Anda di halaman 1dari 3

-Ç-C-¢√®Ωç 5 -à-v°œ-™¸ 2009 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

T. Venkateswara Rao, Repalle b) I did not need to go to Chennai to meet


®√vA Ç©-Ææu-¢Á’iûË –
Q. 1. Do, make © ´’üµ¿u ûËú≈†’ him. He happened to be here when I
Ééπ\úø Å®·†
wanted to see him =
ûÁ©’-°æçúÕ. îÁØÁj oéÀ ¢Á∞«x-Lq† Å´- °æéπ~ç™ ÅE condi-
A. Do , make ûËú≈: Ææ®Ωç ™‰éπ-§Ú-®·çC. ؈-ûª-úÕE éπ©-¢√-©-†’-èπ◊-†o- tion †’ ûÁ©’-°æ¤-ûÓçC
Do Åçõ‰ ´·êuçí¬ àü¿-®·Ø√ °æ¤púø’ Åûª-úÕ-éπ\úË ÖØ√oúø’. 鬕öÀd ÉC condi-
°æE-îË-ߪ’úøç. c) You ought not do such things = Å™«çöÀ tional clause.
e.g: Have nothing to do = ë«Sí¬ Öçúøôç, àç °æ†’©’ îËߪ’úøç ÆæJé¬ü¿’/ FA-é¬ü¿’ (Present Rule: No future
°æE-™‰éπ. Tense) tense in condi-
do a job = °æE/ ÖüÓuí∫ç îËߪ’úøç. You ought not to have done it = a) No sooner did he come/ had he come here,
†’´y-™«çöÀ tional clause - conditional clause future
Than he met the officer
™
do cooking, cleaning etc (Ç °æ†’©’ îËߪ’úøç). (Past).
°æE îËÆæ’ç-ú≈-LqçC é¬ü¿’. tense, will, shall
Åçõ‰, ™«çöÀN ®√´¤.
make = ´·êuçí¬ ûªßª÷-®Ω’-îË-ߪ’úøç. Make (Did he come = He came)
K. Aravind, Kandukur
Cement (Æœ¢Á’çö¸ éπç°-F©’)/ make chap- J. Mahesh, Penta (Srikakulam) b) Never does he lie = He never lies (lies =
Q. @®Ó ö«©-È®Ø˛q Åçõ‰ àN’öÀ?
athis (ûªßª÷-®Ω’-îË-ߪ’úøç)/ Make clear (Ææp≠ædç Q. I am a boy, aren't I? question does lie)
A.
-Å-†o-¢√é¬u-EéÀ
c) Rarely did he meet her = He rarely meet her
îËߪ’úøç)/ Make a noise (do noise ņç- áçûª-´÷vûªç Æ棜«ç-îª-éπ-§Ú-´úøç, îªö«d© Ö©xç-°∂æ’††’/ tag I am a boy, amn't I?
- äéπ-îÓ-ô Å-E -´’®Ó
éπü∆?)/ make a decision (E®Ωgߪ’ç îËߪ’úøç/ I am a boy, aren't I? (met = did meet)
*†o-*†o ûª°æ¤pLo èπÿú≈. -îÓ-ô -Å-E -Öç-C.È®ç-úÕç-öÀ-™
BÆæ’-éÓ-´úøç) e.g: There is zero tolerance in some of the -à-C éπÈ®èπ◊d ? - Q. Rather, rather than °æü∆© ¢√úøéπç ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.
Q. Let we go ņ-´î√a? Let us go èπ◊ Let we go gulf countries =
A. Am á°æ¤púø’ question tag ™ ´*aØ√ Aren't I? A. Rather -
í∫™¸p¥ ü˨»-©™ îªö«d© Ö©xç- ´’†èπ◊ †îªaE N≠æ-ߪ’ç é¬Ææh áèπ◊\-´-í¬ØË
èπ◊ ûËú≈ àN’öÀ? °∂æ’††’ à´÷-vûª´‚ Æ棜«ç-Ω’ – éπJ∏† Péπ~©’ NCµ- Å´¤-ûª’çC. 鬕öÀd I am a boy, aren't I? Å-†-úø¢Ë’ Öçü¿E°œÊÆh rather Åçö«ç. é¬Ææh ÅØË Å®ΩnçûÓ.
A. Let we go ÆæJ-é¬ü¿’. Let ûª®√yûª me/ us/ him/ ≤ƒh®Ω’ – *†o-*†o ûª°œp-ü∆-©-èπÿ\ú≈. correct. a) The movie is rather dull - Ç ÆœE´÷ é¬Ææh
her/ it/ them ´≤ƒh®·. I/ we/ he/ she/ they I am young, aren't I?
Janardhanara Rao, Bangalore NÆæ’Íí/ ÅçûËç ¶«í¬-™‰ü¿’.
®√´¤.
Q. I had haven't money because I didn't study
Å®·ûË, 'I am not bad' ÅE stem (Question tag b) The book is rather expensive = Ç °æ¤Ææhéπç
Q. Spoken English èπ◊ Ææç•ç-Cµç* à dictionary Öç-úË senstence ™ statement ¶µ«í∫ç) Öçõ‰, é¬Ææh êK-üÁjçüË.
M.A. in English literature since 2003.
´’ç*C? ´’Rx question tag, 'Am I?' Å-†-úø¢Ë’ correct. c) I am rather tired = ؈’ é¬Ææh ÅL-Æ œ-§Úߪ÷.
A. Spoken English Rather than: Prefer to =

There is zero tolerance in some countries


dictionary ©çô÷ äéπ-ü∆-E-éπçõ‰ ÉçéÓöÀ É≠æd-°æ-
v°æûËu-éπçí¬ ™‰´¤. úøôç.
L.S.N.Murthy, Hyderabad i) I'd rather watch the
match on the TV than go
Q.
to the play ground =
ÅvúøÆˇ îËÊÆ-ô-°æ¤púø’ ´’í∫- véÃú≈-Ææn-
¢√-JéÀ chairman I am not bad, am I?
Åçö«ç. Çúø-¢√-JéÀ chairperson Åçö«ç. LéÀ ¢ÁRx îª÷ÊÆç-ü¿’-éπçõ‰, Éçöx
I am not short, am I? -Ééπ\-úø are I? ņç. öÃO™ îª÷ÊÆç-ü¿’èπ◊ ؈’ É≠æd-°æ-úø-û√†’.
Chairwoman ÅE áçü¿’èπ◊ ņ-èπÿ-úøü¿’?
A. Chairwoman ņ-èπÿ-úø-ü¿E àO’-™‰ü¿’. ņ-´îª’a. -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 544 G. Padmavathi, Vizianagaram
ii) I'd rather die than tell a lie = î√´ØÁjØ√ îª≤ƒh-

ûªÊ°pç-é¬ü¿’. Å®·ûË ¨¡û√-¶«l© ûª®Ω-•úÕ woman í¬F Å•ü¿l¥ç îÁ°æp†’.


Q. †’Ny-°æ¤púø’ Åûª-úÕE éπ©’-Ææ’-éÓ-´úøç ´’ç*C
Åçõ‰ à Æ‘YÈéjØ√, lady Åçõ‰ Ö†oûª ûª®Ω-í∫-AéÀ îÁçC†, 2003™ Ø√ ü¿í∫_®Ω úø•’s©’ ™‰†ç- S.G.Syamsunder, Metpalli
Åûªúø’ ®√@-Ø√´÷ îËߪ’-¶-ûª’-Ø√oúø’. Ñ
íı®Ω-´-F-ߪ·-®√-™„j† Æ‘Y ÅØË ¶µ«´ç Ö†oç-ü¿’† î√™«- ü¿’† áç.á. ÉçTx≠ˇ îªü¿-´-™‰-éπ-§Ú- ¢√é¬uEo ÉçTx-≠ˇ™ You had better to meet Q. 1. The C.M. will arrive Nellore.
´’çC Chairwoman •ü¿’©’ Chairperson him now, He is about to resign ÅE 2. The C.M. arrives Nellore.
M.SURESAN
ߪ÷†’. °j ÉçTx≠ˇ ¢√é¬u-EéÀ
áèπ◊\-´í¬ ¢√úø-û√®Ω’. ûÁ©’í∫’ Å®Ωnç éπÈ®-ÍédØ√? ®√¨»®Ω’. Ñ ¢√éπuç ûªéπ~ù ´®Ωh-´÷-Ø√Eo Ææ÷*- 3. The C.M. is arriving Nellore.
Q. õ„j¢˛’ ûÁ©’-°æ¤-ûª’-†o-°æ¤púø’ 4 a.m. ÅØ√™« ™‰ü∆ A. I haven't had enough money since 2003, so Ææ’hçC. O’®Ω’ had better ¢√ú≈®Ω’. Had í∫Aç- 4. The C.M. is going to arrive Nellore.
4 A.M. ÅØ√™«? I didn't study M.A. English Literature - ÉD *† N≠æ-ߪ÷-©†’ Ææ÷*-Ææ’hçC éπü∆. °j ¢√éπuç
A. a.m. (®√vA 12 †’ç* °æí∫©’ 12 ´®Ωèπ◊) British. 5. The C.M. is about to arrive Nellore.
sentence
ÆæÈ®j† O’ ¶µ«¢√-EéÀ. ᙫ éπÈ®èπ◊d Å´¤-ûª’çC?
A.M. - American. Å®·ûË A.M. •ü¿’©’ AM ÅE- Q. How are you ´C†? ´C-††’ ÉçTx-≠ˇ™  A. You had better meet him now (you had bet
°j ¢√é¬u©Fo ¶µºN-≠æu-ûª’h†’ ûÁ©’-°æ¤-û√®·. ¢√öÀ ´’üµ¿u
ter to meet him now
èπÿú≈ ®√ßÁ·îª’a. à´’ç-ö«®Ω’? é¬ü¿’). ûËú≈, v°æûËu-éπûª©†’ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.
A. 1. The CM will arrive in Nellore - ÉC indefi-
B. Srinivasa Rao, Visakhapatnam A. ´C† = sister-in-law He is about to resign - Ééπ\úø had better, nite future- Åçûª éπ*aûªçé¬E future action
Q. I will have been studying an MLISC since future past †’ é¬ü¿’ – had
Q. 'On' 'to' Ñ È®çúø’ prepositions †’ ¢Áçô, †’ Ææ÷*-Ææ’hçüË é¬F, †’ ûÁ©’-ûª’çC.
¢ÁçôØË á™«çöÀ Ææçü¿-®√s¥™x Ö°æ-ßÁ÷-Tç-îª-´îª’a? 2007. Future perfect continuous since ™ ÅE Ö†o-°æp-öÀéÃ. àç îËÊÆh ¶«í∫’ç-ô’çC ÅE-í¬F,
2. The CM arrives in Nellore - ÉC
A. on to - on + infinitive form ™ áèπ◊\´ ¢√úøû√ç.
àç îËߪ÷L/ àç îËߪ÷-Lq† Å´-Ææ®Ωç ÖçC ÅE-
®√ü∆? Newspaper head lines ©™ ´÷vûª¢Ë’ ¢√úø-
e.g: He went on to describe something = A. I will have been studying MA English since
í¬F îÁÊ°pç-ü¿’èπ◊ had better ¢√úøû√ç. ÉC ¶µ«≠æ™
¢√úø’-éπèπ◊ (usage) èπ◊ Ææç•ç-Cµç-*† N≠æߪ’ç. û√®Ω’ – ÉC ü∆ü∆°æ¤ á°æ¤púø÷ immediate past
2009, correct action, Åçõ‰ É°æ¤púË ïJ-T-§Ú-®·† past †’ ûÁL-
ÉçÍéüÓ îËÆœç-ûª-®√yûª, ü∆Eo ´Jgç-îªúøç ¢Á·ü¿-©’- Ñ ¢√éπuç 鬴a é¬F Åçûª- 鬕öÀd tenses rules Ééπ\úø ´Jhç-¤.
°-ö«dúø’. ¢√-úø’-éπ™ ™‰ü¿’.
Q. ¢√é¬uEo never, rarely, often, no sooner, hard-
Ê°ç-ü¿’èπ◊ journalism (Newspapers) ™ØË
She went on to sing, after making the Q. As soon as, no sooner than, as long as etc., ¢√úø-û√®Ω’. Å®·ûË, The CM arrives tomor-
ly ™«çöÀ ´÷ô-©ûÓ v§ƒ®Ωç-Gµç-*-†-°æ¤púø’ ™‰ü∆
speech = Ö°æ-Ø√uÆæç ûª®√yûª §ƒúøôç ¢Á·ü¿-©’- OöÀE N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. row/ day after tomorrow/ coming wednes-
É™«çöÀ ´÷ô©’ ´*a-†-°æ¤púø’ inversions ´≤ƒh- day time future
°-öÀdçC. A. As soon as = No sooner than = ¢Á†’-¢Áç-ôØË ÅE ûÁ©’-°æ-í∫-L-TûË ÅC ™ éπ*a-
First to Kolkata and then on to Guahati = As long as = äéπ N≠æߪ’ç ï®Ω’-í∫’-ûª’-†oç-ûª-ÊÆ°æ‹/
ߪ’E ûÁL-§ƒ®Ω’. Öü∆: ûªçí¬ ï®Ω’-í∫’-ûª’ç-ü¿E ņ’-èπ◊ØË N≠æ-ߪ÷-EéÀ
¢Á·ü¿ô éÓ™¸-éπ-û√èπ◊, Ç ûª®√yûª íı£æ«-AéÀ. I rarely meet him ¢√úøû√ç.
ïJ-T-†ç-ûª-ÊÆ°æ‹. - Rarely do I meet him. 3. ...is arriving in Nellore= ØÁ©÷x-®Ω’èπ◊ îË®Ω’-ûª’-
K. Chandu, Sirisilla a) As long as you stay here you can use my
As soon as I come in Ø√o®Ω’/ îË®Ω-¶-ûª’-Ø√o®Ω’– É°æ¤púø’ ï®Ω’-í∫’-ûª’†o/
Q. Soon after, immediately after, at once car = car
†’Ny-éπ\-úø’-†oç-ûª-ÊÆ°æ‹ Ø√ ¢√úø’-éÓ-
©†’ - No sooner do I come in. ¢ÁçôØË ï®Ω-í∫-¶ßË’ N≠æߪ’ç.
àßË’ Å®√n-©ûÓ, à Nüµ¿çí¬ ¢√úø-û√®Ó N´-Jç-îª- ´îª’a. 4. The CM is going to arrive = ´îËaÆæ’hØ√o®Ω’–
I can never understand him
í∫-©®Ω’. b) As long as he was there we couldn't do
anything = - Never can I understand him. éπ*aûªçí¬ ï®Ω-í∫-¶-ûª’†o N≠æߪ’ç.
A. Soon after = äéπ °æ†-®·† éÌCl-ÊÆ-°æ-öxØË. -Å-ûª-úøéπ\-úø’-†oç-ûª-ÊÆ°æ‹ ´’†¢Ë’ç
Inversion Åçõ‰ àN’öÀ? Inversion ™ Ææ÷*ç- 5. ...is about to arrive = ... ü∆ü∆°æ¤ ´îËa-¨»®Ω’ –
Soon after he arrived here, he went to see îËߪ’-™‰-éπ-§Úߪ÷ç.
his friend = *† ¢√é¬u©’ Affirmative, Interrogative sen- ´îËa-Ææ’h-Ø√o®Ω’ – Ééπ éÌCl éπ~ù«™x ïJÍí N≠æߪ’ç.
N. Pentaiah, Aliabad
Ééπ\-úÕéÀ îËJ† é¬ÊÆq°æ-öxØË ûª† ÊÆo£œ«-
ûª’úÕo éπ©-´-ú≈-EéÀ ¢Á∞«xúø’. tences ™ àN Å´¤-û√®·? Inversion ™ Gowri Naidu, Anakapally
Immediately after = ¢Á†’-¢Áç-ôØË/ ûªéπ~-ù¢Ë’ Q.
Q. Gowri has been playing cricket since 7.00
éÀç-C ¢√é¬u™x äéπö ¢√éπuç ÆæÈ®j-†C ÅE ûÁL- Ê°®Ì\†o ¢√é¬u-©èπ◊ ûÁ©’-í∫’™ Å®√n©’ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.
Immediately after buying the car, he went to §ƒ®Ω’. ¶µºN-≠æu-ûª’hèπ◊ am •ü¿’©’ will ¢√ú≈L éπü∆. A. Inversion Åçõ‰ 'ûª©-éÀç-ü¿’©’— ÅE Å®Ωnç. state- am.
temple = car é̆o ¢ÁçôØË/ ûªéπ~-ù¢Ë’ í∫’úÕ-Èé-∞«xúø’. ü¿ßª’-îËÆœ N´-Jç-îª- í∫-©®Ω’ ment (Assertive sentence) ™, subject Gowri has been playing cricket from 7.00
At once = immediately = ¢Á†’-¢Áç-ôØË. 1. Don't worry if I am late tonight. ´·çü¿’, ûª®√yûª verb (sub+vb) ´≤ƒh®·. am.
I gave him the money, at once he left = - 2. Don't worry when I am late tonight. Å®·ûË statement †’ ´’†ç, No sooner... °j È®çúø’ ¢√é¬u© ´’üµ¿u ûËú≈ àN’öÀ?From,
I gave
Å-ûªúÕéÀ úøGs-î√a†’ ¢ÁçôØË ¢ÁRx-§Ú-ߪ÷úø’ = 3. Don't worry when I will be late tonight. than, rarely, never ™«çöÀ adverbs ûÓ v§ƒ®Ωç- since tenses
©†’ àßË’ ™ Ö°æ-ßÁ÷-T≤ƒh®Ó
him the money and he left immediately. 4. Don't worry if I will be late tonight. Gµç-*†°æ¤púø’, statement (Assertive sentence) ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.
Q. Dare, need, ought past forms ™ ÖçúË, subject + verb order ûª©-éÀç-ü¿’™„j, verb A. Has been playing / Has played ™«çöÀ pre-
A. If I am late tonight conditional clause
©èπ◊ ÅØËC
ÖØ√oߪ÷? Öçõ‰ Å¢Ëçö ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. OöÀ + subject í¬ ´Ææ’hçC. Å®·ûË, Ééπ\úø verb †’ sent perfect continuous / present perfect
Å´¤-ûª’çC.
Ö°æ-ßÁ÷-í¬-©†’ èπÿú≈ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. äéπ\ verb í¬ é¬èπ◊çú≈, ü∆E Helping/ Auxiliary tense ™ Ö†o verbs ûÓ 'since'
´÷vûª¢Ë’
clause - a group of words with a verb
A. ÖØ√o®·. e.g: a) He did not dare to face her verb, Main verb í¬ Núø-DÆœ ¢√öÀ-´’-üµ¿u™ sub- ¢√úøû√ç,from ¢√úøç. Åçõ‰ í∫ûªç(past)
™ äéπ
= Ç¢Á’ áü¿’-ô-•úË üµÁj®Ωuç -Å-ûªúÕ-éÀ-™‰-éπ-§Ú-®·çC. conditional clause - A clause expressing a since
ject Öçû√ç. Æ洒ߪ’ç †’ç* ÅØËç-ü¿’èπ◊ -´÷vûª¢Ë’é¬F
(Éûª®Ω tenses ™ èπÿú≈ É™« ¢√úø-´îª’a) condition = clause -
äéπ ≠æ®Ω-ûª’†’ ûÁLÊ° ؈’ from ¢√úøç.
Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm
-Ç-C-¢√®Ωç 12 -à-v°œ-™¸ 2009 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

 Jaypee Rao, Tirupati.


A. From the table = table ü¿í∫_®Ω †’ç*. syllable é¬í∫-L-TçC.
Q. 'Admissions are open'
From on the table = table
ÉC à O’ü¿-†’ç*. é¬F, ÅüË °æü¿ç™
tense? Simple present Å®·ûË, mple syllable 鬙‰-
Shall we call it a day? = É¢√-RdéÀ Ééπ ´·Tç--
sub + verb + ing + obj pattern éπ-§Ú-®·çC éπü∆?
v°æ鬮Ωç ™‰ü¿’ éπü∆? áçü¿’-´©x? ü∆´÷?/ ÇÊ°ü∆l-´÷?
DEéÀ àüÁjØ√ ®Ω£æ«Ææu
A. Ééπ\úø open (ï®Ω’-í∫’-ûª’†o/ ûÁ®Ω-*  Tenali Parvathalu, Nagar Kurnool. Ææ÷vûªç Öçü∆? ûÁ©’-
Ö-†o) adjective, verb é¬ü¿’. Q. àüÁjØ√ Ææ´÷-¢Ë-¨¡ç™ Éü¿l-J-éπçõ‰ áèπ◊\-´-´’çC Ö†o- °æ-í∫-©®Ω’.
鬕öÀd tense v°æÆæ-éÀh-™‰ü¿’. °æ¤púø’ ¢√JE wish îËߪ÷-©-†’-èπ◊çõ‰ 'Good morn- A. O’®Ω’ É*a† °æü∆™x
They open shop at 9 every morning Ééπ\úø *ôd-*-´®Ω ‘e’ Ö†o §Ò©’x- A. If you had not saved me, I would have been
ing sirs' ÅØ√™«?™‰ü∆ 'sir' ÅØ√™«?
open (ûÁ®Ω-´-úøç ÅØË Å®ΩnçûÓ) verb Å´¤-ûª’çC, ®√-´-úøç, English ¢√∞¡Ÿ} ¢√∞¡} ¶µ«≠憒 Öîªa-JçîË killed (correct) correct, If you...., I
– ÉD
A. Good Morning Sirs ÅØË ÅØ√L. would have died
Tense - simple present. Å™«Íí He opens Å©-¢√-ô’†’ •öÀd ´*açC. English ™ Åîªaç ņ-úøç èπÿú≈ éπ®ΩÍéd.
shop ™ opens, simple present. Simple pre-  P. Rambabu, Kadapa. English ´÷ô-©ûÓ §ƒô’ Latin, French ™«çöÀ I would have been killed = îªç°æ-•-úË-¢√úËo.
sent ™ +ing form ®√ü¿’ éπü∆? Å™« ´îËaC con- ¶µ«≠æ-™xç* ´*a†-N î√™« ÖØ√o®·. English ¢√∞¡} I would have died=
Q. Ççí∫x C†-°æ-vA-éπ™ éπ∞¡xèπ◊ Ææç•ç-Cµç-*† äéπ adver- îªE-§Ú-ßË’-¢√úËo.
tinuous tenses ™ØË éπü∆? tisment ™ äéπ Å´÷t®· É™« Åçô’çC.. Å©-¢√ô’ ´÷ô-™E ¢Á·ü¿öÀ syllable †’ áèπ◊\-´í¬  K. Subba Rao, Dornakal
 N. ®√üµ∆-éπ%≠æg, àô’- πÿ®Ω’. 'I never realised I had got used to seeing an
ØÌéÀ\ °æ©-éπ-úøç. Åçü¿’-´©x ´÷ô *´J ¨¡•lç, •©- Q. 1. '؈’ ¶µºN-≠æu-ûª’h™ Åûª-úÕéÀ úø•’s©’ -É-¢√y-Lq
unclear world. No more compromising on
£‘«-†-°æúÕ, §Ò©’xí¬ ´÷J-§Ú-ûª’çC. Öü∆-£æ«-®Ω-ùèπ◊
Q. O’®Ω’ -îÁ°œp-† éÌEo ¢√é¬u©Â°j Ææç-üË£æ…-©’-Ø√-o®·.
Öçô’çC— Ñ ¢√é¬uEo Ççí∫xç™ ᙫ ®√ߪ÷L?
April †’ Old English ™ Aprille- àv°œ© ÅØË- 2. '؈’ •ßª’-ôèπ◊ ¢Á∞«l-´’-†’-èπ◊ç-ô’-Ø√o†’— DEéÀ 'I
clear vision now'.
-N-´-Jç-îªí∫-©®Ω’. Ñ ¢√é¬u-©èπ◊ Å®√nEo N´-Jç-îª- ¢√∞¡Ÿx. Å®·ûË 'àv°œ©—™E '-à— (First syllable) †’ would like to go' ņ-´î√a?
1. Leela told me yesterday she had bought í∫-©®Ω’. áèπ◊\-´- ØÌéÀ\ °æ©-éπ-úøçûÓ ÅC April (àv°œ™¸) Å®·-
A. ÅÆæp-≠dç
some sarees... æ í¬ v°æ°æç-î√Eo îª÷Ææ÷h, Åü¿çûËØË¢Á÷-†E 3. äé𠧃vûª-™E F∞¡x†’ ´’®Ó §ƒvûª™ -§Ú-ߪ÷-©-E
§Ú-®·çC. ûÁ©’-í∫’™ èπÿú≈ îª÷úøçúÕ. Ê°ô ÅE *´- Ççí∫xç™ ᙫ îÁ§ƒpL?
2. She told me the day before she had given ü∆E-éπ-©-¢√-ô’-°æ-úÕ-§Ú-ߪ÷-††o N≠æߪ’ç ؈’ ví∫£œ«ç-îª- ®Ω -´îËa Ææn™«-©- Ê°-®Ωx†’, Ê°ô ÅE é¬èπ◊çú≈, Ê°ö¸ 4. Spoken English ¶«í¬ ®√¢√-©çõ‰ O’ ¢√u≤ƒ©’
away most of them. ™‰ü¿’. Ææp≠æd-¢Á’i† îª÷°æ¤-é¬-¢√-©ØË N≠æ-ߪ’ç™ ®√@-°æúË Åçô’çö«ç (eg: Ameerpet, Amberpet, perfect í¬ îªC-NûË ÆæJ-§Ú-ûª’çü∆?
3. Prasanth told me that you had bought a v°æÆæ-Íéh-™‰ü¿’. Governorpet, etc). O’®Ω’ îª÷°œç-*† °æü¿ç A. 1) I will have to pay him
bike 2) I am thinking of going

I make cof fee ever y mor ning


¢Á·ü¿öÀ È®çúø’ ¢√é¬u©÷ out.
past perfect ™ I would like to go = ¢Á∞¡}-
îÁ§ƒp®Ω’. é¬F, Å-N indi- ú≈-EéÀ É≠æd°æúø’-ûª’-Ø√o†’.
rect speech ™ èπÿú≈ É≠æd-°æ-úËç-ü¿’èπ◊, ¢Á∞«}-©E ņ’-èπ◊-
Ö†oõ‰x éπü∆? that ØËç-ü¿’èπ◊ ûËú≈ ÖçC éπü∆. É≠æd-
áçü¿’èπ◊ ¢√úø-™‰ü¿’? ´‚úÓ- °æ-úøfçûª ´÷vû√† ¢Á∞«x-©E ņ’-éÓ-
¢√éπuç past perfect ™ØË îÁ°æp-´îª’a éπü∆? that - N≠æ-ߪ’ç™ ïJ-Tç-ü¿üË. Öî√a-®Ωù ´÷JçC,
spelling
†-éπ\-Í®xü¿’ éπü∆. É≠æd°æ-úø-èπ◊çú≈ èπÿú≈ ¢Á∞«x-©E ņ’-éÓ-
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 545
áç-ü¿’èπ◊ -¢√-ú≈®Ω’? àßË’ Ææçü¿-®√s¥™x ¢√ú≈-L? Å™«Íí ÖçúÕ-§Ú-®·çC. ´îª’a. Åçü¿’-éπE È®çúø÷ ¢ËÍ®y®Ω’.
Temple O’®Ω-†’-èπ◊ç-ô’-†oô’x, äÍé syllable Ö†o-
A. É™«çöÀ sentences ™ that ¢√úÕØ√ äéπõ‰, 3) Pour the water in that vessel (§ƒvûª) into
¢√úø-éπ-§Ú-®·Ø√ äéπõ‰. Spoken English ™ ´÷ô é¬ü¿’. Temple ™ È®çúø’ syllables this vessel.
 P. Trimurthulu, ÖØ√o®·. 1) Tem 2) Ple. Syllable †’ spelling
Å®·ûË, that ü∆ü∆°æ¤ ¢√úøç. Bhimavaram. •öÀd é¬èπ◊çú≈ pronunciation †’ •öÀd E®Ωg- 4) ´÷ö«x-úø-í∫-©-®ΩØË †´’t-éπç-ûÓØË ÉN v°æ-J-Ææ’hØ√oç.
 Y. Raju, Kotapadu, Vizag Q. 1. Letters ®√ÊÆ-ô-°æ¤púø’ Ææç¶-üµ¿- ®·≤ƒhç. DEéÀûÓúø’ O’®Ω’ èπÿú≈ ûª®Ωîª÷ ´÷ö«x-úø’-ûª÷
'Respected sir' M.SURESAN practice îËߪ’-úøç Å´-Ææ®Ωç.
Q. As if - As though © ´’üµ¿u ûËú≈ àN’öÀ? àßË’ †™ ÅE eg: Choose- äÍé syllable. A syllable is an
Ææçü¿-®√s¥™x Ö°æ-ßÁ÷-T≤ƒhç? Lest E -á-™« -¢√-úø-û√ç? ®√ߪ’-èπÿ-úø-ü∆? independent unit of sound. Spelling èπÿ, syl-  B. Vinod Kumar, Korutla
A. As if = As though = Å®·-†ô’x, é¬F é¬ü¿’ 2. Ø√èπ◊ v¨¡ü¿l¥ ÖçC ņ-ú≈-EéÀ I am interested lable èπÿ Ææç•ç-üµ¿ç-™‰ü¿’. äéπ -´÷-ô™ áEo ¨¡¶«l- Q. 1. Punch line, by line, Tag line ÅØË ´÷ô-©èπ◊
a) He speaks as if/ as though he were clever
ÅØ√o®Ω’. ÉC passive voice ™ ÖçC éπü∆? I ©’çõ‰, ÅEo syllables Ö†oô’x. English ™ ûÁ©’-í∫’™ Å®√n-™‰-N’öÀ?
interested éÀ I am interested éÀ Å®Ωnç™ ûËú≈ spellings éπçô÷ v°æûËu-éπ-¢Á’i† Ææ÷vû√©’ ™‰´¤. III Class, IIIrd Class
= ûªØËüÓ Â°ü¿l ûÁL-¢Áj-†-¢√-úÕ™« (é¬F é¬ü¿’) 2. ©™ àC éπÈ®èπ◊d?
àN’öÀ? I never saw this type of cinema. I never
 K. Nagesh, Nidadavole.
´÷ö«x-úø-û√-úø’. 3.
A. 1. Sir ņ--úø-ç-™  鬢√--Lq-†çûª respect -ÖçC, see this type of cinema.
b) She behaves as if/ as though she knew Ñ È®çúø’ ¢√é¬u™x
Åçü¿’-éπE respected sir ņ-úøç ņ-´-Ææ®Ωç, Q. 1. Make, made Ñ È®çúø’ °æü∆-©†’ àßË’ Ææçü¿-
everything = ûª†Íé Åçû√ ûÁL-Æœ-†ô’x (àO’ àC éπÈ®èπ◊d?
ûÁ-L-ߪ’†-°æp-öÀéÃ) v°æ´-Jh-Ææ’hç-ü∆-¢Á’. ÆæÈ®j† English èπÿú≈ é¬ü¿’. ®√s¥™x ᙫ Ö°æ-ßÁ÷-T-≤ƒh®Ω’? 4. ؈’ äéπ °æ¤Ææh-éπç™ ü¿Ææ®√ ÂÆpLxç-í˚†’
Ééπ\úø í∫´’-Eç-î√-LqçC. As if/ as though ûª®√yûª, 2. I am interested ™ interested ÅØËC past 2. 'Concern' Åçõ‰ Å®Ωnç àN’öÀ? DEo á°æ¤púø’ Dussehra í¬ îªC-¢√†’. ü¿Ææ®√ ÂÆpLxç-í˚†’ áEo
participle Å®·-†-°æp-öÀéà ü∆Eo ´’†ç passive
was/ were, past tense forms ®√´-úøç, were-
ᙫ Ö°æ-ßÁ÷-T-≤ƒh®Ω’? ®Ωé¬-©’í¬ ®√ߪ’-´îª’a?
British, was- American
í¬ BÆæ’éÓ-´ú≈-EéÀ 鬮Ω-ùç– Ééπ\úø interested A. Make- Present Tense véπ´ ’ç ûª°æp-èπ◊çú≈ A. 1) a) Punch line = äéπ joke ™ é¬E, éπü∑¿™  é¬F,
Lest = (so that... not
Åçõ‰ v¨¡ü¿l¥ Ö†o ÅE Å®Ωnç. Ç Å®ΩnçûÓ adjec- (Regular) í¬ ïJÍí °æ†’-©èπ◊ -¢√-úø-û√ç. éé-éπçí¬, ´·çü¿’- ï-J-T† N≠æ-ߪ÷© ü∆y®√
tive í¬ ¢√-úø-û√ç. (I am interested = ؈’ v¨¡ü¿l¥
Å™« é¬èπ◊çú≈ ÖçúËç-ü¿’èπ◊
I make coffee every morning. ûÁ©’-Ææ’-éÓ-™‰E, Åûªuçûª £æ…Ææu-éπ-®Ω-¢Á’i† (joke
ÅØË Å®ΩnçûÓ) Ö†o-¢√-úÕoí¬ ÖØ√o†’) - I am tall ™ tall ™«. ؈’ v°æA-®ÓW (Regular) coffee ûªßª÷-®Ω’-îË-≤ƒh†’.
Start early lest you (should) miss the train =
Å®·ûË), Ö†o-ô’dçúÕ AJÍí ´’©’-°æ¤†’ (éπü∑¿-©-
(ÅD adjective) ÅüË, he, she, it Å®·ûË makes Åçö«ç.
Train
®·ûË) ûÁ-LÊ° *´J ¢√éπuç/- °æçéÀh.
I interested = ؈’ v¨¡ü¿l¥-éπ-©’-í∫-ñ‰-¨»†’.
ûª°œp-§Ú-èπ◊çú≈ ÖçúËç-ü¿’èπ◊ ûªy®Ωí¬ •ßª’-™‰l®Ω’ =
Start early so that you may not miss the train. She makes coffee everyday= Ç¢Á’ v°æA-®ÓW b) By line = Newspapers/ Magazines ™
I interested him in maths = Åûª-úÕéÀ maths ´îËa ¢√u≤ƒ© ®Ωîª-®·-ûª© Ê°®Ω’xçúË Line.
Lest ûª®√yûª á°æ¤púø÷ should 鬰∂‘ ûªßª÷®Ω’îËÆæ’hçC.
´ÊÆh ´Ææ’hçC,
will/ may/ can
™ v¨¡ü¿l¥ éπL-Tç-î√†’. Ééπ\úø interest I Doing c) Tag line - Ø√èπ◊ ûÁLÆœ Ñ ´÷ô-™‰ü¿’.
Made- past tense - í∫ûªç™ ûªßª÷-®Ω’-îË-ߪ’-úøç.
Word.
™‰èπ◊ç-õ‰ ®√éπ-§Ú-´îª’a. é¬F ™«çöÀN 2) I, II, III - Ææçêu-©†’ É™« Roman numerals ™
®√´¤. He made tea for me = Åûª†’ Ø√èπ◊ tea î˨»úø’.
Her action interests me = Ç¢Á’ †ô† Ø√èπ◊ ®√Æœ-†-°æ¤úø’ Ist, IInd, IIIrd ņç. ÉC ¢√úø’éπ.
Concern = 1) ÇçüÓ-∞¡† (worry).
 Srinivas Sangoju, Husnabad. v¨¡ü¿l¥ éπ-©’í∫-ñ‰-Ææ’hçC. (§Ú©açúÕ: 1st, 2nd, 3rd, etc.)
She interested him = It is a matter of concern for me = 3) I never saw this type of movie = Past ™
Q. You have told 'The bus is come' is right. Ç¢Á’ Åûª-E™ v¨¡ü¿l¥
(worry) á°æ¤púø÷ ØËE-™«çöÀ movie îª÷úø-™‰ü¿’.
How can it be sir? In my view the sentence éπ-©’í∫ñ‰-ÆœçC. Ø√éπC ÇçüÓ-∞¡† éπL-TçîË N≠æߪ’ç.
Cinema Åçõ‰ ÆœE-´÷-£æ…©’.
is in passive voice. But all the verbs do not 2) Ææç•ç-Cµç-*†.
 A. Krishna Gitarjuna, Nidadavolu. a) It is something concerning you = The Cinema = *vûª °æJ-v¨¡-´’/ -*-vûª-éπ∞¡.
have passive form. Only transitive verbs
Q. Abide, awake, choose, come, give, hide, ÆœE-´÷™ îª÷°œçîË îª©-†-*vûªç = Movie/ film/
have passive form. 'Come' is intransitive ÅC Fèπ◊ Ææç•ç-Cµç-*† (E†’o í∫÷Ja†) N≠æߪ’ç
make, take, ate picture.
b) How is it your concern? =
É™« ´’È®ØÓo °æü∆™x *´®Ω
verb. How can we change it into passive? FÈéç-ü¿’-éπC?
vowel - 'e' ÖØ√o, §Ò©’x-í¬ØË Öîªa-J-Ææ’h-Ø√o®Ω’. sentence I never saw this
3) A business company = ¢√u§ƒ®Ω ÆæçÆæn
Å®·ûË O’ ™
A. He is come/ They are come are, like He is pen, lend, send, mend, tender ©™ vowel 'e' type of cinema when I was there (Åéπ\úø
gone/ they are gone.. is not uncommon in It is a profitable concern= ™«¶µ«™x †úø’-Ææ’h†o ÆæçÆæn.
´©x 'á— é¬-®ΩçûÓ pe, le, se, me, te, nde Öîªa-J-Ææ’h- better.
؈’†o°æ¤púø’, í∫ûªç™) ņúøç
Spoken English. Here 'is come' is not in Ø√o®Ω’. 4) v§ƒ´·êuç. My main concern is to educate I never see this type of movie = É™«çöÀ
passive. ‘Come’ here is more or less indica- my children = Ø√ °œ©x-©†’ îªC-Nç-îª-úøç Ø√èπ◊
Temple ™ ¢Á·ü¿öÀ, *´J 'e' ©’ °æ†’©’ ¢ËÍ®y-®Ω’í¬ *vûªç ØËØÁ-°æ¤púø÷ îª÷úø†’.
tive of the state in which ‘he’ is. ÖØ√o®·. ¢Á·ü¿öÀ °æü∆™x vowel í¬ ÖØ√o, ú˛, é˙, v§ƒ´·êuç. O’ sentences È®çúø÷ correct, ¢ËÍ®y®Ω’
 D.V. Narayana Rao, Gollapudi.
ñ¸, ¢˛’ ©’í¬ØË ÖØ√o®· ûª°æp Æœ©¶¸x (syllable)  Doni Nagaraju, Kadapalem
Å®√n-©ûÓ. Å®·ûË ¢Á·ü¿öÀ sentence èπ◊ í∫ûªç™
鬙‰ü¿’. È®çúÓ ´®Ω’Ææ °æü∆™x vowel ÅüË e ´©x Q.
à time ™ ÅE éπ*a-ûªçí¬ îÁ°æp-í∫-L-TûË
Q. í∫ûªç™ O’®Ω’ äéπ Ææ´÷-üµ∆-†ç™ take off your ''†’´¤y ††’o ®ΩéÀ~ç* Öçúø-éπ-§ÚûË Øˆ’ §ÚßË’ ¶«í∫’ç-ô’çC.
feet from on the table ÅE Ê°®Ì\-Ø√o®Ω’. Ééπ\úø
Æœ©¶¸x Å®·çC. ´’J É™« ¢ËÍ®y®Ω’ °æ†’©’ îËÆæ’h-†o-
°æ¤púø’ e E °æ‹Jh ≤ƒn®· vowel í¬ °æJ-í∫-ùÀç-îª-´î√a? -¢√-úÕE——. Ñ ¢√é¬uEo Ççí∫xç™ If you had not 4. Dussehra, ÅØËC ´’†ç British §ƒ©-†™
È®çúø’ prepositions Öçú≈™«? Take off your vowel v§ƒüµ∆†uç ™‰†-°æ¤púø’ ´·çü¿’ Öü¿-£æ«-Jç-*†
saved me, I would been killed Å-ØÌî√a? Ö†o-°æ¤púø’ ¢√R}-*a† spelling, Kadapa èπ◊
feet from the table Åçõ‰ ÆæJ-§Ú-ûª’çC éπü∆? I would been killed •ü¿’©’ I would have died Cuddapah ™«. Dasara - ÉC best spelling,
°æü∆™x e ®√ߪ’-éπ-§ÚûË ûª°æ¤pí¬ °æJ-í∫-ùÀç-î√™« ™‰éπ
Shall we call it a day Åçõ‰ àN’öÀ? ÉN ≤ƒdçúø®˝d ÂÆpLxçí˚™«? Temple ™ t 'e' ´©x Å-ØÌî√a? Ñ È®çúÕçöÀ ´’-üµ¿u ûËú≈ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. simplest 鬕öÀd.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm


-Ç-C-¢√®Ωç 19 -à-v°œ-™¸ 2009 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

P. Ramajoga Rao, Visakhapatnam


tail (-DEéÀ ûÓéπ ÖçC) ÅE È®çúø’ Nüµ∆-©’í¬ participle Åçö«ç –
Q. Open the door Let
ÅØË ¢√é¬u-EéÀ ®√ߪ’-´îª’a éπü∆. ᙫ Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-¢√L? ÉC, V 1, V2
the door be opened Verb
A. It's -Å-ØË contraction- †’ Ææç-ü¿®√s¥-Eo -•-öÀd
ÅØËC ´÷C-Jí¬
passive form. Walk fast
It is í¬ It has í¬ -BÆæ’-èπ◊ç-ö«ç.
Å™«Íí é¬ü¿’.
you are requested
It's mine = It is mine. 'He Sung' BÆæ ’-
-Åç-õ‰ äéπ-îÓô
to walk fast ÅØËC passive form
It's gone = It has gone. éÓçúÕ. O’ °æJ-¶µ«-
ÅE îªC-¢√†’. éπÈ®Íéd-Ø√?Å®·ûË open Q. Now it is at winning line Ñ ¢√éπuç™ winning ≠æ™ Ééπ\úø sung
the door èπ◊ èπÿú≈ you are requested to open the ÅØËC V3. He sung
present participle
door ÅE ÅØ√L éπü∆. ü¿ßª’-îËÆ œ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. Q. We can see only few people who are free
ÅØËC é¬ü¿’ éπü∆. ü∆Eo
Åçõ‰ Å®Ωnç àç ®√´úøç
from the cold fever.
A. Walk fast èπ◊ passive form "You are asked/
à´’-Ø√L?
A. Now it is at the winning line - winning
™‰ü¿’ éπü∆. (§Ú©açúÕ– He Sang - sang-V2) Å®Ωnç
requested to walk fast." ÉC O’®Ω-†o--ô’xí¬ àüÓ A. Be free from =
Ééπ\úø àüÁj-Ø√ §Òçü¿-èπ◊çú≈ Öçúøôç.
Present Participle, used as an adjective.
– Åûªúø’ §ƒú≈úø’ ÅE.
Passive Voice éÓÆæç Passive ÅE îÁ°æp-úø¢Ë’. ÉC The Song was sung (was + V3) - É°æ¤púø’ Was
correct P. Mohan, Karimnagar
Grammar äéπ\õ‰ ´·êuç ņ’-èπ◊-ØË-¢√J N°æ-Kûª
Å®·Ø√ O’®Ω’ ü∆-Eo í¬ ¢√úø-í∫-L-T-†-°æ¤púø’,
sung ÅØËC Verb. (ÅûªE îËûª §ƒô §ƒúø-•-úÕçC) Q. Located, situated © ´’üµ¿u ûËú≈ àN’öÀ? OôE
üµÓ®ΩùÀ ´©x ´îËaüË. English ¶«í¬ ´÷ö«x-ú≈fEéÀ, ÅC à éÓ´èπ◊ îÁçC† ´÷ô ÅØËC ņ-´-Ææ®Ωç
Ñ V1 (Verb 1), V2 (Verb 2), V3 (Verb 3) ÅØË àßË’ Ææçü¿-®√s¥™x ¢√ú≈L?
îªéπ\í¬ ®√ߪ’-ú≈-Eéà Grammar äéπ ´÷®Ω_ç éπü∆?
°æü∆©’ ¢√úøôç ´©x V3 E èπÿú≈ Verb ņ’-èπ◊ØË A. Located = situated = àüÁjØ√ -ã v°æüË-¨¡ç™
´÷vûª¢Ë’. ÅçûË-é¬F Grammar is all -Å-†’éÓ-´-úøç Q. He has been there a number of times. DE™
Ææ-´’ç-ïÆæç é¬-ü¿’. Grammar éÌçûª èπÿú≈ ûÁL-ߪ’- a Å´-Ææ®Ωç àN’öÀ? Å´-鬨¡ç ÖçC. Å™«Íí î√™«-´’çC §Ò®Ω-°æ-úø-ûª’ç- Öçúøôç, ü∆ü∆°æ¤ È®çúø÷ äéπõ‰.
few - a few, little - a little °æü∆™x a ´©x
ö«®Ω’. ü∆Eo V3 ņ-èπ◊çú≈ Past participle Golconda is located / situated a few Km off
èπ◊çú≈ English îªéπ\í¬ ´÷ö«xúË¢√∞¡Ÿx î√™«-´’çC ņçõ‰ Ñ confusion àO’ Öçúøü¿’. (؈’ V2
Å®Ωnç™ ´÷®Ω’p Öçô’çü∆? H'bad = Golconda Hyderabad èπ◊ éÌEo éÀ.O’©
ÖØ√o®Ω’. ´’†ç ®√ÊÆ-ô-°æ¤púø’, ´÷ö«x-úË-ô-°æ¤púø’ ÆæJí¬_
A. Number ÅØËC countable singular. 鬕öÀd ü∆E
†’ past participle í¬ îª÷°œç* Öçõ‰ ÅC
´’†- ¶µ«-¢√Lo ûÁL-ߪ’-ñ‰ßª’í∫-L-TûË grammar ü¿÷®Ωç™ ÖçC.
Q. Climate èπ◊ weather èπ◊ ¶µ‰-ü¿ç àN’öÀ?
´·çü¿’ 'a' ®√´-LqçüË. §Ò®Ω§ƒõ„j Öçúø-´îª’a).
Q. Ñ ®ÓV Ê°°æ®˝ îªC-¢√®√? ņ-ú≈-EéÀ Have you
ûÁL-ÆœØ√ ûÁL-ߪ’-éπ-§Ú-®·Ø√ äéπõ‰. Å®·ûË ûÁLߪ’úøç
Few èπ◊, a few èπÿ, little, a little èπ◊ î√™« ûËú≈ A. Ææç´-ûªq®Ωç §Ò-úø-´¤Ø√ äéπ v°æüË-¨¡°æ¤ QûÓ-≠æg-Æ œnA cli-
read today's paper? ÅØ√o®Ω’. Ééπ\úø Ñ ®ÓV
èπÿú≈ ´·êu¢Ë’, §Ò®Ω§ƒô’x îËߪ’-èπ◊çú≈ ÖçúËç-ü¿’èπ◊.
á°æ¤púÓ äéπ-°æ¤púø’ ûª°æp ´’†ç Let the door be ÖçC. Few (countables èπ◊ ´÷vûª¢Ë’ ¢√úøû√ç) mate. äéπ v°æüË-¨¡°æ¤ äéπ-®ÓV QûÓ-≠æg-Æ œnA weather.
opened ÅE ņç. ÅE time ûÁ©’-Ææ’-éπü∆. Did you read today's Q. Come èπ◊ come on èπ◊
î√™«´®Ωèπ◊ "Open the

He has few friends her e


ûËú≈ àN’öÀ?
door" ÅØË Åçö«ç.You A. Come = ®√. come on =
are asked/ requested ®√ ÅE Éçé¬ í∫öÀdí¬îÁ°æpúøç.
to walk fast èπÿú≈ Come on! We don't have
´’†ç î√™« Å®Ω’-ü¿’í¬ much time left = ®√ (í∫öÀdí¬
formal context ™ time
ņúøç), ´’†-Èé-èπ◊\´
Åçö«ç. Å®·ûË ´’† schools, colleges exams paper? ņ-èπÿ-úøü∆? àC ÆæÈ®jçüÓ N´-Jç-îª- ™‰ü¿’.
™ É™«çöÀ sentences ´÷®Ω’\© éÓÆæç ûÁ©’-Ææ’- Q. News èπ◊ singular àC?Miss, Mrs, Mr èπ◊
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 546
í∫-©®Ω’.
éÓ-¢√-LqçüË. É™«çöÀ v°æ¨¡o©’ °æKéπ~™x ÉîËa-¢√-∞¡xèπ◊ A. Today's paper ņo-°æ¤púø’ Ñ®ÓV paper, plural- à-N’-öÀ?
A. News á°æ¤púø÷ singular. ü∆EéÀ plural ™‰ü¿’.
ÅüÓ Ææ®Ωü∆. have you read? =
= Almost none
îªü¿-´úøç Å®·uçü∆?
Nasrin Nigar, Kurnool (ü∆ü∆°æ¤ Miss èπ◊ plural Misses.
negative
™‰†õ‰x– Å®Ωnç ÅE. Ñ ®ÓV, á°æ¤púø’? ÅE éπ*aûªçí¬
Q. I would like to learn English Idioms and Time ûÁ©’°æúøç ™‰ü¿’. 鬕öÀd Have you...? Mrs èπ◊ plural ™‰ü¿’.
usage for my improvement in English. But I
´Ææ’hçC.)
Mr èπ◊ plural messrs (M/s).
M.SURESAN
He has few friends here =
Åçö«ç. (Éçûª-´-®Ωèπÿ Ñ®ÓV ÅØË Å®ΩnçûÓ)
don't know whether to start my learning first §Ú©açúÕ: Did you read the paper this Q. Die èπ◊ ing form ᙫ ®√ߪ÷L?
with Idioms or usage for achieving complete morning?- Ééπ\úø Öü¿ßª’ç ÅE éπ*aûªçí¬
Åûª-E-éÀ-éπ\úø ÊÆo£œ«-ûª’©’ ü∆ü∆°æ¤
A. die - dying
mastery over them. Is it good to learn time ûÁ©’-°æ¤-ûª’Ø√oç. Å®·ûË, Did you read
™‰®Ω’ – ™‰†õ‰x.
A few = à¢Ó éÌEo/ àüÓ éÌçûª-´’çC. Q. Shopping ÅØË °æü¿ç ᙫ ´*açC?
English Idioms first, before starting to learn the paper? †’ °ü¿l ûª°æ¤pí¬ Å†’-éÓ-†-éπ\-Í®xü¿’.
He has a few friends here = A. Shop = ü¿’é¬ùç. To shop = ü¿’é¬-ùç™ é̆úøç
English usage? So please suggest me Ééπ\úøûªúÕéÀ ÅC èπÿú≈ ´÷´‚™‰. shopping.
whether to keep my focus first either on (ûªèπ◊\´ Ææçêu™) éÌçûª-´’çC ÊÆo£œ«-ûª’-©’-Ø√o®Ω’. Q. O’®Ì-éπ-îÓô Åéπ\-úøèπ◊ á°æ¤p-úÁ-∞«x´¤? ņ-ú≈Eo When
=
Idioms or usage. Å™«Íí little èπÿú≈. Little †’ uncountables Q. What is the difference between discovery
did you go there ÅØ√o®Ω’. áü¿’öÀ ´uéÀh äéπ v°æüË-
(™„éπ\ °ôd-EN; milk, sugar, rice ™«çöÀ ¢√öÀ-)ûÓ and invention?
A. Try the following books: ¨»-EéÀ ¢ÁRx ´*a† ûª®√yûË éπü∆ Å™« ņ-í∫©ç.
鬕öÀd Ç ¢√é¬uEo When have you been there A. Discovery = (Colum-
1. A Book of English Idioms: by Mc mordie ¢√úøû√ç. Ö†o N≠æ-ߪ÷Eo îª÷úøôç
Little = ü∆ü∆°æ¤ ™‰ü¿’/ ™‰†õ‰x. bus discovered America), Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-´úøç/
2. Cambridge Book of Idioms (Cambridge ņ-´î√a?
There is little milk in the glass = There is (Newton discovered the law of
A. ¢ÁRx ´*a† ûª®√yûË Å™« Åúø’-í∫’û√ç. Å™« Åúø-í∫úøç
University Press)
ví∫£œ«ç-îªúøç
almost no, milk in the glass = glass gravitation-
(When did you go there?) Å´-ûªL ´uéÀh AJT
Ç ™ ¶µº÷´÷u-éπ-®Ω{ù Æœü∆l¥ç-û√Eo ¢Á·ü¿ô
Knowledge of idioms is important, as impor-
tant as that of usage. But the important
§ƒ©’ ü∆ü∆°æ¤ ™‰´¤ – ™‰†õ‰x. ´*a† ûª®√yûË Å†-í∫©ç éπü∆. Ééπ\úø Have you Å®Ωnç îËÆæ’-èπ◊-Ø√oúø’/ (ví∫£œ«ç-î√úø’).
There is little friendship between the two = been there before? (Åéπ\-úÕéÀ á°æ¤p-úÁjØ√ ¢Á∞¡Ÿ-ûª’- Invention = éÌûªh N≠æ-ߪ÷Eo Ææ%≠œdç-îªúøç, ®Ω÷§Òç-
point is, idioms are a part of usage so there Cç-îªúøç.
is no question of which is important and
¢√Rx-ü¿lJ ´’üµ¿u Åçûª ÊÆo£æ«¢Ë’ç ™‰ü¿’ – ü∆ü∆°æ¤ Ø√o¢√?)– ÉD éπ®ΩÍéd. (Fé¬ v°æü˨¡ç ûÁ©’≤ƒ ÅØË
Å®ΩnçûÓ) 鬕öÀd When did you go there? ņúøç Baird invented television = Television †’
which is not. Perhaps you are confused
™‰†õ‰x.
I had a little milk in the morning = ؈’ èπÿú≈ correct. Baird Ææ%≠œdç-î √úø’/ ®Ω÷§Òç-Cç-î √úø’.
between use and usage. 'Use' is how we
When have you been there? Åéπ\-úÕ-Èé-°æ¤p-úøØ√o Q. Å°æ¤p-úø-°æ¤púø’ ûÁ©’í∫’ C† °ævA-éπ™ x éπE-°œçîË
use a word/ Phrase in a sentence. 'Usage',
Öü¿ßª’ç é¬Ææh (éÌClí¬) §ƒ©’ BÆæ’èπ◊Ø√o.
on the other hand, is, with what meaning, in Q. How about, What about © ´’üµ¿u ûËú≈ àN’öÀ? ¢Á∞¡Ÿ-ûª’-Ø√o¢√? ÅØË Å®ΩnçûÓ correct. èπÿçGçí˚ ÅØË °æü∆-EéÀ spelling àN’öÀ?
A. How about = What about. A. Combing = í¬Lç°æ¤/ áéπ\ú≈ ´ü¿-©-èπ◊çú≈ äéπ
what context and how a certain expression A. Penchalaiah, Rajampet.
is used. For example, 'With a view to' is fol- Q. ¶µï†ç ûªßª÷®˝ (Meals ready) ÅE ®√≤ƒh®Ω’. v°æüË-¨¡ç™ ¢Áü¿-éπúøç (Vô’d™ ü¿’¢Áy† – comb -
Q. éÀçC ¢√é¬u™x Åçúø-®˝-™„jØ˛ îËÆœ† ¢√öÀéÀ Å®Ωnç
lowed always by a noun or an 'ing form and é¬F ¶µï†ç singular éπü∆.Mealsèπ◊ singular Ê°©’, ´’öÀd ™«çöÀ-¢√-öÀE °æô’d-èπ◊-†oô’d).
Penchalaiah, Vathalur
ûÁ©’-°æ¤ûª÷ ¢√é¬uEo N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.
not by the plain infinitive. This is usage. We form meal éπü∆.Meal ready ÅE ®√ߪ’-È®ç-ü¿’èπ◊?
His eyes are sore and running.
get all these by reading a lot. If we practice A. Meals Ready (¶µï†ç ûªßª÷®Ω’)– ÉC äéπ®Ω’ Q. My sone has hurt himself Åçõ‰ ´÷ Ŷ«s®·
A. His eyes are sore and running =
idioms, it is good up to an extent, but our ´÷vûª¢Ë’ AØË ¶µï†ç é¬ü¿’ éπü∆? Åçü¿®Ω÷ AØË ÅûªúÕ éπ∞¡Ÿx ûª†-èπ◊-û√ØË ¶«üµ¿-°æ-úø’-ûª’-Ø√oúø’. ™‰ü∆ ûª†-èπ◊-û√ØË
(sore - etc)
reading will help us to know the proper use ¶µï-Ø√©’ éπü∆? Åçü¿’-éπE Meals Ééπ\úø correct. ´’çôûÓ ¶«üµ¿, ØÌ°œp, F∞¡Ÿx 鬮Ω’- í¬ßª’-°æ-®Ω’a-èπ◊-Ø√oúø’ ÅØË Å®Ωnç ´Ææ’hçC éπü∆. é¬F
(running) sore eye =
of idioms. Q. 'They cut forests' ÅØË ¢√éπuç™ cut V1 (Åçõ‰
ûª’Ø√o®·. ¶«üµ¿í¬ Ö†o äéπîÓô ´÷ Ŷ«s-®·éÀ üÁ•s-ûª-T-LçC ÅE ÖçC.
Running =
simple past). V2 á°æ¤p-úø÷ verb é¬-ü¿’. V2
éπ∞¡Ÿx (éπ∞¡x-éπ-©éπ ´©x) 鬮Ω’-ûª’†o. (Ééπ\úø
Chandu Sivanjaneyulu, Chakrayapalem ÉC éπÈ®-ÍédØ√ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.
Running nose = A. He hurt himself- Ééπ\úø himself O’®Ω-†oô’x
(Guntur Dist) (past participle) -´·ç-ü¿’ be form í¬-F, have, éπ∞¡x-F∞¡Ÿx 鬮Ωúøç). Å™«Íí é¬Í®
Q. Not bad Åçõ‰ very good ÅØ√o®Ω’. ´’J °∂æ®√y- has, had -´-*a-†°æ¤p-úË -verb Å-F -O’®Ω’ í∫-ûªç-™ 
´·èπ◊\. reflexive pronoun. Å®·ûË ´÷´‚©’ ´’†
îÁ-§ƒp®Ω’. -ÅÆæ-©’ V1 - Åç-õ‰ present verb, V2 - e.g: He can't attend school as his eyes are ÆœnA™ Ö†o-¢√-∞Îx-´®Ω÷ ûª´’-†’-û√´· í¬ßª’°æ-®Ω’--
™‰ü¿’/ ã´÷-Cí¬ ÖçC ņ-ú≈-EéÀ à´’-Ø√L? sore =
A. Not so bad. Åç-õ‰ past verb, -V3 Åç-õ‰ past participle éπ-ü∆. éπ∞¡Ÿx ´’çô-©’í¬ F∞¡Ÿx 鬮Ωôç ´©x Åûªúø’ éÓ®Ω’ éπü∆? àüÓ v°æ´÷-ü¿-´-¨»ûª÷h/ Åñ«ví∫ûªh ´©x
Q. will
¶µï†ç î˨»éπ é¬xÆˇèπ◊ ´≤ƒh¢√? ÅE Åúø-í∫-ú≈-EéÀ °j -¢√éπuç-™ V1 é¬-F, V2 é¬-F -´Ææ’hç-C éπ-ü∆. V1 - Ææ÷\™¸èπ◊ ®√™‰ü¿’. ûªT-L† üÁ•s-®·ûË É™« ņúøç english usage.
Q. The President came in the nick of time. Q. A†-ú≈-EéÀ à´·çC?Å-E ÉçTx-≠ˇ™  -á-™« -Å-úøí¬-L?
you come to class after you will have taken
Å®·-ûË -Ç -¢√éπuç -'¢√®Ω’ Å-úø-´¤-©-†’ -†®Ω’èπ◊-û√®Ω’— -
meals. Ñ ¢√éπuç ÆæÈ®j-ç-üËØ√? Å-F. -V2 Å®·-ûË '¢√®Ω’ -Å-úø-´¤-©-†’ -†-JéÀ-¢Ë-¨»®Ω’—. - A. In the nick of the moment = *´-J-éπ~-ùç™ A. Is there anything to eat?
A. é¬ü¿’.Will you come to class after you take
Å-E -Å®Ωnç -´Ææ’hç-C éπ-ü∆. V2 E past participle a) The doctor arrived in the nick of the time Q. Eïç E©-éπúø O’ü¿ ûÁ©’Ææ’hçC ÅØË-ü∆-EéÀ àüÁjØ√
the meal?/ after you have taken the meal?
í¬ -áç-ü¿’èπ◊ -îª÷°œç-î√®Ω’? and saved the patient = Doctor *´-J- proverb Öçõ‰ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.
A. They cut forests - Ééπ\úø 'cut' (subject they A. Truth will out (ÉC will ûª®√yûª be ™‰éπ-§Ú-®·Ø√
ÉN correct. éπ~-ùç™ ´*a, ®ÓTE 鬧ƒ-ú≈úø’.
Q. It's a tail It is a tail It has a
Å®·ûË) V1 (present simple) Å¢Ìya, -V2 b) Don't delay till the nick of the moment = correct)- english saying, Eïç E©-éπúø O’ü¿
(past simple) Å®·Ø√ Å¢Ìya. V3 E past
†’ (ÉC ûÓéπ) /
*´-J-éπ~ùç ´®Ωèπÿ Ç©Ææuç îËߪ’èπ◊. -ûÁ©’-Ææ’hçC ÅØË Å®ΩnçûÓ.
Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm