar selari ditutup atau dibuka.5 Mengeksperimen untuk membezakan kecerahan mentol dalam litar lengkap dengan mengubah bilangan mentol atau bilangan sel kering. 7. 7.6 Mengenal pasti susunan mentol secara bersiri dan selari dalam litar elektrik lengkap melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. 7.2. 21 dan 22 15 – 26 Jun 6 waktu Minggu ke 23 7. 7. suis dan wayar penyambung. TMK. JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Eksperimen I-THINK KPS: .2.2. 7.1 Menjana idea kesan kecuaian pengendalian peralatan elektrik melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. penulisan atau lisan. Murid boleh: 7.2 Litar elektrik lengkap.2.

1.1. Eksperimen KBAT PA 21 TMK Kecukupan Latihan: 5 soalan . JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1.5 Membuat kesimpulan suhu bahan meningkat apabila menerima haba dan menurun apabila kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti seperti pemanasan dan penyejukan air. penulisan atau lisan. HABA Minggu ke 23. 29 Jun – 3 Jul CATATAN Komunikasi 2 waktu SAINS FIZIKAL 8.1. Menyatakan maksud suhu dan unit piawai. Menyukat suhu dengan menggunakan alat dan teknik yang betul.3.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 7. 5. 7.3 Menyukat suhu dengan menggunakan alat dan teknik yang betul. 4.1.1 Menyatakan suhu adalah ukuran darjah kepanasan. 8. 6.6 Menyatakan bahan mengembang apabila menerima haba dan mengecut apabila kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti seperti :  memanaskan bebola besi dan gelang. Menjelaskan melalui contoh tentang pengembangan dan pengecutan bahan dari segi penerimaan dan kehilangan haba. TMK. 29 Jun – 17 Jul 8 waktu 25 Murid boleh: 8. 8. Mengitlak bahawa perubahan suhu bahan disebabkan oleh penerimaan dan kehilangan haba. Berkomunikasi tentang aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan bahan pada alat dengan memberi kebaikan dan keburukan.  memanas dan menyejukkan air berwarna dalam salur kaca.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 24 dan 25 8. 8.1 Suhu dan haba. 2. 8.1.4 Mengitlak bahawa bahan menjadi panas apabila menerima haba dan menjadi sejuk apabila kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti.2 Menjelaskan langkah-langkah keselamatan ketika mengendalikan peralatan elektrik.1.2 Menyatakan unit piawai untuk suhu 8. 3. Menjana idea tentang alat yang mengaplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan bahan dengan menerangkan cara ia berfungsi.

4.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN  merendam botol yang dipasang belon pada mulutnya ke dalam air panas dan ais. cecair dan gas.7 Menaakul kepentingan aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan bahan dalam kehidupan seharian seperti:  ruang di antara sambungan landasan keretapi.  kabel elektrik dipasang kendur. Memberi contoh pepejal. 8. 2. TMK.3 Mencirikan sifat pepejal. cecair dan gas 9. cecair dan gas. I-THINK PA 21 KBAT: Kecukupan Latihan: 2 soalan .  cecair dalam bebuli termometer.1.1. Mengitlak bahawa air boleh wujud dalam tiga keadaan jirim. Mengelaskan contoh bahan/objek berdasarkan keadaan jirim. Memerihalkan sifat pepejal.2 Mengelas contoh bahan/objek dalam keadaan pepejal.1. cecair dan gas. Menyatakan jirim wujud dalam keadaan pepejal.1. cecair dan gas dengan menjalankan aktiviti dari segi:  jisim  memenuhi ruang  isipadu  bentuk JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1. 5. penulisan atau lisan SAINS BAHAN 9.8 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 8.1 Keadaan jirim 13 – 24 Jul 6 waktu 26 Murid boleh: 9.1. Berkomunikasi untuk menjelaskan susunan zarah bagi air dalam tiga keadaan jirim. JIRIM Minggu ke 25 dan 26 9. 9. 3.

pen-didihan. 6. TMK. Memerihalkan proses perubahan keadaan air dari segi menerima atau kehilangan haba. penulisan atau lisan 6. Menganalogikan sifat pepejal. Berkomunikasi tentang faktor yang mengganggu kitaran air semulajadi dan kesannya terhadap hidupan. KMS KBAT: Membuat gambaran mental Menganalisis Kecukupan Latihan: 4 soalan . 4.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU Minggu ke 27 STANDARD KANDUNGAN 9. 3. 9. penyejatan dan kondensasi dengan menjalankan aktiviti. Menjana idea faktor-faktor yang menyebabkan sumber air tercemar dan cara mengekalkan kebersihan sumber air.2.1.2 Menjelas dengan contoh perubahan keadaan jirim berlaku apabila jirim menerima atau ke-hilangan haba dengan menjalankan aktiviti.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2. 5. 9. 9.4 Mengitlak bahawa air boleh wujud dalam tiga keadaan jirim dengan menjalankan aktiviti. peleburan.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR CATATAN Ekperimen KPS -Hubungan ruang dan masa.2 Perubahan keadaan jirim 27 – 31 Jul 4 waktu 27 STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 9. TMK. Menghubungkait antara perubahan keadaan air dengan pembentukan awan dan hujan.2. Menyenaraikan proses perubahan keadaan air 2.1 Memerihalkan air boleh berubah keadaan melalui proses pembekuan. Menaakul kepentingan kitaran air semulajadi bagi mengekalkan sumber air. cecair dan gas dan kaitannya dengan susunan zarah dengan situasi kehidupan seharian.1. Murid boleh: 9. penulisan atau lisan 1.

beralkali dan neutral. 9. 10.1. Mengitlak sifat bahan berasid. Memberi contoh bahan yang berasid. TMK. rasa.3 Memberi contoh bahan berasid. penulisan atau lisan JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1. beralkali dan neutral dari aspek perubahan warna kertas litmus.1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU Minggu ke 28 STANDARD KANDUNGAN 9. berakali dan neutral dengan kertas litmus.2 Mengitlak sifat bahan berasid. beralkali dan neu-tral dari aspek perubahan warna kertas litmus. 9.3 Kitaran air semulajadi. 10. 3.4. rasa dan sentuhan. 4. dan sentuhan dengan menguji beberapa contoh bahan.1 Menghubungkait perubahan keadaan air dengan pembentukan awan dan hujan. TMK. 3–7 Ogos STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI Murid boleh: 9. telaga dan mata air.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. penulisan atau lisan.1. Mengelas bahan berdasarkan sifat kimianya.3. 2.1 Sifat kimia bahan.4.1 Mendefinisi secara operasi bahan berasid.1 Menyatakan sumber air semulajadi sep-erti sungai. 10. beralkali dan neutral dari segi perubahan warna kertas litmus. PA 21 Keusahawanan SAINS BAHAN 10. ASID DAN ALKALI Minggu ke 29 10.3. tasik.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.3. Berkomunikasi tentang kepentingan sifat bahan berasid. 9. PA 21 Keusahawanan I-THINK 2 waktu Minggu ke 28 3–7 Ogos 2 waktu CATATAN TMK 9. . 10 – 14 Ogos 4 waktu 28 Murid boleh: 10.1.2 Menerangkan kepentingan untuk mengekalkan kebersihan sumber air. 5.berakali dan neutral.4 Kepentingan sumber air Murid boleh : 9. Mendefinisi secara operasi bahan yang berasid. beralkali dan Eksperimen KPS: -Mendifinisi secara operasi. -Mengelas KMS: -Membersih dan menyimpan alatan.2 Menjana idea kepentingan kitar air semula-jadi.

1.4 Memerihalkan putaran Bumi pada paksinya menyebabkan kesan seperti:  kejadian siang dan malam  kedudukan Matahari kelihatan seperti berubah-ubah  perubahan panjang dan arah bayang-bayang JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR I-THINK KBAT: Menghubung -kaitkan Membuat urutan Menganalogi -kan Kecukupan Latihan: . 4.1.1. 6.2 Memerihalkan putaran dan peredaran Bumi dari aspek arah dan tempoh dengan menjalankan simulasi.3 Menunjukcara kejadian siang dan malam melalui simulasi. Menjelaskan putaran dan peredaran Bumi dari aspek arah dan tempoh.1. Memerihalkan Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengikut orbitnya mengelilingi Matahari. Menyatakan Bumi berputar dan beredar. KBAT: Membanding dan membezakan Membuat inferens Menjanakan idea Kecukupan Latihan: 2 soalan 1. BUMI. Menjana idea tentang kesan lain yang disebabkan oleh putaran dan peredaran PA 21 -Main peranan BUMI DAN SAINS ANGKASA 11. 11. 6. 11. Menjelaskan melalui contoh tentang kesan putaran Bumi. 5. BULAN DAN MATAHARI Minggu ke 30 dan 31 11. Menjalankan simulasi kejadian siang dan malam. Menjana idea kebolehan asid dan alkali untuk mengubah sifat sesuatu bahan. 2.1 Pergerakan Bumi 17 – 28 Ogos 6 waktu 29 Murid boleh: 11.1 Menyatakan Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengikut orbitnya mengelilingi Matahari.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN neutral dalam kehidupan harian. 11. 3.

1. Menyatakan Bulan tidak mengeluarkan cahaya.2. 33 kekuatan sesuatu dan 34 objek dan binaan 30 Murid boleh: 12.2 Mengeksperimen untuk menentukan faktor JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1. 11. TEKNOLOGI Minggu 12. Menyatakan contoh struktur binaan yang kuat dan stabil. Bumi serta melibatkan Bulan dan Matahari .1 Kestabilan dan ke 32.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. penulisan atau lisan. Berkomunikasi bagi menyatakan bahagian per-mukaan Bulan yang sama sentiasa menghadap Bumi dan memerihalkan gambaran tersebut. 2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 11.1 Memerihalkan Bulan tidak mengeluarkan cahaya tetapi memantulkan cahaya daripada Matahari. CATATAN 4 soalan I-THINK PA 21 -Simulasi KBAT: Menghubung -kaitkan Menjanakan idea Kecukupan Latihan: 1 projek TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 12. TMK. bulan sabit.1. TMK. penulisan atau lisan.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Minggu ke 31 dan 32 11. Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan fasa-fasa Bulan. Menerangkan Bulan bercahaya akibat pantulan cahaya Matahari ke Bumi. 5. Menerangkan cara pergerakan Bulan dan Bumi. 6. 4. 11.1. 3.3 Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan fasa Bulan seperti anak bulan.1. bulan separa dan bulan purnama dalam satu edaran lengkap dengan mengikut takwim Qamari. 1.2.2. 12.2 Memerihalkan Bulan berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi Bumi dari aspek arah dan tempoh dengan menjalankan simulasi. Eksperimen . Menjana idea tentang fasa-fasa Bulan berkaitan dengan peristiwa yang berlaku dalam kehidupan.2 Fasa-fasa Bulan 24 Ogos – 4 Sep 4 waktu SAINS TAHUN 6 Murid boleh: 11. 11.1 Memberi contoh suatu struktur yang kuat dan stabil melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.

12. Menentukan faktor yang mempengaruhi kestabilan dan kekuatan binaan. 12.2. 4. TMK. Menambahbaik model binaan yang dicipta berdasarkan dapatan pengujian yang telah dijalankan. 6. Mencipta model binaan yang kuat dan stabil. CATATAN KBAT .1.2.2 Pembudayaan kehidupan lestari.5 Mencipta model binaan yang kuat dan stabil dengan menggunakan bahan kitar semula.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 14 – 18 Sep 2 waktu 19 – 27 Sep Minggu ke 35 28 Sep – 2 Okt Minggu ke 36 5 – 9 Okt CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 ULANGKAJI ULANGKAJI 31 JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 6 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 2.4 Menjana idea kepentingan binaan yang kuat dan stabil dalam meneruskan kesejahteraan kehidupan manusia 12.1.6 Menaakul pemilihan bahan yang digunakan untuk membina model yang kuat dan stabil untuk meningkatkan kualiti kehidupan lestari.1.1.3 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kekuatan binaan iaitu jenis bahan dan bentuk struktur. penulisan atau lisan. 12.1. Murid boleh: 12. TMK. 3. penulisan atau lisan. 12. 5.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1 Mempraktikkan amalan penggunaan bahan yang lestari. Menjana idea kepentingan binaan yang kuat dan stabil bagi kehidupan lestari.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU 1 –18 Sep STANDARD KANDUNGAN 8 waktu Minggu ke 34 12. STANDARD PEMBELAJARAN yang mempengaruhi kestabilan objek iaitu luas tapak dan ketinggian. Menaakul kekuatan dan kestabilan model yang telah dibina /dicipta. 12.

3. 2. 4. KUANTAN) EN MOHD BADERISHAN BIN KASIM (SK SAINT THOMAS. Pengajaran KPS berdasarkan Modul KPS Tahun 5 DIHASILKAN OLEH: 1. KUANTAN) 32 JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 6 CATATAN . ABDUL MAJID BIN MOHAMAD (SRK SULTAN ABDULLAH. 2. Sila rujuk senarai kemahiran berfikir KBAT pada dokumen DSKP. PN WAN RUZAINI BT JOHARI ( PENYELIA KANAN SAINS SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JPNP) EN.KUANTAN) EN RIDZUAN BIN ARIFIN (SK SUNGAI ULAR .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) MINGGU / WAKTU Minggu ke 37 12 – 16 Okt Minggu ke 38 19 – 23 Okt Minggu ke 39 26 – 30 Okt 2 – 20 Nov NOTA : STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI ULANGKAJI ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN 1.