SENARAI SEMAK PERANCANGAN PENGURUSAN TAHUNAN PROGRAM PENINGKATAN KURIKULUM DAN KEMAJUAN PENDIDIKAN BAGI PENGETUA DAN GURU

BESAR
BIL 1 BULAN JANUARI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PERKARA Menyemak Buku Perancangan Tahunan Menyediakan SKT Sekolah/Sasaran Pencapaian Membentuk JK PKKP Mesyuarat JK PKKP* Mesyuarat JK Perancang Mesyuarat JK Peningkatan BI dan JK Peningkatan Amalan Berbahasa Inggeris Mesyuarat JK Pelaksanaan ETeMS Mesyuarat JK 60:40 Peringkat Sekolah Mesyuarat JK Teknologi Dan P&P Bestari Menentukan Target (Kurikulum)/sasaran pencapaian setiap matapelajaran (berdasarkan GPS) Menyediakan TOV Menyemak Folio A Menyusun Jadual Kerja Harian Pengetua/GB/GPK Menyusun Jadual Pencerapan, Semakan Buku Kerja, Menyedia Head Count semasa Mengenalpasti Isu Utama berkaitan dengan akademik/kurikulum sekolah Mengenalpasti mata pelajaran bermasalah/kritikal Merancang senarai semak ketua panitia/ketua bidang. Mengenalpasti pelajar bermasalah Menentukan Jadual Ujian dan Peperiksaan Merancang Program Motivasi dan Kemahiran belajar Menganalisis dan mendiagnosis keputusan PMR/UPSR tahun lepas Menetapkan standard Q bagi latiha setiap mata pelajaran bagi latihan harian dan mingguan Menyampaikan taklmat PKKP kepada semua staf Memastikan mesyuarat Panitia Mata Pelajaran berjalan CATATAN * Fokus utama Mesyuarat JK PKKP
1. 2. 3. 4. Target kurikulum, ko-kurikulum, bina insan dan keceriaan Menyediakan TOV Menyemak Folio A Menyedia ‘headcount’

Analisis

• •

Membandingkan dengan tahun sebelumnya Kenalpasti matapelajaran masalah

1

2

FEBRUARI

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Menyemak Folio B Panitia (Program Utama, Sokongan dan Sampingan) Mengemaskini pengurusan panitia Memantau Kelas ETeMS Mendapatkan maklumbalas P&P ETeMS daripada guru dan murid Merancang ‘Program Intervensi’ jika masih ada pelajar bermasalah Memastikan Program Peningkatan B.Inggeris berjalan Memberi taklimat kepada semua guru mengenai perancangan dan penyedian kertas projek / kertas kerja Mencerap Guru bagi mata pelajaran bermasalah Berjumpa dengan pelajar kumpulan berpotensi Menyemak buku latihan pelajar kelas peperiksaan Memastikan panitia menyediakan Pelan Tindakan mengatasi ‘Defisit Pembelajaran’bagi setiap matapelajaran untuk semua tingkatan Mendapatkan senarai program utama, sokongan dan sampingan daripada panitia Memastikan Program Utama berjalan Mendengar taklimat daripada Urus Setia PKKP dan Unit Penilaian Peperiksaan/SUP Mendengar taklimat aktiviti ko-kurikulum daripada HEM/GPK KO-KO dan SU JK PKKP(Ko-kurikulum) Merancang jadual ko-kuria peringkat sekolah Mesyuarat JK Permuafakatan Mengadakan latihan dalaman berfokuskan P&P * Merancang Kelas Pemulihan dan Pengayaan untuk semua tingkatan/tahun Mengadakan Majlis Perjumpaan Ibubapa/Penjaga kelas peperiksaan

*

Contoh perisian Latihan Dalaman 1. ‘Mastery Learning’ 2. KBKK 3. P&P Berbantukan Komputer 4. ‘Buddy System’ 5. Kemahiran ‘Mind Mapping’ 6. Kemahiran Belajar 7. ‘Quality Teaching’ 8. Pengajaran Bestari 9. Kajian Tindakan 10. ‘Kursus Induksi untuk GSTT 11. Jadual Penentu Ujian 12. Penyediaan BBM 13. ‘Team Teaching’ 14. Penggunaan Multimedia Interaktif dlm P&P 15. Penjelasan Program-program JPN dan Kementerian Pendidikan

2

3

MAC

• • • • • • •

• • • • • • •

Menyemak Folio A (Siri 1,2,3,4,5,6)/(SR1-SR4/C1-C3) Menilai Program Utama, Sokongan dan Sampingan Sesi debriefing dengan guru ETeMS Memastikan Program Pemantapan Penguasaan BI guru ETeMS dilaksanakan* Pencerapan guru yang mengajar kelas bermasalah Motivasi kumpulan pelajar cemerlang Mesyuarat dengan semua guru matapelajaran sain dan matematik bagi mengenalpasti masalah dan isu serta mencari jalan mengatasinya. Tumpuan kepada defisit pembelajaran. Menyemak program pembudayaan sains dan teknologi daripada seluruh warga sekolah. (60:40) Mendengar ‘debriefing’ oleh Ketua Bidang/ Ketua Panitia /Setiausaha Ko-Ko/SU Bina Insan/SU Keceriaan Mesyuarat dengan semua guru mata pelajaran kelas peperiksaan Menyemak dan menilai latihan dalaman Menghadiri mesyuarat panitia mata pelajaran Merancang pembinaan ‘modul pengajaran’ matapelajaran kritikal dan topik bermasalah oleh panitia berkaitan Mengenalpasti isu dan masalah disiplin dalam proses P&P dalam bilik darjah. • • • • • • Perkembangan Staf berfokuskan ‘pengajaran strategik’ Menyemak semua program anjuran JPN, KPM, PSPN dan PPD * Menilai kelas intensif untuk kumpulan pelajar mengikut pencapaian Melaporkan perkembangan PKKP dalam mesyuarat JK PIBG Menyemak dan menilai program utama, sokongan dan Sampingan Merancang modul ‘Pengajaran Bestari’ *

*
1. 2. 3. 4. 5.

Program Pemantapan Penguasaan BI Guru ETeMS Kelas tiusyen oleh panitia BI setiap sabtu Group discussion menggunakan Modul SEL yang dibekalkan oleh KPM Pembinaan skrip Buddy System TeamTeaching

4

APRIL

JPN, KPM, PSPN dan PPD 1. JUJ 2. Gerak Gempur 3. Pantas 4. Program Nilam/Bukti’ 5. Modul Kepimpinan Pelajar 6. PROBIM 7. PCAQ 8. STRUM 9. ‘TST’ 10. ECFRS 11. 60:40 12. Kajian Tindakan 13. PEKA 14. MUET

3

• • • • • • • • • • • • •

Menilai program EteMS – melihat kekuatan dan kelemahan Menjalankan Kajian Tindakan pelaksanaan ETeMS Memastikan program/aktiviti yang dijalankan untuk menjayakan dasar 60-40 Menilai menyemak semula pencapaian pelajar dikelas pemulihan Menilai perkembangan dan pencapaian dalam pelajaran jawi Menilai keberkesanan program berbahasa Inggeris di kalangan murid dan warga pendidik di sekolah Mencerap guru cemerlang dan guru baru Mempastikan bank item mempunyai soalan-soalan mencukupi (topical dan soalan latihan-latihan) dengan aras tinggi,pertengahan dan rendah Menyemak minit mesyuarat panitia dan mengambil tindakan sewajarnya Mendengar taklimat guru mata pelajaran bermasalah/kritikal dan mengatur strategi bersama Motivasi pelajar bermasalah, lemah (berpotensi) Analisis dan diagnosis keputusan SPM tahun lepas dan melaporkan kepada PPD Mesyuarat JK Kurikulum

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Intervensi 3M Kokuria Komponen Sastera Dalam BM/BI MPV EteMS Program BINA Penulisan Jawi Bahasa Tambahan untuk SK

4

5

MEI

• • • • • • • • • • •

Menyemak status semasa pencapaian pelajar Mendapatkan khidmat nasihat dari agensi luar bagi meningkatkan kemudahan pendidikan kepada murid Mengadakan latihan dalaman berfokuskan Pengurusan Bilik dDarjah Berkesan Semakan program projek bacaan ‘BUKTI/NILAM’ Menilai program ‘SAL’ Mencerap guru berprestasi rendah Memantau pelaksanaan ETeMS dan menilai peralatan dan perbekalan courseware Motivasi pelajar berfokuskan pencapaian Bahasa Inggeris ‘Debriefing’ oleh Ketua Panitia B.Inggeris Menyemak program ‘Kajian Tindakan’ yang dijalankan oleh guru mata pelajaran Menilai program P&P Bestari dan Pengkomputeran

5

6

JUN

• • • • • • • • • •

Menyemak buku latihan pelajar mata pelajaran kritikal Menyemak Folio A dan Folio B Menyemak status ‘head count’ semasa Mesyuarat dengan guru kelas peperiksaan Mesyuarat JK PKKP ke 2 Menerima maklumbalas ETeMS daripada guru-guru tentang pelaksanaannya Mengenalpasti mata pelajaran penggagal, m/p kritikal dan matapelajar penghalang kecemerlangan Semua panitia mengenalpasti topik kritikal, topik penggagal dan topik penghalang kecemerlangan. Analisis dan diagnosis keputusan peperiksaan setengah tahun Motivasi kumpulan pelajar berpotensi cemerlang dan pelajar kritikal

6

7

JULAI

• • • • • • • • • •

Menyemak dan menilai program utama, sokongan dan sampingan Mesyuarat JK Kurikulum ke 3, menghadiri mesyuarat panitia mata pelajaran Mesyuarat JK Perancang Sekolah Mesyuarat JK Pengkomputeran Menyemak dan menilai program Bina Insan Menyemak dan menilai aktiviti persatuan dan pasukan beruniform Kursus peningkatan staf berfokuskan pengajaran bestari – aplikasi multimedia dalam P&P ‘Debriefing’ oleh ketua panita mata pelajaran ETeMS Melaporkan pelaksanaan ETeMS kepada Pegawai Pendidikan Daerah * Mencerap guru berfokuskan ‘pengajaran strategik’

* Satu salinan laporan kepada JPNP

7

8

OGOS

• • • • • • • • • •

Menyemak dan menilai program disiplin sekolah Menyemak dan menilai program Pusat Sumber Sekolah ‘Debriefing’ oleh Penyelaras Pusat Sumber Sekolah Menyemak dan menilai program kerja/latihan pelajar (homework) Menyemak buku rekod guru – jumlah sukatan yang belum dihabiskan Mengenalpasti matapelajaran penghalang kecemerlangan dan mengambil tindakan sewajarnya Mengenal pasti topik bermasalah Mencerap guru mata pelajaran penghalang kepada kecemerlangan Menyemak kerja pelajar kelas sederhana Memantau kelas ETeMS

9

SEPTEMBER

• • • • • • • • • • • • •

Motivasi pelajar kelas kritikal Mengenalpasti calon bermasalah mengikut topik dan beri motivasi Taklimat oleh Urusetia PKKP dan Unit Pen. Peperiksaan Mencerap guru berfokuskan ‘pengajaran berstrategik’ Menyemak dan menilai program B.Inggeris Menyemak hasil kerja/buku latihan pelajar kumpulan pelajar berpotensi Menyemak dan menilai program JUJ Merancang kelas intensif mengikut keperluan pelajar Merancang kelas pemulihan/intensif bagi mata pelajaran penggagal/kritikal Menganalisis dan mendiagnosis data Folio A Penilaian terakhir tahap pencapaian pelajar kelas peperiksaan Menilai program sokongan pelaksanaan ETeMS Mendapat khidmat nasihat KS Daerah bagi m/p bermasalah

8

10

OKTOBER

• • • • • • • • • • • •

‘Defriefing’ JUJ oleh urusetia PKKP Mendapatkan khidmat nasihat Guru Pakar/KS Daerah bagi mata pelajaran berprestasi rendah Mesyuarat JK ETeMS Menilai keberkesanan P&P ETeMS Membuat ‘headcount’ semasa Program khas bagi kumpulan cemerlang dan berpotensi Berjumpa dengan ibu bapa pelajar cemerlang dan berpotensi * Memaklumkan kepada PIBG pelaksanaan ETeMS Program khas menyelesaikan punca/faktor penggagal* Taklimat akhir/motivsi khas kepada pelajar kelas peperiksaan Mesyuarat dengan semua guru kelas peperiksaan Merancang Hari Q – pengiktirafan untuk guru dan staf sokongan

* Jika dilakukan lebih baik

11

NOVEMBER/ DISEMBER

• • • • • • •

Mesyuarat JK Kurikulum Mesyuarat JK PKKP Mesyuarat JK Perancang Mesyuarat JK Pelaksanaan ETeMS Menilai program sepanjang tahun Menetapkan target untuk tahun hadapan Menyediakan Sasaran Kerja Utama bagi tahun berikutnya

9

10

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful