FAIL MEJA G U R U P E R P U S TDAA N A N KA M E D IA P M ) (G

Tel : Faks : e-mail : Laman web :

. 65

K A N D U N G A N F A IL M E J A
1. Maklumat Pegawai 2. Senarai Tugas
3. 4. 5. 6. 7. 8.

Matlamat Pusat Sumber Sekolah Misi Pusat Sumber Sekolah Visi Pusat Sumber Sekolah Objektif Pusat Sumber Sekolah Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah Hubungan Kerja Pegawai dengan Pegawai-Pegawai Lain

9. Senarai Tugas Jawatan, Tanggungjawab, Kuasa dan 10. Proses Kerja 11. Carta Aliran Kerja 12. Senarai Semak 13. Peraturan-Peraturan Pentadbiran 14. Senarai Undang-undang Pekeliling 15. Senarai Borang 16. Norma Kerja 17. Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai 18. Senarai Tugas Harian

. 66

1 . 0M a k l u m a t G u r u P e r p u s t a k a a n d a n M e d i a ( P
Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan PUSAT SUMBER SEKOLAH GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

. 67

2 . 0 S e n a r a i G uu gr u sP e r p u s t a k a a n d a n M e d i a T a
Bertanggungjawab kepada Pengetua / Guru Besar, Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut: 2.1 2.2.1
2.2.2

GPM Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu. Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program Tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua / Guru Besar, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru dan murid-murid. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum Sekolah. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang, dan kemaskini. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. Merancang, melaksana, menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri / PKG / Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan Program Pusat Sumber Sekolah. Menyelia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk / Kerja Pusat Sumber Sekolah Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan April dan Oktober setiap tahun. BIDANG UMUM Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.

2.2.3 2.2.4 2.2.5

2.2.6
2.2.7

2.2.8 2.2.9
2.2.10

2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.2.14 2.2.15 2.2.16 2.2.17
2.2.18

2.2 2.2.1

. 68

3 . 0 M a t l a m ua st a t S u m b e r S e k o l a h P
1. 2. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif, dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru-guru supaya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan negara, bangsa, dan agama 3. 4. Membentuk golongan murid-murid yang berilmu, kreatif, dan berdisiplin untuk membentuk sahsiah murid-murid agar dapat memainkan peranan yang positif. Mendedahkan pengetahuan teknologi maklumat kepada murid-murid melalui penggunaan komputer.

4. 0 M i sPi u s a t S u m b e r S e k o l a h
Berdasarkan sekolah masing-masing

5. 0 V i s Pi u s a t S u m b e r S e k o l a h
Berdasarkan sekolah masing-masing

6 . 0 O b j e k tui fs a t S u m b e r S e k o l a h P
1. Menyediakan pelbagai sumber bagi kemudahan guru dan murid-murid. 2. Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber pengajaran dan pembelajaran. 3. Meningkatkan profesionalisme guru. 4. Mengumpul, menyimpan, dan mengedar pelbagai jenis maklumat. 5. Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran. 6. Mengembangkan kemahiran penyelidikan dan pencarian maklumat. 7. Memupuk tabiat belajar sendiri dan menyelidik melalui pusat sumber.

. 69

7. 0 C a r t a O r g a n i s a s i J a w a t a n k u a s a I n d u k P u s a
PENGERUSI Pengetua / Guru Besar

NAIB PENGERUSI GPK T&K

SETIAUSAHA Guru Perpustakaan dan Media (GPM)

Perpustakaan (Setiausaha)

Kurikulum

Kokurikulum

Bahan Bantu Mengajar

NILAM

Permainan Dalaman

Alat Pandang Dengar

Perkembangan Staf

Bank Soalan

. 70

8 .0 C a r ta O r g a n is a s i J a w a ta n k u a s a K e r ja P u s a
PENASIHAT Pengetua / Guru Besar

PENGERUSI GPK T&K SETIAUSAHA Guru Perpustakaan dan Media (GPM)

Perpustakaan (Nama JK)

Bahan Bantu Mengajar (Nama JK) Ketua Panitia Mata Pelajaran

Alat Pandang Dengar (Nama JK)

Pengawas Pusat Sumber Sekolah

. 71

9.0

S e rn aa i T u g a s / K u a s a d a n H u b u n g a n P e g a w a
Tugas & Tanggungjawab 1. Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu. 2. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersamasama Pengetua / Guru Besar, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru dan murid-murid. 3. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum Sekolah 4. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini. 5. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Kuasa Yang Diberi Merancang dan melaksanakan program dan aktiviti berkaitan Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pengetua / Guru Besar, Guru Penolong Kanan, Guru Kanan, Guru Jadual Waktu, Ketua Panitia, dan Kerani Kewangan.

Unit/Subunit : Pusat Sumber Sekolah Jawatan : Guru Perpustakaan dan Media (GPM) Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua / Guru Besar Meluluskan semua program dan aktiviti Pusat Sumber Sekolah GPK T & K Menyelaras semua program dan aktiviti Pusat Sumber Sekolah

. 72

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas & Tanggungjawab 6. Merancang dan

Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. 7. Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah. 8. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah. 9. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 10. Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri / PKG / Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan Program Pusat. 11. Menyelia dan mengurus bahanbahan Pusat Sumber Sekolah. 12. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK
. 73

Induk / Kerja Pusat Sumber Sekolah.

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas & Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

13. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah. 14.Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah. 15.Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri. 16.Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah. 17.Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan,
. 74

pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. 18.Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun. 19.Menjalankan tugastugas lain yang diarah oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.

. 75

P r o s e s K e r ja
Aktiviti Subaktiviti 10.1 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu. Muka 1/1 surat ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua / Guru Besar GPK T & K Ketua Bidang / Ketua Panitia Undang-Undang / Peraturan SPI Bil 3/1999 – Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran SPI Bil 3/2005 – Penyelarasan Waktu Mengajar bagi Guru Penyelaras Bestari serta Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (Guru Penyelaras PSS)

Proses Kerja
1.

Menerima arahan tugas daripada Pengetua / Guru Besar, GPK T& K. Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi mata pelajaran yang ditetapkan. Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang telah ditetapkan.

2.

3.

4. Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P & P dengan merujuk kepada 4.1 Rancangan Pelajaran Tahunan 4.2 Buku Teks 4.3 Bahan sumber lain 4.4 Senarai tugas GPM 4.5 Takwim PSS
5. 6. 7.

Melaksanakan P & P. Melaksanakan tugas-tugas GPM. Memberi, menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid.

. 76

1 1 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti Subaktiviti 11.1 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu. Muka 1/1 surat ini

Mula Terima arahan kerja daripada Pengetua / Guru Besar, GPK T & K Merujuk sukatan pelajaran

Menyedia dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan Menyediakan Persediaan Mengajar Harian Menyampaikan P & P

Menjalankan tugas GPM

Memberi, menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid Tamat.

. 77

1 .20 S e n a r a i S e m a k
Aktiviti Subaktiviti Bil 12.1 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu. Muka surat 1/1 ini Aktiviti Terima arahan kerja daripada Pengetua / Guru Besar, GPK T & K Merujuk sukatan pelajaran Menyedia dan menghantar RPT Menyediakan Persediaan Mengajar Harian Menyampaikan P & P Melaksanakan tugas GPM Memberi, menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid. Tindakan Catatan

1 2 3 4 5 6 7

1 3 . 0P e r a t u r a n - P e r a t u r a n P e n t a d b i r a n F a i l M e j a
13.1 : Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu 1. 2. 3. 4. 5. 6. Segala perancangan hendaklah berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Segala perancangan P & P serta aktiviti atau program PSS hendaklah mengikut jadual kerja yang telah disediakan dan mematuhi tempoh yang ditetapkan. Segala pelaksanaan sesuatu aktiviti atau program P & P dan PSS hendaklah dibincang dalam panitia mata pelajaran atau JK Kerja PSS sebelum mendapat kelulusan Pengetua / Guru Besar. Setiap aktiviti P & P dan PSS hendaklah dicatat dalam Buku Rekod Perancangan Harian guru. Buku Rekod Perancangan Harian Guru hendaklah dilengkapkan setiap hari untuk perancangan hari akan datang. Buku Rekod Perancangan Harian Guru hendaklah diserahkan kepada Pengetua / Guru Besar setiap minggu untuk disemak.

. 78

1 4 . 0S e n a r a i U n d a n g - U n d a n g / P e k e l i l i n g F a i l M
14.1 : Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu 1 2 3 4 5 SPI Bil 3/1999 – Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran Sukatan Pelajaran Mata Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Mata Pelajaran SPI 3/2005 Penyelarasan Waktu Mengajar bagi Guru Penyelaras Bestari Serta Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (Guru Penyelaras Pusat Sumber Sekolah) Surat KP (BTP-PSP) 8810/11/1 (03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan / Media Sekolah (6 Julai 2004), BTP

1 5 . 0S e n a r a i B o r a n gk aYna n g D i g u n a
15.1 : Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu Bil 1 Jadual waktu persendirian Borang

. 79

1 0 . 0P r o s e s K e r j a
Aktiviti Subaktiviti 10.2 Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program Tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/ Guru Besar, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru-guru dan murid-murid. Muka 1/1 surat ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua / Guru Besar JK Induk JK Kerja Undang-Undang / Peraturan Tiada surat pekeliling berkaitan

Proses Kerja 1. Menerima arahan tugas daripada Pengetua / Guru Besar, GPK T& K.
2.

Merancang dasar / hala tuju dan aktiviti tahunan PSS bersama JK Induk PSS Menyediakan takwim PSS bersama JK Kerja PSS Menyerahkan takwim PSS untuk dimasukkan ke dalam takwim sekolah Menyelaras takwim PSS untuk disesuaikan dengan takwim sekolah Mengedar dan mempamerkan takwim PSS Melaksanakan dasar dan program tahunan PSS

3.

4.

5.

6.

7.

. 80

1 1 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti Subaktiviti 11.2 Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program Tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/Guru Besar, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru-guru dan murid-murid. Muka 1/1 surat ini Mula Menerima arahan Merancang dasar / hala tuju dan aktiviti tahunan PSS bersama JK Induk PSS Menyediakan takwim PSS bersama JK Kerja PSS Menyerahkan takwim PSS untuk dimasukkan ke dalam takwim sekolah Menyelaras takwim PSS untuk disesuaikan dengan takwim sekolah. Tamat Mengedarkan dan mempamerkan takwim PSS kepada semua guru. Melaksanakan dasar dan program tahunan PSS

. 81

12 . 0 S e n a r a i S e m a k
Aktiviti Subaktiviti Bil 12.2 Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program Tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/Guru Besar, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru-guru dan murid-murid. Muka surat 1/1 ini Aktiviti Menerima arahan tugas daripada Pengetua / Guru Besar, GPK T& K. Merancang dasar / halatuju dan aktiviti tahunan PSS bersama JK Induk PSS Menyediakan takwim PSS bersama JK Kerja PSS Menyerahkan takwim PSS untuk dimasukkan ke dalam takwim sekolah Menyelaras takwim PSS untuk disesuaikan dengan takwim sekolah. Mengedar dan mempamerkan takwim PSS kepada semua guru. Melaksanakan dasar dan program tahunan PSS . Tindakan Catatan

1

2

3 4 5 6 7

. 82

1 3 . 0P e r a t u r a n - P e r a t u r a n P e n t a d b i r a n F a i l M e j a
13.2 : Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program Tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/Guru Besar, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru-guru dan murid-murid. 1. 2. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh sekolah. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah.

3. 4.

5. 6.
7.

Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh sekolah. Merancang mengikut takwim sekolah dan takwim PSS. Merancang dasar dan program tahunan PSS pada akhir tahun untuk tahun seterusnya. Mengedarkan takwim PSS kepada semua guru pada awal tahun. Melaksanakan program dan perancangan PSS mengikut masa yang ditetapkan dalam takwim (tertakluk kepada perubahan).

1 4 . 0S e n a r a i U n d a n g - U n d a n g / P e k e l i l i n g F a i l M
14.2 Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program Tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/Guru Besar, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru-guru dan murid-murid. 1 2. 3. 4. 5. 6 6. Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah, BTPN WPKL, 2006 Takwim sekolah . Takwim PSS . Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah. Fail Kuasa Sekolah. Program NILAM: Konsep dan Panduan Pelaksanaan Di Sekolah (1988), BTP Jamiah Hj Othman dan Yusof Khan b Loth Khan. Panduan Pengurusan dan Penggunaan PSS. Subang Jaya; Danatis Distributors, 1995

. 83

1 5 . 0S e n a r a i B o r a n gk aYna n g D i g u n a
15.2 Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama pengetua, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru-guru dan murid-murid.
Bil Borang

1 2

Carta Gantt Kalendar kosong untuk mengisi program PSS

. 84

1 0 . 0P r o s e s K e r j a
Aktiviti Subaktiviti 10.3 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum Sekolah. Muka 1/1 surat ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua / Guru Besar JK Induk JK Kerja Kerani Kewangan Undang-Undang / Peraturan SP Kewangan Bil 5/2002 Pemberian Bantuan Per Kapita untuk sekolah (16 Oktober 2002) KPM

Proses Kerja 1. Menerima arahan tugas daripada Pengetua / Guru Besar, GPK T& K. 2. Merancang anggaran belanjawan tahunan PSS mengikut peruntukan yang bakal diterima mengikut keperluan: - bahan koleksi - latihan dan pembangunan kakitangan - program atau aktiviti - perabot - alat tulis 3. Mendapatkan kelulusan anggaran belanjawan PSS daripada JK Induk PSS dan JK Kewangan 4. Membuat kertas kerja program dan aktiviti mengikut takwim dan perancangan belanjawan
5.

Merekod dan menfailkan perbelanjaan Melapor perbelanjaan dan baki kewangan dari semasa ke semasa.

6.

7. Membuat laporan tahunan kewangan perbelanjaan PSS

. 85

1 1 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti Subaktiviti 11.3 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum Sekolah. Muka 1/1 surat ini Mula

. 86

Menerima arahan Merancang anggaran belanjawan tahunan PSS Mendapatkan kelulusan

Membuat kertas kerja Merekod dan menfailkan perbelanjaan Melaporkan perbelanjaan dan baki kewangan dari semasa ke semasa. Membuat laporan tahunan kewangan perbelanjaan PSS

Tamat.

1 2 . 0S e n a r a i S e m a k
Aktiviti Subaktiviti 12.3 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum Sekolah. Muka surat 1/1 ini

. 87

Bil 1 2 3 4 5 6 7

Aktiviti Menerima arahan Merancang anggaran belanjawan tahunan PSS Mendapat kelulusan Membuat kertas kerja Merekod dan menfailkan perbelanjaan Melapor perbelanjaan dan baki kewangan dari semasa ke semasa. Membuat laporan tahunan kewangan perbelanjaan PSS.

Tindakan

Catatan

. 88

1 3 . 0P e r a t u r a n - P e r a t u r a n P e n t a d b i r a n F a i l M e j a
13.3 : Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah. 1. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh sekolah. 2. Menggunakan Panduan Tatacara Pengurusan PSS dalam Fail Kuasa. 3. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah. 4. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh sekolah.
5.

Merancang mengikut Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah Bahagian Kewangan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Merancang mengikut peruntukan PCG tahunan.

6.

1 4 . 0S e n a r a i U n d a n g - U n d a n g / P e k e l i l i n g F a i l M
14.3 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum Sekolah. 1 2. 3. 4. 5. 6 Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah, BTPN WPKL, 2006 Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah. Fail Kuasa Sekolah. Jamiah Hj Othman dan Yusof Khan b Loth Khan. Panduan Pengurusan dan Penggunaan PSS. Subang Jaya; Danatis Distributors, 1995 Surat Pekeliling Kewangan Bil 5/2002: Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah (16 Oktober 2002), KPM Kementerian Pelajaran Malaysia, Tatacara Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Sekolah, Bahagian Kewangan, Kuala Lumpur, 2006

1 5 . 0S e n a r a i B o r a n gk aYna n g D i g u n a
15.3 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah. Tiada

. 89

Tamat Mula

S e n a r a i U n d a/ nP ge -kUe nl idl i a ng g F a i l M e j a n
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13 Perintah Am Bab A, B, C, D, E Arahan Perbendaharaan PKPA Bil. 2 Tahun 1991 Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan JawatankuasaJawatankuasa Kerajaan. SPI Bil 3/1999 – Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990), BTP Program NILAM: Konsep dan Panduan Pelaksanaan Di Sekolah (1988), BTP Surat KP (BTP-PSP) 8810/11/1 (03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (6 Julai 2004), BTP Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2000: Tahun PSS (PSS) 2000 (20 April 2000), KPM Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 12/2001: Gerakan Membaca Di Sekolah-Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri (19 November 2001), KPM Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 13/1998: Program Membina Tabiat Membaca (22 Mei 1998), KPM Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8/1991: Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja Surat Pekeliling Kewangan Bil 5/2002: Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah (16 Oktober 2002), KPM SPI 3/2005 Penyelarasan Waktu Mengajar Bagi Guru Penyelaras Bestari Serta Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (Guru Penyelaras Pusat Sumber Sekolah)

Menerima arahan
. 90

Membuat semakan koleksi

bahan

Mengenalpasti keperluan semasa

16 . 0 N o r m a K e r j a
Bil Jenis Kerja

Mengedar borang cadangan

1.

2.

3.

4.

5.

Mengumpul permohonan Masa Yang Jumlah Unit Yang Diambil Boleh Dijalankan Dalam Seminggu Menilai permohonan 15 unit Merancang dan mengajar mata (15 waktu) 600 minit pelajaran antara 6 hingga 8 waktu Membuat keputusan seminggu. 15 unit Merancang dan melaksanakan dasar (15 waktu) Tidak program tahunan Pusat Sumber dan diluluskan Sekolah bersama-sama Pengetua/ Lulus 600 minit Guru Besar, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru-guru dan Meneruskan proses pembelian murid-murid. 15 unit Merancang dan mengurus belanjawan (15 waktu) 600 minit tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum Sekolah 15 unit Merancang pemerolehan dan (15 waktu) pembinaan koleksi yang 600 minit komprehensif, seimbang, dan kemaskini. 15 unit Merancang dan melaksanakan (15 waktu) Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah 600 minit yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Merancang, mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. Merancang, melaksana, menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 15 unit (15 waktu)

6. 7

600 minit

8 9

. 91

10

Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri / PKG / Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah. Menyelia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk / Kerja Pusat Sumber Sekolah. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.

11 12

13

14

15

16

17

18

19

. 92

17 . 0 S e n a r a i J a w a t a n k u a s a y a n g D i a n g g o t a i
Nama Pegawai : Jawatan Bil 1 2 3 4 5 : Nama Jawatankuasa Kekerapan Mesyuarat Setahun Jenis Keanggotaan

. 93

18 . 0 S e n a r a i T u g a s H a r i a n
Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.

NAMA JAWATAN TARIKH BIL.

: : : TUGAS SAYA HARI INI CATATAN

. 94

1 00 . P r o s e s K e r j a
Aktiviti 10.5 Merancang, melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Melaksanakan Maklumat Program Kemahiran Muka 1/2 Surat Ini Pegawai Yang Undang-Undang / Meluluskan / Dirujuk Peraturan Pengetua/ GB/GPK Tadbir & Kurikulum GPK Tadbir & Kurikulum /GPM/KP GPM/AJK Kerja PSS GPM Buku Panduan Literasi Maklumat Terbitan BTP Surat siaran BTP

Sub. Aktiviti

10.5.1

Proses Kerja
8.

Menerima arahan Pengetua/ GB/GPK Tadbir & Kurikulum

9. Mengenalpasti keperluan program kemahiran maklumat yang diperlukan untuk menyokong P&P. 10. Merancang latihan kemahiran maklumat yang diperlukan untuk P&P 11. Melaksana kursus dalaman berkaitan kemahiran maklumat bagi guru dan murid 12. Memberi Khidmat Bantu Program Kemahiran Maklumat 13. Menjalankan aktiviti-aktiviti Kemahiran Maklumat untuk

GPM/ Guru

GPM/ AJK Kerja PSS/ Guru GPM/ AJK Kerja PSS/ Guru GPM

14. Menyediakan edaran atau lembaran kerja kepada murid semasa kelas ganti 15. Menilai pelaksanaan Maklumat Kemahiran

. 95

1 1 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti 11.5 Merancang serta melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Melaksanakan Maklumat Program Kemahiran Muka Surat Ini ½

Sub. Aktiviti

11.5.1

. 96

Mula

Terima Arahan/Tempahan Kenalpasti keperluan Kemahiran Maklumat Rancang latihan Kemahiran Maklumat mengikut takwim

Dapatkan kelulusan Diluluskan

Tidak Semakan diluluskan semula Kertas Cadangan

Jalankan kursus dalaman (guru/murid)

Beri khidmat bantu

Sedia lembaran kerja Menilai keberkesanan Kemahiran Maklumat

Tamat

. 97

1 2 . 0S e n a r a i S e m a k
Aktiviti 12.5 Merancang, melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembeljaran. Melaksanakan Maklumat Program Kemahiran Muka Surat Ini 1/2

Sub. Aktiviti

12.5.1

Bil
1 2 3

Aktiviti Mengenalpasti keperluan Kemahiran Maklumat Merancang latihan Kemahiran Maklumat Menjalankan kursus Kemahiran Maklumat dalaman berkaitan

Tindakan

Catatan

4

Memberi Khidmat Bantu Kemahiran Maklumat secara individu kepada murid-murid di PSS. Mengedarkan lembaran kerja Menjalankan aktiviti Kemahiran Maklumat Membuat penilaian

5 6 7

. 98

1 00 . P r o s e s K e r j a
Aktiviti 10.5 Merancang serta melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran

Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Muka 2/2 yang dapat menyokong P&P Surat Ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan 1. Menerima arahan Pengetua/ Pengetua / GB/ GB/GPK T&K GPK T&K Sub. Aktiviti 10.5.2
2.

Mengenalpasti perkhidmatan PSS yang diperlukan untuk menyokong P&P perkhidmatan yang

GPM

3. Menyediakan diperlukan.
4.

GPM GPM/Kerani PSS/Pengawas PSS GPM

Menyediakan sistem automasi /secara manual dan kad ahli bagi guru dan murid.

5. Menyediakan buku rekod penggunaan alatan/bahan di PSS, Pusat Akses. 6. Menyediakan pengunjung PSS
7.

buku

rekod GPM GPM/AJK Kerja/ Penyelaras Bilik Khas GPM

Menyediakan borang tempahan penggunaan Bilik Media/Pusat Akses Kendiri/ Pusat Akses Sekolah

Rujuk pekeliling

8. Menyediakan borang soal selidik penambahbaikan 9. Membuat analisis penambahbaikan

GPM 10. Menilai mutu perkhidmatan yang disediakan

GPM

. 99

1 10 . C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti Sub. Aktiviti 11.5 11.5.2 Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Muka 2/2 yang dapat menyokong P&P Surat Ini

Mula

Terima Arahan Kenalpasti perkhidmatan PSS yang perlu disediakan

Sedia perkhidmatan yang diperlukan

Maklumkan kepada pengguna Menilai penggunaan perkhidmatan yang telah disediakan Rekod / Dokumentasi

Tamat

. 100

1 20 . S e n a r a i S e m a k
Aktiviti 12.5 Merancang, melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Muka yang dapat menyokong P&P Surat Ini Aktiviti Menyediakan brosur atau pamplet Menyediakan buku rekod penggunaan bilik-bilik khas Menyediakan kad ahli Menyediakan buku rekod pengguna Menyediakan buku pemulangan buku rekod peminjaman/ Tindakan Catatan 2/2

Sub. Aktiviti

12.5.2

Bil
1 2

3 4 5

6

Menyediakan borang tempahan bilik khas / bahan Menyediakan borang tempahan Bahan Bukan Buku

7

. 101

8

Menyediakan borang soal selidik

1 3 .5

P e r a tu r a n -p e r a tu r a n P e n ta d b ir a n F a il M e

1. Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh
Pengetua/ Guru Besar.

3. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah. 4. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua/Guru Besar.

1 4 . 5S e n a r a i U n d a n g - U n d a n g / P e k e l i l i n g F a i l M
1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Buku Panduan Literasi Maklumat- Terbitan BTP Surat siaran BTP

1 5 . 5S e n a r a i B o r a n g - B o r a n g Y a n g D i g u n a k a n
Borang tempahan penggunaan Bilik Media/Pusat Akses Kendiri/ Pusat Akses Sekolah 1. Borang Soalselidik 2. Borang tempahan Bahan Bukan Buku
. 102

1 00 . P r o s e s K e r j a
Aktiviti Sub. Aktiviti 10.6 Proses Kerja 1. Menerima arahan daripada Pengetua / GB/ GPK T& K 2. Mesyuarat AJK NILAM 3. Merancang membaca aktiviti galakan Merancang dan mengurus Program Pembacaan (Program NILAM) dan Pembudayaan Ilmu Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua / GB/ GPK T & K GPK T&K/GPM / S/U PROGRAM NILAM GPM / S/U PROGRAM NILAM/AJK PROGRAM NILAM GPM / S/U NILAM GPM / S/U PROGRAM NILAM Muka 1/1 Surat Ini Undang-Undang / Peraturan Pekeliling Galakan Membaca

BUKU Rujukan NILAM Terbitan BTP

4. Memberi taklimat NILAM 5. Melancarkan Program peringkat sekolah NILAM

. 103

6. Melaksanakan Aktiviti Galakan Membaca 7. Mengumpul data Rekod Bacaan 8. Menganalisis Data 9. Mengenalpasti peringkat sekolah 10. Merancang Majlis Program NILAM 11. Menyampaikan Program NILAM 12. Membuat penilaian pemenang

GPM / S/U PROGRAM NILAM/ Ketua Panitia GPM / S/U PROGRAM NILAM GPM / S/U PROGRAM NILAM GPM / S/U PROGRAM NILAM Pengetua/ Guru Besar/ GPK T&K /GPM / S/U PROGRAM NILAM Pengetua/ Guru Besar/ GPK/GPM / S/U PROGRAM NILAM GPK T&K / GPM

Anugerah

Anugerah

1 10 . C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti Sub. Aktiviti 11.6 Merancang dan mengurus Program Pembacaan (Program NILAM) dan Pembudayaan Ilmu. Muka Surat Ini 1/1

. 104

Mula

Terima arahan

Sediakan kertas kerja

Dapatkan kelulusan
Tidak diluluskan

Diluluskan
Semakan semula kertas kerja

Mesyuarat AJK NILAM

Lantik AJK NILAM

Beri taklimat NILAM

Laksanakan Program NILAM

Pantau Aktiviti NILAM

Kumpul borang data NILAM Anugerah NILAM Dokumentasi / Post mortem

Tamat

1 2 . 0S e n a r a i S e m a k
. 105

Aktiviti Sub. Aktiviti

12.6 -

Merancang dan mengurus Program Pembacaan (Program NILAM) dan Pembudayaan Ilmu Muka 1/1 Surat Ini

Bil 1 2 3 4

Aktiviti Menyediakan kertas kerja Mesyuarat jawatankuasa NILAM Taklimat NILAM Menyerahkan NILAM borang Rekod Bacaan

Tindakan

Catatan

5 6 7 8 9

Pelaksanaan Program NILAM Melaksanakan aktiviti galakan membaca Kumpul Data Rekod Bacaan Analisis Data Mengenalpasti sekolah Merancang NILAM pemenang peringkat

10

majlis

Anugerah

Program

11 12

Menyampaikan Anugerah Program NILAM Membuat penilaian

. 106

1 3 .6

P e r a t u r aP ne - n tea r da b ui rr aa nn F a i l M e j a p t
Pengetua/ Guru Besar.

1. Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh 3. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah. 4. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua/Guru Besar.

1 4 . 6S e n a r a i U n d a n g - U n d a n g / P e k e l i l i n g F a i l M
1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Galakan Membaca 3. Buku Rujukan NILAM Terbitan BTP

15.6

S e n a r a i B o r a n g - B o kr a n g Y a n g D i g u n a
1. Data Rekod Bacaan

Borang Rekod Bacaan NILAM

. 107

1 00 . P r o s e s K e r j a
Merancang, melaksana, menyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka Sub. Aktiviti 1/1 Surat Ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan 1. Menerima arahan merancang Pengetua/ GB/ Surat Pekeliling daripada Pengetua/ GPK T&K. GPK T&K. Ikhtisas Bil. 3/2005 Aktiviti 10.7 2. Mengenalpasti staf yang memerlukan latihan. 3. Membuat kertas cadangan melaksanakan kursus /latihan . 4. Mendapat kelulusan Pengetua/ GB/ GPK T&K. 7. Mengurus pelaksanaan kursus/latihan
5.

GPK T &K / Ketua Panitia GPM Pengetua/GB/ GPK T&K GPM/ Ketua Panitia GPM Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.8 Tahun 1999

Mengedarkan borang penilaian kursus.

6. Menyediakan sijil penyertaan 7. Membuat dokumentasi

GPM GPM

. 108

1 1 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti Sub. Aktiviti 11.7 Merancang, melaksana dan menyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka 1/1 Surat Ini Mula

. 109

Terima Arahan

Merancang latihan yang diperlukan

Membuat kertas cadangan

Dapatkan kelulusan
Tidak diluluskan

Semakan semula Kertas Cadangan

Diluluskan

Dapatkan peruntukan kewangan

Tempah segala keperluan latihan Urus pengendalian latihan bersama fasilitator

Pantau kehadiran dan menyediakan sijil

Kumpul borang penilaian dan dokumentasi

Tamat

1 2 . 0S e n a r a i S e m a k
Aktiviti 12.7 Merancang, melaksana dan menyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah

. 110

Sub. Aktiviti

-

-

Muka Surat Ini

1/1

Bil 1

Aktiviti Menerima arahan merancang daripada Pengetua/ GB/GPK Tadbir & Kurikulum. Mengenalpasti staf yang memerlukan latihan. Merancang latihan yang diperlukan. Mendapat pengesahan peruntukan kewangan untuk melaksanakan latihan. Mendapat kelulusan daripada Pengetua/ GB/GPK Tadbir & Kurikulum. Mengurus latihan bersama fasilitator. Memastikan borang kehadiran peserta diisi setiap sesi latihan. Menyediakan sijil penyertaan latihan kepada peserta. Membuat penilaian dan dokumentasi.

Tindakan

Catatan

2 3 4

5

6 7

8

9

. 111

1 3 .7

P e r a t u r aP ne - n tea r da b ui rr aa nn F a i l M e j a p t
1. Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh Pengetua/ Guru Besar. 3. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah. 4. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua/Guru Besar.

1 4 . 7S e n a r a i U n d a n g - U n d a n g / P e k e l i l i n g F a i l M
1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2005 3. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.8 Tahun 1999

______________________________________________________________________________________________________________________

1 5 . 7S e n a r a i B o r a n g - B o kr a n g Y a n g D i g u n a
1. Borang kehadiran peserta. 2 . Borang penilaian kursus.

______________________________________________________________________________________________________________________

. 112

1 00 . P r o s e s K e r j a
Aktiviti Sub. Aktiviti 10.8 Proses Kerja 1. Menerima arahan merancang daripada Pengetua/ GPK Tadbir & Kurikulum. Mesyuarat AJK Kerja PSS. GPK T & K /GPM 3. Merancang takwim. dan menyediakan GPK Tadbir & Kurikulum /GPM GPM Menyedia saluran promosi PSS GPM Melaksana aktiviti promosi PSS GPM Menilai keberkesanan promosi GPM Merancang dan mengurus Program Promosi PSS Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua/ GB/ GPK Tadbir & Kurikulum Muka 1/1 Surat Ini Undang-Undang / Peraturan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2005

Mengenalpasti saluran promosi

. 113

1 10 . C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti Sub. Aktiviti 11.8 Merancang dan mengurus Program Promosi Pss Muka Surat Ini 1/1

. 114

Mula

Terima arahan Sediakan Takwim Program Promosi PSS

Dapatkan kelulusan

Tidak diluluskan Semakan semula Kertas Cadangan

Diluluskan

Sebarkan Takwim Program Promosi PSS

Kenalpasti pihak yang terlibat

Pelaksanaan aktiviti

Dokumentasi / Post-mortem Tamat.

. 115

1 20 . S e n a r a i S e m a k
Aktiviti Sub. Aktiviti 12.8 Merancang dan mengurus Program Promosi PSS. Muka Surat Ini

Bil 1 2 3

Aktiviti Merancang dan menyediakan takwim Mengadakan Mesyuarat AJK Kerja PSS Menyediakan brosur / pamplet tentang kemudahan & perkhidmatan PSS Mengenalpasti saluran promosi PSS Menyediakan saluran promosi PSS Melaksanakan aktiviti promosi PSS Penilaian / Dokumentasi

Tindakan

Catatan

4 5 6 7

. 116

13.8

P e r a t u r a n - p ee rna t tau dr b nr a n F a i l M e j a P ai
1. Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh Pengetua/ Guru Besar. 3. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah.
4.

Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua/Guru Besar.

1 4 . 8S e n a r a i U n d a n g - U n d a n g / P e k e l i l i n g F a i l M
1.

______________________________________________________________________________________________________________________

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam

2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2005

1 5 . 8S e n a r a i B o r a n g - B o r a n g Y a n g D i g u n a k a n
1 . Borang penilaian.

______________________________________________________________________________________________________________________

. 117

. 118

1 0 .0 P r o s e s K e r ja
Aktiviti Subaktiviti Proses Kerja 10.9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. Muka 1/1 surat ini Pegawai Yang UndangMeluluskan / Dirujuk Undang / Peraturan Pengetua/GB/ GPK T&K /Ketua Bidang/ Ketua Panitia/ JK Kurikulum Penyelaras Bilik Khas Penyelaras Jadual Waktu AJK BBM 3. Mempromosi bahan sumber (bahan cetak dan bukan cetak). 4. Menyediakan borang tempahan dan buku penggunaan bilik-bilik khas untuk P&P
5.

1.

Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK T&K Menyenarai bahan sumber (bahan cetak dan bukan cetak) yang ada di perpustakaan, bilik media, pusat akses sekolah dan semua bilik khas dalam mesyuarat JKS .

2.

Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990) BTP Surat KP (BTPPSP) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTP

Menyedia dan mempamerkan jadual tempahan penggunaan.

6. Menyediakan Manual Penggunaan bagi setiap alatan di bilik-bilik khas. 7. Memberi khidmat bantu. 8. Memberi kursus dalaman bila perlu. 9. Mengedar borang statistik penggunaan alat/bahan sumber media setiap bulan. 10. Menyedia buku laporan kerosakan dan penyelenggaraan bagi setiap bilik khas. Rujuk Fail Kuasa m/s 77 Rujuk Unit Media BTPN

. 119

32365652.doc

1 1 .0 C a r ta A lir a n K e r ja
. 120

Aktiviti Subaktiviti

11.9 -

Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. Muka surat ini Mula

1/1

Terima arahan

Senarai bahan

Promosi bahan

Sedia borang tempahan

Pamer Jadual Waktu yang telah disediakan Sedia khidmat bantu / perkembangan staf jika perlu Tidak Pastikan manual penggunaan dipamerkan dan diikuti dengan betul Ya Rekod borang statistik

Lapor kerosakan dan tindakan penyelenggaraan

Tamat

. 121

1 20 . S e n a r a i S e m a k
Aktiviti Subaktiviti 12.9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. Muka surat ini 1/1

Bil 1 2

Aktiviti Menerima arahan Pengetua/GB/GPK T&K Menyenarai bahan sumber(bahan cetak dan bukan cetak) yang ada di perpustakaan, bilik media, pusat akses sekolah dan semua bilik khas dalam mesyuarat JKS . Mempromosi bahan sumber(bahan cetak dan bukan cetak). Menyediakan borang tempahan dan buku penggunaan bilik-bilik khas untuk P&P Menyedia dan mempamerkan Jadual tempahan penggunaan Menyediakan Manual Penggunaan bagi setiap alatan di bilik-bilik khas. Memberi khidmat bantu

Tindakan

Catatan

3

4

5

6 7 8

Memberi kursus dalaman bila perlu. 9 Menyedia dan mengedar borang statistik penggunaan alat/bahan sumber media setiap bulan.
. 122

10

Menyediakan buku laporan kerosakan dan penyelenggaraan bagi setiap bilik khas.

1 3 . 9 P e -r p e ur ra at u r a n P e n t a d b i r a n F a i l M e j a at n
______________________________________________________________________________________________ ______________________

1. Rujuk rekod ringkasan mengajar di bahagian depan (peraturan) 2. Menggunakan buku huraian sukatan pelajaran bagi setiap mata pelajaran. 3. Menggunakan buku panduan pengurusan sekolah yang ditetapkan oleh sekolah. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan samada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh sekolah. 6. Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS.

1 4 . 9 S e n a r a i U n d a n g F ua ni ld M n ga / P e k e l i l i n g aej
1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992: Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam. 2. Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990) BTP
3.

______________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________

Surat KP (BTP-PSP) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTP

. 123

1 5 . 9 S e n a r aY i a Bn o r D ni gg u n a k a n g a
1. Jadual Waktu Sekolah (Kosong) GPM mengesyorkan Jadual Penggunaan Bilik atau Bahan Media Cth: Isnin: Bahasa Malaysia Selasa : Bahasa Inggeris Rabu: Matematik/ Sejarah/ Sains Khamis: PI/ Geografi/ Moral Jumaat: Bebas T3 T3 T3 T3 T3

______________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________

MINGGU 1

Kalau tidak digunakan guru lain boleh tempah

Isnin: Bahasa Malaysia Selasa : Bahasa Inggeris Rabu: Matematik/ Sejarah/ Sains Khamis: PI/ Geografi/ Moral Jumaat: Bebas

T4 T4 T4 T4 T4

MINGGU 2

Kalau tidak digunakan guru lain boleh tempah

MINGGU 3

Isnin: Bahasa Malaysia Selasa : Bahasa Inggeris Rabu: Matematik/ Sejarah/ Sains Khamis: PI/ Geografi/ Moral Jumaat: Bebas

T5 T5 T5 T5 T5

Kalau tidak digunakan guru lain boleh tempah

JADUAL WAKTU TEMPAHAN

. 124

HARI/ WAKTU ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

1

2

3

4 R E H A T

5

6

7

8

9

10

MT 3A Pn. Linda

* PI – Pendidikan Islam 2. Buku Rekod Penggunaan Bilik/ Bahan Media (Fail Kuasa m/s 69) 3. Buku Rekod Statistik Penggunaan Bilik dan Bahan Media (Fail Kuasa m/s 72) 4. Buku Laporan Kerosakan dan Penyelenggaraan Nama Guru Bahan Alatan Laporan Tarikh Kerosakan Tindakan Tarikh Penyelenggaran

Bil

Catatan

. 125

1 0 .0 P r o s e s K e r ja
Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri/JPWP/PKG/Perpustakaan Awam untuk Aktiviti 10.10 meningkatkan perkhidmatan dan Program Pusat Sumber Sekolah Muka Subaktiviti 1/1 surat ini UndangPegawai Yang Proses Kerja Undang / Meluluskan / Dirujuk Peraturan 13. Menerima arahan daripada Pengetua/ GB. 14. Mendapatkan surat edaran Agensi Luar daripada pihak pentadbiran. 15. Mengambil tindakan. 16. Berhubung dan bekerjasama dengan pihak yang berkenaan.
17. Meminit surat di dalam fail.

Pengetua/GB/KPM/ BTPN/JPWP/PKG/Agensi Luar

Program NILAM: Konsep dan Panduan Perlaksanaan di Sekolah (1988) BTP Standard Q: Penyediaan minit mesyuarat (2002) BTP Surat KP (BTPPSP) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru
. 126

Perpustakaan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTP SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002

1 1 . 0 C a r t a eA r ljiar a n K
Aktiviti Subaktiviti 11.10 Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri/JPWP/PKG/Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan Program Pusat Sumber Sekolah. Muka 1/1 surat ini

Mula

Menerima arahan Pengetua/ GB

. 127

Mendapatkan surat edaran Agensi Luar daripada pihak pentadbiran.

Mengambil tindakan

Berhubung dan berbincang dengan pentadbir dan pihak berkenaan jika timbul masalah

Simpan dan minit ke dalam fail

Tamat.

1 2 .0 S e n a r a i S e m a k
Aktiviti Subaktiviti 12.10 Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri/JPWP/PKG/Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan Program Pusat Sumber Sekolah. Muka 1/1 surat ini

Bil 1

Aktiviti Menerima arahan daripada Pengetua/ GB.

Tindakan

Catatan

. 128

2

Mendapatkan surat edaran Agensi Luar daripada pihak pentadbiran. Mengambil tindakan. Berhubung dan bekerjasama dengan pihak yang berkenaan. Simpan surat dalam fail.

3 4

5

1 3 . 1 0 P e- rpaet ruar taunr a n P e n t a d b i r a n F a i l M e j a
1. Menggunakan buku panduan pengurusan sekolah yang ditetapkan oleh sekolah. 2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. 3. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan samada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh sekolah. 4. Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS.

______________________________________________________________________________________________________________________ ________________________

. 129

5. Menggunakan Buku Senarai Bahan Bacaan Keluaran BTP. 6. Menggunapakai surat siaran keluaran BTPN.

1 4 . 1 0 S e n a r a i U n d a n gF - a inl dM a enj a / P e k e l i l i n g u g
1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992: Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam. 2. Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990) BTP
3.

______________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________

Surat KP (BTP-PSP) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTP

4. Program NILAM: Konsep dan Panduan Perlaksanaan di Sekolah (1988) BTP 5. Standard Q: Penyediaan minit mesyuarat (2002) BTP 6. SPI Bil 12/2001 7. SPI Bil 13/1998 8. SPK Bil 5/2002

1 5 . 1 0 S e n a rYa ai n go rDa ing gu n a k a n B
_________________________________________________________________________________________________ ______________

Tiada

1 00 . P r o s e s K e r j a
Aktiviti Subaktiviti 10.12 Menyelia dan mengedar Minit Mesyuarat JK Induk/Kerja Pusat Sumber Sekolah. Muka 1/1
. 130

surat ini Proses Kerja 6. Menerima arahan Pengetua/GB. 7. Mencatat minit. 8. Menyiapkan minit mesyuarat. 9. Menghantar draf untuk semakan.
10. Mendapatkan pengesahan

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pihak Pentadbir Sekolah AJK Induk PSS AJK Kerja PSS GPK T&K

UndangUndang / Peraturan Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990) BTP Program NILAM: Konsep dan Panduan Perlaksanaan di Sekolah (1988) BTP Standard Q: Penyediaan minit mesyuarat (2002) BTP Surat KP (BTPPSP) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTP SPI Bil 10/2000 SPI Bil 12/2001 SPI Bil 13/1998 SPK Bil 5/2002

Pengetua/GB. 11. Memperbanyakkan minit
12. Mengedar kepada ahli.

Rujuk pekeliling minit mesyuarat 13. Menyimpan dalam fail.

. 131

1 10 . C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti Subaktiviti 11.12 Menyelia dan mengedar Minit Mesyuarat JK Induk/Kerja Pusat Sumber Sekolah. Mula Muka surat ini 1/1

Menerima arahan Pengetua/ GB

Mencatat minit

Menyiapkan minit mesyuarat

Menghantar draf untuk semakan

Mendapatkan pengesahan Pengetua/GB

Memperbanyakkan minit

Mengedar kepada ahli

Menyimpan dalam fail

Tamat.

. 132

1 20 . S e n a r a i S e m a k
Aktiviti Subaktiviti 12.12 Menyelia dan mengedar Minit Mesyuarat JK Induk/Kerja Pusat Sumber Sekolah. Muka 1/1 surat ini

Bil 1 2 3 4 5 6 7

Aktiviti Menerima arahan Pengetua/GB. Mencatat minit. Menyiapkan minit mesyuarat. Menghantar draf untuk semakan. Mendapatkan pengesahan Pengetua/GB. Memperbanyakkan minit Mengedar kepada ahli. Rujuk pekeliling minit mesyuarat Menyimpan dalam fail.

Tindakan

Catatan

8

. 133

1 3 . 1 2 P e- rpaet ruar taunr a n P e n t a d b i r a n F a i l M e j a
1. Menggunakan buku panduan pengurusan sekolah yang ditetapkan oleh sekolah. 2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. 3. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan samada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh sekolah. 4. Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS. 5. Menggunapakai surat siaran keluaran BTPN.

1 4 . 1 2 S e n a r a i U n d a n gF - a inl dM a enj a / P e k e l i l i n g u g
1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992: Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam. 2. Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990) BTP 3. Surat KP (BTP-PSP) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTP 4. Program NILAM: Konsep dan Panduan Perlaksanaan di Sekolah (1988) BTP 5. Standard Q: Penyediaan minit mesyuarat (2002) BTP 6. SPI Bil 12/2001 7. SPI Bil 13/1998 8. SPK Bil 5/2002

1 5 . 1 2 S e n a rYa ai n go rDa ing gu n a k a n B
. 134

______________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________

Tiada

Aktiviti Subaktiviti

10.13 -

Memantau dan mengawal selia pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua / Guru Besar GPK TADBIR & KURIKULUM GPK TADBIR & KURIKULUM GPM AJK Induk GPK TADBIR & KURIKULUM / GPM / AJK Kerja GPM AJK Kerja GPK TADBIR & KURIKULUM / GPM / AJK Kerja GPM / AJK Kerja Muka surat ini 1/1

Proses Kerja 1. Menerima arahan Pengetua /GB/GPK TADBIR & KURIKULUM. untuk memantau program yang dirancang. 2. Mengenalpasti program tahunan PSS yang dirancang. 3. Mengadakan mesyuarat penyediaan instrumen pemantauan 4. Memantau program tahunan PSS yang dilaksanakan. 5. Mengadakan post-mortem

Undang-Undang / Peraturan

6. Menyediakan cadangan penambahbaikan

1 0 .0 P r o s e s K e r ja

. 135

1 1 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a

. 136

Aktiviti Subaktiviti

11.13 -

Memantau dan mengawal selia pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah Muka 1/1 surat ini

Mula

Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK T & K

Memantau program tahunan PSS Mengenalpasti program tahunan PSS yang dirancang. Mengadakan mesyuarat penyediaan instrumen pemantauan Memantau program tahunan PSS yang dilaksanakan.

Mengadakan post-mortem

Menyediakan cadangan penambahbaikan

Tamat

1 2 . 0S e n a r a i S e m a k
Aktiviti Subaktiviti Bil 12.13 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah Muka surat 1/1 ini Aktiviti Tindakan Catatan

137

1

Mengenalpasti program tahunan PSS yang dirancang. Mengadakan mesyuarat penyediaan instrumen pemantauan Memantau program tahunan PSS yang dilaksanakan. Mengadakan post-mortem Menyediakan cadangan penambahbaikan

2

3

4 5.

1 31 .3 P e r a t u r a n – p e r a t u r a n P e n t a d b i r a n F a i l M
1. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 2. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah.
3.

Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah

4. Setiap laporan yang disediakan hendaklah disemak oleh GPK T&K 5. Pemantauan hendaklah dilaksanakan dua kali setahun

138

1 4 3. 1 S e n a r a i U n d a n g - u n d a n g / P e k e l i l i n g F a i l
Tiada

1 51 .3 S e n a r a i B o r a n g Y a n g D i g u n a k a n
1. Borang pemantauan 2. Takwim PSS 3. Perancangan Tahunan PSS

1 00 . P r o s e s K e r j a

139

Aktiviti Subaktiviti

10.14 -

Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah. Muka surat ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua / GPK TADBIR & KURIKULUM GPK TADBIR & KURIKULUM GPM GPM

1 /1

Proses Kerja
1.

Undang-Undang / Peraturan

Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK TADBIR & KURIKULUM

2. Mengenalpasti peralatan yang diterima 3. Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori

J300 (KEW.134) KEW. PA 3 KEW. PA 2 J300 (KEW.134) KEW. PA 3 KEW. PA 2

4. Menyediakan Laporan semakan stok dan inventori peralatan.

GPM

1 1 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti 11.14 Melaksanakan tugas semakan stok dan iventori peralatan Pusat Sumber Sekolah.

140

Subaktiviti

-

-

Muka surat ini

1/1

Mula

Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK T & K

Mengenalpasti peralatan yang diterima. Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori Menyediakan laporan semakan stok dan inventori peralatan

Tamat.

1 2 . 0S e n a r a i S e m a k
Aktiviti Subaktiviti 12.14 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori Peralatan Pusat Sumber Sekolah. Muka surat 1/1 ini

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

141

1

Mengenalpasti peralatan yang diterima

2 3

Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori Menyediakan Laporan semakan stok dan inventori peralatan

1 3 .1 P e r a tu r a n – p e r a tu r a n P e n ta d b ir a n F a il M 4
1. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 2. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah. 3. Menggunkan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalamam dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah 4. Menjalankan stok peralatan dua kali setahun. 5. Borang yang diedarkan kepada AJK Kerja hendaklah diserahkan kepada GPM dua minggu selepas borang diedarkan

142

1 4 .1 4 S e n a r a i U n d a n g -u n d a n g / P e k e lilin g F a
1. Rujuk perkeliling perolehan stok

1 5 . 1 4 S e n a rYa ai n go rDa ing gu n a k a n B
1. Borang J300 2. KEW. PA 2 3. KEW. PA 3

1 0 .0 P r o s e s K e r ja
Aktiviti Subaktiviti 10.15 Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri. Muka 1/1 surat ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan

Proses Kerja

143

1.

Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum.

2. Merancang aktiviti promosi keahlian Persatuan Perpustakaan/PSS Negeri dengan AJK kerja 3. Mengenalpasti saluran promosi
4.

Pengetua/Guru Besar/Guru Penolong Kanan 1 GPM / AJK Kerja GPM / AJK Kerja GPM / AJK Kerja

Surat siaran & peraturan keahlian setiap perpustakaan. Instrumen analisis

Menyedia saluran promosi

5. Melaksana saluran promosi 6. Mendapatkan borang keahlian 7. Mengedarkan borang 8. Mengumpul borang 9. Membuat analisis penyertaan keahlian 10.Mengembalikan borang keahlian kepada yang berkenaan.

Mula

Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK 1 Merancang program/aktiviti mempromosikan keahlian

Mengenalpasti saluran promosi

1 1 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti Subaktiviti 11.15 -

Menyedia saluran promosi

Mempromosi dan Menjadi Ahli promosi Melaksanan saluran Persatuan Perpustakaan/Pusat Sumber Sekolah Negeri. Muka surat ini Tamat Mendapatkan borang keahlian

1/1

144

1 2 . 0S e n a r a i S e m a k
Aktiviti Subaktiviti Bil 1 12.15 Mempromosi Dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri. Muka surat ini Aktiviti Merancang program/aktiviti dengan AJK kerja Menyenaraikan program/aktiviti Tindakan Catatan 3/3

2

145

3

Mengemukakan cadangan program/aktiviti Melaksanakan program/aktiviti Menyediakan laporan/rumusan program/aktiviti

4 5

1 3 . 1P 5e r a t u r a n - p e r a t u r a n P e n t a d b i r a n F a i l M e
1. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 2. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah. 3. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah 4. Promosi hendaklah dibuat pada awal tahun 5. Aktyiviti yang dijalankan hendaklah mendapat persetujuan daripada Guru Besar / Pengetua 6. Merekod nama murid yang menjadi ahli persatuan perpustakaan yang dijalankan di sekolah.

146

1 41 .5 S e n a r a i U n d a n g - u n d a n g / P e k e l i l i n g F a i l M
1. Mengikut syarat-syarat yang dikeluarkan oleh setiap perpustakaan.

1 51 .5 S e n a r a i B o r a n g Y a n g D i g u n a k a n
1. Borang keahlian 2. Instrumen analisis

1 00 . P r o s e s K e r j a
Aktiviti Subaktiviti 10.16 Menjalankan Penyelidikan/Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah. Muka 1/1 surat ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua/Guru Besar/GPK TADBIR & KURIKULUM UndangUndang / Peraturan

Proses Kerja
1.

Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK TADBIR & KURIKULUM

2. Menyemak rekod penggunaan perkhidmatan PSS Instrumen 3. Menyediakan instrumen kajian tindakan 4. Mengedarkan instrumen GPM AJK Kerja GPM

147

5. Mengumpulkan instrumen

instrumen

6. Menganalisiskan instrumen

GPK TADBIR & KURIKULUM GPM AJK Kerja GPM

7.

Mengenalpasti masalah/kelemahan perkhidmatan PSS

8. Mencadang penambahbaikan GPM AJK Kerja

1 1 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti Subaktiviti 11.16 Menjalankan Penyelidikan/Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah. Muka 5/5 surat ini

148

Mula

Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK T&K

Menyemak rekod Menyediakan instrumen

Mengedarkan instrumen Mengumpul instrumen

Menganalisis instrumen

Mengenalpasti masalah / kelemahan

Mencadang penambahbaikan

Tamat.

1 2 . 0S e n a r a i S e m a k
Aktiviti Subaktiviti Bil 1 12.16 Menjalankan Penyelidikan/Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Muka surat 1/1 ini Aktiviti Menyemak rekod penggunaan perkhidmatan PSS Tindakan Catatan

149

2 3 4 5

Mengumpul maklumat yang diperlukan Mengedarkan borang kaji selidik Menganalisa borang kaji selidik Membuat penilaian

1 31 .6 P e r a t u r a n – p e r a t u r a n P e n t a d b i r a n F a i l M
1. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 2. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah. 3. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalamam dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah 4. Menyediakan panduan untuk menjalankan penyelidikan / kajian tindakan

1 41 .6 S e n a r a i U n d a n g - U n d a n g / P e k e l i l i n g F a i l
Tiada
150

1 51 .6 S e n a r a i B o r a n g
Borang Soal Selidik

1 00 . P r o s e s K e r j a
Aktiviti 10.11 Menyelia dan Mengurus Bahan-Bahan Pusat Sumber Sekolah
151

Sub-aktiviti

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum Ketua Panitia

Muka surat ini

1/1

16. Menerima arahan Pengetua/Guru Besar/Guru Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum. 17. Memilih bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah yang bersesuaian dengan P&P. 18. Mengisi borang pesanan.

UndangUndang / Peraturan Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS(1990) BTP.

19. Menerima bahan-bahan yang dibeli.

20. Menyemak dan memeriksa bahan-bahan yang diterima.

21. Merekod dalam buku stok

22. Menjalankan proses teknik

152

1 1 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti Subaktiviti 11.11 Menyelia dan Mengurus Bahan-Bahan Pusat Sumber Sekolah Muka 1/1 surat ini

Terima arahan Pilih bahan-bahan PSS

Isi borang pesanan Dapatkan kelulusan Pengetua/Guru Besar Diluluskan Terima bahan-bahan yang dibeli Menyemak dan memeriksa bahan-bahan Merekod dalam buku stok

Tidak diluluskan Pemilihan semula

Proses Teknik

Tama t

1 2 . 0S e n a r a i S e m a k
Aktiviti 12.11 Menyelia dan Mengurus Bahan-Bahan Pusat Sumber Sekolah

153

Subaktiviti Bil 1

Aktiviti

Tindakan

Muka surat ini Catatan

1/1

Menerima arahan Pengetua/Guru Besar/Guru Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum. Memilih bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah. Mengisi borang pesanan. Mendapat kelulusan daripada Pengetua/Guru Besar Menerima bahan-bahan yang dibeli. Menyemak dan memeriksa bahanbahan yang diterima. Merekod bahan-bahan yang diterima dalam buku stok. Membuat proses teknik

2 3 4 5 6 7 8

1 31 .1P e r a t u r a n - p e r a t u r a n P e n t a d b i r a n F a i l M e j
1. 2. 3. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan seperti Buku Panduan Guru, Takwim Sekolah dan Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah.

154

1 41 .1S e n a r a i U n d a n g - u n d a n g / P e k e l i l i n g F a i l M
1. Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan Pusat Sekolah (1990) BTP. 2. Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah. Sumber

1 5 . 1S 1e n a r a i B o r a n g Y a n g D i g u n a k a n
1. 2. 3. 4. 5. Borang Pesanan / Nota Minta. Buku Stok Bahan-Bahan Pusat Sumber Sekolah. KEW PA 2 KEW PA 3 J 300/ kad petak

1 0 .0 P r o s e s K e r ja
Aktiviti Sub-aktiviti 10.17 Proses Kerja Menyediakan Laporan, Analisis Pelaksanaan Pembangunan, Pengurusan, Program dan Aktiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/1

UndangUndang / Peraturan

155

1.

Menerima arahan Pengetua/Guru Besar untuk menyediakan laporan serta analisis yang berkaitan.

Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum GPM Guru Penyelaras Program

Standard Q: Penyediaan Minit Mesyuarat (2002), BTP.

2. Mengumpul data serta dokumentasi daripada setiausaha program. 3. Membuat analisis dan laporan untuk setiap program serta kewangan Pusat Sumber Sekolah.

4. Menghantar analisis dan laporan untuk disemak.

5.

Mencadang penambahbaikan.

6. Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah.

1 1 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti Sub-aktiviti 11.17 Menyediakan Laporan, Analisis Pelaksanaan Pembangunan, Pengurusan, Program dan Aktiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah. Muka 1/1 surat ini Terima arahan

Kumpul dan dapatkan datadata serta dokumentasi

156

Buat analisis dan laporan

Hantar analisis dan laporan untuk semakan GPK T&K

Lulus Penambahbaikan Tidak lulus

Sediakan analisis dan laporan lengkap Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah. Tama t

1 2 . 0S e n a r a i S e m a k
Aktiviti Sub-aktiviti Bil 1 12.17 Menyediakan Laporan, Analisis Pelaksanaan Pembangunan, Pengurusan, Program dan Aktiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah Muka surat 1/1 ini Tindakan Catatan

Aktiviti Menerima arahan Pengetua/Guru Besar untuk menyediakan laporan dan analisis.

157

2

Mengumpul dan mendapatkan datadata serta dokumentasi daripada penyelaras program. Membuat analisis dan laporan seperti yang dikehendaki. Menghantar analisis dan laporan untuk semakan oleh GPK T&K. Menyediakan analisis dan laporan lengkap. Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah

3

4

5

6

1 31 .7 P e r a t u r a n - p e r a t u r a n P e n t a d b i r a n F a i l M
1. Menggunakan format penulisan laporan yang ditetapkan oleh BTPN dan pihak sekolah.

14.17

S e n a r a i U n d a n g /- P e k e l i l i n g F a i l M e j a u
Standard Q : Penyediaan Minit Mesyuarat (2002), BTP. Fail Kuasa Sekolah.

1. 2.

1 5 . 1S 7e n a r a i B o r a n g Y a n g D i g u n a k a n
158

Tiada

1 0 .0 P r o s e s K e r ja
Aktiviti 10.18 Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS Dan NILAM Kepada BTP Melalui PKG dan BTPN pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum Bahagian Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru Muka 1/1 surat ini UndangUndang / Peraturan

Sub-aktiviti

Proses Kerja

18. Menerima arahan

Pengetua/Guru Besar untuk menghantar data dan laporan program PSS ke agensi-agensi yang berkenaan. 19. Memastikan segala data dan laporan adalah lengkap sebelum dihantar.

159

20. Menghantar segala data dan laporan melalui pihak sekolah ke PKG.

1 1 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a
Aktiviti Sub-aktiviti 11.18 Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM Kepada BTP Melalui PKG dan BTPN pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun. Muka 1/1 surat ini

160

Mula

Terima arahan Pengetua/Guru Besar Pastikan segala data dan laporan yang berkenaan. Hantar data dan laporan yang dikehendaki ke PKG

Tama t

1 2 . 0S e n a r a i S e m a k
Aktiviti Sub-aktiviti Bil 1 12.18 Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM Kepada BTP Melalui PKG dan BTPN Pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun. Muka surat 1/1 ini Tindakan Catatan

Aktiviti Menerima arahan Pengetua/Guru Besar.

161

2

Memastikan segala data dan laporan lengkap. Menghantar segala data dan laporan melalui pihak sekolah ke PKG.

3

1 31 .8P e r a t u r a n - p e r a t u r a n / P e n t a d b i r a n F a i l M e
1. BTPN menetapkan semua laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM dihantar pada bulan April dan Oktober setiap tahun.

1 41 .8S e n a r a i U n d a n g - u n d a n g / P e k e l i l i n g F a i l M
Tiada

1 51 .8S e n a r a i B o r a n g
162

1.

Surat Iringan ( Cover Letter)

163

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful