Anda di halaman 1dari 84

PembelajaranFirmanTuhan

KamulahTerangDunia
Matius5:14

Oleh:

Pdt.A.HMandey

Ps.KindahGreening
HambahambaTuhanGPdIKetapang
(
RingkasanKhotbahGPdIKetapang
)

Denganrhemapelajaran
ditulisolehSamuelLiputra

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

KamuadalahTerangDunia
AyatPokok:Yesaya9:13
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar,(ayat 2). Yesus
adalah terang itu. Dia datang pada waktu dunia dalam kegelapan. Bangsa yang dalam
kegelapan itu merupakan bijimataAllah yangpadasaatitusudahterpecahmenjadiduabagian
yaitu Israel dan Yehuda. Mereka melakukan peperangan dan tidak dapat mengalahkan musuh
sebab mereka berperang tanpa mengikutsertakan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan
sendiri. Lain halnya dengan Daud yang selalu mengandalkan Tuhan (Yesaya 7:114). Daud
berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut?" Dan
DaudpunselalumendapatkankemenangandariTuhan.

MengapaYesusdatang?
Tuhan mendatangkan raja Asyur dan mengijinkannya untuk menghancurkanbangsaIsraeldan
Yehuda. Ini merupakan pembalasan Tuhan atas perlawanan Bangsa Israel pada kehendak
Tuhan(Yesaya7:17).

SebagianbesarbangsaIsrael dibuangkeAsyurdanBabiloniasehinggabangsainihidupdalam
kegelapan dan menderita. Tanah yang semula memberi berkat kelimpahan menjadi tanah
keringpenuhrumputputrimalu.

Kekayaan Israel dan Yehuda menjadi jarahan di depan raja Asyur sehingga tidak ada lagi
sesuatu yang dapat dinikmati oleh Israel dan Yehuda. Yesaya 8:57 merupakan latarbelakang
mengapa Yesus datang dalam dunia yang gelap ini, yaitu supaya bangsabangsa yang ada
dalamkegelapandapatmenerimaterang.

KamulahTerangdunia
Setan selalu menawarkan dosa yang kelihatannya manis, tetapi kemenangan dari Tuhan akan
diperoleh bagi orang yang mau belajar dan menerima apa yang Tuhan katakan dan lakukan.
Mungkin ada di antara saudara yang hidup seperti berada dalam kegelapan dan penderitaan
sehinggasaudaratidakdapatmerasakansukacita.

Terimalah terang itudatangdalamhidupsaudara.Yesusdatangsebagaiterangdunia.Diamau


menjadikan kita terang yang mengusir kegelapan dan menerangi dunia ini. Dunia inginmelihat
Kristusdalamkita,duniamaumelihatterangituadapadakita.

Jadikan Yesus terang dalam hidup kita, maka kita akan menjadi terang di tengah dunia yang
gelap ini. Kamu adalah terang dunia (Matius 5:14). Haleluya Tuhan Yesus memberkati
saudara.
.......................................................

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

YesusAdalahTerang
AyatPokok:Matius16:1318
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Dalam ayat pokok, Yesus menyebut Anak Manusia, sebab Yesus dilahirkan oleh seorang
manusia. Namun di ayat 15 Yesus bertanya kepada muridmuridNya, Tetapi apa katamu,
siapakah Aku ini? Jawab Simon Petrus (ayat 16): Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang
hidup! Mesias artinya Kristus yaitu Yang Diurapi. Jawaban Petrus merupakan ilham dari
Allah.

Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, lahir di kandang Betlehem. Ia adalah cahaya
kemuliaan Allah (Ibrani 1:3). Dulu Allah tersembunyi bagi manusia karena Allah memiliki
kemuliaan yang sangat mulia. Tetapi melalui Yesus, Allah dinyatakan. Kita bisa melihat Allah
dengan melihat Yesus yang merupakan cahaya kemuliaan Allah. Jadi Yesus bukan baru ada
saat Ia dilahirkan, melainkan sebelum ada apaapa sesungguhnya Yesus sudah ada. Dalam
Yesaya 9:2 diceritakan tentang Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang
yang besar, Yesus adalah terang itu. Ia adalah juga gambar wujud Allah. Percaya kepada
Yesus berarti percaya kepada Allah, sebab Ia adalah Allah. mereka yang diam di negeri
kekelaman, atasnya terang telah bersinar. (3) Engkau telah menimbulkan banyak sorak sorai,
dan sukacita yang besar mereka telah bersukacita di hadapanMu, seperti sukacita di waktu
panen, Keadaan suatu negeri yang semula sudah habis, dapat dipulihkan, musin panen
datang kembali. Yesus penuh kemurahan. Diaakanmemberikepadakitabilakitaadadidalam
Dia.

Yesus lahir, mati dan bangkit dari kematian. Bila kita percaya, maka kita akan menjadi
anakanak Allah anakanak Terang. Sebab Yesus lahirsebagaiTerangDunia.Bawalahterang
itukedalamduniayanggelapinisehingganamaTuhandipermuliakan.

Yesus ditetapkan sebagai Pewaris dari segala apa yang telah ada. Ia duduk di sebelah kanan
Allah Bapa, dan kita akan duduk bersamasama dengan Dia. Mari, kita teruskan terang itu,
mengusirkegelapanduniaini, membawadamaisentosa.SemuaorangharustahusiapaYesus.
SekaliYesus,tetapYesus!
Haleluya!TuhanYesusmemberkatisaudara.
....................................................

POKOKANGGURYANGBENAR
AyatPokok:Yohanes1518
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Yesus adalah Pokok Anggur yang benar! Benar disini berarti asli, sungguh bukan palsu!
Bapa ialah Pengusahanya. Setiap pengusaha kebun anggur tentu berharap akan memetik
banyakbuahdarisetiappokokangguryangdikerjakannya.

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan


RantingAnggur
Saudara dan saya adalah rantingranting yang melekat pada Yesus Pokok Anggur yang
benar!DanIaberharapkitamenghasilkanbanyakbuahbagiNya.

Namun, meski melekat pada satu pokok anggur yang sama, nyatanya ranting yang satu
berbedadarirantinglainnya.Adarantingyang:
1.Tidakberbuah>langsungdipotongdandicampakkankedalamapi
2.Berbuah
3.Lebihbanyakberbuah(setelahrantingdibersihkan)dan
4.Amatbanyakberbuah.

KebunAnggurAllah
Awalnya, Israel adalah kekasih, kebun anggur Allah yang terletak di lereng bukit yang subur!
Berbagai upaya dikerjakan Allah untuk mendapatkan buah anggur yang baik. Tetapiapayang
diperolehNya?Buahanggurasam!

DanhukumanAllahpunturun:
pagarduriditebang,sehinggakebundimakanhabis
tembokdilanda,sehinggakebundiinjakinjak
kebunditumbuhisemaksemak,tidakdirantingi,tidakdisiangi,
sehinggatumbuhputerimaludanrumput
hujantidakturunkeatasnya!
Yesaya5:17.

Penglihatan tentang dosa dan kejahatan umat pilihan Allah telah dilihat nabi Yesaya Yesaya
1:29.

Israel telah berubah menjadi pohon berbau busuk,pohonanggurliarYeremia2:2021! Israel


telah berpaling jauh dari padaNya! Mereka membuat banyak mezbah dan tugu berhala,
membual, bersumpah dusta, berhati licik Hosea 10:14! Karena itu, Israel tercabut dalam
kemarahan, dilemparkan ke bumi... sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang
keringdanhausakanair...Yehezkiel19:1014.

Pemulihan
Pemulihan bisa terjadi kalau Israel mau bertobat Mazmur80:914. Dariseorangpenganiaya,
pembunuh umat Tuhan, rasul Paulus diubah dan dipakai Tuhan menjadi seorang rasul besar
danpenuhkuasa.Haleluya!

Rasul Paulus rindu untuk pergi mengunjungi jemaat di Roma: untuk menemukan buah, yakni
orangorang yang mau memberitakan Injil dan membawa jiwa bagi Tuhan Roma 1:1315!
Demikianlah Allah pun rindu mendapati saudara dan saya berbuah amat lebat! Sudahkahkita
melekatpadaPokokAngguryangBenardanmenghasilkanbanyakbuahbagikemuliaanNya?
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan


Selamat Memasuki Tahun 2015 & Selamat Berbuah Amat Lebat! Tuhan Yesus memberkati
saudara!

....................................................

KamuAdalahTerangDunia
Oleh:Pdt.A.H.Mandey
AyatPokok:Matius5:14

Terang menghalau kegelapan. Dimana ada terang, di sana kegelapan sirna. Puji Tuhan, Dia
menjadikansaudaradansayaterangbagiduniadanmerekayanghidupdalamkegelapan!

Kamuadalahterangdunia.Kotayangterletakdiatasgunungtidakmungkintersembunyi.

Terang
Allah adalah terang! Allah adalah terang dandidalamDiasamasekalitidakadakegelapan.
1Yohanes1:5

Yesus adalah Cahaya Kemuliaan Allah! Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud
Allah Ibrani 1:3 Allah tidak kelihatan,namunkemuliaanNyabisadilihatdaricahayaterang
yangterpancardariYesus.

Roh Kudus adalah Kemuliaan >memilikiTerang!kemuliaanitudatangnyadariTuhanyang


adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarNya, dalam kemuliaan yang
semakinbesar.2Korintus3:18

Allah Tritunggalyang adalahTerang,telahmengangkat danmempercayakansaudaradansaya


menjadisamasepertiDia:menjaditerang!

Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamuadalahterangdidalamTuhan.


Sebabituhiduplahsebagaianakanakterang.Efesus5:8

KamuAdalahTerangDunia
Allah menjadikan kita terang dengan satu misi: menerangi dunia yang gelap, terutama
orangorangyanghidupdalamkegelapan!

Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di
atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya
terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan
memuliakanBapamuyangdisorga."Matius5:1516

Jadi, terang yang diberikan Tuhan kepada kita tidak boleh disimpan! Kita harus hidup sebagai
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

anakanak terang yang menghasilkan buah kebaikan, keadilan dan kebenaran Efesus 5:89.
Haleluya!

Allah mau agar terangNya yang ada pada saudara dan saya terpancar dalam perbuatan
menjadi contoh bagi orang di sekitar,sehinggamereka akanmemuliakanAllah!Lebihjauhlagi,
Ia menghendaki kita " menjadi terang bagi bangsabangsa supaya keselamatan yang dari
padaKusampaikeujungbumi."Yesaya49:6!

Mari, masuki tahun 2015 dengan ketetapan hati untuk menjalankan misi yang Tuhan berikan:
menjadi terang, bercahayaataskehidupanorangdisekitarkita,untuk kemuliaanBapadisorga.
PujiTuhan!TuhanYesusmemberkatisaudara!

Rhemapelajaran:

Matius 5:1416 Kita adalah terang dunia Maius 5:113 Puncak kebahagiannya adalah
menjadi garam dan terang dunia.1 yohanes 1:56 . Ibrani 112 Dulu Allah berbicara
melalui nabi nabi tetapi sekarang hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus
Kristus (Bapak, Anak, Roh Kudus)adalahterang,kita anakanakTuhanadalahterang.
Terang adalah terang. Tuhan mengambil sebuah batas atau patokan atau ukuran
tentang kesucian dan batasnya adalah terang secara hidup dan kelakuan . Ibrani 1:3.
Terang yang dari Allah harus ada kita dan kita harus memancarkan cahaya
Tuhan.Yesaya 1:23 kita harus tahu siapa pemilik hidup kita. Tuhan mau mengasihi
dan memberikan terang itu buat kita. Yesaya 8:57 Siloam adalah yang di utus. Air
siloam tenang. Jika Tuhan berikan yang tenang dan kita menolaknya. Maka Tuhan
memberikan hukuman yang keras (sungaiEfrat)yesaya78.Kitamerekabertobatmaka
mereka akan Tuhan kembalikan / pulihkan. Gereja di akhir zaman adalah gereja yang
non yahudi. Kita yang menempel pada pokok anggur. Sehingga dapat berbuah. Pokok
anggur yaitu Tuhan Yesus. Pemilik kebun anggur adalah Allah Bapa. Gereja bukan
organisasi. Roma 1:13. Paulus ingin melihat buah di roma karena Kekuatan iman di
roma sangat kuat pada saat itu dansemuaorangKristenromamengabarkanInjil. Inilah
tujuan kita, untuk menerangi orang yang ada di sekitar kita. Misi ini harus kita
laksanakan. Supaya dunia melihat Tuhan didalam kita. Dan mereka mengenal Tuhan
danmaujadimuridTuhan.
...........................................................

BersukacitaBerdoaBersyukur
AyatPokok:Matius5:14161Tesalonika5:1618
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Allah Tritunggal adalah Terang 1 Yohanes 1:5 Ibrani 1:3 2 Korintus 3:18.Diabegituterang,
suci dan mulia, sehingga ketika bertemu denganNya di Pulau Patmos, rasul Yohanes jatuh
tersungkur, Sama seperti orang mati. di tangan kananNya Iamemegangtujuhbintangdan
dari mulutNya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahNya bersinarsinar
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

bagaikanmatahariyangterik.Wahyu1:16

Allah yang sepenuhnya Terang, berkenan mengangkat danmempercayakansaudaradansaya


yangdulunyaadalahkegelapan,menjaditerangdunia!
Terang
Saat mulai merestorasi alam semesta yanggelap gulitaakibatiblisyangdicampakkanke bumi,
hal pertama yang diciptakan Allah adalah terang! Berfirmanlah Allah: Jadilah terang. Lalu
terangitujadiDanAllahmenamaiterangitusiang,dangelapitumalamKejadian1:35

Di hari keempat Allah menciptakan bendabenda penerang untuk memisahkan siang dari
malam. Berfirmanlah Allah: Jadilah bendabenda penerang pada cakrawala untuk
memisahkan siang dari malam. Biarlah bendabenda penerang itu menjadi tanda yang
menunjukkanmasamasayang tetapdanhariharidantahuntahun,Kejadian1:1419 Dan
perhitunganwaktupundimulai!

DiciptakanDenganTujuan
Segala sesuatu diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Allah menempatkan saudara
dan saya di bumi ini dan menjadikan kita terang dengan tujuan agar orang dapat melihat
perbuatankitayangbaikdanmempermuliakanBapadisorgaMatius5:16.

Terang dan bendabenda penerang diciptakan untuk dinikmati dan dimanfaatkan oleh umat
manusia entah dia orang benar atau orang jahat. Bapamu yang di sorga, yang
menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi
orangyangbenardanorangyangtidakbenar.Matius5:45

Ketika menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah memakai terang (tiang api) untuk
menerangijalanpadawaktumalamKeluaran13:2122.

BersukacitaBerdoaBersyukur
Kehendak Allah bagisetiapsaudaradansayaadalahagardalamsegalahalbaiksukamaupun
duka,kitasenantiasabersukacita,berdoadanmengucapsyukur1Tesalonika5:1618!

Ada begitu banyak alasan untuk selalu mengucap syukur! Atas segala perkara jasmani yang
telah dijadikanNya, terlebih untuk perkara rohani yang telah disediakanNya bagi saudaradan
saya! Mazmur 136 merinci sebagian dari sekian banyak alasan untuk bersukacita, bersyukur
dan berterimakasih dalam doa kepada Allah yang seorangdirimelakukankeajaibankeajaiban
besar!

Mata dunia tertuju kepada saudara dan saya. Saat awan kelabu menggelayut, ketika duka
merundung, bagaimana reaksi kita? Sudahkah kita menjadi terang? Kiranya terang kita
bercahaya, sehingga mereka yang ada dalam kegelapan dapat melihat Terang Tuhan, dan
dengandemikiansemakinbanyakpulaorangyangmenjadipercayadanmemuliakanAllah!

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Puji Tuhan! Dalam suka maupun duka, mari tetap menjadi terang! Tetap bersukacita, berdoa
danmengucapsyukur!TuhanYesusmemberkatisaudara!

Rhemapelajaran:

1 Tesalonika 5:1618 Tuhan ingin kita senantiasa bersukacita, tetap berdoa, mengucap
syukurdalamsegalahal.

Matius 5:1416.kenapa disebut terang dunia ? Karena Allah adalah terang ( kitab
Yohanes). Tuhan ingin kita terang, bersih,dan sempurna. Terang akan terlihat waktu
siangapalagimalam.

Terangituadalah
Kejadian 1: 35 ada perbedaan Allah menciptakan terang dan manusia. Terang di
ciptakan dengan hanya berfirman. Dan manusia dibuat oleh tangan Allah sendiri.
Kejadian 1: 16 Tuhan menciptakan benda penerang dan dimulainyapercaya
mengadakan dan menentukan waktu. Allah ingin di kegelapan ada benda benda
penerang.

Yesaya 14 dan Yeheskiel,tentangkegelapanyangdibumikarenasijahat dilemparkan


ke bumi karena dia mau lebih tinggi dari Allah. Di akhir zaman maka si jahat akan
berkuasa31/2(1260hari),tahundibumi.TetapianakTuhansudahtidakadadibumi.

Allah pakai anak anak Tuhan untuk menjadi terang. Tuhan pakai ciptaanNYA. Tuhan
ciptakankitamemilikimaksuddantujuan.Supayaoranglaindapatmelihatkita

Matius 54345 terang di jadikan Allah untuk menjangkau orang yang baik maupun
orangyangjahat.TuhantunjukankasihNYAkepadasemuaorang.

Orang yang percaya di perhatikan oleh semua orang. Kehidupan kita terbuka dan
menyinari orang lain. Menjadi terang atau kota di atas bukit di dalam dunia yang gelap
ini.Sehinggaorangmelihatterangtersebut.

Keluaran 13:2122 TuhangunakanteranguntukmenuntunorangIsrael.Tuhantahuapa


yang terbaik. Tuhan gunakan siang dan malam untuk mengatur dan menjaga anak
anakNYA.Tuhanpakaiapayangdibuat.

Tuhan yang mengatur apa tujuan kita di dalam dunia yang gelap ini. Ada banyak kerja
buatanakanakTuhandisiangmaupunmalam.

Wahyu 1:1617 terang matahari dipakai Tuhan untuk menunjukan wajah terang
kemulianNYA. Melihat Tuhan Yesus dalam ukur terang matahari saja, manusia tidak
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

tahan.

Terangdiciptakan,dikuasaidanmengaturolehTuhan.

Misikitauntukmembawaterangtersebut.Walaupunterangitubelumoptimal.Terangitu
dariRohKudussedikitdemisedikit.Selalubertambahtambahsampaiyangsempurna.

Ada perbedaan orang ibadah dan orang yang tidak beribadah. Terang harus terus ada
danbertumbuhhinggasempurnadalamKristusYesus.

Maka mulailah semuanya dalam Kristus. Karena Kristus adalah Tuhan dan kita pun
haruslahbersukacitalah.

Mazmur 136:14,511 Tuhan melakukan keajaiban besar selalu dalam kehidupan kita.
Sehingga kita dapat terus bersaksi. Karena Dialah yang melakukan perkara perkara
besar.

Hal hal yang biasa Tuhan tentukan. Seperti siang dan malam. Maka bersyukurlah
kepadaTuhandalamsegalahal.

Tuhan jadikan hal hal yang biasa menjadi suatu cahaya agar kita dapat mengucap
syukurdanbersaksi.Mazmur136:25Tuhanyangmemberikanmakanankepadakita.

Kaloduluyangterjadikepadaorangisrael,makakuasaAllahmasihbisaberlakusampai
sekarang dan akan datang. Karena bawasanya untuk selama lamanya. Sehingga ada
perbedaanantarakitayangpercayasungguhsungguhdanorangyangtidakpercaya

Belajar sungguh sungguh bersukacita, berdoa ,mengucap syukur. Sampai kemuliaan


terangAllahpenuhdalamkita.tidakadaaibdalamhidupkita.

.........................................................................
TERANGvsGELAP
AyatPokok:Kejadian1:13
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Terang dan Gelap tak bisa bersatu! Mereka tak berjodoh! Gelap ada karena ketidakhadiran
Terang. Gelaptakkanpernahmenangatasterang,karena terangselalumenghalaukegelapan.
Dimanaadaterang,kegelapanpunsirna!
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di
ataskakidiansehinggamenerangisemuaorangdidalamrumahituMatius5:1415..

Allah=Terang
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Pada mulanya adalah Allah. Sebelum adasesuatudijagadrayaini,Allahsudahada. DanDia


yangmenjadikanalamsemestaKejadian1:1Ibrani1:2.
Tritunggal Allah (yakni: BapaAnakRoh Kudus) sepenuhnya adalah terang 1 Yohanes 1:5
Yohanes 8:12 2 Korintus 3:18! Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan! Karena
sepenuhnya terang, maka apapun yang diciptakan Allah pastilah sempurna, terang dan kudus
adanya.
Namun sesuatu terjadi, menyebabkan bumi yang diciptakan Allah menjadi tak berbentuk,
kosongdangelap!Bumibelumberbentukdankosonggelapgulitamenutupisamuderaraya...

Iblis=Gelap
Yesaya 14:1215 mencatat tentang sebuah Bintang Timur, putera Fajar yang dicampakkan ke
duniaorangmati,karenamemilikilimakeinginanini:
1.hendaknaikkelangit
2.hendakmendirikantakhtamengatasibintangbintangAllah
3.hendakdudukdiatasbukitpertemuan,jauhdisebelahutara
4.hendaknaikmengatasiketinggianawanawan
5.hendakmenyamaiYangMahatinggi!
Yehezkiel 28:1119 mencatat tentang seorangyangdigambarkansebagairajaTirus:diciptakan
dalam ksempurnaan, penuh hikmat dan maha indah ditempatkan di taman Eden, dekat kerub
yang berjaga, di gunung kudus Allah! Tingkah lakunya tak bercela sejak hari penciptaannya!
Namunsesuatuterjadidaniadibuang!
Dialah Lucifer, sang penghulu malaikat surga yang karena kesombongannya dicampakkan ke
bumi. Akibatnya, bumi yang diciptakan dalam terang menjadi gelap gulita, kosong dan tak
berbentuk!Iamenjadirajakegelapan.Iblis/Dosamembawakegelapan!

MalaikatvsManusia
Malaikat diciptakan dalam kesempurnaan untuk melayani Allah! Pada mulanya, manusia pun
diciptakandalamkesempurnaan:menurutgambardanrupaAllahKejadian1:2627.
Samasama diciptakan dalam kesempurnaan. Bedanya:sekalijatuhdalamdosa,tiadaampun,
malaikat langsung dibuang. Sedangkan manusia yang jatuh dalam dosa masih diberi
kesempatan Yudas 1:56. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih
seperti salju sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih sepertibulu
domba Yesaya 1:18. Namun satu hari kelak, Ia akan membinasakan semua orang yang
tidakpercaya,tidaksuci,tidakterang!
Allah menjadikan terang untuk mengusir dan mengalahkan kegelapan yang menutupi bumi
akibat dosa Kejadian 1:3. Lebih dari itu, Ia menjadikan saudara dan saya menjadi terang
sama seperti Dia agar mereka yang hidup dalam kegelapan bisa melihat terang Allah dalam
kitadanmenerimakeselamatan.Haleluya!
Apakah ada saudara yang tengah hidup dalam kegelapan? Allah adalah Terang! Dan Dia
hanya sejauh doa! Hampiri Dia untuk menghalau kegelapan dalam hidupmu, dan terima
pertolonganNya!TuhanYesusmenerangidanmemberkatisaudara!

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Rhemapelajaran:
Kejadian 1:13 gelap danterang tidak pernah bercampur.ketikaterangdatanggelappunlari. Kita
tahu bahwa Allah adalah AlfadanOmega.Allahadalahkekal.Allahyangmenciptakan langitdan
bumi. Allah dalam bahasa Ibrani Elohim. El adalah Allah, im adalah jamak. Bukan Allah yang
banyak. TetapiAllah yangEsa.Allahyangtigatapisatu,samasepertimanusia. AllahBapa, Anak
danRoh kudus menciptakanmanusia yaitu tubuh,jiwadanRoh.Ibrani1:12Padasaatpenciptaan
bukan hanyaAllahBapa sajayang bekerjatetapi Yesuspunbekerja.Ayub33:6 ,kejadian1:2Roh
kuduspun jugabekerja. Ketigatiganyaadalahterangdan membuatsegalasesuatu pastiterang(1
Yoh1:5).

Ketika bumi di ciptakan dalam keadaan terang( kej1:1),tetapimenjadi gelap dalam kejadian1:2.
Yesaya 14: 1214, Yehezkiel28:11 16malaikatsudahdiciptakanAllahketikaduniainidiciptakan
dan masih kosong. Malakiat diciptakan Allah untuk melayani dan menghormati Allah.Malaikat di
kasih kesempatan untuk boleh duduk atau dekat dengan Allah. Tetapi malakiat yang satu ini
sombongnya, kejahatan inginmelebihi Allah.lusifer / setandi lemparAllahke bumi. Yehezkiel 28:
1718 Maka bumi jadi gelap,karenadosapelayanAllah.Dosamanusiamerahsepertikirmisitetapi
dapatdisucikanolehAllah.

Tetapimalaikat sedikitmelakukankesalahan makatidakadapengampunan.Yohanes 12:31,Yudas


1:57 tidak ada pengampuan untuk malakiat, mereka di buang dan menunggu penghukumam.
Setaningin kitajatuhdan sama seperti diaturutdalam kegelapan.TetapidalamYesuskristuskita
dapat pengampunan. Ini pelajaran buat kita, jangan kita menjadi gelap. Kita anak Allah adalah
terang.Danmenjagaterangtersebut.
Dalam kejadian 1:3 jadilah terang. Yesus adalah terang dunia. Kita harus menjadi terang dunia.
Dan dilihat oleh orang, sehingga orang lain pun menjadi terang. Cara kita bertingkah laku kita,
harus memancarkanterangtersebut.KarenakitamelihatYesus adalah terang.Kitadapatmembagi
terang dan membagi terang itu agar mereka bisa selamat didalam Yesus Kristus. Dosa jangan
tinggaldalamkita. Tuhanmaumenolongkitadanmenyelamatkankita.Danbiarlahsemuanyauntuk
kemuliaannamaTuhanYesusKristus.

.......................................
AKULAHTERANGDUNIA
AyatPokok:Yohanes8:12
Oleh:Ps.KindahGreening,Australia

MakaYesusberkata pulakepada orang banyak, kataNya:"Akulahterang duniabarangsiapamengikut


Aku,iatidakakanberjalandalamkegelapan,melainkaniaakanmempunyaiteranghidup.
IAM
Semasa hidupNya yang terbilang masih muda (30an tahun), Tuhan Yesus membuat tujuhpernyataan
mengagumkandanbermaknadalammengenaidiriNya:
1.AkulahrotihidupYohanes6:48
2.AkulahterangduniaYohanes8:12
3.AkulahpintuYohanes10:9
4.AkulahgembalayangbaikYohanes10:11
5.AkulahkebangkitandanhidupYohanes11:25
6.AkulahjalandankebenarandanhidupYohanes14:6
7.AkulahpokokanggurYohanes15:5.
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Pernyataan/pengakuan Yesus tentang DiriNya yang diucapkan di hadapan banyak orang ini memicu
kegusaran dan kemarahan di kalangan para pemuka agama Yahudi, karena dianggap sebagai
penghujatanterhadapAllah!
Padahal,IAM (= Akulah) adalah NamaAllah! Saatmenyatakan diri kepadaMusa dalamsemakduri
yangmenyala,AllahmemperkenalkanNamaNya:AKUADALAHAKU! [I AM THAT IAM] Keluaran
3:14.

AkulahTerangDunia
Salah satu pernyataan Yesus tentang DiriNya ialah bahwa Ia adalah Terang Dunia bukan sekedar
terang yang terpancar dari sebatang lilin atau sebuah lampu! Akulah terang dunia barangsiapa
mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Haleluya!

KamuAdalahTerangDunia
Yesus adalah Terang Dunia. Dan Ia menjadikan saudara dan saya sebagai terang dunia untuk
memancarkanterangAllah!
Makna terang: Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya
Yohanes1:5.
Saudara dan saya adalah anakanak terang dan anakanak siang bukan orangorang malam atau
orangorang kegelapan. Karenanya kita harus berjalan sebagaimana layaknya anakanak terang
baiklahkita sadar, berbajuzirahkanimandankasih,danberketopongkanpengharapankeselamatan1
Tesalonika5:58.
Efesus5:814 berkata,anakanakterangtidakmengambilbagiandalamperbuatanperbuatankegelapan!
Merekahanyaberbuahkankebaikan,keadilandankebenaran!Haleluya!
Tujuan menjadi terang dunia: ... supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan
BapamuyangdisorgaMatius5:16.
Upahbagibagi merekayangberjalandan hidupsebagai anakanakterang: ...kita berolehpersekutuan
seorang denganyang lain,dan darah Yesus,AnakNya itu, menyucikan kita dari padasegala dosa1
Yohanes1:7.
Mari tetaplah berjalan dalam iman, dalam terang Allah! Terang Kristus kiranya senantiasa terpancar
keluar dari setiap hidup saudara dan saya. Mari jadi terang bagi dunia yang kian tenggelam dalam
kegelapandankehancuran!TuhanYesusmemberkatisaudara!

Rhemapelajaran:

Yoh8:12Ada7kaliTuhanmenunjukanbahwaIaadalahterangdunia.

Yohanes 648 Yesus adalahRotiHidup,Yoh812YesusadalahTerangdunia,Yoh109


Yesus adalah Pintu Yoh 10:11 Yesus adalah gembala , Yesus adalah kebangkitan dan
hidup , Yoh 14: 6 Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, Yoh 15:5 Yesus
adalahpokokanggur.

Iman mulai dengan percaya. Ibrani 11: 6 langkah awal percaya kepada Allah, percaya
bawha Allah ada. Dan mencari serta mengenal Allah dengan sungguh sungguh.
MengertidanmengenalYesusdalamRohKudus.

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Tuhan Yesus adalah sumber segala sesuatu. Tetapi banyak oramg yang sudah lama
percayatetapitakut,kuatir,dansebagainya.

Kita adalah terang dunia. Terang itu bercahaya atau menerangi. Bagaimana mungkin
terang itu ragu dan bagaimana menerangi sekelilingnya, Karena redup atau tidak jelas.
Kristen memiliki sumber terang yaitu Tuhan Yesus. Dan kita adalah duta untuk
membawaterangitu.
Kita mempunya satu pokok atau satu Pribadi yang adalahsumberterangdunia.Pribadi
atau pokok itu yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita mempunyai pokok anggur, maka kita
seharusnyatidaktersandungdenganhalhalyanggelap.

Yohanes 3:3 ketika kita lahir baru dalam Allah. Maka kita adalah pembawavterang
tersebut. Yoh 1:5 , 1yoh1:7,Yoh 8:12terangTuhanyangdiberikankepadakitaakan
berpengaruhkepadaseluruhaspekhidupkita.

Terang adalah jawaban atas semuamasalah.Terkadangkita,anakanakTuhan,terlalu


takutuntukberbagiterangitu.Kitaharusbagikanterangtersebut.

Kita harus berjalan dalam terang, kita harus memancarkan terang itu. Daniel 7
menunjukan bahwa ada pengaruh dunia yang luar biasa atas jiwa jiwa di dunia ini.
Tetapi terang itu mengalahkan pengaruh tersebut. Dan kita anakanakTuhan pembawa
terangdunia.Kitaharusmembagikanterangitukepadajiwajiwatersebut.

Mat5:16,kelakuanyangbaikkepadasemuaorangmenjadisaksibagiorangdisekitar.

...............................
JANGANSEMBUNYIKANTERANGMU!
AyatPokok:Matius5:1415
Oleh:Ps.KindahGreening,Australia

Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di
ataskakidiansehinggamenerangisemuaorangdidalamrumahitu.
KamuAdalahTerangDunia
Yesus adalah Terang Dunia! Dan Dia hendak menjadikansaudaradansayasamasepertiDia:
terangdunia!Bukanterangyangterpancardarisebuahsenter,sebatanglilinataulampu!
Yang percaya, mengalami kelahiran baru dan mengikut Dia, maka ia adalah terang dunia
entah ia seorang kaya berpengaruh, berkedudukan tinggi, memiliki banyak talenta atau tidak.
Terang Allah ada dalam saudara dan saya untuk menghalau kegelapan dari angkatan yang
bengkokhatidansesat!
Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anakanak Allah yang tidak bercela di
tengahtengah angkatanyangbengkokhatinyadanyang sesatini,sehinggakamubercahayadi
antaramerekasepertibintangbintangdiduniaFilipi2:15.Haleluya!
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Setelah dilepaskan dari kegelapan, saudara dan saya harus hidupsebagaianakanakterang


Efesus5:8.

Terang
Beberapafaktatentangterang:
MengusirKegelapan
Setelahmengalamimasakekelaman400tahunlamanya,bangsaIsrael
akhirnyamengalamilawatanAllah.YesusdatangsebagaiTerangDunia!
HarusDipelihara
Jikatidak,terangmuakandiambil!TeguranTuhankepadajemaatdi
Efesus,...Bertobatlahdanlakukanlahlagiapayangsemulaengkau
lakukan.Jikatidakdemikian,AkuakandatangkepadamudanAkuakan
mengambilkakidianmudaritempatnya,jikalauengkautidakbertobat
Wahyu2:5.
HarusDitinggikan
Jangansembunyikanterangmu.Biarkanterangmubercahaya,halau
kegelapandisekelilingmu.Buatlahperbedaandilingkunganmu!

JanganSembunyikanTerangmu
Ketahuilah, setiap saudara dan saya berharga dan penting: bagi Allah, keluarga, gereja lokal
dan lingkungan di mana kita ada! Jadi,pastikanterangmubercahaya! Jangansembunyikandi
bawahsalahsatudarienamjenisgantangberikutini:
1.GantangPenakut
Takutbergaultakutbertemuorang.YusufdariArimateatidakberani
terangteranganmenyatakandirisebagaimuridYesus,sebabiatakut
kepadaorangorangYahudiYohanes19:38.
2.GantangApatisme
Apatismemembunuhiman!JanganjadisepertijemaatLaodikia:
suamsuamkukutidakdingin,tidakpulapanasWahyu3:1516.
3.GantangKebisuan
JanganijinkanIblismembungkamsaudara!PerbudakandiAmerika
dihapuskan,karenaseorangmudabernamaAbrahamLincolnberani
bersuara:menentangpraktekperbudakan!
4.GantangInkonsistensi
Ucapandantindakanharussejalan.Tindakanmuharussesuaidengan
ucapan.Janganmenduahati.
5.GantangKetakutan
Karenatakut,hambayangmenerimasatutalenta,menyembunyikantalenta
itudidalamtanah.Akibatnya,apayangadapadanyadiambildan
iadibuangkedalamkegelapanyangpalinggelapMatius25:2430!
6.GantangKecemasan
Kecemasandankekuatiranmenghambatpertumbuhaniman.lalukekuatiran
duniainidantipudayakekayaandankeinginankeinginanakanhal
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

yanglainmasuklahmenghimpitfirmanitusehinggatidakberbuah
Markus4:19.

Apakah saudara ada dalam kegelapan? Terangmu ada di bawah gantang? MarimintaTuhan
angkat dan keluarkan saudara dari gantang tempat persembunyianmu! BagiNya tiada yang
mustahil. Dia berkuasa menarik saudara dari kegelapan, atau gantang yang menutupi
terangmu. DiarindumengaruniakanterangkasihkaruniaNya kepadasaudaradansaya.Tuhan
Yesusmemberkatisaudara!

Rhemapelajaran:
Yoh 8: 12 ada 5 pernyataan Allah, bahwa Yesus adalah terang dan bukan sebuah
terang. Bukan untuk suatu daerah, atau suatu kota, tetapi untuk seluruh dunia.Efesus
5:8 Paulus bilang dulu kita adalah gelap bukan didalam kegelapan. Pada masa akhir
dari kitab Maleaki dinyatakan bahwaada400tahunAllahtidakberbicara.Dimanaorang
manusia dalam masa kegelapan. Sehingga tampil Yohanes di perjanjian baru,
memunculkan sedikit cahaya. Bagaikan bulan memancarkan terang begitu kita anak
anak Tuhan harus memancarkan sinar Tuhan.Mat5:6ketikaTuhansudahmemberikan
cahaya itu maka kita harus memancarkan atau dapat dilihat oleh orang lain dan bukan
untukdisimpan.

Semakin kita dapat melakukan Firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan
memancarkan sinar itu. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Tetapi
diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melakukan perbuatan baik atau
FirmanTuhanmakakitamemancarkansinaritukeseluruhditempat.

Tuhan ingin kita menjalankan FirmanTuhandanmenjadisaksiTuhan.Matius 5:14kaki


Dian selalu ditempatkan di tempat yang tinggi agar bisa dilihat oleh orang lain dan
mengusirgelap.Kitaadalahterang,kitamemilikipengurapan,kitaharusberbeda.
Jangan pernah merehkan urapan Tuhan atas kita , orang percaya. Tuhan kasih kita
Terang itu, gunakan itu untuk menyatakan Firman Tuhan karena kita adalah terang.
Bagaimana pun kondisi kita, tidak menjadikan halangan kita memancarkan sinar itu.
Kita berbeda dengan dunia ini, dunia akan semakin kacau tapi anakTuhanmempunyai
tujuanyangjelasdibumiuntukmenjaditerangdanmemuliakannamaTuhan.

Kita sangat berarti bagi Tuhan.Jangansembunyikanterangmu.Adabeberapa carakita


menyembunyikancahayakitaantaralain:

1.
menjadi penakut (ketakutan)
, memyembunyikan identitas kita bahwa kita adalah
anakanakAllah"AkuanakTuhan".

2.
Apatis ( merasa diri tidak berguna ), kita anak anak Tuhan merasa kita tidak
berguna. 2 Kor 4:6 rasa apatisme itu menutup iman atau identitas kita. Tuhan memiliki
rencana yang indah dalam hidup kita. Kita pasti memiliki guna, Tuhan mau pakai kita
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

karenakitaspesial.

3. Kebisuan, anakanakTuhankebiasaanhanyabisadiamataubisu.Kita sebenarnya


tidak boleh diam atau bungkam. Harus menyatakan bahwa mengaku denganmulutkita
bahwaYesusKristusadalahTuhan.

4.
Tidak konsisten
. Dalam Yakobus dikatakan kita tidak bisa tunduk kepada 2 tuan.
Kitaharuskonsistenapayangkitabicarakandankitaperbuatan.Konsitenuntukberdoa,
berkonsistenmembacaFirmandansebagainya.

5.
Ketakutan.
dalam perumpama tentang talenta. Orang yang menyimpan 1 talenta
karena ketakutan. Ketakutan itu menggerogoti imankita. Tuhanselalumemberikankita
kekuatan untuk tidak takut. Untuk menunjukan kuasa Allah, kita harus yakin dan
percaya.

Kekuatiran , matius 4:19 ketika kita sering dihimpit rasa kekuatiran. Tuhanpasticukupi
ataskebutuhankita.AsalkitamelakukanFirmanTuhandanjalanmalas.

Jadipancarkancahayamu.

....................................................

ALLAHADALAHTERANG!
AyatPokok:1Yohanes1:5
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu:
AllahadalahterangdandidalamDiasamasekalitidakadakegelapan.

BreakingNews
Rasul Yohanes menyampaikan satu berita amat penting! Bukan sembarang berita. Iniadalah
berita yang diterimanyalangsungdarinarasumberterpercayauntukdisampaikankepadasetiap
orangyangmembacasuratnya.IamendengarnyalangsungdariAllah!

Sesungguhnya keseluruhan isi Alkitab adalah Firman Allah sendiri! Dansemuaitubermanfaat


untuk:
1.mengajar,
2.menyatakankesalahan,
3.memperbaikikelakuan,dan
4.mendidikorangdalamkebenaran2Timotius3:16.

IsiberitapentingyanglangsungditerimaYohanesdariAllahialah:
AllahadalahterangdandidalamDiasamasekalitidakadakegelapan.
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan


Terang
Kepada Yohanes, Allah berkenan menyampaikan sendiri satu berita penting, yaitu bahwa Ia
adalahTerang!DandidalamDiasamasekalitidakadakegelapan!

Kepada muridmurid, Yesus menyatakan Diri sebagai Terang dunia! Barangsiapa mengikut
Dia,tidakakanberjalandalamkegelapan,tetapiakanmemilikiteranghidupYohanes8:12.

Kita yang dulu adalah kegelapan, sekarang dianugerahi terang Allah melalui Roh KudusNya.
Dia bahkan berkenan menjadikan kita terang bagi dunia ini. Karenanya kita harus menjaga
agarterangitutetapbersinartidakmenyembunyikannyadibawahgantang!

ManfaatTerang
Tujuan utama terang ialah untuk menerangi semua orang yang ada dalam satu ruangan.
Sebagai terang dunia, seorang yang memiliki terang hidup, itulah tujuan utama hidup saudara
dansaya:menerangisetiaporangyangadadisekelilingkita!

Sudahkah orang melihatterangAllahdidalammu? Dalampemikiran,ucapandantindakan? Di


tempat pekerjaan, usaha, pergaulansaudara? Sehingga merekayangmelihatnya,memuliakan
Tuhan?

Kiranya Tuhan menyatakan kemurahanNya, dan memakai setiap saudara dan saya untuk
memancarkanterangNyadalamhidupkitasetiaphari,setiapsaat...TuhanYesusmemberkati!

RhemaPelajaran:

1 Yoh 1:5 inilah berita yang kita dapat dari Allah. Bahwa Allah kita adalah terang dan
tidakadakegelapandidalamNYA.

DalamTimotius3:16AlkitabberasaldariAllah(diilhamkanAllah).

Wahyu 1:1 wahyu adalah berita / pesan Allah melalui TuhanYesusKristusyangperlu


diketahuiolehmanusia

Jadi Alkitab adalah pesan Allah dari Tuhan Yesus Kristus yang perlu diketahui oleh
manusia

Kejadian 1 : 1 pada mulanya Allah menciptakan sesuatu yang terang. Tetapi dalam
ayat 2 bumi gelap gulita, ini dikarenakan ada malaikat terang yang sombong menjadi
setan yang di lemparkan kedalam dunia (Yeheskiel 28). Karena manusia mengikuti
setan, maka jatuhlah manusia kedalam dosa. Setan terus mencari mangsa agar
manusia ikut bersama jatuh kedalam dosa. Tetapi karenaTuhanYesuscintakita,maka
Diamaumenyelamatkankitasemua.
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan


Yoh 8: 12 Allah Bapa adalah terang, Yesus juga adalah Terang dunia. Kita, anak anak
Tuhan,yangtaatpadaFirmanTuhanadalahterangyanghidup.

Yoh 81319 pernyataan Yesus tentang Yesus adalah terang dunia adalah sah. Karena
Yesus dengan Allah Bapa berjalan bersama. Yesus dan Allah Bapa adalah dua pribadi
tetapi Allah Bapa dan Anak adalah satu kesatuan. Dan menurut hukum 2 kesaksian
adalahsah(Yoh316).

Manusia memiliki terang hidup yang diberikan Allah, agar kita menjadi satu kesatuan
dengan Allah didalam Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Terang dari Allah yangtidakakan
padamasalkitaturutTuhan.Tuhanmauberikankepadakitaterangitu.

Satu okta tidak akan diubah dalam Firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal. Dan
tanamkan Firman Tuhan dalam hidup kita menjadi terang & saksi dimana pun kita
beradadannamaTuhandimuliakanselaludalamhidupkita.

Mat 5:1 Tuhan mengajar di atas bukit merupakan pelajaran kita agar memancarkan
sinarkehidupandiataskehidupankitaagardapatdilihatolehoranglain.

Mazmur271Yesusterangdunia.
................................

MENERANGISEMUAORANG
AyatPokok:Yohanes9:18
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Kepada Yohanes Allah menyampaikan satu berita penting untuk dibagikan kepada semua
orang percaya, yaitubahwaAllahadalahTerangdidalamDiasamasekalitidak adakegelapan
1 Yohanes 1:5. Yesus adalah Terang dunia. Saudara dan saya yang mengikut Dia akan
memilikiteranghidupdidalamRohKudusYohanes8:12.

MenerangiSemuaOrang
Saudara dan saya memiliki terang Allah Bapa, Allah Anak & Allah Roh Kudus. Dan Ia
menghendaki terang yang ada dalam kita diletakkan ditempattinggibukandibawahgantang
terutamaagarbisamenerangisemuaorangbukanbendadidalamrumah.

Meski cuma sekedar lewat, mata Tuhan senantiasa memperhatikan dan tertuju kepada
orangorang yangditemuiNya! WaktuYesussedanglewat, Iamelihatseorangyangbutasejak
lahirnya.Haleluya!

Yesus adalah: (1) Cahaya (yang memancarkan) kemuliaan Allah dan (2) Gambar dari wujud
Allah Ibrani 1:3. Lebih dari itu, Dia adalah Imam Besar Agung yang turut merasakan segala
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

kelemahan,deritaataukepedihanhatikitaIbrani4:1415.PujiTuhan!

SiapakahYangBerbuatDosa?
Melihat seorang yang buta sejak lahirnya, reaksi muridmurid samadenganreaksikebanyakan
orang: mencari kambing hitam mencaricari kesalahan orang! Rabi, siapakah yang berbuat
dosa,oranginisendiriatauorangtuanya,sehinggaiadilahirkanbuta?

Tetapi Tuhan segera mematahkan gunjingan di antara muridmurid. KataNya, Bukan dia dan
bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaanpekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam
dia.

Saat Allah mengijinkan Iblis mengujinya habishabisan, Ayub tidak mempersalahkan siapapun.
Ia tetap setia, meski isterinya mendorongnya untuk mengutuki Allah. Katanya, Apakah kita
maumenerimayangbaikdariAllah,tetapitidakmaumenerimayangburuk?Ayub2:9.

SelagiHariSiang
Siang adalah waktu untuk bekerja. Dan waktu yang Tuhan berikan untuk mengerjakan
pekerjaanpekerjaanBapa,adabatasnya!

Ketika lewat dan melihat orang yang lahir buta, Yesus tidak membuang waktu. Ia segera
bertindak: Ia meludah ke tanah, dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu
mengoleskannya pada mataorangbutatadidanberkatakepadanya:"Pergilah,basuhlahdirimu
dalamkolamSiloam."Siloamartinya:"Yangdiutus.

Dan karena ketaatannya pada perintah Tuhan, orang buta itu pun beroleh penglihatan! Puji
Tuhan!

PertumbuhanIman

Terang yang memancar keluar, dan waktu yang dimanfaatkan sebaikbaiknya, menghasilkan
sesuatuyangluarbiasa!

Perhatikan, setelah bertemu dengan Yesus, orang yang lahir buta ini menjadi seorang yang
sama sekali berbeda! IamengalamitahapanpertumbuhanimanyangmenakjubkanYohanes
9:
1.SamasekalitidakmengenalYesusayat1
2.MengakuiYesussebagaiNabiayat17
3.MenjadimuridTuhanayat27
4.Mulaibersaksiayat3133
5.Sungguhsungguhmenjadipercayaayat38!

Sebab Allah yang telah berfirman: "Dari dalam gelap akan terbit terang!", Ia juga yang
membuatterangNyabercahayadidalamhatikita,supayakitaberolehterangdaripengetahuan
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

tentangkemuliaanAllahyangnampakpadawajahKristus2Korintus4:6.

Mari jadi seperti Yesus: memiliki empati memperhatikan kebutuhan orangorang yang kita
lewati. Sudahkah terang Tuhan bercahaya, menerangi orangorang di sekitarmu? Tuhan
Yesusmemberkati!

RhemaPelajaran
Yoh93839,1Yoh1:5
Kamulah terang dunia, di dalam Yesus Kristus. Yesus datang supaya semua orang
yangbutadapatmelihat,dan orangyangmengakudapatmelihattetapibutadantinggal
tetapdalamdalamdosanya.

Yoh 1:17 , Ibrani 4: 14 5:1 kita harus memegang teguh iman kita kepada Allah dalam
Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi Imam Besar Agung kita. Iman Besar
Agungkitayangmemperhatikankehidupankita.
Jika kitasedihTuhanikutsedih.Tuhanikutturutmerasakanapayangdirasakankepada
anakanakNYA.TetapiTuhanYesustidakmelakukandosa.

1 Yoh 1:5 AllahBapaadalahterang.Ibrani1:3 Yesusadalahterangdanwujudsebagai


manusia agar dapat di lihat oleh manusia. Agar manusia dapat melihat dan percaya
kepadaAllah.

Yoh 9: 19 23 Yesus mau menolong agar manusia dapat melihat kemurahan yang
diberikanAllahkepadamanusia

Yoh97 Siloam artinya yang diutus memiliki air yang tenang. Karena Allah menolong
dan mengampuni umatNYA, tetapi Tuhan menghukum anak anakNYA
menggampangkan atau mempermainkan pengampunan.( Orang yang mengaku lihat
tetapibuta)

Roma 6:12 perhatikan kebaikan Tuhantetapiperhatikankekerasan/ketegasanTuhan.


Allahadalahterangtidakadakegelapansedikitpun.Tidakdapatdiganggugugat.

Yoh 9: 13 16 kita harus berani mengakui Tuhan Yesus dari dalam hidup kita. Banyak
orang yang akan menentang kepada kita. Apakah kita berani mempertahankan iman
kita?Diantarabanyakorangsudahmelihatmujizat,tetapimasihtidakpercaya.

Tuhan Yesus mau menyatakan kuasaNYAkepadasemuaorang. Segalasesuatuterjadi


bukankarenabersalahtetapimujizatAllahdankemuliaanAllahdapatdilihat.

Tuhan ingin kita memperhatikan sekeliling kita. Agar seseorang yang punya kesulitan
atau kelemahan, kita rangkul bersama sama dengan Tuhan Yesus. Untuk menjadi
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

cahaya bagi orang lain. Mat 5:14 biarlah terang kita dibagikan atau menaruh perhatian
kepadaorangyangmengalamikesulitan.

Kita sendiri pun perlu belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Menolong
orang yang dalam kesusahan. Dan tugas ini ditanggungkan kepada semua orang
percaya.

Yoh 11:910 Segala sesuatu memiliki batas waktunya. Tuhan mau melibatkan kitaagar
orangdisekitarkitadanmerasakankuasaAllahdanmenjaditerangbagioranglain.

Yoh 9: 27 31 segala sesuatu bisa terjadi, asal kita andalkan Tuhan. Menjadi terang
Dunia dengan melakukan segala pekerja Tuhan sepenuhnya dengan rasa tanggung
jawab.

...................................................

HABISGELAPTERBITTERANG
AyatPokok:Yesaya9:17
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Allah adalah Terang! Terang itu kemudian dipancarkan olehYesus,PuteraTunggalNya. Oleh


Yesus, Terang itu diberikan kepada saudara dan saya. Haleluya! Dia menjadikan kita terang
bagiduniayangdiliputikegelapan!

TerangvsGelap
Terang: simbol kemuliaan Allah yang membawa keselamatan! Allah adalah Terang, di
dalamNya tak terdapat kegelapan sedikitpun 1 Yohanes 1:5. Karena Allah sematamata
Terang adanya, maka segala sesuatu yang diciptakanNya juga terang, mulia, suci dan
sempurna!

Gelap: simbol dosa, Iblis! Orang yang hidup dalam dosa,hidup dalamkegelapan. Bumi yang
awalnya diciptakan Allah dalam kesempurnaan, tibatiba menjadi gelap gulita karena dosa,
yakni saat Lucifer, sang penghulu malaikat yang karena kesombongannya dicampakkan ke
bumiKejadian1:2Yesaya14:1215Yehezkiel28:1119.

HabisGelapTerbitTerang
Habis gelap akan terbit terang! Gelap sirna seketika terang hadir! Dan perubahan drastis
terjadiketikaterangmenghalaukegelapanketikaTuhandatangdanmemancarkanTerangNya!

Perhatikan perbedaan antara orang/bangsa yang hidup dalam kegelapan dan mereka yang
memilikiterang:

BangsaYesaya9:17
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Ketika Yesus lahir/datang, kekelaman dan kegelapan yang meliputi segenap bangsa Israel
sertamertalenyapberubahmenjadi:
Soraksorai&Sukacitayangbesar
Kuk/beban&tongkatpenindasdipatahkan!

KeadaanorangyanghidupdalamkegelapanEfesus2:13:
Matirohani
Taklukpadapenguasakerajaanangkasa
Hidupdalamhawanafsudaging&pikiranjahat
Patutdimurkai!

NabiNabiMikha3:57
InilahyangakandialamiparanabiyangmenyesatkanumatAllah:
Harimenjadimalamyangpekat:tanpapenglihatan
Matahariterbenam&harimenjadihitamsuram
Akantersipusipu,dipermalukan,sebabtakkanmendapatjawabdariAllah!

ManusiaMatius6:2223
Jika mata gelap, seluruh tubuh menjadi gelap! Dan hal yang lebih mengerikan ialah ... jika
terangyangadapadamugelap,betapagelapnyakegelapanitu.

SekaliYesusTetapYesus
Mereka yang dulu adalah kegelapan, kemudian menerima anugerah terang Allah, tapi kembali
padakegelapan,makakegelapanitumenjadijauhlebihhebatdanpekat!

Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan
yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari
Allah dan karuniakarunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin
dibaharui sekali lagisedemikian,hinggamerekabertobat, sebabmerekamenyalibkanlagiAnak
AllahbagidirimerekadanmenghinaNyadimukaumumIbrani6:46.

Itu sebabnya amat penting bagi saudara dan saya untuk memelihara terang yang ada dalam
kita. Jangan biarkan terang itu pudar! Tetap tinggal dalam terang! Jangan mundur! Jangan
murtad! Tetaplah teguh bertaut kepadaNya! Sekali Yesus Tetap Yesus! Puji Tuhan! Tuhan
Yesusmemberkatisaudara!

RhemaPelajaran:
Matius 5: 1416 terang yang kita punya harus bagikan kepada semua orang. Menjadi
terang bukan hanya teori tetapi melakukan hal tersebut, walaupun melakukannya tidak
mudah. Mazmur 37: 5 & 6 kita serahkan diri kita seluruhnya untuk Tuhan,bukanhanya
mau di berkati (terima) Tuhan. Menaruh seluruh jalan hidup kita dan kepercayaan kita
kepadaTuhan.ApayangkitarencanakandantaruhkepadaTuhan.
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan


Kita hanya bergantung kepadaTuhan,dan Tuhanpun pastibertindak.Tuhanpastiakan
membuat hal itu sampai terjadi benar benar (He shall to be pass).Efe3:20Tuhan pasti
bertindak menyatakan untuk kita, bukan hanya bicara. Asal kita mempunyai sikap
menyerahkankitamenyerahkanseluruhhidupkitakepadaTuhan(trust).

Kita memberikan diri kita menjadi sinar untuk memancarkan terang Tuhan untuk
memuliakannamaTuhan.Tuhanakanmemunculkanterangitudalamhidupkita.

Mazmur 5:78Tuhan pasti bertidak membela kita, jangan cepat marah marah. Urusan
pemberontakan kecil kita (misal marah, panas hati) bisa buyar/ hilang keseluruhnya
pertolonganTuhanyangpastisudahdidepanmata.Tuhanyangbertindakpastibenar.

Mazmur 5:9 & Amsal 4:1417 jalan orang fasik / mau semaunya sendiri dengan salah
satu caranya dengan marah. Karena marah merupakan sikap tidak tenang dan orang
lain pun tidak tenang. Ibrani 12: 12 belajar berdiamdiri,kitahanyaberjalansajasesuai
jalanNyaTuhan.

Mazmur 4:1821 terang kita sepenuhnya akan bertambah terang. Sedikit demi
menambah terang hingga terang yang penuh atau sebenarnya. Belajar mengerti
kehendak Tuhan, jangan mengambiljalanorangfasikSehinggakitatidaktahuapayang
membuatkitajatuh.

Amsal 13:9 orang orang yang benar pasti bercahaya gemilang dan pelita orang fasik
akan padam. Matius 25:18 pelita orangbenarbercahayamemilikiminyak.Tetapiorang
bodoh tidak sabar akan pertolongan Tuhan salah satunya marah. Orang yang memiliki
minyakbanyakdanbercahayaakanmasukkedalamperkawinan.

Minyak melambangkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Asal kita juga belajar sabar
dan menantikan pertolongan Tuhan. Tuhan tahu dan mengerti apa keperluan kita.
JangankitamerusakanrencanaTuhanuntukmenolongkita.

Kita harus menuruti setiap nasehat Tuhan 2 Tim 3:2 firman Tuhan berguna untuk
mengajardanmenasehatikitaagarkitaberjalansesuaidenganmaksudTuhan

Yesaya 58:810 Tuhan ingin kita agar kita menjadi terang dan menjadi saksi hidup
supayanamaTuhanYesussajayangdimuliakanselaludalamhidupkita.
Mazmur37:5&6TuhanakanbertindakasalkitataatselaluakanfirmanTuhan.

.......................................
KITAADALAHTERANG
AyatPokok:Mazmur27:4
Oleh:Pdt.AHMandey
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan


Daud ingin dan telah meminta kepada Tuhan tinggal dalam rumah Tuhan seumur hidupnya
untuk menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jika adakegelapandalamhidupdan
pikiran serta jalan, kalau terang Allah itu datang, maka terang itu akan melenyapkan segala
kegelapan, terang itu membawa keselamatan. Terang berbicara tentang tidak berubahnya
Tuhan, menyatakan Ia adalah terang selamalamanya (1 Yoh 1:5). Kita menjadi terang dunia
adalah suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sebab siapakah kita ini? Sebelum menjadi
anak Tuhan, sebelum Tuhan bisa mengatakan kita adalah terang dunia, Alkitab mengatakan
tentangkitabegitumengerikan.

Ayub25:16
Ayub seorang yang sangat percaya dan beribadat kepada Allah bersama keluarganya dan
seorang yang takut akan Allah, tidak mau berbuat kejahatan, ia sangat diberkati Allah. Setan
ingin mencobai Ayub, lalu ia berkata kepada Allah supaya pagar di sekeliling Ayub dicabut.
TuhanmengijinkanAyubdicobaiSetan.

Kekayaan Ayub tibatiba habis sama sekali, anakanaknya mati dan ia pun sakit, semua
temantemanya meninggalkannya, bahkan isterinya pun mengutuki Ayub dan menyuruhnya
mati. Penderitaannya diungkapkan dalam Ayub 19:2327. Dalam penderitaannya Ayub tetap
begitu yakin kepada Tuhan. Ia berkata, aku akan melihat Allah, (ay. 26). Hati
sanubarinya begitu rindu melihat Allah. Temantemannya menuduhnya dan menolaknya,
semua miliknya habis, tubuhnya sakit, tetapi Ayub tetap berpegang dalam iman dan berkata,
Tetapi aku tahu: Penebusku hidup, dan akhirnya Ia akanbangkitdiatasdebu(ay.25). Tuhan
akan keluar sebagai pemenang! Inilah pengalaman hidup Ayub. Bagaimana dengan saudara,
apakahtetapbisapercayakepadaTuhansepertiAyub?

Kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Allah. Allah memegang kekuasaan tertinggi. Dia Raja
Damai, di sorga selalu ada damai, tetapi satu kali ada perang di sorga (Why 12:7). Mikhael
(Penghulu Malaikat) dan malaikatmalaikatnya berperang melawan naga (ular). Dalam Kej 3,
setan yang berbentuk ular berbicara dengan Hawa sehingga Hawa terpengaruh. Tetapi dalam
peperangan itu, naga dan pengikutpengikutnya tidak dapat bertahan dan tidak mendapat
tempat lagi di sorga. Allah yang adalah Terang tetap menyinari seluruh dunia yang gelap
sehingga kita manusia yang berada dalam kegelapan melihat Terang itu, menerimanya dan
berolehkeselamatan(Ayub25:3).

Tadinya keadaan manusia yang sudah ditipu setan, kehilangan kemuliaan Allah (Roma
3:23,2122, Gal 3:22). Ayub 25:56 katakan manusia yang hidup dalam dosa adalah berenga,
ulat di hadapan Tuhan. Ulat hidup dalam daging busuk dan bangkaibangkai. Bila kita belum
percaya Tuhan, sama seperti ulat yang senangnya tinggal dalam bangkaibangkai. Daud
mengakui hal itu, Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang
banyak (Mz 22:6). Tetapi karena kemurahan Allah, Dia rela menebus dosa manusia. Allah
selamatkan manusia. Dia berikan terangNya kepada kita. Kemurahan Tuhan telah membuat
kita menjadi terang dalam dunia ini. Janganlah takut, hai cacing Yakub, hai si ulat Israel!
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman TUHAN, dan yang menebus engkau ialah
YangMahakudus,AllahIsrael(Yes41:14).

Terang besar telah datang kepada kita. Dia akan menolong kita menjadi terang yang
memancarkan terang Allah dalam dunia yang gelap. Haleluyah! Tuhan Yesus memberkati
saudara.

Rhemapelajaran

Allah adalah terang, tidak ada kegelapan sedikit pun didalamnya. Yes 9:2 7 terang
besar itu adalah Yesus. Ibrani 1:1 Allah adalah terang ,Yesus adalah cahaya terang
tersebut. Yesus diutus kepada bangsa bangsa supaya bangsa bangsa dapat melihat
kemurahanAllah.Dansiapayangpercayamenjadiselamat.

Ayub 19:23 26 apapun yang terjadi tetap mau setia dan taat kepada Tuhan. Cintaku
akan rumah Tuhan menghanguskanku. Cinta sama Tuhan Yesus Kristus jangan
setengahhati,sehinggasinarmumemancardandapatdilihatorang.

Ayub 25:16 Kekuasaan dan kedasyatan ada di dalam yang menyelanggarakan damai
yaitu didalam Yesus Kristus, sang rajaDamai. Surgaselaluadadamaikarenaadasang
raja damai tetapi suatu waktu surga akan sepi ketika adanya perang di surga (Wahyu
12:7).

Ayat25:4manusiasudahjatuhdalamdosa.Danbagaimanamanusiabisabersih??

Roma 3:2123 Semua anak anak manusia yang sudah jatuh dalamdosadantidakmau
nerimaterangyangdariTuhan.

TetapiTuhanYesustelahdatangdanmemberikanterangitu.

Gal3:22 semua manusia telah berdosa, dan hanya yang menerima terang dari Tuhan
Yesusyangselamat.

Ayub 25:5 di mata Allah bulan dan bintang tidak ada artinya. Apalagi kita kaya
berenga.

Berenga adalah mikroba kecil yang ada di dapat dalam bangkai binatang. Kehidupan
kitasebenarnyasepertiberengaatauulatyangtidakhiduptidakadaarti.

Mazmur 22: 16, yesaya 41: 14 Janji Tuhan kepada kita anak anak Tuhan. Tuhan akan
mengubah hidup kita dan menebus kita supaya kita mendapatkan terang itu. Dan
menjadikotayangterangdiatasgunung.

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Tuhanyangkayarelamenjadimiskinsupayakitamenjadikaya.
Hanya dengan percaya kepada Yesus kristus. Maka kita akan selamat. Tidak ada cara
lain
....................................

PELITA&TERANG
AyatPokok:Mazmur119:105
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Allah adalah Terang, di dalam Dia tidak ada kegelapan sedikitpun1Yohanes1:5. Tritunggal
Allah adalah satusatunya Sumber Terang! TanpaDia,kitaakanterantuk,jatuhdantersesatdi
tengahduniayangsedangtenggelamdalamkegelapanyangkianpekat!

Pelita
FirmanMuitupelitabagikakiku...

Pelita adalah sesuatu yang kita pegang saat berjalan dalam kegelapan. Dan agar bisa
menyala,pelitaperluminyak.

Dalam Perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan bodoh, ke10 anak gadis samasama
membawapelitayangmenyala! Namuncelaka,saattengahmalam,ketikatibasaatnyamereka
menyongsong mempelai pria yang telah lama mereka nantikan kedatangannya, lima orang
gadis kehabisan minyak! Akibatnya, pelita mereka mati, dan pintu ke ruang perjamuan kawin
tertutuprapatbagimerekaMatius25:113.

Amsal 6:2329 mencatat tentang bahaya berjalan dalam kegelapan malam, tanpa pelita: jatuh
antaralainkedalamdosa!

Terang
Firmanmu itu ... terang bagi jalanku. (Bahasa Inggris: Your word is... a light to my path =
jalan,lintasan).

Pemazmur tak lagi bertumpu pada cahaya dari pelita yang dipegangnya. Ia kini sepenuhnya
bergantungpadaterangyangmenerangijalanyangtengahditempuhnya.

Dibandingkan pelita, jangkauan cahaya yang terpancar dari terang jauh lebih luas! Pelita
menerangi langkah kaki, sedangkan Terang menerangi jalan yang tengah kita tempuh. Beda
peruntukkan, namun tujuannya sama: menuntun saudara dan saya tetap berjalandijalanyang
benarsampaitibadiujungperjalanan.

FirmanAllah=Pelita&Terang
FirmanMuitupelitabagikakikudanterangbagijalanku.

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Firman yang ada dalam saudara dan saya harus bertumbuh: dari Pelita menjadi Terang! Tak
lagi sekedar berfungsi sebagai penuntun bagi langkah kaki agar tak terantuk dan jatuh dalam
dosa,tetapisebagaipenerangbagijalan>memastikankitaadadijalan/lintasanyangbenar!

Masa muda adalah masa terindah. Namun segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan
Pengkhotbah 11:9. Lalu dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih?
Agartakjatuhdalamdosa?DenganmenjaganyasesuaidenganFirmanAllahMazmur119:9!

Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah
kitatempuhFilipi3:16.

Pegang erat Firman Allah, renungkan siang dan malam, maka perjalanan hidup saudara dan
sayaakanberhasildankitaakanberuntungYosua1:8.Haleluya!

Kiranya Firman Allah yang ada dalam kita terus bertumbuh sampai fajar menyingsing sampai
sang Bintang Timur, yaitu Tuhan Yesus datang kembali! Dengan demikian kami makin
diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu
memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap
sampaifajarmenyingsingdanbintangtimurterbitbersinardidalamhatimu2Petrus1:9.

Allah adalah Terang. FirmanNya adalah Terang. Dan Firman itulah satusatunya senjata
ampuh penangkal dosa! PegangFirmanAllahdiatassegalanya,makasaudaradansayaakan
bertahan berjalan dalam kegelapan malam yang kian kelam, sampai kita bertemuTuhanmuka
denganmuka!Haleluya!TuhanYesusmemberkatisaudara!

Rhemapelajaran
Maz 119: 105 pelita adalah benda yang kita pegang, terang itu yang memberikan
menunjukan arah/ jalur yang akan kita lewati. Kita harus pegang firman Allah. Agarkita
tidaktersandungdanterjatuh.

Perjalan hidup kita menentukan kemana kita pergi. Sedangkan terang bagi jalan ku,
maka jalan yang benar atau tegas. Salah memegang firman Tuhan, maka kita salah
yangmencapaitujuan.

Amsal 6: 23 26 pelita itu perintah dan cahaya adalah ajaran sedangkan jalan
kehidupanadalahteguranyangmendidik.

Jadi pelita cahaya adalah ajaran / perintah yang ada di dalam Firman Tuhan. Teguran
teguranfirmanTuhanmenuntunkitadengantegasdantidakberubah.

Jika kita keluar dari firman Tuhan, taruhannya nyawa/ jiwa . Sama aja ketikakitakeluar
darifirmanTuhan,samasajaberzinadenganperempuanyangtidakjahat.
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan


Roma 5:20 6:3. Banyak sekali pengajaran yang salah, salah mengunakan kasih
karunia bebasberbuatdosa,Tuhanampuni.Sekalikalitidak!!Kitaharusbertobatdulu
barudibaptis.

Ketika kita bertobat, hiduplah menurut jalan yang benar. jangan salah gunakan kasih
karuniaTuhandenganajaranajaranyangsalah.

Jalan yang benar sudah ditentukan olah Tuhan. Tinggal kita mau ambil jalan yang
terangdanmemegangpelitayangbenaratautidak??

Amsal 7:2729 ketika kita keluar dari Firman Tuhan, maka bara api ada di atas kepala
kitadantinggalmenunggueksekusinya/hukumandariTuhan.

Mazmur 119:9 banyak hal hal yang ingin menyerang kita agar kita keluar dari Firman
Tuhan.KitadapatbertahandiridenganFirmanTuhan/pelitayangbenarditangankita.

Di akhir zaman akan terjadi seperti zaman nuh dan zaman sodom dan gomora ( hawa
napsu) Roma 1: 23 29. Allah adil akan menghukum orang yang tidak sesuai dengan
Firman Tuhan. Jika keluar dari jalan terang dan tidak mengunakan pelita. Maka wanita
penzinaakandatanguntukmenjatuhkankitadanmengambiljiwakita.

Mazmur 119:130 firman Tuhan berguna untuk memberikan terang kepada mata dan
bertindak hati hati yosua 1:8. Kalo orang bodoh/ mata tidak dapat melihat maka firman
Tuhanakanmenjadihikmatdanterang,agarkitadapatberhasildanberuntung.

2 Petrus 1:19 dengan ada firman Tuhan yang selalu memperhatikan firman Tuhan dan
simpan ada di dalam hati kita. Kita renungkan Tuham setiap hari. Apa yang akan kita
bertindak,kitabertindakberdasarkanFirmanTuhan.

Pegang Firman TuhandanberdiriatasfirmanTuhandiatassegalanya.Mazmur132:12


Tuhan akan senang jika kita turut untuk melakukan Firman Tuhan. Jangan lihat kanan
dankiritetapsetiakepadaFirmanTuhansaja.

......................

Rhemapelajaran
Maz 69:1 5 nyanyian kehidupan hidup raja daud merupakan nubuatan bagi Tuhan
Yesus Kristus. Sampai sekarang banyak orang Israel tidak percaya bahkan membenci
kepadaTuhanYesustanpasebab.

Yoh 1 :18 Allah sudah ada dari sebelum dunia di jadikan tetapi dalam bentuk Roh.
Tetapi anakNYA yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang menyatakan Allah itu. Allah
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

yang menjadi manusia. Tetapi didalam Dia ada keAllahan, sehingga dia tahu
segalanyadanhadirsegalanya.

Yoh 1:712 dunia diciptakan dia tetapi ciptaanya menolak Dia, termasuk golonganDia.
Sehingga Allah membuka diri kepada orang lain yang percaya kepadaNYA diberikan
KuasaanakanakAllah.

Efe320Allahdapatmemberikanlebihdariapayangkitaminta,harapkandanpikirkan.

Yoh 15:1825 Tuhan Yesus memilih kita untuk menjadi milikNYA, tetapi jangan
memyesel karena di benci oleh orang dunia, termasuk saudaraNYA sendiri tanpa
alasan.

Maz 69611 mesias adalah bahasa yahudi ,Kristus adalah bahasa greeka yang
memilikiartisamayangdiurapi.

Orang yahudi mengenal Yesus hanya sebagai anak tukang kayu.Orangisraelmenolak


YesussebagaiorangyangdiurapisebagaiAllah.

Ini terbukti bagaimana Allah telah bangkit dan naik kesurga. Bahkan ketika Dia datang
kembalikedalamduniadiakhirzaman.

Maz 69: 7 kita tidak perlu malu untuk memberitakan Yesus. Bahkan kita harus bangga,
KarenaYesusmenyerahkandiriNYAuntukmenebuskita.

Yoh 10 tetapi Dia mengambil kembalidiriNYAuntukmenyatakandiriNYAberkuasaatas


kehidupandankematian.

Kita tak perlu malu, bahwa DIA hidup tidak seperti allah lainnya. Dia bangkit dengan
kuasaAllahBapa,RohKudusdanDiriNYAsendiri.

Keberanian dan kebanggaan kita untuk memberitakan siapa Yesus yang hidup dan
datangkembali.

Maz 69:7 13 Yesus sangatcintakepadakita.KarenaIa menyelamatkankitadarimurka


Allah. Maz 69:14 22 ini adalah perkataan dan perasaan Yesus ketika Yesus ada di
ataskayusalib.DiamenanggungsetiappermasalahsetiapanakanakTuhan

Maz 69:2324 ketikakitamenolak/tidakmemberikanhalyangtidakbaik kepadaTuhan


Yesus maka kita akanlihatpembalasantermasuktentangkeselamatanmereka.Mereka
akanbinasa.

Jangan pernah malu, kita harus bangga. Dan kita lihat anak anak Tuhan akan Tuhan
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

tolong,tetapiorangyangtidakpercayamakajeratmenantimereka.

Apa yang Tuhan berikan adalah pemberian yang baik, Termasuk dalam perjamun
kudus. Seberapa banyak kita makan perjamuan Tuhan, maka kita akan memberitakan
FirmanTuhankemanapunkitaberada.ApayangdaudalamiTuhanAlami.

Tuhan tahukeadaankita,kitajagabersamaTuhanagarkitamengalamikehidupanyang
kekaldidalamTuhanYesuaKristus.
......................
KEBANGKITANYANGKUDUS&BENAR!
AyatPokok:KisahParaRasul3
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Maut tak kuasamenahanYesus! Setelahtiga haritigamalam adadalamkubur,padahariyang


ketiga,Iabangkit!Haimautdimanakahkemenanganmu?Haimaut,dimanakahsengatmu?

Setelah tiga kali menyangkal mengenal Yesus di malam sebelum Ia disalibkan, pada Hari
Pantekosta setelah Roh Kudus turun ke atas 120 orang murid, Petrus berubah 180 derajat!
Hariitu,sekaliiaberkhotbah,3000orangbertobat!

PencurahanRohKudus
Yesus adalah Pembaptis dengan Roh Kudus! Ia mengundang barangsiapa yang haus untuk
datang dan minum daripadaNya, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliranaliranairhidup
1Yohanes7:3739.

Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia tak terkecuali baik orang percaya maupun
tidak percaya Yoel 2:2829. Bedanya:yangpercaya,akanmenerimakepenuhanRohKudus,
sedangkanyangtidakpercaya,takkanbisamenerimaRohKudus!

Sama halnya dengan keselamatan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk
beroleh keselamatan! Keselamatan ditawarkan kepada semua yang mau percaya kepada
YesusyangadalahsatusatunyaJalanuntukberolehkeselamatanYohanes3:16.

Roh Kudus memang akan dicurahkan ke atas semua manusia. Tetapi tidak berarti manusia
hanya pasif menunggu lalu menerimanya begitu saja. Harus ada usaha dari pihak manusia
untukdatangdanmeminta!

MujizatTerjadi
Roh Kudus tidak hanya mengubah Petrus dari seorang pecundang menjadi seorang yang
berani dan berapiapi memberitakan Injil, tapi juga menjadi seorang yang berkuasa
mengadakanmujizat!

Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu: Demi
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah! Dan seketika itu juga kuatlah kaki dan
mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian ke mari dan mengikuti mereka ke
dalamBaitAllah,berjalandanmelompatlompatsertamemujiAllah!

YangKudus&Benar
Ketika semua orangmasihterperangahdankagummenyaksikanmujizatyang barusajaterjadi,
Petrus memanfaatkan kesempatan untuk memperkenalkan Yesus yang telah mereka bunuh,
namunkemudianbangkit!
Yang berkuasa membuat orang lumpuh ini berjalan adalah Dia yang telah mereka tolak dan
salibkan,yaituYangKudusdanBenarPemimpinkepadahidup.

Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan
waktukelegaan,danmengutusYesus,yangdarisemuladiuntukkanbagimusebagaiKristus...

Kematian dan Kebangkitan Kristus 2000 tahun lalu, telah menarik banyak jiwa datang
kepadaNya.PujiTuhan!

Selamat Paskah! Selamat Merayakan Kebangkitan Yang Kudus & Benar, Sang Pemimpin
kepadahidup,PembaptisdenganRoh!TuhanYesusmemberkatisaudara!

Rhena.Pelajaran
Maz 69:1 5 nyanyian kehidupan hidup raja daud merupakan nubuatan bagi Tuhan
Yesus Kristus. Sampai sekarang banyak orang Israel tidak percaya bahkan membenci
kepadaTuhanYesustanpasebab.

Yoh 1 :18 Allah sudah ada dari sebelum dunia di jadikan tetapi dalam bentuk Roh.
Tetapi anakNYA yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang menyatakan Allah itu. Allah
yang menjadi manusia. Tetapi didalam Dia ada keAllahan, sehingga dia tahu
segalanyadanhadirsegalanya.

Yoh 1:712 dunia diciptakan dia tetapi ciptaanya menolak Dia, termasuk golonganDia.
Sehingga Allah membuka diri kepada orang lain yang percaya kepadaNYA diberikan
KuasaanakanakAllah.

Efe320Allahdapatmemberikanlebihdariapayangkitaminta,harapkandanpikirkan.

Yoh 15:1825 Tuhan Yesus memilih kita untuk menjadi milikNYA, tetapi jangan
memyesel karena di benci oleh orang dunia, termasuk saudaraNYA sendiri tanpa
alasan.

Maz 69611 mesias adalah bahasa yahudi ,Kristus adalah bahasa greeka yang
memilikiartisamayangdiurapi.

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Orang yahudi mengenal Yesus hanya sebagai anak tukang kayu.Orangisraelmenolak


YesussebagaiorangyangdiurapisebagaiAllah.

Ini terbukti bagaimana Allah telah bangkit dan naik kesurga. Bahkan ketika Dia datang
kembalikedalamduniadiakhirzaman.

Maz 69: 7 kita tidak perlu malu untuk memberitakan Yesus. Bahkan kita harus bangga,
KarenaYesusmenyerahkandiriNYAuntukmenebuskita.

Yoh 10 tetapi Dia mengambil kembalidiriNYAuntukmenyatakandiriNYAberkuasaatas


kehidupandankematian.

Kita tak perlu malu, bahwa DIA hidup tidak seperti allah lainnya. Dia bangkit dengan
kuasaAllahBapa,RohKudusdanDiriNYAsendiri.

Keberanian dan kebanggaan kita untuk memberitakan siapa Yesus yang hidup dan
datangkembali.

Maz 69:7 13 Yesus sangatcintakepadakita.KarenaIa menyelamatkankitadarimurka


Allah. Maz 69:14 22 ini adalah perkataan dan perasaan Yesus ketika Yesus ada di
ataskayusalib.DiamenanggungsetiappermasalahsetiapanakanakTuhan

Maz 69:2324 ketikakitamenolak/tidakmemberikanhalyangtidakbaik kepadaTuhan


Yesus maka kita akanlihatpembalasantermasuktentangkeselamatanmereka.Mereka
akanbinasa.

Jangan pernah malu, kita harus bangga. Dan kita lihat anak anak Tuhan akan Tuhan
tolong,tetapiorangyangtidakpercayamakajeratmenantimereka.

Apa yang Tuhan berikan adalah pemberian yang baik, Termasuk dalam perjamun
kudus. Seberapa banyak kita makan perjamuan Tuhan, maka kita akan memberitakan
FirmanTuhankemanapunkitaberada.ApayangdaudalamiTuhanAlami.

Tuhan tahukeadaankita,kitajagabersamaTuhanagarkitamengalamikehidupanyang
kekaldidalamTuhanYesuaKristus.

.......................
Rhema..

Kej 6:3 Roh Kudus bisa hilang dari manusia, dan dosa adalah faktor perusak dari
rencana Allah. Peran Roh Kudus sangat penting dalam manusia bukan hanya sebagai
penghiburadanpenolongsaja.

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Efesus 4:30 kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang
harus kita hormati , harus kita hargai dan harus kita jaga Roh Kudus berikan kepada
kita. Roh Kudus diberikan kepada orang orang yang bisa Tuhan percayai untuk
memuliakannamaTuhan.

Kita harus bisa di percaya oleh Tuhan .Ayub4:18danKor4:2kuasaTuhanakannyata


jika kita bisa di percaya Tuhan untuk melakukan rencana Tuhan. Tuhan mencari anak
anakNyamempunyaiintergitasdanmemegangkekepercayaanyangTuhanberikan.

Banyak orang akan meninggalkan Tuhan di akhir zaman. Banyak orang yang tidak
dapat dipercaya. Rut 1:1617 mengambarkan gereja Tuhanyangkokohdanmemilikike
prinsipyangtaktergoyangkan.

Hidup kita harus di pimpin oleh Roh Allah. Dan bukan kita yang berusaha memimpin
hidupkitaGal5:25.

Kis 2: 113 Begitu juga kita menjadi terang dunia. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup
kita untuk menjadi terang. Markus 16: 15 Menjadi terang berarti menjadi orang
kepercayaanTuhanuntukmenyampaikanterangFirmanTuhankepadaoranglain.

Jangan sia siakan pemberian Tuhan, jaga terus Roh Kudus dan kobarkan Api / terang
apiyangTuhanberikankepadakita..

..................................

Rhemapelajaran:
Di akhir zaman, banyak hal akan terjadi. Dimana akan terjadi 1/4 orang bumi akan
binasa karena penyakit materai 4. Sekarang pun sudah terjadi pembunuhan orang
orangpercayamaterai5.

Siapkah kita mati untuk Tuhan? Kita bisa dibunuh karena pemberitaan firman Tuhan.
TetapikitayangtetapsetiaakanfirmanTuhandiberikanpakaianputihkemenangan.

Di akhir zaman banyak orang yang murtad, karena takut dibunuh karena memegang
firmanTuhan.

Dari kejadian 13, dunia gelap karena si jahat. TetapiAllahmemberikanterang.Setelah


perjanjian baru, Yesus mengatakan bahwa kitalah , anak anak Tuhan, terang dunia.
Duniaakangelapdansemakingelap.

Inilah kehormatanyangTuhanberikankepadakita,yaituuntukmenerangiduniaini.Yoh
1:13

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

pada mulanya kejadian 11 , Firman itu sudah ada, Firman itu adalah Allah, Firman
menjadikansegalasesuatunya.

Yoh 114 Yesus adalah Firman, tanda Dia tidak ada yang jadi. Segala sesuatu ada di
dalam Dia. Yoh 1:4 9 Yesus memiliki sesuatu yang sangat penting bagi kita , yaitu
Hidup.Hidupituadalahterangyangtidakdikuasikegelapan.

Yoh 68 Yesus adalah terang dunia dan kita adalah terang dunia, dunia tidak tahu
bahwa dunia di selimuti oleh kegelapan yang sangat gelap. Dan Yohanes adalah saksi
bagiduniaini,bahwaYesusadalahterang.

Yoh 189 Yohanes bukan terang itu. Maka Yohanes selalu berkata "bertobatlah
sebabkerajaanAllahsudahdekat".

Yohanes bertugas memberitahukan tentang terang itu. Yohanes hanya berbicara


tentangYesussebagaiterang.

Yoh 110 11 Yesus secara khusus datang kepada orang orang Israel, tetapi mereka
tidak menerimanya. Yoh 1:12 tetapi karena Israel menolak,makasiapapunorangyang
percayakepadaNyadiberikankuasaAllah.

Yohanes yang secara kekeluargaandekatdenganYesus.TetapiYohanesbukanterang


itu.YesusdanorangpercayakepadaYesusituyangdisebutterangdunia.

Yoh 323 ...Siapa pun harus mengalami kelahiran baru dan tidak ada yang
membedakan. Yoh 3:47 air baptisan tidak menyelamatkan. Airbaptisanadalahsebuah
kesaksian bahwa seseorang yang sudah mati untuk dosa. Tidak mau dan tidak akan
mauberbuatdosalagi.

MenerimaYesusdanpercayakepadaNYAmakakitaakandiberikuasaanakanakAllah.

Yoh 1235 36 siapapun kamu, orang israel maupun tidak, jika tidak percaya kepada
terangituakantersesat.

Siapapun kamu jika kamu percaya kepada terang itu maka kamu akan menjadi anak
terang.

Filipi 212 16 kita tetap taat walaupun kondisi apapun. Kamu tetap kerjakan
keselamatanyangTuhankasih.Agarkitadapatmenjadicahaya/terang.

Dengan Iman kita mendapat anugrah yang Tuhan berikan. Dan kita harus jaga
keselamatanMu,jangansampaikitasampaikitamundurdantidaksetiakepadaTuhan.

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Tuhan maukita,dizamanyangbengkok ini,menjadicahayadijamanyanggelap.Tuhan


akanmenjagakita.Kitaakanmenjadibintangyangbercahaya.

filipi 2:1618 gembala besar kita, Yesus, akan bersukacita di hari kiamat( hari
kedatangan Yesus kembali).Bukanhanyaterangtetapibercahaya.Tuhanpenolongkita
akanbersukacitajikakitatetapsetiakepadaTuhan.

Dari mulanya Allah sudah bekerja untuk menyelamatkan kita. Dan kiranya kita tetap
setiakepadaTuhanapapunyangterjadi.

HidupkuadalahKristus,matiadalahuntungku.

.................................................................

PERJAMUANTUHAN
AyatPokok:1Korintus11:2022
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Perjamuan Kudus ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pada malam sebelum ditangkap, Ia
mengadakan perjamuan malam terakhir dengan muridmurid. Saat itulah Ia menggambarkan
roti dan anggur sebagai tubuh dan darahNya, yang adalah makanan dan minuman yang
sungguh!

MakananJasmanivsMakananRohani
Untuk hidup, manusia perlu makan: baik makanan jasmani, terlebih makanan rohani! Ketika
Iblis memintaNya mengubah batu menjadi roti, Yesus menjawab, Ada tertulis: Manusia hidup
bukandarirotisaja,tetapidarisetiapfirmanyangkeluardarimulutAllah.

Perjamuan makan malam (jasmani) terakhir bersama muridmurid, dimanfaatkan Tuhan Yesus
untuk menjelaskan tentang makanan dan minuman yang sesungguhnya. Yaitu makanan
rohani:tubuhdandarahNyasendiri!

Yesusmengambilroti,mengucapberkat,memecahmecahkannyalalumemberikannya kepada
muridmuridNya dan berkata: "Ambillah, makanlah, inilah tubuhKu." Sesudah itu Ia
mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata:
"Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahKu, darah perjanjian, yang
ditumpahkanbagibanyakoranguntukpengampunandosaMatius26:2628.

PerjamuanTuhan
Rasul Paulus meneruskan apa yang diterimanya dari Tuhan:PerjamuanTuhan. Sebabsetiap
kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian TuhansampaiIa
datang.Haleluya!

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Di ayatayat sebelumnya(ayat2022)Paulusmembeberkandanmencelakebiasaankebiasaan
salah yang dilakukan jemaat terkait perjamuan Tuhan. ... Apabila kamu berkumpul, kamu
bukanlah berkumpul untuk makanperjamuanTuhan. Sebabpadaperjamuanitutiaptiap orang
memakandahulumakanannyasendiri,sehinggayangseoranglapardanyanglainmabuk...

Selanjutnya (ayat 2730), ia memberi peringatan keras kepada jemaat, kepada setiap saudara
dansaya:

Makan roti dan minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak = berdosa terhadap tubuh
dandarahTuhan
Makan/minum tanpa mengakui tubuh/darah Tuhan > mendatangkan pehukuman atas diri
sendiri
Jaditidakheran,banyakyanglemah,sakitbahkanmeninggal!
Yesus memang sudah lamamati,bangkitdannaikkesurga. NamunadasatuhalyangIarindu
dan nantikan: duduk, makan dan minum bersamasama dengan saudara dan saya di dalam
KerajaanBapaNya.

Saat menetapkan Perjamuan TuhanpadamalamsebelumIadiserahkan,Tuhanberkata,Akan


tetapi Aku berkata kepadamu: mulai dari sekarang Aku tidak akan minum lagi hasil pokok
anggur ini sampai pada hari Aku meminumnya, yaitu yang baru, bersamasama dengan kamu
dalam Kerajaan BapaKu Matius26:29! Apakahsaudaramerindukanhalyangsama?Tuhan
Yesusmemberkatisaudara!

RhemaPelajaran:
1Kor11:2021
Perjamuan Tuhan sangat di perlukan dalam jemaat. Perjamuan Tuhan adalah suatu
ketetapan yang ditetapkan Tuhan dalam ibadah. Perjamuan Tuhan bukan untuk
kepentingan jasmani. Harus di lakukan sebagai makanan rohani dengan rasa hormat
kepadaTuhan.

Saat Allah mengambil tubuh manusia. Sebagai manusia, Tuhan Yesus membutuhkan
makan dan minum. Tiap hari kita butuh makan dan minum secara jasmani dan rohani.
Manusiaakanselaluhausdanlapar.

Yoh 4: 13 16, 3136 . orang samaria di ibaratkan jemaat Tuhan yang selalu haus
mencari air secara rohani. Air pemberian Tuhan adalah air dan makanan kehidupan
yangkekalbagisemuaorang.

Tuaian yang di bicarakan dalam 3436 bicara tentang akhir zaman dan tuaian jiwa jiwa
yangpercayakepadaTuhan.

Matius 26:2629 Tuhan Yesus menggambarkan tubuh Yesussepertirotiyangterpecah


pecah yang di berikan kepada murid muridnya. Cawan digambarkan sebagai darah
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

kristusuntukditumpahkanuntukpengampunandosa.

Yes 52:1315 secara jasmani Yesus ketika mau disalibkan, badanya dan mukanya
hancur. Sama sperti roti yang di pecah dan darahnya yang mengalir yang ke dalam
cawan.

SeberapakalikamumakandanminummakakamuakanmemberitakanFirmanTuhan.

Agar hati kita fokus kepada yang lebih mulia yang Tuhan berikan kepada kita yaitu
kebutuhanmakandanminumantubuh,jiwa,danrohkita.

Perjamuan kudus untuk mengingatkan kembali pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita
semua.

1Kor11:2632
Dalam perjamuan kudus, roti dan anggur adalah Tubuh dan darah Yesus yang
sempurna. Tuhan bisa mengadakan mujazat yang luar bisa atas orang yang menerima
dengan ucapan syukur dan merasa terima dari Tuhan. Tetapi jika makan dengan cara
tidaklayak,makaakanmendatangkanhukumanatasorangitu.

Kita harus menguji dirinya sendiri, apakah dosamu sudah di ampuni. Jika kitadihukum
Tuhan,itupunagarkitatidakdihukumTuhansamasepertidunia.

1 Kor 11: 3334 perjamuan kudus adalah peraturan dari Tuhan. Agar manusia dapat
bersekutu antara manusia dengan manusiadanmanusiadenganAllah. Tuhaninginkan
kitabersatudanbersamasama.

DosamenceraikanAllahdenganmanusia.TetapiAllahmasih mencarimanusiaagarkita
dapatbersekutudenganAllah.

.............................................................................

Rhemapelajaran

Yoh118
Tidak ada satu orangpun dapat melihat Allah, dan Yesus menyatakannya. Allah yang
menjadimanusia.AllahyangtidakkelihatanmenjadiAllahyangkelihatan.

Allah berbicara kepada nabi nabi jaman dahulu. Pada perjanjian baru / sekarang ini
AllahberbicaramelaluiYesus.

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Kejadian kedatangan Tuhan sudah diberitahukan kepada Manusia oleh para nabi dan
ditegaskanolehYesusdalamkitabWahyu.

Yoel1:18
Segala kejadian di kolong langit ini yang ada di dunia yang berasal dari dunia ini akan
terus berulang kembali. Maka pentingnya belajar sejarah terutama dari sejarah firmab
Tuhan

Yoel bertanya kepada orang orang yehuda apakah kejadian ini bisa terjadi di zaman
dulu??

Pada saat itu dimana ada kelaparan hebat dan habis sama sekali. Sehingga orang
orangmudaberdukacitakarenatidakadaharapanlagi.

Yoel1912
Dalam kitab Imamat ada 5 korban yang di persembahkan kepada Tuhan. Tidak ada
persembahankepadaTuhan.Karenatidakadaapapundalamdirimereka.

Apakahbisaterjadipadazamansekarangini??Bisa.

Yoel1:1315
PelayanpelayanTuhanmerataplah.Merekadukacitaakankejadianini.

Beribadalah dengan ibadah dan berpuasa yang kudus. Bawa kejadian ini kehadapan
Tuhan.Berdoalahdengansungguh.

Bala kelaparan akan datang secara jasmani bahkan rohani. Berdoalah dan berserulah
kepadaTuhan.

Di akhir zaman, sukacita akan beribadah sudah layu. Tidak ada semangat beribadah,
kekeringanrohaniakanjadi.DimanahariTuhansudahdekat.
BanyakorangakandibunuhkarenapercayaakanfirmanTuhan.Yoel1:1620

Kalo kita sudah lihat keadaan seperti ini secara jasmani maupun rohani. Berserulah
kepada Tuhan. Tuhandapatmengadakanataumemulihkankembali.Asalmerekasadar
danberserukepadaTuhan.

Yoel2:12,yes2
Bila terjadi yang seperti ini, Kita akan pergi ke gunung Sion. Gunung sion akan ada
pengajaran Firman.Terang Tuhan akan diberikan kepada orang yang minta berdoa
dengan sungguh sungguh.AnakTuhanpastidiberikanterangitu.AnakTuhantidakbisa
disembunyikan.Bagiorangorangyangsadarakankejadianpadasekeliling.

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Dimana kegelapan mengepung kita. Kita harus sadari dan berdoa.Tuhanakanjadikan


kitaterangbuatkitayangsetiakepadaTuhanYesusKristus.

.....,......................................................................

JAGALAHPELITAMU
AyatPokok:Matius25:113
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Hal Kerajaan Sorga seumpama sepuluh gadis, yang mengambil pelitanya dan pergi
menyongsong mempelai lakilaki. Lima di antaranya bodoh dan lima bijaksana. Gadisgadis
yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadisgadis
yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam bulibuli mereka. Pelita
berbicaramengenaifirmanTuhan,mempelailakilakiadalahYesus,minyakadalahRohKudus.

Gadisgadisyangbodohdangadisgadisyangbijaksana
Gadisgadis yang bodoh adalah orangorang yang mengenal Allah tapi tidak dipenuhi dengan
Roh Kudus. Sedangkan gadisgadis yang bijaksana membawa pelita (firmanNya) yang berisi
penuh dengan minyak (Roh Kudus) dan juga membawa minyak ekstra dalam bulibuli.
Gadisgadisyangbodohberkatakepadagadisgadisyangbijaksana(ay.8),

Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab
gadisgadis yang bijaksana itu: Tidak, nanti tidak cukupuntukkamidanuntukkamu.Lebihbaik
kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." (ay. 9). Gadisgadis bijaksana tidak mau
minyakmerekaberkurang.Minyak(RohKudus)tidakdapatdibagibagibegitusaja.

Dalam Kisah Rasul 10 Petrus mendoakan mereka yang belum mempunyai Roh Kudus. Kisah
Rasul 19RasulPaulusmendoakanorangorangdiEfesusyangbelumtauapaRohKudusitu.
Kepenuhan Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat perlu. Akan tetapi, waktumerekasedang
pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk
bersamasama dengan dia keruangperjamuankawin,lalupintuditutup.Kemudiandatangjuga
gadisgadis yang lain itu dan berkata: Tuan, tuan, bukakanlah kami pintu! Tetapi ia menjawab:
Akuberkatakepadamu,sesungguhnyaakutidakmengenalkamu(ay.1012).

RohKudusadalahkuasa
Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, pada saat keluar dari air baptisan,RohKudus
turun ke atasNya, maka Yesus menerima Roh Kudus yang tidak ada ukurannya
(sepenuhpenuhnya). Roh Kudus adalah kuasa. Maka sepenuhpenuhnya Yesus mempunyai
kuasa,tidakadasesuatuyangmustahilbagiDia.

Efesus 1:13 katakan karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil
keselamatanmudi dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh
Kudus, yang dijanjikanNya itu. Tidak mungkin kita menerima meterai Roh Kudus tanpa
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

mempunyaiimanyangdatangsetelahmendengarfirmanAllah.

Yoel pasal2 berkatabahwaTuhanmencurahkanRohKudusNyakepadasemuamanusiayang


percaya Roh Kudus akan datang sebagai kuasa, pengharapan. Yohanes 7:3738 katakan,
Barangsiapa haus, baiklah ia datangkepadaKudanminum!Barangsiapapercaya kepadaKu,
seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliranaliran air
hidup. Berhatihatilah, jangan sampai minyak kita habis. Kobarkanlah kembali Roh Allah yang
adapadamu!

RremaPelajaran:
Matius25:113
Pelita = FirmanTuhaninitertulisdalammazmur119115.Timur kebarat=sorgadatang
ke dunia. 2 kor 11:2 perkawinan adalah sesuatu yang kudus,terlebihperkawianTuhan
dengan jemaat Tuhan. Gadis yang bodoh tidak membawa minyak. Berarti belum
merasakan baptisan Roh Kudus. Pelita penuh dengan minyak, anak anak Tuhan
mencurahkanRohKudus2Xganda.

Wanita bodoh punya firman tapi gak punya Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus tidak
bisadibagibagi,walaupun hambahambuTuhanbisamendoakanmintakepenuhanRoh
Kudus.(Kis10)

Wahyu 314 18 merekamerasakaya,tapisecararohanimerekamelarat,miskinsecara


rohani.
JikaRohkudusadadidalammakasegalasesuatuakanterjadi.

Wahyu 19 perjamuan kawin. Perkawinan terjadi dalam matius 25. Dimana akan ada
anakanakTuhanyangtertinggal

Yoh 3 ketika Yesus di baptis maka Yesus menerima Roh Kudus sepenuhnya. Yesus
ingin memberikan kuasa itu kepada anak anak Tuhan.Efe 1 :11 14 karena
mendengarkan Firman Tuhan, yang menimbulkan Iman dan di meteraikan oleh Roh
Kudus. TidakadaorangmenerimaRohkudustanpapercayakepadapengharapanakan
Allah.

RohKudusakanberbicarahukumanyangakanditerimakepadaorangtidakpercaya.

Perkawinan Kristus terjadi sebelum 3 1/2 tahun. Efesus menerangkan bagaimana


jemaatyangdipilihAllahadalahjemaatyangsempurna.

Yoh 3:30 Tetapi Roh yang kita terima sekarang baru terlalu kecil dari apa yang
sepenuhnyayangTuhanmauberikankepadakita.

Kuasa Roh Kudus perlu di tambah setiap hari. 2 kor 318 kitaanakanakTuhansemua
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tuhan mau berikan yang terbesar. Jangan merasa
puas kepada apa yang kita sudah dapat sekarang. Yoh 7 3739 Roh Kudus akan
berikansepenuhnya.Darikemuliaankepadakemuliaan.

Selama kita boleh minta Tuhan penuhkan. Sehingga kita penuh sampai memenuhi
ukuranRohKudus.
...............................................................

RhemaPelajaran:
Kita perlu Roh Tuhan. Karena manusia tidak diciptakan untuk menggunakan kekuatan
dirisendiri.Efe13

Setiap keadaan tandus, kita butuh Roh Kudus. Yesaya 321015 keadaan kita yang
tandus kita, tidak bisa berdiri di hadapan Roh Kudus. Roh kudus akan mengubah
kehidupankita.

Dia mau menolong kita. Pengalaman kering kita jauh dariAllah.lukas24:49 RohKudus
mencurahkan memperlengkai kita dengan Roh Kudus. Kis 1038 Tuhaninginmenyertai
kita.

Lukas 3 :2122 RohKudusmenjadiIdentitasYesus. Kitaberbedadenganorangdunia.


Lukas 4:1 penuh dengan Roh Kudus= kelimpahan dengan Roh Kudus. Lukas 4:14
kuasaRohbekerjadalamhidupkita.Lukas418urapi=mengasingkanuntuktugas.

Mat 2816 ada perjanjian yang baru supaya Roh Kudus turun ke atas kita dan Yoh
1413,12 Tuhan mau kita bukan hanya menikmati Kuasa Roh Kudus tapi mau
menjadikanalatditanganTuhan.

..................................

PERTOLONGANKUIALAHYESUS
AyatPokok:Mazmur61:15,Ibrani4
Oleh:Rev.DanielW.Peterson(USA)

Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah membawa kita kepada kebenaran, dan Yesus adalah
kebenaran. Roh Kudus membuka Yesus buat saudara dan saya untuk mengerti siapa Diadan
menikmatiNya. Roh Allah di seluruh muka bumi ini sedangbekerjadenganluarbiasa.Doadoa
kita yang lalu sampai hari ini tidak akan siasia. Doaadalahsesuatuyangbekerjaterus.Setiap
doa yang dipanjatkan mempunyai kekuatan menurunkan hujan Roh Kudus di seluruh muka
bumi. Roh Kudus dapat membawa kita ke suatu tempat pertolongan yang luar biasa.
Pemazmur mendapat pengertian tentang pertolongan ini adalah Allah yang bisa dihampiri.
Dalam Perjanjian Lama, Allah tak bisa didekati. Allah yang dahsyat bagaikan api yang
menghanguskan. Tetapi Daud menyatakan sebenarnya boleh berseru kepada Allah yang luar
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

biasaitu.

PertolongankuialahYesus
Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku! Dari ujung bumi aku berseru
kepadaMu, karena hatiku lemah lesu tuntunlah aku kegunung batuyangterlalutinggibagiku
(ay. 12). Daud menyadari ia tidak mempunyai kapasitas untuk naik ke gunung yang tinggi itu,
tapiiatahudigunungyangtinggiiaakanmenemukanpandanganyangbaru.

Roh Kudus dapat membawa kita untukmengangkatwajahsupayakitabisamemandangYesus


yang menjadi pertolongan yang kuat terhadap musuh (baca ay. 45). Dalam Ibrani 4:1415
dikatakan bahwa kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang dapat turut merasakan
kelemahankelemahankita.Iatelahdicobaitetapitidakberbuatdosa.

Haleluya! Manusia siapapun berkapasitas adanya kesalahan dan dosa, tetapi Yesus kudus,
suci, dan saat ini Dia telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bila saudara
mempunyai masalah dan merasa kering, baca firman dan doa karena doa dan firman adalah
nafaskita.Karenaitubacafirmandandoasetiaphari.

YesusImamBesarkitasanggupmenolong
1)TidakadayangsetaradenganDia.
Dalam kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan selain NamaYesus.Nama
YesusadalahNamasegalanama.CintailahNamaitu.

Orang Ibrani pernah mengalami tekanan yang luar biasa, mereka diolokolok oleh bangsa
Yahudi dimanakah Imammu itu? Sebab mereka sudah percaya dan berpegang pada Yesus,
tapiseakantidakkelihatan.KitapunharuspercayakepadaNyadenganiman.

Dalam Perjanjian Lama, hanya ada satu cara penebusan dosa yaitu dengan imam dan
penumpahan darah binatang, tetapi Yesus adalah Imam dansekaligusmenjadikorbannya.Dia
rela darahNya menjadi korban yang menutupi segala dosadosa kita. Dia yang tidakmengenal
dosa, menanggung dosa seluruh umat manusia, supaya kita yang berdosa dibenarkan di
hadiratAllah.

2)Diaterlihatdalampangkatdanposisiyangtertinggi.
Pemimpin agama tidak ada yang sempurna, masih ada kuburnya. Tetapi Yesus bangkit,
menyelamatkan dengan sempurna. Ia hidup untuk menjadi Pengantara (Ibrani 7:25). Ia saleh
tanpanodadanlebihtinggidaripadatingkattingkatsorga(ay.26).

Tidak ada yang lebih agung dan lebih besar daripada Yesus yang kita sembah. Ia mau
mendekati dan tinggaldalamhatikita.Bilakitaberdoa,Iaakancampur tangandanmenyatakan
kuasaNya.Iamenyediakanpertolonganbagimu.PujiTuhan,haleluya!

Rhemapelajaran
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Maz61:25,ibrani4:1416
Jika kita perlu pertolongan , kita hanya perlu Tuhan. Pengetahuan berdasarkan Hikmat
danRohKudusadalahRohHikmat.Rohkudusakanmenolongkita.

RohKudusakandiberikankepadaanakanakyangmaudiamdidalamhadiratTuhan.

Yesus adalah Imam besar Agung yang tahu akan apa yang terjadi dan merasakanapa
yangkitaalamidanmenolongkita.

LatarbelakangkitabIbrani,pengajarandasarkeKristenan.
Bahwakejadiandiperjanjianlamaadalahgambaranakankejadiandiperjanjianbaru.

Yesus adalah Imam dan korban bagi kita. Ibrani 7:2526 Yesus adalah perantara bagi
kita.

Seruanadalahteriakanhati/kenyataanemosiyangtidakdapatdikatakanapaapalagi.

Minta Tuhan perhatikan kita, kebutuhan kita. Dari ujung bumi di artikan sebagai
perasaan yang jauh dari hadirat Tuhan. Hatiku lesuh bagaikan orang yang dikepung
ombak.

Ibrani 10:19 21 masalah pasti ada, tapi anak anak Tuha memiliki tempat teduh dan
tempatpertolongan.

Ibrani 4:15 kalo orang yang pernah mengerti dan mengalami permasalahan kita, maka
akan ada cara bagaimana orang akan menopang kita. Tuhan mengerti karena Tuhan
mengertidanpernahmerasakanmasalahkita.

Permohonankita,Tuhanakanmenolongkita.

.................................................................

HARIPANTEKOSTA
AyatPokok:KisahParaRasul2
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Pada waktu datangnya hari Pantekosta, mereka mengalami dipenuhkan dengan Roh Kudus.
Hari Pantekosta bukan terjadi hanya pada perjanjian baru, sebab sudah terdapat juga di
perjanjianlama.AllahsudahtentukanbagiIsraelmempunyaitigahariraya.

1.HariRayaPaskah
Dalam bulan yang pertama, pada tanggal empat belas bulan itu, pada waktu senja, ada
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Paskah bagi Tuhan (Imamat 23:5). Kita juga masih merayakan Paskah. Setiap minggu
pertama setiap bulan kita mengadakan Perjamuan Kudus, artinya adalah untuk mengingat
kembali kematian Yesus, di mana tubuhNya diberikan untuk dihancurkan supaya melalui
kematianNya kita yang percaya beroleh keselamatan.DalamkitabYesaya dikatakanwajahNya
tidak lagi seperti manusia, seluruh badan penuh luka dicemeti dan hancur bagai roti yang
dipecahpecahkan. DarahNya yang mulia mengalir. Itulah Yesus sebagai Anak Domba yang
disembelih. Darah digosok pada tiap pintu rumah orang Israel mendatangkan keselamatan.
Sekarang pada pintu hati kita. Kalau kita percaya kepada darah Kristus yang berkuasa
mengampuni segala dosa kita, kita diselamatkan. Jadi perayaan Paskah adalah perintah
Tuhan.Paskahsudahkitalakukandanmasihkitalakukan.

2.HariPantekosta
Hari Pantekosta pun kita percaya dan merayakannya. Itu diperintahkan Tuhan kepada kita
sehingga ada Doa Sepuluh Malam hari pencurahan Roh Kudus,sudahterjadi2000tahunlalu.
TuhanberikankesempatankepadakitauntukmemintaRohKudus.

3.HariRayaPondokDaun
Pada hari raya ini orang Israel menjalankannya dengan meninggalkan rumahrumah mereka
lalu tinggal dalam pondok yang terbuat dari daundaun. Hari raya ini kita belummengalaminya
karena ini akan terjadi saat sudah masuk dalam masa aniaya besar menjelang kedatangan
Yesus nanti sebagai Raja di atas segala raja. Sebelum kedatangan Tuhan ada halhal yang
akan terjadi lebih dulu seperti hari raya Peniupan Sangkakala, hari raya Penyucian, saat di
mana gereja disempurnakan, barulah tiba hari raya Pondok Daun. Tuhan bekerja menurut
waktuNya.

RohKudusbekerja
Dalam Kisah Para Rasul 2 diceritakan bagaimana Roh Kudus bekerja. Dari 12 murid
berkembang menjadi 120 orang yang berdoa dan dipenuhi Roh Kudus. Banyak orang
menerima perkataan Petrus, lalu percaya kepada Tuhan dan memberi dibaptis sehingga
jumlahnya bertambah kirakira 3000 orang. Kalau Roh Kudus bekerja, setiap hari akan
bertambah orang yang memberi diri dibaptis dalam air dan dipenuhi dengan Roh Kudus.
Bahasa Roh Kudus adalah bahasaAllah.OrangnyasendiritidaktahuartinyasebabRohKudus
berbicara langsung kepada Allah, segala problema kita pun dapat dibicarakan kepada Tuhan
denganbahasaRohKudus.

BaptisanAir
Baptisan Air adalah peraturan dari Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa
muridKu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, (Matius
28:19). Baptis = Baptiso = ditenggelamkan, dicelup dalam air dalam Nama Bapa, Anak
LakiLakidanRohKudusyaituTuhanYesusKristus.

Baptisan Air dan Baptisan Roh Kudus adalah meterai Allah, diberikan kepada orang yang
percaya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bertumbuh dewasa ke arah
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Kristus.Haleluya!TuhanYesusmemberkatisaudara.

Rhemapelajaran

Kis2:1
Imamat23:1516

Orang Israel harus merayakan 3 hari raya besar yaitu : paskah, pentakosta, pondok
daun.

Kita sudah alami paskah dan pentakosta. => YesusadalahpaskahKitadan Rohkudus


dicurahkan.Yangbelumharirayapondokdaun.=>kedatanganTuhanYesus.

Yesus mempunyai kuasa untuk meletakan nyawa dan mengambil kembali serta
menyatakandirikepadaorangIsrael.

SebelumkenaikanTuhanmemerintahkanagarberdoadantinggaldiYerusalem

Kis 10 : 28, 15 18 , 2:14 hanya ada 120 orang yang masuk kriteria Tuhan. Tuhan
penuhkan Roh Kudus. Inilah hari Pentakosta. Seperti paskah di rayakan sebagai
pengingat penebusan Tuhan. Begitu juga dengan hari pantekosta. Dan memiliki tugas
untukbersaksi.

Tuhan bukan hanya memberikan keselamatan dan kuasa untuk mengatakan sekali
YesustetapYesus.Memangtidakmudah,karenasaksimemilikikatasiksa.

Kis 2: 18 ada 17 negara yang melihat hari pantekosta. Dan tercenang melihat orang
berbahasayanglain.KegenapanakannubuatnabiYoel.

Doktrin pengajaran harus sesuai dengan Firman Allah. Jika melenceng dari firman
Tuhan, kitaharusberjuanguntukmempertahankanfirmanTuhanyangbenar.Kitaharus
mempertahankanimankitadenganRohKudusdanFirmanTuhan.

Kita,orangorangyangpercayaharusmelakukan:

1) Kis2:8 bertobat , berhenti dari perbuatan dosa danberbaliksertamau dipimpinoleh


Roh.

2)BabtislahmerekadalamnamaTuhanYesusKristus.Kis2:41

Ada macam 2 babtisan (materai) yaitu babtisan air dan babtisan Roh Kudus. Prinsip
dasardanharusjalanidankitaalamiuntuksemuaorangpercaya.

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Ibrani6:12
ada asas pertama : pengenal akan akan Kristus. ( iman, pertobatan, pengenalan Allah,
berbagai babtisan ) semuanya harus tahu serta mengalaminya dan sebagai dasar
yangbenar.

Di akhir zaman akan ada kesukaran besar. Maka perlunya dimeteraikan dengan Roh
Kudus.

Babtisan tidak meyelamatkan tetapi dengan Iman tetapi sebagai kesaksian hidup bagi
anakanakTuhan.

Perkembangan penuh : kesempurnaan: Kita yangtetaphidupkedatanganTuhanharus


sempurna. Kita sepertipetaniyangmenanamdanmenaburbenih.Kitaharus menunggu
hujanawaldanakhirsetelahituakanbanyakTuaian.

Roma81719anakanakAllah(teknon)ayat17:seorangyangbarulahir
AnakanakAllah(Fuyos)ayat19:anakyangdewasapenuh

Untukmencapaikesempurnaanyangprinsipharusdipenuhi.

.................................................................

SATUUNTUKSEMUA
AyatPokok:Keluaran12:14
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Perayaan Paskah ditetapkan oleh Allah sendiri! SebelumAllahmembawabangsaIsraelkeluar


dari tanah perhambaan sebelum Ia menurunkan tulah terakhir ke atas seluruh tanah Mesir,
yaitu kematian semua anak sulung kirakira 3500 tahun lalu, Allah menetapkan Paskah untuk
dirayakanumatNyasetiaptahunpadabulanpertama.

KetetapanTentangPaskah
KetetapanAllahtentangPaskah:

Setiap tanggal 10 bulan pertama, setiap keluarga harus mengambil satu anak domba jantan
yangtakbercela
Anakdombadisimpanselamaempathari
Lalupadatanggal14,anakdombadisembelihpadawaktusenja
Darahnyadibubuhkanpadakeduatiangdanambangpinturumah
Dagingnya dipanggang dan dimakan bersama seluruh keluarga dengan roti tidak beragi dan
sayurpahit.Keluaran12:110.
AnakDombaPaskah
Hanya ada SATU jalan untuk bisa keluar dari belenggu perhambaan/penderitaan dan masuk
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu! Yaitu melalui anak domba yang
disembelih!

Demikianlah, untuk mengalami pengampunan dosa, orang harus percaya kepada Yesus yang
sudahmenjadiAnakDombayangdisembelih!

Yesus adalah Anak Domba Paskah yang sempurna bagi saudara dan saya. Dia sudah ada
jauhsebelumduniadijadikan.

Sejak awal Dia telahdiambil =ditetapkanuntukmenjadikorban.Iatelahdipilihsebelum dunia


dijadikan,tetapikarenakamubarumenyatakandiriNyapadazamanakhir1Petrus1:20
Diadisimpanselamaempathari=4000tahun(bagiTuhansatuhari=1000tahun)
Laludisembelih=disalibkanpadawaktusenja
LihatPetaZaman.

Agarluputdarimalaikatmaut=kematiankekal,saudaradansayaharus:

PercayadanmembubuhkandarahYesusdipintuhatidan
Mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus: makan dari tubuh dan minum dari darah Kristus
sebagai peringatan akan Dia sampaiIadatangkembali1Korintus11:2326Matius26:2629.
Haleluya!
SATUuntukSEMUA
Satu anak domba untuk satu keluarga! Kristus adalah Anak Domba Paskah yang telah
disembelih1Korintus5:7.

Sebagai kepala keluarga, di hadapan seluruh bangsa Israel dengan tegas Yosua menyatakan
pendirianya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada TUHAN, pilihlah
pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah allah yang kepadanya nenek moyangmu
beribadah di seberang sungai Efrat, atau allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini.
Tetapiakudanseisirumahku,kamiakanberibadahkepadaTUHAN!Yosua24:15.

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Setelah menjadi percaya dan dibaptis, saudara dan sayabertanggungjawabataskeselamatan


seluruh anggota keluarga Kisah Para Rasul 16:3133. Di dalam Tuhan, kita semua adalah
satu keluarga satu tubuh dan Kristus adalah Kepala! Dia adalah Anak Domba Paskah Dia
adalahRotiyangtelahdipecahpecahkanCUKUPuntuksemuamanusia!PujiTuhan!
TuhanYesusmemberkatisaudara!

Rhemapelajaran:

Kel11:1

BangsaIsrael400tahunditanahmesir.Disanamerekadianggapbudakdimesir.

Kel711
Sehingga Tuhan berikan kepada bangsa mesir hukuman berupa Tulah 1 9 yang
pertama sebelum 10 tulah di berikan. Dan Tuhan memberikan peringatan akan tulah
10anaksulunganakmatibagiorangyangtidakpercayakepadaTuhan.

Kel1215
Tiap 1 keluarga mengambil 1 Domba , tiap tanggal 10 dan tanggal 14 di sembelih. Ini
samasepertiTuhanYesusKristusyangmatiuntukkita.

Jika tidak mereka mengambil domba yang di sembelih, maka anak sulung akan mati/
dalamkeluargapastiadakematian

Ada 4 haridisimpansebelumdisembelihadalahbayanganapayangakanterjadi. Bagi


Allah 1 hari = 1000 tahun. Berarti 4000 tahun lalu sebelum Tuhan Yesus disalibkan,
Tuhansudahdipilihuntukmenebuskitasebelumduniadijadikan(1Pet1:20)

Allah Tritunggal memilih Yesus ( oknumAnak).Dombayangdipilihadalahdomba yang


tidakbercacatncela.SamasepertiYesusyangdipilihuntukmenebusdosamanusia.

Darahnya tertumpah dan harus di tempelkan pada tiang pintu dan ambang atas maka
merekaselamat.

Hanya ada 1 domba yang menyelamatkan 1 keluarga yaitu Yesus. Kepala keluarga
bertanggungjawabataskeselamatanseisikelurga.

Yosua24:1415

HukumPerayaanpaskahdiperjanjianbaru,tetapimasihberlakubagiperjanjianbaru.

Kita pun harus melakukan segala firman Tuhan .Mat 26:2629 jika kita tidak minum
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

darah,makadosatidakakandiampuni.Ataulahirbaru.

Bukan percaya secara pikiran . tetapi memiliki pengalamanpengalamanpribadidengan


Tuhan.

SalahsatudenganperjamuansuciyangmemilikiartiTubuhdandarahKristus.

Kis16:2334Tuhanmausatukeluargaselamat.Termasukanakanak.

1 kor 5:7 8 Tuhan Yesus sudah menbayar lunas kita. Kita harus jaga kemurnian dan
kebenaranuntukmakandanminumperjamuansuci

1 kor 10: 1518 perjamuan Suci adalah persekutuan dengan Kristus, sama seperti satu
keluarga.

Kepala keluarga seluruh orang percaya adalah Kristus. Dia mau menjadi korban untuk
selamatkankita.

1 kor 11: 23 26 apa yang kita makan di perjamuan suci adalah daging yang terpecah
pecahsehinggakitamenjadisatukembalididalamDia

Wahyu19:69ketikamenjadisalahsatubagiandariKristusmakakitaakan

Hariperkawinanadalahwahyu7:9

Hari perjamuan kawin adalah pesta yang besar dimana semua orang percaya di
kumpulkansemua.

Dimana satu domba untuk satu keluarga. Karna Dia cinta kita semua. Dia ingin kita
senangbersamasamadiSorgasebagaikeluargaAllah.
................................................................

BESARIMANMU
AyatPokok:Matius15:2128
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Apakah di mata Tuhan, saudara dan saya memiliki iman yang besar? Seberapa besar iman
yang besar? Hanya Tuhan yang tahu ukurannya. Karena memiliki iman yang besar,
perempuan Kanaan yang anak perempuannya dirasuk setan, beroleh apa yang
dikehendakinya. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kaukehendaki.
Danseketikaitujugaanaknyasembuh.PujiTuhan!

KerasukanSetan
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Dari Yerusalem (ayat 1), Yesus pergidanmenyingkirkeTirusdanSidon(ayat21). Darikotadi


atas bukit, Yesus menyingkir jauh ke kota pelabuhan, ke daerah orang kafir. Di sanalah
seorang perempuan Kanaan menghampiri Dia. Kasihanilah aku, ya Tuhan, Anak Daud,
karenaanakkuperempuankerasukansetandansangatmenderita,serunya.

Di Gerasa, seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan datang menghampiri Yesus
Markus 5:2. Setan bukan hanya merasuk orangorang yang diam dipekuburanataudidaerah
orang kafir. Dalam rumah ibadat pun, orang bisa kerasukan setan! Pada waktu itu di dalam
rumahibadatituadaseorangyangkerasukanrohjahat...Markus1:23.

ImanYangBertumbuh
PerhatikanpertumbuhanimanperempuanKanaan.PerhatikanpulareaksiYesus.

Perempuan: Melihat kedatangan Yesus, ia menghampiri Dia dan berseru, Kasihanilah aku,ya
Tuhan, Anak Daud, karenaanakkuperempuankerasukansetandansangatmenderita.Yesus:
samasekalitidakmenggubrisnya.TetapiYesussamasekalitidakmenjawabnya.
Perempuan: tak putus asa. Ia terus mengikuti Yesus dan berteriakteriak. MuridmuridNya
datang dan meminta kepadaNya: "Suruhlah ia pergi, iamengikutikitadenganberteriakteriak.
Yesus: akhirnya menjawab, Aku diutus hanya kepada dombadomba yang hilang dari umat
Israel.
Perempuan: meski ditolak, ia malah datang mendekat dan menyembah Yesus seraya berkata,
Tuhan, tolonglah aku. Yesus: (masih ingin melihat seberapa besar iman perempuan Kanaan
itu)berkata,Tidakpatutmengambilrotiyangdisediakan bagianakanakdanmelemparkannya
kepadaanjing.
Perempuan: rela merendahkan diri begitu rupa tak patah arang meski dianggap sama seperti
anjing. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remahremah yang jatuh dari meja tuannya.
Yesus: memuji iman yang dimiliki seorang perempuan kafir. Hai ibu, besar imanmu, maka
jadilahkepadamusepertiyangkaukehendaki.Luarbiasa!
Awalnya, perempuan Kanaan berseru dari jauh. Menyapa Yesus sebagai Anak Daud Yesus
dianggapsebagaiSumberPertolongandaripersoalanyangdihadapinya.

Selanjutnya, perempuan ini malah datang lebih dekat dan menyembah Yesus. Kini ia
memandangYesussebagaiAllahMahaKuasayanglayakdisembah!

Terakhir, sadar betul sebagai orang kafir ia tidak termasuk dalam daftar orang yang layak
ditolong,iabersikukuhtaklagipedulimeskidisamakandengananjing.

ImanYangBesar
Alkitab mencatat, anak perempuan yang kerasukan setan dan sangat menderita, seketika itu
juga sembuh! Mengapa? Yesus tidak menemui, mendoakan, atau menumpangkan tanganke
atasnya! Seketika itu juga ia sembuh sematamata karena Yesus melihat iman besar yang
dimilikiibunya!

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Apa yang menjadi keperluan saudara yang sangat mendesak hariini? AkankahTuhanmelihat
imanbesardalamsaudaradansaya?TuhanYesusmemberkati!

Rhemapelajaran

Matius15:28

Setiap orang punya kehendak, kehendak yang sesuai dengan ke hendak Allah dan
percaya dengan sungguh akan jadi. Kita harus memiliki iman yang besar. Bukan iman
yangasalasalan.Matius15:121

Yerusalem adalah daerah pengunungan. Terdapat orang farisi dan ahli Taurat yang
hafal akan Taurat tetapitidakmenjalankanFirmanTuhan(bahkanlebihsukaberdebat),
tetapilebihmengutamakanmenjalankanadatistiadat.

Tirusdansidon(bagianutaraIsrael)adalahpelabuhan.Daerahorangorangkafirtidak
percayaTuhan.

Si jahat bisa masuk kedalammanusiauntuk merusakhidupmanusia.(Markus123,5:2


)

Matius 15:22 ibu itu berkata bahwa Yesus, anak Daud ==> Yesus berkuasa dan
memang keturunan daud. Daud adalah orang yang kaya dan berkuasa di Israel pada
waktu itu. Wanita ini menganggap bahwa Yesus anak manusia yang berkuasa dan
dapatmenyembuhkan.

Kalo kita menganggap Yesus sebagai hanya sebagai orang yangberkuasa,orangyang


menolong, orang yang dapat menyembuhkan kita. Maka Tuhan Yesus tidak bertindak.
Tuhan tidak suka kita menjadi menjadi penjilat. ( iman kita belum apa dan belum dapat
melakukanapapun).TuhaninginkitamengakuYesussebagaisesungguhnya.

Matius 15: 2527 adakemajuanimanyangdilakukan perempuanitu.Darimenganggap


Yesus adalah hanya orang yang berkuasa sampai menganggap bahwa Yesus adalah
TuandanAllahYangBesar.

Mazmur 110:1 raja daud menganggap diri adalah hamba di hadapan Tuan ( Tuhan
Yesus).

Tuhan ingin kita benar benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan ingin tahu
bagaimanasikapkitadanbagaimanaimankita.

Iman yang kecil berkuasa, tetapi Tuhan ingin kita memiliki iman yang besar. Tuhan
mengukur iman kita. Apakah iman kita sesuai dengan yang Tuhan harapkan dari kita?
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Apakahimankitabertumbuh?

Iman yang beri menang. Iman yang di puji Tuhan Yesus. Iman yang bertambah kuat di
dalamTuhanYesus.

...,.....................................,.........

KELUARGAALLAH
AyatPokok:Mazmur27:4
Oleh:IbuPdt.M.M.Mandey

Satu hal telah kuminta kepada TUHAN, itulah yang kuingini: diam di rumah TUHAN seumur
hidupku,menyaksikankemurahanTUHANdanmenikmatibaitNya.

RumahTuhan
Ada apa dalam rumah Tuhan sehingga raja Daud begitu cinta bahkan sangat rindu untuk
tinggaldisanaseumurhidupnya?

Raja Daud menulisdemikiandalamMazmur5:8:Tetapiaku,berkatkasihsetiaMuyangbesar,


aku akan masuk ke dalam rumahMu, sujud menyembah ke arah baitMu yang kudus dengan
takutakanEngkau.

Ternyata,dalamrumahTuhanada:

Orangorang yang takut akan Allah. Mereka yang takut akan Allah, takut pula melakukan
perkaraperkara jahat takut berbuat dosa, dan karenanya, akan berusaha hidup dalam
kesucian.
Orangorang yang sujud menyembah Tuhan: senantiasa hidup dalam ucapan syukur.
Penyembahan hanya bisa keluar dari hati yang penuh ucapan syukur! Bersyukurlah kepada
TUHAN, sebab Ia baik!... Kepada Diayangseorangdirimelakukankeajaibankeajaibanbesar!
BahwasanyauntukselamalamanyakasihsetiaNya.Mazmur136:14.
Selain itu, apa lagi yangadadalamrumahTuhan? ...sudahlah engkautahubagaimanaorang
harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan
dasarkebenaran1Timotius1415.

DalamrumahTuhanterdapatpula:
3.Peraturanyangharusditaatidan
4.KeluargaAllah,yaitujemaatAllahyanghidup.

KeluargaAllah
Saudara dan saya adalah anggota keluarga Allah, yakni jemaat Allah yang hidup yang satu
kali kelak akan mencapai kesempurnaan: satu iman satu roh satu Bapa. Haleluya!
Karenanya, betapa indah apabila saudara bersaudara bisa hidup rukun berdampingan: saling
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

mengasihi,mendukungdanmenguatkansatudenganyanglain.

Untuk mengalami persekutuan, rasa persatuan dan persaudaraan yang erat di antara jemaat,
maka masingmasing kepala keluarga/suami/ayah harus takut akan Tuhan dan hidup menurut
jalanyangditunjukkanNya,maka:

Iasendiridiberkati
Isterinya menjadi seperti pohon anggur yang subur. Anggur bicara tentang sukacita yang
berasal dari Roh Kudus > seorang yang mendatangkan sukacita, siap menolong,penuhbelas
kasihdan
Anakanaknyasepertitunaspohonzaitun.Mazmur128:14.
Jika para suami hidup menurut jalan Tuhan, para isteri memiliki sukacita Roh Kudus, maka
anakanak akan bisa duduk bersama, mendengarkan ajaran orangtua. Dan keluarga Allah =
jemaat Tuhan menjadi tiang penopang yang diberkati menjadi perekat yang mempersatukan.
Haleluya!

Mari menjadi suami/bapak yang takut akan Tuhan, isteri/ibu yang membawa sukacita dalam
kehidupan keluarga dan orang sekitar, serta anakanak yang dengardengaran, yang
mendatangkansukacitabagikeluargadansesama.
TuhanYesusmemberkati!
,........................................................

TERANG
Oleh:Pdt.A.H.Mandey
AyatPokok:Matius5:1416

Terang. Terang dapat dilihat. Terangtakkanbisadisembunyikan. Ditengahkegelapan,orang


akan mencari dan amat menghargai kehadiran terang! Takkan ada orang yang menyalakan
pelitalalumenyembunyikandanmeletakkannyadibawahgantang!

Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di
ataskakidiansehinggamenerangisemuaorangdidalamrumahitu

TriTunggalAllah:TERANG
ALLAH adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan 1 Yohanes 1:5.
Allah Bapa adalah terang yang sempurna. Secara simbolik digambarkan bagai matahari yang
terangnyaberasaldaridirinyasendiri.
YESUS adalah cahaya kemuliaan Allah... Ibrani 1:14. Yesus/Allah Anak memancarkan
terangAllahBapa.Samasepertibulanmemancarkanterangdarimatahari.

Karena Allah Bapa, Allah Anak adalah terang, maka ROH KUDUS pun terang adanya! Roh
Kudusdigambarkansebagaibintang.
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan


TerangDunia
Yesus berkata, ... Akulah terang dunia Yohanes 9:5. Dan kiniDiamenjadikansaudaradan
sayasebagaiterangduniaMatius5:14!

Dari manusia yang hidup dalam kegelapan, yang layak mati karena segala dosa dan
pelanggaran Efesus 2:12, saudara dan saya ditarik keluar, dianugerahi terangNya, bahkan
dijadikanterang!
Untukapa?
AgarorangmemuliakanBapadisurgakarena:

melihatterangAllahyangadapadakita,dan
melihatsegalaperbuatanbaikkitaMatius5:16!
Ditinggikan
Allah menjadikan kita terang dunia. Bagai kota di atas bukit, yang cahayanya jelas nampak
meskidarikejauhan.
Tentang kematianNya, Tuhan Yesus berkata, ... apabila Aku ditinggikan dari bumi (=
disalibkan),AkuakanmenariksemuaorangdatangkepadaKu...Yohanes12:3233.

Yesaya 52:1315 mencatat tentang penderitaan Yesus. ... demikianlah ia akan membuat
tercengang banyak bangsa, rajaraja akan mengatupkanmulutnyamelihatdiasebabapayang
tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan
mereka pahami. (Bahasa Inggris: ... what they had not heard they shall consider = ... apa
yangtidakmerekadengarakanmerekarenungkan/pikirkan).

Bagi orang percaya, kematian Yesus adalah peristiwa luar biasa. KematianNya membawa
keselamatan. KematianNya membawa terang. Dia ditinggikan, dan kelak semua orang akan
bisamemahamikematianYesus.

Kelak, baik orang percaya maupun yang tidak percaya akan melihat Yesus Wahyu 1:7.
Kelak, orang akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik antara orang yang
beribadahdanyangtidakberibadahkepadaNyaMaleakhi3:18.

Mari,sambutdanterimalahterangAllah. Tetaplah berharapdanikut Yesus,sampaisuatusaat


saudara dan saya diangkat dan tinggal bersama dengan Tuhan. Haleluya! PercayalahYesus
yang selamatkan saudara dan saya, akan menolong sampai pada kesudahannya. PujiTuhan!
TuhanYesusmemberkati!

Rhemapelajaran:
Matius5:1416,Yoh9:5
Terangberfungsisebagaimenghilangkangelap
1Yoh1:5
Allah sendiri adalah terang, karena Allah cinta kepada manusia yang telah jatuh
kedalamdosa.KarenamanusiadiciptakanmenurutrupadangambarAllah.
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan


Sehingga Tuhan Yesus menebus manusia, supay manusia dapat masuk surga. Efesus
2:12 tidak ada manusia dapat menebus dosa, Tuhan Yesus adalah korban agar kita
dapatmasukkembalikedalamsorga.

Yesus adalah terang, Dia memberikan terangNya kepada kita. Agar semua orang yang
adamasihdiluarTuhandapatmelihatterangdalamkitamelaluiperbuatankita.

BuatapaAllahmembuatkitamenjaditerang?

Efesus5:1516,Ibrani1:13
YesusmemberikancontohagarkitadapatmemantulkanterangAllah

Yoh12:3233,26
Agar semua orang dapat datang kepada Tuhan. Yesus mau dimana Yesus ada, kita
harusada.Tuhanmenarikkitadarilumpurdosa,agarkitadapatdapatselamat.

Yes52:1315
Dunia ini akan melihat Yesus sebagai terang dan raja segala raja, di akhir zaman
merekaakanmelihatYesus(orangpercayamaupuntidak)wahyu1:7.

Siapa yang mengeraskan hati sampai saatnya manusia inginbertobattetapitidakdapat


bertobat kembali. Jadilah terang yang menarik orang supaya datang kepada Tuhan.
MakaakanadaupahbesaryangTuhanberikan.

Maleaki3:18
Akhirnya akan ada perbedaan yang nyata orang yang percaya dam tidak, orang yang
beribadahdantidak.
......................................................

Rhemapelajaran:
Mat14:2729
Mat15:28

Tuhan Yesus selalu memperhatikan kita, Tuhan pasti akan jamin kebutuhan kita .
asalkankitatetapsetiadanturutkataTuhan.

Walaupunpandangandidepanbahaya,tetapberpegangpadaFirmanTuhan.

TuhanselalulihatkedalamhidupkitadankerinduankitakepadaTuhan.

ImankitaharuskuatdidalamTuhan.DanlakukansegalaketetapanTuhan.

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Ulangan 28 Yang Tuhan butuhkan adalah kesungguhanhati kita.Maz91:12 percaya


kepadaTuhandengansepenuhhati.Maz91:711

Roma 828 Tuhan akan bekerja dengan kita, Tuhan akan tunjukan kuasanya. Jika kita
tetapsetiadanmemintakepadaTuhan.

Ketetapan kita kepada Tuhan. Yesaya 41: 1013, Tuhan akan menolong kita asalkan
kitatetapkuatdikekuatankuasaTuhandansetiasertamelakukanFirmanTuhan.
...................................................

Rhemapelajaran:
Alkitab ditulis oleh beberapa orang dan semuanya di ilhamkan oleh Roh Kudus untuk
berbicaratentangTuhan.

Dalam perjanjian lama dibagi menjadi 2 yaitu dimana Allah berbicara langsung kepada
manusiadanAllahberbicaramelaluinabiNya

Perjanjian baru di bagi 2 yaitu tentang Allah yang menjadi manusia ( Tuhan Yesus
Kristus), kisah para rasul dan surat surat para rasul yang anak anak Tuhan diberbagai
kota(orangIsrael/YahudimaupunanakTuhandariluarisrael)

1 Petrus1:12 pada awal abad 2 anakanakTuhan terpencarkebanyaknegara/daerah,


ini terjadi agar anak anak Tuhan menjadi saksi. Saksi adalah anak anak Tuhan yangdi
pilihdarisemuaorangdibumiuntuktaatkepadaTuhanYesus.

1 Petrus 1:18 19 anak anak Tuhan adalah orang yang telah ditebus bukan dengan
emas tetapi dengan darah yang mahal ( yang tak bercacat dan tak bercela). Sesuai
dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada orang Israel pada zaman perjanjian lama.
Dimana orang israel perlu percikan darah domba untuk ambang pintu agar tidak ada
kematian dalam rumah itu.Demikian juga pintu hati kita yang harus memiliki darah
Kristus. Agar ada keselamatan dan sukacita dan bukan dukacita karena tidak taat
kepadaFirmanTuhan.

Demikian juga ketika saksi Tuhan yang terpencar sesuai dengan rencana Allah agar
Firman Tuhan dapat menjangkau orang orang yang belum percaya agar percaya dan
taatsertasetiakepadaTuhan.

1 petrus 2: 10 dulu kita adalah bukan orang percaya dan bukan yang dikasihi, tetapi
sekarang kita yang percaya adalah Anak anak Tuhan yang mendapat belas kasihan.
Kita mendapatkan percikan darah Kristus yang suci agar kita suci dari dosa, dan kita
dipilihuntukmenjadialatsesuaidenganrencanaAllah.

Tuhan pilih kita agar kita dapat taat kepada Tuhan Yesus kristus. Efesus 212, 810
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

keselamatan adalah anugrah yang diberikan Allah kepada kita, tetapi kita juga harus
taatdanmenjalankankepadasegalaperintahTuhanYesusKristus.

Siapakita?
KitaadalahorangpilihanAllahdalamnamaTuhanYesusKristus

AnakAllahyangTuhanjamin

HambayangtaatkepadaTuhanYesusKristus.

1Petrus4:14TuhanmaukitataatdansetiakepadaTuhan.Kitatahusiapakita.
Ini alasan kita menjaga keselamatan yang Tuhan berikan, Taatdansetiakepadasetiap
perintahTuhan.

Dan segala upaya kita lakukan untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan
berikan pastilah kehidupan kita tidak sia sia. 1 pertus 14 karena apa yang kitalakukan
taat kepada Tuhan, ada hadiah yang Tuhan berikan dan tidak dapat binasah dan
tersimpandisorga.

1 Petrus 1:14 kita tahu ada Allah yang berkuasa yang dapat memberikan kita segala
sesuatu dan segala galanya ketikakitataatkepadaAllah.Jangansampaikitatidaktahu
/takberpegang/lupasiapakitadihadapanAllahmakakitasamasepertiorangbodoh.
................................................
KhotbahMinggu,26Juli2015
PEREMPUANSAMARIA
AyatPokok:Yohanes4:142
Oleh:Ps.KindahGreening,Australia

Perempuan mendapat tempat khusus di mataAllah. Iabukansajamemakaikaumperempuan,


tetapi juga mengagumi iman mereka. Sebut saja misalnya, perempuan yang 12 tahun
menderita sakit pendarahan. Atau perempuan kafir dari Kanaan yang tak putus harap bahkan
rela merendahkan diri demikian rupa demi kesembuhan puterinya yang dirasuk setan Hai ibu,
besarimanmu,makajadilahkepadamusepertiyangkaukehendaki,pujiYesus!
Allah memakai banyak perempuan dari berbagai kalangan dan kelas, untuk mengubah nasib
bangsa Israel: Ester, Rut, atauDebora,contohnya. Tapikaliinisayatertarikuntukmengangkat
kisah seorang perempuan bukan perempuan baikbaik yang karena kesaksiannya, satu
kotadiselamatkan!PujinamaTuhan!
PerempuanSamaria
BeberapafaktatentangperempuanSamaria:
Datang menimba air pada tengah hari ayat 67 > kemungkinan untuk menghindari cibiran
dan gunjingan bila bertemu perempuanperempuan sekampungnya, karena umumnya orang
menimbaairdipagihari
Beraniberaduargumentasi&mencurahkanisihatinyakepadaTuhanYesusayat926
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Menikahlimakalidanlelakiyanghidupbersamanyasaatitu,bukansuaminyaayat18
Ketika sadar dengan Siapa ia telah bercakapcakap, ia meninggalkan tempayannya dan pergi
bersaksi kepada orang sekampungnya Mari, lihat! Di sana ada seorang yang mengatakan
kepadakusegalasesuatuyangtelahkuperbuat.MungkinkahDiaKristusitu?ayat29.
Berkat kesaksian satu orang perempuan yang terikat dosa sex dan terbuang dari masyarakat,
satukampungyangdianggaphinaolehbangsaYahudi,diselamatkan.
Dan lebih banyaklagiorangyangmenjadipercaya karenaperkataanNya,danmerekaberkata
kepada perempuan itu: "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kaukatakan, sebab
kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu, bahwa Dialah benarbenar Juruselamat
dunia.Haleluya!
PerempuanSamariainimengalamipertumbuhanimanyangdemikiancepat:
BertemudenganYesus
BicaradenganYesus
PercayakepadaYesus
Pulang&beritakantentangYesuskepadaorangsekampungnya!
Pengakuan rasul Paulus tentang Injil: Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam
Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya,
pertamatamaorangYahudi,tetapijugaorangYunaniRoma1:16.

MakananKuialahmelakukankehendakDia...
BeberapapelajaranberhargayangbisakitapetikdanteladanidariTuhanYesus:
Sengaja mampir ke kota Sikhar di Samaria padahal orang Yahudi umumnya takkan mau
menjejakkan kaki di tanah Samaria. Ia tidak alergi pada Samaria, meski kedua bangsa ini
salingbermusuhan.
BerinisiatifmemulaipercakapandenganseorangperempuanSamaria!BerilahAkuminum...
Tidakmembedabedakanmanusia.Iamengasihisemuamanusiatanpapandangbulu!
PercakapanNya dengan perempuan Samaria dibangun dari hal sederhana: air! Berilah Aku
minum...
Meski sangat letih ayat 6, Ia tak kehilangan gairah untuk melayani. Ini percakapan
terpanjangTuhanYesusdenganseseorangyangdicatatAlkitab!
MakananKu ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan
pekerjaanNya.Apayangmenjadimakanansaudara?
Setelah mengalami pemulihan, perempuan Samaria tak lagi pedulikan perkara dunia.
Ditinggalkannya tempayan airnya, lalu bergegas ke kampungnya dan membawa orang
sekampungdatangkepadaYesus!PujiTuhan!
Keberadaan saudara dan saya di bumi ini ialah untuk memuliakan Allah dan untuk
memberitakan Injil. Karenanya, jangan kehilangan semangat untuk bersaksi dan membawa
orang dari berbagai kalangan termasuk mereka yang terbuang datang kepada Kristus!
TuhanYesusmemberkatipelayanansaudara!

RhemaPelajaran:
Tuhan bisa pakai semua orang . Tidak terbatas oleh gender atau apapun juga.
Walaupun perempuan harus tunduk kepada laki laki sebagai kepala keluarga, tetapi di
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

hadapanTuhankedudukansama.

Yoh 4:135 ada perbedaan dan permusuhan antara orang Israel dan orang Samaria.
Tetapi Tuhan Yesus Kristus memakaiseorangperempuan.Walaupunorangitumemiliki
dosa dan hidup yang tidak benar. Ketika kita ketemu Tuhan maka Tuhan bisa
menyucikandanmemakaiorangitu.

AdatahapankitadipakaiTuhan
MenjumpaiYesus
BerbicarakepadaYesus
PercayakepadaYesus
pulangdanberbicaratentangYesus.

Roma 1:16 Tuhan menghancurkan perbedaan antara orang yahudi dan orang samaria.
TuhaninginpakaiorangyangmaudanmenyerahkandikepadaTuhan.

Dari cerita ini, mengajarkan kita tentang Allah menyelamatkan manusia yang penuh
dengan dosa. Tuhan sudah memulai lebih dahulu menyelamatkan manusia yang
berdosa.Tuhantidakpedulikankelaskelasdalamduniaini.

Tuhan mau menjamah manusia, agar orang orang dapat diselamatkan. Berita injil
sangatdiperuntukanuntukmanusia.

Lukas 9:5153 Tuhan ingin kita menyatakan kasih Allah kepada orang yang belum
mengenal Tuhan. Agar air yang dari Allah dapat memenuhi hidup kitadanorangorang
yangadadisekitarkita.

Tidak ada damai di dunia ini. Damai hanya ada di dalam Yesus. Tuhan punya rencara
kita hidup dan percaya kepada Tuhan. Dan membagikan Firman Tuhan itu kepada
oranglain.

Tuhan bisa pakai orang yang paling kecil dan terikat dalam dosa untuk menangkan 1
kota.

Kenapa terjadi permusuhan antara samaria dengan yerusalem. Padazamanyosua ada


2 1/2 suku yang ada di seberang laut. Ibukota dari suku tersebut adalahsamaria.Pada
zaman itu mereka pun samaria membangun tembok dan banyak orang orang jahat
banyakditampungdisamaria.

Tuhan menceritakan juga orang samaria yang baik hati. Firman Tuhan mempunyai
kuasa yang luar biasa mengubah kehidupan orang. Asal kita percaya, Firman Tuhan
mempunyaikuasauntukmengubahseseorang. Siapaunbisamenjadi agenTuhanuntuk
mengadakanpengubahansatukota.
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

........................................................

KEMURAHAN&KEKERASANALLAH
AyatPokok:Roma11:22
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Allah itu penuh kasih, panjang sabar dan maha pemurah. Namun bagai dua sisi mata uang,
Allah juga bisa bertindak keras! Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga
kekerasanNya, yaitu kekerasan atas orangorang yang telah jatuh, tetapi atas kamu
kemurahanNya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahanNya jika tidak, kamupun akan
dipotongjuga.
Perhatikanlah...
AlkitabBahasaInggrismemakaikataberikutuntukkataperhatikanlah:
consider=perhitungkanperhatikandenganseksamaatau
behold=lihatlahamatilah.
Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma, juga saudara dan saya, bahwa Tuhan memang
penuhdengankemurahan.TetapiIajugaAllahyangkeras!

Kemurahan&KekerasanAllah
Kemurahan Allah berlaku bagi mereka yang tetap tinggal dalam kemurahanNya. Ia
mengundang barangsiapa yang letih dan berbeban berat (akibat dosa) untuk datang dan
memperolehkelegaandankelepasandaripadaNyaMatius11:28.
KekerasanAllahditujukankepadamerekayang:
Jatuh. Agar tidak jatuh, orang perlu iman. Dan iman yang dituntutAllahdarikitapalingsedikit
sebesarbijisesawi(yangukurannyataklebihbesardarisetitikdebu)Matius17:2021dan
Tidak tinggal tetap dalam kemurahanNya. Keluhan Tuhan tentang Israel: ... "Aku
membesarkan anakanak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku.
Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak keledai mengenal palungan yang disediakan
tuannya,tetapiumatKutidakmemahaminyaYesaya1:23.
Jadi,perhatikanlahhalini:
Jika Allah tidak menyayangkan cabangcabang asli, yaitu bangsa Israel akibat
ketidakpercayaan mereka, Iapuntakkanmenyayangkansaudaradansaya,yangkarenaiman,
telah dicangkokkankedalamdanmendapatbagiandalamakarpohonzaitunyang asli! Apabila
jatuh, murtad, dan tak lagi tinggal dalam kemurahanNya, kita akan dikerat dan dibuangNya ke
dalamapi!
Di atas kayu salib 2000 tahun lalu, Tuhan Yesus membuktikan kasih dan kemurahanNyayang
begitu besar terhadap umat manusia! Dan hari ini kita mengadakan Perjamuan Kudus untuk
memberitakankematianTuhansampaiIadatangkembali.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dariTuhan,yaitubahwaTuhan
Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapsyukur
atasnya Ia memecahmecahkannyadanberkata: "InilahtubuhKu,yangdiserahkanbagi kamu
perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku!" Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah
makan, lalu berkata: "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahKu
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

perbuatlah ini, setiap kalikamumeminumnya,menjadiperingatanakanAku!" Sebabsetiapkali


kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia
datang 1 Korintus 11:2326. Puji Tuhan! Namun jangan lupa! Ingat dan perhatikan pula
kekerasanAllah!TuhanYesusmemberkati!

RhemaPelajaran:
Roma 11:22 ,Mat11:28 Dosamembuatkitajatuhdalamneraka. Dimanakitadahulu
termasuk didalamnya, tetapi Tuhan memberikan kita kelegaan. Tuhan ingin kita
menerima apa yang Tuhan berikan, tetapi kita harus datang kepada Tuhan. Kis 3: 18
21sadar dan bertobat , terima Yesus agar Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan itu
Omnipresent:TuhanMahaHadiryangdapatmenolongdanmelepaskankita.

Semakin kita besar, kita akan tahu bahwa beban dosa kita semakin lama berat. Tetapi
Tuhan memberikan kelegaan di dalam Yesus. Yesuslah yang mempunyai kekuatan
otoritasAllahyangsangatbesaryangdapatmengangkatbebankita.

Be hold : perhatikan / memperhatikan.: observe. Perhatikan bahwa hidup ini memiliki


beban,tidakbebas,yangdapatmembuatkitatidakdapatbergerak.

Ada 2 sikap Tuhan yang harus kita perhatikan yaitu kemurahan Tuhan dan kekerasan
Tuhan.

Matius 172021 Tuhan ingin kita Iman kita yang kecil dapat memindahkan beban kita.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan perhatikan apa yang Tuhanberikan.Dengan
imankitadapattetapberdirimenyaksikankekuatanTuhan.

Tetapi kita tidak punya iman, maka akan seperti orang yang jatuh. Dan tidak ada yang
menopang.SehinggakitadapatmelihatkuasaTuhanyangmenolongkita.

Dalam Alkitab terdapat 2 bagian : orang Israel dan bukan orang Israel. Roma 11: 15.
Kalo kita mempunyai iman, kita di selamatkan. Orang Israel adalah bangsa yang
diberkati Tuhan. Tetapi orang Israel tetap memberontak kepada Tuhan. Bagai cabang
pohonyangdipatahkn/dipisahkandaripohonnnya.

Karena kesalahan orang Israel, maka orang yang bukan israel Tuhan sayang. Asal
merekamemilikiimandidalamTuhan.

Roma 1125 26 Tuhan mempunyai batas, karenaataskesalahan dantidakmempunyai


iman maka israel di tolak / terlepas dari Tuhan.Perhatikankehidupanini,maumelawan
TuhanatauikutTuhan.

Bagi Allah yang adil akan mengadili kita, apakah kita tetap menjadi carang atau di
potongdandilepaskan.TetappegangTuhan,belajarapayangTuhanmau.
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan


Perhatikan ... Apakah kita memilih Tuhan untuk mendatangkan kemurahan kepada
kita,sehingga beban kita dapat diangkat oleh Tuhan atau memilih Tuhan untuk
mendatangkan kekerasan/ hukuman kepada kita yang menambah beban sehingga
benarbenartidakdapatbergerak.
........................................................

Rhemapelajaran:
Amsal31:25
Tuhan ingin kita memiliki yang dunia ini tidak memilikinya. Dan supaya kita yang
memakai pakaian yang Tuhan kasih, kita dapat menunjukan bahwa Yesusadadidalam
kita.Pakaianyangdipakaiadalahkebenarandankemuliaan.

Amsal31:1031
Gereja Tuhan yang menonjolkan / memancarkan kebenaran Firman Tuhan. Dalam
Timotius mengatakan bahwa hari hari depan adalah masa yang sukar. Tetapi kita
harus menjaga agar kita tetap kudus dihadapan Tuhan. Masa yang sukar pasti datang,
banyak orang akan mundur karena iman tidak kokoh dan melepaskan kekudusan yang
Tuhanberikan.

Kerinduan yang Tuhan berikan, membuat kita tidak kenal waktu. Karenakitayangrindu
akan firman Tuhan dan Tuhan memberikan kita pakaian rohani, Tuhan Yesus katakan
bahwatubuhkitaadalahbaitAllah.

Karena kita adalah bait AllahmakaTuhanYesusjaminmasadepankitadimasadepan.


Kita tidak perlu kwatirkan hari depan, bukan mengecilkan hari depan. Hari depan akan
semakinsukardanitupasti,tetapikitatahusiapayangpegangmasadepankita.

Kita sebagai gereja Tuhan = > harus memakai kemuliaan Tuhan untuk menjadi saksi
Tuhan. Apapun usaha manusia, Tuhan yang tentukan masa depan. Yesaya 6110
TuhanmelengkapikitauntukmenghadapimasaTuhan.

Keindahan Tuhan akandinyatakandalamhidupkitayangmemakaipakaianyangTuhan


berikan. Pakaian keselamatan yang Tuhan berikanakanmenjadijaminanTuhantolong.
Tuhanturutbekerjadalamsegalasesuatu.

1petrus 3:4 gereja di akhir zaman akan memiliki pakaian dan perhiasan yang tidak
dapatbinasa.SegalasesuatuyangterjadididalamduniainiTuhanyangtentukan.

Tuhan mau kerjakan sesuatu dalam hidup kita / yang Tuhan taruh di pundak kita. Kita
harus berdoa setiap saat, agar kita mengetahui kehendak Tuhan. Tuhan tahukekuatan
kita. Nilai yang Tuhan berikan Tuhan kepada kita adalah berharga. Dan kita
pertahankannilaiyangTuhanberiknkepadakita.
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan


Kekwatiran akan selalu ada. Tetapi pendirian kita harua teguh didalam Tuhan.Yeremia
291112 pendirian yang Tuhan berikan adalah pendirian yang kokoh , pendirian yang
teguh.KitaharusberdoauntukmemohonmintapendirianyangTuhanberikan.

Kita harus selalu mengucap syukur, ketika apa yang Tuhan sudah berikan dan ketika
Tuhan belum berikan percayadenganIman.Janganjadikanibadahkitamenjadisebuah
keterpaksaantetapimenjadikerinduankita.

Ibrani 10:35 jangan kitakeluardari FirmanTuhanataumelepaskanpakaianyangTuhan


berikan. Jangan biarkan si jahat mengambil pakaian kita. Kuat di dalam prinsip yang
Tuhan berikan tetapi kitakuatjugauntuk kerelaanuntukmemberikanyangterbaikuntuk
Tuhan.

Apa yang Tuhan inginkan katakan aku disini Tuhan. Dan Tuhan akan memperlengkapi
dan bahkan lebih agar kita mendapatkan yang terbaik. Kiranya Tuhan mengambil alih
hidupkita.DankitapundapatyangterbaikdariTuhan.
AlamikasihTuhan,kasihyangmenyelamatkan.
........................................................

KhotbahMinggu,23Agustus2015
DOA
AyatPokok:1Timotius2:11Timotius1:1820
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Di harihari akhir sebelum mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan telah
memelihara iman, rasul PaulusmemberibeberapapesanpentingkepadaTimotius,anakrohani
yangdikasihinya.

Antara lain, tugas: memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang
murni. Himeneus dan Aleksander menolak hati nurani yang murni. Akibatnya, iman mereka
kandas! Maka dengan kuasa yang dimilikinya, Paulus menyerahkan mereka kepadaIblisagar
merekajera/kapokmenghujat!
Hidup dengan iman yang kandas karena tak lagi memiliki hati nurani yang murni adalah
bagaikapalyangkaram>tidakbisamelanjutkanperjalanan!

Doa
Rasul Paulus kemudian memberikan nasihatnya untuk Timotius: Pertamatama aku
menasihatkan:Naikkanlahpermohonan,doasyafaatdanucapansyukur...
AdaempatjenisdoayangharusadadalamkehidupanjemaatTuhan:

1. Doa Permohonan. (Bahasa Yunani: Deesis) Yaitu permohonan/permintaan karena adanya


satu keperluan. Permohonan ini bisa ditujukan kepada seseorang atau kepadaTuhan. Tuhan
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Yesus berkata,Mintalah,makaakandiberikankepadamucarilah,makakamuakanmendapat
ketoklah,makapintuakandibukakanbagimuMatius7:7.

2. DoadenganSegenapHati/SungguhSungguh.(BahasaYunani:ProsevkoheInggris:topray
earnestly) Yaitu doa yang dinaikkan dengan segenap hati, sungguhsungguh, karena adanya
satu keperluan yang amat mendesak. Doa ini hanya ditujukan kepada Tuhan Contoh: doa
perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Katanya dalam hati dengan penuh
keyakinan, Asal kujamah saja jubahNya, aku akan sembuh. Dan kuasa keluar dari Yesus,
sehinggaseketikaitujugaiasembuhMatius9:2022!PujiTuhan!
Dia mengundang siapa saja yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang dan beroleh
kelegaan/perhentiandidalamDiaMatius11:28.

3. Doa Syafaat/Doa Pengantara (Bahasa Yunani: Enteuxis) Berdoa bukan untuk diri sendiri,
melainkan untuk orang lain. Contoh: (1) Abraham memberanikan diri tawar menawar dengan
Allah memohon belas kasihan bagi penduduk kota Sodom dan Gomora yang telah siap
dibumihanguskanakibatdosadosamereka.

(2) Esther berdoa dan berpuasa untuk keselamatan bangsanya. Tentang keselamatan, ini
keyakinan rasul Paulus: Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil
adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertamatama orang
Yahudi,tetapijugaorangYunaniRoma1:16.

4. Doa Ucapan Syukur (Bahasa yunani: Eveharista) Setelah beroleh jawaban dan pertolongan
Tuhan, jangan lupa menaikkandoaucapansyukur. SuatuketikaTuhanYesusmenyembuhkan
10orangkusta,namunhanyasatuyangkembaliuntukmengucapsyukur.
Seorang dari mereka, ketika melihatbahwaiatelahsembuh,kembalisambilmemuliakanAllah
dengan suara nyaring, lalu tersungkurdidepankakiYesusdanmengucapsyukurkepadaNya.
Dan Tuhan bertanya, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di
manakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk
memuliakanAllahselaindaripadaorangasingini?Lukas17:1518.

Puji Tuhan! Dia adalah Allah Sumber segala sesuatu! Dia siap mendengar dan memberi apa
yang saudara dan saya perlukan. Cari Dia dengan sepenuh hati, naikkan doa syafaat, dan
kembalilah untuk mengucap syukur atas setiap berkat dan jawaban doamu! Tuhan Yesus
memberkatisaudara!

Rhema
pelajaran:
1Timotius1:1820
Kita harus memperjuangkan dan mempertahankan iman kita dengan hati yang murni.
Dalam pelayanan kita harus berdasarkan hati yang murni. Jangan sampai kita tidak
menjalankanpelayanandenganhatiyangmurni.

Untuk menjaga hati nurani yang murni harua berdoa. Ada 4 macam doa yang harus di
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

lakukan(1Timotius2:1)

DoaPermohonan:Deesis
Doa meminta kepada Allah apa yang kita perlu. Perasaan yang memerlukan sesuatu
untukberdoaadalahhalyangbaik.

Doapenyembahan:Prosevkohe
Berdoa dengan sungguh sungguh. Doa ini yang akan menghasilkan suatu kuasa. Doa
ini didasari atas kebutuhan tetapi ini sangat serius. Kebutuhanyang tidakdapatberikan
oleh manusia yaitu pengampunan dosa. Contoh perempuan yang minta kesembuhan
ataspenyakityangtidakdapatdiobati(markus52143)

DoaSyafaat:Enteuxis
Doa yang berbicara kepada Tuhan. Percakapan Tuhan dengan Abraham ( kej 18:
1633) berdoa untuk orang lain. Belajar untuk berdoa untuk orang lain/ saling
mendoakan sesama jemaat. Kis 2: 4142 , 1 Petrus 4:7 ) semakin gelap dunia ini,
semakinkuatkitaberdoauntukdirikitadanoranglain.

Ester 1 10 kerajaan ahasyweros memiliki luas wilayah dari india barat sampai afrika
dengan 117 gubernur. Ester berdoa untuk bangsanya. Mereka berdoa dan berpuasa
bersama. Begitu juga Tuhan Yesus pun berdoa untuk semua orang. Supaya orang lain
dapatselamat.

DoaucapanSyukur:Eveharista
Tuhantahusiapayangditolong.Tuhantahusiapakita.Maz116:1janganlupaberterima
kasihkepadaTuhan.
............................................................

Rhemapelajaran:
Kis4:1320,kis3:67
Pandangan kita harus kepada Yesus.DanpastiTuhantolong. Kitaharusmengarahkan
kepada siapa yang menyembuhkan kita / menyelamatkan kita yaitu Tuhan Yesus
Kristus.

Jadi pengikut Kristus, Tuhan memberikan keberanian untuk kita bersaksi. Tuhan
memberikan nama Tuhan Yesus Kristus dan kelengkapan kuasa Allah kepada kita
supayakitaberanidanTuhanpastitolong.Kis4:19kitaharustaatkepadaAllah.

Kis 5:26 27,2939 Petrus dan Yohanes dengan berani lebih taat kepada Allah dari
padamanusia.

Segala maksud Tuhan, adalah maksud yang mulia dan tidak akan lengap. Tetapi
maksudmanusiaakansegeramudahhilang
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan


Kej 11:2 9 Tuhan tidak ingin kita mencari nama. Segala renana harus berasal dari
Allah. Memiliki satu kesepakatan jika Tuhan tidak inginkan maka Tuhan kacaukan.
TetapikalausesuaidengankehendakTuhanmakaTuhantujukansampaidetailnya

Keluaran 3: 18 ketika rencana Tuhan berjalan maka Tuhan runjukan secara detail dan
menjelaskanmaksudTuhan.

Bilang 13:38 14 :24 Lebih banyak dari kita terkadang tidak mengerti maksud Tuhan.
TetapijikaTuhanberkenanmakaTuhantolong.

Yosua dan kaleb, memiliki jiwa yang berbeda. Jiwa yang mereka miliki sama dengan
pikiran dan perasaan Allah. Jika kita memiliki jiwa yang baru dari Tuhan, jiwa yang
tundukkepadaFirmanTuhan.

Ketika 10 orang berbicara menakutkan, tetapi Yosua dan kaleb berbeda. Jiwa mereka
percayasepenuhnyakepadaTuhan.

Mazmur73:1618,
Tuhan sangat ingin kitamemilikihatiyangbersih.UntukmengertimaksudTuhandatang
langsung tanya kepada Tuhan. Lingkungan terkadang berusaha mengotori hati kita,
berdoadancariTuhanuntukmengertimaksudTuhan.

Kehendak Tuhan pasti terjadi dan Tuhan tolong sertamemberikankitakekuataanuntuk


mejalankanmaksudTuhan.
...........................................
ENGKAUAKANMENGEMBANG
AyatPokok:Yesaya54:13
Oleh:Pdt.DanielPeterson,USA

Menerima Firman Allah berarti menerima nafas kehidupan dari Allah. Sebab dalam bahasa
aslinya, kata hidup berarti nafas! Puji Tuhan! Saudara dan saya hidup karena menerima
FirmanAllah.
Ketiga ayat renungan pagi ini merupakan perkataan iman yang kuat! Setiap orang percaya
membutuhkan iman: iman yang datang dari pendengaran akan Firman Allah. Iman yang
sungguhmemilikicirisebagaiberikut:

1.PengakuanIman
Bersoraksorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan! Bergembiralah dengan
soraksorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin! Sebab
yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak dari pada yang bersuami,
firmanTUHAN.
Bersoraksorai meski belum melihat hasilnya! Si mandul disuruh bersorak, bergembira.
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Mengapa?Sebabiaakanmemilikilebihbanyakanakdarimerekayangbersuami!
Mandulrohanimerupakanrepresentasisuatukeadaandimanaseseorangmerasa:
Kering. Bahkan seorang hamba Tuhan suatu ketikabisa merasakeringmerasasepertiTuhan
begitujauh
JalanTanpaArahbagaimengembaradipadangbelantara
TidakSanggupkarenaketerbatasanfisik,keuangan,pendidikan,atauketerbatasanlainnya
Impian/CitaCita/DoaYangTakKunjungTercapai/Dijawab
BergumulDalamPeperanganRohani.
Contoh:
Hanayangharusmenanggungmaludanolokolokkarenaiamandul1Samuel1:27
NehemiayangberkabungdanmeratapikehancuranYerusalemNehemia1:24.
Di tengah kepungan musuh yang hendak membunuhnya, Daud memperkatakan pengakuan
iman. Ia fokus pada ucapan syukur kepada Allah, bukan pada musuhmusuh yang
mengepungnya! Aku hendak bersyukur kepadaMu dengan segenap hatiku, di hadapan para
allah aku akan bermazmur bagiMu... Pada hari aku berseru, Engkaupun menjawab aku,
Engkaumenambahkankekuatandalamjiwaku.Mazmur138:13.

2.TindakanIman
Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah
menghematnya panjangkanlah talitali kemahmu dan pancangkanlah kokohkokoh
patokpatokmu!
Setelah memperkatakan pengakuan iman, kita perlu bertindak dalam iman: mengadakan
persiapan untuk menerima mujizat Tuhan menerima apa yang kita doakan dan imani!
Haleluya!

3.JanjiTuhan
Sebabengkauakanmengembangkekanandankekiri...
Engkau > mengandung janji Tuhan yangditujukansecara pribadi kepadasetiapsaudaradan
saya!
Akan > mengandung kepastian. Semua janji Allah adalah ya di dalam Yesus 2 Korintus
1:20. Pesan Yosua kepada bangsa Israel, ... satupun dari segala yang baik yang telah
dijanjikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi... Yosua 23:14.
Haleluya!
Mengembang > berarti kapasitas kita ditambahkan. Namun ingat,berkembangtidakberasal
dari diri sendiri! Kita tak dapat membuat diri sendiri berkembang! Berkembang adalah
pekerjaanRohKudus.
Yang tadinya terbatas, mandul, oleh pekerjaan Roh, kini berkembang, tumbuh, bahkan
berbuahbuah!PujiTuhan!
Kemandulan apa yang tengah saudara alami? Kini saudara tahu kiat mengatasinya. Mari
mulai bersoraksorai, menyembah dan mengucap syukur dengan segenap hati luaskan Roh
Allah bekerja. Ucapkan perkataan iman bertindak dengan iman! Maka Allah akan
mengerjakan bagianNya: membuat saudara dan saya mengembang menjadikan kitalebihdari
pemenang.Haleluya!TuhanYesusmemberkatisaudara!
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan


RhemaPelajaran:
Yes54:13
Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Si jahat selalu
menghambat kita dengan kata membatasi dirinya kita. Tetapi jika kita mempunyai
kepercayaanbesarmakaAllahbisamelewatiataumembesarkapasitaskita.

Dalam ayat pertama, Perjanjian Allah harus ada pengakuan Iman yang disampaikan.
Kata Mandul dalam kamus umum Tumpul, tanpaRespon.DalamAlkitabadalahdimana
orangtidakmemilikianak.

Kenapa bisa mandul ? Ada kondisi diri kering, tidak dapat mendengar Allah, perasaan
tidakbisa,mimpiyangtidakpernahtercapai,mengalamipeperanganrohaniyanglama.

Dengan keadaanmandulsijahatdatangmengolokcontoh(1samuel27)hannamandul
,(Nehenia13)negaraIsraelhancur

Terkadang Tuhan menyuruh kita yang tidak masuk akal manusia perlu tindakan iman.
Mazmur 138 Daud menyerahkan semua kepada Allah, fokus kepada kebesaran Allah
dibandingakanmemikirkanketerbatasannya.Kis16Paulusmenyanyididalampenjara.

AdasikapdalampengakuanIman
Ada keadaan yang tidak baik jangan terima diam saja, tetapi cari dan duduk dibawah
kakiTuhan.

ImanadaperjanjianAllah
Jangan memilih memilih Firman, terima semuanya didalam hati ...2 kor 120 Firman
Tuhan adalah ya dan Amin. Yosua 23:14 perjanjian Tuhan tidak ada tidakdigenapinya.
Yes55:10apayangdikatakanTuhantidakakansiasia.

Berkembang bukan dikerjakan oleh manusia. Tetapi oleh Roh Kudus. Kita memiliki
kapasitas , Dan Roh Kudus mau memperbesar kapasitas kita. Serahkan Hidup kepada
Tuhan.
......,.........................................
Rhemapelajaran:
Maz139:78
Allah itu ada dimana mana. Dialah Allah yang maha hadir. Bukan hanya ada Dia ada
dan menyertai kita,bahkan di dalam kita. Allah ingin kita dekat dengan Tuhan. Yunus
1:13
Allahselalumemberikanperingatankepadakita,jikainginmenghukum.
YunusmencobalaridarihadapanTuhan.
Tuhansuruhketimur,Yunuslarikebarat.

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Nahum3:1
4 kejahatan niniwe : penumpah darah , dusta belakang, perampasan,dan penerkaman.
Niniwe adalah sekutu asyur yang adalah musuh Israel . inilah kenapa yunus lari dari
Tuhan

Yunus4:12
Yunus ingin kota itu dihukum Tuhan. Ada 2 dosa Yunus: tidak taat kepada Tuhan dan
mencobaikemahahadiranTuhan.

Yunus4:46
Tuhan bisa datangkan angin ribut kepadaYunusagarYunustaatkepadaTuhan.Begitu
jugakita,jangansampaikitamendapatkankerugiankarenaketidaktaatankita.

Yeremia23:24,Roma2:16
Allah akan menghakim segala yang tersembunyi dalam diri manusia. Kita bisa
menyembunyikan dosa dari orang banyak, tetapi tidak dari Tuhan. Allah hadir dalam
setiap penghukuman Tuhan. Akui dosa kita dan tinggalkan dosa, maka Tuhan akan
sayangkepadakita.
Yunus1:1416
Ada pengampunan Tuhan, maka ada anugrah yang luar biasa dari Tuhan. Niniwe
bertobat ,120 ribu orang percaya dan bertobat. Penumpang kapal jadi percaya kepada
Tuhan.
Yunus1:172:7,Maz40:23
Seberapa dalam lautatauseberapagelapyunusdidalamperutikan,Tuhanadadisana.
Tuhandengardimanakitaberada.

Yunus2:10
Jika kita mulai taat kepada Tuhan, Tuhan persiapkan dan melengkapi yunus. Jika kita
taat kepada Tuhan hadir untuk melengkapi, menyiapkan kita, memuaskan kita dan
membawasuatuyangmenguntungkankita.

,..............................................

Rhemapelajaran:

1Timotius1:12,3:1415,Yudas1:1
Paulus bukan hanya menunjuk Paulus sebagai rasul, tetapi merupakan perintah Allah
untukmenuliskannyasupayadiberikankepadaTimotius.

Supaya hidup jemaat harus tahu bagaimana hidup sebagai keluarga Allah. Keluarga di
bentuk memiliki maksud mengikat beberapa orang yang. Memiliki persatuan dan
didalamadaketenangansertakerukunan.

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Mazmur133:12
Minyak berbicara Roh Kudus,embunberbicaraFirmanAllah.Minyakdanembunadalah
landasan dissatisfied of mendirikan keluarga sehingga mampu menghadapi masa
kesukaran.

Kejadian 43:18keluargaakandiuji.Dimanasetiapanggotakeluargamemilikitanggung
jawab atas kelangsungan hidup lainnya. Karena adanya kerukun dari satu keluarga
maka israel menjadi sebuah bangsa. Begitu pula dengan jemaat Tuhan, jaga kesatuan
dari keluarga. Dengan ada kesatuanmakajemaatharusmakandariFirman yangsama,
sehinggamemilikidokrtinataukapasitasFirman/pengenalanakanTuhanyangsama.

Dalam kitab Yudas, dikatakan bahwa Yudas terdorong ( berdasarkan / diperintahkan


Allah)untukberjuangdanmempertahankanimankita.

Mazmur 119:9 dan pengkhotbah 11:9, 12:1 2 adanya kerukunan dan jaga Iman kita,
dimana hidup kita harus bersih. Karena si jahat akan mengejar iman kita untuk
menjatuhkan dan mencuri iman kita. Pertahankan:agonea:dengankatadasaragone:
pertahandalampenderitan
Kita anak Tuhan harusmemilikikerukuandalamkerukunankeluargayangdapat melalui
masa masa yang sukar. Begitu juga menjaga kerukunan dengan Tuhan, sehingga kita
dapatmelewatimasamasasukarpadasaatsijahatinginmengambilimankita

Yudas 1:17 20 kita perlu jaga kerukuan keluarga dengan Tuhan. Dengan dasar iman
yang kuat / soko guru bagi kita sendiri. Dasar inilah yangharusselaludiperbaruhi dan
selalukuat(impubeltidakdapatbergesersedikitpun),agarkitatidaktersesat.
.....................................

Rhemapelajaran:
1Tes1:18
Kita harus bekerja dengan iman. Terima semua perintah harus didasari firman Tuhan
dan Doa. Melayani Tuhan jangan hanya biasa biasa saja. Layani Tuhan dengan serius
dan dengan kasih. Lakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhandaniman .miliki
pengalaman pribadi dengan Tuhan, Tuhan tolong setiap orang yang taat akan firman
Tuhan. Datang dengan Iman, kita akan menjadi saksi Tuhan secara orang real dalam
perbuatankita.
1kor11:2334
Roti menunjuk kepada tubuh Yesus yang terpecah pecah untuk kita. Ketika kita makan
kita mengerti bahwa Yesus mememcahkan diri dan mencurahkan darahnya ,sebagai
perjanjian Tuhan dan orang percaya serta di meteraikan dengan darah Kristus. Maka
kitamakandanminumperjamuamharuslayak(mengujidirinyasendiri)danhormat.

Siapa percaya Yesus adalah Firman maka mendapatkan kuasa dan berkat dan
sebaliknya.MakandanminumdenganimandanpercayakepadaTuhan.
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan


Adaaturanyangharusdilakukandalamperjamuankudus.

..........................

RhemaPelajaran:

1Raja8:23
Loyalitas yang Yesus lakukan dengan loyalitas yang tinggi. Loyalitas yang diberikan
yaitumemberikandirinyasebagaikorbanpersembahanyangharumdihadapanAllah.
Markus10:45
Yesus mau turun kedalam dunia untuk menolong kita. Dia rela memberikan nyawaNya
untuk kita. Filipi 2:5 8 kita harus memiliki perasaan dan pikiran yang seperti Kristus.
Harga diri bukannya jatuh jika kita melayani. Harga diri bukan sesuatu untuk
dibanggakan,TetapibagaimanakitamelayaniTuhan.

Kej 2412 13 abraham gambaran dari Allah Bapa, Eliezer gambaran Roh Kudus, dan
Isak adalah gambaran Yesus. Dan kita adalah perempuan yang menimba air. Roh
Kudus tidak akan memilih orang orang yang biasa biasa,Dia akan memilih orang yang
punya Loyalitas tinggi. Tuhan mau kita memiliki loyalitas yang tinggi, karena dengan
loyalitasyangtinggimakamemperlihatkanbagaimanaukurancintakita.

Pelayanan bukan hanya melayani di gereja tetapi pelayanankepada orangorangyang


percaya. Kej 24: 1519 kita harus menjadi hamba hamba Tuhan yang luar biasa dan
bukan biasa biasa saja.Roma 12:11pelayanandenganRohyangmenyalanyala/yang
rajin.PelayananyangberkobarkobarkarenacintayangsungguhkepadaTuhan.

Gal 5:24 melayani Tuhan berarti memyalibkan kedagingan kita, pelayani yang masih
berdasarkan kedagingan kita maka gak ada guna.YusufloyalkepadaTuhan,walaupun
diapenjaraTetapihatiyangYusufmilikiyangbenardihadapanTuhan.

Kita harus bersaksi kepada orang lain. Maka Tuhan akan menunjukan kuasa. 1 Kor
10:31 menjadi Kristen harus 24 jam. Lakukan segala hidupmu hanya untuk Tuhan.
Jangan lakukan dengan motifasi untuk manusia , tetapi jika melakukan untuk Tuhan
maka Tuhan akan menolong kita dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan.
Melakukan sesuatu untuk Tuhan makan Tuhan akan membrikan kekuatan. Dan Tuhan
mauOrangyangpunyaloyalitasuntukmasukkedalamperkawinanKristus.
.......................................................

RhemaPelajaran:
Ibrani11:21
Tongkat adalah sebuah alat yang di pakai untuk berbagi macam keperluan. Tapi bagi
orangIsraeltongkatmerupakansejarahseseorangatauperjalananhidup.Karenasetiap
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

kejadianmerekamenulisnyabahkanmengukirnyaditongkattersebut.

Pada ayat 21 dikatakan bahwa yakub menyembah kepada Allah dengan kepala
tongkatnya. Dia membaca secara seluruh kehidupannya. Dari bernama Yakub
mengambil hak kesulungan sampai kepada Allah memakai kehidupannya. Maka dia
menyembahkarenakuasaTuhandankaruniaTuhandidalamkehidupannya.

Keluaran 12:11 orang Israel disuruhmemakaiataumemegangtongkat.Karenatongkat


menyatakan setiap pekerjaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan. Tuhan mau
memakai tongkat untukmengingatkanbangsa Israel tentang kuasaTuhandalamhidup
merekamenjaditonggakpercayaankepadaTuhan.

Kejadian38:1617
Tamar meminta 3 hal dari yehuda yaitu Materai, tali ,tongkat . Tongkat tersebut yang
menyelamatkantamarketikaakandibunuh.

Daud memegang tongkat untuk mengalahkan goliat. Karena dalam tongkat itu berisi
pengalaman dia dengan Tuhan ketika melawan singga dan beruang. Tongkat ini
pengingatkepadasiapaharustakutdanyangakanmenolongnya.

Elisa memiliki pengalaman yang lebih kuat dengan Tuhan. Ketika ada anakperempuan
yang meninggal, maka elisa menyuruh pengawai meletakan tongkat tersebut di atas
kepala dengan anak itu. Hamba tersebut tidak memiliki sangkutannya. Tetapi kuasa
TuhanberlakukarenaelisapunyahubunganyangkuatdenganAllah.

Tongkat digambarkan tentang cerita pengalaman hidup anak anak Tuhan dengan
Tuhan. Yesaya 10:5 Tuhanakanmematahkantongkatsejarahkejahatanmanusia.Jika
Allahinginmengubahserjarahmanusia,makaAllahmematahkantongkattersebut.

Markus 6:8 murid Yesus juga membawa tongkat dalam pelayannya. Mereka
menuliskanjugapelayananmerekadalamtongkat.

Supaya melalui tongkat tersebut, ada pengakuan / mengingatkan kita tentang kuasa
Tuhan , dan menceritakan kepada anak anak dapat merasakan kuasa Tuhan dan
mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan. Tongkat itu dapat terus di berikan
kepadagenerasikegenerasiSehinggadapatdiceritakandarigenerasikegenerasi.

Sekarang kita tidak membawa tongkat lagi, Paulus berkata bahwa kita adalah surat
yang ditulis oleh pelayanan Tuhan . sehingga kita dapat menjadi saksi dan
mengingatkankitaakankuasaTuhandalamhidupkita.

Ketika melihat suatu masalah yang ada, mulailah melihat kembali surat yang berisi
sejarahyangTuhanlakukankepadakitaselamaini.
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan


Allah masih tetap sama, Allah yang dapat menyembuhkan, Allah yang mau memeluk
danmenghiburanda.Diamaumenolongkita,kitadapatbersandarkepadaTuhan.

KhotbahMinggu,25Oktober2015
TERANGDUNIA
Oleh:Pdt.A.H.Mandey
AyatPokok:Yesaya9:1

Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar mereka yangdiam
dinegerikekelaman,atasnyaterangtelahbersinar.

Ayat di atas adalah tema Natal kita tahun lalu. Yesaya menyampaikan satu nubuatan:sesuatu
yang belum terjadi tetapi seolah sudah terjadi. Sama ketika ia menubuatkan kelahiran Yesus:
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kitalambang
pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah
yangPerkasa,BapayangKekal,RajaDamaiYesaya9:5.

Allah menguasai waktu. Ia tak dapat dibatasi oleh waktu. Rencana besar dan lengkap untuk
masa depan sudah ada dalam pikiranNya jauh sebelum sesuatu terjadi! Jauh sebelum
manusia dijadikanNya menurut gambar dan rupaNya Kejadian 1:2627, Allah telah memiliki
rencanakeselamatanbagiumatmanusia.

Terang
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terangyangbesarmerekayangdiam
dinegerikekelaman,atasnyaterangtelahbersinar.
Nubuat ini bicara tentang bangsa Israel yang tengah berjalan dalam kegelapan, namun telah
melihatterangyangbesar,yaituYesusyangketikaitubelumlahir.
Allah adalah Terang yang sesungguhnya. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan 1
Yohanes1:5.

Yesus adalah Terang dunia Terang yang mengandung dan memberi kehidupan, sehingga
barangsiapa mengikut Dia, ia akan mempunyai terang hidup Yohanes 8:12. Yesus adalah
cahayakemuliaanAllahIamemancarkanTerangAllahBapaIbrani1:13.
Saudara & Saya (sekarang) juga adalah anakanak terang Efesus 5:89: Memang dahulu
kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu
hiduplah sebagai anakanak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan
dankebenaran.

Dari anakanak gelap yang hidup bergelimang dosa setelah bertobat dan menerima Yesus
sebagaiJuruselamatstatuskitaberubah!Kinikitaadalahanakanakterang.Haleluya!
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Hanya Yesus yang adalah cahaya kemuliaan Allah, dapat memberikan TerangNya dan
mengubahsaudaradansayadarigelapmenjaditerang!

TerangDunia
Terang mengusir kegelapan. Terang tak dapat disembunyikan. Terang itu harus bisa dilihat
dan dinikmati orang melalui perilaku, ucapan dan perbuatan. Itulah tujuan Yesus mengubah
kitadarigelapmenjaditerangMatius5:1416:

Agarterangkitabercahayadidepanoranglain
Agarorangmelihatperbuatanbaikkitadanakhirnya
AgarorangmemuliakanBapadisurga!
Tuhan menjadikan saudara dan saya terang untuk membawa terangpadaduniayangkianhari
kiangelap.

Apakah terangmu sudah bercahaya dan dilihat orang lain? Adakah orang memuliakan Allah
setelah melihat terang yang terpancar keluar dari dalam dirimu? Sudahkahsaudaramenuntun
orang pada kebenaran? Jika ya, maka saudara adalah bintangbintang tetap untuk
selamanya.PujiTuhan!

Dan orangorang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah
menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintangbintang, tetap untuk
selamalamanyaDaniel12:3.
TuhanYesusmemberkatipelayanansaudarasebagaiterangdunia!

Rhemapelajaran:
Yesaya9:1
Seluruh dunia tinggal atau hidup dalam kegelapan. Dan Allah adalah terang. 1 yoh 1:5
terang yang AllahBapapunyaadalahterangyangpenuhdanYesusadalahterangyang
memilikihidup(Yoh812)

Ibrani 1:19 kemuliaan Allah adalahterangyangbercahaya.Danorangtidakdapatyang


melihat Allah.( kitab keluaran )tetapi terang itu punya cahaya. Cahaya dari terang itu
adalah Yesus. Sama seperti terang dan cahaya tidak dapat dipisahkan,AllahBapadan
Yesus tidak dapat tepisahkan. karena Kemuliaan Allah ada didalam Yesus. Hanyasatu
jalanuntukmenerimakeselamatanhanyadidalamYesus.

Terang yang Tuhan punya selalu sama dulu sampai sekarang. Tidak berubah dulu
sekarang danselamanya.Matius5:14siapayangturut atauikutYesusmakakitadisebut
anakterang.

Efesus 5:89 dulu kita / bangsa yang ada di jalan di dalam kegelapan. Tetapi kita
sekarang kita adalah terang, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dan mengaku
bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka terang Yesus masuk dalam kita danadaperubahan
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

didalamkita(sifatdankarakter)

Ada kelanjutan / follow up dari perubahankitadari gelapmenjaditerang.Makasifatdan


karakterkitayangbaik.Danterusberjalandalamterang.

Hari pendamaian datang sebelum hari pondok daun. Hari pendamaian adalah dimana
adabenaradakedamaianyngsebenarnya.

Daniel 9 : 2427 Hari Yobel adalah hari pelepasan. Orang yang di belenggu dibebas,
oranghutangdibebaskan.

Kej 1:12 Yesus adalah terang dunia. Yesus membebaskan kita dari belenggu
kegelapan. Terang firman Allah ada didalam kita. Tuhan sudah beritahukan apa yang
harusterjadisebelumTuhanYesusdatang.

Ketika kita menjadikan kita anak anak terang. Maka bukan hanya jalan kita yang
menjadi terang tetapi pemikiran, rencana danprilakukita.Tuhanbukanhanyajalankita
yangterangtapiTuhanmaukitamenjaditerang.

Tuhan memiliki maksud telah menjadikan kita terang. Matius 5:14 15 Tujuan Tuhan
membuat kita menjadi terang yaitu agar kita tidak takut danmenerangi orang/menjadi
saksiKristus.

Efesus 5:89 Beritahukan kepada dunia bahwa terang Yesus ada didalam kita. Supaya
terang kita dilihat oleh orang lain dan orang melihat terang kita, serta memuliakan
Bapamudisurgadimuliakan.
Memyelamatkan, menghapus, memberikan terang kepada kita, agar kita danoranglain
pubTuhanYesusdimuliakan.

Apakah terang kita sudah melihat terang kita ?? Ceritakan kepada orang lain. Inipun
menjadikan kewajiban kita kepada Tuhan. Tuhan pun akan memberikan upah atas
kesaksianitu

Daniel 12:3 orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala dan telah
menuntunoranglaindalammengenalkebenaran/FirmanTuhan.

Kita yang bawa orang kedalam kebenaran, maka kita akan seperti bintang yang
bercahayadilangit.Danbukanbintangbintangyangjatuhkebumi(Wahyu6:1213).

Maka pelita kita seperti pelita yang menyala dan dapat melihat orang,serta menuntun
atau memimpin orang kepada terang
dan menjadi bintang untuk selama
lamanya..jangan kita menjadi bintang yang jatuh dan bertahan dengan pimpinan Roh
Kudus.
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

..

Rhemapelajaran:
Yoh1017,Roma1:4
NamaAllahdalamperjanjianlama

Dalam KBBI , Allah adalahRohyangmahasempurnayangmenciptakanalamsemesta.


Rohyangmahabaikdanmahamulia

Dalam kamus Bahasa Inggris, kata Allah termasuk kata benda, allah bukan sebuah
nama.Sebuahbendayanghidupyangberkuasaatasbumidanalamsemesta.

Allah punya nama, kita harus hati hati perlakukan nama itu. Manusia dibuat serupa
denganAllah.Allahmembuattanahyangmatimenjadibendahidupsepertimanusia

Imamat18:21
Jangan kita melanggar kekudusan nama Allah. Kita tidak boleh bermain main dengan
namaAllah.MisalmenyebutnamaTuhandengansembarangan.

Dalam Alkitab nama Allah ditulis Yehovah / Yahwe ditulis dengan YHVH. Nama tulis
dengan huruf mati. Nama tersebut ditulis kudus, tidak bisa menyebutnya dan bahkan
tidakbolehdipakaisembarangan.

Orang Israel untuk menyebut Allah disebut Elohim, Adonai ( nama lain untukmenyebut
Allah).OrangyangmenyebutnamaAllahdengansembaranganadalahdosa.

Kel20:7
Nama allah boleh di pakai tetapi Nama tidak boleh namanya Allah. Mazmur 54:1, Maz
68:4yangdipujidandimuliakanselaluadalahnamaNYaAllah.Maz20:5
NamaNYAyangdiberikaAllahkepadakita,kitaharusjaga.

Roma 2:24 nama Allah yang di hijat oleh si jahat. Wahyu 13:4 si jahat sangat benci
kepadaAllahdanNamaNyaAllah.
DalamnamaAllahadasegalakuasa

Yoh 1:12 kita yang percaya kepada Nama Allah dan menerima Yesus , maka mereka
punyakuasamenjadianakanakAllah.

Si jahat berusaha untuk mepemgaruhi dunia untuk menghilangkan nama Allah.


TermasuknamaAllahdalam.hiduporamgpercaya.

1Tim 6: 1.kita harus menjunjung tinggi nama Tuhan. wahyu 13:6 jangan sampai
namaAllah di permainkan orang lain. kita menerima nama Allah ketika melakukan
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

baptisanAir.

KitaharusmemuliakanAllah.KitaharusberpegangteruspadanamaAllah.

Kita harus jaga dan muliakan nama Allah dan agunglan Dia. Didalam nama Tuhan
YesusKristus.

JangankitasampaisalahdanmenyalahgunakannamaAllahtersebut.
TetapikitaharusmenghormatinamaNyaAllah.

1kor16:22
SiapayangtidakmengasihiTuhan,terkutuklahia,Maranata

Mengasihi:agapedanfileo

Agape:MengasihiTuhanyangmendalam
Fileo:mengasihmenjalankanfirmanTuhandanmenjalankanfirmanTuhan.
..

KhotbahMinggu,8November2015
TETAPIAPAKATAMU,SIAPAKAHAKUINI?
AyatPokok:Matius16:1314
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Hampir semua orang mengenal Yesus. Pertanyaannya ialah, seberapadekatorangmengenal


Yesus. Ketika Tuhan bertanya, apa kata orang tentangDiriNya,jawabmuridmurid:Adayang
mengatakan: Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia dan ada pula yang
mengatakan:Yeremiaatausalahseorangdariparanabi.
ApaKatamu,SiapakahAkuIni?
Ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada muridmurid, dengan ilhaman Roh Kudus,
Petrusberkata,EngkauadalahMesias,AnakAllahyanghidup!Haleluya!
Bagaimana dengan saudara? Sungguhkah engkau mengenal Dia secara pribadi? Seberapa
dalampengenalanmuakanDia?
Ini curahan hati Tuhan tentang umatNya Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi,
sebab TUHAN berfirman: "Aku membesarkan anakanak dan mengasuhnya, tetapi mereka
memberontak terhadap Aku. Lembumengenalpemiliknya,tetapiIsraeltidakkeledaimengenal
palunganyangdisediakantuannya,tetapiumatKutidakmemahaminyaYesaya1:23.
Hosea 4:6 UmatKu binasakarenatidakmengenalAllah... TerjemahanBahasa Inggris:My
people are destroyed for lack of knowledge = Umatku dibinasakan karena kurang
pengetahuan...
Jadi, yang akan binasa bukan hanya mereka yang tidak mengenal Allah, tetapi juga mereka
yangkurangmengenalAllah!
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan


AnakManusia
Empatdari12muridmenggambarkanYesusdarisudutpandangberbeda:
MatiusmenggambarkanYesussebagaiRaja
MarkusmenggambarkanDiasebagaiHamba
Lukas menggambarkan Yesus juga sebagai seorang Hamba yang menjalankan tugas dari
tuannyadan
Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Anak Allah yang Hidup yang membawa Terang!
Penulis satu Injil dan tiga pucuk surat ini adalah juga penulis kitab Wahyu yang ditulisnya saat
dalampembuangandipulauPatmos.
Yohanes menuliskan pula tujuan Injil dicatat, yaitu supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah
Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namaNya
Yohanes 20:3031. Hidup dalam nama Tuhan adalah hidup dalam segala kelimpahan
Yohanes10:10.

HariMalang
Akan ada harihari malang/sial bagi umat manusia: Ingatlah akan Penciptamu pada masa
mudamu, sebelum tiba harihari yang malang dan mendekat tahuntahun yang kaukatakan:
"Takadakesenanganbagikudidalamnya!Pengkhotbah12:1.
Jangan tergoda oleh berbagai kesenangan yang ditawarkan dunia. Harihari malang akan
segera tiba. Kian giatlah berupaya untuk mengenal Dia lebih dekat. Pertahankan iman dan
kesucianmuditengahkemerosotanmoraldunia!
Saudarasaudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguhsungguh berusaha menulis
kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini
kepada kamu dan menasihati kamu, supayakamutetapberjuanguntukmempertahankaniman
yangtelahdisampaikankepadaorangorangkudusYudas1:3.
Mengenal Dia lebih dalam tetap mempertahankan iman dan kekudusan Sekali Yesus Tetap
Yesus!DanTuhanYesusmemberkatisaudara!

RhemaPelajaran:
Yoh16:14,Roma8:26
Kita harus memiliki pengalaman dengan Tuhan Yesus. Menandakan bahwa kita serius
denganTuhan.KitaharusmemilikipengalamandenganYesusitusendiri.
Matius16:13,Yesaya1:2
Kita pun harus mendidik anak anak kita belajartentangpengenalanakanTuhan,Tuhan
yangsayangmerekadanTuhanyangbisamarah.

"Apa katamu tentang Aku" kata Tuhan. Pengkhotbah 12:1 . kita harus menyadari akan
hari Hari malang. Banyak anak anak muda yang mencoba segala sesuatunya dan
jauh dari Tuhan, ketika merekatahubahwatidakadayangmemuaskanmereka.Syukur
merekabisaberbalikkepadaTuhan,kaloterlalujauhbisaberbahaya.

Pengkhotbah 12:34 untuk kenal Tuhan harus sungguh Sungguh. Pengkhotbah


GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

11:910 kita memberikan kebebasan kepada orang muda, tetapi kita perlu ingatkan
bahwa apa yang terjadi ada pengadilan yang mengadili kita. Kita tidak bisa berdusta.
Segalasesuatunyadicatatdidalamsurga.

Kita harus mempertanggung jawabkan semuanya dihadapan Tuhan. Roh Kudus akan
menginsfakankita/Parakletos/pembelakitadanPenolongkita.

Kita yang sudah tahu itu salah, kita harus mendidik anak anak kita. Roh Kudus dan
Yesusyangmembelakitaditatahpengadilankudus.

Ibrani 9:27 banyak orang tua tidak tahu bagaimanamendidikanakanaknya.Yesaya1


:23

Hosea 4:6 umatKu binasah karenatidakmengenalAllah.Sepertidaudberpegang pada


namaTuhan.

FirmanAllahadalahFirmanAllah.JanganpermainkanAllah.
Kalo kita datang memuji Tuhan , Tuhan akan senang. Kita akan menyembah Tuhan,
danmenyenangkanhatiTuhan.
KenaliTuhansepenuhnya,jangansetengahsetengah.

Yohanes20:3031
(Kitab yohanes + 3 Yohanes + wahyu ditulis Yohanes di pulau Patmos di akhir abad 1
dan dia Menunggu kedatangan Tuhan. Yohanes melihat bahwa Bapamemberikankita
kepadaYesus,danYesusmemberikankepadaYohanes.

Dan yang hanya dapat membuka kitab tersebut hanya Yesus. Yesus yang layak
membukamateraikitabtersebut.)

NamaYesusyangberkuasa.Yoh1:12
Yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan kuasa. Kenal Tuhan dengan sungguh
janganmainmain.Hosea4:6

Kitasudahtahu,merekaadalahtanggungjawaborangtuarohani.
Yoel 2 Tuhan akan mencurahkan RohNYA kepada orang muda. Supaya kita kenal
Tuhansepenuhnya.

KarenaTuhanmauTunjukankasihNyayangluarbiasakepadaanakanakNya
.,....................................

Rhemapelajaran:
1Kor15:910
Aku ada sebagaimana aku ada, daniel 4:1 3, 29 32 semua yang ada pada kita itu
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

karenaTuhan.KitaharusmengangkatkemuliaanTuhandanbukankemuliaankita.

Betapa pentingnya kita mengakui kebesaran Tuhan. Tuhan sangat membenci orang
yangmengangkatdirinyasendiri.BelajaruntuktundukkepadaTuhan

Wahyu 3:1617 Tuhan menolak orang orang yang melupakan Tuhan dalam
keberhasilanyangdiberikanTuhan.

Maz 127 setiap usaha yang kita kerjakan pasti berhasil jika Tuhan ada bersama kita.
Amsal3:6jikaTuhantidakberkenan,makadalamkitatidakakanberhasil.

Kasih karunia yang Tuhan berikan tidak sia sia. Karena dengan kasih karunia dapat
mengubahsikapdanprilakuorang.
KasihkaruniaTuhandapatmerubahkehidupankita.

Kasih karunia Tuhandapatmengerjakanapayangtidakpernah dipikirkankita.2samuel


718 walaupun kita tidak dianggap oleh manusia , tetapi Tuhan bisa pakai orang yang
dianggap manusia bukan siapa siapa siapa, Tuhan angkat tinggi / orang yang
dianggap.

2 Samuel 7:19 walaupun Tuhan sudah anggap dan kita luar biasa dimata orang lain.
Tuhan anggap kurang , Tuhan berikan lebih kepada orang orang yang tunduk kepada
Tuhan.Efesus3:20Tuhandapatmemberikanlebihapayangkitapikirkan

Kasih karunia Tuhan tidak membebaskankitadaritanggungjawab.Kitaharustanggung


jawabataspemberianTuhandananugrahTuhan.

Melayani menjadi hamba adalah bekerja.Matius20:2628 Tuhan inginkitakerjalebih


keras dari pada orang lain. Tuhan tidak melarang kita mempunyai impian yang besar.
Tetapi kerja buat Tuhan, dengan semangat buat Tuhan dan akui Tuhan dalam
pekerjaanmu.

2 kor 11:23 28 Tuhan sangat menghendaki agar kita selalu kerja. Jeri paya kita tidak
akan sia sia. Tuhan akan mampukan kita untuk bekerja untuk meninggikan Tuhan ,
berkatTuhandanAnugrahTuhanakanterusmengalirkepadakita.1kor8:15

LayaniTuhandengansegenaphati

RhemaPelajaran:
2Tim1:12
Kita tidak boleh lalai dalam menjalankan Tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dalam
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

menjalankantugasAllahkitaharustenangdandamai.
2Tim1:67
Kita harus tenang, jangan pikiran kita kacau. Percaya kepada Tuhan. Berdoa kepada
Tuhan,agarkitadapattentramkarenaTuhanjagakita.
Yoh20:19
Ketika kita merasa takut,makapikirankitaakankacau.Yesusmauagarkitatenangdan
percayakankepadaTuhan.
TerutamakitaanakanakTuhanuntuksalingmenguatkandanmeneguh
1petrus1:1&5:13
Kita dapat mengunakan salam, kita memperhatikan jemaat Tuhan. Sehingga kasih
karuniaTuhandapattersampaikankepadaanakTuhanyangmembutuhkan.
2kor9:610
Adanya salam antara anak anak Tuhan ada penghiburan, ada penghormatan, ada
perhatianyangtersampaikankepadaoranglain.
Lukas18:3542
Ada keteguhan hati dan sanjungan darisebuahsalam.Dimanadarisalamtersebut,ada
sanjungan kepada Tuhan. Jangan malu, karena Tuhan akan senang dan Dia akan
menolongkita.

SampaikanpengagungkankitakepadaTuhan.

RAHASIANATAL
AyatPokok:Wahyu1:12,Efesus1:12
Oleh:Pdt.A.H.Mandey

Semula Natal adalah suatu rahasia yang Tuhan belum beritahukan, tetapi kemudian Tuhan
bukarahasiainisupayakitamengertirahasiaapasajayangTuhanmauberikankepadakita.
Yesus menerima karunia yang diwahyukan (Why 1:1). Diwahyukan artinya Allah memberitahu,
membuka rahasia itu melalui suatu pekerjaan Roh Allah. Alkitab berkata, Inilah wahyu Yesus
Kristus yang dikaruniakan Allah kepadaNya, datang dari Allah Bapa diberikan kepada Allah
Anak (Yesus Kristus) dan melalui Roh Kudus juga supaya ditunjukkannya kepada
hambahambaNyaapayangharussegeraterjadi."
Salah satu rahasia yang perlu kita tahu adalah rahasia Natal. Surat Efesus adalah surat yang
paling jelas dan tegas menceritakan rahasiarahasia Allah yang maudiberitahukankepada kita
anakanakTuhansupayakitatahuapayangakandilakukan Bapa.DiEfesusinilahrasulPaulus
datang memberitakan Injil dan memulai pelayanannya selama dua tahun. Surat Efesus
menggambarkan bagaimana gereja mulamula berdiri. Gereja yang dimaksud disini bukan
bangunannya, melainkan orangorangnya (Eklesia) yaitu saudara dansaya.Kitaadalahjemaat
Tuhan. Kita adalah satuorganismegerejayang mempunyaikehidupanyaituhidupsaudaradan
hidupsaya.
Efesus1:12
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orangorang kudus di Efesus,
orangorang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damaisejahteradariAllah,Bapa
kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Paulus bertobat dan mengabarkan Injil
dengan mujizat oleh kuasa Allah. Paulus bukan hanya mendengarkan suara Tuhan, tetapi
melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dimulai dengan Paulus pergi ke Arab untuk belajar
firman Allah langsung dari Yesus. Allah mempunyai rencana bagi hidup Paulus. Ia dikirim
Tuhan ke Sinai. Lalu kemudian Paulus menulis surat untuk orangorang kudus di Efesus.
Semula jemaat Efesus adalah jemaat yang hebat, mereka lebih hebat daripada orangorang
yang menyebut dirinya rasul. Namun dalam Wahyu 2:4 dikatakan Namun demikian Aku
mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kamu dahulu
sudah mati karena pelanggaranpelanggaran dan dosadosamu. Kamu hidup di dalamnya,
karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa,
yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orangorang durhaka (Ef. 2:12). Namun
Tuhan berjanji kepada orang yang menuruti firmanNya dan tekun menantikanNya akan
dilindungi dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka
yang diam di bumi (Why 3:10). Bagi orang yang tidak mau bertobat, . Aku akan datang
kepadamu dan Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, (Why 2:5). Kaki dian
adalah tempat untuk memberi terang dalam kegelapan. Kalau kaki dian diangkat, berarti
terangnyadiangkat,makakamuakanberadadalamkegelapan.
Kedatangan Yesus bagi Paulus adalah membawa berita bagi orang Yahudi yang tadinya tidak
mengenal Yesus menjadi orangorang yang percaya dalam Yesus. Dan juga membuat orang
Non Yahudi menjadi percayakepadaYesus.Yahudi danNonYahudidapatdisatukan. Karena
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan berolehhidup
yang kekal (Yoh. 3:16). Haleluyah! Inilah pelayanan dari Paulus mempersatukan Yahudi dan
Non Yahudi dalam darah Kristus yang berkuasa. DarahNya menyucikan, bilurNya
menyembuhkan, sebab Yesus Allah yang luar biasa! Puji syukur bagi Dia. Tuhan Yesus
memberkatisaudara.

Rhemapelajaran:
Wahyu1:13
Pada mulanya Allah menciptakan manusia sama seperti Allah. Tetapi sebelum buat
manusia Allah membuat malaikat. Malaikat bertugas untuk memuji Tuhan dan
membesarkandanmemuliakanAllah.

Manusia diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan di Firdaus ( atau di bumi). Tetapi
malaikat dan manusia jatuh kedalan dosa. Karena ingin sama seperti Allah yang selalu
dipuji dan dibesarkan. Dalam sifat Allah, Allah tidakberkenankemuliaan,kebesarannya
danpujianyangdiberikankepadaAllahdibagiolehsiapapun.

Ketika kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan semakin bukakan rahasia Firman Tuhan.
SepertiYohanesdipulauPatmos.

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan

Tuhan memberikan penglihatan kepada Yohanes salah satunya kepada jemaatEfesus.


Walaupun jemaat Efesus sudah belajar banyak dari Paulus selama kurang lebih 2
tahun. Tetapi jemaat Efesus jatuh kedala dosa yang dalam. Dimana jemaat Efesus
kehilangankasihmulamula.

Maka melalui penglihatan kepada Yohanes tentang masa yang akan datang. Maka
berbahagialah orang yang membaca dan mendengarkan kata kata nubuat ( Firman
Allah)

Salah satu rahasia dalam kitab Paulus adalah tentang kelahiran Yesus. Natal bukan
hanyapestatetapiucapanSyukurataucintakitakepadaTuhan.

Begitu cintanya jemaat Efesus kepada Yesus. Ini pun di saksikan oleh Paulus dalam
kitabkisahpararasul.Tetapi40tahuncintamerekaberubahmenjadicintayangtawar.

KitajangansepertiorangefesusdimanaorangkehilangancintamerekakepadaTuhan.

Wahyu 5 dalam materai ke 5, dibunuh karena mengenal dan percaya Firman Allah /
bersaksi. Kis 1:8 kamu akan menjadi kuasa jika Roh Allah turun keatas kamu, untuk
menjadisaksiduyerusalem,yudeadansamariasampaikeujungbumi.
Efesus1:12
PaulussebagairasulKristus,Kepadaorangorangkudus.

Tetapi Efesus 2:1112 orang yahudi pun tidak percaya, mereka seperti cabang pohon
yangdipatahkandaripokokkebenaran.

Efesus3:1
Paulus sebagai orang yang dipenjara karena Kristus Yesus, karena orang yang tidak
mengenalAllah.

Karenaorangyangtidakmengenalbisamenjadiorangyangpercaya.Yoh3:16

Wahyu 14:13 Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak akan
siasia.

Orang orang yahudi maupun orang bangsa lain yang tidak mengenal Allah, tidak ada
artinyajikatidakmengenalAllahmakaakanbinasa.(Efesus2:12)

2 Tes 2: 3 banyak orang di akhir zaman akan murtad. Akan banyak yang mundur dari
hadapanTuhan.

Tuhan akan datang, sebelumnya Tuhan kembalikan cinta yang mula mula kepada
Tuhan.Tuhantidakakantinggalkankita.
GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan


Tuhan satukan orang yang percaya, orang yahudi dan orang non yahudi. Yang
disatukanolehdarahYesus.Efesus2:1315

Wahyu5:9jiwajiwamilikTuhan,bukanmilikpendetaatausiapapun.

DarahYesuamenyucikankitadanmenjadikankitamilikTuhan.

RhemaPelajaran:
Roma12:2
KitaharusmengalamanpribadidenganTuhanyangselalumeningkat
2kor4:16
Iman kita terus bertambah semakin kuat dan semakin terus melayani Tuhan . orang
yang di sekitar kita akan menilai hidup kita apakah kita anak Tuhan yang benar ??
Mengasihi Tuhan dengan segenap hati , jiwa , akal budi ,dan kekuatankita.Wahyu2:4
amsal 19:22 Jemaat efesus dicela karena meninggalkan hatiyangmulamuladansetia.
Jangan jadi alasan untuk tidak setia kepada Tuhan. Kita juga harus taat akan firman
Tuhan. Maz 1:2 3 Tuhaninginkitamengalamiperubahan.Kitaharussiapmenghadapi
resikodariperubahan.Tuhanpastitolonganakanaknyayangmausetia.

1timotius4:12

GPdIKetapangCopyright2015
DiperbolehkanuntukBerbagidandi
Share
keberbagaikalangan