I N S T I T U T P E N D I D I K AN G U R U , K A M P U S D A R U L A M AN 0 6 0 0 0 , J I T R A K E D AH

PERMAINAN KECIL
Nama Jabatan : T ahun : Jabatan Pe ndidika n Jas ma ni da n Kesihata n 2010 Pendidika n Jas ma ni da n Ke sihata n(PJ M3102) Permaia na n Ke cil P IS MP PJ / B I /B M Mohd Zak ri B. Ra mli Hafiza h Bt. Mustaffa Nurul Fazli n Bt. Ra mli F a r a h S h a h e l a B i n t i Ab d u l Az i z

Mata Pelaja ra n : Nama Kurs us Kurs us / Unit Nama Peserta : : :

PROF IL AHL I KU MPUL AN

NAM A ALAM AT

: :

MOHD ZAKRI B. RAMLI B. 125 JALAN PEG AW AI , FELDA SG . KELAH 35600 SUNGKAI, PERAK DARUL RIDZUAN

NO. TEL NO. K/P

: :

013-4048497 900620-08-5679

NAM A ALAM AT

: :

HAFIZAH BT. MUSTAFFA NO . 255 KG DEW , SI MPANG 4, 34400 SEMANGGOL, PERAK DARUL RIDZUAN

NO. TEL NO. K/P

: :

019-4486759 900225-08-5820

NAM A ALAM AT

: :

NURUL FAZLIN BT. RAMLI 223 JALAN BESAR TAMAN BINTANG, 34900 PANTAI REMIS, PERAK DARUL RIDZUAN

NO. TEL NO. K/P

: :

013-4138108 900813-08-6280

NAM A ALAM AT

: :

FARAH SHAHELA BT. ABDUL AZIZ IPPD MERSING, 86000 MERSING, JOHOR DARUL TAKZIM

NO. TEL NO. K/P

: :

019-4521268 900826-01-6572

P R AK A T A

Model

kurikulum

oleh

David

Bunker

dan

Rod

Thorpe

ini

m e m f o k u s k a n k e p a d a p e r ma i n a n ± p e r ma i n a n k e c i l y a n g me r a n g k u m i je n i s ± je n i s p e r ma i n a n seperti p e r ma i n a n kategori pukulan,

ja r i n g a n , s e r a n g a n d a n s a s a r a n . Model kurikulum ini dapat me m b a n t u dan meningkatka n

p e n g e t a h u a n s e r t a k e m a h i r a n s e s e o r a n g d a l a m m e n g a ja r s e s u a t u p e r ma i n a n k e c i l t e r u t a ma n y a b a g i g u r u P e n d i d i k a n J a s ma n i . M e l a l u i model kurikulum ini, para pelajar me n d a p a t manfaat daripada

p e l b a g a i a s p e k t e r u t a ma n y a k e s e r o n o k a n . K r e t i v i t i y a n g d i t o n jo l k a n m e l a l u i mo d e l i n i d a p a t me n a r i k m i n a t p e l a ja r u n t u k b e l a ja r s u b je k P e n d i d i k a n J a s ma n i s e k a l i g u s me n g e l a k k a n r a s a b o s a n . S e l a i n i t u , m o d e l k u r i k u l u m i n i d i r e k a h a s i l d a r i p a d a mo d i f i k a s i p e r ma i n a n ± p e r ma i n a n k a u m d e wa s a y a n g d i r a s a k a n b e r s e s u a i a n d e n g a n t a h a p p e mi k i r a n dan k e ma h i r a n seseorang p e l a ja r . Malah, peraturan,

u k u r a n d a n c a r a b e r m a i n ju g a b o l e h d i u b a h . K e s i mp u l a n n y a , m o d e l i n i l e b i h b e r f o k u s d a n b e r o r i e n t a s i k a n k e p a d a p e n g a l a m a n y a n g p e l a ja r p e r o l e h s e h i n g g a l a h p e l a ja r i t u tahu dan faham dengan apa yang dilakukan dal am sesuatu

p e r ma i n a n k e c i l i t u .

S E N AR A I K A N D U N G AN

PERKARA
PRAKATA PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 TAJUK MATL AMAT OBJEKTIF TARIKH TEMPAT JANG KA MASA KUMPULAN SASARAN BILANGAN PESERTA PANDUAN PELAKSANAAN 9.1 AJK KERJA 9.2 SENARAI NAMA PESERT A 9.3 SENARAI SEMAK 9.4 SENARAI ALATAN 10.0 PROSEDUR PEL AKSANAAN PERMAIANAN 11.0 PERATURAN DAN SYARAT 12.0 RUMUSAN 13.0 BIBLIOGRAFI LAMPI RAN

H A L A M AN

1. 0 T A JU K P er m ai n an K e ci l : P O I S O N S H O T

2. 0 M A T L AM A T
€ M e n g a p l i k a s i p e r g e r a k a n a s a s y a n g t e l a h d i p e l a ja r i me l a l u i p e r ma i n a n k e c i l . € M e m b e n t u k p e l a ja r y a n g s i h a t d a r i s e g i f i z i k a l d a n me n t a l . € M e m u p u k s e m a n g a t k e r j a s a m a d a l a m k a l a n g a n a h l i k u mp u l a n ketika beraktiviti.

3. 0 O B JE K T I F

3.1

O b je k t i f P e m b a n g u n a n k e m a h i r a n P s i k o mo t o r : M e m b a n g u n k a n k e m a h i r a n l o k o mo t o r Meningkatkan ke mahiran me mbuat keputusan

berasaskan ke mahiran teknikal dan strategi. Meningkatkan keupayaan p e n g a wa l a n bola dalam

sesuatu per mainan. Me mbangunka n kecergas an fizikal secara aktif. P e l a ja r d a p a t m e n g a p l i k a s i p e r g e r a k a n a s a s s e c a r a tidak langsung.

3.2

O b je k t i f P e m b a n g u n a n K o g n i t i f : - M e n i n g k a t k a n k e u p a y a a n me m a t u h i a r a h a n - M e n o l o n g d a l a m p e ma h a m a n p e r a t u r a n - M e n g g a l a k k a n k r e a t i v i t i d a n i ma g i n a s i - me n i n g k a t k a n k e m a h i r a n b e r f i k i r u n t u k m e n y e l e s a i k a n ma s a l a h me n g i k u t k a t a g o r i p e r ma i n a n y a n g d i t e t a p k a n

3.3

O b je k t i f P e m b a n g u n a n A f e k t i f - S o s i a l :

- M e m p e l a ja r i h i d u p b e r s a ma d e n g a n o r a n g l a i n d a l a m situasi sosial - Menggalakkan keadilan - Menggalakkan me matuhi peraturan -peraturan - Me mbangunka n se mangat kesukan an yang baik - M e m b a n g u n k a n k u a l i t i k e p i mp i n a n - M e m b a n g u n k a n s e m a n g a t k e r ja s a m a - P e l a ja r me m p e r o l e h p e n g a l a m a n y a n g me n y e r o n o k k a n b e r d a s a r k a n a k t i v i t i y a n g d i ja l a n k a n . - P e l a ja r ma m p u b e r i n t e r a k s i d e n g a n b a i k s e b a g a i s a t u pasukan.

4. 0 T A R I K H 14 A pr i l 2 01 0

5. 0 TE M P A T D e w a n B es a r I P D A

6. 0 J AN G K A M A S A 8 p agi ± 9 p agi

7. 0 K U M P U L A N S A S A R AN Mu ri d ±m ur i d t a ha p 2

8. 0 B I L AN G A N P E S E R T A
€ 19 Orang

8 . 1 S E N A R A I P E N U H N A MA P E S E R T A
1. FARAH SHAHELA BT ABDUL AZIZ 2. HAFIZAH BT MUSTAFF A 3. MASLI ANA BT MO HD Z AINOL 4. MOHAMAD FUZAIL IZZAT B SHAFFI E 5. MOHD NABIL B MO HD YUSUFF 6. MOHD ZAKRI B RAMLI 7. MOHAMAD IZZAT B BADRUL 8. MUHAMMAD AQ MAL HAKI M B ABDUL RAHI M 9. MUHAMMAD HANIF B RADZI 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. MUHAMMAD ZUHIR L UQ MAN B Z UL KOFLI NURUL FAZLIN BT RAMLI RODHIYAH BT AHMAD SAIDATUL ASYIKIN BT ABDUL RAHIM SHAIBATUL HAMDI B ISMAIL SHAHRUL AZ MI R B ABU YAZIT SITI SARAH BT YUSOFF HAFIZ AIZAT B MOHD Z AILANI MOHAMMAD AKMAL ALIF B AZMAN NOOR IZZATI BT PAZIL

8. 2 S E N A R A I N A MA P E S E R T A ME N G I K U T K U MP U LA N

KUMPULAN 1 1. MASLI ANA BT MO HD Z AINOL 2. MUHAMMAD ZUHIR L UQ MAN B Z UL KOFLI 3. RODHIYAH BT AHMAD 4. SHAHRUL AZ MI R B ABU YAZIT

KUMPULAN 2 1. MOHAMAD FUZAIL IZZAT B SHAFFI E 2. MOHAMAD IZZAT B BADRUL 3. SAIDATUL ASYIKIN BT ABDUL RAHIM 4. NOOR IZZATI BT PAZIL

KUMPULAN 3 1. MUHAMMAD AQ MAL HAKI M B ABDUL RAHI M 2. MUHAMMAD HANIF B RADZI 3. SHAIBATUL HAMDI B ISMAIL 4. SITI SARAH BT YUSOFF

KUMPULAN 4 1. MOHD NABIL B MO HD YUSUFF 2. HAFIZ AIZAT B MOHD Z AILANI 3. MOHAMMAD AKMAL ALIF B AZMAN

9. 0 P AN D U AN P E L A K S A N A A N 9. 1 A J K K E R J A
y y y AJK PERALAT AN AJK KESELAMATAN AJK PERSEDIAAN T EMPAT

y AJK PERTANDINGAN

9. 3 S E N A R A I S E MA K

S E N A R A I S E MA K S E B E L U M P E R MA I N A N

Langkah

Jenis Aktiviti / Tindakan Menerima tugasan projek dan pembahagian kumpulan Perlantikan ahli jawatankuasa

Tempoh

Penglibatan / Tanggungjawab

Tarikh

Catatan

1

Minggu 1

Pelajar, pensyarah pembimbing

2-3 FEBRUARI 2009

membuat perancangan pelaksanaan 2 Mengumpul / menyusun maklumat Minggu 1 Ahli kumpulan

4 FEBRUARI 2010

Membuat perbincangan / kolaborasi 3 Membuat draf & kertas kerja Menyenaraikan bidang tugas jawatankuasa Minggu 2 Pelajar, pensyarah pembimbing 8 - 11 FEBRUARI 2010

4

Perbincangan / kolaborasi

Minggu 4

Ahli kumpulan

21 ± 22 FEBRUARI 2010

5

Melengkapkan kertas kerja.

Minggu 4

Pelajar, pensyarah pembimbing

23 ±24 MAC 2010

6

Menghantar kertas kerja

Minggu 5

Pelajar

1 MAC 2010

S E N A R A I S E MA K S E MA S A P E R MA I N A N

Langkah

Jenis Aktiviti / Tindakan

Penglibatan / Tanggungjawab

Tindakan

Catatan

1

Menyediakan dan menyusun peralatan

Ahli kumpulan

Ajk Peralatan & Ajk Persiapan Tempat Ajk Pengendali permainan

2

Memberi taklimat

Ahli kumpulan

3

Pembahagian kumpulan

Peserta

Ajk Pengendali permainan

4

Meninjau kawasan permainan

Ahli kumpulan

Ajk Keselamatan & Ajk Persiapan Tempat Ajk Keselamatan

5

Memantau keselamatan peserta

Ahli kumpulan

S E N A R A I S E MA K S E LE P A S P E R MA I N A N

Langkah

Jenis Aktiviti / Tindakan

Penglibatan / Tanggungjawab

Tindakan

Catatan

1

Mengemas dan menyusun peralatan

Ahli kumpulan

Ajk Peralatan & Ajk Persiapan Tempat

2

Memastikan kawasan permainan berada dalam keadaan sedia kala

Ahli kumpulan

Semua Ajk

3

Post- mortem

Ahli kumpulan, peserta dan pensyarah

9. 4 S E N A R A I A LA T A N

- B o l a T a mp a r

- Tepung / kapur tulis

10 . 0 P R O S E D U R P E L A K S A N A A N P E R M A I AN A N
€ Peserta :i. ii. Mangsa : 5 orang ( 1 ku mpulan) Pe mangsa : 1 0 orang ( 2 ku mpulan)

C a r a b e r ma i n I. K u m p u l a n ma n g s a a k a n m a s u k k e d a l a m z o n mangsa. II. S e t e r u s n y a , k u m p u l a n p e m a n g s a a k a n me m b a l i n g b o l a k e a r a h ma n g s a . III. M a n g s a y a n g t e r k e n a b o l a p a d a m a n a ± ma n a bahagian anggota badan yang ditetapkan dikendaki k e l u a r d a r i z o n ma n g s a d a n d i k i r a µ m a t i ¶ . IV. Mangsa yang tidak mati sehingga ta mat 3 minit akan ke pusingan seterusnya.

P E LA N LA N T A I

G A MB A R A N S E B E N A R

11 . 0 P E R A TU R AN D A N S Y AR A T

i.

B a l i n g a n b o l a k e a r a h ma n g s a h e n d a k l a h t i d a k me l e b i h i paras pinggang.

ii.

C a r a b a l i n g a n a d a l a h b e b a s t e t a p i h e n d a k l a h b e r h e ma h dan tidak akan mendatangk an sebar ang kecederaan.

iii.

S e m a s a m e m b a l i n g b o l a , p e n e r i ma b o l a t e r s e b u t h e n d a k l a h me n a n g k a p k e m a s d a n b e r a d a d a l a m k a wa s a n bulatan.

iv.

S e k i r a n y a b o l a t e r l e p a s , ma k a i n d i v i d u p e ma n g s a t e r s e b u t akan didenda.

12 . 0 R U M U S A N 13 . 0 B I B LI O G R A F I L AM P I R A N

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful