Anda di halaman 1dari 19

PPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMI

MATHEMATICS
FORM 3
MODULE 2
PPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMI

POLYGONS II

MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA

MODULE 2: POLYGONS II
Arahan:
1. Modul ini mengandungi tiga puluh enam soalan. Semua soalan adalah dalam
bahasa Inggeris.
2. Modul merangkumi tujuh konstruk yang diuji
K1 - Memahami soalan dalam bahasa Inggeris
K3 - Memahami istilah matematik dalam bahasa Inggeris
K5 - Menguasai konstruk pengetahuan
K6 - Menguasai konstruk kefahaman
K7 Menguasai konstruk kemahiran
K8 Mengungkapkan idea/informasi dalam bahasa Inggeris
K10 Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris
3. Murid hendaklah menulis maklumat diri dalam kertas jawapan objektif
disediakan. Murid juga perlu memastikan maklumat konstruk, nombor soalan
dan jumlah soalan seperti yang dibaca oleh guru di dalam ruangan disediakan
dalam kertas jawapan objektif sebelum ujian.
4. Bagi soalan objektif, anda perlu menandakan jawapan dengan menghitamkan
pilihan jawapan pada pilihan jawapan A , B , C atau D pada kertas jawapan
objektif.
Contoh:
Antara berikut, yang manakah haiwan?
A. Pokok
A

B.
B

Kambing

C.

Kereta

D.

Pen

5. Untuk soalan subjektif, jawapan hendaklah ditulis pada kertas berasingan


yang disediakan oleh guru.
6. Jawab semua soalan.
Modul ini mengandungi 18 halaman bercetak
2

In a regular polygon, all sides are of equal length and all interior angles are of
equal size.
Which of the following is not a regular polygon?
A

In a regular polygon, the number of axes of symmetry is equal to the number of


sides. The diagram shows a regular hexagon.

How many axes of symmetry are there in a regular hexagon?


A
B
C
D

2
4
6
12

Angles that are inside a polygon are known as interior angles. The diagram
shows a decagon.
w
x

y
z
Which of the following is an interior angle ?
A
B
C
D

w
x
y
z

A pentagon has five sides. Which of the following is a pentagon?


A

The number of triangles in a polygon is equal to the number of sides of the


polygon minus two.
How many triangles are there in a 12-sided polygon?
A
B
C
D

6
10
12
14

The diagram shows a quadrilateral.


p
q

s
r
p, q, r and s are called
A
B
C
D

interior angles
exterior angles
complementary angles
supplementary angles

A two dimensional shape that has equal length and equal interior angles is
known as a
A
B
C
D

A line that divides a shape into two identical parts which are the mirror image of
each other is known as
A
B
C
D

cuboid
rhombus
regular polygon
irregular polygon

axis of symmetry
y-axis
x-axis
diagonal

PQRST is a pentagon and RU is a straight line.


P

S
x

x and y are
A
B
C
D

supplementary angles
complementary angles
exterior angles
interior angles

U
y

10

The diagram shows an equilateral triangle PQR.


Q

PQR, QRP and RPQ are called


A
B
C
D

11

reflex angles
interior angles
supplementary angles
complementary angles

Which of the following is a regular polygon?


A

12

The number of triangles that can be formed in a polygon with n sides is


A
B
C
D

13

The sum of exterior angles of a polygon is


A
B
C
D

14

n
n-1
n+2
n-2

180
360
540
720

Which of the following is an interior angle?

15

How many sides are there in a nonagon ?


A
B
C
D

7
8
9
10

16

Which of the following is the correct step to find the sum of the interior angles of
an octagon ?

A
B
C
D

17

180
4 180
5 180
6 180
3

PQRSTU is a regular hexagon.


Q

x
U

The value of x can be determined by


A
B
C
D

360
4
360
6
180
4
180
6

18

19

The sum of interior angles of a heptagon is

7 x 180

6 x 180

5 x 180

4 x 180

In the diagram , EFGHI is a pentagon.


E
p

F
q

r
G

t
I

s
H

Which of the following statements is false ?

p + q = 180

q + t = 180

p=t

s + t = 180

10

20

PQRST is a regular pentagon.


Q
x
P

Which of the following calculation is used to find the value of x ?

A
B
C
D

(5 2) 360
3
(5 2) 360
5

(5 2) 180
3
(5 2) 180
5

11

21

The diagram shows an irregular hexagon.

70
80
65
40
x

35

Find the value of x

22

60

65

70

75

The diagram shows a combination of two regular polygons.


p

Find the value of p.

108

120

132

228

12

23

The diagram shows part of a regular polygon.


150

Find the number of sides of the polygon.

24

10

12

14

In the diagram, RSTUVW is a hexagon.


S
68
R

T
230

100

x U
168
W

Find the value of x.


A
B

120
130

C
D

154
168

13

25

In the diagram EFGHIJ is a polygon.


y

45

135
70
F
x
J

Find the value of x + y.


A
B

200
145

C
D

115
110

All questions from number 26 to number 30 must be answered in words.


26

What is a regular polygon?


Answer:

14

27

Describe how to find the number of sides of a regular polygon if the exterior
angle is x.
Answer :

28

Explain how to draw a regular pentagon.


Answer :

29

Explain how to identify the interior and exterior angles of a polygon.


Answer :

30

Describe the relationship between the number of sides, n of a regular polygon


and the number of triangles that can be formed in the polygon.
Answer :

15

31

Explain how to find the axis of symmetry of the polygon shown below.

Answer :

From Question 32 36, the teacher reads the questions to the students. Students
choose the correct answer.
32

Q
x

36

72

108

144

16

33

30

45

60

120

10

34

17

35

Hexagon

Heptagon

Octagon

Nonagon

( 6 2 ) x 180

( 6 + 2 ) x 180

(62)

180

(6+2)

36

180

END OF QUESTION PAPER

18

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF


Ujian Diagnostik
Nama Pelajar:
Tahun/ Tingkatan :

Mata Pelajaran:

MATEMATIK

Modul:

Nama Sekolah:

GUNAKAN PENSIL 2B ATAU BB SAHAJA.


TENTUKAN TIAP-TIAP TANDA ITU HITAM DAN MEMENUHI KESELURUHAN RUANG.
PADAMKAN HINGGA HABIS MANA-MANA TANDA YANG ANDA UBAH

SILA HITAMKAN JAWAPAN DI BAWAH MENGIKUT HURUF JAWAPAN YANG ANDA PILIH
1

31

46

32

47

33

48

34

49

35

50

36

51

37

1
52

38

53

39

54

10

40

55

11

41

56

12

1
42

57

58

59

60

13

43

14

44

45

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Konstruk

No. Soalan

Jumlah
Soalan

K1

1-5

K3

6-10

K5

11-15

K6

16-20

K7

21-25

K8

26-31

32-36

K10
K10

8
9
10

19

Bilangan Soalan
Gagal Dijawab

Kegunaan Guru