Anda di halaman 1dari 580

Y!6T'SCCLLECTION

Tlil.,!,tii. pllt_tlUl(ltt

2/ /( -qT

Sc4oth/.

HAD]TS

SIIAH]H

BUI(U I (t

- 250)

.Iudul-\sli:

silsilahAl-AhadirsAsh-Shshrhah\\'aSrrrun Min FiqhihaWaFauaardiha Karl a:

\{uhammrtlNashiruddinA1-AIbanr

Penerbit:

MansvuralA1-MakabAi-lslamr

EdisrIndonesa SII,SII,AIIIIAI)TI'SSIIAIIIH dan SekelumitKrndungan Ilukumnya

Penerjcmah:Dn. H. lv1. Qodirun Nur Editor:Mu ni$tul Waro' Khaththath: AhlulhamidZahwan DesainCover:Tim DesainMantq Cetrkan Pertrma: September1995 I'enerbit CV. PtiSTAI{,{ }[,lNTIQ

Jl.KaptenMulr-adi253Tclp.53017Solo571l8

Anggoa IKAPI No 03?JTE

DilindungiUndang-un&ng All RightsReserved

{.FCICI,V

0, P4,'lr{f t{

KATA PENGANTAR

L'utrsrukur kamrplnlrtkun kc hldirlt .\lhh :*r klrenl ocrrar

i.rltnt:tt.rld.rrlh Jan inlvlir-\r.e. kamidapatnrcnreleslikrn tertcnrlhan

krLrbSl1.rl/rrirrlthctdirsish-shahihah kJr\t \luhJnrnnJ

\Jshiruddin,\l_Al-

hlnr

.:mputbclasIlijrirah. Dh:ri:rr.\hmad.{l-Utsmani At-Tahanarvi dalan

'il-

hadrrsishrhih.hasrnataudha'ithva)merupakanmasalalliitihadi.

{u e}iantetapmerupakanproblem

penelilidankitikushadirs,denganhasilvangbervlrilsi.I{aditsr

L,leitieoriln-[peneliribi-sadinilaisebaeaihadjtsshahih.rcrapibi]sin;neliri

lrrn bisa

polemikrrnt riad.rhemi-hentinva. danini

lullisllnllcnluiikanllcncaridastr hadits_lladitsvang benar_bcnarshrhih

rniuk .remua rmrl

kalanlanpura

je()mnlr peneliridrn kritikushaditsterkemuka. I.an-l hidupparlaabad

bukunva erirrz,rr1

L-ltortrl-Haditsmenvebutkan. bahu,apenilaianterhadapimru-ssurru

luea

1"ang berkemban,sdi

dinilailiasan.atauhahkrntlha'iJ.Htl

pcnrlitran

ins .rirna

ini men-=rmhulkan

bisadimaklumi.sebabseorang

ibrdahnva. mengill-ctrkedudukain-va scbagai sumber

rtau seridak_trdakn.va untukmense;huistatus

keduaserelah.{i-Quran.

l,Jd . \ ansdrJnl:llIannva.

Sarusrsr.ktudisi ini

menimbulkan kegembiraan tersendrri.Sebab

kalanganumarIslamuntuk

sumber 1.ang sevalid

mc'rupaiilrindiktsildanvaminatvangbesartji

nenrpetaJt danmtngamalkanajaranagamanyadari

munskin.\amun di sisilain.halitu menimbulkankeprihatinin rJrsendiri pula sebaa!bisamcnrusikpersatuandankesatuantJikalanganumet[slam sendlri.Sebagaimisalsuatutraditsvang dipakaiolehpihak inentu diklaim

oleh pihak lain sebagaihadirs yang ridak shatrih (bacc. tidak

diamalkan).hinggakrdangmenimbulkan keregangantersendin. Untukltu

perlu diberikaninlbrmasi vang benartentangnilai suatuhadits.atau

boteh

setidak-tidakn.vaperlu ditingkatkannyascmangatlolcransivang tins!r di berbagaipihak. Sebabternyata nasing-nasing pihak juga mempuntli kiteria tersendiri dalam menilai suatuhadits.

Sisitcrakhirinilah.vangnampaknyamendorong\lLrhammadNashi-

ruddin Al-Albari untuk mcngoleksihadits shahih )'ang merupakanhasil

para'pdnelitrdan kritikus

bageimanadia dcngankearitrnnra. mcmaparkt

baik dari kritikus ."-lng tergoLe,rtgketat brttrta.n,,rlrr11.longerr 1trutas,:tJtiL)

rnlLupurrrnoderat (nu

lah h.rdirsrang p:rlingshahihbcrdrsrrkarrpentlrulttt lartg pllinl ,rbrcktri'

lrull. Lrlu hadilsltu die susunnrcnjutlistbuliLklrrr

lang

kompetendi bidr''rnya. Kita bisa mciihat

r:ritik deri scnlua Pihrk.

rodil).Kemudiln baglintal.i tlia mcnilih.1iir1nteIll-

llng hisl JiniLntltr

,,lcirbcrbrgiriprhlk. Drrr srnikiLLbisl nrciihltpull ldanru prlu r'nul, \rn! socsitlkdarinya.Olchkrrtna itu.tid:rkrn-(rlchihankiftLnya. 1rkl k;r0rr paclaa*al pengintarini menlcbutnla scbagaiset,rlngpcnclitidar knrrkur

handal. f\lenrbxcilklrr lnya inr jblrat ntenikntatiproduk nltkananlezlt .i.itt bergiur Iang drsllrkanlengkapdengrntipsnterna:akn1a.Sescoranchr.a rneniknrari[.clczltannyl. scklligus mengctahuiba-!:aimarucara mentbu.it rtru. Klrenl rru.kanr nr.'lihrtblhwl karra iul s.Lngal [x]riu dibacilolcll pecintl rlmu,h;ldilskliu5usrl)ii)dariberbagarklilngtn. brLrktnahlsirr'

santriyang befkutatnranelilihadits.maupunkalattglnaulm nrcnrburuhklninlbrmlsr tcntanshrdits-hrditssi:.rlii1t.

)ang sllgat

\lenuml

panglmatan kanri. rli slmping heliau mcn-solcksihrdits

shlhih. -ju.ult memberikln cllllan kandunitalhukun trchcrtpahldtts r:tltL diprndangnra pcniingultul dlelaskan. kareuaitium dijclaskrnolehpar;t lhii. atru kartna adlnl:i pemahrtntan ',ang kcrlitrorersiitl dr kllattgrrrt nrercka.Uuiukitu. tcprtkirrnyl.likl klryanlr iui. kemi Iantptlkandrlant ediii IrrCrrnesiadcngLrniudul SilsilaitHtulits Shahiit.durt SekclurtrLtK,tl

duttgutt llukuntmtt. Khususmcngcnarter,icmaluniru. apabiiatcrdapilri.ckufaogrindr r seri lpupun. kanrr nrcnohon marl ylng sebesar-beslrnvr.Kami luglr rnenehrrlpkanadanla kritik I lng konstr,rktii rnaupunsaran-sarrndartpara pembacabudrnlrn. .\khirn1a. kami ucapkanseiamatmen:kmatikaq,'aini !'ang kami suguhkandalani edisi lndonesra.Semoga menjadr amal lariyah lang senantiasamembawaberkahdan manfaat.di duniadan akhirat.Amin.

DrsHM Qodirun Nur

D.{FT-{RISI

.

.

ti

t7

l

)

30

38

19

i3

PE\COB.\T\\

\1.\ N.\BI

t26

ETIKAT]DURDANBEPERGIAN

{13

KELfTAI\,1AANl!'lEl\'tBACATASBIH.

ll9

DOSABERMU-SUHANDENGANTETA\GG.\L]TRLIPAT

c.\\D.{

.l+l

TENTANGSHALATFAJARDAN SHALAT,

1.13

KEWAJIBANNIERE).IIA]GIAANCIPT{A\.\.LAHSWTI5J

PERUIIPAMAANORANGY,\NG\lENCLGAHKEI\{LhiGKARAN

DANY,\NG\TENDIAIVIKA.NNYA. 'TERHAD.\P

CONTOHKASIHSAYANG\ABI

tTIK.\ \I.\LAN BEBER.\PACONTOHMOR{LIfASISLA\I. KTWAJIBANBERDZIKIRDANBERSHALAWATDI \IA\APL\

BFRAD.\

\,1U'AWIYAH.SEOR,\NGPE\ULISWAIIYU

159

162

t6l

166

169

t78

AN.\K.;\\,\K

KEUTA\'fAA\-\{E\IBERI illAKAN \,lUSAFIRYANG BTRPT'\S \ PE\'IBAYARA.NIIL T.A\'GBAGI MERK.\\'J\\G BELUM \I {\1PI \1E\,1BAY.\R\Y.\ PERINTAH]VIE\,{PELAJARIAL.QUR'AN KETFNTUANORANGYANG MENI\.MALK{N SHALAT PERBUATANYANG \,ttrNYEBABKq,Ni\,IASUKSURGA PENUTURANNABI SAWTENTANGKENDARAAN .\\ru RA\ \ltLIFL\T \\'A\I]TAPNANCAi DZIKIR-DZIKIRSETELAHS}LALAT SEBAIK-BAIKTEMAN DAN TETANGGA KET,'T,\\[AANISTIGHFARDANDZIKIR KEMAKSIATANYANG MEN\TBABI(AN KEKTRINGAN. ANIAYA DANBERBAGAIBENC,\NA PENGUKUHANSHALATWITIR KEBESARAN'ARSYDAN KURSI, SUNGAI-SUNGAISURGADI KEUTAMAAN BACAAN TAHLIL SEPULUHKALI SEUSAI SHUBT'HDAN ASHAR MEVILIHAMAL PERBUATAN JAWABAN SIAPA YANG MENCIPTAKAN ALLAH-

.

., ., .,

,

.

183

.

186

188

I93

197

215

218

22()

233

fJ)

210

252

2)f

259

261

t0

HUKU\I-HUKU\,I YANGTERPANDANGDALAMHADITS ADAB-ADABBERMIMPI, KEAJAIBA\ T.\,\.DA.TANDAHARIKI,\\1AT BILANGANORANGYA).iG\,lENDATANGITELAGA \ABI SA\V

\1A'IAHAzuDA\

,

KEUT.\\,LAANTHALHAHBINUBAIDILLAHRA

PERLOivIBAANNABISAWDENGANISTRINYA

. BERGELARBAGIORANGYANGTIDAK\,IEMPLNYAI .\NAK \IAKHLUKl'A\G PERTAMADICIPTAKAN WASIATNUHAS KISAHSEPOTONGKERTAS -\DAB-ADABTERHADAPALLAH DO.{\ABI S,{\\'KEPADAANAS TID.\KAD.\ZAK.\TBAGISELA]I.]MUK\IIN

\1A\USI.\YANGPALINGBESARUJIANNYA

,

HAK.HAKTETANGGA K-{PANSEORANGANAKDAPAT\lEW'.\RISI'' KTUTAMAANDOADANKEBAJIKAN A\IERBIN.{L-ASHSEORANGMUKMIN SIKSAORANGYANGTIDAKBERIMANKEPADA \ABI SAW.

, OR{,r-C-ORANGJAHILIYAHITUBUKANAHLIFITRAH. L.\R-\NGANIvIENCIUMKETII(ABERTEIvtU

3EPERGIANYANGBOLEHMELAKUKANSFIALAT

QASILAR

,-.\\1A'TAQDITVL

PE\\"\TLANDUATIMBANGAN

,.

SIAPAK{HYANGPENGASIHITU'I

, PERI\GAT-\NTERHADAPORANGYANGMENGABAIKAN BERI'ATABEIiAR KHUTBAHYANGKOSONG ADAB-ADABDAIAMMAJELIS., .,

.

.

.,

266

. 267

)72

271

275

279

285

291

. 293

296

.298

l0l

306

.312

316

320

326

.

.

.

.

.

J

.')

338

342

34,1

351

362

368

373

376

377

379

. l8,l

3Sri

u

KENCIN \NORA\G

IiAFIR \IENEBUS\ER-\KA

]9I

ISTRIYANG\IE\\'.{KITK{N

SUA\II DANDO,{BIDADARI

]95

SEHA-I'I-TUI-EBIHBAIK DARIPADAKEK{\',{A}; ]97

Ulr'-L,\{SA\IBIL BERDIRI VE^VGEJARTULISNIE\ULISKEP1DAW,\) .I.\ ADAB BERKUN-JUNGKEPADASALDAR,{

\IE\IPELAJARIKITABD,\\ BAHASAOR.{];(]LAIN -I2IJ

WAJIB\lEi\'lBUKAR,{\IBL-TDALA\1\I,\\DI H.\ID -I3I

tsAHAY-{\1[NY,\KITI TETA\CGA CEL,{A\ TERHADAPOR,\\G.OR,\\ (] \' \\G DL\IA

BAC.\A\ DZIKIRSETEL-\HSH'\1,\TF.\RDHL' ADAB DI KA.\IARKI-CIL ADAU \lAll{:'r" SHALATSEBELU\'1\IA'fAHARI IERBE\-A\1

\tE\SL ( IK{\

\4F\{AI(A\

UMAT\{UI]A.\1I\IAD\IENJ,\DITLJLH PLI-LHD{--\ \ABI SA\\'\lERUBAII\A\IA,\A\I,,\ BT-'RI,K \lTLLD.\h KE \R.\d '\{AH KIBL\ I

DOA\I.\ SL K RI BEBERAP.\DOA DI \\ AKTU SORLD-\\ P.\Gl IIT\RI KET,TA\LAA\ \,IE\ EG.\KKAN HLKL \1 SU\r"AH QABLI\-AH JU\lAT DAN\lAGtlRIB \IENGATASIGEJOLAKSEKSU,

i i9

rli

5l Ll

199

-I03

-II8

.I3-I

R.\KT-S

1.t9

AJRKI \( I\C

16l

l()-+

]7J

+9i

--ill

H.{RT.\ R,\\1P,\SA\ PER.\\(]

SEKTE

j:+()

SEPUTAR\'1A\,\SIKHAJI

)i(,

DASARPEI,.\KSA\AA\ SENSLS

569

IIDAK BOLEH\IE\YT SAHKA\ DIRIDA\ OR-\\G I-,\iN

)79

t2

MUKADIMAH

DenganmenvebutnamaAllah Yang Maha pengasih

lagi Maha

Pcnyayang.Hanyakepada-Nyalahkamimemohonpenolongan.

Sesungguhnyasegalapuji hanyamilik Allah. Kami memuii-Nya.

rnemohonpenolongan-Nya- danmemohonampunan-Nya.Kamimemohon

perlindungan kepadaAllah swt dari kejahatan jiwa dankeburukanamal. OrangyangtelahdiberiperunjukolehAllah tidakadayangdaparmenye- satkannyadan orang yang telah disesatkan-Nyatidak ada yang dapat memberikanperunjukkepadanya.Sayabersaksibahwatidak adaTuhan kecualiAllahsemata,yangtiadasel-utubagi-Nya.Dansayabersaksibahwa !luhammadadalahhambadanRasul-Nya.

"Wahai orang-orangyang beriman, bertaqwalahkepadaAllah Jensansebenar-benartaqwakepada-Nya;dan janganlah kamusekali-kali

matimelainkandalamkeadaanIslam." (Ali

Imran:102).

"Hai sekalianmanusia,bertaqwalahkepadaTuhanmuyang telah

meraipnkankamudaridiri yangsatu,dandarinyapulaAllah

istrinra: dandari kedualyaAllah memperkembangbiakkan laki-laki dan

perempuinyang banyak.Dan

dan

(mempergunakan) nama-Nya,kamusalingmemintasarusamalain,

menciptakaa

yang dengan

bertaqwalahkepadaAllah

(peliharalah) hubungansilaturrahim.SesungguhnyaAllah selalumenjaga

danmengawasikamu." (An-Nisa': l).

"Hai orang-orangyangberiman,bertaqwalahkamukepadaAllah

danberkatalahdenganperkataanyang _ benar, niscayaAllah mimperbaiki

I J

bagikamuamalan-amalanmudanmengampunibagintudosa-dosamu.Dan

barangsiapamentaatiAllah danRasul-Nyamakasesungguhnyaia tclah

mendapatkemenanganyangbesar. " AmmaBa'du:

(Al-Ahzab:7l). "

Sayamempunyaimaksud.tentusajaatasseizinAllah.untukmener-

bitkanbeberapamakalahyangberisihadits-haditsshahihdenganbab. pasal,masalahdan faedahyangberbeda-beda.Hal itu sayamaksudkan

untukmemenuhikebutuhanrekan-rekandansahabatsahabatyangterhor-

mat.Jugauntukmenambahbacaanbagiparapembacabudiman.hingga

bersama-samamenciptakanbudayaIslamivangsesuaidengansvari'ar.

Iang

Al-Qur'anuikarim).Ada sebagianulama'r'angmenggambarkanbetapa

agungnyahadits-haditsRasultersebutmelaluilirik prosan;'a: -' ''llmu

I angpalingberkah.palingutamrdanpalingbanlakmrnlaar- ni'a bagl kehidupandunia naupunakhirrt setclah,.\l-Qur'anui-krnnl

adalahhaditshaditsRasulsaw.Sebab.di dahnula ternuatbanlrk sha-

hu at.Ilmutersebutibaratsebuahlelagadankebun 1'an.r berhiaskrndengan

sumbernyaadalahhadits-haditsRasulsrw. (sebagai sumbersetelah

"

scgalamacemkeindahandankeblikan.anugcruhdankenikmrtan. Tetapi ),ang sitngatdisc$lkanadalahbahwatelagadankcbuniru relahdirasukiolehhadits-haditspalsu I angakhirnlatumbuhdenganpesat danrncmporakporandakannya.Sementarairuberlalunyasangrvaktu leng diiringi denganmakin menurunnyapengetahuantentanghakikatatau

kebenaranmengenaihadits-haditsitu. makah.rdits-haditspalsutersebut dianggapsebagaihadits-haditsyangbenar-benarberasaldariRasulullah

saw.Halinilahyangbegitukuatnyamendorongsalauntukmembersihkan-

nya dan memberikanperingatankepadakaum muslimin y'angkurang menladarinl'a.I{aditsJraditsitu selarlutnl,aakansalasusundi dalamse-

bcrjuclul "Al-Afutditsutlh DlLd'tfilt WaAtsardns Soyli'alt tl{adits-haditsDha'ifdanPengaruhNcgatifnrr BariUmat).

huahkitab

F -Unvnalt.

lang ' '

1) Khurbahs€macamini di kala0ganl]lanradikenalienganKhutlxlh.1lLlut,th. Khurbahini dipergunakanuntukberbagai jenis khulbah.scpenikhu(bahjurnat. khuthah Ied,khutbahnikahdai lainlain.Savamempunvairisalahktrususyangberisihadits'hadns besertasanad-sanatlnlatentangkhulbahdi aus. Scbelumnyarisalahiersebu!t.lal sava rerbitkandi maillahAt Tamaddunrl fuhni. Kemudiansala lerbilkandalamsaturt\ala,l

_'' angbisadiperolebdi sekretariatmaialah.lvlereka l_ang mencinlaisunMhRasuldaningrn

menghidupkannya.hendalnyaselalumernakalkhubai lersebu!di dalamberbagaikes€m palan,sebabkhutbahilu banyakdisebulkandi dalamhaditsnya. 2) Beliau adalahArs'TsabatAbu Ahmad Abdulla-trbin Balar bin lrluhanrmad Az-Zahid.yangbiografinyaditulisolehAbul Qasim lbnuAsa ir di daiamkilabnya(1,/2.9).

Kitabini akansegeraditerbitkanolehMajalahAt-TanwddunAl-lslatni dan dapatdiperolehdenganmudaholehmerekayangmembutuhkannyaataupun bermakud memilihnya untukdihafalarausebagaikeburuhanyang lain. Oleh karenairu, adabaiknyabila banyakyangingin bergabungbersama majalahtersebut. Namununtuk mewujudkanmaksuditu tampakryatidak mungkin hanyadenganmenampilkanhadits-haditsdha'if semata,tanpamenampil- kanhadits-haditsshalihsebagaitandingannya.Sebabpengetahuantentang

hadits-haditsdha'if tidak akansempurnaranpamengetahuihadits-hadits shahih.Kecuali jika kita bisa meringkashadits-haditsdha'if itu. Terapi tampaknyahal itu mustahil sekali. Oleh karenaitu saya ingin sekali menampilkanhadits-haditsshahihdi sampingmenampilkanhadits-hadits dha'if. Dengandemikiansayatelahberusaiamenunjukkanadanyapenyakit sekaligusmemberikanobatnya.SemogaAllah swtberkenanmengabulkan maksudsayaini. Dalamsistematikapenyusunannya,sayatidakakanmempersulitdiri

denganbab-babtertentu,tetapiakansayalakukansesuaidengankemam-

puanyangsayamiliki, sebagaimanabisaAndalihatpadahalaman-halaman

berikutnanti. Disampingmaksuddi atas,saya juga akanmenunjukkanberbagai penilaiandankritik tentangmatandansanadhaditsyangsayatampilkan. sesuaidenganperaturanyang berlakudi kalanganahli hadits.Kadang- kadangsaya juga mengupaskandunganhukum sertakosa-katanyauntuk memperjelasmaksudisinya. Sehinggadapatdipakai sebagaidasaratau hujjahbagimerekayangberdakwah. Sayaselalumemohondengansegenapkerendahanhati, semoga Allah swt memberikanmanfaatbagi kitab ini; memberikanilham ke- benarankepadasaya;menjadikannyasebagaisebuahkarya yang murnl untuk-Nya,danmenyimpanpahaladi sisi-Nya.Dialah YangMahamene- nma oermohonan.

Damaskus,14Dzul Hijjah 1378H.

Pen1rusun,

MuhammadNashiruddinAl-Albanr

l5

http://kampungsunnah.wordpress.com

MASA DEPANISLA]VI

Allahs\r'tbertlrman:

'

Lf

t'^

'.

5

1,"-

il+r.

.':

-rrur ,-ti,. j,r{!

;

,

t!,,

aJ.*J;

'F

cr'\';!,.:rr!i'-f -iJ,;i'j':

t

j-'1,

Dia.lahrongtelaltnengutts Rosul-

(Al'Qur'an1 dan agana l,ang benar untukdimenanpkan_i\i.a atas segala agann, vtalaupun orang-orang must,riktidnk minukat. (At-Taubah: 33).

Kita parurmerasagembiradenganjanji

rt1'a t,len qan menbat"a)peruryuk

).ang relahdiberikanoleh

dengankearifandan

Allah swt mclaluifirman-Nvaitu, bahwaIslam

kebijaksan:rannyamampumengalahkanagama-agrmaliin.

Namunticlak

sedikitvangnreneirabahwa janli rcrsebutrelahterwujudpada masaNabi

sxw,nasaKhulafuur-Rasvidin. danpadamasa-mtsailrrlifah ,esullahnva

yangbijaksana.Padrhalkenyataannlatidakdemikian. yang sudahterea_

lisasi'aat itulanyalahscbagiankecrldrn

isyaratkanolehRasulsaw.melalujsabdanla:

janjr dr er:rs,sehaglrmrnadi-

:,.-,

t\^

_

.z

rtt

.i

,*-9P9'r}lr-L".'r

-

.,

r

-1

''

j'>-_,L#'f

'l

:tt

" ',t,

'

i

f=J ---o r,)

.

r l

-

\

I7

telahdisembah.I'alu Ais-v-ahbertanya "llahai Rasulsungguhaku

"Dia-lah

mengutusRasul-Nya (denganmembawa)petunjuk (Al-

mengtrabahwa talkalaAllah

menurunkan frman-Nya

yang lelah

Qur'an)

ogamawalaupunorang4rangmu$)riktidakmenlukai'hal

sempurna (reahsastnya)."Behcntmenlawab:"Hal itu sesipadasaatyangdrtenlukanolehAllah."

danagama ltang benaruntukdimenangkan-Nyaatassegala

itu lelqh

qkqn tereali-

Haditstersebutdiriwayatkanoleh Imam Muslim danImam-lntam

yanglain. Sayatelatrmentakhrijnyadi

Min Ittikhodzil Qubur Masajida.

MenjadikanMakamSebagaiMasjid)

dalamkitab sayaTahdzirusSujid

(PeringatanBagiyangSujudUntukTidak

(hal:122).

Banyakhadits-haditslainyangmenjelaskanmasakemenanganIslam

dantersebarnyakeberbagaipenjuru.Darihadits-haditsitu

lagi

penolongandari Allah swt, dengancatatanharustetapkita perjuangkan,

ituyangpeniing.Berikutini akansayatampilkanb€berapahaditsyangsaya harapkandapalmembakarsemangatpara pejuanglslamdandapatdijadikan argumentasiuntukmenyadarkanmerekayangfatalistanpamaube{uang samasekali.

tidakdiragukan

bahwa kemenanganlslam di masa depan

semata-mataatas iTin

"Allah siet telah

.:.,'+Ji.WJsrru

menghimpun (mengumpulkan fuin menyatukan)

bumi ini untuk*u. Oleh karena itu, aku dapat menyaksikanbelahan

bumi Barat dan Timur. Sungguhkekuasaanurnatkuakan sanpai ke daerahyang dikumpulkan (diperlihatkan)kerydaku itu. "

HaditstersebutdiriwayatkanolehlmamMuslim (8/l7l), ImamAbu Dawud (4252),Imam Turmu&i (2121)yarr,gmenilainyasebagaihadits

l8

shahih,Iman Ibnulr{ajah(2952) danImamAhmaddensanduasanad. Penamaberasaldari Tsauban(5/278) dankeduadari Syiddadbin Aus (4/132).jika memanghadirsnvanahfuzh(teqaga). Adahadits-hadirslainyanglebih jelas danluasyairu:

"Sunggult a.qanutIslant ini akan sampoi ke bumi tanq diktlui olett

nalartt dan siang. Alktlt tidok akan nelevrnkan seluruh kota dart lttktsok deso, ke<uolLnenasukkan agana ini ke tlaerah ttu, denqLUr

nentuliakrn vtnq ntulia dan rnerendahkan t.ung hina. yakni tnc_ uu[iakonnta dengtur Islan dan mererukthkanm.o tlenqan keku_

Jran"

telahsava

scbutkandidalamkitabAt Tahdzir (hal l2l ). SementaraImarnlbnuHibban

nreriwayatkannvadi dalamkitabSlwhih-nya(1631,1632). SedangImam

Abu'Arubahmeriwayarkannya di (2i l0/1).

kembali

kepadaumatIslamsendiriOlehkarenairumerekaharusmemilikikekuann

nrorai.materialdanpersenjaraan hinggamampumelawandanmengalahkan

kckuaranorang-orangkafirdanorang-orangdurhaka.Inilahyun!

krn olehNabisaw:

Haditsini diriwavatkan olehsekelompokimam

).ans

dalam yjtab Al-Muntaqamint-Ihabaqar

Tidak diragukanlagi

bahwarersebarnyaagamaIslam

d,.1rn1,_

j-"i1ni.'+*"G-$

i "A -

--Jl;!

, JG . t\rr4r.6iG

t)rt:;

,. ,Jti

, 'utr:'l

l9

-i

J-

',.

.,',' ','- ,

4$

'

I

:

q d.le

\ .-4."

|

\./.

.\

'\/,

,, 4)-Litb-.'9

Hadits ini diiwayatkan oleh Abu Qubai. Ia menulurkan: "(pada

suatukelika)kami bersamaAbdullahlbnu Aner lbnu Al-kh.

dilanya tentang mana

dua negeri, Konstanlinopelalau Romawi. Kemulian ia meminra

petiryayan7sudahagaklusuh.Ialu ia mengeluarkansebuahkitab "

Abu

'' Sualuketika,kami sedangmenulisdi sisiRasulullahsaw. Tiba' tiba beliau ditanya: "Mana t-ang terkalahkanlebih dnhulu, Constan-

ibdullah menceitakan:3)

Dia

J-ang akan terkalahkan lebih dnhulu, anlara

Qubail

metanjulkanktsahnya:lalu

tinopelatauRomawi?"Beliaumenjawab:"KotaHeracliusJah yang akan terkalahkan lebth dulu. " . Moksudnyaadalah Konstantinopel.

Haditsini diriwayatkanolehImamAhmad (lll176), Ad-Darimi (l/

(lll47 ,153), Abu Amer Ad-Dani

126),IbnuAbi Syaibahdalam,4i-Mashon

di dalamAs-SunanullVaridah fl-Fitan (Hadits-haditstentangfitnah),Al-

Hakim (III/422 danIV/508) danAMul GhaniAl-Maqdisid^LamKitobul

Ilni

ImamHakimmenilarnyasebagarhaditsshahrh.PemlaianAl-Hakimitu juga

disetuiuiolehImamAdz'Dzahabi. 'Kata

Rumilyahdalamhaditsdi atasmaksudnyaadalahRoma' ibu kotaltali sekarangini, sebagaimanabisakrtalihatdi dalamMu'jamulBuldan (EnsiklopediNegara). Sebagaimanakitaketaltui,bahwakemenanganpertamaadadi tangan MuhammadAl-Fatih Al-Utsmani.Hal itu te{adi lebil dari delapanratus

ahun setelahNabi sawmenyabdakanhaditsdi atas Kemenangankedua punakansegeraterwujudatassezin Atlahswt, sebagaimanafirman-Nya:

01130).Abdul

Ghanibahrvahaditsitu hasansanadnya.Sedangkan

3) P€rkataanAbdullahinijuga diriwayatkanoleh Abu Zur'ah di &lam bukunya Tankltu Datnsyiq (s.JJaraltDamaskusI/96) Di situ juga ditunjukkan bahwa hadits tersebut

juga dinlis padamasaRasulullahsaw.

*,r,r:-.o) .+'i;

'

iL'

*&J.,

'''/

"Dan scsunggulm:akanu akon me getalrui (kebercranl beritLt Al-Qur'tursetekthheberapavokru laqi. " (ShMd: 88).

Tidakdiragukanhgi bahwakemcnangankeduamendorongadanla kebutuhantcrhadapKhalilahvangtansguh.Hal inilahvangrelahdiberi- lrkrn olehRasulullahsau melaluisabdan)a:

'-

'z'

.

:-J*f

l:.t

,

"Kenabian telahtent'ujLtddi antttrakarnusesuoidenqankehentlok .1llah.KenudianDia aknt nenghilunqkarutla sesueidengankelpn

dak-I\'u. setektltitu adt khilaJithtttngsesuaidengankerutbiu ter- sebut,sesuaidenqankehendnk-iritapula. KenudianDia akanneng

hapusnu iuga sesuaidenqankehenduk-Nta.Lalu utluraja rung

giqih (berpeqanq tquh dolan nentperjtnnqkan[slon), sesuarde- nqartkeltendoklta. SetekthitutttLtseoranqrajadikttttor bertangan best,dun semuaberialansesuaitlengankehendak_Nrapula. Lalu

Dia akan ntenghapusmajika nenqhendakiuntuk nenphaDusm.u. Keuudian,trlakh afahtangsesuaidengdntuuutnn.l'aii.Iatu Oi,t diam. "

Kamimenda_

Hadirsinl diriwavatkanolehImamAhrnad (lV/273).

patkanriwayardariSulaimanbin DawudAth-Thayalisi.juga dan Dawud

binibralim Al-Wasithi,Hubaibbin

Salim.danNu,manbin

Basvir yarrc

mengisahkan-

''liami sedangduduk{uduk drmaslrdBasyrradala}rseorani

datanglahAbu Tsa'laba.b

yang seringmenyembunyikanhaditsnya.Lalu

Al-Khaslaii d:ulbe tn)a: Wahxi Bas!ir birrSa'id. apakahEngkaumeng- hafalhaditsRasultennnq Unrlra'lTetapl kcmudian.Khudzlrlrhhh llng iustru m!-n ja$ lb:' Sl1'l menghafalk-tlutbahn]3.' \iendengarttukcmudian.\buTsa labahduduk.sementaraKhudzat-

i.rh fcl:inlutn]amerinaratkanhaditsitu sccaramarfu

mengomctitrrtdenganmenceritakan: "Tetkaia L'mar 'oin

.

Hublrb

Abdul Aziz mulai tampil .11nslya rnengetahuibahwa Yazid bin Nu nru

hin Bls)ir

herrsikan ier)rlng hadits rni. Saya memperingatkandenganmencatakall \rladirn\ :l: Sayl berharaplgar beliautLmar bin Abdul Aziz) benrr-betrar 'rr,lr rrenjrdi ,lnirul ]!u atatlrtsetelahldanla raja !lrlg glglh menrPer- lunlgkln l,ulinte\cbalunrdia llaik tahta Lalu suratsl)a ltu disamp rkrlrl kcprd.rl,:mal bin \bdul -\zi;t. Dia mcrlsl gcmhiradrittnengagunrtrla.

ncnladi l('nsikutnl'.a.

maka sala menulis surrt kepildan)rt.

\lehlui

sanrd.\hnrad. iudits itu juga cliriwaletkin oleh r\l Hrr'idz

.\i-llrrqi di d;rl,rm.t.l(rlr1rli,rrt1Gi:urabLla,\4ahabfutt!-lrab rll lf I sel.rn jutnl a ,\l-HlfitJz nrenliitat'An:

'Srltu:

haditsirri

.hlhih. ibr:rhinrbin

Dauud.\l'Wrrsrtlli,irntirt

illn 'xurt ingarlnnlrt "leh Abu Dawud. \th-l-ht

lrirTalr rbaik rkhlakn\'r

,lll:i

iruij.rhrti Jalam inenctllkln haditsrllhrh

.1linIhnu ilibbln. :iedltiskrll lar:l$lfarl'\i

"

':lnq lltn blsadrhLLili

Yang .iimaksudA1-flatlzh inr ldalah \ iins tcrdlPrltd! Jiillm krr.ri-' Shahih.Vustint.tcnpt men{enaitiLrbaibolehA1-tsuktrattdintlarnladengln

''jlhi

ntenunlukkanmlsih diratukannla keab-

sahanseorangpcrawlr. SedangkanIbnu .\ddi urcngatakan:Dalam ntatan hadirs 1 angdirirrayatktnnla (Hubaibr tidakterdapathadits//llllr(4rth3dits rang Jitolak). tempi il tcld) ntemutarbaliksanadnvatattrrlllllzlrlb) \kan tetapl \bu Ilatim. Abu D.lvud dan lbnu Hibbanmeniiainl'al-ri.1dl Oleil karcnaitu-sctidak-trdaknrl nrlaiiradrtsnraadalali /trrscrir Bahkan\l-Halizh nenilarnra:Le ba ,a btht ILalhzhta drl trngkiltkc crnpal) Peral t I anqJt- nilar dcnganlal'azhpada tingkat rnr haditsnra bisa drpakar-tct;tpi harus dilihalkcscsuatannyadcnga.n perarlt-pcral i lamr angr&rtbttikuat tngatal- nva). sebab laI'azh iru tidali nenunJuklian kc-r/lrabit-an seorang pcra\\t

natlfutrLutiungklpiltl llng

iPencq ).

ang senadaf.4sr -J-ral?1.1/ disebutkandi dalam nasacd karva

Ath-Thayalisi{nomor: -138): 'Saya diberi riwavN!oleh Dawud Al-wasithi -ia adalah orang yang tsiqah-. td menceritakan: "Saya mendengar hadits

iu

tercecermatannya. Tapi kemudian ditutup (dilengkapi) denganhadits dari

Musnad Ahmad.

dari Hubaib bin Salim. Tetapi dalan matan hadits tersebut ada )'anq

Hadits

]

Al-Haitsamidi dalamkitabnvaAl-Majna' (V/189)menielaskan:

"Hadits tersebutdiriwayatkanolehImamAhmad,sedangkanAl-Bazzar

luga

meriwayatkan.namunIebihsempurnalasi.ImamArh-Thabranr luga

meriwavatkansebagiandalamkitabnl'az1l- 1ii.rathdanperarvi-perau'rn;I

adalahtsiqaft.' Dengandenikianmenumrsava.kecilsekalikemungkinannyahadits tersebutdiriwayatkanolehUmarbin AbduiAzlz. sebabmasapemerin- tahannyaadrlahsetelahmasaKhulafaur-.Rasridin.vang jaraknya setelah duamasapemerintahanduaorangraja."' Selanjutny,ahaditsyangberisitentangberitagcmbiradariNabisaw ncngenaikembalinlakekuasaankepadakaumMuslimindanrersebarn],a pcmelukIslamdi seluruhprnjuruduniahinggadaparmcmbantuterca- painl,atujuanIslamdannenciprakanmasadepan yanc prospekrifdan membanggakanhinggarneliputibidangckonomidanpertanian. Hadirs vansdimitkudadalahsabdaNabisaw:

I

\_,\.r

,

'J

':

P.5

:.

j,

\

2-.L9,

''.:-\I

:r,

,t'o_o-.1

:

\*,o \>r.,i I

-'l

,1.,,

-

![P!.E-1,.'--,r*Jr

''Hari kionat titluk akonterjadisebelunttanahArab menjaditanalt [apangl.angban\'okmenglnsilkrnkomoditaspenting danmenitiki pengairantang memadai. "

Haditsrerseburdiriwavatkanoleh Imam Muslim

(3/g4), lmam

Ahmad(2/703.,117), danInan Hakim(4/477), darihaditsAbuHurairah. Berita-beritagembira itumulaiterealisasidibeberapakawasanArab vangrelahdiberikaruniaolchAllahberuparlat-:latunrukmen-egalisumber

air drri dalarnrurun pasir.Di sanabisakitaliharadanyainisiatifuntuk mengrlirkanairdarisungaiEufratkeJazirahArab.Sayanembacaberira rnidaribeberapasuratkabarlokal.Hal irumrngkinakanmenjadikcnya- taan.Dan selangbeberapawaktu kelak,akanbenar-benarterwuiuddan hisahta buktikan.

Selanjutnvayang perlu

diketahuidalamhubungannyadenganma,

salahini adalahsabdaNabi saw:

.1) Sedan!kanhadirs\ angdiriRa\a*an oleh_\rh-Thab.anidi rlatam kitabn\a AL'Ausam

\ang bcrsumberdari lvlu-adzbin

Jabalsecardmdd1/'a&llah

''Tiga pulkh kenabian dM satu olrnF rqa.

lRaja bendngun besi) sedangkan s+eloh nu i.lak

l/ld f

Bunvin\ e adalah:

thn tiga puluh mja dan sutu ldburu,

ada kebakan sana

''Tida); a\;artdutanqkepadarutsuatunnsa.iec;r,:-; ":.;j.: i.i:.-:: :':' .;

akanlebiltbuntk, santpuikalian benernur/Er;-:.;ttl

'

datanernahui kitunatl.

i:.::.,'::

j.';:

Fladitsini diriwayatkanolehlmam Bukharidalan Al'Fitan. Jtri haditsAnas.secarannrfu'. Haditsini selayaknyadipahamidenganmembandingkanhadits-

haditslain

terdahuludanhaditslain (yang adahubungannya).Seperti

halnyahadits-haditslentangAl-Mahdt'danrurunn.u.'aNlbi Isaas.Hadits-

hadits itu nenuniuktan bahwa hadis ini tidak mempunyaiartt secara

umum.tctepimcrnpunlaiani klusus (sempit). Olchhrcna iru.krtatrdak l-.olehmemahamin]a secaraumum (xpa adanlrt. schinugamenimbulkan

keputusasaan lang nerupakansifaty'anglums dibuang.1luhdari onttg mukmin.Scbr!:ainranaiirntanAllth swt:

lang

,,

".,,'-i

JjigK't

iJ'

i,.

lt

;Av,-.t-.rri

,i

.l r Cii J.,. rFjq i

;

ri: alllzqr

"Hai arl;'kttnakku,perqilult kamu, rnakacarilttJtbertta tentung

Yusufdansautlaranva,dan jcue,an karnuberputttsasadari rttltntil Alluh. Sesungguhn'atialla\eng berputususadari ruJnnt 'ALlttlt.

nelainJiankaumt'angklir.

" (Yustd: 8V.

Sa1'asenantiasamemohonke haribaanAllahs*t. semogaDiaber kenanmenjadikankitasebagaiorangoran-s lang benar-benarmukmin.

http://kampungsunnah.wordpress.com

ANJURAN

LAHAN TSLANIUNTUK MEN,{BUAT

NIENJADIPRODUKTIF

I)allnr ro,1ur:urrnr-ada bcbcrapahadrtsrang nrcndukung-nlntun

ltlan sarl scbutkar.rbcberapadi anluanrI

Ptrlrarirr

lali

,\nas rl bali*l

l-abi sal bcrsalxla:

J*.,.t.;^ir*;'i'i'6.rr1;*

J;lt

-Q

;t

*

ti;, ; 1 r r, i't,;,,5.o; .'t5.^- "('* ,.f :, ia\i.{e_ri

}-- -r t

jt;]ji

''Seoruttg ttutsiint \'tur! tne Lututj

itt.iit tllennbur btnih,

itiiu

tttttt

:efuryttut tt,tq tlitttttktutoleh bt!rit q tit(ut tttLtttttsitt,anupun olelt

binatutry, tisc{^a sernua itu ctkan nenjadi sedekah bagim.a.',

i{adirsrtudiriwayatkanolchImamBukharit2/67.cet.Eropa).Imarn

Nluslim(5128)danImrmAhmadi311.17).

Kedua,JanJlhrrra secrramarfu.

. ]c'

-,-/

a3r

\J

J-

,

.

-

.

.--t

rE-,'s,l\:Jl

'

v

--

-

\

. t--q

-{-,

- L\.-J

'.'v

."

Ir-

',\eorang rnruslilt\'(inq tnenanotnsuatu l(ntanta, ascu\a dpo LLtnq

termukan ,iktttt nenjadi

sedekalt.,nuranqtenna\ttntleh ltunrnl Ltkanneniadt'edekult don LipopLIt.?t]qtluttnbilttLchit \(t)rii ? it'i'i :itta ttuttiu iLAa tttt.trri!

:edekalt. opa \unQ t(rtun

Llkdtttre ttutl

;edekahnula baei lpcnilikl-nta '\ulDtti huri kitunattldttue).

Hldit:

rnr Cinwe\ltkiln LrlehInltnr \1Lr:lirndan Jlbir ra ilng

kcnuJrandirrurr

srnatilrin dcnuln ic,Jlklt |tt-brLix.ln rcdlksi ll.r.lir. rnrllrcnrprinrarrr.a/rii1

_,.ing tun,gstn\lt seblgtr ;.eILrrlt ,p!'nerl.r \xitu

haditslluslin

hadirs-haditsluinnvlr irng.jusl bertung-srsehaglr ,:\rllr1. diiehutkirnolch

.\l-llundziri dllrm .-11f.]l q/tl, r 3,ll

Lrkltn .L'a:lt-.I

r)er5lmrJcllitn trit.int.\hntld I

_l9lr J:ui

Sedang

lndrt\ i: n _\iir{ \crud.l.

Jrn .\hmad dari i,nrnu \lublsrrr' ,6 ll0.j6l).

1. 115l

rretl-qrz.diccritakan,licil \nas ia dan \abr -rau.belilu i.erslbd:r:

.-f:*--'

.*'S

?

A-S' AiJ'Se)

*'J

-;

'./

d,*-*q

'

.{-""-**,

-a

.

,J j-',-r

-

u9rL-.

-^.r_ -1-r

49

-3

-,J_+

-9?:

L-;

-e

''Kendanpun lruri kranat alian teriudt ieutetora

I

'

{-Ji

'

*j:-a

'.

}

.:

-'J\

4!

3

'

_*-

-.

+

,!

-!J-,

i

t

di tangun tdlth 5e

orang di dntara konu tnusihaaa liibrr Doiotl rctrnut.tikata ingin hurt Liamattidak al;anterladi sebelun it ,tenanann\u. naka herula\iuh tLt

tnenananln\4.

Fl(.tsil

t'.'.i.:

|

i €+.4p,

- -

t

'.

Of rm f

.\ilt-'\

fq' -6^':r.\ir ;,7

./

u

6

'.-

/\

6.&,

i"

i.,

q,q

-'.-,

csr c -12oi;

,"'

,'

,t >

>;':.\

f

/t\.

f" d d4,

,-'

)i

r

t.

)

s,"1,equrslusqq q'Ilnpqy,,:upr'rpau

'Dl

.qrq'qs ,*,

o"*lYil3]

pnapq qaloue1le,{e,rr:rp Bue.{urel strpeqr3z1Dperur EJ?lusrxos

,,.qrqsqs r{31?pe lnqastel e,{uryguradr8equeqrpmual tedep:atnlr uurlnuap Bue,{

qrlo uqltaqlp qelorBuu,,{rlzar

BurtzpBuef: eurq r:ep

'rurz:1 rpedal

.1eurd-leueraq qe1a1Buei

.qtrbel

.pl/{

lr,Durqltsl nqog

ruurul-

sllpq peuzs ,,

leq uelep qpqas uprlul epeda:1 r,rs qplJv

4eq

lPmsPp€nll llBlalag 'nlr

epn-1r4pueur 8uu,{ruel u:e1uerpBuEloasesspv,, :usj{ele8uau er

urqslueH-ly qelouellpfe,.rrurp rut sllpuquerpnrue;

ue8uepqele:uqr1ag,,:e,{ursrFuef

epnl efuqrlaquasrpnlrl

:e,{uurselafuad uu8uaprur strpequelquuaftauauruuqlng

'(q?,{uf q€r{3pas)e,{uqelapas lnue re8eqassrlnlrp ltrrrpcl ueq rudru?s.rrp8uaurdetate,{uepqede8furq

unls rur IeH Equ

'e,(uqcpnsas Suero-3uuoqalo rtuuqrurp tedep Bue{ ntensesueupueur

:prun u.,{udnprq pseu u?lteuJuzrxJruSuejoasas:eieruelepdn-1nrBue.i

lnp{f,letBue,{srrpeqqrqll-qrqal .-lulnp

qrqal:eBeueqelur;llpefuaru 1n1un uejnfuee,,{uepeuerpln[unuaurqrqal

3u2,,(urel strpeqepe lzprt r:,{uleduul ,tnqasrJl slrpeq-slrpequrplaS '(€,'\ulrqrq) ?tuloil

uoqod luur ul'ef, 'qn.iitpotcln errl

.Suelued qrqalrslzp:l.rueBuapueltnq:srp pprur{vursrulqelorurslrpeqE^\qBq .ue>lselaIei(es qelateueurrlisqaS

,, LlDhIJqeIeq e.\v.rpnd-r.rrslcd .J[zzEg-lV qalouelleie,nrrrprur

sllpeH,,:uErlslE8uatuuEp

-our uEBuep(uP)[rEdlxp,{uarx)u.iulrrqelucturureseg-1yualSuepag

'(.91911) 11wny-1y wElpprD IppV nuqlqaloiuqcrrp eSnf

!u! sllPBH€l sEuVIleppI.ESulq E,{qEl{l3l!,uDllBfE,rurp.iur,i

ueSuapnfias) ,lqDnw slrperlue8uaptenl:ldrp Suef

lpayurs

useleprp e(urslepa:se13ur.l

uesadueltu:r,{uarueupurps€telp

-o:d

ueBuaprueesryaTrsuflterr;

'(t9lt)

,mt[n411y

'urr1sntr1 ruerul

qaloue1del:trp8ur{ te:e,{su€8ueplensasqrqeqs3ur,{p€upsqelrul 'er

'79 e.{uqutqrrr€lEprp rqlv

qDpVlV IJleleprp llpw{ng uerll

'(

sEuVuEpplzB^ulqrue.{srgsrrplquepdrtnqrpSuei'(1711)utot,nyg

n8l

Inuqr uBp(6lt

loruou strpeLllpnttnlny11y

'(SLOZ lourou slrpEq)rsrl?isql-qlv

t8l t) plurqv ur"JI qJlouellc,rc.nr.rrplnqJsretslrpsH

lf,l

"Jika engkaumendengarbahwaDajjal telahkeluar,padahaLengkau

t aslhmenanambib

nenperbaikinta.kurenamdsihudakehidttpanbaeimanusiaseteLah

itu. "

YangdimaksudD:rwuddi sinildalahAbLtDit*ud -\l-.{nshan.Ia

komta. maka janganLah engkauterqesa-gesa

dinilaiolehAl-HafidzIbnut{ajlLrscbageiorangranqditerimahaditsni'a

/ul-rrutqbul1.

Ibnu Jrrir

luga

mcriualltkan scbuahhadrts ]ang herasaldarr

Ammarahbin Khuzaimahbin l sabit. ) angbcrkilta:

!.t ,y \t,-

u

-.>+>

*

^i-

-,(

'. e.-.-f,

i.j-:

1\r

ir_@

,:

i.".

g.-y'

*

' c21e' //1.

Jy$fJivi

-

,-'

a

\:.

.a'(

J--L+l '9

<_-

":Y

.

l -

.

2

:

(;

: g.'a.lJL;.! "

',.',."

*).i.li/:-e\.

'.(.'t t:'

,

\.4'

E

p

-4'

', '<-

, \$

| -.','

)

+

,.

: r,3-,-.:-

',i'<

i,

-),.-

,-,.

,t'|

t,?JJUi

,(-'.t,.'."!

*t,1.

2'4

.r1

.

-.{) .,

vc o,r-.r-\-f,r-{i -,t

-.

\.r,

. l-N'U

'' Sa,-anentlenqarUnrurbin KhathabberkatakepadaAtaitl;u.-Apa trng ntenglnlangtmuuntukmenananitanahmu?'Atah smamen-

jttrtab:

Sarasudahntadanbesokakanna1i . KentudianUntarber-

kata: Aku bernr-benarmenghimbaumuagar ettqkaumau mena- namima'. TaJilann kemudianstrt;abenar-benarrnelihatn'a(Umar bin Knthnb) menanansendii bersannatah sata. " Haditsini bisa

dilihat di dnlamAl-Jami'ul-Kabir,kana As-Sututhi (3i-137i2).

Oleh karenairuadasebagiansahabatyangmenganggapbahwaorairq 1,ang bekerjaunnrkmengolahdanmemanfaatkanlahamyaadalahkaryawan

Allah swt. Inrm Bukharidi dalamkitabnya,41-,.1dabAl-Mt(arrad lromor.

,+,18) meriwa)'atkansebuahhaditsdan Nafi'bin Ashim.bahwaia mende-

ngarAbdullahIbnu Amer berkatakcpadasalahseoranganaksaudaranya yangkeluarke tanahlapang (kebun):"Apakah parakaryawanmusedang bekerja?" "Sayatidaktahu". jawab anaksaudaranla. Lalu AMullah brnAmer menyambung:"Seandarnvaengka'rorang I angterdidik,nrscavaengkaualiantahuapayangsedangdikcgakanolch parakaryauanmu."Kemudianra (Abdullahbin Amer)menolehkepada

6Z

,qIIIV

ufsur 'Euutzp uD){?8uE,{qeq Ep€duEllnqasE,{psupr'l?rur sllpeH eiulnrluaqqBqBpEduBr{IBl

-alrp qEruurnrqv slrpeqntl uuarDlqalo urq€ues)ulrP {nlun Issspuaur

qrqal8uu.{urEIs€3$nBtESrrsradup{relpleurEdruBsnlru[upuaqupts[lJ)rd

ellqedsq€lupuJPrxnqalouB)l€rB){rpruadas 'uBuruaq uPSuPlBIundPPV

'uuuelraq

uBqaloqJlSuutualtu:ei(sruaqruau lrptplng uptul

:retueuolreqJrunry-lnuqltur lttl luelECe,lu-t1u1t:tt19 ,,uDlDute todog 3un,i unluDuDJuDDulDlnay,,:1npnl

qptrl ru€lppre

uriuap nueuad8ue.{strpeqenp 1ruunlnpnf rraquaurrruqlng uetul 'sElE rpslrp€q-slIpPll luerleuorrrtBqDIE lnounu 8uB{ tequqesueelel:adedu:aqaqqu1nt1 'rrruqrrp nt€su8:equeBuaprlaqrpe,{u8utteq

rueg :n?8ur uoqodue{{E8auorx http://kampungsunnah.wordpress.com Intun u?l?unSradrp8uu,,(n,{e1rtnl rues

ledzp:a1rut qeuu te mflptr-7n ue8uap Fua{Ip

8ue.{efuryynurmqal Sueprqasplns€u3urueltf:aq qsy ulq rauv,, :uelpl

-eSueru zr

qsy ulq rauv,, :uelpl -eSueru z r 'reurq urq rauv tp tpe u€p

'reurq

urq rauv

tp tpe

u€p r.1tt1ot1s8uef,puuesue8uap(ZllBlEI)

LpllrDJ1Ve,{uqe1qurrlep rp unltu,{e,ruau JIIeSV nuql (qpllnpqy

Inspu.rat) u.{u1vuu-1uueepudaquuqsuu,rupr{Elolur qeueI

lnu

3uede1qzuer rur.{ '(unqal) uo$nq1D\)etaq n$ rp m{qD^1o zle;1

ffe16 1:up

u8uqrqel3ue:n1 'greq1 p rpereq8uz,{qsy urq:aruy 4pru sunl8uu,{

uosoqtutslrpuqpeuesqz11ye

(su1

'1ns qe11yuu,{u.r.rel {nsuuJl Ere{eu 'urel

uDledueso{urplsc)

'(,,e,{ur{tlltulp

p{ut{suru

8uu.{ed? zpud,,:?l?lroq r,'rued

,, rpzi(uuu.vr'e.{.n1ered?u?ueq Eftaleq6uproesess:f f,, :etelreqeie:cs 'tulu1

http://kampungsunnah.wordpress.com

RAKUSTERHADAPHARTA

\,TENYEBABKANHINA

l'.rJ;rlt,r-!iiin.,rrrigl.rlu\l\lt

tciiihitrcnlcntuklk.tttbcbcr.rp.iir.rJrt.

rlilg nreljellskanlnjulur I:lam lrulLlkillr nrcntanlaaiktnlahanscctrll prcrduktif.dln rnembcriklu fencgilsill. blhu.l Isllnt bcnarhc:ur ntcugun- .julkunul:r kcprdr klum \luslimin. bahktn nrenrberiklnsentrnsatthn d(rrongtnuntuk rtu.

Drn sckrrlng. slrl rkln nrcurebutkl| trberlpa hadits ]tng olch se lent:lraoriln-q ) anglcnrahpcmahamann)asertaadaper) akitdi hltrrrr.r. terasatrrtentangandcngrnhadits-iudi{sdi alas (\,ang terdahulut.Pldahll. kalau kita prhami secrrr baik. ranpl mengedcpankanhall u:rlsu:cdikir

pun. nrakl hadits-hadjts )ang rklu sr\a seburkanini ternratatidtk h.r-

la$'lrnn slna sckali. Hadits-hldrts rlng ,ilrl ntaksudldallh:

t0

.-/

-'

'l

,i

-

.tr*S\-J : JblLJr4rl.,\J.\-,e,

r

,

J_:)'

\

rt,

- \'

i\

-

e)-,

,l,it.;.

lLt'Jgr,;

,"

ry

rr.l.^ .

a-l

r,

i,.

ii.',:.'i \r*-.iJJ

'l

,'

: Jr

\)F14Jr;l

',.:.

-r

,i, :-'o

e:

trifi'*'

.-,

\,I

.:,.-.

,. l:,J\ 4x\dt.;)')'ig

l,.l-{-a'r

http://kampungsunnah.wordpress.com

It

'uPlruuallc

,, q€lal ?m,{ s?l?Alqrqalal{ 8ue,{ 'uuruuga4 lel?-letv wSuap {nqls

nJElreJBuere)uqlnquulq

:uu8uap tnqas:elsltpeq lnpnl rraqruaulusr{ilnguerul qelur tedepuad ueSuap?,{u{pdrmN ut{qntnqrpleSuesnlr l?ps3u?,{8ue:ad:aq lnrun qlqal-qlqal 'n1r uee[:a1ad-ueef:a1adueBuap lnqrs n1u1:ateua:e1efuqep -€qr uesruntule18uaq:et8uu,{e1a:arur8equelpnqrurrp rur slrpuH

,, setr:o,{erue.,irqeq 'qelype rur8ue:elasuzlrsles etrl 8ue,tufuuuete.{u11 uelpp euarpr{ '{Ersqu tpJrsraq8uu{ 1cq-1uq Suetuar,rrs rqEN€tuaq rues qulesuu:1edruoururstrpzH,,:urlete8uauur1-ly nuql u.{ueua:uy

Suefreqrly dzpeq:a1su:a;1uele8uua6,,

Z

ruetedeiedqelepee,{erue.rat3uu.{3ue.ro

'(anTopl)

rluueBunqnq ppp r{spn€fu?nperi eq 8u€i()8ue:o uer8eqasuluqud

urp uulleqrlJur puJr€l) upeu

eua:u1 'rfnclar

ur€l €tsr! ue8uaq (uruuerr{olo

r8ueleq8uaur Ispu

-rqa1

rur ueuf:c1al qeqos 'runucl IoJo3Jeq ueefralad €laJuaru IEpr] rur slrpr?H,,:ualsppu?ueuuqptol-lv u,(uqerrlurepprp r,\lf,u€N-lVu[pu

-rqal

'efuruulp a1 efur:rpuulluqrlau8ue,(3ue:6 e:e8auqaloeluruup 3ue,{rurnq(1efud)ueqr[e,na1try.Vpa ln:p-2pD uu8uoppnsleulp 3ue1

:uur uuBurpnlnqeplalueltnqasrpSuui strpuq-strpequeBuaprurslpeq uerysr.lSaturiuaurqelal ,uupln Bred $711$ ,ow{ny,1y ureleprpr,irruulrnqasrprurslrpuH

(I€fEduesrunuelep

'n1r SurdruusrO riuue{qnlnqruaru8uu,{ lefueq

tuDIBpaI E,{uurpue1:opo,{ucrunelf,uzllnqaJuau qulal nrraq

1

,, uoDunl l Ddunllpuola usnd '1ofoqwatu )ltllutl qa)l

Sttnsodasuo|uap .tnn1a1tSod-t8od3un.i tJotunttunlSuadoto4,,

n#lrqri

/^,-.

--\

np+'mr5-aiVsr.t?t

-

c1( .

:(rs{Eper)ueteruuuEuaf ry'rrrllDref,:sqnucLul }

,

'ttDgItryJtU

\Err.(s) ?iu-rynp?/Sqp]tI

nqy rJpp ruIB,{ 'urf,l peuesu€p JtqDXlV lllepp rp e,{uuulteie,nr:cut

eBn[ruerqzql-qry ue18uepog(9ll

ruEIEprp nuwlng urpul qalo(u€{J?nlalrp),/ry{rj-rp lnq:slal slrpBH.

'uoDurq

l

ubplnsoaawuolo Ddnt

rqo11yototstu 'qown.l qDnqasunlop q )flsDw tut opuaq-opuaqD\ry.,

:opqostaq

tttostqollnlnsoyto?uapuawo,(og:oto4taqotn7o1 'o{uutol uotuouadn1o

uDpqofoq loq8uns oqlaw

o!

'ltltlDglv

tlouown nqv uDp 'DwDuad

Dansebagaimanatelahkitamaklumi.bahwaterlalumenvibukkan diri denganurusanpekcrjaandapatmembuatseseoranglupa dcngan kcwajibannya.rakls terhadapdunia.mauterusmenemsbergulatdalam usahapertanianbahkanengganuntukberjuang.Sepertibanl'akterlihatp:rd:r rurlngorangkala. Penggabungansemacrnini diperkrratolehsabdaNabi:

:.

r;

r.'.,

'-?"r'f

t,

,

r, ,I

""

' -\>',t,4-+-l

,','.:'1

6J',,3

'

.

,1, r<.-r).'.-J\ri,.- .'.'' rl

'

,

(:,e_> t

.l '.;--(l-:

1

, >--"+ ''

'(1 ,

)*Ioar'-b-u. , :\6J

'

,,

f t)\.

i.'-.1.

-'z' .',\,,"

.:

r*fJ|y?J

g.-- +s:4. l:

''Jiktr kalittnlterjualbeli dangartrarc 'inah @enjualan secarukredit denguntanbalrunhurqal tlan ntengunbil ekor utpi. rncrasaleqtt

dengutben(unn,dunnteringgalkort

nrnkan kererulahanbugi kalian. Dia sekali-kali titluJ;ttkun ntt'

Iepasktuula.ketuuli jiku kulitn kembulikeptulttoguno kaliut.

jihuil, nakttAlhh akonnterttr

StatLrshaditsini adalahshahih,karenasanad-sanadnyatclahdiscpa klti. Srla telalrnrengumpulkantigasanaddi antarun1a. )ang scnurnll bcrasaldrri AbdullahIbnu Umar secllrlrmarJit':

L DiriwavatkanolehlshaqAbu Abdurrahmal,bahwaArhii'Al-Khura sani nemberitahukankepadany,a,bahwaNafi' telahmerilat.ark:ur

haditskcpadanva.darilbnuUmar.Nafi'berkata:(kemudianiamenve-

butkanhaditsitu.) Haditsini ditaklrriolehAbuDawud(nomor:3.162),Ad-Daulabidi

danAl-Baihaqi

dalanAL-Kunar.21651.IbnuAddididalamAl-Kanil(21265 ),

di dalanr.ls-SrrrcaALKubra(51361). HaditstersebutdiperkuarolchriwavatFadhalbinHashindariAn ub dariNafi'. SedangkanlbnuSvahinmeriwayarkannyadi dalamAl-AJratltlil). dia mengatakan: "Fadhal sendiriansaja (nfurrada) dalammerirvavarkan lnditsitu. " SementaraAl-Baihaqiberkomentar: "Hadits iru diriwayaftandari duasanad,yaitudariAtha'binAbi RabahyangdikutipnyadariIbnuUmar ra.

tt

tusroas u?€8nps,{uppEqulppErur qqelsul sllnlaur E^ss Suotopuoul3u?tr (g

?ur?su'Fuptuauad?pp ltrpll e,{urpueqJs 'lnqasrat sllp'q

u€rtrruepueSuaq

uelednrau

8uepa5uuBuun[::rduqreltlar.u8ue,(uelnqrsalueiuaprBur-nrpntr 1eq elri

rdetat

-pnsryrurp Sueiueqtpuara)t,{uun1:q:sqrurLull nqVqJlouulrrir.nurp

8ue,istrpequuryeqalueqsrlaluarururstrp[qc,nqeqqrpr;1iunu:g

,,ODrnLt aDDupTlpqrodrpnFod tnqastel (lpu3lrp {Epu 3ue,{1uur8eg,,:€lellJqIqurl€zC-zpvEruluatuaS 1uua4prypo 8uu.iurrieq r]puu.'(ustrpequBleu luBIBq (ru,oa nJtDtlS) lu3lrp{rprt 8ue,i8ue:o

quleperr,iseg,,:r,{ur:etulruoFulrur:1rurstrpuquelreduriunurinl :r isrg

uteuel 1o:o: uerynlue8uaru3ue,i strpequep ""Or!t;1'"I: pns{eru

n33ue33uaur{eprt3ue,{u€uet lof,oJ:oq

ru1snf 'ueqtfe,tal

'ueuel

lof,oJraq euelPl pltsru-plBuas lppq ntr supErlruppp rp upl

eiuqrtrl urplpprprppvnuqluelSurp:5 ,, (splrrpslrpequ[1tnqc.{uaruErutsrpntui))

:BpqBsleq^\psqtllnlnsrll:eiuapulu e,{e5:uuletu:qLuauSuui:rqeJr:tp

rprSorqrru:riiulur lrilryly

.riltV lrpp[ru:ngnuqlq-r1olu,(t,,rrrruJqrpnu[),

:ur]i.r.rqEl irrrsr:nq;q

-1y pe(r7 urq-riiug

lrir.nr-rucp r:.iu-prr1u.rrrre:1nu:u:ruric5

'(1gp,c :rouottlpEunlVturLulrlelorrEllu{8,\\urprrrrp[uEs

'(

uuiuopstrpegltsrunnuqlr:epdrtnlrp;-uu.( 'qr.{snrg urq:qu,{5r:rq

g-!t!/t.)

4oi1tg1y wtpp rpu.,(uuz1te,{r,nuarurinI rur.rp nqv lrr]rpnru:)lnqisr.rl puuusrnp ntrs qrlrs ut1:ninit-uatuunulIlns rqy nuql nlr rnlu:luJS

g

'.rqlv

urp

[.{uqalo:odrpSuri(strelr:cplinl unuuurnDIpnrpslrup(Liai i )

nqnb;1,-1yuruluprp r,iufr.rqlutulurr(-unq-prq1'nuqlur:1;-ruprg .cqttr rif;puf;urrlnsulqrlrp11 lnpqy r.rupr,iudrrnl-u:Iu;-ur.islrr-lrrxp (I'L0l,!)

.1/{1r) 1t, ruplr--lIl Irrrrqnlltlty t1r1ofi.ttpltttp r:;rfttttt'npr1 J,r:tt,5

rErunnuql (r,ilrpBur,lsuuiuopduldu:r1sttptq

Lrrlndunllpulsriy,lrupltsprplsns]Dqf-qrVqr.(.ietu.rnqv ED.s

1lqDX-tVru?lvpruurqpqf-qtvusp

'(li,ioi)

'(lrl-0li

!i

'(z-tii8ioi)

punz-zvLtwlfp Ip (si8t

iroulou ) p€urlvupurlrlelofrrqletrprur[npJ,.lpr]uusurl-rrrpsttpr;1 'irrun

nuqlufP qlqud Iqv urq .EqlV urq.{seu.y r:ep,{se.(1,urqrrIf;B nqv urp urll[,ie,rr;I(]

'nll

-nlr

a

:ruIx.,, u.{rnrqurulrpSuuipruestnp prtsur€ r0 nlts qpltts urlaueu qBIJrE,{f;S strpuqtunl.reduraruur8urrbeqreg lV nlr E.(urptrraruolueiulq

http://kampungsunnah.wordpress.com

/(erlaa. sabdr \abi s;trv:

r't,

U

-^Jl 1l+

-

-e

ji9

4-t -"iaj

I

ll

.lr

,o

'Jd q(nILth ku1,,,,,,,rrrhrn, ,,r"U,rtu,,',rr,, ,,,,,u,r'i,,,,u,,,i,,,r,rr,uu

kttliurtcintakepath LluttiLt.

Il:rdit:.rniJiririur.itklnr'lchlniuurI-ilnridzi r-1l(r-lr.AbLrAl'Sreikh

,.1idrrlrrnr.llr Ilt(thdtkr

Innnr [{lkrm i-1]ll t. Inranr-\ltnad uloll)()r':Ligli. -1017}. danAl-Khathtb t l l il t. rlarrSramcr i-'inArhil llh yang ntcttluttp hrrditsGhireh bin Sl id

hin \1.\klrr.rrl.hriur.thnrnr.utgditcrinltdJrllbllu\lxs tLdscclir'.tairrrtir

t)9Et.

.\bu Yl le tii ihlrinr '11,l/roriarlr l l-51 t.

"

lrtlinr firntdzt ntcnillinllt scblgli hrrdit:Iri.t.//i.S!'dangkln -\l- ilrkin nrr'rrilrrnrrslialrilrplda slnadnrrL.dan pe iirLilnnlaini discrulLri rrieh.\dz [)z.th.tbi Imrrm -\)rnud -jula mcrirvlrltkau lLtrlitstcrscbut (no: -+ 181. -i l l 1) .lurr.\hu i-urr;rhrrng dipcrolchdln Ihnul.\kilrrnt.scorug hki lakidrLtt

iIr,,ri ',rrng rrcirctintllt.t.iitstcrscbutJ.rli Ihnu \l.is Ltdsccltrlrri,lliit

Jcrt.llt fcdlksl tu'i$i'y*S,e

,.

('1c

'Rusttlrrlluh stt" nclurung berieltrh-ltbLltLttt,lolLtttthul kellko!d ltitt lurta ttentla.

lladir. rnrdiperku:rtoleh .{hu Hrnlrrh dcn,sitnptttlellslnnya:

rlng ntcrt$a1alkanh:ldltsJtri

Sara

nrendcnglr:coranglltki llkr dali Thalfi

ln'rhn1a l angdiperolchdlri ,\bduliah sec;rraizarlir "

1u.ea meriri ll atkatut.vldi d:rlantHutiits,lLt ibrut

Ju'al tl 6t)l)t. Di dalarr srnldnyr n mcnambahkankatad:iri llritnl,i.

danrang ini adalahbenar.sebabrrlalat dan SramcrJugasepcnirtu Haditsini mempunlars)alrd. dari ri$ a)at [-rits I angdiperoiehdlt t \all' ]ang lencutip dari lbnu Lntar :ecrra narfu dcngan redaksi

peflama.

Inrrm Baghlui

onentahsbcrkchanqsaarJerman,bahwaIslamnrenganjurklneqarkaummuslimrnIidak bercocoktananr.h memakailandasanhaditslans adadi dalur kitabtsukhari

!t

il'W-,

1rfrtlf

'

glr.f.if- -1Ktf,'e "'ir

?

'

.'

I

Kr[r&'q rf r-v

7n)y* f -rrfrf r

)f {

f.tj,-'?,'f,v

'

l("e1fr

r,r.

.11e.*-;

T;ria,-

tf!O+7r,ff

'irulJSI lnspu rlelJlUEIUI nqV r,\\llxquE)Elriu;lrut):lJru

'ru1

Ullt{rlltB

p,iuurlllsJIuJru qrlesiur:.rourle,iuuq-r1

rt:rdasrsrprro]rurluC

ttp'l tut)lrlp a:l uiptt)s ntuitp

(9,,, .tltuobog-1y1 ,, uanstit

rn)lqn Tluaurnanl

ryaluniunI ut11,

i{ifl,

'/'t.t

\' I W'r:'5\

:1.\\srlull\ urur.lrlruuJ[prpul]IlnqJslpl-uli 't7u_ylr7t1t_rt

lu ur;uel

rn.ina)'tyLuulrppns)uttlrp;'ur.iqrlnrl.prrlrfruadasurqrllr:)1urynlrlrur

rt:dlpitn i rli.rlrq llrrlll ullqlq-rlrltqrl.rlq p\\tJltq'rnrlrl;rl utr)nlrircl

?r1?r1P.rllr/lI lsrxrl

uup(ueqrqal rlrqJllJq| ./rJtJx/)ry-tp'uriurp ul11n:rp

.utlthptlntutr,.\uurul rp pn,sul\ nuql rlrl

tlrlo tunlrJdrprurrul?llluJsurruro.rduol;u:r6,,:trdrpurdr:ql.irq

::dtuctu r rslrlrr

lrsr:.r

r1 ;-ur.i rnlil

r(\ll-.1

,, urrurlsnurunulcpud uDrucgcdequsnrpeduc{nfnlrp(rwuaq )

eiuur.1 ucqrlrsc

lEcJrrf, Iuup)uoqtu3tup.iultseq 8uci

rftr1eq 1n1un ue1:nfue6ucru3uc.istrpuqueliuepc5

u8p tlcpeqluep rrpl

stlpcquc8ucpueluro.rdruolp rur slrpuH,,:eleTraqrqnqgn|_1y,,

,, tEnquahlAuB.iusEtualed,,qcq urEIEpcpe Fuei

:uulsrlafuerurl'nlnqrprJl

sEuyslrpeq lucsrl.llir:rdr qr.Ir,isrurpp

rp 'r:ur

-ru.lil tsltpr: ur8u:rpr,irnrrlrnql.{uaur.rr;llgnuqlzprlrH- ly umurl

169ta)uDutvll'

irrprl r{[lf,prEirrp:ur\-plrrr(rnur;rs;ucpaq uElpprpr.iurrf,lrudrueiu;rurrl[urqnl\-lV urrurJ

r

http://kampungsunnah.wordpress.com

o

:r-\

0/,

.:r

o

.'

:,,

.,

./'

I \-{iA

;.

.,ti'

\

A,J

_

-

\.-

r.,,

!4_f

.1,

.l

arU

)