Anda di halaman 1dari 81

FRANCK SEGRETAIN

A msodik
vilghbor
FRANCK SEGRTAIN

N e m zeti T a n knyvkiad, B udapest

Rvid hasznlati tmutat


Szmos kp s rajz
mutatja be

Az angliai csata
Az j tma
linden esetben

1940 jliusban az.....___________________________


i . ' - W i n s t o n Churchill brit miniszter,
alkudozsi Hitlerrel, remnyt adott az embereknek. Hitler
o rolen-.

a msodik vilghbor
kort.

rvid bevezetvel

iszddik.

A kpekhez magyarz
szvegek tartoznak.

Az oldalak aljn idrendi szalag

A sznes httrrel

n t vgig, amelyben az adott korszak

kiemelt szvegek egy-egy kisebb

meghatroz esemnyei szerepelnek.

tmt jrnak krl.

Csillag (*) jelli azokat a szavakat (mindig els


elfordulsukkor az oldalpron), amelyek a ktet vgn,
a kislexikonban is szerepelnek.
9

Az idrendi szalag piktogram jai lehetv teszik


az info rm cik jelle g n e k azonostst:

P o litik a

0 v<2?
H a d g ye k

T ud om n y
s tech nika

K u lt ra

ptszet

G azdasg

M in d e n n a p i le t

D e p o rt l s o k
F ld ra jz

s kivgzsek

Tartalom
6 A hbors veszly nvekedse
8 Menetels a hborba
10 A hbor kezdete Eurpban

12

Villmhbor nyugaton

14 Veresg s zrzavar
16 A feldarabolt Franciaorszg
18 A Szabad Franciaorszg
20 Az angliai csata
NOVEM BI

(T itre

22 A Vichy-Franciaorszg
K.RE

...........

pcat-ehw aiqiucim. ta
iaiti c iau iiiJici'kai,
/id liu, c es
estt ssicuietvf
s/iciit&vf
diiumiwi ceile de lous ppu?i cUluoIk .

24 Katonk s egyenruhk

n/mdenL, c <

26 Az atlanti csata
28 A sivatagi hbor
30 A Szovjetuni elleni invzi
32 Pearl Harbor

34 A htkznapok nehzsgei
36 Eurpa megszlls alatt
38 A koncentrcis tborok
40 A Szabad Francia Erk
42 Hbor a Csendes-cenon

44 A replgp-hordozk
46 A francia ellenlls
I

48 A sztlingrdi csata
50 A vilghbor fegyverei
52 Nmetorszg bombzsa
54 A Mont Cassino-i csata
56 A normandiai partraszlls
58 A tengerparton
60 Partraszlls Provence-ban
62 Franciaorszg felszabadtsa
64 Sikerek nyugaton

66

A berlini csata

68 Vgjtk a Csendes-cenon
70 Az atombomba
72 A hbors bnsk perei
74 A hbor mrlege
76

A hbors veszly nvekedse


Az els vilghbort lezr bkeszerzdseknek tarts bkt kellett volna teremtenik Eurpban, de
csupn trkeny egyenslyt hoztak ltre. A helyzet tovbb romlott, amikor 1929-ben hatalmas pnzgyi
vlsg rzta meg az Egyeslt llamokat, s a vlsg hamarosan vilgmretv vlt...

A gazdasgi vilgvlsg

1929. oktber 24-n, cstrtkn, a Wall Street-en


- a New York-i tzsdn - az rfolyam ok hirtelen zuhan
ni kezdtek. Az ipari term els m e g to rp a n t, m ajd esni
kezdtek az rak s a brek is. Tbb ezer vllalat m ent
csdbe* t b b m illi em ber vesztette el a m unkjt.
M ivel az Egyeslt llam o k je le n t s klcsnket fo ly
s to tt az eurpai llam oknak, h og y a vilg h b or
utn talpra lltsk gazdasgukat, a vlsg hamarosan
Eurpt is elrte. Az ersd nacionalizm ussal* szem
ben az els vilghbor utn ltrehozott Npszvetsg*
te h e te tle n vo lt: nem tu d ta biztostani a nem zetkzi
kon fliktu so k bks rendezst.
1929. oktber 24-n tbb ezer tnkrement kisrszvnyes gylt ssze
a Wall Street-en, a New York-i tzsde plete eltt. Az rfolyamok
zuhansa miatt megtakartsaik teljesen elrtktelenedtek.

Hitler hatalomra kerlse

Nmet fiatalok
olvassk a Mein
Kampf-ot amelyben
Hitler kifejtette
politikai programjt.

Nmetorszgot klnsen slyo


san rin te tte a gazdasgi vlsg;
a munkanlkliek szma meg
haladta a 7 m illit. A kom
munizmustl val flelem,
s az igazsgtalannak
rzett versailles-i bke
ltalnos elutastsa a
nacionalizmus felersd
shez vezetett. 1933-ban
A dolf Hitler (1889-1945),
a nmet nemzetiszocialistk*
vezetje kerlt hatalomra - mozgal
ma erszakossgnak s a konzervatv krkkel
k ttt szvetsgnek ksznheten. Hitler p o liti
kai programja, amelyet Mein K a m pf (Harcom) cm
mvben fejte tt ki, antiszemita s antikom m unista volt.
Nmetorszgban diktatrikus kormnyzs vette kezdett.

7933. m rcius
Kt h n a p p a l H itle r h a ta lo m ra kerlse u t n a M n ch e n
m e lle tti D ach a u ba n ltrehozzk az els koncentrcis t b o rt.

Adolf Hitler
1920-ban
alaptotta
a n d prtot.

? 9 34
Igg

Heinrich H im m le r lesz a n ci erszakszervezetek, az SS*

s a G estapo* vezetje. H im m le r ren d kv l hatkony, knyrtelen

A nem zetiszocialistk le ta rt z ta tt k , s - m iu t n a b rt n k

ren d ri szervezetet p te tt ki. Az em b e ri jo g o k a t sem m ibe vettk,

m egteltek - g y jt t b o ro k b a in te rn lt k p o litik a i ellenfeleiket.

a szlsszabadsg m egsznt Nm etorszgban.

A nci Nmetorszg sikerei


H itler 1933 janurjban Nmetorszg birod alm i*
ncellrja lett. A nm etsg fejldshez szksges
, ttr" megszerzse rdekben a nem zetiszocialistk
:e 'je szked p o litik t fo ly ta tta k . 1935 m rciusban
-evezettk az ltalnos hadktelezettsget. 1936-ban
;T a hivatkozva, hogy a Franciaorszg s a Szovjetuni*
3ital alrt egyezm ny Nmetorszg ellen irnyul, a
l m e t csapatok megszlltk az 1919-ben dem ilitarizlt
Rajna-vidket. Franciaorszg s Anglia nem reaglt
ezekre a fenyeget lpsekre.
A spanyolorszgi Len vrosban 1939-ben diadalvet emeltek
a nmet Condor Lgi tiszteletre. Ez a replskbl ll egysg
Franco oldaln harcolt a spanyol polgrhborban.

BEHITO M USSOLINI ( 1053- 19^ 5-)


Mussolinit, az olasz fasiszta* p rt vezetjt III. Viktor Emnuel

irly 1922-ben nevezte ki az olasz kormny lre. Mussolini


:osiszta diktatrt ptett ki Olaszorszgban. Minden
llampolgrt az llamnak s az
egyetlen politikai prtnak rendeltek
al. A diktatrikus intzkedsek
ellenre Mussolini rendkvl
npszer volt. Magyarorszgon,
Romniban, Spanyolorszgban,
Portugliban s Grgorszgban
szintn tekintlyelv politikai
rendszerek jttek ltre.

A diktatrk kzeledse

M ussolini befolysos szvetsgesre te tt szert


H itler szemlyben. Nm etorszg v o lt az egyetlen
allam, am ely tm og atta az olasz agresszit Etipia
ellen 1935-ben. Ezt kveten Nmetorszg s Olasz
orszg kzsen tm og att k Franco t b o rn o k nacionastit a spanyol kztrsasgiak elleni polgrhborban
1936-ban. Ugyanez v o k t b e r b e n l tre j tt a
Berlin-Rm a-tengely, am elyet egy hnappal ksbb
m egerstett a Nmetorszg, Olaszorszg s Japn
ltal alrt A n tiko m in te rn Paktum.

A felkel nap orszgban

Japnban 1931-ben katonai vezets vette t az


orszg irnytst, s azt a clt tzte maga el, hogy
zsit s a Csendes-cen trsgt egyetlen hatalmas
birodalom ban egyestse, am ely nyersanyagokkal s
munkaervel ltja el a szigetorszgot, valam int piaco
kat biztost szmra. U gyanebben az vben Japn
b e t rt Knba, s megszllta Mandzsrit. A japn had
sereg 1937 jliusban elfoglalta Nankingot, a knai fv
rost. A japn katonk t b b m in t 300 000 polgri
gyilkoltak le.

Japn 1937jliusban megtmadta Knt - ezzel kezdett vette


a japnok zsiai terjeszkedse. A knai katonk Pekingtl szakra,
a nagy falnl vrjk a japn csapatok rkezst.

1936. j l i u s - 1939. m rcius


1936j liu s b a n k it r a sp a n yol p o lg rh b o r , am elyben a

^ /

1936. augusztus 1 -1 6 .
Berlinben m egrendezik a XI. N y ri O lim p ia i Jtkokat. H itle r

kztrsasgi k o rm n y h a rc o l Francisco Franco t b o rn o k n a cio n alista

vrakozsaival ellenttben a j t k o k le g n a gyo b b szt rja egy sznes

hadserege ellen. A vres p o lg rh b o r t b b m in t 600 000 ld o z a to t

b r a m e rika i sportol, Jesse Owens volt, a k i ngy a ranyrm et

kvetelt. Franco gyzelm e az e u r p a i d ik ta t r k gyzelm e is volt.

szerzett, s ezzel alaposan r c fo lt a n ci fajelm letre.

1938. mrcius

Menetels a hborba

14-n ujjong
tmeg fogadta
a Bcsbe bevonul
Hitlert. Az osztrk
szrmazs nmet
kancellr ezutn
elltogatott
szlvrosba,
Braunau-am-lnn-be.

Hitler elsznta magt a hborra. Arra szmtva, hogy Franciaorszg


s Nagy-Britannia gysem fog kzbeavatkozni, 1938-ban a nci Nmetorszg
erszakos terjeszkedsbe kezdett, s ezzel hamarosan
az egsz vilgot hborba sodorta.

Az els szakasz: Ausztria


1938 elejn felersdtt az osztrk ncik propagan
dja, amely Ausztria Nmetorszghoz val csatlakoz
st srgette. Mrcius 12-n H itler parancsot a d o tt
Ausztria megszllsra - form li
san Seyss-lnquart osztrk kan
cellr krsre. Kimondtk az
Anschlussl (Ausztria N m et
orszghoz csatolst), amelyet
az prilisban ta rto tt npszava
zsokon m indkt orszgban a
lakossg 99 szzalka tm oga
to tt. A nyugati dem okrcik
tovbbra sem avatkoztak be.

A Die Woche cm nmet jsg 1938.


mrciusi szmnak cmlapja Ausztria
Nmetorszg egyeslst adta hrl.

1 9 3 6 -1 9 3 8
>Joszif Sztlin, az orosz ko m m u n ista p rt f titk ra

A mncheni konferencia

A csehszlovk llam terletn, m indenekeltt a


Szudta-vidken nagyszm nm et kisebbsg lt,
amely 1938-ban autonm it kvetelt magnak; ezt a
cseh korm ny elutastotta. Ezt kveten
mr a terlet Nmetorszghoz csatol
st srgettk. A terleti krdsek rende
zse rdekben 1938 szeptemberben
M nchenben Hitler, Mussolini, a francia
s az angol korm nyf (Daladier s
Chamberlain) trgyalasztalhoz ltek.
Utbbiak azt remltk, hogy elkerlhe
tik a hbort, ezrt beleegyeztek a
Szudta-vidk Nmetorszghoz csa
tolsba. M iutn 1939 mrciusban
Szlovkia kikiltotta fggetlensgt,
a nm et hadsereg elfoglalta Prgt
s a cseh-m orva terleteket: Cseh
szlovkia nem ltezett tbb.

1937. m rcius 21.


XI. Plus p p a M it b re n n e n d e r Sorge (g a g g o d a lo m m a l)

koncepcis pereket in d t sa j t p rtj n a k vezeti s a Vrs Hadsereg

kezdet e n ciklik j b a n e lt li a ncizm ust. A h a ta lo m a zo n n a l

tisztjei ellen. Tbbek k z tt azzal v d o lj k ket, h o g y e l ru lt k

reagl: a p a p o k n l h zku ta t st ta rta n a k, bezrjk a n yom dkat,

a Szovjetunit, s a n m e t nem ze tiszo cia list kn a k dolgoztak.

az o sztlyterm ekben a kereszt helyre H itle r kpm sa kerl.

FINNORSZG

NORVGIA

Stockholm

SZTORSZG

Moszkva

LETTORSZG

E.ROPA A MSODIK
.'UGHBOR

Riga
EDORSZI

E.STJN

Leningrad

Tallinn

Memi. LI NIA
Vilnius

I
Nmetorszg

SZOVJETUNI

Knigsberg

fs h a tolt terletei

n \l
6

IRORSZi

keletPOROSZORSZG

.Vars

HOLLANDIA

_ Nmetorszggal

. .'Amszterdam

LENGYELORSZG

x:.etsges llamok
NMETORSZG
CSEH-MORVA
PROTEKTORTUS

___Szovjetuni
:e m b u r g

-*egnemtmadsi

SZLOVKIA

^irzds Nmetorszggal)
. Budapest
Franciaorszggal

agy-Britannval

~:.etsges llamok

MAGYARORSZG

SVJC
Atlanti-cen

FRANCIAORSZG

Bukarest

Fekete-tenger

OLASZORSZG

Semleges llamok

JUGOSZLVIA

SPANYOLORSZG

TRKORSZG

Fldkzi-tenger
GRI

^ A hbor fel
A dem okratikus orszgok meghtrlsa kom oly aggodalm at keltett a
<is eurpai llam okban, amelyek gy teljes m rtkben kiszolgltatott vl
tak a diktatrkkal szemben. M iutn a Szovjetuni* vezetje, Joszif Sztlin
trgyalsokat kezdett Hitlerrel, Franciaorszg s Anglia szmra egyetlen
ehetsg knlkozott a hbor elkerlsre: ersnek s hatrozottnak kel
e ti m utatkozniuk. 1939 prilisban segtsget grtek a Nmetorszg ltal
fenyegetett llam oknak. Ugyanakkor trgyalsokat kezdtek Sztlinnal,
-iszen a szovjet szvetsg szmukra is d n t jelentsg volt.

JO SZIF SZTL/n/ 0 S79- I 95O)


Sztlin csupn epizdszerepet jtszott az
1917-es oktberi forradalomban, amely
nek eredmnyekppen Lenin hatalomra
kerlt. Lenin halla, 1924 utn azonban
megszerezte a
kommunista prt
s a szovjet
kormny veze

tst is. Minden

A nmet-szovjet paktum

hatalom Sztlin

1939. augusztus 23-n a hitleri Nmetorszg s a Szovjetuni m eg


nemtmadsi szerzdst rtak al. Sztlin a megllapodssal idt nyert, ra
dsul lehetv vlt, hogy orszga visszaszerezze 1918-ban elvesztett
terleteit (gy Lengyelorszg egy jelents rszt is). Hitler szmra a megl
lapods garantlta a ktfrontos hbor elkerlst, tovbb Nmetorszg
gy hozzjuthatott az orosz kolajhoz s ms nyersanyagokhoz. Mivel a
megllapods rvn m inden korbbinl nagyobb mozgstrrel rendelke
zett, s szm tott a nyugati dem okrcik jabb meghtrlsra, Hitler azt
kvetelte, hogy Lengyelorszg adja vissza Nmetorszgnak Danzig* vrost.

kezben ssz
pontosult.
Politikai ellen
feleitl megszabadult. A gulgokra az orosz munkatborokba - tbb milli
embert deportltak. 1934-tl kezdve
mdszeres tisztogatsok folytak a prt s
a hadsereg soraiban. Sztlin potencilis
rivlisait eltvoltottk a hatalombl.

93 8 . n o v e m b e r 9 -1 0 .

1939. m rcius 2 3 .

A zsidellenes p o g ro m * sorn a n cik Nm etorszg-szerte

Nm etorszg a n n e k t lja a litv n ia i M em e l vrost.

zsid tu la jd o n b a n lv zleteket t rn e k ssze s fo szta na k ki,

7939 p rilis b a n olasz csapatok szllnak p a rtra A lb n i b a n ;

zsin a g g ka t g y jta n a k fel. M in te g y szz zsid t m eglnek, kzel

a m e g h d to tt orszgot O laszorszghoz csatoljk. Kezdett veszi

hszezret le ta rt z ta tn a k . Ez v o lt az gynevezett kristlyjszaka''.

a n cik s az olasz fasisztk lta l k ve te lt le tt r" m eghdtsa.

A hbor
kezdete
Eurpban
1939. szeptember 3-n Nagy-Britannia s Franciaorszg hadat zent Nmetorszgnak, amely kt
nappal korbban megtmadta Lengyelorszgot.
Ezzel kezdett vette a msodik vilghbor.
A francia s az angol csapatok eleinte csak
vdekeztek. Segtsgnyjts nlkl nztk vgig
Lengyelorszg lerohanst s gyors veresgt.

A pnclos

Lengyelorszg lerohansa

hadosztlyok

H itler mr 1939 elejn kvetelte, hogy Lengyelorszg m o ndjon le


terlete egy rszrl a Nm et B irodalom * javra. Franciaorszg s NagyBritannia azonban rvette szvetsgest, hogy utastsa vissza a nm et
kvetelseket. A nm etek ezrt 1939. szeptem ber 1-jn hadzenet nlkl
m egtm adt k Lengyelorszgot. Rvid id alatt harapfogba szortottk
a lengyel hadsereget, am ely a nm et lgier, a Luftw affe* heves bom b
zsainak is ki v o lt tve. M ire a szovjetek szeptem ber 17-n bevonu ltak
Lengyelorszgba, a lengyel fegyveres e rket mr legyzte a nm et
W ehrm acht*. A le gy z tt orszgon kt szomszdja osztozott. Az osztoz
kods alapja az gynevezett M o lo to v -R ib b e n tro p -p a ktu m volt.

fontos szerepet jtszottak


a nmet villmhbors
tervekben. A pnclo
soknak kellett ttrnik
az ellensg frontvonalt,
majd elvgni a front
mgtt hzd
sszekttetsi vonalakat.
Ezenfell alkalmasak
voltak a gyalogsgi
elretrsek
tmogatsra is.

BL/TZKR/EG
A nmet hadvezets 1939-ben a pnc
losok, a gyalogsg s a lgier egyttes
alkalmazsn alapul gynevezett
villmhborkkal szmolt. Az egysgek
gpestse, a parancsok vgrehajtsnak
gyorsasga s az erk koncentrcija
lehetv tette, hogy a csapatok rvid id
alatt ttrjk az ellensg vdelmi vonalait.

1939. szeptember 1-jn nmet katonk


megnyitjk a lengyel hatrsorompt.

1939. n o v e m b e r 3 0 .
H A Szovjetuni m e g t m a d ja Finnorszgot, am ellyel szemben

1940. m rcius 20.


Az douard D aladier vezette francia korm ny lem ond, m iu t n

-f 'J/e:/ kvetelseket tmaszt. A ktszzszoros tlerben lv Vrs

a p a rla m e n ti kpviselk tbbsge m egvonja tle bizalm t. Az j

- : -sereg csak slyos vesztesgek rn tu d ja visszaszortani a hsiesen

korm nyf Paul Reynaud lesz, a ki eldje engedkeny p o litik j v a l

edekez finneket, de vgl 7940 m rciusra gyzelm et arat.

ellenttben h a t ro zo tt fellpst srget a nci Nm etorszggal szemben.

A furcsa hbor

A nyugati fro n to n 1939 szeptem bertl 1940


mjusig nem fo lyta k hadm veletek. A nm et tm a
dsokat elhalasztottk a rossz idjrs m iatt. A szvet
sges katonk m orljnak nem kedvezett a fro n to n
uralkod ttlensg. A francik nem rtettk, m i rt kel
lene harcolniuk, am ikor Lengyelorszg m r veresget
szenvedett, Franciaorszgot pe d ig nem t m a d t k
meg. Nm etorszgban a nci propaganda biztostotta
a lakossgot a kszbnll gyzelem rl.

A MAG/N/OT-V'ON/AL
Az 1920-as vek elejn meglmodott, m ajd az 1930-as
vekben kiptett Maginot-vona kpezte a francia vdelmi
stratgia alapjt. Ez a vdelmi vonal kis erdkbl s fld
alatti kazamatkbl llt (lsd a lenti kpen), amelyeket nagy
lerej gykkal erstettek meg. Az erdtett vonal feladata
266 000 halott s

lett volna, hogy megvdje a francia hatrt Svjctl Sedanig.

690 000 hadifogoly -

A nmetek ppen itt kszltek ttrni a francia frontot.

kt ht utn a lengyelek
szmra ez volt
a hbor mrlege.

Ellenttes stratgik

A szvetsgesek - akik a vdelm i stratgia fl


nyben h itte k - meg voltak rla gyzdve, hogy hossz
anyaghborra kell fel kszlnik. Taktikjuk nem vlto
zott az els vilghbor ta: a csapatokat szles fronton
szrtk szt, a harckocsikat s a replket pedig a gyaogsg kiszolglsra rendeltk. gy vltk, a gyzelem
biztostka a gazdasgi-anyagi flny, ezrt a francik
s a britek is id t akartak nyerni, hogy a gyarm ataikrl
szrmaz nyersanyagok segtsgvel javtsk csapataik
elltst, fegyverzetket s az utnptlst. A nm etek
ezzel szemben gyors hborra kszltek, am elyben az
ellensgre rvid id alatt d nt csapst mrnek. Ez volt
az gynevezett Blitzkrieg vagy villm hbor.

S fijr'

1940. prilis

1940. prilis

A nm etek Lengyelorszg terletn ltrehozzk az au sch w itzi

A h itle ri Nm etorszg m e g t m a d ja D n i t s Norvgit.

koncentrcis t b o rt. A szovjetek az lta lu k e lfo g la lt lengyel

D n ia m egszllsa m indssze egy n a p o t v e tt ignybe. Norvgia

te r le te krl a lakossg egy rszt keletre d e p ort lj k, K atynban

a p a rtra szll fran cia s b rit csa p a to k segtsgvel ellenllt,

pe d ig 10 000 e lfo g o tt lengyel k a to n a tis z te t vgeznek ki.

de j n iu s elejre a nm etek it t is gy ze lm e t arattak.

11

Villmhbor
nyugaton
A STUKA
BOMBZ

A nmet tmads nyolc hnap vrakozs utn,


1940. mjus 10-n hajnalban indult meg.
A meglepett s lass szvetsgesek nem voltak
kpesek ellenllni a nmet erknek.

A Junkers 87 Stuka zuhan


bombzknak meghatroz szerep
jutott a villmhborban. A vdekez
gyalogsg bombzsval az elretr pnclosokat tmogattk.
A replgpeket szirnval szereltk fel, amely zuhanrepls

A szemben ll erk

kzben lpett mkdsbe. Ennek vltse a katonkat


s a civileket egyarnt megflemltette.

1940 mjusban 135 nm et hadosztly llt szem


ben 104 francia s brit, valam int 22 belga hadosztllyal.
A francik azzal szmoltak, hogy a nm etek knytele
nek lesznek m egkerlni a M aginot-vonalat (lsd 1I. o l
dal) s az A rdenneket, ezrt Belgium fell fognak
tm adni. A legjobban felszerelt francia egysgek az
szaki hatron sorakoztak fel, hogy a nm et tmads
m egindulsakor azonnal behatolhassanak Belgiumba.

Luftwaffe* a katonai clpontok mellett bombzta az utakat s

l :

hidakat, st a lakossg megflemltse rdekben a lakott teleplseket

A nmet tmads
Az 1940. mjus 10-n m e g in d u lt nm et tmads
Hollandia s Belgium ellen irnyult. A W ehrm acht*
ejternys alakulatai hajnalban elfoglalt k az EbenEmael belga erdt, am ely kulcsszerepet j ts zh a to tt
volna a vdekezsben. A szvetsgesek benyom ulta k
Belgium ba, hogy m eglltsk a nm et e l renyom u
lst. Rotterdam mjus 14-i bombzsa t b b m in t ezer
polgri lakos let t kvetelte. A holland hadsereg
kapitullt. A belga s a b rit-fra n c ia erk knytelenek
voltak visszavonulni nyugat fel.

A N/MET HARCKOCSIK
A knny Panzer harckocsik vkony
pnclzattal s kis rmret fegyverzettel
rendelkeztek. Br gyengbbek voltak,
mint a hasonl francia harckocsik, mgis
hatkonyabbnak bizonyultak: a lgier
tmogatsval egyszerre, sszehangoltan
vetettk be ket az ellensges vonalak
ttrsre.

1940. m ju s 10.
N m et tm ads in d u l H o llandia, Belgium s Luxem burg

12

1940. m ju s 1 7 -2 0 .
i Franciaorszg szaki rszn, a zA isn e m egyben fekv

ellen. A n m e t hadvezets clja az volt, h o g y B elgium ba csalja

M o n tco rn e t s Crpy teleplsek kzelben a Charles de Gaulle

a legtkpesebb szvetsges csapatokat, m ikzben a n m e t ferk

ezredes vezette 4. pnclos h a d oszt lyn a k tm e n e tile g sikerl

az Ardenneken t t m a d ta k Franciaorszgra.

m e g llta n ia a n m e t pnclosok e l re n yo m u ls t n y u g a t fel.

t.

Frontttrs Sedannl

M ikzben a szvetsgesek b e n y o m u lta k Bel


giumba, 9 nm et pnclos hadosztly t rt elre az
Ardennek sr erdeiben. Mjus 13-n t b b szz Panzer
narckocsi* bukkant fel Sedan trsgben. A m eglepett
-'randk nem tu d t k feltartztatni a pnclosok tmadst. Nhny hadosztly visszavonult az orszg belseebe, mg msok fo lytattk a harcot, de nem sikerlt
sszefgg fro n to t kialaktaniuk. Mjus 21-n nhny
"m et pnclos mr a Somme torkolatt is elrte. A n
metek ezutn szaknak fordultak, s a bekertett sz
vetsges csapatokat Lili s D unkerque trsgbe
szortottk vissza. A belga hadsereg mjus 25-n letette
a fegyvert. A belga kirly, III. Lipt hrom nappal k
sbb alrta a fegyverszneti m egllapodst, m ikz
ben a belga korm ny Londonba m eneklt.

D E W O / T / N ' E 5-2.0
A gyors s j l felfegyverzett gp a msodik vilghbor legjobb
francia vadszreplgpe volt. 1940. mjus 10-n a francia
hadsereg ebbl a tpusbl csak 36 bevethet gppel rendelkezett.

1940. mjus 13-n a Wehrmacht els pnclos egysgei tkelnek


a Meuse folyn Sedan kzelben, amelyet a francik kirtettek.

m A dunkerque-i katlanban
Dunkerque-nl kerltek csapdba a legjobb fran
cia s b rit egysgek, m iutn az elretr nm et had
sereg mjus 23-n elrte a La Manche csatorna
partjt. Msnap Hitler lelltotta a nm et elrenyo
mulst, s folytatsra csak 26-n a d o tt parancsot.
Ez elegend id t biztostott a szvetsgeseknek,
hogy m egkezdjk a katonk tengeri ton t rt n
evakulst. Jnius 4-ig a folyam atos nm et lgit
madsok ellenre 335 000 katont sikerlt thajzni
Angliba. Ezt kveten a nm et hadsereg dlnek fo r
dult, s folytatta a hadjratot a M aginot-vonal
m entn felsorakoz francia csapatok ellen.

Az angolok s a francik minden


hadfelszerelsket a dunkerque-i parton hagytk,
mikzben behajztk csapataikat Anglia fel.

1940. m jus 2 3 .
i Az els n m e t pnclosok elrik a La M anche csatornt.

1940. j n iu s 5.
|p

1 A fran cia korm nyf, Paul Reynaud m eg h vja kabinetjbe

Ezzel teljesen bekertik a fra n c ia -b rit csapatokat. A be ke rte tt

Philippe Ptain m arsallt, a ve rd u n i gyztest, h o g y b to rs g o t ntsn

szvetsgeseket a n m e t lgier s gyalogsg t m a d sa i sjtjk.

a francikba. A t b o rn o kk e l l p te te tt de G aulle a Hadgy-

A n m e t pnclosok dl fel h a la d n a k tovbb.

m in iszt riu m b a n kap helyettes lla m titk ri posztot.

13

Veresg
s zrzavar
1940 jniusban Franciaorszg
t rtn elm n ek legkiltstalanabb
napjait lte. A nmet csapatok
megszlltk az orszg szaki rszt,
mikzben a tmegesen menekl
polgri lakossg elznltte
az orszgutakat...

Menekl polgri lakosok 1940 nyarn.

Menekl civilek
A lakossg meneklse mr a belgium i harcok ide
jn m egkezddtt, s rvid id alatt drmai mreteket
lttt. A tmadsoktl s a bom bzk szirnitl megr
m lt lakossg elznltte az orszgutakat. Az emberek
- egyesek kzikocsikkal, msok batyuval a kezkben elhagytk otthonaikat. A frfiakbl, nkbl, gyerekekbl
s idsekbl ll tm eg m egprblt feljutni a tlzsfolt
vonatokra, mikzben a nmetek mr az llomsokat s a
vastvonalakat bom bztk. M enekltek a harcok, a
bombzsok s a nm etek ell, akik hadifoglyokat s
tszokat vgeztek ki, nket erszakoltak meg, s foszto
gattak. Az ltalnos pnikban a vgskig kim erlt kato
nk is csatlakoztak a meneklkhz.

Menekl kormny

Az ltalnos rettegs s zrzavar kzepette, m ikz


ben sszeomlott a hadsereg, s 8 m illi civil indult
tnak, hogy dlre m enekljn, a korm ny is elhagyta
Prizst. Elszr Tours, majd Bordeaux vrosba teleplt
t. A kztisztviselk, a csendrk s a tzoltk szintn
elhagytk a vrosokat. Franciaorszgon rr lett a kosz.
A nmetek bombztk a menekl lakosokat s a vrosokat is, ahol
a civilek menedket kerestek. A kpen Caas vrosa lthat
egy lgitmadst kveten.

1940. j n iu s 9.

1940. j n iu s 10.

Paul Reynaud utastsra de Gaulle t b o rn o k Londonba

Olaszorszg h a d a t zen F ranciaorszgnak s Nagy-

u tazik, h o g y erstst krjen s a RAF* (Brit K irlyi Lgier) segtsgt.

14

B rita n n i na k. A fra n ci k az A lp o kb a n veresget m rnek a szm beli

De Gaulle egyetlen p illa n a tig sem v o lt h a jla n d tu d o m su l venni

flnyben lv olasz hadseregre. A fra n c ia -o la s z h a t r m entn

Franciaorszg veresgt.

d e m ilita riz lt vezet ltesl.

ltalnos visszavonuls
Dunkerque utn a francia hadsereg a Somrme, az Oise s az Aisne
*olyk m entn prblt meg j vdelm i vonalat kipteni, a nm etek jnius
5-n azonban ttrt k a francia fron tot. A francik ekkor mr hromszoros
: Je r ellen harcoltak. Jnius 12-n a francia hadvezets kiadta a parancsot
az ltalnos visszavonulsra. Prizsba, am elyet nylt vrosnak* nyilvntot:ak, jnius 14-n vonultak be a nmetek. A harcok tovbb fo lyta t d ta k a
M aginot-vonal s a Loire m entn, valam int a jnius 10-n hadba lp ola
szok ellen az Alpokban. Az j korm nyf, Ptain marsall arra a dntsre
jto tt, hogy be kell szntetni az ellenllst.

Mindenki meneklt\
a francia katonk
pedig tzezrvel estek
fogsgba. Szmukra
a hadifogsg
vgtelennek tn
menetelssel kezddtt
a nmetorszgi
hadifogolytborok fel.

A fegyversznet alrsa

Jnius 17-n dlutn fl egykor Ptain rdibeszdben szltotta fel a


francia csapatokat a harcok beszntetsre, a nm etektl pedig fegyver
szneti* felttelek kzzttelt krte. A fegyversznetet j n iu s 22-n rtk
al Rethondes-ban. Nem egszen ht ht alatt 1,8 m illi francia katona
<erlt hadifogsgba, 92 000 m eghalt, 225 000 pedig megsebeslt. Tbb
ezer civil vesztette lett. A fegyversznet felttelei nagyon szigorak vo l
tak: a francia hadsereg ltszmt 100 000 fre cskkentettk, a hadiflotta
nem hajzhatott ki a kiktkbl, s a francia llam nak kellett fizetnie a
te r le t n llom soz m egszll erk elltsnak m inden kltsgt.
A nm etek ht znra osztottk Franciaorszgot (lsd 16-17. oldal). NagyBritannia egyedl folytatta a harcot a nci Nmetorszg ellen.

1940. j n iu s 14.
A nm etek be vo nu ln a k Prizsba. A fran cia k o rm n y j n iu s

A KTELESSGTUDS
PLDJA
A franciaorszgi Chartres-ban csupn
a megye prefektusa, Jean Moulin
maradt a helyn. Megtagadta
a visszavonulst elrendel parancs
vgrehajtst, s fellltott egy
elsseglynyjt kzpontot, ahol
ellttk az orszg szaki rszbl
s a fvrosbl rkez meneklteket.

A fegyversznet alrsra Rethondes-ban kerlt


sor, ugyanabban a vasti kocsiban, ahol az 1918-as
veresget kveten a nmetek alrtk
a fegyverlettelrl szl megllapodst. Hitler
tudatosan vlasztotta ezt a helysznt: gy akart
visszavgni az els vilghbor utn
elszenvedett megalztatsrt".

1940. j n iu s 16.
A fra n cia korm nyf, Paul Reynaud lem ond. A helybe lp

10-n h a g y ta el a fvrost, a h o n n a n a lakossg n a g y rsze szintn

Ptain m a rsa ll a zo n n a l fegyversznetet kr. A fran cia veresg

dlre m eneklt. Prizst nylt, vagyis k a to n a i ervel nem vdett


vross n yilv n to tt k .

az 1870 ta fennll, p a rla m e n t ris d e m o kr ci ra p l h a rm a d ik


kztrsasg bu k st jelentette.

HOLLA1

La Manche csatorna

m m m

Hitler remlte, hogy a kiterjedt gyarmatbirodalommal


s ers hadiflottval
rendelkez Franciaorszg
hbors rszvtele
1940 jniusban vget rt.
A nmet hadsereg ltal megszllt
terletek s a szabad zna kztt
demarkcis vonalat jelltek ki.
Franciaorszgot ht znra osztottk.

Amiens

Rennes

l.CS

Tours

Poitiers

Bourges

Atanti-cen
F r a n c ia o r s z g a z 1 94 0. j n iu s 2 2 - i
FEGYVERSZNET UTN

mmmi

Demarkcis vonal
Nmetek ltal megszllt terlet;

ClermontFerrand

1942 novembertl szaki znnak


nevezik
Francia fennhatsg alatt ll terlet:
szabad vagy dli zna
Elklntett szakkeleti terletek
A brsszeli nmet katonai kormnyz
Toulouse

fennhatsga al tartoz tiltott terlet"

Montpellier
A Nmet Birodalomhoz csatolt
Elzsz-Lotaringia

Marseil

Toulon

A fegyversznetet kveten olaszok


ltal megszllt terlet
Az olasz megszlls hatra

SPANYOLORSZAC

1942 novembertl
Fldkzi-tenger
j

Tiltott parti zna

1940. j liu s 3.
C hurchill a tt l ta rto tt, h o g y a Mers el-Kbirnl (Algria)
llom soz francia flo tta a nm etek kezre kerl. A Royal N avy ezrt

16

1940. j liu s
1mile M uselier adm irlis, a Szabad Francia Erk lgi
s te n ge ri erinek parancsnoka a lo ta rin g ia i keresztet vlasztja

t m a d st in d to tt ellene. A francia h a j k tbbsgt elsllyesztettk,

egysgei szim b lum u l. A kk a la p o n vrs lo ta rin g ia i kereszt

m ikzben 1297 francia tengersz is lett vesztette.

a n ci horogkereszt elleni k zd e lm e t szim bolizlta.

A demarkcis vonal

NMETORSZG

A fegyverszneti m egllapods rtelm ben a dem arkcis von al


t l szakra s nyugatra fekv terleteket" nm et csapatok szlltk meg.
Az 1200 km hossz dem arkcis vonal a svjci hatrtl Spanyolorszgig
hzdott. Kettszelte Franciaorszgot, s tizenhrom m egyt v g o tt kett.

Ausweis!

1940 augusztusban a megszllt


Franciaorszgban szigor m enlevl
rendszert vezettek be. A nm etek ltal
killtott igazolvnyokhoz - amelyeket
Ausweisnek neveztek - nemkvnatos"
szemlyek, m indenekeltt zsidk nem
ju th a tta k hozz. A demarkcis vonalon
thalad vonatokon szigoran ellenriz
tk a menleveleket.

- - mark

Stuttgart

O \ t) 1

u r .|>assT
yus.se*'
, , r

- jU 3 3< *

rn :j,o*
. a,.!' '* 1
st*> , i. 1' i '

itt

II

*&

U.
.untd*) '
,tit

B aden

A H E TE D IK ZOn/A
Elzsz s a Mosel-vidk 1918-ig
a Nmet Birodalomhoz tartoztak.
A ncik birodalmi terletnek"
tekintettk ezeket a tartomnyokat,
ezrt 1940 augusztusban
Nmetorszghoz csatoltk Fels-Rajna,
Als-Rajna s Mosel megyket. Elzsz
Baden, Mosel pedig Westmark
tartomny rsze lett. 1940 oktbertl
tbb tzezer nemkvnatosnak
nyilvntott elzszit ztek el
lakhelykrl, akiket rszben nmet
telepesekkel ptoltak.

OLASZORSZG

.uvucucn uwwraii*

. '
is iw
fSS.
' j r

A znk

tkS| >
Az szaki m egszllt zna, am ely
Is jottt!;
Prizst s krnykt is magban foglalta, a
franciaorszgi nm et katonai vezets fenn
hatsga alatt llt. Br a Vichy-korm ny
hatalma ide is kiterjedt, a nm etek m e g tilto t
tk a kormnyszervek visszatrst Prizsba.
A dli, gynevezett szabad znt a fran
/I menlevelekhez nehz volt
cia korm ny irnytotta. A nm etek itt hivata
hozzjutni. Nlklk nem lehetett
egyik znbl a msikba utazni.
losan semmifle jogkrrel nem rendelkeztek.
A tilto tt parti zna a La Manche csatorna
s az A tlanti-cen teljes francia partvidkre kiterjedt. Szlessge 15 s
50 km kztt vltozott. Csak a helyi lakosok s a m egfelel menlevllel ren
delkezk lphettek be erre a terletre.
Az szaki s a Calais krnykn fekv m egyket hbors terletnek
nyilvntottk, s a brsszeli nm et katonai hatsgok kzvetlen irnytsa
al helyeztk. A te r le te t 1941 elejig teljesen kln kezeltk, a Vichy-korm nynak csak ekkor sikerlt nvlegesen kiterjesztenie r hatskrt.
Gyakorlatilag a nm etek ezt a te r le te t is elcsatoltk Franciaorszgtl.
Az sszes szakkeleti megye tilto tt znnak szm tott, a nm etek
ugyanis a B irodalom hoz* akartk csatolni ezeket a terleteket. A francia
kzigazgatst m inim lisra cskkentettk, st mg az ideutazst is m egne
heztettk. A m enekltek sem t rh e tte k vissza lakhelykre.
Az olaszok ltal m egszllt zna a G enfi-ttl a Fldkzi-tengerig te r
je d t. Tnyleges katonai megszlls al valjban csak egyes rszei kerltek.

1940. augusztus

1940. augusztus vge

De G aulle t b o rn o k L o n d o n b l p r b lja m egszervezni a

A fra n ci k knytelenek in d o k n a i k a to n a i t m a szp o n to ka t

francia ellenllst. Szabad Franciaorszg elnevezs m o zg a lm n a k

te n g e d n i a ja p n o k n a k . A ja p n o k fegyveres tm a d ssa l

k ld tte i tito k b a n a m eg sz llt Franciaorszgba utaznak, h o g y

fenyegetznek, a fra n ci k p e d ig nem akarnak, ille tve nem tu d na k

felvegyk a ka p c s o la to t a he lyi ellenllkkal.

egy ja b b zsiai hadszntren is harcolni.

17

A Szabad Franciaorszg
De Gaulle tbornok, aki 1940. jnius 5. s 16. kztt a francia
kormny tagja volt, nem fogadta el a veresget, ezrt Londonba
utazott, hogy a britekkel egytt folytassa a harcot. Jnius 18-n
rdibeszdben szltotta fel a francikat az ellenllsra, s letre
hvta a Szabad Franciaorszg mozgalmat.

49 vesen belevgtam a kalandba" - rta


de Gaulle hbors emlkirataiban.

PE GAULLE TBOR/s/OK
(1 09 0-19 70 )
Charles de Gaulle Lille-ben szletett,
patrita katolikus csaldban. A katonai

A jnius 18-i felhvs

1940. j n iu s 18-n a BBC


rdiadn keresztl de Gaulle
felhvst intzett francia h o n fi
trsaihoz. A harcot fo lyta tn i kell,
b rm i t rt n j k is, a francia
ellenlls lngjnak nem szabad
kialudnia, s nem is fog kialudni".
Noha Franciaorszgban, am elyet
1940 jniusban a teljes kosz je l
lem zett, a london i felhvs szinte
sem m ilyen hatst nem rt el, a
rdibeszd nagy je le n t s g
volt. De Gaulle m egjsolta a hbo
r elhzdst s vilgm retv
vlst. Az idk folyam n a Szabad
Franciaorszg hangja s de Gaulle
az ellenlls jelkpeiv vltak.

ATOUS LES FBANCA1S


D es g o u v e in a n ts
Danjnue, o u b lian t
c a p itu le r, c d a n t a *
's e rv itude.
l'hoxineur,
pays ;
Cependant, nen

V u n iv e r s

Voil pourqu1 je c s>un ir m oi d a n s


^ ' ' ilsd ^ s \resaVcrifice et dans Vesprance.
vac

VIVEU FRANC!
GENERAL DE GAULLE

plyt vlasztotta; felvtelt nyert a SaintA plakton, amelyet kzztettek London


ondon

Cyr katonai akadmira. Az akadmia


elvgzst kveten az Arras-ban

cette guerre est

Rien n'est Pe r h S d m s
libre,
ne mierre moncuale.
encore donne.
des
i me s|L a s ej.io n50jt
t 1ennen>i_ nforces
n x , ces foxces e c
prsenteII a la
M E & S a s l bert e . sa

utcin, de Gaulle tbornok rdibeszdnek


dnek

18 Jun 1940

UHDQR.

ishat.
rvidtett vltozata olvashat.

llomsoz 33. gyalogsgi ezredhez


helyeztk, amelynek Ptain ezredes volt
a parancsnoka. Az els vilghborban
hromszor sebeslt meg, 1916-ban
Verdunnl pedig fogsgba esett. 1934-ben
jelent meg A hivatsos hadsereg fel cm
mve, amelyben a pnclosok szereprl
rt egy eljvend modern hborban.
1940. mjus-jnius folyamn
a 4. pnclos hadosztly vezetjeknt
tntette ki magt. Jnius elejn kapta meg
a dandrtbornoki kinevezst, majd
helyettes llamtitkr lett Paul Reynaud
kormnynak hadgyminisztriumban.

Egy maroknyi nkntes

De Gaulle tb o rn o kn a k nem sikerlt m egnyernie az gy t m o g a t


sra sem fo n to s p o litik u s o k a t, sem magas rang ka to n a tiszte ke t.
Angliban, ahol t b b ezer N orvgibl s D unkerque-bl evakult francia
katona ta rt zko d o tt, mindssze ktezer francia katona d n t tt gy, hogy
a m egszllt Franciaorszgba val visszatrs helyett inkbb de G aulle-t s
az ellenllst vlasztja. Az elszigeteltsg s a kiltstalan helyzet dacra
de Gaulle m in d e n t m e g te tt annak rdekben, hogy Franciaorszg fo ly
tassa a harcot. 1940. j liu s 14-n a Szabad Francia Erk (SZFE) m e g ta rto t
tk els felvonulsukat Londonban. Augusztus 7-n a b rit korm ny
a szabad francik vezetjnek" ism erte el a t b ornoko t.

1940. szeptem b er

1940. szeptem b er 25.

A n m e t l g it m a d so k idejn a lo n d o n i lakossg a

De G aulle t b o rn o k k u d a rco t v a ll D akarban, a m ik o r

m etr b a n keres m enedket. M iu t n m egkezddnek az jszakai

Francia N yu g a t-A frika lla m a it p r b lja m eg n ye rn i az ellenlls

bom bzsok, a lo n d o n ia k m r kora d lu t n sorban lln a k

gynek. szak-Afrikhoz h a so nla n ez a te r le t is a Vichy-korm ny

a m e tr le j ra to k eltt. A m etrszerelvnyek nem kzlekednek.

o ld a l n m arad, nem csatlakozik de Gaulle m ozgalm hoz.

Leclerc ezredes

A mozgalomhoz csatlakoz gyarmatok

fogadja
de Caulle-t a

A francia gyarm atbirodalom t b b tagja: az j-Hebridk, j-Kalednia,


az indiai francia terletek s Tahiti a harc folytatsa m ellett d n t tt; ezek az
llamok csatlakoztak de Gaulle-hoz. Afrikban Flix bou kormnyznak
sikerlt Csdot a Szabad Franciaorszg m ozgalom mell lltania - Csd pl
djt gyakorlatilag a teljes Egyenlti Francia Afrika kvette. Ez vo lt a Szabad
Franciaorszg els nagy sikere. 1940. oktber 27-n de Gaulle m egalaktot
ta a Gyarmati Vdelmi Tancsot, am ely egyfajta korm nyknt m kdtt.
Churchill is elismerte, hogy ez a szervezet kpviseli a hborban ll
Franciaorszg rdekeit. 1940. novem ber 9-n Philippe Leclerc ezredes fegy
veres ervel lltotta G abont a m ozgalom mell. A Szabad Franciaorszg
im m r rendelkezett terlettel, kormnyzattal s hadsereggel is.

kameruni Douaiban,
miutn a tbornok
a terlet kormnybiztosnak nevezte ki
Leclerc-t.

Csd kormnyzja,
Flix bou
1940 jliusban vette
fel a kapcsolatot
de Gaulle tbornokkal.

A kpen lthat
fiatal n, aki
nknt jelentkezett a
szabad francik kz,
ppen lni tanul
Angliban.

IgyyV 1940. s zep tem b er 2 7 .

1940. o k t b e r 3.

F ranciaorszgban k ih ird e tik az els, zsidkra vonatkoz

Japn, N m etorszg s Olaszorszg a l rja a h ro m h a ta lm i

egyezmnyt, am elyben m e g lla p o d n a k a vil g felosztsrl s az

rendeletet: Z sid az, a kin e k h ro m nagyszlje zsid szrm azs

egym snak n y jta n d klcsns segtsgrl kls t m a d s esetn.

volt, vagy kt nagyszlje zsid szrm azs volt, s hzastrsa is

M agyarorszg 1940 novem berben csatlakozik az egyezmnyhez.

zsid." A z t nem h a tro zz k meg, h o g y m it je le n t a zsid szrmazs''.

Az angliai csata
1940 jliusban az angolok egyedl maradtak a nmetek ellen vvott hborban. A helyzet nem sok
jval kecsegtetett, de Winston Churchill brit miniszterelnk, aki visszautastott mindenfle
alkudozst Hitlerrel, remnyt adott az embereknek. Hitler elrendelte a brit szigetek elleni invzit,
azonban ehhez elszr is biztostania kellett a La Manche csatorna feletti lgi flnyt.
< A Luftwaffe sznre lp
Nacjy-Britanniban
1940.
augusztus 2-n H itler elhatroz
ta, hogy fokozza az Anglia elleni tmadsokat.
A nm etek m integy hromezer replgpet
vontak ssze a francia s belga repltereken.
A Luftw affe* els nagy tmadsra augusztus
13-n kerlt sor, a Sas napjn". A nm etek
45 replgpet vesztettek, mg a britek csak 13-at.
Augusztus 15-n a nm etek 1790 bevetst teljestettek,
s 75 gpet vesztettek, szemben az angolok 34 leltt
gpvel. Augusztus folyam n a Royal Air Force-nak*
(RAF) nap m in t nap szembe kellett szllnia a nm et t
madsokkal. M indkt oldalon jelentsek voltak a vesz
tesgek. A RAF mr ereje vgn jrt, de a nm et lgier
is m egsnylette a folyam atos tmadsokat.

H E N K EL III
A nmetek elssorban ezt a bombzt hasznltk az angliai
csata idejn. Gyors s megbzhat, azonban gyengn felfegy
verzett tpus volt, gy knny prdt jelentett a brit Spitfire s
Hurricane vadszgpeknek. A Heinkel 111 ksbb szolglt
Jugoszlviban, Grgorszgban s Oroszorszgban is.

SP/TF/RE
A Supermarine Spitfire (tzokd) a msodik vilghbor
leghresebb brit vadszreplgpe volt. Ezeknek a gpeknek
is ksznhet, hogy a britek megnyertk az angliai
csatt. A tbb mint 650 km/h
vgsebessg, kt gpgyval s ngy
gppuskval felszerelt vadszgpet
a vilghbor minden
frontjn bevetettk.

A clpont: London

Egy Berlin ellen in t ze tt lgitm ads m ia tt H itler


m e g to rl akcit rendelt el az angol polgri lakossg
ellen. Szeptem ber 7-n a nm et lgier bom bzni
kezdte Londont. A lgitm adsok clja az volt, hogy
m e g f le m lts k s dem o ra liz lj k
a lakossgot. 1940 szeptem berben
a nm etek 7000 tonna b o m b t d o b
tak Londonra - 7000 em ber m eghalt,
10
000 m egsebeslt. Szeptem ber 15m r a kegyelem d fsre" kszltek: 250
bom bzval s 700 vadszgppel in d to tta k
tm adst. A zonban a radaroknak, v a la m in t
a gyors Spitfire vadszgpeknek ksznhet
en a b rite k m e g h i sto tt k a Luftw affe rem lt
gyzelm t.

1940. o kt b e r

1940. o k t b e r 16.

Charles (Charlie) Chaplin D ik t to r cm film je n a g y s ik e rt

A nm etek g e tt t ltestenek a m eg sz llt Lengyelorszg

a ra t az Egyeslt lla m o kb a n . A film egy zsid r l s egy d ik t to rr l

fvrosban, Varsban: egy fa la kka l k r lz rt vrosrszben g y jtik

szl, a k i ksrtetiesen h a s o n lt Hitlerre. C haplin film je a fasizm ussal

ssze a zsid lakosokat. N ovem ber 15-n a g e ttt, am elyben 400 000

szemben, a bke m e lle tt fo g la lt llst.

e m b e rt zs fo ln a k ssze, elzrjk a vros t b b i rsztl.

A nmet lgitmadsok

1940.
szeptember 17-n Hitler parancsot a d o tt a
egsrbben la ko tt b rit te r le te k bombzsra.
Egyetlen jszaka alatt, oktber 15-n 380 tonna hagyo
mnyos s 70 000 darab g y jt b o m b t d o b ta k
_ondonra. Egy hnappal ksbb ms nagyvrosok
.vetkeztek: Birm ingham , S outham pton, Glasgow...
Coventry vrost 1940. novem ber 14-n
a flddel te tt k egyenlv. Az 1941.
mjus 10-rl 11-re virrad jszakn
vgrehajtott, London elleni lgitm a
ds nyomn hatalmas tzvsz puszt
to tt a vrosban, s hromezer em ber
vesztette lett. Ezt kveten mr
nem kerlt sor nagyobb tm ad
sokra, mivel a Luftwaffe egysgeit
tcsoportostottk keletre, a Szovjet
uni* elleni hadjratra. Az angliai csata
vget rt. A nm et tm adsok sorn
43 000 em ber halt meg, 250 000 pedig
megsebeslt.

Az angol piltk teljestettk feladatukat:


Hitler knytelen volt lemondani
a Nagy-Britannia elleni invzirl.

Ktelkben repl nmet


Heinkei 111-es bombzk ton

Nagy-Britannia tbb nagyvrost slyos vesztesg rte a nmet

Nagy-Britannia fel.

lgitmadsok sorn, amelyek tbb ezer polgri lakos lett


kveteltk. Sokan az sszeoml hzak romjai kztt leltk hallukat.

jg7 1940. o k t b e r 24.


lg

Ptain m a rsa ll s A d o lf H itle r M o n to ire vrosban tallkoznak.

i i, ,

1940. o k t b e r 28.
Olaszorszg az 1939-ben e lfo g la lt A lb n ia fe l l m e g t m a d ja

Kzfogsuk teszi h ivataloss Vichy-Franciaorszg s a n ci

G rgorszgot. A g r g ka to n k, n o h a j v a l kevesebben vannak,

Nm etorszg k z tti ko lla b o r ci t. (Ptain ko rm n y n a k szkhelye

slyos vesztesgeket o koznak az olasz hadseregnek, a m e ly kt h t

Vichy volt, a hres frdvros.)

m lva visszavonulsra knyszerl.

A Vichy-Franciaorszg
1940. jlius 10-n a legyztt Franciaorszgban j politikai rendszer jtt ltre. A Vichy vrosban
lsez szentus s a kpviselhz minden hatalmat Ptain marsallra ruhzott. Ptain feladata lett
az j alkotmny kidolgozsa, amely biztostja a Munka, a Csald s a Haza jogait".
Ez a harmadik kztrsasg vgt jelentette.

A verduni hs 1940. jnius 16-n, 84 vesen lett kormnyf. Msnap


felszltotta a francia hadsereget, hogy szntesse be az ellenllst. Jlius
10-n llamfi felhatalmazst kapott a kpvisel
hztl. A katonai veresg s a nmet megszlls
M unka, Csald, Haza"

Ptain marsall, az j llamf elhatrozta, hogy


intellektulisan s erklcsi tren is felemeli" Franciaorszgot.
Nemzeti forradalmat" hirdetett, amelyet a munka, a csald s
a haza hagyomnyos rtkeire alapozott, mint olyan rtkekre,
amelyek biztostjk a francia nemzet egysgt s nagysgt".
Az j rendszer, amely a kormny szkhelyrl, Vichyrl kapta
a nevt, semmibe vette a Szabadsg, egyenlsg, testvrisg"
jelmondatban megtestesl kztrsasgi alapelveket. A Vichy-

kvetkeztben elllt helyzetet arra hasznlta


fel, hogy j, tekintlyuralmi politikai rendszert
honon ltre. Ptain s kormnyfi
megegyezsre trekedtek a megszllkkal,
egyttmkdtek a ncikkal. Br a nmetek
nem kveteltk, s cserbe semmilyen
engedmnyt nem adtak, a Vichy-kormny
elszntan ldzte a zsidkat s az ellenllkat.

rendszer trsadalmi elkpzelsei sokban hasonltottak


a fasiszta* ideolgira.

19 4 0 vge

1941. ja n u r

London a szabad Eurpa fvrosv vlik. A b rit fvros

O iivie r Messiaen fran cia zeneszerz s org o n ista

fo g a d ja be az e u r p a i orszgok - Lengyelorszg, Csehszlovkia,

h a d ifo g o ly k n t k e r lt Lengyelorszgba. A zeneszeret

Norvgia, Belgium , H o lla n d ia - e m igr ci b a knyszerl ko rm n y a it

t b orp a ra n csn o kn a k ksznheten - t b b fo g o lyt rs va l e g y tt -

s ura lko d it, t b be k k z tt a h o lla n d Vilm a kir lyn t.

koncerten a d h a tta el K v a rte tt az id k v g e zet re cm m vt.

y\

j a c q u o

E g y t e k in t l y e l v s a n t is z e m it a k o r m n y z a t i r e n d s z e r

Franciaorszgban megsznt az ltalnos vlasztjog. A politikai


ellenzket felszmoltk, a szakszervezeteket feloszlattk, a sajtt llami
ellenrzs al vontk. A nemzet felemelse" szksgszeren egytt jrt
a franciaellenes elemek'' eltvoltsval. Ennek jegyben feloszlattk
a szabadkmves pholyokat, s tmegesen tartztattk le a kommunistkat.
Az j rendszer faji diszkrimincit is alkalmazott: fellvizsgltk az 1927 ta
elnyert francia llampolgrsgokat, s 1940. oktber 3-n a zsid lakosokra
vonatkoz rendeletet adtak ki. A zsidk msodrend llampolgrokk vltak,
s fokozatosan minden joguktl megfosztottk ket.

S T E M B R E

O C T O B R E

e x p o s it io n

J L E J U IF c
ET LA FRANCE
A FRANCIA MlLCIA
Az 1943 janurjban Joseph Darnand vezetsvel rendfenntart erknt
ltrehozott Milcia szintn azt jelezte: a Vichy-rendszer szinte mindenben ksz
egyttmkdni a ncikkal. A milicistk hajtvadszatot indtottak az ellenllk
s a zsidk ellen, foglyaikat megknoztk, szmos kivgzst hajtottak vgre.

A Z IFJSG NEVELSE

A kormnyzat nagy slyt helyezett a fiatalok megnyersre. Az ifj


sgot gy kellett nevelni, hogy igazsgosan gondolkodjon, s engedelmes
kedjen". 1940-tl kezdve ebbl a clbl klnbz szervezeteket hoztak ltre
a szabad znban. A Franciaorszg Trsai elnevezs mozgalom a 15 s 20 v
kztti fiatalokat fogta ssze. Bellk igyekeztek kinevelni a nemzeti
forradalom" lcsapatt. Hogy megszilrdtsk az ifjsgban a munka s a haza
szeretett, kzrdek munkavgzsre (mezgazdasgi munkkra, tptsekre
stb.) veznyeltk ki ket. A hsz v krli fik nyolchnapos katonai
kikpzsben rszesltek az Ifjsgi Mhelyek nev mozgalom keretein bell.

1941. m rcius
A n m e t csa p a to k a b o lg r ko rm n y fe lh a ta lm a z s va l

1941. m rcius 11.


A z Egyeslt lla m o k kongresszusa m egszavazza a klcsn

oe h ato ln a k B u lg ria terletre. A S zovjetuni* b a r ts g ta la n

b rle ti trvnyt. Ez lehetv teszi Roosevelt e ln k szm ra, h ogy

gesztusknt rtkeli a n m e t lpst, N a g y-B rita n n ia pedig

h a d ia n y a g o t ju tta s s o n a zo kn ak az orszgoknak, am elyek vdelm t

m egszaktja d ip lo m c ia i ka p cso la ta it Bulgrival.

fo n to sn a k tlik az a m e rika i rdekek szem pontjbl.

Katonk s egyenruhk
1939 s 1945 kztt az eurpai, afrikai s zsiai frontokon a hadban ll nemzetek
katoninak egyenruhi jl felismerhetk voltak jellegzetes szneik
s a hozzjuk tartoz, eltr formj sisakok alapjn.

Az

1 9 4 0 - es s z r s "

A francia katonk
egyenruhja az 1920-as vek ta
nem az els vilghbor idejn
hasznlt vilgoskk, hanem keki

A NMET

szn volt. Az ltzk, amely nyron

g yalogos

nem szellztt jl, tlen pedig nem

Az 1940-es nmet tbori

vdett a hideg ellen, nehz volt s

egyenruha feldgrau, azaz tbori szrke"


volt. A ruha tvzte a nmet katonai

knyelmetlen. Az 1915-s Adrin"

hagyomnyokat s a knyelmet.

sisakot az 1920-as vek vgn

Az 1916-ban bevezetett aclsisakot

mdostottk.

1935-ben mdostottk.

A Z ANGOL SIVATAGI PATKNY"

A sivatagban az angolok a vilgos,


A BELGA KATONA

srgs keki szn egyenruht rszestettk

Tvolrl francinak

elnyben. A rvidnadrg s a zokni

tnhetett, mivel a sisak

Montgomery tbornok 8. hadseregnek

megegyezett a francik Adrian-

ksznheten vlt hress. A sivatagi

modelljvel, amelyre csupn

patknyok" ebben az egyenruhban

a belga kirlyi oroszlnt illesztettk

harcoltak a Rommel tbornok vezette

r. Az egyenruha szne viszont

nmet Afrikakorps* ellen.

tipikusan angol: zldes keki.

7947. m rcius

1941. m ju s 2 0 .

A b rit m u n k a g y i m in isztriu m m ozgstja a nket.

Tbb ezer ejternys ledobsval s csapatszllt

A f rfia k teherm entestse rdekben n k lln a k m un k b a azokban

vito rlz g p e k rkezsvel kezdett veszi a M erkur-hadm velet,

a m unkakrkben, am elyeket kpesek elvgezni. p rilis t l kezdve

Krta n m e t megszllsa. A n m e t csa p a to k elzik a szigetet vd

a n k fokozatosan fe lv ltj k a f rfia k a t a h a d iip a ri zem ekben is.

b rit erket. Eurpa le g n a gyo b b rsze n m e t fe n nh a t s g a l kerl.

A z o ro sz kat o n a

A szovjet katonk

JvLy

hossz kabtot hordtak,


AZ AMERIKAI

V i_ W

TENGERSZGYALOGOS

amelynek kihajthat gallrjn


a fegyvernemet s a tulajdonos
rangfokozatt is jeleztk.

Az M l sisakot lcz vszonszvet

Felszerelsk egy a tltnytart

bortja, a tbori egyenruha pedig

felerstsre is szolgl vbl

egyben harci ltzkknt is szolgl.

s egy keki szn vszon

Az olajzld zubbony bal zsebn az USMC

oldaltskbl llt. Mivel

(United States Marn Corps, vagyis

a Szovjetuniban* gyrtott

Egyeslt llamok Tengerszgyalogsga)

szvetek s brk igen gyenge

felirat olvashat. A tengerszgyalogosok

minsgek voltak, a katonk

nadrgjukat a lbszrvd fl hztk,

gyakran szedett-vedett, ssze

hogy nagyobb vdelmet nyjtson

nem ill ruhadarabokat hordtak;

a dzsungel forrsga s a nedvessg ellen.

pldul a nmet egyenruha


darabjait vagy nmet csizmt.

A JAPN KATONA

" /5

A japn katonk sisakjuk

A z OLASZ k a t o n a

alatt ltalban egy tarkvdvel

k i olasz knnygyalogost

elltott ellenzs sapkt hordtak,

jl felismerhetv tette zld-fekete

amely vdelmet nyjtott a napsts

tollbokrtja, amelyet hagyomnyos

ellen. A Knban llomsoz

brsapkn vagy az 1933-ban

csapatok egyenruhja srgs keki,

rendszerestett sisakon hordott.

mg a dlkelet-zsiai szigeteken

A bokrta kakastollbl kszlt.

szolglk vilgos keki volt.

1941. j n iu s

1941. j n iu s 2 9 .

A W e h rm a ch t* s a ro m n hadsereg j n iu s 22-n t m a d st

Sztlin felszltja a nm etek lta l m eg sz llt terletek

in d t a Szovjetuni ellen. Kezdett veszi a B arbarossa-hadm velet.

lakossgt, h o g y kezdjenek p a rtiz n h a rc o t* a fro n tv o n a la k m g tt.

H am arosan M agyarorszg s Finnorszg is h a d b a lp a nm etek

Jugoszlviban Josip Tito, a ko m m u n ista p rt vezetje az olaszok

oldaln. M usso lini szintn k ld egy olasz h a d o szt lyt a keleti frontra.

s a nm etek ellen h a rco l p a rtiz n h a d se re g e t szervez.

Az atlanti csata
Az immr egyedl harcol Nagy-Britannia szmra ltfontossgak voltak az amerikai
hadianyag- s nyersanyag-szlltmnyok. Az Egyeslt llamok s a Brit-szigetek kzti tengeri
utakon azonban nmet tengeralattjrk portyztak...

Az Atlanti-cen mint hadszntr

A nm et hadihajk, aknk s tengerala ttjrk


m iatt a szvetsgesek 1939 vgig jelents tengeri
szlltsi kapacitst, sszesen 750 000 tonna kereske
delm i hajteret vesztettek. M iutn 1940-ben Norvgit,
majd Franciaorszgot is elfoglaltk a nmetek, a brit
Royal Navy* elvesztette szvetsgeseit az Atlanti-ce
non, s m inden erejt a La Manche csatorna trsgbe
sszpontostotta, h ogy m eg tu d ja vdeni NagyBritannit. A nm et Kriegsmarine* hasznlatba vette a
francia kiktket, gy ellenrzse al vonta az A tlanti
cen szaki vizeit. A nm et flotta azonban elvesztette
a G rf von Spee s a Bismarck csatahajkat - ennek
kvetkeztben m eggyenglt, s visszavonult a norvg
fjordok menedkbe. Az U -boot* nven ism ertt vlt
nm et tengeralattjrk folytattk a tmadsokat.
A i 1936-ban szolglatba lltott Grf von Spee nev nmet csatahaj
1939. december 13-n elsllyesztette magt a Rio de la Plata torkolatnl
(Uruguay partjainl), miutn csatt vvott a brit Ajax s Exeter,
illetve az j-zlandi Achilles cirklkkal.
Az Atlanti-cen dli rsze, 1941. Az angol haj vz alatti bombkkal
tmad egy lemerlt nmet tengeralattjrt.

26

1941. j n iu s -j liu s

1941. augusztus 14.

Az a n g o l csapatok legyzik az ira ki nacionalistkat, m a jd

Churchill s Roosevelt egy j-Fundland p a rtja in l horgonyz

a Vichy-korm ny e r it Szriban s Libanonban. A gyzelm ek lehetv

h a j fedlzetn tallkoznak. M eg lla p o d n a k egy sor erklcsi elvben,

tettk N agy-B ritannia szmra, h o g y m egszilrdtsa helyzett a Kzp-

am elyek biztosthatjk a bkt, s am elyeken a dem okratikus lla m o k

Keleten, s biztostsa a tengeri sszekttetst Indival.

mkdsnek ala p u ln ia kell: m egszletik az A tla n ti Charta.

AZ U-BOOTOK
A hbor eltti vekben Kari Dnitz
admirlis srgette a tengeralattjrk
ptsnek felgyorstst. A csopor
tosan bevetett, a szrazfldrl rdin
keresztl irnytott nmet U-bootok
hatalmas puszttst vittek vgbe
a szvetsges konvojok kztt.
Bevethetk voltak kereskedelmi
s hadihajk elleni tmadsokban,
alkalmasak kommands akcik
s feldertsi feladatok vgrehajtsra
egyarnt. Gyors merlsi kpessgk
s torpedik az egyik leghatkonyabb
harci jrm v tettk ket.

A szvetsgesek haditengerszete - nagy vesztesgei ellenre - megsemmistette az U-bootok


80 szzalkt. A nmet tengeralattjrk legnysgnek hromnegyede vesztette lett.

Az U-boot, az Atlanti-cen ura

SZVETSGES KO/s/i'OJOK

Egyetlen hnap alatt, 1941 prilisban a Luftw affe* sszesen 320 000
tonna, mg a nm et tengeralattjrk 250 000 tonna hajtrrel rendelkez
tengeri j rm ve t sllyesztettek el. M iutn 1941 jniustl a Luftw affe f
erit tirnytottk az orosz frontra, az Atlanti-cen trsgben csupn a
nagy hattvolsg bom bzk maradtak. Ezek d ertettk fel a szvetsges
hajk helyzett. A nm et U -bootokat csapatokban kldtk ki, gynevezett
farkasfalkkban", amelyek slyos puszttst v itte k vghez a kereskedelmi
hajk kztt. 1941 decem berben az Egyeslt llam ok is belpett a hbo
rba, de nem volt hajland bevetni csendes-ceni flo tt j t az A tlanti-cenon hajz tengeri konvojok vdelmre. 1942-ben az U -bootok sszesen
6,5 m illi tonna hajter tengeri j rm ve t sllyesztettek el, 1943 elejn
pedig havonta tlagban 500 000 tonnnyit.

A kpen lthat angol rombolk nmet tengeralattjrkra vadsznak.

A szvetsgesek kereskedelmi hajit


radarral felszerelt hadihajk ksrtk.
A hadihajk kpesek voltak rzkelni
az 1000 mternl kzelebb tartzkod
tengeralattjrkat, akkor is, ha azok
a vz alatt haladtak. 1943-tl
a szvetsgesek egyre nagyobb
szmban gyrtottak ksrhajkat,
kztk replgp-hordozkat. Ettl
kezdve a szvetsges konvojokat egyre
ritkbban rte tmads.

A szvetsgesek fellkerekednek

1943 tavaszn a szvetsgesek jjszerveztk a


konvoj rendszert, s nveltk a ksrhajk szmt.
Brazlia is belpett a hborba - flottja az Atlanti-cen
dli vizein jrrztt. Ezenfell j radarkszlkeket s
nagy hattvolsg replket llto tta k szolglatba.
Mindezek eredmnyekppen a m egsemm istett szvet
sges hajk szma jelentsen cskkent. 1943 mjusban
a szvetsgesek negyven nmet tengeralattjrt s l
lyesztettek el. A hbor vgig a Royal Navy hromezer,
szvetsgesei pedig ktezer hajt vesztettek. 45 000 ten
gersz vesztette lett. Slyos vesztesgeik ellenre a
szvetsgesek m egnyertk az atlanti csatt.

7947. augusztus

1941. s zep tem b er 1.

H ogy vget vessen a ko m m u n ista e llenllk mernyleteinek,

A lo n d o n i BBC r d i a d rejtlyes szemlyes zeneteket"

a W ehrm acht* kihirdeti, h ogy m inden m e g lt n m et ka to n rt

kezd sugrozni. Ezeken keresztl fontos in fo rm c i k a t ju tta tn a k el

cserbe fra n c i k a t fo g na k kivgezni. A Vichy-korm ny klnleges

az ellenllkhoz: p ld u l a tervbe ve tt a kci k vagy a l g i to n rkez

brsgot hoz ltre, h o g y m e g to ro lja a ko m m u n ist k akciit.

sz lltm n yo k hrt.

27

A sivatagi hbor
Olaszorszg 1940. jnius 10-n hadba lpett Franciaorszg
s Nagy-Britannia ellen, fenyegetve ezzel a szvetsgesek afrikai
s fldkzi-tengeri pozciit. 1940 szeptemberben az olaszok
lbiai gyarmatukrl tmadst indtottak az Egyiptomban
llomsoz angol csapatok ellen. Kezdett vette a sivatagi hbor.

E R W iv ROMMEL

Rommel Afrikban

1941.
janur elejn a britek visszaszortottk az olaszokat Tobruk s A pnclos hadvisels szakrtje m r
a franciaorszgi hadjratban is rszt
El-Ageila krzetbe, m ikzben t b b m in t 130 000 fo g lyo t ejtettek. Ebben
vett. Eredmnyeinek elismersekppen
a helyzetben rkezett szak-Afrikba az olasz csapatok megsegtsre az
1942 jniusban Hitler marsall nevezte
Erwin Rommel tb o rn o k vezette nm et Afrikakorps*, am ely februrban
ki. 1943 mrciusban Franciaorszgba
le n d lt tmadsba. prilis 4-n mr Bengzi is a nm etek kezre kerlt.
veznyeltk, ahol a partraszlls elleni
Tobruk ausztrl helyrsge ugyan kita rto tt, de a b rit csapatoknak vissza
vdelmet szervezte. 1944 jliusban
kellett vo n u ln iu k Egyiptom ba. 1941 novem berben a britek jabb offenzbelekeveredett a Hitler elleni
vt indthattak, s kem ny harcok utn felszabadtottk a mg m indig ost
sszeeskvsbe, s ngyilkossgot
kvetett el.
rom alatt ll to b ru k i helyrsget. 1942. janur 6-n El-Ageila is a britek
kezre kerlt. Rommel knytelen v o lt visszavonulni Tripoli trsgbe.
Bernard Montgomery brit tbornok (1897-1976)

TOROKORSZAG

vezette a 8. brit hadsereget El-Alameintl


Tuniszig. A megfontolt parancsnokrt

Tunisz

SZICLIA

rajongtak a katoni.

KRTA

rinnl
CIPRUS

Fldkzi-tenger

Tobruk
Bir Hakem

PALESZTINA
Szdi-Barrani
El-Alamein

EGYIPTOM

Bir Hakeimtl El-Alameinig


1942. janur 21-n Rommel erstst kapott, s jbl m egindult kelet
fel. A szabad francik Bir Hakeim-i hsies vdekezse ellenre a nm etek
s az olaszok visszafoglaltk Tobrukot. Az angolok ismt visszavonultak
Egyiptomba. Jliusban kerlt sor az els EI-Alamein-i csatra, amelyben a
brit csapatoknak sikerlt m eglltaniuk a nm eteket, akik ekkor mr csupn
160 kilom terre voltak Alexandritl. lelem s vz nlkl, a rekken sivatagi
forrsgban m indkt fl katoni teljesen kim erltek.

1941. s zep tem b er 24.

1941. o k t b e r 2 2 .

De G aulle t b o rn o k ltrehozza a Francia Nem zeti Bizottsgot,

M iu t n Nantes-ban, ille tve B ordeaux-ban m ernyletet

am elynek clja a h b o r b a n rszt vev Franciaorszg rdekeinek

kvetnek el k t n m e t tiszt ellen, kivgeznek 98 fran ci t:

kpviselete, vagyis e g y fa jta em igrns k o rm n yk n t m kdik. A Vichy-

C h a te au b ria n d-b a n 27-et, N antes-ban 16-ot, M o n t Valrienben - egy

rezsim ru l s rt s szksrt tvolltben h a l lra t li de Gaulle-t.

Prizs m e lle tti erdben - t t, Souges-ban tvenet.

Angol gyzelem El-Alameinnl

1942.
o k t b e r 23-n a ltszm beli s anyagi
f l n yb e n lv b rite k tm adsba le n d lte k ElAlam einnl. Tbb ezer olasz s nm et fo g ly o t ejtettek.
Rommel kiltstalan helyzetbe kerlt: keleten a brit
8. hadsereg folyam atosan kapta az utnptlst, m ikz
ben nyugat fel n yom ult elre, ugyanakkor Algriban
s M arokkban is partra szlltak a szvetsgesek.

Angol katonk nehzgppuskval tzelnek


a lbiai sivatagban foly harcok sorn.

A SIVATAGI HBOR
A gpestett hborban a siker
a pnclosok manverezsn mlott.
A sivatagban nem voltak termszetes
akadlyok vagy knnyen vdhet
llsok. Amikor tmadsra kerlt sor,
hatalmas tvolsgokat kellett
megtenni, szlssges idjrsi
krlmnyek kzepette: homokviharok
cskkentettk minimlisra a lttvolsgot, s tettk tnkre
a jrmveket, a hatalmas napi
hingadozs pedig teljesen kimertette
a katonkat. Naponta tbb liter
folyadkra lett volna szksgk,
az utnptls azonban akadozott
a homokkal bortott utakon.

Nmet gyalogosok verekszik t magukat


a homokdnken.

A tengelyhatalmak kiverse Afrikbl

Slyos harcok utn az angol-am erikai-francia erk


1943 mjusban felszabadtottk Tunzit. A nmetek
s az olaszok kiszorultak Afrikbl. Az szak-afrikai gy
zelmekkel egy idben rt vget a sztlingrdi csata (lsd
48-49. oldal). Az 1942 novem bertl 1943 mjusig
tart idszak fo rd u l p o n to t je le n te tt a hborban: ettl
kezdve a tengelyhatalm ak* m inden fronton vdeke
zsre s visszavonulsra knyszerltek.

A nmet harckocsi
kiltt angol
pnclosok mellett
halad el.

1941. n o v e m b e r

1941. decem ber 7.

A n m e t csapatok e lfo g la lj k a Krm flszigetet, s ostrom

W ilhelm Keltei t b o rn o k a l rja a N a ch t u n d N ebel (jjel s

a l veszik Leningrdot. N ovem ber 16-n n a g y o ffe nzv t in d ta n a k

kd") rendeletet, am elyben p a ra n cso t a d a m egszllt orszgokban

Moszkva ellen, a m e lye t a fvros k lvrosaiban m e g llta n a k

e lfo g o tt ellenllk Nm etorszgba szlltsra. gy a zo n n a l vgre

a vdk. O roszorszgban a vill m h b o r s tervek cs d t m on d ta k.

lehet h a jta n i ra jtu k a hallos tletet.

A Szovjetuni
elleni invzi
A nmet-szovjet megnemtmadsi szerzds
ellenre Hitler 1941. jnius 22-n megindtotta
keresztes hadjratt" a kommunista Oroszorszg
ellen. Azt remlte, a villmhbor itt is sikerrel
jr majd, a hatalmas tvolsgok miatt azonban
elmaradt a gyors gyzelem.

Villmgyors elretrs

A W ehrm acht* nhny nap alatt mlyen benyo


m u lt Ukrajna s Belorusszia terletre. A tvlati cl Kijev,
Leningrd s Moszkva elfoglalsa le tt volna. sszesen
3,5 m illi katona, 10 000 pnclozott harci jrm s
5000 replgp v e tt rszt a hadjratban. Sztlin nem
akarta e lh in n i, h o gy a nm e tek m e g t m a d h a tj k
Oroszorszgot. A 3 m illi szovjet katont nem ksztet
tk fel a hborra. A hadvezets hibjbl az els hetek
ben t b b tzezer szovjet katona halt meg vagy esett
fogsgba. A nm et hadsereg hrom ht alatt t b b m int
1000 km mlyen nyom ult be a Szovjetuni* terletre.

Szovjet hadifoglyok menete


az 1941 nyarn megindtott
nmet offenzva kezdetn.

Jobb felszereltsgk s fegyvereik eleinte flnyt


biztostottak a nmeteknek a szovjetekkel szemben.

Knyrtelen hbor
A nm etek alsbbrend em bereknek te kintettk
a szovjeteket. gy vltk, a hadijog szablyai rjuk nem
vonatkoznak, ezrt a hadifoglyokkal val km letlen
bnsmd mindennapos volt. A rosszul tpllt, sebeslt
foglyok egy rszt koncentrcis tborokba kldtk.
A nm et fogsgba esett 5 m illi szovjet hadifogolybl
t b b m in t 3 m illian vesztettk letket. A polgri
lakossg is sokat szenvedett a ncik brutalitstl: a
W ehrm acht habozs nlkl vgzett a zsidkkal s a
kom m unista prttagjaival, de ugyangy m egltk a fr
fiakat, nket, gyerekeket s regeket is, ha a megszllt
terleten brm ifle rendzavars trtnt.

Az orosz tl

sz vgn a nm etek mr Moszkva kzelben jr


tak, s bekertettk Leningrdot. A szovjetek helyzete
kiltstalannak tnt. Ukrajna - a Szovjetuni lskam
rja - , a balti llamok, a Krm flsziget szaki terletei,
valam int a bnyszati s kohszati kzpontok nagy
rsze nm et kzre kerlt. Sztlin, a szovjet hadsereg
fparancsnoka elhatrozta, hogy m indenron megvdi
Moszkvt.

1941. decem ber 2 2 .


vS

30

Roosevelt s Churchill rszvtelvel m egkezddik a w ashingtoni

794 7. decem ber 24.


mile M uselier a d m ir lis csa tla ko zta tja a Szabad

: ~ferencia. A tallkoz 1942. ja n u r 1-jn az Egyeslt Nemzetek

F ranciaorszghoz az j-Fundland m e lle tt fekv Saint-Pierre s

" . ::-o z a t n a k alrsval r vget. A jelenlevk ktelezik m agukat,

M iq u e lo n szigetcsoportot. f\z a m e rika ia ka t fe lh b o rtja ez a p o litik a i

-Dgy egytt fo ly ta tj k a h b o r t a ten ge lyh a ta lm a k* ellen.

akci, m ive l s rti a V ichy-korm nnyal k t tt m eg llapodsukat.

A szovjet gyalogosok a nmet tzrsg zrtze ellenre is tmadnak:


szuronnyal gy ellen.

Az anyaghbor
1941 vgn a keleti fro n t t b b m in t 3000 km hoszszan h z d o tt a Szovjetuni terletn. Mr ltszott,
hogy elhzd, slyos vesztesgekkel jr hborra kell
felkszlni. A nm etek igyekeztek ellenrzsk al vonni
a Volgt, amely fontos gazdasgi s kereskedelmi te n
gely volt, illetve a Kaukzust, a fekete-tengeri olajmezk
kapujt, hogy megbntsk Oroszorszg gazdasgt.
Knyrtelen anyaghbor kezddtt, amely csak az
egyik fl megsemmist veresgvel rhetett vget.

Szovjet
nyomulnak elre
egy faluban.

Az orosz ellenlls

A fro n t Leningrd, Szevasztopol s a Donyec foly


eltt m egm erevedett. A Vrs Hadsereg - im m r t b b
m int 4 m illi katonval - jjszervezte alakulatait. 1941
decemberben a szovjetek helyenknt ellentmadso
kat is in d to tta k . D ecem ber 13-n visszavertk a
Moszkva bekertsre irnyul nm et tm adst.
Utnptls hinyban s a tl bellta m iatt a nm et had
sereg nem folytathatta az elrenyomulst.

1941. jlius: az orosz tzrsgi tz ell fedezkbe hzd


nmet katonk vrjk a parancsot a tmadsra.

1947. d e c e m b e r-1942. ja n u r
A ja p n o k b rit s h o lla n d g y a rm a ti terleteket fo g la ln a k el,

1942. ja n u r
Jean M o u lin e jt e rn y ve l rkezik Dl-Franciaorszgba, h o g y

s m egszlljk a Flp-szigeteket. Ugyangy, m in t a nm etek

de Gaulle t b o rn o k s a Francia Nem zeti Bizottsg vezetse a la tt

Oroszorszgban, b ru t lis kegyetlensggel s rasszista m d o n lpnek

egyestse az ellenllsi m o zg a lm a ka t. Pnzt is visz m agval,

fel a dlkelet-zsiai npekkel szemben.

a m e lyb l m e g te re m ti az ellenzk sajtjt.

31

Pearl Harbor
zsiai terjeszkedsi tervei miatt Japn igyekezett
korltozni az amerikai befolyst a Csendes-cenon.
Ezzel felbresztette az alv rist...

1941.

december 7-n egy japn replgp-hordoz

fedlzetn egy gp ppen felszllshoz kszldik


a szerelk s a tengerszek ljenzse kzepette.

Tora! Tora! Tora!

1941.
decem ber 7-n a Hawaii-szigeteken tallhat Pea
Harbor amerikai katonai tm aszpontot hadzenet nlkl japn
tmads rte. Reggel 8 rakor a rdiban elhangz Tora! Tora!
Tora!" (Tigris!) parancsra a japn p iltk bom bzni kezdtk a
kiktben horgonyz 94 amerikai hadihajt. A m eglepets teljes
volt, percek alatt elszabadult a pokol. Nhny haj tallatot
kapott, s elsllyedt. Az amerikai piltk a folyam atos ellensges
tzben nem tu d ta k felszllni gpeikkel. A tm adk m sodik hul
lma 8 ra 40 perckor rkezett. Ezt a csatt Japn nyerte meg.

Japn tmadsok 941 decembere s 1942 jniusa kztt

SZOVJETUNI

A leu t - sz ig et ek

Midway-szigetek

Oo
a CD
H aw aii-szigetek

PEARL HARBOR

o o

b 0

INDONZIA

%
Indiai-cen

1942. ja n u r 20.
R einhardt Heydrich, a N m et B iro d a lo m * Kzponti Biztonsgi

PHOENIX-SZIGETEK

1942. fe b ru r
A Francia Szabadharcosok s Partiznok, vagyis a

H iva ta l n a k vezetje a wannsee-i konferencin bejelenti: azt

ko m m u n ista ellenlls fegyveres szervezete Charles Tillon vezetsvel

a parancsot kapta, h o g y ksztse el a zsidkrds vgs m egoldst"

ltrehoz egy k a to n a i bizo ttsg o t. A b izo ttsg clja, h o g y ko o rd in lja

Eurpban, vagyis az sszes zsid fizika i megsemmistst.

a W e h rm a ch t* e lle n i m ernyleteket, s fokozza a vrosi gerillaharcot.

Amerika csak egy csatt vesztett

Egy rval a tmads megindulsa utn W ashingtonban japn d ip lo


matk tadtk a hivatalos hadzenetet. Az amerikai vesztesgek jelentsek
voltak: 2403 halott s 1178 sebeslt. Kt csatahaj elsllyedt, hat msik
pedig javtsra szorult - az amerikai haditengerszet azonban tkpes
maradt: 3 replgp-hordoz, 44 rom bol, 16 cirkl s 16 tengeralattjr
llt bevetsre kszen. Aszgyen napja" ahogyan Roosevelt elnk nevezte,
elsprte az am erikaiak utols fenntartsait is a hborba val belpssel
kapcsolatban. A vilghbor m enetben d n t vltozs kvetkezett b e ...
H /R O H /TO (I9 0 I-I9 9 )
Hirohito csszr 1926-ban lpett
trnra. Uralkodst a Sv,
a felvilgosult bke" idszaknak
neveztk. Az 1930-as vek elejn
tadta a hatalm at a katonai
vezetknek, akik zsiai terjeszkedst
szorgalmaztak. Figyelemmel kvette
az esemnyeket, de meg sem prblta
megakadlyozni a hbort. 1946-ban
a hbors bnsk perben (lsd 73.
oldal) nem vontk felelssgre. Japn
alkotmnyos monarchiv alakult, s
a csszrnak el kellett fogadnia, hogy
tbb nem tisztelik istenknt.

A Pearl Harbor-i haditengerszeti tmaszpont


a japn bombzs idejn. A f clpontok a
kikt s a replgpek kifutplyi voltak.

1941 decemberben, a Pearl Harbor elleni tmads


utn az amerikai katonk a homokzskok
vdelmben, a gppuskk mgtt lve az eget
kmlelik, hogy idben reaglhassanak
egy jabb japn tmadsra.

Irny zsia s a Csendes-cen

A Pearl Harbor elleni tmadst kvet napon, decem ber 8-n a japnok
m egtm adtk a Flp-szigeteket s Malajzit. 1942 februrja s jniusa
kztt Szingapr, Burma s Indonzia is japn fennhatsg al kerlt. Kna
tovbbra is ellenllt. A japnok a Csendes-cen uraiknt mr az indiai brit
gyarm atbirodalm at s Ausztrlit fenyegettk. Hossz tvon azonban nem
harcolhattak egyszerre az Egyeslt llam ok s Nagy-Britannia ellen.

1942. fe b ru r- p rilis
A Vichy-korm ny perbe fo g ja Lon Blum szocialista politikust,

1942. m rcius 2 7 .
A B ourget-D rancy p lya u dva ro n bevagonrozzk s tn ak

douard D a la d ie r-t s M aurice G am elin t b orn o ko t, m in t az 1940-es

in d tj k A uschw itz fel a d e p o rt lt francia zsidk els csoportjt, 1146

veresgrt felels szemlyeket. Az elgedetlen nm etek vgl


felfggesztettk az eljrst.

szem lyt - tbbsgben m unkakpes, 18 s 55 v k z tti frfiakat.


A zsidk elgzostsa 1941. szeptem ber 3-n ke zd d tt meg.

A htkznapok
nehzsgei
A hbor a megszllt Franciaorszgban s a szabad znnak nevezett terleten egyarnt
nagyon megneheztette az emberek lett. Igazi kihvst jelentett ennivalt szerezni, befteni,
utazni, vagy akr csak eljutni a munkahelyekre.
A NMET MEGSZLLS
A zldesszrke egyenruht visel nmetek elrasztottk
a megszllt znt. Sok csaldnak kellett tengednie egy vagy tbb
szobjt a beszllsolt katonknak. A francia trikolrt minden nyilvnos
helyen felvltotta a horogkeresztes zszl. A mindentt jelen lv nmet
katonk megszokott ltvnny vltak a boltokban, az ttermekben,
a metrban... A propaganda a j nmet katona" kpt igyekezett
ersteni. Ennek ellenre 1940 vgtl a mindennapi let fokozd
nehzsgei miatt a francik egyre inkbb szembefordultak a megszllk
elnyom s korltoz rendszervel.

AZ ELELM/SZERJEGYEK
/I jegyrendszert azrt vezettk be, hogy - letkor s foglalkozs
szerint - mindenki az t jogosan megillet lelmiszer
mennyisghez jusson hozz. Az E" jelzs krtya a 3 vnl
fiatalabb gyerekeknek jrt. A J1 " a 3 s 6 v kztti, a J2"
a 6 s 13 v kztti gyerekeknek, s gy tovbb... Mindenkit
besoroltak a megfelel kategriba. Ltezett egy n. elsbbsgi
krtya is, amelyet a legalbb ngygyerekes csaldanyk,
a terhes nk s a szoptat kismamk kaptak.

/ / /

0 a

LELMISZER-ELLTS

A jegyrendszert Franciaorszgban 1940. jnius 24-n


vezettk be. A demarkcis vonal hamarosan azt a hatrt jellte,
amelyen tl egyes rucikkeket egyltaln nem lehetett beszerezni.
Az szaki terleteken hinycikknek szmtott a zldsg, a gymlcs
s a bor. A helyzet azonban dlen sem volt jobb: ott a gabonaflk

hinyoztak, a vaj s a krumpli. A gazdasgi vlsg nmagban nem


indokolta azokat a korltozsokat, amelyek a francikat sjtottk.

Mindenki tisztban volt vele, hogy a nmetek ltal nagy mennyisgben

d '^

011

cJ
IV !.H

deiuaw

lefoglalt termkek okozzk az lelmiszerhinyt.

r 1942. prilis 18.


|j

H itle r kvnsgra Pierre Lavat lesz a Vichy-korm ny

1942. prilis
O sw ald Pohl t b orn o k, az SS* ga zd as g i f h iv a ta l n a k

m iniszterelnke. Laval 1942 m jus b a n kijelenti, h o g y Nm etorszg

vezetje rendeletet a d ki a lgerekben fo g va ta rto tt ra b o k m u n k a

gy ze lm t rem li, s azon fo g dolgozni, h o g y Franciaorszg s

erejnek teljes k ia kn z s r l: Ezzel g y a k o rla tila g a fo g lyo k ha l lra

a N m et B iro d a lo m * k z tt teljes krv vljon az egyttm kds.

d o lg o z ta t s t ren d e li el - a n m e t haditerm els szolglatban.

E M U IVAL
A hbor eltt egy vrosi lakos
havonta tlagosan 3,5 kg hst, 15 kg
krumplit s 800 g vajat fogyasztott.
1942-ben a havi adag 460 g hs,
4 kg krumpli s 75 g vaj volt.

S o r b a n l l s v a g y f ek e t e p ia c

telt szerezni a mindennapos

-f'

megprbltatsok rszv vlt. Az lelmiszer-ellts


szempontjbl a vidk jobb helyzetben volt, mint
a vrosok. A vroslakknak hozz kellett szokniuk
a hossz sorokhoz. A hivatalos helyeken kvl is
lehetett lelmiszert kapni: virgzott a feketepiac.
A hatsgok sok kereskedt letartztattak, mgsem
tudtk felszmolni a rendszert. Radsul
az ellenrzsek megszaporodsval prhuzamosan
a feketeruk" is egyre drgbbak lettek.

F ts

i 'T

Az emberek nem csak heztek, fztak is. 1940 tele

igen hideg volt, ezrt hamarosan megszort intzkedseket


lptettek letbe. A szenet is jegyre adtk, s az elltsrt
felels hatsgok rendelkeztek a kioszthat adagokrl.
A hatsgok azt javasoltk a lakosoknak, hogy a lehet
legkevesebbet ftsenek. Minden hztartsban j szoksokat
vezettek be: jszaka hlsapkt hztak, mellnyben aludtak,
s jbl elvettk az gymelegtket. A hzakat s a laksokat
szigeteltk, az ablakokat nem nyitottk ki, nehogy kiszkjn
a meleg. Mg az telek megfzse is gondot jelentett.

U tazs

Mivel a benzinhiny llandsult, a Vichy-

y f,

kormny arra biztatta az embereket, hogy

vS

ft vagy szenet hasznljanak. Az autknl


j meghajtsi mdot vezettek be. Megjelentek a ft
vagy szenet gzz alakt, terjedelmes gzfejleszt
kszlkek. A bicikli ismt divatba jtt. jfajta taxik
kzlekedtek az utckon: biciklivel vontatott szk
s knyelmetlen flkk. s ismt nagyobb
szerephez jutottak a lovas kocsik.

1942. m ju s 5 -6 .
Hl

A b rite k - anlkl, h o g y elzetesen rtestettk vo ln a te rve ikr l

de G a u lle -t - p a rtra szllnak a Vichy-korm ny fe n nh a t s g a al

1942. m jus 8.
A ja p n flo tta a Korall-tengeren, a rep l g p -h o rd oz k
k z tt v v o tt els te n ge ri tkzetben veresget szenved a tle

ta rto z M ad a g a szk r szigetn. A fe ld h d tt t b o rn o k a z t kveteli,

150 kilo m te rre llom soz a m e rika i flo tt t l. A csszri csapatok

h o g y M ad a g a szk r csatlakozzon a Francia Nem zeti Bizottsghoz.

g y nem tu d j k e lfo g la ln i P o rt Moresbyt, j-G uinea fvrost.

35

Eurpa megszlls alatt


1942 elejn Nmetorszg hatalma cscsra rt: egsz Eurpt
a nm etek uraltk. Hitler szerint a felsbbrend nmet faj"
kldetse volt, hogy uralkodjon a tbbi eurpai nemzeten.
Az alvetett npek knytelenek voltak nagyobb mrtkben
hozzjrulni a Nmet Birodalom"' hbors erfesztseihez.

1940.

A nmet lettr

A m eghdto tt lengyel s szovjet terletek te tt k ki annak az lettrnek


a nagyobb rszt, amelyet Hitler s kveti szksgesnek ta rto tta k a nm et
sg fejldshez. Lengyelorszg nyugati felt a Birodalomhoz csatoltk,
keleten pedig egy fkorm nyzsgot hoztak ltre, ahov nm et telepeseket
kvntak kldeni. A lengyelek s a t b b i szlv np gyakorlatilag nm et uraik
rabszolgi lettek volna. Ukrajnban s Belorussziban Kom m issariat nven
nci irnyts alatt ll kzigazgatsi egysgeket szerveztek. A lakossgnak,
amelyet elztek a vrosokbl, barakktborokban kellett lnie, s a fldeken
vagy a bnykban robotolnia. Nem tanulhattak, nem m veldhettek.
A hbor utn ezekre a terletekre is nm et telepesek rkez k volna.

augusztus: nmet felgyelet

mellett jraindul a munka egy livini


(szak-Franciaorszg) gyrban.

E u r p a 1 9 4 2 -ben

CIA

SVDORSZG F,NN0RSZG
#Lenngrd
SZTORSZG

Moszkva

LETTORSZG

Nagynnit
Birodalom

LITVNIA

Nmetorszg

KELETPOROSZORSZG DCLURU
BELORUSSZIA
rUKUjMJlAHu

szvetsgesei

RORSZG

VJETUNIO
Sztlingrd

NACY-BRITANNIA
HOLLANDIA

A nmet

London.

hadsereg

rhe csatorna

BELGIUM

^ erlm

LENGYELORSZG

N m e t o r s z g
Vars *
prga

UKRAJNA
UK

Rosztov

ltal megszllt
szovjet terletek

ia M
Atlanti-cen
-cen

PrizsLUXEMBURC
ELZSZ,

r l f i
FRANCIAORSZG

mosel - vidk

CSEH'
M0RVA
SZLOVKIA
PROTEKTORTUS
gcs ,
Budapest
* Szevasztopol

A nmet hadsereg
ltal megszllt

-_____SVJC
vichy

AUSZTRIA

ROMNIA

Bukarest

SZABAD ZNA OLASZORSZG

orszgok

HORVT- #B e |grd
ORSZG SZERBIA BULGRIA
4

Nmetorszghoz
csatolt terletek

p*

MONTENEGR

SPANYOLORSZG

. r , S!4,ia
^

TRKORSZG

ALBNIA

S,

GRGORSZG

Semleges orszgok
CIPRUS

A tengelyhatalmakkal*
hadban ll
orszgok

7 942.

ALGRIA

Fldkzi-tenger

MAROKK
EGYIPTOM

mjus 27. - jnius 7 7.

A iib ia i Bir Fiakeim ben Pierre-M arie Koenig t b o rn o k

7 942.

mjus 29.

A nm etek elrendelik, h o g y Franciaorszgban a m egszllt

vezetsvel 3723 szabad fran cia sikeresen vdekezik R om m el

z n ba n m in de n zsid viseljen srga csillagot. Az intzkedst

t b o rn o k h ro m pnclos h adosztlya ellen. A gyzelem helyre lltja

a m eg sz llt Lengyelorszgban m r 1939 szeptemberben,

a Szabad Franciaorszg m o zg a lo m tekintlyt.

a N m et B iro d a lo m b a n pe d ig 1941 szeptem berben bevezettk.

Eurpa trajzolt trkpe

Eurpa trkpt Nmetorszg s szvetsgesei


ignyeinek megfelelen rajzoltk jra. Lengyelorszgot
bekebelezte a Nmet Birodalom. Jugoszlvit feldara
boltk egy kis terlet Szerbira s egy nm etbart
Horvtorszgra. Ms rszein Magyarorszg, Bulgria,
Romnia s Olaszorszg osztozott. Utbbi Albnit is
megszerezte. Magyarorszg - Nmetorszg szvetsge
s e k n t- romn terleteket kapott, mikzben Romnia a
Szovjetuni* egyes rszeivel gyarapodott. Bulgria a
grgorszgi hdtsok haszonlvezje lett. 1940
augusztusban Nmetorszghoz csatoltk Elzszt, a
Mosel-vidket s Luxem burgot. Az szak-eurpai terle
tekre (Hollandira, Flandrira s Skandinvira), amelyek
lakossgt a nm ethez kzel ll fajnak" minstettk,
a Birodalomba val gyors beolvaszts vrt.

Szervezett fosztogats

A ncik mdszeresen kifosztottk Eurpt - rsz


ben, hogy gy szlljanak szembe ajudeo-bolsevizm ussal", rszben azrt, hogy nlklzhetetlen nyersanya
gokkal s m unkaervel lssk el a nm et hadig
pezetet. Keleten kisajttottk a gyrakat, a bnykat s
a m ezgazdasgi te r le te k e t. A szvetsges s a
m egszllt orszgokban a gyrak a ncik szmra
term eltek. A francia gazdasg is szinte kizrlag a n
m et ignyek kielgtsre term elt: az autipar s az alu
m nium ipar ltal ellltott ruk negyede, a fmgyrts
term elsnek fele Nmetorszgba kerlt.

A munkaszolglatosok tbbsgt a nmetorszgi


fegyvergyrakba kldtk.

A prizsi Care de l'Est plyaudvarrl


ktelez munkaszolglatra kijellt francia

M lin k a c m lr t ljlt
1 lU H R d iZ U ig d lc H

Eurpa-szerte frfiak s nk m illi it tartztattk le

fiatalok indulnak Nemetorszagba.

s kldtk Nmetorszgba, hogy a bevonult nmetek


helyre lljanak az zem ekben. 1944 oktberben
krlbell 8 m illi klfldi munks d o lg o zo tt Nmet
orszgban. sszessgben 12-14 m illi eurpai d o lg o
zo tt a Nmet Birodalomban igen nehz krlm nyek
kztt. A m unkafelttelek nha alig voltak jobbak, m int
a koncentrcis tborokban: a m unkaid gyakran m eg
haladta a napi 12 rt, s a nm et m unkafelgyelk
habozs nlkl alkalm aztak testi fenytst annak rde
kben, hogy fokozzk a m unkatem pt.

1942. j n iu s 3 - 6 .

gJW

1942. j n iu s 22.

A M idw ay-szigeteknl a ja p n rep l g p -h o rd oz flo tta

Fritz Sauckel, e u r p a i m unkaer-toborzssal m e g b zo tt nci

slyos vesztesgeket szenved. A N im itz a d m ir lis parancsnoksga

tisztvisel s Pierre Laval fran cia m iniszterelnk a lk u j n a k rtelm ben

a la tt ll a m e rik a i erk m e g lltj k a ja p n o k elrenyom ulst.

m inden h ro m francia m un k s rt cserbe, a k i Nm etorszgba m egy

A ja p n csa p a to k e tt l kezdve vdekezsre knyszerlnek.

dolgozni, egy h a d ifo g o ly h a za t rh e t Franciaorszgba.

37

Arbeit macht

A koncentrcis tborok

frei" - A munka
szabadd tesz.
A sachsenhauseni
koncentrcis tbor

Hatalomra kerlsk utn a ncik koncentrcis tborokat hoztak ltre: ezekbe zrtk
a rendszer ellenzit. A hbor kitrst kveten a tborok szma folyamatosan ntt.
Tborokba internltk a zsidkat s az ellenllkat is. A zsidkrds vgleges
megoldst" szolgl halltborok 1942-ben kezdtek mkdni.
,

bejrata fl rt

1936. mjus 8-n Heinrich Himmler (jobbra), a nmet rendri erk

s a zsidk kiirtst clz program vezetje megltogatta a dachaui

koncentrcis tbort. A fogva tartottak rzsvel megbzott SS-katonk ksrik.

Olcs munkaer

A koncentrcis tborok

1933 janurjt l a ncik egyre nagyobb szmban


ta rtztatta k le kom m unista, szocialista, szakszervezeti
aktivista vagy keresztny ellenzkieket. Mg ez v m r
ciusban a M nchen m elle tti Dachauban ltrehoztk
az els koncentrcis t b o rt. A hbor folyam n a
hdtsokkal prhuzamosan jabb s jabb tborok
ltesltek: Ausztriban M authausen, Lengyelorszg
ban Auschwitz, Franciaorszgban N atzw eiler...

A koncentrcis tborokba Eurpa m inden rsz


rl rkeztek foglyok. Tbb m illi ellenzki, ellenll,
bnz, zsid s szovjet hadifogoly lt sszezrva
em bertelen krlm nyek kztt. M indenfle orvosi
ellts nlkl, hezve s fzva knyszermunkra fogtk
ket,orvosi" ksrleteket vgeztek rajtuk, m ikzben ki
voltak tve az SS* tagjai kzl kikerl rk, illetve a
kztrvnyes fo g lyo k kzl vlasztott kpk* szadista
bnsmdjnak. A hbor elrehaladtval a koncent
rcis tborokat egyre inkbb a nm et hadiipar r
dekben felhasznlhat m unkaer-gy jthelyeknek
kezdtk tekinteni. A borzalm ak a m indennapok rsz
v vltak a tborokba n s azokon kvl is.

Magyar zsidk
rkeznek az
ausch witz-birkenaui
koncentrcis tborba
1944 jniusban.

1942. j liu s 1 6 -1 7 .
Francia ren d r k 13 000 zsid t ta rt z ta tn a k le Prizsban

38

1942. augusztus 19.


t A n g o l-k a n a d a i csapatok szllnak p a rtra Dieppe vrosnl.

a n m et h a t s g o k s a p rizsi ren d r-f ka p it n ysg utastsra.

Br a szvetsgesek slyos vesztesgeket szenvednek, a h a d m ve le t

A le ta rt z ta to tta k a t a Vlodrom e d'H iver spo rtcsa rn okb a zrjk,

szmos fo n tos in fo rm c i v a l szolgl szm ukra, am elyeket

a h o n n a n ksbb A u schw itzba szlltjk ket.

fe lh asznlnak a ksbbi p a rtra sz ll so k sorn.

A faji ideolgia

Az antiszem itizm us a nci ideolgia fontos eleme


volt. Hitler a zsidkat okolta az els vilghborban
elszenvedett nm et veresgrt s az 1920-as vek gazaasgi vlsgrt is. Az 1935-s nrnbergi faji trvnyek
megfosztottk llam polgri jog a ikt l a nm et zsidkat.
A m eghd to tt Lengyelorszgban, Ldz, Krakk, Lublin
s Vars vrosban gett ka t hoztak ltre, hogy elkl
ntsk a zsid lakosokat a t b b i lengyeltl. A zsidknak
egsz Eurpban srga csillagot kellett viselnik.

MEGKLN/BZTET JELZSEK
A tborokban minden fogoly sznes hromszget s egy,
az azonostszmt tartalmaz vszoncskot viselt a zubbonya

bal oldalra varrva. A hromszgre nyomtatott bet jelezte

A gzkamrk

a fogoly nemzetisgt: D (dn), F (francia), J (jugoszlv),


P (lengyel), R (orosz), S (spanyol).
Zsid

Nmet
politikai fogoly

Kztrvnyes
bnz

Emigrns
(hontalan)

Francia
Spanyol
politikai fogoly politikai fogoly Homoszexulis

Cigny

Jehova tanja

Aszocilis

T T T T T

A buchenwaldi koncentrcis tbor egyik barakkja s laki.

A tborokba hurcolt zsidk jelents rszt rkez


sk utn azonnal kivgeztk a gzkamrkban. Egyszerre
t b b szz em bert tereltek be az lltlagos zuhanyzhe
lyisgekbe, amelyeket aztn elrasztottak a gyorsan l
ciklon B gzzal. A gzkamrk mell krem atrium okat
ptettek, ahol elham vasztottk a holttesteket. Ez az elj
rs naponta t b b tzezer em ber kivgzst tette lehet
v: a hall ipari m reteket lttt. A ncik sszesen t b b
m in t 5,6 m illi zsidt ltek meg: 3 m illi a halltborok
ban vesztette lett, t b b m int 1 m illi a gettkban, mg
1,5 m illi t a W ehrm acht* osztagai vgeztek ki. Eurpa
zsid lakossgnak t b b m in t 70 szzalka esett ldoza
tu l a nci em berirtsnak a msodik vilghborban.

A vgleges megolds

1941
nyartl a m e gh d to tt szovjet terleteken,
ahol m integy 5 m illi zsid lt, az SS Einsatzgruppe nev
klnleges alakulatai t b b szzezer frfit, nt s gyere
ket ltek meg. Mindssze az vo lt a bnk, hogy zsidnak
szlettek. A ncik 1942 janurjban a hrhedt wannsee-i
konferencin d n t tte ka zsidkrds vgleges m egol
dsrl": az eurpai zsidsg teljes megsemmistsrl.
Mdszeresen m egterveztk s megszerveztk a zsidk
kiirtst. M iutn napokon keresztl m arhavagonokban
szlltottk ket, em bertelen krlm nyek kztt, a zsi
dk tja a halltborokban rt vget: Auschwitzban,
Mauthausenben, Chelmnban, Majdanekben, Belzecben,Treblinkban, Sobiborban.

Krematriumok Auschwitzban. A kp a tbor felszabadtsakor kszlt.

1942. augusztus 2 6 -2 8 .

1942. n o v e m b e r 4.

Ren Bousquet, a fran cia rendrsg p a ra n csn o k n ak

M o n tg o m e ry b rit t b o rn o k El-Alam einnl gyzelm et a ra t

utastsra htezer z s id t ta rt z ta tn a k te a szabad znban.

a z A frika ko rp s* s a vele e g y tt h a rco l olasz egysgek felett.

Ezt kveten a V ichy-korm ny ta d ja ke t a nm eteknek, a kik

A t b o rn o k vlemnye szerint e z v o lt a le g fo nto sa b b fo rd u l p o n t,

A u schw itzba d e p o rt lj k ket.

nem csak az a frik a i hadszntren, de ktsgkvl az egsz hborban".

39

A Szabad Francia Erk


De Gaulle tbornoknak Londonban, Egyiptomban s FeketeAfrikban sikerlt elegend nkntest sszegyjtenie,
akikbl tkpes hadsereget szervezett. A szabad francik
1940 decembertl harcba szlltak a tengelyhatalmak"' ellen.
A Kufra-ozisnl s Bir Hakeimnl ara to tt gyzelmeik nyomn
a Szabad Franciaorszg immr vals alternatvt knlt
a Vichy-kormnnyal szemben.
A Z S Z F E ELS NKNTESEI

1940 jliusban a de Gaulle tbornokhoz


csatlakozk serege mg csak 7000 ft szmllt.
Az els nkntesek, a norvgiai s a dunkerque-i
evakuls tlli mr Angliban tartzkodtak.
Msok Franciaorszgbl menekltek el, hogy
Angliban, Gibraltron, Nigriban vagy Cipruson
csatlakozzanak a szabad francikhoz.

K a t o n k a v il g m in d e n t j r l

Ebbl a nhny ezer emberbl alakult


meg a szabad francik els egysge,
az 1. szabad francia dandr. Lgionriusok,
hegyi vadszok, gyarmati gyalogosok, afrikai
bennszltt s marokki katonk alkottk
a Szabad Francia Erk magjt. 1940 vgn
mr az olaszok ellen harcoltak Lbiban
a britek oldaln.

\ LU

A B r H a k e im - i s ik e r

P/ERRE-MAR/E

A Koenig tbornok parancsnoksga

KOE/V/G (

alatt harcol szabad francik 1942. mjus 27.

Az els vilghbor
veternja az
elsk kztt
csatlakozott
de Gaulle
tbornokhoz.
A Bir Hakeim-i
hadlls
vdelmt a britek bztk r, s a vgskig
kitartott.

s jnius 11. kztt a lbiai Bir Hakeimnl


feltartztattk Rommel tbornok csapatait.
A francik helytllsnak ksznheten az
angolok rendezetten vonulhattak vissza
Egyiptom fel. A kitart vdekezs utn
a franciknak sikerlt ttrnik az ellensges
ostromzron, gy csatlakozhattak az angol
csapatokhoz. A siker lelket nttt a szabad
francikba, s nagy visszhangot vltott ki
a francia kzvlemnyben. 1940 jniusa ta
a franciknak most sikerlt els zben
gyzelmet aratniuk a nmetek fltt.

40

79 4 2 . n o v e m b e r 8.

1942. n o v e m b e r 11.

A n g o l-a m e rik a i csa p a to k szllnak p a rtra a Vichy-rendszer

D l-Franciaorszgban a nm etek m egszlljk a szabad

fen nh a t s g a a l ta rto z A lg ri b a n s M aro kk b a n. Az ppen

znt. A V ichy-korm ny - a nm etek utastsra - n ovem ber 27-n

A lg ri b a n ta rt z k o d D a rla n a d m ir lis tveszi Francia szak-

leszereli hadseregt. H ogy ne ke r ljn n m et kzre, p a ra n csn o ka i

A frik a * irnytst, s h a rcb a szll a te n g e lyh a ta lm a k ellen.

elsllyesztik a Toulonban llo m so z fran cia flo tt t.

A S z a b a d F r a n c ia T e n g e r i E r k

A Mers el-Kbir-i angol tmads ellenre


francia tengerszek is csatlakoztak a Szabad Francia
Tengeri Erkhz (SZFTE). A lotaringiai keresztet visel
egysgek szerepet vllaltak az szak-atlanti konvojok
vdelmben, s rszt vettek a jrrzsben
a La Manche csatornn.

PH/L/PPE LECLERC
A S z a b a d F r a n c ia o r s z g r e p l s e i

mile Muselier admirlis, a Francia


Haditengerszeti s Lgi Alakulatok fparancsnoka
nll tengerszeti s repls egysgeket szervezett

De Hauteclocque kapitny, aki a Leclerc nevet vette fel,


1940-ben hagyta el Franciaorszgot. Londonba utazott, majd
novemberben Gabonban csatlakozott a Szabad Franciaorszg

a Royal IMavy* s a RAF* szervezetn bell. 1940

mozgalomhoz. De Gaulle Csdban katonai parancsnokk

augusztustl francia piltk is rszt vettek a britek

nevezte ki. Tbb rajtatst vezetett a lbiai olasz llsok ellen,

oldaln az angliai csatban. Az alakulatok francia

majd 1941 mrciusban elfoglalta a Kufra-ozist. Leclerc

tartomnyok nevt viseltk: Elzsz, Bretagne,

megeskdtt, hogy mindaddig harcolni fog, amg jra francia

Lotaringia... 1943-ban a Normandia replezredet

zszl nem leng Prizs s Strasbourg pletein.

a keleti frontra veznyeltk, hogy a szovjetek oldaln


harcoljon a nmetek ellen. A Special Air Service* (SAS)
kommandin bell nll francia ejternys
egysgeket alaktottak ki.

A c l : N o r m a n d ia

1942-ben tengerszgyalogos kommands zszlaljat hoztak ltre


Philippe Kieffer rnagy parancsnoksga alatt,
amely az 1944. jnius 6-n megindult
partraszllsban is rszt vett Ouistreham trsgben.

1943. ja n u r 1 3 -2 4 .

1943. ja n u r 16.

Roosevelt a m e rik a i eln k s C h u rch ill b rit m in isztere ln k

Jugoszlviban a rojalista e llenllk (csetnikek) m agukra

a m a ro k k i C asablancban ta l lko zn ak. M e g p r b lj k sszebkteni

h a g yj k Tito t b o rn o k ko m m u n ista p a rtiz n ja it*, a kiknek egyedl kell

egym ssal de Gaulle s H enri G lraud t b o rn o ko ka t, a kik nem tu d n a k

szem benznik egy nagyszabs n m et offenzvval. A h o rv t

m egegyezni a fran cia erk irnytsrl.

fasisztk* (usztask) s a n cik r m u ra lm a t vezetnek be Szerbiban.

41

Hbor
a Csendes-cenon
Az Egyeslt llamok ers gazdasga s hadiipara lehetv tette,
hogy 1942-tl segtsget nyjtson Nagy-Britanninak
s a Szovjetuninak"', jelen legyen az szak-afrikai fronton,
s ekzben tvegye a kezdemnyezst a Japn elleni hborban.

Kt fontos tengeri gyzelem


1942

mjusban klns tengeri tkzetre kerlt sor a Korall-tengeren

(lsd a 32. o ld a l trkpt). Ez volt az els alkalom, hogy replgp-hordozk

fedlzetrl felszll replgpek vvtak csatt: a csatahajk nem harcoltak


egyms ellen, st mg csak nem is lttk egymst. Az tkzetbl az ameri
kaiak kerltek ki gyztesen. A japnok az els veresg utn visszahzdtak
szak fel. Egy hnappal ksbb a Midway-szigeteknl ngy japn repl
gp-hordozt sllyesztettek el az amerikaiak, s ismt gyzelmet arattak.
A japnok elvesztettk legkivlbb piltikat. A j l inform lt amerikai adm i
rlisok kreatv gondolkodsa szintn elengedhetetlen volt a gyzelemhez.

Egy Mitsubishi Ki-51 japn knnybombz


gppusksa bevets kzben.

Amerikai csatahajk, cirklk s replgp-hordozk indulnak


jabb bevetsre a Csendes-cenon.

A Toki Expressz"

A japno k ismt tmadsba lendltek. M egpr


bltak kipteni egy lgi tm aszpontot Guadalcanal
szigetn, am ely lehetv te tte volna egy nagyobb
offenzva elksztst Ausztrlia s a Csendes-cen
dlnyugati trsge irnyban. 1942 jliusban 3000
japn katona rkezett a szigetre, hogy felptsk a
replteret. Augusztus 7-n az am erikaiak vgrehajto t
tk els sikeres ktlt hadm veletket: 17 000 te nge
rszgyalogos szllt partra Guadalcanalon. A trsgbe
veznyelt ersts ellenre a japno k slyos vesztes
geket szenvedtek. Mivel a lgteret az am erikaiak ellen
riztk, a japno k az utnptlst csak jszaka, tengeri
konvojokkal tu d t k biztostani - ezeket neveztk a te n
gerszgyalogosok Toki Expressznek". Folytatdtak a
harcok a tengeri flny biztostsrt.

7943. ja n u r 26.

794 3 . ja n u r 30.

Franciaorszg d li z n j b a n egyesl a h ro m nagy

Az egyre szervezettebben m k d s egyre t b b akci t

ellenllsi m o zg a lo m (Harc, Felszabadts, Szabadharcos). P o litika i

kezdemnyez ellenllsi m ozg a lo m felszm olsra Pierre Laval

a k c i ik a t e zentl sszehangoljk a Jean M o u lin vezette Ellenlls

ltrehozza a fran cia M ilcit, am elyet Joseph D a m a n d irnyt.

Egyeslt M o z g a lm a i (EEM) szervezeten bell.

A M ilcia kemnyen fellp az elle n ll kka l szemben.

Vres harcok

A szrazfldn a japn taktika nem vltozott:


abban bztak, hogy a ltszm beli flny elg lesz a
tengerszgyalogosok legyzshez. A slyos vrldo
zattal jr tm adsok azonban nem je le n te tte k valdi
fenyegetst a lvszrkaik vdelm be hzd am eri
kaiak szmra, akiket a tzrsg s a lgier is t m o
ga to tt. 1942. szeptem ber 12-n 8000 japn t m a d t az
am erikai llsokra Bloody Ridge-nl, a vres d o m b
nl". Az am erikaiak visszavertk a tm adst, a japnok
1200 e m b e rt vesztettek. O ktber 20-n a japnok
m egism teltk a tm adst, s jabb slyos vesztes
geket elszenvedve knytelenek vo lta k visszavonulni.

1 .aseaMfatti i .in
4Sn/I csendes-ceni hborban az

12

amerikaiaknak sok embert s nagy

mennyisg hadianyagot kellett partra


szlltaniuk klnbz szigeteken s atollokon.
Ezeket a mveleteket tbbsgben olyan
Aligtor ktlt jrmvekkel hajtottk vgre,
mint amelyek a kpen ppen Guadalcanal
szigetre visznek utnptlst.

A fedezkbe hzdott tengerszgyalogosok


az ellensget kmlelik a trpusi

Az amerikaiak els szrazfldi gyzelme

A japn tengeri offenzva 1942 oktberben s novem berben jrain


dult. O ktber 26-n tengeri tkzetre kerlt sor a Santa Cruz-szigeteknl.
Egyik fl sem aratott egyrtelm gyzelmet. November vgre Guadalcanal
japn vdi egyedl maradtak, lelem s lszer nlkl. Decemberben az
amerikaiak - 60 000 fs erstssel - jabb tmadst indtottak a szigeten tar
tzkod 15 000 japn ellen. 1943. janur 4-n a japnok kivontk csapataikat
a szigetrl. A Salamon-szigetek elvesztse utn szak fel vonultak vissza.
Az amerikaiak szmra nagyon fontos volt ez a gyzelem. A hat hnapig
tart guadalcanali harcokban 30 000 japn (s 1500 amerikai) katona halt
meg, 60 japn haj s 800 replgp sem m islt meg. A gyenge japn hadi
ipar szmra ezek a vesztesgek ptolhatatlannak bizonyultak.

dzsungelben.

1943. fe b ru r 16.

1943. prilis

Franciaorszgban t rv n yt fo g a d n a k el a ktelez

N ew Yorkban a n g o l s francia nyelven m egjelenik Antoine

m u n ka szo lg la tr l*. M in de n 1920-ban, 1921-ben s 7922-ben

de Saint-Exupry A kis herceg cm knyve. Franciaorszgban csak

szletett fia ta ln a k kt vig N m etorszgban kell dolgoznia. Sokan

1945 vgn, az r h a l la u t n a d j k ki. Saint-Exupry rn a g y

m e g ta g a d j k a de p o rtlst", s csatlakoznak az ellenllkhoz.

replgpe 1944. j liu s 31 -n t n t el feldert repls kzben.

43

A replgp-hordozk
1939-ben a tengeri hadvisels hatalmas flottaktelkek bevetsvel kezddtt,
amelyek legersebb egysgei a nagy tzerej, pnclozott, gyors csatahajk voltak.
A csendes-ceni tengeri csatk urv azonban a replgp-hordoz vlt.

A replgp-hordoz feladatai

A klnbz tpus replgpek fel- s leszllp


lyjul szolgl replgp-hordoz alapvet feladata a
bom bz replgpek szlltsa s tnak Indtsa volt.
A replgp-hordozknak ksznheten villm gyor
san be lehetett vetni az tkpes harci ktelkeket akr
300-400 kilomteres tvolsgban is: segtsgkkel t
m ogatni lehetett a gyalogsg partraszllst, vagy meg
lehetett semmisteni olyan hadihajkat, am elyek az
gyk ltvolsgn kvl estek. A flo tt k - a replg
pek rvn - t b b szz kilom teres tvolsgbl is meg
tu d ta k kzdeni egymssal. Egy ellensges replgp
hordoz elsllyesztsvel csatt lehetett nyerni.

G R U M M A N F6F HELLCAT

VOUGHT FH-U CORSA/R


A msodik vilghbor legjobb amerikai vadszgpei kztt
tartjk szmon. A kivteles teljestmnyre kpes gpet
a japnok elneveztk ftyl hallnak".

Az sz erd
A replgp-hordoz egyben hadihaj is volt, tbb
m int 10 kilomteres ltvolsg gykkal felszerelve.
Lgvdelmi tornyai szksg esetn grntokkal szrtk
meg a lgteret. Ezek az erdk" vltak a csendes-ceni
amerikai flotta legfontosabb harci eszkzeiv. Az sszes
tbbi haj csupn kiegszt feladatokat kapott: a sz
razfldi csapatok tmogatst, a konvojok vdelm t...
1941 vge s 1945 szeptembere kztt az amerikaiak
132 ellensges replgp-hordozt sllyesztettek el.

A knnyen kormnyozhat, replgp


hordozrl indthat vadszgp 1943-tl
flelmetes ellenfl volt a japn piltk
szmra.

A replgpek mindig szllel


szemben szllnak fel.

LLj

1943. prilis 1 9 -m ju s 16.


A varsi g e tt 70 000 zsid lakosa fellzad a nm etek ellen.

44

1943. m jus 13.


A szvetsgesek gy ze lm e t a ra tn a k Tunziban. 250 000

Hsiesen kzdenek, n o h a szinte egyltaln nincsenek fegyvereik.

n m e t s olasz h a d ifo g ly o t ejtenek. A te n g e ly h a ta lm a k * csa p a ta i

tezer em bernek sikerl kitrnie a gettbl. A kevs t l l t lelvik,

kiszorulnak A frik b l. M d nylik egy m so d ik e u r p a i fro n t

vagy a m ajda n e ki s treb lin ka i gzkam rkba kldik.

m egnyitsra Dl-Olaszorszgban.

Drga s bonyolult konstrukcik

DOUGLAS SBP PAUs/TLESS

A replgp-hordozk ptse nagyon kltsges s bonyolu lt feladat


volt, m odern hajgyrt Ipart s j l kpzett szemlyzetet ignyelt: gyakor
lott tengerszeket, replsi szakembereket, szerelket s klnlegesen
kikpzett piltkat. Radsul csak olyan replgpek hasznlhattk, ame
lyek kpesek voltak nagyon rvid kifutplyn fel- s leszllni - a msodik
vilghbors replgp-hordozkon ez 250 m ternl kisebb tvolsgot
jelentett. M ikzben az Egyeslt llam ok t b b tucat ilyen tpus hajt p
te tt egyszerre, a japnok az lland alapanyaghiny m iatt nem voltak kpe
sek felgyorstani a gyrtst.

Replgp-hordozrl zemeltetett
bombz s feldert replgp.
1942 jniusban a Midway-szigeteknl
meghatroz sikert rtek el.

Az amerikai replgp
hordozk akr kilencven
gpet is szllthattak:
ezek Wildcat s Hellcat

A hdon tallhat a haj


A radarokat s az antennkat
a hdon helyeztk el.

vadszgpek, illetve Dauntless

irnythelyisge, s egyben
parancsnoki harclls is.

vadszbombzk voltak.
A fedlzeten parkol
replgpek
szrnyt felhajtottk.

A replgpek
a kifutplyrl
szllnak fel,
s ide rkeznek.

A teherlift lehetv tette, hogy


a replgpeket a fedlzetre emeljk,
illetve levigyk ket a hangrokba
s a szerelmhelyekbe.

A replgp-hordoz tbb mint


3500 fs legnysgt tengerszek
, Nagy tzerej 20 s 40 mm-es
Az amerikai replgp-hordozk
maximlis hosszsga 260 mter
krl volt, szlessgk pedig elrte

s replsk alkottk.

gytegek vdtk a hajt az


ellensges replgpek, elssorban
a kamikazk ellen.

a 45 mtert.

7943. m jus 27.

79 4 3 . m jus

A fegyveres fran cia eitenil csoportok, az jjszervezd

Sztlin feloszlatja a K o m in te rn t (a III. K om m unista

p o litik a i p rto k s szakszervezetek kpviselinek rszvtelvel

Internacionlt). Ez az intzkeds a szvetsgesek m e g n yu g ta t s t

Prizsban m e g ta rtj k az Ellenlls N em zeti Tancsnak els lst.

szolglta, de nem aka d lyozta m eg a S zovjetunit abban, hogy

A Tancs fe la j n lja t m o g a t s t de G aulle t b orn o kn a k.

to vbbra is utastsokkal lssa el a ko m m u n ista p rto ka t.

A francia ellenlls
1940-tl kezdve egyre tbb s tbb francia prblt meg szembeszllni a gyzedelmes
W eh rm ach ttal*: katonai ltestmnyeket tm adtak meg, s m ernyleteket hajtottak vgre
a megszll hadsereg ellen. A nmet vlasz gyors s knyrtelen volt: elfogsuk utn azonnal
kivgeztk az ellenllkat. Az eredmnyes harc rdekben az ellenllk sszefogtak.

Az ellenlls szervezetei

Hogy hatkonyabban lphessenek fel a nm etek


kel szemben, az ellenllk szervezeteket hoztak ltre.
Az els ellenll szervezetek (Harc, Felszabadts) 1941
folyam n j tte k ltre, hogy szembeszlljanak a m eg
szllk s a Vichy-korm ny propagandjval, m ozg
stsk a francikat, s - mr a hbor utni idszakra
kszlve - m egterem tsk Franciaorszg j v b e li intz
m nyeit. Az ellenll szervezetek tbbsge a megszllt
s a dli znban is egy-egy jsg krl csoportosult.
Fel kvntk rzni a kzvlem nyt, s tjkoztatni az
em bereket a hadi helyzet alakulsrl. Az illeglis sajt
egyre befolysosabb vlt, s valdi konkurencit je
le n te tt a hivatalos sajtnak. A klnbz hlzatok
ms-ms tevkenysgre specializldtak: katonai hr
szerzsre, ellenllk s le l tt p ilt k kimenektsre.

A brndbe rejtett rdi-advev fontos szerepet jtszott


a kapcsolattartsban az ellenllsi mozgalom s Nagy-Britannia kztt, s
lehetv tette, hogy informcikat kzljenek a szvetsgesekkel a nmetekrl.

De Gaulle megteremti az egysget

A politikai nzeteltrsek ellenre m ind a franciaorszgi, m in t a londoni ellenlls arra trekedett, hogy
egysgesen lpjene k fel a Vichy-Franciaorszg s
a m egszllk ellen. 1943 mjusban Jean M oulin,
a Szabad Franciaorszg kldtte, de Gaulle tbornok
m egbzottja ltrehozta az Ellenlls Nemzeti Tancst,
am elyben nyolc ellenll m ozgalom , hat politikai prt
- kztk a kom m unista prt - s kt szakszervezet vett
rszt. Ettl kezdve a teljes franciaorszgi ellenllsi
m ozgalom de Gaulle t b o rn o k o t t m o g a tta , m in t
az egyeslt Harcol Franciaorszg vezetjt.
Az ellenllk fontos clpontjai voltak a vastvonalak.
A snek megronglsval meg tudtk akadlyozni, hogy a nmet
hadsereg helyet vltoztasson, utnptlst, fegyvert s lszert kapjon.

46

1943. j n iu s 21.

1943. jliu s

Jean M o u lin t le ta rt z ta tj k a Rhne m egyei Caluire-ben.

/4 S zo vje tu n i b a n* a t rt n e le m le g n a gyo b b pnclos

Jlius 8-n b e lehal a knzsokba. Szeptem berben Georges B id a u lt

csatja z a jlik Kurszknl. Tbb m in t ezer harckocsi vesz rszt

keresztnydem okrata p o litiku st, az ellenllsi m o zg a lo m ta g j t

az tkzetben. A n m et t m a d s k u d a rco t vall. 1943 vgre

vlasztjk m eg a N em zeti Ellenlls Tancsa j elnkv.

a nm etek m in d e n fro n to n vdekezsre knyszerlnek.

A Francia Bels Erk

Az ellenlls kibontakozsa

tagjai Ldre tbornok


2. pnclos hadosztlynak

1941-tl a kom m unista ellenllk, illetve az ltaluk ltrehozott Szabadharcosok s


Partiznok* nevet visel szervezet szmos szabotzsakcit s m ernyletet h a jto tt vgre annak ellenre, hogy akciik a nm etek ltal e jte tt tszok letbe is kerlhettek. 1943 elejtl
a francia fiatalok nagy szmban csatlakoztak az ellenllkhoz, hogy kibjjanak a nm etor
szgi ktelez m unkaszolglat* all. A szvetsges partraszlls napjra kszlve a partiznok
csoportokat alaktottak, s fegyverkeztek. Az ellenlls a m egtorl intzkedsek ellenre egyre
ersebb lett. A ncik letartztattk, m egknoztk s kivgeztk az ellenllkat, esetenknt kon
centrcis tborokba kldtk ket. Az 1944. jnius 6-i partraszlls utn a Francia Bels Erk
(FBE) a fegyveres csoportokat sszefogva rszt vettek az orszg felszabadtsban.

katonival egytt harcoltak


Prizs felszabadtsrt.
1944. augusztus 25-n
vonultak be a fvrosba.
Cte-d'Or-ban fiatal
partiznok szlltak szembe
a nmetekkel, akik
letartztattk ket.
A kpen ppen
kivgzskre vrnak.

AZ EURPA/ ELLENLLS
A ncik ltal megszllt terleteken Eurpa-szerte
ellenll mozgalmak szervezdtek. Jugoszlviban
s a Szovjetuniban a fegyveres partizncsapatok
tevkenysge a hbor menetre is hatssal volt.
Lengyelorszgban illeglis kormny jtt ltre, amely
sajt hadsereget szervezett, s 1944 augusztusban
kirobbantotta a varsi felkelst. Belgiumban,
Hollandiban, Dniban s Norvgiban az ellenlls
tevkenysge inkbb politikai akcikban nyilvnult
meg: rpcdulk s illeglis jsgok terjesztsben,
sztrjkra val felhvsokban. Ezekben az orszgokban
is alakultak fegyveres csoportok.

1943. j liu s 10.

1943. j liu s 2 5 .

M o n tg o m e ry s Pa tto n t b o rn o ko k b rit s a m e rika i

A z olasz kir ly utastsra le ta rt z ta tj k M ussolinit.

csa p a ta i p a rtra szllnak Szicliban, s ezzel m e g n yitj k a m sodik

A m in isztere ln ki p o s z to t Pietro B a d oglio m a rsa ll t lti be, a kir ly

e u r p a i fro n to t. A nm etek egy h n a p p a l ksbb k ivo n u ln a k


Sziclibl.

p e d ig m a g a veszi t a hadsereg irnytst. Hborellenes


tntetsekre kerl sor szerte az orszgban.

47

A sztlingrdi csata
Br 1942 vgre a hbor vilgmretv vlt, mgis a Szovjetuniban*,
Sztlingrdban kvetkezett be a dnt fordulat a harcok menetben.
A szovjet s a nmet hadsereg ldkl kzdelemben mrte ssze az erejt,
amelynek sorn minden rendelkezskre ll eszkzt bevetettek.

48

79 4 3 . szeptem b er 8 -9 .

794 3 . o k t b e r 2 5 .

Olaszorszg fe lt tel n lk l ka p itu l l. M snap a szvetsges

A ja p n o k felavatjk a Kwai-folyn keresztl vezet vast

csapatok p a rtra szllnak a d l-it lia i Salernban s Tarantban.

vonalat, am ely m r az India ellen tervezett t m a d st szolglja. A vast

Az olasz k a to n k a t lefegyverzik ko r b b i n m e t szvetsgeseik, a kik

ptsi m u n k la ta ib a n 100 000 zsiai s 30 000 n yu g a ti h a d ifo g o ly vett

h a la d k ta la n u l e lfo g la lj k Rm t, s m egszlljk az orszgot.

rszt. A foglyok t b b m in t fele vesztette lett az ptkezs sorn.

A clpont: Sztlingrd
Sztlingrd (a mai Volgogrd) hatszzezres lakos vros volt, fontos
ipari kzpont s kzlekedsi csom pont (lsd a 67. o ld a l trkpt). Stratgiai
jelentsgt az adta, hogy a kaukzusi olajmezkhz vezet tvonalon
fekdt. Sztlin, a vros nvadja Hitler szemben az orosz kom m unizm us
megtestestje volt, az az ember, akit H itler m indenron le akart gyzni.

A nmet tmads

1942
augusztusban Friedrich von Paulus t b o rn o k 6. hadserege s
a 4. pnclos hadsereg tm adst in d to tt Sztlingrd ellen. Szeptem ber
5-n a W ehrm acht* csapatai mr behato ltak a klvrosokba. A vrost
folyam atosan bom bztk. Az egykori plete kbl csak rom ok maradtak,
am elyeket az oroszok vdllsoknak hasznltak. 13-n elkeseredett
utcai harcok kezddtek. 22-n a nm etek elrtk a Volgt, de nem tu d t k
hatalm ukba kerteni az egsz vrost. Novem ber kzepn m egjelentek a
folyn az els jgtblk. A vros legnagyobb rsze ekkor mr a nm etek
kezn volt, az oroszok pedig csupn nhny romos p lete t vdtek.
A hatalm as vesztesgek ellenre a szovjetek kita rto tta k, s ezzel elegen
d id t nyertek, hogy az orosz t b o rn o ko k elksztsk az ellentm adst.

A 6. hadsereg halltusja

1942. novem ber 12-n a Vrs Hadsereg tmadsba lendlt, s els


p rte a nm etekkel szvetsges rom n csapatokat, am elyeknek az utn
ptlsi vonalakat kellett volna vdenik. Paulus tbornok 300 000 katonja
lelem s lszer nlkl m aradt a bekertett vrosban. A Fhrer parancsra
ta rta n i ke lle tt az llsokat, amg Erich von M anstein t b o rn o k tt ri az ost
rom gy r t, s segtsget hoz a 6. hadseregnek. A nm et ttrsi ksrlet
azonban kudarcot va llott. 1943. janur 8-n Paulus visszautastotta a
megadsra felszlt szovjet u ltim tu m o t. Kt ht m lva mr krte
H itlert, hogy engedlyezze a kapitulcit, de a Fhrer nem egyezett bele.
Janur 26-n egy szovjet tm ads kettvgta a nm et vonalakat.

A szovjet gyzelem

1943. februr 2-n Paulus 94 000 em bervel e g y tt m egadta magt.


A nm etek 140 000 katont vesztettek. A szovjetek 200 000 katont, s
m gegyszer ennyi polgri lakost. A Kaukzus elterig elrenyom ul
nm et alakulatok knytelenek vo lta k visszavonulni. Ez v o lt a W ehrm acht
els nagy veresge. A gyzelem nek ksznheten a Szovjetuni preszt
zse hatalm asat n tt a vilg kzvlem nye e ltt. A Vrs Hadsereg m eg
kezdte a nm etek ltal m egszllt te r le te k felszabadtst. A nm etek
e tt l kezdve lland vdekezsre s visszavonulsra knyszerltek.

1943. n ovem b er

1943. n o v e m b e r 13.

A lphonse Juin t b o rn o k csa p a ta i p a rtra szllnak

Chester N im itz a m e rika i tengernagy a Csendes-cen

Olaszorszgban. A z j fran cia hadsereg els a lk a lo m m a l h a rco l

kzps rszn m egkezdi a G ilbert-szigetek visszafoglalst.

a szvetsgesek old a l n . De G aulle t b o rn o k szm ra ez lehetsget

A szig e tr l szigetre ugrs" s tra t g i j t alkalm azza, vagyis bizonyos

te re m t arra, h o g y Franciaorszgot hadvisel flknt kpviselje.

szigetcsoportokat m egtm ad, m so ka t kikerl.

49

A vilghbor fegyverei
A harckocsik s a replgpek tmeges alkalmazsval a msodik vilghbor a motorizci
hborjv vlt. Az j fegyverek ugyanazt a clt szolgltk: a lehet legtbb ellensg elpuszttst.

AZ AMERIKAI GARAND M l PUSKA


Egyszer s megbzhat fegyvernek szmtott.
Az amerikai hadsereg volt az egyetlen a vilgon, amely
flautomata puskval vgott neki a msodik vilghbornak

A NMET M P 43 ROHAMPUSKA

(nyolc tltny a trban). Patton tbornok

Ez volt az els, egyszeri lvsre s automata

szerint a Garand volt a valaha tervezett

tzelsre egyarnt kpes gpkarably (800 lvs

legjobb harceszkz".

percenknt). Idelis fegyver volt az utcai harcokban,


hiszen tmads kzben sorozatot lehetett lni vele,
s bekertsbl val kitrs esetn is j szolglatot
tett. A hbor utn a vilg minden hadserege
A

lemsolta, tbbek kztt a Vrs Hadsereg, amely

b r it

S t en g p p is z t o l y

A kismret, knny fegyvert nagyon kedveltk

ennek nyomn ksztette el a hres Kalasnyikovot.

a brit kommandsok s a francia ellenllk egyarnt,


akiknek nagy szmban dobtk le ejternyvel.
Gyrtsa egyszer volt s olcs, egyszeren
lehetett hasznlni is, de nem volt tlsgosan
megbzhat.

Az

a m e r ik a i

Jeep

A ngykerk-meghajts terepjrt a Willys s a Ford vllalatok


gyrtottk az amerikai hadsereg szmra. A jrm neve
a generl purpose"(ltalnos hasznlatra) kifejezs kezdbetinek
angol rvidtsbl - GP (dzsipi) - szrmazik.
A jrmvel 70 km/h sebessget is el lehetett rni.
A RADAR
A radar (Radio Detection and Ranging) elektromgneses hullmok
segtsgvel mutatta ki az ellensges replgpek vagy hajk jelenltt. Az angliai
csata sorn nagy szolglatot tett a RAF-nak*, ugyanakkor a nmetek is hasznltk,
hogy bombzik megtalljk a kijellt clpontokat.

79 4 3 . d e c e m b e r- 79 4 4 . ja n u r
Befejezdik a te h er n i konferencia, am elyen els a lk a lo m m a l
l kzs t rg ya l a szta lh o z Churchill, Roosevelt s Sztlin.

50

A szovjetek ja b b o ffe n ziv ka t in d ta n a k Belorussziban,


U kra jn b a n s a Krm flszigeten. Ja n u r 27-n 900 napos ostrom

Dnts szletik t b be k k z tt a fran cia o rsz gi p a rtra sz ll sr l

u t n fe lszabadtjk Leningrdot. A z ostrom 630 000 p o lg ri lakos

s Lengyelorszg h a t ra in a k n yu g a tra tolsrl.

lett kvetelte, a kiknek tbbsge hen halt.

Az OROSZ RAKTAVETK
Az oroszok ltal Katyusnak", a nmetek ltal
Sztlin-orgonnak" nevezett raktavetnek klnbz,
teherautra szerelt vltozatai lteztek. A 9 kilomter
hattvolsg raktk harckocsikat is kpesek voltak
megsemmisteni, s nagy puszttst vittek vghez a nmetek
soraiban. Mozgkonysgnak s nagy tzerejnek ksznheten
a BM -I3 a hbor legjobb raktavetje volt.

A n m e t T ig r is II h a r c k o c s i

A Kirlytigrisnek" is nevezett tank a msodik


vilghbor legnehezebb (70 tonns), legjobban
vdett s legjobban felfegyverzett harckocsija volt.
88 millimteres gyorstzels gyja ltvolsgban
s tzerben is fellmlta a szvetsges harckocsikat.
Htrnya, hogy lass volt s nehezen irnythat.

Az o r o s z T - 3 4 h a rck o csi
A T-34 pnclzatnak megdntsvel a szovjet
mrnkk ltrehoztk az els olyan harckocsit, amely
elmletileg ellenllt a grntoknak. A 85 millimteres
gyval felszerelt tank 50 km/h sebessggel egyszerre
300 kilomtert tudott megtenni. Egyike volt
a msodik vilghbor legjobb harckocsijainak.

A nmet VI s V2 rak tk
Ezek a repl bombk a ncik ltal titkos fegyvereknek" nevezett harceszkzk kz
tartoztak, amelyeknek 1944-ben meg kellett volna fordtaniuk a hbor menett. A VI 830 kg
robbananyagot tudott eljuttatni 600 km/h sebessggel 230 kilomteres tvolsgra.
A V2 (a kpen) valdi sugrhajts rakta volt, amely 1 tonna robbananyagot 320 kilomteres
krn bell tudott clba juttatni 5000 km/h sebessggel. Ezek a bonyolult szerkezetek
a legmodernebb technolgik felhasznlsval kszltek. Terveziket a hbor utn
az amerikaiak is alkalmaztk a vilgr meghdtst clz programjukban.

F ir y

1944. fe b ru r 7.

1944. m rc iu s -j liu s

|g

M e g a la k u l a Francia Bels Erk (FBE) az ellenlls fegyveres

A Csendes-cen d li rszn D ouglas M a c A rth u r t b o rn o k

cso p o rtja in a k rszvtelvel: a Titkos Fladsereg (TFI),

vezetsvel az a m e rika ia k e lfo g la lj k j-G uinet. Ezzel m egnylik

a S zabadharcosok s P artiznok (SZP) s a Fegyveres Ellenlls

e l tt k az t a Flp-szigetek fel. N im itz te n ge rn a g y a Csendes-

Szervezete (FESZ) egyestik eriket.

cen kzps rszn ir n ytja az a m e rika i hadm veleteket.

51

A szvetsgesek ltal stratgiai bombzsnak, a nmetek ltal terrorbombzsnak nevezett


tmadsok az ipari kzpontok, a kiktk s a f kzlekedsi tvonalak ellen irnyultak, mikzben
demoralizltk a polgri lakossgot, amely szintn szenved alanya volt a mdszeres tmadsoknak

m A civil lakossg bombzsa


1939 szeptem berben a nm etek bom bztk Varst - az eredm ny
t b b ezer polgri ldozat volt. 1940. mjus 14-n R otterdam ot rte pusz
tt erej nm et bom batm ads, am ely ezernl is t b b hallos ldozatot
kvetelt. Hasonl tm adsokra kerlt sor 1940-1941 folyam n NagyBritanniban. A t b b ezer h a lo tt s sebeslt ellenre a britek kita rto tta k.

TZES DREZDBAN/
1945. februr 13-rl 14-re virrad
jszaka nagy erej lgitmads
indult Drezda ellen. A britek
2600 tonna gyjtbombt dobtak
a vrosra. Az amerikaiak nappal
folytattk a bombzst.
Drezdban, ahol nagyszm
meneklt s szvetsges
hadifogoly is tartzkodott, napokon
keresztl puszttott a bombzsok
nyomn tmadt tzvsz. Tbb
mint 100 000 ember vesztette lett
a tmadsban.

Nhny berlini tancstalanul lldogl


a lerombolt hzak eltt 1943-ban,
egy lgitmadst kveten.

1 944. m rcius
A glires-i fennskon (a F rancia-A lpokban) gylekez

1944. m ju s -j n iu s
i M jusi offenzvjuk sorn a fran cia csapatok

p a rtiz n o k a t m e g t m a d j k a nm etek s a fran cia M ilcia. N hny

O laszorszgban a hegyeken keresztl m egkerlik az gynevezett

h tte l a szvetsgesek p a rtraszllsa e l tt felszm oljk az egyik

G usztv-vonalat. A M o n t Cassino-i nm et vdelm et felszm oljk,

leghresebb fran cia e lle n ll csoportot.

a szvetsgesek j n iu s 4-n b e vo nu ln a k Rmba.

A FRA^C/AORSZG/ BOMBZSOK
A szvetsges lgitmadsok a nmetek szmra kulcsfontossg
ltestmnyek (gyrak s haditengerszeti tmaszpontok) ellen
irnyultak. 1942 mrciusban a Boulogne-Billancourt-ban
mkd Renault zemeket; m ajd 1943-tl kezdve a Le Havre-i s
a Saint-Nazaire-i kiktket tmadtk. 1940 s 1945 kztt
65 000 francia vesztette lett a bombzsok kvetkeztben.

A clpont: Nmetorszg
Az els angol lgitmadsok Lbeck s Rostock
kiktje ellen irnyultak 1942 elejn. Az amerikai tm a
dsok 1943 janurjban kezddtek. Mrciustl kezdve a
bom batm adsok mindennaposs vltak. Mikzben a
RAF* jszaka tm adott, az amerikaiak a nappali bom b
zst vlasztottk: nagyobb magassgbl dobtk le a
bom bkat, br azok gy jval pontatlanabbak voltak.
Amg nem kerlt sor a msodik eurpai fro n t m egnyit
sra, az angol-am erikai erk ezekkel a bom batm a
dsokkal t m o g a tt k a szovjetek elrenyom ulst.
Tbb ezer b o m b t szrtak H am burgra (1943 j liu s
ban 40 000 h a lo tt hrom jszaka alatt), M agdeburgra,
W uppertalra... 1943 novem berben Berlin v o lt a cl
pont. A Birodalom*' fvrosban 6000 em ber halt meg,
s 1,5 m illian vltak hajlktalann.

A B-17~ES REPL E ROP


Ez a replgp volt a msodik vilghbor egyik leghresebb

1944-re a nmet vrosok tbbsge romokban hevert.

Ktsges eredmnyek

A 325 000 nm et ldozat ellenre a bombzsok


nem hoztk meg azt az eredm nyt, am elyet a szvet
sges katonai vezets remlt. A nm et gyrak egszen
1945 mjusig fo lyta tt k a term elst. A vasti szerelv
nyek tovbbra is szlltottk a zsidkat a halltborok
ba, am elyeket egybknt egyltaln nem bom bztak.
A t b b ezer tonna bom ba ledobsa ellenre a lgit
madsok sem voltak teljesen hatkonyak: a szvets
ges bom bzgpeket m egtizedelte a Flak*, a nm et
lgelhrts. R eplgpekben s e m b e r le tb e n is
kom oly vesztesgeket szenvedtek.

A nmet lgelhrts
szmos angol s
amerikai replgpet

nehzbombzja. Az oldaln, a tetejn, az aljn s az orrban


elhelyezett 13 darab 12,7 millimteres gppuskval
a replgp legnysge visszaverhette a nmet vadszgpek
tmadsait, ennek ellenre a B-17-es
gpeket is slyos vesztesgek
rtk Nmetorszg felett.

1944. j n iu s 3.
De G aulle t b o rn o T.ecc.

1944. j n iu s 6.
: :

.7

Francia Kztrsasg

>A n o rm a n d ia i p a rtra sz ll s napja. A z a m e rika i

ideiglenes korm nyt. M iveI n a c c 'o r be lu l m egkezddik

D w ig h t D. Eisenhower t b o rn o k parancsnoksga a la tt ll

Franciaorszg felszabadtsa, a t b o rn o k - a V ichy-korm ny

szvetsges csa p a to k p a rtra sz lln a k a La M anche csatorna

h e ly e tt - Franciaorszg trvnyes kpviseljeknt kvn fellpni.

s Caivados p artvidkn. A Francia Bels Erk is t m o g a tj k ket.

53

A Mont (assino-i
csata

HORVTORSZG
OLASZORSZG

SZERBIA

MONTENEGR

G u sz t v-

Korzika

1943 szeptemberben az angol-amerikai erk gy dntttek,


hogy j frontot nyitnak Eurpban. Miutn Olaszorszg
szeptember 8-n fegyversznetet"' kttt, a szvetsgesek 9-n
partra szlltak az orszg dli rszn. A cl Rma elfoglalsa volt.
A nmetek megszlltk az orszgot, s vdelmi vonalat
ptettek ki Npolytl szakra: ez volt a Gusztv-vonal.

Szardnia

Rma
A

io .

v o n a l4

f Cassno
ALBNIA

(on
te
N
Npoly
Cassino
ino
Salerno
Tirrn-tenger

S '

Sziclia
7

Fldkzi-tenger

TUNZIA

m A nmetek sikeresen vdekeznek


Az offenzva 1944 janurjban jraindult. A szvet
sgesek janur 17-n hrom fronton indtottak tm a
dst a nm etek ellen. Ezzel prhuzamosan az amerikaiak
22-n partra szlltak Anziban, a nm et vonalak
m gtt, de nem sikerlt ttrnik az eller sg vdelmt.
A tmadsok tovbb folytatdtak februi :>an s mrci
usban. A szvetsgesek bombatmadsai lerom boltk
Cassino vrost s a bencs kolostort. Az j-zlandiak,
az indiaiak, majd a lengyelek is m egprbltak feljutni
a hegyre, de m inden ksrlet vres kudarcba fulladt.

Mont Cassino volt a dl-olaszorszgi nmet vdelmi vonal kulcsa,


mely elzrta a szvetsgesek tjt Rma fel.

Mont Cassino

A szvetsgesek oktber 1-jn elfoglaltk Npolyt,


s ezzel a kezkre kerlt egsz Dl-Olaszorszg. sza
kabbra azonban a Gusztv-vonal, amelynek kulcsa a 435
mter magas M ont Cassino hegy volt, m eglltotta el
renyomulsukat. A Cassino vrosa fl em elked hegy
cscson egy bencs kolostor llt, ez uralta a Rapido s a
Liri folyk vlgyeit. A szvetsgeseknek be kellett sniuk
magukat. Elkeseredett harcok kezddtek, az utnptls
gyakran nem rkezett meg, a szvetsgeseknek pedig
nem sikerlt m egtrnik a nm et vdelmet.
A nmet ejternysk vdett llsokat
alaktottak ki maguknak a Mont Cassino-i kolostornl.

1944. j n iu s 12.
A rrom anches trsgben h atalm as, aclbl s b e to n b l

54

ipm-V 1944. j n iu s 14.


De Gaulle t b o rn o k p a rtra szll N o rm a n d i b an , s m egrkezik

kszlt p o n to n o k a t ltestenek a tengeren, am elyek mestersges

az els fe lsza b a d to tt fran cia vrosba, Bayeux-be. Vitba keveredik

k ik t k n t szolglnak. A z u t n p tl s t szllt h a j k ezeknl ki tu d j k

az am erikaiakkal, de vgl az lta la kinevezett kztrsasgi

ra k o d n i sz lltm n yu ka t, a m e lye t a zt n a szrazfldre szlltanak.

m e g b zo tta k l tj k el a k zig a zg at si fe ladatokat.

Marokkiak a hegyekben

1944 mjusban az offenzva Alphonse Juin francia


tbornok tervei szerint indult jra. Juin rtelm etlennek
tartotta a hegyen kiptett nm et llsok nylt megroha
mozst. gy vlte, a hegyeken keresztl kell tmadst
kezdemnyezni, ahol a nmetek nem vrjk. A terlet
ugyan tele vo lt nmet erdtsekkel, de a francik szm
tottak a kztk harcol marokki goum ier-k elsznts
gra s tapasztalatra. Az Atlasz-hegysgbl szrmaz
berberek, akik szvrhton szlltottk a lszert s az
utnptlst, kivl hegyi gyalogosoknak bizonyultak.

Cassino vrosbl csupn romok maradtak, de a nmetek a szvetsgesek


tzrsgi s bombatmadsai ellenre is kitartottak llsaikban.

A francia tmads
Mjus 11-n 23 rakor ers tzrsgi tmads
jelezte a szvetsges offenzva kezdett. A tzrsgi
tm adst a gyalogsg gyors elrenyom ulsa kvette.
Mjus 12-n a franciknak sikerlt tt rn i k a fro n to t.
Mjus 13-ra a m arokkiak mr 25 km szles s 12 km
m ly rst t tte k a Gusztv-vonalban. A lengyelek
ekzben mg m in d ig M ont Cassino vdivel harcol
tak, a b rite k a Rapido foly vlgyben kszkdtek, mg
az am erikaiak Santa Maria fel araszoltak elre.

m A msodik front

szak-afrikai lvszek kaptatnak felfel az olasz hegyekben,


hogy htba tmadjk Mont Cassino vdit

1944. j n iu s 22.
N a g y szovjet offenzva in d u l Belorussziban s Ukrajnban.

Mjus 17-re a francia elnyomuls mr az ellens


ges llsok bekertsvel fe nyege tett, ezrt A lb e rt
Kesselring nm et tbornok kiadta a parancsot 90 000
katonjnak a visszavonulsra. Ugyanezen a napon a
lengyelek jabb tm adst indtottak a kolostor ellen, s
vgl sikerlt elfoglalniuk. A csata 115 000 szvetsges
s 60 000 nm et katona letbe kerlt. Mjus 23-n a
szvetsgesek kitrtek Anzibl, ahol csapataik janur
ta nm et gyrben llom soztak a tengerparton.
A francik btorsgnak ksznheten nyitva llt az t
az olasz fvros fel. Jnius 4-n az amerikaiak bevonul
tak Rmba. Noha a norm andiai partraszlls utn a sz
vetsgesek msodlagosnak tekintettk az olasz frontot,
a trsgben a hbor vgig folytatdtak a harcok.

cfes|f

1944. j n iu s -a u g u s ztu s
A z a m e rika ia k e lfo g la lj k a M ariana-szigeteket, kztk

A ugusztusra a Vrs Hadsereg e/r a . sztult, Lengyelorszg egyik

G u a m o t s a Tokitl k r lb e l l 2000 km -re fekv Saipant.

leg n a gyo b b fo ly j t, v a la m in t R : m n ia s M agyarorszg h a tr t.

A szigetcsoport b irto kl sa lehetv teszi az a m e rika ia k szmra,

A rom n hadsereg a u g usztu st l a s z : , etek old a l n h a rco l tovbb.

h o g y l g it m a d so ka t in d tsa n a k Japn ellen.

55

FRANCIAORSZAG

La Manche
csatorna

Carentan

aucs

Arromanche

^
)uistreham

Bayeux

qv

Caen

A normandiai partraszlls
A D-napon, 1944. jnius 6-n hajnalban 6 4 0 0 hajbl ll hatalmas szvetsges flotta
kzeledett Normandia partjaihoz. Reggel 6 rakor megkezddtt a trtnelem
legnagyszabsbb partraszllsi akcija, az Overlord-hadmvelet.

A Kaditerv

A partraszllst a tervek szerint egy 80 km hossz,


t rszre o s z to tt partszakaszon k e lle tt vgrehajta ni.
Az t partszakaszt a kvetkezk ppen o s z to tt k fel:
a Utah s az Omaha az amerikaiak, a Gold s a Sword
az angolok, a Juno pedig a kanadaiak. Az t hadosz
tllyal v g re h a jto tt tm ads sorn biztos hdfllst
k e lle tt kialaktani a p arton . A te rv e z e tt hdflls
m g tt lgi szllts alakulatok rnek f ld e t (ejter
nyvel s vitorlz replgpekkel). A D-napon 50 000
ember, 1500 harckocsi, 3000 gy s 12 500 jrm szll
partra. Szmukra utnp tlst is kell biztostani a kvet
kez 48 rra. A tervek szerint augusztus 6-ig jabb 2
m illi szvetsges katona rkezik Norm andiba.

<:
d'

r
C

6*

6=-!

'

A szvetsgesek ejternysket dobtak le, hogy elvgjk a nmetek


k az erstsek rkezst.
kommunikcis vonalait, s megakadlyozzk

1944. j liu s
B retton W oodsban nem zetkzi ko n fere n ci t ta rta n a k.

19 4 4 . j liu s 3.
lsre trsgben, a vercors-i fennskon sszegylt

Pnzgyi szakrtk a h b o r u t n i rendezst ksztik el. Ltrehozzk

p a rtiz n o k k ik i ltj k a vercors-i kztrsasgot". A nm etek vgeznek

a N em zetkzi V a lu ta a la p o t, h o g y biztostsk a k l n b z v a lu t k

az ellenllkkal, le ro m b o lj k Vassieux fa lu t, s kivgzik a telepls

k z tti s ta b il tv lt s i rfo lya m o ka t.

h a tv a n h ro m lakjt.

az zem et
Az ellenllk jnius 5-n este egy a BBC rdiadsban kzztett
zenetbl rtesltek a hadmvelet megindtsrl. Az zenet
Paul Verlaine egyik versnek nhny sora volt: sz hrja zsong,
jajong, busong a tjon, s ont monoton bt konokon s fjn."

Az elkszletek
Jnius 5-rl 6-ra virrad jszaka a szvetsgesek
intenzv tzrsgi tzet nyitottak a parton elhelyezked
nm et vdllsokra. jfl utn t b b ezer ejternyst
dobtak le a szrazfld belsejben, akiknek a fontosabb
hidakat s tkeresztezdseket ke lle tt elfoglalniuk.
Sokan kzlk azonban t b b kilom terre a kijellt cl
ponttl rtek fldet. A kedveztlen idjrsi viszonyok
ellenre az els ktlt partraszll egysgek 6 ra 25
perckor elrtk a norm andiai partokat. Szabotzsakcik
indultak az utak, vasti snek s telefonvonalak ellen.
Ezek m egbntottk a nm etek kom m unikcijt, s
ksleltettk a Norm andiba ta rt erstsek rkezst.

AZ A T U W T / FAL
Franciaorszg szaki s nyugati, az szaki-tenger, a La Manche
csatorna s az Atlanti-cen felli tengerpartjait bunkerekkel,
gykkal, gppuskkkal, tankcsapdkkal, aknkkal s szges

Az els brit alakulatok reggel 6 ra 30 s 7 ra 30 kztt rtk el


a Sword partszakaszt.

A partra szll hajkon

Ers szl fjt, zu h o g o tt az es, s a katonk nagy


rsze tengeribeteg volt. A kdbl fokozatosan kibonta
kozott a norm andiai tengerpart. A haj eleje kinylt, a
tisztek srgettk az embereket, hogy a lehet leggyor
sabban induljanak a part fel. A katonk a vzben gzol
va, a nm et fegyverek tzben prbltak meg kijutni a
partra. M ellettk bajtrsak estek ssze. Nhnyan elm e
rltek a jeges vzben, mivel a slyos felszerels lehzta
ket. A parton a hom okdnk nmi vdelm et n y jto t
tak az ellensges tzzel szemben.

drttal erstettk meg a nmetek. Aknkat stak be a tenger


partokon, hogy megakadlyozzk a szvetsges hajk kiktst.

Az amerikai katonk a nmet vdelem heves tzrsgi tmadsa


kzepette szlltak partra.

1944. j liu s 20.


i A d o lf H itle r knnyebben m egsebesl az ellene elk ve tett

1944. augusztus 1.
Varsban a lengyel H o n i Hadsereg 45 000 k a to n ja fellzad

m ernyletben. A m ernylet f szervezit a zo n n a l kivgzik, a

a nm etek ellen. A f v ro st l n h n y kilo m te rre llom soz

rsztvevk ellen kegyetlen hajsza indul. A z sszeeskvsbe

szovjetek nem n y jta n a k segtsget a lengyeleknek, gy a nm etek

belekeveredett R om m el t b o rn o k o t is ngyilkossgra knyszertik

b ru t lisa n leverik a felkelst. 250 000 p o lg ri lakos veszti lett.

57

A tengerparton
A hborg tengeren, a dermeszt hidegben tbb tzezer amerikai s brit,
valamint egy maroknyi francia katona rkezett Normandiba. Nhny helyen,
pldul a Utah s a Sword partszakaszon nem tkztek komolyabb ellenllsba,
msutt viszont, pldul az Omaha parton, vres kzdelem b o ntakozott ki.

A Utah part

A Utah p artot 6 ra 30 perckor rte el a tm adk els hullma. A tengerramlatok m iatt a katonk dlebbre sodrdtak, m in t azt eredetileg terveztk, gy
egy olyan partszakaszra ju to ttak, ahol a nm et vdelem nagyon gyenge volt.
A 23 250 partra szll am erikaibl mindssze ktszz esett el.

m Az Omaha part
Az Omaha szakaszon 6 ra 30 perckor szlltak partra az
els am erikaiak egy akadlyokkal teli, ers ellensges tz
alatt ta rto tt terleten. A katonk t b b m in t 70 szzalka
m eghalt vagy m egsebeslt. A nm etek valsgos mszr
lst rendeztek: a te n g e rt s a p a rto t is m indenfel holttestek
borto ttk. Az am erikaiaknak ennek ellenre estre sikerlt
ellenrzsk al v o n n iu k egy 2 km m ly s 8 km szles p a rt
szakaszt Saint-Laurent trsgben.

A HOC-CSUCS
A Hoc-cscsnl 225 amerikai ranger indtott tmadst egy
meredek sziklafalon a Utah s az Omaha partszakaszokra
irnytott nmet gyllsok ellen. Vres harcok utn ktlltrk
segtsgvel feljutottak a magaslatra - ahol kiderlt, hogy
a nmetek idkzben thelyeztk az gyikat mshov.

A Gold part

A Gold p a rto t 7 ra 25 perckor rtk el az ango


lok, 5 kilom terrel keletebbre a te rve ze tt helynl.
Elfoglaltk Bayeux vrost, m ajd Arrom anchesnl
mestersges k ik t t ltestettek.

1944. augusztus 4.
A m szterdam ban, ahov a n cik e ll m enekltek, csaldjval

58

1944. augusztus 2 0 .
N o rm a n d i b an , a nm etek lta l a d d ig vdett falaise-i

e g y tt le ta rt z ta tj k A n n a Frankot, a 13 ves n m et zsid kislnyt.

k a tla n b a n vget rnek a harcok: a szvetsgesek m egnyerik

A bergen-belseni t b o rb a de p ort lj k, a h o l 1945-ben m eghal. A n n a

a n o rm a n d ia i csatt. M egkezddhet az elrenyom uls szak s

Frank n a p l j b a n s z m o lt be az ld z tt zsidk m egprbltatsairl.

a La M anche csatorna k ik t i fel, ille tve keleti irnyban, Prizs fel.

A Juno parton a kedveztlen idjrs ksleltette a


partraszllst, am ely gy 7 ra 55 perckor kezddtt
meg, 15 000 kanadai s 9000 b rit rszvtelvel. Szmos
harckocsijuk elvesztse ellenre a szvetsgeseknek
sikerlt bevennik Bernire-sur-Mer-t s Courseulles-t.
A nm etek Caen m ellett, a carpiquet-i repltr e l tt
lltottk meg a szvetsgesek elrenyom ulst.

A Sword part
A Sword szakaszon az angolok 7 ra 30 perckor
szlltak partra. A szvetsgesek egsz jszaka tm adtk
a nm et vdllsokat. 8 ra 45 perckor 177 tengerszgyalogos kom m ands rt partot Colleville-sur-Orne
m ellett, s sikerlt elfoglalniuk a Riva-Bella-i nm et bun
kereket. Ezutn Bnouville-ben csatlakoztak azokhoz
az angol ejternyskhz s kommandsokhoz, akik
jszaka elfoglaltk a Pegasus hidat.

A PARTRASZLLS S/KERE
A D-nap vgre 156 000 szvetsges katona szllt partra.
Az amerikaiak 6603, az angolok 3000, a kanadaiak pedig 946
embert vesztettek. sszesen 10 660 ember halt meg, sebeslt meg,
tnt el vagy esett fogsgba. Br az elzetesen kitztt clokat nem
mindentt rtk el, a szvetsgeseknek sikerlt kialaktaniuk egy
56 kilomter hossz hdfllst.

1944. szeptem ber

1944. s zep tem b er 1 7 -2 6 .

Szeptem ber 5-n a S zovje tu n i * h a d a t zen Bulgrinak.

M o n tg o m e ry t b o rn o k a Nm etorszg e lle n i tm ads

A ko m m u n is ta vezets j b o lg r k o rm n y 9-n h a d a t zen

tervben kulcsszerepet szn a R a jn a -h id a ka t e lfo g la l ejternys

Nm etorszgnak. R om nia 12-n fegyversznetet* k t

egysgeknek. Az e l re to lt szvetsges erk azo n ba n nem tu d j k

a Szovjetunival, m a jd m e g t m a d ja ko r b b i n m e t szvetsgest.

elfo g la ln i az arn h e m i hidat, s slyos harcok ut n m egadjk m agukat.

59

Partraszlls Provence-ban
Az Eurpa-erd elleni tmads partraszllst irnyzott el Provence-ban is,
hogy a Normandiban partra szll csapatokkal egytt harapfogba tudjk szortani
a nmeteket. 1944. augusztus 15-16-n az amerikaiak s Lattre de Tassigny tbornok francia
katoni partra szlltak Provence-ban, Cavalaire s Saint-Raphal kztt.

A logisztika szerepe

A szvetsgesek nagyszabs hadm veletet ter


veztek. Rvid id alatt t b b ezer em bert akartak partra
szlltani a dl-franciaorszgi partvidken, akik behatol
nak a szrazfld belsejbe, m ikzben folyamatosan biz
tostjk szmukra az utnptlst. A pnclosoknak
t m o g a tn iu k kellett a gyalogosok elrenyom ulst.
A sebesltekrl szintn gondoskodni kellett. A sikerben
kulcsszerepet jtszott a logisztika. A szvetsgesek azt
remltk, rvid idn bell hdfllst tudnak kipteni
Provence-ban, majd klnsebb nehzsgek nlkl
elfoglalhatjk Toulon s Marseille kiktjt.

Draguignan
Argens

Frjus
* Saint-Raphal

Brignoles

Sainte-Maxime

Saint-Tropez'
Marseille

Cavalaire

1944. aug. 15-16.


Fldkzi-tenger

1944. augusztus 14-rl 15-re virrad jszaka az Olaszorszgbl felszll


535 Dakota szlltgpbl tbb mint tezer ejternys ugrott ki DlFranciaorszg felett. A katonk tbbsgben amerikaiak s angolok voltak.

1944. s zep tem b er 19.


Finnorszg M oszkvban fegyversznetet* r al

A partraszlls sikere

A szvetsgesek els csapatai augusztus 15-n


szlltak partra, m inim lis vesztesgekkel. A francia
ellenllk is segtettk ket: inform cikkal lttk el az
rkez katonkat, illetve fe ld e rt k n t ve tte k rszt a
harcokban. A kvetkez napokban a m sodik hullm
hadosztlyai m inden nehzsg nlkl rtek partot, s
m egerstettk a szvetsgesek llsait.

1944. szeptem b er
M iu t n a Vrs Hadsereg elri az orszg h a t ra it,

a Szovjetunival*. Ennek rtelm ben az 1 9 3 9 -1 940-es t li h b o r

S zlovkiban felkels t r ki a nm etek ellen, a kik augusztusban

u t n i h a t ro k a t te k in tik rvnyesnek: Finnorszg t b b m in t 42 000

szlltk m eg az orszgot. A felkels vezeti a szovjetek lta l

k m 2 te r le te t knytelen te ng e d n i h a ta lm a s szomszdjnak.

felfegyverzett s kikpzett p a rtiz n o k*.

Marokki goumier-k szllnak partra

Provence-ban.

A hadmvelet msodik szakasza

A Fldkzi-tenger partvidkn ek felszabadtsval a szvetsgesek


ellenrzse al kerltek volna a nagyobb kiktk, am elyeken keresztl
m egfelel u t np tl st le h e te tt szlltani a harcol csapatoknak. Ezt kve
ten a lehet leggyorsabban el ke lle tt in d u ln i szak fel a Rhne foly
vlgyben, hogy csatlakozzanak a N orm andibl elretr csapatokhoz.
Toulonban s M arseille-ben a nm etek elkeseredett kzdelm et folytattak,
s nem adtk meg m agukat. Az am erikai csapatok ennek ellenre mr
augusztus 17-n m e g in d u lta k szak fel. A francik ezzel egy idben a
te n g e rp a rt m entn haladtak elre, s szabadtottk fel a francia kiktket.

A GYARMAT/ HADSEREG
Fekete-Afrikbl, Algribl, Tunzibl
s Marokkbl rkez szphik (lovasok),
goumier-k s lvszek alkottk Jean
de Lattre de Tassigny tbornok B had
seregnek gyarmati alakulatait. Toulon
s Marseille ppgy ezeknek a Fldkzi
tenger tls partjrl rkez katonknak
ksznhette felszabadulst, mint
valamivel ksbb Lyon, Belfort s Colmar.

Provence felszabadtsa

Amerikai s francia egysgek ujjong

Augusztus 23-n az ellenllk felkelst


robbantottak ki Marseille-ben, ahol t b b ezer
fs nm et helyrsg llomsozott. A 3. algriai
hadosztly s az 5. pnclos hadosztly francia
katoni ppen idben rkeztek, hogy segts
get nyjtsanak a Francia Bels Erknek*.
A nm etek kitartan harcoltak, de augusztus
26-n knytelenek voltak feladni Marseille-t.
Heves harcok utn Toulon is felszabadult.
A Rhne vlgyben szak fel vonulva a fra n
cia ellenllk s a szvetsgesek felszabad
to tt k egsz Dlkelet-Franciaorszgot.

helyi lakosok sorfala kztt


haladnak el Provence-ban.

1944-ben az 535 000 fs francia hadsereg


250 000 katonja szrmazott Afrikbl,
akikhez mg hozz kell szmtani azt
a 180000 szak-afrikai francit, akik
szintn a seregben szolgltak.

1944. szeptem b er vge

1944. o k t b e r 5.

N a g y-B rita n n i b a n fokozatosan fe lo ld j k az elstttsi

Trvny szentesti a z t az p rilis 21 -i rendeletet, a m e ly biztostja

rendeletet. A f g g n y ke t szthzzk, jra kivil g o so d na k

a n knek a v la szt jo g o t A lgriban. A n k az 1945. p rilis 2 9-i

az ablakok, m e g g y jtj k az u tc a i l m p ka t, az a u t k pe d ig

h e lyh a t s g i vlasztsokon lh e tte k elszr frissen szerzett szavazati

jra h a szn lni kezdik fnyszri Kt.

jo g u kka l.

61

Ig g j 'M
w

>

p Jk

JN
M

'ipBr

s r J

Franciaorszg felszabadtsa
A normandiai csatban aratott gyzelem utn a szvetsgesek gyors temben trtek
elre a Szajnig. A provence-i partraszllsnak ksznheten szvetsges alakulatok
haladtak szak fel a Rhne foly vlgyben is. Franciaorszg felszabadult.

Augusztus
Auguszt 26-n
prizsiak
prizsid tmege
nnepli a Champs
lyses-n vgigvonul
de Gaulle tbornokot.

A fegyveres ellenllk harcai

A francia ellenllk a D-naptl kezdve folyam ato


san szabotzsakcikat hajtottak vgre. Franciaorszgszerte t b b ezer em ber csatlakozott a Francia Bels
Erkhz* (FBE). Bretagne-ban 20 000 em ber harcolt a
nmetek ellen. Dlnyugat-Franciaorszgban a kegyet
len m egtorl akcik ellenre ellenllk szabadtottk fel
Toulouse s Lim oges vrost. A M ouchet-hegyi
(Auvergne) s vercors-i (Drme) partiznok nagy ltsz
m nm et egysgeket ktttek le, amelyek gy nem tu d
tak csatlakozni a szvetsgesek ellen harcol trsaikhoz
Normandiban s Provence-ban.
A prizsi ellenllk fedezkbe hzd
nmet katonkra lnek.

1944. o k t b e r 12.
A nm etek k iv o n u ln a k a b rite k lta l fe lsza b ad to tt A thnbl.

62

1944. o k t b e r 2 3 .
>A szvetsgesek elism erik a de Gaulle t b o rn o k lta l

U gyanakkor p o lg rh b o r rob b a n ki a Georgiosz Papandreu vezette

l tre h o zo tt fran cia ideiglenes ko rm n yt. Franciaorszg ezutn

ko rm n y s a k o m m u n ist k kztt, a m e ly csak 7949-ben rt vget

n a g y h a ta lo m k n t l p h e t fel a nem zetkzi p o litik b a n . Sikerl

a ko m m u n is t k m egsem m ist veresgvel.

e lkerlni a p o lg rh b o r t.

AZ ORAPOUR-SUR-GLAME-I MSZRLS
1944. jnius 10-n a Das Reich" nev SS-hadosztly
120 katonja a partiznok akcii miatt egy Limoges-tl
krlbell 20 km-re fekv francia falu lakosain llt bosszt.
Oradour-sur-Glane 642 polgri lakost ltk meg: a frfiakat
lelttk, 246 n s 207 gyerek pedig a felgyjtott templomban
vesztette lett.

Prizs felszabadtsa

Prizs az amerikaiak szmra nem brt katonai je


lentsggel. Ennek ellenre a Rol-Tanguy ezredes
parancsnoksga alatt ll prizsi FBE augusztus 18-n
felkelst robbantott ki a vrosban, ahol ezt kveten
heves harcok folytak. Hitler megparancsolta von Choltitz
tbornoknak, a prizsi nm et helyrsg parancsnok
nak, hogy gesse fel a vrost. Az amerikaiak m egenged
tk Leclerc tbornok 2. pnclos hadosztlynak, hogy
behatoljon Prizsba, s segtsget nyjtson a felkelk
nek. A francia csapatok augusztus 24-n rtk el a fv
rost. Von Choltitz generlis augusztus 25-n alrta a
nm et csapatok megadsrl szl dokum entu m ot.
Franciaorszg fvrosa felszabadult.

A 2. pnclos hadosztly katonit mindenhol


megljeneztk tjuk sorn.

Augusztus 26-n a prizsi vroshza eltt az utols


nmet katonk a felszabadtkat dvzl tmegre lnek.

A T/SZTOGATSOK
Franciaorszg felszabadtst tisztogatsi hullm kvette,
amelyben magukat az ellenllshoz tartoznak vall csoportok
jtszottk a vezet szerepet. A megtorl akcik sorn eltltk,
st gyakran ki is vgeztk azokat a francikat, akiket - jogosan
vagy nha minden alap nlkl - kollab orln ak minstettek.

A felszabaduls rme

Ngy v megszlls utn a francik hatalmas


m egknnyebblssel fogadt k a felszabadulst. A fel
szabadt francia katonkat ujjongs fogadta. Az ame
rikaiak cso ko l d t s r g g u m it o s z to g a tta k a
gyerekeknek, a nci zszlk lekerltek az pletekrl.
Tncm ulatsgokat rendeztek, am elyeket a nm etek s
a Vichy-korm ny korbban b e tilto tta k.

1944. o k t b e r 27.

1944. decem ber 31.

A z a m e rik a i flo tta gy ze I n t a ra t a Flp-szigeteki Leyte-

N o h a L o n donban 1939 ta em igrns lengyel ko rm n y

bben v v o tt te n g e ri csatban. M a c A rth u r t b o rn o k a teljes

m k d tt, a szovjetek ideiglenes lengyel k o rm n y t ho zn ak ltre

szigetcsoport visszafoglalsra sz r. \ z a m e rika i te n g e ra la ttj r k


szinte teljes b lo k d a la tt t a r : : :::.

a kelet-lengyelorszgi Lublinban, a m e lye t a szvetsgesek is


elism ernek. A t t m r a h b o r u t n i h a ta lm i vezetek kialaktsa.

Sikerek nyugaton

La Manche
csatorna

Strasbourg

A Normandiban s Provence-ban aratott gyzelmek


utn a szvetsgesek gyors temben trtek elre
Franciaorszgban s Belgiumban. 1944 novemberben
csapataik elrtk a Rajnt, s jabb nagy tmadsra
kszltek a Nmet Birodalom"' legfontosabb ipari
kzpontja, a Ruhr-vidk ellen.

Atlanti
cen

FRANCIAORSZG

SPANYOLORSZG

SVJC

Fldkzi-tenger

Az ardenneki csata
Hitler m inden tartalkot m ozgstott egy utols
nagy tmadsra az Ardennekben, amellyel a szvet
sgesek elrenyomulst akarta meglltani. 1944. de
cember 16-n a nm etek t b b m in t 50 kilomteres
m lysgben b e t rte k az am erikai vonalak m g.
Eisenhower tbornok mr Strasbourg feladsra kszlt,
de a francik m indenron tartani akartk a vrost.
Bastogne-ban kt amerikai hadosztly m inden nm et
tmadst visszavert, amg decem ber 26-n megrkez
tek Patton tbornok 3. amerikai hadseregnek csapatai,
s felm entettk az ostrom gyrbe zrt vrost. 1945.
janur 20-n de Lattre jra tmadsba lendlt, hogy
elfoglalja a mg nm et megszlls alatt ll Dl-Elzszt.
1944-1945 teln, hban-fagyban
amerikai tzrek alaktanak ki lllst.

ja n u r 12.
Kihasznlva a nm etek A rdennekben in d to tt offenzvjt,

A nmet kudarc

1944-1945 tele rendkvl hideg volt. Janur vgre


- slyos harcok rn - az amerikaiak visszaszortottk a
nm eteket kiindul llsaikba, s m egkezdtk az elk
szleteket Nmetorszg megtmadsra. Hitler utols
dobsa"csak ksleltetni tudta a szvetsgesek elrenyo
mulst, de nagyon kom oly ldozatokat kvetelt: 8700
amerikai katona meghalt, 45 000 megsebeslt, 22 000
eltnt. Az angolok 1400 em bert vesztettek. A nm etek
nl sem v o lt jo b b a helyzet: 12 652 katona m eghalt,
38 600 megsebeslt, 30 582 e lt n t. Az ardenneki offenzva sorn e lszenved ett vesztesgek a kvetkez
hnapokban, sajt te r le te ik vdelm e sorn p to lh a
tatlannak bizonyultak a nm etek szmra.

1945. ja n u r 2 7 .
A Vrs Hadsereg felszabadtja az au sch w itzi koncentrcis

a szovjetek t m a d sb a le n d ln ek az Odera fo ly m entn, s gyorsan

t b o rt. A u sch w itz ll-Birkenau h a l lt b o r b a n h ro m v a la tt 970 000

kzelednek Berlin fel. Kelet-Poroszorszg n m e t lakossga a Vrs

zsid t g y ilk o lta k meg. A l g e r ld o z a ta in a k 3 5 -4 0 % -a m a g y a r

Hadsereg kzeledsnek hrre tmeges m eneklsbe kezdett.

lla m p o lg r volt.

Amerikai P-47-es vadszbombzk nmet Tigris tankokat

A vgs tmads Nmetorszg ellen

Kszbn llt a Nmetorszg elleni tmads. 1945


mrciusban a szvetsgesek felfedeztek egy p hidat a
Rajnn. A hnap vgn az a ngolo k szakon, az am eri
kaiak kzpen, a francik pedig dlen keltek t a folyn.
prilis 2-n az angolok s az amerikaiak mr bekertssel
fenyegettk a Ruhr-vidket. Tbb m int 400 000 nm et
esett hadifogsgba. A b rite k e lrtk az Elbt, az am eri
kaiak pedig prilis 14-n elfoglaltk Lipcst. A francik
S tu ttg a rto t s U lm ot vettk be. prilis 25-n az am eri
kaiak tallkoztak a szovjetekkel az Elbnl. Eisenhower
tbornok cseklynek tlte Berlin katonai jelentsgt,
ezrt hagyta, hogy a szovjetek vonuljanak fel ellene.

tmadnak egy romokban ll vrosban.

A hbor vge Eurpban

A nyugati fronton a nm et hadseregek egyms


utn kapitulltak: prilis 29-n Olaszorszgban, mjus
4-n Dniban s Hollandiban. Ugyanezen a napon
Leclerc tb o rn o k 2. pnclos hadosztlya elfoglalta
Hitler Bajor-Alpokban tallhat nyaraljt, a Sasfszket.
Nmetorszg invzija kom oly ldozatokat kvetelt:
6570 amerikai, 15 628 angol-kanadai s 90 000 nm et
katona halt vagy sebeslt meg, 259 000 nm et esett
fogsgba. A francik vesztesge 5300 f volt.

79 4 5 . fe b ru r 4 -7 7.

1945. fe b ru r eleje

A Krm flszigeten ta l lh a t J c i' b a n rendezett konferencin

Lattre de Tassigny t b o rn o k vgrvnyesen felszabadtja

megegyezs szletik Eurpa uj n atara r . Franciaorszg is kap egy

C o lm a rt s Elzszt. A nm eteket a Rajnn t lra szortjk vissza.

m egszllsi z n t Nm etorszgba - s helyet az Egyeslt Nemzetek


Szervezete Biztonsgi Tancsban.

Franciaorszg felszabadtsa u t n de Lattre hadserege tke l


a Rajnn, s b e t r Dl-Nm etorszgba.

65

A berlini csata
A sztlingrdi gyzelem utn a szovjetek fokozatosan felszabadtottk orszguk egsz terlett,
majd megindultak Nmetorszg fel. Hitler a nmet hadsereg minden tartalkt s a teljes civil
lakossgot mozgstotta. A nmet terletre lp szovjet katonknak egyetlen vgyuk volt:
megbosszulni azokat a szrnysgeket, amelyeket a nmetek kvettek el a Szovjetuniban 1941 ta.

1945. mjus 2-n


az g Berlinben
Kovaljov orosz
rmester egy bajtrsa
segtsgvel kitzi
a szovjet zszlt
a Reichstag pletre.

A SZOVJET HBORS

ERFESZTSEK
A nagy honvd hbor" megnyerse
rdekben a Szovjetuni minden
nemzetisgbl tbb milli frfit
s nt hvtak be a hadseregbe.
A hadianyaggyrakban
jjel-nappal folyt a munka.
A szovjeteket - akik bosszt
akartak llni tbb milli honfitrsuk
hallrt - Sztlin szemlye
egyestette. Sztlin nemzetkzi

A szovjet thenger"

Az 1944 nyarn m egindul, elspr erej szovjet offenzvban 600


gyalogos s 110 pnclos hadosztly, kzel 10 m illi em ber ve tt rszt.
Augusztusra a Szovjetuni* teljes terlete felszabadult - a szovjet csapa
to k mr Finnorszgban, Bulgriban s Romniban jrtak. Vars laki
fellzadtak, de a kzelben llom soz szovjet csapatok nem m ozdul
tak. A lengyel felkelst e ltip o rt k a nmetek. A tl elm ltval, 1945
februrjban a szovjet tmads jraindult. Nyugaton a szvetsge
sek ekkor mg nem keltek t a Rajnn. Sztlin srgette tbornokait:
szvetsgesei e l tt akarta elrni a nm et fvrost. 2,5 m illi szovjet
katont veznyelt Berlin ostromra. 1945. prilis 20-n (a Fhrer szle
tsnapjn) Berlint bekertettk az oroszok.

tekintlye egyre ntt.

Berlin bevtelnek emlkre kszlt szovjet rem.


Htoldaln az 1945. mjus 2-i dtum olvashat.

1945. fe b ru r
M iu t n a csendes-ceni szigetek tbbsgben a m e rika i
ellenrzs a l kerlnek, fo ko zd n a k a Japn elleni
66

1945. m rcius 4.
' Egy h n a p ig ta rt csata u t n M a n il t e lfo g la lj k M a c A rth u r
t b o rn o k csapatai. Az sszecsapsokban m in te g y 12 0 00ja p n ,

bo m b a t m a d so k. A nagyrszt f b l p lt ja p n nagyvrosok

1000 a m e rika i s 100 000 Flp-szigeteki c iv il vesztette lett. M a n ila

slyos k ro k a t szenvednek, a k ik t k fo rg a lm a m in im lisra cskken.

fa lla l k r lv e tt belvrosa szinte teljesen elpusztult.

NORVGIA

SZTORSZG

Moszkva

LETTORS;
SVDORSZG
L IT V A N IA

Sztlingrd

1944. nov

A kosz
A Berlinben llomsoz nm et csapatok ltszma nem
haladta meg a 60 000 ft, s ezek nagyobb rszt is npfelkelk
alkottk (Volkssturm). A npfelkel alakulatok idsekbl, gyere
kekbl s betegekbl lltak, akik hinyos fegyverzettel s kevs
lszerrel rendelkeztek, radsul egyltaln nem kaptak pnc
los tmogatst. A fvros ekkor mr puszta romhalmaz volt,
amelyet t b b ezer meneklt, szktt hadifogoly s knyszermunks znltt el. A szlls, lelem s vz nlkl az utcn alv
civilek gyakran estek ldozatul a szemben ll felek lvedkei
nek, s ki voltak tve a szovjet katonk kegyetlenkedseinek is.

LENGYELORSZG

Vars

.. ,
Kijev'

1945. mrc.

,945' |an'
h u s
SZLOVKIA

NMETORSZG

SVJC

AUSZTRIA

W /m

MAGYARORSZG

kr'm

Szevasztopol

\,

ROMNIA

OLASZORSZG

Rosztov

NMET MEGSZLLS
ALATT

Fekete-tenger

HORVTORSZG

MONTENEGR ULGR.A

Roma

'

1944. nov.

M?

..

TRKORSZG

GORSZG

Gyzelem Berlinben

prilis 22-re Berlint teljesen bekertettk a szovjetek. Kt nappal ksbb


az els szovjet egysgek behatoltak a vrosba, mikzben bajtrsaik az Elba
partjn fekv Torgaunl fe lv e tt k a kapcsolatot az am erikaiakkal.
Nmetorszgot kettvgtk. A berliniek az eslytelenek nyugalmval har
coltak. M inden pletet, m inden hzat vdtek. prilis 26-n a Tem pelhof
repltr elfoglalsa mg attl a csekly tm ogatstl is m egfosztotta a
vdket, am elyet addig a Luftwaffe* nyjtani tu d o tt. prilis 30-n Hitler
ngyilkossgot kvetett el bunkerben. Ugyanaznap este a Vrs Hadsereg
katoni tm adst indtottak a nm et parlament, a Reichstag vdi ellen.

Berlin utcin nmet foglyokat ltnak el.


Arra vrnak, hogy elszlltsk ket a szovjet
hadifogolytborokba. A szovjet lgerekbl
csak nagyon kevesen trtek vissza kzlk.

* * A nmet kapitulci
1945. mjus 1-jn a nm et helyrsg parancsnoka m egadta magt.
A szovjetek mg kt napon keresztl fo lyta tt k a harcot az elszigetelt
nm et ellenllsi gcok ellen. Mjus 7-n s 8-n Reimsben, majd
Berlinben a nm etek alrtk a megadsi okm nyokat
a szvetsgesek kpviselinek jelenltben.
Eurpban vget rt a m sodik
vilghbor.

1 945. m rcius 9.

1945. m rc iu s - p rilis

t to lta - :.:

~ r* :

t m a d s t in d ta n a k in d o k n a i

R o m niban szo vje tb ar t k o rm n y alakul. A csehszlovk

t m a s z p o n tja ik ellen, a japnok m e g t m a d j k a fran cia

em igrns ko rm n y visszatr a Vrs Hadsereg lta l m egszllt

helyrsgeket. V s s - c z ~ i:

Szlovkiba. M agyarorszgon a Vrs Hadsereg elretrse

Kam bodzsa, Laosz es .

b rt n zn e kb e .
r~

: : -\.ggetlensgket.

vet vget a nyilas u ralom nak.

Vgjtk a Csendes-cenon
1942 vge ta az amerikaiak s a britek a Flp-szigetekrl, illetve a Tarawa-atollrl s Guam
szigetrl kiindulva fokozatosan visszafoglaltk a japnok ltal meghdtott terleteket. Egyes
atollokat kikerltek, msokat elfoglaltak, majd kiktket s repltereket ptettek a szigeteken
Az elpuszttott Iwo Jimn a tengerszgyalogosok
megprbljk kitstlni" az utols japn vdket.

Iwo Jima, az erdsziget"

A Flp-szigetek, Burma, Malajzia, Jva, Bome s


j-Guinea elfoglalsa valsgos pokoljrst je le n te tt a
szvetsgeseknek. A hossz s kim ert menetelsek a
sros, sr nvnyzettel b e n tt svnyeken, s a sz
nyogok sznni nem akar tmadsai csak fokoztk a
magas pratartalom s a hsg okozta kellem etlens
geket. A malria t b b ldozatot szedett, m in t a fegyve
res harcok. A malj, filip p n s burm ai ellenllk
segtsgvel a brit, ausztrl s amerikai katonk azon
ban lpsrl lpsre flnybe kerltek a japnokkal
szemben. A szvetsges katonk kitartsa s alkalmaz
kodkpessge m eglepte a japnokat, akik albecsl
tk ellenfeleiket.

1944 oktberben az amerikaiak a Flp-szigetek


kzelben, a Leyte-blben v v o tt csatban m egsem
m istettk a japn flo tt t. Ezt kveten el kellett fo glal
niuk Iwo Jima s Okinawa szigett, am elyek krlbell
1200 kilom terre fekdtek Japntl, ezrt alkalmasak
voltak replterek ptsre, ahonnan mr bom bzni
lehetett Tokit s krnykt. Februr 19-n 30 000 ame
rikai tengerszgyalogos szllt partra Iwo Jima szigetn.
A sziget belsejben a japn katonk j lczott fld
alatti bunkerekbe stk be m agukat. A tei .gerszgyalogosokra a hbor legkegyetlenebb s legvresebb
sszecsapsai v rta k a f ld a la tti tvesztkbe n.
A Szuribacsi-hegy elfoglalsa 6000 amerikai letbe
kerlt, de vgl februr 23-n kitztk a csillagos-svos
lo b o g t a hegy ormra. Az amerikai erk csak mrcius
vgre tu d t k elfoglalni az egsz szigetet. A 21 000 fs
japn helyrsgbl mindssze 216 katona esett fo g
sgba, a t b b ie k felldoztk m a g u ka t... a csszrrt.

A partraszll hajk Iwo Jima szigethez


kzelednek 1945. februr 19-n.

1945. m rcius
<A szvetsges hadseregek tkelnek a Rajnn, m iu t n

68

1945. prilis 12.


M e g h a l Franklin D elano Roosevelt a m e rika i e ln k (a k it 1944

az ardenneki csata u t n 1945 fe b ru rj b a n o ffe nzv t in d to tta k

novem berben negyedik a lk a lo m m a l is jrav la szto tta k). Flelyt

a n y u g a ti fro n to n . A z a m e rika ia k m rcius 7-n e lfo g la ln a k egy ra jn a i

alelnke, Ftarry Trum an veszi t, a kinek d n te n ie kell az a to m b o m b a

hid a t. A b rite k m rcius 23-n, a fra n ci k 31-n kelnek t a folyn.

Japn e lle n i bevetsrl is.

A KA M /K A ZEK
1944. oktber 19-n a Flp-szigetektl
szakra hsz fiatal, hszas veiben
jr japn pilta robbananyaggal
telerakott gpt egyenesen az amerikai
hadihajknak vezette. Az volt a cljuk,
hogy a replgp-hordozk
megbntsval a japn hadsereg idt
nyerjen. Ha nem is tudtk megnyerni
a hbort, a kamikaznak nevezett
nkntes piltk bebizonytottk,
hogy hazjukrt meghalni is kszek.

A Mariana-szigeteken, Iwo Jimn s Okinawn llomsoz


Boeing B-29 nehzbombzk knyszertettk trdre Japnt.

Japn bombzsa
Japn bom bzst 1944-ben kezdtk m eg az
amerikaiak. A szigetcsoport nagyvrosai (Toki, Osaka,
Kbe) ellen irnyul bom batm adsok szma je le n t
sen n tt 1945 mrciustl, am ikor az am erikaiak a
Mariana-szigetekrl s Iwo Jimrl is m egindtottk
tmadsaikat. A g y jt b o m b k hatalmas puszttst v it
tek vghez a fbl plt japn vrosokban.
1945 prilisban
Okinawn
az amerikaiak
ugyanolyan fanatikus,
a vgskig kitart
japn katonkkal

Okinawa

1945. prilis 1-jn 50 000 tengerszgyalogos szllt


partra Okinawa szigetn, 500 kilom terre a japn par
toktl. A harcok nagyon hevesek voltak. A sziget jnius
vgre elesett. A japnok 110 000 katont vesztettek
a fegyveres sszecsapsokban, ezen fell 100 000 japn
civil halt meg, vagy vetett vget nkezvel az letnek a
japn hagyom nyokat kvetve. A tengerszgyalogosok
7600 em bert vesztettek, a sebesltek szma megkzel
tette a 32 000 ft. Az okinawai s Iwo Jima-i csatk meg
m utattk az amerikaiaknak, hogy micsoda vesztes-

kerltek szembe,
mint Iwo Jimn.

rahi-.

1945. prilis 13.

Jgp

A szovjetek be . : - .

1945. prilis 2 7 .
Becsbe. A u sztri t n gy m egszllsi

A C o m i-t p a rtj n , D o n g b a n ko m m u n ista p a rtiz n o k

z n ra osztjk fel a britek, a z am e rika ia k, a szovjetek s a fra n ci k

e lfo g j k a Svjc fel m en e k l M ussolinit. M sn a p kivgzik.

kztt, n a g y j b l a h b o r t lezr stra t g ia i lla p o tn a k

H o ltte stt kzszemlre teszik M il n egyik tern, a h o l a n cik kt

m egfelelen. Ksbb B e :i

n a p p a l ko r b b a n a g y o n l tt p a rtiz n o k h o ltte s t t d o b t k ki.

r:er. -e z . h a ta lm i megszlls a l kerl.

Az atombomba
1945 jliusa ta rendkvli pusztt erej j fegyver llt Truman
elnk rendelkezsre: az atombomba. Jlius 26-n ultimtumot
intzett a japnokhoz: felttel nlkl adjk meg magukat,
vagy az Egyeslt llamok beveti ellenk az j fegyvert.

Enola Gay

Okinawa utn a japnok mr tudtk, hogy el fogjk veszteni a hbo


rt. A japn np s a mg fegyverben ll 3 m illi japn katona m entalit
st s elszntsgt ismerve az am erikaiak gy vltk, hogy a szigetcsoport
teljes m eghdtsa akr kt vig is eltarthat. EzrtTruman elnk, Roosevelt
utda gy d n t tt, hogy bevetik az a tom bom b t. Jlius 26-n u ltim tu
m ot intztek a japnokhoz. Paul Tibbets ezredes, a M ariana-szigetcsoport
egyik szigetn, Tinianon llom soz bom bzpilta azt az utastst kapta,
hogy a m in t az idjrs engedi, dobja le az a tom bom bt. 1945. augusztus
6-n hajnalban felszllt az Enola Gay nev B-29-es bom bzgp, fedlze
tn a 4 tonns, 3,5 m hossz, 75 cm tm r j L ittle Boy" nev bom bval.

m Little Boy kioldva


1945.
augusztus 6-n szokvnyos reggel k s z n t tt H iroshim a
250 000 lakjra. 8 ra 15 perckor azonban k io ld o tt k a Little Boy-t, amely
53 msodperccel ksbb 600 m terrel Hiroshima fe le tt felrobbant. A rob
bans nyom n hatalmas go m bafelh keletkezett. A fldn 4 kilom ter
sugar krben sok ezer fokos t z g m b gette hamuv a vrost - s lakit.
Ezen a krn tl egy 1000 km /h-nl is gyorsabb lkshullm kilom terekre
vitte a radioaktv ham ut, am ely a t l l k krben rkos m egbetegedse
ket okozott. 80 000 em ber m eghalt, 70 000 megsebeslt, de utbbia k
kzl sokan olyan slyos gsi srlseket szenvedtek, hogy csak nhny
nappal ltk t l a tm adst. Mivel Japn tovbbra sem vo lt hajland m eg
adni magt, az am erikaiak augusztus 9-n Nagasakira is a tom bom b t d o b
tak: a m sodik tm adsban 70 000 japn halt meg.

Felttel nlkli kapitulci

Augusztus 10-n a japn korm ny elfogadta a szvetsgesek fe lt te


leit - csak annyit krt, hogy H irohito csszrt ne hurcoljk meg. 1945.
augusztus 15-n H irohito a rdin keresztl szlt a japn nphez: el kell
fogadni az elfogadhatatlant, m ondta, Japnnak kapitullnia kell. 1945.
szeptem ber 2-n a japn s szvetsges kldttsgek a Tokii-blben, a
Missouri csatahaj fedlzetn alrtk a Japn felttel nlkli megadst
kim ond okm nyt. Ezzel vget rt a m sodik vilghbor.

1945. prilis 30.


A szovjetek lta l k r lz rt Berlinben a b iro d a lm i ka ncellria
bunkerben A d o lf H itle r s felesge, va Braun n gyilkossgot

1945. m ju s 3.
A b rite k visszafoglaljk Burm a fvrost, Rangoont.
Az in d ia i g ya rm a to k tbb nem fo ro g n a k veszlyben. A z a n g o lo k

kvetnek el. H a l la e l tt H itle r Kari D n itz a d m ir lis t je l lte ki

h e lyre llth a tj k a szrazfldi sszekttetst Csang Kaj-sek k n a i

a B iro d a lo m * s a hadsereg vezetjnek.

hadseregvel. A h b or Dlkelet-zsiban is a vghez kzeledik.

7945. m jus 5.
Ldre t b o rn o k 2. s c n c !os hadosztlya a B ajor-A lpokban

79 4 5 ' m us 8 W ilhelm Keltei t b o rn o k a szovjet erk be rlini

fekv B erchtesgadenber e ~ : Ad o lf H itle r hres Sasfszkhez.

fhadiszllsn az orosz Zsukov s a b rit Tedder m arsa ll jelenltben

A h a d oszt ly hrneve t i ;

a l rja a W ehrm acht* felttel n lk li ka p itu l ci j t. A francia de Lattre

- : e r: t b o rn o ko t, a ki 1947. n o vem ber

28-n A lg ri b a n repu tgp-szere-esetlensgben le t t veszti.

s az a m e rika i Spaatz t b o rn o ko k ta n k n t szintn je le n vannak.

71

1943
novemberben a szovjetek, az amerikaiak s a britek elhatroztk,
hogy brsg el lltjk a hbors fbnsket. 1945. augusztus 8-n a szvetsgesek
nemzetkzi katonai brsgot hoztak ltre Nrnbergben, hogy eltljk a hbors bnkkel
vdolt nci vezetket. 1946 prilisban hasonl brsgot lltottak fel Tokiban
a japn hbors bnsk megbntetsre.

A nrnbergi per

A N rnbergben lsez brsg 1945.


novem ber 20. s 1946. o kt b e r 1. kztt 24
nci vezett s nyolc nci szervezetet tlt el
a bke ellen e lk ve tett b n k rt (tm ad
hborra val felkszls s fe lb u jt s),
hbors s - j jo g i fogalom m al - em be ri
sgellenes b n te tte k rt. A brsg a kvet
kezkppen hatrozta meg az em berisg
elleni b n te tt fogalm t: Gyilkossg, kivg
zs, rabszolgasorba taszts, deportls s
m inden olyan em bertelen cselekedet, am e
lyet egy teljes npcsop ort ellen kvetnek el,
egy h b ort m egelzen vagy azalatt, vala
m in t a faji vagy vallsi alap ldzs."

A vdlottak. Az els sorban balrl jobbra: Coring, Hess, von Ribbentrop, Keitel,
,

Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Funk s Schacht. A msodik sorban

balrl jobbra: Dnitz, Raeder, von Schirach, Sauckel, Jodl, von Papn, Seyss-lnquart, Speer,
von Neurath s Fritzsche.

-M Az tletek
1946.
oktber 1-jn tizenkt nci fbn st tltk hallra.
Kztk v o lt a Luftw affe* vezetje, Hermann Gring marsall (aki a
kivgzse e l tt ngyilkos lett), Joachim von Ribbentrop, a Nmet
Birodalom * klgym inisztere s Ernst Kaltenbrunner, a vgs
m egolds" megvalstsrt felels nci ftisztvisel. Az eltlte
ket 1946. o ktber 16-n akasztottk fel N rnbergben. Hrom
nci vezett letfogytiglani, ngyet tz s hsz v kztti brtnbntetsre tltek, hrm at felm entettek.
John Wood, a hhr az akasztfa mellett ll, amelyen a hbors bnkrt hallra tlt
nci vezetket vgezte ki nhny nap mlva.

1945. m ju s 8.
Az a lg ria i C onstantinois-ban a fra n cia hadsereg vrbe fo jt
egy n a c io n a lis ta * felkelst. A z a lg ria i ld o z a to k szm a m e g h a la d ja

72

1945. m ju s 23.
A n m e t k o rm n y hatskre m egsznik. N m etorszg
k zig azgatsnak ir n yt s t a Szvetsges Ellenrz Bizottsg

a 10 000 ft. A h b o r u t n F ranciaorszgnak ko m o ly nehzsgeket

(N agy-B ritannia, az Egyeslt llam o k, a Szovjetuni s Francia

okoz az a lg ria i vlsg kezelse.

orszg) veszi t. A z o rszgot ngy m egszllsi z n ra osztjk.

A tokii per

1946
mjusban a tvol-keleti nem zetkzi kato
nai brsg 28 hbors s bke elleni bnkkel, vala
m in t em berisg elle n i b n te tte k k e l v d o lt ja p n
p o litika i s katonai vezett tlt el Tokiban. H irohito
csszr nem v o lt a v d lo tta k kztt. A Japnban llo
msoz am erikai m egszll csapatok vezetje,
M acA rthur t b o rn o k ezt azzal magyarzta, hogy a cs
szr vd al helyezse olyan nagy felzdulst keltene
a lakossg krben, am elynek hatst nem szabad
albecslni". 1948. novem ber 12-n a hallra tlt ht
f b n st felakasztottk; a t b b ie kre b rt n b n te t s
vrt. Ahogyan fokozatosan n tt a feszltsg az am eri
kaiak s a szovjetek kztt, a to k i i perben a japn
vezetk s H irohito csszr ltal e lkvetett hbors
b nk egy rszt a sznyeg al sprtk". Az am eri
kaiak prbltk m egnyerni a japn np rokonszenvt,
hogy Japn te r le t t e l re to lt bzisknt hasznlhas
sk a Tvol-Keleten a Szovjetuni ellen.

Az Egyeslt llamok haditengerszete


ltal kiszabadtott szvetsges
hadifoglyok 1945. augusztus 29-n
Yokohama kzelben.

1945. szeptemix? 2-am : t r c r H M M ) Missouri csatahaj fedlzetn


vrja a feltt n ftn i m e s i immmd okmnyok alrst.

A japn hbors bnk

1931 - t l *;ezr.e 3
szmtalan gyilkoss
g o t k ve tte k el, e rszakoskod tak s fo s z to g a tta k
Knban. A h a " *cc . : * * 3
s km letle n l bntak.
A foglyok hasonl knm nyek kztt ltek, m in t a zsi
dk a koncentrci s ta o c 'o k b a n . Sokukat hallra d o l
g o zta tt k .ac.i
31 dzsungelekben h a l l
m enetben ' a ' : - :-- : e: - onbz llomshelyekre.
Sok ezer a n g o l, a u s z tr l j-zlandi, amerikai, holland,
francia s " d c - '- z " c : . vesztette lett. Azok a
npek, am elyeket a ja p n o k fel akartak szabadtani a
nyugati g y a ' a'rc-s.tas aol. hamarosan brutlis japn
elnyoms a a
- apnok orvosi" ksrleteket
vgeztek a - = ; * : c . : on s a knai civil lakossgon.

g fe Jgg

7945. fu n _s 2 f
AS "

a z E g y e s ji-

~ .-f

79 4 5 . j liu s 77-a u g u s ztu s 2.


: --^-encin tven lla m dolgozza ki

lg

C h urchill a h b o r u t n i helyzet rendezsrl t rg ya l: kije l lik

m : n e k a la p t o kirat t, am elynek clja:

A Potsdam ban rendezett konferencin Sztlin, Truman s

a bke fe ..................... - ; ; ; es elsegtse, a gazdasgi s t rsa d a lm i

Nm etorszg s a m egszllsi z n k h a t ra it, m e g lla p o d n a k a nci

fejlds : ~ : : :

rendszer felszm olsrl s a nm etek lta l fizetend j v t te lr l.

: : : - ~?6er jo g o k vdelme.

73

A hbor
mrlege
A msodik vilghbor az emberisg
t rtn e tn ek legpuszttbb hborja volt:
minden tren hatalmas vesztesgeket okozott.

Tbb tzmilli emberlet

A hbornak t b b m in t 50 m illi katonai s civil


ldozata volt: krlbell 20 m illi szovjet halott, 7,4 m il
li nmet, 5,8 m illi lengyel, 2 m illi japn, 400 000 brit,
291 000 am erikai, 640 000 francia (kztk 400 000 p o l
gri lakos). A zsidk ellen irnyul npirts 5,6 m illi
hallos ldozato t kvetelt.

ldkls s kegyetlenkedsek
A hbor idejn az em beri mltsg s az emberi
jo g o k sem m it nem jelentettek. A knzsok, a bombz
sok, a nkn elkvetett erszak, a fosztogats, a kny
szermunka, a lakossg deportlsa (amely t b b m int 30
m illi em bert rintett), a nci koncentrcis s hallt
borok, a zsid s cigny genocdium - m ind az emberi
barbrsg szlssges megnyilvnulsai voltak. A hbo
r vgn az emberisg belpett az atomkorszakba.

1946-ban Berlinben - s valamennyi lerombolt nmet nagyvrosban a szvetsgesek a nket fogtk munkra, hogy
eltakartsk a bombzsok s a harcok sorn keletkezett romokat.

Fldig rombolt vrosok

A m sodik vilghbor jelents anyagi vesztes


gekkel jrt, elssorban Eurpban. A nm et vrosok 70
szzalkt fldig rom boltk a bom batm adsokban.
Franciaorszgban is szmos vros pusztult el a harcok
sorn. Kelet-Eurpa, ahol a leghevesebb harcok folytak,
egyetlen hatalmas rom m ezv vltozott: olyan nagyv
rosok sem m isltek meg, m in t Vars vagy Sztlingrd,
m ellettk t b b szz kisebb telepls, vrosok s falvak.
Vars 1945-ben:

794 5 . augusztus 6. s 9.
i A z a m e rika ia k a to m b o m b t d o b n a k k t ja p n vrosra:

74

79 4 5 . augusztus 9.
<A S zovjetuni h a d a t zen Japnnak. A Vrs Hadsereg

H iroshim ra s Nagasakira. Az eredm ny: t b b m in t 150 000 h a lo tt.

t m a d s t in d t M andzsria s Korea ellen. A ja p n hadsereg nem tu d

Ezeknek a p ra tla n erej fegyvereknek a m kdse az urnium ,

je le n t s elle n ll st kifejteni. Tbb m in t 1 m illi ja p n ka to n a esik

illetve a p lu t n iu m m aghasadsn alapul.

szovjet hadifogsgba.

KARELIA

FINNORSZGUL^/

NORVGIA
s

SVDORSZG

SZTORSZG

szaki-tenger

Eurpa
A MSODIK VILGHBOR ITTAS

LEnORSZG
LITVNIA

DNIA

Kaliningrad

*
|___ ! Nmetorszg: brit zna
L_

HAGY- *
BRITANNIA H0LI

_ Nmetorszg: amerikai zna

____ I Nmetorszg: szovjet zna

NMETORSZG

l e n g y e l o r s z Ac

UKRAJNA

SZILEZIA

Bcs

Ausztria: kzs szvetsges zna

ELORUSSZIi

POMERANIA
Berlin

CSEHSZLOVKIA

Nmetorszg: francia zna

SZOVJETUNI

AUSZTRIA

RUTNJA

MAGYAR-

BES!

Fekete-tenger

Lengyelorszg terleti
gyarapodsa

JUGOSZLAV1A

BULGRIA

I Jugoszlvia terleti
gyarapodsa
Szovjetuni terleti gyarapodsa
O

Jalta

ROMANIA

*&>

SHJVOlOeSZAG


ALBANIA

PORTOGJU

TRKORSZG

GRGORSZG

Grgorszg terleti gyarapodsa


Franciaorszg terleti
Rodosz

gyarapodsa (hatrkiigazts)

m Tnkrement gazdasgok
Eurpa gazdasga szinte teljesen megsen-n- slt. Ahogyan Lengyelorszg elvesztette gyakorlatilag teljes ipart, gy Nmetorszgnak is a null
rl kellett jrakezdenie. Franciaorszg talpra llt de nagym rtkben f g g tt
az angol-am erikai tmogatsoktl. Nagy-Britannia, amely 1939 ta folya
matosan harcban llt, teljesen kim erlt. Egyedl az Egyeslt llamok
kerlt ki megersdve a hborbl: a vilg aranykszletnek 80 szza
lkt birtokolta, megduplzta ipari teljestmnyt, nemzeti jvedelm e
75 szzalkkal ntt. A Szovjetuni uralma al hajtotta Eurpa keleti
felt, de a hbor folyam n olyan slyos vesztesgeket szenvedett,
hogy a terleti gyarapods ellenre is m eggyenglt.

^ A hideghbor kezdete
A hbor vge a k ts z u p e rh a ta lo m "- az Egyeslt llam ok s
a Szovjetuni - szembenllsnak kezdett is je le n te tte . A h id e g
hbor" kifejezs a szembenlls kzvetett jellegre utal, hiszen m in
kt n a g yha ta lo m igye keze tt e lke r ln i a fegyveres ko n fliktu so ka t.
Kzp-Kelet-Eurpa orszgaiban a kom m unistk kerltek hatalom ra, s
egyrtelm en a Szovjetuni m e lle tt kteleztk el m agukat. Churchill sza
vaival vasfggn y" ereszkedett Eurpnak ennek a felre.
1945-ben ltrehoztk az Egyeslt Nem zetek Szervezett (ENSZ),
am elynek az v o lt a feladata, hogy megakadlyozza jabb pusztt hbo
rk kirobbanst s fejlessze a nem zetek kztti kapcsolatokat.

1945. augusztus 15.


A fr a n c i: egfels brsg ru l s rt h a l lra t li Ptain m arsallt.

/
(9

Az Egyeslt Nemzetek Szervezetnek


emblmjt, a bkt jelkpez olajgakkal

keretezett vilgtrkpet 1946. december 7-n


fogadtk el.

1945. szeptem b er 2.
A T okii-blben horg o n yz M issouri am e rika i h a d ih a j

Korra val te- -:e n e de Gaulle t b o rn o k a b n te t st le tfo g y tig la n i

fedlzetn a szvetsgesek kpviseletben M a c A rth u r t b o rn o k

fegyhzbumezes-e -mrskli. Pierre La va lt o kt b e r 9-n h a l lra tlik,

s N im itz ad m ir lis fo g a d ja el Japn hiva ta lo s ka p itu l ci j t.

s 15-n vgre s haj tj k az tletet.

Franciaorszgot Ldre t b o rn o k kpviseli.

75

Kislexikon
Afrikakorps

Flak

n e v e z t k g y , a k ik s z m ra az

A f r ik a - h a d t e s t n e k " a z E rw in R o m m e l

A F lie g e ra b w e h rk a n o n e ( l g v d e lm i

S S -k a to n k k o r l t o z o t t h a ta lm a t

t b o r n o k p a ra n c s n o k s g a a la t t ll

g y ") n m e t sz r v id t s e . Ezzel

b iz t o s t o t t a k f o g o ly t r s a ik f l t t .

n m e t c s a p a to k a t n e v e z t k , a m e ly e k

a s z v a l je l lt k a te lje s n m e t

a z o la s z o k m e g s e g t s re r k e z te k

l g v d e lm e t.

Kriegsm arine
N m e t h a d ite n g e r s z e t.

s z a k -A frik b a 1941 ja n u r j b a n .

Francia Bels Erk (FBE)


Csd

1 9 4 4 . f e b r u r 1 -j n j t t l tr e az

Luftw affe

F iz e t s k p te le n s g , p n z g y i b u k s .

e lle n ll s fe g y v e r e s c s o p o r tja in a k

N m e t l g ie r .

Danzig

a S z a b a d h a rc o s o k s P a rtiz n o k ,

M unkaszolglat

A B a lt i- t e n g e r p a r tj n fe k v ,

v a la m in t a F e g y v e re s E lle n ll s

In g y e n v g z e tt k n y s z e rm u n k a .

a m s o d ik v il g h b o r t m e g e l z e n

S z e rv e z e te e g y e s te t t k e r ik e t,

F ra n c ia o rs z g b a n a k te le z

t b b s g b e n n m e t e k la k ta

h o g y a s z v e ts g e s e k o ld a l n

m u n k a s z o lg la to t a V ic h y - k o r m n y

k ik t v r o s n m e t n e v e .

r s z t v e g y e n e k F ra n c ia o rs z g

v e z e tt e b e n m e t n y o m s r a 1 9 4 3

M a G d a n s k ( L e n g y e lo rs z g ). 1 9 1 9 -b e n

fe ls z a b a d t s b a n .

fe b r u r j b a n . A r e n d e le t r t e lm b e n

r s z v te l v e l: a T itk o s H a d s e re g ,

a fia ta l f r a n c i k n a k a n m e to r s z g i

a N p s z v e ts g f e l g y e le t e a la t t ll

Francia szak-Afrika

g y ra k b a n k e lle t t d o lg o z n iu k .

A lg r ia , M a r o k k s T u n z ia

A f ia t a lo k k z l s o k a n in k b b

s s z e fo g la l n e v e .

c s a tla k o z ta k a p a r tiz n o k h o z .

a frik a i K z t rs a s g ), K o n g s G a b o n

Francia N yugat-A frika

Nacionalizm us

s s z e fo g la l n e v e .

S z e n e g l, M a u r it n ia , F ra n c ia -S z u d n

P o litik a i fe lfo g s , a m e ly s z e r in t a

(a m a i M a li), F e ls -V o lta (B u rk in a Faso),

(s a j t) n e m z e t s z e re te te , a n e m z e t

s z a b a d v ro s s n y ilv n to t t k .

Egyenlti Francia Afrika


C s d , U b a n g i-S a ri (a m a i K z p

Fasiszta

D a h o m e y (B e n in ), E le f n tc s o n tp a r t,

ir n ti e lk te le z e tts g m in d e n e k f l t t

A fa s iz m u s , v a g y is e g y n k n y u r a lm i

G u in e a s N ig e r s s z e fo g la l n e v e .

ll. F e jl d s e r d e k b e n a n e m z e t
u r a lk o d h a t m s n p e k e n - a k r

p o lit ik a i id e o l g ia h v e , a m e ly
s e m m ily e n e lle n z k e t n e m t r m e g .

Gestapo

A z e ls fa s is z ta lla m B e n ito M u s s o lin i

A n m e t G eheim e Staatsp olizei (T itk o s

h b o r r n is.

N m et Birodalom

O la s z o rs z g a v o lt 19 2 2 - t l. A r e n d s z e r

lla m r e n d r s g ) r v id t s e . A n c i p o li

f b b je lle m z i a n a c io n a liz m u s , az

tik a i r e n d r s g e t 1 9 3 3 -b a n h o z t k

1 9 3 3 s 1 9 4 5 k z t t a n c i

a n t ik o m m u n iz m u s , a k o r p o r a tiv iz m u s

l tre . F e la d a ta k e z d e tb e n a n m e t o r

N m e to r s z g o t n e v e z t k N m e t (v a g y

(a d o lg o z k t e s t le t e k b e s z e rv e z s e ),

sz g i p o lit ik a i e lle n z k fe ls z m o l s a

H a r m a d ik ) B ir o d a lo m n a k .

a v e z rk u ltu s z , az e r s z a k s az

v o lt, k s b b az e u r p a i e lle n ll s i

e r s z a k o s te rje s z k e d s i p o litik a .

m o z g a lm a k k a l s z e m b e n l p e tt fe l.

Nem zetiszocialista

Fegyversznet

Kp

a n t id e m o k r a t ik u s s a n tik o m m u n is t a

A fe g y v e r e s h a rc o k b e s z n te t s e

A n m e t K a m e ra d e n p o lize i

re n d s z e r, ille tv e ily e n e lv e k e t v a ll

a h a d v is e l fe le k k z t t . F ra n c ia o rs z g

( b a jt rs a k r e n d r s g e " ) r v id t s e .

s z e m ly . A n e m z e tis z o c ia lis t k (n c ik )
s z e r in t a n m e t n p n e k az v o lt a

R a sszista , a n tis z e m ita ,

76

s N m e to r s z g 1 9 4 0 - b e n k t t t e k

A k o n c e n tr c i s t b o r o k k iv te le s

fe g y v e r s z n e te t, a m e ly e t a z o n b a n

h e ly z e tb e n l v , t b b - k e v e s e b b

k ld e t s e , h o g y u r a lk o d jo n az e g s z

n e m k v e t e t t b k e k t s .

k e d v e z m n y b e n r s z e s te tt f o g ly a it

v il g f e le t t . E zt az e lm le t e t A d o lf

H itle r f e jt e t t e ki

Mein Kam pf( H a rc o m )

a m e ly e k s o r n z s id k a t lt e k m e g ,

U -boot

c m , 1 9 2 3 -b a n m e g je le n t k n y v b e n .

ille t v e f o s z t o tt a k ki.

A n m e t U n te rse e b o o t r v id t s e :

Npszvetsg

RAF (Royal Air Force)

A z 1 9 1 9 -e s v e rs a ille s -i b k e s z e rz d s

B rit K ir ly i L g ie r .

n m e t t e n g e r a la t tj r .

W ehrm acht
A n m e t fe g y v e r e s e r k e ln e v e z s e ,

lta l l t r e h o z o t t n e m z e tk z i s z e rv e z e t,
a m e ly n e k fe la d a ta a v il g b k e

Royal Navy

a m e ly m a g b a n f o g l a l t a a s z ra z f ld i

fe n n ta r t s a le t t v o ln a . M k d s e

B rit h a d ite n g e r s z e t.

a la k u la to k a t, a h a d ite n g e r s z e te t
( K r ie g s m a r in e ) s a l g ie r t

a N p s z v e ts g h e z t a r t o z lla m o k
m e g b k l s i p o lit ik j n , a k o lle k tv

SAS (Special Air Service)

b iz to n s g " e lv n a la p u lt.

A b r it K l n le g e s L g i S z o lg la to t

( L u ftw a ffe ) .

1 9 4 1 - b e n h o z t k l tre . E jt e r n y s

Nylt vros

k o m m a n d s a la k u la ta i t m a d

A n y lt n a k " n y ilv n t o t t v r o s t n e m

a k c i k a t h a jt o t t a k v g r e a m e g s z llt

v d t e fe g y v e r e s e r , s n e m llo m s o

E u r p b a n . A z SAS t a g ja i L b i b a n

z o t t a t e r le t n k a to n a s g .

is h a rc o lta k . F ra n c ia k a to n k s z in t n

A z o d a r k e z m e g s z ll h a d s e r e g

c s a tla k o z ta k a z a la k u la th o z .

n e k t a r t z k o d n ia k e lle t t m in d e n f le
fe g y v e r e s a k c i t l. A v ro s b a n t a l lt

SS

s e b e s lte k e t n e m z e ti h o v a ta r t o z

A n m e t S chutzstaffel ( v d o s z ta g " )

s u k t l f g g e t le n l e l k e lle t t l tn i.

r v id t s e . A z SS a n c i p r t fe g y v e re s
s z e rv e z e te v o lt; 1 9 3 4 -t l

Panzer

a k o n c e n tr c i s t b o r o k rs g t a d ta .

N m e t sz , je le n t s e : . p n c lo s '.

A h b o r a la tt az SS ta la k u lt, s l tr e

A p n c lo z o t t h a r c k o c s ik a t ( ta n k o k a t)

j t t a W a ffe n -S S , v a g y is fe g y v e r e s SS.

n e v e z t k g y

S zovjetuni
Partiznok

M iu t n a c ri h a t a lm a t t m o g a t

R e g u l ris h a d s e r e g e k h e z n e m

e r k a p o lg r h b o r b a n v e re s g e t

ta r t o z fe g y v e r e s e lle n ll k , a k ik

s z e n v e d te k a v r s " b o ls e v ik o k t l,

g e r illa - h a d v is e l s t f o ly t a t t a k a

1 9 2 2 d e c e m b e r b e n m e g a la k u lt a

m e g s z llt t e r le t e k e n a z e r d k b e n ,

S z o v je t S z o c ia lis ta K z t rs a s g o k

h e g y e k b e n e s e t e s e " : a m a ro so kb a n

S z v e ts g e , v a g y is a S z o v je tu n i .

is. A f r a n c ia e ie n i k . T it o m a rs a ll

A z z s i b a n s E u r p b a n e lt e r l

ju g o s z la .

s:a es a n m e t

v o n a la k m g t t h a r c o l s z o v je te k

h a ta lm a s lla m a m s o d ik v il g h b o r
id e j n t iz e n t ta g k z t r s a s g b l llt.

p a r t iz a r a a * _ a : : - a : s z e rv e z te k .

Tengelyhatalm ak
Pogrom

N m e to rs z g s O la s z o rs z g 1 9 3 6 -b a n

A z o ro s z szc e r e d e t eg a c ri

l t r e h o z o tt s z v e ts g e , a m e ly h e z

O r o s z o r s z g g - a z s id la k o s s g e lle n

a h b o r a la tt J a p n , R o m n ia , B u lg ria

ir n y u l e r s z a k o s a k c i k a t je l lt e ,

s M a g y a ro rs z g is c s a tla k o z o tt.

77

Nv- s trgymutat
A d lt b e t v e ! s z e d e tt o ld a ls z m a z t je lz i, h o g y a f o g a lo m az id r e n d i t b l z a tb a n ta l lh a t .

A fr ik a k o r p s 2 8 , 3 9

D a c h a u 6, 3 8

G a m e lin , M a u r ic e 33

A lb n ia 9, 37

D a k a r 18

G a u lle , C h a rle s d e 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 8 - 1 9 , 18,

a n g lia i c s a ta 2 0 -2 1

D a la d ie r, d o u a rd 8, 7 7

2 8 ,3 1 , 35, 4 0 - 4 1 ,4 7 , 4 5 ,4 9 , 5 2 , 6 2 - 6 3

A n s c h lu s s 8

D n ia 7 7, 65

g z fe jle s z t k s z l k 35

a n tis z e m itiz m u s 6, 3 9

D a n z ig 9

g z k a m r k 39

A r d e n n e k 1 2 -1 3 , 64

D a r n a n d , J o s e p h 2 3 ,4 2

G e m b lo u x 12

A rro m a n c h e s 54

D a rla n , F ra n o is 2 2 , 4 0 , 4 7

G e s ta p o 6

A t la n t i C h a rta 2 6

d e m a r k c i s v o n a l 1 6 - 1 7 , 3 4

g e t t k 2 7 ,4 4

a t la n ti c s a ta 2 6 - 2 7

D e w o itin e 13

G ira u d , H e n ri 47

a t la n ti fa l 5 7

D n itz , K ari 2 7 , 7 0 , 72

G o ld p a r t 5 6 , 5 8

a t o m b o m b a 6 8 , 7 0 -7 1

D r a n c y 38

g o u m ie r 5 5 , 61

A u s c h w it z 3 3 , 3 8 - 3 9 , 3 8 , 64

D re z d a 5 2 - 5 3

G r g o r s z g 7 ,1 9 , 3 7 , 6 2

A u s w e is 17

D u n k e rq u e 1 3 ,1 5 ,1 8

G u a d a lc a n a l 4 2 - 4 3

A u s z tr ia 8 , 1 2 - 1 3 , 2 0 - 2 1 , 6 9

z s ia 7

B a d e n 17
B a r b a r o s s a - h a d m v e le t 2 5 , 3 0 -3 1
BBC 18, 2 7 , 5 7
B e lg iu m 1 2 - 1 3 , 1 2 , 2 2 , 2 9
B e lz e c 3 9
B en g zi 28
B e rlin 6 6 - 6 7
B id a u lt, G e o rg e s 4 6
B ir H a k e im 2 8 , 36, 4 0
B litz k r ie g 10
b o m b z s o k 1 3 ,1 4 -1 5 , 21, 5 2 -5 3 ,
5 4 - 5 5 , 66, 6 9
b o m b z r e p l g p e k 2 0 - 2 1 , 5 2 , 6 9
B o u s q u e t, R e n 3 9
B r e tto n W o o d s - i k o n fe r e n c ia 5 6
B u c h e n w a ld 3 9
B u lg ria 2 3 , 3 7 , 5 9

g y jt b o m b k 2 1 , 53
E b e n -E m a e l 12
b o u , F lix 19
E g y e n lt i F ra n c ia A fr ik a 19
e g y e n ru h k 2 4 -2 5
E g y e s lt lla m o k 6
E g y e s lt N e m z e te k S z e rv e z e te 3 0 , 65,
73
E g y ip to m 2 8
E in s a tz g r u p p e 3 9
E is e n h o w e r, D w ig h t D. 6 4 - 6 5
E l-A g e ila 2 8
E l-A la m e in 2 8 - 2 9 , 3 9
le lm is z e r je g y 3 4
le tt r 7, 9, 3 6
e lle n ll s 1 8 , 4 7 , 4 2 ,4 3 , 4 6 - 4 7
E lle n ll s N e m z e ti T a n c s a 4 5 , 4 6 , 4 6
e ls t tt s 61
E n o la G a y 70
ENSZ (E g y e s lt N e m z e te k S z e rv e z e te )
7 3 , 75

c a s a b la n c a i ta l lk o z 47

E ti p ia 7

C h a m b e r la in , N e v ille 8

h b o r s b n s k 7 2 -7 3
h a d s e r e g e k 5 0 -5 1
h a l lt b o r o k 3 8 - 3 9 , 53
h r o m h a ta lm i e g y e z m n y 19
H a w a ii 32
H e in k e l 2 0 -2 1
h id e g h b o r 75
H im m le r , H e in r ic h 6, 3 8
H ir o h it o 3 3 , 7 0 , 73
H ir o s h im a 7 0 , 74
H itle r , A d o lf 6, 8, 9, 16, 2 0 - 2 1 , 2 7 , 30,
36, 39, 49, 65, 6 6 -6 7 , 70
H o c -c s c s 5 8
H o lla n d ia 7 2 ,2 2 , 2 9 , 3 7 , 5 9 , 6 5
h o ro g k e re s z t 34
H u n tz ig e r , C h a rle s 15
H u r ric a n e 2 0

Ifj s g i M h e ly e k 23
ille g lis s a jt 4 6
In d o k n a 17
Iw o J im a 6 8

C h a p lin , C h a rle s 2 0

f e g y v e r g y r a k 37

C h e lm n o 3 9

fe g y v e rs z n e t 1 5 ,1 6 - 1 7 , 54

C h u r c h ill, W in s t o n 16, 19, 2 0 , 2 6 , 3 0 ,

f e k e t e p ia c 3 4

Japn 7

4 1 ,5 0

fe ls z a b a d t s 5 4 - 6 5

je g y r e n d s z e r 3 4

c ig n y o k 3 9 ,4 7

F in n o rs z g 10, 2 5 , 60

J u g o s z l v ia 2 5 , 3 7 ,4 1

c ir k l k 4 2

F la k 53

J u n o p a r t 5 6 , 59

C o n d o r L g i 7

F o c h , F e r d in a n d 15

C s d 19

f o s z to g a t s 14

k a m ik a z k 4 5 , 6 9

c s a ta h a j k 2 6 , 33

F ra n c ia B e ls E r k 4 7 , 5 1 , 6 1 , 6 2 - 6 3

k a p itu l c i 1 3 , 4 8 , 6 7 , 7 0 , 7 1 , 75

C s e h - M o r v a P r o te k to r tu s 8 7

F ra n c ia N e m z e ti T a n c s 2 8 , 31

k p k 38

C s e h s z lo v k ia 8 , 2 2 , 6 7

F ra n c ia N y u g a t- A fr ik a 18

K e ite l, W ilh e lm 2 9 , 7 1 , 72

C s e n d e s - c e n 7, 3 2 - 3 3 , 4 2 - 4 3 ,

F ra n c ia o rs z g T rs a i 23

K ie ffe r, P h ilip p e 41

4 4 -4 5 , 6 8 -6 9

F ra n k , A n n a 5 8

K n a 7

csd 6

F ra n c o , F ra n c is c o 7

K o e n ig , P ie r r e - M a rie 3 6 , 4 0

ja lt a i k o n fe r e n c ia 65

k o lla b o r d 2 1 , 4 6

n e m z e tis z o c ia liz m u s 6

K o m in te r n 4 5

N p s z v e ts g 6, 7

S o m m e 1 3 ,1 5

k o m m u n iz m u s 6 , 4 9

N e w Y o rk 6

s p a n y o l p o lg r h b o r 7

S o b ib o r 3 9

k o n c e n tr c i s t b o r o k 6 , 1 0 , 34,

N im itz , C h e s te r 37, 4 9 , 6 8 , 75

S p e c ia l A ir S e rv ic e (SAS) 41

3 8 -3 9 , 6 4

N o r m a n d ia 5 3 , 55, 5 4 , 5 6 -5 7 , 5 8 -5 9 ,

S p itfir e 2 0

K o r a ll- te n g e r 4 2

5 8 ,6 4

SS 6, 3 4, 4 8

k lc s n b r le t i t r v n y 2 3

N o r v g ia 7 7 ,2 2 , 2 9

S tu k a 1 2 ,1 4

K r ie g s m a r in e 2 6

n r n b e r g i p e r 72

S w o rd p a rt 56, 59

K rm f ls z ig e t 2 9 , 3 0 , 5 0

n rn b e rg i t rv n y e k 39

s z a b a d (d li) z n a 16, 3 4 , 4 0

K u fra -o z is 4 0 -4 1

n y lt v ro s 15

S z a b a d F ra n c ia E r k (SZFE) 4 0 -4 1
S z a b a d F ra n c ia o rs z g 1 7 ,1 8 - 1 9 , 2 8 ,

La M a n c h e c s a to rn a 2 0 , 2 6

O k in a w a 6 8 - 6 9 , 7 0

4 0 -4 1 ,4 6

L a ttre d e T assigny, J e a n d e 6 0 ,6 4 , 6 5 , 71

O la s z o rs z g 7

S za b a d F ra n cia T e n g e r i E r k (SZFTE) 41

L a v a l, P ie rre 2 2 , 3 4 , 3 7 , 4 2

o lim p ia i j t k o k 7

S z a b a d h a rc o s o k s P a r tiz n o k (SZP)

L e c le rc , P h ilip p e 1 9 , 4 1 , 4 7 , 6 3 , 6 4 - 6 5 ,

O m a h a p a rt 56, 58

3 2 ,4 7 ,5 1

7 1 ,7 5

O r a d o u r - s u r - G la n e 6 3

s z n 35

l g it m a d s 18, 2 0 -2 1

O v e r lo r d - h a d m v e le t 5 6 - 5 7 , 5 8 - 5 9

S z lo v k ia 8

P a n ze r 1 2 -1 3 , 29

42, 66

L b ia 2 8 - 2 9

P rizs 15, 17, 63

s z v e ts g e s e k 11, 2 7 ,2 8 - 2 9 , 5 6 - 5 7 , 62

L ili 13

p a r t iz n o k 4 7 , 5 2 , 5 6 , 6 2

S z t lin , J o s z if 9, 2 5 , 3 0 ,4 9 , 5 0 , 6 6

L ip t, III. 13

p a rtra s z ll s 2 9 , 4 0 , 4 8 , 5 4 , 5 6 - 5 7 ,

S z t lin g r d 2 9 , 4 8 - 4 9

L o n d o n 13, 2 0 -2 1

5 8 - 5 9 , 6 0 -6 1

S z u d ta - v id k 8

lo t a r in g ia i k e re s z t 7 6 ,4 0 - 4 1

P a tto n , G e o rg e 4 7 , 6 4

L e n g y e lo r s z g 9 , 1 0 , 7 7 ,2 2 , 3 6 - 3 7 , 63
L e n in g r d 3 0 - 3 1 , 5 0

S z o v je tu n i 7, 8, 9, 2 1 , 2 5 , 3 0 - 3 1 , 36,

L u f t w a f f e 10, 2 0 - 2 1 , 2 7 , 6 7

P a u lu s , F rie d r ic h 4 9

L u x e m b u r g 72, 37

P e a rl H a r b o r 3 2 - 3 3

t e n g e ly h a t a lm a k 7, 2 9 , 3 0 , 4 0 , 4 0 , 4 4

P ta in , P h ilip p e 1 3 ,1 5 , 75, 16, 1 8 ,2 7 ,

t e n g e r a la t t j r k 2 6 , 33

M a c A r th u r , D o u g la s 5 7 , 6 6 , 7 3 , 75

2 2 - 2 3 , 75

T ib b e ts , P a u l 70

M a jd a n e k 3 9 , 4 4

P iu s, XI. 8

T illo n , C h a rle s 3 2

M a g in o t - v o n a l 1 1 ,1 2

p o g ro m o k 9

tis z to g a t s o k 6 3

M a g y a r o rs z g 7 ,2 5 , 3 7 , 55

p o t s d a m i k o n fe r e n c ia 73

T ito , J o s ip 2 5 ,4 1

M a n d z s r ia 7

p ro p a g a n d a 8 ,1 1 , 34

T o b ru k 28

M e in K a m p f 6

ra d a r 2 7

T o u r s 14

M a u th a u s e n 3 8

te h e r n i k o n fe r e n c ia 5 0

t o k i i p e r 73

m e g s z llt ( s z a k i) z n a 16, 4 6

R a jn a 6 6 , 6 8

T r e b lin k a 3 9 , 4 4

M em el 9

R a jn a -v id k 7

T r u m a n , H a rry 6 8 , 70

M e rs e l- K b ir 76

r e p l g p e k 1 2 - 1 3 , 2 0 - 2 1 , 4 4 - 4 5

M e s s ia e n , O liv ie r 2 2

r e p l g p - h o r d o z k 4 2 , 4 4 - 4 5

U - b o o t2 6 -2 7

M id w a y - s z ig e te k 3 7 ,4 2

R e t h o n d e s 15

U ta h p a r t 5 6 , 5 8

M ilc ia 2 3 , 4 2

R e y n a u d , P a u l 7 7, 13, 14, 1 5 , 18

M o n t e C a s s in o 5 3 , 5 4 - 5 5

R o l-T a n g u y , H e n ri 63

v g s m e g o ld s 32, 3 8 - 3 9

M o n t g o m e r y , B e m a rd 2 8 , 3 9 , 4 7

R o m n ia 7 ,2 5 , 3 7 , 55, 5 9 , 6 7

V lo d r o m e d 'H iv e r 3 8

M o u lin , J e a n 15, 3 1 , 4 2 , 4 5 , 4 6 ,4 6

r o m b o l k 27

V e r d u n 18, 22

m u n k a s z o lg la t 3 7 , 43, 4 7

R o m m e l, E rw in 2 8 - 2 9 , 3 6 , 5 7

v e rs a ille s -i b k e s z e r z d s e k 6

M u s e lie r, m ile 16, 3 0 , 4 0 - 4 1

R o o s e v e lt, F ra n k lin D e la n o 2 3 , 2 6 , 3 0 ,

V ic h y 17, 2 2 - 2 3 , 3 0 , 3 4 , 3 5 , 35, 4 0

M u s s o lin i, B e n ito 7 , 1 9 , 4 7 , 6 9

3 3 ,4 1 ,5 0 ,6 8

V ic h y - F r a n c ia o rs z g 2 2 - 2 3

m n c h e n i k o n fe r e n c ia 8

R o tte r d a m 12

V ik t o r E m n u e l, III. 7, 4 7

R o ya l A ir F o rc e (RAF) 14, 2 0

v ill m h b o r 10

N a c h t u n d N e b e l 29

R o ya l N a v y 76, 2 6 - 2 7 , 4 1 , 5 2

V o lg a 3 2 , 4 9

n c ik 8, 3 9 , 4 7

R u h r - v id k 6 4 - 6 5

V o lk s s tu r m 67

n a c io n a liz m u s 6

V r s H a d s e re g 4 9 , 5 0 , 5 9 ,6 4 , 6 6 - 6 7

N a g a sa ki 70, 74

S a c h s e n h a u s e n 38

N a m u r 12

S a in t- E x u p ry , A n t o in e d e 4 3

W a ll S tr e e t 6

N a tz w e ile r 3 8

San F ra n c is c o -i k o n fe r e n c ia 73

w a n n s e e - i k o n fe r e n c ia 32, 3 9

N m e t B ir o d a lo m 17, 3 4 , 3 6 , 6 4 - 6 5 , 6 7

s rg a c s illa g 36, 3 9

w a s h in g t o n i k o n fe r e n c ia 3 0

n m e t m e g s z ll s 18, 3 4

S a u c k e l, F ritz 3 7 , 72

W e h r m a c h t 1 0 ,1 2 , 2 5 , 2 7 , 3 0 , 32, 3 9
W e s tm a r k 17

n m e t - s z o v je t m e g n e m t m a d s i

S e d a n 1 1 ,1 3

s z e rz d s 9, 3 0

S e y s s -ln q u a rt, A r t h u r 8, 72

n e m z e ti fo r r a d a lo m 2 2 - 2 3

s iv a ta g i h b o r 2 8 - 2 9

z s id k 9 ,1 7 , 20, 2 3 , 30, 36, 4 1 , 4 2 , 4 4 , 53

A kpek jegyzke
j: jo b b ra , b: balra, f: fen t, k: kzpen, I: lent
B ort j f s I: Ch. Jgou; bf: C o llectio n M m oria l de Caen - H ts b o rt jf: LAPI / R oger-V iollet - 1. oldal
f: D. Grant; I: G. P. Faleschini - 3. o ld al jl: G. P. Faleschini - 4 . o ld al jf: D. Grant; k: D.R.; jl: BBC - 5. o ld a l b f
s I: LITTLE BIG MN; k: D. G rant - 6 -7 . oldal: AKG-IMAGES - 8. oldal: AKG-IMAGES - 9. o ld al f: M. Sinier;
jl: AKG-IMAGES - 1 0 -1 1 . oldal: AKG-IMAGES - 12. o ld al j f s bl: D. Grant; k: AKG-IMAGES - 13. o ld al j f s I:
AKG-IMAGES; bk: D. G rant - 14. o ld al bf: LAPI / R oger-V iollet; jl: AKG-IMAGES - 15. o ld a l jf: Centre na tional
Jean M o u lin / KEYSTONE-France; bk: AKG-IMAGES; I: PHOTOS12.COM-OASIS - 1 6 -1 7 . oldal: M. Sinier - 17.
o ld al k: D.R. - 18. o ld al bf: KEYSTONE-France; jk : AKG-IMAGES - 19. oldal f: C o llectio n ROGER-VIOLLET;
jl: D.R.; bl: KEYSTONE-France - 20. oldal: D. G rant - 21. o ld al bf: G. P. Faleschini; j f s I: AKG-IMAGES - 22.
o ld al f: PH0T0S12.C0M-0ASIS C o llectio n pa rticulire; I: PHOTOS12.COM-ARJ - 23. o ld al f: J.-M. Stelnlein
/ KEYSTONE-France; k: PH0T0S12.C0M-0ASIS; I: J.-M. S teinlein / EXPLORER ARCHIVE - 2 4 -2 5 . oldal: G.
P. Faleschini - 2 6 . o ld al f: AKG-IMAGES; I: PHOTOS12.COM-Collection Bernard C rochet - 27. oldal f: AKGIMAGES; I: HARLINGUE / ROGER-VIOLLET - 28. o ld al j f s jl: AKG-IMAGES; k: M. S inier - 29. o ldal: AKG-IMAGES
- 30 . o ld al f: LITTLE BIG MN; I: AKG-IMAGES - 31. o ld al f s k: AKG-IMAGES; I: LITTLE BIG MAN - 32. o ld al
f: AKG-IMAGES, I: M. Sinier - 33. o ld a l jf: PHOTOS12.COM-Keystone Pressedienst; bk: US N ational Archives /
ROGER-VIOLLET; I: KEYSTONE-France - 3 4 . o ld al f: AKG-IMAGES; I: D.R. - 35. o ld al f: LAPI / ROGER-VIOLLET;
k: C ollectio n ROGER-VIOLLET; I: D. G rant - 36. o ld al f: C o llectio n ROGER-VIOLLET; I: M. Sinier - 37. o ld al f s
I: LITTLE BIG MAN - 3 8 -3 9 . o ldal: AKG-IMAGES - 4 0 . o ld al f, k s jl: BBC; bl: C ollectio n ROGER-VIOLLET - 41.
o ld al jf, b f s jk: BBC; I: C ollectio n ROGER-VIOLLET - 4 2 . o ld a l f: LAPI / ROGER-VIOLLET; I: AKG-IMAGES - 43.
o ld al f: PHOTOS12.COM-Collection Bernard C rochet; I: AKG-IMAGES - 4 4 - 4 5 . oldal: D. G rant - 4 6 . o ld al f:
PHOTOS12.COM-Hached; I: AKG-IMAGES - 47. o ld al f: AKG-IMAGES; I: LITTLE BIG MAN - 4 8 - 4 9 . oldal: G. P.
Faleschini - 50. o ld al f s k: D. Grant; bl: AKG-IMAGES - 51. o ld a l b f sjl: AKG-IMAGES; jk s bl: D. Grant - 52.
oldal: AKG-IMAGES - 53. o ld al j f s jl: AKG-IMAGES; bl: D. G rant - 54. o ld al f: M. Sinier; k: PHOTOS12.COMHached; I: LITTLE BIG MAN - 55. o ld al f: AKG-IMAGES; I: BBC - 56. o ld al f: M. Sinier; I: C o llectio n ROGERVIOLLET - 57. o ld al f: KEYSTONE-France; I: AKG-IMAGES - 5 8 -5 9 . oldal: D. G rant - 6 0 . o ld al b: KEYSTONEFrance; j: M. Sinier - 61. oldal f: C o llectio n ROGER-VIOLLET; I: PHOTOS12.COM-Collection DITE-USIS - 62.
old al f: LITTLE BIG MAN; I: BBC - 6 3 . oldal: LITTLE BIG MAN - 6 4 . o ld al f: M. Sinier; I: LITTLE BIG MAN - 65.
oldal: Ch. Jgou - 6 6 . o ld a l f: W. LASKI / KEYSTONE-France; I: D.R. - 67. old al f: M. Sinier; I: LITTLE BIG MAN
- 6 8 -6 9 . oldal: LITTLE BIG MAN - 7 0 -7 1 . o ldal: AKG-IMAGES - 72. o ld al f: AKG-IMAGES; I: PHOTOS12.COMKeystone Pressedienst - 73. oldal f: KEYSTONE-France; I: AKG-IMAGES - 74. oldal: AKG-IMAGES - 75. oldal
f: M. Sinier; 1: D.R.

Az id rend i szalag p ik to g ra m ja it Nicolas Juno rajzolta.

M E

me a trtnelem! - A mindennapokat a technikai fejldst s a kultrt alakt


esemnyek s szemlyek felfedezse.

aooru

FRANCK SEGRETAIN

1939-1945 - A hbor lngba bortotta a vilgot, s

Franck Segrtain a francia Honvdelmi

tbb milli ldozatot kvetelt. A knyv bemutatja az

Minisztrium munkatrsa. Az lta

emberisg trtnetnek egyik legsttebb korszakt

lnos iskolk fels tagozata s

Prizstl Varsig, Pearl Harbortl Sztlingrdig, Berlin

a kzpiskolk szmra llt

tl Hiroshimig, klns tekintettel a franciaorszgi

ssze a msodik vilghbort

esemnyekre. A fronton harcol katonk nyomban j

bemutat tananyagokat, s

runk, s megismerhetjk azoknak az embereknek a sor

a tmval kapcsolatos kill

st, akik a vrosok utcin, a hegyekben, a dzsungelek-

tsokat szervez.

ben vagy a koncentrcis tborokban haltak meg.

Ajnl
Sznes s rdekfeszt knyvet ismerhetnk meg
Franck Segrtain mvben. Feltrulnak elttnk a m
sodik vilghbor legfontosabb esemnyei s jellem
zi: a nagy csatk, a megszllkkal szembeni ellenl
ls, a hbor iszonyata.
A magyar olvas szmra klnsen rdekes lehet,
hogy mikzben sznes kpet kap a vilghbor legr
dekesebb pillanatairl, betekinthet egy kevsb ismert
vilgba: hogyan lttk a francik a vilghbort, s eb
ben sajt szerepket. Megjelenik az sszeoml, a n
met megszllkkal egyttmkd, a nekik ellenll,
majd gyztes Franciaorszg is. Knnyen rthet, t
mr s rdekes szvegrszietek ksrik a gazdag kp

A sorozat tovbbi ktetei

anyagot, mely lehetv teszi a folyamatos olvass


mellett a bngszst is. gy e szp knyv a tmt isme
rnek s a vilghbor trtnett most felfedeznek
egyarnt lvezetes olvasmny.
Kiemelked ernye a ktetnek a jl vlogatott k
pek s grafikk sokasga. A gazdag fotanyag jdon
sgokat rejt: nem a tanknyvekben s ms munkk
ban mr ltott fotkkal tallkozunk. A grafikk lehet
v teszik a rszletek megismerst, legyen sz akr a
katonk egyenruhjrl, a tankokrl vagy ppen a replgp-anyahajkrl.
Szray Mikls
tanknyvszerz

9 ves kortl

A frak kora
Az kori grgk
Az kori Rma
A lovagok lete
Az olmkoktl az aztkokig
Kna a csszrok korban
Az els vilghbor

Raktri szm: 53461


ISBN: 978-963-19-6522-3