Anda di halaman 1dari 72

Self assessment

In mijn self assessment beschrijf ik per competentie binnen de zes kerntaken op welk niveau zit en hoe ik dit op een hoger
niveau wil brengen.

Self assessment Ilse Vlaming (317409)

Competenties + kerntaken
In dit document kun je alle competenties en kerntaken vinden. Ik zal per competentie toelichten op welk niveau ik zit, welk
cijfer ik mezelf geef en waarom en hoe ik de competentie heb ontwikkeld.

Kerntaken met competenties


Kerntaken

Competenties

KT1 Verandert
gedrag duurzaam
binnen het
domein van
sport-, bewegen
en gezonde
leefstijl.

SGM 1 Testen, adviseren, begeleiden in het streven naar


gezondheidswinst d.m.v. sport- en bewegingsprogrammas

KT 2 Ontwikkelt
en adviseert over
strategie en
beleid in sport en
bewegen.

SGM 3 Planmatig ontwikkelen en implementeren van de


strategie en het sport en gezondheidsbeleid van de
sportorganisatie

SGM 2 Duurzaam veranderen van gedrag binnen het


domein van sport- bewegen en gezonde leefstijl

SGM 4 Hanteren van strategie en beleidscyclus


SGM 5 Bewaken van kwaliteit

KT3 Managet de
bedrijfsvoering
van een

SGM 6 Managen van financin


SGM 7 Accommodatie- en facilitair management; toezicht

sportorganisatie.

houden, controleren en verantwoorden


SGM 8 Leiding geven en managen

KT4 Ontwikkelt,
positioneert en
begeleidt sporten
bewegingsprogra
mmas

SGM 9 Ontwerpen, organiseren en begeleiden van sporten bewegingsactiviteiten en de werkzaamheden in de


bedrijfsvoering

KT5 Creert
kansen en
genereert
middelen voor
sport en
bewegen.

SGM 10 Ondernemen, ontwikkelen en innoveren

KT6 Verricht
praktijkgericht
onderzoek en
vervult zijn rol als
kenniswerker in
de sportwereld

SGM 13 Onderzoeken en adviseren

Algemene
competenties
SGM

SGM 14 Ontwikkelen en borgen van


sporteigenheid (sportbewustzijn)

SGM 11 Toepassen sportmarketing & PR


SGM 12 Inspelen op ontwikkelingen
(omgevingsbewustzijn)

SGM 15 Samenwerken en samenwerkend leren


SGM 16 Communicatie

SGM 17 Reflecteren en leren


SGM 18 Zelfsturing en zelfwerkzaamheid

Competenties per vak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

Sporthart

1
4

1
5

1
6

Sportevenement

1
7

1
8

X
X

SLB 1.1 en 1.2

Cijfe
rs
8.0

7.5

8.0

Sportpraktijk 1

7.3

SBG 1

6.6

6.1

SBG 2

Fit for life

X X

Health check

X X

Sportpraktijk 2
POD

X
X

Essay
Sportpraktijk 3
SLB 1.3 en 1.4

8.2
8.5

X
X

7.0
X

6.0

5.5

7.4
X

8.0

SBG 3

5.5

SBG 4

6.7

Stage

Ondernemingspla
n

Sportpraktijk 4

Run-Bike-Run

6.2

8.2

X X

Stage A1

X X

Prepcourse
Actieve en
gezonde leefstijl

X X

X
X

Methoden en
technieken

CMV A2

X
X

X
X X

Beleidsanalyse

7.4

6.4
X

7.5
6.6

CMV A1
BOK A1

7.5
6.8

X
X

7.5
X

X
X

8
X

Sportstimulerings
plan
Sportbeleid BOK
Fitness A

X X X

X X X

9.2

X X

5.5

6.5

Tapen en
bandageren

Visie

9.2

SLB 2.2
Stage A2

X X

Bok,
Sportmarketing

CMV B1

6.5

7.2

6.6

8.5

Sportonderzoek 1

7.6

Onderzoeksopzet

8.6

Sportmassage

Stage B1

SPV Sportpraktijk

International

X
X

6.7
7.5
7.0

Event
Sportonderzoek 2

Stage B2

6.2

CMV B2
BOK, Financieel

6.2

X X X X

7.4

Sportmassage

Watersport

7.0

SLB 2.4

Vitale stad

X X X X

West Ham United

8.0

6.6
7.0

BOK, SGM 1

X X X X

Preparationcourse
trainer/coach

MFA

6.7
X X

8.0
V

Toelichting per competentie (hoe sta ik er nu voor en hoe ga ik me verder ontwikkelen


hierin?)

SGM1: Testen, adviseren, begeleiden in het streven naar gezondheidswinst d.m.v. sport- en
bewegingsprogrammas.

Fit For Life;

Health Check;

Stage A1;

BOK A1;

Stage A2;

Fitness A;

Preparationcourse Actieve & gezonde leefstijl.

Ik heb deze competentie zeker ontwikkeld der loop der jaren. Vroeger had ik hier nooit mee te maken en sinds deze opleiding
wel. Bij alle bovenstaande vakken heb ik deze competentie gebruikt en verder ontwikkeld tot een hoog niveau, gezien mijn
cijfers. Daarom geef ik mezelf een 8 voor deze competentie. Ik zit tussen niveau B en C in.

Ik ga deze competentie op niveau C brengen door middel van een thuisstudie sportvoeding. Hierbij leer je namelijk ook
adviseren en begeleiden. Daarnaast ga ik deze competentie op niveau C brengen door middel van mijn stage, waarbij ik
testen ga afnemen en dus kinderen moet gaan begeleiden hierin.

5.1 SGM 1 Testen, adviseren, begeleiden in het streven naar gezondheidswinst d.m.v. sport- en bewegingsprogrammas
De SGM-professional is in staat om op adequate wijze te testen, te adviseren en te begeleiden richting het streven naar gezondheidswinst.
Succescriteria niveau A

Begrijpt basale testen om de


gezondheid en fitheid van een clint in
kaart te brengen
Herkent de achterliggende theoretische
principes van testen

Voert basale gezondheids- en fittesten


uit

Herkent zinvolle bewegingsinterventies


in het streven naar gezondheidswinst

Beschrijft de invloed van


leefstijlfactoren op de gezondheid

Begeleidt groepen en individuen in het


streven naar gezondheidswinst in een
eenvoudige situatie

Succescriteria niveau B

Succescriteria niveau C

Kan de theoretische principes toepassen

Kan theoretische principes testen en verder


ontwikkelen.

Begrijpt de begrippen betrouwbaarheid en


validiteit bij het testen en meten

Beoordeelt de betrouwbaarheid en validiteit bij


het testen en meten

Laat zien vaardigheden te bezitten in het


begeleiden van verschillende doelgroepen in
het streven naar gezondheidswinst op zowel
individueel als groepsniveau

Begeleid zelfstandig verschillende


doelgroepen in het streven naar
gezondheidswinst op zowel individueel als
groepsniveau

Selecteert en voert onder begeleiding zinvolle


bewegingsinterventies uit bij (individuen van)
meerdere doelgroepen

Onderscheid verschillende kwaliteiten binnen


de groep/omgeving

Selecteert en voert zelfstandig


bewegingsinterventies uit bij (individuen van)
meerdere doelgroepen met complexere
problematiek

Benut de kwaliteiten binnen de groep/omgeving

(H)erkent en hanteert de eigen rol en verwijst


waar mogelijk door.

Neemt initiatief in de communicatie met


betrokkenen

Stuurt de medewerkers en/of externe actoren


aan bij de uitvoering

Onderkent hanteert de eigen rol

Communicatie met betrokkenen

Signaleert de behoefte van de clint en


speelt daar adequaat op in

Levert een bijdragen aan de uitvoering samen


met medewerkers en/of externe actoren

Kent de eigen rol binnen een


groep/omgeving

Herkent taken passend bij medewerkers

Communiceert met betrokkenen

Begrijpt de uitvoering door


medewerkers en/of externe actoren

Learning outcome niveau A

Heeft inzicht in het selecteren en uitvoeren


van gezondheidstesten en kan sport- en
bewegingsprogrammas begeleiden in een
eenvoudige setting richting
gezondheidswinst.

Bewaakt de (eigen) verantwoordelijkheden, de


voortgang en het proces van de in gang
gezette activiteiten

Bewaakt de (eigen) verantwoordelijkheden, de


voortgang en het proces van de in gang gezette
activiteiten en grijpt waar nodig in

Signaleert tijdig problemen in de voortgang


en bepaalt prioriteiten

Signaleert tijdig problemen in de voortgang,


bepaalt prioriteiten, denkt vooruit en maakt
nieuwe plannen

Learning outcome niveau B

Ontwikkelt en begeleidt op grond van testresultaten


een sport- en bewegingsprogramma afgestemd op
een doelgroep waarbij geen sprake is van
complexe gezondheidsproblematiek.

Learning outcome niveau C

Ontwikkelt en begeleidt op grond van een gedegen


analyse een sport- en bewegingsprogramma
afgestemd op verschillende doelgroepen met
uiteenlopende gezondheidsproblematiek.

SGM2: Duurzaam veranderen van gedrag binnen het domein van sport- bewegen en gezonde leefstijl.

Fit For Life;

SBG 2;

Health Check;

Stage A1;

Bok A1;

Sportbeleid BOK;

Stage A2;

BOK, SGM 1;

Vitale stad;

Fitness A;

Preparationcourse Actieve & gezonde leefstijl;

Preparationcourse Trainer & coach.

Ook deze competentie heb ik tijdens mijn opleiding goed ontwikkeld gezien mijn cijfers. Dit is eigenlijk hetzelfde verhaal als
bij competentie 1. Ook deze competentie zou ik graag verder willen ontwikkelen d.m.v. sportvoeding. Toch zit ik met deze
competentie wel op het goede niveau en daarom geef ik mezelf een 8. Ook bij deze competentie zit ik tussen niveau B en C
in.

Dit ga ik verder ontwikkelen naar niveau C m.b.v. de thuisstudie sportvoeding, omdat ik bij deze studie bezig ben met het
duurzaam veranderen van gedrag.

5.2 SGM 2 Duurzaam veranderen van gedrag binnen het domein van sport- bewegen en gezonde leefstijl
De SGM-professional is in staat om binnen het domein van sport- bewegen en gezonde leefstijl het gedrag van anderen duurzaam te veranderen.
Succescriteria niveau A

Heeft kennis over de relatie bewegen en


gezondheid, gedragsverandering

Herkent de basale uitgangspunten en


begrippen op het terrein van het
stimuleren van een gezonde leefstijl

Brengt de gezondheidssituatie van een


doelgroep en de onderliggende
gedragsdeterminanten in kaart

Succescriteria niveau B

Kan strategien en methodieken


onderscheiden bij het benvloeden van
gezondheidsgedrag bij doelgroepen in een
eenvoudige situatie

Analyseert risicovol gedrag mbt leefstijl met


behulp van bewezen modellen en theorien

Succescriteria niveau C

Selecteert en past adequaat strategien en


methodieken toe bij verschillende doelgroepen
in het bereiken van gezondheidswinst

Ontwikkelt gezondheidsinterventies voor


doelgroepen met meervoudige
leefstijlproblematiek

Ontwikkelt gezondheidsinterventies voor


doelgroepen met eenvoudige
leefstijlproblematiek

Schakelt tussen verschillende modellen en


theorien bij het uitvoeren van
gezondheidsinterventies

Voert eenvoudige gezondheidsinterventies


uit waarbij gangbare modellen en theorien
worden ingezet

Monitort en evalueert uitgevoerde


gezondheidsinterventie met behulp van
geprotocolleerde methodieken

Past de principes van individuele


leefstijladvisering toe bij clinten met nietcomplexe problematiek

Past de principes van individuele


leefstijladvisering toe bij clinten met
complexere problematiek

Evalueert uitgevoerde
gezondheidsinterventie met behulp van
geprotocolleerde methodieken

Werkt samen en communiceert (mondeling en


schriftelijk) met andere disciplines bij
gecombineerde leefstijlinterventies.

Evalueert proces en effect van


gezondheidsinterventies

Formuleert specifieke gedragsdoelen m.b.t.

leefstijl , monitort en evalueert bij


eenvoudige gezondheidsproblematiek

Herkent de basale principes van individuele


leefstijladvisering

Voert eenvoudige gezondheidsinterventies


uit mbt een gezonde leefstijl

Analyseert gezondheidsinterventies aan de


hand van basale principes

Learning outcome niveau A

Learning outcome niveau B

Learning outcome niveau C

Heeft inzicht in interventies gericht op het


benvloeden van een gezonde leefstijl.

Ontwikkelt, implementeert en evalueert


leefstijlinterventies op een systematische wijze.

Ontwikkelt, implementeert en evalueert


leefstijlinterventies adequaat inspelend op de
kenmerken van de doelgroep, de omgeving, Alleen
dan wel in samenwerking met andere disciplines.

SGM3: Planmatig ontwikkelen en implementeren van de strategie en het sport en gezondheidsbeleid van de
sportorganisatie.

Sportstimuleringsplan;

Sportbeleid Bok;

Visie;

BOK, SGM 1;

Vitale stad.

Gezien mijn cijfers zit ik op een goed niveau, maar kan dit nog wel iets beter. Dit wil ik in het tweede blok van jaar 3 verder
ontwikkelen met het vak vitale stad. Gezien de cijfers geef ik mezelf voor deze competentie een 7. Ik vind dan ook dat ik met
deze competentie op niveau B zit.

Ik hoop dat ik dit jaar op niveau C kom door middel van de vakken die we nog krijgen, maar ook door middel van de stage die
ik dit jaar ga volgen. Bij de stage heb ik te maken met een extern bedrijf, waarbij ik het gezondheidsbeleid en sport planmatig
ga ontwikkelen en implementeren.

5.3 SGM 3 Planmatig ontwikkelen en implementeren van de strategie en het sport en gezondheidsbeleid van de sportorganisatie
De SGM-professional laat zien dat hij in staat is om op een planmatige manier de strategie en het beleid voor een sportorganisatie te ontwikkelen en tot
uitvoering te brengen in de praktijk.
Succescriteria niveau A

Signaleert relevante
ontwikkelingen (lokaal, regionaal,
nationaal en internationaal)

Herkent onderzoeksvragen en
zoekt de benodigde
kennisbronnen dan wel
deskundigen

Vergaart inzicht in een


omgevingsanalyse
Heeft inzicht in de positie van de
eigen organisatie
Is op de hoogte van de
regelgeving en beleid van hoofdof koepelorganisatie, overheden

Succescriteria niveau B

(lokaal, regionaal, nationaal en


internationaal)

Formuleert onder begeleiding


onderzoeksvragen en zoekt de benodigde
kennisbronnen dan wel deskundigen

Maakt gebruik van enkele aspecten van


een omgevingsanalyse

Heeft inzicht in de positie van de eigen


organisatie en andere spelers in de markt
van sport en bewegen

Houdt rekening met enkele aspecten van


de regelgeving en beleid van hoofd- of
koepelorganisatie, overheden

Interpreteert de visie als leidraad en


referentiekader bij het maken van keuzes

Levert input en geeft onderbouwde

Maakt kennis met visies


onderliggend aan beleid
Levert input voor de ontwikkeling
van strategie, beleid en plannen

Signaleert en analyseert relevante


ontwikkelingen

Succescriteria niveau C

Signaleert, analyseert en interpreteert relevante


ontwikkelingen

(lokaal, regionaal, nationaal en internationaal)

Formuleert onderzoeksvragen en zoekt de benodigde


kennisbronnen dan wel deskundigen

Maakt gebruik van een omgevingsanalyse

Vergelijkt de positie van de eigen organisatie en


andere spelers in de markt van sport en bewegen

Houdt rekening met regelgeving en beleid van hoofdof koepelorganisatie, overheden

Gebruikt de visie als leidraad en referentiekader bij


het maken van keuzes

Levert input en geeft onderbouwde adviezen voor de


ontwikkeling van strategie, beleid en plannen

Formuleert doelstellingen voor het beleid op langere


termijn

Formuleert doelstellingen voor het


beleid op korte termijn

Heeft kennis van het opstellen


van een beleidsplan

Bereidt beleidsbeslissingen voor

Stelt een implementatieplan op

adviezen voor de ontwikkeling van beleid


en plannen

Ontwikkelt in samenspraak een concept merenjaren


beleidsplan

Formuleert doelstellingen voor het beleid


op middel lange termijn

Bereidt beleidsbeslissingen voor, begeleidt de


besluitvorming en adviseert het besluitvormend
orgaan over het vast te stellen beleid

Ontwikkelt in samenspraak een concept


beleidsplan

Vertaalt het vastgestelde beleid naar


deelbeleidsplannen

Bereidt beleidsbeslissingen voor en


begeleidt de besluitvorming

Stelt een strategisch implementatieplan op en zo


nodig bij

Learning outcome niveau A

Heeft inzicht in het opstellen van helder,


verantwoord en inspirerend beleid
voor de (middel) lange termijn.

Stelt een strategisch implementatieplan


op

Learning outcome niveau B

Stelt een helder, verantwoord en inspirerend


beleid op voor de (middel) lange termijn. en
schrijft hierbij een implementatieplan.

Learning outcome niveau C

Stelt een helder, verantwoord en inspirerend beleid op voor


de (middel) lange termijn en is in staat tot het formuleren
van een strategie die leidt tot het gestelde doel.

SGM4: Hanteren van strategie en beleidscyclus.

Sportstimuleringsplan;

Sportbeleid BOK;

BOK, SGM 1;

Vitale stad.

Eigenlijk hier hetzelfde verhaal als bij competentie 3. Gezien mijn cijfers zit ik op een goed niveau, maar ik vind dat dit nog
wel iets beter kan. Ook deze competentie wil ik in blok 2 van jaar 3 verder ontwikkelen. Met deze competentie zit ik nog op
niveau B, maar hoop ik dit jaar nog op niveau C te brengen door middel van de vakken die we nog krijgen, maar ook door de
stage die ik ga lopen bij een extern bedrijf, genaamd RTC Basketball Noord. Op dit moment geef ik mezelf een 7 voor deze
competentie.

5.5 SGM 5 Bewaken van kwaliteit


De SGM-professional is in staat om op adequate wijze de kwaliteit van sport- en bewegingsproducten en -dienstverlening te bewaken en te optimaliseren.
Succescriteria niveau A

Succescriteria niveau B

Succescriteria niveau C

Heeft inzicht in de aspecten van


kwaliteitsbeleid

Draagt bij aan het ontwikkelen van


kwaliteitsbeleid voor de (sport)organisatie

Vergaart kennis over de streefresultaten


voor kwaliteitsbeleid

Formuleert samen met anderen concrete


streefresultaten voor kwaliteitsbeleid

Heeft kennis van een kwaliteitszorgplan

Stelt een kwaliteitszorgplan op

Denkt na over de kwaliteit van het sporten bewegingsaanbod en de


klanttevredenheid

Levert input voor het meten van de


kwaliteit van het sport- en
bewegingsaanbod en de klanttevredenheid

Heeft inzicht in de resultaten van de


kwaliteitsmeting en de streefcijfers

Analyseert de resultaten van de


kwaliteitsmeting

Denkt na over verbetering van de


dienstverlening van de (sport)organisatie

Is op de hoogte van de dienstverlening van


de (sport)organisatie

Ontwikkelt een kwaliteitsbeleid voor de

(sport)organisatie

Formuleert concrete streefresultaten voor


kwaliteitsbeleid

Stelt een kwaliteitszorgplan op en voert dit uit

Meet de kwaliteit van het sport- en


bewegingsaanbod en de klanttevredenheid

Relateert de resultaten van de


kwaliteitsmeting aan de streefcijfers

Streeft naar verbetering van de


dienstverlening van de (sport)organisatie en
is daarbij kritisch

Streeft naar permanente verbetering van de


dienstverlening van de (sport)organisatie en is
daarbij kritisch

Levert een bijdrage aan het verbeteren van


de dienstverlening van de (sport)organisatie
en is daarbij creatief

Neemt initiatief bij het verbeteren van de


dienstverlening van de (sport)organisatie en is
daarbij creatief

Stelt verbeterplannen op

Implementeert verbeterplannen

Denkt na over verbeterplannen

Learning outcome niveau A

Heeft inzicht in de kwaliteit van het sport- en


bewegingsaanbod en klanttevredenheid.

SGM5: Bewaken van kwaliteit.

Learning outcome niveau B

Stelt plannen op om de kwaliteit van het sport- en


bewegingsaanbod en de klanttevredenheid te
optimaliseren.

Learning outcome niveau C

Draagt zorg voor optimale klanttevredenheid en


kwaliteit van het sport- en bewegingsaanbod.

Sportstimuleringsplan;

BOK, SGM 1;

BOK financieel;

Vitale stad.

Gezien de cijfers en als ik naar de verschillende niveaus kijk, zit ik nog op niveau B. Net zoals bij competentie 3 en 4 wil ik
deze verder ontwikkelen naar niveau C m.b.v. de vakken die ik dit jaar nog krijg en met behulp van mijn stage. Dit gaat zeker
lukken gezien de cijfers. Voor nu geef ik mezelf een 7.5.

5.5 SGM 5 Bewaken van kwaliteit


De SGM-professional is in staat om op adequate wijze de kwaliteit van sport- en bewegingsproducten en -dienstverlening te bewaken en te optimaliseren.
Succescriteria niveau A

Succescriteria niveau B

Succescriteria niveau C

Heeft inzicht in de aspecten van


kwaliteitsbeleid

Draagt bij aan het ontwikkelen van


kwaliteitsbeleid voor de (sport)organisatie

Vergaart kennis over de streefresultaten


voor kwaliteitsbeleid

Formuleert samen met anderen concrete


streefresultaten voor kwaliteitsbeleid

Heeft kennis van een kwaliteitszorgplan

Stelt een kwaliteitszorgplan op

Denkt na over de kwaliteit van het sporten bewegingsaanbod en de


klanttevredenheid

Levert input voor het meten van de


kwaliteit van het sport- en
bewegingsaanbod en de klanttevredenheid

Heeft inzicht in de resultaten van de


kwaliteitsmeting en de streefcijfers

Analyseert de resultaten van de


kwaliteitsmeting

Denkt na over verbetering van de


dienstverlening van de (sport)organisatie

Is op de hoogte van de dienstverlening van


de (sport)organisatie

Ontwikkelt een kwaliteitsbeleid voor de

(sport)organisatie

Formuleert concrete streefresultaten voor


kwaliteitsbeleid

Stelt een kwaliteitszorgplan op en voert dit uit

Meet de kwaliteit van het sport- en


bewegingsaanbod en de klanttevredenheid

Relateert de resultaten van de


kwaliteitsmeting aan de streefcijfers

Streeft naar verbetering van de


dienstverlening van de (sport)organisatie en
is daarbij kritisch

Streeft naar permanente verbetering van de


dienstverlening van de (sport)organisatie en is
daarbij kritisch

Levert een bijdrage aan het verbeteren van


de dienstverlening van de (sport)organisatie
en is daarbij creatief

Neemt initiatief bij het verbeteren van de


dienstverlening van de (sport)organisatie en is
daarbij creatief

Stelt verbeterplannen op

Implementeert verbeterplannen

Denkt na over verbeterplannen

Learning outcome niveau A

Heeft inzicht in de kwaliteit van het sport- en


bewegingsaanbod en klanttevredenheid.

SGM6: Managen van financin.

Learning outcome niveau B

Stelt plannen op om de kwaliteit van het sport- en


bewegingsaanbod en de klanttevredenheid te
optimaliseren.

Learning outcome niveau C

Draagt zorg voor optimale klanttevredenheid en


kwaliteit van het sport- en bewegingsaanbod.

POD;

Ondernemingsplan;

BOK Financieel.

Met deze competentie zit ik op niveau B gezien de cijfers en als ik naar de verschillende niveaus kijk en ook deze competentie
wil ik dit jaar met de vakken die we nog krijgen naar niveau C brengen. Gezien de goeie cijfers ben ik ervan overtuigd dat dit
gaat lukken. Ik geef me nu voor deze competentie een 7.

5.6 SGM 6 Managen van financin


De SGM-professional is in staat om op adequate wijze de financin van de sport- en bewegingsorganisatie te beheren.
Succescriteria niveau A

Succescriteria niveau B

Succescriteria niveau C

Levert input voor een financieel plan voor


de (sport) organisatie

Levert input voor financieel beleid en/of een


investeringsplan voor de (sport)organisatie

Is betrokken bij de besluitvorming over het


financieel plan van het sport- en
bewegingsaanbod

Heeft inzicht in de besluitvorming over het


financieel beleid van het sport- en
bewegingsaanbod

Heeft kennis van het opstellen van


begrotingen voor projecten/activiteiten

Stelt begrotingen op voor de


projecten/activiteiten

Levert een bijdrage aan het opstellen van


budgetten

Bepaalt budgetten

Denkt na over de financile huishouding

Zorgt voor de uitvoering van de financile


huishouding

Is op de hoogte van de financile stand van


zaken
Stelt de financile balans op
Gaat in gesprek met financieel
deskundigen

Stelt een plan op voor fondsenwerving (o.a.


subsidieregelingen, sponsoring)
Heeft kennis van financile aspecten van
contracten

Heeft inzicht in zaken rondom aanbesteding

Kan de financile stand van zaken


inzichtelijk maken

Levert input voor een strategisch meerjaren


financieel beleid/ investeringsplan voor de
(sport)organisatie

Begeleidt de besluitvorming over het


financieel beleid van het sport- en
bewegingsaanbod

Stelt begrotingen op voor de


projecten/activiteiten en stelt daarbij financile
prioriteiten

Bepaalt en bewaakt budgetten

Zorgt voor beheer en uitvoering van de


financile huishouding

Stelt een plan op voor fondsenwerving (o.a.

subsidieregelingen, sponsoring) voert deze uit


na vaststelling

Onderhandelt over de financile aspecten van


contracten, of ziet hierop toe

Ziet toe op juiste aanbesteding

Stelt de financile balans en


resultatenrekening op

Legt periodiek verantwoording af over de


financile stand van zaken

Heeft kennis van financile en fiscale weten regelgeving

Draagt zorg voor de periodieke financile


balans en resultatenrekening

Gaat in gesprek met financieel deskundigen


en vraagt advies

Houdt zich aan financile en fiscale wet- en


regelgeving

Learning outcome niveau A

Heeft inzicht in het opstellen van een financieel


plan en levert een bijdrage daaraan.

Learning outcome niveau B

Stelt een financieel plan op.

Overlegt met financieel deskundigen

Learning outcome niveau C

Draagt zorg voor een inzichtelijke en kloppende


financile administratie.

SGM7: Accommodatie- en facilitair management; toezicht houden, controleren en verantwoorden

BOK Financieel;

Stage jaar 1.

Met deze competentie zit ik op niveau B/C. Voor stage en het tentamen heb ik erg goede cijfers gehaald en als ik naar de
verschillende niveaus kijk weet ik zeker dat ik dat dit jaar naar niveau C ga brengen met de vakken die ik nog krijg. Ik geef
mezelf 7.5 voor deze competentie.

5.7 SGM 7 Sportaccommodatie en facilitair management; toezicht houden, controleren en verantwoorden


De SGM-professional is in staat om op adequate wijze sportaccommodaties en bijbehorende faciliteiten te beheren, technisch te onderhouden, te controleren,
te verantwoorden en te exploiteren.
Succescriteria niveau A

Succescriteria niveau B

Succescriteria niveau C

Heeft inzicht in het


opstellen van een
onderhoudsplan
Heeft inzicht in het
opstellen van een
investeringsplan

Heeft inzicht in het


opstellen van een
exploitatieplan

Heeft inzicht in een


beheerplan

Is op de hoogte van het


dagelijks beheer en
onderhoud

Maakt kennis met een


kostenbatenanalyse voor
uitbesteding van werk

Heeft inzicht in het onderhouden


van sportaccommodaties.

Stelt een onderhoudsplan op

Stelt een meerjaren onderhoudsplan op, of laat dit opstellen

Stelt een investeringsplan op

Stelt een meerjaren investeringsplan op, of laat dit opstellen

Stelt een exploitatieplan op

Voert het exploitatieplan uit, of laat dit uitvoeren

Levert input voor een beheerplan

Stelt een beheerplan op, of laat dit opstellen

Draagt bij aan het dagelijks beheer en


onderhoud

Regelt het dagelijkse beheer en onderhoud, of laat dit regelen

Houdt een overzicht bij van de


technische staat van de
sportaccommodatie en faciliteiten

Controleert de technische staat van de sportaccommodatie


en faciliteiten, of laat dit doen

Controleert de staat van onderhoud, netheid en uitstraling


van de sportaccommodatie en faciliteiten

Neemt maatregelen als onderhoud, netheid of uitstraling


daarom vragen

Begeleidt de grotere onderhoudswerkzaamheden, of laat dit


doen

Voert een kosten-batenanalyse uit voor uitbesteding van


werk, of laat dit doen

Besteedt waar nodig beheers- en onderhoudswerk extern uit


(o.a.

schoonmaak, schilderwerk, onderhoud machines )

Heeft inzicht in de grotere


onderhoudswerkzaamhede
n

Learning outcome niveau A

Houdt een overzicht bij van de staat


van onderhoud, netheid en uitstraling
van de sportaccommodatie en
faciliteiten

Levert een bijdrage aan de grotere


onderhoudswerkzaamheden

Levert input aan een kostenbatenanalyse voor uitbesteding van


werk

Learning outcome niveau B

Levert een bijdrage aan het onderhouden van


sportaccommodaties.

Learning outcome niveau C

Draagt zorg voor het goed onderhouden van sportaccommodaties.

SGM8: Leidinggeven en managen

Sportpraktijk 4;

Sportmarketing;

CMV;

BOK financieel;

Preparationcourse trainer/coach;

Commissiewerk Healthcie bij de ACLO.

Voor deze competentie geef ik mezelf een 8 en vind ik dat ik op niveau C zit gezien de cijfers, maar ook omdat als ik naar de
verschillende niveaus kijk ik niveau C bezit. Dit heb ik ontwikkeld door de vakken op school, maar ook door commissiewerk,
waarbij ik ook stagiaires en vrijwilligers moest aansturen. Dit verliep super goed dus ik heb leidinggeven en managen zeker
onder de knie. Deze competentie zal ik in het komende 1.5 jaar nog verder ontwikkelen m.b.v. stage en overige vakken.

5.8 SGM 8 Leiding geven en managen


De SGM-professional is in staat om op adequate wijze leiding te geven aan medewerkers zodat de werkzaamheden optimaal verlopen.
Succescriteria niveau A

Heeft inzicht in onderdelen van


een personeelsplan

Zet mensen in beweging voor


de

(sport)organisatie

Toont belangstelling, is open


en heeft respect voor de
medewerkers, is sociaalcommunicatief ingesteld

Heeft inzicht in de interesses


en motivatie van medewerkers

Succescriteria niveau B

Stelt een personeelsplan op

Stelt een personeelsplan op en voert deze uit (na


vaststelling)

Inspireert en zet mensen in beweging voor


de (sport)organisatie

Inspireert en zet mensen in beweging voor de


(sport)organisatie, verkrijgt commitment/draagvlak

Toont belangstelling, is open en heeft respect voor de


medewerkers, is sociaal-communicatief ingesteld

Is op de hoogte van het


takenpakket van de (nieuwe)
medewerkers
Herkent verschil tussen
taakgerichte en mensgerichte
sturing
Is op de hoogte van
deskundigen op het gebied
van personeelsbeleid (afdeling
HRM/P&O van de organisatie)

Succescriteria niveau C

Heeft inzicht in de capaciteiten, interesses


en motivatie van medewerkers bij het
toewijzen van taken en activiteiten

Geeft invulling aan taken en verwachte


resultaten van de (nieuwe) medewerkers

Houdt rekening met capaciteiten, interesses en motivatie


van medewerkers bij het toewijzen van taken en activiteiten

Stuurt medewerkers aan

Zorgt voor duidelijkheid omtrent taken en verwachte


resultaten van de (nieuwe) medewerkers

Erkent de relevante factoren die bijdragen


aan het optimaal kunnen functioneren van
professionals

Stuurt medewerkers taakgericht en mensgericht aan

Zorgt dat professionals optimaal kunnen functioneren

Grijpt in en stuurt bij als activiteiten of beslissingen


conflicteren met de visie en het beleid van de organisatie

Raadpleegt bij complexe vragen op personeelsbeleid


deskundigen

(afdeling HRM/P&O van de organisatie)

Bepaalt en maakt gebruik van de beschikbare

Signaleert activiteiten of beslissingen die


conflicteren met de visie en het beleid van
de organisatie

Erkent complexe vragen op het gebied van


personeelsbeleid

Maakt gebruik van de beschikbare


personeelsinstrumenten (werving, selectie,
begeleiding, bijscholing, beoordeling,
beloning, etc.)

Geeft constructieve feedback over het


functioneren van de medewerkers

Creert een veilige en stimulerende


werkomgeving voor medewerkers

Beantwoordt vragen en legt zaken voor

Enthousiasmeert en overtuigt

Creert een werkomgeving


voor medewerkers

Hanteert factoren rondom teambuilding

Beantwoordt vragen

Spreekt medewerkers aan in relatie tot


werkzaamheden

Heeft inzicht in factoren


rondom teambuilding

Geeft invulling aan een


ziekteverzuimbeleid

Heeft inzicht in de beschikbare


personeelsinstrumenten
(werving, selectie, begeleiding,
bijscholing, beoordeling,
beloning, etc.)
Geeft regelmatig feedback
over het functioneren van de
medewerkers

Spreekt medewerkers aan

Heeft kennis van


ziekteverzuimbeleid

Learning outcome niveau A

Heeft inzicht in taken, interesses en


motivatie van medewerkers.

Learning outcome niveau B

Maakt gebruik van capaciteiten van medewerkers


gekoppeld aan het takenpakket.

personeelsinstrumenten (werving, selectie, begeleiding,


bijscholing, beoordeling, beloning, etc.)

Besteedt regelmatig aandacht aan de persoonlijke


ontwikkeling van de medewerkers en geeft constructieve
feedback over hun functioneren

Bevordert voor medewerkers een veilige en stimulerende


werkomgeving

Beantwoordt vragen onbevooroordeeld en geduldig, legt


zaken voor, is praatpaal en sparringpartner

Enthousiasmeert, overtuigt, geeft feedback en coacht

Werkt aan teambuilding

Spreekt medewerkers aan op zwak functioneren of


onvoldoende resultaten (in de wandelgangen en bij de
functionerings- en beoordelingsgesprekken)

Voert een adequaat ziekteverzuimbeleid

Learning outcome niveau C

Maakt effectief gebruik van tijd en comp. van medewerkers en


zorgt voor een betrouwbare en uitdagende werkklimaat.

SGM9: Ontwerpen, organiseren en begeleiden van sport- en bewegingsactiviteiten en de werkzaamheden in de


bedrijfsvoering.

Sportevent;

Sportpraktijk 1;

Sportpraktijk 2;

Sportpraktijk 3;

Sportpraktijk 4;

SGM 1;

Run- Bike Run;

Stage A1;

Preparationcourse actieve en gezonde leefstijl;

Preparationcourse trainer & coach;

Fitness A;

BOK A1;

Stage A2;

Vitale stad;

Commissiewerk Healthcie bij de ACLO.

Deze competentie heb ik erg goed ontwikkeld met alle vakken die we gehad hebben, waar deze competentie deel van uit
maakte. Ook bij het commissiewerk kwam deze competentie zeker aan bod en heb ik deze goed ontwikkeld. Als ik naar mijn
cijfers kijk en de verschillende niveaus vind ik zeker dat ik op niveau C zit en geef ik mezelf dan ook een 8. Toch zal ik deze
competentie nog verder ontwikkelen tijdens mijn stage en met mijn thuisstudie sportvoeding.

5.9 SGM 9 Ontwerpen, organiseren en begeleiden van sport- en bewegingsactiviteiten.


De SGM-professional is in staat om op adequate wijze sport- en bewegingsprogrammas te ontwerpen en te organiseren.
Succescriteria niveau A

Herkent veiligheidsrisicos van sport- en


bewegingsactiviteiten

Is in staat een juiste inschatting te maken


van de eigen bekwaamheid ten opzichte van
het veiligheidsrisico van activiteiten

Maakt een globale doelgroepanalyse bij


activiteiten voor nieuwe groepen

Stelt op basis van uitgewerkte les- en


activiteiten arrangementen, eenvoudige
sport- en bewegingsactiviteiten samen die
aansluiten bij de beleving en
belastbaarheid van de doelgroep

Maakt een doelgroepanalyse bij activiteiten


voor nieuwe groepen en past dit toe in de
activiteitenkeuze

Stemt de sport- en bewegingsactiviteiten


af op de beoogde doelstellingen en
activiteiten behorend bij de doelgroep

Ontwerpt zelf sport- en


bewegingsactiviteiten die aansluiten bij de
beleving en belastbaarheid van de
doelgroep en kan deze in een begeleide
situatie op niveau implementeren

Organiseert sport- en
bewegingsactiviteiten op een efficinte en
veilige wijze

Stemt de sport- en bewegingsactiviteiten af


op de beoogde doelstellingen behorend bij
de doelgroep en het programma

Geeft begeleiding die qua aanspreektoon en


sfeer passen bij verschillende doelgroepen

Geeft begeleiding die qua aanspreektoon


en sfeer passen bij de groep

Herkent methodisch-didactische principes


en vuistregels in de begeleiding van de
sport- en bewegingsactiviteiten

Succescriteria niveau B

Herkent algemene trainingsprincipes in


sport- en bewegingsactiviteiten die gericht
zijn op prestatieverbetering

Succescriteria niveau C

Is in staat een juiste inschatting te maken van


de eigen bekwaamheid ten opzichte van het
veiligheidsrisico van activiteiten en speelt hier
adequaat op in

Maakt een doelgroepanalyse bij activiteiten


voor nieuwe groepen en past dit toe in de
activiteitenkeuze vanuit een breed perspectief

Ontwerpt logisch aaneensluitende reeksen van


sport- en bewegingsactiviteiten die aansluiten
bij de beleving en belastbaarheid van de
doelgroep en kan deze zelfstandig op niveau
implementeren

Stemt de sport- en bewegingsactiviteiten af op


de beoogde doelstellingen behorend bij de
doelgroep en het programma op langere
termijn

Past methodisch-didactische principes en


vuistregels toe in de begeleiding van de
sport- en bewegingsactiviteiten

Geeft begeleiding die qua aanspreektoon en


sfeer passen bij verschillende doelgroepen

Past algemene trainingsprincipes toe in


sportactiviteiten die gericht zijn op
prestatieverbetering

Past methodisch-didactische principes en


vuistregels toe in de begeleiding van de sporten bewegingsactiviteiten

Past algemene trainingsprincipes toe in


sportactiviteiten die gericht zijn op
prestatieverbetering

Evalueert de activiteit en de eigen rol en

Learning outcome niveau A

Verzorgt geprotocolleerde sporttrainingen


bewegingsactiviteiten onder begeleiding.

kan eigen ontwikkelgebieden hierin


benoemen

Evalueert de activiteit en de eigen rol


daarin

Learning outcome niveau B


en

Verzorgt zelfstandig sporttrainingen en


bewegingsactiviteiten die passen bij de
behoefte en het niveau van de doelgroep.

Evalueert de activiteit en de eigen rol en kan


concrete ontwikkelacties uitvoeren

Learning outcome niveau C

Verzorgt zelfstandig zorgvuldig opgebouwde series


van sporttrainingen en bewegingsactiviteiten,
gericht op het behalen van de doelstellingen
van/voor de doelgroep.

SGM10: Ondernemen, ontwikkelen en innoveren.

Ondernemingsplan;

Visie;

BOK sportmarketing;

Stage B1;

SPV Sportpraktijk;

Stage B2;

Commissiewerk Healthcie bij de ACLO.

Met deze competentie zit ik nog op niveau B en geef ik mezelf een 7 als cijfer. Mijn cijfers bij deze competentie zijn wel
gewoon goed, maar zou dit graag nog wat verder ontwikkelen. Dit gaat ook zeker lukken met de vakken die we nog krijgen
komend 1.5 jaar en met mijn stage. Denk aan de vitale stad waar we nu mee bezig zijn en waarbij we aan het
ontwikkelen/innoveren zijn en ook kijken naar maatschappelijke winst.

5.10 SGM 10 Ondernemen, ontwikkelen en innoveren


De SGM-professional is in staat om op adequate wijze mee te werken aan innovatie en productontwikkeling zodat het aanbod optimaal (aantrekkelijk voor
klanten/deelnemers en bedrijfsmatig renderend) is en blijft.
Succescriteria niveau A

Succescriteria niveau B

Doet onderzoek naar


ontwikkelingen en trends
in de wereld van sport en
bewegen

Doet onderzoek naar ontwikkelingen en


trends in de wereld van sport en bewegen
en vertaalt de resultaten ervan in een
ondernemingsplan

Initieert nieuwe
activiteiten

Stelt een bedrijfsplan op

Initieert nieuwe activiteiten op grond van


analyses

Denkt na over winst in maatschappelijk,


duurzaam en/of financieel opzicht

Streeft naar creativiteit door ideen in te


brengen en nieuwe sport- en
bewegingsproducten te bedenken

Streeft naar creativiteit


door ideen in te brengen
Denkt na over diensten
die betaalbaar zijn en
waar behoefte aan
bestaat
Heeft inzicht in acties om
sportconsumenten aan de
organisatie te binden en
nog meer te boeien
Brengt
samenwerkingspartners
in kaart

Succescriteria niveau C

Doet onderzoek naar de financile mogelijkheden en


gevaren/risicos, of laat dit doen, en vertaalt de resultaten ervan
in ondernemingsplannen

Stelt het bedrijfsplan op basis van kosten-batenanalyse bij

Initieert nieuwe activiteiten in het primaire en ondersteunende


proces op grond van analyses

Streeft naar winst in maatschappelijk, duurzaam en/of financieel


opzicht

Biedt diensten aan die betaalbaar zijn en waar behoefte aan


bestaat

Bespaart in kosten door efficintere bedrijfsvoering

Ontwikkelt diensten die betaalbaar zijn en


waar behoefte aan bestaat

Durft risicos aan te gaan, heeft lef om uiteindelijk een


herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen

Erkent de kostenposten behorende bij de


bedrijfsvoering

Onderneemt acties om sportconsumenten aan de organisatie te


binden en nog meer te boeien

Neemt initiatief heeft om een herkenbaar


voordeel voor de organisatie te behalen

Zoekt (synergetische) samenwerking met anderen

Inventariseert de sporten bewegingsproducten

Neemt initiatief

Bekijkt de waarde (voor


consument en
commercieel) en de
haalbaarheid van de
sport- en
bewegingsproducten

Learning outcome niveau A

Neemt initiatief voor het


ontwikkelen van een
aantrekkelijk en renderend
aanbod van sport en
bewegen.

Ontwikkelt acties om sportconsumenten


aan de organisatie te binden en nog meer
te boeien

Toont initiatief om samen te werken met


anderen

Evalueert de sport- en
bewegingsproducten

Neemt initiatief

Bekijkt en bepaalt de waarde (voor


consument, samenleving en commercieel)
van de sport- en bewegingsproducten

Learning outcome niveau B

Initieert, ontwikkelt en evalueert een


aantrekkelijk en renderend aanbod van sport
en bewegen.

Toont creativiteit door ideen in te brengen en nieuwe sport- en


bewegingsproducten te bedenken

Evalueert de sport- en bewegingsproducten en beargumenteert


waarom bepaalde producten gehandhaafd, verbeterd of
afgeschaft moeten worden

Neemt initiatief

Bekijkt en bepaalt de waarde (voor consument, samenleving en


commercieel) en de haalbaarheid van de sport- en
bewegingsproducten

Houdt zich op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en trends


in de wereld van sport en bewegen

Learning outcome niveau C

Zorgt voor een vergroting van de (maatschappelijke) waarde van de


organisatie en een aantrekkelijk en renderend aanbod van sport en
bewegen.

SGM 11: Toepassen sportmarketing & PR.

Ondernemingsplan;

Stagje jaar 1;

BOK Sportmarketing;

Commissiewerk Healthcie bij de ACLO.

Met deze competentie zit ik op niveau B en geef ik mezelf een 7. Het toepassen van sportmarketing en PR kan nog iets beter
en ga ik in blok twee verder ontwikkelen. We zijn daar nu veel mee bezig. Daarnaast heb ik deze competentie goed ontwikkelt
met commissiewerk bij de ACLO. Hier kwam ook veel marketing en PR bij kijken, zodat er wel veel mensen kwamen naar de
Healthweek. Dit was goed gelukt.

5.11 SGM 11 Toepassen van sportmarketing & PR


De SGM-professional is in staat om op adequate wijze sport- en bewegingsprogrammas in de markt te zetten.
Succescriteria niveau A

Succescriteria niveau B

Succescriteria niveau C

Interviewt specialisten op
gebied van marketing

Raadpleegt specialisten op het gebied van


marketing

Overlegt met specialisten op het gebied van


marketing

Brengt de markt op sport- en


bewegingsgebied in kaart

Geeft input voor marktonderzoek op sport- en


bewegingsgebied

Voert marktonderzoek op sport- en


bewegingsgebied uit of laat dit doen

Heeft inzicht in marketing en


zet dit om in concrete acties

Ontwikkelt beleid voor PR en werving

Ontwikkelt beleid voor PR en werving en zet dit om


in concrete marketingplannen en activiteiten

Heeft inzicht in de motieven


van de sportconsument

Heeft inzicht de motieven, behoeften en


mogelijkheden van de sportconsument

Speelt in op de motieven, behoeften en


mogelijkheden (o.a.

Denkt na over een passend


aanbod voor de
sportconsument

Ontwikkelt een passend aanbod voor de


sportconsument

Is op de hoogte de media om
de sportconsument te
bereiken

Toon creativiteit

Initieert publiciteitsactiviteiten

Herkent verschillende rollen

Heeft inzicht in de motieven, behoeften en


mogelijkheden (o.a. financieel, marketingdoelen)
van

financieel, fysiek, bereikbaarheid) van de


sportconsument

Biedt een passend aanbod aan de sportconsument

Speelt in op de motieven, behoeften en


mogelijkheden (o.a.

(mogelijke) sponsors en fondsen

Ontwikkelt voor mogelijke sponsors en fondsen


een passende tegenprestatie

financieel, marketingdoelen) van (mogelijke)


sponsors en fondsen

Is op de hoogte van de mogelijkheden van de


media om de sportconsument te bereiken

Biedt mogelijke sponsors en fondsen een passende


tegenprestatie aan.

binnen een organisatie

Toont creativiteit en improviseert adequaat

Zet media in om publiciteitsdoelen te bereiken

(leden/deelnemers/gasten en
vrijwilligers).

Stimuleert en initieert publiciteitsactiviteiten

Improviseert adequaat, is creatief, functioneert in


onverwachte situaties

Inventariseert het sport- en


bewegingsaanbod voor de
consument

Is in contact met leden/deelnemers/gasten en


vrijwilligers

Stimuleert, initieert en cordineert


publiciteitsactiviteiten

Verwerft strategien om inkomsten binnen te halen


(sponsoring door bedrijven, acquisitie van
opdrachten en gebruik van subsidies)

Werft leden/deelnemers/gasten en vrijwilligers.

Introduceert het sport- en bewegingsaanbod voor


de consument

Werft inkomsten uit sponsoring door bedrijven,


acquisitie van opdrachten en gebruik van subsidies

Brengt particuliere sponsors en publieke/ private


subsidiebronnen in contact met de organisatie

Verkoopt met succes het sport- en


bewegingsaanbod aan de consument

Introduceert de (sport)organisatie en/of het sporten bewegingsprogramma in de markt

Bindt particuliere sponsors en publieke/private


subsidiebronnen aan de organisatie

Positioneert de (sport)organisatie en/of het sport- en


bewegingsprogramma in de markt

Kent de plaats van


(sport)organisatie en/of het
sport- en

bewegingsprogramma in de
markt

Learning outcome niveau A

Maakt kennis met sportmarketing en


PR.

Learning outcome niveau B

Past sportmarketing en PR toe.

Learning outcome niveau C

Maakt strategisch gebruik van marketing en PR.

SGM12: Inspelen op ontwikkelingen (omgevingsbewustzijn).

POD;

Stage A1;

BOK A1;

Beleidsanalyse;

Sportstimuleringsplan;

Sportbeleid BOK;

Visie;

Stage A2;

BOK Sportmarketing;

Preparationcourse trainer & coach;

Commissiewerk Healthcie bij de ACLO.

Het inspelen op ontwikkelingen gaat al steeds beter en komt ook heel vaak aan bod tijdens de opleiding. Ik geef mezelf
hiervoor een 7.5 en ik vind dat ik tussen niveau B en C zit. Tijdens de stage in semester 6 en met de vakken die we nog
krijgen zal ik dit zeker verder ontwikkelen naar niveau C.

5.12 SGM 12 Inspelen op ontwikkelingen (omgevingsbewustzijn)


De SGM-professional is in staat om op adequate wijze in te spelen op kansen in de omgeving.
Succescriteria niveau A

Succescriteria niveau B

Succescriteria niveau C

Zoekt en ziet kansen (intern) voor de eigen


organisatie

Zoekt en ziet kansen (extern/intern) voor de


eigen organisatie

Zoekt en ziet kansen (extern/intern) voor de


eigen organisatie en weet die te benutten

Erkent actuele ontwikkelingen die van


belang zijn voor sport en bewegen en/of de

Brengt actuele ontwikkelingen die van


belang zijn voor sport en bewegen en/of de
(sport)organisatie in kaart

Volgt actuele ontwikkelingen die van belang


zijn voor sport en bewegen en/of de
(sport)organisatie

(sport)organisatie

Herkent economische, sociale,


maatschappelijke en andere
ontwikkelingen

Neemt kennis van economische, sociale,


maatschappelijke en andere ontwikkelingen

Stelt zich op de hoogte van economische,


sociale, maatschappelijke en andere
ontwikkelingen

Signaleert relevante ontwikkelingen binnen


de eigen (hoofd-, koepel)organisatie

Signaleert relevante ontwikkelingen binnen de


eigen

(hoofd-, koepel)organisatie

Interpreteert ontwikkelingen in sporteigen en


overige sectoren en maakt daar gebruik van,
waar mogelijk

Analyseert politieke en maatschappelijke


invloeden op het werkgebied sport en
bewegen

Is op de hoogte van relevante


ontwikkelingen binnen de eigen (hoofd-,
koepel)organisatie

Brengt ontwikkelingen in sporteigen en


overige sectoren in kaart

Houdt bij interne gebeurtenissen en


beslissingen rekening met nieuwswaarde

Is op de hoogte van politieke en


maatschappelijke invloeden op het
werkgebied sport en bewegen

Houdt bij interne gebeurtenissen en


beslissingen rekening met nieuwswaarde,
positieve en negatieve publiciteit en de

Herkent formele en informele

Analyseert ontwikkelingen in sporteigen en


overige sectoren en maakt daar gebruik
van, waar mogelijk

machtsverhoudingen

effecten daarvan

Erkent cultuurverschillen

Learning outcome niveau A

Brengt kansen in kaart.

Herkent en houdt rekening met formele en


informele machtsverhoudingen

Houdt bij interne gebeurtenissen en


beslissingen rekening met nieuwswaarde,
positieve en negatieve publiciteit

Herkent en houdt rekening met formele en


informele machtsverhoudingen en
belangentegenstellingen

Toont zich bewust van cultuurverschillen en


gaat hier adequaat mee om

Toont zich bewust van cultuurverschillen

Learning outcome niveau B

Analyseert kansen.

Learning outcome niveau C

Benut kansen.

SGM13: Onderzoeken en adviseren.

Fit For Life;

Health Check;

Sportpraktijk 2;

POD;

Essay;

Run-Bike-Run;

Stage A1;

CMV A1;

Methoden en Technieken;

Beleidsanalyse;

Sportstimuleringsplan;

Stage A2;

BOK Sportmarketing;

Sportonderzoek 1;

Onderzoeksopzet;

Stage B1;

Sportonderzoek 2;

Stage B2;

Vitale stad;

Preparationcourse actieve & gezonde leefstijl;

Preparationcourse trainer & coach.

We krijgen binnen deze opleiding steeds meer te maken met onderzoeken en adviseren. Je wordt helemaal klaargestoomd
voor het laatste jaar, waarin je een onderzoek moet verrichten. Als je naar deze cijfers kijkt, scoor ik redelijk hoog op
bepaalde verslagen en anderen weer iets minder. Toch vind ik dat ik dit al echt goed ontwikkeld heb de afgelopen tijd. In het
begin wist ik nog niet goed welke stappen ik moest doorlopen en dat weet ik nu al veel beter. Ik ga deze competentie het
komende halfjaar nog meer ontwikkelen tijdens mijn stage en het vak onderzoek. Op dit moment vind ik dat ik tussen niveau
B en C zit en geef ik mezelf een 7.5.

5.13 SGM 13 Onderzoeken en adviseren


De SGM-professional is in staat om op adequate wijze praktijkgericht onderzoek te doen en op basis daarvan een gedegen en goed onderbouwd advies te geven.
Succescriteria niveau A

Succescriteria niveau B

Begrijpt de noodzaak van een goede en


consistente samenhang in onderzoek

Kan literatuur / bronnen aanleveren die een bijdrage Stelt zelfstandig kwalitatief goede hoofd- en
leveren aan het komen tot de probleem- en
deelvragen
vraagstelling

Formuleert probleemstellingen, doelstellingen en


vraagstellingen SMART.
Herkent probleemstellingen, doelstellingen en
vraagstellingen bij het lezen van vakpublicaties
Toont basiskennis van de begrippen
betrouwbaarheid en validiteit
Begrijpt dat er verschillende manieren zijn om een
bepaald probleem te onderzoeken
Maakt specifieker kennis met kwalitatieve
onderzoeksmethoden
Werkt met beschrijvende onderzoeksmethoden
(observatie, vragenlijsten, enqutes, etc.)
Verzamelt, analyseert en vat beschrijvende data
samen
Kijkt kritisch naar eigen onderzoek

Beoordeelt andermans onderzoekswerk op


betrouwbaarheid en validiteit
Kent de eigenschappen van de verschillende
onderzoekdesigns
Voert in opdracht verschillende onderzoekmethoden
en technieken geprotocolleerd uit
Geeft resultaten objectief weer in tabellen en
grafieken
Interpreteert resultaten en koppelt er conclusies en
/ of aanbevelingen aan

Succescriteria niveau C

Toont dat de praktijk en/of literatuur de basis zijn voor


de probleem- en vraagstelling
Kan zelfstandig het juiste onderzoekdesign kiezen bij
een onderzoeksvraagstuk
Beschrijft welke methodologische factoren van invloed
zijn op de kwaliteit van het onderzoekdesign
Kiest op basis van het meetniveau van de data de
passende analysemethoden en technieken
Verwerkt en analyseert zelfstandig data
Verwoord de maatschappelijke relevantie en
implicaties van onderzoeksresultaten

Vergelijkt eenvoudige onderzoeksresultaten

Vergelijkt verschillende soorten onderzoeksresultaten

Geeft in een eenvoudige context onderbouwde


adviezen op basis van de beschikbare vakkennis en
onderzoek

De student geeft op kritische wijze praktische en


theoretische implicaties weer en vertaald deze naar
beleid of verandertraject

Heeft kennis van relevante theorien over


advisering

Speelt in op de context van de betreffende


clint(en) of doelgroep

Geeft onderbouwde adviezen op basis van state of


the art kennis en onderzoek

Herkent wensen/vragen van de betreffende


doelgroep

Houdt rekening met trends binnen de nationale en


internationale samenleving / bewegingscultuur in
advisering

Geeft adviezen die afgestemd zijn op de context van


de betreffende clint(en) of doelgroep
Houdt rekening met trends binnen de nationale en
internationale samenleving / bewegingscultuur in
advisering

Herkent trends binnen de nationale samenleving


/ bewegingscultuur in advisering
Kan een eenvoudig adviesrapport schrijven op
basis van verzamelde beschrijvende gegevens

Learning outcome niveau A

Voert eenvoudig praktijkgericht onderzoek uit en


schrijft op basis daarvan een adequaat advies.

Learning outcome niveau B

Learning outcome niveau C

Voert een eenvoudig praktijkgericht onderzoek uit


en geeft op basis daarvan een adequaat advies.

Voert op adequate wijze praktijkgericht onderzoek


uit en geeft op basis daarvan een adequaat en
goed onderbouwd advies.

SGM14: Ontwikkelen en borgen van sporteigenheid (sportbewustzijn).

Sporthart;

Sportpraktijk 1;

SBG 1;

SBG 2;

Sportpraktijk 2;

Essay;

Sportpraktijk 3;

SBG 3;

SBG 4;

Ondernemingsplan;

Sportpraktijk 4;

Run-Bike-Run;

Beleidsanalyse;

SPV Sportpraktijk;

Preparationcourse trainer & coach;

Commissiewerk Healthcie bij de ACLO.

Tijdens de opleiding ben je altijd bezig in het kader van sport. Hierdoor ben ik me in der loop der jaren al veel sportbewuster
geworden en weet ik ook veel meer van sport. Toch kan dit natuurlijk nog veel meer uitbreiden, omdat ik nog lang niet alles
weet. De cijfers laten zien dat ik al op een goed niveau zit. Ik vind dat ik op dit moment nog op niveau B zit en ik geef mezelf
dan ook een 7. Ik ga deze competentie verder ontwikkelen met behulp van de vakken die ik nog krijg en natuurlijk mijn stage
in semester 6.

5.14 SGM 14 Ontwikkelen en borgen van sporteigenheid (sportbewustzijn)


De SGM-professional is in staat om op adequate wijze de eigenheid van sport en bewegen te borgen.
Succescriteria niveau A

Succescriteria niveau B

Succescriteria niveau C

Toont passie voor sport en bewegen

Toont passie voor sport en bewegen en


vertaalt dit naar zijn professionele handelen

Werkt op basis van affiniteit voor sport en


bewegen en toont hart voor sport en bewegen

Herkent de meerwaarde van sport en


bewegen

Herkent de meerwaarde van sport en


bewegen voor verschillende doelgroepen

Maakt de meerwaarde van sport en bewegen


voor verschillende doelgroepen inzichtelijk

Heeft inzicht in de infrastructuur van het


werkveld sport en bewegen op lokaal,
regionaal, landelijk niveau

Heeft inzicht in de infrastructuur van het


werkveld sport en bewegen op
internationaal niveau

Maakt gebruik van infrastructuur van het


werkveld sport en bewegen op lokaal,
regionaal, landelijk en internationaal niveau

Begrijpt historische en actuele


ontwikkelingen in de wereld van sport en
bewegen

Analyseert de ontwikkelingen in de wereld


van sport en bewegen en begrijpt de aard
van de verschillende verschijningsvormen

Speelt in op ontwikkelingen in de wereld van


sport en bewegen en begrijpt de aard van de
verschillende verschijningsvormen

Is op de hoogte van relevante


politiekeconomische en sociale
ontwikkelingen op gebied van sport en
bewegen

Analyseert relevante politiek-economische


en sociale ontwikkelingen op gebied van
sport en bewegen

Speelt in op relevante politiek-economische en


sociale ontwikkelingen op gebied van sport en
bewegen

Heeft inzicht in de andere actoren en


stakeholders op het gebied van sport en
bewegen

Gaat in gesprek met het werkveld van sport


en bewegen

Maakt bij beleidsontwikkeling gebruik van het


werkveld sport en bewegen

Vergaart inzicht in sport en bewegen als


doel en als middel

Heeft inzicht in de belangen van andere


actoren en stakeholders op het gebied van
sport en bewegen

Houdt bij keuzes en beslissingen rekening met


de belangen van andere actoren en
stakeholders op het gebied van sport en
bewegen

Denkt na over het behartigen van de


belangen van sport en bewegen binnen
verschillende krachtenvelden

Herkent het spanningsveld tussen sport en


bewegen als doel en als middel

Beweegt zich in spanningsveld tussen sport en


bewegen als doel en als middel

Behartigt de belangen van sport en

bewegen

Learning outcome niveau A

Heeft inzicht in het domein van sport en


bewegen.

Learning outcome niveau B

Levert een bijdrage aan het creren van draagvlak


voor sport en bewegen.

Behartigt de belangen van sport en bewegen


binnen verschillende krachtenvelden

Learning outcome niveau C

Creert krachtig draagvlak voor sport en bewegen.

SGM15: Samenwerken en samenwerkend leren.

Sportevenement;

Fit For Life;

Stage A1;

CMV A1;

Beleidsanalyse;

CMV A2;

Visie;

Stage A2;

CMV B1;

Stage B1;

Stage B2;

Commissiewerk Healthcie bij de ACLO;

Commissiewerk bij de Groene Uilen (basketbal).

Samenwerken is erg belangrijk. Waar je ook komt, je zal altijd moeten samenwerken met anderen. Tijdens deze opleiding heb
ik geleerd om met verschillende mensen samen te werken. Bijna alle opdrachten die je deed, deed je in teamverband. Dit
deed je met gemotiveerde mensen, maar ook met minder gemotiveerde mensen, wat het soms wel erg lastig maakte.
Daarnaast heb ik commissiewerk gedaan twee jaar lang, waarbij je ook met veel verschillende soorten mensen moest
samenwerken. Aan de cijfers te zien en de ervaringen die ik heb opgedaan afgelopen jaren vind ik dat ik op niveau C zit en
daarom geef ik mezelf ook een 8.

5.15 SGM 15 Samenwerken en samenwerkend leren


De SGM-professional is in staat om op adequate wijze samen te werken met anderen (binnen en buiten de organisatie).
Succescriteria niveau A

Verplaatst zich in standpunten en situatie


van de ander en houdt hier rekening mee

Staat open voor feedback

Vraagt om feedback

Succescriteria niveau B

Succescriteria niveau C

Werkt in harmonie samen met anderen en is

Werkt in harmonie samen met anderen en is

collegiaal

collegiaal

Wisselt op eigen initiatief informatie, kennis


en ideen uit met anderen

Wisselt op eigen initiatief informatie, kennis en


ideen uit met anderen

Formuleert samen met medestudenten


doelen

Levert een actieve bijdrage aan het


gezamenlijk resultaat of probleemoplossing

Verplaatst zich in standpunten en situatie van


de ander

Levert een actieve bijdrage aan het


gezamenlijk resultaat

Reageert in geval van problemen in de


samenwerking

Motiveert en faciliteert anderen

Vraagt feedback aan en accepteert


feedback van medestudenten

Heeft inzicht in zijn rol in het team

Werkt samen met mensen uit andere


disciplines en organisaties

Is in staat de eigen mening te


onderbouwen

Is in staat de eigen mening te onderbouwen

Levert een actieve bijdrage aan het


gezamenlijk resultaat of probleemoplossing

Reageert snel en doeltreffend in geval van


problemen in de samenwerking

Geeft en accepteert collegiale


werkbegeleiding, intervisie en consultatie

Vraagt om feedback

Learning outcome niveau A

Is in staat om in interactie met anderen


gemeenschappelijke doelen te formuleren en
samen met anderen aan voorgenomen doelen
te werken.

Learning outcome niveau B

Is in staat om in interactie met anderen


gemeenschappelijke doelen te formuleren en
levert een actieve bijdrage om samen met
anderen aan voorgenomen doelen te werken.

Onderhandelt en bemiddelt waar nodig

Learning outcome niveau C

Is in staat oom op adequate wijze samen te werken


met anderen, binnen en buiten de organisatie.

SGM16: Communicatie.

Sportevent;

POD;

Essay;

SLB 1.3 en 1.4;

Run-Bike-Run;

Stage A1;

CMV A1;

CMV A2;

Sportstimuleringsplan;

Stage A2;

BOK Sportmarketing;

Stage B1;

Stage B2;

Fitness A;

Vitale stad;

Commissiewerk Healthcie bij de ACLO;

Commissiewerk bij de Groene Uilen (basketbal).

Communiceren is het belangrijkste wat er is in teamverband. Als er iets is, of als ik iets niet begrijp zal ik dit altijd
communiceren. Wel ben ik echt een denker en als mij iets dwars zit, zal ik dit niet gelijk op tafel gooien. Hier moet ik wel aan
werken, dat als er wat is, ik dit ook uit, zodat het uit de wereld wordt geholpen. Ook bij commissiewerk is communicatie erg
belangrijk en daar heb ik dan ook veel van geleerd. Ik vind daarom en gezien mijn cijfers dat ik op niveau C zit en geef mezelf
daarom ook een 8 als cijfer.

5.16 SGM 16 Communicatie


De SGM-professional is in staat om op adequate wijze te communiceren.
Succescriteria niveau A

Communiceert zowel mondeling als


schriftelijk effectief in de Nederlandse taal
op heldere en correcte wijze

Maakt gebruik van ICT-middelen en nieuwe


communicatiemiddelen (social media)

Vergadert op gestructureerde wijze en kan


de rol van voorzitter en notulist vervullen

Succescriteria niveau B

Communiceert mondeling in de Engelse


taal op heldere en correcte wijze

Succescriteria niveau C

Communiceert mondeling en schriftelijk


adequaat in de Engelse taal op heldere en
correcte wijze

Communiceert en rapporteert schriftelijk


helder, effectief en doelgroepgericht

Maakt effectief gebruik van ICT-middelen


en nieuwe communicatiemiddelen (social
media) in het werk

Maakt op verschillende manieren effectief


gebruik van ICT-middelen en nieuwe
communicatiemiddelen

(social media) in het werk

Luistert actief naar anderen

Beheerst diverse gespreks- en


vergadertechnieken

Stelt communicatieplannen voor in- en externe


communicatie op en voert deze uit

Blijft ook in stressvolle en vervelende


situaties beleefd en correct

Verwoordt eigen ideen en hanteert daarbij


taalgebruik dat is afgestemd op de
gesprekpartner

Luistert actief naar anderen

Verwoordt eigen ideen en hanteert daarbij


taalgebruik dat is afgestemd op de
gesprekpartner

Kan eigen visie en standpunten op


inspirerende wijze overbrengen bij toehoorders
en gesprekspartners

Onderbouwt en verwoordt eigen


standpunten, doet waar nodig concessies

Onderbouwt en verwoordt eigen


standpunten, in gesprekken en bij publiek
spreken

Learning outcome niveau A

Communiceert zowel mondeling als schriftelijk


helder, effectief en correct Nederlands.

Learning outcome niveau B

Communiceert zowel mondeling (ook in Engels)


als schriftelijk helder, effectief en correct
Nederlands.

Blijft ook in stressvolle en vervelende situaties


beleefd en correct

Onderbouwt en verwoordt eigen standpunten,


doet waar nodig concessies

Learning outcome niveau C

In staat om op adequate wijze te communiceren met


individuen, groepen en in het openbaar.

SGM17: Reflecteren en leren.

Sporthart;

SLB 1.1 en 1.2;

Fit For Life;

Stage A1;

CMV A1;

SLB 1+ 2;

Stage 1 + 2;

CMV B2;

Commissiewerk Healthcie bij de ACLO.

De gehele studie zijn we al aan het reflecteren en leren, maar ook in het dagelijkse leven ben ik hier onbewust toch wel veel
mee bezig. Bijvoorbeeld, ik heb dit gezegd, hoe komt dit over of ik heb deze keuze gemaakt, is dit wel de goede keuze of
had dit anders gekund? Toch heb ik tijdens slb super veel geleerd van reflecteren en leren. Eerst wist ik niet zo goed hoe dit
moest, maar je doet dit eigenlijk onbewust al. Daarnaast reflecteer je bij elk groepsverslag die je maakt op de ontvangen
feedback van je teamgenoten. Ik vind aan de cijfers gezien dat ik op een goed niveau zit, als het om reflecteren en leren
gaat. Ik geef mezelf dan ook een 8 en vind dat ik op niveau C zit.

5.17 SGM 17 Reflecteren en leren


De SGM-professional is in staat om op adequate wijze op basis van reflectie zichzelf (bij) te sturen.
Succescriteria niveau A

Succescriteria niveau B

Succescriteria niveau C

Rapporteert waar nodig aan de coach

Rapporteert waar nodig uit zichzelf aan


leidinggevende en/of coach

Rapporteert waar nodig uit zichzelf aan de


leidinggevende of coach

Neemt de verantwoordelijkheid voor het


eigen functioneren

Werkt binnen de kaders, visie en


doelstellingen van een stageorganisatie

Werkt binnen de kaders, visie en


doelstellingen van een organisatie

Definieert kansen in eigen functioneren


en zoekt naar mogelijkheden om ze te
benutten

Werkt zelfstandig binnen het gestelde


afspraken

Werkt zelfstandig binnen het gestelde


afspraken en kaders

Definieert problemen in het eigen


functioneren en zoekt daar oplossingen

Werkt vanuit een autonome


verantwoordelijkheid

Werkt vanuit een autonome


verantwoordelijkheid

Reflecteert op het eigen handelen en


eigen competenties en kan hierover
communiceren

Definieert kansen en problemen in het eigen


functioneren en zoekt daar oplossingen, durft
te experimenteren

Neemt de verantwoordelijkheid voor het


eigen functioneren

Kan een passend leertraject uitzetten en


een leeromgeving inrichten in het eerste
studiejaar

Neemt op basis van zelfreflectie besluiten,


benut leerervaringen en stelt het eigen
handelen bij

Definieert kansen en problemen in het eigen


functioneren en zoekt daar oplossingen,
durft te experimenteren

Plant eigen studieloopbaan en stuurt


daarmee de beoogde eigen
(beroeps)ontwikkeling aan

Kan een passend leertraject in de stagepraktijk


uitzetten en een leeromgeving inrichten

Reflecteert op het eigen handelen en eigen


competenties en kan hierover
communiceren

Learning outcome niveau A

Is in staat om op adequate wijze op basis van


reflectie zichzelf te sturen.

Plant eigen loopbaan en stuurt de beoogde


eigen

(beroeps)ontwikkeling
aan

Learning outcome niveau B

Is in staat om op adequate wijze op basis van


reflectie en leerervaringen gerichte keuzes voor de
toekomst te maken.

Neemt op basis van zelfreflectie besluiten,


benut leerervaringen en stelt het eigen
handelen bij

Kan een passend leertraject uitzetten en een


leeromgeving inrichten

Plant eigen loopbaan en stuurt de beoogde


eigen

(beroeps)ontwikkeling aan

Zoekt balans tussen studie, werk en stage

Learning outcome niveau C

Is in staat om door middel van zelfreflectie en


leerervaringen een bijdrage te leveren aan zijn
professionele ontwikkeling.

SGM18: Zelfsturing en zelfwerkzaamheid.

Sportevenement;

SLB 1 + 2;

Stage 1 + 2;

POD;

Essay;

CMV B2;

Commissiewerk Healthcie bij de ACLO.

Zelfsturing en zelfwerkzaamheid, daar ben ik super goed in, al zeg ik het zelf. Ik heb erg veel discipline en als ik ergens voor
ga, dan ga ik er ook voor de volle 100% voor. Ik kan mezelf goed aan het werk zetten en houden. Als je naar de vakken
hierboven kijkt, kun je zien dat ik hierop ruim voldoende scoor. Ik geef mezelf voor deze competentie een 9 en vind dan ook
dat ik niveau C heb.

5.18 SGM 18 Zelfsturing en zelfwerkzaamheid


De SGM-professional is in staat om zichzelf als onderneming te zien: investeren in zichzelf, doelen stellen, leren van ervaringen. De professional kan op
doelbewuste, adequate en gemotiveerde wijze zijn professionele competenties en de ontwikkeling daarvan reflectief beschouwen, ontwikkelen en effectiever
maken teneinde blijvend toegerust te zijn voor een succesvolle beroepsuitoefening.
Succescriteria niveau A

Succescriteria niveau B

Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen


functioneren, d.w.z. definieert zelf de
ervaren problemen en kansen, bedenkt
daar interventies bij en rapporteert waar
nodig uit zichzelf aan de
studieloopbaancoach

Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen


functioneren, d.w.z. definieert zelf de
ervaren problemen en kansen, bedenkt daar
interventies bij en rapporteert waar nodig
uit zichzelf aan de studieloopbaancoach en
een externe begeleider (stagebegeleider)

Werkt binnen de kaders, visie en


doelstellingen van de opdracht

Neemt eigen ambities en doelen serieus

Succescriteria niveau C

Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen


functioneren, d.w.z. definieert zelf de ervaren
problemen en kansen, bedenkt daar
interventies bij en rapporteert waar nodig uit
zichzelf aan de
afstudeerbegeleider/leidinggevende/bestuur/o
pdrachtg ever

Werkt binnen de kaders, visie en


doelstellingen van de stageorganisatie

Werkt binnen de kaders, visie en doelstellingen


van de (afstudeer)organisatie

Neemt eigen ambities en doelen serieus en


kan dit vertalen naar keuzes in de studie

Onderzoekt de mogelijkheden in het


beroep (op de arbeidsmarkt)

Plant en stuurt eigen loopbaan op de eigen


(beroeps)ontwikkeling

Legt relaties tussen eigen talent en


toekomst

Neemt eigen ambities en doelen serieus

Legt relaties tussen eigen talent, toekomst


en de studie

Zoekt en benut ondersteuning voor eigen


professionele ontwikkeling

De balans vinden tussen verschillende


studieonderdelen en andere activiteiten

De student heeft een reel beeld van eigen


kunnen ten opzichte van het beroep en is in
staat dit te benoemen

Legt relaties tussen talent en toekomst

Vindt balans in studie, stage en andere


activiteiten

Onderzoekt wat zijn/haar mogelijkheden zijn

op de arbeidsmarkt

Learning outcome niveau A

Learning outcome niveau B

Neemt verantwoordelijkheid voor eigen


functioneren en heeft een begin gemaakt met de
afstemming tussen eigen talent en ambities en de
mogelijkheden in het beroep.

Is in staat om zichzelf als onderneming te zien:


investeren in zichzelf, doelen stellen, leren van
ervaringen.

Is in staat vanuit autonome verantwoordelijkheid,


zonder preventieve controle van een coach,
inhoud te geven aan de stage en zichtbaar te
werken aan persoonlijke groei.

Heeft kennis van de sector, de activiteiten en


kan benodigde disciplines ontwikkelen

Vindt balans tussen werk en priv

Learning outcome niveau C

Is in staat om op doelbewuste, adequate en


gemotiveerde wijze zijn professionele competenties
en de ontwikkeling daarvan reflectief te
beschouwen, te ontwikkelen en effectiever te
maken teneinde toegerust te zijn op een
succesvolle beroepsuitoefening.