Anda di halaman 1dari 22

INSTITUT PERGURUAN BAHASA MELAYU MALAYSIA

KERJA KURSUS BAHASA MELAYU 2


KURSUS PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
SEMESTER DUA 2009

-TAJUK-
1.MENGKAJI BENTUK AYAT
2.DEFINISI,JENIS DAN FUNGSI FRASA
3.POLA AYAT DASAR

DISEDIAKAN OLEH:

NAMA :NUR IYLIA AMALINA BINTI MOHD ZAINUDDIN

NO.KAD PENGENALAN:900123-08-5678

NO.MATRIK :PPISMP 82383988

KUMPULAN/UNIT :PPISMP SEMESTER 2C

MATA PELAJARAN :BAHASA MELAYU 2

NAMA PENYARAH :-EN.NADZERI B ISA (SINTAKSIS)


-TUAN HAJI SAMSUDIN B MOHAMAD
(MORFOLOGI)
BIL TAJUK MUKA SURAT
1 PENGHARGAAN 3
2 PENGENALAN 4-5
3 TUGASAN

3.1.0 MORFOLOGI

3.1.1 Huraikan bentuk kata yang terdapat dalam 6-13

Petikan

3.2.0 SINTAKSIS

3.2.1 Definisi frasa 14

3.2.2 Jenis frasa 14-16

3.2.3 Fungsi frasa 16-17

3.2.4 Pola ayat dasar 18-19


4 RUMUSAN 20
5 RUJUKAN 21
6 LAMPIRAN 22

-REFLEKSI 23

-BORANG PELAKSANAAN TUGAS 24

-SOALAN TUGASAN 25

-BORANG KOLABRASI 26

-LAMPIRAN LAIN 27

2
Assalammualaikum dan salam sejahtera.Alhamdulillah,syukur kepada
Allah S.W.T. yang telah meberi taufik dan hidayah yang melimpah ruah sehingga
akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan ini.Tugasan ini tidak akan siap dengan
jayanya tanpa bantuan,sokongan dan galakan daripada berbagai-bagai pihak.

Terima kasih daun keladi disampaikan kepada keluarga saya terutamanya


kedua ibu bapa saya yang tidak putus-putus memberi sokongan dan dorongan
moral kepada saya yang telah memberi saya satu impak yang besar.

Ucapan penghargaan yanh besar juga ditujukan kepada pensyarah bagi


subjek bahasa Melayu 2(Morfolgi dan Sintaksis ) iaitu Tuan Haji Samsudin b
Mahmod dan Encik Nadzeri b Isa yang telah memberi nasihat,dorongan dan
teguran mengenai tajuk tugasan.Saya rakamkan setinggi-tinggi penghargaan
kepada pensyarah berkenaan yang tidak jemu mencurah idea serta ilmu kepada
saya.

Tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya terutamanya rakan sekelas


saya iaitu PPISMP 2C yang membantu saya dalam mencari maklumat dan sudi
memberi tunjuk ajar.

Terima kasih.

3
Apakah tatabahasa?Tatabahasa dapat ditakrifkan sebagai peraturan(undang-
undang) ,kaedah dan sistem sesuatu bahasa.Bahasa pula terdiri daripada
kumpulan ayat yang tidak terkira jumlahnya. Justeru itu,Kajian tatabahasa juga
dapat dimaksudkan sebagai bidang yang menganalisis dan menghuraikan
pembentukan ayat.Dengan itu,rentetan kata yang bermakna dan tepat dapat
membina ayat dalam sesuatu bahasa.Dalam erti kata lain, kajian tatabahasa
merangkumi bidang yang menkaji dan meneliti pembentukan kata.

Selain itu, terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk


menghuraikan dan menganalisis ayat.Dua pendekatan tersebut ialah melalui
rumus dan analisis transformasi generatif.Analisis rumus dapat diinterprestasikan
analisis yang meneliti cara sesuatu ayat dibina berdasarkan rumus.Pendekatan
transformasi pula menggunakan konsep ayat dasar dan ayat terbitan untuk
menganalisis dan menghuraikan ayat.Hal ini bermakna,,kajian tatabahasa boleh
dibahagikan kepada dua iaitu morfologi yang mengkaji pembentukan kata dan
sintaksis yang mengkaji pembentukan ayat.

Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur,binaan


,bentuk, dan golongan kata.Struktur kata adalah susunan bentuk bunyi ujaran
atau lambang(tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna.Sebagai
contohnya,kata malam dilihat tersusun daripada renteten fonem /m/ ,/a/,/l/,/a/,
dan /m/ sehingga menjadi unit bahasa yang bermaksud,iaitu kata malam yang
bermaksud waktu selepas matahari terbenam.Binaan kata dapat diteliti daripada
segi unsure-unsur yang membina sesuatu kata.Dalam tatabahasa,unsur-unsur
ini dikenal sebagai morfem.Sebagai contohnya, kata berlari terbina daripada dua
morfem,iaitu awalan ber- dan lari iaitu morfem bebas.

4
Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa,sama ada berbentuk tunggal
atau hasil daripada proses pengimbuhan,pemajmukan dan penggandaan.
Penggolongan kata pula merujuk kepada kata-kata dalam sesuatu bahasa
digolongkan dalam kelas-kelas kata tertentu,seperti kata nama,kata kerja, kata
adjektif dan kata tugas.

Secara umunya,sintaksis dapat diertikan sebagai bidang linguistik yang


mengkaji pembinaan ayat atau bidang ilmu bahasa yang mengkaji
struktur,bentuk dan binaan atau konstruksi ayat.Sesuatu ayat terbina daripada
rentetan kata yang digabungkan dan disusun mengikut rumus atau hukum
tatabahasa tertentu.

5
1)HURAIKAN BENTUK KATA YANG TERDAPAT DALAM PETIKAN YANG
DIBERIKAN BERSAMA KERTAS SOALAN INI.

Morfologi merujuk kepada bidang yang mengkaji struktur kata, binaan


kata,bentuk kata, dan golongan kata.Bentuk kata adalah berbeza dengan
golongan kata.Bentuk kata merujuk kepada empat bentuk kata yang terdapat
dalam bahasa Melayu iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata
ganda.Manakala golongan kata pula merujuk kepada proses menjeniskan kata
dengan berpandukan kemiripan bentuk/fungsi.Terdapat empat golongan kata
iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif, dan kata tugas.

Kata-kata dalam bahasa Melayu dapat digolongkan kepada kelas-kelas


iaitu kata nama,kata kerja,kata adjektif, kata sendi,kata keterangan, kata hubung,
kata seru, dan kata sandang.Di antara kelas-kelas kata itu, kata nama, kata
kerja, dan kata adjektif dapat berdiri sendiri dengan makna sepenuhnya.Hal yang
demikian, kata nama, kata kerja, dan kata adjektif tergolong sebagai kata utama
kerana masing-masing menjadi unsur utama(inti utama) frasa nama,frasa kerja,
dan frasa adjektif.Sebaliknya, kata tugas tidak boleh menjadi inti frasa
endosentrik(frasa nama,frasa kerja, dan frasa adjektif) tetapi masuk ke dalam
binaan frasa,klausa, dan ayat melalui hubungannya dengan kata lain dalam tiga
golongan kata itu.Dengan kata lain, kata tugas tidak dapat berdiri sendiri dengan
makna sepenuhnya.Oleh itu,kata sendi , kata sandang, kata hubung dan kata
seru boleh dimasukkan dalam kelas kata kata tugas.

6
NO Kata Kelas kata Fungsi
1. Banyak Kata adjektif Predikat
2. perkara Kata nama Subjek
3. yang Kata tugas Subjek
4. dapat Kata tugas Subjek
5. kita Kata nama Subjek
6. lakukan Kata kerja Subjek
7. untuk Kata tugas Subjek
8. membanteras Kata kerja Predikat
9. vandalisme Kata nama Predikat
10. daripada Kata tugas Predikat
11. berleluasa Kata kerja Predikat
12. Dalam Kata tugas Penanda wacana
13. hal Kata nama Penanda wacana
14. Ini Kata nama Penanda wacana
15. pendidikan Kata nama Subjek
16. merupakan Kata tugas Predikat
17. tunjang Kata nama Predikat
18. atau Kata tugas Predikat
19. paksi Kata nama Predikat
20. utama Kata adjektif Predikat
21. yang Kata tugas Predikat
22. dapat Kata tugas Predikat
23. mengubati Kata kerja Predikat
24. penyakit Kata nama Predikat
25. sosial Kata nama Predikat
26. ini Kata nama Predikat.
27. pada Kata tugas Predikat
28. peringkat Kata nama Predikat
29. sekolah Kata nama Predikat
30. kita Kata nama Subjek
31. berharap Kata kerja Predikat
32. agar Kata tugas Predikat
33. pendidikan Kata nama Subjek
34. dapat Kata tugas Subjek
35. mencambah Kata kerja Subjek
36. kesedaran Kata nama Subjek
37. cinta Kata adjektif Subjek
38. terhadap Kata tugas Subjek
39. harta Kata nama Subjek
40. benda Kata nama Subjek
41. awam Kata nama Subjek
42. selain Kata tugas Penanda wacana
43. itu Kata nama Penanda wacana
44. Kita Kata nama Subjek utama

7
45. Haruslah Kata kerja Predikat
46. prihatin Kata adjektif Predikat
47. dan Kata tugas Predikat
48. berasa Kata kerja Predikat
49. terpanggil Kata kerja Predikat
50. untuk Kata tugas Predikat
51. mengambil Kata kerja Predikat
52. tindakan Kata kerja Predikat
53. apabila Kata tugas Predikat
54. terlihat Kata kerja Predikat
55. akan Kata tugas Predikat
56. individu Kata nama Predikat
57. yang Kata tugas Predikat
58. melakukan Kata kerja Predikat
59. vandalisme Kata nama Predikat
60. dalam Kata tugas Penanda wacana
61. hal Kata nama Penanda wacana
62. ini Kata nama Penanda wacana
63. masyarakat Kata nama Subjek
64. di Kata tugas Subjek
65. sesebuah Kata nama Subjek
66. kawasan Kata nama Subjek
67. perumahan Kata nama Subjek
68. perlu Kata tugas Predikat
69. bergabung Kata kerja Predikat
70. tenaga Kata nama Predikat
71. untuk Kata tugas Predikat
72. membuat Kata kerja Predikat
73. kawalan Kata kerja Predikat
74. di Kata tugas Predikat
75. kawasan Kata nama Predikat
76. masing-masing Kata nama Predikat
77. selain Kata tugas Penanda wacana
78. itu Kata nama Penanda wacana
79. hukuman Kata nama Subjek
80. berat Kata adjektif Subjek
81. perlu Kata tugas Predikat
82. dikenakan Kata kerja Predikat
83. kepada Kata tugas Predikat
84. pesalah Kata nama Predikat
85. vandalisme Kata nama Predikat
86. sebagai Kata tugas Predikat
87. suatu Kata adjektif Predikat
88. jalan Kata nama Predikat
89. pencegahan Kata kerja Predikat

8
90. yang Kata tugas Predikat
91. paling Kata adjektif Predikat
92. berkesan Kata kerja Predikat
93. pembersihan Kata nama Subjek
94. tandas Kata nama Subjek
95. awam Kata adjektif Subjek
96. merupakan Kata kerja Predikat
97. kerja Kata nama Predikat
98. sosial Kata nama Predikat
99. yang Kata tugas Predikat
100. mungkin Kata tugas Predikat
101. dikenakan Kata kerja Predikat
102. kepada Kata tugas Predikat
103. mereka Kata nama Predikat
104. kita Kata nama Subjek
105. mengharapkan Kata kerja Predikat
106. agar Kata tugas Predikat
107. hukuman Kata nama Predikat
108. yang Kata tugas Predikat
109. dikenakan Kata kerja Predikat
110. ini Kata tugas Predikat
111. dapat Kata tugas Predikat
112. dijadikan Kata kerja Predikat
113. sebagai Kata tugas Predikat
114. pengajaran Kata nama Predikat
115. kepada Kata tugas Predikat
116. individu Kata nama Predikat
117. lain Kata adjektif Predikat
118. agar Kata tugas Predikat
119. menjauhkan Kata kerja Predikat
120. diri Kata nama Predikat
121. daripada Kata tugas Predikat
122. perbuatan Kata k/kn Predikat
123. vandalisme Kata nama Predikat
124. di Kata tugas Predikat
125. samping Kata nama Predikat
126. itu Kata nama Predikat
127. langkah Kata nama Predikat
128. bersama Kata kerja Predikat
129. yang Kata tugas Predikat
130. dapat Kata tugas Predikat
131. kita Kata nama Predikat
132. ambil Kata kerja Predikat
133. termasuklah Kata kerja Predikat
134. penganjuran Kata kerja Predikat

9
135. program Kata nama Predikat
136. pameran Kata nama Predikat
137. yang Kata tugas Predikat
138. melibatkan Kata kerja Predikat
139. agensi-agensi Kata nama Predikat
140. seperti Kata kerja Predikat
141. Polis Diraja Malaysia Kata nama Predikat
142. Jabatan Kebajikan Kata nama Predikat
Masyarakat
143. dan Kata tugas Predikat
144. sebagainya Kata nama Predikat
145. jawatankuasa Kata nama Subjek
146. antivandalisme Kata nama Subjek
147. telah Kata tugas Subjek
148. menganjurkan Kata kerja Predikat
149. kempen Kata nama Objek
150. dan Kata nama Objek
151. pelbagai Kata nama Objek
152. program Kata nama Objek
153. sasaran Kata nama Subjek
154. utama Kata adjektif Subjek
155. kempen Kata nama Subjek
156. ini Kata nama Subjek
157. tertumpu Kata kerja Predikat
158. pada Kata tugas Predikat
159. remaja Kata nama Predikat
160. khususnya Kata nama Predikat
161. pelajar-pelajar Kata nama Predikat
162. untuk Kata tugas Predikat
163. menjayakan Kata kerja Predikat
164. kempen Kata nama Predikat
165. ini Kata nama Predikat
166. pihak Kata nama Subjek
167. jawatankuasa Kata nama Subjek
168. antivandalisme Kata nama Subjek
169. telah Kata tugas Subjek
170. mengatur Kata kerja Predikat
171. pelbagai Kata nama Predikat
172. program Kata nama Predikat
173. yang Kata tugas Predikat
174. melibatkan Kata kerja Predikat
175. para Kata nama Predikat
176. pelajar Kata nama Predikat
177. melalui Kata tugas Subjek

10
178. kempen Kata nama Subjek
179. ini Kata nama Subjek
180. sifat Kata nama Subjek
181. tanggungjawab Kata kerja Subjek
182. dan Kata tugas Subjek
183. perasaan Kata nama Subjek
184. sayang Kata adjektif Subjek
185. akan Kata tugas Subjek
186. harta Kata nama Subjek
187. benda Kata nama Subjek
188. diharapkan Kata kerja Predikat
189. dapat Kata tugas Predikat
190. dipupuk Kata kerja Predikat
191. dalam Kata tugas Predikat
192. kalangan Kata nama Predikat
193. pelajar Kata nama Predikat

2)Nyatakan definisi,jenis dan fungsi frasa bahasa Melayu.Selepas itu,bina


20 ayat dasar.Pembentukan ayat dasar itu mesti mempunyai 5 predikat
FN,5 predikat FA, 5 predikat FS dan 5 predikat FK.
________________________________________________________________

11
3.2.1 :DEFINISI FRASA

Apakah frasa? Berdasarkan tatabahasa Tradisional frasa ialah


sekumpulan kata yang membentuk unit sintaksis dan tidak bertaraf ayat
sempurna. Mengikut Tatabahasa Sistemik pula frasa ialah salah satu daripada
unit tatabahasa. Dalam hierarki tatabahasa, frasa terletak antara kata dengan
klausa. Manakala Tatabahasa Transformasi Generatif pula mentakrifkan frasa
sebagai sesuatu yang digunakan dalam pencirian umum peringkat awal analisis,
seperti rumus struktur frasa dan sebagai unit analisis, seperti FN dan FK. Secara
umunya frasa dapat diinterprestasikan sebagai binaan yang boleh terdiri
daripada satu patah kata atau rentetan beberapa patah kata yang berfungsi
sebagai konstituen dalam ayat, sama ada sebagai subjek,predikat,objek, atau
keterangan.

3.2.2 :JENIS FRASA

Frasa dapat dibahagi kepada empat bahagian atau bentuk iaitu frasa
nama(FN),frasa adjektif(FA),frasa kerja(FK) dan frasa sendi nama(FSN).
Frasa nama adalah frasa yang boleh terbina daripada satu patah kata atau
rentetan beberapa patah kata yang unsur intinya ialah kata nama.Contoh frasa
nama ialah bapa saya, sekolah dan ayam itu. Binaan kata nama dapat dibahagi
kepada dua iaitu inti + penerang dan inti+inti.Inti merujuk kepada kata yang
paling penting dalam sesuatu frasa.

Frasa kerja pula ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu patah kata
atau lebih dengan kata kerja sebagai unsur intinya.Kata kerja tersebut boleh
merupakan kata kerja transitif atau kata kerja tak transitif.Kata kerja transitif
mesti diikuti dengan objek, manakala kata kerja tak transitif boleh hadir
bersendirian atau diikuti oleh satu deretan perkataan.Contoh frasa kerja ialah Ali
sedang tidur.Ali merupakan subjek bagi frasa ini manakala sedang tidur
bertindak sebagai predikat.

12
Dengan itu,frasa kerja boleh dirumuskan sebagai terdiri daripada dua
jenis, iaitu frasa kerja yang tidak mengandungi objek,yang kata kerjanya tidak
perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk
melangkapkannya.Frasa kerja yang sedemikian mengandungi kata kerja tak
transitif.Manakala frasa kerja yang mengandungi objek yang kata kerjanya harus
disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata
kerjanya.Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja transitif.

Frasa yang ketiga adalah frasa adjektif.Frasa adjektif ialah susunan kata
yang terdiri daripada satu atau beberapa kata yang mengandungi kata sifat atau
adjektif sebagai kata intinya.Frasa adjektif yang dibincangkan ialah yang
berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang
dalam predikat.Contoh adiknya sangat pandai.Adiknya bertindak sebagai
subjek manakala sangat pandai bertindak sebagai predikat.

Binaan frasa adjektif terbahagi kepada dua bentuk iaitu binaan satu
kata dan binaan dua kata.Contoh frasa adjektif binaan satu kata adalah Majlis itu
meriah.Frasa adjektif binaan dua kata terbahagi kepada dua bentuk,iaitu kata
adjektif + kata adjektif dan kata adjektif + kata nama.Dalam binaan ayat, frasa
adjektif boleh berfungsi sebagai predikat,keterangan selepas frasa kerja, dan
frasa nama.

Seterusnya ialah frasa sendi nama.Frasa sendi nama terdiri daripada satu
kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata
sendi itu.Kata sendi nama ialah bentuk morfem atau kata yang letaknya di
hadapan frasa nama.Antara contoh kata sendi nama yang selalu digunakan
dalam bahasa Melayu ialah di,ke,kepada,pada,akan,untuk,bagi,oleh, dan
sebagainya.

13
Binaan frasa sendi boleh terdiri daripada tiga bentuk iaitu kata sendi nama
+ frasa nama, kata sendi nama + kata Nama Arah + Frasa nama, dan kata sendi
nama + (kata Nama Arah) +Frasa Nama + Frasa Keterangan.
Dengan itu, frasa sendi nama boleh berfungsi sebagai predikat,penerang frasa
nama, dan keterangan frasa kerja.

3.2.3 :FUNGSI FRASA.


Fungsi frasa bahasa Melayu bergantung kepada jenis frasa. Sebagai
contohnya,frasa nama. Binaan kata nama dapat dibahagi kepada dua iaitu inti +
penerang dan inti+inti.Frasa nama berfungsi sebagai konstituen subjek,
Konstituen predikat.Ini dapat dibuktikan melalui ayat ini,Suaminya guru sekolah
agama. Selain itu, frasa nama juga bertindak sebagai konstituen objek.
Contohnya, Mereka menaiki kapal terbang.Di samping itu,frasa nama juga
berfungsi sebagai konstituen pelengkap.Contohnya,anaknya menjadi
pramugari. Frasa nama juga berfungsi sebagai konstituen frasa sendi nama
.Contohnya Wang hantaran itu untuk tunangnya.Di samping itu,frasa nama juga
berfungsi sebagai konstituen frasa keterangan contohnya pembangunan rumah
memerlukan iltizam daripada semua rakyat.

Fungsi bagi frasa kerja adalah lebih kurang seperti frasa nama.Antara
fungsi frasa kerja ialah sebagai predikat, iaitu hadir selepas subjek.Contohnya
Orang itu sangat alim (biasa), Sangat alim orang itu (songsang), Anaknya sudah
besar (biasa), Sudah besar anaknya (songsang).Frasa kerja juga bertindak
sebagai keterangan, iaitu hadir selepas frasa kerja.Sebagai contohya ,Mereka
berjalan sangat lambat (biasa), sangat lambat mereka berjalan (songsang), air
mengalir amat deras (biasa), amat deras air mengalir (songsang).Selain itu, frasa
kerja juga berfungsi sebagai penerang kata nama, yang hadir dalam frasa
nama. Contohnya ,Singa binatang buas, kereta lembu kenderaan lambat, dan
pengat pisang makanan enak.

14
Seterusnya ialah fungsi frasa adjektif.Pertamanya,frasa adjektif yang
juga boleh terdiri kata adjektif yang disertai kata penguat berfungsi sebagai
keterangan selepas frasa nama.Contohnya, Skim cepat kaya telah
diharamkan.Frasa cepat kaya dalam ayat yang dinyatakan bertindak sebagai
penerang bagi frasa skim.Keduanya, frasa adjektif juga bertindak sebagai
keterangan frasa kerja.Contohnya, adik berlari sangat laju.Frasa sangat laju
telah menerangkan frasa berlari yang menjadi inti dalam ayat tersebut.Selain
itu,juga berfungsi sebagai predikat.Jelas di sini bahawa fungsi frasa adjektif
adalah lebih kurang sama seperti frasa-frasa lain.Buktinya, kucing itu manja
sungguh.

Frasa yang terakhir ialah frasa sendi nama.Dalam binaan ayat, frasa
sendi nama berfungsi sebagai predikat, penerang frasa nama dan sebagai
keterangan frasa kerja.Sebagai contohnya, Ali ke pasar.Frasa ke pasar
berfungsi sebagai predikat bagi ayat tersebut.

3.2.4 :POLA AYAT

Ayat merupakan unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam


susunan tatabahasa dan mempunyai makna yang lengkap.Jumlah ayat dalam

15
sesuatu bahasa tidak terhad tetapi dapat digolongkan kepada ayat dasar dan
ayat terbitan.Dalam ayat dasar, unsur yang menjadi konstituen subjek ialah
frasa nama manakala unsur predikatnya boleh terdiri daripada frasa nama,frasa
kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama. Berdasarakan konstituen subjek dan
predikat, pola ayat dasar bahasa Melayu terdiri daripada empat pola ayat iaitu
FN+ FN, FN+ FK, FN+ FA dan FN+ FSN.Berikut merupakan contoh bagi
keempat-empat pola.

POLA AYAT DASAR (Frasa nama + Frasa nama)


NO SUBJEK (FN) PREDIKAT (FN)
1 Ayah saya posmen.
2 Jamilah pengurus sumber manusia.
3 Bandar Kuala Kangsar Bandar diraja.
4 Mereka itu ialah doktor.
5 Ini buku.

POLA AYAT DASAR (Frasa nama + Frasa kerja)


NO SUBJEK (FN) PREDIKAT (FK)
1 Adik bermain bola
2 Siti Nurhaliza menyanyi.
3 Mereka makan nasi.
4 Kakak menari bersama.
5 Athirah tidur.

POLA AYAT DASAR (Frasa nama + Frasa adjektif)


NO SUBJEK (FN) PREDIKAT (FA)
1 Nur Iylia pandai.
2 Pusat membeli belah itu sangat besar.
3 Jam tangan itu mahal.
4 Air ini Manis sekali.
5 Puteri Diana cantik.

16
POLA AYAT DASAR (Frasa nama + Frasa sendi nama)
NO SUBJEK (FN) PREDIKAT (FSN)
1 Atikah ke pasar
2 Ipoh di Perak.
3 Manuskrip itu tentang tokoh sastera.
4 Nur Amalina dari Ipoh.
5 Hadiah ini untuk awak.

Bahasa Melayu ialah bahasa struktural.Oleh sebab itu kesempurnaan


bentuk ayatnya bergantung pada susunan kata-kata menurut sistem sintaksisnya
yang berlainan daripada sistem bahasa-bahasa struktural yang lain.Dari sudut
morfologi pula,kita dapat mekihat sempurna atau tidak sempurnanya
pembentukan .

17
Setelah mengkaji dan menjawab kedua-dua soalan yang diberi, jelas
menunjukkan bahawa dua kompenan tatabahasa iaitu morfologi ddan sintaksis
saling berkaitan.Jelas bahawa bidang sintaksis yang mengkaji persoalan bentuk.
Struktur, dan binaan ayat, merupakan bidang yang amat penting dalam
penganalisisan sesuatu bahasa.Begitu juga morfologi yang mengkaji
kata.Secara umunya terdapat empat bentuk kata yang utama iaitu kata
nama,kata kerja, kata adjektif dan kata tugas.

Kesimpulannya, morfologi dan sintaksis adalah bidang tatabahasa yang


saling berkaitan.Kita perlu tahu pembentukan kata dahulu sebelum mula
membina ayat atau menganalisis sesuatu ayat.

• Goay Teck Chong,Choo Say Tee,Zanuddin Ahmad(2007),


Teks Pra-U STPM Bahasa Melayu Kertas 1.Longman(Pearson Malaysia
Sdn.bhd.

• Nik Safiah Karim,Farid M.Onn,Hashim hj.Musa,Abdul Hamid


Mahmood(2004),Tatabahasa Dewan.Dewan Bahasa dan Pustaka.

• Profesor Dr.Awang Sariyan(2007),Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu,

18
Sasbadi Sdn.Bhd. ,Selangor

• http://www.wikipedia/bahasa melayu.com.my

19
NAMA :NUR IYLIA AMALINA BT MOHD ZAINUDDIN
NO.IC :900123-08-5678
NO.MATRIK :PPISMP 82383988

Tugasan morfologi dan sintaksis ini banyak membantu saya


meningkatkan ilmu saya khusunya dalam bidang tatabahasa.secara umunya,

20
banyak kesalahan yang telah saya lakukan sebelum ini khususnya dalam
penulisan.Namun begitu, setelah membuat tugasan ini barulah saya fahami
konsep sebenr tatabahasa terutamanya morfologi dan sintaksis,

Sintaksis ialah bidang yang mengkaji pembentukan dan pembinaan


ayat .Melalui bidang ini, saya lebih mengetahui cara pembinaan sesuatu ayat
yang berasaskan subjek dan predikat.Manakala bidang morfologi ialah bidang
yang mengkaji pembentukan kata.Hasil daripada tugasan ini, saya boleh
merumuskan bahawa morfologi dan sintaksis adalah dua bidang yang saling
berkaitan.

Kesimpulannya,saya dapat mengetahui secara jelas dan tepat tentang


tatabahasa bahasa Melayu.

JADUAL PELAKSANAAN KERJA KURSUS

NAMA PELAJAR :NUR IYLIA AMALINA BINTI MOHD ZAINUDDIN


NO.MATRIK :PPISMP 82383988
KUMPULAN :PPISMP 2C AMBILAN JULAI 2008
MATA PELAJARAN :BAHASA MELAYU 2(MORFOLOGI)
PENSYARAH PEMBIMBING :TUAN HAJI MOHD.SAMSUDIN BIN MAHMOD

BIL. TARIKH PERKARA YANG DIBINCANGKAN/ PELAKSANAAN/


TUGASAN ULASAN
1 5.2.2009 Soalan tugasan diberi dan -Membaca dan memahami
penerangan tentang soalan tugasan soalan

21
-Mula merangka tugasan
2 7.2.2009 Mula mencari maklumat tugasan -Menganalisis dan
Contoh:kata nama,kata kerja mengambil maklumat yang
tepat
3 12.2.2009 Mulakan pelaksanaan tugas untuk -Menaip pengenalan dan
morfologi dan sintaksis pendahuluan serta perkara
lain.
4 18.2.2009 Petikan untuk soalan morfologi diberi -Membaca dan memahami
petikan
5 25.2.2009 Mula mengaitkan petikan dengan -Mengelaskan kata-kata
soalan. dalam petikan kepada bentuk
kata yang sesuai.
6 26.2.2009 Membuat tugasan. -Menaip semua sumber yang
telah di cari.
7 12.3.2009 Menyemak tugasan. -Membetulkan kesalahan.
8 13.3.2009 Menghantar tugasan -

22