Anda di halaman 1dari 1

F ARAHAN KERJA BAGI PENGENDALIAN EFT TERBATAL

LAl,lPlRAt A

Bit. Tindakan fanggungjawat Carta Aliran

1 ferimapenyatabankdaribankmelaluiDTB BANK/ AO

z MuatturunPenyataBank dari DTB AO


<eGFMAS

3 LarikanSM35di GFMASuntukkemaskini AO
LejarBankdan Deposit875538

4 LarikanZF|CM0014untukmenjana AO
LaporanPembatalan EFT
Pembayaran
dan resit(2 salinan)

Tukarkanlaooranke dalamformat Excel AO


dalamakaunsubsidiari
untukdikemaskini
pembatalanEFT

o penolakan
Kenalpasti oleh
disebabkan AO
bankataubukanbank
kesilapan

Jikapenolakan kesilapanbank,
disebabkan
denganArahanKeriaC
Iteruskan AO

8 Uikapenolakandisebabkan bukankesilapan
lbank,kenalpastijenis baucarbayaran
lsamadasecaramanualataueSPKB AO

9 baucarbayaransecaramanual,teruskan
ArahanKerja B AO

10 baucarbayaransecaraeSPKB,teruskan
ArahanKeriaA AO

11 ArahanKerjaA, B dan C dengan


ini akaunsubsidiari AO