Anda di halaman 1dari 402

ZASTITAoD DZINA i SEJTANA

rlloYorigirala:
VIKAJETU
EL.IN5AN MIN EL.DZINNIVEEs-SEJTAN
Autor:
vehidAbduss€lam Bali
Prievod:
ElvedinRaiidHuseinbaiia, prot
prißvoda:
Redrktor
Adnanl'1aslia, prot
tucrnija.
HfzjusufSalihBaröia, prot
tekluni koftkural
RefiiaBabiaGasula, prof.
NasvetaDerviibegoviiTurkovii,prot
Tehriika
obnda:
l'lensurFilipoviä
lzdavai:
Udruienjezä promociju
i äfirmacijumladihintelektuälaca<PAMb)
Srrnpaija:
Eman€td.o.oZenica
h irampiju:
Amir Krivokapa
TirüJ00
Pnondaoje,1006..

CIP Kata.logizacj.ja u publikaciji


Nacionalna i univeizi rerska biblioLeka
B o . n e r H e r c e g c v rn e , 5 a . a l e v o

28-42:

BALI, vehid A}ldusselM


zaStita
o.l öejtana i.lUina / veh:id Ab.lusselam
Bal! ; Iprijevo.l Elve.]i. Husernbaijal , - S.ralevo
: PAMr, U.lruzente 2a promoclju i aijtmacilu malih
rnlelektualaca/ 2006. - 420 slr,;24 cm

Prijevo.l .ljela: vlkaletu e1-i.san min el da.inni


eS-iejtan- - Bibli.grafske i drüqe billeSke

rsBN 995E-9166-0-6
L Ba11/ Vchld Ab.lxs.clan vldl BaLi, Vehid

c o B r s S .t s H r- D 1 5 r 1 1 4 4 6
Bali
VehidAbduselam

ZASTITA
oD DzrNAI SEJTANA

Saraievo,2006.
Iaititaoddiinai iejtana prevodioo
Predgovor

U ime AIIoho, Milottiyog, Somilosnog

PRE\|ODIOCA
PREDGOVOR
SvahvalapripadasamoAllahu koji nasje poduöioperu. Neka je
salavati selamna Allahovog Poslanikanajboljeg uöitelja.
Svijetdäinai iejtanasmatrasevaänimdijelom islarnskogvierova-
nja. Od davninasu pisaneknjige u vezis tim wijetom. Medutim, nji-
hov svijetobavijenje velomtajnejer spadaugajb, to jest,dio islamskog
vjerorenjao kojem nam govoreKur'an i Hadis a koji ne moämo vi-
djeti.To trebaimati na umu kadagovorimoili piiemo o tom svijetujer
nasto obavezuje da o njemu govorimosamoono ötoznamoiz Kuiana
i vjerodostojnogSunneta.
Sihir je neodvojiv od däinsko-iejtanskogsvijetai kada s€govori
o tom svijetu nameöes€potrebada segovori i o sihiru jer je on svo-
ievrsnaveza,bolje reöeno,loöa posljedicavezeizmedu na5€gi nji-
hovogsvijeta.
Natavno, sihir je zabranjenouöiti, poduöavatiili traäili od dru-
gih da senjime bave.Medutim, ima onih koji sebeprodaju za neöto
ito malo vrijedi, pa se bavesihirom zbog zavisti ili materijalneko-
risti. Zbog toga, nameöese potreba spoznajeislamskogpogledana
sihir i prezentacijezaötiteod tog zla. Naroöito u vremenu stagnaci-
je ispravnogislamskogznanja i ratirenosti bavljenjasihirom, ito je
posljedicaprvog.
Nakon savjetovanjai pregledanapisaneliterature na ovu temu
izbor je pao na ovu knjigu. Smatram da je izbor ispravanzbog sli-
jededeg:
- knjigaje napisana saisplrvnimvieroväniem
u skJadu zasnovanim
na Kur'anu i Sunnetui
- knjiga obiluje ajerimai uglavnomvjerodostojnimhadisima;
- navedenisu izvori,gotovo,svih hadisai ocjenanjihovevierodo-
stojnosti;

7
oddiinai iejtana
Zaitita prevodioca
Predgovor

- ltnjig:robiluje kornentarimauöenjakapreuzetimiz njihovih


autentiönihdjelaito uliievadodatnopovjerenje u srceöicaoca de ie
r e t e n oi \ p r r \ n o ' F v r . e r r oi e r ' u r
uLerrircir a i p o " r r n i r
i u
i r n , t i ieri
j:rtsitihteksrova;
- u knjizi se navodebrojni praktiönisavjetiito je Posebrxvrijed-
nostovogdjela;
teorije i tezekojima obiluju neke
- knjiga ne sadrii neutemeljene
l(njigenapisanena ovu temLL!
- knjigatemeljitoobradujetenu tako da öitirocuniie potrebradru-
galiteraturau vezis ovim. Autor je utroiio mnogood svogavremenana
prikupljanju materijalaza ovu knjigu
Kljiga se odlikuje broinim drugim krrakteristikamaito ie öitalac
moöi prepoznatiöitajuöiknjigtt
Vainoje napomenuti da sno sepri prijevodukoristiliprimierkorn
koji je autor ozn:röiokao jedini ispravana svaprethodnaizdenjaozna-
öio je kao neispravnai odrekaoih se.Arrrorje nepis:roslijedeöe:
NaPomena
Rnnie k oud b jigl itampana u izdaualhoj huii Daru-l- Beiir el-Mi'
srijje, a kopiju od xje preuzelajeizdauaökakaia Datu-l-h tubi el-'ilmijj€
Odliiefl se tih izdd/id. Zbog toga, ne dozuoljauamnikome da prcazima
cittl? iz njih i PliPis\k ih meni. Validnojc ithljuöito ouo izdaQe Nek'
aant Allah potnognc! VehldBali
Poirovaniöitaoöe,ako nadei nekerazlikeiznreduprijevodai arap-
skogoriginalakoji je kod tebeznaj da je razlogtome gole navedenieu-
torov iskaz.
Prijevod:rjetauglevnorn)e usld:rdensa prijevodomlbn-Kesirovog
refsira.Svi ajeti navedenisu na arapskornjezikrr.
Ovaj prijevodposveiujemsvornebabi Reiidu i maiki Sediki
koji su bili i ostalimoja najvedapodrika na putu naul(ei znenja.
Molirn Allahada ih nagradize sveito su pretrpjelizbogmog odsu-
stvana putu sticarjaznanjai da ih uivrsti na Putu istinei Poiivi ih
u dobru i blagostenju, a meneda uöini pol<ornimsinornnajboljim
roditeljimt.Aminl
Iaititaoddiinai öeitana prevodioca
Predgovor

Na lrraju,osjecampotrebuda seposebnozahvalimAdmiru Musli-


ji, idejnom pokretaöuprijwoda ovogdjela,jer ie imao mnogo razumi-
jwanja i strpljivostiu toku radana ovom prijevodu.Molim Allaha da
ga nagradi wakim dobrom!
Molim UzviöenogAllahada ovo djelouöini iskrenimi korisnim za
svekoji ga budu öitali ili na &ugi naöinkoristili.

Elvedin Huseinbaiiö

eKw9
oddiinai iejtana
Zaitita EbuBekra
Predgovor el-Diezairiia

ll imeAllaha, lamilonog
l'lilortivog,

el-Diezairija
EbuBekra
Predgovor
Svahvala pripada UzviüenomAllahu. Neka ie salavati selamna
NjegovogPoslanika Muhammeda,*tt"tL"t ,:t.1'I* *rr.-,koji je poslani
däinima i ljudima, njegovu öistu porodicu i sveashabe
ProfesorVehidAbduselamBali dao mi je svoj'tknji'gu Vikajetu'
l-insan mine-l-d'ixni ue-i-iejtax - Zditita ljudi od däina i iejtand \t
Poslanikovoj, it.;ri'.,4t.-,diamiji, zamoliome da je proöitam
-tt,tt"t',
i kaiem svojemiiljenje o njoj. I pored zauzetostii mnogih obaveza
prihvatio sam njegovprijedlog.
Proöitaosam cijelu knjigu i uvjerio se da ne sadrii niita ito se
kosi sa Serijatomniti sa zdravim razumom i da u potpunosti zado-
voljavapotrebe u vezi sa dotiönom temom. Opovrgao je pogre3na
vjerovanjagotovo zalutale skupine koja negira moguinost ulaska
diina u ljudsko tijelo i govoradiina preko ljudi kako bi rekli ko su
i lta hote.
Knjigu i autora ukrasioje selefijskimetod izraäeniskljuöivovje-
rodostojnim i dobrim hadisimai navodenjemizvora navedenihha-
disa.U knjizi nemaslabih i izmiSljenihhadisa.Time je olakiao svim
öitaocimai korisnicima knjige. Neka ga Allah, -," * a*tt",zbog toga
nagradinagradomza dobroöiniteliel
Davno je reöeno:K jiga selitd od ndslorrl Mora se priznati da
ova knjiga sadrii dvije velike rijetke koristi u literaturi ove vrste:
Prva je ispravnovierovanjeu vezi s Postojanjemi egzistiranjem
diina, te pozitivnim i n€gativnim utiecajemnjihovog dielovanjana
iivot ljudi.
Druga je opis bolesti i lijek za nju navodenjemispravnihdovaza
zaötitui korisnih rukji pri lijeöenjuod däinskogi ieitanskogdodira.
Ova karakteristikaöini ovu knjigu poäeljnom za svakogvjernika i
vjernicukojivole öitatii razumjeti.

t l
oddiinai iejtana
Zaitita Predgovor el-Diezairiia
EbuBekra

Toliko i zavriit öu dovom: Allahu mtj, nehaautor ouehnjigeima ho'


risti od nje! IJöinije horisnomsvima hoii taZ.Istlnu u njoj' daje spozna-
ju i ratrepo njoj! Nekaje sdkudt i sel+m 4 nniegPoslanikaMuhammeda,
,.r.u,r, rt"tL,kktk-, njegouuporodicu I ashabe!

Ebu Bekr el-Diezairi


Muderisu Poslanikovojdiamiii
l0/1/1409h. god.

gKvrg

t2
laititaoddiinai iejtana Predgovor izdanju
desetom

izdanju
desetom
Predgovor
Hvala pripadasamoAllahu, hralimo Ca i od Njegapomoö'uputu
i oprosttraiimo! UtieöemoseAllahu od da koie je u namai od naiih
loiih djela!KogaAllah uputi niko ga ne moäezavestia kogau zabludi
ostaviniko gane moä uputiti. Sviedotimda nemaistinskogbogaosim
Allaha i da nemasudruga.Svjedoöimda je Muhammed,*ltat.l. it"it'i".
*n.-, Njegovrob i poslanik.A potom!
Allahovaknjigaje najiskrenijigovor.A upuraMuhammeda,.t ,t "t,
.k:.,* * h-, je najboljauputa.Najgoresu nore swariu vieri.svalanova
swar u vjeri je novotarija, svakanovotarija je zabluda a svakazabluda
zavröitöeu diehennemskojvatri.

Jednovrijeme,od sihirai däinskogdodiralijeöili su sihirbazi,vra-


öevi i laiovi. Bili su veomapopularni i traieni. Ispred niihovih kuä
stajali su redovi ljudi u i!öekivanju lijeke. To je kidalo diigericu i sla-
malo srcewakom muslimanui vjerniku monoteisti.Kada im seuputi
savjetokrenu glavu i kaäu:A ia da tadimo?!Moiae li ui skilluti oudi si'
hir?!Molßte li ui istjerati otogdzi dlD^i^'Uada seu praksi suoöi s tim,
nema dovoljnog odgovora niti pravih rijeii, te na to samo moäe reöi:
Alkhu moj, uPtüi moj fiarod, oni fle znajul
Postojii druga nesrecakoja seprotirila u nekim arapskimzemlja-
ma, naroöitou Egiptu. Naime, neki muslimaniodlazesveöenicima u
crkveu potraziza lijekom od sihirai däinskogdodira!A oni od musli-
manatraie da nosekrstovena ito ovi Pristajuzboglijeka!Osim toga,
uöe im nerazumljive moliwe i daiu im zapiseprepune velikog öirka!
Medutim, svemoöniAllah,.* * a;,.rr., je uklonio tamu wiedom Ku-
iana iSunneta.Crupamladiiapripadnikaovogislamskog preporoda
poöelaje lijeöiti Kur'anom i Sunnetom.Otpoöinjanjemöerijatskog li-
i
leöenjadäini su poöeliizlazitiiz ljudskih tijela i sihir serazvezivao ne-
stajaoniihovim sebebomito je isHjuöivoAllahoramilost i s Njegovom
dozvolom.To je Allahovablagodat,a kod Njega su velike blagodatii
dajeje kome hoöe.Karakeristiönoza te mladiöeje neuzimanjei nepri-
hvatanjenadoknadeza uöenie,oni to smatrajuiednom vrstom poziva
Allahu, "**a-rr.. Njihova parolasu aieti

t1
Zaitita
oddiinai Sejtana Predgovor
desetom
irdanju

"fUjr- , E'rr' < ;ii' ;r :..:- :;iL; !,,


Za oao o.l las ne traZim nikabte nagrade, mete le Goslto-
dar nj etota nagraditi.I

.;'J" r'r;ii' ru.l-;<-ui'l ,; .-.


O tarode moj! Za ouo,jd o.l oas ne traäim blzga AIIzh te
mete ragruditi.'
Tako seproiirio terijatskilijek zasihir i worevinasihirbazaje poöe-
la da tone.Mnogi od njih su zaworilisvojavrarai potraiili drugi naöin
preiivljavanja.

1 u i r. . , iJ , , , r : u r j . ' j ; . * "
I utmeo bi se tag natodr boji je zulum ünio; pa nebaie
fualen Allab, Gospodar stjetotar3

Prednosti
lijeienja
Kur'anom

Oboljeli sevrala Allahu, -." * d)"11.,


podstidesena redovnooba-
vljanje ibadeta,udaljavanjeod haramai pribliiivanje Gospo-
daru nebesai Zemlje koji otklanja nevolje,daje izlazei lijeöi
beznadeinesluöajeve. Tako lijeöei tijelo i du!u. Blagonjima i
lijepo mjexo na povrarkuAllahu Uzviienomih öeka.
Siri seprincip potpomaganja.
To seöini neuzimanjemnadokna-
de bezobzirana materijalnostanjeoboljelog.To je veomavaino
u vremenumaterijalizma.
Potisltujuse izmiiljotine i vradjbine.To se postiäepraktikova-
njem iskljuöivovjerodostojnihhadisa.
4 - Mnogi spoznajupraviput lijeöenjemKuianom. U mnogekuöe
uiao je gl:rsislamaupravotako,od islarnasu znalisamoime a od
vjeresamoobriselNjihov vodiökroz äivorbio je televizor- pozi-
vaöu nemorali grijeh,ruiirelj domovagrijehom,razvratomi ne-

E : - S nq t u , 1 4 5

t4
Iaititaoddiinai ieitana Predgovor
desetom
izdanju

pokornoüöu.On im je bio glavni izvor hrlture, wrjednosti i mo-


mla! Meilutim, nakon roga, spoznalisu Allahov, trz redrerh,put i
Poslanikow, slilläh är.jhiv.3.r.n, uputu. Mnoge porodice i poje-
dinci krenuli su ispravnim putem upravo zahvaljujuii toj metodi
lijeöenja.Neka je hvaljenAllah na poöed<ri na krajul
Ali, neki nrladiöi,joö uvijek nezreliu hodu pravim putem i powünog
znanja,poöelisu lijeäti lfur'anom - kako ntde - oponaiajuä imamaAhrne-
da i lbn-Tä.imijju,.r,-.,r"Äj *;r*! Iako, nisu nauöili l(ü'an napamet,itavi-
ie, neki ne znajuita loari abdestili nrknovei ianove narnaza,da ne golori-
mo o neöemudrugom!Nauöili su nekerukje, proöitaliknjigu ili dvije i to je
we! Ne m4luöi nesvjesnoprakikuju mnogo zabranjenogpri lijeöenju.I to
je glavni nzlog iirenju nolotärija i izmiiljotina u rtzi s lijeöenjem.Do toga
ie dovelodroie:
Pno: neznenjeo vjeri onih koji lijeöe.
Dlugoi yjerovanjen svelto d.äinikazu. Neki koji lijeöe prihvate sa-
v.ietdiina i to je mnogeodvelou haram.Dogadaseda diin ponudi sa-
vjet onome koji lijeöi, kaä mu, naprimjer: U ot,im slatdjeoirnaaii te i
te djere!,ili, tudpili htlhLthi zapi nd r4j i tdj ndlin!

Zabranjenipostupci
zakoiesamiuodapraktikuju
nekikojiliieieKur'anom:
1 - pisanjeKulana po tijelu oboljelog;
2 - pisanjeslovas potetka surakoje poöinju harfovimana prstima
oboljelog;
plsanje slwa nun naopakona öelu oboljelog;
4 - pisanje imena Allah na komadu platna, potom spaljivanje tog
platnai udisanjetog dirna od straneoboljeleosobe;
5 - upotreba buhuraau toku lijeöenja;
6 - gledanjeu ienskolice u toku uöenjarukje pod izgovoromuwr-
divanjakojoj vrsti pripadadiin koji ju je opsjeo!A, gledatiu
iene je haram;
I Buhurje \rsta mirisa. Neke njegovewste privlaöe iejtane. (op- prev.)

t5
oddiinai iejtana
Zaitita desetom
Predgovor izdanju

7 - naredujuoboljelomdizanjeruku u toku utenjarukjea onda


se obrate diinu; Aka nu je naprauljcnsihir shupi ruke' a/<o
ü( tdiri ib!;
8 - uöenjerukje äelemabezprisustvamahrerna;'
9 - stevljanjeruke n:r tijelo iene u toku uöenjarukje;
l0 -neki naredujuoboljelomda ne iedeodredenu
hranuwrdeii de
tine slabidiina;
1l -uöenjena sopotomposipanje
te solipo krLti;
12 -utenje na forografijuumjestodolaskaobolielog.
Praktikujesejoi mnogozabranjenog. Ililo bi korisnozabilieiiti sve
iro praktikuju oni koji danasIijeöc,potom napisatilujigu o novotari-
jama u vezis Iijeöenjem."N:rroöito,ako bi spomenuodokue za sveito
seubrajau novotariju.
Nekedaije,misionari,zagoveraju PotPunozetvartnje vraralijeöe-
nju Kur'anomkako bi sprijetilismutniei öinjenjeharama.To zego-
varai nai brat, iejh, MuhammedHusejnJakub.Ispriöaomi je neke
novotarijekoje sepraktikujui smarrada oboljeletrebapodsticatina
traienj€pomoaiod Allaha,-- .. .u4.,i oslanjanie na Niegajer jedi-
ni On otklalja nevolje.Njegovomiiljenjedijelemnogedaije,misio-
nari,koji ljubomornotuvaju ovu vjeruod bilo kakvogskrnavljenja i
o m l . r d i r uo d s m r r r r r il rc.d a no d n i r hr ei i c i h \ n t v e rF i t c ' a d i t r 'I ' r o
vremeno,drrgi zagovarajuotv:rranjevrata lijeienju Kur'anom Stavi-
!e, smatrajud:rih rrebaiirom orvoritii Proiiritirnedumuslimanirna
taj natin lijeöenjai tako zatvoriri vrate pred sihirbazima,vraöevirnai
drugim hiovima. Oni kaiu da u sluöaiuprestanka s lijetenjemsvih
koji lijeöeKur'anon ljudi bi bili pLisiljeni da seobraiejrL sihirbazima'
vraöevima, pa isveienicimau crkvarna kao ranijea i sada,doduie,u
mnogomanjembroju.Praktii<ovanje nekihnovotariia od straneonih
koji lijeöeKuianom manjeje zlo od odlaskasihirbazima' nevjerli-
cima i raznimgrelnicima. Zbog toga, treba postupiti po pravilu: O/
dua zla izaberi naryc.

I M:rhrernJepunoljcranrnuikdrac s koiim se Tenarnozeosamiti. futovall i slra-


no. poput: mu7a.oca, brata...(ot. trc!.)
' lJn(mrr'r.r"r../r o,"-'Jri vr.,r.it('r\r'i

t6
laititr oddiinai iejtana Predgovor izdanju
desetom

Litno smaüam da trebauzeti dobrobit koju u sebinoseoba mi-


öljenjai ukloniti loöeposljedicekoje je iznijelai iedna i druga strana.
Zastupam sljedeii srednji stav:
I - lijeienjeKuianom trebr sralnousmjeravatiolgrni./iraniem se-
minarai potrebnoje stalnoProsvjeöi ti one koii lijeöeu vezi s
dozvoljenimi zabranjenimpostupcimapri liieöenju,
2' mora se pratiti rad onih koji lijeöeu svakomnaselju,mjestui
selu.puremdaijakoji boraveu (im miesrima,
3 - neophodnoje i obiönomwijetu objasnitizabraniene postupke
koje primjenjujuneki koji lijeöetako da mogu kadaih
reagovati
primijete,
4 - treba upozoriti svijet i pozvatina izolacijui neodlazakonima
koji nakonbrojnih savjetai razgovoraod stranedaiia,misiona-
ra, u tom mjestuustrajuu greikamapri lijetenju,
5 - trebapoduävati ljude öerijatskomnaöinulijeöeniasihirai diin-
skogdodira.Tako öemodi lijediti sebei ienskeölanovesvojepo-
rodicei izbjeöiodlazakonima koii liieöe.

\leoma
vaino!

Mnogi kojilijeöe pitaju smiju li koristitipomoödiina pri lijeöenju,


naroöitoako wrdi da je muslimani nudi bezuslovnupomoi?!

0dgovof:

To nije dozvoljenozbogsljedeieg:
I - diini nikadane nude svojupomoi a da od toganemajukoristi,
bezobziraznaoto onaj koji liieöi ili ne. SliiediPojainjenj€toga.
Diini pomaiu onimakoji lijeöena dva naöina:
?rzi ulaskomu nekogod prisutnihkoji nisu oboljeli,zatimsebori
protiv diina kojije u oboljelom,ili iz tijela öovjekau kojegje uiao oba-
vijesti ih o öemuse radi, da li je obolio od sihira,däinskogdodira ili
uroKa.

t7
laititaoddiinai hjtana Predgovor
desetom
izdanju

Drugi: rlaskom direktno u oboljelu osobu.Poromse hvatau ko-


Stacs däinomkoji je opsjeodoritnu osobui istjeragaako moie. Ulazak
biva nakonizgovoradogovorenerijeii izrnedudzinai onogakoji lijeöi.
Nijedanod ta dvanaöinanije dozvoljenzbognekolikorazlogr.Prvi na-
öin nije dozvoljenzbogsljedeöeg:
I - diinima je haramuöi u öovjeka,samimtim haram mu je i do-
zvoliti ulazak.Neko bi mogaoreöi da se u tom sluöajuöovjek
slaies ulaskomi odobravagal Mi ka-äemo, bezobzira,nije do-
zvoljelo. Rad s kanatom uz obostranozadovoljstvone öini ka-
rnatu dozvoljenom,niti blud poöinjenuz obostranozadovolj-
swoiini blud dozvoljeniml,
2 - dlini mnogolaäu.Postojivjerovatnoöa da nedereöipraru isti-
nu i da öeza sihir reöi je
da diinsl<idodir,ili za däinskidodir
da je urok,
3 - lijeöenjena takavnaiin osobuu koju je ulao diin izlaie u bu-
duinoscidäinskomdodiru.

Drugi
naiinnijedozvoljen
zbogsljedeieg:

I , &in koji kaie da je muslimanmoida je nevjernik.U tom sluta-


ju, bilo bi to prihvatanjepomodinevjernika,
2 , postojimogr.rinostdogovoraizmedudiina koji je u tijelu i dii-
-lo
na koji nudi pomoi. se öestodogada.Onaj koji lijeöi misli
da je däin izaiaoa on ostaneu rijelu.I na taj natin, u dogovoru
s drugimdäinomsmirestanje,
oscavljanjelijeienja Kur'anorni prihvatanjepomoöi däinaul<a-
zujena pomanjkarjeubijedenjau djelotvornostkur'arskoglije-
ka.pa tak i n.rrrepostojanjeubijedenj.l
u porpunosri.
4 - pretpostavirnoda grupa ljudi lijeöi pomodu diina. Neko ieli
odvestinekog svogkod jedlog od njih na lijeöenje,koga öe
izabrari?lRaspitivatöe se o onima koji lijeöe,pa öe mu neki
reä: Ne ldi tom i tom! Njegoudiinje mali i nejaL. DLin hoji po-
maäetom i ton je poslab, nehadauspijea nekad/l ne. Idi ti tom
i tom! NjegoodLi, je jdh. U ovom sluöaju,za koga su vezana

t8
Iaititaoddiinai ieitana Predgovor izdaniu
desetom

ljudskasrca?Za Kur'arr?Za AllahaVeliöanstvenog? Ne' vezala


su se za nekogdrugog,za däine!To je najopasnijei veliko do
na koje upozoravamo.
Neka se boje Allaha svi koji strahujuod svogGospodara'koji se
boje Njegovekaznei nadajuseNjegovojnagradi!Prematome, nije do-
zvoljenokoristiti pomoödiina pri liieöenju.

ita sampromijenio orcghdania


Prilikorn

Mi ljudi danaskaiemojedno sutradugo.Zato, nije dozvoljenoni-


kome prihvatatinaiemiöljenieako ne znadokazza njega.Mnogo je pi-
tanja u vezi s fikhom i hadisomza koje sampromijeniomiüljenje.Na-
vestöu kao primjer:
1- smatraosam ispravnim dokaziktirana u usulul-6khu' ali sam
promijeniomiiljenje ier samvidio da je neispravno;
2 - smatraosamda itavljenjeöistisveiivotinjskekoie. U tome sarn
slijediozahirijei Sevkaniia,dri-.h.rhh.Nakon toga,promijenio
sammiiljenje i prihvatioSaFjinomiiljenjekoji smatrada seizu-
zimaju winjska i pseaakoia jer su te äivotinjeneöistekao biöai
zbogdrugih dokazakoji govoreu prilog tom miöljenju.To mi-
iljenje je preneseno rnhum";
od Alije i lbn-Mesuda'-dii.lLhu
3 - smatraosam ispravnim da osobakoia prilikom abdestaope-
re desnunogu i obuöeobuöu ili öarapu,potom opere lijevu
nogu ima pravo koristiti mesh- potiranje U tome sam slije-
Nakon toga naöaosam vjerodo-
dio Ibn-Tejmijju, nhim"hüll,hu.
stojnu predajuu lbn-Huzejminoi zbirci hadisa,l/97, od Saf-
vana, ndij.lhh!xnhu,u kojoj stoji: (...) aho obje noge obu-öemo
,tahon abdesta', i prihvatio miiljenje veöineuöenjaka,Safije,
Malika, Ahmeda,Ishakai drugih, -t'i-"r"-.tt"t', da nemaPravo
na mesh;
4 - smatrao sam da ie drugi selam na kraiu narnazanamaski rukn,
slijedeii imama Ahmeda,*ti-"L,tt,t'.Promiienio sam miSlienje
i smatramda je sunnetnakon pronalaskaAiöinog,-alpt,t','"1",
hadisauvezistim;

t9
laititaoddiinaiiejtana Predgovor
desetom
izdanju

u vezi s dojerjerr i vezepo mlijeku smatraosam de je tslov za


uzirnanjeu obzir te vezedojenjeistogmlijeka porom sampro-
rrkijeniorniiljenjei uzeou obzir isrusperrnukoja je uzrol(ml;je'
ku makari ne bili na dojenju istogmlijeka;
6 , srnatraosamda je uslovispravnostiposlau poljoprivredida sje-
rne budeod vlasnikazernlje,a1isarr promijeniomiiljenje i uzeo
u obzir medusobnidogovoLizrneduvLasnikai obradivaöaze-
rnlje.Pronijeniosami mnogadrugamiiljenja.!

lJveris ovom
knjigom
izmijenio
ramsljedeie:

1 - dugi razgovoris diinina su beskorisni.Mislim da su i iremi,


utoliko lro umarajuoboljelogi onoguiuju diir.u da zauzue
boljupozicijuu tijelu,
jer mebr':u,3ejh,
2- izbaciosarlhadisUrrmi Ebrrr,-,ri"r.h,:,"h,, Ali
Huieji upozoriodaje slab,
3 - izbaciosam lbn Abbasov,-.tii"Lr,n
r-1...,, hadiso malorncrnom
psu zbogFerkadaes-Sindiija,
4 - izbaciosamzbogslabostih:rdiseUbejjeibn Kabai Abduruh:ma
na ibn ebiLejle,.t,i,".r,,.,,Ln.,,
o ajetimakojiseuöekaorukja,
5 - izbaciosanrnekez:rititeod diina iz iestogpogl:rvljrzbognedo-
statl<a z:rnjih,
dol<aza
6 - dodaosan nekenapornene,
vidjet 6ei ih öitajLröil<njigu.'
Molim uzviienogi plemenitogAllahe,koji praicagrijehe,prihrara
pokajrnjei koji ZestokokaZnjevade mi oprostii uönri ovu kljigu do
brim djelomne v.rgikadaneie koristiti li irnetakni silovi, samoöeko
listiti dol:zakAllahu saöisrimi predanimsrccrn.Allahu, utnri ovo dje
lo iskrenimsemo'-febii likom drugoml

' P o t o n 1 r n i i l j c n j kua d d s c m l i i c k o p o v u a c r s! c t o i a v i n a k o n d m g c t r u d n o ö c o n i
koji doje to drugo nnijcko nisu mu br.rör , scsrrcpo mltcku. (op. prcv.)
! S\e sam to pojasnios dokazinmu knjizi tr reraik e: :ehehije et esditi et
I
,lrrte. Mohn Allaha da omoguöizavrSctakle knjigc i uputi rutorä.
J Promjeneu knj izi Är Sari,tuel hctkn /ltev lili.'eharati cl enar O.ilri,tda u
borhi pntn':lih sihit hd:a n.t\esrau u dcseron i/dantu tc kniigc kojai. u itampi.

20
laititaoddiinai ieitana Predgovor izdaniu
desetom

Bit 6u veoma zahvalansvima koji vide ierijatsku greiku u ovoj


ili u mojim drugim knjigame i dostaveie meni ili izdavaöu!Neka je
salavati selamna Allahovogloslanika. it, t.r',i"'ti " rk-. niegovu
porodicu i ashabe!

VehidAbduselamBali
Abbas
Menüe'etu
151511417h.9.,271911996

eKy@

2l
Zaltitaod diinai Sejtana Predgovor
prvomirdanju

Predgovor
prvomizdanju
HvalapripadasamoAllahu, hlralimoGa i od Njegapomoö,uputu
i oprosttraümo! Utjelemo seAllahu od zla koje je u namai od naiih
lotih djela!KogaAllah uputi niko ga ne moä zavesti,a kogau zablu-
du odvede niko ga ne moä uputiti. Svjedoöimda nema istinskog boga
osim Allaha i da nemasudrr:ga.I svjedoöimda je Muhammed,*rrar.r,
:bihi* -lr.-, Niegovrob i poslanik

irlr-;
- ;l; t -jjt,
' ' v' ' ' cu ;.i,r if i; rjr f u
O $extici, bojte seAllzha istinshom bogobojaznoliu i nipo-
öm ne amirite osim bao muslbnani!'o
' : , : " , . . . . , . " . i ' ) - , . , 1 ', ) - . : : 1 ,' , , , , , r , .
'42)) ta' Jrt .f4,/ ) rJl4' yur' \rr !
l:tt f"'
, f-*
- . r , . . \ , , { . ; . a . 1a,',,.:. e.i
o|.J] fr))'J J't! 1:' ,
|*|).*)u : r r-. r s.;:Fu='
VqrSj.j-;

O üadi, bojte se Gos?odarasroga' I{oji tasje smoria odjed-


ne osobe,od koje je tjen ?ar sttorio, a od ,tjih dtoje mnoge
m*ibarce i äe* t*ija! Boitz seAIIzba, öijim imenom jed-
ni druge ,tolite, i tloajte mdbbrhe oeze!AIIaI do*td nad
larna bdijelll

:str.i:sr ^L-;;tu,l ri,- j'; 'j;, ar';, ,ji ,jr ul u


(v \\) l.lr, lj! ju ln 4l; ,, at ');j
U- J1i is; it e
O qjenici, bojtcseAltalai gowriu samoistina Onceoasza
aala dobra Qjelanagraditi i gijebc trarn !a!e optustiti A onaj
b seAlkbu i Poslaniba Njeptu ktde pobranao - ?ostit/i te
oelibi utpjeh.D
Allahovaknjigaje najiskrenijigovor A uputaMuhammeda,"rur,r,
'"t.;t;**tt.-, je najboljauputa.Najgoresu novestr,,aiu vjeri iwaka nova
swar u vjeri je novotarija, waka novotarija je zabluda a waka zabluda
zavriit öeu diehennemskoivatri. A ootom!

'1 AIi Inran,102.

n Ahzab,'70,7\.

23
oddiinai iejtana
Zaitita prvomizdanju
Predgovor

Akid:r ie osnovai temeli viere.Islamskaulemaje obaveznaöuvati


akidu tako üto öesprijeöitisvakozlonamjernounoienjesumnji u niu i
odstrariti iz nje sveiro joj je strano.Vidio sammnogemuslimanekako
grupnoi pojedinaönoizlazeiz vjereposie6ujuiigatarei vraÖevevjerujü-
öi u ono ito govorei da znaju gaiblKadabudu upozoreni govore:Daj
am ahenratiuu!To me podstakloda istraiim ow rematiku.Na poöe-
ckusamzamolioAllahada nasopskrbilerijatskomalternativom

aega
Zbog ovustudiiul
samnapisao

Napisaosamovo djelozbognekolikorazloga'neki od niih su:


1 - Alternativa.Prije pozivau napuitanjebilo öegaobavezaje po-
nuditi alternarinr.Navestiu kao primier rasprarukoju sam
imao s jednim mladiiem u vezi s odlaskomgatarimai sihirba-
zima. Rekaosammu da je ro Serijatzabrarrio.On je rekao:ly'a
dan suogttjenianja osamiosdm scst1suoiomsuprugom'medatim,
nisammogaoimai odnos!Sa sam mogaouraditil U nuZdi' otiiao
samsihirbazu. Da sam imao abernatiuu ne bih iiao njemu!
diinskomnasiljupremaöovieku.Öesto
2 - Nuinost suprotstavljania
sedogadada &in udeu öovjekai traii od njegada öini harame
3 - Jednomprilikom je däin kriöanin ulao u mudimanate mu Pri-
jetio muöenjemako ne bude nosiokrst!
4 - Kr5öanikoristesihir kao tajno oruäie.Vidio sam svoiim oöima
muslimankuprivrienu vjeri i veomaaktivnu na iirenju islama.
Sihir joj je napraviosveöenikNakon toga,traiila je od svojepo-
rodicekrstl Sraviöe, kadabi na ulici vidielasveienikapalabi mu
na sedädulA.llahovom,-'" '",u.tt.,odredbomjedannai brat lije-
öio ju je Kur'anom i izlijeöilase,hvalaAllahu
5 - Temaje veomaopiirna, ne moie seobraditi u jednoj knjizi i jo!
uvijekzahtijevabrojna istraiivanja.Nisam vidio nijednu knjigu
koja o ovomegovori iteoretski ipraktiöno Sveme to ponuka-
lo da piiem o ovome.I poredsvegatoga dugo samsedvoumio
prije pisanjao tome, a svezbogopasnostikoie vrebajuu vezis
tim. Zamolio samAllaha,--* a;"L1", za Pomoöi trdio uPoriiteu

24
Iaititaoddiinai iejtana prvomirdanju
Predgovor

dokazimaza sveito napiöemi kaiem. Odluöio sämseza taj put


jer sejedino njime ne moie zalutati.Osim toga,uz svakinave-
deni hadisnaveosamstepenvjerodostojnostii u veöinisluöaje-
va, hadiskuzbirku iz koje j€ Preuzet.U ovoj studiii spojio sam
teoriju koju sampreuzeoiz ranijenapisanihdjelai pralsu koja
je rezultatradai isl:uswa.Sveito kaiem ima uporiite u Kur'anu
i Sunnetu.Studiju sampodijeliou dvije knjige:
P'na je Vihajetuel-insal, min el-dZinni ueei-i4tan ' Zditita Üudi otl
diina i i4zn'x. Posvecena ie govoruo d)inima i ieiranima.
Drtga 1e ErSarimu el-bettaru f tesaddi li e*seharuti el-eirari '
Oltri maö u borbi protiv zlih sihirbdzd. Posveöenaie govoru o sihiru i
lijeku za njega.
Pmr knjigr: podijeliosamu öestpoglavlja:
Däini sa i!th\a, nisu izmilliotina!
Suhinapddauicei lijek za njü
Sejtafiouisßreti s tjercujesnicima
SQtanouauezzt ludima
S4tunouiplikzi U drhim srcimai kahoih hoari?
Su ljade ititi od i4tana?
Duinost je napomenutida moj govorprihvatiteako seslaä s Ku-
r'anomi Sunnetom,u suprotnomodbacitega i driite seKuiana i Sun-
neta!U tom kontekstr:,radujeme svakakonstruktivnakritika uteme-
ljenana Kur'enu i Sunnetu.
Ovom prilikom äelimzahvalitisvimakoji su pomogli ovo djelo i
molim Allaha da nasopskrbiiskrenostiu rijeöima,dielima,pokretima
i mirovanjima!Allahu moj, utjeöemoseTebi od iirka koji znamoi mo'
limo Te za oprosttirka koji iz neznanjapoöinimo!I nekaje salavati se-
Iam na Poslanika,njegorarporodicui ashabel
Vehid AbduselamBali

eKy9
Ditt{tltj tsflr{A,
r{tsu
tzl'il5u0IrNA!

wy/9
Iaititaoddiinai iejtana Diinisuistin4nisuizmiiljotina!

Vjerovanje
u gajb.nevidljivi
svijet
Vjeroranjeu gajb je jedan od temeljaislamskogvjerovanja.Vjera
u gajb spomenutajeu Kuianu kao pna osobinabogobojaznih.Rekao
je Uzviöeni:

,{it tti, ;. ait <t>3rt:,t:6r.i."r;; v i<ir ä1 <r>; r


Ehflan-min Ota Knjiga t bolr nena wmnje, tlp*u je
onina bji seAllzba boje. Oninz koji a gQb ienjul3
Svaki musliman duian je vjeror,ati u gajb bez imalo kolebanla ili
sumnjiävosti.A gajb je, premaonomeito je rekaoAbdullah ibn Me-
suä, -a4u1" .,t,,'a sveito ne vidimo a Allah, ,* *a;rr., ili NiegovPosla-
nik, *r"l"h, lt.jhi* *1.-, rekli su da postoji.
Däini su dio gajbau koji je duinost vjerovadzbogbrojnih kur'an-
skihihadiskihdokazao njihovomposroja;rju.

(ur'anski
dokazi
, . : . .
tist tj\i;r/Ä; lcrjirF, ir;-+ *r j"'i 4:ue t,.:
-r,; no';,ll'it j &
Kada ti poslasmo nekoliho däina da Kurhn shßaju bada
dodole da ga hju, oni rehole: Sutite i shtiajte! A bad se za.-
arygittratile se nar'oda snone da opominju.It
. 2 . , . , - , 1. ; , , . : : . , ) - i . " . . : " '
fsr)+r .jlris;r, i r^;üi;*-;J" j r*q l't)' , j: pl
tij" ti",ta,
O shupe dä,inshii ljtdski, zar oam h rcdooa ta{ih aist
dolazili poslanici boji st tam ajete Moje baztuali i upo-
zotaaali oasda tete ooai ta! dan dolebatil6

' El-Bekare,l-3.
1t kßir lbn-Kesir,t/4r.
ß Et-AhkaJ 29.
u El-En an, 130.

29
Zaitita
oddiinai iejtana Diiniru istina,
niu irmiiljotina!
: - : " . i "
,,"i'!,r -'.r.J '.t-; ; r.;'J' l-,1!-' .r' ,-'Jre :J.- ;- 1
jllaL: Yl ürj; \ lJ.i;r!

O druZine dZinou i ljtuli, ako moti:etebroz shjeae nebesa


i Zemlje prodijeti prodite moci y'eteptobijeti jediw uz
ulibu moi!'7
'*"J7*;u' jr";,;,J.Fg* l ; 'j , - . , ,
Reci: Mmi je objaa$eno da je nebohbo däira prislulbilalo i
reblo: Mi ma, doista Krr'an, boji izazh,a diolerje, shdali.l3

Li, irj' ji,; J L - , - : r ; r - ;l r ' ju,Js ;',


r
I bilo je $udi boji su zainn od dähta traäili, pa su im tabo
obijest Ttoretali.te

Dokazi
iz Sunneta

I Iman Mudirl je zabiljeiiood Abdullahaibn Mesnde,..r,i.,r.,t',


".t*, da je rekao:Jednenoli bili sntos Alklnuim Poslanihom,-t.,t
r.JniL.rr,i i izgbib ga. Uzaludnosmoprenxüli dalita i pu-
!. ""11.,,
teljbc, rebli sno: Od iieli s g dü i ili y ubijen! 7ö namje bila
n,zjtei,ano1.Kddaje nanub ngledalismoga ltahodolazi iz prauta
petine Hitu. Rehli stto: A/khou Poshniie, tnäili smo te i nlsnn te
ndli Prouelisno najgornnoi. PosltniL, -u"t.s" .t;s **It-",jt rtkao:
Doiao mi je izaslanib dähta otüao san s njbn i uäo in l{ttt'-
an, ?oüo nasj( i pokazdonam njihouetragouei oskltheudti. Tj,a-
Zili su da in haäeita mogu1c*i, rekaoje: I6sti äiootinja zabtanib
bisnilon. U taiin nbana bit ie pune mesa. Vaie äiuotifie
*ha jeda babga- Nahon toga,obratioseas/ubirut Nerrmjte se
njina cßtiti poslije naLte, jet to je brana uie braie!"'
2 - Prenijelisu im.rmiBuh.ui,MJik, Nesaii Ibn-Madi-e,^r.-,"s"-""r,
i,,r-,daje relcao:
od.EbuSeideel-Hudrija,..,,r,1"r"r,, ReLao
mijc AIla-

' LI D:in,, L
' LI D:in,.6.
)t Mtslitk hi ie ti etLNard'j, 4illl)

30
Iaititaoddiinai iejtana nisuizmiiljotina!
Diinisuistina,

houPoslanih,aat"s",t lt;* *t ^: I)imijaio snn da ool ima sto-


ba i pusnnj* Kada fudz! sa s1'ojomsit ram stobm pttstinji
glaoro uä ezan! Soi bji Mu hli mQezirct glts - ÜdL dZini
i nn drago - s{edoöit y'ern Sadnjen dana da n ga tali,"
3- Prenosiseu dra Sailla daje lbn-Abbas,-ai;,tt"t', i"l'-., rekao:/e/-
'Uhdz,
xom Pilikom, Poslanik,*tt ))'t"\Lihi * "\\,^, je otiida na trg s
xjim je bila i grupa ashabd"U to wijemei4tdni s, bili sprijelmi od
ptulkihiranjd nzbakih uijati, galani n aijezdama padalicama.
Kadasu seuatili u swj narcdpitali ta ih ita je r njima. Reklisa da
saspijeini odprthikiuanja nebeshihuijexi i da sa ih melzcigada-
li zuijezdon4padnlic,1n1.Reklisu:Sigumosedogodiloneitoueliko,
pa stesprieömi da prhlühujete nebeslee uijesti!Razilite sepo zemlji
i ridite ita sedogodik,pa e moäeteui;ePrhlr;kiuati nebeske uijesti!
JedfiaWpa tputih seu praucu Tihame prema Poslaniku, \t.j.
-tt^tht"
r; * *1" . Onj e bio u Nehli i laoje saashabimaprema' Ukazu.Dok
je sa ashabimakknjao sabahdüni su nli alenje l(uranz Nahon
zautlemg uimja rekli su: Toje, aho nam Allaha, onozbogtegane
moiemopri:hikiuati nebeske uijesti!Kada su seuratili suomnarcda
rchli n: Narode,cali smoKaran hoji zzdivljaje i ,Puluje na?rdui
prt. Mi smopoujeroualiu njegai nihogneiemoobolauatiosimAlla-
ha. Thdaje AIkh objaviosuomPoshniha, -l^tt r,"ir.ihi* *l.-: -Recr.'
Mni je obja$eno da je Ktr'at shlala gru.pa däina-., Ohjau-
ljew mx je ha su däini rehli." Brojni su dokazi u vezi s ovim. Vi-
djet äi ih, ako Bog da, öitajuöi ow knjigu.

Nevidenje
nijedokaz
nepostojanja!

Mnogo toga ne vidimo ali vjerujemoda posroji.Ako ne vidimo


däineneznaöida ne postoje.Neprimjer strujaprolazikroz kablove,mi
je ne vidimo ali vjerujemoda postoji zbogtoga üto vidimo njeno dje-
lovanje,upaljenesijalicei sl. Ne vidimo zrak koji udiüemoi bezkojeg
ne moiemo iivjeti, ali ga osjeiamo.Staviie,vlastituduiu ne moäemo
spoznatijer je ne vidimo! Ona nasodriavau äivotu,beznje umiremo.
I poredsvegatoga,vjerujemoda duia postoji.
'
el-Feth, 6/3431Malik, ll6a; Nesoi, 2l 12;lbn- Madte. 11239.
' Muslin bi ierhi Nevevi,4/168.
el-Feth, 21253;:

3l
Zaitita
oddiinai iejtana Diinisuinina,nisuizrniiljotinal

0d iegasustvoreni
diinil

Kur'an i SLrnnetneospolnoi nedvosnrisleno


ukazuju da su diini
srvoreoi od varre. Rekro je Uzviicni:

-,1:,, j+r _r,,:


A däineje snotio od planiöalat tatrejt
lJ vezis izr:rzomu ajet Maridhrnlur pteoosese od Ibn-Abb:rse,
,. i .Lu.Li,u
:,rND,,dv:rrumer'enja.Pfcmatedooipred:rjilekaoje da zn.röi
od listc unrt, a po drugoj ort usplantjcliltbtrljiittL,t." ll dlueom ajenr
Uzviienijc rckao:

" " " - . J L. . .


_r _tr.-.L4l.;-g
A dähte vno, prije, sn,orili otl uäareue latre."
Rckaoje Iblis:

-) i";-;, --J *"i -'


Ja san bolji od Qegaf Me e si stt'ot.io od t'aoe a tjega od
ilouaie.t6
Neko noie rcit: Kaho ntoic! lbhsout rijeii uzlrn,tti ltao loLaz
/earlasetjtnt rc noie ulrrou,tti?!Kaoo<lsovorkaienro da nije dokrz
u njegovimrijetima! Dokaz je Allrhovo,.,-",".1;.1t.,preöutnoodo
bravrnjere njegovcizj.ve.Allah, ,-....r:"r",niltrdane odobr:rvtne

InramiMuslin,i Ahmcd,, r,;,"" "-,,,r.,r,,


zabiljeiilisu da jc Äiia, ..,
.r1.,.,r,-r,.,,relrlr:Reletojtl'aslnuilt,,.,t,i.,-,.,.j:,",,,t.:Melzcisttstto-
,urti od srjetlosti, däini od pl.aniialza tatre, a o Ademu tan je tey'

" T?/i;i lhn Kt\it 11111


" El Hil:t.2'7.
" El Ea 14.12.
rI r1r6lt, ii i./rr rvr.r, lSrlll.

32
Iaititaoddiinai iejtana nisuizmiSljotina!
Diinisuistina,

l(ako mogu
diininevjernici vatlom
bitikainjeni
akoiu stvoteii
odvatrel

Ovo pitanjedugo sepovlaöikod mnogih a kadabi samomalo ra-


zmislilishvatilibi i razumjeli.Sviznamoda je öovjeksworenod zemlje
ida sadanije od zemlje!Znati, zemljaje samoosnovaljudskogroda.
Isro tako, diini su sworeniod vatreali sadanisu od vatre.Brojni doka-
zi ukazujuna to.
Prenioje imam Nesai,*t r-.t 'tt"r, od Aiie, *aiiaL+.".t", da je Posla-
niku, -nnl"h,!l.jhi* *u.-. doöaoöeitandok ie bio u namazu.Poslanik,-l-
hl.h" ll.ihi * *1"-, gaje zgrebio, savladaoi poöeod aviti. Rekao je: Osjoio
sam hladroht njegooogj*ika ut saojoj ruci Lanac prenosilacaje vie-
rodostojän,odgovaraBuharijinimuslovima.Iz hadisasejasnorazumije
da oni sadanisu vatra,inaöePoslanik,F11.11.h" !L.j[ik *lkm,ne bi mogao
osjetiti lrladnoiu njegovogjezika.
je rekao:Iblis, Alhhot nqti'
Takoder,Poslanik,*tt.tLhuihjhiE ellem,
jau!, donio je planitab oatre da mi njomc 4ttäi lice.'"
Prenioje Malik, -ri-"r'"ur, r Mauettauodla\ja ibn Seida,*t r-"t"t
ur, murselpredaju:Unoii IsraaPosknih,',tt 'n"\Glht",*tt.,jevidiolfi-
td hoji gdje ttuüo t bak|om r ruci. Kud god bi seohrenaouidio bi ga- Däi-
bril, ;t 1; *r, , m*je rekao:Holei Ii da tePodutim rjeöima ahoih izgororü
ugasitie sebakla i past le n4 usta,,,lz ova dva hadisazakljuöujemo da
Iblis nije ostaona svojojvatrenojprirodi jer je upotrebljaraoplamiöke
r.atrei baklie.Da ie od vatrene bi mu treoare.
Rekaoje Poslanik,-tt.tt^r,"'t4r,;**1,^t *jun brräi a öotjebooom ti'
jehputem bni.'" Da je joö uvijek od vatrespaliobi öovjeka-Ako bi neko
rekaoda seovim hadisomäeli ukazati na iejtansko doJaptavaniea ne na
ulaz-aku öovjekadobili bi odgovor od uöenjakafikhske metodologije,
usulul-frkha,koji su jednoglasnida nije dowoljeno tumaöiti tekst prene-
senimznaöenjem osimkadaza to postojirazlog.A gdjeje ovdienzlog?!
Ovome sejoi moäedodati i öinjenicada je öovjeksworenod ze-
mlje ivode a moäebiti muöeni zemljomi vodom.AIi, bolji odgovorod
svegatogaje da kaiemoA1lah,"**a;tt, je Svemogut.
n Muslin biierhi Nevevi. 5/3O-
rrMuttefekunafejhi.Bzlarineael-Feth,4l2S2tMuslinbi:erhiNevevi,t4/155

'I
33
oddiinai iejtana
Zaitita Diinisuistina,
nisuizmiiljotina!

diina
Vrste

Preneseno je od Ebu S:ilebeel-Hulenij:r,^.r;pll"l- ",'t',,da ie rekao:,Rr-


baojeI'ulanih, *t"tt"r" "t.l,i* "r"-i DähLa irna ti tste: o i boii irnaju bri'
la i bE, hsu hojaje a obliba zmija i abtepa i oti boji sestahn sele.sn

diina
Boraviita

Diini, uglavnorn,n:rstanjujumjestaudaljenaod liudi kao ito su


pustilje, neki se nestAnjujuna smerljiltimai otpadirna,a irna ih koji
Zivemedu ljudirna-Potvrdenje u oba S,rhl;a Podanikov,,.,L"LL.,I,
iL.ili..
i
*rL.-,tescizlazaku pustinjugdjeje dZinimautio Kur''an gdie ih je po-
duöavao vjeri.Predajeo tone prenijelisu Ibn-Abbas i lbn-Meiud,,.ti

Nastenjujusena snretljiicime jer jedu oscathe


i otpadirna ljudske
je
hrane.Hadiso tome prenio lbn-Mesud, a
i!ij,L,hu:rohu,zabiljeiio
imam Muslirn, '.'L.4.,1,6,\,e6smo ga nav.lr
Tal<oder, boraveu nuänicima.Preneseno je od Zcid ibn Erkama..
:,l.rL"",.11..,rel<ao:Otti ttuärticisuta-
-rl.,,da je Poslanik,,.,1.,1"1"
,rii"Lhh"
starierti. Zato ba.la lazite rt njih recite: Allahurmne hm euku bihe
minel-hubrsi te el-habaisi! Alkln noj, wjeient Ti seod auikih i 2en-
sleihdlina!1t- to jest, nastanjuju ih diini.
Piraosemjednogdäinamtslinnna: Stanujeili u xaiuicinal Odgo-
vorioje: Nr. Rel<ao sarn:U badistjt rcicaorla d2ini stanuluna tim m1e'
stina? Rekao 1e:U njima boraucsano diini neujer ici, o i bitdiu eii'
stdi ptljal)tlmjestdza stamurtnje.Mo:zdato i jestetako Primijetio sam
da däinenevjernil<e uznemir:rvajumilisi, narotito molus,za razlikuod
däinamuslimana koji volelijepemirisekao i ljudi muslimani.
Däini stanujui ü rLLp:rma i procjepirna.Pre[io je Nesai,'.'li"*1,,t1.r.,
svojim lancemprenosilacaod Katade,FhDcrN on od Abdullah ibn
LiL,,
Serdiesa,..r;"rr,r., ,,t.1,;*-rt*., tekao:Nemojte
", ", d:rje Poslanik,,,Ll,rl"r'
)t Tahetuni,Hakiü i Beiheki djelu El Eeüa v es si&/ Lanac prenosilacaje\te
rodostoian.Albanisi ic ocijeniovjcrcdonojni$ u dicttt Sdhihu4'.1:ar1i bt 3tt4.
\ EhtD@ud,Kitaht I t.lliav, ltuhü, 3. Nesoi Kltul t tahord,b.tb n17;lhn-
Ilatlze. Kitabul-kihdtu, hdr",9: Ahnrcd u nrirrc.ii. 4/369 Hadisle vicrodostojan

34
oddiinai iejtana
Zaitita nisuizmiiliotina!
Diinisuistina,

mobriti u ntpe! Ktadu, ', nld 11.su upiali: Zbogiegaje nepoieljno


t'
mohrhi u fuPe?Rek:io je: Priia seda a njima stanuju dZifü
Takoder,nastanjujutorovedeva.Preneseno je u Muslimovom.la_
da ru ru bor;riir.rkitan:.
hihui drugin zbirkama

Dali diiniledui pijul

Jasni i vjerodostojnihadisi govoreo tome da däini jedu i piju


Imam Buhari,-hi-.h,lhs,r svomSahihuprenioje od Ebu Hurejre'*ar;,t
L,t,:.t ", da je nosioposudus vodom za Poslanikove' il.ihiu.'.11"-
*Ll"Ll,l'u
potrebeabdestai pranjaposlijenuide.Jednomprilikom, dokje sliiedio
Poslanika,-tt"tt"t',.t.il,'*. *ll.-. s PosudomPoslenik'-ll.ll,h'ikihi". *n"- je
rekao:Iö7'e ro? Rekao je:Ja, Ebu Hure.jre Rekao je" Donesi mi hame-
Ebu Hurejre, -ar;L-
fie da se oi*tinl Ali, ne donosi mi host i bahgC
hh.r"h,, je rekao: Dozlo sam hamenjezamotar?oü mojdj odjeii, statio ih
porednjegai udaljio se.Nakon toga,üao sams njim i Pitao ga: Zbog iegd
ne molr hosti balegalRek'ao1e:Tbie dähuka htana. Dollz miie däin'
sba dehgacija iz mjesta Nesibinsl - a diani h su oni däini. Tiaäili stt
opshtbu pa sam zatnlio Allaba da na wahoj hosti i bahgi az hoju'
naid* xallu hraw.'o
i.t "
Prenioje Muslim, -t,-.r'Lr"r',od Abdullahaibn Omera'-arj"tt.t'"
-", da je Poslanik,*rr"rr"h"
lLejr,ire
ßrbm,rekao:.trad i
dajedete ?iiete jedite i
pijte d.etnomrthom, jer iejtanjede i piie lijeoom nthom.l'
Takoderje Muslim, .r'r,".t,ll.L,preniood Huzejfe'*dij.n"h.i'h",daje
rekao:Kaia smos Poslanihom,*tt.tt,t" ^t int'. 'at.^ bili na sofi nismopru-
izli raheprema hrani doh m ne bi uöinio PoslzxlÄ *llnh[, "hjhi* *ll.-. /c-
dnomprilikom, bili smoza sofom i doilaje ehddjewi;icd Lureli kao da
je nehoNjetui pruäla je rukupremahrani Poslan lhjhik sllem.
i*, eltrlhhu ir
ie uhuatn za t uku. Nahonle do;ao je neki bedun i on y )urio hao da ga

' Ebu Dawd, Kitabrl-tahatu, babun 16i29;.Nesai. Kitabul-tahara babun29\


AhmedD Musnedu,5/82. Hadisje vjerodostojan.Imämi Ebu Zura'i Ebu Hatim
potvrdili su slusanjeKatade od Abdullaha ibn Serdzesa.
)r PoznÄtomjesio nä arapskom poluostrvü lbn-Hadtcl' Fethu'l Bati, 1l21l'

rt Buhari neo el-Feth. l|l'7l,


t' Muslin hi ierhi Newri, 131191.
r ßrmnr lmdllo,inJl
Dzin

üla tj,rt th'hn|,,.,,, . i - " . tt tltrtn, | "r@!t I tkt r' tdo


& S4dtno4jtii !ün htu1" Pri hajoj P,e sPünaß ]lthhdn
t , , . o a r n d . , d h d f u a i ' ; , l l t o L i? " h . r t ? r ' o 3 - ' r r ' ' h i n
.a-,'ti"ti. .n,, "'t"' p--, r not,o ; orcr b?'thri Ltrtlat'i i?o
ph tF" Lt?-a nti t r I pt n a 4 t, t!2 ld ta t nLa L' i vt.!tr 2 riiai
i..,tuoin.lb,t ' . J ? ß a I'n" t t ' r r a o t u | t t P l ' ' i ' t r r " 1 4 '
( , o l n u d c r o i . . ) . 1 d ' u s o r I. l L r l n n o r l j . , . P'dirL.,1. c
\::7tt,tJt )|urur llln\nn r)\') rrnrttr jt t:
L; \lLrl t'v.d,. . .tt','ra Pßttn. c ol DhLrirr ib I
Al,lrlhhr., , ,' ( , ir iuo r\llLl.vog L ' o ntrni(r
,. l(rr,ogo].,i lhdt [oliel] n li ii arajtLnil isPo"td.aL
hl'üa h ?i ß[n ikl, lejrd, ttt ldiqnn icil.i.idi): u//is
rr us nt1n. trr MIi ü uiev! ÄIo pti l|,ßln E sPoüt.,e Audbal o
i1,e i.jtat Ltr: Nziti tu koaatuAtro i lii lrnti n.5?n,1.,'alaha
trla.: Niili n! i bo,ah i ttilrr!'
L : l r r s r , i r x t r r . lnL) L i d : i D i j r l L iLt i n r r L ü n rr . P i d i r . r r ' 1 ' r L

P r \ l t . r j ( , 1 ) i n t i r J u i o t l , i i , ' O Y oo r n r e D . i r r f t l ' . n t o
jü N!r.lok.':.,li',Lkinir n1,)regi
rrrryrrl/,,//,: t[. vf,'. n,',r tdu tir'L x tr.j(r f r' rr roj
" " I | { ' I ' L
o d ! r l , l i t r Dl t , e l h ' ! ü . -, . t r t i l r l i :t , , r , x , , r a l i l , rru

ltt x lt!!,t u 11 rr t! ):lj. !j.t,t lrirt ri l):jr'L nltnln.i lt,tnr|

D o L i u o i € i f ' r d r j . ,L . i ' Ln n o l ( i n r r r i o d E b r s i l . h e ' l ' n '


o r. , . t L o i l j r . , L , v . d i d r d ; i , , ri u x D . l ( o l ' l .ro' ( r o r l
fLinFrrrtD.rd.'Lt.'.ru
rld,,Jir,,j.: rvi liitri jrnt i Fi Li.\rjr,ortrnroar6trJd.tr' orog
- L i l r r , l r o d g . i . 1 t i l ü r , t r h o d D o g\ ). r i . e o l u \ n r o o $ u k r n L
! t),dhol-' 'i'..lc,il,r,!L A.r\lhr, . -.-.. nrjbulle/d].

l6
onni$ ßtranu in,illoinll

Hllis koii le pr.nioAbdüllihibn Mes'u4r "Lh !'h" zabilic_


tio i. i-m rvi"sri;, -h -+r i i ,lßder'i ven\ii: u.tu PriPddi 'üba
ut L
ko't Md hrjdr j. rPo,M,n AWotu itu' U t"iin BLatu
ou,"** .'ra'p"'-., rDUD'qd I rdrugiu*''
't,tt
...staha kdt na!!Loinn "Ü'?o@ub Au'tttu iru" ra oii
' r l e' o
r o q ( n o r d r ' e t r k io dP ' " n o i l r üD o t r' j ' n i o/ n n ' n F s o
'
o 'd"",. Mu '-*, p.d,r, od o ' nr a'tr e ruJ mde" o'usaP''dr
nac;6ne. Allah,---dnr". miboljezn'

imarcgovt
Sejtan
Prenesnoie od Ant ibn A.bc$, _$ i" _h' dat tk'o: Xt
dad
lldak tullanik,^tr "\t1.,k*\^t Si,c' izl4ti i zaldz;iztn'&

oblike
Diini!epik uiuimijeniaju
(kao: '11l"-
od Ebu Hurtire,-r ni" -r'. P*Nino ie dd je
r,,,a,jl, ,",,",,.r".,"i .. ,.'". ne ü,/k io da tudn lti'fi.t ndnldt l
toaL t 'a"ag'i 'Lda:]"a
," u,*,,a"*'r-"*""
n t A l o n n t t I h ' 4 l tt ^ n 4 l a k 4 t + L : R r t ' a o J ' N L a 1 " 4 ' a ' 4 ?
'"", '-". ir* p"-^^ "*t'lol ' q a"2*i \tio aas' 5'
p'ddar^!'a;b :r', a'uPN SMi' tutjif innrain
)-i1-,it o-t n ta" ..' 'ttrohou!'atu ji' ?al'tja ß dd itu btuj'
nl to;liru i dd je ' dikoi ßta!].j srL|bo tun Y nd 'itsz i ?ß'a
?;.'R.t- r st"tdon i ;ü^ " i.'. trdni Bü \'t?kdo-aa da sL-' d' l
', ran. tt r n to t I . ' *A'o td L
' a t ut
a t a . R ' d r r p , / . r t i a r n n a a ' \ d n d - 3 ' - Q a ol
tr)tuhtuon'?^h,'k R.kdok: P6r; n , ituhuh \dn ' ihnn bni'
'u
,\ Dond.e V.r r:" dald h \ai'to aa " aa a\a t PL ti'gr
.'1. r"'..,t ' PolaüuDit' ELzHurejP t'ai'
pldu aq: 4tunoth'kai/' Poaha 'da
t tuoiin uNbti.nikonl: ""ß2
'."i-t,, p" ia.*. a, i," rttto' a'ftir '' at'o a* ta'

, i,,j,,it x*n ;.r a mr wut lt: M'r'n. Kfuahlt'nüszh'itt b'

17
D in i j ! i i i n , ,i i \ ! n m l i i o i m

!,rr) p fuLü n: SIasdotije, ?onoro i.:. uatiti. slitua er Ir


t,t lntittt. Krlrr tait ptLh ,nl|t ,trlttt "rr lt i)rLü: )\.,).
n),n, t rr ü a, tu)lldrot\,, t\,'h,jl:, Oü , I hrn I tolti.d,i ?rt
. n
Lrtt, i r,ll tolotjlnj llhr!tu. Airi ta rtitt k?[ra r kr'lr
nlnt t pünh t l)trij dj(t Iniib Alldltu k il,rl'e ilta Lfle el E i
j1t el Kajjflt l0 lritir |,l! m ntüL n L ntuat rd At/rrr r r.L n
nlL,t,nt t,ila turlit lanr!, rtt !,i l,rrn, sfundt)|, l)^/nüli,
a .. tI'' H',j'/. r.t h. hrtl'''a
I'ljenil?o od srnii! Rt*ro r.: tttltlrr tnllt"iit, dtn ht padti:n
"tiort itütlra /,rr-ltt,ttt trltnil, , --n'.tt)rtrra:
A i?"''to? tuIro\tu tll,b tt j. Lltu l(nn i! Nr.rr h lrknr
,tt! ltuirr AInl ld ildhc ilh hn. el E4i" el Kajitn la üiin
J t lr ü . ' i r ü t t t , t t , r r t l l l l t l 1 t n h , t t n i t n , t a l r ? , i : d or n -
xrt rrhLL n'' iro(lr'l, ,lLdilL,d.lion,.ral,,,|, , .
-. .t, rltu O,jt r.liki l'1tr lt ti.ie !d. i:thta rcIaa. o, Itbr
Ihozjt., ztA. li s l?h" I,riü; ni b i ,oiii! tuüa rD: i\it foJn,r L
I loJ? l"o:e|Ltt.

11d.. ir rLr'Hidifl : r,rr,r!, /,,,rr jt lrio Ltl.) il, t KlL,,.,,,


, . r.tr4'':tr..) Nlni .., .nrti: htüok6tntuü ltMte |oil
j. at it ak i ],rblidk h tu nie|enßtij. ttnai. hhut pitika
ütht.j! Liü Ji;rn trI ?noÜü,n,t ,ln liäL n*r! |t i. Dt I n
l. jli,,i1'[] u tr it; l t \t,1a,). U rr,ljt a Lü,uljdd |t,i,.l,to.
t:tllj,h,ü blii,it[t rtlroritlh r)oL.,n,q ltnw Lt,i:tog
!: !ü tu ,tut ,, n 01n aN,l!,1o t. \o thti Ktuhitu j,/ntlj Po
,,i? ,, - . . ).t n r: Pat n,?tint jc ,&da iar,L
r ! { h o n n i h r l nI L D - I l . t ( , ,, ,,.Fuko/rd.lnrf Lltili
- . e r | r i k r i r o a , c d c n ionl , l . n r r u r r r o n , ! i , ! t r i l LF o . C r . e
\ i i i d i A . r j . r r k o r c n i , \ l l . J r ., , . L , , ( :

;;-j ! .i : 1t-: -i ;
on uß ini, i raj:tu ujlrak, .ldLl i jiiL ". üdite.1:
o d D o r i r rn r n , l o ' ! ! r " o [ ] L L , Lk . e o i , , q \ o , ü r i .

LI u : !, L\ j!nrGtrf ntr1 !JN' rLLr'!!!.

l3
D i i , ! u i , r n ai , 0 ? m i i l o l m l

l ! , L l L i L r . LDn n \ ! : ,r[.LJ /',,, r'rr,ir,ir


fir/fjr! . f ,rr r,r r h, !r I rr\ti'r. ''t lti'tr

,'t-, /,,ti r.,| !: r'rr!,. I r'),.i^.,r,, I r!! rt i i, r r rt!,'' i t )' r


" ./,h,t t tr. i,it !'ri, .l; :i',|t, I riil! r! t.,r.t t i'a.':t t r,
i t "l r ! tl. )| ut, tinr i,, | | jt tr,ritir I titi! I r: ) rrt )t:r't't' I n,
.,r.! lt rnlrt i1' "!,r,, 'lt tri r\){!,ti'|t I tirlt
r,.sLrj.. j, t:r: z öt nt i.oblii.ti t:rli la
a itti. i,Ltina'[
trr lytilorilt?oL,,rLn Laji \' ;.obtituti
L!draü',..,1I:L\LlTLL.]," I I i . L ) r ' i .rrr i
. tt,\): tu!tui !nlt nd,.iriint, Y iLldti.r.jlttt'iar'
tultr ^j( kt f iaj Pd)io.
l ' 1 , ,l i r L i r r . n I In , ,,i \ rL.rrr!,ill
... tIt , nr:\': NnNt t)iLl :.?oLÜnip:ittü''JßtLtr
uD,ü, lttri/i1. l'üPt u, . n.. ir ati !' r4it)ari da,'i t t' a/f itro

Lr\lunio.r.rr. . t l r J / ] r t , : . , . ! r i , I r L L r L1 r r
. i., |,tl,.x,: Ol,, ! lr.l/'rr1 , Kuln hlt
^!ßl :i'" Pü'1r lrolihi j.,tl' rr 1."i"
ünt.'rdD/in i ia lar.
tu1tl. Iüaqlra ,.n,ü ^p).d rh ?u,tr lqr ltu) nar rt r /'nr
,h.tu la ?tdth,ni, tla Lpnal rilltl'ton.: rüt/,rt....,t t.1,
?,j'lr],(Irl|rnr,,i,.|lr:n|]|'|:i:|:|):;|n,!|:!

tt,)!t,tta!:a'uirlßi.:ir., Liijir,: ..,l,r,liL r, ' .r

iu.r rll,r i D . :r'i :r^.1.,11!rrr!,nj'.r' rl[:r]


Dnnru trrni. ! zmiillomil

Ntr drn BedLtrlt,lis \€ Poixviou lilu 'elilrnr Ple"renrBcno Mü-


dledt, Süft1<e i6n Mali!:.I'ridnrtio sc muni.ima .a $o,o'n vo,kom I
rkaa in: N'ka od lldi ,? üab nt db^ lrbiiü.liti! .l' üt h'jn KÄr
j'asnbio
, u l i u . l ir . i i u b o i , . , e r d o v e l ' . d ? n i h , ,I i " r . f " ' r "
;k o '.. b- "ß ' r'1 r ' 'o i \i D or ' L 'vri"'
L D 'bit . .L -n' p r,. t,.r' i ,'i. " "1'b'l" r' '
n.koEDrut'ki, krddS.ieuskd.o istisäojeruku t n'k€ tos'o\iekr i
uoi,,re "'."r. . ' c {! l' o "r""zrl
- , , , , , , - " ; " .' . . r . 1 { d ' " " - t t d o t ' ' 1 ' d

n batint,|llarL! Ot t^rorn tut,/,,l To rerekroLid je uslcddo"ierekc


O v oj c r e l < al bon - A b b s" .- , . " , , , , . . .
tukio i€ rt,n Teiri ic. -,-.i j: D,ft üfutu tqtürju Ad'kt d
,.1,!,1d,i,rü,i'Ii abhl ]+ttutnl r t rtkt4 '],i la&tu dM *rd'
!.. b dt,l, kalit,,tt.et, nn!,ft? Ptürj.hitto'

(akodirnimijenjaju
obllke?

KadilrEt'uh'12Ntuhanrn]3d ib. eLtluscj"ihnsl'f'-r ' -" '


jzrltla " *oj'n
n rtl<aa]S.itu,j E,üi't "a; niinjt\d eot 6,ou'as
jt'
ib AlhL,,^ ..,., rtdio,id,1d uzin.fu noß al)k' Llolz bni dn
i tu12h, -r" "r ,. - ' ', 1,0futß n*i"t ,j.iitu jlj Poaq iM |al td/l'
'qNü.
tL ndh AIdt,.r-.--".. in iznilt,i tsl'l zl)oßtasdkn
;r;a.!, nj n,r, l,nni*tu 4t..1i liknzitutj r, üzliitl't abht't'
r :ni:h da:u i taar la i:pntt iiii ili urd/I. Eno ndka' ir't in l/
lnh, --, rrt. obthtaiz i iabl| M.d"t,r, tomsa j' d' ort tu'ü
al'i n*,jdj, oblt* L. bt[u,nij ldtul iz jet'at oLlilt t drurj biu
übiür.n i b'ünt.n /i.!ür t4.ta l to ituiu nt'
On srd"jr i€ lij.F ni jc ftLrr dDls,di orcj 'jNri L-' i'krz
mo;e"osluln'tledxx koi,' ie pr.,'. lbn'Ebiserb'.'!'- r"L ukoJ'l
soiidr$ptdOnuu", I r, -r. sPom.{tr€Pu$injsk€ Prik'e !l
i;kxa: iita ".,n pflniaüi ab!'k u kaj.n sr '4h, *"*'' -'
:..,a,onLA,iorf ikrbtz l\/,,t lliih tutu ih ü1/" lnüitte'a"l
0i ri i 5rm. riu nn i toliil

R r l i t r o. l f , , L l l r f / o , :I Iirt!.il1 titt itr'iti'r r'till


n r r r , , D o i , r n J . ,e . r f P , € i r | | . r i o i l L r L l 6 i I \ o r ' ' '
ir i.trrio, L!,..ni p,.,L.siL.{.
l[,f:lrLdI),Lir. " .j(l{üiioflLDtt]'r 'r 'r
?rl:N tirtui, illtl,rt ttJ'.tii: " rßitittli't!'i
Latr|, lr r n!n, lbIl;nßhi\iLhLtzi \lttlr|a\']]ntt r)!i)
, i h - Lo ! , e h i J i : . I i t r r o n ! n r Ü r D r r i n . r l r r o l ' i t r n r r r t r r ' r ' r

'It nori j,' r,rro ! \hrLi-'


r rt l(o" r lidr!-
,aod l)i,6i'1. ,,.4.t j. !'.n.nri'.
Ndrr nm.. ntitrj.ür' tni Pdilisttitr ritu'| .r!tt':'
, , ' .. r l n i n r r t t r t { i f ul r r o r r j ' r i r a r i i h t r L L i r / rv i
r r g i , r ! r o ! r , i r , \ , r F r i r i l i o r t d r o g L' ' c r IttIr | \rlr]
l,l ,. ir:,,",t,,',t",,".: . .t I r i r | |i .r ' | . )' 1i ! i t , t ) i : i .
t,,Lt. ttltt t rt'ttt,r,L t lt,ttj'n: t r'ti t tlr' tiittl t
,,.,:",r[i]i Ltit ir.'ti!; I I r,ri: t rt t)rir tlrttirr'
, I t! tr)ü trr IDI;t| I),tt!;tlti:t:ttttrrr|)!tr!t l
)':tl't'1 | " ir tl"t
tn'n1.trt' l,r,ritn'Ltl i"tI a t ti -,n rl')'lir
!\it tüi r itttttr! ijul, \:q!t it:t rd]'tlatinihilJ
ta t tttt
i r. rr,!t n:l:r!! '!t'xti llrr iittt|hjnit t lrr(
tiLt"t,.
v
lttu l.t.lri t !',,n ari; Nentn?1N,,i:l' il) l't illt'4 Pa!'i' e'to
',ni, I i",r.1 ; tl : i! th'.,ni' \hi'itr'
l titrr n "hu r t) a) i ) n'i'
ba.i, tt itt, -,1! nz;ttt,. tr,t 'lr'Lr1 b I | 1'11'r) tttr't I l';t"l

\.Doncna l! no I l);.LliiL.r lr tln |urilr llr i'r hr i


,,; o;.,r,;.,. , , trir ioLr.v.lü\1 rtr'rlr nr/L'rgL'qr
nonLbrT,l*,r,r,r//:. ln'r r.Fl' hLt' i'ri0rr.lt"rLi f'r
NsirL,.Li, -fi(- itr.Lf,.ro! r.rli.il\ltrsLir| 'dr '
, ! , L , t r diir\o . J D , n r i ' . r . lnrf j ' t r k ü ! n n r ' r s ! ' ' oi
d/i,'r' tf rr litr.Li.l,' rLr,\ll,rl(r.vr."'doror'''
D z i ,r , 1 m r i i ! n m! j o r r . l

' l
lnol..lsioe roLr Ilijm., Lhozrh,c. ,- j.fth.: rü,r,,
, lt!'t, Lh i r l H,t,n . . r ,n U, ,.\a
a,r r "itldo lr ztl,r rhn.. Ctu "ütt hl.l,tLtü ,1al| ttrlrrt I
,Jqrlaj Lt.i, td'lrnr dtü:,rur. Lrt,iu)1 /ü.r tbi.nt,.!t tt:tl
r:h \.it,tlo lrlr.htu Jdnt K l,t.i yntt"Lü Pahtüajl
urlli,lr' j
l:t'! ttLa: l'ili L on Ih l tu !tu "t Dt R.itla|.: U
. 4.
". ,rIt lrLDtInirn)ai,tahili |lj\ tl 4tutrta.lxhtalt
Prli,jl ., , ,-.,, nlrar:,1iLn h.ti"it, tü lah ,n dr
rnt,{.t nq,i!t: n^ht)L . : , ', " rt, tr.'aL ! ni: Pot.3i
uaäj. sr elra,.bogPIa,an ß.tt &"42e! ttt.dit j. b,' 'rtfu
\ttr ti Z.tl:ro jr jt r,t urtjm S4l lt ! i t,lnhüa, ii,l t. züü1
l'rtu lot4ar 1.1i plnll aLt tri.: i\'tritj:tii!t ttL )r itnt: ! ilnt
i unr;,r t. ! nlojt l jrr r t trtll t:!rü|t rrtitt. r "i! t 1 ür'
m, r'ntu lt n lttlt,ü,ldon j.:litr t.ttr (it, ntati:tu Z iir
a iroL.,rnn ü üt\ tttltu | rrlrdil lro i\ .na n tr' n ltlr !nr!
,tütl:atuz ijr A',lltnr.p,ill'a'htjl. -...,.1i,
Jt: U M.dhi ah. nah'i uoji rt?tit,ili^Lm Kadn ioahii. rcno
o.l nji, apott"itu il) ni dann, n|a e Ml.dt brl?ojn9,bik ir,

mujkarciienei
li mrdudiiflimr ieltanima
Portoje

I't^*N j r r , 1 v rt t r r / , r o d F . ( i , . , ,.drc(,r!:rlt,
tl:.tt,,.uLt'r,tnil.. ... rllrotta:Allnrt"Di.rtli
.Et I'iL.,'hEl lnb'^i r.!-ltal'a^it sllltlr! ,trt. 4.n . n tt )tt

Brr,ri. , . , t ttLt : ,xl jl))t /-.r1 t thlu: Gonür n,t Jl


t1L'hl,:. itL tt rtu n' i Rcl.!' ir lb, eLLri'. - ": FJ-Htt td,.
n,,ir,, tt l,1,li l,.r,Jtrürtr,t,,l q.t I i'rbt.ito:nr'j l.rt;,t,.111
, j , r . l - L t b 1 ^ i t , " n ; r L t u l 4 ( j ' l l i l t l t u) . n j d : r r k ; '
Dihr$ |ll|nr,irlu ilniilJoliMl

Ra ik ho r:rl hidl Lorir. p'cn'ofbu Huft"c '


. " * d n o ' i iA i f l " K , _ i . h o n " r b ' . ' L . p o ' r e d r j u r a c nu ' o m h '
A : Ako tu kdr.r, do itfu ri i. t jh t 4. PÄbliziti tbn'Atdfr
,"^. k ß-o. r.;^da,? u tb- tt;dLtton b.d'/: N.1.br
onbli'iti mulko ni Lßto od d2ina Da* | tba Dn otatPA''
ii iaii N4l. n & "d .Aia. P,ibli4in ni ßtlko "i ttßho' ni tuto ni
'n ier" "
*/r11". . * .d*.4 * '. '-,c dr d,inr " ' muiutu

Dali sudiiniie jalrkiobvlznicil


Dr. diini sn3eriia6Liobve,niciiso k o i ljudi. b@ik'lve nzlik'
Rekroj. lbFAbdul6ea-, -+r,r U!.tudnnnn.la tu düni ltjj'6ki
obtzni.i i ddv objatnobrnidi "jjnd Dokn.tt 4i.t1:

6,1':i,'6&; ";;";r-Yt '4VV'';*Y


iii;4;,t4.
O tht e dZituA i Ad'PL s lM i. Ed.td ttiib "i* tu'
Lrih ?^lzri.i Aoii ru,m ai.k Moj. Lü;uli i rPorrd'
tdü nß Az kk oui ,at 4." doLkanP'
-!k"<. .) jL
Pa Loj! bhgnLt GosPodaranogd PoÄLbtP
RekaojeFahfldineFRzi, +-.,r6n S,i r init da$ :'i Atini ;c

KadijaAbdurdreba4d-diE, F &et N'h tutu lnütu dd n'ko


nnnn /. d,ini ni:" leijzt&i obwznni"'
Sublf,i.dr +, u mioj zbid ftau r Ä@. A*aPibi 1ldb üi !'ttti
,+r'ni.^aa ob@d u?'wn DaPEmI J'i u 'lJu nk adg,r
ü stM d4paAitfl " w L terk t tuaanmdn trokaL \'
''
'-, p"i, si* t"" ' na'o a" t@t I da om kzalr ' ' '1' "

, Pßldo n dietaL!k41u trlerdian st.T\

4l
Diii 0 lthi, nirunn ijotmL

l,t)iiatjittiat rui lir a' t 'i"ir tr,:iuj, rn ] ato l6bit 'loltt Ntit
ttlo t"-td,n | | 'ILit ' | "t ltn na,h e rl,n1ü1i llntln, zLrt,ldn r*0 /,o
tdwirr rE/,,.tnn. da|, lrtult trliti, 1x,unt painl t I llhn r"
it rr jto L Shja llhdro' ani i. pt..tr" i skniercD obLilu

Vjere diLna
i ubFdenJa

U 'rn i ri- iriri r ni'nrLonr .vliluj,' .d liLdi. Ndri !u inßlL


mxni, rcl(Ll.riäoL, ftliij.v,ari. CrL,{ ',rih.vi musln.rni ponijclleni
Lro lru!li DirlidiDi. Nrki n' lnltuLir, ,rki iije. PDdjdimi$ inr nF
d L r t r i L . u ü , e n i m n o r o ( r R i n . J o r i l , i p o k o m i h i D C p o I o r ] Lhl ,o
qoliDji/o 1,LE,enrikr.,!1.'h.". " ".. ie p,aiio njihovr ij(iL:
j
i! J -j ; iJ rj.:r"; j _+L:r1Li.
;lr
/.l,ilt i o,il' Iaji ta nist,

Ozniü)!. bnn ,ß u\td rdzliitih. IL,' ALrbs -., r ," , , , ^


ßki: trr,n j i,,tl!/ t,.tj.i,t . R.lao ß lbtr lernijr.. .! '.
,:1;ld, ta.rjl) t,aLn t,Lt,ß,tlnirtutu | 'trrtni[.1, ittdütrrkl

uii u Diennet?
Dr i ie diinivjernici
ULor pnLl, L kNirih eürc.r.iir t.5loiih dr ic d:i'ri nc'r(d
.iuaiu D;rlt'od.r. dok r. rrilrf r rer ! ulxrkon,dtinr\jüD l( |
Di$fd lff Hx.li4 r, I ie '.trn: lli,rl rt a ü itjti ßirl
nlr hrti,lt i ri! t Daürtrtito!,rba uit,. 'i.tnla ltryI/ltr
i lh ;! yl,D,] lith D.."rtt On t ltrßüta ad lJrLld. - -.
] .
Dilomü I itun I rtah:aror ul p!,ra, o!ütt
laitih oddiiia i ieitam Dihr$ ;tha, iu dmiiljoriii!

Rekroflb, K-r. . " 1 ! o d \ n oß ' ' l r r n e g u P eu r ' i r k r


qanki
p n i h C e n . ' r r r r , iar d , F ' . ß ' , n i ü r u D d r t l a o i r i u d
Neki k.o doke üli ai.t:
.:).+r;l/!l
aodifiu e
on koja Pij. niit', ai io"jch ni tl4in 'ij'
Do\ltrj.ovn r'non i trhpGro rnoEo bol dok' ßri'c
'r\':13,5.):iL , 1 'J + ; ' - - r }i
A oM p. & b d. bni@ sbjnnj' P"'l stuiis co'?oth'
lon PiPtut ie dta Paibja P'' hofu blasodat cos?odaz

j
Allar, *\ü*- *.rr, jz jstuktubb|odzr?ttu 'lzi'ind lj"ditu !tu
t. dabtuiin eli. üttddi; Dzen*on Diihj tu 4 bhgotlatdaickdlilj?
p". a",.;
'blrtodd,, "t. .o" ,,c, t d, F.th L M po':qo lr au tuj'
'- 1'ü|ndo
Cnlodda rr t"b ula",la AlL' t '*
blzsadatkaj'hnn d@i1'
Ib.-Kcsii-h-{,N ovimi€ slodneonäh2diskojij' PteDi"nmi-
?i + -. -h!. od Ditbnr, "irj,nJ- r+', a koji g15i:ldla''F' iHri' r 'jr' *
ru;ai a
..r r D.'Lha trh utu t I R" 4'n ?o aa n'ao Sb iu nr'?
'mPnu'io aJ'E Pe koi" btz'
"iao' ia,- * o,t-iu x"a s"d
i;Ä,
-ftoju c."oa*) -"s' Po**I smnü tu N' loi'ao "üPdnt
bragod'r Co,Po.ttfl 'aj r'l'i b!tl'L'
Rekio i€ ]brftjnijje, d-ard,: D,ini tu'inid bn d kdtnit"i
u D a amL p0 a^neu n'al'tz Z' d'i1' uh 4k u :ü ubn'
,^* i.,.'" -g,.d-' u"";.. r*ao"'dM"- S*r'
'^ tu adFdlutunad
Al^ryda tbklu uld I t|"haaa.11z
.,, n **. "i-z-." a'A, o-d'uId'' tt-t'"dtnoi utlrn a
o.,.1,t,r- hi,-o r "d nu Hdtlt ^\ dnJ'41'ontaoLd
,dstu7r i e96 ü1Di. hn ft tu' l

I ",. ,,s."" tl1 , ar!'igJr' iiern

n /ed:,, -/.tkr4 'e/r3. sludijskoüür.

45
Dnni !m, nu trn\ljorin,l

DiiniJeboj€ljudi

I6n-ELi(d Dunir, , ,,,f," j, re pc'Lo od N{udäIidl, ";-.,- , ,


da1erekaa:DoI ün lldara jr,/,t roij odial,ar I pru/n nna"t l|iaja
t \. 1 .,, t " . : , , a t , .t . I
a,[ pr,lr tu t"tk] l,i '10L'. ?64 tos'l tijt I potdljjrio
Iiudtrhi{ -,-"- , )e rckß: A,j n bor tu knajti,jr. \'^
kodel jc (kao: J'./r,, v ar. r,ji d' kga tj'].rt .Ata hnt | lo It
'' 'q t - D d T I bdL a' '
lt /

Häljz l'rdntr [bü B&r NjtLl,ailn€d ibn \lühim"td ibtr Sulej-


n?n d Bign,di, -r,i.-1,,. pknori dr nn re P,iaro Ah,"ed il.. ll.L
k]r ibn F.biMermune.t,r- ,,, a ovrjdr im j. priilo Cri$ ibr Hu
strjn.",.,{ r, od Nludtrhidr, , r-,:" ,r: Stjtn, nti t. ltjlrzt!ü t
, . t - . 4 J l . | t | , -
I |l,,t lbbawit,,"):t - .r ^', r1.ii i ndrio tt,t ?ot.l !b. tot Kr'/r
t tora\ y|nia ,r'nuo :nd ,a ,1.9, üo lr i orJ. ßtrtrlrt pno
Ni:nfl g udn potlk tug Rekro lbnlLdr.n - -r" n, je o hilir!
El Bagnrdrru,, , -h i, slilet t'b-tj.)pr. iiutbipaz,itpa
r / n , . ' ( J o v o i p r r d ? j i r res . o r € k r od r j c a u o .n o g . n e n t rb o j u n i

ureiiljude
Diinimogu
R€krojc lLn .l KiJiidr,- --\r' U.*n ju, duj. u\n, d;ißki i
ljd'kL Poinlno ja' ad tJ,tw ibnt,, r,r' " -, th l lo'h ij k, -
,r,,r.,;., " | |Jtnojktu u,ro t l't tr i"'n ;, tilan ndIta, Pll rtkda:
uiilejoj rutjb dtdj. Lüan. R.ho j. Huei, jb, )tl.'u d'[üü. ,.
' ^r,: ,: lzüz vtfa ,l,td,,.utt /tnn*i,,,1r' N.v€denibrdis
zrbi
L j e ) i l i nl r, u h t r r i i I I L ß ] i , ! , - ! , . .r r, r .
l ) ' f l r i j csl iLN s i i i l i n i z i , , , . - , . , , odL-hS
u e i d dt rl l u d i r i ,
,t,,", " t ' a t l nl , - , , , - ' , . " j t r r . ; o 2 1 r r ' a d d ; r t n jÜ k l
iriirr oddiina i(jbD $ i!flnÄrir! miiltotual
DiinL

skosrtukd. ?n ldld saobn4 . srv El Fet k i En'Na,äa k M tjjh


d w drutak 6@j"" \tnü ie rekaodr F hidß dobü.
Iz ovosr senote jsno zälliudni d2dtini maguuKi ljüdc O |te-
&nju i alriti od rogagovoritieho u drgoj kniizi, a[. !ög da.'"

Dali ie diiniienei nzmnoirvrju?


tukio jeAllah,
"-*d,r:

- ,- i :, - .-r.: il ,i--j. i) ,-l;j' N'L-! i:J


' : ' ' ' ' . " . ' ' . '
}
I ln la tu rtHi tub.ttuPddflib Ad.nt ad t.d&/!' *
?adot osin lbt&a oni. bioiala".d &itu i aÜ. e PtLE
io tukdbi Go"oddtd wse Pd ut hu 'iad i PoNl 'iF
xo| niru Maa h@ Pijaklid PihMnE Eadt" m onl
a.rijdr.öi?Ka*o j. t4b" t tz wjaa 1^ikiri'ule
Rekaoje lsdija bedruddinsMuhmmed ibn Abdullahensibcli, "
r,*r, br: U 4.a e :pni,4e ?and ib ,kel dnc @tutu'd1!'
Neki uö.n,äciko dotz tunnoal5ja dtina n{vod. aj.t
t, .,,,...r
:r. .\ r:+_J ,t j+-! I
oß bja ?nj.4jnt ni trtik ai der nih bdbwP
lftnosi Beih.ki, ^h-rin, od Aldülläia ibn M.iuda "l!r*, bN
da F Poilbik, rtrd- !"rh- ".- ßk2.: U.ldß ie ni d.ti P.tu,
lütu da lh qlin IGa'd', tu. bratüi i dfüa,i;i.
Na@ je lbn-Drüir, d-rrh, Ped4u u lojoj j. lPim v€hbir'n Mu
ncobth,-r-r-ti: Dr li düd jaL !ii', unitu i MtutMj" v? k ho jel

rr rimit, r/266 Rekaojc drje dobarNeüi. 3r7l


\ Es-sonflet berü Ji tst tdi ti s-'
'/, r'r/rs4 u Nnor poslNrjur6le govono l,jcküa uroke
" Bc&uddiiiije imeü ejeßkipotasii'itr zbogbsic mpism m'in s o
Diiniu trriD.nii! zmiilio,inal

Njil)rru tä^ü halI lt,In' !o! r|tr1r.,q.d, E?4L tatit't L

Dini.e 'rujezm,mr naludni€m


b ' svjedoo danu

f r l no j e l r r [ x r i . , . , , r , o . lL b uS e i dct rl - l]u d ' i i .- ,. , . , , . "


Jr nu jf Poni,ili ,. , , , . ,. . ". ,el<a.:vrlr, dn ,.li! \rt" {"h,
i p'ßti,it, Kklz bnde;sa n ojatu \inD,t labon' i t Ptßti,ii Potii
zLt ?ri ,iofu nü, jo sdko ,to Logada?reD'ieitut lLß stje
doiit a. ,n ,a $n,iat dntu i ,t;i',i i ltuli i :!i .t/tt,:'
Zhogtugrlrrrm.L,,. -r. . liliuir strntobjrCred:ltkoitrPu_
r ' , " o
nu N 5trdrrerJmu, r ü, jr r1,, iitrrelr vjmiL,u pr hko dtr$j.doaiu
k.d y.E neprijrfuljrri Pt'oij€Li
ru l|1.rlih, Fuhüjr Li\{Lnli'n., L,-,
,
- r o dL b uL l u r r r . c . . . . , . d t r r . l ' o JlNil(
rN: Kaiz v d üt ijta" PoLjepE i k4'ttd ,j.1rorc Inllo ,c hi iro
a,. Itulz v %ltii ni.,je dta tan v. OIa PobiegE ,aaa v üi
ikoE pa nadn:t ikd,ret atli unti I i lo,'asi iatjeb rEü ni:ti,
ld'\i,nnnvitn hy j bga;.sn s it'di. e bi i6k, tu iorjehü'
I'or'n; I.bna k re|irtu U'd4io.' Oro rc B, r,üjeu rfl:ij? t.tm

lkdale diiniraziarpo/emllt?

l'rfliiidin Brl,rijtrilluni'n. , ., , 'odD:trbi,r ' .


. : , , d t t k t N nR
, .lraj?llrlarPo\lntil ".t ...-':Kdda,t
nAi mi tli hana o,t/llnete, Pria",ik djed\ jü v iifuü tddd tut
ziAr po ttmla Kdd. prod? dio N;i ?ßtiie ib S?onniii All4La
zt atii |,ai rJha n utoz otuo ni rttuPta t n'n, .Pontnti'Li
A4ara ün o,itc :aoje ,ieir'e, sPonnidi Aunba ?rcLrit ponlnt
,nlat ?Eko ,üit ß:to laili i ns^it. 'ieitlzz'

43
Dnriiü ßnlani$ Emiiljoriii!

U ovon nadisunslzi $ P.r narcdbi:iuuni. di'e, artdnF


qä d äNalnjr m,cJ r' Pok itrk po)u.L (/. ro u Pon:n!n?
. "" . 'n"ar I s,jen,. !"Je i||'j P"i"Drar' n^ l'
Al.,L.'.e,..
nik, ihL.;. r.ir' * dr-. F wlas a trenje di.cc i zrMdjc wta na
'." ,, ö'om hrdiru A ploe /'m"n'a nj'jina ' po|'l vrnjr Do\u
d:.pore,uo i u o'rgo P.;dti Pfue*nq I dn "litv hthrijb
eo*z^ -*;n
'i.itu 4ia,, p"-tudajk 'rd4 i urßit. Qi'tiÜk!
". noZzotuin ridit4 ni üatd rbi ortriti PN'aL Ako
,; n4d.t tütu üifl ]tatd oad4 s?.@ib Allabooo in' i 'utib
rd brck. tüude! forl'1(, i - :. n ,e Pom'nuo Plo8 "
"eiu r.cdbu , rranu rqi c ptn'o tbu DNud r ' n od lb'
iUl-,. .' -. . " v r . o d o o ; n r ns s ä o . ' + n i i H a l i r ' r q t
Hibbd, -ihA"-i +r Pat,/, r, u ü totiaj. ü!.1t fdqibtuiagd|c
,ftd Po:bn'*n,-\' i-\.tn:*-.
't-a , tu ?nt'ith' tu kajoijc talk odt
balilal'daa "oaa'ar' Itl'ntl 't '\ '
'. ti,4. t toi.lo k
i d|; rr.d '\^dsi. Posün *j'iiuk'jn 'dbr n"L' aarF
ai kd,ot -1" p;Pd ";a a; '4.!i i'b ao Pa dz i"otib F"t<-o
i e h \ J i .h J d r " l b ' H r d i . . t ^ \ ' H a z i ? o l d n t ' t t a r 4duto
nM pt pFtuprl. a. '.|hn oa tLd L tP'tanlt Poqondi' '
p,"'-
' ai"L" a^g'- u,aA'. ,'p"Jdnhn t'ma Mott-" ALtznz
* .0"., a.,^:*p. pt,--"orn t L 2 -.pn,adiLi pLth 01

lcnesno ieuMßlimovon. "h*h'hr, S,'i'! od Däbin 'ü "h


h -h,. da i. Drcniood Posloik, -rhnt'nji ' ^n' : KaAaüt" fl18
'e ttlbik ;oka i di.tu AoL'. noi Aobtu n' aetn h hada a"'
ä. t\"doe .e "ot ;. 'pß'i i.ib'i r r@i.tu Po-,4ii'\
Febluoi.on d DrPi "- 1 : RLbSnhowg irad ' n t ü'
n i. nh. aa\ non |ann a "o L n'ßotbkjL idJ' u4a t dtüuo
pu ps"a^r'"a a-g'o -) . "h^<ab /boga4?rL"a&uLaJt
'i'
"t;kna" ti, z-,,.i't',.** r"'!zih' ^rhrdiar '" ^\" ftkza: oai
iqjtua. O\o ). odtbn d'Di.wijä, -r -dr+ Preniolhn H'd'ci
Diri u i5rini.
ii'u nmijjorml

Rekrojc Abdulhhri" n"ir,r Ahn,edribn Hmbda, "h -s*. +:


' o o , , i . p . . . ' . p or " v , ' . , ' ' i l . ' . i n T
ir'r.1 '
ftilino igovoriote di je O'nfl ibn el-Hrttrb,"i lhh -i. rckio:5/,
ujt. po?odnjd kjthtj E VaL!, l,/,/,.r On prcdiiü re naveoEbu
Nu rjn, "h-."r*,läo Po5latri[ow, -! Lr ". , ".r.-, ä,Albani,
"f -.
L., rehnr.ptnoiihca o.iieriodobim.

|lIoke
iivorLnjr
videiejhne

Prn.$"o F od EhuHü1rje, "Jirs'ih', daie Posla,ir,,i,r-


ii --t. , ßkla: Katla hiee 'ia*atie 'tusaft.d td'ite a@6h
LodAQabdotl !4utz, jn sak ü nidio. A, Lada ai.b Ptetla h a
tite o'l Auata bl4godati,jd je o, ,rlio t"elzka: '

Diini!u,jrdn0m
p likori, a5habe
obaviFrtili
gdje!e nalazi0
Alhh0vP0danik,,r",-,
l"-,,,,.

Rekrojc lLn-l$.1<, *-;, r ,, /'r,tr!t it ni dnt Lnn [tr B.ktu,n

Eb" B.Ird, ,r,t,\" -i , jz MeLl. la \ji9nrt h\dlt) ü üdtr Ebr B*ta-


ft k"t. daikt snqr Kh?jijr i ji"utElt,DrbL dbiah?agn it
,nr.bn 9nLfl nd ftk,.jnstfl j'rih i,pitulitun. Gdj.tj)eah.!
R4l, rn: N. .tin t lj. ,ti jt otut, t Ia ni ,4llzl). Eb' Dichl Jt ü,ü
,nrc | tnlo eüito ,E aiautnn 'L m j. iqnlz ,tßün iz tn. NnLa,
to4tt" otiili bi,ati,j \ o 2, ali Lrda | tupttia Pannnjk,.' tr,:.ru" .
rr^. Tot nrjrla d0[ i xi? poj.,ia d;in ndlntu j r ktnJn d t?/4jM'*
k. ,n iittun ntn!:*on j.a[" ütiua 4]tou,,tulj t, sd ?tdtili d nn, gt
udj.L, ?rnili t !^ Gontiojt

N'ta )th, Güratu,,vt, jLttj'ü M!ü,L'ü,nsadi


l-,t1" ut,iük. a2t.1tLka,!jtt,t Udtr tdar4'r

, E b uN r l j m . ^ h h J . ! r i . o d E m s . n i ! , D , i ! .
,i n trdjdu.,tsirrü

50
Diini5uiiin4ris!izn'iiliofnal

Daiti ß koPi|n, olüqnlt t ?a nthutl


r'?k j. ko ontk,. I.a l,4g M/h'nd'd/

N&n dnrh ütr.li.? R.4 Kabr b"/. P"jrt'a


ter * 'j-"ni-' "rPdlttt ^ide

hjtanovviiaknadanpdsege
na'Akabi

tukro i" lbr n "L .- | ' hd q Lor r D(nrood M;b'dr


b . l \ a b ä . , r , o df ,t . s o o eb n " A b d L l . n i ' bfru b r : 1 "V J '
u, ,n ,n"rx. oor '-o ioLsdli 2rr.s" naAkdbititu' i' ' ün Akdk
m tad1@ O u'aru'iairü un'
Da' bao,atrlaiji\ßbaaloi
bt,tu unn@t at?'nkttaall u4 ai:q r\Patuün4
ru ona! n: rükt< ' '" ' | 'da 4tu onj"iun
Ezbbt lÄkzb., oto j. tbn Ftibb. 6i.t lI tu Auaht' n'PÄjauli"?!
1dL füAlba Poab@it tatc tu bbo'"!'
I'!i2 n a mt loL!dtNg ia'jtt nt'
N.ot El-Ljrt ie fb]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]go:
.-,M' IL@ *bi', \a.dlebli.n u p(d'ii, j€ nnorim iieöi i,'z',
uDd,ebrtsqe L dpäd;iu od \F'. A o.dren''li r, roiinrs
' i .- ... i .t,U. nr' i" al'o a'\" r All"ho'oP outu o
ar nred,oMvr'ri" ruftjr'i^. a! ß'n'\' o P eg'r: \l$' lolo b'
m a e ' ; " q o q r i p n i en ' r , r ' v " d u ' . n A I s - l_ gr ePonino'
-a'e- +. A- t-A "t a-grh milL'rä' vled

prilluiluiu
iejtani ! neba
i kßduvije$i

?rene$no ie od lbn-Abb$r' "i!'L i' -ü- da j' tlio: hirz' ';


6hab dz * jedutu filibn dok
"ib hatu Pßta;hot A6tr" \.ir' * "dn- tititu Pa'
sdtlt s Pataxiko-, -r t 't"*,* - "t'"' 'skdnli zltzzd' l'
- alab'
itoTi*. "r tsu"',:,"-u,^ th:, op;ao: Stu 'k sohdi o ow
liiiet'? Radt-v|*a1 :tr LnnJ?uLt'arto' n aih L t,'bkt'
1, ,' , ^t r '. r * a 4.', oM M bita bdtda zboE'uliiß ü'
n'tt' M
@e ili ntn- U;.. ß Cot?odar ul'Rhc "' t'dtll Lddz
Et-Bidaj. v en dihoje, 31tle
Et Bidol |. üaihd!., tn6a

5l
Diins irria i ! um,illomll

tai ,ßleci Loji Mse Alahoü p,!jßbü. düc ksbib, ?üün wt .i


stdhos tutatnos Eba ito ttule dok dj4t rc dode .ta arm)ult
sko! t.bd. D;ili b prisl'4Iifu i pfloe .hji|, ltii.ticit4 pa 'o
Pt,. kdho hli it 'aje, "tedxri,t, qi M toja! dodnJx.
Od 4in,,,,, . " , , .j o p ' o r . s e n tü. l . , e t t r : R t l r l Jnr n:t, \ I l r a !
ro,!a,,'.,3,1,i s lon*rl sutili o nt.?,tt 1tulin ld t,,i ßtn.r
o, j. rtho: 7'ok i:trd Loit k dah &flo ptishLi|ujn& tijesn s
,.bd i idptu. k {ü, lti;etilda rli dotu t.thß liäi.'

oieli iejtan, pratilac


iovjekov

R€kiotedLEr Fil,iih.,,,1,,: Matr,. dar.rdbnl tn*I I to"Ml


njn ttjti. ,t ,!,! ithnr ?,,i&1 ad4'. , rnj r,, i\b,]. Lt..
n i l i l t A t n . n , r , , , , , | ) ) l 1 m . , hi . I t a t in , . , " , , t . ! S d r i l t ou , 1
A b l " ! ü l l n M t d t , , . t , t , , , , . " d r r t l , n : r . L a r j tt u ' k , i ] : , )
,.,,...,:suQn ja odlzdentuhi p/dla. od la,& i "ßtxnn_
^Lrbr nloi; t/r i 11,, tllllu lotlnnü?! R.Iü j. t,t.ni. M.ddnL
AIab 2'i je ?anbglo 2l,h/l,i s tii,n, paje ?'it'io ilb, i ,nred'ic

Smrtrrmdi ^1nojr dr FllEllrft. ," , . nirenrru,r. \ !


; . " ! o ' 1 1 " ' r " , , . . 1
irviiti urj..rj ni ivoEt,r.rLo.ii dr orxj Frimi nLtrtrr\k.1uh, u
( L i d xj c r o s p c . i 6 i n o nP . r l i ' , Q ,
n i i c t r a n o : l z h r d n r s e J r !v, 0
. ih . . r . , r r o r i k o i L , ! d ( J x o i r c i d r ( o d n o ! i . N r n , o G
to potkrijcpiri doLxzoh. i d.lLr/i /i t! Loliko jtr znrn. reor !i
I' O, 1 .LD" "" r": g
n r a n l .d u b i n c n i c c o r e r k i d e) { i r u y j c r i .
m c d u r i D li ,| . r e d o g r
n i j c n o s l o t o l i k ou t j e c x r i f uo i . g r l a p r i m i i s h o r . o r i h r . g t r ,i n l .
L i n r u r l i m x no. s i D rP . s h L i k r ,, , | . L . . . ! n r o u i . n ' e . r r , .
jrjrxnr dr priDi nlxD, izqrbih üin mudroa nLuienj: i trl,i,i 5Li
;cn sc dtr ejcnik nrore o5 rLriri $og icjtrnr icviin if.dri,,li,,leol

1. ^hoqt rrr4,l |]|8

6rr; n.jfrki zJltrrd

52
hnib oddiinri ilitda Diii,s trtna r rniiliolinal

{l,nr d-- " , po"o'no "T" uaenrmKu' rn" \: 'o t c


d'e$nnc, uk€uje hrdis kojije EbüHu,ejft, -di!üü -r' PiiPisro
Poslanikü,-rrr iLih,* -r-: I/inib itcrPi "ogd Atua. L'r lb
j.rra" od t6 üca?i stoj" dar aa ?aa@iL tt iscfü ,i" ,\r*
tuti'i a
ß rck^o:Plmh s.i. Ahn.d, ^n^.r'.t U lzüa ?ft"aiLld

u nmrranu
iejtana
0kivrnje
Pftnseno F od Ebu Hurejq di.ürt^i, da)e fUßt Prkaak Po
'lzik, -\iid..^*-n ^: Kad tuhqi @notuE s. teflitb'
'4 dtu.E ütu a!.hdtu i otajr e t jtuti-'
i ' " n di d r J . V j F o ' . cn ' r r ' " " :
O d , t e s r, . , r ä l o d e p
, nn"o, x"ao *npi p*' .n@ßLe nol ohaj' k ldb'i i

tuk.o je v.liki u&rjzl< MülrFitd ibn Muflih ,i,-di+: tqtz-


ai btur\,oe?ai"ha't IaLovu tdnuLPtm ra9lla anghtinL
itt a4'o ltrnt iaai QtLa?m,'a ouq ntufu lo a.Pobthtn flatu'L
t'b" H.nn, tDa.Hibbaa, dm( d|an -. Tolttutdzl'
u q4t L ta.p"tun qo \r 'w,t"t. ta ont'btu tua Al'n.d ^
. . . ürt hdd^j. ?nhw *'ko r t dn:al P(l4ar Abd'Lbt' A'qazl
sj". -r' .nnr: kbdt in ffin tu dz tdino ladtk dz ih ?,g.An d;in'
:kr t'rdzüz ' rd@n"? tukroj.. Hali\ h doinatr'kai n sotuäa btul
Itun lin.d, -\)*üÄ, c /ndo fißiq. da n tutuä haltjß?r'fti'
"in z,,ie,kn üjfl one*oji n ?ren6. adptujh sntuid' ikfa d r*o
a"i b "b/ atuAii ,4. "i azlal
Pren6enojc od EbuHrtjrc, dirhi' -ü, dr je vjeovje$iL dhß
h !rh*-L-. elqo: smi. rur M dab P.bo:

jdi pn pmoilijü. rone ftbajo! doddida Ibn Lcbi,'o'jejätu eo dar. euo


hadis,a Ibn-Hibb,n je Fkao d! je müd.t\13:Rb ie aow iavjek di ie pE.utktn
pznüt ad stabihp1rctita.o to) rjdjrin srabsi ü hdjsu

*@ jc dsF dob4 Nc$i: Kibbu 6{*


mi, babui 2: ahned, Mu,s4 2,s2

5l
Diii nmi, nir zmi!lorh:l

''' ''Po l r'

,EtN .at qrt - )!ir.(dal,. ifrlt


- whd jllhl,,ltütü St|j Dt.t,ü t !tut tj'lon a l'hjj
/aI" nblrjtl:lod "l rlr li|an i Dpür,tolt j "n ttbt

rl:iri' ( ilL,,.t.tir!, lt r. tttst )dlni Ia't!!. ta,t, ia"

i oPatn ,, '. t rattürri r"ti


vpntt, \1: ti ,aii lqli;) l ltu)a: RtLt l., Na rulniLn .. llzta
daje Ldda aü li ?6no.

irrv€,ku'bara,
Prinoienß F zabranjen0
dirnima

Lllcnrr slitrdrß prn,oaerj€ ntrt. ( i' r,d:inrirraürtrl.no


Srtr'iir. tu e inl. j.' t 1-r L{.Lj€kurbrtr nrl{. nrnno illrll" .. -
.i .. lv1Ltrli,"!u nij|lo^oLjdo rcnitD oe{. tr krnol tJ iün' Lp.
kor tone.rzmli.r n .10 L.iedjtLo.r .vtrlor m dr it.osoru
tulno reltrLrjr ib' hlitrjtr. - , tttira,tii. uJ)h .-
dr r J.dt, Lrljt p","trr ,o |uI j ,ti lt t. t l?atitjlt tit l)tsllorl
ztllro t hrnd;i,trtu,L n.ltß& tuL j to t .al Pliitla rkljtl
Aljrl, K)drj.ü,,ito tln SihlLtL,br h ,loi(nün,rqthtu
!,rrtt irtß*oü,7r,r, rryl Ll P^hriIjt.It nuatt.o11
ltl,,tul.,!htr 't\,",t1'a6. -r . re \1uhrni.(d ib' \1usLin,ili'
S i l i h e , l u h , i . B n J l et r r r n . h r h / l r ' i d n xP o r i t r \ r l . i . l r k h\tcr l i l t i u i r
n,rli llioj. irjh i0i0t lliiko, - ,
\eliki ui$irk, i.,1ijtr,L,cLlnddir,\11 üonell rbn ^bduLlin ri
iLü.Li , ., r,le rkio: /',",r,.t,t i'rlqj'd kltl,rxturlrtt i,l
j.|h/, Lh '1lnl l.) t,rl\","tu|l,t Ll,t tt*i . .lnlrllrtkt
,dtlüt'llor üüh h rL,loßddr Lrtt n dasuljo t itJtl:Lt tlutt tttr
ioint llrprLtl irü: r.hat.ld lt.r r tu,n obn4^!r rrrnt riolttk'l
Lttlli,Ia!,n tba t irltl:lt! ko|i r h.ü o!,übnln i'bln n)i |"l
nntstt p)ütz(, HrltJi b ittttl,wnd ta.ikni . : A,j(,1,,,

54
n! ilotml
Dirir nm, risu

11r) t1l'
nj l! ,,itt"i'i ! 1, .n '!:ti: lr n i i'r t' ft"t"ti
t rrtu dtut " t
r,.,.. r i',,' l', )tit,!"!rt l rilxtt t Ji tt' r 1t!!'
lr t 1!'ni'r'
'.,t 1, !,| . , .i :r,'i,r,.rr,r.t r, ,,i,t'\rl 't.r"; t' , , , r ' ':,1; ,, ' r r , ' , " r
t t t t t ' r t ü t i x t L t l t ' i ' r a :t t l
i:.ti tt 'lilIr|1tr:' r irt\i: t r: r!'tit tl
t.t;:rt\)t,tnr)||tit
-, ttt.! ,, !,.itli'ittnt\^r'lt tit ifu'\'itrttttlrttldl
',.,-,1,r"",1,,,tt,t,."t) ^rt n r r' ltnn l\itt Itilat!|

tir tt'ta't i I nt!


1,,.).,,,..,,,,,t,t,.,, t,"!,.,i,",i' .'.r|,'.
rtri ! ilt -l'i lttt)t!'Irttlttrt!
n i ] , , , , , : t , r r r ! ,\ . t i , 1 a t
i . : : l t i , l i t l i t i . i ! l ! , r t i t 1 : : " r r r i :r ' r r I d ! i ,
,!r tr: \r.;ttt 1.1" ).r,t 'i.t'tttt

jlitl t t';rl
\:trt "trr!ii,lril
,f,.r'rr,r,"f.Jl ||t.||||
I L ' " Ix
, . , , , , . , t , , , , , ' . t r n " . , , ' i 't ' t - t| | i r ' " i : i ' r '1 t i t i i l
,i. rt titti t | | : 1l i\ ti t +t it t'ir tI i t r ' t i t t t ' ' l t t i i r h r r ! | l ' r
r' i.r"l i,:.r,l , ti ,, '.,i , ' , r' -. , ,,:' , ,. , ,t . I r t !r ' ' t ' t i 1' ' i:"! tÜx
!4
r',,,,i!- )tnt! 't i: ' rtttI u'ltirri"r
j
i, j,t t'' t, :11Nlt : I L i! ri' it! : ii t! !'t
i. .j,rr : ^t l,t'|rru
i h:l! tlr 'l'trt :
nl.n ir lt rl,t,itt ti)t)r lt' tt t: t I"i r r at:n)r
ü'rtt'
.,. ',',,,,,... i,,,, trl r1.!.1 rt't)ri ixttt
- 1 i , , , , , ,r,' , , . t r , : - , , ' : ' r , ' t : t i ! t t : 'h ü ' t : i ' t r t t i t i t
.:lt,i,nr1 tl,h ,lItirttt'I t"lt"triri'ti1N1' r ' n
rrr'rnt"t rt':!ni"'I
l!!i: !t..t r,,t\ !,l.t t1:'!ti'i'h

it! t t'x )tNx,tttltt t ü1t rt! "! | rta'


l,itlri

R{[nl..lj.]|\hlt.il(].hL]'\L..1Lrll.Ll.
t I t it t a ! r '
i , , ' a i : , ' , , , 1 , . t , I - " i , ! " i , Ir i , | | r tt I I t " ' r ' t l
t't rrt li i rll
, , ' t l . \ ' ,i i It , i : ' r , t t . ' i , l ' , . , j i l l ii ' ! t l ! ' i r ' r t
'\'I rt!
.r //:i,J,!,i.i,,lr i)|ttItit. t,r ir'1t|i'nt'ttti:i'i;tt
I ra j t 1| | ir.t,tli t! rr!, i,t t ir 11"rit,t, itr i i I t )t it I I ltrrtt':l
'tt ''t ti:"t t'th'tI i' i
i,,.,'t',, '' '' '| ttu''tt't
ltit I ir'ni i! r' tlt tiir | | ) !rr:
r i. it t: rr I r\) t,t t r't' I i, !

55
h i i n N r \ un n , i o t ü l

ri, o'n nlrrllt nt,i ttoltilflil Lltrlnnilt, njlaLEt;i,


I ntlardjtiii), ,k, Su r! jot ttrrt t t ttrrri t n i rilrrun ^k'
roit, loiütul1. 1 j rn ri rjlj rttht t,:dagfit|
P ' , o + , , r e n n l L l r i n i n ,pr o ! . i L i L l ] n s . I o . . . r i l , i [ L \ d . € f L
Loji urFonrLi,i', koni,l(( r l,i,'ior lr ro sPrdr od vrL o'trir.r
5 i h i | Ü ]-' i i r l , l i j . i c o . l r i h n ! d i i ß | o C r h n r t r i j r L oLs l 5 i 1 , , b ' i
o d o c n r i . r . r r e , h d o n 6 r , " ! t i , ) 1 ttr, ' € . i z n o oFnr . poroodr le
zrkolrL'i Dr.n.id h\lju Din,in, Liok,aih r,.ron ir. otr(Lidr F hr.e
u t , u n r r L r . / , t , . r , i t r r . r , j . , , \ L L' '."' l r i " . . p , i L n , j L ' . T r r t z , L n n , r e
n o p r i , , o i e , Lt ißr r d : i ' , i n r . i i . . . 1 , i k . j , ,i r ^ l J l f i i ( t l i m : l r i l .
Arrrl i€, Lrreltrlor n rrL,r!.,1, rrnjürnitr.
Otrrjlo p,in*r rrL.l.r'|id h i l oL , o n r"r! n A L L ) l , t r . , ,.. , , .
, ,j. f,.khr.l',1trrJ.r! rr I lltrnir.o.oor. , " .t /,/r,.d rrli
i ! L r nl l l i h l i b r . r , , , . n r i r l ' o n i l . . , , . " . ,3Lr
NAd ,111i pnuu. oro:ta /2r |'htes. tnru nLant .\bn AtLlln!

hb,,nßno

A L I . , L , .,., , , , . i. p,rnorri l;Lotc ii.ii ,r!(rol

t..
I I'ilok ljrdi loji fluitut o,t t:rtt hzaili Pn hn ldhn

I L r nK e i i , , . r , , . j ( u l ( 1 . . , € k r ./:; r . J , r , , , " / r , , r , " ' r , l , r


lljlli ttr\, o,r,r,tull;.1-t rt üh ul'jilut I r+r1/1d,1,^r
ut.ht ütt r! j'lrh. )tlt'h l.).tLjlqü'ltjd,n,tiI'io.i,,L't r";,1, ",
itj:t lri,itr: dri.. t r,i'lrltu rnlrbrzh Snralrtturnta

I r riri 6 \ | i. r!,liJ Li.LriuL ! !r.,n,.r, f i rn,3 rjud+ü o! | 7, /,

r,. rL(Lnnr!!LrsvJDr(q, r!s

56
Dn ! tu4 u ih ilFtinll

p . , r l r \ a t v P . l d r t J L u a \ D o d a h n a E t k a gL t a " d - o ga u " L a
D.." ",r . .,ti.l. d" 't oag n|a ' ,1 lth aal' a ,Lnto o l t' "
joi uk
,nalali i nth jn ttetn rli. kakobi ibJol 'nz dol, ü nitxn i
itr;. bajtlj. tutda n Kaü/., ,'r'-. -\"\: PoüdL 'r in raheEztuii ?ot'
" " ", ii"t^. t d n - P nh a.lü 1u "fl 'anaL Lda
. ' ,,i i*o t"t . t"d" - "q?Lad-o l4tot dorl \ rodlaa
-tto bi:M"Ln d'n"l"x EliLdü ' a@jdolini dd4lnti nfl. larulitu
indak t $aAolKrud?, -r' .rr-, j. rel'tu: Ndltonnalb' q'len' dni'i'
,tu, n ,c Altlt,, -'*rt\., ,ln ih ü;titi oti ihj|i ,ij. @nitu'rj& Ptt'
nio i. Ibi Ebi Hai"t, ^' ^,\" 'r, odl,ntß, ^' ^,rr'r' dn k ELao: Dni'i
. . oorl. h*: qhlr' " t'1' p,!"1 t. 3-a'' doht ?td' dadL
-, - i*. v'a"t,a'u "t"-t"a:tüalnaa arddrt^kasEhtat
-;,r';!i"". Tidd;, ,12ßi'dti vü tkli: Lßdi k b.j? tu kaaj ni ,ijhl
''
Nr,on tusa,lnbLzih n A"ditu j ?olndali ib dadtnn i htljhn
\4o i' d,rrä a' rJ .! \. \li\ , I nr n cro mi' ii
neöinboliim.PrenesnoieodHrvlebtu Fttknn -ii*'r+"drje 'c
t<la,Ctlz ttt ttt't"*tio!,"i*d -tii-r.irn"'^ drkftkü Kr 'a'
'ial,e na *hon ni^tu i t"2: EM Li tet wlilkti 'r utud "tn
'*i
* rot"pot, üq"i. ? Aln au:-t d" aa .r n' ad u olog'
"
!tuj? inia!, nitb tt t.i. 'ai,odin d. odl,ßka i bg nisd
Pndeno je od EbuHürcire,i . ir! bh , u Mslimovo'n dhhi" rr'
.t irr di ie nek {.viek doiro A]lil]ovom Poshniku"L'Lh u h - *n" I
rckn: Aliho! ?ßtdni;t, $ni ne ,situ ldul, nnosdn. tunüj|!Paslk
iik,"NH"i"r*dh muF d<ro:Kadasi on*|'b dasi Ek": E a
b1telitutill'l'i .ttun fli" lai tu habhat' Ulcln a Albhain
v'ti.in nltttu a.|zh nosn t|l \tuorj|! n bi n tuüi':
EbuD2nd, d -.-rh, ie Peniood Abdullahä ibn Anln, "ri!ü-
^\.dAF?l.o.LdahlotaaLd.t ...,2Pudtra'Lu
nr a u; L n r .ld I la idL R'bbi k RaIbl,Ii AI'hL ttDu I'iLhi
fli" ldiLi, t lmi tu fbi, t idiMhd,bb{ aliei! Ew biuz'
bi nti 6e.li, 1. 4&t!i ,nittcl-b4ijdi !.l zb.bi u ni" taktutLb'
bdi, ,. flh ulilüt u tu ".L.te! Z.nljo n|J i tuj Aß?adtrie ALbh
Ul.ün v ,4urhr ott tuoszh, zlt kal je , nbi i zl' kojea kt'tc ?a kbj!
D r i n D n \ un m i l o d n a l

Utttuü n )lnh u1 |,tu i ultlt..ut ztttjt, t npi al2,4d, dkrrlt,


r,Murila mL.,l, ir,1t.,Inlh i otrgl ln j. ndüro!
Rdtu j. H r'rbi.,,, .,: Stdto!"ihz ush nb. z,!i I la1u, rr i ba
)rtt,ü u,tj. A, iü tbrl rrttr rüxtin. tnt bia isilkttu jl ß Piltrii
0" o .. n,tn i t oaa'oi?ndfua'
P. .\-- . N?d,la.. ,.a.ot')
'
m1z l:at^ti .I 'utl!' ü|bu
P r n . ü i o r e o d I l u r un r L b trrr i h . , , ,,,drjerho,t9!
,jrrü dth! ib.ntjt tLtt!t. lr"t!'j nn !11.r tltL \ {tirar,:ult
jr\!|lüt, ' tüo lt j t tüo: Mrli tlln"n tr.lolrx,ü M lrit,t "rntl
o.t,k/ ou dtllr 4r ,n lltjt !'trlror !ß,1rh ISn Lr,luL t ulil
lnür Lrn. rai!!o!r: t:i.ij t' to!üro:

Ik! .rrtt nl -tt oN;'!rr.itt,tit


t"\\,t x, t \.r,. i: r",. 11 it,+.1

tihit | )"n!,,tr,.t..r !,a

RrzLulio $r k t,er,rictr irrL,ro:

t) lt.t,-! ir a .la,t t] at

.11ht,,,tt,r'rN t trn t.t'"

rrrrfüF.t rosnh!!lL rkoi.,,!LD$LkljruiLio\dc.iNlNnrii rr

'.rFriL (uc r'N )

53
oiinis isthÄnis!ihiilioliial

To gaj. nardo da Prihvrti islm


j'
Rek d je Kufrubi, *-drH,: Lt l, ti diine tu 'Äntu njna Alah'
"'
lnk i buft, bä lkzk . dqjb.

oddiina
ie tniili Pomoi
Zrbnnjeno
U pnnupum Jeo.novn' n.in drelom'' jlx'bu igaleTo i' n'I
i.' ,et*qi p.-cu "a .ercg angogor ''llha *- --" coa
li
.i '"* i e"i .i. a" q*' "it 8 ;e nuisdo( n' ui a {d- rii"'m"
d k l . ; , i - e n o j . i n b r m P o L o m r ' J L h'u- - - r ' G F i v ' n u b l i
]. -r--;1. q- -"1' ' *"1' '-" a ,ednom Podom ih br 'I' krdr
jel6imr' Ku h Bi nr no3'
hotr nrpn"ru.ilx | ,rupi'iu loarah s
k o ";k.,,L 'de " ;oJcrll- k"'L 'o undi €rEnigäJL:' dort
ffii ; küiu. Tai posoPäkje jmo trdjdwo jNo iasrnog sihnbd
_
äosno ie da ..ti sihirbu i ne znäjuii uncvFtuju u Alhn"-
.,,,..l*.;i.a r."i" "t .,li -"ni [oF Piiü,üglavnomitNii' uvijek
da bi
,"a;. " "Ui i.* ii.r. i t"t" .-o n vidu n'dunrliivih slÖva'a
dr \o
a'".,1!' "o."lirc ub"- po.ua orJ c rac olo br mrr|[
' ß r . - n o < u m \ ' d o e n r n o g o r i h a P r vi o ; n ' i ' d r ' n s n n r i o
ii'i kuti
list od iiik! Ono ito äimo rcdii's' däonäj ko ro izgo@
;k toiema.KlsFipo$iaii.iink u?i3eiiAühu sdüvajnd:Tr
kvi su i4ubili i vjeru i duij,lül<, r to jc jsr gubir'x

li diinio kuimaljudi?
ltanuiu
a6o s Droiuk da nan.kom n)c$u ili u "koj kü6i bonv' d'ini
D r I r r o a ; o ] , J o m c ' m " r' r ' n . i l , : l n i n a u ' o mi€' d r ß ' o r o 8 !
- i'a' *..*ia. ' t . , i i , , r . ' ' \ . 0 ü ß @ r o s ü a \ " r r o n ä F'
hadiso .nsrijstom nladitu koii je arek'o dti'r ü obliku-zFie ü svoPj
knei.Hadis$ u cj.loiii n.lzi u MÜdimohn, "h'+" Lr' id"!
" o"ro
frnio icAbddhn 'bn Munrm'd 'bnelKJdii
1n le Fl.Hr{n ibn orhJ - " (k!o m: rc lbn l b' I ir' -'
.1" ,- p,l* ,.' i. t bu eU*d 'b, hrl. I oo lb''l'mr 'bn

59
oi,n$ irdnrni zniiliorinil

N{dDmm.daib' hl[e, ., '., ,,, oi Sxd] i6n !L,i Vekkie -i, r-


,-: Bjoan l,blr adLh In.l "ti I nahon:ln,i* .tuit lty,n i )tLaa
tu jaj aadrtu ot Ni. üj 't to 'udj.to. ,ka rü ! tr' i&ao:s jt.
tutu).: a,r.,ti,'pkatn j.,,lo,t i'lntz 'nttjt,l'rnt,ri ktdd't
^rnm,tdü,rJ.dn üoR tit| u,r.L1tu.1ut/1, tat.tu ttu ',jjd
Nnrj.n j.. Sid k adttß En\\ til,vrlioÄlhnu.Pol'al'o Cr i ,.1,.,
Uz,.,n ia :j "8. K,,n ti 't All,h\fl n[o n ja; hltu,t d,, tr, i, k
jc
Znii? i,ih izkuie, potom t dvorinr hoz vrrtx '

Ibn Al<i|,.--. ",i,uNondjel,,llFü "t e,a., Knttu,,iE,/r 'd


h., 'l,j,tnL.n - '- r D
.
Ikü", .la'.ol ltdfr !i' it, i ltu|nn tu htiL Su ino i.knli itr i a doga
dni. O,N,tu J. p"pt,a .rltut nr Pitulilo ko,tiji. lt * st ?nrl o tu,n
j
,tuj.: KnL rü ztmtk Utltl. Mn llu ?tt .k dn tio rnz Odjl
j.
.|no , bttnrn i'itu ,lr,lil i ,tzLu nkü I'gaa t1 r' . ür d. N( ,aj
n, !,thti nü., i.Krnu N.[on tusr,ürlh.tr t.t\ a4"]lr
ddn btuotatkij Rtut,.jt: MJt,to dt tj ),ßtr,t 1, tttrri.,to t rar)a
tindt , ou hlat j,üi,i,fu lnn s:ni.i. !I4,Üt:1, I m P4d,*ndn
jl, i'/a,Lj,aat Dohzi,tj lh
p t,,7tu,n tukdo:rtuDt uajntxIItutt
jt:
tLtt ! R.[.o Doltu ].,LLirJ. iz lnnzrt hti, i ,)rin n v ' 4r,t)
'.'o p o .u .. . i ' l i ' ' ;i '
.'l
nri,,euv.zi sovimonr t o8lsdxu in.,ru hti o tonr. zt,oglii.i| dt
DjiLtkih intc.6r nekLIljudi.

otjentidiinetr kuiel
Kako

U rLuiijlrdr ie uvi.rij u lio.r'ik dti'mu tuiol |nLni{Fur G5 'h

,,,,,/:oridiurukuaurxro!droji..i \ rc(\ naanra't, tßautunl


Loji n lrli S a,uat dd iand. j.nu l!,n |ü.1it( zbr! Atda "--
r'i,, "ilry,. tu,aritri'ij Io pnüri ti d a
DDrj,: Lncliko"akonrogrponovoorjeuineirou hai n:lir \ode! ls
sudulrvi ! nrupN pnbliii je un,rnai prarti Bin ilhl\ .nßJtu bjldr .l
tzlarni t:4,t h,ürotj, t Lj izr?ilLri .L'j lz tutd,tt t ü d,",1
Dzini(ßtra miilioinrl

E tul@tibti.t-fldi "thcd;rba d bi tuihi .l hM tullib4 'tat tun


.l'.brli@i t ntu id kdnn l-ißi t Aaui,,i t tujt tfü *'ttj nalinin a
tuinia ß tuinimi tu j'ltud,i' biLbtjukkn ," UkEhax t|'tnnu
jgb*n e n t btu t ni" ;ni
bit-triüt kh de' bitn itn, e lmi tu
tbb"u di,tulitti, t ni, ini ltut/idtuba;nE b diizi" bi tuidiht oE
Rtbbi ahdhne*ituin E@hituitu bihi lbtuhina t Me a
La t M,h@ml nin ini tu tdte*dt etu u l,ft tni,enj Ibb *
d't tulihi E niaifütui&si Etu biwj 6'&fli'A''4uni niE i4tuj d'
tud;inL tinitbri n ttlin;] t Rltihi us'af,n tufa fz.ndtitui zd
lra tu'rdjidti .ika i,E tbbtun L tuti4, F bßMn d'ddi s tu
kiütuv c Paht tuia*L tm alau ^-M b züizil tanhb u
l,!-, .." h.Xt ,a."i , ".,d',. b t^4ürt ttt 4.l4t'ak t t&'fr'
; -j" I"ni ,/i',ib. d,t"tu4 * td-n az,t!" Mjb itll M httifLhd|*
ß dteh, ridbn rakjh U itu Allah( Ontkli tu ' llAnn hojjw tuA t
\rgtun qgn rod n nh a 4,. t Da^aah ad . Tathh!ü : 4trb
r"'i. -*" -*-,t^, t'\al% u ,'rhe tid Ait'htuü Pmta ad
zlh Nb;, e'ßkh i t'Akh i jtu@ ot ztz a"j, kajisdjMN imn lti kate
"@", * *; -r ', ,!""J. antg,:a - 6t n L a 'tza d'du ad
,k- Esa'hv-us t p01nü.n,.a/ Ü @aetu ld thL' | 1t'&wM'
,d -la ,Mlat tuma tat fi d';i d 6ar üj tJ^ptb ," ü lana ?'e
Üq"arÄr'a,0,1'2".,n.'r'jü MLa L' t MLlaa'Ld odd'
fl" *a;z-, t, ü*r'ad.btDe aJ"cMdkt'us@ bm
-:: ur*-. Altth" "d pa"kbr'4üt , N 4t!." V 'aiagsntlaeüe
lthaa oab L dot Ndd'A. i Mr l4 @ln@u : mt lor Orm
ibtr u Bosl..",tu rdza G Md.'ubNIZaktaüla rtDn'dk
^). ' .aaa- mta tt' * a'ta rybl4 rm izlaa üRi'n ohdtt
t'p a4bll
ii"*" s a, "hs" ",'" 7".*g' dav P^UtLtu ekV
znM d2h hlr oina \*1&t Pma dP"tutu a
. a flL,nttu Di4u -';gv
'N"tTa tc' @ 'itlo La.i
owa" wi a ryi' u4io pk-n o
pmir",l" .ode .atl*0rc" d L doaoon& '
lj.o lißk eprdrobo'.r''eb'le.Lt'rderhli'np'J'romueni
dovei molii a pomoiCßpodan mbc$ iz€mljc NiPononeo$2-
'li.iow uporui nettiii lii€kuzrblülmlsihnbzri grmnlUtoneje
";;ö" i b.lai.M.li- Alhh,, "* * ?iL. dabudflnood onihkoiiNjesi
zapomoanolc, naNjega,eodmiiiu iNicgovcseia$i&ßro dr;e!
Drn $ trt,ni,nr Imi5llormll

vrijednL
Dini!u manie
i namrnFmsuPol0ialu naliud?
u odnosu

Relxu je i(ll, Erir Bfl" el_D;eztnt '" ': D:jri n' 'tI i
a"t,t,",,,,',11,'i,,'pnt,r, l'oittj I pkrn"oni " ütnit Lt tjdl
snidi i t|tutiß,,^h lr'ilr ' trttür:
-;."..- " + . .-

hn 'tu
Mi ,no \i'io,. tutdote tlo'staodlihauli: t! i eno
j tt'rn i
tn\tout i -to,Fa Puhan i op k hili il' ' h\ru !
iir',,, ',t't. pÄ- i',-t -,o;'unrnr"aoatuiti

',ii
ord,i üar. t'utt'^tt ' 't!tn\i
),.,,,, i,,l-,',tru' -,111'
. . . / \ . .

, ' '

- ; . ..

I bilrj.Ijtuli loji 't *titua'! dt'ütntiq' ?a 'ntuIo

^Pktj' rlt ldtrl'n,'nrü t'tu n -rn


tnü rtatriji,i,Dr
li ürlrt'r lti'arnt t!'lr@tt to
t! !t.tr,r "rltari, !.rlt
. ] t . 1 . . . P
. . a , . . , I t 1 l ,
|
' ' , . ' ' ' o
;.. "
Iaj h oddiii. i isjtiM m$ mrilloriiäl
Dii ru irunr,

liude?
Dali diiniunomitlliu
Rekäoi. i.ih EbuB.k el-Dieani \'6-\r'r: Uftnifttanj' |i''di
odsn* daui oon"ato i ", na2' Y tbtii Potufllwk tbtut"in
it*. t ;ot'i".i' npoan, wotuki nije,mac're, !td'k' t@n do'
.Nhdn t poFdLtt tupJa,L Dd nr' vkla uduü4' ü tun4r trdi
nko, ri'v" nda^azu,aiaaah )boßtuq"10itt'ni 4 uta4
,, ,- .rÄr, "ot't" i, * in ntta M\aa d' th I u o icnnl zboz
,*u.a. ""i *.a,,!" ), -"s'a ,mdnnrt' h'di od i -ab:h
o:i* n**'a , ,*-- ",,,.n etuMaoh"d.ln a' u|?" d ao
,oknid t ptuLd.tji@ ?o?,t llsi?nnjn ftk nd' lo njina tuAftnja
"EtL kniatd'L
hr ,;,. i.i",," u ,t,h,^ * k-o, o4! adao
a t r: a " pau:aiL P-m ti"d:
'." l;a+d. bQ &2A0nCPoül|'
LtÄ..
botud0n
t,o n'",0a tloa' *7i"0* a4s4a '^tth4'vt'd'
d aRartabe ?a $noßPaMdLi0 ao2''o utlrn AadhLdi rtaan' Pa
.a, .t"p '.'- ä-.t^,': 'ü!'Ln't" t^ 'w tuEtt Pawd'n
Ladt L k--, n\da-tkant'1dt aaauq,tidrbad tuY'tua
"ot, "eo-",'*'ti.i ' a tltL 2b0s4a
t"J, - ;
:;tt;' u t',;r-.,i' 5,id.tHd. ' '^ ratü'I'2v
tk i2ny '-n -ud'. t*,i"" lbacoPQa uhnitDat'l\'
nd |utti a, ^rüt udotutt t mo ' nddboa o'n 'alo- ak't - aa"'
dm- L ubl'4ona ." tu\ry t rru ündh d"3' arhu
',tdt ttudoßad'lhr |dogadkk4ta1l, ü mbolit?r|'dt'ri
' o d , o " h' ; n n i t t u a . , a n n J u . F t , a ü r t a a t ü ' -: k
'dnv dtu tuie ü
datu i;i d\k na bill n li dj.tli \tuognzdau hatui la
hrni
kni nnoit knoxa Mi n" btlt ü kntu n pntüt' so'iiü
aui 'm * toioo* uoia*n Sni'!rj'Jed'ksvi nie nastn?a&ti
, -.+- t,r aoi ut"L) ' t-. u tu|'Pßd'iuradod"a a4' tn
i" * ic oi- o,-" '!2. r, t,t ., zbosqa r.na ldn: ao" aotzrn I
,iair.n *, 't', , w", n-aJ' Jatlnid n taP^ataI udratd ü
p.- +- *tto- *n ta" n P, ü110"üu ak pol'nma 14na
'na:nl" r p.r"*"o
7",i*. ' \' ' l^aa a+,o da tu "dt bal asa b sa E
t'
togl a an" - n- ' bd ry' tu Dota'o r '2h n'hn
un'la i
| -,dolr;to;,!^a s"diü *padüity Panx nü' kbß:

uda. duh., dodid. . jq * 'in,:urim mot! dr.!i

63
Dim ßlra r!u m iliorinal

ju j ,ryrna da* nijt tntll N?Lr hj Alklt


'.,;.n t//iu|, a,/ * t1tn ,tldrnln
A.*ttr,opflsti jba.jaj t.t lnj,! la 4n do'i'ia i )"o|ia oü'td
gledtn A, ttj. nb "it/lt tj J ilni'"
To rl?na ^^zi\a 'dtun' .larß*t ?,/a'nl O rjoi i lij€ku za nJuso
vorit,:.m0,:tro Bog d{ u sljcdeienPoghvlju
DiN!10PADAliItA
sllifll|AI Lrlfl(IA l,lJU

aRyrg
blnlr odd;m i (rjräm D l i n kpr e d a v- k aI t i i r i l i l . k a n j u

Shj! padavia?

Is.lavia je moidani porem.tai-Reult{ tog potncaaja ic .ekoF


tmlism sovon n+ov@os ttcnia, gübit.k pmd.njä i kao Poslj._
dio porhcdaja noidoih ävta dolui do po*ncaaja u PokJdina 1
pdtupcina rc oboljel. dobr nijc u $a,ju konrolidti hod, Poned'
sp6obno$ odedivanjao.lni..nos koni:nF ili hje€ios @mt
in.du nopäla Mänifestuj. k porm.aaFn n govod, po$uPcjm j

lbnHadierwa
d"tui,definicija

Pald,itu je bot* koid dj.Lniitu '?4.id,a lokftt sltnih dj.ta'


v. nJ.b. Utuk'je 1. tut.üdj. notzrtih oto,rdsßtifl saovind jh
iz!'lißnje n ättih g.nß i. ,.klb di,h'd nlla u notuh Poftkdd.lt
?tuh. ?ajdß r4adz bd' k,!.nja ?ddlai i izlztuk ,.n. nd ßtu zbos
sßidt. 4.hne !b,"6ri. U n kln Juialütu. lzddüe mk,jx d;i'
ni. TotdL ffi bli t ndi'ti dZjni zbog?n"A,o:d lo,j.ka tli zbogtu'
4. dd n" "a,a, ltetu. Itu rßtu ?rdd'n. Ptutulrjr t.kzn i sotut a
lij.tr tu nju, drk dtusa ßtu nnost 4.k.n ".s'/aju, 'dna ".ki 0d'iib
k ?otutduj" dn n züj! lij.L u njs l.ditu ito tin. j. t"lrottd,lj.nl
dobrihnd.4dh,,tthdß. ztn nbkifl dddtud kaQabi orklanili i k."ua

Dokaipoftjanja prdavice
dünske

Dii.sb pr.lavia jc podjcd.al<opodrdcn. i umJrin i mdici


o.al.in ölszima. o njcnon posojdiu EPBvljaiu lno iiadi'je ili

)' vtd:,: / hnn at-Eihni drvi 4. Kio


t
Di, lr !rd!!,i.unmi ßl ü ni!

llLrl, le ,.1]o:
Ll/viaeni
ij,
:,- iL"-, :;-i +l i :. ! r- - lL;. !- l

Oü |oji s. kz atotn h,/t. n.;. a dili o:it, k.o ati koj.je


!.y'n dattin,t izb..ntuio -
jj.t iL lrt!2 nn/lrarnnt ür'
Iteho j( ioiN KunfhL. " '

'r " .. \ r' ]'


Kom(rtrlr,,ii Dr!.derirlcr mn ftbdi J, ir rt[io ILr
tu,ttBit1t, ,. R.lio nnü | katl ,.t.. : R.lth rr t'5t
i/. ,, ,, al Keü " ': D:nl!!jit:l! i'ntd lilt t' rlLrr l'
' o , ! 0
lxtxti t!.4un alllr lthuairui tloftn"l;,n' llktt - 'tr 'il
iln.n dE [o]j t:r,;'it lanitu ltunotdhh ürnr hkramrlir!; ttt
i alaj i. Itutuotn l:n dr l|i it ;qLrr ldir"t izbar tit u lhn!tu lr

tura. .lri. K-i' $ : Oti ltoji se hnüdtott t,nn. to


a p : -- ta.a
tj.tu1 ti|rtlt t lul\ü bnt I ünt. r t.u
Rerir. if ,\ L,i , "' .tn ].oii " ltdr ,rüit k.ütt't tnn
t i. t,l\ntn t,rt,t t. ,r thttltt:a. ontnurl 1.,," t'r:tebd'bß
abbriltn t anaatilu wa,tult,drtn nt "!nnnü Do'
;t 'tnnütt t tEta,n'; tltlla.io \'a ialttl?dltiljlrltu{ tatri'It
'?d:hl', L pa t
ul dr,|j,t ttlrr D; üt.lto ,btotli.tjt rz-Lrno j, 1!r t" :'i 'u Di'lr
/lo,l,1r io!)t11 | thittji , trJü,!.Ut,t r.tth'tüt rj'totrttli n h

r,{,r, ?ijJr ri".i r:r4 r,Li,. L(r(fr


Diii*a FdaYic- ritiia i liFkD ilü

Dokair lunnetr
- Prenes.noje od l.la ibn Mur., -rij"Li"tr- dajertkao: vr
dio 'dn P;ldnittd, ^\'*" tr"]\' * -\.^ tdko tudi tul i tu "ij'
udn ntRat,4? an. | ' üdt.n Po hl? a"ü' K'nuti ao
n' pu. w p;nd\. '*o'ail: rdta" drktun 't'dttz "
n"rttd d i nü
'rbd;i.: Atlzra" Po'tznit. otu tl4{.j. üd*ib
-a. 'tz -"c rys" Nt ,aa 1t "4dn Lati+aP'a 4: to"
dobat paddurt: loJaaik 'n. '''' 'n 4'': u'@J n'
P\lnükz "\trmd'trt * "l
ta! Padigld gn ie 1 ttuüla izd.d"
..t.dla.lalr4l .n " dJtthaam a-e
'' ' '"
nt putalrwa,a, aiih i rtk'a ah'ub la 'dn Aß b o l
-b. po;*i * AU"h"' n.?.idt tjL Poha tat t? u'' n' Äa
k | rtkaa üIdi "^ sd khflownnj.'tuhdda i Mdo
^o uart n
natali, Da ndn rt.i lta n dogodil: On'l:
u.tn i,."to..i,'t p*rtz v 'a obonrtoun to knt
' r t\'u Kak j..lü.k? R'Lt' r' rdb' ":
AaoEakoli t patuo 'n hrnon su do sddai\fla niib l/jnijt'
tjti,; .!o'Mi a,eot !Potjznth-rkf':trr*-r^ /tit: sia';
@i j.dna d ütdL trdd...'t'
) |d'Jeorp'eodrr*oürp'.normrmqnm i ' 'e d r l o n
hto;mai.u?Lt', ^ P + ' a u n t l l F i.! ^
A. od Mi;hdla ib" Arrd ^n-n'rb\: Odlzh ibn M"m -ar'
hnt^r"t od ,i.sotus ocz'u.ki '.rt*rr'\' kdnon ie ftk',: od
ddr la'1ddal'tott'atrL -' 'n '"
d@Noaa
-iat"ar.n dr"n- t. t.t- tuai. AltaLo' ""Pijai
tj* h '^tAn, pito"ittv"4a os' d rk a o'tattto
2.; -' r Nbb^h ,t^ o,* ,. n aa t ' ,'os n ta tz
nt*.,ttÄ' l+'""t ^ i" reba",tuni sthi 'i/' tub iiedes
ona d dtug' lrdn!"

-i,i,;" '..' o"r""'a"r '"r


*;-i" e !*"i-br",. "'r -*, -. z.h.bi
; ; p " "J s ,n q . . i P . r - + r . " "
! sohtut'
E inon Ahnea,prtndiaci 't zttuPtieni
Diiilkapada{io$ilira ijekn il!

r Od D^bin iLn Abdulllrri. " '- r PrrorL dr jl


kl<\.: Lr:l:.m [n!r.l^||"rto,t ' ']'o
,rd t'tr! . tiL't lllt/r "M na:L ! *trr)!1' \'rinr rd ,1'
jzldt i. l itnür toh j! ttxl,r ! l, ttllr. lült t' thJ"i
. . 1 .
i .tt,tn ,ti g rlPnr! fuJn:l: . . r)'t'')
t iLliai tu u.,i!, i:r,h ri:,la jai f oh'""i
! t. Plil,lt,tL
n rtatA|tu1tün I lo.lr',ttt i ' r : ' ' 1 !rtla't
nc?tijdtetjq
rlinüa I rnL Pnt nh,) Patt.i s.'tlllrLor
ia DAllahor Posküht titt loialir,t ?t'1 rta,ttt,
tu,: U'Di a oie nüd., ,ie I'itiltoLIe,tn n.t'sePa!üt;'
1ianitogje,niik..'
, 1 ( ) d , \ t r x i L J rl l L i t u b r l , , " P , € t r o s i s c d€r ' . L r o " r
Abl,,L t , . '-.,tt tlüo Hrir' L,h t la[n,.r azl
ftnaltt R&rr 'r,t: iioano: tuItt i.: ALl tnl:tqr ir ddrl
t'^t;,jl| " ,, . t tl:L h,n llaiü! r otlt

a
.... l r t ) . a : A k o h o i . i a r y i s ei d o b i l i . ! D a . n t . t ,
ilro ,oi.: Dob ;n tr zl)n da t i.lii.ii tulh n S,ljl 't) r
t'a!ü t )rl:tr: OtL,unt I ]:rtlr M tt:itt, r. ,ttlj )rk't
li ! t; d[r tn lr\na r'|ll'rti /'/, ;1,r/ .\luttt]il'trd

lntrm Bnhiri ,,-. , jr P('1. od r\hl


- t r / t / a , . j r* o r . " , z n h U " , ' u Z u l . i " r ",,,ivrri'
!i i nri dtr!u fred, Ptrdxri.ü,LzLokovxli dtitri. R.Llo r' lbD
" - o , . . , o 1 , .Ü ,
-latu.ta 4r!!u rßn ot tbr "\bL
'.,..',,
-.t ,''^ nrj'
"t,.,tl, 5.,t,.,,t,, -t,, Jlni,J,,'i,/,.d Ne.i5ri
r n r m Z b o s t o g rj € , l b n H i d t s r ' . . r ' D t r k o nDl ' n ' l i r
n r, Ln,tr.rpr.ü r.tr LojiD i€ o\r hxln |ielarn 'rl{x'r r:
nil IlLü pni ttrt i:tlt aür )tr!.o tlz,uF n lrl.lla'!

i/,hidu tr4(r! i!r! ri,'

10
Dnn*ipdfla - unma l,irl a ntu

tu a.l kj. j. bo!."rtr Unn" z"fd, -rI"türr-r., bih dotounu


b:i,itu aß hedin il"le,itund ' ni.b.'3'
Od lbnMe.Ldr ,..,. " , , ep ' m o { d r j e r u d : r ^ r u r '
, . | "- ,, , - j. lo L^,u " uat Lho AllaLrffi inti
M birz nirelkjb"i n,al2nni M hazilri. ,. n.fr1hi
k n fihi! 4lhh" aoJ, ,r^ta n I o't ?a,Ltoß ä@t lLAl'
otot ti i zjsnntud kajcon,mlaj.!
Ffbo r Htu"ta mi nnk t4h'1n ,'üä 0t4b L '41
t
ta mi pt^a\tu M"ni el r ludil, PrdIEr.o! z"d_
'. o obu' lojr r nakot ro rrprd p'odr 1,1'\'Maau iP roi
oroo'. ri"t j. rbn mtbt:uhwba n"uh'
. t dd tar d.,gn ntnn Padaüi kqk wü|" li h t F'
€o,. Abdrl.im Nr'+r: Odl }l! PannlLhPa.@dr' Pdd'
üa l.udilr pn@torav ad Fda. dlm n '. fa'l'rtt ur" do
dh@'Ltum t'k j? pnbru L tu'1't nL mnkb
io/j.kdpgdz tu zivü z tuti ?ala,itu NM j. nkt ja t
'
anbt dokk t bh !aü, zbas?tu1h,'8 bok !op* nntu z
n ' f lF e l o i o d . o r i l u r : - . ' . dr..ton, "rr " I
.) t.^ utJa.Altabrmfl. i i e l,ikmiwl LiE"i
ut'bzldi a.Lkdnt lel-gMt ael'bdldl?i uLgaeri. U.
wu bih. d jt.hal'b.tdni .! !4@n i'd. .l tuti ,. d
ukhh f ibilir. ndbna, u. tuu bik. dt dtu IzAißdL
,4lldbahaj, ,lcin 7i e ad dabok $aßr, laglb4e, !tut tiji t
tuituini, btjg., 1otutu, rtulnnja u ndi Utktm 7i e od i4tat
tustudtt'u dnn t aapagad u l ün putubü t l Ln,
:n7 t n ü1q,n adq"da oFodt.' tul"o rc\'dr'
Ru.n .,.ktdbb.ati .!a.ihn.,, , e I da "L t enh ott ah,

,' H,rim i ßijenio F ic yj.rcdonornim.5 ijin s dotio zchlbi i E]ln Ddu'r.


l/?06.ir,mvi, I /r 5l i Nesi od Fbuscidr el Hldnj!. .ri!ru! irhr
N Et-tidq? r? ü "ihd., 1161.
" ,4htu et diknif dovid Krdbiv 4:tue sf t6e
! Hakini kt! & j. vjmdosbjh, s 'ljims rro:iohrEbr EbuDaud,?er ;
- $itinai llilka qu
padavio
Diinlka

1 r , . o F . d ' , hr Hu|'ior 'e(ed"rro


S4nr knü i'4?Lo,iu 'i?

Nckirienrr.i ovalhrdisrmft!! dokä^i mosuanosiier


rhskr u ioriekr ipo{oirnrr prdrvi.eiz?uvine'lti
rtrnovos
niml l{€kro j. JbtrHrdtcr eLHeisrmi. ,r,-rLii u svon
d '. tt,.d l.n Jr,'l ' dn oD r'ri
OJ ,t La,n. "..t a -t t aa o,
ürr! lrüoi" to ,n,aiiüü ;aq.kntog üt.td ka| ro rl

|.tr1o, "J.r'' .'r , l'


^.. .., .'r' l 'tr 'o 'i
' k."i'.i 'i.o'n"n" " ' '
. ' . ' ' N l ' o d ' ' o r ' " h l '
ku.,,,"r.h,"". R c k md i i e ,t , E i s l - i 4 r iR e k x os m
Ir, AlkLo! I o'h,iic Rrb]]J.)e' otlad n otulje?R&\o sn: 1t
'/!\dtL ra tt ' r 'L!
- lD.l ' r. toi.'.itan I+iLli.i '.:
' l 'o ."F e ed' r i u,' i i ' d" ' o ' " ' ' l on
t t; hbü 4lkhot r?Pdidt.'
/t/ ; r '.lo r' .\'ra1' t't?r'-:h'.üta,ndi
rroj r'du,r reOrmu, r, ,"-i
Reh!!]o Utiit" Ilndnnl

Preiesrnoreod Hridte ibn A-SäjQ,. "h .t, aor od lrogr


xDid:c,"i, n- ,",diredojrojel)odrniltu,r n- .h '
. i p.in,io nltrn. LI povrrkülePmiro Potd liudintdu ko
q"' d \r"go'PUoi
'.r. , r' Do l ' 'B de
y ',t t", ü'ti "* ,t, y ^: p,;1,ßl| ,1oko " ulil,tn .lol't,',
"üt li itlnx li.lta üart Uüo "r jeftrr, k2o rukjL'.Pa
le oudnvLo.Dtrli su mu {otinu oq.r Dolro le lonovo Po
,t."if...,.,, '"r,. '""." i sv. nru ßpriitro.Pile rel'ro:Dd /,
<i atra n.!'o dnßo? Fn o \ {'"'or.: U)'r i'.,.','

. rl dr.o r riiiisc n!a(.r .I/lr !tu/,l )'1


! jrjDM!lr. tlt r f,dd dih E:rq'lr rcrlo

12
oddüna
Zaitita i iejtma paddkalitira i liiekn iju
Diinska

onof, ho * htuni n.üPß'nin t hjd@ n si dladi. ilr.'


uon ntjon- | d'Jeoo l ,edi' 'or Udoqrnraltt\tn
a+ju da4r LILFIt u' Kid godL rD:n tat t-' Jh'n
-. t
bi tljrlatk, ) p|'.nro."'

Rarumski
dokali
RekaoF i.jh Müidred €l-Hmid, -n^. -\"i NetuaiiiJdnk nin
rturn^hetmtuj. t raj ,Lt*an dij"a ü t,^kd tj.b jd * n;i''kz
nj,b " gaoußa rra". 6borv natt uai. rnh* t'a gb" ^a' '
k, ?o],,t ztukdkajiptolz, ktoztuid nj.b, ili tune kajdpntna "sdrdt
jI :tuje ko|aPnlazj t/0.,n ki bliü ]'tiflji jz nda koit lrobn kü
p/aJi",, trslk i odje, iakaind tulmj,u ü rdzljk, atlln"je i rd|a
sredb i i&ü lnhunb iu rhk i bddiE kaji obn'leiaßj, a 'tdk'
tl ru k b"d'kn nklt. Urütu $ k,rntuki i hd,li'*i t*stu,i toh*obraJ,i
dan ,ikdka n noaeoytdbi n.sildkje k jlrfl? i Pihd'a,l b.nkhd
üih laji t? n srdjr. abjdu t ojdd,nüj jlrn" obnu46tjb "8 j. a tan
tu aitj.ßea tuhz. ?ohanutnj. i prihdbtj. toszba ikakw&fttlal;not
totuinld koji hur'aßkei hddnk. *stut i'ßdi iz nPtamg konikrtd
na bl\dzu t@,.kttn as tonn{enjd i zboskoJilJao,j4ü LLn i
t rnüü dk ln bidlu,stoü"i To:lada , danu"i, :?@,ani ttu" M
qi,ß dneh.tußket'"t"J.. ?rnhtihi ?rinjdi llstn d,titu a |uAt sab.
.n tn'. ükr atuj ko to n?sratuptußbltz e 'atÜjni !tuüMn *oJaI

Reho je krdijr Abduldtbb el Hencani, -ri-r,rhi:,4r,i.,


tuo tuha n0 ftkl| u Mi t dtißkin tilelitu - la :" gßnitu ?oltt !a*d
md 'nhj. k k1u , ,üir nkb, ?oP,t q.na jli dße kajdi. , ,ttln
nt.lind. tu kezuii tp4dnk lM bitd a ltdnah u 1etlton ,4*1, jn bt
"rjtj.lü ?alcd&Asosr r. Je.lao! ,ltuson Ori "/z* ' üia ti?b kno
ho \i;u;nd ttjela kLu , ?a:une."'

(
EbuDryud I'mm Nw*i jr dlciLo ovnjhadnljcmdo$ojiim u svo'ndjeru

7t
i difo qnü,lel
D z m lF D riu

rekliui€nF(i?
iu !u o mme
r'
I \.a vlo trrlrLr .nr( uaur rl{r trlLir r !f/i s oruL rlb(
KrtrLrLjr.lün Kclirr L:\n"LjN. -
I Ll-Fjli " , , . vjüo'rjLLrli€dbu"lr mr r' 'e
t :

oni loji v k/,ntotu lrnß,et {niio5n"Lnod}ihojrJ'


;eitui donio izbtz,,tio-'"
1 R . k i oi r A [ d u l i , r i t ri - n l i l , d d ] . :Li'turd
rNt ün t)n.ül: l4l; tutulhntrit to:lt ti ! liihiotj"
l:,i llrl\i te,L t:', t"tu nh r" VLn ' liiaul' dt
.,, Ilrl:,o I rt tr l.idijf : !'!r$rry /ltLt !üün'L l.l
K!,inrt,Snr,t,r I i:tnrnztr'rr l)t';l'tti'tnt r ttLItlt
lDn(Itilltr, r;trt;'lr/lü lr 'nr'tr a 1ai ' r J'
.,;;,, I e, t,\.r, tn."!, 4,tt,tr i ^|tn ntttn 'ni t:aijin
'";;,i,t"' " i',t, li,,lt ,'1. , ',a,t!t e!ü r ia )aqt jt'j[ati t"tl
Lt a'rrr rt tu.rl rlit!d t ntlt )ttlthn t !rtii ! 0t"ra Üt/'
,ü n t't; rdto h h I t.'t,''t Irtr l on tu | t' o'i ! | ro'r
lt tr!,t',)Ilrr . -.. tltt!:

UedeLnoli IokI;eitu don' izb'"I'tio' l;'

i'il]: i,: 5.jtu, htlai ioi.Id'it, ti'tatt Ptt' t'r'i'


paövie. ilitirai liFkzr iju
Diinrkr

tu*o r.lb1rl.Kr, n ^' " : to.o d n ba? Dtutn l


po. .a a,la na: P'4.'Ld ta
?adot..a.uznu a-al -n
zlatu !'.tutn k'o,i,ta i otPtulnjn nakdtdtu , tij.l,)\"
'br'r1" ra td?a r '.b,aD dadr /a!'
Rc "n r n.
tn?'-ala"ßa' 'I'L - -t dztuol la otLula o+\oa
, KL arL r'1 dotli44 P abLd , la.t?4 aaL hdr
r'?n
- .sob pn o'tt grN.a1 laPadahta sa Tagoui t'.|bot
t. d, dr a. b. :|L,tt d. NaLarns da,l'a All't onq b.*
,. ,. , ,, lolion daratlj ß pz,rdti.d j rrro4. kaje uinim kad kk ih
ailbd O tum go,on k r'düki tJ.t j to 'ditua tujjn aiitud!'
7- Rek,oj€Anr ibn Ubejd,,i-.\r\: Ani Aoii,.gtraj, ekdti'
"a | 4rt!'kd 1i.11* d.htj. "'
8 Ret o je kadij, Be&ldin ei-Sib.li, -r'-ü\-: tAti, j ,tut
obdij.niü tu nd' a lt str d.tu a tiud?"'

Stav
ljekan padavicom
u wzis diinrkom
I ÄmcriCkiiauinik Karingto,\ ilan amsiikog in$iur. zr psi_
h o l o g 'L U ' o r , o l . ) \ ' u a ü n d " ? 4 P a n r f t k , o ? dlr'
l^6r ,ladt1:Ja % t. L,u|aalu'uLL ddd i^hdod' Pobj:
Nd,kn tu ,e naiN tutmnin jd paeal bnjtu ?atuatn tu?a'
llLjr.i?nr..an4 / ooßhsd abatu r ttu t'. | tu P|ia
'u.at rao /,bolrlrtttubaßP 'tula !a)a".aa t.it baß-onü
) klj,in ldi *o)i ?rk ot! tusr u datunn|zo4.h. zbas ti.t nid
t)h I'di ?a*bn k rb ?4. "'fübün dtnsaz' i adndh P/i'
\tutin üji?,ja. Kala terß*i ?nh,ar,n etug' ltaißkosdodnn
atu\tu t.,ün '. 'e\ko tu i,o tolj. ü Pra dd"je jedtuka a
b1tunokzo i s,rhd vocnttu ,a"kd i kaieahtttu ?ükti;"u
j ""
!attj", alryr tulagdflt

\ ELrLth eH,.bd'nt * 5l

klu! i s,Lio emoohnav!rii. tvob.

75
D ; i n i ap a d a t c . s u i t l i ai j ! l 'n n l !

Ii,h. rf r BLLtrnoo ajrLu/l,rrl, nrbait, l,illü l;j"l

^ ' '
it!, ii tl, I n uil) o/nlr,)!r' t'lt lltih n 11 lt'laltr tt'ü' l

l:ü rrtu | t+ hr!itt."t I rt rttoj

a:ü)nn ,lirr!ji\i Iixrt llat,t)t tult)tlr ri i,tt,tr tatt' ltn


ttinni lrtt t, l,nlt ftrPun n't qni tlteti' t,r/h k

jlt h tjii, t\ni.ilo u9xrr t,trrti. )t lti1ln lr/!r! 'l


. 1
i:oir , ht lititonnr rlr"t 1,,1, 'rji tt;l nni ßtnttrnl

I l{clir j. Ll' Dtf D, Hrrno,r r n.n djt| . diiDrln'D iori


\t ft, t, nfu,ntl lr,It I4,r )..tütu riai: i.rra ltrtt
trt', L 'rryb, "t2!rt | :tt'1. ltt, lttt it l?t!r ut.t!rr'l

a Nrll ieLrüip!]'tr, d, Krl.r \illxndl lr'niru dr L!il' po'L


,j( r,jr.., cn, /Lil' dtrhoY.'nr hol.niiLr L.lL trA' nar'rrnotr

fo{.jrnj. LLdih i2trx1tugri'n duhoridix i nün.i nednirt


l r n n j i r r n N L , L i n ii r L l ] l i r . P f o l ; r . rI o . r r t b . l . n ' f . L

\ i b r l o l r o r g , r d c? r J o f , r , D so r d i . i o i i h i M g L j
" '[l
lrit ll tt .t j, !:izt 1 lnri!!'i'ü.li r\n|hl tuiNr i itil
i ! rn,],ni.rtrti tlrirt' ],t.ürri'ltatuih.tti t/rii tt"

nrktl) qtnn| | Pt!*)oi a tulthr


Düisk FdavKa_ $itiM i lillk n nju

dodrn
[jekarikinaluiu duiaiudiinrkog

1 R.tra k dt B\l: Duhori d?ddajatu gbtu eür: Eükj'ütt'


pre.lio$bnas ?LPtttu i .dtdt ü rünnotnvtj"'
' ' R e L l - o ß o i M r h f i d e \ . t ' " \ u I e d ' m " hf d d a ' a - ' " : 1
dt,;flddnj srs i ?aftmtal knaznznin'jb"'ittu !"kdjj
j;'k"cdiitu Md,tf6dr? a nad'r Möü
'. r.le.no g rnß ^oi poi'rrc r 'mrr d PoL'ic u rü8u Uo
o o r i d ^ , h , ' o l o l ' j \ p ' o m F ' " n ä k o nP o r h L r l ' d LP o P U n '
i t, - on' u-';-no' tot';\i To l'rfte nedh'rni

') t.ra!.iQtpain4\ lalt Nitq' utdn artrnuüurut:nh r"


;, "," *;' ,*,'r;r,p.*"-ru u oqitra ' t na
:' ti
, a, bob-'l - s"i: !ür,aa i"h'' t * an F h 6Pana
rt nas' p,n^i
t;t . d*"* ' 'b"na"- ' d h,k'n

Propiiano diinsk0
lijeilnja Padavrce
I - Veano nweli.läic Poslanik' rh !'r!' * "jr' lij'tiooddti'!

' {bduld 'o1 V'luo ' I r'.o ß oq'|ä r'n I om


if;t-" . . -" ß r o o d o b ' of r n o r . r l ' u I J r
, ".J" ,. odHr' .' ' (,sr',i "" _ o: j' Abd"q bn
Msud. n JLhi+, neitoProuöio nixno iovj'La ukojen le
b - o di a i ! o q ' k r d o j i o * b ' P o J ' n ' l " ' ' ' "" r'
qnß: Sb 'i fluqm"li. " rholP(lto ': t ftbaibtufl dn'
tuLdLbnaLtfl'dbda. ' Z^r nnlne damo 6 uahid sM-
,h rd da <4d e4 lod"til '" c eud
bi '
i<rd" bi u dj.k "?*d i"4"k ptuuiio btdu tautD sa

\ ,4tür d tltinn vel'nlkik sn 33


' Et-ßisId hit.Klt ü. \t e1

{ Rekoje Hejscmi u ,tel'., c ;rv'r 51t15:u lan& P?t^tttaj! uin L(


hio taii te po'tab dti nlctri haltßi su bbti
r d a , o . s n i i il l j t l e d u
DinLF

I L . t r t r r ] \ h o r d , , . , - . , , i €l i r . i i oo d d : i n s l (t!r d a v i . r R e k i o
jc hdijr El,r.l Htrrri, sii krdijcEbulall Lr.rL Fe.rx . .
, " , pri}li oLkl,ubelirnrognrczh.L,r u djeh!;/rr.Lr,,trr
l,! n,drti Altn.d: tt\n sai i\üdr ü. LrbrjdrlliL, r ,."
, krd j. '.bo, (i,. nDr Ebu rl-lJunloi Ä1,j,,ihtr AhNd
iL.n,\li!l AkLrnjr . , - , ktrdrj( doiio lod s u Ll AL
bcr üilto p.dn.1 d,trgegodnr.u n,iNd r L L{rneRekxo,.:
rr,i.r n, i( oFc ..l di€dl dtr jc rckta:ktlüu l,iltLrn. l,ta
'tu t l.i iit,u,u Al',n, , ' -' I tltLrtllilJt loJra
tuLor@th tu, rrr,L r itntd,tjqa1,1,al)nrrrttdn,l
l,r!,n t,lt rl Alül,t ". ,:r .l| i i:lti.iI A)hrd, . "
| .l ürdir,1ürn tgli r tlljnir rn uhtnt. [ar tu
rl,l^t, ltt ,r, t, I nlrta: l,lt rrlil,ni Iai 'tttj trbnr ?atd
1 1
! ;o, iI l)ilt ,,lrt adrnitnt ttul rtrt Filtü"na Coryi:
lr rt\to, \tu l, rn )4.r r!,1!. I nLtu na ,ü tt n r tL,tlt
nltu ü [rr ]rnr nt | 4a,t inti i , t.n i dtn: SLt:'ü,
j!tk,Ltu,r n lnl. bi ir )l'ül '.tl,r,ir ba)rnl I lnlr
,tj u n!,n ba,tuli t u !. Ot] n i'ar lr/I'tLt, n I!a la
Lü All,tln'polotatr t"r\ tltiltr tt p,!"i|"tl(. rrirjl,t I
ilj.a' )nnilr.)\ktu,lrt tlüt,, "t " ' nnartn louon
. . L I
'!tu rtnr- ,., jt da rr L rtttü !otiila tall t)t ili
,,ttdtrJttiarnl.)t&tr N& ttuit )r|t,nht tt lrultl
.,tt rtu o,lrl,. Mr.llr ttr,jtj. ALd l,t uhl,.l ! lalon!
)Lth' N ,i j. trn&tu h,.t n trllr)Inta.'
Jtt r r' d ','
lborl Krjri . ,,- , rtel..ie Lrä,,,,rnnsi.irn - ,
llt:t'1]üiri!:R.ho tiI it)l' /h j.attr
t^lroJtjtlln!,01!lih
j. n i,d,loa i tu i\1 alnltln a.abnoz,lhtilr ra,itn .
|)i
Lirr rba.tu nait! U eLrr tlrirrlr .l;!r l( L nqo:lrit)l

' r'.t ,.\.


Zajiitaoddiinri iejuia Dnilkapadaio- süitiMi liJlkra nju

.;;:! LjlrrsiJi i"i. ,J++l


Zar ae -*tili da w aa uhd ttulili i dt Ne serct.'

J.dnn ?/ilikofl ni k lrilao ddte @k toj ahr M ,ha bot'nnn


?z j. dzitua drhr."in glson rtkla: Dd!1' Trdak @ ha? i
,dztda totlekt to üdtuih hbtu tutu tut@ tuk. \" gnabo'
4.h od datu"jd liatuj 'k, tun"i.li dnj. io4.k ,ntu ad?o'
ti.ditu dzr6.. u iokt "datunjddti"j.z s jatiL i ftklz: J. ed
;ti-. Pnkdojoj r", ,4ti o" tbe N *ti. Fzkbje Zctin u hadznä
t tjin. tuktu ja On tu tulj u tdzzdi t tuban. Frkllk: tzäi tL
zbastb. Rrhdo je: N., izadilokatutiitlj ß Altah, i PüttfiEe
Prklak: Dobru,izlain. Nakaatusa iatliekP t|a, okfl,a t b'
jru- dA,o i r.ktu: Stdt jd kod;?jhz?Pjbl tu sd: zat e neistii
"i, anib ulatdezTtR.hü je: Za!tudt n lqh dad ,kan a*a
pasri.rk!? On dl'oktu t4. ot.no rdavtl'

koiaboluje
olobe
u v[ris lijeöenjeß
Dilema 0ddiinik!PadavK!

Dn nL I od@rcrnr nir @tr., uoi 'clik ur trJ Vunrnned ibr


AldLLh c3\oer:. . .,. " "q.; -ji,i ,r,t"* a qat)d tLda. 'c
?iü!i tu i4ltul il,tu lbtlrjflija dt*nhr o itulk" koii &.s' tij'ö ad
däü jn ie ßk "jn blizh ad:io ol @otu nj*k. ^e sihid Sihn a
"b*;!j;,jtt "d ';n", P,b i b.!"'j r'tu s,tu 'bi' i /,ßtj/ dotj.bz ö'
'4'k e ada?tutu ibdd.tuh,dfutu, nar"im ditit a!ßn tuht1,h
Oeaoj? k'+a?ohai.. abolt. t rnr tu1toi utu t u ta"i tak th'. uitui
iu *.kr pdz. u trala ihj. rtdu u flL i gMnL q nu U'lrtt , r I h
tu1ä,tuhi tu c tu2ta4'lizbagdw tusi tS, Mdli e sd?a im" ßbkt
tuitu jaltuuliki kukk ktttt v nJ.tl,' tddz SßtzJtua s"ji@ ,\dj. 4jho8
ptu:@j. j itu,zl tjiw 8litu tul Uli@k o 2,4flj" tuio dtti i
ft!tu nu i. daih ie tdttt ldt " bol6tu nnogo Tac ?otuib tunnjd* ?ttu
aot4.1,hltr no bilt j.Jfuda i t A'loh - -u poQoa,'^ av
liAo qddo t l,o? tu d|ml'? latu k ü@ üpdd' ? uuma Dd

' Dq mislilisno da seneimo vßlni (op.pEx)


!.
D i n j i ap i d a { o . l r t m i l l d d n t u

I jt $in, zbortolat,j.tintu ', ltiJ.a,Ptu,.h!' n intz,tDr/ih,i.


lüüt.n ^tour ns ia4&d i tt lonni w uko ti* n)qar. rn*. j :ti)i
1- ',t dldat,a l
t
Da li t6rq potudr n ,t|gt on orL , :n r aüj Iaji bn oitia Ln I
.lnlgj Ai !, L|.i1li,jI I torhtiltt. tua notntfLnl j Etu nlte?Da I r
dhtul,n [d1i", editur dh.lag j ,iim ]nin la!ü aPüd Lntulia,
djne, libn i dnros naj. hl;: 1,, tu b nt ,u tttt k4?* *ajj l. l,nd@
Njht,t datßrtl:, +d,laI toI rtu n4 io,t,tjdton, jtij. üttdt|.,o jn
j
/oü/n. ,jiL'u Mirr litutir tlk* , inß^Lj nn\tna .ll.l!.

glali
ukratko
0dgovor

Dam|.tojt t ?tht,rhta to,tdri U,tLi,t ir;njfliüd fla, bri i abl


ß,n tnnoai a"otu *atu I tut $tuI n.lüudr, jtt ntdl.b tu .it l,ona
,i,ü4u& bljl*o iio u ioit turhko bol^,j* tA tj da1",t, .hut,
ürtdbr li aldnont l r,,tl tuLn]ttnr, s,lnj?ü, ?t.tlridlin 11'tl
.tn, laüo.D ilj jt ! tig,t, b.: rl,'Lt:tu ta t1tlünflij.t at ,tJitutq.
'rLlr 'lttj]ü jli rii\o!, r'i ri) ,ü. ,.pttnt/,b ?tthn \rtu, 'r,ti '" nbi
r?pntu )rnjj.t;. rlo ,i/t n@ ujr tu ,r.pn*th, 1,a". ,iint *.o ho b
7. iktbd ln )üttl. tl)dlo ili ,'toi.ni dtitü *aji ". ^l,a,J. bo,kj.n
i, ato;tl TiAn jn n dinü wt, r tb E nry! njru MAl '4ilon| d|n,
bü li iüi Aüj Ia , olb s ot! ,jiL btu/. ?tnnlnt lta lt tuftdiL Alhh I
Nttsd' ?olznjt "+ tu tuair tttnutu O, rt 'nho t)alnuu Athltt I rala'
üLt lontu;rtj ntülii,u I a,m bjjnn lt )dt.@a ,q,u,AI tu iüir,
t-. .1 . IJ !/ D
zbatzün, .L * t, nlni, li ttu jn n. üa!, ,Lito tJIahIat. dän M'
potaün n ,idi ihb ,!rb r doradd.ln ,rdktflri titü hrb.fu n 'n
j
F.bI Nrt,IhUti ufb, ii, ,lM t njhß ibdtu Inji iri4tt in.L Ttbni"
n ila*'ii rtii.r, Iaji ,t tftdib ]tJ.lory orL,lnr",j,t ioti?trn. an I bat.i
n ,4lLthurnty, j bot n t najtal botli ld ,ttn ! d naß ,.P4at?4 tu
rnü'ld zbLs{i.|tu. Uln\ha at to btui itnl niqoüt naii. ld }111,i*as
,? zldx;uj. lrrtr ,|Erdt ,r!!'tn ni Nrjjri. ltÄtD , kb ?nt "jj,
j..Pt.rdlaI qqrn itdüun, noL
I rjü hßir N.|,,jm nns ,kid
t 'üs ! a.lbii,,it i4iam | !ütribrd )rjlnih u1A;l)ituLUßM it rjt'
t.l ttt ijdn ftlih, [,Ar | ßLno ltorii, n" iqilE, n abattu,P i rü k
n'itu i4td,ttib t'|,s, njlnik j ot )d lrJ. n ftlth di 1,ar lojj Jr.

€0
Iaiiin oddiinai itiliM Dißld pdMo - silm i lßk a niu

ttewx :tun, t atu koij\bidj" dilnani i !Ü6*tu4. Na?@ika @it'i*r


ftbz odbjnwiAtu biatußlitu jh mjffiik t'6bnik je ftktu: I<oPogiu
b/d.ä itu;L bit L bhul'' U t.+in tt dijltu k l@m i rho bdt
tndnio;iü'. i^ri 'itu."4 4tu tu],rdn n tujek itu ?tue dbin tuPdzi'
u lt@r,^ut na vmr dqg'nr oad',b tu- lah d' tu ?'dD
"""" , "., tu" -* .t '-,a t t.b ^1" (9a1 Ltuk u +sd
.a-. nn p ilz.to " p,-w ,t" a,,lta | 'Eu 4 Kadzb: a 'a'tk
,.'a]oa'h t n b' c" ."sü odbh -dno t bLtud n h oth d'nl'?10
Sn " t /; upeat' t bb I antab,t, nta !'rP r M 'a r bn laoPa
, " *'";aB
'M ,kb t , ^p,.aFth. ka& bhw t'lm tkt uk ta|
b. LN u n LtLoLtor 1(a aa tu JM ldt dn'a lJ vt'
'daep
utsn L Nqi aad' altJt' .'r"Laa | 'Pnt d'l I d Pa, 'm
h I tAq "d -t-it d-t'" d!,h la r ^.L tnt^l:l' t d'b'i' ltLd a1:
-' ' t \]t
uD^hLod@v'ahvnhLhnnü,u"duAlt'h
p to,to".+.- .'' I u+-d'!t1". ' ^tu:rdbab '
';.r-.
" ,-. tu ra bj ?rsfotu iL dnni;tu, wi \ nh 42 Ptßda a't 4n
lisnikdjn kjbni n. nw räb u 'ainaün 1tu6tu a, üie time tuga'
;i bie; jn' db'li ,n"ii tetu-i? h, @dia ?tut'n|z ?aflaä tu|'
nitd i dz bdmo botrsaindjtu itu T0ic btu tio odbjrnk Üu^kh ü
ttnika, rainikd j pl7e;ajhz loßkad jt d.]ß Poh€btuflfl'so tulfud ddbi
izili. U.ta;e üi.d ;"n aäs loqekih atsalutu E üjen nin r ü& 'ngo'i
tu niel", N.k pdlai, ddtulM iotj.krirkifl irqan hnbidnj !@tiu ?ub
*ii, 'tt ,;;,. i" ^is,* " - ,i!'. * 6jaj j* 'dnj botediitu a ß iaq'ir'
A1tuI bj ann ad,6|i.dird nh ,A.tu4 4 dün titta üPtu* t Ptitotul
- *-p*' i ":'. ", '"a'at 0!4ba.D 4b"aaialtu'u B0ba
o , g ' ' a a a E r n b i aw A ^ ' i - ?
p''-d , ir , l , ; L o . n ( . . . - b i . L P o , , L
t'*'* i.t,", * O" tot P''E uPt'LsLma 'd' a nlnü
patuki rl,ttu ttuaie dü.hß K,rdtu a " t.bi kgldrt4a ijtk Li4t n
at;k't AItzt i Pola"i* tnjt k i zn!nk i "j.sM ?titIe
;,in rjt;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;u
I'ttB n$ii;"i i,bfu tulniü nülflid t tn ! h?injn' hürnon, dt
* d,s,.: u ,'ia, ',\" ' *'a\ a| 4 k 4n t :üu do 01tm
Z'onamku t'ha kltLtarüirLlodtn aaatu s'da "rd
Nnd'
Wa;od Fi'ibn j- tuJ.,r',u|tu latl ub[tudan' i^tu 'Jdk
i.it g"-,,a,ii,'y*,, *. tttt i.saürmiz a,e?tutunn&dJ''

n Mu(dcknnareihiHdisjeltiioa
rud&rLmt+ iN4aij{ riinanr*m

3l
trd:lc - ujrini fl d nlu
Dzin\Lr

blxi. S.)tui E ?oüni. ohü l:aji a lai{nnj't üdtlüinür Oln tus pI


a|nt aabn non i<ontii tii.ij htjr, tuk d ljftnlt kh'ntd ni. n'tn
b ltu tn,:lotn:ytu :b k tijij j ülnj üailn Ml l/x&tj, üNst ü ,1|.t'tlt
iI ürr ',rtutn, 4iknt n ltui ttut|s/ ro tbu n+ ]d'tL'd Enrnr jo
_'Prcn.Jcno
,,r,/;da. ul(ratl,ood lLfr&niijc. .h"j, ,,.

Zb0g
iesadiinid0dir0m
urnemnuju
ljude
Rrr.troie' Ib. T.j-ijt.. .., .,.r ,,: b.rtj rzt t ,,tu lour(t I
,1i,aji lLrr,Ll, t,trr4.!r,a j lj,l)ailta h)n r,li ;valtt'i!t j i)ali
nrarr a laltl, e nA,r'1t4 h!lrfu..?fi idj'a1ta tuü lotutjlt
jt4l.!,ü, pl,/ilidl,r, i d,,ti,,i. aat!a tli, !ü'rtj rhi,lü rln.tjz
^ut. j uttry l4l 1iI tb lj*lt t,k rr ili h^h ln ü lj,dj ,n,titta
D4lt1?rL,j, uohnti,t t,t qttt. plldq,i j, tttlotu lrla , jt tbi\"inl
tblol il) tulaiLrk n!r1rit ,11t\r,t.Dabilt tli|.,tz,tlr" t ü
nhlki I pr.kn ltrquj, t anni Dt;i* ; t/t ,,r', " iarikn h t!,1
i rlrlr 1o,., l)I"aj t,,, UILII ru !^t .r li ] ,!,a1!tdt it,
.rln.!ür rd iLu. AIrh 1!o t r"Jitu,u[tt ttlo tu al)ot1a,r.a,la
n|'tua, r,r. ü ro!ü,m a tul,rür zl^Itll|ntu na t'",La/)!t Lutl
Lxa jt iJorrb,r abla"t,. t/;rn, l rtzntvt i"r tu r tltl irt g ir lt
i s' itlt t,ütt [r[a n.l)i r,.h ot]!1, ,j.1 hb l)i.nü tu tu nklip
Allrlaro,t I t'a.l lotant l:ofu, t a,r n;lii 1r! nt,. i r! r,tu Prl
,!,^[ah A,:. r^ft palnnnitu:t ni ir1i.l,il.nra 1tu dtrt.,r.
tuüj.,ü trurjAir xlr,t r!,hi,jt [ür,rtjt tulo , üfl la& rio
ro ,n, r ,lozla|ara. A u n.nüt puu Lo ttt rt |tjqaun ul^,inul
ünt ) "l$au,i dtaata , ,un ttaPnin,tbt r Pti,Ur,tt I r.r.it
)rüti ,r6n,tr Ctt nrnrt. rn Ln'tudai,titattu n!t. nrdtau|tl:a,r
' b , t . l ,l r a a . , r ' p , ! , t , . , | a t .
)rdi daüa i aduni " a,l zh, br! ha t ttul. U'rnü jt nbn;

A Mi nijenat nnrcdni,n narnili do| ?ostaniLa ß"to

32
Id la oddiin.i lqbm DiNh Fddio - sninrI l{cka niu

',t
4.tli öliiit;t':, t :ijit -t';:,+',;tu
,ji iti.\n.
O rldt?.AißE i IitA'E @ tffi izndtua lalib 'itt a''
Lcaü'D-tatt t Ui * w "id uoj' hüitdli i uP@rd'
Mb t; d' r.u o,aj ua! dan d.t hdila
UIa$ko, hoä $ r.ai da diini ül* " ljud' i' died"'ih €'l'gd
'
I. 4ljubl.erc. dln" mü:|je u aal 'li JrJb i'no{ üi"

nl
2 - nsilj. iovj.kä Prcmadänü PosiPmjonvrdc md' ili Ped'm

3 ndilje duna Ptna öoi.ku ulakoo bz Pomd' To no'! ua'


diri srno ü aeririsluöajr:

c) oeelo$i ü *rsonä;

ulanu ljudlko
tlakojinaöin lij!10
i gdiesesmicit!nalonulaska?
'12dtini
Dtini su dulovi a tiüdrko qelo inä oroa i Por' ralo
moeuu"i ü ioq.kr ndr ter. Dok/ dlu d''nidulovr l'ri':
i;. i t); )-'
'B
DZia.j. o.l ?L1ntu tdtu ttui'
IbrAbbd, di"üh' tr-", ic tlao od Plamiöatavdt' ro i' vru''
znk k ji.ije diFkno uuüi

33
Dn6läpdivo runmalJslD qu

Nrkon ulx*azrpütir ! n,.,rk itnnen riegr kontlolin.ij€lo rijc-


lo ju ru .mtri z' .iFlo 'ijelou dozgu.Lj€klßktrisrLrtiunjtrpondrrsu
ncot,iincpod.ln.F r drzg! obolrelihod diinskcpxdxvi...Ilnogi &ini
$ mc obaviFriLiir k !nt€{€ u Dazn )?A nt tc turo: k üas rtj.
ütj nd 'üb ,|ia tr.ltr ant i'qth lednon pLililon 'cLrD srnr dtinu dx
dr:ipodlJ(i.üiooientrNi. liisrxitrimonncFokuiJisurc5xyiri.rli
nisumogli.R.ktrotu' dr tr{L ivitrriliru ro'mnno srjt

iimptomi
diln5kog
dodlra

Kioi ailrd,rgrbolenp'irussodrinruliudsl{omtileh"mato
j. LMke'nrii,ie \hptoDr Ali norrv inütiu vidusliinosnmpto
' . , e |, l r ' ' . 6 0 ' e ' 1 l d ' o ' n " ":l ,t--n. .p,
täo sm F: t? tr r,/i: Rekh je Siud ,aja lomislio samdx s. .idi o
rturrär^!u, rLisü, p'ouiio 'ukju kxkobi bili sisurniNJon k.tri.g
ua.njrt r)e ie proFovo'io dlin i '€krodronpnvirnrdnjc u nogrmä.
Näcdioeli n di izid€iz polonrosi,!hhu,,,i"i,, ,r itäiaote.
Ze..jer{r1tr, bDlrene$:1tr. l lvJr prip ar?moAllx},ü.
vo
Spoumjrsimptomxzronogxl(orilij.ir'eoDa F iqütnt ro. i h
t,odijelitiu deijegruF..u snuinr javi.

! mFoni! sn: r!

I ne$r'.tr, osobtrnemoädusozrspxrindron odl?rleu poiteljtLr


.l nemn?nsD, icso budrnrcnoari
' . u ,'.. o n . , r ' p ' . : 'l '"1 I' or
p o n r oral i ' e - o i e i
h r i ob i d o z v r t i u

5rDjmir:norinjr:n,r(!lnr! nrru.7uijL,,hvr.lisid, miir:

hj Lon,i{ldri eo\ü vd,oanboiru


kio $kL rj'rdskr kluj! o!Pj\!,
jldrr.iiktrkoroj emwf6kcro

34
Dnn*apdlld - unma l,j.l a ntu

7 snijcn, phd ilivds,i(usnu!

e - nesje$,oüsEjmjc i hodrje u snu,mjekd;


l(J -r,ori u kojimäkio dr ie psti sr v6okogmje$l
I I dRvidi sbc nä eroblju,smcauili tsnljcnon hFru;
12 s jtrnj. n.obiiDih ljudi, abnomalno vi$l{ü, ili nenomdno
malih,ili potpuiocmibi
ll drsrnjrprikazisjenke.

linpiom
mi l

I mlm glavobolja, pod Nlovod dtrje nc i,iziva bolcn oa'ju


uiiju, nost,zubi,Brlaili t.luci;
' oobo;no'p'fl',,'fl nr" ' 'oo. ( 'n bd.r'r"

I psihiik odnt.osi

t- pad.vio,nzimjlle nerni gt*il


6 - bol u bilo Lojen pedjelu tiicli koiu lekd nisüiogli i,ijcciti

lirste dodira
diinrkog
l€o u sluäiu
Opai:to jedodncijelogri)cla

Djeliniöni:obuhvrEsno jedatrdio tiicla,

3 Sülni: kadad:nr dugoo$aneu rijelu


4 Privr.neni:kadrprovedenekolikoninula

n ro i iil. durßki dodn.b jc vis ünemnsjc Ko $ abdeii Pnjespen!. spo


nde a .h!, prcdi zitr pije spemj

a5
D , m , l .F d a r a 5 ! n m i j l l d n !

bitionajkoliFiil
kkavtreba

Ne notc nik. triiti ruli( i lij,"anLod diim Lria('inrkje Droltrru

1 iisn' tijrrl', ikidu. vjoorinjr.l-o P,1tsmsr.ij., deti


2- nrofual(aro p[Lrilto'ä11Grhid u.i]caimaidre ii.r;
l- no( 'jesntidx i( Ku.r, rr kojiutrcirrrnti,riiemnc:
'i 1rltr pozmraril,i([i Li€jttrnn{isijdi
t d r o l r z n , tji! r D I k e p , i l x z c i o . l e l . u . l ' . g L e d i j i r l h u l _ i \ l i - i l b r
lerriiru,,,,., k r k Dr cp o $ r p o l a , h n ü r . d i i n n r ' . 1 < hi t r
ie ttizL,os nj.g.ll{elxo jcü oc,!i/L ?6.g tri.s?rti zL,ogt.
iro,nonir\llrhu ' P.nxtrilu. Dr i.rL oLir?trtr.i.junok PnL'e
iivlelo nr t,ito relo.:
6 po'tlrno jr diLr!,+.i€iiüil
7 ü16r:r l(Lootrigrirdrl r n,rir irjriD ovLrdr iudior lrtrreN

3 - trrt,r b(ir nil'roj poLD"('i koj.ni Poniir.'nj'in:


9 - ü . ü r o l i m l n o z i k r i r iZ. l r r e D e P . o L o i n i n n . pd r . k ! s t o s j t
tN,i. ln ö€r,rditi$F,o rk. hi l'oshnil,or , ', .i - ' .'.
rl(r ido\e dora pilil,oD rL)slc iizlrhr / liuir. iilxrki Lurr_
sl.iu dhnij,', krdr(iujL' I'LierL.viDlrsr.i, üh{ki t ftvomo
v.n!r.. r),ividcnjLL -h.ln{r in i
r0 0.itrLni nk r l.riN lLirii:
ll',ebi$ztrititn,r,riii,ntrIrJmun!o- r,.gltrvljuo'cl",rigr
lJk,rnro.no jr ao"j.k bliii ILLhu , " r.. iliiit i drl i od irj
t.ütr.nrviie i'nr vcii lrjr.lr Dtrr]j.sr. I ^ür ,k. i}ltrdr! s.b. i r'.g
irjttr.r ii,ge ir! r.,vliü1' Lrki€.11oDcurp ri rNltrdxtiniih drg. !€
laiti$ oddiin i ililma Düilkapadayiü'iuitiai lijlkra nju

Lijeänje
Lijcienjc s odviF u d 6ze.

PmIm p.rtFkt'it Li!&ijä.

priprem zdhvc.inosfere. Tabr izbacitislik tivih bie kalrc


bi n.leti nosli üii ü küdu kojoj ae* lijeacnjeodv,jati;
2 - oduzinn,je i spaljidF apisa i hmdliia od obolFlogl
3
4 . hhlinf u h , r s . g äk b ' ü i f l o g c o i o l e o r ' r \ e 1 r ( c
tLm äü, mujk rackoji nosizlarci sl.i
t - odrtaruj€goftra bolcs.ikui njcgovoiFo@dicikoji cc i,,is
ilduprtivczus. d gint orin s Älhnon, -s-+" * " !"i
6 poisniti rtliku izmeduispdvncmerod.lij.ienjti h{ode si-
Liöaa i edq napomjijuiidejeKüie liickinilos k lo ic
obavij.sioAllah,,- * &1.;
7 dttrg.oza. Po$avinctoliko pirdia bolcsnikukto bj seuvi€no
ü sinpto,ne ili br Piej
veainu, 8a,naprimjei
a) sinjai li iivorinjc?Koliko ih vidi3rlesuli uvijekist.r;
b) snjai li da a ! hu p,osrja neki ,irctinF?i
c) in2i li kolnd.c s.ov.?i
d) smj:i li dr Fdis s visolog nFsiar!
e) smjäi lj da idei divljinon i usnljenin Puem?
Nrt2vi pibri dot neprcrl.rii svesihPbne u su i naFvi aok
nc budej sigum o tcnu sendi Kroz odgovorem b Pitanii
noäi szntti kolikoj. dtinauarobii koj€suvßte NrPrinJea
akosob.*Jno sbh dv,j.nüe znalid. imadvadtinau $bi.
Alo smjr davjch kr5to vtu! zni kojoj tii &in Pipada To i.
poiicbno ato dtin ne prcgovori,n.drtin, rko Prcgovoiioida
ve nN.deio iie pdrtbnojetic s€ jrsno"'

a7
o i r ß f ap , d ; v a. i u i l i i i j e lD n l u

8 potelroor. p'irc lii(io jr nrdenniK r i ooi Lioj nLI robonL.€

9 rko j. u ph,rr te re pDiinji pi! n(go r porlr'o Pok,]c.


' , t . . , - - , t o ,
I I t r €L i c a i : r t r Lr l i . , L i l e rn , t r h r c n o n l
l 1 o . u r o d Ls ä d , . d r i k . g o i i n n r l h r . n ) ! i
1 : D r o L i , l l l i l , r- , , . - . . d t r r r p o ' n o g o e t r o r i r L l t i , , r i o m o g u a i . l i

Dtugr
hn prirbl li$lr

/ L r , :n i . i ( l . u . i g | $ b o k s n i l i u i i o , u ' , t r 1 ,r.) o L h k o , x z s o
rj€n,. inp uo i R]r.€ri€re:
1 Utjtpt n tlllllr! r'1pl:ldo!itirü

- . ' . - . ' ' - - - . . . .


J( v ) J.l "rr ij ei:;l i-; ; r, ( 1)
;rj --; ;r ::rj
1 L4AIkhd. uik!ir"8,\ rb]os. thn|" a4nh, b"
?onan sjeta,a. SkiilorD\,tvibnho,t, lladda Dtttd
rnrn. \.Lno htri tl'zd?t,tr',to i .nutool nl'r fo"to.
,nlnn. U?di nß ü Pluli ttt. Nn Ptt oüb kojild \i bt.
lodari podntio.A tu,t P rarih M Lojcs edal'd izut" i

) Ur.i ( AIatu anpni:Itq jtlt,Ll

- . ' - . - I - l
;j Jll - jji a,ir-_J:rri j (r) r-i+ i"j jt n,..ü :-"l=!:l
..-j... :. : r"-1 : L "
.
i.r.J ;-i
t t4 lnl htu. on iriiv ' Lqr 'arn riutiz Uphd j.
dti,d koji p Audttn trok. o,i,"d koji a sajt' littit ltoji d-

33
iailihoddiinaI ;.jhnr DnßkiFd o lunifli [Fkzr niu

rc obdltaj" i .liith oA n.rd äw tu ih Mi oPtbbill I


o,itu bji "jdit " @ lb i outuqtu ebi i ib j. .t'ja!
litutrn eb., i koii t dbid Mtb,jtujL ro fl di "ji fl
L a; eo?"a"* tu"g" i a e 6i taii fl '?ai*.'d
3' Uueim I A|!zh, ot!!tutLbg i4tutu

4- Uqe;.hi AlW, dd?tohtetug4tatu

J -, - rLl r..lii ! i *;!r );F lL r r Jl ) '


\ r+ "r :-*:rj L !i.-. ).:; i: i 'tr'.\,
dl! } l l' )Ll ,'.1.!l a ] c '..::J::||;
c"J,"
j j :).,: - ,: r.St\j r,6;!J*-Jr.!u,
rfl; i l4, tilJr JL:-.;' ;nL;rtr :,,@' A r
.1 "1-'.y ; r- i ; ') J : " "' ! ä- i,
*ti.-ü -.,r, ; ; - ;' --J-, (jiuiri,-' i-,J,
,,0, ,-,-l,ue j,-_r' --:r
Alah j., ,nü bota o'ia rq.sa Zü i stuopsbi i od'
.a,aEI'! * ob*iM Gani dÄjfu ni M"t Nj.gou i' o4o
itu i. M 'pbaifu i na Zdlji! t<ok M* ?ed Njin dßi
tui ba Niestus doP!bj.?! o' 8d ibje bih ?Ä, i ttu

a9
' iitma I ljt( a itu
DißkapadaYie

,p bii pori. riiL i rat n L'aF ol'rtnanti a! \trtotas'


'n'jn ih LohkoOL ilh: ii.sor'|^hrün ot''ht n.a I 'r
bda i za,lfu i Niln "ie i.lhn odizlan ir! ot j. steli!
,4i i Utlia,ßtu.nit Nanz Pr,siL t ljn Lari Pat s jßno
'alih!.od ?t)h,/.!oanit?o u J-ur t Tnr tl ttnn,i'
a Alkhl, d/ai v a tuja|&ht "üta llojn sc ,.'i Pf.hintn'
4 lltdh rr ni t "t:4unhi.-"'ih'iloniLLotitr?ttih
rruziihh h"nn -t t!?tlo no iüi loii n.I tF nnt u 'it
ui r, 'rg,n. oltad. tL.n.vi.tla I ntn2 t" n raaotrni
ttrtu i I 'ioj;. ,j.;,n 6tati.'"
, Iititit"t I lll1hr al ptullq attrnl

' . _ ' ' ' . ' . . . ' ' '


' : - - ' .
. . - " * \ ' -
)

. --.i , ;

ra.lari4 lj.IücI otu:n nit '.obi'rl'riradCo pota'n


rl?ßorn. i rtr'rri trAt od riil' t4a'ß h lllzhr' I utr'
t*r \j.ßotp i Aniist \t?4ot. t Po lnrit, \t.!ar?: \tt
ü r poJ"tiun \t|.3a u n? nt t"to poniln: I roto
P
'z: i'k,o i tolddtd,n e Molh'o L zn aj,roe, Gov
j..l,n osoh n.
to.l ! tai, i Lbi :t ttdtdnß! AIah ü
o?t.t..4e Pte|o osntnni tiaE; 'ioi x korit je dn
dalr,o Aoi E r.it,. .1 aa 'j."t rpht i? oun :ta lni n
-t|ln! La Podn'' t., ar ttat tnn r siirhrtlo uLo'
ntiüa ;L arnoti..PaFtt?.iLo:Co podzü' \n: h? totn
i M ü\ bdn. kdo l:to si gn tnrautio ni or.?/ije tß!
Ga:pottitt nni, tu r?te'?i4 nn' ornn ü ito tomno
.nrr' I i p'&o s.i.t'1mn P'iirdt oP o-t 'att i "it,i
m ..! tt r t'ü?oJ t' rn Pn P.r'o:i n: l'htr'rnrcda
laldla oddiiM i itjtana Diin*apdali6- sliinaI lilk a nlu

(\ c , - J l c r -
AIzh stjzlo,i.ta '@ dflgDg bogoo'in Ü'ra d i tuLd
i .)ai Mtut"iuri rrMd@. Ntu bogdßtn Ni44 tr'
".t i M"a-d it*j" L"dAw^ dor& t'!'":r I oit ?li
oüa *'a tn dosb
ruj. d4b Krjtsa podniiti su3. bat J'
zwia i b i. mAßobn. zbtc A oMj k' "t LldJ? " tM
ko';Alt'h.'. td AU'h bra "i.h ruhEttu
7 - Ut.ien ß 'Alzh, adPnkLtusi4tutu
ji i ".\,- JP"-r'dLf ri
J'.i-;:i-
i r';: -;,J . j .;i .* +r.\r'.r ,-
L
-:i.-:i,;; ;< :;:'"rtJL : - i i\"J+
- . ü . - lj u i ; ' , 1 . L f v . ! J,, i,,:i'. ;":'.:

G@tt r vzt i. 4l!'l' Koiii t'bs i za'lia u ktt d'ü


tt;rio, d ann t "'d Arlon @nio Oa Mn ntli dd
i MJM i rnitu
eAlritd i oü gt u 'bP' Prdti a StN
d. Nl.rantu '. Nj.xowj tuUi satu aa sh M i nPruljdl
uona NLaiAI'b 6o'Podatai@lat voh@il?zao
i u rbi G@olatu i tu On donb N wß '"' b|t fle
ni* p*L*. t n 2,atu "ad tu za'gi h'd ie.N nioi
Ml Mb"lia a Nidn' e tutik 'd tntufl | M'n nr
L't je AllrLolt arüd bti'u .aib bJt tudd t|'a dk
8- Utj.im I AIah! ad|tubltug qtutu
' ". ' . ;1:\ "r:ts', Y :tt I' t
; .! JL^.
' ' . : . ' : ' ! l j
) ;r üi iL c. L! !,.,1 i L ' r,P
h n i o p r d i , c . $ i r i n rl i l l ü n !

J,j, L<ji!"!'r ii-r" l ;.ji: ;e I !


J.\-j ; ail
t.. r.,bLh n' -ottr.tul, noiL:?!t\nu\4
t.Euntili? 1ELnjt Uzrii.n AlklL vtnddt I\t titi tt u
n . r y a g 1 . " . t o t L , ' l n tt t ' o p o t t ' 4 n t l : " t t i a\'1
oLU laji 4 ?an d atLl, t h ali l', Ph I'uE L L' : iknbl"
nolea 'ia,u Prul GosPot/n'ntu 3njnn rc,aüt?atagt
ti t aai "nt.? a,.t.P ta'i t , i: La Padn' ütot oPtlr
i !ni14 :., Ii si xli!6,i1*il)o|ilt')
') , I tr.ir! a .1fuh r'! iiallnr( ntn.i.1

' ' ' " * _ :


- :

{i.)Jüju;;
t " Altnl4 thlotriroL \,iti|or.!. lnl?o L orth h r'
Jatp pa chrih i ahih t:ott tLra. tttrx iahihhorOPr'
u,nn,ni , It. ßoA i' ,'.tirL iJrr ao Pan"' rrl'? n
t /e4rc i u.rteo i?t-ur,12 4ht\ i Lo'Paddt trold ll;
r,a Rba üilrlae ün& \jnii"t .liezdan'n okititi i it'
t " , . a r o l r " L o t a , J t ' ü a p " l ? o " , ot gl n ' , r t J | " h , I
"tb|e sLA,ai'iiii, d '. l)sndtu I'inju sntla,i na bi
ttt'otr'au.:!tl.ad? rin h.P'bnrn n v".!' +oii
nigulidlitI'L,ni.;n t'r
rynbi
)n Lltitit t )ll,tl\i ul lniltt!i1t4n
Dddiinai i.ihna
Zaliila Dnnlläpidllio 5unmI li.k Ia niu

Kdla n t&LLtu a.Loli&&o dzind .lz l(ltr't" 'Llai4 pada


/"d*. A ,. i"iA o,i tuhot", Stnt. i 'l'rajt'| A lad " 4'
oai w"it * ,amd, "w-" da oPonirjL o Mnd' "'
- towili t ni tno sl'dan Knjigu k'jd 'P pulii' VüM
i
o,j"'Ü*j.. L.i' Potud,j. ,!4 "" Ln"iI' i oR PÄi' 'ic
hoia b hnai i M ll'ui P"t ,Pt"g'' o ürode 'ß otu
;,ik '. Allzhou an.tu i tjtuit' t aL2te on L aan
t h. fükhp n\. o;nstti i odPdhjz tü n'itdÄt' üi'i
ri*d i i"i t"ii sc ie.aauv" elhhfua tbniA* hiti Mu
,d Tnlii r;e ttuai i flim Nj.gd s'l' wtiniEz ndA
oti *r.lihoi ubtudi.1'
1r Uiden a /t/bh, adlftkl'tuq i4rd'e
\'J J .p\J .ra;r: .; rL irt -:,
; l,a.1" I
,J.*il'"1'--5.<..n ;t-,'r",-rI: t:r,.i iri..Y
,-1':'<5 Yii.'-,' j *\; -: !r'r" -
O .l,t)ire &iwz i Adi. dlo nor.u Itur 'tojd' "Pb@a
i lanli? bndnina tr.dik, ruci ek Prodijdi j'dito ü
*uh; ;4. p; L"j" bt"sod"' c."Pod6a 'yca yre:t:?!.
Nd tü .e s. oai1'i el'M i rtb?tim ßt'd Prua"& ' u
* ma" wi iauiniti. pd *.j" bhsoddtoß?odaaa'M

altutu
12- Ui.itn c '4Lh, adPtukktus

Da tuj K'/d hr&hn ltd! oüia,ntu, n bi luk hdh.i.


tnato?o'@zajd P",a i haL. 6i e od eabd ,Ed tlah.fl

9J
p.da!c- uidna li.k 6 nlu
Diimka

tuqnb, rdhE P,i,4ir. tdoni,no funt''t dn I'i te'islili


o" i AIat, n,e nüqos bo[d 6h Njega oti. ?atunatü
n ltjiog t udtjn.E qieh O,j, sEriL'ht rhlo]it!
or jr Alllt ta4 t 4og l,osao\irtt\J?snl lnntrt strtr'?'
, onniKoiik t'e ßnßturnhn, otuj Koji abotdiqun'
ur. Onai Koii nn l sü, L'tli, Sibti, I.l'ileta Co i slatlien
i Uzrß.r j. AIah od o"agd ira ,üt ?tidüa4rt Or j. Alalt
Itüdc, Ot.j Koii i. "iügz sh'n/d, o"aj raji llont daj|
ohliL Ot i"u naili.P nEn. Njtg :Lu i i tcliid e'e;b je
M n.b.tbn i tu Zd"ti on j? Sibli i Mtu!'i.'"
l) lrtlih r llltl), rl ltal:ltlrll.ltrrr

It tß Alkd, tvilonhas, Sr jlosnas. Re.i: Mati jc objr!


rjan 'ra k n.Lalilo dtnß !,ililhala i EbL: Mi n"o da
i!tu Kt nn, koii iari,'d .ti,!idie, slüdlii boji nn L,ti Prl
qtuie i nri rro t ti.gd Po'iaatali i ,ile üknsn ,.iüro
Gospoü,rtüi tti trahzti. dO,tie ßhdßlne
rc btute doiajdßtuo Co'?oddn nd;.st tuo S.bi ,i .litre
,i dietetn! kdt, Mi lrettuil, o AUttu je täi saratio, a "ti
t,; Dktili At ti ttuli .l rti o AIatu kti ß sototc; i bilo
kfuhhojin, ldnr oi 'l:hn hEili ln et nnhko.Lijei
Allzh r t&as1't.ie
?ar ?-ni i oti rd.. lao !. i rt'tü1i t.,l'
Nrrt.1utinn i.inli I'o dotnh'n; ' hn t d'ti anh n" je
ntuö1ib idarn i .ij.ztn ?ddtlin Pub; i 'jedjAi en. okoto
ti.y po l,ttrr,|rt dn l)ü'tu tn nll ali.tottrl Lo 'anr p'i
"
J'nlda. r" .r 4e2nr ?n'lnlh loin t i cLr niti
iaililr oddiiia i iojtiß D n n *pi i d r @ - { n h ai l i . kü n i u

14-Ul.im 4 Altatu ad?tukkbs!4tutu


'-, Jr'a,*-/i'rL! 4 r'\!
,ti-t.FJ,<r.
-
U iw Albha Mitdritus' Saniltnog' Rt'i: An jt AL"
i
lalat AArhj2 r@rnk fldhon! Ni' tuda i tu't'a 'ij'
nih. Mt /aü" ,ij.!$
It U4.ln v ALbh,adPtuthtusi44tu

;r'\ t-ltrn )nt-t|, -F+t r')4t-


,a,b':-J;rltt) r ; r tJ J

R..i: Uti.im e Conodaru flih"ja otl zla o@ga 'b o'


'.o,n i "a .U ^,A, *a *"a ,*R dn" i od 2Jz"ih
EojiL ttütu.Ps\a i odzlzaltdliiM lsd anitt "' biite
16- Ul.im I Alhh' od?nkhbg !4tutu
' "/n:r:i'JP r i.,i nL*
/,j Jt rr'-:J, '' _
'rIr)rr\'b\)!,/16, \ (-)

,; ,t.rt

R.?i trdlin zatntu CosPodanljdl r4adtn Ü'di sosd


Euli od ,14 i.iu@ toii wi th nnli Pa r 'tuk koii
t-
it "*u ""*i " *o 6Ji po u".a attd i aaAudi
Oq'ulr t ' n f e E ' a , r r , r " , c d r o d d " , P o c u P l "i r , . ' ,

Z.aö, üdrljir ,:erc ba ra4ovoa i Alla!, "_ * J' ' ie tc sacuu


nkeorcezla'l r qa'o"lo Ld nri ü ur. J datc { i"\ni adrußo oi
'o lr
Li;. 'uik ob,*; r ti, ,urju ( nJmk'otr dder udiii r'
nik, iu!;,+jr'*d- ie rcLro:tlv'?,it ljLajt @t'ßP/ti@qd'!
aAll.h,"**iLLie rekao:

" "*" * a"r n,a.. kojc. " pßcizm mre'l' nkje shb,ub nni osB_
di.n sof nkron. .iieh Kü $ ie rutF i \ek

95
D t m h p r d a r ü 5 u 5 r m i l e lh i !

i!;a Ji.r-,i
S"jh, ü,, j ", q'ii"t{i.*
i : l

1 osoLr/Nidili, iLiup( P8l€d u cdno ir rlo LLinr'trri oai il,

: rr!r, grrDi.ru tiidu 'li n)biir u ,ukriü DoCJ.tri

i jrn,o Lrt.vore trre


,n'., t.rL.r nL l)o(ivnisLird(.trpiritrFj

.) rüro,iuiio u or. rilelor:


n) ko j. jo!: robo0 tr rirclur:
e l j € s i l i ul ! ! , t r o , r s t r r i h n [ r o 0 ? ;
l) sdr|irußnio u tiidui,
a - ! 2 r , , l u l . o r o n L p n i 5 1 d i ' o d n i u n i m r n o ' nA l ko jr Nr'\li
ortr sluinri r nLer.don zrnii!.,'r: i podsi.i'jr tr skhdu ,1 .a
zl.eon uLn,i tr t.\i.h. r\,o je,r?Log ul]rl(a lrd5k. rtrsiljr trtLi
s i r p o . n t r t i ( 1i,. L j e L n i j c v i o L r L j e z n l ! r l ( o o r i r . u ' x d i n s v r .
i,- r. ^' .,ui. 1."*. ,\1, J.,rjr,'blr uiovelri'rebim,,-iJl
r ro rb.tror... i hkrr sx l(,,i.t€la,it ntr sud'ßD duu rLog
, o B , i u o p a c n !! r 7 r f t r i i r i , \ l L . n , o f o n , ^ , . , , . lqh.u ]\koi(
iLn. Lc porod! .!tii nsiljt ('o!rrkI fl.Lr gx Podrjeri.ini kol)rn
,,!,i€nk rsil'iki i bollu prhlL k.lr i.ktr nriL',Ll'e nr Sudn.nr
,i'tr ]lko p. nr.e L iztrdch'xli ALlxlu, rli Prij. 'Lskl nektrPo_
oivljr zi roüon' njedeai rsoro. Dti., ob('rti? ,.ninan )ltu
. a!..
,a t I'rk !r).! ,^lnhn ll:a lrbii,t tr(ij. "l!1it ü .ut
' siti0ai lijekta qu
pädalio
Dürska

4tatatoPo<t.t oipa4?rtot "a?k"dth"at n'laL' aat La


"td
".. -;. ",,"tot -i: t'-t. o,"o ba\ dd, ttt'I ia' t i
n,ofl. ALhh ie !t!?dok awn. it| P!orin.'"
f,,a 'prr,8'od"!r..et" c-o *r li/ olo "'lo ' '"'_!
- . m L :l \ . . r ß n r j i , a o ' \ o ' r : ' e i ' o ; n ' P " e '' r n r:
l.a1h v qt.fli! tu izbztk ,r.i: B S.!nn" dhjktn
Lrb: nakon izldkl provleti da li je izriio, i'r d;ini nnogo htu'
osid onihkojeAlh!..--d,r, srduvr'fbuiirukjü po drugi Pu' rlo
rsro
$ bud. tdao znajda je drin ioi u nicmu do ne büdcoDdrF

i!ßulmäroml
n düiom
lhlo$ ottodid

1'D. Dnelwr Nr mL polld' uoprno Poom 'rd n' '"il'


-"".'- ' ' r - ^ " q , p ' l ' * ' n r e d 'r u d r r D o \ ' e ' o b r r l $ ' s r
o, upi p""o p.L,im i,l-l o. tr& ,8 'i'hon i Jr'r t ' el'
Ds?,r aLonrdie nr kunu nena pdsilcu vj€ri dli mu naFdi izh_
-ki"d;h.ak iad; h""läAllal'u,rko odbiiePdniienin'tod Prijc'
nlera i udäre.Ali non s inati ni utru dl nijedÖzvoljeno Pribjegd_
' d ' u d d : r r o f l m r k o ' n t r| o ' P o $ br r ' 2 a \ ' ( 8 u ' 1 ' d r u d "
d , ' n - . 1 . n e \ .q + e d n r " P o o l . g nord ' d r f t u e r ' h d ß ' U d "
nti t.bä po pleak1na,l.di6.,nogä'nairükaD1
?i,r.j uöi tliielok Kulani koji un.nnüt dün\?: njet &ß; la
rt eL4'
, . a ^ . \ d j ^ , t d D L L , nL t D h a u d * ' e F ' J c J l t a
z . n . , ; k . I p ' . r " p " { ä L r i d u l o c n . r B o ' o "o i i ' F ' n " D h
l e " n . m u ' lpr r n t ru , n . m . ' u J:L. , ' r r A L ot r o d r \ c a ' ü r ! ^ r l 8 t
K'i-o-. ud-c'en ili bilo ii- drusin nadi nu izlrak i nclGdr

povra&"dtin2
Ow ie tririanaturier je öovjeki,oicn ponovnom
u nj.gl Zbog togan.redi du sliedeae:
I - obavljrj. namzr u drenarui

97
D i i f r kpad a t c . i u n i f aL i ] € kh i l !

I - o.h'itrnjr niLil(c. ehfri. LrcslD''i

.l ,6dcr fal.rP.,vr,rr itaflrl.trj(.r l'!rr':


1 l r i h r ü Ld t r n .f 'd , i n i n , r L l T l r r r u l l r ' ;
5 uiürr r /:/r/r,&P. e !l'rl.fri. ]l(o 'emt(ür r'rLu$ i

6 riu,j. nrry'a,,tjLri. ilinLri.!)i.. honi ano nklii

t dtrL,ro. r doLr,iinliLrlidl iLtrlnltr\'rnja'd Lojilrr


'jetrr:
s ß )iert fnl, nrl flolLlr jr tf I I jr jr !rrn Lli'i 'r LrirüJl

L0 trrkr:rrli. tttu norirro ptrrt 'tr\|ti: Ln il'lr? i nl'11)" rah


,r.t",Ia ;.rin. btu !el'',nnh le LL,l'tu'tnt " I'atenln
k liiiir Innir ,i I'al oii', tlLnn j"t'n!t:tri rr'n
('t i' n'onrt:
t,trnrin itt'-n !rßth tl)l! t! tl1:
ll L ,i \ ' k o i r t . s t r i
r i i b r ! L L LP

ll J r | r d ' r n i ' , 1 s P o D o , t r n| r! . n . f l P i l l i \ l i u ! \ r k n r r s l
a[o n
Nn,o. tdoog di.s(i 'eLr dlie lr.nu' Lr'i nr rkjLr

llrponmemini lol lrir

\e dogollit| f.ilLl..d tiü)| 'holtlL 'slrtilNLj€


1l'r,rtk.liL!
oe eu!(,?.iLi!,o.r 1l *rinrkl).r.iYr L ron!Ü'trtrplr'Li!
li,' nipof ilo rr iL,.h rinr irtlos..linü(linu n iri€:
I oL.,\Liüi! rnnr^ o tli.m(r.
: R\ltri.m. otrriL.!.rdevtij( i rri.arfri
I .rlie{ p' F ,|,!ior'r i ri j. ri(r ( 'ij'r
1 +idrrr! itrüjri,Lj. ni \r,ni'n ltriiflrI l''LiiuLol' iLrl

t r i t o i , ' h n n L , ' r , i r Y . ' I .' . | o r L i


I' ntlr,iiro fii/., ir:r'rl/r/r/r

93
Di'ßläpädlvid $nmr I lLiek
a nid

7' r€kr iero uii ili duir nre 6'Sdfat A' Dtbnn i ELDtitl
s - nehkiösro nii sure:/6i, -4'-Rnhn'n i El-M'nt'lt

l()-nck tröiilisluirjutrmjiiveöetnjizikti
lI -ukoliko c €di o ieri n.k. nc iTlaziiz Luie bezhidi'hr i

- . n € € . n m ,r o ' ' d o J r " d u| \ r ' ü u \ r e d ' e ' u " r 2 l i d " nJ ' '
LaridoienDr'' f t u n n a' 1 q ' l d a A I l d - a r l r a a n
Hd. E|-K.hf,Ei-Hidi ß-sdi,/. El-EhübJ^ii Ft s'tfut Fk
,r.,d.D;,d4.ttkl t H'!Ln nn ' t"ßt t Pj'
L
nd,. f.t-b+, t san, 'ID '-L' rt utu1tsr' FlMt
r-nl
t t M.,tutt, t t.D..r;. t I Ltar,'t t!.d,It.B,.rdt: t '
rt r''na
' ia, "t -^ t? l d a l P?bd t- 'x2 n
- u rlt'lrr 1'\ta
PF:x,IKattaa ttu'a
\/of mr* dmPofo'on' r''Ükr' D"rmo'd"%o"ro'
r to
d, i .cie. Alo g. '. büie All"h, ,,rü-h' - '"r" eöuuo nj€mg ,a
i.! Drimii€titi;dbnl<om bola,ndtrih sm i ne€gomijem n' nikiÜ
I L;tko r oüo "ittl b1r'!0. 1J.o' dr potsv,ce .Nn h'
D r , @ i d o e o de. r r ü n p ' o s o o I ' l o d h ' i ' ' Ä U ' o n J ' d r i
'iae.i -et,.r .'.',', " " o l e 8 ' ! ' o o o a oo o d b ie ' ä i L P o
üijc6iudde,.l<oi sdx nchrFdn.taöi PrePoruij oboljelonPretbod
noiard.nu hnpiiu tr ürjani" od mFs' ddr'
Irei oo'.kal,bosnl robo r 'Poono' GLt Pl"e n'u d'o
arl'nn' bo
Axoe'pibi,.rc. Lrr;r a,e tß8oo I o' on lo e l' Gi
. . " . . ' L . O " r i . ' ' o r u t "o ' . l o m ü t , o ' f r ' l e d " t r i + e
-1;-.;.; ; i'
r-;*:) i -:l.-,--. ;!
'r ri r'.- :rL,.<,* i ;J\' iü
I hal oni bd.n., Mßa Edtn": Oto ro i' pÄNdili latu
ajdjr Attahi ie ütnn p 4tta.b. doP^n d' dj't' Po
Ä oÄi'+o u.ii". tu.t' t, s, .ii,o diintu nnn, dndin
*r"i rn t" i "t"a,a,* t iu. t;"t"'
Dli! i pld:sa !iii i i i e !ü n u

. ' : Ä ' .

IUi L.L.t"ß th^t": büt -I"toi: ioaninrü


t t th'
..""tLt r' arü '-r ", o't l|li ol)anrr i rrli
'^'i;,, :'"
", ,,li,h '-t i ' ?.t-. ' r nn t I'ila In:' o o"a
t par'td"n
,, ",,' t i r,ti ' ', -'i l't'Lh Pol'inn?ri
D o , . i : , r i( n L U d . i i l i ' r t " t l oI ' i i ' ? l t i r ; ' f i '
40 , t'6rottn r tirn pot:Lr'r' rlo Podtrt' lt'^na

ir; i,-;- :! ),i --L ! r-'i- .


Op lto nr oni r.?rd!i li :nn'ai' n*'sihit bru d'il'n t'12
rcP, nd gdj. /loino ßPitti'"'
' . 1 '
' ' , o P .
, , '
' - : '

j. t'rlz41 o noktu 'hl'o!"


/hoc1'ei
a . / , , d i i nt t r u c i l r L o l ' l - r . o " g k ' j i l i t i l l i r o r L r t f

. ' ' .

iju io€ktr!r {rl r


&r,rj xlio liin LudePn'o{n rninrilj€r lf
lo ie gr b'Li(i i
rLulrt!.ko ,Lu!Jn:rPd tuil do'vro l'o !n rrcn)'ri

rr(( Lr'r' so
o9,o: rko t.Lii.rnr rj.nr dtior bo t'trrlL llou'r
\o'r. ni(lh.li.n!trkD Lg.. .'' no F 'rü

- - _i
( ü nlL
D im a p a d r i r i r i l m i L l €

Naiani;i !' dti kbji laar: ßo . t,.:itt,\rt dianrtt'"


I lliior ri(r lu [ft'et f L ] ar r r r .!n'.,tr,I,.11.1

la4ji sd üa: r.t .i .f A4iln sn. d trtitlni h.t tv.sih


j. Atldt.! 3i,. ra ti.ii 4itüE. i. tßt. iit)ü iL, oPo
,a;/it rü.ii tüjt-1ila Pqaiiilt lLio il'AInh. K),

D . / . ? , , r , i l i k . n i , 1 . , ' . f , i . , 1 g . , . , , d r i r p t o . j i lfl . b . g i r L rJü


n,i.!( !(itrrk.ii[o fuioL,.].l.oL uLol

O .|'at ir. d.nwa i Ünt!, aho ho:Jtr Im sqa t ,tl,ßa i 7r'


,tlie pnnü.n, podn\ "n;i i.t ?flr.t,ixti ienhn u !.hk|
"",:ptLah,l"iCodntt'" ol.nnnoypa "::\it l r-
oßiioli latu, ; tuoPlj ,i.t Pnhüi i t i s. t.tdr od
adbrnni, pn, Lojtt I'Illon n cßPattntn ro!/ Pa,ii.t ?!B
D . J , , i i i i r i . p o n . l ( . . r i o ! l t r r , , t L ü 1 . O ! , o r t rr i i d u n , ! , (r

g il i . L t o oi o r i ( n t i i r , . d ' h n r . r I
r n L , r k t r D t r r L r r u o l , o l f l , 'L t.
l ü D , p o Li r n ' L i € r r . d n . n o n r L n . r n , ü Dc
]L/,,zv,j i.gtrdr rr J.,l,n, t)'trr,. trr inl/ r'rl '. ..tr^tg
rosr ]r. : n)Ld LLrD.irL,uro lrrLi i t,inn.L, . t, r.',.i L ", "
l L . r t rt { . ü : r a n r l r r r ( r , ! t r l L . . b o L j t L o g
ü.,n^to. I
ttd.t j n r r t ] r t l , t r , r, , o r r ' l r L iLr . ' r , , , 1 , r : l t , 1 l o n x l . ' r
I r L h d r ! r S ü i I o - . r r . t r n . r . h o l r o lf l Lr l , L i . i L i a i s . ; . r . , t . l . , L
€ . t r a . r ! n ( n r r d $ r i i L , i . , ' s l . r i r n . , r. L i , , L l i L n c r 1 . , , . ü

0t
Diijka padrvie lniia I ijekh nl!

A. ilio "l,rxl u'ien,jc srijeh.nr

ini pimFn:
Prakr
V f l e n J r \ . r j b o l j i t L . d o vM'Lnt
i sprrmrltc..je s !.nJ{or'.
Thog roli t lf,rrrd ftuni !tr'6t itr trekrpdLriincpri,. c,a:'

P N pi m d :

L\oui'.sN n.k.i bold,ortcni,.|olikoierx'ulilc''dtr! irnx


F.reDr upnN.iÄ,7,. xr,,?:
&i<t ?: S.jL tttltünnt
B,i Nnst : llrltüntuL aito,iritor,utzüri:
r:.rtI jt t',lhtt,r,nt t ^tüLa

t02
- silinai iilka ii!
oiin*aPrdavi6

Rekaosn: Iotun c ,4ltah",pßn F


Rckaap: Ne,nd,jz punti!
Rekb rh: O,/z J/ai,jr llouüo sm poätal< re ÄJ,,iiir 3tosl
jc 4boljelo i dsplal*rlore je akao daaeizrai.
Rekaosih: /zlr ,/-,r./Ali ß tredao.
Pek^osad odd ,l,ndj dnljeiPnuöio safr po&uk sureElr:,,,.
t\.kto je.Pßti n , iuii i,,
Poran )e klao. L'ylafl, alilan! I iai.o je hvalaAuahu.

Drusiflmj.':

Dflgoj äi s{.r p@uiio saro F,t , i dt n javio,


Rek2osan: Kzkorije ide?

Rel.aas n hka li ja! AEr a:jh kb. t o,aj ,."i?


&?kaajet Inu, .lr, htliad,, inc nt je Sabtj.
prl-o w: 1aüu gadat j,- pow4m'r,4 ro,w g da{o p
r

Rela6 sn: Dd I i nßLndn?

Pnk^ostn: Koliko1,,t godiv?

\?Ue s@t Rtulnli td trnbrun?


R*a )?: Dz, tuain Mt.daan "trbna.an iz De8ka.t'
llcEd!egp*|ojpob.J'Klfu+l|r'

t03
lrdivo junini ijll D nlu
Dzin,{r

l)ofudn $D, nr irLrn iprihYtn, I


It€ho sini /s/ür ,/i rt,,r
R.kro jr:.t,',,, I tor'e. re k,.7 flxi eovo,iti ^t,nri,./r

RcltuorxDr ,\i ln , .'rl/.,/'.,.-.-.,altaittLIt.nrt,!I't.


&t]n]n c l.t n tu,,n "i rhrin n i:Iür,tl
RrlN :\r\: Zni lj n.b( daiir ,rtrl,,ntra
Itd.,oir,\.,t,z,.r.r'r,,r'liittt j.rt,t "rr", üItl
ItrL{iosxu /rdr r,,i! /:7,,/i, I ll.r}14 't u,tr. lt it:4t1,n
, ütt l),ü d.rn. uünjk t n.tntr,1,/rr a.2r l',ihvrio j. idcju I

'" r ,'.1, , l,
t\.L\a f N !i nit rlr -tl,xnj.,.
N.LL,ortDsi arr o\io ft i trno \loLim iLhhr - r. . nr gl

r!rr$ jr d.n.11 irnin,.d. ftl\.L \n: l^t tt"1i a ndryrdrtal

Itrkr.strni (,1,n,t.i,;
trekt. t : \lo,i'i,üütr.iq )!qo!r! ßLrli r tttrrj
l' oroo,rt i!' rLrido\ r LL,n. An.bltrFodrti:uodr\lLrha r'.i.

Tr FmF,l

ledi , djo!jh lojl., jt or -e.r. llLilx se 6ol L rijclu. Nxliu


' o , ' l ' , ' ' L r ' " " l
'i]tr j€.nunron,ul(r.lturün ('o rn' ].ipLenrodnoDrrcdcn! tttuFl
j,' i,elitrodtrsr !.rir,(üir td,ri.r Doiltrr. ilckltrdr ir slc urull
k i k . $ n r o , & r o . I ' , o u ( ' i o r ! " , r k j , ,i p , o e o v o ' i h j rd t i n i . r p o o , r
ru Z. jtrcbiLdulm.rL^Kl.
Dnnlka - 5u;rin!
paddi@ i lLj.lIa niu

Rekaosn: i1je si tret?

Fckro s n: Ulei. li K"tiz ,u dün nßlind".?

Rel.ra sn: Kah t,n "4.;" kd dainel


Rew je: am t oj. ti j|j Etao da ,ä: J^in, Ed'D&\a,. E'slfrt i

Rekaosn: ,4 El-Bttat ?
F..uJllc: Da ',et i ou r1'drujzd;in .
Pc|ro s n: Sk li tuljlz rd oron djmj*on kd|a, ?rug ,ieqd?
Pau^je OtiM v ffitu irba ka,tJ. tu tladib ktb t Ekzo Utu
aiaeb a. ^dlq K'' dn Letuaa bLn:!" t.J. aü p' v aosL'?n
aJa*.d L&k al"u latr' ELalhli.uArtu t. 't;,at L pan'@an-
Rek^asatn:Point \a rdzliiin d,ini i iitu,il
F,ell^ je.S4rdni* d2i,i nl tu{mnj j u?otumti.
Poromje ftLla: lßtu./
lpntu tu: Ktdn i.t jalil

loron F eklr:^ .trat ar"ua. h,rJ" \llhJ ri" t.

tdvdi P,infr:

otiiao sn lijeini Fdnu djemilu iz loje sevei i.vio diin Zaür'


,ioeh od njenoBoc2 dr poskida sveslikeu kuiii dr nredi djcvoici
d r o o ü . . h r d h o r l o n o p i p ' ' n i l . . d d v än b 'e r ' O " o . r ':'
.ük,u J . . ed n , l J . i op " i ' ' , r r " . ' o u ü o k n , e l o l\ o " i t i , , '
Ed-Duha"pototnje Dpkao:Fa&a| tu*i?

Rekaoen: Koi ij 'j€n?


Relü y: Msliw,lza.

t05
Fda{c . litida i iiekü nlü
Diinrka

11tL10sr : hi.ll|tj n&o ' tubo.tl

R?lJtr.: ajn,rrl ritinn


&t](]n nit: Datuli .1?n. ) nlo tu.eonrin.
Rr4ou,rD sim s ,,roN. $rjdorm ic. $tolio reAlltrnor'', '- '

lti. nn: ^ilti:r nrri lohtr'.

R . l { r or u : l c s i l i Ü L lpt r. j e n j t u n e k o N ?

Rdao nn drrc ro 'dilje iniit dorvoli.oo Nirdio jo dlr Poki


j€ zrlid ioriih
re poJuii F nmx^ /r pokrrro c. \rkotr tos{ dnr
N.,1.. trt doirrre Nedirr P.]!. sn: I,n li ! d.ü al.],tua

Itekro \an!: (,11, r,ni jd,ri

Rcl,tn i'\: trri ti tt,ti.,t r'1n, /


Rt.Ltit: rrrüj11:1,! n /1ll'11\l
R(r.,. sN:.\f,n,rtr,,, r nl,,t Llj jkLt I a dtn,o!.,rroba

PrLll tiL.' ic. d,Li ztrvd Ltili

Pli p,nld dntrmnr

DoiN rendri io"jek i 1cltu:U ,r,,r ,r ri. &,r'


Rrloo rDr: Ä.r1,:,,ii
lrektat : !il,lü lrlr y.n rttl,r ot roü1461i I LlloanrNtr
hnl Lintu tatir n on'iifl , )uürat Su|as la)Htj! tt'ikt".l n
t 'ob, i ipnNr:,,t t,.,nq.al, nlqd kJ,,nrtnl nj tuY,!'
Zaira oddümi iejhna . süitma
padäyie
oimlka i liiekzarJ!

Otiiro tr kodnjcgrs rojicon Pij{dF Z*ekli sno obolj'log


potpuno$je,nos,sj.di; je lnaojc orPililc, d'üdert i peicodim
Pnß nt '4ko t je im7

Rckro @: Jt ' ,,li?


k ao je: Oi.l1n dd t ebi jnan dürnü
Rekaaffi: Z.ß li je ]!qnnn?
R.Un i.: Da,Mfla fl. tuhtijlz 'tub n' ad'a' tubük
Rek o shr 1li /l*t J. I hi smo* äbddtili Naton tog' *io
eh j.dnon od piiatclja d1uri tukju pijc ka,ä ruli' tii'l' r -ftd'
i znaosm daje &in do!,o
R.bo s@: Bifliw, *o i n?
Zittlisna d Ei Elßlz nie1r Jd fldijnnd.
Pck^o sn: Ka*r ti, ine!
Reklaje Serrr,z ili neiro ditno abüavio 5n
R.Lr rd: r,Ji t t t'? Srih je
Reua.s n: Jßi h aßlina"kd?

kk^a sN: Krllan*n?

P.Uaoffi: Ntujtundl
R4ü j.: Da u latujm,Jm
R.Le sn: 64. ir,,i?
ReJaje zi"in r Cütun nafl ?t .nan d2jaitu ko|jät t ütli
R&& s@: Zdtturi üb u Mzhnunt]
PcA^ ).: Dd n" v 6".nn.
Rekaosm: Skir Jlt,,ai
\.Uhj.: NdJndzk bi.J. 'J.4,on k"j.k Mahn'dj' 'ljo tuljt

107
. lir m i Lßku iJ!
Dima padaYie

rb trli.iltutr irzitdila ntri',ttul l ,.:nftr zrd ktrr rntnr


I
Relr. rn inlb /,,j, Ji J r/;,r'
trtth I D r\rt!\üt t: 9a I nr
ll€kror$:lrtlrrr.,n,,io,rrrt ! j r t u , a t t i o d b n tt , r i 1 , 1

P,ül0rio !trn,Jr Fil,!ri ßlini


R.kL,j€: 1'rarrrf rr,.,,,r,,.

lLktr \rF: l\it "n.r\ laL;r rliu!.d6tt tir4t)


Nitoi J.\e, r,itrrn . t..LI\: ,n1t, !t.i;at rl tl,n,llj f'l rJr
! ,h ot1*,t ! )lrriith
R(r.F nDr: 7i'i, i/r{'r //,/,rr. n lrln. r.!r l:t ,t ? lijtr
L).tlt rIt ) i!;h t ttrtx!
l\e],i tr: DtLn. !)rn tu n i'hr)
Ileh. 9 : /.!rr,,tlrrl.r
l+oro,iL.' r. i.l,rdcr. oLjxrili pilixtrrc iu/(Lr tr.!. r.. Lor L

Rrli,o n,L:,rr,r,i/r.nr!,,,rt.,r nlt ;ttt tu ",.t. lol rhtl l,/.

Rrl,Lrj.: Är/:d rirl,rl


tur,.r. \in 7i,r //,"'trnl/,', /r./,r b!,nrnb t nn'ili ttbn' u.

F,?IJ)t?: liat i.t t t. '/rr ,lzlo!!1, l, 4 1tno gt u,rt ütt rt ) ' tt'r
I!1,! t n!n,'nt ttb lota'!'-lit!,r ^!tL )ai.tri,t )ltlrroi:.n

nelitro!$: D" /' ( I'rlir.i , nt, rx,l

t03
o i t N hp a d o - s i l m i l , ß k u n j ü

ReLJostn: Kn*ooda in.e odno'?


F.uJ^9 o"n r !,tu,i/i kra tjjz?',."" i ,iuha üdi lr je lattj
tao, d j. tZi,nn PE""a " otlndu
R.k^o sn: Uledk,tok lrui tuztns leji t. dtuci?
k J^ k: Bitn!,fl,natu tu dnißk\s krlid kaji|z zndocMnno
m, a" i. untd aid'4n6tu1a vl'tje ?rclk tu nafudjtu a'i*tuqe'
nii i rio @i; d^dn ?ftlh tu )'tzn ubi' ':. ft Tojt dtust tuzt,!.
tlel6 sn: rtui rdzt"gr na'"otun, jd on,ib' t wli i " tz| n
oit,rj, R.ktu nijc tuh?njcdntt h,4{dtj S'or t tulc tljec nü
td i:klaflni i tubjti ad tlit bilo glje , Atlt xkon Tjhon ili nkonl
drugona*d,, i 2i"j.n obatntujdj AWn
ReÄaje: D\bn, jaii t" Dnj nt,i nit tu!
Nrkon togr iovjek seovije$io i sj.dio
nl:ti: Hdjdmq ük jtulk Rek^asn: Na *ü ddj. üdin , tj.sa,tn
,äzl. Stäviosm tulu .a njcSovokolicno i ple&u i uvjerios dr nije
izaihidä nasjepoloirl. Pr.üriri.
zmolio sm iediosodprii4eliadauii rütju ponovö. Nie ni a
viiio a onaponovoP@gorci
l.ek a sn: klo n Unfl! Ihtntjn,;eln n6 Pnnnnt!
j
R.ld^j.: Ujnj ni, E telin jtuii. 2ün ! "jin dttulsd g|diü

Rekaosan Dabr|, tdzzina rd liizPih niii ) Pol"iünJd 'a in?


tdür i $dliiunnjetAko ,.ei iülj analt tu Allzbd tu lon|l i uin tu
Kutin *oji d t Pdlin j, fl t traia
R.UJ^jetMnoi itui1 tr.
Oko dvii. minuleäo$i'n sl6on )e vikü Mnhntd?,t'labntu
Ll poton ie iztila.Z2hv,lapriPrdasämoAllälu, --nü, Oniednri
D ? m lFi d , { o 0 n m , l l e lD i J u

td! prn]v . diiift pored


d

\.kl i.ii ii i,rr,! tuIolj.Lr. nIi ]r oüttrrilirlitrrerlL ni. Dro ko


' ' O | ' r.r "t '.\bo , "
t . " ' . P o , , . .
sx rc u j€dtr. sr,rLrr,odrdriri AILortin d{ mi.se.r,.rp,tikr. rürtr
l i i , . . r , , O . ' , o
ruk u. r, Drejepolororio j.k gh\, sir t)ui ott,r.l
Rrkms i,(il,nz,/:

Itr i.r r.,nr: Z,rt /:r'in,r/:

Rt):i n\\:1:to! 'i,ü tD!, hrJr,r xi


' ' !

R.r(ro nni /bxldr it itulr LIn, ß )l:r pta,.ti\,1obn trar,,1

t\.tar jc lol. I j, lr | ü.,htr\ itu nüt.

Rekr. i.: /., ,i,J b:ir,il, ,ffrirtt u& nt,Nü l.n:a d. p

R.kf,a:1a) t),l,a. onl:a anr. ?trlr.,t tj,ml tr:t!'!ttrn )r At rbr


^Ih, p,i ia [d. tb]nlljgji, dtr 4 q lilh. itson a.1t Att tü ! l
rrlrtoit. \t i\b1lt t,;jtto,tt hh,tt,t h)lItLtpilj"a jt)l.
I..tktaj.: ti i ttruitu l'o r \,t,/t!1.1.ü a !Lh),
r/rgrnrc srtri t,.aflr nnojüircni rrnpf.rvrih Fosrvki r nkriylr-
oo'n l.lirorßr i b-{Dn i.r u [oj. rienrru Of ! buio i i.üpey]lxo
.., .,o t,.
1 ,
. i ' o
. d L l i . h 1 y r L i r r D r n r i t L r i , i r g o r u p o d o b r ./!r $ i k o D r j € n o u, , r (
DinrläFdario- $nhai liekrr niu

R&tu s 'n: Ui.ruj.i b ttm ili n bajn n kagd?


Fckaoit:7i n. n nobiniaib?ntilin i'LMo'j.rylnkALhtd
P.ek^oeft anda ?onn'4di tu fltun i.lJd4.4 rot n j. obir\i6

Rekaor: Kadabi dtini 'e,ub d. \dn lt.ltu ü i'hn ,bili hi h?


Rek^ sam.Zili n.da nblituind, btunit ar t i ;,tuti.
R.bo )c: Zclin "idjetj !@situ Mthdfln.,la
Ft:ßo s n\. Idi , tu i tu ditn|t i l,za sz Muhoncd jc dosro
i poselmiooe. Mi sno duliobr el6a tjednogrijch.

l
DiiDl:Fdivc unin! j!, d rju

It.kio strnji ,bl, r .11,r,,nr./.?


F,.l,t t llrth:1lht,t ilko rrr itrtoti:dln \n,r lü,jo j+,1
Zü'rr Lüt iriort ,,r!n ü ünt ttll.tjt.ti)trnt,11;1 td.laitür
!and,i. Joi ',r n.rti).turlnlrt*r utatd nr i'lrrt CrI'rri'!r

F.Lrc r^i: tt|trunt|. !r.t.,j.i l; hira n,rlt,ttu rlrli,'tl


P..Ltuk: k?Ll(i l) utbll
\.kn sta D,rrt ")t ldnla
DonD ici.dlD i,.ktroi r. !t rn,,/.J&,rl
Odgovo,iosor ni (liD i rkio: llatd lr arrn Li.r b,tr j bt)
rrnlr al lt:i,rL/|| a,!,tr.,1t:
Rrln| l(,nrra, n,llLtrt rr,tui ]mmnns,thln rrtr
ir.!,r nta.ntu!ttlrtj tllIrr !i izlir,/i Nrkontogioriiliiur n i'n.Züitr
! r o s i j a r i L ri n i n r r i i r n i r . N r . r d n i i r o n o n t r a ü r r j . n j m o n c f . -
rc{n r,I l/i,r msu üi u rjdc. N.rlni jrJfos o]ic.r]. orFriLil(.;otr
( p o ' o r o r y ü . | j . . r O r i i l i! n . i r i D l . , n L ; i r l n , g p r ( r i i t i r t L Lo .\ i
Ir.n ui.,jrpojfirrrdii,,,..r. R.ttN \nt: B^ tilrLj, h1ü tj jt rrt.

Itel.. nDL:'r', I tilt rrrt t rl


Relarle ,./ r, !rr'-?,rrtl r,ntr lxtj. nt rltlt t lltit uitlt
RclitrosDr: irl r. ,,?,. /,i,,/ir:

Rrle. J$n: r/tri,ii,n, r,l;rrr rijrl,, irlr:


ti< ti? nLt,: toi,t trijl
rt.[ r. *r: .'z]rr'l nr .ir ri rr,
lLll) t.: l\, t,r "..t x. r)t ll1rl
R€kio srni ]b,rt.l r ,r./.:
Rckl.,if Irr, Ji.r Lilrtl t,,.',?n/ r xlhh t itltir,t,Jü tial,'r
ri:tkl.!üa iL lnuli nr jJ.,"
Rcl,.lo r$: I t/r. ru/.,;; ,; ,r t rr.t;$.n tt n dka tr tlidii lti

t 2
Dzn,rtdrrtü
um l r ld r !

,rt,t,t!.t. t i t , ih . ! ) i a " t t \ " t r t l

Itrltl.,rr ,:nr, .. ifrrlr','r1,1

Itr rt rn,: /.r ,/i,r,1,,',,,r1rr,'r Jrl'rl


, ilnir,t t4 l, ü,air, itr u :'i r! qr t;i r)
i,!!t i'ttt' r,rrtul'r)lr )art t4!r!tittt
i{rl.r,.n.i riJr i, ,1Ir. /i/'

tu].,r inn:;irrL,i,,r I ,, r'' 'rrrr[']


l l L . Lt i, , : , ' / ! , , r , . , , ! r r ' , ' l l L r , t ' r : 1 i : l :i i t ' t l \ t !
Il:l:,o !r",./-, ' ri4 'rJr "r(r' r'ri,r,,,iril\rrrr.r n
liiL,rJr, I r,:,.,,J/r,,;,n in,:

r l , t

li.iili . i Ji. r, rrr[, r ]ri.!r:


jl(lr. srn 'ii; ,! i,,,,r, ,/, l
t:r1ara.:nir:t ti L.tt.ir, tt:l
: t\t i,r i:. ii I | ) tt. ,l ti I )l,tnr):

ta xltirrt!"t l\r!,i t ;n.111! t lrtt ")

- jr.ii(rl :r:il - : L r r- j i - ( \ ) . r
(!).i.lr rr::,-:r'. j-
-;-' -e --' -
(t) j : ;:!] -]'---| !': j!.j
r::: ;

lr.hL Neolrj liri.no K.h dn:t nri! rü'dnLttula


-nM hajir baii;oblt a4( rl smrrriz.,tje i r?
b.at ^ol!il, Slr iloiti Koii r ,tul 'tt:a ai^io \i+o
t a I la je in nJßhnr, ; 1 t z. Ü iita j(i"enniit) i

l
D i N l i F d r l i o . r , t m i i i e lD n J r

F.ellll Irthtn,t
^!dt, trluu,t ßt",..
izsovDrLrje, "!,.n, jehtrdctdo!li n' n .n Du, i sitr.pokhNrtr

Nr odhsh' re 'e!li: Z/z,i. // d, .ain t lihtr t,kaL diiü |


itujtLr.fu 4t r.i,^tr di, r tieth,h ü I,ftrt I l,trft pJ 'fu PlLk.
Spomrnl.r re.rhsLe rbj.dljivr dolGrcmogrn,ojri diiiskog ulr*l
1 ,erl^ i\il te:\. tn r, ,rtu a{i ,ttjniri ,!a.al d;"n pa at usj li

^_ikDndrtr nrjcs..r po"ov. seuzholr.h. ndtr srm ftlQo,'te"o",


nr\i:n: A,r r E l,l'1 n tt nnatu Lrr i.,t jat dtu .;ktt, Un I itt

' '''- .a r , 1D ,
tuhlrn :ß: n*tnt r tü7din llj ljü Nn l?unnri.
Prou('iorh nnrruidti,, icp,osoaoio.
R.kL \in: ßji,tll), b*t ti.i ,nl

Rekr s'n L,l. Ji /1.,t

Rcho rx'n:7rro , !iJ, r,,and,i


Rtr$ )e: tria ,n,t ^rüti 'losd rn t;u, |iql t nt,ut I rrn jtr

lLkL san: l laii lj ld t nri ttÄLtltn rünl


llek,. te: Nt,j,tA' tubiizlu,ri l:,\11"tr1a,J.
nhr lnddüi rtii j
lan".t,t u ü.?tnrt i talort.
Relro f : /t?/ ., ,a, ..1
Rekß j( r'i htk /,t t,t,1j, Al1rar 'rt?

R.!,io l.: L'r ,!,1. o,./, ,it:


\.ß Al lrjt iona /iu,| 'tunth,nt
P,(l<,\o n. biL,i Pohlaü
pdaYio'sitinri liFkü rlü
oimlka
od
+q, @o p'!t|' M'd!? D.' o a t D' ulv das r 'tuMar
.)- ,qp,*i '*.,'*..-,o..o a:/@b ndz1'0dad
:*tt, twt,tut- a*g''u"t, Fd "a a ttu" o klt tLdt <la:ß

t u : p r u ' ;ß r r P d d r o r n . " r r : J I ' i u c P i r ' n r _ o d i '


dm&5rar pißpodnedo c.irn rtrrrPodil' Lkrndii'
Na hrjuje Pdhvario islm i n2diosbi ideAri
jt
P&n j.: Modtu otäiWaßtu j ?oann " iitn tukü tu n'Iili
q hi
5 r t d o v ä on C , d r P . f ' o 8 " u ' r i ü r r \ ü o u ' ' s '
.;"-. "i.**- *o"".. ' ''"om iäi"o e Nrkot 'dne vdm^e
.- ,. @;-" *b;'i.L nrrolurrjr''ro"dtrriruo 4/'i'j'
jakjh ml'dio
atubli; kod lditag Ftua s 6u da dov'd' scdo
d t r n r o d . d i o. d J e d n o C ondr ü a r c d u r r ' r o d " ' d u P J i r i A ! { L
D ui,rn,h\ arrü iel;ür 'n d" 'pom' rju {lä\" L ror'abd be i
d ä i o . i i c u i e d i . r 4 1 . l ^ o r a i ' u P o b i m u ä o k o d ' € d c {m i n u L
o.*litAlrr *oi r u,Lo 's."o'i' A"v * R'Uo är: N'l''
'c uo"aiier n to +ut"awiptr! 7r' m rs nr''d:o 4" " | '1"
pEL AllJhr ( o'Podru
( vi;e n. \,ääiL ü rr.lo 'e ,'n. I rair' 'r'
svje@n, On upüCaFi lijcai i Onie GoDodd dtinai ljudi
lnmj"ru ,c nro8o r' d" nc b' odr,'l' octu i 'cro r tu o*
M.ri- ^il.r* - -; ., o. - o.a\\t a ÄnPA c k \i' 8' R'aatun dti'
,,:tu"r u kojoj dt biti mio8o orRkvihPimjed

'r Naronrosashv'riosm &je kond bkve L4ee

lt5
D ; i n , hp a d i Y i rai n D i l j ( [ a i J u

Z , b D n ßm
n iä , i ß , , y a ndF? i n a

I Iktinr ! o\on)ftmmu nrrnlili[iiinr \ dL. /iLJltr nrFoznrrelri


si eere,rii.,!i r$ prcauk orocvie.af sijet,r. D.furir.,ti/mriudo
rorietriii, nr or. LJ1(^Lrlr sptrdii gleni..i 't,Lri,,r.u iDrlir!!ur Lu
dtinlc frnr.. t, i,ncnuz,: Nrirn ohr|lr,lh Lpr nrr jrlatikire
r.d, rftTdxiLo{ ron:( nnogo Doy.trno t ir,reL.oonl,c id.uisdr.
p.obl.n. re n.rrLdr l(n4. BrurnrporoJi.r!r ori,.DünleLrr.oprtrz6oe
to tr ,. r , i,..f. "r I.r
EboLi doar i.r ;f,ft krlü n rLir.& ic u ijirrh püI .u i ü ic ok
moeuizlii€ini \, tr,. Lirll tirr urlusckoje.preftirtlr Du)r Lolani..:
r.L nxkn,rr.k ii. .!(e, I porrlt. i Jcru iti reLe no 4riLr Jr rcFoodio
(t(ttr ft tu rrr\
Lotitrrtr. oLrlu cun{upu.
rtrrLot$nurxonftljeir
]lr orrrDu i ,rdßi| [.]r niorlljno pok'ivi riieLoI lljn ltou ili do.r i
okDn c apne irrrüe.I kr.ririLr Lldii!r i pjNru ünd irtr r,jrlnc EoLsni-
e iür o,jd rdo{ r lrll,ite,!. /b!s p Lurt. JclosriE irD. ''drd.!
.ir \tduri'n. Dedre.,)k.1rog.r L,ol(t jc povnriipo vlir I r /ihtjc
y: m iDc iij.lo rt n.k or
\rrtrr iQiri iü+oF. Ntrk o negi. oüoliJ.L
o$br un. i omri udrL{.,,.r oß L,rrnir.Lri'iu t rkr. r,jei,il

Filo bi nob,o kir hLi. on.,lo DtrtoDrr.rli tr€krt.,i l(!r$ rl


orupljrnr r Deänr. ir!e. S.Nriu rr Drujkr.i i ,edr. lrtr r.,r,!
rboF udor.ljrvi,iri (,{rn!.r LI 'oDr sluir u n(i€ir l!!e (ir. Dr1gi
,\LLiru.lolik, j€ tu r,Lnrd.r tniaLiori'rl

o L r d D . r . i a . o . D . ir , o i Ii i r . i ! d o r o L j i r v t r , , h r i D l d : i , r 1 p o
r t , | . - . , t , ,
,
D, Ir prüiv.J \ trtu llt, L iu

fnilürL iri.x, *i ro.i(o O..r.('1' ri'nurr"r ^trr' 'trr


Iol]. r,.r niS rrlf,rLilonr'rii
I F , Lr n i 1 P ! i , r k | | ] l i l L r . r i
: j i L r o r i t na : n ! ü 9 ' ! l ' L L r . n ' i t n r i r " r l r'rlf"'r:'('

i
.r i ü o r r l t o . r L L ' h l 0 i , ' r r r u r ,r.1,ü,,llirr 1,tr,1.!i'rrLfq,
nloLir,.Ohinr t)trLr'!rg.ro r' , L r ! l L r t r i . L t. ^ " . . i r

Oro ilrli.dlL nar,lLril)r [rL SrhnLüP!' iiuJ'tr]rliori


, L r . n r r l t r i i i t j r r ' iJ r i r , k . i r . I L i o I J r l j r L d ' ! f \ ' k r f r s L L r D L
I or trtro
/.r Ji o hrdr iii i iitiqr dtrLq.e.I tr(l "LrugL!f dr rrrL
g t r \. ' ( r ' . f r J i , r L . , g r r L L , o . r f . r / ( r l rF o o " i ! d ' r ' ! r

vl
O.r'ttoJr . .(o,lr t lri,' riIi lr'"rlJüir l: r'rrLrtqoru'
s l t r t ir ) t i !
l L k ü i r , r i r l . . d d r l o i , ' ! r , I r ' , r L i o i LL rl i i i Ll ' ' r L i r L
d{l( ' ]drr I
Nli!la,ir f l . " , ü , r , , i J o . ( , n L t !i L I r i k l i ' l L L
nt
i"t l p,"arj"i,.'"l i.sl.,l'i.'"lii P'!'flri Nik'n rLiLilif'ir'i
idi,i rlnr n '
l!+aiDr i trlr Or, ftnai

Lw3ij€ ii tr oji n,n Fdr!ü

r{brf!'!f
SilrfL,/rrt,LLnin\jidrLif. Ll.Iiir)sdnf r rür'n
i11(' L! L'rf rero o rl"' {r "rrr 1 {' orr
Itr i aD.Li il l e, rt\.,.

!)iiofl.dr.n.lroi,(Lr.rlLi i . L l L h Lr \ ( L L c l i o L i n l r L ' t u r
0r.:iF!.itridn n,li jr '(i
Dim a pädlc $nna ,rl D nlu

lpl{qr diij ol dr Fd!,,u

J o v . !n ( o L l s l , l ? i n o i ! , f t r [ o d ' r i n ir . i n I r r j € r d , n L r g o r . ( . .
Dr r( 'r Lojn di ('r nc|i pxni u nluiri. pod,obrL.Lil, g.r.!r.r
$ ! , nrpnro,tpi:r l(oir liori( r ovorMr.di r€ NirDio an[ , ü]
:orj( ponroir od d:in.L.l\[durnri. ddrlrro ie rrri ,rr ,i]nt$ d, ,.
mr ltolil(onruglUrn t'io, nric poNoii nirenno i.rjrk! dol<r (
urrfidr i( poiirio ji.l. frj ink Dclxdr j€ j:eD NkNdi Dije,oaadl
c pon j(in ! zxpisirr. rirciirtr ili foflp.ir.x kojr drh z ,.i(yi

Nipo,nmr D' oL,erQdr /ryrn u aoylch nij.ldjcn svojLh,r


bl,,d, sr !rer o r s.lieo ltr rihi.t'aznrnLi,i jc mctodi zxsrori,Lr
Kuihtr In jnn,L[r /ivi'i iJrri:r fu ordodr.
llNoteiddQr o.rod.l{i no t ruxorc i npiti'rnic dti'rtr.nie..dl
l€.ro,r,nitrg€.,trr, 1!r,1.rri,,n,jr opDtp.'diiupodspoDlerore
'' ' fl .ri

Sayj0ti
{akore ?aitititi0dd;int(epadayr(r

I,'rktiLounreponmiikih ?ikm!i lor( iu porydniForrlmo


ntno u jenonipoghvlrrorel.'jLg..
lriliLronrrkJrri 1r ris.loe Djesr ie.i: r,,,rrlrrr.
lil Lr!nrpolijrs irarui.,ode i€rii rn,,/l/
K,nr rLrii, r0rL !1,u.(i !n,rtr:rr.
Nr ü7re0r,nJl Pr.ril nril(u.
\€!|i\i r n , L .r k . h r d e j t r i , , o d r ntrbd0ti rr i p,ouii 7ikr0,ed

\.r.i\,in , L r Liür \ r i r . r , ü n n L

du]||s][]t|arj:\,,41n'?i'z
.trt |,qhrrl,t,t r,r, eitu n
ri rri rrrriii.hrür

|3
D i m k p l d d G $ n i ü l J r (d n l u

s ) l . o o r l i j r r i n l i u h r , { r l , . i n t l n t ' A I Lr r b r r o . r L D r
r n r L r l . , l , i | n n i j t s l D o , 1 ,L
/ 1 & / , r i , l ) t r f L ü i i . n i j Lrrl , L J i r t i t h . t ( , !.ktrodoilnr \r
,Ji!n, llogrl.,jonii. ! r,tiiirl'.rhoil,.. ,
ornn Lin,u bohrc d.hti t obliL :,tÜ. ?/ Ltuh ilr idn hrLtEan
'i.!a da itut. ü Aur, ?d tka iLde dobtojt alo,e inn tuöt! gjel
Js,.rrs,,,l- l; dLtrtoj.llu -,.,.1. trnri tuji: r?arz,t
nzM dd i'1,t4 160 v pdbt o t,oj'ti rt ik sr' ja j? :ejün
I ui ! uiiioi,lf.,t.fr, tLnle trl(r r \ödi.
i t i r t t t ut i n , ,,ltrtl,)ttlttjl,
'rl , -. ltI rllr: Lr.nt rd us a|otan, koji ee
n L\,1,i,\."rL' u t " 'o't r||tnu 4, F|:u.üt||trtttpa
Ln.ruti rlDts.tlni:rt 1' )ltltit, " thrrirtol',tt t,tt tra,'l
ulri 'rr! )lLht il rt.! tr)t.t 'tr 11) " rt Plhti.r' : tu !1nl

/ ) r , s , r l o . , , l i i o . , | . Dr i d r t r , ,L i r i i . r d j r ! r j ( . r . L l / n r d r r j i l
lün,L!.irn,nnrlü'i,,LüilDiL,il ph,/diir'
l)?ir.Jio rrlii /oi tr ir Jrit [ ''lr i]L.Dt ift trr r.lirtr [r 7n]L
i , Ll i r k o : t t f r r l t r jj r i I r i , t r l . L / ] . 1 . l i . r o t F l i I t r L r b r . , , , ,
lb.hrilt , .. . r:.tl,ann !b!ir)]t rrlltb|t't loltat
t i.nr rl t rr",h tu tittt ü !'.trL,1rl,i!! z,rjr )l,1r,itt!,r tll,tü

1.,r,,sr odmi i'o trr rn ! li r s. |iirr r ruri ltr. no ioji | !h'


an.ron.,, , .\Jrlr
/',r,: nnil! li. r sr |!jri ! Jr}ii i trrl, L LLirL lo t nrv u'ril

(r \. iJi troar \f,, ! tirnitr t.


llj KrdriPLinrl f.n. Leiko ,., /fn!1tr r3.ji lrr.ailr/,
sljsRtTl
irlrA|'lovt
svJrR01llEs|lrc[14,,,,,,,".

eRv@
,',,hr''h.
iljhidi $ ri r vj.@jsnidma.

r Nuhom,
surrct
lbliioY !r,e

!b! d-FeEdt ibn clDäEi, "h-.ü r pahio F Mjin lanen PE_


ndilaa od Abdulala ibn On a dtL $. hr.' daje Ekäo:Kadas Nun
r. .,..u[Eouladuugledroicunioin.Pdn,os.1idUPiuogäie
.tu, taa t n üaao: R?l6 tr: Dt btt *o qt tut'h l.db4rz pah
"ÄAa,"-*,"q.t ^ "toz \uh.r -' mucie ht- 4l
|'bau Mn,@h/ lDl, nu;;? nild.: Upnpa:aBn tu& !@ o ni'tu
np*iioa"t,utr Ax,h.*-* kRdaobi-oNulu -, *-'
N' h.bd n tu tui., tu ü nv dati fiid o atoJ.lb u& dagwi a niitu
lbli. rtac:Urewk@ lttdr uulA' I P'hbroa Ztoß a^n en üaLLa
t p^w2nit i viu.. a p.tt'p"a vn Ai.u tuo r DdMa r"r;io
1'"
m .it h Diad dokaLan 6?to 1@\aa htu ' ry)n

knio ie EhuBck el_Kfii. "i d,!h, $ojin Lnen PEnsild od


Ibn Onm, r!r$, nü-, da ic etao: Iblisj. w Mus., !+i a- i r14'
nr: M* wr /,tlz] otulzu nJu @ ' nban athtu '2gwü aIt
M All4w N@j. *or r e,düb ga,.' I klw I po*4an ZMi 4 u
ffi kodws. Ga'?odaddt,, a/a4i! Mü@ :.jr tu jc nolio tuga co-
.adnne,arßrt o:Mu L4M|P M ngoiAtuLKad"n \ae -'
:- ,; fbü- eo mu j., /,/,2/.- ^ i. d' "hat dil' AdM sftbr
t bn.. d o@*ü. On $ un" wholio ndinao| rtla.: N@ 2L p@u
-dA" etla t' ha äa s da 4 @nfl vn' bt)z t aüt: lann i' lbtr
rkio Mwu, !.j[ "Gl Mßa r',ai P@ ltudM ja:i pned@ tu nft
UA ügd &pad''z \ta N | " n b:2@ adt Y wdtJ i. uaz dtnPv
eh tu n tut oQar u n^4t4 mm i bb, nuad tr'IiL i6i 4 |'
*ah i r,+ok ,oJld , ba,h F ,a udz dotruq mi.k I tat'i* g' -
djet rnL E do* a Pobi'sv I uPo@v 1.a e M +oJünßidata
jd jd rn h,/r ha'tn[k odtb. "ioj i od"j. t' Eh"'
PEnioic E-Kw!| dhü6, siin lüan Pmosilad od Ahdun-
bjtra ibn Zijrd,, d-ad$, däje Eltu: Dok je Mßä, trr' "h. tolio 'a

,,4km!elüe6Eh,st207

t23
lrll di lyer r llüdilr(na, ,',,.,"*

irdrri od io ih rie| r,,€D1., nror I kcnuo IL]n obuio u oFr.. sije


,lh üor.L (rJtrniuRfri6|;iLr !lii,,ro c oefti. slnnrnrg.r, rcLJol, !,/:
tüt,tL)lnu i\.1;rr!\1üa, . . . ,. g.rrpitr ni,.j i: RJ.r ß /, ", /r1l.
lJllLnr. .. (a!: o'l,,r: /,r,n 'hi tu, ,t tudon,, rldt N\.b tt: D0
t.a , bt t,t k I al1utr :tox br: ,!l,th j tdo.nj,t l:rl ,1lLtnr'.i,nM.
, !npü Jtr i atu\to.!"nhto,,t ttj:Rtttoje: 1lD tkltür.r,nrr
hirr , latt. \ItL,t . , 'ei?: !ü iori.i: rrltlt t,t .t I rl,1li i a!n.:
tretr. t \:th i ürt at\tirt, , ,r lrui, 04 r 1r ,rl ,,tsllooa ayLl

t,j,t . i,r t,.t , ju I !9d ? natL,,n rrn r tnn Lj,t ut tr, uet
t,t
. .- I ,, ,lo.a-
t Llr ,. !,rr1a:i^ ü ttitt tt,r, tr p lr,l a o,qttt. t,t 3,t .trutr,

uüt ) tltt 1t,i,.,tj al.i:! rlh1, t tutrtlj j. ld ,n4* t)1, i,i !tutnh
1 . . r ' a
tu tt4i i,ljtlj,nit,r!l tl:. rü.a ?.1iirdtr puu Bo\oirii ,.i1,,/r!4,
hILnin)t'r,ti,. tl,,/l/ 4ran lub

i e ß r n o tvu r r l 5 l i h F 0 ml e [ e [ ] i h o { ml | n o m , i h

f,.lior€Abnu[i] riol\Iu|mnri ib, Lrti.id. . " ,.r.ro, t.u-


( n r F , e n o \ i r . i d r . d \ n t { L i L r c L \ ä . | , , , - . ., & j c , t k 1 o : u . a t oc l o
nl!Jrre tren{ rb trpiliv.otrtri rrtrtii.nuylD].
kta ntn:ar,r ! tNrjlarat Reb. n ). I1&i. i ,.,ti\ ,nu u,t!.-
:dln:.t,rjtra nr tuj rtj o ,ri,natRtti. i: LL rrln tna, d itlt)r
t)Lt )*!pnt,tjt )t,4rit.t hn, nrt!,to r t.t !,t.ür4.,a r it!4.,r ij r1
I ioi nlt rru) ha.)! altr,:r jpllqrrt,, tru qtopiltru ri.
l , l rl u t a r , . r t d M ; . t u r , t l j i u t , L : , i i i t u in.!,"ortttltj
r4)tt."n a\lrtt rr.tlnü. S ttun r rtltu miritl Dus:Utp,l
.. nL,t it,nhli r,tttit r:,,lj l,ulttu j,Ltbroi,n t.Lt,i,t
,.it \'tort,rn lilrj ntl!!ü ri, bgtjtnt, ujrni t üünr ^!,1. I )\jt

sro {! | r.ik!nunrqt!!u. nnr:


ir!.rr r t L c r u o , o q ! r w L i . i r i r r. ' . t r ! r o t L o s r ! ! u L s d ü ! ! \ r,
riii n, ri,lLru !iL;d! runn?i,.trr.'
ri.rs'.1a!r\r(hL,r.,r1

t24
l r j n m rr v r r , 1 o * 1 n t n r . , 1 . "

q . ,r f r , ( f 1 l , , i , ' . ' ! , / ' , , l i r l J t .r . tn : t t t i t . ' . r . , \ . r , , l


ttulr)i\rr iltu!::t i !,!.ti,.tt.t :t. ,,:! rlti!|^):ti.ttt
,lt!,iti ! : i . t t r ' x . : " . i | ! - r t . r r , , -rj L l ; , , , ! . , / r l r , , ' J , , , : r
rrr,'! r , , . i lr|ir! r ,i,:,,,,. .,hr. , .,. r,,ir,,, ,ilr/',J

:r,r l n-r,|lL llrl,! ü r,irf.L \lüt,i,


raf r, .,,i!,r,,(Lll,.i L
. [ r . : 1 ,i ' f , i r i , I n L l r ] i r i . , l i . , , , ! .
Ir,r(r, l.,iL, !.,ufrr:ri,rr,,,r',,i,,xriillar:
ii. t.:t rt i!:: t.t..t|'i)r..ii."rn,rr,', lrl,.,. r.r rrrr,,'
r,r'.r''r,,'l' r , r : r t l , t t . l \ | r n i . I t . t a . . t ; t ) r t . t :: r . l
,ri i,,.,ra,r,/i'r,.r"ilt.t.: i l . , ' 1 i , " , l i i l , t L ,lLl,i,
\\t:' r r , ! j , ! ) - . l t t : t , nl t I l n i , r , i , , : i , x ; , 1 , i ' r , / 1 , L , i , . i '

rd,i. .'.irr..Lrdftr, !!L,f.,rJ


r r i h r l - Ü rx L l \ , .
l L i r , , , , L L r l,! ! t , r l - i J L r . . . r ' ü , . , 1 r . r r . ,! \
.i,, . r.. lhL,., i if rr: riif, a t ) tt .t)jt t, ui:x.lj " | lt I t t tjr)
' , , i , J : J ' l G . . i r . r . , j t l , -: : r i ! ' I i )tt,,t I tr t'. llr,ri;i, !/" ;l r
1,. (n.,,,(.Ji,:Rr..r I l ' 1 , 1 , a | ' i : ! . r , / , ^ rrr. r ' / ' , , , 1 ' ' r . a , l

,,lrfrlr lf..!fol"f,r,!-, { : 1 :) ) . ,r ! , : L | i . t ' ! ! : t , ! ' t - t : t

i,1uno,:ururE11bom,

. d, I Lfl-,. !.jL.f, . '...,. a,.rr' 1t , rrti.,: -:.i" -\i!)t !l


r,rra.\ j i , .,"\r',|\tta"'t,!r i ! | t ; , 1 , , t !!- t , r ' i : ! . it
,j ri,ri ii'r ll, .\ r. ',i,..,. I
" x . t i i , t a r i . " t i t t t t ,I t , i t :I r ' r r . J ' r r r r r , , J :r , , r , \ , r L ir ' ! .
i.i !:Jl rrif nr r,r.( ..lr g !r' \xr! rr.Ll
Uiirrj!l.l r s r q , Lf r , . , . L t
r, /rr: .,.r,,r,,,,r;, r-,."1fi,,!: :.tr r^ltrt t ,! \ ' | 1;:1..tartt:atr

l5
i e 1 t . * n * o s y " " 1 c n c n r, , r ' . -

Dono ic zdL'troik a uj.!e i '*ra Fiitl\ ljAtt lj itu , ,üdt ntj 'rniP
,1,,at',k" i.,, '*r -jaa "h, ' 'Lüra l| l'oni! nr.gadoiro j. addlrih
DdN(\;*,ß:ütuü inr I .tr n itiü rut GTlolai thIL lt tq'nittl
,t tLvt.lat I 'a. e jI rddl a,l xh '*on njgi.loiroici/:dü;'iL-
.n ".Ä | tln: [jj,b., udl I itn i hadj tu) Gil'alo? l6ko.1t ftl'r
,ßrr ü hrj, r,n rthi t \t a iL a/t4 $irrn k liid. Poabxv o rJeo
;iiisinovi"$, srkupioir,ie uluaimiJa.ieCrinx ilok$ i.li i Pili /rl'!hxo
€ irk ri(r i yujio ln'aüor njih Nä1.otr rogr.njß!]r dolro EjuLtr, '
- " u liku sltre€$ hJl.Nr u uiimx i &f,a nt f ii lr. 4,1J.li tr " hx'lj
Lq Guro.!..aj'thttio;h r t la.ihit"i?r'.d i & * j& t ljliatNnatt
ti,lda lii)n1ahI
'ni i;t I q':n hd ü1,jiL Iki@nnliokil,tr
to);iiddh r rn nu i rtxn Eurb. .. I " gr uPtri l .di. Ji l- a?Rci'
t\o,an:trht.EjirL,. sr Po..r. uPitur,&1, { r r,tr: R{e 2;
,r,rri,,,.l,jub.r ,. ,.ic tlqt /|otoo n ti.: D,',! \'' 1"
,r,!., kd M,t.jld tu/tü r'or.i e tr{xo.obri!r glMr i Poid kl rtrr
l6Lnjc tuli fdio trl(o!,tin eLI rLim gxoli iai ,N tbesi' or laDlji
I'oku.roje"ircb6lr-r,i,.Ldo, 6,Pfu"' ri,4r..rd,ut P't lo
M drjüri üd,i,tir i tor D\t tr ndrll/,a'l. Allil. -" '-r" mu
Ri Odal,nün i ,nql 4.rotut rrlr,l 1flr seirl $ +n !i' tüon
puhndo tr1rd Ejjuüo'ih, . I .. . noPiltr t.']tu dtr 'rv P.tNo'io t 'inu.
R
odglxr d. lEc. Br.iLL{' gtru ptt eoähmu $idFh i unutio Njego\a
ienxmü r nuiih i Lnd,Lx{ o nicntr,r€dnoDprilikdn nu j. rkr] 4}
,t, at * lilij tllhlh, knd bjj k 'l,rrn eau,8 a | ,iaL htrll t nL dr
d !ru\tu z1 tohtl l4ru a|jt t,l kvt dr t nl )Lnot i\tati 4tLtLt dr r
rl,ßi1O, rorrci( n!k, ßh ttl(lj rn I rarilfu .Ar"J.t sltrt, rP! n
x/d,/dr ,, ürir Nieso\i roolii , djih jr !dr" godhl'

k t r i o r c l L n l : b i I l . t i n , , r , , . , , , . o n l e ? i di L o l t l e l r i . . . !
, , . l i j e , d i o : l l i j u b ., . " " r . u l i g i r o s v o j z i l rl r i l l xg i , t ^
' "'1" oo' ,,1 'L_ ',
niI orrl.. tulco rr,,rl,z/n,1a;\lolht lr'lodrn n[' [rjtti' ]j
dolnaü^ttr kiin, Drr r j t"ntrlt i ljdt ir l. ,ilo " anb nja
,tqlnnt S!. r rtj h t2ü i tiltl.,a fl. tunizn.lt,"''11)Lt
tÜlr-io:tr jidr!,atr1!
Lj;d * ^ttritur k:ltu l)r t'iu|ij!t.,
"
l,-/i//, r,,i.lLr!ru i.Io lrili. trlo

t25
c m a.,, r ' ' "
\ t j r a o ir v c ß 1 u o l e m

l l s a o m , '.-,
l b i l o vl u s r et a

lrpom0l

\( r'7rlr''r
L'Lrrrir Ioi(
5\c Jona rsatr!,1 ovr"' IogLrrLn'
. .l,,r"lr- p,".,i,; l!ur!. ir ioitrl BrLLI! !rhirül ll'rl! oJ
r \ Ü L I l L L r ü , l n j , \ " , d . ' . . , . d ] r l , o : ! ] L k . .
tri Prdc\ite a.t,'erc'ntut jed 'j'r Prcm\ite i on Lüitoritr
pdu,nht,,i. g üel'.A Ia,/'t'E ' nntjäaa:h:enrha sd' it
'
-,e Di.no n D,etrdt,an.
l il,jtr( n)ortn P.li rltri nr rililr 'l
/5rr tr,lrjrzrlqeir Kui r l ] o n r n r l r ' n c / r r r i l ri N i l i r k

l r i i , r ' ,p d r i r | ! j r i r K ü i r r l t o N ' l n i i r r i h p o L t d f " o L ! ' '

r i L r t r nt r ' t r i '
:ri"r,!kdri.,koj.Ktr'.n' trir"rkronidrnrlü

ru L, N, ir

177
i e t w .n s , o, , g u " , t m r " r ' . , ,

fo'L ikr!. r. . .. ":hÄt sbeil'."i"nr objnrc ndnoi


te tit1tati i ßnoite ih ' IaL ryo"iti E ne lJe iü'o tAtLthz' i
LnR
"i',... i,.t'i,' ri"- *" ',.no Ja not4lt'nta
I6n r\LJLrr, , " 1 ", i. PoFniio 'i/l'C tog t'oPisl rkro J(:
l{t uütt.iib.uil arj,tut lrtit ut Ln',ti \tt't r j ktllr h! h't
- i,"i,,,tt at tl" 't, t,,,tn" prli,ta,h ix rtzj n ntirrt iL p0
ridoi,tj t Ni,rt I6n llt,€1. ., ' F ft]ua: t'brr"jr r ort
;rlr't, ,|t'1l,v,t .. I tn,nt !1a^jtr t'1at'r1:"'
' '. rekit rlr
I6n-BdrL. , - , rr. j. dili iLriillLLh.lkbr. "
d.ü zllnü a rdn'i .r pj,,t, t aturt a lijt \po'rt'ta ! '! rl
'''\ I 1 1

oh,ü, '; t a.ürn rhott,rr.

,' "' ""


iu\rtts ndimVFrovFsnrkom,
iejunov

I t n i oi c N r t r n n -n , . r ,i . ü r r o o 't ' i ' t o d L b uD a d t r l ' r ' r


, , ! . i ! r c r ( r . r . :/ ' , n d t l . . tu ,iirr: lnnhttLhDattLl
I al t

1ti.,.,,,; 4llhr od t ,r: t 'nqhio^ h l nhot i P atLrtuo't:


r;,-, ,"--" q,i,ni !'.,,i//.rho! |nloltu "L "o /L i! ' l'tt't
111a1'al \P
na 'n In P" -tt hi Phn
-un*. n'" ""tti.- o, ni i.'t
pn.'"1a'..
''.t
"', i." ttt"t', .a .t'?: ra'.4 nu hl phtd 'rQno:haLh
tLüiLhtu'n |d
üF" E ildhdn P.tPhri* pnhlirzntt
i-, hg, hti, ",s;.1'-'it; 1'Lo-i 4l|nl" tr.ruo t'it',tn -?'1ir
.1. a;,., t'in 'a';k tia h rü tlott r'ov t'ntn \'L'"ntL

sdßic uirloni ir
lm,tuülon! ,r.hürL.q n t l i r r r D ! N ! r u r r r l r ' j '!
rri ltiirrL \.Lili1 .r r.r lftr

28
\ , 1. r w o , 1 .* y r , m . . , " . ,

l r . b r l _ r r ' t rr; ( . d f l , . j r o J F L ' tH


r tri.rir., ,,.,hirhlr
Nk.. , ,,. rckn Sejltu "'i j.,taj'n iah:rü bk n , ütü.n
kuulok tut,id. ' tt imnin ; ?rbn Mnte tu.datiü alat
\;Iaüos-nla! r'|.tn.Lt.Pn --rrhl nhart n Htio n"t
sn strrri m ntl', tu ! t idit l.tu ornnd. nli ü,1 P iüia stuj'
,u'tde nat: aüpod,ha,nj tkhk nnii "ti 1t'8 *'na- iik"
dhxterc ßö. i,,/nt.-, i AInh gje tnlio tmt lqe,ot?ash
l',trio . N-ii. ,. or ALir' , .lrjrn l.i((f P,r
r o s i l . t r . , l ( !orrg . , r t r B t h i l t ' ' f , un!{fddtrrrlnü ar.
, ,.. ",d.lrela.ürloLl!i.iqntrP]g1.lt{ ik.. ,
.. . rrliio Li:rr,i.7rv,rt. r,,r't!r dm O:jt1ioY,t t)tz.ho[1l
,ierara4jzi|a tu i1t.i t lnlajl)rearjinor Jrrc,rb.: $,E,o ,,
rn $.!aa a hn1, aqo,tdsnoj! Bali D]., Lali n.!, 4 r t ?tdia
Irrnß.m ß oa LÜrl(jil,). ,.Jrj.rekr. L'nr!r.tr! Ard l
nhDrn l-rlH bti'dli-tr,Iii,, 6nrirnrr:/,l,rt
)rrnlr,hrikt.. , , " : l t . k D c r r l G b . a n J t r T l/ , x ,
ur ui i !:t llt r't ht "j st ! i: r r l i b." r ni h t ia t1..kß | rt tu t rt r')
Jrlri:,r, , ,... tr tii,rlnltuit: trhlttr r lr"i'tl,t i
,tnü i i,r, | !tt' notro I rh,,,l)'tl:$ Lnu| )!tj, I'a,hrihN
,, ltr 5!i4r 1 l):il), t!, ., i rltn liüntlr'. -
., itt eda t.ö! h [rr it: Stu dn Id:a,? Iit$ | k..i' F'z'
lri hli ttilnl)i ertu n t ,li ;e'ai nh tu121!!Eztn.,1t Lün. k
,trt:thi Dltjdßil" üin^a?Düi, a. nl;öixn jnüklhfbn rc
,tr' ini ltdtil bjli ,n-/elhti, t. Dtht .b1i ldtli rnih ilta tn k'
htujdfllat Li r4üt,jr Prllrn r, L1.i.n' !er]\ll.,lrvno r,.rPLDol
r r a o r . t l l i n q r n r . ! r i L i . . , r L t r o Ll ) i l d n l i P , o n ' i . l i.. a / l
oriqLn.r!r.trtrspuir. n,.roirno$tr'f€lrol]tnr( r!l/trnut'rr
mi,i, d.iod/rn.ln,e,lihzniLr!\o.,ogrkojidolvirn.bLon.o
\liLtr,trL l,/r,,a,, n /a /,(/tr,I" t 4lü)tjtl. pata.;r
Itelr.jflL'tr rr!1n,.,. :ttt'L ilnrilitrrü ja'! ntr"
, .,, r ln lü,a L ! l)aailtu l:rii n!! !!,|;).xt i'tr lotllz t1'
t i o( r f ! ! . t r l r l t , , , , r t u t t t j t t r D A ! t u L r i )t l l t t J . l b i t i h
.,, l.ta arlt t,.tr I llni '" rdll,rl,ltnrn

tt9
s LllJDll4A
YEZA
iElrANovA

qK9E
5raß roi€ltan?

R f : . j . r h r D , r , i ,e , i r : r r r d i . ," , : R ij t i; ( j t u t n t r t t oN, t ; . t r |
tntula,nat,:t. ti. | :!rt!+ tt r,'! iürt: t;)| rrltu,,t: A^fulül

nn! o lnt dt lj.a1:j6tiln ,t+1ii,4t üt,flrIti, vj-


t"! nt.h ljt.hnn i ntrrtM...,'t
a[ b t,. : ljhL /h n, 1]t,t) t n r : ) tuu
|.,r o j( nIo paJ.LirL i nojir li,rcni p,fti,ilrr.,.d I s eo., r
1J.iri., ,,. , rr rr O ff: , . u r l , , . r r l , , L n tLr r . i e r ,
n r L , ' , d o ( r r ) , , i . !I j r r h r i 1 l i r . n n o t r r 1 ü r , i . L i . n i L ,\ L i r
rf , rlr Lr.kb: lr,/r | \i n i! rt t,h I :.rt . t,tu rr.,rtr : ! ra, nl. n I
,ar1,jr,. ,,i,,'/4 Kr'o, l.L jr L. n or. prd.r c .lob.rf
|.tu o o.,o lrhi , " , r.vc ,\it,tu,,J r:n ,ir hr.:rrl
,a'.r ir jr"t., i j Lrr rt t :io! tlji trnj t, kL | ],a!r'l r ü' rlnrt
'trlti rtt)rl ,\ | ,r t 1a!;!hlt,a^trul la!,r

(. r rrrllLr ,.,.. .i,,,rAd.nr , o.ndi, tDrt(


n . L t t r o f r . n n ,t r .r d i d t r \ r s , o , l , r t f r r ( t n L L ' . , o r : . o n o n l
r r ! i \ L L r h , . 4 , . r j dri . r , i , t r . k . i i . o n l o , * , a r d , ^ r l . n . t l
s L I r n . Lr r L . i Lj o n o i ü r r . r . r ej r i i , , L LL. L r r r , . . L r, i j . L r o o J D j r r .r l
or rinlrdi.nltr.r r . L . J \ . r . r , , d r i L L s . r r f D . t r .1r ! d l o j r r r
n v r f u . ü n t r I ,f n , p n r . . d b Li r. t , ü , :i , . f t r , , . . , t r rl l l i l L i o
d . . i , l Lj r i . L r i i i i L . o L i i oDd. r r . L : r , . , r . 1ii?. , 1 , e , r e . t l $ i l , n r n r r (
d.,/!,(D.trirrrOiosr]3nn' jrDrftli.drüii,trftl,.l' R.1.1,,..

33
- " * . - : -

la sr boli da ,i.r a xß"e :i od !nb. türin, n 4erz ad

a u d n r l i ( i L i N l . r , i n xj tod r j t i l L r l , , . - . , ' . , S N o r i t c l r . P n n x o
redi lllxh. ,- ...- . .tirlruic iu:nnirj. Rl<l\itrD4,ti rnB&do
dnü ,iiro,a .Lialj.i,t!..., .rlil(or! ! rrtrj€ rlo s. Ponrcmun.
," c,d, , L , "-,-. dol I i
{of,i . . 1 .' , "lL o oj r'

- ' 1 . . ] ;

O,tu izk i iz DL?ttdd, ft;e Or, uAtu si Prcklet! I t.kt


\.?nhbßno üt 2i nn bl'i doDan, ri.snt'1i
| 1,.,. ' t,, 'i rd' 1.'

l i d r j ( ! r - i n L . f , L r Ni F o d r op L r ni b-i"r rkro:
i-;i I -! ül ! j!! Jr J!

coao.tu ' oj rtaj ,ti r,sntd,la Dt;a hnd ie oni biti

Rdtl{r reS.jjid Krtf,. , , - | ] , ür na;a odsiaii h n t'obrt -l


et ytdttü'rtin!'oh Snatr?r,,ritidr n uatj,?al?dij,*,liat nnj
klilt EtjtL ut zl,at btux Anu,, . . " r )tJtsbnt lob,!ü4 rn:
prutlu I uhlluqn l'unto 7 Alültruo,,-, - .1r .. palttntu 1 An.
,rr i;: , .rrtt.turln4a rtpLat,rn)lLni,,.". '".'

B4
Cillevi

l i ] n i s et r l r r i o& i r L ( i r . n i r ' , 1 . S r , Lqi r r d l r l . ] l . n , r l l ,

rrr),.|li r-l ,- i ( r ! l :,-1, -,. r[! -"r


Dak li s tuI no Dn d Eiontar'.N&"'
L u i r " r o ! . ! , . , { , . , l , . N n o . r t r r r p o i .j .! ! t r t r i d { r l c n o s r t l t r , .
, r.t.n h. Fr'.,e1.. .i

Güpatun üoj, t.ir, -r, td \i M a rtlLttu ddu,jt1d1


riil)u n zd,lj pdal( lü.?ihllzditt hi i et.it ih.a1.
ri, o\tn h,ojil) hL?ti, nl'.tu ,ptu ,jit,n.!')
Itrkr. t Srjjl KurL , : tlt'iru

--l! l-:-r!
tu zdrlji ?arotu ti.ph lrcn$rtit,
li,l! ! lri t.r1. t,ri)u r4t t F lt 111,1 t i,t, rr: it t, r t l, i r t
ztt nl.?i t'i!, rttirr:n"tt.tt;ru! til''l),! ) ttt)t'tit' t)trt t:; '
llifi raj, u,l t . h p' r rr't i l' nn i L br' ü. k railrr 1 ft ' "tt r
tu rtit:x, lhr,It,jl:I.rr!tx )tua ui.t1,t ttt.ltra:ii trrll
,1i',tit iriti Lt ,,\' )!t.r ulit i nta r,'L! rl,..tr ttttt|: nrrt r)l
\' ntrt n ili tii r tr l) )\';r.tl., tr'l t I t,t t t.t ltl i, :,lttr lt,.,tt t
l,lr.,!r. A'i u ti!, r,' tit r L !' tiltt\,,t. . . . . . ! !! r\ir Cr ai,, 1r,,
rrli ,lbtjr t4L,trt r!a.tlriitl, )lll,rrl', ... i'lx'ltrl
ultl'tu;)' "),\r,.hnit i\kn ltl1' r)t !tra.lttal

othn h,ojil' ^Lt.ni, r al)otu cn,t 'innr.:t"

Lt5

!
S.jt*' * "l-*,- ." 'q"ii"drsr'o Pr€nixfotontru A.lemo
..r,.,. \ r . g r .p r v , i f ) d n r . o \ i . l Q , \ l iPi o . o d o rrj 'tlrn i l
. 6 r i v l u r u an ! r i n j n r i i o i r n o k i' t r t L ! o . g t r i t r o n i P n n ! t irri r o
-irrir. t.d,str. it od FLruHuicj(. r , , ,. Lh j( ItLIik.
., .,,. i.Lrc: S.t/, inros ioti.tu aboden I'oLoae Po
tudaiL ostu tsa. M.tjontuot srn, ,i.g je Lno tboni dti y je

diiul'o,l rr,r.L.g novotur.,Liero\oqLiQ0ddühPo'o


lijkj,r
j ' ' , r " " r I
. .... ^ rtkr: S.jt tl'ode ! nLo notonneni., a:tu I'uMüie'
Dtnto! srta i zbos nj.sato! lbodn od,tuL Po ,a,|.,fu tql";' Ft'r
FILtrrjr ,. . t Krl. t\ohtu rh i'ria

lt tjt i ?a!t rjüh nn'jd"1 ?od rnj t v^ti tu on Prc&Ie'

( ) n L L . u I lt,D r . , . , , . l e p , f l i 6 c f ! l N l e l . k t r o : / L r l . r ' ,
nr',Ä . , . , ,. : DÜtu lln s.rcdi rt?hte zbas!ci/n'I}ag

Ranika
nmedu llud!kog
ieltanll(og nep,
Frel!rYr

,-rj'
ri , . );,! l-*;l
lrjdu oddim i kjtana

E ttdi od ajit lb n dajv!, i tdä da e tke Aob/z dkl,t a


"edlie * kb'i! A dto b kjtu' ?oh!.ta aa zlo '@sti ti
?otdit *blilb t Allata A' tü.in tu. taj. i tu""

.!i;i-;1i,,r.r.,i-.r,;-,;i;r...r,,;i-^jr";L
i{v I rrr; 11,: ).t ;;1, }Ltrr -rt;
Ii ß,ietin u .b etut Mi dabtut@ i6 o"i i.te, i
tri 7.U r.ja Goslode ai obrddf, a e,nd od dc
]aptrw"ja qitrßhit, i Wi '., coslodrn tuj, ob tan
da tu od ajihou pti.ßtoa ratnit!6

iu i.t i-.:r r . Jr ., -:, ,r.


i,i:", ,,.,,;.i It-:,;
iiE .eü$) Cl it ,i
(rl) i"!l
örr
Dobro i zlr ni *to! ZIr Aob,tu olapoj, pd 4eti &{
tunin tuj oAj.dnom ?ifli zijat b po'tdti. To nog"
P.tti6 tdtu ttt?ljifi t ntu po,titi 'dno oüj kji iad
obilnos rdj.la a dobtu A kdd tu !4td,Poh".td na ,b nt-
tk natad, n üta4i ablitu t Allatd. On, ti,titta tt.

Rck o je Ibn Kan, + -a" +: 1,,, tu hi aj.ta , Ku/h"u ouah,os


ztuimja. U tift dJednr Alhb, ,*- e\, utulrj. üjcto pnqa,j. I
p,./,btr.4j. tdtus 4ry.tddto. +,to bt s. aJgau d,bd +aaJfl nd
'iti ?ijdkktu' i liEan ncdßob,an odutu A, t Mi 'd t4b6*jn
ntnttbm dftd"Jetut |Je *aintu od ,est hz ikdk'a kon?nn'
tn. Zbogiogdlto gd ß fla* ?/idobiti, N ?nhlre dobtuti4tu t zbag
drtlnos tstakrs,c?ti"t ljttud?tn' A.lefl,, i !rr- ,j.di"o t I bud

t17
, ,f.0, ,i u- r e vdh
U b a . i v m! uj em nuj i A l a h 0 v ! , , , , . .F, d

l!rl, d c. u !inL. renrlj i sridrlir) nLrnr' Oo ir oj'n rPj(


|u prv r) orsli'n.rr. \ i ,i.nnLjr tgr'üe.r nlrmL.L i,rltrr irx ,ü on
o J s . , . lrL i d o r i i o , l c i | . ! , i . . ' i r u r r l , o g t o s r .r . . i , ü i € j t t r n s L r i h
D.lPnLrrn.r.rtr.' i! 1..,,.. rdnrLjL'' kr roigrlüini lrtrsero,r u
o b r t i r r r J o d t L u r J L n e r , e . , ., , , d ) r . r h o , P F n ' r B u L J i j l
. <rirnr p i
tu i.lrcn od ü! i Qlt : Ko j. sr'ati. otuT Ia je stuotio o'aa i tnha
n'! loL mt rc hn : ,1, lroje lrai. h'aly Go:lalatu?! Kndd do tocd
datu,ald nüi tutu od A4alti i,t.I2 P,?nnn. \ ttn!

i krkoih razveatii
ih 5ulejimldiyorovi

I r , . , i j . l i n i D r f o l n L Li i \ l r . f ' , .d lrbt llrri'c


. , ..lr j( r'ü.r,ili.. , ,. .. !r.i: DollsPnml.nJ'
1al1'r niot tditLa eßar hi üatu, utnri ?o '4*a"t hott a.
b'eii: spnhj, 1,2d bbdn k .Lßa ,oit Aho :P,zre A4zltn ka/t .2
,tuLuli rar.a \e knn aaü &a i zlnteti t1.rzi2 3e dnsa dko
t,btia rntr, n i b?ii aott ra,la ßta,. ot! otn i dal'ta tu'PL
i4 a e9rchlrt lareli.ni te'zsPolant'
l{cliro . NneLi, ' ltL t lrzlitio lr,Lir r narotu iLl
'n
..
J, dr !, rit/ tl ra bia ir n t I hr'Iit I n ot/ Ntxa(,rrüat R,tar tt
Lrujn. ^, : I o d . L . , i t b o j i ' t u o t u PP a t t ! l \ a r I b , r r
.!tt,rt ,ilri ? \ti 't,itit t,r )J'.!rat /lütnt la!t t .jt'tx ttdii a'
"i.lt t&,i; rb,atinn tu ,ii rb ro rnlt ot L,tt l,':t t t'rntrr. N?[I
lrr! 'lr.x t, 'triru it 11! i 'litrtttrit m tti'(1 Lto/lnrtrhrtrylr
| lrtü r l: i,i tur! I.lr.lrt NtLti,rna, h r' ilonrt lix'.]r
'ntqt ;! rL h ]rt l,t.t );t "ttt nru 'ln ' h!)r at tfiirij'l 11 ,r

t3
R.Lr jf ![D H]LlrfL: : tnr,t .)düi Pa t'aIar .rc
'r1...,:mn lt rl!! tti:nr lr irr), t:,:ot'r ttt i trn! hlltr,! ,h '!r

) . l f ! ( il r f ( l i . \ r l hrL i o ri,.,itr /l rli' r : :! ttt t i: oat I t | : t

r u r,\lrl,, ,.. , 1,, il- l\u r " \.k. t r n L . rr i . d l i t


l , r i i s o p i r g / o r t . D j , . o J r ! \ L , 3 r ' , r 0 , , ' L . i ! i r g ir\ l t a L t r .r D r
L,i.no j t . r , i r n k . , ( . \ . s l , r , l n . L. g , r r i i r r o L . ü i r . D l i o

'ln
srraijr. . , o \ l , , l / r l , , J i j ,l L n l I L ] r r .
rlt.,o,r'l,:,,.,..i /, n,/'r',j, J,n,I t I t, iit | )\ i' | |,'tn ! trx'

lbt!)'.rr I b)nJu xilrrjtr)


l[LH,.li.. . ].rlu \lt]r n tjri,h it rit)arr nrü.t;:!
lri, q ),rt,;1\i ii:) Lllrln i tti.ll t\t rt! lr t
trtqr '9")
l i
(r nr . j j . i , r u r . t r , ! . L i l i o i i : f . r i d i Ln r r ( g . LLL i . l , . a ,
r \ l l . r lur'

I t e L i oj f N ( . ! . :tdi'it 'sn?tura,lßrnn.rJn 1,e


tust'alo.a\ nn nt t' tu zL,': 'ttttrrittl t-,tt lr.iir I rx:au.
,ti,,,"ot,.,\'at, "",t" t. r' h i t't t t! tiit u tt rt t t rl lt l
.rr in 'ioir'r,!rt, ' 1.t)",)\);!l!,tl,l.,IL.nt. l:,Ltd\
lir,t !!tt) tiri | ".tt:ttalr;tri
R.kr. ! r!, H,.lrc. , ^'^ n it,.i'tii l' 11.ii):!t!rt!

sltr'tt,t| j, I tu r4 ;rJ,t)!t n,\'i':! rt t"'Lr.r lLt t ttl:t 'it'tt t'l

D9
l i r j c d o b , o z r p t r , ; e d , ' L r e A i i n , or lg . ,i-. , h x d n ä r o i ' m , . t , o
nn)e:r^|üril?,. , , .. ,."." ni lLxtltuüi ul.i.l.1,8 rlnr t,r
,r2.rr t th tuükti,r Kt',rjtaj. ilttu ft lrdj o rijtbui rtt rl t.lotj
tüür idri,,t !r.i.t alnn nr:tu r ll.po,t.ü"ürlltlw t1 '
" o ! l ' . p . l o , 0 . , ' . '

Ci Liicnimlel.olii",o8mrLxdrinrnD..irdidro.Toj.ßi'! odierrriovr
plljrvihrplcdiporivi.rreLl l'ntrni€ rcliio nNn {di ( Jpk'k ,l
I ttDiiLrll-, 1,iiielFlrrlir htn6.r! ie u d,.t/tr, di je l'o-
r L ! , i | , ., , - . . , . d i o B k i { i 1 6 "A r i 6 u ,, . , . , , ,
Ptij, spnn,ia abd6n e ttao! ,aud
I K h r j r j v n r p r i c s p r r x rn P ( ' e r o o j €o d l b o O m c , t 'r.
,,,,, d r i . , r k r c :n , d u , k i , t r . i : ! , n 4 nu n t tm d n ü i ,L l
lie,r lrx nlr,nlftt lultlltn'. Ibr Hidi€l, . ."i,,. rc c
b.: n 4.a]ia st lt Sdl jl4 tt.^|,:, - ": . l,tu pma'il 1
r//,,'/,r,n, ]\lorfljlj p.i.,.t LkLmriivn'cm j.FjLolrc
D,iI i. [orop]. ltoji!u, a,lrdrurj€ de{ Ktrodl i.i
m nn l i r n u .p v j x i o [ r . e g ) k n o h o i e
I Sruri id(c. p'oüiLtr ',rih ,r tillirlitrrv?,, !.uh'Lu "iil,
porDnrpoüljrjnrl$ 'irelokDliLoNo)ci,poanioJg[re. ]n
j c p o d . d c nuDB t h i . r t r , . r , . . , . , , , . S , l ' ; r ,o dA n . . . , ,

'i P , o u i i l ' r a i ^ j N ) i e ni z n r . a / n f t z l . c n c i J , o j eu d r i . \ ,
,rr, od FLr!\kn',h €LInstrrijc. . , ,, , , . Jrte doo: ^.k,
.i r6L,,l!,,.,,...r": K o? , a ü i ü , h i d d u a j t u e t t ?
El-R&aE hrrx le gr oi fl.{n,:
R.l.ürj€ Ner€ri, , ., .,: lilli *r,, dr'nrt Jr ,r,j. roda
rilia I n ü ll.,jtu ni üttr. /',!turltat!.ad:4nr
tt, rd an vs hir, r trusr|j. h ol)rl)tutu 'u 'l,r,r,iaa.
r l u i : r xL r ü ) , - t j , t . l . , D l l L \ ( i ' s ' t r . , r , f t , r . d i c n l
rk.glr,lir.li.Drim.orrdr,::S!)q.,n,r,!rd'.nDrr.pi

l ' , o r i i L i L o h u n r o t I . L , r! i l ) . , 1 . ! r n L i n ü . i \ | n , r t l L i l
Drir:i. ol5(l( r , ,1,,.1 ltri,. , . i]] | l1l
nriili )!,.r:Kojilonü1ßlimpn,iin.l;t
', n iz Kt,rr M lrat!. 1q'! | taa?ljr AIIL te Dtn paslnli ,t!
Lhn da lr ind ad n tsd n.,b,i üir no| ne ßhk.
. . 1

, , . . \ _ , J / r rrl ' r f l , H!,q,r. , uiD/iu,!L

Dr. , . ü l l r L , . j r L L ,l,\ n , .

l l , L r . L r . Ll n j r ü , , d e r . t rd r , t t ' , l r o a 1 l . . ,
D ( ' L ( t r rn r i l , . L l d s r i o t r L r ij:| ] . r i i , r t ] s - . r { , . , . Lr , , .
ht -a t4, E.l,l,t t./", n I Li. t' 1, 1?.. 1,.J!,. I" tu.,
\t. u,J.. t..1.1.n.1 h tt d , td n blr Lt L:4.. ttl't? t' Lt:
' t ," \ b , , . . , , r " .
"u,at irit t. triort 'i tlt tuli; )\\t.tL:, jn:ti. itit

. , " t r i . ; 1 k' i t r l . , " , , 1 r ' b , . t l l n r " h l ;


li zotLi.rc el^i !.jhti ,.JnIb it,ni, a. dtlnil n.diJi
rl P,tt t:
liiit tatrzt urrt't',t ^hirL r\rri,lxltr irktj rt
l0 f.'.nrponrnriiAllhr..,...,. d o l r er e * s h d i e n . O d , z ]
L, .., ,..
, . . " IiLld loden lzg't. n ?6iefu pozE i nEkk i
i4tar k4 'i-N. M.bL lzate:znü.li Atu s dah/;,n di.to|t!,
d :"jr,r, hai: zt',t inr.lo.n" di.lout: koeoütrti.AIn
hn na| s? "c:nt.hta,n4 nt?tpL o,i,, ."i-^;.*.;,.u."
no,. ^ a.cpnlnti porn hn uiant,:r,at t DDt.h.L,.t?b
kate: Poiti nn \ tul,i"t !tj.to,t!, n;4kn natz: poiti,.tat
/a.t,,,ti.loh: ttn, Iu: t I Hdt t titLtü cUüt.tin n?J,,
bndr uatiln. tr In4ihrrhrl upu4tit,a. t I tra"dr tiun
bi.llaiiotßil el!-i l.dda alejLn .t-ndt. tc i.iu .t- nhm
ilz e.l .l ,nße"D,a. F.l-ttn'da tilzrj ettz.i jto,silz.:-se
L,ann rrt ona a, th'h. tc I? i,, rLta 4t,t pÄ?trph intnl
.badnt ,th |tnniri. El-Hn"t.h bltari .Ie.i s-Etne
i"ßih
ü lekna' nh .La\!i illa bi iz,ili. thrr.r dt
lt tlnj) ttui nl
r.rr:o ! ntj, rr A,rti ! ert Hutiu d / t tL tüt.aln.j
lul Stb ri| fui ,i t. ,h,nto j,u a nu ar. ü ottidüta/ 1,M,
rtullt.r ih j, )llt,lrat /ttaj ulN j Ztüt|n lt u pitl,t;, a,t[o
Li t,ln uta t, t l, nL NJ.!! htast r.t)rht. Hhtin,4|
t . r
, 1 , . r "
v.I t otiär.i'ann t din ßn nipti dn4.1
ir o.ijurio vjeolsbjrin'. I njiD ienoroZ.trhj . ,.r ,

rnn rmrtavi
0n! No,r
ne dznjalu
no(nnanaz

,\to i.\tr.ith f.i p.üpI.i Lrit{rkooel(tanr?no qLh,i rrL,o


r roi yije oloDim rj€gi. To $ jroo yjli; lndJrp,trqenos u dvr
tr,/"/ od AlidulL.rlriLr, \icuda,, , ,,., ,: püt la,!,"!iko,t .
' - , a , 1 -
, i ,r Njdrr r..jt,ht po olüo I t6i. n rho.
RfLiFjeJh Ilitei,, , :Iüi ),n .iitjr!ft.tli\t|rnr
u),üo/.,rarr Jdü "+l..l,tjt tonrnJ:. no[n,j. tina,t,, ." .,

rr!]!i.tr rta[, p14r)n:xttn J i]r, th,l,n *t zliltütjt ,ij, ,tr

t4)
uül:rüü Li iltr2:L t)raj it,i)l) irt itartutt ltt i;rrrtlr,lr
tn o!ittj,]:t t,rlnht au iti,.tl.: t\ltü itu,att trr to lrn\rr
i,t)l:rz:qt.,n\r!ldr:!Mlr|ituttirr,Lr ). Lli irtt 'ü it ;qtr, otrlh

.),1.,r, !l'n!, kr rtr',u,.t 1,'a\1i't|rr lault't i "a tr'


fu,ojrrüni,\,tr,.1., oJrrNL,lrtrnir.,,rl
c tü. ljr!r)r.,tit!:tlr rnlt:t) 1t tt;tu
l l i t r \ l e n , d . , r L l i iL. 'l , u n , ] l , . c ' r , r i : r , ! , / . r I j , l : l . r i (lr,'
tiult,11!) h rrt. r j : , 1 t n nr,,.l/,rlr!,,,r. I P,(i]! ir n

l,,r: l rra itr na! ltrr lt r1txr10 :0i,1

\novi
l{emtrni mu\inana
inrruivanle

l r i e i r i t r o ' rr d r 1 l . . i t r l : , i r ' \ L l . , l , . . . ^ , r . L n ' i . n n r q r L .


{ . r i d . n o i . , i ( , L n , L l ,n i . L r k o r i o v r . l J L r . ! .i s t ' , , ' j , L l ' r f l i i o t
,;'!,, l\lLnLi,n., " . .i DtrÜ i,. . ü r. t.r.r \dti
[dtritr ]e d.no lrorl ir '. , ,... . L,.Lr 'lilrtri tnh\i
.rrh ih dr n )t t:iat rl.tn.tr, h trttt trtt tit lla rdni.i
,rD, r'os!trnil(. , .. f(li,olduiru Nt?riüiAdrnd
o iejtu'ßt r, ?oisnu,ians bbut I r'tr'
l ' r t r i r l i no n r i B u h r \ I , t r ! d . ' , .nLlulTrft,..
,. ,, l.Ll.l).rLnik. , - 'r(ro: Irv rl. vxn?j
lij+i en.i, o'; tuLtdn. rü\ti o.! j1UaLn, .ü nloi haii arl
;,j", ari al ;.y't"r i etori a o,o,E o ie,n iotilk,tkti Ka 6'i
jeta ßrc|i, ßtu ßuß,Ila,ia i,.La nilan. nt lorotio to',a'
L d"i \rtirt,dirlt,o i..,1lilu|irl C. .lrrf|.nl
Dil . ,, ... kt to: Liiel sinjc ot trltl)n n th.d;ei
tn"n.^-,.,! actra,h.- aL.tphhnt il,ht.t"ntiirt' "'h i
n.lrahrta; tutitu ad i.jtntu tuLo,rt t.i. ttuditi'

4l
ÄnxliuoDsvih fie.hrr dolizi'no do nlLirLile dx munn.n, ! !qL
q n,dvimx n.br f,rknko!ri nrLoliLo inrlr ALo jr strnlijer, lrtix

/rhil r:ILhhu, ,.-.r.. . ,.rün srui

ff..rigr strmoosohnr kot. lolir n€ orihi toir nc voti


A[o j€ eo RL,rr d$trundnL nje&ic:
rrririr,.. i ( l , o d] \ l L t r h r.., . , , . r , . o d z l t rr . e n , r j o d j . j

p l r L i . n u r i r i t ) t ro
rNr lj(u nnDr;
n loDr. gtrn€ tr,rir I

l l " o r , | r - . . l., l
' ' d . .
. t . , . . .
/,n/,nrb jt ox \ny n.tu! ni.t4t ,aittu att ;.iüü j. ztn! tq,t ;to o,
'hno,t x inr tuh b rantät i tr.rnr iaq.l?d. na.tJ,tna il; j. nkrr]
irni.nttd^. a litt.,fu lrtltr td I r,.rt n rii thtrdan
ktko ri | üJ.n qrt, taij i. j dara n'tu !ri, laüa4ttt r! | i rrtrltnr.
O.Jru|tmjt lju!L,,tJo J.ür! ntdhi ; into tnnr|.Llrüttlt zta!
ot,"tznt. .Lt r x r,,i( !)artitatiti Lt krt /01J. hDa-: M1,nnt zks
rrtailln,1!Lln, ,.,..,.. i h,tt tfu rt)üDii a1 t ti4lr !1t n Lh,l.t \
O ririi'nr liojn.r f ooh /triiu 'eliote Jlrihim Nehii.,,,,,."
. : Ki b,it ,'tn lu L,h r !tobt,! tu p,n: E et bi 1tu .@t
t'ihi "ßlai|.t al'i u /annüt Drt lmi /I:jdk ,Eni at jßiLei
."n,t,t.4a tn,1t,r, o .
f.ti,t '. dhiajp: . u /t.
I irrlt /1|l!Iou,nla j n)tloi poth"nj rl.l.t uot,tos jtu na uj,l
r. tr\utt itt L lar,t , ,tru ,l lrl:,k i ";i,r:rR.l(o jr lLn Hrdnr .,
.,,: Zrbtfu.rli t !/ r il ilr it1.u,: lbi FLi Stlll r tunt,{,,.,
,, ,, t tiü.,laart,i,t l,t"Li ?t.to!|tu i'
Rcho jf N"r!$I. , , , : Rrit"t n.a. n,t tnnltri nt'i dn jl
AI,tr .,, " t! ilrr ;rl"ptt..'ltu a'l tt;i)t lr.ti"l, r n: rlt tt.!
nr tt nlrü, !iw ntlrtur " ^ttn rnxi,l I otl,1.rt, tlt,!i,r)tü'

k0jrnßvalu
lettanrr !mrß0nrma

S L j a ri ! " , . , - i ' ü k r L r i ü . , i L , r l r o g u ni r.. ,i r r i e \ r , i r p o n j r J . r


l i j ü , o n i i o n rL , ! / i j . i , L ' n r . D , s n D j u n f " o i f n ' d { r . b r n i n r n r l i o
Li trrtio.Stju, \r !'1. inig tugi ao o$Lr lii i /ij., oe ngL.nrlirP!
., o l. ' . tlt,'nlln'tq.npr'
zntijan,i.. Kndn rc|.]?il)R idrnliAlkl "t'tle1t iesnh tit'
:tt)L 6aji sn a& tuat1nl iti ,t t- zÜdatiljtüt \citün, pr n tn
p
la spQ.ii lrolik' "'.;c,1, ['dn lrzü: Ardr!, vittl !,4.
l)u, rr.lhD \l,Ll). , , .r L - \rr,,,r.a lrt lh..!.
, Jrrrrrtrrr,trk . t.t.\: Kr/12 :i.n/. nntit!
,bn ü Lnr i tu 'tü4n,j. !.jtnt:t,ttt e,ie.
Iifl.lJlellf Hx.[ü , , /]./.,!l .. "itr1
lt !/ q)i.rtrrtt ):Et "ttt )itritiit'.1 tr'rr -ttiinri rttü1 |tt
tiul tqt I t)t!1.11!i tt.rotr tu!t^!:tl,!,1 lr'A:n rliu,rtt.,i,"! l
.n11, I i"liti: [dn pttp.luzjiutt Jii:r rrJt. ] tt rttr üIt;ü )1.h:
njlnrl\ nrriuiit lo,ir iitt, nt lt lt t)rn.ra ! jgaikt.t "ht rül
rt i, t. Lrt rijr r!y'd ! rt rttj,
l \ . , i . j . I l L t r l i ' n . ,, , , . ! n . r , J . ' , / ' r r r o l l F L ,sL. i d r r L H r d r i
rr, .nrjflorr,,1. -..")ttb:Ktu.4a4t.
aait.flLa Matnj i.jtd',1da rttzi.
R.kio I rf,n Irkl;.r. , , )10:^t'tit 11, -rL rl l))u *
-l | ,u|th ir, i |n r irt|tl:ari I'ttrt t.t lij )tür ,ttar arl
\ot'rt ltt:'i'oui rn )llrl,t, .. .., Ol ti ir - | tt|, t tri tu,rttu ü

t45
tlrnvj. llln1, .,- .. t:- . i t4L', rlotjni I t ptilitu I tn. t \qn I'btu-
)intoltbtrndrtt?atl lt,., ,,,. .,. . ^ltant ,ti,to ,,1 un.luot
Lintitttnt.h aüj Io tuL'lr;tra\iotoo tr'nn,n
R.r,ro j. Nrvcvi. . ., ,: tti.tjtut lr ttltli lrj.,rrnün ll:titj,
)!iarj zijtt,rtlt i n üi txh, u atu lib itlh, ü [i tNwrituj tilj,
t'ilj tu )t iall,'hi aatj.ü,ti, ritll tu ßr i i),rin r,t..
Lit+D Li Üilo ovdj. Diresi ord. p(dxju koju sr t,re,ii.li
l b r E b LS . r L Ji . B o h r i . , - ü " , I n o m d d u l l l z i r , o d k ? i
diihn rrron,r, ,,, : rott,'ti|,,. ,, ,.-,",ihdr,4,

GdFiejtaiprovodi
noi?

l,,aieseiL.
re u r]ri.t rir, od |jbr Hrrjd di I Porhrik,. ,
....., rkro. po \lLbli'novoj\.rt:tt|:Kldd s.I,al'ndite i-r?d ite
M ti pata!,jd \rjt4t lrc,at. no; a an;h ,oni.a,tn.: ' R\jtt hli
,i,,, upDtrij€bllenr r h nu nr.inDs. aria// le tbr.uorvodr n
nosrnrkonunnrkiv,ht?i ii rc.ilj unutnnrj€iii..,ie 'ora.
Rdao j. kidijr rrrd,.- - , ,,:,tlopl?| dr Pr,latikat .tr" ,
t ...ni',L. t,oklc nr h tn
Lrkrlhto znri.,j. No\| jitrn tn otuan1r tr|fu Itx,t lofua nn..
,laii,la ea1 ranar ,trrt o! ltl t tij.,j ni,r b,lulu!, r(.!,nL!
rurzrrtoia. vttrr il,atu lrjd a rLr?lr t m!, j.tlkürti latr

Rekrdjr lbrllrd:c,. , , ". ,: H, n )r|jan u,iir,nu rktl-


. 1 ..t al a, "t...!. ,..
. t . ,
1 . , . 1 a , . 1 . .. .
ti -,in,nt tesa.iehtuiod i.jtdnn., jh Lrdi.a,it K,rijj, *a-
jtrn !oji: ,,.nete ri se;ejho' pl.ibliai/i, Lto ,tlto, toioti ,tulttbn

46
lt lt ltrlrjzm,t & |rt,nz !it)]ltttt trrrt
zlt "trli.rt S,t!!t Lt botnLtl:ti,rr! ltttu rrn

podliplanoY
l1€kinjegovi

i€ttan vojrkdaürcdelJude
hlje5voje

llcrjo r llrßjifi. - .i ltrL,i ,. ,, . dr l. rho:


rtLnn l'o rtL - Llis ?otuti eoj. ?iiaioti. nn
l'in i intit:!ai. njs|. d4'aade Ijttt., tuibti.i ti,nt üri laji
'Lti'ii |jtutiafl?Aa.Doln igarü.nttuI tntdili ju{h' I'ü':
Li'a.lk tunt 1n i to. OD Laie: Ni!/d t\i ffndio. D.fu lltrgi i
Iate: Nkd,' x/ ?,3tio da| | 4e Mnao etPr,lo"L or la ?r il'li'
:i:elri i hnii: Da. tilF,ir.. ,1"'.1a.')l!l; ,lrr)rhull

Od fbtr IlLtr r Fi,.rtr ., , . k pr1trr! dr jr !.kro: Äirz


aantt tl,l, rtlr 'tu1' r,t U p/-tttliit 11:t ti atu/, )t!.trrttt a'l
t,r'r I i:ttu, ir rhul l.la rll ttji ,tt lni: t\i'rt rrna.,'i'tl
itt: i;i rtan.r|'tr(! tilr n l!|zt lt't!,rit'to;t),r L,trat N.,'
]--;( b'i,hl,';ii !tE,i!,tl t|,i, rt lnit': tt,l^r ! tit; it''t'
t\iiltrt(,1Flrthi:r att rtli llti ut i:t)t tui't) I Ctutil!1'
: t)''
l^.tr q i,,n!a tlolt4t tbn dt!!u! n,'jtü tnl. t itt.: 1i't
, i j ( L i ng , A h n , d r L i ' H i L h r l . ' , . , , . r r \ L r ! , I . 'gtrre
Srirr, iei oerj€itri.nn poigrrvrlilo l,oaq rodiil,
ftdx nx ZsnljL leli isroto i $ vjüri.u,r .Li De tr,oie.
ultrditiDinä'iieod 1esr.se.Krdx sL Porluila,,. - .,
txli a ys.af rl.. rei %J.:,iI jans i,ndrd.''
Nel< li'di d.ili l'onxrilu. , .r L " ." i ,€klii Orirt,,
nlnld ! tbi,.itr, rt,La,n,rJtü,,,r,s,to,n,: Ironmik,- r,r., -
.," I tett : hr ü ra asjetiate! ? RllJ i !r: ,.r l)onlik. . ,, . ..
. -, )e fti<L Tojenahj^msiintu. '

ltekio l. N.!cvi. : -t ,,: h.r. l lün!",rr.1t obd LdtLr


.üii tuj.r,ao intu t,tu,tt t)j ltlatin rIl,L,a!r,rnd tdttt
tjtlilth t lulroLnul*utao lütt, lrnlt ,j..utu ! 10,üt.. iüo
^rl,t t,üt1'nr Düi t lal,t,hhth,. t,t,l i mü ltuotnr'

l'1fl,iojc lULtrlnr , ". .,. r sron trrrr od El,u a Als. " ,


'.
do I l,'L
j
..,, | rtla 54tu | i lt i ik r, ü1,,n. r,tas,n ndzr i n t,tit, lttLl
,utrdtu'in^i,i, ra:r"t<. , . .. .., | rckti: roj.!.jtd,.but
y Hhub. Ktln sd oi.ni htLi zbiß1e *odAll'l'n ad ,icsd i 1ti P2tu1
j
t'tni M tijdv shnü. \. a. F, I nüo n" trlb otjih it att ütt

!Pdoeir€:

()vri f:dis Grztrl. -t -, , y n *.r dylo llj,u tnn,j xllin


p , 4 , n r oA n i r ui b Dc l , l n i .- . , , , | , . r r o D cg r j . n i j t d i !ü F r 5 . j
"To jrsrrll,a pr btrdi.1,,€2r1.
lLi el Diarili.

t43
L r d . i r / a r r p . o * { s t r o r o r u r t rl l t t n " '.diirro!r
dilr.. ,,,. -. nlra: Ih.h Ql,untu Pin. nü iy'ür i dndl
u: laho,tu rll,otnil.lloliho st Ll'ui,ni Ka/üboidite. n"b
n!4. vrri vdtn. doLiditu
7 n ' r i , i r j 1 . f ,i o . r t r l h D n , dri oit'rr
/ r r , : p r r c n r h j s k i L r a o l . L . l \ i rr.Lj rr ß k ] J r i r . j ' i L ' r . 1 i l a L r ' t r
ondr tr mnx^L .,k. r [ol( o nD rlcd r d&o PrivLrniopoprl rir n
i l i i d , ( ) \ o ! | r j r . N r u l , l . t r ' j r r i o| $ n I i r or l \ : i l , , i j u i . l L i L r ' t l
on,.r, KJr ffon iLi ' b t r k t r or g r r r ' a n ! n r ' 1 r ' l
lo ,L,rbiko n { ie|ollo,!,l,lrD;!i"' illrijr, u.jrnNi,r., trl
D,.vr qr € lki'nLo Lrtr.: rr?t/.tr Lbn D.el'ü'! ],lol'ri' üijt ?i
urkl'; p'ir4n t Mh"aL Dun're 'ri .t a"isLi ostai ita n; j! n'a
lrz Dtl,,l \ltL , rGlar, rllhL l,,
l,,dio.tisrj. , .alÜrr\lLrN. , .t]] ( l).trn (
, . .."Lrioo.tnshau.,lano.sioPltrLhrog'rel'rl
ta. : odoztio tti.k Pnänjl Gle.Ln a,n ,nlo t üW, nzk t '^
lboL(!t, nLuiojl r,.h ili rrii l ir l,u lr' (rJ\ruNnrL
i . r , j r . ' i o , rt , . m j . l L n l l t , r n r , - u noo !lrl'r,rhir( ) nr:
, ,rn1i.4',;tuLqtr nrüniir; *knLtltrt ii,n.d lii. t 'rgi' '
L . i

(Lr:,\ii!"'x.lrnrl,rr1r,,/l1rl, .t..]ai:tllit i:trtjrarr ri'


Ir,(,:.drL.Li.nj. i,Jrrt Prr.r sr.r t. '. r r( tr'lslrull' I'r
n J o ' i r h , k l n r - . n s | r i n r . g r t r o . r o , t t r n Lv n Lr m / L N '
D r n o , r . l L i . i r o o o . . n i i , l l ) . l l i n r r n i r L . , i d i f ' E g i b rl ! t r ' l r
l t | l n l , Lr l i ! ( n , u i r n ! . u t r j ( , ,n. u i o l . d r " r o r ! ' r i ' i n ßlL'
i r i n , g i ' . d i n l t L i . r t d o l i , , L. n j d r J . n L r s rD r l L l o j c \ d i l n
ir (r.; r,il.v.!'j.[Lr'ri!!r]. rl,ricIr.tr,.otrrjlogiALl]h "'

tr: 'l' r, Ällarßn it!;nt utall4r J; lj,litu rc 1. h'!ttl'n/; llllt


I'i M! 4l,ii!, t|, 14 lr ir tbtrlllt i,x,lt t, x lt,,t t r t "' rrt l
s r e i i , i e A l h l ' o v u.,- - . r r . , r e l i i n n , k t r d l r t r n e l i p r d N j e u x ,eO , ,
uD,nL.frtr.ne irwjenn,susepoUoniLiDtrsiLri.i.

laborav
F odiejtana
Rekio j. d, !l-!jkr:, ),.,, , U tu 'Fnn am na t. rlnlljo \1
Alüranr, . - . r.lt&rna ßt j. atuta loltlt a+oiua ndbt

A AdeM,najoi ptij. obtt tli, ?t ot ,tr.lxti i "c M,|a-


e,o Lod ticsn odhtituni!"'
NiLtrrov,.,. ".t i. r.F j . l \ , i Lrr, , . , , . , :
' , . : ' J
"
tr..,a Li,,rri ara üttn ",-,,E-, -.,
J",,--.lnl"
Lotult,, d. tije re sport."an...'I;
A l l t r hi . u r b r D i ol o n r n i l { u . . i i i . i , . . . , r i n j ' s o l i Dr i r x b , m x
sjedniudn,iduonih[ojiknmijr\a]us,\lhhoyim,-^..,,...r,(,n,i,
xli fonelid uboFi(innr ioricl urbonvi nr nrcsovCospoJr :nLi!d
D e g i .p r r n j n s r c d iR . üroj.lllxL. ".--..:

; ". )
. ; ) . " _ . .
Ka.ld ,rli! ot; kaji e ti.lit"4 Nßb, nr!44 ,.kd \i,!a
hko o.l iih tt lok ,d .tltlgl tn.güor ,. ?ielL Ä ah. k
ün, |rtnt, ,tr rt üat i. "t,ttr 4ah"" r, t rt;.. 4 ,j'
di : ütulhna tüihtirrtd,"'
Illn,or .. , . lj.ruvier,ir hNrl ,. , . ". a-. io r. a,sr
tri]( ^ liosr . Dn io di L'. LnL rprie" rogublie,,r.ridi ie * ..r L,
, , t , |

50
i i , r j i . y e l z r L o , r l i r p D D . , t rj L, Ln u i r , ' r r r . l r h d r , . mt . r l
o ! , . j , r ir e [ o L i l i o s o d ri n/rr r o , r 0 r o n i r j r' \ L , ' 1-,., " . . i . k i o :

-r 'e:_'j1J
Aünnß ul4itr,tnjiee toksjt zrlo dd i. sPn:entriri
Ei.: Spdnsti,p !6PodDa t'a,tt, tt !ej12, n6ni t.t
nbotnri .la la ro,tm !:.sPonn rn,4 i lß"f6rnd. n
tn,,ft i ßLa li L' gannLL"'
' t , '
r p L r o r \ l l x h i .. , . , . " . R c k r or t I L h l , .
i - *

Njil)tu ie ü'tadm ilür i tiitio da ubotn!! t'rtlrtiti


r.t".our,ri ot .,"tIt' ,t:I'itI oaii. rn tr..4
n lole, gtbibti.i 'tptn!i. "

l ' u r d or j r i i n r r . r A L h l , i . . - - . i . . j r / i , . n , s' i.rrrn ^tr!r,

''
A ha.ln z1l,otulii, s?o,ßni Ga:?nnttu ' ox'L:

!rrenp ptvamodu
nepripte lpdima
li rr redni oi ir noorilr poiLil' .ili.n. doL.viLlo ,j.gr dr nr
L oNnf fe Lni uii irdnrr. LJri nrLina sprJ.'r L.ih.L er .durn l
,v' o L r,viltro,rudnan ! Srr h L,LnioonrJr p iur! iivrelioDl i
\ud g, knr. i€li |'ü,ir. r. B.jl,rk. , , . ioiiD Lr,.eid |,.no
5ri.r dr reGhr i.\n^ll,Lf ., . fkln: l,lai!,.lli:rt.t, -,

5l
y r,n vkog 7t lrit k^ tjrit l(.ifu, i,,t.L re,to r I 'nntu il,t l.
aa Süli a ldüJ ,.,oxlüj ;atj O,r r /rl.!.tutlr4,.]d lr p.'
t La til&d la,! qr U!tu lt r ,jo,! i ,r bjr tt ünnl hlo ztntit't ])i
ü 4j il^n r t ptoeotji I lrjojr hli lti.ln;ar, rotül trttli.trl:
r l,oürlkal,otu R.II tj.7i1tu,tiAlll ,,Lr,t k'utk zba!rtjit
i.]in. ü;d'1it,iLttü tüu ni lLijt:.4odiI4 ihpa!itiü:nj nlkord
jt
Lnk nh i t/at ntitL n n I x ha: D/]rt Jo:!, ".!n tu )t N nr!
ür. tF lro r 4ü, I tbn ,!4& "

U r. red{\x spidr i lto.l*'F, re' oro unokujr ncp. relis1!. i


nrdoj! lr.. seubrirju Lipou k.jL DbotrvrninrimDAllitr, ---
. . o,,i n, nrj{ic irrtooro t€dsro zi ovL rvanl ioviek.ii', r rr
in(Li.e. rjiDl
Lvn.i r Le' ho djc.r r loproni.Li rr nedsnrspxdrjLL
nLgüLi0 dinrililctu. LlnrnJ" 'cdenu to odgorrr hororkol,triL nl
$Lmn'non!orrtrnnlu Kuaroi p.,oi M ko ixlct prdn. poglednnxnl

S r e n , r D i . j n n n e i j d i L A L L i ,-., . . . n , . D ] s .

O li Eoji ,jü'iüa &n, la.ka, br h i i tftti.e ü sntutj.


oi,tdrß at shu4 i.jtutüo dj.k: -b e rogdlllonne, dt bi'
sk pxngli to ,rhe. Sejttu t2li po,todt ttn i Io.L. nü.ti
n.tu IL tryünkli.na i n tan' i od ehaün m Atnhd t
oLallja,fu ,aLtu oi,tnnli !6 Pa Loieteti s?okanitil''
o L" ot'.,p' ,.
hulcnellLirreLin s f. r: o u . 7 r o t r n i € A l l d r . . . , , , , . . " ! r J ü
dr sorlnu.gno lircprrijri
i1i! ii .1":, j] j*i :! t r_,; ftd ,ül
J ;; i!)Lj

, J . r J t ! 4 o o { . .

t51
Rii rclrat h,a Mojri .tu loaatt v,,o Ii.?. tÜ.ii fu Li
aLn anr" mt'n'i u+üüLt.'ta wnr rit"r' ria"
i!. rd1tr rc'j.Iü, oitü t !' t neP'ij t.ti
Itrlitroir Sflridl(u[b. " , r,,l

Rd tal"i,',n Mojh, dz larorr '1,n li.lt tikü ,


I uhrjr n r\tl,lrljl:t l\'ji,1:rJ\t iitrtta rrt
r a!n!ltunli
i,n,iitt; n lttu tlb,i \ .rttt)t! ul \'N naula xlatlntr'!' 11'
,dxa[n litittj itj:, roan ütl ,ttd! L)rtt,t 'tnturnrrt !t
tnt,ryir trt t.aiii rxi.n utt:rat 1utlnlnh ittttj:k.r/
tu'tr ,.l.i!t rr lilnl,r rhDrl lrtur tltriil!i tu ) tttr't 'itr '1
tr.lttjtdLdüx rt ürtl t \rtil ttd. I l,t.üat rrtt't:'
i l i f , e d c n , or , C . \ o r o p . l m i i ! ( n o t r i i n r r r L d j ' r1 d n ' t l r

l".,rrDo rollI hrllft ,..,, ni jrrd.r.:r.l,/1./'


,1,rrf,, , ., : Ndra riro od 1ß,. nqi,r ortqe t n'oga
ttr,4tt,. dft, üortr \ljtu PoQtule4?sdü 'ttrn. ?a 2o/'/
'
di4e 't2houeßLe P,adlit
l { € l o oi ( r l r L l n r L o r i ! ' n h i l r r i l I n L [ r i ] ] i \ l t r n i r n . ' - " '.
od A.li r iLn Jrn in., i anuitP Y Dtlt',EDr' luln sn
'
!"h Ln'tn. ,1ko,i to rsith ontta i tt.?di üüit
5r jr (, r,.r,iüo l L. hirr d..,üvrl,l.r ie Luli ']rtr sP'
dL. IardJ ir , trrn i'nr,., L[du trjo] iirüi. tr..dr'

Lr()6.,ol.odDirhi,i., .dlF,rkro:/nl'lrl'J'ri''r'
. .... . S.jL"' j" i"s"t'i.,.,t, dt t. P abo:auti |latirii
M nrnp'Iu,?alutrbua nliPokÄ.u n dd ih ntndi'

153
GdFF lejtmu lludslom
rlßlu

!ao,rs,Lk,. ," ,-.. i( &n: lejtun Eflzi to,j.k tl


?,r-, //, ,,.'. Lr dn'goj predrji sbj]:Sejtat dolei L.d iolkkd .lobb
l,ratl?a"'R.kN re rLn Hrdid. - " .: Mkj 'nrnrjr dn ltu^
".bn l,,ntrj [,lLl"r t n. ,L' jt i1]LtL, ,.- tr.. ta an ltaja. Dtult
nn"rjt h i k tl,.rt Ll ,j*ru bnt)t. takti'|j. altuntnjd, zba! nnt
2r. rrzt i t tßL1jr1)j,tt3a n.jt rattt ltrlL
F rckta: |ltn, L4ü.1n nljtL.,n nE
"drou,a ?1 ü .!\ ! tlla,/,a,nt AIL)

l? r.gr nroi.nio zrkliuaitidr iLjlM -on rmirij€rin lj,,dskorire


Lo, L?rbi,€ate ztrrrc$D t'orrvlta.5(.je vodr. ).{rli!lijeL.vi riFh
'irg.!L po!|ri.i. pr üo Fol(o.injqrpollo( t io!!lL dij€lovirijeh. L
ro- irotrreknu|onrnik...., | "," te 'ekrn: Utizt bnnjeadn
ds ,ttojedr xtü,ok.i.to tüeh, t tuoj, b! t lek cijet
x'?lo. to t? ,r. \' l ' , '
rvldivoD boaoL,ojrznoni(i'qj,L ih n.tri?ik1tr. Serunu nrih molr
riieDron&rtl(ol(ijün älediudesnti,izik,iFtrp,orturuponl

lmanskr
rnaga
sabiieitana
Z t r b i l j d i lai i i m ä m 'B i r i d i l l L , r l i n , , , , . , . , , o d S r d ri b n c b i
\'.Lk$.-r.,, -r,diteI'oni,ik., r ,.. -,..,, rdroOnr.ru -
. ",, : Tako,ii Otuga a tijoj je nt.i najn n'tia, lzdda sott k k
lejhttüdnidc!j..t"itup dr o, k sba'o nd,t"tsi ?1t."'
Rdio .rrlr' H.di4,, - " ,,: U ,.,/i'r j. rlikd Onktuü, r..
, .,. otlljkd,italoltuüiu tu \'., ü,rat.a ilntj )iink h,l

54
.üti!lr kb-o&tu rr rn/lj, tun 2nrit lt ttjr.l v )Ntjai rt't liaotl
L,.,. ) n,'ir t"r,,1,, t, *" t,i'ii.t!,tj'tr Itt:in| | r n)t' t\'r
,nIrr,'jür,alonü,|trl"it rltAdt r '' utl rtnltl
,1,).r,tu i' to/lull|nx,.1,,try!r rl: i')bür1' '!!t ptl
rü !.tuü üti it rt?i.lr k/rl.2r ! 1 1.' ilh /hür' üt !t' rinti
' '(.'
','
tur pdt!rc M li. kda rd,. o"t.tn atlnho jt it/nnio i'L'r '

\:ni.6rtr -( niülou.lJl. iDrnlitr ingr trrri0I irirrnr' d'

f a D e s c n of . d L L u r l u r , r . ' , , L l r i ' r c l ( t r ot r: t l / . , f r

rrt.) t;onli! )D.ii tx:rtlt l,atrj'r t i't: uljt ;\trl'''ttb!


ni,t ,irt; 4.ntl u ,! ') t:r ttlilr,l'! t'it irtttto t:rij
i,rt;,1, r;*", Att;r.t| " ^hüi lrdl unl ,it 'tdrk llti\t
' t, a,."'"; t,'1-,l.'1", l,l"i, 'i,r,Dr lLtn); t.r6:,Pt l"z rh:l
ithnxifulrML )ttll i ir bt,'h tri,t(r br Nltoü11't' i
6i@, t.it h t, i'utti'D,t t:oltr:n. u1t t(t rt 'nh i 1r ) trrr !

i',.nio ia 16r lbu.d LrLni1, - , ..d Krllr Lir lh" ir'

t,.. t"r..;1.,",, t,t" t,",ar',, rt,th tu: zlt'') N'tnrj' tiri\

J d r ^ P . n t r n i l ( o .. , "".,..ßrrrb Lr,trlr j' jirll I l'ontr


ai!i.n,.-,, .... j d ' o d l n r . $ . E r . o l l g t r s ' + a r t r h oP r
$-,ruo \irl, r,,/,n'l,. n'rrr,l I'.!hni, , ' " l' 'd('o:
Näiai !a!d hi ,&; ?,4'znß ijt.n j.r Ltutn ltn'i l'eln ?tupnnr'
:ejr ot \. lnbali i Innc :nrt.1daa sa {. ttajn'' ltaso A nEo
Ldlz; bi' illnbi po,i.i v i btu!.,ntii on'i'tiitt'

155
irjhmkrrue
I , ' d , - - e mj c D dE l i uH ü ( i ' e , . J r , , " . d r j o l r o s l i n l l ( , , -, ., .
r,.,.., rtrao:zbna !.itd$keftb.
Poiroru jrl ni saoo ur kojLu rvom drujdu imr u /--oni ntrk
d r trdnjuru o d n j i h .P ß r t . o j r o n L L u l l u r r j r c . . i i , - , , d i t e
.' M.hri rin,adu^nah koji nLrn
.t.,o ili ?sa sa soba,. "

\ j u n l i e F r k o mP o P lPl t a

Od Ebu IlLtr.j'. , , .r, F,cnaoio j( dr ie lo.lxoil. - L,r,


,. , . .. ... \daa: tjh, bu uo,n rürüob hth i li4.j..itn,t ?o
?tt psa, nto sd e ptit.zit?!Ka unoti sn al'i tuLa"u?aga
'
e:to nasi ßLa n. llori ,ihog osnn :el'..
LrMu:in,ovoo,,,- ", ,, J,rrrrrprd,.r,o ir.d Dribnr, r
r br k | i k d . . . , , , , " : . . . , [ r d .t a h o
, , , , J r i e ' e kn :l : 1 ' o , r n
Scjtdt ptitßh'i, edw lb rndne, ial i ka.tj&lete zara, abo rn r
kpddrc üLyj lllo,ne s tiesa rcpüdrbn; i|okdite ta ß onn-
ünjte sa i.jta, ! I,I&!a aüne skto ?otiü u ?tk, id t. zdt
n tajat di.la ltturek bdiiet! "
t I o b i . t z r r l l r , f l , c s c n D j r o d I LAi L' ,r b N- . , - , , - d x i r f o
Janir(,, ,,:.r -"i. k]Mn:K.da tußii jel,a,ojt. biünti
rutu lotj?,epolüzt ili ddte n.bo,) ,taj. ?anae."'

L]tühJ\d6!\l!Jdij]or].D)
j!..horbD rLrr{!.r0i, ijclL,t x
/ir.,di. Ir,/d,,,,1'tir ri 4r r,,
rürr, 4t srhliü r, lh sdtr\! o,tE11,
tr,41! ß!!at s I

t56
bojiila
ru itjtanova
PrFr€

li€kro c srlon, , )i:a,u^ r. !l.t.i 1,4 rn l)lt't


i k ildt l,o.ijt,htt l:rjl i t. tt, ,Ljt t';i.lt. 4rri'tt i'rin tutit i rl

Rrlilo . \€f.vi. ' ". Ilpulir ]t lint r iltutatr PrtlLt I


rloi I lt,,|uü n fi4 "t rtji;,t.trqbttit;r )\1!r,1 lt t1tr
')n,ü Lr ltril,..]:lhl nü1,anir,lrrüi t,r,rulür lul, na!
trtr'iiJ,ru,t n llt lü t,;) ,1tq,a!, |t,,14, ü l\itl,ltr9t ()[ 1
)al,|aIItl)ei+)tlt 7:it nti Lt tlt;t tttttij 1llt.trrit.ar!
tr zran tlt I ;r ratnri':r,; lt r a!!, t|, d:tln r4' |,ünr!rn l'tLr
[! ittlililtit) nr]ri jt rt ldtr.lt!, )utn hn Ltilrt ht h
.t litrrrl )rt !1t ttl rü'!ttlor t!'"1'

57
pRtLtzt
iElIAN0vt sR0r'rA
UUD!fiH
IH|(I/ARI
I{A|{O

aKw9
i,lletrll pir lltk i j {ni ako r 0n

R r l i ! . l L , L . Li , i r r . ,
I ntl i!,it ;tt,,' li I r !!'rt In) t,rt! " t. t,! lrltrr I t : lt' | | lt t I
:. ti 1ii i'ltlrtt::itt 1't!ttn:t!!'!i ltrrtltt,tr t u! trttt lrltr
rrrr itt,ltt:it . tnhlh: 'l:1,i t\
rrttt jr,irt:. , . .t ),lth lt^ti,n,tlithn,nj.tau
a.r,,r nt J' tol,t aoL " r la r.n-
"
:ti,ir t t,i,h.!t, i t ti t . i , J t t ! ' t t t' ' , r t x l t t \ , : t r t ) ) t ' , 4 !
! 1 . . 1 : t tr i , , i . , . ) t j t ! ! r , r l | , ), ii.'' i, "i,!t t.t I l r t t i t i ,r
r.r tit!,ui .Ui\,,t,) .t r,), t tk

5 ,, ". . rfr.r' i\trim , i Nlil


il.rrll,-n, , 1 . ,I r L i . , , : r i " . r ' r r r , / r , J i , i
i: nL n ,l.a': S, i. Lr i i.l,'r,u ntuii i, Ita bnior,
irnp?r n4, tu lai. ih rrt |Pü. 61, ,r M nfu'! dat äiht a
Ioj.ull'ij!bil t? bi.l", Lltn tu t. Lri\Lnnti(,''!r err: bÜ(t!)
lwßuürijt'Lt, rca ,tu l,ntd hi rt,h+ nolrl,l'st iz.,tlj!
j dtla eq kn ^h h lj i it+. k .nr rt .taL) a niti :nn 1t .la oaü

ll,.L!.rL[rr l\{ii], : j'tJrt:i: - irtil


r/i' r h:.\rt i'6rl r: t i irr itt rt' I t: I tt t. t Lt ) r,)' i1!t' t' t! tt!
r,l, | | | /i !.t! I l,,lil,l! )' . t.t üi,: r tl,.rtttt | ", ntt,1)t,t.t:', 1.!
trj" r,!i, ttr 'tt )., t rrtn it:r rtr,t' r\:|tt' 'I1r I nu rx:rn '!' r'
*, :.rtt:,t r t',' tt.
!t,\t,a rrttt tt !i:t.,,b1, \ | xr,, l,n,rr,,
l\\itrlt, itrtr trttti rrta! x! t:rl't ia', r.
tiin rtrt rthr! t, t! rtJL . I ittlt t, rrr:: I ttt| itl. i: l. ar I t

,h,lt,,t:t ti,t w., ,.,r blrt, ,l'tl,tit,n,,. n,t r,r,' til


, l r i i r . . ! t r t , r t t ) a , | t u t r . t , i i r t . t r ! ^ t t " t: ' ! i t : ' r t t t : r t r : L ! : l
, r r : r 1 r 1 ) , n l t i .n \ , i , ; ! i u
t t^t tt.rtjt t,t. ttr r,t ",l.tin )ti! lt trr. ! iait t i' : rt n t r't : it t, n
i.th l)r,!, ::h.rr, r t rt rrr !i!t1,1 " ),! t, : !" - t'i r'i " i' tt''
. 1 i r rr ( , J " r f r r r . r ' , r r l , , ! , : / r''!,' r t \ r : t t i : i n , \ ' - t . r t r t t ) ) t
'(ma kar'oh krrl
i€llmüipid tLditim

-rr)\ ir.tlt, t.l,hl. rtttl r I tnrL'tt''


r, l!!'ra!: tr'rtr.a 1 t''tl
no t "L I L.', t.t t',t | ",t!t,Nr it;'Iu
rtit:!r!.t 1,ttit ) rtttt r, I
rL,.i losr r .t!l-,-, t n , f , / i L f . r : u j ( i n . s h ' . r i Lr' r s c!
n rn d r r r r i \ ü l t r i i r . o D , n r L l n (
y r r ( f r l . r , o , / L { i i i r ! L L i r l l . ni(n r . ' r r n \ | ß . r r r i n ' ! " r .
r o ( f i l f , r . r \ L i t r ü a r ' ri g r h n r .
7 r , 1 .l : n Lt l o L h r l , n r , l t . r . , i L! L Ln ( ' . l r r . r r n r ( ! n r
-,,r1 a .rrrr Ü,h rLr, ^ u!.!l r! n,. l\dr.:.r) rr'tlllLrr
!.,t," rL,,l;t, , .li rrl),\n,iL'. ., . ,€!Jo:
Po'oj. ia n i ri. nra: a^n, , !^h Dfu' 'f. t ttojar it stj.tto ?'
bnt rl.1ili!. " ahuo n,r trrrto::o,toi ia'L2"ara nn ipE
'.J,.'. i ,.-.....-r 'n I a - t r r " a i i . t t i' t a t r u a t
\' -\' ;, a 4;L Iq? t. , ' I ap o
'i ; . . ' " , n " , 1 t t u .
- , p * . i h p , . r t , t r o , . j t . -| ' , . . r t L ' t , t t ) ! t , "" t
",.t. 'i-"IooP ,tL't:ai tt/taava ttttl iLnLrt
tuirh,ui rrrcj, P lok hrtin tlnb brde i er'
ll.i.n. rf !L)o. l\.,irD,. , ll,,lrrri:dl
iiro"eirhrtua$. rr,,l.tt .1,. ui..r)ll,t'| . r\r'ßxt(

tn, I q.n, ihrt ",J.t : t rln.r lrti Ntis,Ja,v&\at rta ;ta'r it'1
r. !^ht.ttr "t t t,jt t, lt rt : .tihl r r! Lt Si l, I tt.rr r li' :h )'tt
n.t i rt;trr \,, ttu,! i 'rtrriltti', ir t,üt lritttltt.r':!'!)u!

I. or i ld o).: Sr.a itit fl a! tLt! A niL LtLa,(t" j"1l?h


r j i b rr u1:l.o.l)o ! n ü,j.,a n,it't i i hora
ir | .'. int t r-,: lh ! i,rr rlrtrtlr t)jm i i:rtr br I
,\ll,ti' n . r i t )| t r t i t t r l : t | | i o l t . t t . n r , i l t i i t ) |t)r]',iinl

tr,!rtt't1.t,i!rt:rtt t), !ltttt. r r r l r ) tI t t l t l i r r i r ' : u tttrtu


icpmr p a lludr

A Lr.ü iii tot'nn, i.wht !J't ; orih troji n otnj nt


'd,i. i^ :|nina. a ,a aat
.j.t ,e 4üt4n i ..ra,
jtii/rafl dn Ea 't /)i )n:a,tj.li i !hl)i'' it'
taltihtä

!,.t!t,lt irr ült,ri ,,1.t-L,rt,,ir,r 'ri,t.)t 'tt: 'r,t,r't!


.trit)ryM..tnnr\irl.ir bllErr|n, rkr' 1l:t r,t 't r,
t tiii r.,r, li.h t Ltl,ttni t tx'

/ r " a - P / t j - L l r r a t t i l - i ; L a i
j. llt L t r'i 't "a I'a'

i, t\rni ti.:irl !:I r tt.tititllt 'ntitri,tttttrl)tr)rt'iti:rtrl


r)l!rl' ü pr\) | \:t..n r )t r. - it t:t|lt"t' :r!lt,t),tirrtjl!
tnhrtttli 'rt,"t .t,)rr ria\: r treI ltaDt! rnL.'lri'
t;t " tIti .
indröL itrlrtitatLiIr.tli"rr'ttt!1

.4\t:u\t i,t t:ii'l,t t,|üh i)l!1),i't: '\tatt'ti.ltx inrttIr'


'
,ijttil,h/tt Itit'I i,tl'

l / \ r , s i , g i o L . r . d , .r . , J r . n I Lr 4 o r i l , , l | . , r r r f r o I r . ( l
. , ( r l o | , r . ! r r i i L . o t r s . j r r h i l L l , , r f r l t . . r n l L . DI K . , r n r
, iit,, ilitrd rqitnr,, 'trtti,tt t tr,t \rt!rtt-!tt:tlrttr"\
!t,tr 4,!) tl,tltD!. rrru ' l r r t t t r \ r i r ! ! ria! r,ttt,tit.trtr:tltt:
lrn i 11"Lr,i !.rh tnl i.t, rt i',r,1"r,! tr, i:rr:,.t tri!,,|',t ",t,ir,!,
,,!,tltttt il1r1" t1,,r !\t I init ..u!!' t rrrlrri,,i'),i'i '::1,
ü\,, t,t rr,l tq,.it rrLrtr tr) rut tlt \!ttr't't tt,lt:t.'!tt:tLt I

t6l
! l h n 0 p , M t r d , i mm m a a l o i h I ' a i i

'titth ,'l'.lilrrt. ... . )rtrblit:!.'l.n!'xt \'r'tx.!t '


ttl|||| \ 1 t i i I r : | r i : t t i r , . n t t i , ) t l . t l , | . . . . . . ! t | | t l . : ! l i l
ot )t ttlnlr n,i ti: rr:: rili:ltlt,::! n t,1 | | )' tlt!:

r!,::! -Ll r .; -
Nd ]tojr, rabo/i,,t ti.; h !;rtl^ti.

I dtl:r.i,r.r t Jit ti"t.!t,1 " !ltt I t | .i ttntntrt i rltt)r: r!r,r


liti.t"\.tr.it"it1f;t tt.llLl,t. i r lttnrt i ntrt liitnl
t \ t r r l , l r l . , , . i t i ;| .. "l\t ,rr,rrt .,rri:tt tit,,,

::-i;r'-
o\i"t haj;l) alrbtunib )altorn on rjil)."i
( { , r . , ß i ü , . a i r . , t r / J / r a J r r r , .,1. , r , \ r . r i + ( ! l } ( , ! !
l L , i\ l r t r .ra llo O.r , !ri((.!,:'iri;
', i\'tt'tr. i',) r,,,r,,,rJ rii,/r: ri!..,! c S,nl;; ljaait' wn n,1
,?. ( r,r,it: t, r, r,,,.,1'"irr,,.,' a )! ( j 1,jt t'o!.Luit.ra 1.1
'a tt I lajü,.ht ?^mr, tn:ilt, ?roüi.)2. 'u ^1i i:!ote.

Naoj naindonosr
wsv$e?

I I I ll ,:
i lt tt.'1t.tr,!i t:ri) . rt r,,1,, r it Ii:i t',t " at r1t, ta h:'
t : tj ' r \ t t I t \ : ! ) \ , h " , ; ] j , t : r i t u r ' t i r u t ) l ! ) t : r r
t i i . : - i . rr.l . h t t . i , t r , , i , . , : 1 , " , , , ^ r ,l t
LJ i r ( l . ri r o ' ü ' . : ( . r , \ l ( , 4 . : 1 , . k , , : r ' r , , , t u . r . 1 ' r , r ! , 4 , i
l,!l .lr, i.l-t r !. :t,i ". I t ". " -,' i"\t I it t.t t, )t i trtu t'].)t):lr r
r )r.)r! r '!! !:,trii. alilrt rt tr I
{rt,l, I it,;!,t Ltlt r:.ii,,i.t ! ti,, t t':t o I rlb nJ.it r,lia': rl
,!t!) I I t,rr ;r't'".t.i | 1 lt x r,lt r t,tt. tijt l,r lt " t)lnt rit a | | r"t'
i r l i n o ,p r d l l d , r L m i . n r l i o h t

r "p0l'I rtito,l) -ti) a!, )titlot! rtü.t I toit lrtiitt.. i'rxtn 1


rutu \.!t r i'lor tr:t t,rll tja l;)ü\.bill r |!!tr''t\t ),r1rti
[u'ari a). k noI h r,"aI I i r a' i:,],I P,\ u ! rtl) t o
]r ni t t. 2.1
lnr 1i'.d0r.tt,r,rt ; trtt it: u:t trrti Lr.)itl n I riij',tit! uiiü t
r,.a! :n tut !i,t 1 qtr, lti.tit. rl,r,tri ri:0.-.i t.,,ü li tat.lrx
rii E! Ltt h il, t,!tr!ir. Lit itu t, '1ll1l,. .' - ."l,I:

zh t. i.li: tu Mi !.jtnß 'Etieütih. i1rän nn ih ilo


iü nr.l.,tt tait?jt'
ii',rn,l . n n ) t n : h ; ' l x t r ) t t l i t! ! t t ' ! t ! 1 . ! ! t ' t i t r r ' t t ' i l n
jr
trtjtli uL ):r lltlltu t^turlßtai .lrtr'
I [ L n r / d o r o ] n , l L g , r n , L . i ' n1r 1 ! l (\ . l l L i O i r l J b o f ' r n

. ' l r
. . , on n . L , L e l i i r . l ao u f r tr!,il,ovio,l

\'ö\., ir.nio\i yrL.!ggrii.h' ' latrf

Na{0llnaimi0jtarp'llazi
iovl€l(u?

r G k t rj.f L L of r I , s T i ., :ülLii)ttttrtu''!ibrütrt
hh ,la!: ua t tt tutit. -!trnu u] ,ttjlttt ,rrtirt: : ürL'). .rr)ar

rror Irr:.rt i.,! rti:tt t, ) t:liri uht tntll. ) üü^tit t! h ",n-"


tr,l t!1.rr ulrna !,n.rt lt\t) it )lrlt' ^tr!rnhr)zt $an I q r
tü r!,&üt.4t i.rrth rrjl ! a,rhr r "l n l,,ta lrh', sa
it )iü.,)r,t.m l.ni t lütt.i,1)\

65
jllldo, p,,r
Jld\Lmr.ni lito i lrili

t'& t tü,1rn. n ztttilu rd i,Ln taznlürlt titt untu i dntu .a kr


r zntlün i t nrjjt l)h ,ttutan rr.düidll. klni,nlj.it !.tt t 'lanal
llltr aol&j(4)tu, H^ru ßn4r.,,,.,, : Slnülj li: tutt.jt tad.
br'tnütuol,t|tli [] n ti odturr ab.tj,,ü ihatt i i,L,Mr, t,J.r,
I nkzi into alLlth , k,rn I udt $ ro pul n!rtl 'ti.!n, ukr ,L pa
na 4tu utuli t rt ! tx^lrn r in2rlltr lrü t rlikr, hhirr,tt t.ttr
At po. t .ihu i adL4l ryl.d.lr N.tr|'tulj Lrtßhto h,rlj,it, tthr
)nrtii I t hnhüi r/i ;11au\ tta4a, ?aul:n'l qrln( " ht 1tlh I r1
tnu Lr,l. turhd ( "]n: ,.Lt ttuha z1/!tt Pa,&tut 14nt ,id,.u
., .a L r."l . .
l( tuNk la kltlinrdq kuL taiut, tuaLlj.t t i.btrit.r, t.lrrnlr
rnr, F j d ü;tt "htl. Lq. n' r tuldr ldtitru a,oh | !r,u:r 1l
to,E,nrh l^r,, I tt uuh zli l,lntul't:!rtrl tlui!!t?ln\r,1o
, . . , 0 , . 1 ,
ad'ij, Duo'lj!(laliLu L|,tuln itulistrt tt, r h* ^al),, bit, rbi
iütbfl.tthtjtr i aDu tL atLti., hln I ti oel ,tbej t L;tr
)an t ,r* i tl4 t p ;\itjj.it rln a z,ol,r.iht t.,tthj4 ^d\l
jr,t:! * ltn)1jit / tltilrbry um 1, iü lol nl, ü nl)| n'i allt, t,nu
),ijtI n!,inl/ ,.t.ltr ti eD n .a)rtrr''
N . l . o a r . g x j € D t r r € po r J r j u o l E l F r " , . ! i , . - , L s t r s r o , i n l
Lrr..n froori!ro di rc,.ktro:11ino,htJ. ialltlr l,rtt i. )a<aL,aa "l
l.iru tu,, n;u tur: Niü(,tu/!1a,r,t Lttitäi Srnnr
n ' atttu br lint 'ni. pt.Lttdr üir t)oj!1!hnn
rD,,r.6ire moj Duslnnn,. nrrlr lltL eh. r !.x u korinl
nnr, riri, bogobolx oni. nlr(n,!1. ivrmg rbredflrrx Or u uhtr

ttl. ', !t!rlph l:.1r.nh, trrlta.


r,lii t;ü rrtrr t!,11r!;!!r

i\1rlr1n!. ktrdrje s1.enpuojrn! iD nonr.oLlotlta,. hoB.hojrtrD


nr /rn G'. zikon ndtrjcjrxnnrd nii'n nr v|I ira t,utrdo njc-
gr. ALi,!dikiß re\oli.lodi rr r.c nrrutrj.'odn!tr {,a{iinl ip.oLricv;
n o .!,NCii€rrri.r:, rirsr niirDlgüieonbn' loi€ poputshdDos
i e t d N Lp r l a ,l l d r k n r t u k a r c l r r y a f

Fn oliF|,ono p!t'dt.rjrli' tt,l k. nr-c!..li.i'lg'igrpoti''r'"


; r o J L ) , i . t r L i lri .t , L o . i D r \ o r l ' E d ( L t P I " g t r b i i J l L i . d e l j l o r f ' n
l ' ' :

t '
r.t{moodi. LiüthrtL o r p u n( ! i ! , L I o t r iI b o g . b . . u r o \ L

; - r : : l j i r : J ! - - . r- , :r - ; - i l: -i:
\. Alahn troj!, inn ib tunh. sruan i.itnt'ka,

l|.nDo!lln0o']bo]ioDo.'or

zavodenla
fazrirttanovog

iahn,t|,.nmoniredi iior njTr'od i.d.k$D(/rtdc. Pl


krli i p.i]llltrii $ojo pr.prlol nio.i lbo (L KrrjiDr. , ' | !L
ktrpiol,L/.iri,r,ovos /ridfli l

! l J ( i r , , l . r l n r l : i , l i i n r P i i . fr L i $ o f . . n r A l l . J r r
i N j r s o rol | . j L M i l n, . .,.. L.nrrsPj(
r F L o i rp , h . i o a ' t r ' i 1 o J , , j r g r l o r t r \ . n o o d
trJtro:.1n,,11drto lol ire.kJi 1,,lttriint P,LlrLj"ng1
f .{trnt !Ui.r t,orivri i / nnrd, .

ül|i nn

LryoJo.,.'or1 r LiD r ri. jr jf


r I n ' j l . i l g Lc r , I i D + ' o r o N
irdr rorclr,re1,,3Lül 'N d,uet iirii.l) od lo g \. o. iiriP|l'ül'. i'
tr.nori..rLntrutl'tri \ r
l',o r rp!'Li,iikon,F!"{,(Po7ilrtr
v.n,ic rlr L{rfiri inr, Krdr nNeiio'jJ(r Dr o.rorrrü i t'trm!
5lJlmop, riljudrkimsdmaL{ako
ih kvafl

:,/L'i.vjJit'r.l.oio trl,]3ji' f llLJL, .,.. FDLIJ(,rLLenaii.


strrDdriJprf )r!Dr.,o!(L r(ioirn j dtioDrn,L

T'rä ir.

It/ni r clil(iirijr\i 1),i lronr,(,t(l ,trer iorirl(,f 'r{ r'tr. ri


' : '
N . , ! o Lr . u t r : c p o r r t l i t ! . n , n i r i j r t I u o g , r e l , ti p o d n i . t r ." . r r r i
r o . r . t r j q ! r n $ . L e f i i . f ii , i l ( J k , t r r . f , i b l r l . r j L d l l r l t r r . .
, . , . o r N , . , i , dL ,i r i ' n c . i , , . L , , r g t r l f L i a "i r , j L I , g r ,

: :

oR hii nb At r o t:j.-tichlL| :i,2 tßrid,. 3rtr4 üh t^


'
l?aletu i u an,] i ü atot i,ii?nL
I j ( f , L j d i. r i r . . , . ! r i \ J . t l , ! r o r j ü t r n D , n , r l . { t L . t n r. r
1 , . ' o , L d ik n ] ] o o s r o r , . 1 , o r , r i i r I r ] L , o , i r k \ L hr l r i r r . D ( /
il.. d . b , . D r t r L i D l t r , ' . g . i r :p o l o . , r , l h L n t .r! n . , r u u , g i
lül \ r i , i i l L r ' . L L( ! l r t r d . . t lt r . ü , r r j t 1 l i r i s r D . o . ! , i . , , r L
lrfro/o,Ljn.Cr ü i r , g i i n i e i o r j r L r , . o . , D i L i n on . L r ' r , , j
n L r f r i l o r i l , , . ' r \ , . ü \ . t , . L , j l , .\ 1 . , 1 , . . ." P,l,'!r
n.g'. r l . , r . , , j r .a o l i ! L L j i l i p ' a i r . t ' r d ' f . o t r m r . ! r r . , r.
r il,ril) f .prm t /rlrf i., ilL.n uotr \Ll,h.
\ ii L/ L, nr lio nori tr {nr Ltr arl,i, J, n Ä i.,1. ts|i c u Nr i'l
f)Lni,r, ![rian tL I ni.dtturvr.

G,h hn

\lr ig, .i.l: rrr r,!fLlt.


,.1!.,1. co,l!.l,Lr lf 5,I1tr. ,, ,1,r!f.nL.n]il,
,. nkn a't 41. r :! 4et)a t ok utltautxai.t NjiLü'
ptrtio.j! l.n lt iDio ljuü laji onsknüt n ,.bli lloti, i Pn t, ao
n. /'" gniin i ntt"fl lalo4n ni i:?.h tljtl L,hrivt, La,L

I
n.imakakoih hri
5lltaidlpiei Liüdrkim

iaüc.hdihklt!,4eh.n,in.!/t lirl,r! jr lhn th.l)d, ,,. ':

^biLjr:ili nL Drnni i ILn N1]J:r.' - , ol Aiie ,


, , di ioi rfodhik.. NiPoto ,e ltüiot',
s, iett. kt e tu ie odso,rtu.
llao,o e lbn llu:r, " , . u Lli.lrLLz Zrr,d.n LLu ETjLLLI el
Lfi iir. r , üi nka.: lll:; ll1!* n,lt tul"r4ü ii,u't'at
ra,titt.tl'rnrjrr",tltptFL.11! 1ndtr 4llttti't. , '. -
t\,d;,jiut th\tu r hi tdt ki,t tti.u i nrrtttt.ln: ttj, r t t tl
. x l l h l r , . ] , , . . . . l / 1 L' a i , : n r l J o i r T l i 'd l i j i . , '
:1i:o üt, t,ii, rr.tj !.1t ,laitzrt lil, r x 't4til

Rr,l do,'olredili drch ", k. c rtn,11.,tr. oilr 'rgrrdt. rs!' dr


rgtrbivrijcD. k.j€ j. ft,gr. ßl.'ntnL L djrh h (vlp (Dodtrj i dr
" i . a - ' . L t ' , , t j " 1 " , - " 0 g . , f 1 1 1 n r rr - " L f i a r . ! J L i r u n r . ü 6 r '
| n d r n o i o t ri i r L ,) i l o D . t , r r F n v a l ( i r e h u o r o i h ? i i l ) r [ ' 1 J
. , i b i i a , ! r j ' L n o j r r i j o , t r . r i . , r LIi d r { a o ] i h t t l i q r I \rr'l
i d i i h i . ! ( r r , \ c i L i p N r r r f. ' r d c ^ r n r e n . i ut i ^ '

u orojrviirrLu po(ri,!, i.\ cl,,'"r-rinrftL, n.l,r Jrdr "'n'r'


\dieiDori.1(niL ih ul 9itri LtoJniia'r trjih \iL' -rl. I ud p"''i
J r L' r
i d i . v u r ß t r 1 ^ \ . d f l , j . i L. j L l i . b i i n o ' t L . r . s r . ( i , h d : g o f
.[ rcko.lol" ni€Loa ],o . .r slot ijtL dr ß Plonr. idrP'i L'ri
All.,!1.. .,, , . trii. i,d tri nr L.rriPrnrüi!]r hi . DrogroI'i 'd
i r n o r ü n r t r , t r r r r , d , L e . l o b L o . ! , r i r i u aJi r j r r . J o b r o i r r i r q
r q o n o , lA l L l , r . . , .fi iL!l''üul.iv4r.irfr./a'tri'
i.iru pol!rk,e Drscdrn,detr JoL' l, dieltrhko LLnreo.orjrl'.r 'r r'
, n , o

lrhu, r! | !!,jqü . rü$ri'il


i € t r m sp , e l l d m ' u m r l r l o h f d r

1dN)!i!jrALLJL.., LL.ütr.orjtltur!i..L.rei'int:io

!.i (l,u'i d L c [ i o a ü ] f L I l i . ! t rd , 4 r , \ L L . L a , . .
,.1n,r..., Lnh.,iir p u'.1rllnf,.. , , Llonj.t 'jr |ontrnil(,

u.ü,i,,L ! o a , k i r r l o D , o g L( , 1 , ( L i r . o l \ j . n , $ ,
n J . ! t r n L i , r , j . D i . i u LD D . ' L \ ' t i i l i l j , L l i f t u n , l . r e r . i n r o l n l l
o ro-. .,AlLh , ,,l,en..6l.,qoü(il.o.L,.ir.]\toDf
urpi(/tr-'ii.l.kr r! | rd'r,r s,.nflnto r.v't(nt',nrj.rino.
J . ( l r L i k r . J L i Li d / r l l , g i L , i t r / , r r r i u . t ' , ? o , u t : p i o s l i .
t r j r o , l , r . r r j d | , . ] | " , , . n n t n . r p o / ot ' r ' r L j e g r, u l i ! a r g i
u ! . x i L/ , L r r i ! ( r i ' n i . i D L i . 1 . , l t i D r , D ' ! r . j ß . \ . / n j r T . 1 r !
orfd n,. iJ. , i $ r r j , 1 i L , al i,t r { n r o r ! . 1l i , ü i J l i r r
l. jr lrLirü . , o I L , i . ,Ld , r n r u . l ! g o , l1 . , .r l , r r c n Y r u I t r
l,\rillnLDiLoy!.. " . r p r ( i L . , . , r , L i r C . l i nF u t u nD . r
, i ( , , . , r o ! i i t . i . r i . . . , L i . i i t l i ; , i 1 , , l . r ! r , , r Lr ,l i, i r r l L n r P " r l
, . ' . . i
nf,,+r., Fr{0.'n, L 'i sft

j,,i.;t "t,!,,!. ,,,:rr t,,: ,


, t, I i !).1,,- !, -l .t a !l.l

,1it ' t,.t!, ri,'t,i:t', , t.,r !;

It|,i r,ti, t"! \t r) t !

\. i. tt,i.,i I r.t,;,.".
t.il '. ".-, ', -,-"

I
h j t , m qp r l a ?l d r k i i t . m i o k o l r 0 i i

ttt;! lt 1,. .i,!,1 :11!1


: I tl
f:' t, {r t rtii

r,,1,, /i/ J'i"l ' ,.' ,/l


1 ti i ' i 't:,'!1.1 ltaa'

:/ | -it i nti, .' tt trr"

| 1 i t i , . :i i . t : i t ' 1r !r''1tt:a I

tttt ; : t,r i: 1. tt :!t, !t, !


ieJffol pr azillldlknrvdmakko lh khfl

nit i ,i,,.!! nta-'; !t "tn"',ir!,ll

!q i.r..1.. ltnr; t|t,

)r., t,l. il.ut lI "",t,.i.!


. I t" i,^i, t! .t,-l,.at1i- at,,

i.r tr .tt lllln I N,, !!

:i"/, a n,.,n "', !trr,'/.


"-, t . - ! ! tlt t lt t t i,,: t i,,.1

t71

{
I
j e J m op , a l l j r d r ( ma . i m k l o r f k Y a r l

Liln! r nni I o,i) L.iL


.u1rri.i jjr c l' o:.tr, ...

t73
i r l i n N ,! , , d l ! d \ r n i ( n a h t o h t n r i

aimizawdlnFJUdi

a o r j r l i k o j i . b . r ' l j rf t k L r , . ! . r r , . n ( ( s ! J r , . ' .n r p r i n r ü .n
surDoqi forl.r | | .trDiitrer ti/tr.ri. fu rr,ndr( Jijclolr r.3 p.
nr lL,lis.pi.liü neh F. o.l ,l:o.rl(rLr ic prori(.m iz L]nnDer r,
d od r L " r d i t r on . i r d i i € , r . 1 1 . n! l r rl i f " u i i r n r ri n u r r p , i k i
p o n r o ß L iD $ n ,i i i r d r n rh , . j o . u r i i o . / t r v o t r o i rI l i i o n . D r y €

I \ r i r n r . rI r r n i i L . E , r ! ü .n o ( n l r r , r r i ! r i n uu L j c f n p. , . k r r l r
I L i r p i r no c r l r i . t r ir.. q | r r i . j n l r f r t ri a o l j c l ( u r i r . i r r t r \ . d r
Li lno jü i L i . Do . n i e r r ) ü i ! . r j . l L r l a ro i i r r i o n c . s r r . n r

latu tirß,n.a,ai püat?eti?pr, ?12.t!Lu,rii,,.& ib

5t$D i,, ul. trllcpjrrrIoton,.Iodoilr

R.kr. j€ rh, sL k.ririo .,,,, , J.ttr,l at "ttyut lrntt; I,


itrru"t"r rtirt,r rtjt ,r l trt lr u lon[r o,t 't]tx rtat.trll
Lr)tir,l,,rttr jt,,!rr rt,tj t:rrt )!11t, , . , . . ,,i1rij tir.l,t t ))
:rü,1rh rtir l,t tut I h ü;) t ano " 1ji:ut.,!t. I titri t, t!r,t
,ia lttlr r!:r"n !)1. !ü t)t lj Lt tt / tu htjit.rry n)fu l.!t ill),.
tlirihl ltolrlrr:,t r liit atttt t,r rt i idrdrlt,t'Lalb r )r "
:ilrrinrrilr r ,,t.n, ,tilt | | lrn idtMjil\rLt,l\otrbJ.)r,t"
r(,ii. t) |1!rrr t ltgnt qtd, jrtirttrinrüailtL!lKrllhtL
... I t o J
;t!,1 t,\!t,hrior i. rit)t,t t,,,u j ji|,r! rlßrri:. a,lua r!rtr\l
ir..r|. t! ) t:)t.r nni,npt,t, t \1 tü atatt utrt rti ! ;tb!,nt I
t.!tr,:r tlt)r! )!.t trst t\tt,rtr,,.jt ljit!:u ala;trrn lqru l!l
'lrrn ta/liriltt' rt 1,.rLrrtr1rt .tt,.:,rh 11.a, t,niü ,r r 1
Ir,,t Oit,'ra t Jt ! titl r ,1,,,1[, 1ü,,t n1h,r n ]tltltt, a,rt
j€lth0 p ri lud' m lomr lilo h hirl

[,r%p]'h,m rd,:ti '!

loii)
.dr' .,1 oÜlil.r trk is ri I u! nr j( L o'n trr r srirtlr

(leh.a)| j.rJ{or]LlJrcn.nrrr...Lrorj"r'fr :

;jir'l-ri';i' "
J_'i Jj'g.!
O ildan , Lolei li .tu ti I'ol?,aan dia b'eirtflosi i ütiro

rrrleo if rho .L Kr iitri. : t,i1n 't'['rii l&al t rl


,,1,:r.,,,,t,j,..t't,'l.:t t,,r l ttt'lril!r"t ;' ntun i'tLr't liri'rl
ülaatiüritut r,ttlt

t75
j ! 1 1 d 0p, ' , r J r d i L m
t mi t: o h Inri

rrtl!
l 1 l i i d o b ,d r ' r m m m " o d , t u ' n

l s r i L ,rrv i i d l i h l { i i k r d r L i o n r l o 1 r L . h ü l ] o l u i r j rP r i l , i ^ r , I '
{bie,trnro luk hi t.h,LiL.l-, Dro iLd' hL!l'Lhli i !.rLi $inrili nr
l i , i , r S r o ejrr ! ! h u . i t r \ r l d r i r L , i l . ' p i l . ü u n ' i t r u ' u i n o o lD i i/vN'
. r.F,dDli'n o.lü!j,u,Lo,irnntr. Or rr pulnr[,o n.]. njrJ6ü,1.. *'
v.",ik,\dovrnrari,l.,n.Dr.porLitril(llrdr, lij'r

Miennbr.na tu si ri doistn " htlillt i,ti "^|nno.!n:; Ll

O t r r , . , g . v . , i o o r v r o , L L . . . . r j r n t n L c t r i l i r t\ ' l ( F ' ' . , r , -tr

lrlo padüe ! SkjLü4 Lit ;ele sirrnn i.sl,ljo1i t'

N i r o , o i o r t r . j . , o L L {i r! ! o i r F , ß 1 1 1 , .nl r , n , o , o s n r o ri
' r ? . . r I i L t r . , irH d t r r .

. - - ' . . , * . ' . .
Oln lbjnn iinl'4dci, Eko:e kdti n sirnn,,aie,h
.ß un,tLbilLn,a lajh i.z,4e a.i. i.t.& i.!n nir.
tj.n tÄ, ?Etii.?t.'"
N r 8 . r . , i o j . i s ! j r t r ! i J L . eo € r . , n i k | i r P L d n ( ,r K t r c l i n r n l
,Dr irlLrlnrr...].l. , ,. " siLri'Lvof, r.!tr r1.rlesrikoü.
4 r i l , , . L i r . L L i r L o r )L( n ' 9 t r , 1 i d t o l n i i ' n d , n i :
i ,.i,: -';, it :_; Jj J;ü!, jlj
I tßihtii Joasotore: vi eMo %irfttu aielln sl1edi/.!'''
\k.1uti'n.,\Lil,.. ,.., j( tgfr iofoügr. n! Lrrtr.
. 1 t r ü h .u F u i . , f \ l , , l , r t r i d , d u . . , . ,
5!lüi0 Ulai fudrkim
nrimakikoih k,

/,ü, t: ,,p"tiun. |. tt. ilarh L..ton,,,t ro!,t ,.; t ut

( 1 r) J . j ' - jr .\ '. ._.r'|!:.r-r:!'r j: jL,"


>--
r:r)::i! _ _ _ _! ;
A nie ront,iLtull .,ikt t,.ho ,i t;rb ti.rid.!,
i ntu üeii üfuka rirnkn knLa ti nnlo nz,tillntel
objir. i ü1 olt G^thl/,n eild'nt' t

N . + r o v o . iror s v o j €l ) i n r r l t r r u . l . f i . ( pco.,r Iu,t[. d.r


\lrl)ron,tdoyr . . . . . . n j r d h . , 1 . .n . v o r o r ( f . , r i

O D ' . p ' 6 r t r r o c i s r o n l i i i j . r D , r n . n . n r L $ L r , i (n . D , ) l
. L l . o D . n , r t r o i F , i s L J i . r n . , . l , l i \ rd , . a . l . l L ! - f r r ( I l x l . l

rr nturiD I rJbrfi.i..L lir. i. m]n j,L,LL|le(nL .rlgr i.r,.r lrtri


g n i r , r ' f D o i t r h l ( o r r c f r . r n r o n . i . , i j r r s L r i l L i d iirrh. n , . , L n r . , r f
d , t i ' , , t ' ! h c $ o g r C o ! p ! d i . . Li : i d i u h ' i i D / f , j ' , / r o n r L i o s r r

lr l).7 !n, rriLro,ir,( r:ri,,( \f dorLoli( d.r rr ro rroli.llL]r L


dr rxtrtrlrre l,ül.rtrt,^ , , , , . suDtr(. nroo.n ,.ier lie
j,lrü, pflr
J ! d ,m
r !(nr tifo,h tqri

rrt1.. ri,.' ;.tit. 4 tt;i.


I t,1 , tii r.ri ta:.1:.t d,t,rtn

P'Lr iorrlLr r$ i{oül1ir {

,\ll.ilol. . , . . . o e t { l r r l l l L n p i t , . l u ! r r r o r o n r n if o
o n i \ . l i i i . t i l . L t r r r r l o r i i , Ll . r l , l rd . v i L t . . i t r i n o r ( L rp o n 7 r r z

l{fLrojfltrtrd lirlirr. , : li t rl.lrL )4n1ltttit hra


.nutljirrir OnLtu iatbrt ttn lilth|:,,,irrr )t;itür;i\.t
, L
it rtrt,irlti.t. lb,l!,r r ntt.lt .ttit I t'i,!rlx.rn ltir'ljLtt!) h tn,a
t:lt .nulilr n; d itr o.r tut iu i,t ti I titi i.\nr ro,ai! nr rl, tlr
1;.nu :.r ltu!.rnr rrai,r x -nnrürr I iür t,trt Tr rrl

S.i DcpLifvi.or rh, e.r.,r.t trii t,ttrttl) ttt l,lti /ni:o


, ? , r o i r i o r j r L . L p , i b L i r r f r l t L i c hrul rkl o
. r, r k D r m j . ß 1 i r u : r , a
!Il. rttjrt,, tx.!oü,. 'lr!u!r, lr nir.r l'oniir r.er nilr/i 1,.,'n,L /!.
j r
r.tr lr.Lr, . . upo,ofioirnirldoireci.JL.fil,{.rl
_ , ' . - i - -
-<-i..1:;1, i"
A ilrnici, te rlit. icjrntoritnnapd,n! onaxn bo bd.
^ta iljtttdir, napr,nn, an r. ,n razrnr i odrrtttu

173
i,lrid, t,,r v , n , , 1 0, h l q r i
J,dil,m

lo jr po4 nfrrj.D nnrLLonrL, i iniloni o!l lrLrgot i \lill {noe


|.li uporoi,vr nore ,obort fr ,LiF.l c i.r1rtr.il, furdr. trrr)odt
,,ltrii dtr nro.rjL ,rr.,iri pul trr r,tr.tri Poidl., rrn L'rLr!gr re tri

! a i r t l o ! ' i l o . t , N d n . , i . , d r r l r ) . , \ r ' d t rt i r P n r . i l r L o
L rL.,rr ori- intrtrjr: ncp,",rroni ir,'rt obnrnjr Pogtr'dr / no
LrtrdiopR,i. Lr,re Druni-i-,. h,1, nL u P Lr, tr ir Lrio.c rl,l"
ll{,c*'o ß.d\ihll il]' üLr,rL,liil,i , .drrftlio u/'/ni
tiartu'r, ldrni,u bi!l ntl rbotnti o')' i: aß xttaLt t) )!.19tu
!,it,r ;tj'L t nrd Ltat, i4'a,,rli' tth ürt L;!lr,'!!t! ll
,!Dü at a.l,ritiriLtt l)th) ü!,zrtl t,'l b.:I rt6tri:: t küt jl
I ttt;r
t,ürntr tt"tlt t " nrl ovt 1:t!laio.nill t').!,u trtrrltt
t Ä r|4 i Btn g hl ^Lnr l:.n nilt it rt,s'r,tt l,li.tll't "'-
r !r! j, i h tu ^ j. ultir r td! ^ittt Lr,l )liti t .
r a,l riil,; )|rtt!t\r,t (r,.r ijl !i'aa: rtnrt t,i Ynr' lt L'"'

ai ü jt kü'r hdtt aj ltr l,rr oanht I rlt brlurur" t al atlr


*;';,11n ,t", t"i,,.-, t',",,' iat 11i, ni)n t!,t'!in u latta
!,Jt, ä&tl r I!,'.lr ti tl t'tlttu t t lii.,t lni,lnan .i' b r itl:t
(
ltdu),nrt, t,nl htr!ü,1.'! Ltiirh liItt),]t | |r!.t!1.t,j n bitl nl
\ttt.,,n:! tt r t tr tlr,ur lultuai,ntultnh r,llt. ilt
I ai ir Itu r Lc!u,ü ^iüro r,", rnl tio ti/n)'tt'üh'
üiiur.llnr jt loi, lnh t tuttt !1lrtl tnrl,r lrrtr | '!!oltltt:
\lii ni tj rrrxtli ln!1 I i l)t,in it Ih r j t ittr anrrtifu tltltt t\.tn

lolt "njlr dlo nj.nt. t|,nr r tli,tu tlt, I Flrrtrtu ! ,1rt,,ottr


h t lon llilr l,r /lol,\ l rll i,r?t!Lr)r \ rr,t I N lr,tt t\t,ttlt r)
i\4rt1tn s I lol: ni. fnr !rr'.ti ' rin ' rtjt u,t'r, ]tt t to r,a
j,th th trj,nt. Att -r r,kttu ltli irri : Itkt ii.trtl,tlit,ttt k.t/l!l
, ti'ituno uar1 ,i n/!,rrlriar1t lrxrr 'tujt t:;!t rtnr ta'.lrrl
tat'' ll,q"tiürtlt,t h u iDI trit.nr I tü tn t ttt rqL brg)tutit :
li.rjb ta tn tujt ] tu jt,iti'tl )! t:tb t' ü tii r,Ia r'4r[ h"']
tii-üt;i: t"\t'nr,t t rtltl
Jto!t l)i n"in r luh tun " i loüa tttl
l i )tj itlr ütu br r't!tu / [r(trol I.j.r, tlLtr qt.jl üt 1r/tr üh)
" itir t.l'lu,.L ür" t)''/ 1
t"rnr \qrnat r.t | 'h1: n4 li
je|aid pridi jrdskim
n.na Glo ih kvari

xapüdrin t,b ,.ü | "r rt,!:t tti.tt,u1,ttull\tu, j la,l i:ro! rl


,la[rr i rüi [an ,1llrrt, . | - . tii ,!,.( lol,h rb ]oj rtr ml
/lr[ra. rrl:,tuJ,: rila l,! dab otu! )n. R ,]!tI ttk t klr, ,tlalhn
r dr t,r t :Lü! jz i.ri. lrrrtr i., / r al.ati L l)qhalj. tditu itlt kj
)i.nt uatr r razru,rraa, jr|üt O,tll 1\n Dl, üti* ?ata lth
jit lblnj iro: naÜtüii l)ilrtu,lit t:,it t tu at|nithlok.4.ln
' \| ''a ' ,!a
jtlrlrn !l,li bti,rL nai |qnr,., rrt, L4rhll Nfu, 'ßi luotu
tt /lo\ia t,t. ! q,t\t)ü,t, r lt4,tt b l,lt t, larrrti,rjt nul),!a
all .,
jrnrnln ttultli,LtJ.dri,t[] tL,L,r' r 'lai!!) i,.hL Sü ni
tntu
tirtlr,rh )titüLtuia Nr,qtrütnr n "n r.ahattj | ).nrri rt dljl
lu ,Lj Triii Zrlali r tibLrrirrr i.n.rlriI talrlr[,ir
* )rz ü! nr rttj rradto'1i.n7 r tr,,ii" ün,tt | ,'i hli;.h,,1
u,t rl'iti ul L,tihr atrt x,t,!rr r.n:r ii.tn,t :ltLla)t7 Arlji I i kl
1,, ) titr h tr ii !r,l )'lrqt n)a r rr lt )L nDl: "r. t,.r rb . 1i:|tur, l:o!.lt
) iltlrt rrort,.tnt.tu tu rr|rto )r1rrr,!t tt!1ah\,,, niitt t lota
n !trrtalo,fultt !,rirrn, tii,trn o,! trrlt t.1,,^h klti:r I lltti
tt!lltltlA t at.lr rt rj!!r )r.iintilt r.batl)t.Drili ,lin)!,ltttrtt
'1lrtt, rr rn ro/n 4d o )iioat ertj .nnlr )lLlututq Irrttr, t
.itlrtu k lnr ,, l( R)11lt u.i/q,t tnr au F np Llln: p,..ll| | rr!

ta.j' i,t "il;r Lrr."ij lul )lt,!,i)trIaLi:onrrtlt trnh"t.,,u (u1


tr Aith j,.lth tri j !dt rt lt.lJtla:ra jhr\iit t,,tt t lt& Fr;11
Ptnr l,.a n I rrrin,. ljt.to !.t)t .t:Lr t r a" nt nn Mr;i )t ntb/r
Ln.tiltL,tti.;!,rl,t,/l.tlt, t1hntr .t ... ri tlrntpüah

!,!r i t, l) rr l rrnt ünthr, njrtr ratljh t lt.i.iü/ rrrrr,tt:l,hl

ILüautr,ltn,,,ttt lkzrirulh t'ltt t ü4.t,rr h ntt nr1h,r,


,,' (,'t,r,rtu Doi,lt !rtn t tuhit.r t r,r,rülü l,att r rh ladh
K,tt nt !.rli ritjlr nt \. tu t !r! k, lI.t ttl l) ryr it,t nt arj li N,tl
I t tt tn r, i n i 1,i|j.nt, L büitt )t ii )tt!!t I itit:t t tr N, Ltll
"n tiit ui.lllttit. it t!'r lal ruln jit tdjh lr rri^h tt trlj;ll
tr i:,a , r j! | rorüü njrlnt rr,t amnlr a' uau r trürrlt rt,,l
P
ri' tn o,'r nt r!it.tlr ] r14;tr,tilti r I prnlja tblr.rü trt! t r]t,,
!!lhmY,pih? lldrkm r. maka{o i kYar

o to,, ai,.t,ti.njl !!,rtta jnttlr ', t"ol:lit' trsidi i htrlj!t /tr til
üat,tu tirli|&rt i.nrli üün rqu,tt.!i: l'rtu'ltJr

,r tuhni I n"lpart. 3 'llLtli: irtr tt )rr'i j t't;t!'t1a tul' r' t'


,ta.tu at uh:r hl,tqnrit ;L rztt atallo t AL\L t i:'ltl
''
ittot xdt|itjt lrr l'q!,tn !i:i',tr r ati tt 'tztl
K i i u n , Lr ' r s i i i d lr t r \ c r i : , r i t r i i r j o r t r sLl i t r i o ' b r j r " :

' ] . - ] ' : ' - j

sliöi ieitntu Inn Ldr;art.kl: Bdi 1t4']ükt Pn


tntt ro.t,r;].,ai 4i1.-, ut1" t,n ?: ti- hnE u- r? tr
i.i;a p, ai!,;, AIt.rt, GüPotaa ektnu bojn, ot'oj'
dtilj Lütt EIn übt4 t uojoj ;. tj.ino baütiti tbtt
'''
biti kaz,a ü 'n z'l'onia'?
To r i.llü tL i,tro u lrzi s D io I hri lr lronLgr no ! 'rlio
l'.L,on,tkI t ( ,l.eotlil'L.l ri (!.\.1 o.tr t'r'' o tr nnol nr lo
{L+.tu- nmdo,j,L. drDu k ülL+n. poit ktr oJ[o fir'r i']nn

l , d , i o j r l L ) f. L D r ( v L , , ro "lnrcrrft"liLL'd\d'

tr| !] j. PLü,t i a|'ii )ttür


i i.,ln pi ü,ali: n r4,1[rsoin,li:
lrnr 1,1rtin 1L11 . "Itrar'lt laotzt')t tolll
lt lirü,j,
"hrzannt tol,nl klt: IL 'rhllrtlirnr'J I tt 'r'n httt tq l\)
tli.,r; Rn: Dri,1a 'nttirrr r't J['r tLtn l'r't'!i't '' '']':-i'
-.r ')1,) rr,tl,tt jrtl,t iiit,n l,tlt |)rl!t,L 'r /lr'; hj' t'l\Jrtt: '/t
'ntt,t trtrt * rti,1: ^il l. l)ai,trj)tl. ltith I xrrt (t'
L:potuii.iroro,..rrdulrhoirji.r rririi(nr'e ruohrr^lu'r
'
, d,ui .li, t r trril., !' rn'vro. rtr.f rlgr r. l'or liili
rtt:L: v ii;t1'6r !i.'o{ nn t ?olio;ti je hro Daii 1ti'd'ßt td
',1jüa'ih 'njri $t/bü, /)6i!jr/i!grir'linrdri - Fotd
', itrliN L| jr LllLrrjßd'{' m'

3l
lrll Nitih l l d s l mr ( m ak i k oh k Y e

selno ft .tne,i Lt) i. /.trcni r'! ldrnrorr .. j tr.rookr


. s i [ . n i ] r k o l Lt r r o in r l f L r r r .t , o dl l l l h . r . , , . r J . . i z : n n ef s t r . o
n k , d i o x r .r r k r i 0 r o . 0 . ; r , L i . r .

.- -r.,i,-J-r!rr --1" :
t,
'r .- :' i l l J! , -.1 ,,r__r ,
I:, üta ito li od,?nia pa:aDt ntudattu 'ric h at
.. ln. ü il' nn t n4 I \',tr oi prl h lt. r' t,r; I,n t t, i 4 t,p. i-
jaln, i sbnr, i.!tein, j slieuttilLri, i ft td nndnortl
da !.trn tiiL ne'iealtnl' brilNr
Rflqo I KuruL.i. ., : In,e,'se tu ta it "r no,t nnro,t
Inrt pt?ettnti - ulbitttt,t alt rnu i xtrtitrl,t!)" ,,^th! ,la!
'q,l!t I ta : or 1]ittr la|! lra t Dr!'L! :
| ttrjt txt
Rrri.r, rr.r Hrr,(, iLn,L;tr ür. s?ti.tu !",L1 ,1 ,,!,.
,lr,j.tt,Il. !,ty.ri i r $1,! trn,t,.desn,i tr.r ra arr tl)
iE|,t, strdr .],tii ),1)h,1't h:jt, 4t l I
Rekr. re I L Nrl,hrl. .,, ,, , OtL I li+a ,hri.tjt t).t.\)
El t lr'jr r t/ at ilt i slriedn ptiln.ni, znr,.! i : rn". 1,,/
ttr. tir i xnrnt .),1tr\',,t ,üu! i rü.tj a lar,illrtjtu : t,ül
)ntu sbnga,:t).t ,,1t,tn ,tlrt,t tltu h i ,qrnn 'jryalr p
tra|rrl zderu, .t1i1 ,,t tr"tu ,lrt ir,lik. Nr ta tlLiy trr ri
ne ni,t dolrzili s,nj.l.r,t,bnn.. Slötua anii I i,)t, knl
nltü, | ,Llait,utt,r r., lt) t)' jt dt tu tlilo Ii te! ,srd,orri
nn rc6't n tiil ßi..rlrltl r 1,, i!,t r\ t r(, Lj ti Jalra[ottj, r

l)oi,d.ro l. nr le lLf ALhx. , , ,, . (Lro: .t,. r/n,


jzIrl.j.,tt t)rtlltttAll.tl o !,ji| lat.l
ndhakakoih kr
iettaropflei ljud\kim

rt\n, t:o!)t't tvr tt trttrl Q n ltt rhnl


,tu1 lt,ttjliit tnnlr rh | /1ilt)trtt '

'' c (1,\.,Sltlx, lrtl tt.l ri l,ar i itii't'jtdl


r,, r,1otl I lttI t | ;rtui: ii hj r' AlliL i' rnhajI

gi ; r; -L-,:"." -;,i i:-,ll


l"ltrs h a p n t r i t to n Lo.t',k'i.idErti't.lo
b n n\h,tn,' Ial =''iu ht rr rt vtt phtt rtrtnF'
ht r).r,ilat rto! rjt' bi. rlthür t'r|1r')l
lrtitx
-ilr J.r-:,- -- J J ij i,:- _i
i"
Mzan{iiadtn iedD!;h ar biil t rld g Jllab ß l' n ü

/lNt !hl,t.r t !!ritt o,rturr 1i,/t ti,r

tanj piPndn b.lobajEr nü.'1'


SIi 'l',t,t.tlt,-r itnti tdr hiü
r;-,",J,!-,
L,Edt r]iL iaog to btuh ltttli bit i' I"?ttt 'Id itoint

lbd cl K.!in. , - t,l:b a:i!]ti:".rtti'-l,t' l"h' i'


lii i)1Ll l,rr !ftlr,,l^ü Ji r1al. A;in 'rl lar'r lrttr "n ttr
ot ! rdur r r,rt',' I r\
ilt . lJ i t nit t lix,,I Ii,t l tlrt loi.'ar
! :l ot N,ali 1tb l!11 rttalt,a)t ar lt /'r"trt' Ptltrt ' t'r
i ir b! r tlryJi.ln!ttt lrln ! rb lttulry bi i)iinrt

3l
i r l m o rp r L n p d r l mr , m h l o | , n r

lr!,1.1! on,L,\L ,nLiNNl. ,, , " rl \rhrrLLni.hilr


oiJ
lan ?'!rtt. iolielra "a !'h lnr.'rtu. Ir2trrblt ßI M Pnitt itann i
hai: Zt i.\ I'otuti nßlitnnn i 'h?dii rnit 4an, rjaa nnjitt ai.
n i.rd.Lt? taorielp R p61Äni ph,i ^l'o,. rtü2ue:!1"n Pnt
brli( i k/tt: zh ie: ad:liti, ond iti tbj' ünlit i nbo, M rnnai,i
l?nodoh /'iljht.6til st R pa:lli1i aii,i tt t1t. P)trt,. ln rn
?d, Lihala i hi, Zn i.i c l'ü ni, n üoa' pd ütn, botiti w i hni
,bijo? zd it ti s. dnti i, oj i. i etnktoniditi. c.tj?h rt nePa
rll:n i atu t naih,!. tio,tlro r,,niÄtLn)jtpli rza nobat€tnay
ti-tu t D,tL,6 'nr I'nd. 'üot )/l'tlt \e ol,n *o n. i la ß6/i ,
Dr"ud, lo sei üapiAInb n obatu httEri!. Dinnt, Pn i nho
? trdrtit .t!t.i ALnt :. aLnr.:.o atLtrt gt a D.auteL

,l.r aiiL f.n !,Li!l, L /.tr lrii b.Lru l:vDU.


lol, ri f(, j i .!,1,, ,i ß]r i o,. (]fr,.
I rrlr frL.f Ä, r or LFL.ntr. .. t!c!

I anthir!. hn nl/t atu 1tu|,1|ita. en:j.htiI k|ßti!'2


l h . r r o g r' I i , \ , , . . . - - t r f l r : o f i o o . , l u r d . l l . ra l $ , :
'!.r- j!:. .,
:- -.! _-la -,r J i ;<:! :,i I .
"ela ns ührha k a1/tt. \tiLt, fuo ra

r i d D r l t i if . . , r . r / r , \ , . r . L n , n i r n r i r f r i , o
| lt I ir:t tit " l\trt\r t ., 1::!jtlt'ttt.ts)tq
rrtrt trl 'ta.t at n ,l'l,;!i t,t!t)b t\\lrttinr lt|rtir
r,)ü. rdxli t. ).i!,r.,.j,t,:i
klffN [r u ]rdrln nma €rc lr 0r

\ , . j I ! . j | l r i , I n i o t r J f L . , , !i . ! 1 . r . , u, orL . rl r
rt,u(fj,:.,n, Ln i j! roirir,: ,ili, Dl
, j i i r ! ( , , in r . , n i i : t r f , . a r t . , . g L / , j , t i l ! D . ! , r i u r n ' r ' o
i1.n,,1.., lu.llr.I Inotrf r. on,.!i|l!n(f
(: r\o,i| :rrrL ! n nrili,f,+\, L r l i l i L , l r , Lr r J . 5 q 1 . r r
l , ß l , i . , . r ^ d , f . L I n i i , . i a i r , . L l L f r r l , , r ü . ,\ . l , D L r r f . l r r !
/ r . , 1 " ' ! N a \ r I L L l r . . i i r . , t r i i . L- ' , , . d . 1 x L L .' . . , 1 . r n 1 1 , . ,

!1 ileirni tul ui t ia.tih. n ojt tu ! : t rür üßl,hn lii !'

\ ln,i,l,,l.nl,iiiioL r:ttLu,,f,l,rf.rnL i(rL rr


:ü,,1r\l,,rr. 'rn,Lri r,r a n r ü r i . . r j . r' r ' . r l t

j \ l , a . , i i t r . ' i . Lr i t t r , l L i- , L , r i i l , i r r r i g , . i r . . . L r i r i d \ r '
, r . , 1 r f , . r i f , , . n r b t l l Lg " ' ' . . : . \ I t t : i ' : i \ i . t t t n r n b i t t t t t i l

i | : t.)rt I ri, r, t, I r"t: ! 1..I xrit ln t :.it, I t t l\i r,r: r/i hr,',1

' ltn'.t i !ttit:' rt i!1lii.t4. t : . r r in i

:. :. . |,|| '. :]ii. I

, , " , . , 1 . 1 . , , l

35
mna kakoh klaii
ftlrdo prioi tudlkim

.r !,r !, : ii, . , ',-r.ilihi


;-t , a .itt.lr'rrrt r, ,'tll

,.ti |t,it, I t. rtt iilt 1.1

t!n d. lt.1, h,i,n!ri'r,l

rllo ( | Li tl, s. nri.iv., (,! il:

1 . ,. r , ! , i r , , . , a t , . , , -, t.!

, jr /.r'r.,a ,' ,r.itu r rrg0D,(. otr:

B6
j{jtam{itrla?lld5ln n.lm?[ak h kv?r

,:t,t r.li1). \- r:t, rttt


h.jn,i,!; !i-L ' '41"1'.,''a

! tt',!.nt l,it.i -- ).ttx


,ithü 1,!!.ttx | ü;t t 1'1,4

\'t r,rlt,, t',n r' ""!trI


1. ]:i!i. \ " , ! l : r 1| t n - '

l , i , ' 1 " i t , t 1" i , , tL, t , , , ! , - i ' : " l

Ido0 Er l,osrllüulr eanl

;!!{ "!tr/tt !!t,it ' ",.:,


,1". ',"t:ti.ün' " ^!r\ !4 t\"

atn";! ,.Lrr | !l.!jti I


','ihu "i'Nt'' i t ,t ,

r\l(o t. l,.rri tvoj 'nr., l,vrLr,\lhhL, rlirlio un le Rbcr!011trr


[Lonig] r. jr' re ro lrLnlrliiirirrl
R ( r . ! ri € i \ r J i [ i L , r ) i t r r . ' t'1,r]'!!ütrü.bititnjrd
llti.Ij| rira,t kt i hrh .t,t;irt ,nu:r at/ t|.r!tto( njtrtu rr r
klrlji tu|li' !;ttt 'hlt ! nlj u rttttl\' ü rni ri!
I i i r i . r o 5 r i L l . r l r r, L , " o d . l ) , r l . i l ' Ll r u . l n ( f i . i L i d t Ir
ü u L n u rg r d t rn r / r n , ' . d n j i l , o r g r l i s P L d L . i
\ r t ri i ! f , r i l l u d , , m' r m t r l o , h l t r r l

irlr:noprazrtorltlu

\ro}rr lr n r,rr o.rj,iit{ilr i.\ tLru lnr tr',1'o.i,Lr,.


( j ( f ( i L . : , r o r J , ! r n i N L lt ' L / i i , r ] ü n L f , r l r NuD,Li.,fe.L,
i q Lt r , . \ : D l r r . | r 1 . , l , / . { \ , o l , d k r t , , l . , i l , , . i o L /!,LLj ,,
l . r i l , \ ! . . d ! r n , ! r .\r l . , l , l i , i , , L . r L , i o . , r r , . i ,n r i h , ! , , ' n r r
. L l
. , | . q , i , o r . i I . ! L Di / L , r , . , L n n lJi r f f o L , , , , , r , : q r - n - r or
r r . , n r t r r . n o i : i l , i ! . t r ' . r i r , ! a ,L . n i r t L L ' , r ,

H".rtta,.-t.,.t..t.aL,rri,.i-" , jt, . .',Lttr.rt,'


t poddn.U"ü, iiji t? nnn t.iün k1dü, r'iie,t,r1'.
.ln, bi1i,I t.ii ;t,tLhi nnjt naLra ui i1o Ltt.a'
\ ! o r j . / x i + L j L L r r . r . n o g . , ' o . , L t L n , D , { i . r t . t r u . Lr r

4 lLl r. L,n, rr. lirl., td1 gu \,{.il trI,{i,.r I r,o t !ij,ilr


I

r'--; ;' JG::_r' - - : t lr


o,i i.nL I.!(j11to!!, g1Lt"ti.i lt.ri.')

t33
ßmr JloLhlr
\Plid0pr& Jrd,lLm

S a r . , , , r o d , . ' i t L ' ri L , . r n o s r . d / L t r rL ' d r rt g ' ' i ' D r :


L i t r l 3l t i s i a n i p , i L L i d r , ,L, . r .t n D . i . . n il o r l rn n o i ' ( ' r r r '

'ni\ii!l: ü r!"itt!
l l a .r . l r f , , , L f l L r f l \ L \ c , , l i
.lr: r. jl r,'nnr t.Iri' r\f ilti!'j!rtl:ir:tLtl: rtitlt lii:r| !'lüü
r.
*)",,!., t,,"a,.,,,,t,,N,,,' i\nLh ! itt ;,,,!ilt ti t tr'r,.
)rt; l;tüL I ,Iritlt| r h t r j ' , 1 t , ,: ' t ) i i l ' ) { t ' t / i ' i t u a t t t)l
oi lt Itn, 'r bijtri)rl it ,t.!r tl I i)ttt' .t t t rrrtt:1
\rli. r,fr..r, r,,'t,! i, rnrJl klt I a ! )'tti t: t: t I uttt l
rrerir jf '\Li., iLi Fl,,Llni! . ittrlt n' ' 'l a ' t' ln
,ititt.r' ln uli 1)\'ltulitu!! tt ltr rrittlta'

/L!tü1r irrt.t! t't; Ütil rlttr,t' ti!


] \ L o i l i . , r r o . r t li,r , . t r , r r . i o r r , , . r j J o o L i L b f r r ' h j ' n L

liitrj. r. r,ous,. LrPU!!!ii ]ro nl j. dni lifli rl. ,.li.i '\i


rDrr.i.rt tr',rlt )lltr'; " tijjt rtrttlLtrr ^!t r) rrt1t I

Ndf, aoi .li i. ,.Lro I ltrr llLr !, . : Lti t ttir ttt "
l,i;..ilDa t "'r,al!iia\.rr,t:\:1,)Hr( lt.

F ( l Lr L j r i n ü , , . / , t L r , l " i ^ a ' r ' i { L


l l l l l r l i Li l ! , \ h n r ( l t d i r r L i , rr l f i L f I r ' q l ( t r / r '

,l). ntr, tu !,71Ji t! lt.!r lt tt ir' i!t).t 4, lt \' t' I!t! 4t att t t,
ttrjtt r'!r:rl
t,..!l, at,tr||t:,tl!l'1,:j!. bii 'r ."'tt! ) :t't ! t I
t/r! I;i /lri!,, t tr: i:rir r! .atii!r rt tittt r) n !Ll! t' r 'l

39
j f J o m ! p , M L t u d , l !, .mm r l i l o , h k v r i

Rcl,nile litru I l\rii. c! ,\D ni

,tL"",t!lrl,,tr,.itt
I rh t\n; r,,ir i, lt::^.:!

Srjhnori t, ilri ft" or!i.i r L-id. trt nrin'o ih r( (trenr' rLi


, l o ' o l i f ! i . , 1 ,n r ! t nionr it,LLL erJ0 r,,rflnu

S,.l,Lrr jr i.rnrtv \'lLL{iPal/nrthL iD tgo"r \.lilJ rpl'rlj Scr


, r , i . F o i g , r tir, L j L ( i n( ' ü i . l o , , l , r . d . . . i r ! p ! ' r s r . i n n r ß D '

R r l , , oe l r t r l l n n i . l r l r i u l i , . u . r L { . rl J r l l o ' ' " "


iü zl,r2r,ttlt htj Ir4 Lr,to.r,, uli trl l!' ilrltti'ilql
"a)a.rj:lttri,n L+n t,lit.t,tL tul.li | 't.tit üjr niirl i rdt I
nN.,n! it,t,,xn,t )ta,l:,naid,l: li,ut üjt'iit"tßt l
Ln:t ttt ri,n nitü a^t lurit ..,!tltt,t I j.l",tjdno \nl:t'"''
7t ü;;t lir Lti!;! lir ri" .'tu: trtu ) ,ttn u)r o,l rtr!' nlti' I
,ii ,t nqll kui L j\:1.1, tt l,üttu: a nlt)tliittt, | !A'i\:
t\ütint irr ld rr.it " )tl r r, lt )t.iarn.6,tt l ^!,1'r I trrntt'!

,l"! " t,.,tt,,; li), t,.1.1d, üa!!r rilin tlb ü't,rtnit


: i,ilr r;.,tr.tth t, l, " ,rrlr i. tr'lJ.[o!, ?r\.tr i'Et'\a t'!,1'
llt ürt,a;4 1)inr I j' !t,t ul tr,tt'l/tt!;iüi ti I t italt tj'\' I tin:1

tt. r.4,tit tilLtr, ;ti,ir,; ryar'; lt ,nno 'a,i;ltlr]t. ,1ü " ldü!)tl
i e | d mp, i r . m i l , [ 0 , hl , r i
J,d,,m
.1Io a lu,task üo!! tu [a!.t tfl il] na r nlq üzlllt h,lwt
p.1L ntdl 1,4.i Lt )tit, t Mtu '. a\!a,ti nr nl,t pa.i4)d r,, a b ur( tr
' . , l . D
I Itu lrnirI t1 *t nn tr,it rü,,1 ntsnua a adnan "r oturr nr htt !
Iiij trj i 1ült t,i. ilt jat .lr, ndi't. n t|ütoj rtrtaj, * nth t .th:
4* nui, alj jt r hüi tj übti tuß rrLj,ti j( i lttrl t,1 4?il
kü g.l 5enDti i€jrtrnpo.lnr.huc nl/l,u ..('io?: /,,rrl/r/ r,
rt,rir aotu t4inn lro e oLi\azr non,onr o,ur nrnr {nlb'
jo !N ü{i. nj1,d |obiredniirvosr b rxopftrdaf
trooreBü,ü ,., odEDN,. , -r.Lh.l!n!,Ik,.
lr 'i"'tttol
11tl<.a.: ltl klltl! rul|! rlir ! hn,jl Rti., Holeu li,ta M"t
tkt.a"'u ßhorjr;esod tiesni tAj. iotjc, Iüg1j.,e|o,dlana
|' o ' . . . 1 4 . l pn ' t , L h t p o L r ' r &i r a s t \ L d t r ' u I t r h L a t 'L t F ' . n
t/,t,- Rel<roie rl H:dn( :, ,: Ihlr ltrü,il1 rhbd:'
. -'o, I l, I
,ddr i reno,rl,r ,ij.ti i nr porup p(nr ndib l. jr PonJil..
r ) | .: \ir un h 'rl,t' l dr ]rar
Iu,4bvn a d a t ! A ü i . \ l L ( { ( l l l ( u n r L rl , Lf a , Ll - h uH u r r ' r .

l'orLMik.., .,.. jetodri.r.nrssLj,,dinrljutriIedI.


D r l j u r J r s k i i u r d l l , u . F L ul r . r d i . . - . , r , , t,elJo Nrki iorjri
i.rlio I,oJmiLu . , " , - ", ":tr,tt,. ntttot i o ti t r t t l t t l t
arrt,diR&r nni c N.lnti \eidabit ie;D:ar6.''
E6r Ilu'rjr(,. ,, p.e".ri dr refflii iorjrl{ rl(o ]roJlr, l.!.
.,, .,: O/,on.i",i ",n,? l$lr]. rc:Ne rrt sr Covjrl(j( vi+
p ü r p o ' o .o p n r , r . r I ' . r l i , i k , ". -.. r o l g o { r i . : ^ ' rr ' ,
r i i . r H i r i r / . b i l j . i i .l n , l ü L i , . , , ] \ r , \ h n r d ! w . . r - ,
p'(,1r, '.lr^ r dodüJ. a1,,,/.1rt rLn: fla,|rlo a tubn.tttll
, o , 1J

it.i' \i i 7in.tt \t trr Lrltr\tr\


Srj(INiFila?lldikmr(ma krkoh kYe

t',cnarno je on Abdulhhr it'DÄ,n* . 'r,- drr.(l,ro:r1.1,


", nit tt ltntu tailhr,.. - ' .', '... ^. !tu i,ntuütri at/ Al.1
irr!..d.lttt R':i.' M tüi s.! \cl(o Leldki.,..' r, ZxL,ilrtio g2
j( l:,larii, , ,., , u,u.lr,,i!,r/,liIlJn A h d t r B
l ü,, ., *" , !
Irrril, ! dob,nnhn.d" t,t'osih.r"
N,trontr.,rzvitn i!rj.[ Dehot( oJn.$(iod tb€ {dibu roj]
c u nj(gov,r lDtr.di. Ji j( olirt,!, rdxlrni st od rtgr n. h,,Ji .
dibr. ho no ir l'.h.s. oholor irl.
R r l e o J ( A l i i 6 t rl . i d . , - , N € | i i o r i t l { 5 cg r L b . . b , r ' o
, ' F ' " o /
!'ü,t'it! to! t ;j tttn,Lt, ld tu,.ri o,1,r it,r ;tu r lti,I
!.,r rJ rh thr.r, ili tll llt q r.nlikt r!

tir s . r s , l i i ! ' ; L s eLu g r i v n u n l : b e d ß J € i i , . l


l),,ariiuroni.l.dAllxhr.,1,, - . , , . d P , o k l ( o gJ 9 l a n r
I".,rrd.j.odSulcj-rüLbrStr,dr. , , . , drje(l o /',J/a/r
,! r,lbt, l /,)d 1 o'trr;!o,t ., . " . -.. .... lt'lt" rd )tttL ).,tqu,u,
lott\ttatlrt lliät,t! ri tturtr' lbi ik,- -- ln
' /ann'"ti.rl'r P t,td a4?on ris" tro gtJP "n
:b: tn:t billzlti,ti,. iejtar ürrdlai',t lir'int a llht\on lrkk
! r ( n r t r l U ) t j , , l : " a , j . Li : a jlj ; ! r P , ' h r t l i r . . , ' .' -... -
! )rtrrtt1jtliltoilit|t t,rjljt.trh^luL . " .' .. -'
t |ry tu r üo I lde: M | :a!t.I t.it ]L*]a l( Zd,D itn tleba r.i da
o,t, at Lrst {a saj. Llo: t t.h lillzt'i uti'" ..Jttrr air nd:itn:
'
o t t o . t - 1 1 . t l
Itr@ rr|] !r sj{iti ldil( aiG,ri€r dir lor ral,lnr *,iiu G dr rt
sh i r i.-l(i tu 'rg.ntr. l',d(oo i( orLAhdnlL.,h ibn Onrc'r "L - ,'-
,1rß r,olLtrDiLi .,, ,,, . rlu: Ndj!.tt1u!!a1tr gorc n. i.rj.l!
t't"g tu i sbinü e/l'tZ'a ztogAll,,asr./' I'roio gric lt'n i\[d,r
," , rl\luui,i. ,"\ ] te rc.i:tr,:
h.|o'jon '! ^t rt.nrsrtttt)t

t\'!h n rcr\': LaLt r,.L!rln' | \! 4L.L)

97
i r t t u t uu, l i z l ! d \ lm 1 r i , L r o h r r

f(,i.1 n FüuDr{J li LtLilhrlhirr , ff,.f


lüdr'.rlr Dr ür \l.rortrr. .,1 SeLni'h, \1LL
!J \hLr.L ilir Ffc.L , nr rr l'.1}ili
ttr Ko5.k4. r.t.tta t rtltj'tjrj? ^l riAlzltte sipt.n i,ittt
?o.!d1; tu iv '.t" tttrijz bojlt: i.
l?; r L I i t r j r r i l : , j . t rr ü uiJtL.t !to, t,.il.!ut.L r rl

rh]Ir.iLir . .. trkD Ko ti.ai t an ltr isul'i;


nn,,.la gal ati to jz dobn ili neü tnil
Lla, elLn' AL,nxi. lbr Lbr |i] I\mj.,. lil(.f,i Bf r,.!. .
.,1lh, Ahh',. , .li,o p.d.,jL, ' r L l t . tr, .,.
., tuda si Urt:tti!
a ' , , r , r ,n, r j i ü r i l l . i i / [ o g l ) r N r l j i ' ' t , . L i r l ] l r o . i . L t r
D.LruJi lLo lliLL.r. , , , ,! liltr, i/r,.
nmirturf. ,. ' ti k4tu n ,urt I trt t roir., 3ktit.,
aha s. ü tadn n enn it., l..it,'

!r.rn Jra ,:.riii L\ rna )\ntr,r

9l
illl di p',a ,rd Lni' mi talo h la'i

l ) , u i i oj r T r n i t L . , , , , . r , , o dE L ,su. i d ä eH l ü]lijr, r L.-r,, da


j.r,onrDil,...,,, .,.r,rltro:tjn& t a d d t i m r t i a i t an . k ' e
aoa !it. i L'% ad[int, n.hi v t'ta tutrb i tn o,tljnt r.dro 4
dntso N.bi e ba tate i spüo o.tljft Nibolji ,t oti hoii v sPdo
Ijtu n ba a'tttu, a Mipi et oni hoji p In n 'ntin n slotu rd'
Ijnte,S /ta,.aatua t io,kkolant.fta tut,e arlite to o,.nilo n
njeso,rn oir"a i ulnlzL !.t? ta tdbl! Ko aien neltood tosnßhd
tep. ßz,,ljL Inrni. , ., , jr dao L| iehidn dobri
''o '" (,d
L.A, n. rrii.[xdnx]tojip.i|riiü or :bdar krd rcr'ovjc[lju ]<.Li
L! /oD rij€dtrnnircpotd.n.
, . , ' , . , . " 1 r r L , l
o"e k.lL .f,oir. i p,üLi prlo trrrir nezr.rli.r.sc r ;tl i dr ?rLL,ti
oLr.6,trdrg'rdu.I-l'ildrL j. o b.g.horizriDrdio

;.-:-i J- ir, -; ".;;,uJL;


Kaji e1t;l'n ütuLll4r i funitna opüitdjt

rll,b! Nßri ie u bosol.oJtrrn..


T.ito nnßltr,dr loji srlf,i c srojLL a
ktrdi opfD,,, -ni r u noL'oiioittl r
R c r . i oi r 1 6 r A h b t r s . , ,,,,nttetrTitntie'E,tati./o-
bti,n! h j, itl,4rtoi ! elabi at,'aittrt t,.nt! la',qrh. Kr.ln LA
tü4 tll,il) -. - i ., n rL )diu,,!; I rtt, qtufu patant Ia f "r
rcoBul,i.i ,. ,, ,, kro F,rh u be, hü f, erosilx.r 'iiti mr lioje

r\rrrrojcodllN'rBs.iir.,J,, " dt )t Ll\n: hki\ n,


llrnn v)liü rnst |4ri,üll,ittN, bülqi, intln I iüna,t,b1.L
tii,.t.npz üan ünaußlt ri t!,|:tt, * Ialil.tk,htitb4
lq^!, trlij1tri t iauritüt. lrrlrndü | [aslßtuu r] tuiL kibtj
latt :-ü ". ,)t:. r1lih., ttlrt^,n I /dnü' n ,o, ro.l,th, ',ahlal
.,a,tj, r flnrn r,t tu,trlr, rt ltl)t liil!, d^toitunr zlo[ ill'klt iin t
tu lrt!.. Pr, , itErr,ht uiltit! l. t,ütr 'üb",r, I ihrn tr fln4,
' 'd I
i,lraidi pi elna kakorhkui
jüd5kim

.v/,xa DCuircrrLinolo!triPsonie kl(k in'doln'lr 3oru i"


ro N orobin( l. rloumrLhosobr
tu"'' rl'
Selman.. ,. ,. r€ 1J(roi.'jrlar li'iisr -dt'rl"'
jto jh nrjjto!dn'i
,tuJ,1tu!!1buL LLrt liu I f;rnr! rb l)tu' i:a rt

Ä,n:O,r.nt,4lal,., .. 'llto at,b'Jt l'i: ttn


L ' :
t\mrrdo jt li j€ nrL,rr€nr tkh \illLku ibn l)iilrtL
k\.!l,./i da;.r On je strn{ i.kI: lr,tt li 't 'rll'r'trtr
Lru.rDo coll Lhocr'ribDKin , - 'r dr e rdso: ('111"
tntu E!tj&, j,l h,rdlr J.tü ut ta.: n|! t' tali rl ür tajttnn
rLrtttrttjttzttt')
!, ,,t.1, !,. ",t n", * 'l*tn- r nr r4r! "j

fhlLL. . - r jr (o Tmafrrr ao.trr rr nih!\e:

aiu nr tx ' Lt.N|r,, r.ia'!


\,tt r\a!!!,;. u li''1. r't
!,ti;it

iir!,t d jtl!lt ütj'-' I lt).1-'


i]!n 3 u.; l itint | ltt'rt r! tqt..i

-lL tt t,-i Ih ql "trr;r ',11.


atd
!xt!!t attttj. t 1: t1t.! t)t!.t i t,t' rr]!

1:! rft &'t! t ']' I tttt ü h r!r',1

t95
i r l D i o {p ' l i ? l l d i l n n m . l a f o h N '

t,lr ir |\'t, rlr 1,,t,t:,. ii r.

n i. , l v rJ i j . h : L j Ldr i i ? h o B ( b r . t or l
I t r , r . r d r L r f , r t o i t ) . n i i e LD
o . l . k ! d . i . r o n , f! n , ) g . v . , L Li iI t r n i r u l n f r \ L Lr,. . . .. . (,

( L,i. hlie in,iloi r rLil.ü, fL rnli. hrrn, ^i r(i,r l. {e.Ln. bi niu Pr


I
]}(tr(f. ..a,\jir , , d r | , r l t L . rL i n i l ,
. l. t:tu il ,Lr. ! trr! r lti I rlliüt.r;o, r,t l:rrn) .x ,tll
)rlti.,t\'.irL tt'i 'ti!!, \ r )a' ttr".tuth x.tr
' rt, h,o.tattloiii L;indit' , Lt ..t?.'i
1u s,tn,i.n.ldna br te o,i Loji slilait dabt 3lilre
Ponriik.. , ., ß rLniopljufraLr rt'tr., !.61.. :onio
| ':. ntt t n * i 'rl<ß: IGnn Ihtidt. lna' t. olaewti Ptuü Athttla
ab n ?ü4,t, prnl a, kil,b iol *ä4t?r. Ioohg.r.,,dtrjcl)oJr'
il lüiol,rliLri'.i.ü,rdi.hnrn,.rL(.j.rra'i,.

! . 1 . t r ,r ' ' o e i r nL j L Ln,rl r r . r . r , . , 1 t r , r r h k l i i r p n ri.rlrg,rL

7 r , i r q . r! ' ' i ' . n , i r b o t o t g . L- . . L/ r i d . . l l l n t l ( i " ] , 1 , ' L1 , .


+ r I o i n f , o L .n . j r L r n . | . o ( ' j . , e r . . :

I
\,lraidl tiui tud*,mv.ma (aLlo
i' kld,

k at,ird tu zä jiPaotul4e?nn?rülnnniin.t'th

! t r n i ol c U l ( . n L t p o l c l L/ , , L i i D ri P o u L L i N r s . t ' o . r L i n [ o
. \ll h. I

- : . . -
A tu^ pl1jaioddj.o,jn,ni:Ptuna ßtio io,i'tv?o'
""
tuli a 4t,\ 6h ,.kDlicilE tkntikt

i r c L , in r i l L r ! . u n r j d i , r t r i € s x . n n , i j € z i l u r F o o e t rN
r 'r c ! ! \ 5 | '
.itrlj AllNlr,-..i. , j. t.jra,io rr.g.fL snr.ron'ie.nDll
' .
) . - . . . . - - . .
'.i- .: -
.
.. -! .i
/ + i k t r t i i - . a t u M o , u a t r a P t ut s l d i : , n 2 t 3:-lr F
i,&tnbno hulin4. itun tetd,i. t,üto!h'' ütutLaI
dfft:u,;. ntuLii t Ltlto'1'ry.ia ulitlihr'ta.a
;--,.,;b-' L^".,"t'.' rti Bnd,d ttdL po "att"'
p 2 ' a i nL ' b t E n
?atat,,b^da bha.4 u r4t'r a'.Lr
itu i or/.{ ad Allara i tudonqstoo. A }ta j. dbajeßh ,'
aot .toli 1ü!21ie Priaa,,o!1l'
Znri, oririivot jc ign nbrvr i g,dltr. PrFrdro . onrj li' gr
u i i r i t r h d s l i o n l i v o n , 6 . 9 t o S rf I l e A l l x h . " . . . f o r ' . r o" '

;-i,- j ;.1--.,,--r
s:" ", r..J.:--
i-:;
Ndrl,tetik s.la 2 Gos?odntu snsn *hii1e o?ton i Di
nftt, pra:tn, hat|o fl tul'o i zanÜd I,at'ati i ?ri?E
,4a] m oß kaji t Attnt'd i ?6ktitt. Ni.rüE 1ioait ""
jllldN p,rr
J ! d , l , nk m ! l i t o t l n r i

I l ) o s L r i i h . . r r . . . , . . r r j € u t . ? o , i ot r r d h i L r L k l f r . r r
o oj r o J ! t ' u S c i d r . . J , , . d r j . l , o n J i k . . ",., -"." rri.
Duinhkj. shdnh i tLn, Aqalt ß k $nno M,ian tu lidi
l,nQo öeretnditi Bajt. s. ,luinhÄd i bojte s. :aM!
Ptutrc.ro codi\t,dullür iLn Omc,r. . , ,, , di rel'.nrnk.
, .f . . ,, (l(xo tßpio je l,o p;tnn ützn. Iü,e k düatiLt
i
oIJ!l'd losa AI"t' r,irt anatafurL,.o4n4 eo tJ?d,to
rru.:.no j( ol FLr Hrrj,f., , dlrc,choi L'r,-,x /,
,t,r,Lt, ,, ,, , ,, tt launj: Alhh tnoj k|a oFLüa Mn
htwndou l,o,ad;d La,L ,laln ,,r: L laLgo p(n'\ dontun-

l , , a r s e r . r e o n A b i t r l h ' l , r i l L l r r r i. , | , , d t rc ( k r o :
LD|o,tn ra,Ilt rb, . , . -. jr
hi:.jt ,i ih .lhnLnrrkbn.
rkt li I n[.n: ad'kL gorci: Maj itudab ihj ii.tnk! A dn li ,"ai
a,l'ogt'dl. osi'n to ?aje/.; l hda i.nd i.ndii, ob .ipa?a,
ne,z: i n'ti.lii pn tio!n,..'
. odl
P : t , t , , d . b , , . , t . , . , .
por.l lr!1 jrü o.I rimih uliru, lhrrio er je ?1riL i rrkN: r,
lri ln rlio ü jedan dr'ltext?R?l:ni?ft bi:,tr s lrt.l1,t ltth,
.?r i,L ) ,lt,iiPorlxnik.. L , . - " Gne:Ztr ". Li nU.-
li daj. ft!? Rtkai: IiIa n,t Alklr, h jt ,! tn l)t , ,!,tlü,r,|
'. a .. l n
rhQa,'iAIdLn, dudnltn je Ia,! ÄIahd,m'i uijedd"ulou-

rbu Hüni( , + + r( 'rio: 4,,.?,r 1rJl.,,lr. . ,


,,- lrh t, rlda: Dltinhij.prcLl.t, i ploueloje 9e tu
riu r, 6hn :?oni tir tin Allnrn i:li;tiL ibidetd, e,ot i a.e
,..., , t.t ,(

98
ietmN prlazluds,nv.lml karch {d

R.l([ i. :,i,. , d] ! l)orltrtrik.'


a.: Dninhtt je t ir ulr,u hoii trtü,e,,üt b,t'tk arih k'ii
ktutin ,ßttu i .n 4.g ni Ia r/zaD rcD,r orüitlt \ ll
Ar.cJitul,r{j ., \tuvji, . , f,.lir.t lr!'Itr'
.its: L n!" i,niütht.i, ,bit:
rrurrd. jr ol Ao,i ihn r\\i. , , I rriir d.r ' nir
nik.. -. tt trithantijluaLn ß hojnns. situ' hrt
:n L'
r, t - it 4Lai,L/d t tü adrtti l l rra'tat:Ltroart" nt
p.A.',."t"i" *a, ..t*i-u'P1.lnttr "iI o;"|t'
ß r h i . i\ j t r n n . . , , ,
\ ( L i L i , ü ir o l i l l " . l e n u j . L Ll . , L ri . p o r N L j i \ t r o gn / A l J r .
' ' l l
,. cLn N.tu Pntunn nl) lintn nl'nitL.,n nb a/lj'i'l
'
Ako.\oLik, rttotutat ie. r1ü tu, tüiv.
A d i m f . . n n , . n , i ' r r ! l : , , ' o l r o r L r , t r h i r do n h L Lbir g r
!.rtrLhLrlrndtuLrre|orL.!,!!. tDuidtll|irul'
Nt tu al)rü |ra" Ltutn nnrit" |'ßt n ,nü l'tltit ll,l lttt'il
, /[.,!rn i:'t.t1rrrr ?r tuI! idi|:olil,.ten /i.

ll.jics.,! r ! Lruhr ritr. o , lrir/r oll S.[Lr.

Lr{ar lraliba o:} nni;nry t Dactt!"t LoAij..d dt'inhka i


t rtAlat'o1b'l
rqrt iat Ltnd]4iiltt.i. iiodlalltba
/ht toü i j! ü1 ,tatirtnti i lerr nn,Üdht
RfLrr . Hrrtr Br, . rt''| .,1i1.1t' . .. tthr
ü)!ü i:tjt 't ,lunti: ar trl tuirttut nnr. ltt 't t oatiliPrr l'l
trt r D't;I ' ltrt.thtr n!lrnrrr'
irltt Ltlinlr "',trn t i:0

l)ß,rrtro . od AlLr.. r , . .| rf t r ,. ,\n 'ri ,r,,i't!/r


trl; n \rrr kttlil it tatt'rii , t )t.t it ! i it t4: l lit tr:'r'- r't )l
5ejüiqpflaifudrkim
ndmakaloih klari

l.l,t -r,.,, -. , t talan n n,tpaznd:.1,r,ij ü pü|,!,i sr, +az,t


tt,n i,!rjr/itt, gazm rtnntr t *loü i.r itozn,luurl,L la,lbit !,a
r ryaz,.lnlth.t j d;t nk/ al ntld
Ixrof(r.rl,roopiujL'iidu'irLrl: Tuj. l:ki | *ojaj| üü tn
zral4 ijrtü lnr, atra,"noti kriti,, a,rydt'trj t ii('tj.r. !d!hj'. a
lrlrh i l,h t,nnt, at Lntn j itntiirt ihh kdinj.n.
Rd.ro I Nlxlr( LünDn,r..,.,r,,: Kalku:nli ü l,ttilttan to-
II! irr, jz i n tns al trntor, ltuItu ,i kj :n dLrltan ta| l?ajnl.
jztut t,! at lulj otl
IteL{ro ie Hrr,ll)nL,, ..,,:: lrl:r ,ti AlLlu nrttu r ltttll
Itir t. l,url,L bia [Ludüi anyrit't ta La]rj talatt 5!.j ü,,
ttrl"nr,a lt tLr .Lt. tu Lt.Lrlrür.r tL nalrl
Nek. e i€k].: a;4.i.,,/rt.r. n ,irntga nr n;2to t |ottgh
'i b l,!l)hiturttt n !n,,]rh i!,,,i n,L,idalü,1j.U r&!,1artur,11

R.kiDr. lrtrstrnrrrsi, , . r : Sül:r txlJu 1,i. t!/i rahl


l!1dr allLlzt:rit !,rrttna t ona,n naJ. )litia, rtt. paij!!a:toj. t.
ltu |,it rlabta ltittr a z, an ito !/ol',.r
Rcloojf EL'uSul.jnxn. | -"1,r Dntdl"il?h, 4.potn1 ndl
uklittjr,,u *o t e.r,o'iaü nr ra ldj drnd,
R ( r , r jof \ r x r i l ( r r i n D n a ( d - , , . ^ i o l d e n ar a ' i l a s n r i l l r
uhn drtldl'tl ln idti l.ß nt llrtnt'd.tt al tura.,4,,4lhh nr: ,rt
^,flri ü trüti KuirI n ! lldroü, "" - .,, *nz,r 9ßd,r n,n'
Srlir: ..r ,,. , te ,elor, ,,,i,41: jt ku,t to,jtnin, tu k iqttull
,r ü qrj t1.l,ttt?, rj ,t ,ttr, l:rl)ffit rar,,t i, inh 4üü"
tu rj., ialüt ,r n, ,r4i\Lu \rn)nnoa !rL,k,,44atu lahjlntr k:I!
,i ntj, Lil:1,',1,t ti,ß tatLati /r1r n tutj AInh j rutlj üloulja,
rt,k1t,,t !t ntb,tt N,.rn4,l tiin,!Lovoh.! ln,hztt,j. "'!j ;t
ü itujrttli l'htlatu I ij,lr ; ntlltj .il Rtuliitr rji lo[i j nl
t, j t' lj l,1 üax, rtl t t' r th Ii.
Itrr:. e ALij).,-r . .r ,,,: qü1t;,tt Lt,1b"!rrrta.,a! j & n
llnt i l,)rrh[r lr|i u,t r t 'rl ,itr irb n ,r t!!!t uti.t rj.L 1,V,1
,1'4tr u tI .tlri rl)üü, tr,t|o ur i d, rful,tu | La tt,4t tu,i|a
Latilab nü ut : "r,lt 1u tilt t'ata E trl)it. ,d, !l)a! lrnl) it.h Loit

200
vqmakakorhkv
iett o priDiljudrkim

to a.l)toi! j t, tnh)]"t lltlbnnl t ttuhtt'1 t


aoti!t,1t.tt t),to,,
jrr I ß1' r't I n!\r't' l
orr n,naj t :tubr ! tli:rlllllitt I I'tlin )

';rl,!i.lir, !ü .litt

I lil " j..l: t,tt t't I !i1,, ilt a,: . ll

|t )n \Jl"t f . i"i' rtt.,t I q"rr,.., ;


i,i.1t d ! i' I tl , . 1 r t t i t " , r t '

it.i[r I nl !] !|t\'t ' 'rttt\


.tr..l,i, "t.!', | ".'" "1' -1'

):t rrtrtirt I t I a t It; /'r1


ti r|l',! ' ,:.i.; lltt .t.1tll

h,tini, t.rt tq"i! lt r;t,r

7 ' i r . l . d l l r u l n f ' u " r . l u r r n Lr v ' r rrr+hli i'j1 Lrr'rrr'r


i u t r o r r r t r ( /rr d r ro r u r c ' r . r c

201
jelßrcp
v M
i , d , f , m , ( n 'l a l o h l k r i

t.(i r i.vrel |ouzdru drs inor olgolidohd dirL,.te,ini du


t r j r h . p o n ' i , [ t r ü .R . k ] o c E L , u l l f f ! ' ( . . . , , t , : a a " " n t b
lrrjlt,. .. -,. LthJt tlro Sß nt,rd ar4t t'hn. "
hanz: ütl'alit'Hn datiaLnn' i Mdi tdßai,.t. :

R(r$r.n,Lliri. ,., :,\liir ,, ,. irnlr., Dt,t,nritanLl


zi, trj lrLq t hrtlll r rli.t jürtu nai,.'it! / t btdft nt rtt!1
I t tt ,jtt:: th)ryltli D,nL j. ral i|z ü)., rrt t rt)x rbtirt b.. nrr
P . o t '

Netlltr !,1r1r; r iJ! lrtt,

rtni, | ,!,. t'31r11lnt

tra

tr. ,,,&/ rt k,, lj, n : | ,t1

R.li! lr Hrr, ßßi.,, ., :rr,tlt ttr!^tt,131l|i.lrl!,an.


.1tu".,ltt,r qntj,Intl!t i t l,nl r,|. r tkr!!t,ttn qarr: Iit' 'i r'
Irl,tt. lnr I r\t nArrl

202
i n nh k o h k Y a r
i e i o n Np r l a z l l l u d sv{. n

l('-eno jr o! Abduli,r 'üi O-.r' ,. ' . dr r" n''"


1't'k t, | ' t--. j.'h'irltllin tror tiü't ttltu R i4a
,lhnintuhh Ino " rm tli r'rLrritl h l
'*i., r",t".-t-' --'^t, ",, ühi l llh oal':t a"t!'tü'i nl
ür'1tj lt',tt ol zl"tllti l lat^! ! rt iitut)rl rrrl
O"idr Llln,-, l'osh'il . , I -' trirL c Pri.troL'dl rf
alrj.k trr Jui rltrlo nlDt L f i. tr 5'o or l.dolini DtÜiDft r
l{F jr izrtd.^,,r+ov p'., Li^Jun. . ' !.Crrr trrtr rroi'r J Li
d i . e \ ' t r r i L r r o n )l i o n t t l d ' Li . k . t rj,. 1 6 t rt l _ K r r j i d . ' ' '

rnrt,,; ., t!:t i.. -!! rr tN


,ni t. 1", I uüt,t!t,

|t, d et. ',it.t .lt!tr!.lttt,,t

,:,rn, t, .it.b l:t.tr,t t!tN\.

'i tr;t | 1,.i tt.:rr ü! r'tr n t'rl


, , t , j , . t . t' . ' , t r , . i t' , , t ' t ' i t '

203
jelßDyp'iui j,dikimv(na kko lr kyar

A,r*S dni.,, , r e uii. u dovi:


/,!rt nltlu|ltIt, iüq trtoir I,tbrtr : ".i,r rt)!, tlklliba,l

rt rN!\,: t-.ttt'LDt lr rtLl '


.t , 'rt:! \tn rlt a!,i!/a,aü '|\ttl

\: tlt,i'ii, rr 'rtrttx | )'r!tl

lloriorJrrlio., .onlL,ntL'Lrr'. ,
, ürl
' " llo t ti p.na
tiie pd.a:,'t t^1t,iie ri/oei ,!tn,t. ?tr. ta!2ei, t".h-*
I a? inntr.h t.l"L.nua riFac P.ii alnLL i mt p a?nrüt

/üar an,ld'tr | 1,,\,ü l)tan!tur i.r at)d ra Ä r tbn l.lti

t . ' '
koliko ( i!' d.." inor LnL r D1!1.!,j,rrLrkr. r, subrrijrvofr.
. , , . t r / r r l , i , t " . r r r D j r o . L I L J L l n , ,l L1 l. r u d r , r , , ,
dl f,rrN:/',.1,rr. , , . . r r t , t ' ü J : u , 1 , r tt . l l f l t
ü,xltnt.t lt,th i, lr,tt! la|,l it ',nl/ u n1t41,"t 'rrir nl r(1n)t
t.ltlt ln tu, r'! J, ,tmla |ntl.itr n"tilt 1)rür: oto j.;oli.E
a ün k ,i.rü .hoiri rü.tt boji 4 atz tie itilojisnj.ok,l
.k. 01d Iitlin Lojr y pnbiaj! 'itroan ranr, . 01. ht.tk. ü
ti. otNlori i boleii nQai.lieg"..i?n,, iisr. sn &ty,4L.
t l)t.|ut i.rlr rttar "n , ,,d " '

E ' . r . " i ß l i n , . . u ' r r ( ' i d r ! d t r g . n o rj o u L o l n L r r l r i , l i r I


n.,v!f.o'!nrirlru,,or.,r r / , d i r L ün , 1 .' I o r t :

)04
! ( n r l i l o , hl ,
iElind pdrL J,d\!,m

Vie,u uniitlr tohG1,r.l\olcroo ron KtrbriLn Nhlilii


.,,,drrerronrnil(.,,, - " ":Nilu nnuarxhd?oJaun
nalo aßt ;re n ?a to 'hdo Io ;ta et ?o liä\ ltdti poll4 i üAn
a asLdo .' |lninsrrte|tnrat. ^j t ftkln: ttdtln.i bi)!,
qrtul,t,//r Vj€iodosojnin gi reo.itDio il[tr H'hLiD , , ,
t . , . .
., t \nt?i r"ra.t trtu.ao ron
^Iat;aie, a i:t;'tai. ,ns n,netuj. ilEhk
OJ rbdrLlrLi ,Lr. IG5udtr. .' , , i. Prdito,! .L 3 rl{1ol
r,i:rrr?aTnnti:,. ,. -. . Ko;\1,1ü !r. dttidh&o,' t"t'h
rl jiqa ,aj.: N.pt.rdt a ,*r.;L tczß;l PobLP! i t.lt?'ß,t
üdn t i1,i?.Duinl'tk, ili it btttt ili at |tu.i Ko bnt. b r'.ia dr
4nhl j.y tr häni nbi.r lol u rnm, d Ia Lde tntr' attit l
, ün i. td ,lnjrltl! Lnln bi ?.hr;k iai n a?rktLt iu "jan,

attlt::!: ,,1 t:ri. trrtI t,!;1rti. ü


.|!Ü||'ü]|'|],|J",ri'lfu!|';

tt, i,.rlr lri,l-,,.:. tr rt x t.rutt!.


. ntt it.t | | r r,,! n,!. r L I i, ",,.!t: I

I'd,e-rß.dLllU I lürt. . ., ,lai.l'.!hiLi.


d'.i '
ßlaa: Ni. t',gtttuo r dila'n i,,ttha bornßdbj. tutaolj:hn

! RdIj! \rüw ,1116,rtrt,r'r i


i r l ( m NF
, l i ? l ! d , ln t r . m i h l o I l a r

Iiri.r jr riflrubi. -, , llti 1tn t't i t;tnt)b, ttt r.


ttr" rrü, ji brrtt ir!$,t on t /htj lil ld) ttnt'1liünrnr
,tjr i,al'lq)n I irl. t oturt i rliLt, , übtt !tit tnntj rattltt r r
Ittrj )q! io /labi bryüi ilrrtira lri. t'1!t tr'trttr,riti t rntoll
yrru tr'lü\'r toir+itr tu to.rq n^lrL:th t;L)tat llLuj'al,l
i,l1 Dnlo ünt, pirt lnriinn - tjt ü.,i,4!t I pu2qt r'!
ttlr i.? A,rqa Ubati:o,l:ol( ltr,it t hii ldrljit",t I a1a ii,tt !.)
j, tli), ..--.,. .orii:tLto r,t;ttlii,q\rtl,n..,ti" t,dtt L,a:i
qrra i r u, j,6run t h u l i i n o t r t ; t t ) , j . A t t . i r . . .- . . r . .
hr jr" Ltu ü1tu fuo h r/ti,l,rii' nr t I lt.ntu,t. tidi !n,u

' ' '


ntr )trhla Zttr üa urll':tt 'rtur ilr,ü hr ra jr)i.baln
tr,t, nlnln lalrßtu rltla r1 zl/hnllt!!, ,llllirlit, - . .. LI
l.r jptul..toar \l'!,LJ uttti,j, it,tttn ü t,u tu ttr"anrJt bd
)l!rt'.. .... ttlljt j tt,iru 71,\n\'!t brl t)ILtaebr "4tl,oL/4,tr
r L.l!tit.i!'tutxi. Aili t, r* li'p ri'r)l i.ltr

/,.i!ttl)1t.h: l.t,l - ita-, tt.


,,i! t t\nt I l..n,rrtritü,r\1;trtl

ß : t r r rn , u : l i n r n u , l l o . ( r o h r l t ' j . r . d o o r i i L i r , r i t i s . i o n n ,
f . p , o s t r r ! r j u n u o o r r { r h l j ( L o \r , r r ' . r e

i l , l l
l l i i L ] j

t
i r F n o fs' l i l ! d + n ' . m . 1 , { h s r

S r L ü , i r r l : , p L r i n , . D n ( d l ] l ( o t r . L r i d i j r L tnrrr t r n lo r A l h
l!.r.u. -,.' . punLi l,,cdnrn I i( Jr ,ilo Lu.lr r'l e! iv- ' ic

'.{ sulq' , .,nil( ,Lrrii'nl

_ : ;

A, lrlzl) t,n i obet'i,n ,!ni i dnb,r' AILh je Ei:tnjtrtn

rrj)n, ri Jr n, N $.!. ii:r,n( ,trriNnt'. niqovor ronori


n r o , r J r t ri N r . g , \ r . P j L r L , r r l a & * . e D s r l l
f L i , L! h L r r f ( , . r ' , . j r P , . , L nor d f . r L t r i k r . '
Jt ? (Ltr: Ka"ß Allr Pattnti ,,ünh d or " i'tlt'ji n 'iltt
ut r, ,n 't!ni-n nnw doti i. tdj h'ünh , oblil:n "ld'' drc:abt
op,urt i,. ' o n ' . ,i ' ' n tar'thnt,?1. irtthrtP
, i . , ' i ,n - - " ' t " . " ' t , . ' n " . ' ," r t 3 " - t l tn t ' L ' s o :

r ! ; * - r j - -
. : - - - - ! ; . L [ - / -

. . " ' . '

N"ha -;i I'ii ikr-",.,-,"ilo i,n Lnti.obi42Stuga


dak, iil|o ß,^Ldajt b iaL?'I4ilt! Nal"at'\ bjt
zla tu riil! Na Stutlian.t r I'itit hr oia t tlo"totd'o
ot.o,:"8 r JhLtni: 1alLJ\,ptip'nt LrA,,lrnhl', t'
ta-rlj. i A abjt oL'i.:tüt o oro,t! \10ti it'e!'"'

r\ll.Lr, .,.. | . i€ irntu $i. Ljrrl nr trr rltri€ nr u:Pi'lLirpr:


L r r i r p l f 0 e t r n o ni ( ' , L r n u ! d r n L r F r :

. . i J

loriraj. , -Lh'n,,L ?uar' t' ]i 1'4n a" ';'

l!.ra(, re.d EL! Hritja nrjt.li.tr:Ä'il'rrl"


litL.. ... :stu&osllus?ni/tj11rtuntutelnijüür
jeJüfo pflei ltudrkim
vdna kllo ih kvail

sorari: Alari, ,do,1ie$ oro"t Laji 'ti.li!, a dnqi lzdte:Al'tlrt


nini i .rdh o,oga Lo :1,,. i!
likod.i od rjrr irp,dcrüiodrjrl'oJtrnili . . , " .. 'c
t-.: Rehnoje nnßeni A ab: Maj,z b?, tdö.li ndÜ.lit ;t1 i j d t bil
I 'eli,o j. r'orLrril( ,, .. ,": Allaltou ruI.jcpmn rc
nn'i4e e. o,ntzna i dnfu i Mi", viditc li itaje düclio ad
Lr,{tje shaio ßb$r i zrDlr to ni. ü,ndto ni,iit ita ittu
t Nj?sünj hri. Nkea ?üabtj. biki ü lodi, n t ürci ,*r.
lrsz, s?'iii je i dia.- eritrn \nLttn . '
Ilo,.:.^o r. !l fLr lr'".r".. , , dr e |onmik.. ,, ,.
,...., d, r: ao,jia dko1'o,1A &\ 1i\/ k Latj..ie I kLp, ud'ar
ti sd nie dolrrc z /.1,.. Ni.i titi ktut., tu notuko ,EtuL Po;a'i
dktjit'dli üthn. Lojr inl'rtd; t p,fu ntüI Loti!1ut tnh.
I r r $ c d { j . o l tl t i a\ 1 . 5! d r . , . r. , , , d r j €t , . n r t r i r , ,- ,, ,
.. (nn Knt j! ,!rtti iLsral, iLü r,atLa,{alstito!?Re
ti,.: tlli'd r^tt\n, ü,t 1" tu Fiat! Lt: tntuLr'l rr.l|tdnt[atzt
' un.;nt.t|i ür r t^,,lcp t'"n rLu " oao ßornritr
j! t/ttüt"iuu,. lnnriii \-ri. . ,
o d A L n r L L , il li ,t trr( ) D R r . , . , , , c p , a n 6 c nJor r cI ' o s L I
'il. , .. -,." rhoi fi/& sen?rineuL4t asrn I dra slnia'
j/,Ia'tuAll Euoxtepodati z,n,ie o lG|nMpa onpontAapo
qe"ai rii gl idn'fu i,att, i lrndnAllnL neloxßpo,ldli i,i.ta|pd
!/ hdidi i ndia i "oat. |,ir.lkirtrnj.ordrcnrniiizxvtrr.nnrL,
seL| trLir.rr nr. ro no nir. rb,ri c,o. u nrL,irnnuiriNir.r rr Lh,
' ( . L l
Od,\ijr. , ,, jrp, coo rfonu'I,.
'etL Kidn te,d ndieli od nrtirrot rn rtn r.pri;riddjtii thn.
teht 'tobn i. nasath i oM i ti.n nä" i slryn */o rdko. Nil?a,ß :e
"ti? nl,iin nasnni.bor dnps. '

203
\ r l d 0 , p r , l i z! Ü l m ß m i o l o t l a r

/in I P!'('r ' L


arhoLüLreiri(u.r P.ltr?ior rlf,r. olnr gi Fn
oJ[(r,ir !io. iti'trjr$r d]n.i{itri oIoloilii' Do'rLi'''ePo"'r
jr',*Lc. lroSr( orPonrl l(irFo ':ebcinirklJNtrni r d'
' 'r ' 1
o l
t r i " r 6 o l t r . z b o qr r $ ' r r ' \ L L : h '
btuj,Linr r !nr. r o.kiotl trlilrnL

. .
N. ho,li ?oanÜi tun]tu'o!tdn|n \igru' N 'to'i ?t)
I'iri,i b üri:it" dotii '"

'
Alüb, do^t\, tt lati dE hji r a"L i bulittt

o,Lrr1, ät o.t annkt;t sniitt un roii a be' iLaLü ßnt


utnz lji.l)ah:"

r!:<:]j P'n
"'
Atlat P.i.Ii r( nulos "hhs \i l'|iht
I P!ßltrnili j'' trfori'io or 'holr i ul''ro ^r
b !n'aoI
aj€gor ir{r in, idrr. r hlllntri At i"'ii tt Dtoü'r h"
'flt oholoii h,lilzo ., ,totor^n.
'1ir..,1üi.,.liLo R.L4oje Üztii't; t!l'n: PaN\j' ntui notji
oran,. n t.tit'n f u'i.lt1 p- L' h'i 'r 'rr'ot"nti h rn
, ; , " r b ! " r . , , ' . i ; ' ,s ' \' '
iellandprld lludrkm
tr.imakakoh er

l ) r n ' s . r oc o d H r n . i b r ! € H , , . , f r j r ( t , r o :a ' , ,J, . , x


lb.h,tLt,. , -.. i.irrnlh Hotutebtuh,'knr la11
idDrtii,nhz? Sri e,oi n,'i!Ae,,tt,r,1'- rlL d.Lun rl(tn.
t m A o r oj f o 1El L ,sur i d r . , ,dij€r,.nroi..... ,.,,.
I t\rpinli r, c Dja"a t D,rl'!.\a-. Dxt,tt.-orJ. ,,-
l;no: tt,t.ti e'i n."'ibedni i oLali.A, D.z"".tj.thaa:0 "ßni
| :lalri i i. aü^r t u h.L ntnI t. tlltL r !E.dio L,,h,j i t,. t i,,.
hao: Ii Daenß". "nja si,ilo! ]lojo üt p il.lat i iorc lt.;,,
n li Da.lt.nt.nr. "tajd si pn,ii ,ojo,t & L/zhi Lop ,üL A,
olarErin s.,.tn tß nnptün. ^ltf,Iit. .
llr{,rrfL{JJL,('!., , ,, Rchoj.l,.nmik,
. ., : s b.ojito"t Alln, Msu.l,i.D.ldn ,.te nzgotutdti, ,i .iini
ti,,iti i,?asLd.ti i rohnn i. iL hnzno"tlrnz,ri:!/,rr LLkt"il,n,
rlnla,n Lai.n i oltolo{:ho ntn \lLtrLirniN.ni. "
P,.n.i( rt-od 1l ( i,., iLn ODrü.'. ,, dr e P.nr
oLL{,,. " '(l.\): Nchiioli.l? püe üßje lndao tud,e
n t nt h, t a!.1,, p x"4; j,n - rL An ora. il t po,Jtji ü t h,uo|, r
ntla r/otadtti do sr.!4!ga lat z. Buhli Nc$i. . , ,
Od rr.er . p,!,rk,. !r F ,.1.,\a:Ko üb aAk& la a,Ai i
oLalo{i ,. &rn14.D nnt !1,1lLt ni.,i ?osl.dnt,
I'rulridio c od Lbtr Abdrlll,r LhaA0 iL,, cr A:1, , ,,
dr cl,oslrnil. , .... itt:uiio"r. bn.t.oroto:nIo
liLo i mi,ntie zno soütiie AI i. gt tu tir.,hrmsln,iti , Di.,
, . , , a , . l ' a , ic l i j u r r , \ h n r d i L r . i [ c ] i , , , "' 'l rr,lr,r:,
' |

tur,r rcs(tcn,ririDd El{rc.i.


| ": Co'!il, :. oltali ! . dole lndP
.1.:i sn naj. i,iilt tuA.silr.

210
s P l t i mp, r , t , d r l , m . . m rr l o L h h i

u7.,, .. /1,r.!r I trPr0 [ r.' !

7t
i r F m u t r h z l ! d ! lm t q m rL r t oh ! r r

nüo !r!.,],a | 1ri:,n: L,r, ril Dirtr fu, thtilj., st dr ,n at, okl /
'/. .1a. . t.... 1. I I.a .. . .
,üljr tni lajt ,t gonnu ,ii, A/!.ttnb, ,- - . - ., lnu t ))irü i'!r
xorro "^ii,. Ltdt:1a tii tl rttrln'1r ualii t uir,r t, itl,,l
lijth,t.L oür blnsktiit)td t, ,tt,ur!1a,lLh|;n ll',.l F),r,t.
,,.,,, .t l,r r oa,o j jzrrto H,,.1,,..,,., O, jt'rntu t"Ilr: t,,
iaij.tutj\t nan, tohll n trk O\tidtt" ',r,s! hn ar itrtko
'r-.r,'jjr g
;:,:--,\r ;-- I, r,tL:! {l! q-itJ
Ne lto.ti po s,lji ,an,).ao! zeDt!fusismn t. ,ra.; Pro
bni ü brdn i'n1otu daeid."'

K.lesotiie oholih

).r.ki Lj,'dLseo[olr zL,ogvlrlL i.'i]ver.g 1,oLoixi Oholoi


i o t o r ö u j u 6 r o i r cp o h k l f 1 . . ' ' j e r r , | o , n t o l r u L i r i lhu d
llo i a' lttru li!trlL'i l(orntuluL'lirtr,el 7i z lt izr,lJu O^
' t , , . 1
r,triofi rx rr joi vi!! u/oh. i
'r'' oo- " . l
I tto n 4tu ani *u] Iry jt kilt ^tbn r a )ito,r kt;. lott'

( ),. ln!!a..1 t! \t t, !t! rtü' rr,.rrt 1;rt.


-, o,t t,t..lh!! t ütillit i'r 'a,r' , rtl

tritlitt, t l\,.,,,,r nlw | !.tt


n|!|Llrü|j.?]'lla:fu,'|ql

(\rvimoholoii !i(D ie trtr,1tr


vltrdriml Zxto t oLri".^
. 1 , , | ' . ' e l - , . 1 ' , .
..!trl.irFDnupLr ff tol,r,,i','uitroiuloiihFoiuprl(,kih
' . ' 1 , .
, L , tr , .
krntrnr 6iFonrli' trjttr":

7t2
, r n i l a l or hl " r i
illiüo,p',r !d,L,m

.;.:;j

Reri:Alzbn n.jt Koji sn tla, i,Llit Ti tlar n/i.; bot,. ti


hotei a a'lßh'ti od Aosd ft toie;t Ti 'E!i'i.! hosn ho'
t.!, d ni.'i.i kotd toie!! U Ttaioj '1ri j. n.btut Ii daütn

Onic n,n-. t b o . i n , d , , 1 o h c i L o i .r l ü r v n r t
.l Ncl(i jLLnt Aor in,dl.i.lrl. Oni nr tr',n nr rcf r.r i_l
ju iD,rl,i t'tr-eri bilo I' n! l.n. ü rc of rl llonrdt'r i d' er
i L l . i , , . - , , , - . n r o r tr k ' i L r i ai [ r l . o 1 , , " ' .l i r o n o , ! ! n ' l r
itrr!L'Lrtril.N 6tria(t.j re tr. hulitr 'Lir. ujvojL' lli6Lg.
rnrit: lllht lrr M|,^ t i : .p t r , f A h h . , - - , . . . r o d r
p o J i o o L Lt ,r l i o i r j r n . u i n i L i i o ( r v l r P i r i r o il r t o r f [ i ] . ' ' '
K i n r D " | o i i ( u / o lo l r , 6 . g n r i c t l ( t r 1 ( r i r o l i l or r n f . T r .
,lr ll ü,:r!e i ciDvih ",.id risu DloglLp.n ii (dmta.r ikih
" l ' l
'' -,( ' " '

Krdr LiAll.$. " . . . r.e bo3r.,i.,i1ltrn.5 bolrjn, dr L rl


'hlo
rliiid{xkrm,o di otr k v' rti /lrtrvljr rc P'dtrtd. dr jl
jrdr) nnnLimftliL rLrdr od jrogr nrgeär.tn, ü,r'r ddr6l
in, r.d.. olrji! l,rio,,rkro r'1 ,!t,o,all,nj1"1|-1.
,i i/,rr,t Vlrlrr rl'r: /l'.rl tuic Kt,L l,! t l,jl t n hnnxr oll
n1tulrtu Ial rlar ü | /1 r oaRrit trtu, j t P l t t,t r sn\?l oPtr
t{i: Kdrl plii.tt i latid[tLi)jjrtr]oat;] rl\rjtj b
llr ,i tlnn '|n t. i.blü t ecic r'i,ü nlun St\$' ,"ie, u,tu
rrl l ritr v lrßlj ltllx, Il,a,taL-ti,
. . . j . L , . ^ , ,
' : - n P '
ri.h nio)r n,r.fi,Ls !,1!oD nrsr.r i orr/!ri l(trdrbr vri
g r b i h r i r i l o - r r + r Ü i, i n u i u b i l i I r d n . , . ' r 4 i r n r
' , r * D i L r r l o n p ' e , i r r d D i Lf '.r ' . d j . r i L o| ' . u r , oi . ' n I D l
n r r i . Ls p o r n r irf o g , C o r p o r l l i \ N o , n r L r Li t r i L i j c FIo

2t3
j f J r r m p, ü l l u d \ f ,rm
d m rl i r o , hL t r l

n , i i v o t r r L l u L l ' n rR. J r o n i j e L { ,n ! r o l F . o P N i Ln e ' L o


ni. lliri. .L . ! r r r i p t r ü i , ,d i . d ( i n i h D r :

t:-, I,i,!i.t,r il it lt t,x

h,.lii," ! i... .iin I t.ia

'I I tt,-,!,Iut ! l!,r!,,'!,i ,.! t '

I!gedrj.ILLrL t. uprLo. trii. nirqu i oliln' rhr.rtr. u Lij|P!


s.lire. ilr ii.,sr Dij(t.l,rLDr.jobiIr o: o hLr t li.,nriudo

l,.ntrrno rr dtr | fLr! Hliti. , ,. Llr,r. nür o hkhf i


.redi. j. np,utrtril, tugtr lr d:.!ni u ., jN fn.k lirrPoo.ljl
r " i o . l d i i s r . or l , . , l l . dt ri n u n d f r . F L I H ) , i } . . .,,
u t , . n o r a oi p ( o i f i d . i l o n : L u i o rlrLr'.r.9.i oNrYio:
ndro . (trlij.d.itr. do pnrnjr ,1li',r rtti!"talt*M\r
n r t,!tr. hrttbh.nttr ü, itir! lrnr püloil' iNj.l
nrnt: Stj,,:tt ürlti tb San t itl?l,h, Hnilr. , '
'en: Sr,l ill^ H)rli "to, I r]',t.ititua!.

,\!iii,t i ri tj-|, ür".)tt.Drt, i I rr,.tNt:


,!ii It;. n!l,tt'" t--i. ', 't t tltr: rr
jeJünolprLazi
ljud,klm
v.imrlakolh kyal

Kett t' 6tt! ,rron tt,tr,w,t'1,.-"


t]-r-,i .,,ttLl: ,l'N!-ptul,t' '

Nekil udioholr( zL,og'"s,rr.]il<!og e freie niznti nczDl


li.oD, i.r mnjc rko ior fle o. räri priznnn i rkruiulin,
D i j ek o r n n oz n r n i r .Z n [ r r i o i n r i e r { . : , ü n ] c n i j s i e
z n e u l t u . Z n i n j r n r . , i l n Lr e A L h l , o r d o k i z p r o t i v i o 'rj r l
izrnrr u!.u jr skuio,c1.'
l',.r(nojr o d U s m r i L r .r e j d r , ,, .dtr InoPo

ii:'!:;:;:;";,!;;,;i ;i:i":::ii"#,:::'';i; !:;::


n , t n r a . ü . t a . . - ' t t r ' ' t t L ' h t t ' . o 4 o' i i | ' t n " " r '
sdrn. o|o lod.nht. DzeLüte lij. te se sl Pili olo ,i\r'
iE,i:Snj..hrD-,ü1a,?:/n 't ri i nan't,td.l1-
nnt dolitoi a.!t'nLnan,Ltl ßdrr: \n'?dit e a- da
l'rc n tirL, sa 'dlh i :nllt'ttnno lo n .n d"' 3" '.'

, , ' ' ' ' ' , ' |

rt","r 1,rLr,t,lrt I r:,0,1


tit o.ii r. r i t" ' r,t.,1..1

]'| 4 .! ,|,-, ' i:],|:| !...L|ni.


rla x $lt!.'t',l,t tttjtnrt:

2 5
i€lrimr p M lldrhm! omaliLo ,h hrrl

\eliiliudi. usl.rvun,u,! ,)lll.\.rrog Lier.ft ' liitl].s nßl.dr.


AlJdi bioDr loj? ( ololin.l.^, LFr.rodrbih s cor d.r.. nic
Dr LicponL,I l,rn,r.^. iLdi LLj! 'InLih Lnio ia tgl(dk
krdr o' t(,lo "ßrN -s.. ot, ',ios. iddtr bin,rviian !.rno.
Sh.iir.ljrpotujr jDj.rdr.j !1.,izL.i€r:f,olznoniibo!(tin,l
u'ioHo j.licpih 4rodljirr, nor k. r n, triL.n bDl.nipon.Jrr.
t n . i o d L o j n r . L j Li l t j i $ , ' r d l i r r . . d r j e \ i d e s t r d
b rj d r o J n r c .

ü.. \'i,,;'ii a (ü i,,!,!t !


,t t,..Jrltl!,;! r!ä ü,!rl

i\,,. .| ,')""-'1.|[l
'i! l/a,i! | t', -i iI".'i.

5.,. ,ti :, r ttrlt L\t!

r('ko e mon'fstuF orro,on

Oo , . - lb" ' '


.orid.r ponin. nno di re|xC,it!io. j.diri ,dos rnriin(r
s r c a . i u r L i i a j . ß r D er e . l i o l o { .
, ' . ' l
' " : "
, , 1
P , . .

2t6

I
pie, i,dikih! (na Qkoih l'lrl
5llramvl

ln r atn.L t , . i r y rn ( r ! . u , i Drigfrcr.fr./rivLilrir;
ricnjrli.,r'\il, ic u.,.n
" \iki? J,r /'r,l'i irn'i' 'rr
LLf ll.,o ti. ]| rl-r

In,r" \1]liL,. ' it olL!r oJ:!i! orilrdi 1LtiLln ttr'


o,'ilr(, e norr kLr dnrdos.L,'dikr irrn. ,

: O l , f l o i r i r ü ' r r { r i r i o - r l . \ ü r m . n r Lr i t r r r r o L t i n
lL,li L|il.i,ili , , .. r\ti,r'trot.Ll'rrD']" '
ti.r1'nt: ()rolor.LodbÜn j. ^tit. i o, lounn,n,i? Adi'
!.j'r,or p. I v i.\ jrIo f .]il.{ /1,.gr.er I rii LirrL nJ r'
\l,ltrlic i rfrl. \Li,o$nnn
l)drj.fo..dliiJrüHrrrr , . d . rn ,, e l ] . : I r , n , ,r ,
llltl u iJ .l'L -io ln l'rhQ + aur"
tuIo .!n :(,Lnßobno ß |rul^tu i tL?,n nti..t,i dnßnd tl
d , ' t . \ ( l i i . . L 6 ! D n , L di l L . r\ T i ] k .

, rlr): Ko ronj.:Ln"nt ! ütuA4lntn O ieg


u:/n. '\lLlli,f LLrdlti. -

7 ' , . l . , n i r r n i - r n L . \ ( ' r , n . L i i P o h \ t L r n r ! . t rai i n o r ' t r l n


arnrn rii( !,Lir. i 1r.{r nd.doFrlrn.si I (' rr uLrnrirr li'G{,'fo
i ,
. t o l " . s i i r F o l , ' n , |L t r r n o i ro p i L t h L5f L !l L.gi | tr'r"' dr
jr nr rtn( nnn{ trLn'
k il(i: ni !1,nrLrltrr ie,Lr.Lilr:rrh iovirl.
N.r.i d.t r iov.r 3ho i( n"reLu lr,, sr F Foh'.1i. : tili n: !üit'r
itriiüi, )rli Lr "nstr,ttlit;, r\tlatil';rl

, ,ai ,i-r'trr!!r'r /ißr"!*ic

) 1
l r F m rl r l d l ! d . n v . m r r o h l € r

i \ h , l r t r i o . t r l i o l i l ( , p ! r , ' . Lrlri,' ! a t l . r , l L i l o i ü i o ' r , i . t " ' "


l,.,hl!,, dd, r. jf ,.iiio: i; r,,/".?holt t, lal'trlart I it' r it' lrtr.u
ünrtlitrlt urnr.t ;tr .I ttr:aarrntl
rirlrro . rL,' l|11r.,r:j. li t,)ilrti/,11, ,tt tt n

| ! 1 , r . , 1 . , . 1 ! ' !l\, . j r r r . L r . , r , r i ' r i l , n , , ! , o , l . r r . i L r t r o d


o i o l o nf ! 1 , \ , L j . ng n . i r t r r t , o p . t r ! L L .
l'"-..,. r!.d Lbr \lLLrr Fiii., ,. , . dr c[]ro /,
,li:t:, - . j, ,t! rti\: t-,,rl l,ti.r rntt,ttr tt |!))Ltli
l,x!,t::,rrä t. i tr nitu slo,tili n!,lt, zriltiti leiarjthl t\1tl
rrrlu, !.jhi.,rLrx( tr.i, j t o i i B r l , t r ' , O r i D r r . l ) o :r,.
pirnio r. Irl,1]},n r
l}. r,er,.r. oJ lL.f lld"r., .d,Fn.kiioirL\Ptor(l
, r)flftr,,u|o!l.i,iLi , ".. .rrs, rDr[ii.rdipDr]r.{r, \'
. ir Lr.srik.. ,. .|t T.iIo j.Li slo,tia :i lft1 abDe
lnah4trrpMa, ,itt !t!1 tL.!tltr: a1te?ol),nlri oü/ t'ih,
Milr, tuIo i d?a,.Lo "^titr ',i\li, tAl! 'ien,'tadititt;ru !1,
"iLa! u tuh" naj. dat'h t ",/,11lzrr. I lLn tLu,.Llal,,.
O i L . i i h F o :r ( l ! r t , 1 , \ , r F o . , ! . , I n i o n . r t r l , . ,t o l , \ r L i . f :

2 3
lllrddipiai tldikimv(makakoih k}an

I o n D o n c d n t r p D h €' rik. , n . r c P o l ' F n x o i ' h r r m r n d " * - r


i t r r r ü d ir . j ( i , l o b rd r . L L l t o o k o n t d { t r j ' { r o Z i j r d i b r ' L\ ' l l
(
n\n. "' r ": -: Ki rrd 7$ |rlüh tlt l!at/t'l'n lillur nt niü'
lrn pr4 inil(PaegfDoi.i. jt ..-r.'rn: Kr I obnlttjt PI'11; nr
p!1 ttitji,,tfu lttti.TI l,rt t;|ti^t'
'lrt'l
ledrn ln,si c r(kro: .(,,f ri Lrt t ,h,rt '; ktltl: r tJ'jt tu
ntt twolü t;l:,1iubi'ikljtl: a,nr | ltb tiAtLl'l h;ia4tll

Onr(,bn.Uiiuib. . '. . '?LJn:r:t"t!n i tr'nrt rr tuJ'


Mu. lirdöii ic pt'Msüixrr l)ü ilLro\' ' " son pu_
"
,",,rt1,*;p, .' , , " ztiLic,ili ru l( AhNtl i lbr l1{l'e 'lil:lll
-.,, . ?ü,.1d rh r':-,anlje o.ii(ri. Lift PtnosiLrcrLro l'br
EÜuHrnidclCizrli, ,,, er.l1o. trkrtrrlo' , 'rrr"2 "'
k,l tnnl i Ltu/t Üitr !\üli,it t j''lnt n"nhtrü
n r i l l Li
P iF, Jx( t.[vrl, dnujt (.,]nnli' l nojrlrLtri:t'i
^flzi or.gtr Lo gr k.itil.rre ' svd' ou sr
o l
' d D ' r ' ' ' '
' . ' o ' " d J
ndori lort orni!:1vonJiu odnltrtrntrfri mno ß n\rtnlro
l,ti to le Pic(rk FtPrn.g miii. I m j' dx nu jr ncjd'o h
pol,'ntr ipoLriu. ntLrnmrlN IDl(n' ritisr d'lujL Pol'vrl'
(in,ti hn nrl rilrtu'tjt iiirx tha: tolultt tun@ t:a
,t 'ertr. tt '1u ,1r i n tu , ^t ,t.!ot, 1ro I i tu | 't)fi?r'ttutt1''l
"..t,'t,:!r,
t nL..!,t L, !!t l,ittl.t' il:r ' n PLtr lti'Ia i rltt!r'1

L . . " e , | | ' ' r o l


, , " " ' :" . ' ,,-r
t . . 1 4 , " i , 1 .t r " t ; o , - " * , ', Fri.rjmork'Ljcnr'ü€oP
nru u n,lrL iDronroprrd Li.flntlt iovi(Q ()rnrr, l" ' " gl
trtirr: jl r,,trr'ir: R€kioi.: rl'raanntloJü,lt - ti)
'i i'
,, ,,t -, r"a" ,iait" -. t"j; -,aso Lnntr?ovit' l'/'d"t I'|'t
;,r'r, /,.d,i' I!'LtrLin.T;oiiiilIo \11di.. , ., ' '

2t9
i f l m r l i ! , o, , l r r , i
irFm, p,lil llud5lm

( l,il€ dob, , d,
h drr, d, b h luLlL

l ' ( n , r D i r . . r L L k i o o o . ! i . r i t l ( o ( n f t t r r L r o ri . l n t r u L r f
r o i ' s r l i D 1 1 . , "; !, t r n n n r , r l t . i ' r d i , \ L l i r r , . . . i nii'd J L
, , . , , 1 ,
siiro ,r ALlnroD,. , . . n,ff, r. L,ro Lll.oni lrh 1n...Drori
. 1 , , 1 .

Prd\.r.ü,i! i( trv\ r,o !i,L0 oS togr n. st t i.'. \r'ifitlli


, \ L L . L ] -, ,. . r r . d i , i r r r . l n o ' ü , j i n r l)oarL.., , '
? rtI:.ß: Ndjlx.vü t^ bojnn,Mlog;nIa-tPn\+ sLIt' '''ü11
.it !, A!LLa! | r'l),rxa Rti.: Rijn Ptehatuüe AI4, t. di "n s"
dnid, dn Ld,h bde di.lk ,ntlnt.: ture uit,n .tnt LYjih n! :!
p,,'r.nrt' n'ti,,!ol' niL, n/nc ü n t: ' t?attcalrrl
L . i , ' d i : r p r . , r r Lur u n ' . g i , r r v . t r u , r .t r c ht . r l r r t r r c ( r L b r
L l a ! . r t r r L t i u , , L l J iLi \ n i . , ? t r r or . r , ! l ß k D i in ' / . ü i l e , i l iI l L n L i oi
\esii. , , . od FiLuHt,cru .r . LI le rdro l'r' 'r'r
tr"l.nl:r . , lttlt l, LLlr Ptotu te 3ePtzsndtt M
sa&ient./r'M j.LinL Bit te doüld' ln i. Ea 'tld)-?alLjttiti "
L,!,ß;!nti a ar ;e ib ?ti.,tui Pn i. y 112, qrdli: Srd si wAio s
4;n! t?.ii i.: Bd ia 'd \e t li'oj. nne naI "iwr Pos,nß 1ltb
i. /eij: I tti;, baio si '. dn l,i s. t(lo l-nbh jt Toje t.i tritro!
I,ota'ni?bili "nEd.u, n! p ad,.& i bni.adrde, ti.a,,tttt"
,a ze,nii i l)r;ebni!, I DteLand Pota|' it ! P/sdni iali'Ir
tla|rJr;,n Lt,r , pni,.!ao,t rtr htio t KL'ir. t<i ' )o''
,r;;i fl. t'- t, p-rt,',,,,I'L lonn a" , 't'pa!2 ' P" 'r 11
t'i,N;i: Stu si nü.lir |ihrd? ]ni t.: U;ioa,ta ]ro&ridlao düq' i
io lhr'ttt i e , li'ot nn.. AIa, l. ßti: Ldii ?anüa,nn \i nn bi
. , ' ? t ! t o^ r , J ? . h r i ü . ' A n h t d L t ] cuohnt? tojrt ' ??
,to. I'ota i. bni ütu|.,o .ln tu olfttu i b, tu odßdü li't't rn
turn,Do s,liii biti.baiet t Da.b. o,. Pota,' le biti d'leden
,ov|, .-,., ; Al r' t 'o t titrt i,"''ot^uL"Pt'l'L rInL 'rn
pÄ;n,,;".,t't4'A,,.",,, ;' t i: d p n , , ttLJ, .t: \t' r hlt

rio!i., o ^ibl r!l! tr !,ir,i !a/r,r

220
!{l€i i FLlar lldrkm Klma ka'0 li kYar

l i o , ' . , n , t : R ? t i . ? :I d i r t t i t t r on a t ' n k I t r t n d I d a r ' t I ' o i


,.!',.Atlnh,.n.i t't; ,t,rha'i,ttrb ? 'lto'tn"ttiti toi?
li 'tien, Poto i2 ['ni tu;e,|eno .ta rn atu'& i b' tu 'tttulet t'
.!,' rti.ti Po.e jii biti2 bniu l Diherre0L'
l ) | ( t r s . n oi ( " n L L . u l r t r , d r . lD r i j . r " 'lr f(i'l'|'ll
'iln. ,, - l.rl t t (l'n" Ka bkle ruli' 'tobtu '|in" tu t'i
I'io ridt, idn s!;14.üüern Aiilrt. sl in Swtttidt dttl rEd
ltti \jtr,iri.,,. r,el]o r n.r l r]trr'7 r "9'ar"r z'''rl

OdDiunrhr.,, -,. i, l'or$r'r I d'lrr'/'inr l'l'oni


di!.. , .h .-. "LL:Kot '!e tutlia dob,a niela 'h sd Ükli
rtt. ttLt'..ßtr r:atk h t?o l t"]c nd'r'1ol"n ll"hn" '--t\ngl
i'i! 'rl'lt i. i rieln ,aü 'iti'
l. c rlel. f riF!loLLi P^Ll, lr r(riri tr&lf tr nori iitl r li u no
I *li t,i,.o . ; ' i i . l " i - " r , ! " Z f r . g L r Y rd! r o s i i o l ' r i r L l o b r i h
i.l,'S": " , e , L 'r , i L r r I P o ] l r L o n r{' ' t r h o l l i r d l c l t r n n r i t ' d
t o g i , , o r t r a (j r n r n i r . i m i i o :
I l l o i i ^ ] t i J . r I i u l n r r o h r . L lrri n l D ' r r i d l ' N l oi l ( r ) n' \ l
hfr .-.. 6u{iiri.ri i D Lhol.'flrJdr frnro I 'e {cr
runloJ{LLtl

" ilnoii,dlrtro o , L J l nr r . r r n
rtrtri. p(.11ü | ritrinrr,1.brt d el' Lp'o'k gr trrl'r'L i
.r
ni vrqr lrnh dl!.t
I A k o ! . l i . L id l l l 0 d i i f r n ] r l o l r l ' s i l o ! ! d t r i ri r n r g i ' r r'
, l t n r . i r L d O ' ( l r r . r n r , t r r ul . Li r t u , l l h l , - - ' r r L ' lr
;" "l'"--' , ; , " . , r \ i a j t L oN L i i . roi . r ' r j \ ' ( ' " ' i n r F t I ' r d

r , ! l ü . ! i € . i i p " t b i F ' r r . r ü r f ' ' 1 D r l ' ' t r r o i o r l l i d t r rr ' L r ' ! r t


ii !.1kbt.trlfr.ni tL,.rii(r r uin':\lhlnL

221
i E l r , n dp,' , ü ! d \ l m r ( n i h l o , hr e ' i

7nri, trvo noicjtrntdiod küe jr d. osrvii dob,odicjo' nc u'r


dj gr. Ak. ro re urpijc poLun k nrrni llx,:di!rD djclo ncnFcno u
reaie drutjor nc u Allah.ro. -.,. r. nne ALo ni ro nt urF F go'o.i
ridi oninlJ.n i dx $ prdvtai tr '.ni dielutc d] 5cncplr.btu 1n'dLi
Pnp.?isetogr,r\ll.Lht(iu'.o jr[nun€slunjjoontij(iNt rp.

Rekro jc Cerli. d .r , ,: (h [a|t | 6hb,tkj't itjßtüi!. ,nrtl


,ßt ra) tinr "4u t r.tl tiriü lh!.ati.
tau: utj l?ajj o )jtt itrhnu |tua'1.rt j lon*tu !,, tti n ,. '!
,!onl. ,tu j Mn tu 1aJ !, . ,Jrr t ,iJr,, ntnki tu J? h boi' r
nilrola nt, nlt.t a[rntr, r|i nN r tt.)u'u !*Irtttobr.u,]t 4In'
,1, ^,. i.. *o)t lt I'xl n bu li i llo ln' I t!,okl ho'+,,"1 dwL I!n)
ü",bojü.intr, d r tut 1u dtt pra" I l,n'Iil ir.ln|ü\,/ r tloir

Drugr o. lrori,M u dr jc rup,otmyl xo . i nrt'lvr redosmk tc


rzidovolir odLiiaojen'ipo'i.trntn i nc hpr.vriru r ritrr
Tdi:,r ü'i re , rpn!lrrjLL lu j( 1ogrbljeoj€v'arem. i:l<onio,
diüdüLri,r lluie nn"c prcdrrrnrci n luore |Ji reMirtrvcsdjdin koj(
a, rrdil ü n,rtnlu pn[ p,drrinjr L+ ortr b- ,xsp,tr{ o roolc.
a)tun: on kjr rLlj I ld h kjta "ari& i Id rpA 61tu )ißür ,1
n/l"i.l)th rltrnri i)o: Nin,'rt. jlilt i i:tir iL Ina i 1,1n1". Sk ta
tnt, t n4üt lxlkhi. itl nk 'tlth hr,^üta r ad f,,1n1,1 il'n a;t
,'. , 1J
tio,j?,a: ltLa "t!)ll,Jd, nrt rtt üto:t:o,1,i. tu,aatlio, tt'lttrl
n,ü, I rl'n: llklrt oj, ap'ti h,! t(rd. i.tt.r riai "otl(|:l ttk!,|
lbu r,. n h,1J io4tl? k U 4n1o |; ua nlr?r
' , . l ' , ] t : a . t - l
nt 'i:tti,t, )rldo)t: ltrrjü r idßtntJt liro Pn)io nür\ Iti ll
ltu,lt ' r&t ahrn il)t,ltu1r tl1'i. tp,tt,,tuiJt j Lhlt,la n!
tillt,r!o'rt ", to.,rli ü tatu lal)ai r'1r ft rlz"ntj iti',t t /?nür
j), t tirü, Auae"in ul to! \iih tr'rD!j. lazüa nr )ila znLlttd( tu rr
r,ll,j.Irlrr ollr talitu) !j|1? -l,rui latPatu o tuw lt n t,ltl
j
?lteia lotu ft!,fllj.tt \ |rjn,tutu,1rt. tuntrn, at ))i! r lt.Ll
tu y tootam j Lilj hkr li.a|ura n \.la hl,a Kkll.i Nnr, düi
I rttErjt L,n1it tu.it t /,, ttr st.. rtr r irt roti:|ir, I t)tuJl

272
\,ltano p, ü ljudrair
n.im {ko li hrl

u.jec.) pre'üdnh ^o noE.odu

lii..1ll,l,,. Lt ( L n , p , f l . r m . . . t r h i r Lt r i n . ! i , L i . I tr | f f
. t
r f o F ol o t r . , r . i t l , ( u ( n . L r o p f r f r } j . t r d r r d i . f r ( t i . ! n ! r l
r r t i r t r r n L , Lk J n L L L r . , , . r : . p o l l o j i l . r r f . z r ! r i o . n n , i n , . r , . r u !

s n o L l . r t , ü l l r l n r r , . ' t n LI o l o h o t . r { ri t r . t . . n r l t d o ! i , , . r
Lrr!lo, nnr.l. jj :.,1,r, rLoroLiol.n ,rorj,.il !,1! or,ol.
! L n o r . f r d L j\ . N i o r r r n o r t 1 1 ' u h r . . n r . y e i ü j . k , . ' r g \ . r , , . 1

, \ I n 1 . , . . . . . . r d J { , L i ü 1 5 r n . J . F r l l i \ n I r r ! , r , D j ! t , Lr q , ,
J . t r {LL i k o n ii . s n , . , a . a j r / . ü o , . r l r u i i o n l i . ! t j r . l . i l . i
s . D o t o r L r n . { L i o . , a . . , r . , i I r r , . N r t . L j , t r rl n L r . - F , . ,
/ | ) ' , s , 1 , . r 1 j!.r] Q
. r s r i t r \ i L i r ( r . r r + r g 7 r , l ( L .lri h i d . , . r r ! , L r
L r . , . . ! r r o l r r . L r i , o L l )( i . n L , r l , fr l
\ . l i i \ r o i l r i . ,r n r n r . , r ! f ) . r i , ( r i g t r . i . . [ . ! ] L . r . n r i r r
r r i . i i n o , . t i . t r l i .ü . l n \ i f L . ! o r t ( 1 . n i i r i i t l i r . u . r ( I t , l
c | n r n n r o t o t r a L\j. . ! a ! N r n . , I f . r | ! t . r t . rd L r p Ii i r t . i !

221
l r l , r dI r l d . ,,n rih

]ltrc{lr.rlr "9, '""., L lir .,hi ,!. ,ff,,,t | , l


.o/lu lr rf , , \ 1 , 1 , .. . . . r ir$hLi,i u l, ,/:i I
rrf o L . l ! ( r ' ! \ , i e , ' r L , . i , , L r ,\ f L n . r,;.i

n,f ,(. t r! (i I Lr.,r tl,rr r,t.r..

t(t|!rtouarit \11,,r.h!,., ! l

\.1.i rf ,[] .\rri, | /L!l , , j , , ' . L ,' . t,,


.r0\,,1ü.1 x\,.Lr.r/1 ! llrll,,.,

'.!], '' ..' ]

i\rt Dtn hnr i. ial.ho.t LLtt iog raLit;l


e o i , i a n a r a r . i o t ' t rr ! ! r o i ! ; , ü r t
Dn,t'i t. r?lri tujtl? n n o vti L, i,'1i
l\rn,,rn ,,i\ r,l,t,nl \!r. o.ßr .,1,,..,. , , ! :r iL
\ r i r .I J l f l . r L L i l . , .. . , . r L ! ,
\!. r 1 . , 1 , , ,| !, , i l j , 1 , 1 . ) g i, ü . 1 , L ' . . , . r r . ., , , , . . , ,

otirt , . r . . . . , . t D . . . t , . .. . . t . . .
'
\.'; LltLDoiaiut.
L f k r i , Lt r L r . l . ü , ' r I \1. \ttti .aljtll
.., ,.t... La/.o .,,/.\,..!..
|
j! a .!,fu. | 'tjoj t ,tb ?ropn,)i /to su./'.i!!t .tt'1. :,

'!J.
\r,,1i..!ri /t-l I r., .,, . -
r o . , ü i , , | : i r l l l , r J ü t ) i ] , , . ! r L ,. ,;

))4
\,jraß p, ei trd,hmntna nto ih tldi

\ra,fri ,, . t rr.| trtrhi,tu\,ltr.rr)i,ltt,rtl


rt illti t, r z tlt,lt ",Lt:,rati,r,tnir.l
i ) r f , c f ( ,f , l a l ' , . , . I , , , , . ( , j , . , . r ! :1 r , , , ' , , ' , , r r , r
,t!l,t,a.. n,r I firnt. t)ri,r /li..h),t u, Lrtlt ,t,r,Il,iti, t r.:
)tNtit^t )t 1r l l ,\..tti tltrr't tltuüh

.ttiith" L,t; " x!! tr.trt) )h:t tl,tlt! i'l!it I anrnr'll


l , . L . a r e . 1 . ,e , r r i . . t r t r l { , , . r 1 a , . , ü ) t ! it ' r l
,,/r /1,,,,,,r)ri,)li.lL fiL le {]/r,/n,;r /l,,r]l,i lt,irrß:^/i
, ! j , , , r r i , r l , i , , , i , : l k l . l i . : L l l J i n t 1 , 1| h l , t
ln,h.ri. . c,.k,oi if/.,,,.ti,|) l,i,\lti,jlr. \t
,,.'r riit trltl) i.u:,:r rinüti: ll laü, t,,,it\t
. LtL,-n,.,1
i' tr'\\t |'trt,tit,t t..rtt ttth,4

|u1|ill:ir.i/|rj\}|tLr!!nlrl|ir|',|.1|ii''l'
:.ti:r,i,l.,i ta n!', t.i:ur,it tn!.1 .)iuI:t,lliti,il
trr,!!: tili !l'!ii I itl41ti.t't lti iit it lllti iü!t i'
)i t!,1 !l(t.t' ! i,lr!,11!ir üt't,i lt I t.ti,t.,:llr: rlttr t.ttt t,lt.l1
. Lt: rr a,tlit, I trt t:jittlitti

l i ( , . : o . l i . rn , . l r | ! ü f i l . , , ! . , ( l j ( l , . , 1 ! L i ,, n , { , . , 1 o \ h / . , .

t,1,1, )),!:,'rltltt,!:ti, lij, t, tr!!. r,tj, n:.ii,h tbl,


I i rw h'' t |' t.::'lr h t" ! r:tt r) kilt itl1,!,:. t'! | : r hii,r t
rr:lt '1, i:i',,i,' " )it \: ,) )lt t hi,t tt " \t t,.tt. . ,::)
ir'l':t r'tt 1,.t.!t 'tt,Lt nt.\tiNr))t 'l,rt!, u1',!,r: t ) lr!r \ttr'ljl
i!, I ri,, L! nL,,t,tllrtt tttt( lj,L

225
ntna akoih l'ldl
ieltaiolpiai ildrkim

tnt.,.lir , , lrltt t.rl.r,tir


t!t.i,ri' ri.t I tri,itit,trt, t

rrr.ll
t.ri i r.t t\t.t

iö,r f , , 1 : , , i ri g . r . r o f t i $ j L.

n e ,t?i nlt,tjdia, 104,r,.,1"


(1,/rtixrpn t b.r t.iLlt ii,rrtrt'

126
l€Itanop, ei ljldrllh ftrma {lo ih kyai

r,(D4 ! jr on K.rtr.r.L,\t,r.fr. . tt! i. ur'rr rtr rnrl.


At,!t .nl, t rt xr | | : | lntlj lj tl! u tii n : ns i,n\i,,!.t t
P , L r . r a , l tIr t i t n . rt r . . t t r , J . .rri L ! ! L p n n i | t r n , t i \ i r i , fLrar
r di rtrif rpirrlr r.: \rr r i:i_rLro iorr.ie xtir' ir r,,,a R.a.:,|r,
,lt t.lr ..ri,rü r t lt r, I nL!. t;r.rrl,, ü 1 I niqr ! t rl,, li,,,t !, l

l}üiorir. rf, nt!lan Kan,trr. L . t : tt a l t t r r t n r l


dr !ti,il, f.'o.i. !Ltl

| t u r r i . r , t .qLr L l m . o . r , G L L L I n L .r . r l - d . re r , r L ! L , L . q t o
! r i ' L n u i i i c r h n i a { . I o r I n L l r L | f ö r L i ,:.1 L f . Lj t r r L l r , r t '

{rkr. r. lLia0 liuni .

) t i,ti,r .,i t.

)77
! ! l l . f N Lp r l a , l l d r k m n ( n a l o ( l r w

L a . : f l f ' r j r i , . L J . f ,r L . [ k o u n ü o n , . . o o ]f i s r . r Ln o L
' i ' 1
. o l ] o s ! l . , , t ' / q . a o I I f r L j . ' . e rj r [ ] r L . { i . o i . . i r i o L k d r | t r
l L o ü , . 1L ) nt F n , . J ir . I i d , t r r i .l . n l . v, g t r b nL i F L r r i o € . r $ r 3 (

ri Dr !n,,r Lir.. r trtilf Ljjdtr L.ilon|tlri !t I Lio 1.,L ir, /LuL.


N f l . , t , i n i l i I t . J n . t n D o 1 f r l , l .o i r L i ü t i ( \ L l r . r l

. 1 ,t , t , :-ti,J,,, " ltil

.,1, 4, 't ' t- :,1. "t |,t,

\i,.,h\u i , L . , r p l n ( L j . t r I L ! h I j , . L l LL i { ! n.r | {trr1.


, r!lr(j, i,- \r ulr,Lirinir rj(L
i f l r m p r i j ü d ! ( l !nI m a l o , h r , a l

adiJ i tiai,n:tt okt w1t.nt',.u,Idr y rdara \d


t. a'itirij! r llt lt 1nt'itah)r, an rt,!hrn.i'ito'r,
l:ln!inn bjirt, nrjit tuiutrtt ßtli,i, i uti 4.ir,
ntu1, 1' . odln nn,.r .,o! lroji l')a.i i :t o'tltl
Iar lto:i i a,i l:aji u aLti \t ljet Ltul, i.t d,tl;, ; ati
tbti al Lt.n)hlratt t',n, i1xl)ouli t on In.,( Cot.
'!txt ra! riln rü!:ir.,u i oui Iaii,i,1,r tidt \loit
La.lr dtt tt i:itj.tjdi,o,t nq"ljtnt laji, ili:uIr,tu
Iajt rt I rlldtiht ,jild,r ari, taL,.I'tittu, u!vl
lntia r ori bji "na i-u, ht't. onj , !Üü 'qt.t/! .i
arilrajipotJ.l,t. i,' atut,.tu bnnn tt?I i aL11!.. n,ai.
i:!,uj,tt i, ) üi l!i;riukit,tfu r,afu Lnh i.1r;nuti, i
oti t:ai ,n ..! oi t,utlt tü,nrn aln'Uni ut; i! | .t,
,,t ^l:t, bnnt,'n bi 1ipir;i.ni.''
..r |,,,,,, ' r, , \INr.r i.rlij, L)(,ü,:

t),it ti/i,iti,r loji rt | !ajhn ünr,1.rnt

229
i r l m r r p r n p d s l mr r m h l o h n r

Li,r:irr.vj..\rij.trSri!ojiJrrrli! po(l!('!'rddd.h,il,nßlr.
, , ! r r r : { , n i i b o j . u r ,! l I L | h ) t , - ".' .. kn. loji iorr.h
j , L
L,i, r.Ll j v q r no r\lrhr. L j , t r i t
Li , n r N r o v r l i i r t r L
L ' . i r r r i r r p o L r i ho , g r L r , ) d' , r o r
J.ir r n j f p o r j o o , i h . \ , ' i L , L j i l , . \ r. , . r f u o or r a r r j l
t/,,r idöJurt.
rvl.r ! rlogo\.ß1ug
Or,r i^'i.trj( \rj.d.!.Ij, 1]3rd.!ik | ,rrirl iLVo)f,ji i

rr,r,,: ,al,r r l:iDr.r,jrp


. r!i D . ,r i r . o . n1.,.\e.r,dritt i

I r r . L n j . l i b t rf l L , , r l ' r . ,,.otll)ol n,LL,.


,ttjt nr<.n Nila. tia|jetnkpot .?n t,ia.bani tu h.t ndn
nii ful,niituI Loji ttonnido trsr,r/r"i ]}n, riiLgrlhDlr.
i | l , , O . ni . l . , .Jol'in r((-t,.,r,..i

Ji. L)orLrjiL . , .,d..r szrz,Jivtj lj !jrj,ov!.rL


ndrD,.i r.tlornnr li,o [' rnli])l,LL/i,
rLt,r iNntrktr trrlljr.

/ 1 r , r . , L r uf . , r e L . L j n i i [ , r i m ] sltrlD [il. | ].n ! Lrr


|' ! r , ! g . , ! , 1 i r r . d . i . { k n i , i L iL i L r . i ' l n , s ü , I r , . r t ' . rr.tl
F r ll f.jt' ., , , .Lr c Lron. 'li .
ktu j. &!i!.n i A4llt: t{nna nrtn hn l oAü' r ^dt t Mo!1'rt. n ür
:( ni?i itutü rnrn& noLiti. D:.,"e|. t\t)ltrt ,

l)J1ir )t):n: R.Lnoj. ALtl\ d-. !! l..fu: Kad. ßk,


n.n n ay tuh rnl'ilra ridn ?d :e nüt; la/)i1 i. D..rr?t. t\l

210
jelrmqlpid n ( m ao 0 I k ! ? r
Jldlkim

Il aü(, ir.d Lbu !nI LLtr lrr'qic.


viJitur h 'P Lnt.lntrru ?:iP ii
ün ot bal.!,ttpL b] islt, ,.?ünhar, ruaÜt Pirhialbad

I u o , L, 1 ]L , n r s r r r j i i c i l i5 i' , . . r i D r r r l j L 1 r
, | ! u L r . ! i l 6i l r g o l ! i n . b r , , r i . ! ß k . ' h n r d i k .
.,,, ic \.t<L: KonEAllllr aeli d"l)tu nLtL.ny rnnl

li(o.i( i. i.kro: V.liiru nnsd. alki on leliiß i\Lienjn


tllaLIndd 'aoli n.ho* ^Inln sd,?a Ia bkl. addnl hter
i '1rn lrdotjn, r 1.or 4 i i 'tu 4etrkst bn.
Elir Htr,€j,c. jr ptLnr Jo I' rlni Lii '
n.\dn:ljc,,iL i tj.tni.! I'irt kht;al nti t n|'i njri i b'41 t''n"
r9ün rrluho ?o1Pt,o od sr'ieLn iist,
Irr(r rbu' u t.ie. ! 'rr\[l, drtr!!' 7r triftrir dtrnroni,
L o , L L i s o b o ni l c n ' o p o rt L n , j . r l l r L r ' o n l ( d ' k { t r l ' G L
tri[.. . " i nk]at 'rhltu,t:, k o"ri Ia onti tubtnnJt
rc,n," irbid Io:! I'oi r1:!oji1' snatit,a
i nktr: Drtrdtroi j! .knt..t n
Il',Lrri N l r r L i n . i i . r i[ ]3

;I,fd, alÜu] u oriilju,rr g ij€[] L^Li i c(l((

j! ( : . )
( r ,) ;iji -i [! i:,r J' --!i j]j -r rLi. J! -'. rri
A untr. traji.ie ott n/ihin Pnt Go\Ponattu rai,t n12
tia i .ll:t od Prcrtdrl ß4,o D.znn.t it bordriit! biti

r LnL'Lrrr.rrdriir
' L , ) / i . r r L , ! l . f ! r ! . / i . n! , r i ] , ! , r ^ i n r i

2l!
j€jüno pr ai liudr(inr
ftimakatoh kwl
r,.,ln,il,.. , .. .. , jt ß)i: Dniat je,t,j-njr! tul
n'or. tu,tti.rtjht D;e,ßLl,ujrelL n, Lr \1unitr,j I m) I
, , ).t.Ah tlnlßlhh, \rtlonü'l
S r j r r , , : , r ' j . . !u i j q , n f , g . i r r r , ri i.r i i L , d i l o r i f j j b L r r . r ! . ,k r r r i
ri k. o bi L t!. trio. Pi ortl /.r ro i. rr Lr []j.L r.rd. r h(r Sr r.rL
b u d . u . k l r r d r Li u t t r Ä ! r r ( n o . i r r i . n , r o n i h j i . r j . g t i ] ] j u . r r
l ( . ' 1 ] i D r rol r , ! l , o r i p . e L i . j f r r n D . r o i L t f i t o r i r s . ! , ! \ r r
a _ . r r r ,\ . , I n t r t r . 1 r . u e dr ( i r . r A L L r t l u n . . - . .put,ln
! . r ( r l r c r fi d r ; r r u r . f r J r L . , j ( ' . R d b e ! . s . r C 6 r . o . t i r, . - . , , r
\ iidi Jsoprl,üho l,r. . , , . dtri.o I .ton) !\Li,.r ,tlo

jrr rri'..11 ü. otri Lrojinijrlr,,r ri'n: i |. r


|okrrft ,j: O,r r,ji
,or..1d seir?,(an. nni o |j!t ,./r,2. lirjrJtrrrcnr.dLrnLjtiLnDr
t l [ . L . D . i i i r r I u o r p r i JrrL i f . r o l L . L i : l j i hr . J J I i h l . , j . r j ' 1 l a l
rrn.'iItri., itrio$rnrl"L,/r.tdr. ir,L.r..uhnr,/,rDt.notr I
t , .
{i,,1LroriL j j i l s rn p L l L i r t \ i | ' r I i o o L t r t l . h ß ) r n m F i o u n ! ,
r . d ( l r J L . , i . r i j ' i , , f . Z . t r o p r . l n . n l . f n o o r r k ü n r| a , j L L j . ! . ! . i d . n r
''hl,r'. J.,ijr.Li,r , dL,.i nr or Lrtur.rnri t r,!.r,iürjh jljrnho,L,.r

lt 1t,,,. t:i,,, . I ,,,it,t ,) i ,,.,,,,,,,1

, I iq,nLb tr tt,,i.t,\1t11
t't,, .:,t
r-,i, .i,liL.ti!,,.

-,i,4,,tt,a" .,

)12
vanaliLo ,h rBi
i€trandp, D llud,hm

ii nt.! t.r irrni "!!.!t I' d tl


o|t lqj /,t, \nl. Lhr ! 1il

tt t. tla; tlltr,,.,lre! uatlrit 1


1lrt,ti.,itir | lrk l. I-I .r1',i !t\t

i\'t!tt./i.,r. h!t. \t,tt h a!


.i,.""" ,..,tt.n I t.t it,t!.""r!

.-, \ ht.rü,lnt r,, t"rt "i!,i

11,''!,!,i t w;i I i 'i\'i i i.r'


t,olr t n a, n / l ; , i i , ! t . r i i r

t r,?t't. '..1,\r"i i hu uil"'!",

Kütnhürt,r,,"!.tr
1)..i i,\,4 tia:i?/
ttNr,!

ri ü " : ah ,ti ti',! .tr!i!)j.t


, rd,4 1!t,,.!,1,. ,.t,ü.

-;,ttr tjitL.t t'.at ",,!,'t1.. EtrD...tt",


itb.; I t-lr,- \tü tenrr t^\,1^l

hrp! a,,t'j4t x I tn, \, rt,,. n,l

\Lnptp tltt|,! 'li-l'\t ti triLrt rl !'


tit.tt ltnt rltt lt, t; ia,4'

231
i,llairy FLlaTlldrk n !,na G0 i @

2ll
j e j r i f op ,r l l j u d 5 ( m
n d m k a k ioh h

215
vdmakko ih ks
ietffd p'iei ljudrkim

t 1 1!qtrj!,t,,,..'t/tt!,n tbtt.ü t t
1..tt;l lt tt rt.N! : ati:tNrt;;r,\tltr:! tt

tr)t 4 trt|r! l,rqddt 14 iür: t !!th''

\iatt' tIb r.+ttt, 1't''r t'otl''l


,. u;,,! ",,i,4 NJt'tr N"' i''tl

i,.: "1,t,tlltr | 4,t.r,-t t4,t li)t r

n.,ü1..i1 i. ht:LFu :.,1a, Lta-l

Njtt / 'ij,j PntN!t' t/..tt r,!'


tl, \,,|rültt w.t,t tf itlt'l! al

tttu.ju ):at: rrr\ alra'


ii ri tt'iI ' a!.1':.'x'

tr. . Kh:.D,. r ::rr,t.! , ,f t/!t..| !,


t,t Dlt \ r/-, ,!ü 'ti ,iot',a tit,.!'l

1b t,l lr,!,xttit" rt\ lirl


niat l1!. "itD! !rc!ttiI

it t.! i.t .tünt \:!t:trt,'1

))6
lrFnou p' li? l!d\ n ftm. td o lr 4'

stonß saburc

S , L Nr ! a ' ' r u ^ r t , . l i - . i { f
r , ! , l i n l , r . , L , u! r L . ü . , i r t r.di it,.rrir\i Lponr'.
ior r. o l t r i l L l r . r s L r . .u, , , ( g L L( , p l i u , I i n e o . ,f i n n , i
h
\,{,n.ir.riF.rh(lr., N , n n r p . on L g f tß k , . , i ] \ ! l . J , .
.. Lrlin.i\l.rr.i koiirL tLlt lit; I'n:r') r' i 1lil, ) Pa,r r!

/rrirr n}j.1ciitrr luJio\igr Idd,.,. k.tr1.,!,.trri''.liri.' tr str


l,trLi trr orr1r, ,i.g., otr,rL. n a $itr L'.!l.ri l,orrir,rtubrle
| . r , r l i l L{ , r r i i p ! h t j r r
i t , 1 / , . , o o n } r r i / n . . l o . L l rf ! ! . , r , i . r c l r l , r r.ni,rn! tr
tr.1:nr orLiLrl,nrl, t'n r,lrd,..

ll P l l L i ir Pr I o h f m , , n j i L

A l L . r l.L . , . I n r ü ! n ^ r h r d r t o r o j F , , o d i r , u . ' l i F ! n ! r o
.r-, lJi, Lri.rbro tua( i \l\, u,i rer,.*Ii dn, rit., l € reLJo

fhrHr.,.Llf,i..Li ..(1.L 5nx'i-lt)atarddrt,..


,ri n!,t'rl r t:tttt! rt t tt l t,t t)ltn rur; rI ; lnttlrr..rQt
'^i l!,l lalt jtLltr /11\it I
Lrli.d. jr .Ltu: l,/ ,,, !,r, i/
.!,r! "r,!.ii tttiia i .r, i! tt.Tt!
i tl! /lt nrtli.i.t .i!ir]r.r!.ti:.
it, jr"th.r xuhl.i ' i )\'rrt.l

)17
jeJffo prleiltud,dm
vrimakakoih ksn

\fL,iLio, L. ri,.kLi Alhr,..:^.|ü.|!tIru "r,, ia.,


rto"t t. a..t,t; . I rt"it !1,t0 \t i
,ti,tLtrü j"t .atiir N.rir rnz r tutl.'lAt !i^t; Itli Frl
I.it I t rl, n )\, nl!!rn', ! tazn !11i I d.hi i |I 1''
r\rfNi., traoLLri hi.: /tr,,rl. lut1lr) r(.! 1 aLlt rtr)t"rtr

Itfr.r F ri:Tl, De,.L. , , K,rh ottl a r,rl 'larr i [rl

i,,;,1,, i,t!r tdt.lqü+ir ztrtri ,, rt j, ,t,,l"r,tut'


I t r u r n r r r o r j l ( o r p r L l L i t. r 1 ' 1 , , , , t r r . t r i . t r j . r ip r n i c n nLr l
),, r.rt,rl riir n o o ri ! , I r i n i ! r t l r . r ' . t ) i t t r r . n ,S ü i l m i t l l
i o . g . \ t . r ' t r 1 . n s cJ u r .
AlhLi. ...,. L n n r . r t r ! l . v r J , r en L r e J e rsj ri r t i p u t1 o , . ,
h tr,1.' sh(rir., spiL'ogf.riL L. ,rßie i oqDrd.. ll,, ijd,i jt , rUo:

\'t'".1:, -t." ',t' nt E 'tr aLflt? alhnohlLd


h]}fa!! r i, r€ rLrLnLrl:F Lltjitrlr, ;ti !:tir: ü ' r)r ,xr. rr
1\nt 4ttt I A!l) iü rr !lir r rr:11\tr rL),^:irü " rx;,,Ilt

' P
i
. lr \n: Bair, i al n: ubL'dj.lit :b nni biilt ro,,tL/, \pot
"irotgnt i ttdi Ioje rebhtntodratt..'
k,1.n,dtr.lir. c,fhlJo tdtzr. r' tnj n,li' l:rit,! inr tnl nlr u!,
t t !: t4, !'nli lrj,! '!r.l) o.
lir[,. F ]bD i^lt'r. , , ., : ll ttj.!.,r Kttit? tlirl' ,...
... i t,rrn )nü r ltaltit! | tlt:ttt ü,1 l:ttn[nt

i. ,i i,ui.ii.1rD, a !!.! rr /li


jljhmYiFLh?
l ! d 5 l nn ( m ?k a o l r w

Äti ! ü aro,t s,Üla ?tillonio i 't i,oio nltlia I'?Ma


Nkrd k ttui iao 'tlt;'i ?v ."'
-!i'.rrrL--.:;J.
Krji tuz! Mi 'ljjedi i iii st ?N14'.i .A.b on t.ctoü61i'!

- L " - . : . ! , J t , l
th ohttrot:rLh,niarlr. rn linl.t,-hrai( lLo
tu hat,i pnt qtun anosnk.glieÄInlt, t 'tUtdr:L!tu.4'
.i ,.. -:; -r' i . -i r: :*r J.r
güt %htr'o on unsn koji 3liini t.i| r,ßt n

i : - ü . - : ; i '

N. !d'o.li s. r nrt\& dn t. k "11tn. sAlnhalr Prrn.


R!r,r j€ rbD\ltirLl ' \' t,! | rt,xrt tintl 'l't'l
ntlr a..rtt alr lrai.t üt,t t rlt | !)r lt ull:irla,t

Rel.. rc lL.r Sflfdrk. ' , O,llrr lii!|tu 'rtJ, ,.lnt I )r

,l.t!t. i:ldri,t,. t,irutn!1r11. )tt j t\rr t)1tjir i ln'L.t )!t


t )tt r rr lry*t! i h nr n 1,0iiibt'rr
kditr pj(n l j.,elroi

l N , t; \ ' i , l n tt r l - | litit.

739
isllao, p'lI lludilm vümahfo h lr i

S0rrsr.vunDr bilr r rirri I


1 1 r aL l i! r { ,imr ni'li r/L'osnmriLrrl Fltrkoi!forprtnL
iulorniet'd,gr{,traiip.oht(!.[,/o,Lt).rrno l.d],runrnor
! r . g ( h ! b o . i i t , o t , t r i t i p . c l l n o n , i r l o F l ) i ' l , u t r . r v l . u n l o i i h FI A
diLLTo rr LslN..n iogtrdrnn.'JiDr liü oN Ln).n,.n.r nroi $xsr $.,
niurii'nri nn.n\rnkr.,rnoiiitpo:pdüj, (),'in,,ri.6li.ni.isojih
n r s i Z ü o s n i . r d r x ' e l j L , j u?i r r L o g n l r r d ( t . i . r d e s . d r s J n o o r u
rdo'oLjr. \l.ir d..le id. r.gr dr grvrrl tonfi Lüt,i sljir. 1oboDl

Ktti ti tnati,l)o,i.i 1i ti biti[ 1o ünDe l,ojik si nn s"ojt


aLagnoxdnea,^
K . r r { i n ' r n i n . , . L r I n ! . , , l r , r L F i , i . d a ü t a r g r I F . D, e o .

rr.[,.]eKutubi., . t :t l : , t r I L ' , r i ,

r-,,:r!:t t. !r.t!; i, e,;i N,,l -. ",- rt


rri |,:., tü.1r, :,r!! t,!,!,..i t,,t;f;.tr

KiL[ n] !t,i,rl l6n MulreliL.,, - , ni j€ s1trs hor. .!lqo


jt h I tnt:ni Lah nl'a{t!2 Jün )\.r ln t i.d]ß Fj$ . no

It rh,t n . i ri, 1",1...'t'.ttu).1;j'


i e ] D n ophr l i z l ! d \ f t ' . m r l i l o h k r

t, )tr,,t !tl,.t i l. !-i t.i,

le ir\Llul 'hL 'll' ,rk.

ht.tt. r L t.r,,; !i.,t.tii,


l!,,,t rtt,,1,,r,r \ qt'ttli

t 'Ljti.j. ni '"'r'1r., \t! I


1!t,qt,,1 t1 i'!|:1'1 ;'! t'trrl 31.4'

r,t.t ! .iii. /1.\ ra,t r" ti


,t &. :,t1..11,tr!.r, | |

lrr r I |,ttri': ttirhirnt.


t, r.tltrttt,t r t\,.:! tar,rt!'lr

r 6 u U L r j ld n , i ,.,, i.ftl]o

Itrlio l. SdrliL,r,\Ldrllil, r, ls{rri ', , \r%r rrl. r,r.{


)ia 4d)u ]rairpii j0 tr )t li'l''
!€ltiiolpiai trdrkimltna kakoLhryl,

r \ l . i i b t r L L i l . L l L b..t . t e ( l ) ! t \ ' . h z ! ! l i a t a r a r lr + r a
rlr. rr"r] L1Jtotirt /)!1!,nt nrrar k.ii!:t r drÜtj lt | 1r )|'' t'
a
t"i,' r,,n-r",, ' *"-,i", t,"itttt )r tjttnin tu t Lnttt
it, Lt/) | x yhtr ntn nt| 'ran"tt I !u'rrt,r. 'in t Pxrtl

1 r r ! @ :d r r i r n ü L r I r n r i i , u r o r L o . l i r ( t r - n r ] [orLri
D r l , L r ^ f n r , d j r ä . , ü l i , d r * r N l i L r f i D l o i r r rn . r r n h r ! ü
L l n r ir d o L , i l )r ' i r t l j i r . i L . r l , t . J ! f l n i L i r z r l r r x v r t L r
liLiliüih t d,!rfn.,,,trlrLriril(,.lrDri.,1.i,.a*liilrdrk
ul'.r.ojrir k r a t r o n . n nLk . j i i r i l , l , o \ s t i P r l r n ) r r r t . n n k '

It.L,o r Hüri P'.Lfi , ütlirll l.ii d it,lail'al l)ütl


n,rl'..ai; i\'.i,ti:.- . " r nt:ru Mll)adan ic atuiIo
Nni L!ntj.L. n nntrlrin Ia s /).ti sdsnj,, r n,n
N!1.-, .rd f le,eiü]o: '(,r. r,lilrairlt I ütltii;; /d11diX':
. . I

I
n,aluln ntrlt l tnnr jz l,i:r) nan G^lrtu I I k\) 'a' "'!
, tltii t rrli.tülitllri: zb lllntou /"1'n ,i.:Lr?n, üt AL
üLaftnh 4e Dr,,ü
lirl,scs p Liodltolil,L o , rr L b o 1 , . ,r .r , A ! l ] h o ' l . ' . - . Ü o ' r '
N L , j ( t r i r . n , F L j r i , r l , i r t i r n Lr . r i | ( iar rriiriiu N'kr'J \llnrr'
,., r. .,nrri f -tri Pd'''r|h n r r ( i t b e . j . t r o n rI ' n i s . ' l
i , o a L ( A l l i r . , " . ' . . 1 r f l . rü i i ( l o { r1 . .t ri t r a i ! r i d n ' i k . '
. ", Nenzt bill,lri nht n. 2i atfL'i,tl /? ,titt slj,a i entht'
"
M! Lttt,i, rlt | )lnn, üi .ii ü:ilt ln I zk ,kI nitl r t 't'\ t atta'
,awrc rti 'tafsi tdkuh rcak(iLl L"t r4tr,tü vuüt)a Lnt'

14)
a n r l i L o, hr a ' i
i € , r h d p , M l t u d , l ilm

uliänbd !. nal&z! /1llnh uaL ratrl tjoi t,\i ,r9bain',6! t u1


n j.ji,I,tjro1. iiiii, h )j 4.t ü'lad j aritr,ll \\eniittt { g
Ahn.diN[nid.,, .",,, odZe]ntribnErl(,.-r,-r,i,,
7} l; dr svhdtr i svoi(riKi Pdini i ulnjen ih litr Süixtu L.lL
m u j e v F n L i k r i v o d i l i i , p ü l ( o j i n i d .i ^ l o r l i . i l o r . . , - .
." * tov.!li. Oni5u nxpi!.ii, i ispflu,om ftr'r koji5u,ckl Lr,,
,. rt ., .,., , ',, , Raiu
: iaiar
' NN "iu' i a,tnüi aßt
n Alhllt püü, nstuj|

(!\)u.triJ^4 j!(!
A un,E tzoji je od e4a,id ?r.d G.sPodn,z,t storh,
tt.P;o i d'üt odP/.bieu 'ettrtda Dtea,et ie baratxte

tuhhl{oßS€rid(utub..,-.', Kr'üthi.ul/lal^ü'ut.Go'|tuha
rx a,ltj sij(t t j ab'zbrr tul'k 'kta, t ln,lj lJ iL ,li tul (! lnühr
ü lakiut, t":uitopnnttrrLtl[Ahrr. " . '. nttnd. r tr^1^utL
, ln!fl patnui t t'Aüti ,hh ul trnt"t 1. ürrnlt hi , Lütst pol:ar
run SnArr nü:a, polfttd;7t !u"1",?p,n,l!,l,nLtrrl E tu in4,atnr
n^t. On1j. toklj tü?x i znt en. Gdra , ü lrj !a*kh,t l,iu.lrn :bor
'tu, N..üry r lnti! i.liitu.L ),n! )hh^ rrrLit ri., j b j. kLn t
' J J ,1 t o . d t t t a d U l
!
''n,..- L l '1
1 . o a . . L r . 0 .
, nta lotul\to t.i./D,t tj.a'. A bDk t4n lrbtj )Jln, - . '. siwti'
nÜd&, krjJ.a qm lrL! iliI ,!tr' JAhti ü ru ,tar n* tu|
j
j,tti i lll I hiti ,ptt i^t t Ltlß'j lttn lt ^i.ntj ut ti@ AtuL - ,
, j..nüro taq.li lt iJkonjü'ntun t .l dr.ü,/d toilil.
,ü.,;lj ld i zdutr tu r l:aüaliit', )t,!tu t drtj "n &li tu lrmt 6:Lr
di Nj.rt odiibiid !r' tl \rlirNnrit, \llltr 6\lndü.i ko!,,n rt tnlt
tua ,ny,h i 11.,'|nnttstoLliLt 't ,! tuil.,LuL, l,ryi:ra J. D1,d:

Dr,na , e l,oni:t. I'i h 'gttrto.t''


v(ma {akoih k}ari
p,ltiltudrkim
5lJrano

|ait1&tu lll ....:-. z,r kllj)lr I utiidroin botbt ktjon


i4! ülrrtr ron' lit, rn,tt.arr u !,tu !!t j hra& i" 'r,'NLt
ti,jtlt jt.nlib ir|tl: 'tlo r r a'r. l),1I t ,tla nljlr, d tb ! l',r'
tt,!t trn",r ilolü t,t \t r n,t! iit 'rt,i.I Dot.L zr toJt,l<trt
pntu,lr O,, nr it !,tü,t rtun,,.arrh i)aljrIL,!j. t,tqtünn
\.ry)Prtrnrj,t iltllthmil dtlt o1,,4 A Itu nrr,t,/!rI0 tr,ll
D:ü.,r "
| lalta nt,dralittl,n,tu,,,1,

l.oiemiilrcnjco lnrgiox i€ !.trno! o,r'r. k.rn lovi ludn(.,


! . r . R u , t ur , L i l r x n'!r J i ( 1 , . o r c . | \ x , i I . z . . L n [ l ü L ] i ! . I t m
i D d n D m o n o l { n n r , r !i r r I J l l l J i r l t r h . o i o " !, f o p o r o i $ o j P l h
+ r o . o , l i ü d r r l . L . . i c J f o s p o i . n o o gD n n L i m l n tr' n i ' r d L o i e D L '
"et,.yez i.I'ul rdr.rn,lioir srrdtrl .d !,d,
l ! . r c c n ol . . d l ) i . . r . r , ..d,Fl)orhrik -.,
ßkan: Ko ili rii 2 Dten.t rcrn t tt.i ljedtie jd lajtn" j.
kdnit, n ül.hrinp ie'tnlii.,\r,D.l i Ii,r!zi. i., ii .. i -te
'
ur,1tt l,&t n),tli sr rl).
Zlios rogi. p..kt.rikul.'i( ",Nkstrrn nlFordtr rudrjL !.retr.
i 7i'ididnLg.'. Nledurir toJltrnil<,.. r, !rlr oar rrl)o7.i'.
n. n lrirru rnh, u hrdnu Alaj k r reßrü'nnos üta,og tliiqe
)ia jrk to,ajtahii [ard! & ntonr.j.nni n s., n.?nidile
kdni.t shnd,,.,rzne * i t. Ptki.t4 k xE.l'ßoltn."e! 8,"
AIaLati )olora bradr!|Lrnitt(l:nr gi lr,'lii,i. , ,,io{j.'ire.
vrlurjtr1rl.,L IlLnLnn.EL.uD]{tl i ltrniizi. , .. , '
tul,.rorr 16r lhJ:o , , -, Ku,uLi.
nro ril jd, r tr l,rnnuodoorirf ,,r or.n,ortrno millttrj.,le,|,\odr'
liro |] LJ,.rk..pn,tiD o.|{gM l,l,'db.z ihllos !!,.rr /ro c
|.iLüi(.. - . . . n $ o ' 1 . g ,d o n r oNi e u h o d n cj e d n d
i ru
gel lo t^tJ.!,r /LoCtosr no ir"j.kL hii dodua,r,r ",.1 t "'
rvi.,iri nt'rinLi i tri 6il. itl o tun). H dr i. ntosnra(,ri k'.'r{r

iü !N ljuLisr r r I d Ju /r/i a
httdo! pr di lludrkim
$dmakakoih ksi

r-^i;.i r --:,-.: -ur;" l -r'r .:


KL,he y,mtih lm,iiiai4 teld st enhiiidj4 ni14
j te otüaf'iije,t'i,tflq,l4
sijelr. I ne üodnejet 'i.tflq.
Küt&",itd aht|j. daI üb!,,r,on ißt nl&,üt,aa;ninr.
l tiit rßd, aitat4.,t Jt üornu1ü juNtih+ r dto h aüj *o|t rl
wrd tkro ld r it t4ohi !n.,]Jt,Iair,t, r:

* "
r nc üadhejedti anse!
A, "Lu *nz. n!.rio n rr.z t1Lin *d..Dtr:

+r+*JJ
r ,e osddtuit j&L,i d,ß,t11
Reko re "' Ku,n,bi, ,, ". ":, U S.iltt t)rnol dlit ue Dt|?
njr: torul,ro t pa[,lora. t'orul,n J. ,nitdtj. rlo,t itdi up1n,a!,r
loji ,"J1]a,as a [a,E:t,ti,h l.dr itjt 2] h tthdon nii\ürj. r
ün bj.Jt,,pn"n,t h' ? ^hn,L!c,i.tj.r

N.ha e v,ntiüaia, %ista, sri&., j dJü:

-, I .i. . .' -."r--. r -


.it iu r. to Ii, tj. ni i tj.atn. rLrj.drioJnßi-
hd lo lr't lotn kli li!3:)
.n. .. ua.., t - .,.,- ..,I
,1nrt,tj\li lrjitnrntutuo Lta,ri j lo r,,..,nür dr tn,,tal't?. zrbft
)tjürol lan,"\lin o o,oh,[rn uni | ^l,.la x b['r i it'lü.1 n1.1i
' a d a r " . , . . " . . t t
t
lattt,!d! ?^Lul,.,. ,,,. .,., .-,.jt 144i:Alhli je arft,io ai,ot
i itßr üßliturlt tto i da t. h!. ,titli o 4ant."'

245
vama{ak0ih kYr
letff0l pflai llud,kim

IcLrxoir Jbo [lian: - P\r!.]a tt ul or.a


/lr I dtu a) titint @.(t üa trtt ttlrl ti4'r ntjtlitr. tl:a I
üri Ll t;jtr ,.tirt lnt,t,
lluno le llbu u.,r'.] ., d.brin Lr,d.. Pr$onLrü od Zrr
Ji .-,,, d r t ' . r . , . , . V . I r r ü , i . t r r r t I t r b t l k l ) 3t t ' t t l r
t/,.,, I n l : l jO . o r l t u i t oL l4 r ) [ r a l 'a r ) ) 1 ] t t c < t:t \ L r t I
^il,rta?r, llnJ!, /i&,laJtuto t,ib tntjl\t lr )rrtrttu

5uD lr orun D ! { L i r . r n l ! , J , t r ! n oi | . d t r n it l 'Lr'trzrt1l


d , e l l c^. ' . n , o d r n r - , , r m o :

R . r . r i c i r mK r ( L t . :)l'tltü)tturil'\trlüht o
ri.]ni, nto nn nu, h Mt!, rrttrt n t,jra,ttLtrdiIt! i'r
'tl,fl t!ü r,ti|3rt t /) )l'try''tt'r'l
i,u, ,",.t. -:
-,,,t..,
r,ln ). '- .. nt i et 'ut'iiiüin ,*,4 tl ijet''

I t.horti!!il/ nn)tt!:.t!tt i roi,ril.t ptilj itt; i'ijro ul1xi"rL


ii,li | *ni ti[,) ü atil: i!.iür^n,: tutri,'1nt !"r' 'l'tt rr
l,rt ü)itt'ti.r! tttti,t,tn/n j )t(nnnl,t.! tttttl:,r1 trtrlrt t rt:
oiIlrr,l l rr\ült!ib l^lit,ltu j n.,fl
trtl!i rnr lqtP rttü I dritu L-t!tttjt',rrtijt!,!tltxtt t'

Run,o oLil.njr nroili $ onl' itrtLklr frnn' Drr'€ L'oardi

lrlin,. r r,r o. r!fijc. tß| LJf,ilLirLjen o nrlltrtrmr rturf' nri


rftrio qijc n, krko n( hLnirlo ! -inr D,r inrgih ,\!i 'L ro n(
poo.Btrr oilli e iurxn l.,e roror ri . r.nrt i tr' ßnrir'tr! i oko r'

]rt
n(makdkoLhkvan
lljknoyipilar JrdskLn

i k*n: A&nti.,n,t t ',' h|


ü/,?3,'???. uun.liLun rl€jhi.

g1'jtlr' r'oirr Lk'


O oxlou;i, i i iuilrti nnßlimul sPütru nNjr'ic
'ü andt't&ruti bu
., , ,. " . j( rtkm: Ddt je;ai'h
tu,rßlr&nd lÄAtü.ailn(i1' nrJoliino' wi |nrndru DorrDL'
drtnon j€ üx,ifl oP ldrnF,rnßgr'
P*,e!mr ß u Bnhdi.rom. I 'tülr 'd It'lrlh]]r ibn
lanr,,., r,.liFtulro,/,','t[ " ]t'r'"-"rr
(' trkMLF i drusiI iv rir. Btrhtr-
,;,i i,a" *t" t'di nü,, , ,!,"jh,!, Nr
'6n z."ri. ^' ' ' I Loml
ir;]--. .,. ,i , sir,a- ",1,lL',ltrLltrhr
,Lli,r.-, .e.-'.,,-,,p':,"\ßn :ial z^io st itiid' da"t iio

Nkdu friPrdoi.i'nr durlnlrnsl' ^id"i" Foirovr'ß r""d Ln

'j r;..- qrLl


,L- r; ; ,; ,,j-i .i -- ,; .; ;-! -*
-!.:r'!,'l'a'jt;ij., r ! ! rji \'i.'j<: 'i r*'' t
u ri loii ttaakt nt'(nß|i ttttü '1üßtü2 ünt
a o . d";;
''.h, r ' "' -" t"tti 'd '4'1' n u ak dü4;ü ih'4n
n,üE totia'|' t'l' tü?I "?hd n'4?i ro
tu iedti dflq. üäni tudh'rnna?'
' , ' " I t '

,1,itr'JLLiul'i.;ir(ii p1+hrili L'inrih!u a!


Rrkio e tunfbi. t' :\i'jli ft b hrLü ";l:a!t irrtßInll
' ' _

ü.r" ta!,1, AI,tt" ' !t"rr! i t'tit'tu orq


r, t,;-nü;;t"

)47
l r l n u p r h , ! d 5 r n! . M l i o i , {

tt..r r i)tt, ..
'ttttutttt it tlr\ti 'il. r,1.,,,!rr.,r,:,,,/
| | t i t t t ! . , i ! | . t !) r . t r t t . t ,.r.,, "r r, /,lr J,r'ir.,,r rr
.ihlitt ti,,1t,.\1. , i , , , r r , r r , i l , i J! , r,,, :l
i , : i ,r \ | 4 j J l r r i l - , i . , t , t t t t : tr . '
l . r t I L I i \ r r r L . . ri i ( . \ i . t r t | . r . ! o i . l
i o r r L t r r :d n , . \ ü r i r h o . , r . l . , t , . f , . n . ,
. u , ; t r r 1 . ,r i i L i f . , . , : f , . , t , r r t r r , r ' , r , r ,
1., L).a.,Lil, , ,,i )l'r1".
inüllr. o, rhtu n tnrr ili.lr.\ltrtr
lri! jr \L LL ,. ,rr',,',,.r,,,i,.,,i,,/i,r..',i.i,
rt. r i t . r, ttti:\.ir !,lrl,, itl.,t,ttt.i:rtt,t,:i,t'i,:t.iri,
r t : t 1 r , i | , \ l , . i r t : t j i ! ! , i :) i t : , r! ; ' r , l ; i r . r , : !
..i l!!: lni .1r i( i!,!t - ! \ I' i,t tt t,i!i' i. ' !
i!L.i, rrl r, ,, r' Jii,, ;l
,i!i,.,;Jr, ,lii ,t1,, ': i)il:.,,(,',, r,,i"; ,,
; , t r i ' t : ; :i l . t : t t ' , . 1 t t,.!i,r:l) | t.tt r,." ir:t:'.i
,rl,t'i),t'liit r1, ,' t'i,,, '1, ii,t,t,." '. "- \'',ri,
ti:tl:ttlj.lt lt,nt,lttrit r:trr:\:r! \ ).hi,i4 I | ,

1.,,i,.1i,,,, .,,1.,;,, l

I f,:l ,g (,rr' !,^ , i , \: tilo u; .1llrht, o.;n h!!t .lr r!o::


LoSaua , u(Li o.l ta',xli1i! njlh trtu, ";l!1 Daatudr r(
tak;.,r.ta 'i;t, ; D.orültt "t /,r,1. /!aql!ap,Lt/lri , F 't rt
!n1t:i aN ra j! ai/,^h!, !! i( 1t.t;!i ltjrlt trtu, ';tll D::J'a'
,eü"1 i a ti\a i! j a''i..1 u!];i i ra.ü!i .ljth rauuhikt D-!
boto n't lol ;.tualt tiih ; D.ll,otroua u! LrL Lol;]! lo
nhhtrr /,, i]ttiti tj'h na'oru;t!t D::a.t|a i ' \i lt t u".
v. na {ai0ih klati
ielrmo p'iDi lludrkmi

Ncl,ir.r,lx nrrLoLirnr sl,rii,' o! hrl I A L,in$..^lll, nrrh.


lrc,ü od'o,im.orclelD,i.hidjrh,trl ili*.anirPUn.'urr.e
D r i c , l d o n io d n r . r o j d r . i L d " d k i i t r i d i . i d Lni€LxLoirvolcl);'
r(, rLiAllrh .-. - ,, . ,1, i rFgou' onr :]l Lrerun'f, /.{0tr.rL
dtro!ünitr nror m loli'n rrelirdr,r drdr r {r.lrrju P'uni /.rierh'
Do[ d(giior.k kliir]lL .ir dj.h il(o c'e|ororni{o.r|o
Iuj( i l(d tr tr iori:ifor trpr',ler tolonroni,,d i ihrdcton).ÄLL'!. .-...
,,. tahff d eeoropolii,re76oe iilüoolL i tnrot srl t ,Lairi dl
: i t u r ! o , . , d o b l i ' nd i t l o i r d r e [ s c { d ' u j ü t r m l ( ü j r | ]'il.F
tonr( so'on l,idn loii t p(o. SehLiLo S]l . siidi. , . .d
Lrorlinir,r . , , . ": N.Ii ldi ütt.4el/ ednaiud Daat
dr - Itotu dnM xo I ile ljtdi n antunibj? D;rha,P4 n
ßki,nle.ljela nan,tik/ Dttzbatnoü - ?tdt dnn. ita li,tP 4 ndi
' i rxLuüttjc Dx44',t. i I
:c IILßlio lnDrnij.,iNesri , . , ' ,)(l lln, flLrtj,r. , , ,
a!! r"t t'o,huld,, , ". ,tt,llrki Prto,t i. n ?ftrdi
ti M S,.tlian daw ieri,lL Bit ;e nat.d.t P. te ra Alklt Pdsj?nri
tu l'lapdtui n at ie i, pi.d Pn te si Alht gnan: Sin si ndia s
tihnaa Rüi iz: Bdio sd,t \. I T1ojer,. dok t^.,t Posü"o a'rt' tc
tc.i: Lttt:, boio :i s da bi s. EIL l),nbaüe 1bje te; tz;ctu! Po1o,l
& bin dederc dn sd od!..tn i lrit ;? olt fltd' lire|t Pa a,tji i bir &
I'a;r',, Dirt'p a. r.to", p.?p crl,; d EIh lnjik h;o'r'ni?
i pa&idtu n s., niia , Kft'aL ßit i. dokden i AAnt) t. Y ?ad'
\i tt"lk \
i.n1i tu blasodati, ot i. iL P,i.tati Pd t, 4Lth '2;i: Stn
,ihru? Rda.iie: Ltiio s.tu, ?odriafto dflle i niio KD h na I h|jc
n,,. lllthp Eti: tu.,lolr,ntno i l1l)ti rU. h.a i nio i
Knr'a, dn I'i:e reLtr inij.. Tojercö E,:üt. Po1o"t i. biti trEden
dn at odt h i bn ;e a'Ir,[u tita, Po aDlji i bn ie Lni., t Dtc]n.
td. Polo,t ie biti .taEdu iotiel ko"P i. ÄIzlt dro klibz i täNrr'
üfl al'sÄL AL, e y I'odsj?titi tu I'Ltgodari, a ih ?i2,2/i pn
l. AILL /e.i: !tu :i tuania : nirtü? R.ii te: UtkÜi,no '"n ,ndak t
!,clinaEdot n taj. rrß- Alk, a Eii: L.L2;, di.lio si tu Li { Et k
dd'..tjn'k. k j. !.tüab Pob,t it I'iti M,zt.rc 'ld y nt' ah i
bit a onuie, lißt tu tunlji i bit i. Lai.t r Diehd"t(tL'
\ , l i r o f l , l ! ü lm r . n r J o h r r i

. 1 r d i r . rf .' a r . r r L . , r 7 a r
in!,.n l,lrrLr!.1,(lrLiL

rrr..LrrL r i r j rL , r ! t f L , , i , r i , . h I r f L r ( i f n . n j , , f 4 r r r . LK . r r .
n,jti,.r: h ), ütt: \ trt, r n j, t,,ii, r 1.,r g.r,.r(r n.\llijrlr lll iorto
i q , i j r t L . r L. r , l A | ! r . l L . " . . r.ri,,,ti!/ !t,.rr./LoLr.rrr1,q
l i r r . r l . r t i . / L o n , o ü t t r , . i . ü I \ , i , . t . l , i | , t , g f . 1 , . irf D . L t , ! i
t . r . , l t l i i . r l i , a i . , , r g L ] ( l i . . t r r r , , , - , , : .L , n . i , r r , L .
ltrtrs.r !.d5!,lrLh,!\.rJr. .,t,lt f\ tr,..
nIa. or ljte | :! ijt/ir t!üj. a,tuktuvn at!! !\ji/,,, ?t i-
ntetJ. Ln ttujt ljkli Loti ükit.l,t a tutbi.totiü?n n i ta,Rl
1,or,tüi i ntn& rloü/ilo n,t i*l!ttj!/). ui,liNt,l,turt rclj.ll
d i n t h Et ! i j ? L .I r i : 1 .! t . n . . . , . r. , , l l / , i I i l l r I I I : , , , ,
: l t t l i : : . . N r , r r r . tt , . r i , h i ) r t 1 1 , . , ,i,, , , r r t t . t t '

tltn I t,\): ^.dn,?b tnliyi.l),n ern aenn.. ai.il!4thogn


s.Il.nii I'oLtLa.iti t., t rLo y t'anla tui,;rotui.t tre toh?o.
1t,o4r)fbi(r,(. t;j. !t1t it.i spant"n , ,idn: ^r., tüe,|br
o,a ra rt Ldili p'?Lti|.j. rrt 4ilo"t. ) nn', ,, t.r,
I i | / l f
o.Lsr[],.,. r rp . i r . r . , L , r rl r N L . i , , l
I ot t.I r Lt n, n.!.. \, - op. . 1,. t a. .. t,,i..t L,j. " p

:11't:t ttr,,,r tt, t r::1,1.t


t i . . . r . t . L\ \ \ \ \ t1r.t . ,^t:tlt rrn
,i.,r.;,r, ir.i.,,., r, ,r,r,ai olr llrLr tr ;|;,L ]rrrii)
( i . r r k . a Lü r r r ! , L . t . r / r . r i l : ! L r L r , r roi n , . l
tlr,.t.!.\ !.t,,!trf ,.ti.,iil! t,oL\ .Lt,.r

250
i,ira,wlpia, ildlkimntni akoih k,dl

B'1,r,. -, ,r.f'o,LrL !f.ri slr!//'i odh-r.,. "


' . 1
lr r,)tIüi..
Nfr,' € '.hlJo:\i f, rlr,!,rii,, /.',uI ttil'ti !t laa d1i'i! h'

l ( . L i l i on i : . r r t r i Ü r . L l ! g ! r i , . r l o r L i r t n i o r l ' a rr n r f r'
t i i i r ! ( r . a r i b o L ji rr u u L P l h i , l . l L r r L n ' r l r r ' t r l i . d n ( ' i r ' { ' r '
" lu
&'1 i, " tt lLn' llinul l,r i:ir l\'ltlqtr
. t , i l r r . i r L , tn | ' t ! t r , no t L r n t t u t r r t L I
(o Ii!r,.1o r ! l i , ! t r r r l n . r l i h$ i . L r i I n n L j ( ] 'r'tl !
rlrlrtr, l'oslrtril(. , rf'rir.,\!i , KLri
n nnli, g il.l)n,ja i.i in tiib ',/roru,'rl N.ri. r)ii oL LLb r \'l
!llr., , ,. d n t i 0 L r r ( f , L1 , . ! x r l
Ll.,n,.lr lif\lrr. , i L a i r tl . ' r : i / r / / o l
tlF,,rLl.. , .l1r:).k\:t:t.!it lultuh 'ltJr
r fti4t t.lirttj rt uti c))i\ 1 tu1t r1,)' \trt,t
i)t)ttrn rl\t ) ir!.j nttL !ttti ! '! tlh i)tLr! r't rlt!t
rrt)lhl'1, , ... [rt,.),!t'r]

ö \ L r m ü! r r h ü € o b ,

\.[ili j r N , , o ] L l rj r , L j . h . r ' ( l r r i r r o i ' r ' l l r ' i L i n r :: l l r l ' r r


,,/,Jrn,,,,rrJ'jl ul'.1x,/.Ll.,rrl i|rf rrr.s.rrlnrurtomr[11

rai nt'orh,z tL'ir" nr sn llr'r^t o"4 Kaji ltu;ta i da


--" o.h' t:t., rt trn un rlo]n ad t l,al nt! n:

. L Lq,, . n , L Lbr i. l i r n i v n o L L n , r r r i / r . k t r i l ! i r ) o r / r r r Nl€


eülm I rLid.Lftli igtrLm!!l\irg.,r\tf -'

25
jelriid pflri yrna akoih lyri
irdrkim
' ' '
2 oii ttogt riri sitttri ol AtLhort al'j,rlle? 1l/1,"t"
otnbtkLojin:n o Mt.d l:ü,e ?'ap^t pEnioji.r i

h !,1i L/tn.n L il, L!!i.(i.


S grnon od r\LrL,olr,,. .., . .hdrft !.ni r,,rr. | trfD.tr!!il'
.Lrlili.o n,rr rLrtrgn d,., A a,d li (i hr jc r,: ln I irrt or{qrercr i
Lfo, tfop.n I\o o. ,l,o Jr.nirllL. rn,. .. . .^ Lralbtr icL.n,!r g.r
ollri rir.e.\drt,,.haf.ia!rJ..1,l.gLo.Drdcunrrruriijrt .
rlrlg krg.,..,,'i.-L. oüL {..11$v.(j1..'lüL.is.,i.'h iuuo.,leirjel,r L,,eN
r o n i o n iL l r ( r i [ i o j r \ a i r e i r n ] r I + r / . i k t r r i D j i l o y i o r r r . '
a . r L . , , r . . r r ) r . o , ( . r . o j f , . n ,r r \ t $ . , ! l i u r ü n rr r . r ! :

( Yv) r!:-:.1
l h tat/n Lorcn| p]
hütiAI ) h ilßt lhrüb i ut /,rbie n osi" ,a. nüMo.at
R . l k oI r r . t r i ,t t ß , i :i1r\l,ttrntu, iltarryzt
,i,t, r.rn"it ,ti)!)ni,r rt)i,r "t l,
Lrrl,!rar trr!.,irirnir.,rl.r.:/r,rr,r1..,,
, t r,lIa lM Lri:it,Li iit,t itr ))ltr r: Katn bi.nnli !/o
in :hn4.nrla t ., / r"ti,,h t 4 optltL.l: t
ri.!Jf: ,r..n (.. K on t . j i r . w t t *
'!, n lra nno h,rn. liltE ,u anrul:t.. U^rrrr, ,lfultdu üirr j.
t L t , , t . . ; . ' i , \ t k t , a , , , . o L .itc D . , " " 4 . ", "

ll(..r) . \lLr,f i 1!,i! 1t.it nlt rnt b .t,tt 'lt:.t \1


. ti,rtrlt! t)!"; ! tt.t ), i , tii,:t, 4,1! Lt tt ,r!ti,t, r.i tl,irt:1i
'r\th a\t: I rrr,tr ti! r

)52
lrlnm{ Tli, l!i,,h v.n. (0 lr w

ü l , r D 1 1 , f ,L, , . , . , l , , r r r , r
i i i l , . , , l L r l t r l l , ! .r / l r r l l l

| ,.n! . r l , . , , i ! , 1 L .r L r j f r ! r , r : ! Lh i , i r n l
{r1t,.,.Ir.rr \t i,L1!irr.,tn.1./ n 'i,t,i

l ) . t r x r . )r { i I r i': lrj, ,1,i,.1i,,


, , r , rr i ,r , , r ; r , r../i;,.,1,,,MsalrprdrLt
rtibl/t:. a. bili L,-:)iu, , djtl lton ,i lon noyt,l rr i rt tl.u .l
Lr\n allrj!i. hr uoll l i t t 1 a 7 , r .\ l L L L ! r . . r l

r,1.i,,, ii,,i,rr1. - :)lltLn,i;:.11.,t.t R.ii l.:


ül,t:iu,t,i ! cat\-t/.t,'t tIo nabtaj. I tiojiu t'1!t,L1 R.ii
ir L]r: ti.ni &.lnn,'t t hqirrt liii a: ) ar/ ta l..l)eran'
:l :l lhLt? tu'i,'!: alt \ru|tt bifu n. h' ^h',td,tl6.t i na\r.
ta ,i l,ni u Da, 1,1.1ai lirt a:ij.diti, ratu "dilit rrJ ?kt
iJallr.iti i h,h ti liuti i.!/.nhi llh PÜ,,i r u^4 h k rnn )t
l,tLatn:.!"tu l,a.,t. t' i. | |,ti)r,.t .tt!' t'i' rt a;rit: 'titt'.
r ! , 1 I r . ,i ., , i , i , , , , ' " ' r r l ' L t ' f , 1 . .. r..Lf.
Rrlri. ! j. -1|,;tjr,h ülltd.nn.n i xt .ul.r laiiftidnt
,i/ i^ n,r, if ,i TrIa"tiomyn.i.ij!lrtir)afudt:n,
"rna !n,ar,rrrili t n , ' 1 , 1 1 d ; . , d | Ü n\ t , L \ l i i i r r ' . 1
lir,rno_a\t..;"
i< , hi nli,r ttnt, 'kl,tn i tu 'irr t'i,n;ta.t i.n d..nütii1. fai
r. tr: | -t,",., -t t,)iittti.,tb&jt ]"h t') i,)jü t'Ü.b ah.
hr ünu tolr, ;t; LijJo! a.iljlrt M ,'nyL''ui tatuati.,i.i

251
illt.nNit,h? jldiln ftma dko h kld

7 ( b l n l ' m d r! A r h ! , u

I\. r i.j'rL r üjfit iDvjrl nrvc(i'1r gLoüL ii ALLrl,.Le. .


I r l i o . , t r . l., . r , i , g r r r l c r i , r r l u ü l $ j ( r l l r ! A L n , . L t r , -
,, D l,\1 (itr.,L rn: 1 !r| ltlt! 'r bt tr ; kljli ,\ ,n::t I rltr
, : i t ; ; t i , i r . t l l h l ) " r t h ü : n l n o r p . ü l t r , ot u l r . i ( L r i . k o r L , g t r
bi tr L'.lirr /gtrhLrx.ltr li.,rcrrt Ktljt,t|t i:iutlt.ht, lrttLr
,1.t;,l'ti 'uit ltulir r rttir rrl!' ! l);.i,t tr' \.rrrj'r'o L,fan
.orirl..Lo.,g,Ljd,. . , rL.l.[ s. ,r,.tr ri
, L
. . . , , . r . L r t r ] r i . t r rn r . \ i , , t ! o L ,r , . l . r . r , r .n d j ü l i ] .
l r . , t r o r , F r L i l r n r L i F o h r r t r i (o r l u L f , , ' l { . i r o . t :

I ltlt),) |l,,.it ut I rtti lit i I i | :


, a ,i4 a i,t ltL),) ,i-,t ),:i:.1r;,

1 1 1 . , 1. ,,.., . . . .. j . . n . , i o r i . t . , f o , . L r u r ! n , , , 1 r r t r , 1 i, r l o ! r
' rl,L L \r.iL 'Lil.a trr{iDl

i i i i i.'r,-. -j :- i ii:,i -L' t:- -,t


.:j].i!i!]

R{i: o nbari Moj, lroji n! ?to1h pb. a sriksi nz Pt?4ar


uli,,.rtlrit Md! n Alarol l iloe!t1/! tie,siy,to,lt
:!tnp op a-ii. u\. dvi ' t. t..ao.o!' t.'tArip2ila.,h.
J l
,lrlt lni' ht,.tür:)\,l, t ut.n.ttt t tllLt,att, iih! i

. t lrrn rujirt tr t",n \tiji )rirttri Oi. ntii,rt!,rur


Jri,r,t r urt'lt ) nrx,,.N' ,tt,'t L| )I.rdt zü nr irr 1i,n) | "t t
:i n i t trltü 'ilit;.1r,'!,rr nL,n|lttrnrtttrjt,.tlr
I trltlit t lürhtir :at h Irr L,t)tjtrlttltri r! )turt htnul
, n
iatil,.tt:,ttr. t 'Lt/i,tlrt'lr tr) .rn.t, rr:t ar, tt ti It)l' ; ,.;)
i.,tti&.rtri,trtl:,, tt ! r.,n ülnl! t.!,rth 1iüi'lttr.t:r

)51
j e l F r u !p , d l l u d r l , im
a n a l i L ot hL q i

ulupnr j n,,1 alu ut uraxti!. t1l,1l', . . 'ula 2ur ta,t lrt'orl


j
ilot ulr ,r ü lrtut;t, rn^jrr sl ,riloi'ti 11.i:rt)jru drLtt t!

tont, Lh t,, t nr r tulrfu r lr l trlrb',t n .!r nrr laulth t


ln|tu,t,, ru "utthr l,ükth niit l,h! P1!:
{ } l-)*, I'
t'-'
j ..r :;;a ; -_.r
Re.i: o ntoti Moji, Loji le ?1rtr'sbp a sri4rtü Pdjthu
ti, ' ?ptI'M 'nnh rAlnlor,."ba: tlltl.c.astLao t'lt
jeL. opnsrhi. o,, nokb, u@!a ?tut:Lt i otj? nilosnL"r
, { o p o e L c d m o u p o . o d . b r r e o \ o g i al lrd i o o r . L L | o r € A L L i h
-..ir niLoiiv pR'ni rvi'r ßroiinr. Rdr.o a lLir Ahhr. , ,
' ,,..: N.Ii naÄritt n,rlr
1,4 tlnl! r,üturoLtnk ir,lt Driljn' tb
.1,,1jL,,. , .,. . .jnt:li tin,tu ,poznni|tjit!,,r,nrtunbl
u,t iLn nn lr nü lr .1 r,r ira no tidila [ltk j( tujtt]|rn
- - \ - . . , . " :
. t . - ' ' - . : . \ .

\ ! . . r .

I ati lloji "trno Au'rhn ,lrusos basd Mnt4 i boj, dE hak


j. allzt' rt'rün. n hl'iinit' o.ia Ltr1p )t'1.1 uh'ii.t '
i Loji ß lttk!"iie; . lzo to üdi, khtßit te l!/an. Pabtjd..
ur 4a ü4ü,hj t nntuFa.?n I'i'; i I trüto i? n nioi Po
üt4 onai, dii' ütilt hoji v poldit i ßtjn1fu i ttobrd
dila,iE, nlLth,t ritt'otn ta/nt tr .tELl t no,,z Ptoh't/
niti, 4 ]1lL'l' ptära i Miloni" jt."N

_j_jr i:li ;,!" 1..!


j;r :i;;-;.i

255
j e J ü n op , l r i l j r d i { i m krc h ryd
vtima

R..i: O nLü'i;Itaji, Laii iePtatü \tbr I sijc:h,t PEJ.*


uli k plltu ntuta l Alkborn ,ri/.,tAInb i! tlgrtß ev
"tilonn' '
xt ii.r. oprnilt oi, nonrn, wlo:la lrni/n i Or i.
llf.$.I:LaL\1,,,.1Litr. : llt b jt lrirnit:
t t l . ' tp L . t r . t a i ' , " L L , ! . " t r a . ' P l i r ? I o i t t t r ' t o
Loi r, i I' t hn ]afu tu n oat nd l)i p Palnj ra Lo.i? rt i.i io'1 n j t
T , l : a i . t ' i 1 i d o t r .e. , t . i r t t t . r d 1 4 d i ' ) ) * 1 a '
, l
. . . drr )I.i PiLütu Phinti. tutlt ledoQndl nta't''
!lo.)tr/t tl.)i.:!lr'lr.1'r:rrt'lrtt'

1 , , ' r . , . I o J l l l . Ll l , ! . , ( , ,lrli|on[i..
, . 'tl:! Al'i :. enij! tu ojii, idh) d) r!:at 'tLi! t obr
k1t t D:.n81, .J!.!a, :e lror i tu AtldLola,) lrnt i ?alrt t tÜrn
'
:epLrje, pth,i islnn i?orrt.Iaai.Lin
] i , t , , , j. . l L \ \ . . 1 . d i i r I n n . , i k .'
)tI-i h ij. u::, io i.jd iüi.t! Ioiik ''bio düad6d dl
t t tt tt 1 ft, i | .t .-th,rtt?; a-tLtr ün ,",t1" "r-''' '
t'ad .i t" , '.t 'o ,t" | ,I"o
^" ,. i,., irp.r'",tjr|n.ot:.ot
,.,t,/,ti)' t|LiiPn -"tL "t'. ro|nn"it! fal'o \:tt
t '.j\n - Lrt i r"ti L ra 'otü | 'it n
..t .,tt,,r n'; üiLn rt L t rtlL'ttt ur ii"a" t 'rt tn k
1.." - " r i.. n -ao "ü,n tit t t)n h: t Lit-n p"htj'rn:
t,'ieü.& aftie:Dn,t: te:tr.itttu,ü{ pokdiri?! hti ' la i 10
",1",', , ,4.,, :i'. 4,a; uii olonnnfuAllia Pn Gn' ti s tji
,;d ab":tiii M hattj p " i\i!,jshh ,.no.hr |o;i rdi
aü,i2lt i. hr!,n i Innn L ßnodoPl/IPün r,,r' olo ni.lntt
,nntu\bar i.nctu Dele|n ito\ti i,ßl.kd Nr4e M.lnl 'rila
.)'.,,;hli, D.t- j" hd, P|'iriherr,t allznt tu lnLnn Lh
t..i F1"i rhli, N1e,üdta ltalna djlta rtunio htu, nn
inlo u.l,l, / üdslnn liIa i o,i d r..:e.r wtrL on Dn r'!:
t-nti n nn;tiaon k ß.tu ,tt t ,i(tr' k.j.D rtjßt t t,ar" Lh'i
,?id t ja',l !'ipr.tn.. n1tuk Atktr abfutiaitn, ,isi' tu r

)56
lrFnovF,h? l!d\rm ßni hlo !r nr

pibliai a /l"qo dz se nddÜi i Ltutn i.nioili l,ia ie bti.i to'


bn t Djenti ßcli ga ele.intiL^t."'
Od limr,,. r,,,, i e] , , d r e r n od t r i t ' . r N , a n , ' , , / ' , . t , r r r .
. , .,".. l!/1 1 rlno: R&zo ie Üztii.ti Alhl" crljei. !'?
iaL ,E ,nlii i tu.t$ .. M.,i orrnitnt tu 1i rdelE. Cdi.i., Ituta
bi tuoji lr|di bib na n.bd pd al,tolü ü oqron nPmtia bih ti (at
hlto
,eie, hndn bitu a.o3 yije:hd knoza,lja dao bi, ti *h
ar,"nz.l'ierioetrjrTi.m /i,.., , | (tto Htun Ptib paznrt,trl
jt i,a plrlo ui! Il,Li l'r,üj/n.d.'
Lr, 0 | ! le rr dr l. \ll l' . uptu 'nr
l ' o r L x n i k o v o g. ., ',, , ..
nij. ro8rn,o,ehtri heznidl iquülr.trjr orl. r r\llxLoq. ."-
Lon:? Nr, lil<. 0 ' Alldl. to l. i.!!. ielnDo\r,rtrn(, i rl,ldkr
n i r i p o ( d d o { l C r i c h r .p o . r r s e A L l i h t . . ' itü:

, R t,, ,1,!,!,trrtt. "','

n,!tl|,n., \rrtt , !,i; I

ttata,ir\rr, rt ti.,1t t{r, t

257
LIUDI
STITI sEJIANA

af<w9
Prviitrt rkrefort

f t k , $ o n j e f u I r p l s ro d i e r n D rt o ß i o r s D l P ' ' r ' . . ß ' , r ^ L r h


-.,.,... ftLio p'sookii rirsot riiۆ:

)l

Cüpodüt ,noj, tri., tb lto si tu | arbhrda doßo' jn t


,jn'n nn ZL Ai ?üzlze lÜEh, ?'zd.tatiti i lc t! ih an
na oitn Tnib i'llt."il' nbo,a ,)cdt 'irnn.il\
Seirrni. rnrm Jr nc -.ie n[(nr ,!t{i, Po lo rr oni:10 n]
o"i!r.rL 1 i d .j o ü . r d F h i t r r ' o l . n , i l , l u d i h ' r [ r L o F r o s . ] . "R n . - '
c l.rlot'.1 Nlekauf. ^ : Lbuit atujLat)i.lalaab)atitrtur

jb
i. lrre*i'

j
Rcho ir seln, ., -f . rLünt I htu tu tulru r]r,nat I
otl at:bas,4lldrt -- .1r..
rhihiin iLn tulr,e,o.,I E illa Llnlrnlt ßü1ü,t,r.r

Lhr Oinr,.,, . , ' j. ftt..: l.Itnrr tt 'üb,ntü4t lr;,j.lt'


,tr nt.rt"Lt.bo! lnr )az,ti:l|tltß r Stuothlt
Nclti n o ßk,eoo$i..rrl', /.1,",,, t jt rt t'n ut tjt,., Lt'.tr k Ar
I -,\r., i.li | .a,ü"rn!.,tit ti1tL konrL
lorrr,Llr.. , ,. ... .)t,rrttA aL Pilr!tua snxn i\k?2a
'_ Irtrio ßr rt NesrL. , . I
dj.b Lojhnd e te|.lo Nj.roto li.
, { l b r ' i . , , , . I e i i e . . i j c n i or j r , o d o n o i n i o
Diuncjd. , , -,,r j,: kkNa, lllti lllll)au
.)rturih lidr riJ)!a poili lt 1üin ,|ol,a d|.lt i:,111'! !"i?tj)anitj
/ol,! 4d. l,jl at ,bon, itlrdnr itr i? otltuL ur nrla!totaa

ro j. rrN K!düü rnon'd!,(


i ! N $ J l . 6 r i R . r ! , j ' L b ,r h ( 7 ü t r
n r 1 D . ! / . r . , r t ro c f i . h , , j t r l t o i n t r ,
t o m j . n . r n L D r i D r r o . r$ r l i i n r r i o
'!f,oni \.n(r irDr. r,iDj. l.jr

Irnhr.ünot,earfL n.rjr(,r, , f!,ro J.r,r a,,r,n


I

.tr,r n lL)til. ilairrt rl,t, I tit! tt: r ,i[.,:,t r. . !nrn!t, i tr n


o::atatrlr!t,!t U.ttl,ti.,,i,)tr, )r tnr.a,tit, jüß,:ltir tti,tnll
hrnL ti I i,ltr. tt\riat. I to it t ü,i,+!r
I)\'F 'a" ..I
: rt r, r t. n I t,tt,:trI lriti it',rt I tt t,!,ü, lt.rttl| htlo r j
ihi, ttj
t hi:t n. )\t|..t tont Dr q( \,.r)] t,rta lttl tittti)trn,I;
t,r
& | :r nr'r) ttttr)t t "t/ ; rrnt lh trl!,.ta !,tt:; i,,,t^! . i rtt
::i lr tar\ )r,!. 5t'!.,r r)\r t : \ nt ! |,ti tau /trbr lt i t i1),,. t !
t,lttti,,r rt : r \ t! r ri ttn trr t i/ttt'./, h. jtit4\. r tr,,trlo r, ", a;,
rn:,li \' tr!.t, trt toiDi it.i.i nttu | : ir,!,,t t[tr!].tr! ti,it : t)u
t 'lrtr..1 ru\. I rD):'t.tun trtt kta t4lirl t,tlt:,, rr, 11
L. tr,t r t a t, n t,r,r r la,.t) t ri ütaj: t.,,t,, u L t. bt t !rri,,
ri,,,r [4, :i i,t |,tü|it n],lrri it.;ttt tl!],1.4!:tPltu :t,r:,,]:t
I
] l ar ||,|, J
L..t trt,P":
| " t.tur,ri ri,, .i 1 t | -li]| r! u,r,:r r ;
rD tj ata,.:,!),rji,
t)nLhtrj, r,rt /tt I r;tlrtr.t l i\Nrtl,t,t,. I tr,t!.|, t,tnr,rr t:.h i
!j1rr |i | /l nir!t! rttt!t n,b\t G!,tolt üirl,.L,i,,1,,,:!,

t:,,rti:1,1,!j,)
| .l i'ilt. 1r N:t t,tirr i:t,]njr t t:,rtjt In L.h ra t
I
rir,| rt::trIL.t-tih titlr uttr rnn)rt r,tn,trjint t ! t.,),b!i
| , i,trt't.ti ,ttd,:)\ rlt,.n | | ti t J, ,ui.,tn rblttrtj L|.
t).t,1!4r tji'rr,t l)!tru. t tt:', | tutj -1.,t rbit,.rdnt nhr
t\il tr tti t! r! "i,i:! !,.n tt,t,!t, r r,t\,.i,t,rLi.rlttaat,
rot! r.riar Ltr,t-,t,t 1,iri,1.,,t.r,tjttt | .tt t,t ||,r,!,;,Lßtitj
4t!t !11r t Ltr,t ' r x rrttn i,4j, n tüti t1ü, lr.,,}\!tal
I r il:ti n oll :r(t,trt tb uj i,r,tt rridrt,.t rouj,t Li:n

267
i1,
rtai,tntd I'r^lri ü !n.l .troIa rl)t, t hituriiirunrilultAnla
r'tul nr, trkü attbr )d.tu,ti'li ü rtottr|r ) l?,tli I )d i lrtl jt I
h,ituL h jt jd,r ul jtl,,toriL lullj, '!ttl?j.
a.t,tti .I.t: Or jt )ii ,I)rr,ij i iry,,4t,ii. aüir ru,j,
rd l,,lt,t. ntrtr,,i,. ra, ,rri u t 'l),i, t LuL,t, tjr/tt !
1 l I . l
trü"t !tt. Rtr.rtjrli , Alhlanl, ,.. ,, rtli'i))i i lrli,rrlut!\t.
L'irlo ta,\ lnl Lt najii! tttlt r üAllah, ."- ^, ptllr' t |tr

pla ün,t lrtht:r,t t;jtLt tfrl h.l to nti,t,Itrn,,t, t, Nrt.t,


i ltjrt t11,ht i.trtlr J..,1 \I !nta'! l,j..l,r!').t)i;rr,ttt | : rt
htutt ,.. ,., . !'lnij rjl,l)i111!t,r i tatlj, "tr t t, t,n, i!r/ t, ,
' I
tlt,nttr !a,n I lltl | )tibl|,l,rirli,| ,L "jt, trrr,r,l Fl

,t,Lt ,!.la)! Ftü 'lihi ktl I |lrt I rntl, trt tt. üh t ivlj
11\!] j, It,!,1 t'r, j,L\r^r, ttit. a t/|t' lrturtt tr'!ru, plLl
u)!.r 11',in l ! t, M).k1rr'n,Itj t, t)i|,1 ün,! na,, M i:|ij
bn. ü 'r)aj r;jtti t, ut iat,t',1 ,r 'o:, ,t,t:rj ,,1lr rE l&tt ,q,tt
lt.-t!r t,4h!/ | l:rlii j,,1lt rn't,/r l)rlr ttrit,t j niturtrl tLj

Obx\e?xrenak.ß,.[rf,rnisroie!rtp,ieirreh,,1ieh.kro
6 i v i d i od i l i . d , e d . r . n e l o , i i n D r . z L o CA l h l , o r o g ,. . . . r . . . L i . l
' t t , , - t . ,
m i'nij',linie i'irerr rFdiiL, r,.ni.ir.ji r/ trnj€itr d, r p,ibli:.
Allhr. ,. -.r . r,.{e LzL.e.lij€r€,hidiije |oie idr M nrdidi,bog
} o \ o n r , L i k L r j r i i r . a , r . i l r e hn , b r d i \ a r yki r o 6 i D o e l i p } . t r r
porodid i jtrhili.u.oDiloji ute,6oeu]rlediu sr.DrDtr,odu. oni l{oii
\ zbognßhdn?njrlijeiirr. oni koji !dtLjLLju ndJo ;Ljrstr!1u.i
po|Udu.oniliojiobitize6.ten,i[.d] iorq,robit.,. krd sc,rboli. otri
Loiinp,iitrr dierre dr d gi isp,iirj,,d:.nzc u nj.roro Fordi.iili
/6Dshln,r p.rodi.euDrloC. UkiILo. bilo[oji dunj.JLiLii,tc1cstrl{o
plirr drii i t)oteligrr1.€,rrLi ilivrliki. h,1i * toiryi u D.koniJtLu
' 1
l " ' l : : " ' - " '

263
L r ü n c n r . Lr o €l n i t I L i . r l o c r l P o n ! ] r r . l . l r a h! l | ' , r .
r lr Lrr\ lar '; .l ()6ru j.trloiitiilPlr!tii..njLL!lr!liid.
! n . n l , L e , Ü o e ( ' i k t i , ü r . n l . ] . , o r . n r rr f ( l j . k r 1 i j . ' l r , " ,
: O,t I lnt li| \!r: lt r| |trtld,ti r 1tt&ai|i't.l)r3 ttilh t.
t),1 i,irtta.tjtllrt )ihh '.\ \ir4rot\'t

l),. rsctro I itl l:LnL\lrir el t,irij., . ., . J.r j. reliio:


lolrri. .. t ' t , lt t u r 2 r , i n l l l [ r ] j ! t t l i l t D tt u
t: r., r ri r i )tlr r'i l),s r lrr i 1 r'an I t )tii h h ! t tlij ll

t|t i: I{o ! lrot; tu Lis dhrlt ri.i bild !aa4t. ütjc tu lnzlta
r',r//t,. r \ . D L i € ! i $g . Lü ) , d i f t ' h r L \ l r t r L i D r . l i | | ! i N ' r i i

!\r lo \ ,, .. , l r r i . ru r t . | f ü , ' I t r r :

* !. ,L",i!l
A ,nvl.nhtj.dr'n oAlnl iba'tüii,t. .ln Mr
N, tao p uija,i,ljd' ^Pd'ii!n/4l:'t

iII fobotarte
Drugl Alhhu,",,'
l€dßo

r- -: i'-
JGi ":!
Ti ".t7i iutti,itrn|r! lllßti nnn r"l,orn,n M.jht
i ) i , i r n r l , ) j i n , t f o l l n r t r i l Ln . c ' o L r ! n , e A l L r h u . '.
". -r rr ar n' A L,Li , , 'iit tr,LuL\rr.ncnuoI g.'nLYnol
- ... obatn - VaJLt t
n . i l i , . r ! p ! . l l L , r ic . , , i , l i ! t i n o N i . n ! i i ' i c s v r u ! r i L i ' l ü r .
i o ..r,r,l rsoo |.rnyl 1!' rtrni rna jcih.det?
I6idet j. or)ii pojrn. oLuh{tr \rc n,, Allil,. .-...r . \. i 5 i n
r e k l . v . l r r i o d , i r e i i i d j d r . j r m i l ) r r i , , i hI. i o r g , i e i i f ß r . :
popurnu:vi,. pori. ni dLr.rdrle. lüriar. r.mji. nl ,
rrk rjeL€!,i.
lrrqi: mtdiJ,r,potUL lJr'ir kr brnr. a\icn akn.rdr.c. tLi
td: rüni. po$ 1 rl.trio.{i, .rl.irjr poko.roii. porvoo{i...jr
.!r nooaiptl AlhrD-, Frl'Ln,.r.liuLu onrriif c. por Ii ,hL
-,..n rrrmjr Nno. n,rl,.Dii riitrnit. $.$ov.n,rr,nd.i
a./,7i v(',Lrp.t'tr/rkl..r.,pori'rrpon,oa Llo'.i.'r|7tr

S!(n,roiLrri'ii.bi\c,x j.ii'iiriihrN!'\Lhl,u ...,,..iriii.


-cdnrgo",',,kr lio 6lirkiD[]cl ForI p$luir id.h,i\e!i].
Ki{. Bon *didu i 'ukr iijr do^olr.^. ,i,i,L 'Lk.nr dnLeon,t
o J i oA l L l , u . - . . i . o k o i L N r lD r ü ^ . l F o . n n . k . K t r b cL. - ^ i

...i nela o|o At.n. Kt;. obil'lj!,"'


r o s r n i j r d o ^ o l i d { o L J L L , i , L .kl o, h u , o r rn i t i d n L gh o i o ( l
Ir(o ul.o 'Lj. i.rr.!1etr. f i'io,ni:trR fil(oo oJio All)1tr, ,.-
, js,!fonr,Lr... , .. . . . kl<r. Alhb* ?tu/lbo üE lzoji
ha|r rI( I iL boüPorh A l'
f a o L o ß A 1 , f t d . ,. , odTfiriLJo5r)rhr.,,.,,..lx
.rroni.if.,,., . ..... . rktr: l.ddn ;ati.bj. t:'1o t Dadttel,
.lros,,1r., n nnq; r Daerenx.,.bo!,,tlt.. tt?knae:Ltti to,ah
l)rr n\!,!, xa trehl:n ]a:Drcjin * p,alEiü ?oEd trni loji e' ol'o
;atuli |ip4 La ganje pa?d 4.sd l,nln.ia no'no i. ?ti'tijeti I'ilo
A'tküt a,h\. lett,u, ott le dlbj icc at r.kli, Prh'esi ath,'t!, rcbno jc:
Na,an',ätu, lto bil' xtosaopti,tö.ti hdo;rttr. Relli fl Drt: tr',

rr r| ri. \! ri,!,,t!!,iij! Ds6b. rtu


\]|: \^n |]Lir |l&|!t u,|,|4i,nu\.
i^. hitr kü ^h )ndnt06! al
'ri tun!. ,r't,t. Otj.?ti,io,,tlrt Lna in\t ia,i slrpatile./r/i.
.Lnr bSlt J! üb n Dan.,rctt, D qa,t. 'NLli: Ir'i,?si anu!
or k,&h: fu |,tj "a\h -1 k yluo,1 nln, a t i ut ansihoi. sLrq
i .I'o! 10y .jt rtt. I DL!",lt.

hr lrLt'i/4 co*onnnt ]o,t.i Inrlrlt Lolii!'\


l . . , l ,1o. 1 i r i i o . r ( , o s r , . d n r!.. l : h . ,
n! ( . , r , n l L . . t r , r , o n C o + r o J r ,o: . l r t j , r r

L, . Kt.tj..,j,.-,J' :,r,.tt. \J:.. i'o t.,aj.i.'.,.,'4o|n


n.^L1,1^!4iri,t llllaln. co:?o,r,t n:iüd r.-
1 , , r . 1 . | ,0nrt ! . r t i L ) n \ ! f r . L r | . L d , . , r
r . r r . n L . , . l ü D n m L , r i , l n s r . . . \ L. l ,. l f L r r . L I , j t ( ^ i . , :

/n n'r no laha:h. ili s. rt rjütiü. Alil) :iy Dn ,Lt!. -

fn!!,r.!,1!r. .i|.,r[L]t,r,rt.l,ri
, li r -l:jüüna.lr i.l'ni?al?ohn ALln kl,r Ma
L tlokotn,, t ha\':ntli.tarno dai.I'ili,.polroLur R/:n Mr,.
L a n tr 4 L l o ü . t ! l,rtr rt n gL,DlDLlnrtrr t[uLJrua. rrDrrL.
\(\.,.lLif \l!;,. l)trD, \ l . Li l i

li,r\r, /irl.,L.nrßL.t,,ln,rrL p!,t,,rir. Srr j. ro obr''.1


j.ii,!t,ii\Ll.r,: . \l(lrrD,!lDrnrrrLjL rk.i-rl
(i,a,,,,gi,rr. .i, ( h,i
flliri torlr! üo (i prü u trrtr rr.
L! ' 'r,,.tr( !i.
I l t r L l r p d F r l a n - . A l L r h u . , -. . r . . i o D t ro o . h n i i n r ! i ß l . e
D r .j . r t r i D o edir d . d ! r . k , x l i o l r o , , r i hr o i P o r r d i K r k o n r o / . r r .
duol' Alhhtr. ,,.- ,.. onx Lo drie t),ednor o.tr.l6isvoßr P(rjr
d . L L , .n , p , q r . l i ( l e , { r t r r dI l L , ' l o . o D l , , . r . . o r r d b o n r ' I \ i ] l o
n . / r n r d n i d x r o l iA l h h r . , . ' r . . . m k o u ! r r i u s ' i i d n ' r ' . n u
n r n i k r i . S J i j r . , .-r , :

\.r!1üo,\, h4, I t)Nr' ltENt,:

r\1,.-, h \lti tth,n r, tt!


r\ rt rt üttllr ttlrrfu

iro I'1 " I


N rg.ror I'oJh"iltr ,,.. lt.hoi(Lr/riieri

Re.i: Abo 1i Allal'a talita.nlz'ßn.slÜditr, iüs örAlhlr

," ....
\lnog l(.ji rrrdc dNol. ALltrhtr. i Njts!{g |onrDLli.'
.,,,.r,..,spotrlid'sei,

ln. nL{o,oslxo1,,r.i1,.urdtrni(r.e,. bivr


.r" lorirf'rrlßsiin ! vi,i uroi!
'l;rretr. .,1,\lLhr _
ponro(lit-"dozroljüio n-.

1t l jr;!j
"''
snnb Tebiibidü ini o i "no o,l r.beP;,nat tnotr,a
L ) l , . r o . n ,c n . , | o N ü , . n ri o r I L r o . r ' l i .(r n r i , \ l l . r l , r . ,.
. . , , ( i i I t i u . , n . r / o , ] o r . u r . , r , , [ . \ r ! p . r r r L i a r , ,\rL r t ] o l i h .
'.... fl(d[ i , ,.yr ß!]trdnrnn,e R.l,!. .Uri+oL:

,_-! 9 _+ i elri _rLj.r! ;rJJi


1'Lo.jr b! Pnlrapa'hut1l4bat. ptaptu -,41kb lrolo

K . r l i .r o . ; , -o i r r i l r 1 . r' A L t r t , l , . . . | . / . r , ( r . t r u j . A L t r t .
r r F . i ,o: . r Dh . , . f , r L r r A L l n r r f, , . , . . . . e f !

\ , ! . , r , r h , 5 . . , 1n1. , l i . l i . r n L i j . , . r ' :
4r,:rr ifrLi.n, L t,.d(., l.,l! !,.,1u.tri!l.r.lr(! !!.!q,

r)/r4,r f,noaDisi, L...(no InL.rt ,n lr.r \.nr. orr r i,.r n,,jttr.


l r r \ , i , o f Lt j . . r I r e . r L r ! n \ t i r h . r . . . , roi!jtr.1Drr
N,.!trr, r1,g,tr.iMk,.uiti., n.LlrL.!r! r,.L lil,ußf L
lnr I d,., I .! !. r.r ntrr. t..rLurur k.ft r. I .!f.I J.br !.,r!jr.
: r i . , r r r r . , r ! u r L o Br o , r i : p r D i , t r \. r J r j ( r , . ü j L . r . dI j ! f
r , i . r j . ,L i , , 1 . j r , . 1r r L { . r t rt t , LL r r r o r j D rA L L r t , r , . . R,l ..1
rnrn, f i r\ troLnr.rl)r i ,.rl,r Lr. .r.r i r.lLr.rD.rjr u a!n. n,, r.
1,,
. r . r h ] i , . , , , ) o p r f r . ü r r , n t r g iI LL . . t r ..l jl , ' r L\ ' . r l , Lt o n \ . L j . rj r r r
s , , d | L en , L r n ' j r o J L j r r k ! , i ( r .
LlL.nl.iir!r.r tr. .,.i.aior1,\Ll.rl ,...,. . \jon r,.rril
l l l 1 l l o , o. . . . , . o i l l n i i r n i L t i N . r o r k , / t ' 5 ( . 1 , ,t r r j . , . ,
( r r l . r l . rD . lri . i i o . rr r ü r i l i | n r l r f l l r r t , r ! r . . . . . . . / 1 . t o m rt l t r

I '
fr.rrlt.. -. , dcr.:Ko\tztl r rc,n, A'ßnn, o:h AIl
bdt, ?ointu i.\r.1, jlil!$ h)\tr.LLr g.Llirnini. HrLtr,;rtjD I ljtrbnl
.d \hlrtlrj[rortr.]. l0/ , ., .g.
. , t r i r . f o ! l . t ro , , I 1 , . I i l L , l l L L n , , 1 . , .!e,.,Ii,r, o.

263
7rl(e1!r lrorlini]l.o..,r, . ..,. l,l
loo. il bilo ltolh !{rerirDL ir ink.l'.nitrih.,
r{: atllt d,i. abft,k alktridi. oini,m.
:e üLm. Ällaltutu
ili,.tulitti! \\.ntjel:i
sn?l
u , t r e j . l e . , . r , , r , .| ' f l r o l id r r cl ) o s L r D i l i . . .
th Ka e rluti? a,nüüt tte Mi P,oriorijr Für DN ., ,
, " ,, r vßiod.{.jtriD,hr.eni p,.nosib.r '
u,ßli,rm je dut ri€'ortrtiono'nrLo oru:r /.thr,. A 1ir,.o..."
- . . - . R e h . i e P o n r r i k . , , . , . - . " : t G n E s .t u I a t t b o . l l
Lthü, lretu id,ie! Ko,E r rcIa zh,'e A nbo,' n.kn :e idoto
lji h'e, ko e ae ddaqi 4e A11zl,r I'(nio gx lc IL,. \1 ,e. , ,
-,,r "dohliin lxn.fln p'flrorilm.
,
R.l{trojclbr-lliJ:u |- ,: Uo.llr.r', ü .tl,ar ?t\!lt)rt "j'l
hna [rm r int a'h lld)o"r - , t ttu, nt ], "il:I!tu rdrlD
ftlie.Ur dra!,. l:",. a llt,l
Dovr c it'd:ldd.Pontrtril,,, , , - " . ", t )et-.: Don j. ibn
lsi l' rüiiogr rcTimir. - , i(leo LI je d.br \ie,.d.{ojir
Ko rk rr iürddc ii,rin rcmi n(Lj,LiLr.A Lrl,r,i6iirx $ u ,\lhro
!u, - ,.ri . n nlq' /.rloir ie Fh.:

i_Äar J ! -j> il l
Doi!,l, Allthou fl shn Ia a,i ,oji ;? sist,n tßpjdi.{'
A o i !. bilo ko i od orlrdcnih iÜrldtr i fL tr.io't dn'8ode
sFt| r +rndon, rnnkr, n ltoju j.llhh ",. ,ro:

zbilaoni i.shn c icjhNta stt;,i.i 't ptuti."''

269
T'€(;tit - dftrß u nßdrr(umriimana

|, . j(tr tili.. r .\nr /bor ..!i s. L( ,r Li.tri rr.( o !. Dru


r L i r . ) I ( r , . r r r t ' ' f r ( o r u [ r n i n r ] . r L i ( . ri . j r . r k j r l ,rti
,rLr.rlri!tu l!.rftu j r o J o o f r r L r ,d r j r
rrLrr. , . ! l . re n ! t r t . n r i t ( , . , ft:.L kontinti
I D.tmd rcb s? nr.i,i.dnie hß/i14"t4,fu ni1hlj. sii,rn
traJ,\"in i 4.ttt. ,l
I n..r thA).,tri)t) r itut,rart
t L . l L L or . l i o t r L ik r e( i r i d u ) t p r r . \ n , | tr.noan.kl/tLnr
nu D.kir rt,f/ir nr|'r, ]. fhnrrili.
../nt lttfliLjt ijlnt, dtu nt?dtitu du ijLun, b.ojnt !tuiln,t
Pt.art. i
a
h r r r I , r , r \ i r . ( . I r rJ . L . r
l.rlodi L,rl.n,rti . I t?].\: than bi tikti aati
it r ntlLi r0!,,i titra n.Li?üana,ohna, L.tbtl).) I \)!\

r/ I il r|3
,, .rr r! r,rrltr l, . ... rctn: Sljtat ?aktuua
at6/ipthtiht rhje,n", ?ob&uu i nnji.r, i/nni/)iDqru
a.!(r.t.on,iit). Jr).rrll.rlik.,,. irpr3L.rr. iol Ji..l.!j
r,,,,1pa.r,iLr A rho lLarL tl., , | )?1..: htt.ttr,j, nr rn
,tt')ilt -. .tqn^i t itr i:,[ß, N.n.1tt\l
tt,,n,t tttr i.t", 7r,, r | )irh r,rrni tL" H,rnt u/tSkir tt,l
.l r,i;!tii.t. rl L[, l]ri,l)t.
r..lnj... , ru . in o n.trjo n . r ! r . rr . ( | i r r f r J i , j
; \ . . t r i . r l . n r f. iLr r s i u r i f , l L L . st r. r L t ü
r rTLriüriir , ,,.!.,E
..n ttt,lr,!r,Litltt tlrlur otth I n i üntrjr p r!. ))rr jjr!;t!i.r,rl
I a r l r ) , , r t r a ) , i rI ) i i . l ü t n r i : , , ....,ritjtt:t).th,eaau
itli. ttoltu it,ltetl,tjrodiiltxt. t,iar t!!1 t:,7t rt rl.jdrtr tntt Ll
L r , r , , / t i l l l l . r L / . , l , i L iL. /t irlui D r , !Ll N t ! . r i . ,
LdrrrLir , ., . .it 't:.n l!.tiß/oj. iloi,a,at.!l
?,,7,. r , h , ; n ,q . r
j r tlro[4. .. L \[.]ri. rt-,.1.r,:
t trrI i,t!rtt!,t i,tü.t.
I r r ^ o r t r ? / l j r r t r ( r D r \ t n . r r . r r , . d , , ' u L r t r . rt i r r l
r l r r r r i . f I r ü / r j r , , , ( r r 1 ü r , . ü i o r | , ri , , ( , rr o i . [ ] . . r n .
i r f , \ . 1/ . , i r i r i r l , r , . L , f r r r . r . r | r L r i r i L , , i i I l i . I n Li l
o il,r'i0 prrür L )n i\LLt..n.tr
li, |,fr. nL.Lltrll.,lL
L), \lcul. i.tt,,lNr. t i! !,1tt I
" ttt.: j!n! rirt:tt i,! ": r lir ! f.rürio lb L\s.rl., , u n.rDl
;j.' ;'irrl,| l)r,r ri rlrn! rru o n h rr. t,rr o\ L..r

r n r . Li I Li ! | ! \ r r u , l r d h . o i . , . ! f r r r t . l r r h L l i t t r ( L r . r
! t r ' Lk ! , ) , / . , . o I r r l . n . , o i l . . !..!, ü,t.lJ
i. | ,n , o,,.ht biti 1,al,i..tav:tu :ln?i,n ,r iairi. Nki i,)
,tttlj1i oni hoji it otut. nr 4util, ',..!a|t,.l.n!,1 ,tnnl
,nrü )1,a oti bnnr M hD.. \1Lrrrr..!r.,lrjlii.,.,ii( \lfrli

rrtri t,t tti! ,i t'. rtri! |,,lt,t t:,h 1' 1. lttj) ritr
t)1, \i,/lt):tl,ru ii)t )ltl,/lr 11,ütltl,, litt:iti i,iul
.r,ttt!.t tt \lt,tllt;!t: j\:trt t l)tr rt r. t l?

Rfli.r,ri \rlo L ll tr | ) ti ! 7, t\nr r t.ntr,l


t:r!t,r trttj. ! 1t,/,.tt:,rr! t !!,t.: rr) t,tt ri.tt!ttlt.t I i,rt,iar \r, :

k. rnLrtn'Liio,,.,.\l,Dd.r. , .. / . r r . l f ( i ' r L r rI
r,4 at:r! r!!i)t:!t.ittntrt tlt,t \ z'r'r tr ,r (\ i
f,r LL t rü Ljri.
H,rtiD., r L i i r L1 1 2 r . / / . 1 , 1 r r , . 1 1 f. ü. 1' 1 f t . ' L f ' c !
,l.(.,0J \Li.rd., , ,
r m n 0 0 ) r ! l i r l r r a n : l nL d i r n u L

\.,, i,,. ,, ,, r : , ., ,,,ntrI ,.i,,\r:.r,.


j , tj. \..,. .t.r,tr.l
' . - . q j .
Lttr.ti-nu ,!^r!! ;ti , t,uniti; tlii ü |:t,aii, ,rnR t t:l
tt' lj t. r ir i,,n t't,h t r : ; n .,Urt, irt,) ^lit rn, r. j.t t,tl

. - , , , .- . -: - -. ,_. . , _--,

,qLrr i nirla .h :tb.Ln. *0ui,tj.tt;

111
Potitit" ponLrprnje
p0Kuianusunnrtu

l l . . l . i ,r t ( l L f F i l . , : :Lttinr rt4tro.tirrulail'tl
l, r.n ü\tr l,!tinrS,ir.t r, rjrt)t:!t,t |it. trr:ii!\:.tl,ar,)
! t!t,r .)Ltt - l,ü') ttt tr,i!r],.,jt!.t l{).,h I li,tltttj

-L,,- - --, Li l

Iir,.r!!.t;j.'.4i

t naii/t, orcj.p,zti ptttuoj. t srti.ynr:it.idtnxept


tE,? sliiatik, tu tu Lßonüj.on Ftut NkßaLt:to, io
Lun o, tLnnlri?, tu L^k:. tlij?/ Llonili."'
t)rtrtii:.
tu i ltt'iti!t ithtt tn:i! r.t rti,l.x: tl:n otoj.ataltart)nri?t/,
!r!i I r, L i, | | | lt rJ o!! ! r r !.tttt tt,| | | : ), i,.r A. at a lt tfl
;:-\..t.. Ln trtt rajt .j nu t?a.itn "n,ipt...
rrnii. a.t: Itaht4 ato /p,at'i !n1]Joi. tt:. 'tjty tin. i dtrye
rdd! k 'Udr. ?t tn 1ß a&oj. at ln1n Nj.rot.... ttr)t'.t | |
)L tl )i rt!i,ri:Nr , , r . 1 , , , / r / , , r , , r , { , i . r rD . d , r n
J r j . A r , D n L L , ,. ,, . Lrrl|o,sLr.rir(L\,,irl
sltd,,t, )lltirui. .. irrt) J t r ,\\,,r11,.,lrltrt.t, !,11
) , t .) / , , i i i , , t ) . . t , t ) , ) , t . i r , ! , t 1 h t t . L q l t..t 1,r.jit Q4t.
,t.t! )t ):..ttN,i:)t ül 4r,t,:t /[E h.! t I liJl,,

o 4. i.i üh. t ilu potpwa i ,. idn ,a?n,i ijrnrc


t i,:dt Lüt i no^itt ,.?riniet oha'rni!:'
1 , , . / . . r i l m u . r ( r r , . r n h m . n r l . ! ! r t o r f r i , ! i Lr ! $ L i r
rn \liLl,L. r\lLrlrtr,L. &,f.ri i nj., rrrg.,!l'nr!q
i r . r f , ! . t r L i .l .LL . ü o i , r i l f , , . ,r . ' r D . L 1 ,(l f o r r r . , ( r r . r , i 1 , .
p ! ! i , , ) | r t o \ ! , f . I , D . o r p t u f a i , fL : t . n r . ,. . t i l i on . , g u . l t r ( l i f D f
n i j d $ r l L L r . l ) n ! p . I . l i . ( ! ' i , ! r , . L L i D p . r , r . (: l . n ' r ! l i r . r . , , f
!J !.jrf i.., i,., ,! ir f,.nliki! rll Ir,.,ri,'!l d, {"f,|n(,D'l

173
Zliog rsr ü nL.,l.,ic !r rtr,r' l, \q,, li.F rl it?.'li'.tr,j.t,,lLr.tli,!.
: p . r , 1 , ' \ . l i r j r o n ! s . , n o ! i , L n n , i ü , oi j. r nojf ir,3, ir,ri

o |diinik d u'agt ra r,a 'n )rü|ji, tri.,to-btan


' ]+?o.i \ ]\ath ,t.rua'? oDr i. t i 4 14 un

l ' , r Do j r r L ' f l l ) n \ r L . ,.nrjoLt,..or,'cnorrn io


Ll Lrn.ir . " n)F r).L lrr,t,rttl,tolit:rrirltr';.!ntral
/l.tnt h 'ii,'i:l))irt.., tht j'.u: uq Lri,\ttlrt t'rtr,'l
tnj!,!rnl',1n :, ri\t , Nt!t!.l)u

iestsrrL-raienle
pomo( pr0rri€rrnä
0dAllÄhr

Z o . , j[.( / A l L n i r . . . . . . . p o o l a i i L L t r r o
. .it! rrl|k]!ii.i"
,.1 r!(oa(u ..ll ftl rq f (, j Lr.,v t{.. e.'r r.rjr di rf Lf tr r, n.S
ui$iL.r !,/.i,i..,i,tr,o,lrrlrr,,,,,1rrrtalrl',:Lj.(,l,.ie !,,rr
,rrr'lir,r;,ljr OD rr.f ]n i li)ttiat'.\ 1,! tlia i:tlt ii l,r"n t.
al'rrl. i p rti.t.ri,tt "ütliü | rtt4ti! iri'rtrrlN.ri( lirlhhi))
1 ,/,3r ,1./r,r lainr li ij tdnrthlloar: t1til:l rrt't tu au)l

\ t ro ! | i t I h,1 -. r rtlL!t r o l, i' :.. t.:j II I) t rl tt.ltt

lednririt injtnje dob,h


mrog0 djea

( i,L.i. l ) , l j L ' ! , t , . t r t t r r . i t r . n ,lr' , o i f . t r , 1 , o \ r n n


frr.loL
, " . tr sr.n,-\/rr,/rror llL,LHL .i,.. , .(l|relli[ik..
, . . nl:.i li"dd i,,i.I Pnd nit ?ri hajot p l*tu n
ah i ?d,. nn vnrtu nj1tu 'r td.tti i zplni. sororii: T.:b .ni,
A.hM ü, tüd"Lri M'lnau \.i n Pal:otio :e i t!,bit ie D:zr,ü,
'".-.,t,..a .'.' dzk |ao Itnalu Ltt-t w"t:

274
ormiitit ' i!ri'a?€,
tnienßnltitt protiY
iejtrna

Rdo ie rbo-KrJiq - ,nr rttatka: Ltjizt.t hatxtit tu:,L t


rltla.n ,an Abtn, ,- - ; o'l eqn ito t rbj tu'i .la EEn bi a
hi uit.;.aLüi rdd2h r '- t .d rL'd rd
' ' ' ^ ' ' ' t" ' ' ' t' J ' ' ' ,
a . t . a . , , ^ 4 ' . . r ". ' . a . . . . . D t . . " 4 a a
t."'. a-t.tad,,":'t ta"n ' -
J
üna tu nnt nr, ol d;,nEL ajtu,r' Jtt otj n nt ntap h9jti 'ti
julrn t, Alkh ,- " " '
ltmobh Aabra.r*tu,|, u tt ?tjraln 7i i

(adi trebataiiri Dirir! Prdr i€lrrl

/',2: ko,1üjcirii njnNlos ^'oieDjtr i doirusmj? lr"ii€

,; "u!!, ;" .1.- rl,


A ako te lejt pokß'z M.to

'!a: " r
' P 'lt

€ r- .L ü-1, !r,! - -: . ü
lr "G:r
Knda bol.: än K't; a1', ubanj All4hon aiitu od lejtn'

l b n d K i j i i m , , , - . h i + j e f o j r s r i o n , u d n { t o s a . ü l c a t jkcor . l ' i ' '


? Krr'inj€ liich,i gndiiotldrDia svek$tr, tn{' iloic nioF
r k o j €d o D s i n j n n . K ü i r n F l i i € k a o n o n o i € j t ntedtje
Z m j e n r ü , o d r o t k l o nb i o l e s r i z s . x L a l < o b i s l i j"( ,l o g r o
!Dre$iti nr up*n,jeno nj6lo i llrelovfti lrk. i€ lijck Delne
uo doaido n.r idi€LDvxti.

275
I K t ' r o r / r r r n r ' , p , r r i l l o l , o | i . t rn, o i r r o , , ' r . i
l e \ . r . , L t r , L.an . ,r ( 1 , , !r , . i , , LL r l r l nn r . i p u t ! r . r r o s . r
,,j$rtr n.L)r ,Ln.iL Nnri dr sr rr! ,ir(L r.rr, r. irtdrL
,dftrir,r r t r . r i n r r d , , F g r t . r lan! t i n . r j o , r d o L!
t rn . L | ü , n . / 6 . 9( L , n , i
R u L i l : r D f d L L . L . 3 r Lf ' ? n n r o . n . i c a . g r I L) , ! n o . p f ! !
n r . gr , . { t r t r r rr i o ,r . ' L r , ' L C
n ,i. 9 . ( ' r n , r l
.; '. trrilit!1 t,',ti, ) ,1,.tit, ritlt. l!,r h ,. in!,li t it,t
,',1,1,,r
n& Ltr r iin ]!,l.iu, .. , l:i1,1l, ,i! Kt):') i til,,
.t:ro Iarlttilrli r! t:lnr.t - r,rl.t.rl,.1|ütrir rr,lnt[.
.,... t.,ln li,x xl irli\tL! tj:tittrn!!,!I!,t
r tat!:rt)9artt. ti r r:jr.l'illtlt ... , lr!.:t,r, |,,,'
lr ttu.rr tlü'r ttttt:, jt, a' a lrt.t 1 bpr.tr.tt t,rltI r,.,rtt

rNr inl,t!ri I,titi.r,t r.hat!t r!itltt rn,IljI \in! i,r


l ( t r : i a t ' , r - t t r t , n ! . l t r r . r t r 1 l l t l , " r , ." . - .
t - ) n| ] r l n r n , r i r t t \ r i | 1 t t u : . , tI K t . n r t n i r t r
itit f. iii,jlt ttt,n,t Zrtt trüülr.i 1!t.t t: ):tl

, n't t '1llrt,i! ., )ii!"r I srr,a\ | .l!!nj ..


nti, Jxt| )n!!,,u,il lt,xni! hl rn ir t \qtturr

)!l,tr, ...,,. n tutr lt litt t tt.r jt r),


r,t 1,.,)r,!4,.,t,,,1.1..

tr Lrnru r l t I rl,i,t/)r!rt!'/,tt t t, ullrh !(rniir nl

ttt rrlrr) ra!r:. tr jt ,ltIttrtl,t rü; at;tit;tt/l rl,t:t

't
Lhap.tl:trt.u.\.1...
l : o t ^ , i | .i A I I , L " . . r . 1)rttnttuttji ha./rglal
tj ht,tr I nr /il"nrt, ', ol rl\,? th tl,i fttsti,
,. , ,, nr tt in h\1,!.1:r, . " -. . linld i 1r
Llti: S4ta' Preld.;otj.tu aa sri,iPat.!i1,t P'|e?tu. gt
td ?trt iJ'n,n i h.,., Zt/ lei P6t.t lr'ßth"nt i MINü
aotu tiala üaat toojiL aicht i ,tkddu? Cüi.I sn tu ?ßt1t
id i I,i1,i ilah L'ln2tue !!r tn P ! ltidat i L.ü.: 7't t"1
üdtt sn iti't oj', lL ljh i'a Lü: u tlnd : t t i ta. t t o
kd biljL.. Caüh sd ,e P6l la i nin'i trt;fl ta?nrhte y
nd prtu ltaihddn i hdi:Zt/ le! s. Loliti, r,naÄ ?agit,ti,
borili r i bni tbiet? Zü&;e ns. kldti i hoj ie hvt.hPo
nücliü. aorjel sn rc ?ßt'ür i ott. t 'Litrtut tj,,t ',,ttLl
nL,t tu ltr!.tnku!blr'r lnajt)llr)) . ...lrtttbdar
' ' q
lr "ai.t:titu ]:otl.titllt'r. ,. ., d "t!:t r lüt't tu )u n
ptrrat Bt: l t tlhL b!t rt ,!,1)t,ri:j)azl\,ttt;! ldr !!
üll)4. hrbt rtitlrt trt1rnl
I.,.: r,lililion ul.trle u d,n,il. En6. -. ,. i(,clio: /r,,Lr
-/. . ,, - - , . 1" t,.,1 rll.nl! ! wii! ,itr: AInLr,,,. ,"
an lrile,t t.l',nbßi u4nbni:i! 1ll tl,, ,tri. ar.n,I ri " rd ,u
it,, r ,tr.l, tr,,il \Irtr, elekrn nr . [
rlilrJ,:lfthi.n,'l{r Dtrr.tr/Dnnrer,ibDlld n, , , .

All,'lnerlotL.Litu, El Ln"dn liltlri 18,d, r. nl'|,'L atibk


h atet E.silz,,4'nt h r r ti:rL Ett.n l)illtbi xütri!.jL')i d'ruL;'
fli ,h rcrqihi, r! r.l'ibi ß bon.ih! 4lüL j. rrl tui l,Lllr tll ltü i
tuLlr 'ld,ot ltr,t"t I rtni titiru | ,1lhl\t ut lr.lltur 4n,t
rl'rkq plüti;tr:t I hntlr "ltlotr:fto L. gr lt Eliu D N Ln. ., '.'
'
rALbtrni. " girro.ijori, r rt.d.no Di
l ' , c n o d r oj . . d O r n r , i L ü t lrh i r l ^ n . ' , dl i( (l.r:
tuLo,r ?o'lrrtlt . - - ": 1hlat, Pa'l)r,t it ,"n ri
j j .,',,,,r:7/ I'o\l hik.'
tr I iqt t, t?ior I E 1h,
. n rtrß: ra, j.iiL"t iheHi,ilb. Ktu !.idi\ rtj.ii:t
^/Lln i p4 üti hitltu M lij.la u ,r. tt:lii ,t r,t[r | )t.t, I
nrtlh"lt11/ rD\' \nt\lnr.
I 1 . d r i D . t r r h iL j , n l:i , n , , i l i j r , t r j r i c . . ] \ L L r l r r .. . . . . , i l ,
Ljr.ri.i . rjrr.,. i.i.,tri\ ri c tr rnur? r)!1r.m l.ii tr r... ir
, e D , u L i l i , t . d 1 r L n i | . n . 1 r L i i l . L J . e . t . rw D r r ! , r i l i . r e , i t
L , ü i i r . t , r . t r . in r i t r n , I. 7 , i i . r i t . h . i

. _ : -
O,i lraji!.Altdlrn lraj(, ii,t ib noni'a( rl'La,1 i.jln ßLa,
5i1.:t, i odjuhrcn.turt:et i.' r

C l . : . L l , i r t g- t r , . r! . . r r l a r . . ' , g L u L . , , / r ! ] 1 t rr, L l . o f r .u l . o j o r . L
\ll t! :f,r,.f trr Dog( \fr1.n,.,!rrü.n
r.rfr Lio, df !.v.. I\.rlr I DoLi ,. ., rr r!]o k ! u n ill\rDl
rr o r : l i ! \ , r r . L I n i , , . r n r ( . f , , h Ll , . t r , r , o l u n r ! r o d n . g ! r
p L i . r ! i ! . r n j h , ' Ll , , r , Lr t j , l , . r 'I a o . , ( ] , i , i ,L, . f . 7 r o i : i : . i . 1
/ i l , l , l ( , t i ^ l t - 1 .q ; L -/ . r l l , . n t r ir , I ( , L : ( , , : N f . , D I u r c ! . L l fr

j , n n r i ' . o , r J , o , ! r i r . j ! { , . , { i ! r l o , , L j . , r L' ! o i l . LL 1 . . , . 1
n l I f , . L r ; 1 ( l r , t r l Du a d L , r l : r t \ i \ . r L l ( t c l ! 1 . g t r D t r l
ul!r!,,1.,1\.i i l L , . \ , ' j . , 1 ( ! . 1i s l u i ( , r . I ^ ( . . 1 ' . x\ . i

l ; . h . , . \ . / / , r rj :r ! . . a n r J l i l ! H t ' r j , .
lr Lil . t:.n, Katu\e!)aii.at,iiLtrtaliryLi
ßt&n 4p1,areda klti ilaraziL Kldt\tznuii t,lti\t. Kth \l
aii i|!t")er a ni ito t'oto,' r. lhti i poLaTuu ahdi i.!j!ka t,a

ttr.1.!n. Tltuatu rba1ni latla.L llhiao.'


, ' l r r 'l r d . r f , I i Lr i l , 3 d L ) . r t I i k . o . . r, .i. nr r l),,
n , L l n , , 1 \ ,n \ j r i , . € d n ,k n , 1 . ,r . , l l ! u J , o ü l e r . , L i n , l ) ! i rD) o
.,., l'.,ln Lk. . . nI:ß: Z"n) ta ltba '2ii tu.lr

278
lin n oddim I i{jr&i ira jldeititi odj{jtda

od 4ep lto gtj, enib.PtGrr\i !\ ßklt: A rt ,?br tri.,4lhla' l'a


!h, ii.t Re]<ßte:Ent lriIaL i,tt ;.j tun d' m!tai,, ! Uqti.r t n A!
Ltu an/rUdo:ijt tt Vrtreliktrr rl€ihi
J.i,i Ltrdihiu psii njtr.uoqr1.i l'rmio jr Ebullu,.jrr. r
, ,,, dx r. rrorlrrik ,,,,, .,,,. . . . \tl<n: Kndn aiae ünhni.
Dasam.a4.;iteseA zrn on?n|bbz iejtnüjo j? ünio lejtad.
A lrdda ttkte bhtil,ade ?iknon ,nhe AUaLaa I'hsodan ja
'
eüljeli Dehlla. Illtrea€kuD xlciLi
D t r b i ( . , , " | r c L r o,,( - L rr, ? 1 , n n , , 1.,, " , , , , , . . , .
Kadd no&hide4attnie Dnra,n.n i ntini.t^n r'ain tbi,
lte l?odAIaLnja oni trte lto, i,r ri'L I',urio str EL,uDmd, jr
r\lLni., i . , srjco.iiüiio riüdoso niDrotründa

itt -raittaruprugr,
Deveti dje.eimetka
' ,
L | , . \
dx rc PosLrnil.. , . ., .. , ". ).]Ma:Knda !. oaaüt. ili krpirc
taba rccit.: Alldltn"ß n,i 6 .|'tk. ,nj, drd ,. ltaj, n ,ü ,trl,.l-
tchn ,lcjhi, le.nz. I'ikc nttu i.nihd ifti "rn la.bclkra ,bj-
tti. tl,tlh aj. otiu n zdtrllto ltjti.r tioj i lil,n p,ah, bitj

wa,jr. L ln,gdn, riv.,r!trIr( fonrß: Ndhot togd,turr. /tbt,t


ptudtüi dio sla,c aoe ili NI'd i pratiit.to"t.d l,ctia.t t 1ir"a.
KddaLqit. dan ndtit. Ln ü tieu sln i p,nüitc $tr. ) rt
' , o g r i ( F ü uD i \ u d ". , . , , . i \ 1 1 , i " i . , , , , , ( l , r o . : L J , z tf , "

llarr'. re.,l lhr,A66m,, r ,., ,. dr je Vjerliesilt. .


., ....,, rt\a.: Kda Li?tili.a,t lßLa tujoj !911r.i'21!i: Bis,il
Lii. ÄLhhlhD,e d.suibjL' e; i4tu.8, E daäuibi ; i4lu. rta 'a
t./!ulS. iitlrt:"! :rNt!u) )liirui illt ul r r '4t tr' ) 1'lrir arL
n t r l o t,'t ü n r.t', 1' rt S.it, i Inü " bi uantti"'tj?te'' nko b'
üb oA;,bn ü4ü a -tit. n k',r o./,un' \lLrrf'lLLrLtrLah

l r Ir'
l,,,inor rri I it ii, DiiL,.rL',nd n\r' ül ${r trrP'r,. mg
. r: .n, t,lt t: ti,L r'lrrtiir t |ni türt|j')t \i t
.,,,r.
lt!"ta'tt!l
i:i.tn.l, b[rr], r.t t!,iii,llr"nn )tllttt rJhl lttri n\i
, ! i,;,ri!.,' l\rt irrt i:tr iti)i'n t! litr. I it'!' I n'a a i)r
L

.." Jar''' rhlrit i {f r d'L o llüit g'


1r,,.",',1,,r,,. I ./,1'.

! f.d.0,ilLniot
,l,, rti,,,r\ir.i.,. \ün., D ni.'gf I I

i""r.::,r !-:-!giilr')--i

A.n:to r'li, htu! si | lrt t\'k\ tltu': irlt&flttl)! irtoi i. e.4o

r
| , t r t , , - t , :i : 1 . . | ! u r : n t h , l t i t t r
: r r , , r , r t l , l l i , L r . r ! , 1 iI f f L : .
, Lhnt.r ttrrr r r)rt'!r!l
Delelitit uiente
ruft t-ßol(afe
' f '
, )€]{J.: N? pnrite trit)uore att nbji, t2tt'1! Sry'n ne nkzi t
httu nLojoje üintu El BeLa'?. llanirlirrsrlhn(, ll1xltr,Li
Itrnni. , ltli.rt i Htl,i hb', lt.,anant,tr
| | -" Lttrr-rll&l?n.rL-.,t... r ' p r . r 't c
n.i n Ldt t l,ajaj :. t;i h nbt.

. . daa s.jidn i.tt i i. Lftr tuda üi. .rn e t ,iaj rci a., Ft R'
,zrallsiiogrj.Lt,uL:L'ca., , , (.1,,i" lr rfln prtroril.tr
( ) t l A h d r L L r li,hr DI l A L L , ,.p,(ratrreL|lel'onriili
... ,". nr,\.: sE i1,a eDj ritun., n rt1,,&. Kt'tl,aje
rtu EI BcLlre. Sejtnn lada hü üu* nr'! Fl aelrte t Ln;i i.la.i
ä r . , , / i . f u i o g rl . H . , k i o io.ir.,ioirr]trf - /dr
b i . , . , , r cn o : i o: n j i , r r. ' \ l l r ) i , , g,...i.nioaoÜi'n.'

jtrr- uienßrßtaEl.l(urj

l r r L i r ei . . r r t l i L b u j l L i t r t u o ! . , .l',LlrtrL.j.n{o
dr NL .!fj(r'..r.r' Kil l.!n. , i,oi.4! r iiatnt tut ,l \i ila.r
n L,',Lnj.4lLL itl, t:,lt1i tJ,(, ""rr,,,i l'.nrtrili..
, . . l. 1orloi. . €titr,r 6nnt i j.,NIao inlo j. rttt'i t't.o'

llorosi sc od EL'uFr oLr rl f',,,Iir, , ,. .| rt iinlr l(j


L
l , u , n i i uk o j ii r d o l l n , l r r i o L / i ! . t r ] i t r . . l ' . i r L i or r l ' r l r , r ,
. . /Logtgr tr F l'.nLn,Lk,. ,., '(L,N:.tzlt
i trndnga rnti; ßti,ll nrttllhlraantari s.AInLalo,t Pona kl
'1i&si
jcuhr(io /rl((,rdrari.fii.f ,il jrpüllo Kd, j,'n.i,.
o , 'l . tr : ;h l'i ttana ,-,,i,-
aflbt.tiho"t?t! & tr: t/rtlt "'/,/,ri r r/,:nr. lt\11' r..

\|iLL\h]n!i!|lLr!!ij\iiijiiil.t:I

23
, .., . ttn: SL!/n j. uztt L51.?r/ ( l,\trriD1., tidniS'
(ldr it Jti,.
f,tr r potrororf,,LLr. di D{i Lloll/n r. gr re llNio
r).sLriiL,u. , .. - . . q]pn[ lt i: s,t bi s h'ojr, srtocub'
utubljeni|o ? tr.t,\ tr hl:Lo \ h t': bt nrl'rt, Pr\l tt.
\t,2i r t .ut,: '.ttt. . a
r'tr, ' ,d:,o 5t/rl,r, rt.l,rril', ,,i, n /r{!r |.rLrnik.. , .,.
., ,. t kl\,r: Stu |'i. hajiD sjßini "onl,ljP"i|a,t ! abt\|j'i
gtrirntrDujr,.(,o pi € ! ' . n r t r i l . - ' . ' . , r h o lttrl
ftl o i.Ioj. rclit,i Lialt Annltili fn! , i rho c ttr

r ruret B€l(aft
itt-ui€rßd€rttajeta
Dvanaelt

l!.rio f D,,,LL., , p,t- i;L j.. lli i, t


)r. ttitr,t,.ll', rl,.rl t j.
,, : A; /,r.i) lrtt rj.t.t '1" tl

:irt 'm, ti,i i.r)'t t n!r it.rt i. | ,1,.:t a I t n,lür rrh tt J, '!."'
rna (r n,,jL: /,; 'r,i,,,i ,r; ,'t'!üiot .at,,t tt't lttrrttt n]rr\

dvap0rlFdnF
ir t ui€nj0
Trinaerrl iz sufttlBekaß
al€ta

f'r'*e'.l. o.l lli, i\lc üdr , . !l1rf lr.,lt k


, d\tr: Ko ?rurti dtu.nitir.kl. nLr El-RPLna
i ' r r , l . g n . l l , i \ \ p , . o L l e Lr L no,i a(( l,rL r.il, Tbi,lii \d(
r r.(,.r, ,| nr rr roun c( ,..,.C nnr i . !.{.1 r.. d,u
q i l { , L L( , ! i C i i u r r i o l l n l r . , , , , , r r i i o d r l r g r / l r A A L l n rn r j

Nu oI Ll,trsrli( , ., re,cli.,o li,r,t"rr


. 1,,, 1ü Auil)j. nn?ira L"jist dri. tiqn& Pni'tl Ptjj. nn'
naj - Lr t t /, aI,. 1. t h' ttt" ol, t io i. )I tr -iüt t rE a t t
ttiidrklt Ll ß.hat.. lt l.joj :e Lüi bt& ßih hi nti rü?1oü' t

28)
,it n.t. tii idtdn, Pkniorxj(Ttrot.,,,.,, io.i.niorr.btrn
f r ( n i og x j c i I l r k i m . , , - " , i o c , d , ! ' r . . ! d o ! o r ' - , r o i l l L t r l i - o

Rrreo t Ä iri ".r , ,,, ,,, : i\,d\rt ll,ib La,trr nt h.])r hil
, pntt, !ti. ttlr, 7, tn,tij b1P'lrl,tl4tu rtt? E! ß.ldL

t e u n a € r rf il t ! R n F 5 ! r r t r r c l e k L nN a \

IlelrLij. Aili ,. ,, , ,,: 5,tr1, )oi lldr I |t.r,ltot p!.r" ra


r/.,r,,{,-,,, .,.. " , J t . L t , l j o r k . , , u r , ) a i [t a l a np n t i r a
!,., fil lwttl,tl\t,lii Al at., l)i k,llal li!.L I K,! 44 h Rtbbr
,r, ht,t [ipbar ttr ]t,!a!/t l tiL taittr alxüß l jpr.lti.
rtr,? !4fu li r Ldn..ittLl
l " e t r e k t r joe o d A L d u l h l üi 6 t rl l u b e r b r . , , , J. r. ,.
lt.: tztiL,haJ.nr. !.a,Lr tuh)r It!)r,oii nr;rr t)a,h"tla1,, "
l. . ,1. \ / , a r,t: ..
nin. ito Parrrr lt )rL Uii! (rrt nrt,t nr rlio. Krnr lt hr;
r,1 lrlro: U;i! tri ur r ht A, tu tu tii AlLLa! ro,lrr it: Rtlro l
Uii ffi: ILI^, Febl! i Nß ualt !o!t olnßi i ox, Lu.i innt ie t
y ? , o r . ä . . l , , e t r i i emLgi i L b uD t r v u d . l i r m i zi Ni s x i , . , ^ :
.,. rinizi. .-Lr ir i€kroi /tn,liitt dal,i rtüalül|n A \l6t-
ni, ,, .r !, dij€dobr.
P,cnaüiojr DdLt{L,cibn Ini.r. , , dr ir fd r, ..,
, .|-,....kh|jo znai li n nj.t hoji ntiabn Uui srni nikd.!
nie obj Ac"i sliäti: [1ßt I'i Rtrbbil'feLL i E an I'i Rdbl'i nß, '
LJd.usoD Ln:r.ru nojii /t r.j /t .ln n L.ü.n Mjbali nd;ir h dLün
eltite? tufuo a,,: iln,lna tukr! r Ktl et.r I'i Ral'bil-Jilek i Knl
. ! ! , r t A r r r t x a , I l $ l i m . N ( $ i i T i r n r/ i . " , , - , , i l a , e : , q / l
jt lah 4mtlütarhL lltdn )r prorc$nL,roj,rin,l1n.inä pr.norili.r
D d U h b o . , " . ,, . , " S r c i h j c s r b . . ' o l LKD $i( ,,", , h uiomrl
i, rrmvr.l,r5; H(rr, !!ijüN p \trniDs\id !nql
$,lßlübrü,
di. ri[üriisr]tp,qü, eüd Sürr

281
\a! i,n.,ih dA( Ile):.n,tt. \titiin i,tü,tlI trl t-lltn
,t Ll, atn tr t,rrlrt iar.ixi t,rll, !|)tItI|ltrt,r,a:r1t
)Ltth t):,t,r: a,r!t!t rr tlir,t.

, . u h.l.! i !.L, r. o arr r:/ /,t t /i/,\ir. poro LLl, jr ! o I j.rli.


iNri r.i foLirrh K. r s. Lr.l.i frgodlh,\rir.
r.irrr Ll$rif L.Lq.rpo rir tr i. Lr(lr /.r Lcii{.n Lt,n r.L rlik.
ln r,L \ltrl D.
! | | t n , s ( n L L . tt r i l i j . r . , !tr.rcü,.Ll.i!.totlDjr.
. - . . rrr..ro oJ l|,d,li , ( / i , , r l . , r . k , n t ! , l in n L

f l r i r l i n r e r l h a \ l . r . l r ri l i i t r i , . ,,. .[ojiß:]i.r, /tr6!

tuhft\tiitit zil ov
rrd,..o. r.,ilLL lhLr]lr. , .hrrfolr,..
.. . ir :\ K. ra ? nli nn nra fu .t: t.n i lnl)ei .lLnn tur.
tctt, ti letiI. /.tn, t.l,n,nn|hn, le htr|t-hannL rc Ln. 2k
lra i i.jh hdir \tat i,:tt.ii! irü ^th ltlti.t t)i.i,q,,,,,,,,
,ir rrrta. ,\t,r, rrrtnl't t,al t tlr r !lr.! t t)1,i ,kt,ro,t Llatn
i a3labania n.\!1 ü,t o,n, l)it te Dn t/,i nna,irn dobiL tjp
tn, i.bri't,o ra1h, sü.bn i.tltitu at 'ljrrnn nol R o,..kr,
Niho,.ie ntuliti t uü! 4.lo od,j.yo\rn Io to riü tntu Lt.!.

. ,. r:L,n: l{a fu.r ,te:./ ptnn ,tlo, ntl,nr ünnu doL j.:
,jcni ü LoÜdti)rt |,tjj!,.!o pagoi: Lt it4b. ilhllil'r tuLn!
,t ln !.ilr. t lra, Ltlt-uthk t. hr / trdkh,inii rci jtt,1!
Ldt nlz htli:.itu t r.th.. li,rj \tji li:: !41::tNi llinlt 4t,,,:

234
r I ttt i. rnne.t. bil te ,rt ob*ntu tt.r g' ,.1)t, L, te nznip,n
tu n.et,tüedt..ieb n i. biti /i/itu od euLag.ü i iejtan i
rde,n "at.1ni,ijenan pij.lt asit,ii t.

dtr jr dro lrntu r, tu,/,",i, . , : Ko Ina.,l.s.t Ptt.


annal) nalat n|*n tu d4, La il'tlre il.lkln uin rn ln iti-
heIeru t t ',nn|n, t. bitLrdütt, itlii Ei'nitn, t. bdt nt
Ln i lejrt batti N.,t ^ti!r! i,at r't )lll JdrLr *tlt n t !,
y r tt,t.^'jt,rt ttttlt tot,rth r tl.rt rt t llr u r .nr tt I An l, rl
"tr|tr. AIal' i. polnti DtLtu knji t? ga tnntti ad lejhün dok t(
ola,a 'qtunl 1. ""t d6d srurrt kbji /od. I D.etnea obi:nt i.
nn rt64 siel)n Loji ro.t! t Drtu"eh, i bao nnje asl.l'odia nt-
set,abarnlj.rühn, I\(t Nni 11.'n\. . : :\it "rr t\t.r.th t l
lU'|.r7!ito\t'urt!.tn ttü HiLhr,. ., rrdi,o: cri,n l:/,
n,I ,h i tt,üt1 jrr iril, t'l,il, l. ? nii ntrrt l,rJi Droßcr.\ (
dutin. p riotric\.rr. , I Aj.n)il.lrttlrtlu, t t.llt \l
J a rL r D . r p r o r o \ Lr .. rl !. , r , . ' . i j . ,i , t r gf' . d L D r ' r . r , ,
o , ) \..
I

hrnrrrnit r tuYanß
,ida

RstLn(, pogLr,ll.1.,1n,..1 trrjl.iih irjrrroril, pil.v.r ('o!.!.1


Z.ro oL,r.f,j. p|gL.d.iie rnr 'triintruieuL.i L L'urLlulo,ir lr.kr
jfllir!lllirir-,, , : l\rrttrrn .l.hrrt tr'lt ht;latutlt lt.rr!
knr,t tl^h t it t )).rttlUr' r nrr I iIrrt /lah'itt ttt,),lt / rt
i), trittli!rrt.]tt tt.tunn rn:gLrt.r4t ntu itoi ttrtrrrqt rr r,r
,lr. , ,. ,,)1ßn, ?osl.dj. ijtatu'd ohn/,/ 112ka
Ko obnri?o/A tuni)lLrl,aA4zlt i.,tn I st. tbntiti 'La Lairiz
oili.ti.l. Dtu r\lrtr 3 NjiD., rlji: ti:rt, \irr t1'h,tt: ,
. t" r'ltl[ t,!t.. /\:t"t, lt.ilt, )in!; lilit r")tnt t
r, r'!t: " ndir ttai! kttth I lt/J l]llljl:

t.r I t, lt 1,,!j .i , .i..irt ,"

\', , , - .1,,, tlt ':., ":,


': . 't'tttt .l t' 1't! 1'\'

,tt, ,,lql,t t.i -


t,.t 'iti', ",lri, ,i t:tl,r',,

IrrL il,. , . . . ! / . , ] n } i o F n i r u . F o g L d r b o gn (
.,!rL rrrlilo f'ALii. : N.l)rii |"gl.iidh1 h4' l

236
Ir,ttj ?tuto t. ptui ali ,. 'n Aflsi frenio gr je Alm€d, lbu Dl
vud iT;nrni, m,,.-,, r, i rkro )?:lla!ßjt,rrngtib
Relrroje I6n iu€ird, ,. ,,.,,,,: .ru i |,og!.2i?jtht ^La^ti ,1

E t , u l l u r c j f t , i , ; - 1 , " j c p r c n i oo d l , o s l x n i l ,r ,r , , - r . r " , , - , ,
d, e rln (oriehirpapr,tt adio r bluln t to,.ox mni,oho
tuaditi. Rtua oqtje ?odca, xlijt s/'latje, kziLd so,ot mle bla'
ta1ie, üt todatie. 9.e azli i Mla s., a Eoh'i orgat pott'rli lli
,,/rta''Mudim."h.+,.,,iulsriojvc.ririBuhrri.,,-.-.h
Dtoir n ,. " tr- je lekro:/tz, dn t'a|.,t*..-,, ru --. ,
r t,ttud,o"t tolJah t "r t?I.a: Ob,ri?,grr'l Mudl,",Fbutrryult
iTnmizi,. r.,i.,L, idodrjr I ldditj. lttun 'altjlr
P d h n i k , , , , . " : . r , - - . " , j € i € i r r n u ä n r i o s v t r kf i' i h z i $ a ! ] u
G lred Doson,. U rom l<onrlsü t. aLJtunioulxzJ(smim,tnrmi N!
?a!tu ne luite sanÄnaan'M! ledr ensrrirrupnri.t -,rldz,lJ.
ln ? ReE\oje:Djdd j. n,/L' : Boliri, trlurLnnI lirmti. "h -.,.",.
Rcl{rojc Tnniu i, " --tIAnpalr,LmirLtlrbmnrjtbru*.*n
| |tud", Ku! go,t s otd,E ,,/hd't. i Zaa r.jbtj. t ,itnd tu;i,' '
-.tr,r
,. ,Lr' , n , . . .i , . . i 1 ' , n
*nntanto : N.nav ioai, ne ßa'nt"je s'.an,t dtlo tie s,Dt*
D,,r.l' rerielL N gr Bur,rL iMusltrn.
'... /"t,'n' , ,-l , Ik|e,ünkpru.
büd glau, *tparI rrdLu 'ngo d.dtntw tah ho|ü rdr rrJr
,/d1! r AlLJani, ", -.,,,., i. rltäa: Irdj| g jt Er-n"4 dni,,.,,.,.r,t
,labrint lr rn,t p n,o, i l.dL
Ironrnik, -i Lr. r f . -, . . ß \?kaa: Ka ni sna,4ie m kzih i
.pohi o'sarja ut ßnrartujan Diznct. B \n

,, arbs,
4rL olirsn rjfqixq

247
rn tr,tro ir ,(,1gkdl nrLlj .r. tu]..t re lhtr li3sn. ,
: tttir:! itrrt i htrtit , tt;ar atl\altn q/Ar" ,!it: t
,,. L r,:n rlt t rt, \i nr rn )tjtn!1,j I | | rtbrrti4, Lrdln *olt'1
!.rtl,I l:i,t i)ttllt l.u);t ,' rl lt)rtx 5tlürt,
h t i ! a h ' t :l ' 1 , ,n l i l I ' r J r r t l t r . . .,,.. . 1 , ^ r r , .rrt r j
. I r1:lt L)rit 1tu iitlili ' 1\t'lrttt[r,r. . '
. tuih t ii, t tt t | \hlr t, r ^ra ful')i' ! 1) !ü tt 10:!.1üa/h1
,l,rl.tl,! tr'lrnrt: .. .-r, rii,i Pahfu e on ti.!r!
r,itlt. hr rl,tt\, trt)t,', \r tlt 'Iil tt ,,i/; )u I r.\t "r't rl
,i,rt!i:, ...nnino:zrrn!i\/ii.pe,alrißritlitll
Liri,ti. " ,l.,el:r ll, rr I'r,,1',i,ti
t rl,. ,. . t,r.tn.r r.,:nj Ir,.h l ulirLi ^rir PgLrnI
t{.1,!rf sfl,l l-sillJ. :i\,l;,dn[nt.ürnitra-- lttll
l.tuttrt. , -, ah Lt t"ürl'tLrj.
n Ir.tt,tit ui r btI trt, i'tr t l! !l),; rint ri.!r"rt: . .
j, \lur: Dn.i,ln Ptornrd!: at'. Lilr t. s aün rolm t)drtie
ro:tahj, tt ,!:.t.'a taLDaslnttr t
l(frtlfri. : lilit nr,[l:j, iiatrr x ]'rirttlrn.

:, tu | tln ü)r tu)./t ri/;4 lNtj !.r lh\hi:i:.


rf,i.n, r/n",, rrrxr IjLl)r .,

r l t r L t L . , lr r
r.' Irlt\Lün ni. daabtdn Podenali n htut |'tie ha.dia .1ü
.--.. tttapoßlt.+ "/'" - r'.ta. '
I

L:LrLlhtrrj.,,rrt,d,ioo.l|.rn,Lk,.
,'.1 | )d:.i. Knn. ?":ttu!i: o,n't n.,tn n\tu brl.iti naznhL l\.
..e, r rrtrhr ,, I il j lti,rtl rttiiri lh,L0rxnl.
lhLll rf , , l.,rr,.ir tln,.t(o.,ilrid.ttr,

t33
R € k i or eo o e r f i nr l - l l . n u l r . , . , , , , : t u p l t i i t a z r l ü ht r r i l
tozul tot,n j' klh stlt, l).üiio e) e Brl,ü. , , r Ll t:,11

LIiron djeLLr r.e.,' j( od Nrtir'. , t| e rl{: /r, .,r,,


,/ltn hr,lt * !ü,lr nlnr ,lahlt lut lll
!,1 \,,o i dazr0t,)t I)u. rrcno:iL.trirr \joodo{oJro
n,Liodcr u irr.ni dßL'r.Buhr. , ,. ir fieii...t \,t6.I iLo
riir,., -,,, di re,rkD: l/i,,, n.itaLto. ttr t 1,,,, " I,kj ),.
liü tujkr Atu n. oltrtk,il r lLr r ).1n trt tl,;i lrh
.r/: LrI. p' siorhd t. r rrtulono rD.
rrrrn, riod16rA6hN.. , sldoi.{.jrio hao
tre L.! rr., od r\ir. . , dt . t..o: Ltlnro,r l["]nü.J ,
, ,, ^, lt I 'lüa;! 1r!üll ! rlrnl lul r ntna kti:i" t,
h Rn:,todu Onrr t,trtrj !,,i lrt 1t t,ltra t/,r) ü ultr li n r,lti

(r obij,l'ir,jr
l . , c n ( a i o . d l , h t rS r ' n L r ,, , , "., ß,,'
ni,, r., . .,, . . . . , . r e ) : t: N e: j . t i t ! n np n t . ! i , , , 1 R . l a ir r , t / ,
0 1
kh];:n:ilto b4i,totn/. onda daj te?tul , itsola l,ntu. t pnti tir|l
a | ,..1 " o t . , . n , j . p o s t , d 2 , n , . n ?,
]zn,'je,iLo!a, adsou]?ti ,Lr ek Dt, lttt.dr nti dabla i oduziati

rrbr reo. j.urin(i u lurlkup.trilx.!n tr d.,jro og,'r.r. tL.r


rlL,brr, , ,, i r p r o r i oD dl ) o n } i j . . . , . ,. ". drjr.l
kta:Khit.kL c kojt' ü.hai4auo [attliln!1\,]a \ ||ittrn,
:t , i'!,a i Lü'!h t.. \!r.r )t: ttu üe neü s. poLti!. ) t,\.n,,
, . s . ' r o . L j e u ry r r r u ( o l o r nm . r n i i r n r n o r i l r r l r h i r r D r , .

R&$ jr Kr,nLbi.,,, I t: trt t l !kz.l: t J!L\ 1 ltllr.ttta


' 1. I
.'idtlt m,lL lji!/iM t ir u,u,r t aüt,lr i )h]r try h,iii) rqrrtu l,tttl
tnt r\r.,1 i:r/lrlt ll.,t i:ltlilr,r ria;.\ lri|t\ Lrtr ritln:arl(kt

239
i,,tthrtta/t:tut. n ,,, .t i I
r ,.r ,: a|Ltit ,L .tui/4h i nt| tit. ] t,t. j,., t,r t r t
1)i. r ßüt, r,,tih Lir!,u a\. \ t.

)94
'e-ol' ' P 'L
r 'r' J' r' P" trq ',
, .l' il "'..! " d ' r ' e : t r r' U ' 0 " ' :
1/.,t,i.rOn erisliodtl,oieh.RLtiieusxodii.idrPro!nrhrtr'
rr rli onxje .ekh rvirj, rr,,,, in hoitto,t ilo tun.,üü j adu t;A'
" | : ' . ' ' |
't-,t., . ., ' oi ood \'10\'
lLtjo I njqru aqn,t j 'ltLro rt lli[a plri, ,litua sd I ato i tutr
üt t. et !lüi,n I ot I lriü '11?dr.,t/4.td, ^ .- .r g ,lin t d
a !i,i,;: til.t l,t i,, t,"ddr lrnnrd tt4j t]otint' d/t !D' t'h 'ü
"nnt nt|tu ft bi 't xzliro t'o //ol^h r Mrkltt ,tbüür " "t" j?
rl,M;tlkll! rlö Krl4 |'rj. ür i0 t t rti,sra.!üti Ao Kjnb. l'aItio a
i ^rra It lu ,n' 1t /lanr li.!. r^, I rttlttur ,nt|d ta4tk s,qmü.
, ., rn' fti Ka 'j t. Allalt , n rtiluara Rtkn i.: k :in l,a4 l1r
['tu| ^L,triltrl Rtl:rr]. Dr.:tt\4nh ' -]' rjtltk@'Onjt|r
no.. ^ . t - t
t
ü; rItu ki un zdilw an tu n l^ila ttri i l)?,ltu||i t FLLn'n"
S(.ro nrvod-,o s.iLjcn.d. foh)$ro dr !trsPune'|oglcdu''

Trhrnj.no j. gGdü soloLrridoßDndLix..R.kroje (:zrli ' -'


t ,: srxnon lblnt. t .lli| llr jt l'n)1"1 !'nrjit t)ttr"t Jt lkdtt
| @lrha'l.,tlrdtx 'i,n loi r'jtu laltrt ntr zbot tiqor sot0, doL
,;l,,ti' | ^1,, r"ltu -*d,Itd"nk,lqr i ! ühditr t h'10"t'"'
lboerv|güogr,(kioreAlltrh.,.,.,.r.r
j:t
.,),;+.:,,
t,;.i,r:1,:-r.Jtr

Reci,jd'innn ßka ot'orePo{lae snjc i


nn nista eojc b t"je i.düje, ja At'hk

R.kro ie ScjjnlKrrL \'.' ,*\arka: llln jttu"!tit$l&tti


. r t tat' a
b!,1.1r, | ,r'a Katur,,ra btA4 nnsi , t at loiljAnt! rtb|tu t
Mthtli bt i\.ni t ltrn porl"lt. t|Äj ?aalh u Pltdt, :ot6"tl

291
t,,t lr: rii t,t,th!j. tt ttu|ir.):! r Ldtil:, ln,t tl t i i iu-tt ulhl!)
tit hLt)t!tul :it lttilrut t la lIL !,t rkui rt!,,hol tjr üha\l
tn 'h t ) ür,: tr t t i tri;, Dji luttl.ir.t j.t.nrrI :ALn)4,., ü,tkrt
,'trrrrt,lant t;ttaAr r trti,tt.t. hlra anrlt u: l:jl tdlt hl
t:!r.'r,t tt., tr.t | .tthh,lt lzttLr.t r rltt.r11tt. htl.iut,u!,r.
.tt.t t )tt,!rt't t,i\, rt1:r rü.ht:lokn nJlturl ryn \ Iq. nia ll

itt,t I a ü trhn I t ij tuIlu tr i anr,)lLrl,,,. -,..,,.j, .u trunl


rnLirrti,t'tr t:,,tt ni rlrh |,,t)tit!ü.t.tt h,r.t r,i rtt.r o.).
I

rrrn,!ti', .t!'/tt)t li t . S! ),. t u tut.rt,ntnj 1 ",ü t;tr rl


itl:nt! t ,rrabtrit | ltr tt rlrt\l! ,\rLr rrr! ' r.lt|ittral,.
tn,i,. h 1 1,,! r | 1,1. ta Lli j rlr r; "rr rrt i,1,1. ü4 1,lt t!.j
o: ,t trrl)l)\ btt t,t* 1 ta.) t lt u j t,nau
,: \il j, r.tttij I al,L,i tr,t | ,tjti.,.
, t)a 'ijü lilt !q.!.1r!ü, a t et!
rt),r rt rt,r.,!t aojt rianr

l,.gle,l',.h., (',r.ri r.no oJ nidDiLi.leloL.l


n'1, ga]rl,r l.r! no nr qld.ri c Du!d,h
e r j r \ I i r L . o . r r o . r , I r t r j irr d

it t - iuranle
Sedamraeit fzika
ru.i, .rLrfr K.qiin \1t!t t | (,h, Inh:t, u,l.ntr!
.i,' i'r, tx,i,t;,.1:
rranrntj:n.iri,llt 5,.:t.t.q, rl itr(,(u,t,tJ
rt',:!tt1t!t irntl ,.tat rt.rli r h r xnr, ü,. tl\üril. .
. I trir\.tat-tt, :Artt. !tuti ni t6da pattdi l
Drrq,nt asitn h.o an,e rajiL i.iht?r t))rr;j,l: \t !t llilti r't)r,tl
i , , iurilllr,,.t ,ti.tlr,tattrt i:it,rr'rt" talll lqar1t,r)

lii ir.ritn iin,l x | | rjt ita t ,taat .,i a\lih ll r ü,rnr

t9)
it,t,ti du tatubühtnno.t. aiijjttli nilituldE, dü1,odgt 'tu
jt giJ.h r..müitu" j totu ihk, '
4n i gonn zlto 4iLot 9&tnt ntol
F- .,eLai i. tota glrLa: !
Sinto wr ?ah dt?küaJr ".!al)\t. ti Izlu Ko "1,tliitu !at, t
ptunr "z,i iltun g nü ltd hot. \!. '1odbl.r^k i,it. tt ,tal rr ,l
tßli nn "lzL1I u Da.t ,tdr tjdt ft | D..Landn, i bri kü 'al
,..1. -.i,a.pd-d ./t',lJ lt ar
j
tta | [o6no m durinkk ttrzt t ytit& g atl eqr lt hug , ht';.J i
')
tlrrn| btd'tnan '!r.n a i ,jqou 2ü

jel r : ftit 0d!0hß o domt i,r e i0+h m tii.

T116:gr iüetrtizbogtogano ie tr ronieEubnrkv(nroi kojLrekr


i,t "i
rnilrvrkoe flßlnnrD?. Mogäoj. rpotr,iljid All:I]. "... .i ,
rireLi(Unigndu. Govoro onone no seiovjekr nr tiic ?o 'ijr irerrn
ü,di ie u trrjnnju {u gubiri[ redetr] i nr8ndc. PoJli"ik ,- - r,
. r' . o t, ujeko! liA LLnn.Pana i.l,i.sd -i? omg l
! t o g an r c n i e . ' l m i o s xj . T i r m r i , - r , . r " : r N c l c v i -. i - . , ,

rckao:Ko l,kle tiio bit ie :?a!.,. rcoio gi re L?bc-


d o L i m h n c e r p ' f l r o s i h . r p r m äl ( k i F r e t , , r ' . , . ,

IIL'ürlnl, r .-, , od lbn-Äübi$,


ni j. du.? od"unhJratjh .htJd,,:
l- n c s o l o r i j r or e r n e t i i c l T oj ( v i i ä l < .r n i s t u n n d x t i n ' l e i

I negorori onDko tc5ctii.dol< ne 6ud€prilikrlNdoda i.viek


govorio n€icmüitogän riie ni,' nepili.i pr pogrijen,
J tr€! trrpüüjrj ni $ pMf.,n. tri s glupinllPxmar, iert Po'l

'' rl nJa''d /ün'n' sr 6ii

293
,l l.nl., L . l, n iianl rlnnroi irr Ff !ooo. n. LL\.11. d, otr
l.rn. /.,'d*..tL.xi mL io bi tu i, d.ri D d,i rt{.ri r li.driri
, , t f t o r n . N L [ r n o L . i \ on J ] : ( , r t r D r n l \ 3 N r r b i .
i L' ) . l L[ , o n . f lorrl(l(i/trri.i(ili' 'rg,i.r,nolrJ]
..,,,,rft'/, trLrirrtrjf.
Li|f,h r. drllriLffnrr, :lt'rtt tirrtrrrt t!'/ta)t:

()..r. , r , r , l , : , \ i / , r / r , t! r , r . . r . n { , r i i , i/drl
".!r.i ,4,tjiri,t, t,r " t,ti,rl r.)\ il? n trt.n..t: rt it liit '
! ! . . . h " t . t , t , t i t , r , , r , 1 l l ) Ji , . . - . . , . \ l / ' r , i r ' . r . r r , r , r - " / ' r
i a )\tu t: r..: i n rit.' I ut' Lli.r rrl \ nj' rtj1trI \ ril, : ll \ \t'r ü'
tijt, r,1r. liti,; ...1

laü i4 ri l,t:it | - , l)tt),!.:.ir r hi I tin,:iti x llatil) ;) /rlj'r


l,llatair l\t' it.t h t rr't,I!!r,ü i\rrr t i't;.t:u tlrr.t"trnt,,h
!:(litr.t t,t r!'n. r !iht i/r^:) )jtirir. tlrtiti l'i):,i.n ill I I ttt',
r,l|! i4;.',,!i:r'ijtl. l i d i i , : r t t a i \ . t t r t l , i ! t r ' t ! ,|; tt,t tl
;r':ili k,rit i): )tr:t rti! tiri t:ttnr | * l!iit,: rt nit rn!,ri|
no itr.r,hr,t t
\ it.t rtlrü nt r t!'i h.i t 1\,! Lt,:1,.,w) i
n:i,|tutllt.i .... - .m)-t! plt i,r/| l,i', i,:tr tltl)itr| lr
rt )ii ],tl!, i " .1,\ Ltrr l.: alal ttunu,tt t,tr:l I I r, i il : ti I rrt
tt, i,trnrr lztlxl,rtr; i' ',t't) ) r'tirt

ii.t,rt,u, t t)r I tLttr trt rt ,r{ti! 1i, ti,,.,\'!rrr; t1.lt


l: t^! r,t I r, I rlr I r r) dyrr r,li ptr izlt i irtl, I :) 1!,tu.t iltt r
tr rl,, h.!t. t t ilr r n :.l,. t ni, tu t'ri t qat tt ttL! tiij it i)rll rt Lt
rt,.: 1 tür!.!t,r) lb litlr tt rt!r.1,1!.1,1..I tii i,rit!! irrttdr

,: !t ri.i \'ri uni l,r, ta";!ti! rii,it!.r

\. r (l L. f ,ir i nnLr r b .ton nL n D ü.rL i rtr r,F a,-rtf,, r-:


\ 1 , , r , 1t , o . l . . s , . r L . r r , r t r i ( i q J j , j ( l ' . . n r h i , r L i i . h i l . b i r n '
t ' , i l . nr r l J n c l : v f n n ' : L g l il . A n r j i r . r i t r ^ r .

29:
Ztrrc,n,oj braremurllmänu.ol,av.zrjr l!onnisegovon !o,, r r
ne tii€. Znrjda je ro doilieil{o R(kro Jclüuvcnik el Adäli,, ,,""- -r:
kd,o ,!ai ,.i dtul^a rallbh i ni'dnt ndaa, dL t1t ' dr|. tutitj. t\i
tnisu gr: r, tr.?r,i Rerio i!:.t ry, a a,aü;ta m,.,. tit.
Su dr ndi ko je is|ril (n!el Rel<ioie Gäzrli."r.,i .,: Itrlz
tojte46'dns t.bntr i,r'rt? l)rj fun,4rft& 4?| ln ntpu
,zdünjj st nn ana!. ib nM j d. j? j.zilt ,ft'n kojan ,nb aüi)t'
üt Zdpira\? i latb|üry vg tognatri i gl,rdl"
Trcbrr pomoiiu ftnn' roDe..vtriiiljrniemo onomrito idimo rca
prijcso\or pr ilo je korirM Nkie 4o!ori. äl(onij. nclQpduti. u po-
idku jcRtko :li l$nijeuzALl2[orr, .-..r.,., poooapoirr lNo.
Irro rx(o. dcL,x$ pomoii dovoin:AlLl,,E ültj l^nn"t zib
{/ r , . , \ l th , 1 0 i d . , , 1 .r e 0,,. ,

ir{'le l{rh odlqm8 Sohd

To t b6koftni dodmk goronr Aroieloyolrnarcdnrrijcixrpo-


menedyiic, Rekioje tJzvL+DL:
drustricviitrk.

" : l , ) ; . - , -; -, -- . - , - " - ) : " - - ; : -l


!
\aa.' /ob'a n nnsnn riit'ovn" ?ontn, gotohnu,o.ün
t gö'a, t onoß Io rai i dd,..a datln ndrlj ti., i L dobn i,
iti tspoidtüd "'i,ßAu üxdit,arN
l'retrereno te od Ral(üäd-Mnrijr, ", -,,r , km hrdni -alzg,
on,np ho üd, : i tiik i.,iko a udiieti vi:a|hrrlna. ß\to".
t Bejh€ki,-, ".n.rI . dobin ocijeniotr,n,]\bdut,Bcr.^hi-.-
uicnjr.i f,rzihz€ u rezLI Rikbon, ",..r + dx ti jc bio trshxLili
nijc B€gryi,-r -.r"., te rkio: ^rrz,n lnijt7ri1oPa'ldriln,-]

Rckroje 16r \le$d, , . ,,,,t:d nJkktuikotttwd,lotall,


tu | .a,j.tt na ntu santuj

295
\l,Ldrrhnl., - . lt.dro: t. r, f l,:il,n'' /rrl.1 ü1r.1

rU t I t i t, nt$ü,, *o ii: Itr,,t ti l., lJ ti t) A Ernn! r,r ptLx

r', rri!'!1r{l'i r-1r'r' trr.l

i l m r r r r n o d! ! r n o mn n

O o e t r ( L I r n o r r g o r , f . g , L l e i nl . o P i i , . n i . P Lü k i n l r .
e , - r i r i n r i L t t r t , j n . r b o g r l i l )o l , . l . ( L r L t r d t ri.rt ri i o . l ) i e o - . o o
j . . l B 1 1. , L l n F , l r i t L N T , l r o i l , .I , +, rrPülmik..
,. . . ßInr Ca,j.I (tae ij.i s hojo,I lt !11araun'
ljrt i t! obtuilt ',t ,it ?ra'fuAlzlt ",t zLag 14t PtoPii. sroj.
:aidbrj'rD io DrM sßtrt \ Njhn. Dr 'si la,j.k |ra? /ijei,n
lrojr a A4rlr ljati i M olrüit ,n rfu ?ri'in Alrtlt,'t .bor ti.
prcpi!. Sr.jt edaba no t)nu v^,?, r NJt, Hr1n n, rbiljt
,iLiII.LL!ili,oiri. t | ^ l t . :l l r l ß l t r r l t ' 1 l t t l )A ) k l i t .
. j( g.\o,i.: a_., rr t,rti) rn rotot t'rtlr lrtjJt rt.it
lltrt:ir n ,
fl.r H!1.,r. , l e t , . 1 i i oJ r t f . r L r , L k . ,
, . a. i: Cü'jeI n. "tkLii i.lotai r Ü.; .La! koj. ', Pnii n Dt!'
ba'ta, ddqe nesolto j. /dzlaljrta iz'ne& itoud oa üPddd '
lvluttcackundcjhi. Rek.oje Neveri,^ "-r,,. N.lttüiiA.,a .Ltii nt
nt. !a,/jontind lr li jt dob iLlrir.'
Rclao j. JbDJviesrd,, J , , , , ,: Ndkrrru.jj htdj tk stdtt.ü
dd l'ti a,i |aji[,At ntjtn.a Enti,tlotuil Taheai,, ...- ^.
s r l p r . n i o k i o g o r o r l b rl v l € s u d" tJr ', " . * a l ( k i , , " . r L r e r -
kta: Ldnt ttdr, il'N r tj.rda"a|r n'

iuüiI ßnt: odp,v'r ' 'ap,da

RektrojcEbuUmxme., r, .- , ": R?lanl.loldrik,. "


,.,|,: Jd sdtuti'iüß hti,a poietb Dte .tn ono,t. ko oen
li rßpü,n ,nal l'io a ?/a,4 tannrien En& | t.a Dze,
En onnte ko ordti L: hth i r:nli i sd,',t'jrh tr'r ra
p
'nn Disüßtd oto,E ko Ii?, ?",aiz, lrcn io gr ie Ehr Dr
''d 8 r' r'. tror' r' '
H ? d i rs v j r d o ahiü ( k o d l i m i z i i e , , ü , . " , l l l ' i 2 , o d E o e $ . J ,

Rckaoj( rLJ. Men,d,-r -L,,, ,-: ^'t ,trtnttjrtu n, ,!,1 " t4ü'
ü "nr'ltntj j Mn. r.n!,tij. adn'bit.
O d E b ! L r d r n i er,i r , . r , , r c p r c n $ d 'doi j el ' o s h n i k , , , L . ,. .
-. -, akr., Koji sad,and ünnn naho" ry&?ojau v nean nii-
,'n/ßptdt.,l'rcria EajeT\nizi."h ".i i Locireriovjemdonorninr.
Rekroi€ lludnn ibnlsr. ", ., | , ,, (atutt. n tßprar, tafl nt
t,.i t?.,.qn ,i ost ijtnn sd?a*Lirtu .!,.ti.
Rekxoje nnrm ll.rlik. +.,f .,: R1\rtturü in. L1ti i,"on

R.ko jo Bilrl ibn Sr!, , ,,-- r,: Ktulnü.1; h j.,tka wdrnü,


uli ü!,tu4,ti i orirttt t tuin ni:jornr !ü?,tj j. rtbr,
OD,.:, , .'.l i l\i' r\) zr.rryzh:ralt:,ri,1!..ttlr
i!'ttjt I tLlt r:L.!i Inl 1,,:.tr )!tt!t atu 4ti ziqlilt, ilit)li,l't
,t,n !,tl,t t .t'lrttlin ,dtrr(t

ri(r.r tfir/.J. : l,tlnrttlt)a.l,rr! !I^t rrrlhnn!ua'


/1,q,!!!thr r,trt lrli t ttj!iur.niüan ili Lttit)t lrünrir't
lnr,atn " rrrlti rrt'l!trrt i.litala I I'ntr!tunt1 t I tr t!atr,rr
\ l!.ori lit\r,
t , r t i t r ' ) t j t a ) r \ , . ; 1 , .J r t t r t t . t
; / , L l .L , , n r r L . l s , n i L . i . ß f f . L r u k n r i L , .ric L l ! l . ' t r j . . n i t i P o [ i r ]
, . i : Lo i . n , r i i r r r n . , h t r i j r f l o o j.iirfiiqrrrihrtrtidÜ.rl.rlI
o r Lr r a o / l f L . f t r L r ü r P . t r c
f f i , , f r r t r r i r r i r L L rL ! { ! n , . \ l r l
\ h : ; r L ! f f r , , i I L o n ! r ] \ j . , ! i r L . L( o [ t r J r L L r e Di h ' i n i j .
rlj. r , L . ! o , , ! k . r , t j f : r r t - t r r , r i . , , f r i L rL . t r t P r i l f r i I r i
h,gio, r \lLi rd,,.rrr',LFit'il,Lg,. url]vNn Lltrdi
o r t . L t , r ! t u D n i i L l n , ! i p o , l f ; r r t r , ! r F . ,f ) r i n

Aii,. , i. lrro flllLr e |ojL[il,.


l r): l1|htuj. tuj,rai iolj.h rlila e ndnlit. \an))rt. "

ilnn! t.r.i D:üttu.hrczüt ciü Lfttiti.qhn"it)


i /ürt {,r,r l' ,roi. gr j. li[.i]oi , .Lr, m L.rrrd,, 1,3

P , . n r F L , LH L , r i t . ..ill'Dl.!'ilir'.
.l.t t,'d.i !.i4tu iiei k :dtuLr' I1Ltrlo. ,
AliLLrnljbLHlh le pretriooJ Porlrnilc. .. , , .. ,. - dtrl.
tt,ra: aßdjk r. uthE tutIü s?ala rt ßtALu ttttd1.,i to odn
rü.potr tü4jt. \ttrrct knr at?thi
Irsfr. re (l,rLi. . , ,:,nlr )t l:h j ta'rnlr ur r\ti:or:!'l
i t "rl)t rlt rtuhtu üj,t t,ttlj I t nti/irrht ittrnt J-rli nrr on
tr,ltdn ü^ r tat. )Iaa Nustl
RekroreOnrcL: r, ., : hol,nit^rnJt rürr j.lüfiutu tn

\€ki 5u,ckli di lij(p so\o' ('iIirk,N.itr n,n,iL' t rirclu.

itrinl' l{7 : od! l{not rl'trr{i! !o{.

l)oslmili.. , ., .. , tr plrtr.li. rnlrfli goro'. u:ili.ro n


d.nrie isilrdiu rjriibr. R!.r i: Ni/l ai e! ,ti od ns t tn.nl
r.tLli, i m \anai?n nnh' a'i h"ti -,,'ilt?p:p opt'a'l?,tn,.i"t
t,aj D/ti rt nti i mi,trÜuti i o,1,1.,. l'n stutridn rtant ani hoji
"t'ogo goaarc, 'ßiAaD i oralo sotute. t].e.Jt ft tlllltar latld,jn,
)nDb;tr zrijsü:nr 'Laji rnosa !o!ot., L,tte;.t tiLn'Iaji
"si[ia]o zonrc, rlinr zndij nntl.f.itillnl?lkkn F Koji otnt. sr
/,,?. ^hnrdiTi.n,t,. ," ,,. ikredrtdoLr
Krdx l. upnrn nr ir lLirr. NitrnDrx lbn-l\lu]ift,. , , re
kl\rn A:ntar li.,trln'\)\u I ü!z,.,rnh j. Ir )( t'tuo tt'

\
t: I'atlrtjl - . , - ... i r'latbj rjtt ti,to li. t)i\n' Cl te
r\hnrll ,, - , , rir,.d.{. nnn ltrn.on proro:ili..,
o,".., ,, . j.,cl{ro: l,ltjat !r/, ttntrl"rrloür
R€boleCurli ,,,.i , n(*diin tuhrtbt ! INz.unbrt to"k
u t)?r.1j.,jd 1plapnht'it. Ipl^r|)jtrrl jbitn aril!)tut
,lttnlt\t i ,it\r t"ltnt tn,i lr *'x!t n pa, ,tl trnt n r.t j to ttl
J t o 0 a l l a b
,Fnr t FLi.t.rtr) ilq) lt nrh t,!,/urt trli.rntr,t,
ia.t)ttt | 1nt!ii, 5L h\iitr Ir-1r:.lrxtjlit :

r!ffr' j4t: odruiilr so{n I !tuü

. (l:.ß uj.,Iil R t ii.lt, tt{ollri., t. loroti t,aß i nenoh


i " . , t . ( , , : r , . f . g r j . r i , , L/ i , , ; a . ! ) : t i r , t i r. | l n l t t t ,
l!üri.trjriHrLrrr r.l(!,,r((,\r,fi,D.tf.rlti
tr tt:r lt,,r rturl.at r qt,ühltl,,l
' /

,,. )tlt,\!: )lLL rc rcti one loji ,Itt,o lon,z ip&itl,t rt-t
go!,,:l}(D!l r!.,lLiLLi(lDrD,ilift,rL. - Ll i
, ", tt r.\r: L " t.],rh,tkt] hl,',
'I
. \ .,r): rltl!'nt lorot,.nL itt ^Ltuü,. Nil.tji tuk
'tDüti e' a'i l;oJi n üjt.p!. ?016.rz. l,rüi.li n, gr rr,o.n
r h Dl : L i . , 1 D ' " r . r , , . \ j . o ! t , r o j r I L . f r c r ip r r i . r i l r . r . f i
i . e L i l , . ,il,.. , . ,

S1oje vutEoron sovo,?

R.l(r rf LurLi t , 1, 1 1 , ) \ t . t : i
tdi,u t r-r,,r \ilrtItr rlrrfir t,r;lnt nr,trl
rli.xjr! r tl!!,r irlt t jtli\rtrh nr:!i,i!i)t.t!tr),
,i .t rtri,t t:rl t ttrTjrt litrlir! r alrttt )11n
] i r l / . 1 : f o r , L d n r ! l i n r . l o l i i . r u . r l r i e i \ e l i k t r , , r nr , . i r !
i rjf r nLf./rnrp uqr ir1r r,!r!ai.r nn. h[.d.r r orug.]rLr,1
rr![,Nirojih!o![.Lqli.Lri.nrL.pr.i.ielr.!. t ' o . ] . n Li ! 1 , . r
/.roiil,lioarr. r.pir r., Lr Li[o mr iLrri nr.r r.r e.r.] j,l li i n .
1 6 r l i d ü d . - r , | , r , . l c t r t n i o d r r e l ' o s l l rn"i ( '
.,, nkß: büetrn4e nßh'nntd je retibi s iett d bd ni n Plrt''
,,j.s/j",'y' ' !üttdrltür rlrl'i

NfkiL.nri,r ic rektrolonr,iku., . ." .| : OPT r üt lL


''^,rB i b o g o L o i t u nAt + oE n | a d ' i i a t i t ' a t a a ' a l
tra tPt.i kbi d ri.P nnoj' uotiti ti'nr;ta :ra' o tlnri oa "
L"i x.".-' ",,,;i",!.'. t ".'tot rr.L,s'diti \' t " '
'
i .l.bdm l.r.em pr..oriltr.rpoo.jro Ir ijr 'r - I
OdlLr"AbL$ .',, i.FrmsoDdxr'Irdhtriii'
r , .. ,. . \ rclio: r, r'n J/i? ] aditelie P,nktet j. Prtniltti \t E1
AhNrd f6uJrläilib(r"i - ', ,, dobn LrD"' prr'nrtr'l
irr," ,.,r L
lio.jdrL L
Pre"sflro ie od AtrdrL rx iL,nnffr. i L " , nr ir P'trlitril'
.,, ,,, . ,...-,rho, t/ziretc s'ieb. sPktd üÜ'dn'k:oPsnE
,ib rcdr.lia.Rel,li st lll,trtu I'r.l4,tit hLt i iat!'I ur'tt' ro
' '1 / \.. f r ' i i a h q c n t o ' t r a ? L 4 d n ' s o ßP o r i : t t i i ? d n
tjNsdox ün i "tzjkL Br[]riiNILnLin, " -"'

P r . . i ot l t " ( ) r ( " r l ' ( , - , d i j r P o n r n i l' t r. ' ' . . '


. . \!h., uidnih,e?n11li4e. Pnio sl i' lnm /i "' ' ' 'a_

rdscno r od StDtrd ilrDD^ndrt'r ' I dr r l'orh


riL.. i i .. f ..-L', relQo: N. l'/abl,iite se "t'dtsoltno rl aha'
,iü !tu11.ßnto,L:rdabo i ld,t?,,rrr: t'€rirrlirrLel ELÜrri!ülL

Iat'(tit ad,:urr 1561


.]]i1i]i/ii|l/o!l//ldLj6r

l0
lffLr. , ;.\).: lld! t . l a \ r n l ) : ) )L , k . ß r c h o . r L ! .
, l
l,ißtr ! rlilt. '
Lr.nü(r, ..,111,r Lrrd.Lr ' , nr jr folln 1.. , ,
,. .. . tt..r' o loji?'zhtrit t!i!bili Ltlouraii ni:thi.tinr
sr'tti.,t drM. r1r4 tJ'.
r)rir rj...ltr(r. , ,l,F,rl,o !,lI: att,Ii, tt,
n r . t ut . r , l u - t ' r . t J n r l : r r , , ". .tri,totnli;t rLlü
r. tbl.iit. ... .r " i. b, tll'tl)at nb. rc/'",li9t n
M ? r o h l d o j , 1 di ! P ( 1 L j t n n t .t,\fal).rh,lll
..1L)Ltr,.L. a o L 'n rl . n , d o | 3 , . r i 1 . t r . ,
h(,or.r.aSrLn.,iL,l),!Lhl.. (l.,irl' üi,iiL..
,. rl<,'r: ?'!hld; 1i.1'1ild k ista hra i trri y t\l
hr i\h,lo.
l . L L r ß r l . c f i L r r . r u ! i q t r b l r DI i r a r , \ L L , l " \ ! ....
n i l , t r ,Lo i r .n o ^ 1 , 1 N , f g . \ . , ( i . n n i r , r i f i , rtRnr(iDr. ! r,
.
1..''e .tll.J,. , ..d,Ji)

P rcktinianic I)ud'

,f ,1, , '.t,i!ciiJ r r,rlnil.l:,ioio,.rL

[üf r,,i,Jn rrr,]r ..- .. !,rltin,, ,,lit,ttL tl.i

I I ) r \ . L f r . r r f ' o l f ' j r i Di . n , . \ t r D t n o F K ' , ! i h . m h i ü .


r.r .lrktfi:,{i,i,:t, ,1/r:/,,r, . -.., !|itt,t,üti,oat,1:'
.iu,. ur L\i, i'rl.j', tiidtr ltttutt , ,trtrti" trt
I )rijrdo^.lr-,',,i|ßr fiillttitr -i, i...i l.rr . Sü,.(
r'rrirf r .r,.1., :,rf; )n il l, t, rt.I ! l,rrr t tit ):i ! l, i \ t

102
\ij( dozvolien.riedNg (.D\jckrpDkkridok jr iiy oitrtrrLio n.
!jen r. ju ponoji p,iLikNa pdl(rrin c i p.ihwmir isläDaprr! u,u!
i dr rmrr kr jentr.brr. tub blizrkr\lltrhu. -.,.,.... pr lt.'l<oorntr
,.. ,,, t rI .
v i r n i ( . r L ri o j . o D d i s r o u r i , . r n i n r x s r n i i . i ' r i i o . y o L i i n r i
(rlrnlrtril(ovo.. .i.i.i . r r r n t d o f r d e , i e v i i ep u r i L ;
i e r h L i o \ j c l t z 6 o s p i j . n j r r l | . l , o l ij d r r . L h . ü r c ' e l i o r / r , . r , i / , , . , .
th". lrünn itu sl,landt l,rr tti tii rllolotit l,ns\an))<,,, r,.
.. ", i trro Nepo,urtu jejL,,/?,,ii,,r?sd L-nnrgojl)rdrii ro
l) N. bdit i.jtdnoü tatulgtii proti, flasd bntu! | n.A, p,.!tr,
ioti: Nc?rollriitegt! Tdlzo,ti A ard,l,alilo z"r,' o, loli Allara
i Njtgab! t'dhüra. ßriki -,. , n ?.i

l 0 l l q n f f l l r o d. ! m o ßB o r : o ! m n

Aiia r , , i r , r L h d r J CP o r l . m i l (
Ne golotil.i'äto o tw.liüjo.oti y tÄli

'rrl(lrjr p.üiijehdr rePorhnil,. ,


'tr' satoü. sn,n najt ote! N{ \i, ,
: Il,tt !tr,0\jln,1 r dab,L:

I i ! r , I " l , t t r o dp ' q h l r F r l u n : r u , I i . n i

R.l,rojf Ibn Onier. , : Cn\n ratLai:,i ., , , .,


-.,. *rtlr t. ltl:rr: Ko tui :,o,ß bntu Neqanii,, kj.dnos od
14itr'. o,hosi ta 4r. Mt'a.umsn|aÄ.r,tje,e, /k. aij.oüd
jN
,u ony koji ,znao. lrri,r illTLLLiD,.,
/itr rer.rNj. \luJtDlovr. , ,. ,.
R e k i . i e F L u Z u .r, , , , (:tururoirrild,. ,, ., ."
.. . Itdr tt t"ba: S,nho Io !:jeeo tu i .ld Mk da. n&o La "r.,
?airtk jt ,.tia\ab. Ia pÄ1tia ta,rc,itsota ne?tjpaltu ikb,t
i r.kt,tLi?tiprd,i,ieto l unbi, ha Ina.,.1!.,(.!rj. netidltit!
iti tttat ,' u4,.i1teÜ r L ii, b ,! ndin ,ie"n. \ltt;,n,
. , f , \ ! , r i . , n L / . 1 ü ,ü i o r r l n L t , . r a
l,rrr(r. f . 1 5 . n , r . L , n D . r l ,rt. . r , ,.llrj.|)]rttrnjl..
t,.a Ko t:jernika.l'1fti n ne4.ßh,.k.o dn sije

ti!k.i.,.Ff,f .n.rj.Ltlr((j / r , t t , n t t . 1t . t , i ! , i , l
ri, t:r tttt rt,,t I t !r!t t:r lnl'tt uat r rq)ltttb,t \,:; unn.
ln r:,tit ! | ,,,tit rt t r..t )t t ll,,,t \ :.tii olü,r Sat u.utt. b -

n t :.tL;,it t, | ,.ü l-i.r|)t t, ,!t 1,t lttlt r , tlt rlt^j jrtj nr


1r\ t.tt" li t :il,it ttt r, xttt. ti,t r\ t!t: |:t! t,ri,ttt ,tiatrul
a [ . )t,r ) t, 1 tr Li: |)t| h,|,t1, r!| )tr I ti n h i i:tontii,, )
l i , , , . t t | ) ) r , . t t f, u , 1 r/ ,l r . t '
ltfn. r. ()rLn : i,i , ,t\\:r r,rrr st)! <tttk ttj!
: ! t ' l : o , , : r l :i r \ t , r ) ! t i ,t r t t . b , . i rh,tlilr,r\'tLr t r, torn
it rp.!ht )1t,,!.:liiit lt,rtr!)::.tj,t; ilrtr !d. t:r,.,tttt jt
r:!:tt| ntlli it.\"! ,: ixt i.!!ir ltr:,rbttt.rt,\; rt,|, t,tt

t r t ,l r r ; nr , r , , t , . , r . t l t . . ) , tr t , l l . l u tr t r , , t ! t i t r 1 , a
ri,i.,o f .\,,, r,, {,// i t n r. r L int r t tltlj at t, t,tll
R . . .i , j r f L r ) t - 1 ü .

l0l
).,1i /!,; t; I ltnrl

zrij. i)Lr j.lo^otidrtr u/ d!tr uno\ii


r r r : d i t r i j e h , P o c . D o r r o d E b uI l u r t r . , , ,.dri.(l.r
Rc.rJ\ AllJ Pall,tii: nr. m)ü ;nrt:R?ba Je:la,ntt204 \ u,eaa-
l i n tF o to n r t , , n u ,; . t AI L. - - 0,,
:
je.d,'tegr rrorr{no dx jr l,osl.riih., , ,. , ,... .,,..1
1_trkode,
rta: aujel Laiz /i i \ hojoü k A z, %doü la, i,e o b'aI M r t
pdt,fu Alalr sa .lng üe ftlis,ß a ßIalilo deEdrn. Dni to4elz
kdlt rü.; M loit r Allat ljtti i ß ol,n;n na tin ?da,4t pa .LoZ
tic od. tDazbe,rdr.. Brl,t ,, ,
Dl:ri dr nit i€r.. ierf,.go nrii.Lryrr unrnljujc. R.b. je lr6tr
Hsrn fl-Mrt'di. , , , : | ,,t , ijtL 01unü ül ta,iitn|,l r 12üü
i1.rnü. tu i,nn rrr|. ßtlJt,!al, pitrüi4 rtj.to n tx'nut iuutdnr -

R . l , i or c E L uL . i sS e n f lk J , d L . , , , , , r ! .i i l r t t r a i r y b i t , i l
trL1thp1rL,r. htti,i t to[dtr,,tulr,"". tt,jt,lntj j rünn nt
nqbl,k. N!(il a 'nnr |al dol,trn.ni i* zttt tjltot liriha.
t tu rk,i lr a :ili! ) p.itthnt t "ll,.,itlhrtu rl?o m,r t ittl
E,tt\ i lhtitjhtrr, htjbafu j. lthratrr! ttl:a ,.n i L, j .lbrlh tur

rrrkNojeScnliün d ]\r, Bt!.ljnrü,!lili


Jt uLa.lhr)t t )tjol odra! hairi,ait nrjt irt,abt,i( hlht"Dnkt. a
rdrtr l rbili*,nal?n ur tratrt.l. mn, Lli.,t, t lt,:tn
S:liris€n€6, s Dsrjcron,lsttoLidoLio nrEirdLzr r..l:. i,oj. artr
$ rup,Le.ß d: h t. unraio i ortrlpolorio. m j. t,oslxrik,- ., ., ".
. ,rdioI4ii.,,.. , r ,r ili i:h e prijiretjn.r ,Lo? r,,rui.r pnir
. k . t r i i . . d ( o g an i r c i o j r n r n t , i d i , l x k i r l L ! o n j e o n l
r c l j s n iA
inDcodm.ir, vni.!,jr in1gr.uLtxnjrDirtrrici idoixde Ndo je rtio:

lrl/!/'L4rdIl]|.]rJ']ji:sj

305
tr,r:1,,1 ,to,,t, t ntl rt,a,l
.i,t t.i.t !. "1, ' ,, tn tI t,,t,,i t!

i l r i l € f t t ,o d , m ! { i r , t , i

o r r. u., t |1., - "h t?n,,t i i'. i.tü,r t h.t tr. t t i, a.o...


tu flar' t.ri u.t tiitr, d ü t.n. inqi"t ra,Lt,,nttzal

Itrc.r,j. r. eL&|, jr , , ,g,'! po( d'r I pooi;fl, ,. tr,r, Lrr.. j


o f , . o y . i . r y . l r i rn r i . } j i o r r , , L r l | r L r !f i.traDIiDi[r ,\1,];r
L n o P o r r n D l r r . e o \ o , . 0i l i i . r t ' r D l
\ / . r i o h r r r u t i rf j ü t r . o L rL ü i l t t l r t i t r t .
t,tr ttta.d. tniinpnL p,z: ita nqhtß a4.ic t'j.an?, nn lagl
tilra ßol'min?a:,i,, tuztLr".l|ht4tr rc!to ,taii ,ndio bi.

lliliori(jr\ j.or ri,ik .


uit liL.!! i hrdt., nga r e
R w L . ,ngf L i l . n . r t r..o l , o ! i .
?t<i: ot)at tkullin'i. hlit.
'H<aact
| \ r: U Daznzt zeie n,n übo Ia x 3rc1lra,t?n'L|o
otot $i noliboj. zno golttii.e. \4uslnniTnmizi,",-.,-, rtr
n\li,.\,.r,-.r ß kk$: Hrd^ t.h^.,atl ).
1 rckto ).: Dd,oljto j. io4.h Ca da a,'abul'trrr e oga bmta
t"tßlnnntu, " l,lr\lt'\,,, r

4 . tusq! lczh !d odlrja hli

O d r m j r t r j n i j ! d o F l o . o d i v c l i a n i hu r n i o d a r } j € n , d i h
mjri. Oboirjr poLu,ld,o. dn'go j€ Fkudüiiir od prvog.
1rl,, odrvanj. Lianil',r,ri'.rloe su nc$pchu, r poorkrn i Por!
icnju od nrrne onogr k.ne ib reorbio
R e r i oi r A l L j r . , , . ": floi'it 1 . t t u r t ' ! t i [ 4 . n l h l . t rj t
üh'jj.! lar,Li I a.r anLrtük.
Rekio je Hirir.. , ,.1 s\fi. ril: s,tli bdi dnrt;lii t
^*awt üri|!,, j*tJ n alithit Lrtidr\rt ttd,rr,Jtt htitoqt I
lj.lii,aj, ft üdo!.da[ü, j iltni tu \ti1|
I t e | r oj e L n . si b o U i j r d , , , - , , :

)ia.L.]]l!!.||]\".-"'.,'"'l}:.

vltß i,, ux b 1,,i,4 i!t,.1'


,tttj..t! ",lr at qpy t! ?'!tjN

a.,t ti,i* 'oa!t, ,i,r rL,'


, i.,,1nt8 i:dt ütrt, !h1,

)rl!i,|a]|||1]||.|]|!|,fl|f
L,'ti,., i, "n|ütt bt' fru!.ü'

101
/ ) i r r r . L l u . r , j r 1 . ,o Lt r Lg . r D , f . i o . , , , li
.r!vtlt!itrüi.r.,!,! jr.robu.' tr.o(r

l'.ridio.-Ll:1l, lhrrjar ' . d l j . r ' ,r L t , k .


," . trrn T'i i! znnhr liDi. : In'tnplot; tt,2, krnn
aütu k ip"ni, i l,tuh , ! t.ltoPl,ieti a, i.t.lieti rr n'r'

t ,itreo l,rl" l'.siD r. . , \ , Ardt ti


kkopiü i an,rt! 't 10i.,t.tt,
l{r[]o . \L,h.n. , .,-, nru'\Lf, L,l,'
,lt lr r rü ,',t!\! O rf l,,.1 flrr'ü lrtitttt,; r',t
)\'i! ii)iiiü t 't ..tt,ntr ul rtu' l.n) r' n' lttt; 'i':!r't! ntrttt.t' !t:,

it.k,. rr Sr.L,, :S l:ir,1 trrt rt) t ttu) il ljhti'"la


ll.n.:i:! Ll, | \lf.n, r ' r ! \ l t l l
iho.lr[.r, , \rLl.
!j.t:i:.t r i, r.n ttuxl.-. ||I)nt,h ^, t!irtttt, ont,
1i',o:1/'rr,r, i)rt -, ). n1L: S:Jtr, f t . r r d t r ) | t ' t ) rt| tl
i ! :t . , t ) , , t | t u r r , . ' ; r r , i i . r . r ' ; / : ' r ! , / " , I r r i i r : O I 1 . i . i r . :
i . . t o " " , r l ) i I t t . rt . t i ' r , l i t . l i , o r : ' ! , ! r l , r r . 1 / l ' r , , r , 1 , .
niri,titlirrtt.t itrlLttl. \rlnL ., r frlft,, lrJ.r,
,:t )lt,t. t: j j ,)!'tr ltt h ,t prltr: tllrt,

\ . l i r i , i , . J ! / \ ! l r . n . ,! i a . n . r i I h ' i k r d , . 5 r L . rf n , . t r .
l i , r rL . . r t r .l , r L n , - ] , . ' - d , i t r t ! r t r , , , ! r o J , \ i . .
. r L { . r { o i i ! 1 . I, l ) , , l r o i k. -- .Po:[]fnfdL.
. , ,,. i,nlirt,r,i\,1.. , r i ! I o I . i J i ! r r r l i . rI l l i r ' l '
rrill i.rl,]l. raLt,i,,i.i. jt!,prt rt',-.\..ioDr:f r,!,Lirlr
R f l . . j ' . , , r . k , j c \ j j . L .'
i,..tr.t r.tt, !tj)t! rh,tx ,,t1,,!r i,irltL'; Ktt'trlbhtti!:

,!.t altlt t t,,\,it r,Lillt th


l l r i , l ' ,n r ' I k . . . -...vf,Li s rLL,l
i rtt ur tt,,| ! tit h I i )t | - l ltrltl, ! Jr'/ii,,f 1 /JIr

103
'lr jt Dtrl, ,,, ..,", ' ltit,trul!. lolnr i!, K,rirJtltuort, 't L xr
lrtdlt t,u. Lh".h ü nir-li'ljrh ll)atalllrtjttl,tr
lo jn )oi nabtr ?ttro'l,rrt rbi )rllra l' titu "n:rlhtdh rtu[r
l:nko.i'i7tü. t1ld 1(üdb,trt:' nt!!,1n4l,t,ü j.tn!tua: r-1",r
.1r'r? ilL btu ratplrrl 4ünrr t Irr ritlt, i/i laronr a.Ll l,rl,l

ftdrtr rc& o.lrrr,reniiiunrnos ',jr gerflrLnosl.i.rk'ar D.kl


t , , r o : . . , . , .t , ' , . ' L ' . 1 ' . '
. r F . - r t , , , ' . r . . , , , t i F \ ( . ]
n,ote bni obrv.zno.leo n sltiriu oo.giia.ni u/D.n,jr p'rri dru
. dtra(....n.1{oto p.ro ",oteudi Nrlidi Dlo:c
g , l ,o d d l e g i m

Irra$.ro jr od IL' l|ki,Lnr. , di r. |orLNLl,.,


. , .. ., .,,, ßkn: Bn'tit. tlr.I ill!' enit khtüto! n,li lol',aiißhat,
n dol,oirßtuo Dzote, o'oLd t:eLni iskEir i hndni v dd 14tl!
ndd. istn& eE doL La.l lldLn bkl. vird,r llao knrcni. KLar. s.
laai, Lt ndi s iel,t, t !,ielr Dtzlt?Mtt,t osaba i? t lti i -ad.
'
ti y tu slaze sa. dok kod AUal)n btul. t,Ii.rl'a Ino ldü!
l),flrescnojc !d f6r LiürDrt, ' , r, dr jr lroJli,ili . ,
. -, . Äao ld g'td,'iat Ltbt reEd Dt nn.rd otortP'o v
b l o r i l a , tP n i r , z L .
. , . r . u xj e o . i r c n i od o b . . . l \ o r i o s r r . i B e i l , e k i . , - dobrin

P,urcroo j. .d Hmnx ^lijidg. ., " , nDx nr rt 'rkrr:


/,tpn,tu ir ü1 t'rln"itr . -..: . . h i. )rlar: oaar; :jo
.nui^t,aii h r.,2"n'F. t.h nLr ic r"i,h"r' 11' hr'iyr
,dr Lr,cniosr j. ri.rti.,, '.kn: t l t6l. l)t .t "n,n,

ri'n,1, ! o!lüio !if D

109
Iirt,.ni jf nbdu|].ü iü, nrr ibn cl :'\r. , : it,tl nt ;t
Itru tt7,.tji t:!1n.ri)altr litdr: Rcl<.\aß &uli lje il!,L1l,nL1
rrn i kl,rtosjEihn,t\ ^ t r.o -\ir ! i/ ,r,/',,,/ ra,: ltrkr. e 7;
: . . . t 4 . , , .
t , t , n r , t " , j dt., , t,to.ut hün p.,tr.. h^tfu p.a,ar
12,zriai i.hLt,' Itfl.Lo jr llL nr, . " lJ.,nlrti["ttt|
r!' rr,trh)')i u t,rr., lr nbt/,t r.
l'ra-.r, i,. !tr1Fl,, JrLr(rr.L ,. il.Lir ron.r)iL. .
, , , ., n <.tu 1i.i 1 ztulzn lic.ni.tn: Iadn lorcri t r:e, La,tr
.btia n. i:!tti, i uddl,n sc n.itapolj.ti ar izner:jei. \ltrlhi.
, , , rr tr irfn.n, r !q(o lrl ittnhnrhlztiaa, ?aeiai n|nia

P i d l N d . rt . d \ | d ! l ] l t , . ri l , L . Ao i i t r . t , ! r , . a . Lj l
1,.,1\ili .1.!K.l,.br,toi.tit.io:obnßptaij.
lialial jrhlfl, r La ilju rda a.t iih r't a:atrr,' tirc"i.tn dak
je y ft ijeii: Idt,nt r,.tot.1j.,i ot i.tdjri, ha,ln pnsonri
slde. Lndz ßorcti ".]to ttuln ii l.!d u. i k4r. ! anAr pt?iaaie.'
od lLl otri.rr. ., . i r t ! . , 3 ( t r 1 . rj ( f r o , . i
. ... . (tb r{lttu io1j.I slat2 uel.Lp dttj; u|*sr j.nut
,,niü L4..rhLa.tuat'4i i,.1'c l,' i. I
| )tl,L: llilr.J. l',rti t:,nt
r , , $ ü ü r oj r o d ! L . ul l u r , r . ,, ".arjrr,.rhLiri.
| , : \ hoiia,. Alil a,t \rr'aF4 h"L h,. ..t.L"
utnt, ni oii:rili tili iL poElettili i Lol,n,' le ilr Lrz"o l,t.,it;:
nnd I'hdnil?a, rlattnn |a!.r i alnkr s, üt tl,1.
N , . L j r t r l . L n l . L L i l n ' s . r . t r n . L LKi .l J r 3 r p o l f , r i r i . J \ , r t r i . d

t. L t"-H\1,'tnr /n tri,.4.4nat r:hIo,Jnr'


t!:ko,i!Dn!' t)kt:.t nLsr Erif trryrd N6ri ScjhrLri.lnnrr.
lnDr., .., e . ,r f o r t n o l o b r i r n .

3t0
N e h i l j u d i ! n o r c v n , L i l l xk|t,u. s x n j r l ! ' o L o ' . i n n u . O n i . u .
relikiearch. frroio c \riril ibD Ld3 . ' r ,, . nr ie l'orlinik..
' ' I ""t n t Lt: r ,pntd n ,l'i.l tu rrn nd u' i
ü( ünj Io nijc, i'ni\Ad'it 'tow i |n. nd 1,.,.
l r ' "
'
. (tta: U üjlrtu Lti s?nda .td ;o,jek i.t,iiljn enß.
Pndd,o jr o.i lbtr xbbN. ' I , ", dx ir for r,LL, , ,
.,, . ". (r.N: r, ,b,6/t s/, tu Sanliai nau bn b ald'taal
'
!.üti d,A.llttu a,.;e "n;.
Nxjvdi g'en'L.i i noiiori n' or, koji li:u nr r\L[l,r. " ,, r ,
., loilr.Lki.. -.., . . " . ( l e n ! t rh S l o i r nn) r A l h l , t r . . L
, , . . . , . . , , | j € i c i r o z J L m o i l i d o , r o l i o .L : / v i i o , i i 3r k r o : 1 , e
s o rü , , t . J ? : t r r a . t o i i u : O t " i t l r n l J c 4 a , n t . : ' l r n r i r 4 o
dd bku ,tua o Alzl)n nekti". iz,a3ili oni ltaji o A rhr larc'|
t.isti,t.- ".tp r:Pjeti. LI'or 'ürjxj,' ioDiltoi ri[Lrerr.trrl
rorjLi. Krdi il, tpni zr dol(!. Nrd ili hrJis. r v., h'\.n kojL'
su i^liri i7g,Lhlf; r i ixDu. ponet<lü katu Tol(,ßhl h: i nx. \tt:
lo jt ntu utir., t\\ 1; !'!dt",lt lrltxry ülli tutiki I aine? sli
an. rrre!i.jiruqhrDonr lion{er redoixa( doLr/, Biihono
( .eli. lx6jtr., . ,,:

N. n6lL dr t)oznaDro u nrpriLr,re iodLl.irxor. -e,ltl,r. r. nf


krlo. oo n' /rdirljL,ruir nL.msl(io!r'nitrr. Zdino rrno reii di nl
ntbi,rirr.l,yrri bürporrrriilrTitKuf M . , i L i s t r " e r r .r o a L
nrnot.n,iiliNiiinrni.
' l '
üi,ti,rütn rln r zid lrtr - )r|qt.

]]FoLd\jhrdss].]{NF!ui.!l^Lr!i]]lnU
s/itu!t/r.' ltI n rr

ll
liL.l,r . \liLili , ,:/r ,I rtr0\l r l t rr t j l . ! 1 r r ) l
''' ,tult I illt ttirint I St rrrnr
tr l\lr!,tu 1,4, ur tltttr

lirL,o . !,h r. : \ttitu ir't:-r t rit'rt!o'' ''t l\nlrjix'r'


' .r'ti, taalti:t!t'\l t.t xzttt!' r't^t'r'tio!
. . i r 1r,, n,.t! :n
lkllo n Al,n, :.\'. lr,r1'J ''i, 'irrrr'i' 'Ji'iJ
| tt t!1lt:
tt. d i:!.t:ir ; r \t I t tt t | itn ttrli t | |

f u r e ol , . r L i sl i,, g . f o . , I u r r / ! Lr t r t l r ] ' r i o i r \ f i ß l i
",,i,t,,,.- 1 )j-,\,! r t q N . i | 1 r n i : 4 ;| ' ' '
- s , r ' i i ' , p , " r . , .a t''
J , / r l x . n ( l . i l i L ol , ü r l i L n i o r l D L [ i r r r :i n o l F l l I l u I i < '
' hal rr4, ti t

:hh n.tu rl'isPrt,ti,i^!o t D,td|torL

lr flL l. n Lr.n t ii," dr r l''5Lu ' '


*r,"' \i Lt ht *t u.t! Ka l.t tu tn r RIn kl' r D'ltnn'"tr

It. . \ 1 ,e i i i , . . r hrl I r'(o r I rr'ri'x /"''r'lili


. . :. I tt, i,,I t , , L n a , r D n N ' i e h n ot ' i 4 a t t r
r.. t ' 14' oh
* thh ti huri.rr"i

aiL\j. r'l,rln S., trr jl- LrnrrL$r. l' r jr fr'trnl


-rlfrn,if.r . ", Ko ptt"L'an tunt bn'lk n 'ü 'hje
\a: i ü' i. jdn on dl ib haji't :tnEnti'
ln,iri. . t $ , { i . t i f r r L/ Ü L n t ( r l n d n ' r r n r h r l
i\nrtra i j r i n d o d l . ' l i o l r r ' L r r J i \ rt r) i t i r r ) n ß ' I
\,.( t{a l,a.?:to tht,t Eltra n|altiProtinl'i nlir'o I t'ni!

) )
Dorelrnotijcnr drnL( hidni.Nlit''tr e v r r , i L r s l a t r dsu
, ' , 1 " . , r . t i i . i
, . o n i r c r i g u r r li r j r ! tudlnorll

Kod. je dö1!ötjen. stöcdi?

rrekr je (irni., " : tialr) tt nr'lnta,la 'iltr tal!,nlorl


pltulfl" tir,lr Ltjry,t hot la'l iMnon:lnt, hait.nrtatjl
* t jlrljb tr 1r hr.all n nr.. drijLjü h.iü,la lruj.krti
t la.l nlr Aü1,nt4, t t [a r Ldt i b, !&1.rbJ. ] !,ßr, l trrjo tul''
, !L,ti tjtrtu,"rli"tirt. rh l, zl)a! riirt r.sl,ta ;nü r el?tit I
ill L^il)tb lqlr it udtrt sliljntndüütatu r t r*.urnh.tr)
,nü4r, a"rlintr,Lt o,o!! Ia,rl,rrtlrt r41tr h. ntdtt;u
rrh,t nth, hi Lrli:r! r,tn.t.] l:aatu, lrn,t h.i o!r,lt
Lqo t id rt,ün I t ri pn,r.t ,ina!. Zirii. 11;j. ?rrthjtrt
N,r t r,tni hk a. e G|1n: nrtnlna btk t Mj. ir ilj Lr
A,pü Nt!r,\. t ur ' a!n. dr F tlLtn ,r.lltil j lrr .r ru
tl, " aL !tu1/rüll,nnUrti,rIdrlrt tltl,, lnr.rsit)/o.t
rltr t Ltjirt !i, i,u !! tLm Ut.n r ni: Nj"t,t tlitna ilj ti)rrt Llkl
paultuitro j. Pr,ltrrl., ttt t,i, !, Klonh. s. tih nüinih
dj"lz Iofu un j. Allzl .rbhtniot A Ia nelto od tosn üit'i ,.kt
:e?/il!ri? Alaltoii,r ?rilzhn r.,. Rrrlos toDr(jr no r.,-l
iedieC'ijeü g , i j e nC. o r r r In r p , r r o] . 1 : i mrr. , n( t i , ( ! . r r . d
n\tn\tkt. A tü,tb zr zr:trnt lliitr nla! Äuur ),.tt)tu lt,r.iß
1[a bi& rtlin r rra] "üttl tair, iL h Ir1 anb)raj.i:,1,tu
rb rr hLt u:., nrr nlqun nli
RrlixojeNod., , "
., :Gr1114o,, ,:oro, j. ltq;jxa
1D liar "ti u,lü ,r tu, 't,n '
s tr^lj("!- ,, ,
U p r i L oC g o \ 0 , !i d el , i d nr o i i i . p ' ü n j !
h U m o r uK u L \ u n r . , , , , : a ) l r ! , , | ' r ' L a h
Irlrsati Nic nnsno d'nj ko.l'og1'üth21i/ tul,tnil slzte ne
lto dobtoili p4t.s. t.ito dolt . \ltrfrlekrL )l€jhi \j,nLir.. ,

l l
, o J . , r :i r l r 4 t : i i r , , i r.ll,
i t . : r i r x t , t . l : , ' t r \t l i , L i rr. t..,.,i

d i l n n l rf , r { , 1r l , oto ll

I nasorn,it.i&i tü'y!zt1 t,' nl:a,t an u:Li|o,l)qa


'tajn!. üßa nü1',rl t',tßDu. t tühtj.io adttzhn,
L)J l L,f Nrli !LL. j. t{r,rr n, ,h r. ln tr, !i .
. . ttrr r'/t:i:rt|i, irltti i äßti:rbhntiEnt,n Lto
to Ln,i lddq.tau a dd",ti.s? r anDt lnnn, L li ',u

iiullf.,,. jr !.,r, i,LLr.ni,ii.l


J.\)t 't,!) Slanu| tutJi,Lu]r dtrttii üßlrha an\niq, "it

flr l)ni, .t $ o 0J l'r ,' .,.


Ko i.,';'/i,LtlaLft n.lrom nr l)i sna.,üutn,'r/hl)i. ll.klr.rti
t D.(ru't.n nolt n. thtu lt )nrn,an Loit.j! i.r)^tio.Itir. I
\ L.^,,. : l ) ) , r t t - , It l t l \ r . r t i a t i t j , t i , r r ' . l ) | |

1 , . ! a n , . r . , l ! t , r \ i t r i . L rf l f i . f L j , n, rLrirl
tittr.t,t .lirirttr"tr\, i, rt,t'tt ,''lt"it t)it,it.t j. olii
jt!.i-iü i ilntt pon.n.ti nn! wßtr,t'i.
l ) n , . l r \ l a r L . , ,L , \ - i l - , 1 l ! . J, rl1rx, i.
tl,!i ith:|ir"lt / Ia l'ait.ni n,1t!. ßlitu,i.1
r al4 i .jt.tut, n D rl,rnai t j' ho o\Lt1 ; lttttt)at r .rbLuI..
R.Ln rr FLr llert.
t, rlttn rlltu lnth dr r'.r i!l, t:n t Lttht tr|lr r: o,i koji
tu tti,tili nln :hlo j.ri.rM n tu e.r,a ß oSotaL'lh xurhütd
,e i ,e iIhätik lliilhE,nahn'td Ko bnd. khdthua hd.xßd"t
tlnl) i. i:baaiti ,jqaE, n botu ,lUnlr ih dti tu||'ne oen,!r, i?
ga 'nnla] bia i I i.ßtitoj Ini; R.k.,o rr hrla. , , LI gr re
r'.,io ELu Drtr,1. Llo|' oL[nru, t].ü .'.r'
(r1., !lli,Li,'k..
lb.r bnnLr. (ln, i.vicl( jr .4.,. !r.ri dnLsr: (i,,.d/l ,'.!r.r ra,

- ' "ototnn"itt
, J,ttt': 4
\erIDnn rvni^2 on bin a1..n,orri. TrLiilreri!iaLsrFLriLDr
rua i N{1., ., l - . t r , .t"' . , . r i 1 . , . .|1 r g l , r d r t r l cJ , L i .
: liit ",; llüh !s1r!ti, /,,i1

ntit irr.i:t t.hLri/ldt kInlrtt; i.t


tn nrt, jlol r, rnn. lol,,nlrj ,rl
l)! i; attztt \tlnt. r ulri ,t )t1.1t\t, "

!trLi,. I O fo. , , Slt t,]l)tt llhl)l, \' tl|,nl


'ltrtlt1, .. . . . i li ! ) rt !ür;ttj, ltit .lo,u lhÄ n ta,n
L-in \l.,Lil, , I rpo (, r n',1
e,,i ,.tots 6,r i:"h 'p Nti, 4litl)r i. lrtrr rt' atu/h|iia
it,tlt tra r lrtlx, rll,ilu, ., . .,l Lrr znt rI :l.,l,r't r rkl
,|:,:!4"1L inlr '! (;"trlt)t, !t,ltj, lt.ünsil, Lu tt !"'!
I tt t t jlt i!t\,rt) iti )r. l n,rl)litt " N[r;)nrht t.1l'Lt!ß.1nth

l'rtrsfDf.dtl,rllut(, ., 1|Flronuili..
", .k ):z,nE Ii ioj.l'.tbrtitrt|' tt: &,t\rt i. al t^a,11
Lr nrj,tt.tr a 1nb &tl:t t. Rr bü r,ütu mnEn'ku&j Lo
tu snd,ii dtu hne dntatu,2l21oxt i l6b r trÜ,li.k

3t5
lia ljudo
iririodiojünr
d,aß,?otuorio üo& b.t?ntu ohtAi. iwbb nog) pt.tio ko ope
@o onoSpa ei M od ,j.g@it, dobib dj.L\ d aL. n b,n.
d.bgro dd L nt di. tuojih lotib tlj.ta i na*ot fl.rz bit e .tu-

t r 1 - . r n o r c o dH " e n " B a ä . . F .dämr'eackieo.k[e


no. id I trl k ogarüdo. nar. .rj ieomdoriekuDonro,{r.,
Njetinhüni i r.k2n:c,a sanda,i .i p,tro,io**o ,-fi aoo,oai"u
?a,tn d4ti n adsnin,iztjni itue ne*s poEr- oaaia.

Sd l. Eih.r.s.v6nniz?

l o n ä n . ^ ,i . r 1 " . . , . . . , . - . J cd - h 1 . s oe . b a ,o @ q r i . u h a d t r L
ZMi li thj. gib4l{.lJ , ). Att b i puh;il Mi-boti.aai'r.erc
ic cwt o blatu tb n. hri. Nc* r ,u.., "- .t"i, ""i ,u .* "
a?aL a|za: P"na .: ALa j. ndna o".t4 j. gitüA ak ,ij" .,u
J.
p,tu,a ' l''.n i. | tugr Mu1.h i n h,a . - " ,.tn;rr.,
r,\!,. ;e rekß: Hzdk ie b6.n arih.
R-fro lc Lrr' , , . i, lut.sbar da tdr, o !on. bh.L
olonowb, raln ladaü i'od', -"aa \urdaa,.d o,.o h4t ao|
i aralwJ 4ardnt haLaat nJ.latos poaj.lt . pa-,pttL ü,2!du.
, t.1 \,r'a4 ih d,,jaturon pa l.1t odr.oa. tuiat ih tr-",,,"a
Prihir u asodtznj. ' '.zi t l.les"in nnhdtund: qanitj|\J. dd
bobj€ od "ot"os t|'?jld, dn J. /dzro&, hha "iük, ;ni, .m, tut i
:,. itu t. ta bilo kaji tuli" not. tun^t'i da n ka "e üli dz r :?o-
niar po ,aa.. f,tar.: a oßouaha- L u2t ,
?o,4.Lka .u: - t a
o.d a.t. o.oh.da i.,ado2o:a. tat!i^.
rt:at+, pudk,.,a^d abnd
iti btto id dhgu no tt.qa bik kan tuh u,..dh..o. I aaiat u oCo
turdnJ. 4 !ez' s nüztntft aebinjna :a: o?jtutj gd dd !. k;. po"atd,
da " na,dai.otaldajt,1,?nrrda. da I u.ona LL, daJ?l,tdtha.
da p kbn. da t ".po.t0' na td, da r up4qih.4 t \t. \u, t,,.
ltiarrr otou.,a"ß, t..t.a u|a.lia po.dlauant.". A. r.t.. da
j. L'ddLtbü lzLhn,, ptnaz, prua,a4, 2^tat4 4.tun,.
?ün.
nzndz4, r.tutu ?r.na z.kdtu, ,e znd abd,hj B*,, tE z"n obd,jti
ßd,da, ,? itd c n ;k1al., nc i,rd ndn 4e, a. d.je *kat kon? ,ft-
';#*iltr.--,**-'''.*'"2'.|in\.i.1n20'n.reje:Ea.l^j..Ioba|

3t6
Ln, n z,r !t/iliti ztldt jli lrI /,rü t,,.1 '"rr., rrauü j !,laln
. , ! . J I t ] | .
Itlt.nn ,rürtnn t urh t ljvltrLt, t"Lx at ,i[a ,.h]r Ptnn
lrul njt!,1.'ü,n ln n pr\t Lrl4ir t,,a tü.r. s,aJd., tut
.Fü '/,rü IA k "?lt ilt n l di,rt rr|? ,rtüto./1t ryttrtn,t
I Mj ruljiat 'ptl,lj,,jd turn).1:.r irr..n jtttttqo!.,1
t,latt. tnlintu r/lJta1"

Kddd ß doav.\en. .E ßrctil

Itel{io je' \€vrri. , r . , : Z,'!, ,lEuli,o.i alororit ,aht


ln: !pa|ax i.rj,n,br rirr nlo I rt rua lont'j r't, r{L.art.ht.

1',r: ttlbi. DazloÜ.njtoah ltujaij. L,Nrr rtt,rulr tr n:ntr


[rdqL i,1,1r,! ih 'lnßn,1Io]j,t! u!lt trrn\jü hlt 10 l'trrat I dr
[i':1ij ]tuJ,irr nri Nllnult

ü' Daarr.tu ü! lt tu ttj rdo ouo,r' 1t tosl rt,tr da ,u ,totr pa


rnlt t to,t r rtu rl . n n &,ttr",n rr'ü ,u ujt dozurj."o !n-

Ttr'j:,a,t).|riu [qanr.olaü DMrÜ.]aJt, Iprrbi, tr k:t,(


unt(al lolt,ttt otllaut t'trt rtu. l)üt tlr nq,ß thttt nt,!,t
tnuh tnu t ü,t huit | "rr rulr nr tat 1Al:afu )( 'iin, ß|
K,tl?rln lrtlt lr nrlt t,atua K.la,!t.t,)r]a't,t 'o ürÜr,n/lobü,.
I lrur,t \lii lirüti1 tthrltt,, brli.Jt | 'itntrtr dr Ini: 5h j'/t
't.i oatt, n,!th1;lj r,tu Lar ,di to r tu]1. ! r ntu lartzt .jlj.
t /,,tu j Nlrl br!, t,n)nLt r.j.lünt.n La 7a i o trlittj j.
)utltt loti !.ru,ü a Et,l. rl:a uardr.
(.d,t, ,r!i üJt I dinnt. ht^lnhn. ln | üitilttt|. nt ua
t.ir| knd F tt?nri.tt ,lnloir tüNlla ltrljr i4datu t rnrxl
,u S,i ,rnlrnl), ,t lllh ,tu t. ta.btulj.n, ith'ii., tlnkzr.1,Lt1.:
i,ltt atl ilrut. ) "tqdoLnn ! tl,tzll t ,lzljirh r.t ' u&rr llt
lrhl zlnl,t'b l/r:i,jt. l,iurtltr,tt ,r !r't'1tir, r.nI ! lrto ttt|l\'

,.

lll
,i,h-, L l!, lltr:tin i: I l\')!' | )r I i I t ( t r, t.t' \r,r t tt ",r jt 1l
rt..ti.n:t:-b.t,lrtnnrr.!.n\!ti ht \ tttr rüt .lri rLtat I t'i
" !i.4.t | | \1 rjt I ru r,r I iit.: I i :i 1 t! ttll a r' r:r qi I t,.:. ". I
.i4 r rix,, iqt n 1,, rrt t:,r 'l; ttt 'i;," r'/,tr': i !
lrt.,.n:t 1\rl x'hht 1) r:.rr: .-.tii'rt!.trihat ttli rx ^,rt t)
r.: : r :,t I it, q, ltt N, ]irtt iltl rtt ti I r) rt t't! ^ l t: -tt: "

),rt )ti ttrt I r,, ri,,t,t: !t"' I r,"t,rrrt tr t-'i,ra ,!i u\'
)l:.li' u"r |r r'i.rn lt r )t''t\! ltt.r,t t^.t, \' tl1 tr l, t t )x r. t ., t, t
,\:t N I til rtt,rir I In lr t!, i,: lr .,, ir'tr ;,tti. i,1.. r: .". .1

ttt.rl: ,i,r!.t ,at tt t,r: tlt:l: tt t..t/,tt,/, .t 1:1 rl

i, j,)nr t:j. tlil.i -tr.i,i t:t,i:a : )a't r it,, " ii,','.,!' t, 1 t


,iri r.,l,. | "r" l:tti:ntr,trt' i\ ti!ti,!:t)t ti.rr'

,lr.:tj.t!,r." tittrrii,l,:t:t. t t,lt:', rt . t ! , 1t ' . i ,

\,1: ir:.ritt, I r, I li.t!irttl,. jr., t.ti,-nr)tr.rtt-

\ i ) t | : t'rlt t it. i! | r. )tt)\t) " rlt, i t. ti rr ! :) it. | :.r Lr't )t t.rj r


'.1t rtj:li, itt|| )t r!.:t'

ti(,.r. iL\!o!r . . L t i ß L ! t r i r r r [ 1 ] . rI
(
/ \ , , j ( f , g L , ,o o j ! n i ! L i i Lr L , ! , ! , i o L ) o : t . r , . l
r . f ! , . , f Ll L r l \ iI | , i , r . ! . ! r , , j , i , L ! l r l r .

..tt i,,.1tr i. r:1. . t: j. .l.t R..ii? ür d,


ade la:i ta,alnl itrit :. lrj t i,tir t.,r t
. i , 1I. r . l L : r i t r ! ! r : r.t tt:l ,,!.r 1,,,/,.r",,i,ul
ttl)tj. t t 'i..'! ti: t t\ it r:1, ' ,'.i,r lti
Jin tu tu &ojit,..Lir tini a nn:oj 1:i.ti.:'ti til1r.!t i
l r i , rr r , :,rirl rnlf,.i /.r. Jr,r.i|l r,l,);
r , lr , , r r . t i . " . i r i , t | : . i r ! t . t ! i t i i r t r , t i \ r
. ,J.
I ., t.
Lrlni,\Jnqr Pa'l.ril,,, ...Jtttl:r!:Mülijd
je:i,ontainL 1,.. iü.&t, a Eb Dnel,, ß sLidd I'i; at ,2
ntmn. L ithlhrli.j., - ,: ti?!r| tuii: t:l Drltn ldt
]n ,n. 7,1t 11rlr/ u, it t rn,i:' t fuij rtji: Nc rti.tt t'i[ \
]aüa'n., .1 !at, lt ,4i rlllr .rrn h n,rlo ttr;!i'

' ' ' '


' I
. 11 , . ,a (,1 ., ..
' . t
t )l)t!i, ttuß r tu,x. r^h,i,, ' . ,, . " t, p'ur Al,,li,!
Ila ilr ttr.fu tl n z]Itodl tr tu k!,tu tjtr'lt *:.!ut!!j

,L ..^, ,r...rrlja,iat)a .l"a,allhorünr1l.t,':! - r.-.


Kiatihn' nLfn... L.
^ lrztur tu hL't oryi:. )itrl nlr on I rhh tlt ,nj
h !l/ tt Atit,., - . : N.Ih l, l lr!1. Fl,rstltt"ru 14, tsl
d
li!"tü 'r mn r 4 ! / it ntutr ,tJ r, | ,? zua tbtrt jL
. " , -,.. j. rlro U.iti kalikij4 hbn.jmo, Po"?'

\.n,trd ie r,floierj. d.ssoro.rr n0ro.0 rr+rj' 'rdor


A l l , , . . . " . . - . . o i j € u t o b ' i o n r o D r i o l p r r t r r , ' k n e o ' o 1 nr r c n '
-s-ir;,;,-'
I 2e sl'daj nüednos btitakl.tliht,

i 9
l',er(flior.odrl,u(l(,., , . d r c , d ( . t r ,L: L t u i , / , / . , r r i
. ": O"rj knpütoti ntderÜ.ii t.ö.fti a Di,,ttt'

. . . p r o n rF i r n ' , g , . | l t r l t r i . r n i u , o p J i L , i L i I! f L r i r j . d i , o
ou nrcjin t Fhii.La! vlilorI i.ln Loji tr! tt;Io i.l,iii:j.Au
i. p,prük,t1c ü.ii, iö,hEt. n n li:. nÜ. ittro ot,lotl|ie
Z D i . o l l [ , L.|r,j i f . , . s i r r r i j r . o L r \ , , i o r . l , t r e i h . n t r o r
n f t , i t r r i ' n L r y ( ! , , t , L i n ! L j rZ. I o . l n i l ] L ir r L . ! , . i L I o . n . | , r t r 1
jr od,l ogil, , , .Li ie(ft.,
I J / t ' r l n , L rt r o n o n o g o r i L . i d ( . L l , r l 1 . . s o l . r , r p ' 1 , \ . (L
$clri(). g,rii'k..rr!nitr.,.li..r,j.A,, .-...,:

n=-.,! -:.i Ji --.. f, -!! J -.-;.'.:

o tjoiti.i, tlo nn n.kr'tzn,tzr,zhtil nor.s. hnhtu k


ja, iallak pdktit., n a n,n4r,.hn..t' ß "-
,i te,/ dn v.La[ ant 7. e. rii n ili Po|nj.k,'5

,.1!

tjnai.ln v.tu noLhrnj.h n


t,i/, 'u/ig.,r !rr tlh[1.

a,,r,r, ,r D,nlo n Ir , ! n ' . ' , L . i t r nnii n r r i . I i f l . . r ' . : l

,l-! -*.1,- -,. - ..-


o i laji tJ.üitu ttl.,'ik\t hnill
'
'M4iietir, .aisrt, p i!tr.'

l)0
ld,: ncmolFbrlenqri i1r,n6t DnDg?iro ri i€ rkro L De, h..t,
o8ovor.nuorobujer je Allar,,izt rc.l;cllc, rclroi

Irc ahaditc jal"i d te.'q


J.,, trr govorinikoncntr a je,€Llo t e ' i e i r r d äi t i b i t io d o n i h

P i € D { d r o t e d ä t . k o d o m c r r i b r A b d u l , r , . ,.-h" ,. u i x o . d r i i o
rtdri reLlonenoo drugonr ö'j.ku. On(, L,"r , orj.Rkr /rr,r,
ni u.rdnt? a a tu,k tu !n!i:? A[o t \]qa tu xk a uhßi |ra a!

' . - . . . -
o ünrd. nho Ln Ehdhtu rülrntuiI,toßt t,tLh li
jci aobn je Prtridr..,)
A, rLo sinklcn ordr k M cLe ldooriovtrirjd

;.ü,-
Kh!.hiud, onosa hoj; bkte iiii
?tn6i.1N
A[oitli; pi n o ?d:o tost. (-aarjektirlo: raltln* lnr.u e!,
nda 4ünL/ Nrtt tr toiaitj
N.ki toljekiefd o :AntuiLr'Ubcjdu,,,,-, - digi od. ör,jdi
rponrinjcpo drco $ DN jc,\mr,, ".,", kLlo:.V/!l,,, d /,n.
üoaol,i.k| 1it intrla ja i ,mi pnra itu. !arn,n, &i,tuj! lnlur
i g u j a j n , i , i i t L n r o . r l d t " a n oi t o , . n l i , t n t d . J t t l l t t u , , u l
ldnntatu,nnr|j, I i.iuo|*nborii rü i,ra tu.rtu!4 .]tu bij
hqljt,t I Alllt i et lmt.lii r A, t. hikl| *d4t
N d r i p n n o s i l r n r d i h . e i i d o D L j.r s : h i b u i b n A b L x d u , . , " . , - r
pirn,ou kojcnrgr obivj€n.$ o Lnü<u irdnog jotim?i podniie dr eN
risrorij(sr iDr Dnogo NipoLtulio pismr SüiL ibn AbLrn. , ,,.,
, j. nrpsß: Slij, ü,r,j.r lrn ljtu ,trk r4i,,Lnt.l,it ru? Akr
h tulii rdabt,nhjn na ü!.!,Lii n& no nobti. ßat.ii,ujnl

l2
ttiLnt"büi:tiuhtt..btu,j), hlü !1a u jo\idaadxüb,jtj bi t: rtlr
laltk,jt d\,lkti tu trd. antrlr ürltua,N*/nji.. At/rtr njfua4.
.n ii!1t,.L1ir Nlrr"li, iht',,1" k*n !r?t ,t;r, üttr
;tt,tl nüa, i l,bn.r hdqtuat ,ti:r i,tolol
D.rbiriJioliLopirnDi Je'r!tLhqriinrii or imtrrtodrtL!!"!r!
r ujrr o\r pritu rte ic Hrno.d ibn SderLe," .. ,r. :.\it i41tr.
!ruho t bi i trl:a, tltttu ,/t ,!,.1 drldn. aj,t itt !d6r nd. ijij tu!
||jtt)r o tint;o r1j. r bF lrl |ig j.dm ujt.r(. N.k, n!., &,
t.
rl
,rrrrttr r:,t r.tttjti! llnlr \. tar4lt .i. a' ,.i,Ltt"i:it)n ) rn/1ta*r,rt
r,t 'i \itu xbt tr|tt t.tt:r|. t h 1'rt t n. t,l,n!t:r I hx L,Lj:j
tr11:;I rui. dr f rui t)r at:u,/p LnüI r pw" /U !/) r I i!L1 t doitr
t rtiri.r r o,l,ilio lr r.j? hiLt )nrpt, t^roi lbror.;a,rrlii.
utttjt | .la:lr ! ,lttlt t)tt 1jtt t 1.1\t th al:ob tla
lrttnl.
. . . o . . F t, . r

3 i!{nlP l', r d Llioltrmt


!o{ r

Deou,d rr rri.r..enjr gorortre rd,,c nrrc. .,c,n!trfiLr jß,, ,


' . ir F,cni...ll,uiltrnilr., , , ., -, .tr r. r&ioi r, r,,/e
dt'liint nnd idhtQb bi ie lla;tia' sadtu aatua j-ikd nn sk
d , j n d d n n . "ß r t \ n , , , . | | F l D l t b ,h B h t h j L \ r D { ü t
. , , , R c l { t re. r r i r ( . , , . , , : I t r i p a w \ j l . L t . ), t o b d f
Rrrr,, . \lulnDnDqtL,nzcid, ,,,.,, ., ar drli udjul,jLi,r.
:!L.n,ddf,\LddltrtlLitn,oDrc,r ,. ,, . jrctt: j !i,h t,lür,
t l ttt,tt !oL[i'a jdtu 1 tt,i,1tznlür /1.t!o Re]r. it: j ,,o n t ,,t
t,tth,t,tlil|, ,,,. . . , r ü t r l i t j o u d l . r R n n { i .. , , ,
l:hrHL(jrr. - .,,,rrpr.rrooJponrnjk:., s .. -,.._
1.1j. tel,r: Nda ieb da tujsoi dntini lndj, Iaji k&,r,u.
rola-
,2je.t,. d nü'snin dr11rn..
. rrrm. .4frt rr .r4tai F I LD . ] ! J . 1 r i N

322
ira lludejriri odktrara

Rel<ao
JeBei$ LbnBürd, "r-,r .,:

\".tbardnb' 1ilhra ti bhq,i


, ,]41 nl gr. a d, gt, a o!!

o,L'r,,h!!L'ij.it,r,
I her n Drt Ldx tut. a|a I nI

?!!rt trr. l.<rra tt/rl st lulr Natt


ü*!tt y tulnd F brt.taildt,tur

| , ' n ,kt'Dt tlr ttt n


\ü,d ,E iabrc | hi rtnü.

Kdt t ti,\ p Itt"; T' "


z. tun ,rnnnür,j' n'ot\.

Ljit,tn& /,, ,r-t


fuh r.ra:r.t.h.\r ',1!.rrr

9. tnsu l.rri od hddF t/nlr on

l , c o e s e ni eoo d F . b u
5 eL d . ", . r . . , , - - , n i t e P o n r , i k , , , , " , .
, .. ,. - , rtkt Ndj4olt iotiep kod Allntd nd $dian dz,a tit ie
o4j ko itv ,ni,,,. ott"oe tn tryngon ili ün s ihn Pobrt '!r|t

-L ..n !- - !,-r r*! ;J !-; Ji --ill :-i


r 2 lidi koji hpljt zL|rn snül
Alk hoaa?tud od@l ili..,e

123
_ . . I - . - . . .
tu ztsean,t sora,t ilitutlit!., i !,Üet.*, n t. ?tza.k,

Rcl{trorf Tli' lL'lirt ,. krlti sdnal.tttrürt , tttul


üt ü.i'ijr llüt ,t tti')nt . 't pje!,d
Rfliro if fo:.tr, .. , --, Ltnont n"ßrt hit i. tir.ti
Ioji ie narnld,nl; U'ü, eillt, ttuoboli,rt.iiL. iRittL,te.'
Rr[.Lojr Lr/!iirai .f n,rui iro | 'oLolu

ü_r jr_J! jJ )lj,j_. JiJr,! ! J.l l


Io,i Loji Rpti^l^nqtlnai i t.uralrhli, i |oii, P'aldrd
?.ul b^ islin, p]alz.. donojnin/.,o."'
rr?hlJir. \h'lrrnDrd ilo ( Hntrnijr. ,. Lr, t tr'Lr \

It.kr. rt rb, i\l(fl., : t)i'!ütlr.pt'ttjt l't'r^ttrt


nr' i.n:r' rat,; lo,ljtitj' \rt t)t)tl
i d i o j f l , ? i l L L r , ra V r l ü . , ,:^L)it"lt,.,"ttrtt!,tr
t!!it ':il ,rtit!t, 'itrnt. LN 't.r htul'l:iu lL"i, r.u -urynt!i,
til'ili rrtn ,i irr L l li lilai
Nele i(,.1.r: /1.,r, r, u/r/,r ,t:,,,/
5 \ i L ' r rr r i j . t u t . r r o L r . r L o , i n r . . t r r i f i r n ' r h r L m .
liri,. jr l:L lltrnili. ", tltiut,,h[.jt!iü
Itrk,! rIlJl. , , , .rnF,LllrDoptini il] i:/, i'!

ü t\\i tj.tr t ,lr;t titr\ rt it ,t)trt,Lrt r \tt!,t nr:titür lt|

I{fLro r. 1l'-(l , " : t,t,n ,rr I iL t t, lr,ljt tt' t,I


Z n r a , ! r ( r L ! e a . ri , . t r n I s c r L r t u l ri e p e n nbntrl.nr.rroJC
dorolrnoononrrko trr, i;!lL n,itru.
Rekioj. Lrlviirninit$rr:

Iutodi aon nbjil, ko! t Daaei*


Reli.le\1,,drrlrid.rrhinr(lrrllil\:Sanü!rk'lr roi
P r u r c u 'j d. o dl " * r . , 1 , , , , . d r j eI ' o n r i i k , ,L r ' , . ' . "
. , ,€]0.. u oto u"tdt t. biti pnpaddie t uDlir, rddüi" s
nbn i inLliidtd,4f, Tate biti hndn I'nh I'i[ Ahohl slÄnli pk'
lrii.e j i,n ali DrEiiL. itßh1nr."t..
l r o - . , o r r o d\ l u ] ! i i r . . . . , , , " . d r r . r h o P , n , r i t . ,
. - . ,.,.i .lltu]ja ntnrt4.. 'I ü,r. zrlr 'k La:. inna üb ihtr.
ttn,l'r) zha, tu:h j 0L!n, qh'
TiLJlre,o ie lbr ivid:.. ,,., , od |h'L \lilih d-Eix.ijr. .
, ".drj. 'dro: nrri j. /',J,,,[.. , ' ." ^:Sigrnenlnon
unirttu Lri ljtuli lzoji ie ?ni nl?obol t ,.En'ar i2 sa dütsin ,tür
Dz. Md slztd,& i1nPjanli ?jaüi.c i nth dn tutziiri tßtu m'
ti. 'ULI' ie ilt pruta nti n s"ljn i t'rttuonn ilt n slrie i t"titDrP""
RcLiorrrLr'erKrjjiu. r, , !-rüt lrlbnt'ntit rtt)u|ono1."

I . tNiilc rlrih 0dnt inianri


b 0 i n hlo lin,

l , , . j e r r o j . o d t L n . O f , r r . , , , . d r j ( f o s t s , L i , . ., . ,
" - ". nt.r.: Ko e zlIi,i. nela e üktt. ,'tlL'La ili rcld intir"
Lko.lc. jr ol'irg, r,1ersflroJr c Porh,iL..

{! nnr tr n ! n! tr( i;irrr rr(tri .rie

125
N Att,iou P.nunJel?rl tli'itI lrc
i r lolr illL[i

)l infflt iflih oi nlinjif]i


ittin mt.mnimn nrn

(rlhDn M
lr,u,jui,.o jr Jr 1lhnt n r i t Ln r i i d ! k r o s t i
L1'na'r'
, l . L r i l . .r F , r , o k l o o i l ii l n r L i d n r g io l l k r i i o e n on i ' 1 o

. Aa r'nL-P,nu'+"rn","t aitl oühLtt i/t

1 l t ! , n l 'l t n r ,a dPü i r P r h

. . , " N eP n 4 t P i 4 l o ß a ' i b k t e
fnrtlru.l.lLr" flil'lrtrriF.7r( ' '
a d i o l l ( h r l . r f , ü , o s i l u rN e r o ' .
ItrrI r,,d$LLi.r o.ii€nio !ff.r]!! ' Dr

lr'ilinl f " o i r u ü o{Pr n ^ ' m !

'lilr (r' T! j'


N . k i l r n , c o r , t r en L i o n n n c t r ! L P r r ü d r n (
/lL.l1trnno.i.]||J\i.li.nirJrlll]\ll']]loron]''. i

.,. t
'n:tnlnaI I zt' rt:t|tt/iP rntt iiirc dLt'traw
t |' ttr'FLh\
i?.4,,uiini.L4r''rtt'u
t *".., /.' to.h"toß",Lh+i"' 1
' '\r
n[ N. /o!otit!: Rxttuk oüo]k' 1u rlL niro('r"
cnt N.;dDit: Rt:'i' ie uijön. ltk'j'lrik"E!

126
ll i ! , f E l r o d ' r u r r g l o , t r i ro, r

l ' , . t r c r . r or o d L J b r i | b d l Q b r ' , , , , , , . t i r r L ' l J l i i ( .


tlnn: N? !!oto] ite -taw.ate',üx, aLa rii;tu
,a n.rclit. t.ti1.: AllahbtrE r,tt t.rcl11Ie t'4 rd.iri.rril'i
re Lajn ,tn/; ,a, n Lnj/a xtn ntitnt I'ilti! ue ,e'Et t'i|. ,'
:erti La.ibi.*rilti, u;eni xtnllti,. itti t'd ,tr'at bitit tl

,lot)t hort itr "t,.r rtt.,l.,,r'fru,i,r gr j€ lnNizi.


i ,.ho dx I htrrc. rrl,il,
l , r l ' " " 1 ' l
. n\a: Ujdh je on AILJtn, dan:i tuiloe ili LzM, ik, !
?ei k i tr p.ti k, naire Aqlntd .tbbtu Laje dd nsi n tl li t. -
."t ,o \
, Lrüt t,tri^thürAtbr).
R(ra. je ii6 x. ., ,: lijltüLinhrr,l,t tltlt jt'
hlarL,, ,. toLr,tanlu,rt \t,tyrr !at'Lt, tit,tuLott
l!tuü.r, / la .ln'r Lta rjilan. '

)d i!6',1"I',h id f,of trlr r r {

OdDirLri,i.,,,,r(pro.!idiie|onÜi[..
. , ujr! r !r-dü Srilr. | rel<i: stai 5 to'otu U'rrti
if llturn 4l!ho! P^hrii llti:rJtAtlil
SzfA ir, J. ,'A.i? rteLrLr
[I4o'i|ril RA.\. l.: Ne Pnhli]ii fta.i", onn ik/i rt.le ad g' iet't
Lno ,tüel' ,retu on üPddn.'

)21
1 7 ( L { P I ' r h o L li m q r l ' d o F n l r

Rtl.r c Ll/v,!(, Klonir. :. ha,to! gorcül


fhtr 8c[,(( ,. , tt]riill I lrorltrik -
, . ik).: Iloid! li nr tn L/;!, Ioji * lrii?si "njfuii bi
prrl. IGlJi r n !, ,\ir, 'r, )lhrt l\rLnr. llrlr'jc 'r'h tlra
nüitr ftnil.lii / r]'i. tt, nl,'L fli fr I r{r. rrk.ro: I/i"
lJ.thiuie, k:ro 4doi.ti.. l.LLIi. I Po.rljr. nr lno t..,

13 aLr,l'jdila0,]rrqm r m linrnrn d0bru

-.", i:.1. -a! ! -,-j', --l r:"1lil!


o IJa'.ii ut l\r"itt -:Iatt 'r

L ! r i ( j . I b t r/ - . t r , ol ll'lLrdLh..
ü t )tIrt: s naji.a,t AU/tl) rei. ü.!o1bnli nastt,i?ut da''
riti i. ib?ag\.dni,,i oi^tili, tohn tu il) l?z.no Ltzuni t\)
r l , . D o r nr, f r { , n . R ! ' n , . . r , l " a r t i r ' t ) ) l l r l r t l ' r i 1 r : i t r t , r
ü!' tltt,\r ", orj ilo Pnn,tfu anj.ht ^?.1 il.,tn n dli llaji pt,
r' l\olrt oLr l' - "t t
lor" riL " r,t'.h"ot taL'i iori

r9 tlrnl d i odiliioß so{n i tmm rü

. ,,:l.i N? ptoti1", Zt sn,t loA!!

lzB
l0 alnnj{iui[: odhim nlknr s]nü

Od IL" \kitr.li, -L , . ,, i. ptDeserodi jc |onlni(. , I


. -.. " . 'ek,a: Ko seläno üfu|u da 1nnPi?ndd in.tdkr,ßE
,nd"a \ßt i? AUata sntnos nd ,iegz.'
On Lixrtribn Krjrr. "r ,- .- je p,croscoo di ß rertro:/,Irrj
Jtl,"! ku|?[ +oil] rm 't otulnlnx b",.tn. atjil rb ?altrtlr'..:
| . -,.:, , r orr tkro: Dor.ni dn iiedoLd ili & te 4 blni
Relqoun: rr7 ,., t:rn,trtnLh'i Rcktai( Ko .. tu ,uft.i
lt i,o tuL'öt. da bi prk,oüo b,sttr üßlit'dnd !.n 'i. ''tt"h. "
O" te biti ljd M 'iesn.'

I ößnj{jril. odr ianra


{ tosgrcinira

Zoj, oLjeJo^oljüD muürlG .rL.vlitrntis sospolDe'i ,Lieii


m ar i p n n t r r . . m r l t r r u j L i om ' ' i r L t ,t i e d s j € d o i k i l i l mOl .d I l ' n e i
dc,...,., " - repreDscnDdrj.rtl^., tul!ür l'blrnjk . ) .
. .^: N. ßtnüanjte,u,üJilld'1 !6podrE, kt n€oj. at sospodrl
,dttuili {e n:ez Cospoda',. F.lruDtrnd i Nc$i. ' | - ,, , Reko
je \ruri,i. . ."rf,: In,4tt,rtil!r.Jt rj.a'l!iti,)"'

l1 tMnrrjrrir.odrsNon
{rta

Pnn,ie,rl ro { kftcni.r:Oin4r"t n u llLnü i ü klt,lu t,D'


:r"bAlLl rxb.,i4.O]lta/.ile...r, - | jr prdrstu .li jel'onr
trik,,,, .., ... .,. rcluo:N. 2.'r"i Stulnac/ lhlt i tai i tui! Re.ne.
Sb hot,Aunk ?otunttdj i tdj.1'a io stric lbu uxrd, ", . x \r
revi ,,".! r jerckro 1,,a tpn'ik.1t. ljuukfufu :Dad+ndl
h . d n r o j i t r v i d l u g i L oi cr ip t o i e h K ü r j h b i n rS r l l i j j r". , r "

329
lL.lrj.-,n,\|l.1'j(ou7iod.L!.k',l
:t
, d l r . r . L ' r i l f , o t J i k t f | r , , " t - . t i l t l ' t t| : t ! . r t , : t't6t't

'
: .,,n,lrir,l,rktru,,;!L lol r l t l Li v L i i r L

rl i!*it Ir i !i 3!{n
lir I' hn IL! t tr llLrLlt

tfliLj i. /.ril l,trljtLLl.l li;il,3oi. l t i t ' l . t l rt ) 4 1 1


i,t lnn ".. \'itt ,ri:otltnrüt!l't tlrtx\:
rr llul,ti,lt ,l';i!- !in; lr'1,;r)1. "1'""'
I r,,t.t I t t) | r, Ltu:2, . ti iLt./ ELao tu\ GosPatu'? tltt L \)
,1r; --' "ouott "
otru"l tr -tri-1ltlt',tl üt ha" Ln h t Fl' ll
!,rt0nn;tol',üdi i nito'iri.,tt;l n ithtt e t,'it,t?, r hol
ftIü t i;tj. ?nt..La! h i k.!t.:n. k 1i.1ti. t 14ta1i.t0!
,.rt.J. \htr,..i,1., | 5 i
r(1,. if \(ni ltllr.t ! .t)") t't tn' rr"tr""2'
Ii.tt r.tli.i.!\':x1'atal ',tljlr'lit, rrt,rttt|| | !ü nIr'i ltr
rti lirn ltu\nt"j
't, t r r ' ) \ 4 ) I i ! r r t r t u L l : . t a . , i . . ! . t l , t
r.t tr,:h '.th.itL ttlt 'i 1iln: tlt t ,t!t!' !tt,t)!, )lü1tu) lü

.li i i t n /i:ii!, xr t i ! )tb r"tlit rt it t1t it lti:!!L rr t. rr | !'


iatrt. r, ljt,tit i tt I i !i: r: tt, i !l:'.1!r I rriittltrt h I r ^! | thr
l,'! ,[ \r,] r,r!7,!,/rrli,li L 'r' l

ll i!J l',,!l i thrl

( I l l L . t rI f , , a ,
. r i l . i 1 , L i r . $ ra i t h n l ! .

ll0

\
j$ ltude
itl odielrara

.i0 tet..: Dhnn tja:rie uhk,Iitu,

ll

,J": i ;

sditrtuut tk k !.y'itßko dj?b.\'


O . l h o l l e r ' u d r .r ,, . , , . p ' ü , o ( L . d r j e l ) o n m i r . ,
, . ,",rtkt l{ndn !a+ brjia IßIns.tnjiz ß snin?|alzjt dak!
tupo,ieliies lklrtuajü ioaal,rr r?n,r,rr" Brl,ri uLnm.
F L r tDr i n d T i m r t i l l r \ l d i i D u ü , i . , , , , .

l{ i!d! rtu.d ttrirnl:4{il{f i{ti0lr


, 'til ! iirmi

OlllhuHurrrr. r,, ep'crc($d,Flbdrnii" I .


. ",, ntr.: Ko iai rcknsadl na:i odbj\tt titoti 4n ili snnl t drn,ii
ßl& l,ie: NeIa tije AIL'6,e,Lti! Det ijz f inzlstoldi.9anac.

ll iLary 'l: odtüfl oPrlft'.

N r l d l r L , .rl i r c o p r l n | l l . d t r c h o s d n L g otgr cr o J I L , ' l , r - - . i .


är rri)r., ßd iI nrl! :),:l\\ga-"., D'4,r '1llr)at thJ-,i
nl T. jr {nnrx g.ril,r. sf r.l. iifk. OprL,Lr seoct.riio!rL oJ xlLrhr
, . .,. ., Dr koliL,oLi. 'rj n.l{o rrLil.L.ALli[u. , " . . 6]i5kir.tl(I.
po.hoL! ilidoÜtrrio\j.k Alltrh. , . r. . redirliJxjr tt .'iiüx _ D.
l.o'tr?trJri.. ndiDD. !'gtr Dcl(oorfütrnk,.

3ll
,,;J i - . r - : ; Lj i , . - 1 . - - ' t - r j ' r : . ; ) r
St i',tt ,ire i lnnnnd i Arrnnd, ntkDo dtn'E Cas?dhht
,bs:a in'' Go:Paditunotn 'tLntni*ont.1bn'idti'''

l3 l{unll jrlila od drnfli ! !0mft


! kil mtüüm. olLm I ah "i!,

Il, ld t. "n GosPodttueoq

l , t n i F o o . i l r . L o a l ,r r o . r . n . . n o i o g i t r . r . u r r r r 1 r ' r i o r'
. ,t u r r l l J r . r / ! \ r J 7 r n
l l ( i t r L , . i . r , l i n r l r o o n r r l . d 5 r c ! .ir. r i ß t r J o n r ' n i i L L l !
, j r l t r a l ( o nt r r . c . n . ' , . b 1 o r i s t r L r t r i r r ' r . oner f d ! i ' u r n ' ' L i
,,irtrL o.ni, \rfio". i€ sL'uFolno n 1.tr.!dt ddrlrü o r!' n
l.'-".i, -,t" - ,. r. r.rt",," i .iia('r -,.tr u l.otrhni I ' de
l. forri,j.,\,Li. rln,jrgirP,o,ioLLulrLtjr.., ' tlnrtr
\ni: Li,;tu ! |'rili;!,. .. , htki t l t u n r h!1|:!
' :
kotaLajr:ü,.t'lii?p,,t,ü.,2ti..
liit r.titr , ritdt ! Dilr,nrtr'''tkß | lüil i sPl'tiüßüL / 1
l i L L t i o L Ll e I i f n / . ,. itir.lnr v n..lojbrDuL

I\.rsDo rf..lAbdullnr iln \ld'kli. , .' , l.r i' rlitro


' lt lt "n;ti' fti
kllapotrEje.ihd,'Lr ' ' " 1 L r L t r ' ri rLr -
i r C r r r T . r L J r d d i . l LF' b
J,r,J!.ll.ll,r[ir r:il!]ür , , ,l'rlti. "i' rrlfr'fl)r-
r0! llr.,ie hrin,.tiiur! r.b,nn

3t)
I t e l x o j rr \ m o r L ü ,Z c f . " t :Ktdnia\Iatunnj.hlijl
la.. ,ntii.ilt ryth,t: Bott A ir ,r. tLr n l,!,lti t ff,h 1,t!
'.,n,lta t ztkrl: j u nDo truni,rgrie lnmti, . , I iLtropre
.
d r r Loi f t r l l , r bir l ] o h x l n . d l ' o s l l n i l Q I r ' . . , . . . ' r r t r oJ r :
t'pnbtitl( h j.r1a izrlr r.t\ttr|"
s f €j €t o I ' o s h o L [ , , , , , ,. , . . - s P o j iuoL r n n nr], ' r r l r ? I
A|aba i Sdrii nann.hagann lor,?,/t,s&;/d ML(Glekrrtrkj_
"
l , L A , A l l . L h , . - t r . . .i.e m r p oi o r t r j € r u

Ren]?l'otb'r ,toih da lolorc sn n lAcP, 4e6: 'j.t l,i


lejt nottu Pßinti tu?tijüelsrb,ßda 4rna.&'
\ . . , J , l '

ilit - iuvanle
osannaen nomaka

O , 1L b r l l L f t j ' e r r ' , . l e l , i e n ü ü idoi l e l ' . n x n i l . , , ,


. . - ." -,, ,e):ao Klonit. P edaln sri.lh loii te ft' hti;r,i fr\l
L'L Lpir.Ji:r,r t tolritri, AlLltr! ra,lrnii.tlreki i. S'k tilti,
nbi:hto osh Ladn püutn ibtidjn, Lh'dL bai.,4e siniebtog
bnüId, bj.drj. s bains ?ott i Patuo,n a.stititt din'h lietth'
l'rDsdt'ßod lbn M(\'Ldr. , ' dißl'osLtrDili " .,,.'
. . \dar: Au'ttje?nqu oßgn bji dnk i dtollz 6oii tutu L'-t-"'

Dhbii. " ,, E'ekla:Io'hrtlt. t' ," ...-.ttltuk/ü


üog kry ,1rr lü"r.& b ,",r ld",t,. b arduj tahrti t ha a4'i

lll
,lt , :,.\. Ulaj.,t tu|nl| seq',ain? bllu! i ubLtht
a L ! , 1 L t L a u tL n . t L l 1 . . l : \ j t \ h r / j i - .drl
1. ,. f 0 1 , ,- L n , ( r i t . r r ! l
rd.b,rn iD.ün p(r,i.,.i
,,lKil,trrLll{.,Lir.r.t'i)r,..{rr.trlnrLrl'r'
. .,t,,
i, ,,r!! ihlt'!, t,t\t |tn 1rl,.r i,,i tr lrlii
!.!! t.ir ln tq,ra' I it.irrr
l',r,.rr r j( I d !r,:tr,r [o ItL 'drl]r. ,, L! jt-,rlir.
i'r.it:ri:. ., .i.\.'a'lrDr r,trülttt.l!1rtiJ;h,r
rj,ni? j'i r: J ith \ tl i rtl -,r, iii I lo i I )t Itt t !,) Mr: jr!':t
t,
;i.t t: S;,rtrt i,taili !!'' ltoiia, Panisli,t. i rtLIi. K'?'i
\ rr,'ntI Lt"aor,,s nji ., Nri;h e,a nr ia'i.t Loiiih.ro
t iahn 4.st d,R.tnsi i,,i.I: ItDanü i ü;r! M,tt:trü.
ruL Ktnn v ül,on Ar i r,1., ane?a ,j.t/t i lrati:., ttitn
v oati a ^ti lolo.li. rorclo |lti.tuir.ino?üroli R.tlno
rm: Snt'h rlLi. rnj. t'?: ori rr uj rLli: r'/^Lai nrA?, M'
irri .tatjL Do:li rno to io1ittu [oii fu hano tu lenrm n i.uall
tjst j. trltt/o iotlid.:i al\i|üti I nnn" ..tt.o,t, t"", k"'
hu" d,ßij.ikdu ntu)r li t.i.n,tr ,nliüt,no:io|a
por""!,1/'otirnlrpa/",' t. ßta r di i s. tt,tlo,t t naD tia
I r! ',t:i j.nn,t nruo,t li.n a drrya:t lrrti | ?rrobit,o
n.iL,1 it'j.lr i ,.t; i rhtni !. kla hno i lrli Pr,t R.hao
sn,': srbLa lLnt, nnjt tol ori sr tti kkli: lj/snu inr4., ,n'
nß;.t4t. Da;li .no )o ,.i.u :ta thi,nPi )!)ltr i. 'lt)
1. ,ti,\r not,rzli.,ai ; 1tl,/ii. Ih!.dnIi r"o r h ,i(/o i ,i
.r./i htza.lin,. uiLhrt i ..t. k?ot l,.jilr, daltr.itn ,aba ;
kalü Li se:nh"|rt.l.1 ü,i bi .n?o,'n4rli nllln et"t: Ka et ar;?
nlkli t ri,nnnritaiL,,tinri nar.. Nailli a,a rij.hta'
latu prnt hti t 4.j r LrPra ioli.t, tu.t t i j ? i.iro,1-ßi
i,jrl: prtn l:ojr,j. tr;ll latuih In,t.tÜn K1dt t,i :.iotiNh tri
jü rtpn rnla, ßkr!1fl".tn bi n"!!' lo toriatjeln; "" t';
"r. '-a .o h tn i \ l t.to tl ln
rirlla l?n?rtin t LlLo t. etl'n bil,', l,'th l,i noh:k Ion 4.rt
pria nni nn. ta,dtien i üt n ktqla Lhnna n : ,1jt:

tll

\
a,a dtojioüt? I?cLli nt: II,1tü i dnli?, 1'ßili dnAe. Nahüli
em dnÜ. ido:lido;a,kka b",t tra,ogiz!!.dn, rhi rn{no rn'
ntijNs iAj.t,litdio * ok" luh' iPotptqhqa i. UPnaa sntn:
Koj. oroa Rlkli rt: Nartui tu|j., hßtui na,.. DoiLeno dajp
dh Ln , ' r'--d "r!, t, ! 'rrtrr , +oiat i. Lila p,alirt\os,t 'r
;d ndlc ltne, Un.nrti L^ie bk je ÄoI id:jci kdh sn,t n,l
lilio {at o,l ,i\irc t o|o ritgt,,nro dj.re, üjrii ito rn,'
lrlio, Ut;tdo',": Koj.oto? Ko rt om dje.na R.Lli *: Ndn.tu
.!dA4 tdrli da|t. Do;li iro,{a orra,utoE inl,ld, nikd.l. ,i
sn,t,i/r, r.i.,i lc1']e rabla. Rel!lifl Dti: I'aptis.!rop.o v!,
{ i ts|../do gtn.1.ti,r iz!1r1d.,"od.hriL i iel,,?nilt.iEli. Dn
ib rtu n. ,Lt,ilt !tuLt r yaleüDt i.a,aaili da.,al', -1 at,1
. . t bI , . t " , ' ü o i o ' t L . I . | t . " t o i d o p l r nl i L ' n . l i h L , , j ' i r I
't,.tl'alattr' ',El' I"ln t-\t:ito lii+n n /ü'sn t. '.i'. "!'"
R, Ll: -
t t : tlt tp Iü t r n u' i ürhtl ki. +r j. h Lt t r.jt-ü. t
tun it)ihkl'üptro biAa. otiili e. ahtA.lisc t ri"j; Lana
rt s. tr/tili a.lnlaje ,na,oie i tjli li.?i da Ü.ii a. ho!
I'iü. rltu ,ri EIli: onjetjeüti Dn?D?/n onoj. troj.l'art
liik. Po&gro rhn to/2n i ndedio dnn. LajiJc i.slctto loPaI
b,aotoLt!&n.lo!jeiMn'',ti Et |i: onoj. r'ojt L.tnite. Re
Iü nhn,AlLtLre|a ms blaroslori, pdit. "i ta tt.,' jera?
Relli it: sn,tn ne,nz.i nli te! t ti?sd tti. T4& nbnr, re|,.o:
Nolß lbt tidio D,]op inda, ild and. a.a nthli rt ,ti: Obn
iie$it teIa ie. P,fi ioriL hoj.s si ridk, kotb,'.Lil4n lut,
01'j. adbario K"r'a n i ?] ßpnrljh'ro "dnü... aaiet! Iaja' dda
Itr E,atr4 Loti ",rß i:n,1. i: ]?h.r i a,h i Id:t katp "r Lt:n?
poniar. ori loj.si rinianzottjdkt. t?!;"hi oai blltd,i
, ' ' L L , n r ' . ? .I a ' J ? I l o s a n ' i , t i o i a r l n f . t h ' a " t l , n r n i n . n r
tziDüi" t '$nj.jü ttnnrtu. oMj tt.,i '!a!j?b kora si rinia
da ?oAnÜti. rdrujN nliL, it,at D.et.rle,I.. v*ahi iati.h
Iajes si üttk t lrdi;i sn djra,njt tbvttrr r nje.n st wba dik-
1e |oj?k '"u ta t rajoj ?trr.ti. N.Io on t^ti,titnnßtrnann
Eie:Allal)or Poslnnii., iln j. sn ",^1iilür,tje.dr? ReLzoi: S
4rm i,!ti,iit i dj..n.A ani iödjtj&t,& Potu'ia ti4r bik
Iijepi n nflln ü'ann ani ü.!it i nbLtu i lotu di?LI Pa n, j.

lt5
Zdriuoddiinii iejrsr
i!nq. 'romihodindtaltcmg tooFlon

Abdullahibi An4 i ! Lr h -. je relao: P'Jr,it dhhr. ".ih - -i


,,J. ttuhko i onogdkaji nno daJei onogd*aji sz ßitu.3"
Od ije8ä jc prenccno daj. Pdlrik, ,r,r,r- :trjh,- -b, tk o: u
Itz.tdndt i owj A' daj.$ib i on4j ka 8a eitu \batui, -n
-aiü!. Prcnosioci ru pouzd..ipo o.je.i Mmziijr, *i-d,Lh.

iüfii. t mtt !i [nii.ii. mdromoi tndaieFa


i Nü a'ri.mgN il!.ion

Ebu Druhajfe,aiLünh, je alqo: P,r&,,,|, düLh':.ihi * iL-,


J. ?a .0 ü4. Qar ktoldJ" I oa aqt trLrr tnLa%. on tar ant
j" i ddja kdtutu, i lbkdre. A ubrnio I ?fotldjr ltz i tu pronitue|i

iütri1. t.mrb !d inlrh 'inirdi

l *:r'.1-:*;liu:r.L,.ir Jsq-lLll illlJl;li Jllir


Doi,taoai l,oji,.ttuted"o bo!. iwt&.|imlzdi a tuj. tto-
Mhr 'trt$rjt t.tu i un h r os,j' so.ienF T
V.ö no ner€lihadiskoji jc pr.nio Ebü Hmjrc, d i" +, nh' u ko-
jen j. Pdleik, rus, !.rh,* dtr-, u €likc grjjch. ubojao jedeiF sto

R?l^ ß Stddi: Atuj *oj. j.o situltuu inek bit ;t tu S"dnjd


dan" pndi"4.n d dtfl.k l. nr iz!üiti iz ßtu, ß4u i oliu Kagodgd
bd. 'dia tut t€sdpaton haj. j.o sjtuLb,lnaah,-'

316
[!mre fom]l: odtrf u'[ \ir

h n d . , . r eo dN u , " r , x i b Dt s . ! i ( .- ' , r r , , , , , d r l el ) o n i k . '


,, ^ . - - . rkra: Hdtzt je jßdn i büm i. j ßd,, i,Edt,i n'
n vnujrclIdi kol t. püran tthn li ']i P" 4. ?'nh""''
n4iiuih.totr r hojp@rti.u'; Lt z*o radi anrrin.alr
.i D^t ,|n,a'n kdaprs* pü.l 'l' nuq| 'iiu Lair'n"'a 'o
,i" ^.., ,i,. \''ti ;ud " h,- raj,t Lbari."a Podnriz z al
tzttotd lbtuiod podn4a Nj.soua$ ne U tietlt,tukdd'
je
orßn, dkoiz dobar dob'r äjeto ti.lo, a.Lo tü. rr.,tob'a.i.to

]]to-eno ir odvrbneiLn NIrLiel]i, ! ,,. ,, irr.'dro D,r:r,


id ?r.ln,tu ...,, ., - - 1",.) rl,tj.a,t ld ! 1ltrnt a rtk,,r.ta
j o ' u I ü , 1 o b ! r o J o l k . t ' . - . " . " t ; t t r h a :t , i l ' l i L ie '
ldbis.! tillo ah ,"t '.lublin' h ', ,a, 't loÜ.u lotioh - R'Iü
'. uab',?ho..,li di | hnn, ^tor na"do: a
t.a,a, . Do'na!Pihdos'ij.h,iodol)roanirh'
R*@ !t,t: Dr tuta,tJ.\['?it,i! tu i Lnntu .E t Er'lj akr';i ud
l/tr,iht "rtc. uoU o h on P i' a r' nrbdi'.r irrzri a I' ijrh
i , - ; , ' i - - " ; " . - ' , - , , i " , p t u ' ? h n r ^ ip n i , ' i t j t u L , * t i
d nt d o , a l a ' o . N 1 \ M n i . ' ' , r . i . . d J o i N s x i . P r r i o Ä r n c d .
"
.j "r, dot, n lad.fln p.rooril..i

R € k r oc F . o $ , , r r: i,, n...r,nrlo
"'
t\nn" ütri! j dn: Poko bihj. da n 4. sbdt' dnk od u|a'n
r a t A b ' t r n i üPr o n u i k u .L,
A ? e k t r t ij n r.r,-,..'. i'rleg.vojPlc

l.cncie". F od llxrr,i Alijnrosri.!.I'oslxniko'og r " '


" .,. rnür<. -r I r, '" dt Jerckta:ll "nrai"i rr'ttrlbr'.
" ., . . . üi.i!: KLni E sz,,iif it n'ari i dtti ! oßcn ' \to at
rtxtj6 "t.t "' D,
", t illo: Hrdit l( tlnn1nop

t3l
äir tr oddiiiaii{juD ir, lju&niriodjrirdr
PRn*no j. od Aii., a ii +,6t d^jc r{t EbaB.kt, -t ih\r-r*jl
jtuo:l"gt koji naJ. da,tu dlo d"@. uftdz Ebt B.h -ntr,r;r* k tuj
jntuk kortia a ithffij. hd,og dauk i"gr r.!tu dosioi EbuBeb dtic
ü\A".j. b I'j@. Sl'sd n"Je tud' ftktu: z"^ I ttuje tuaEb, Behl,arr.
r, \"r".j. ftk@:Sb j.t R'Iaaj.: P@dtiolanj.dnos to,jek' tud2'hlljj.tu,
rdtu $n tuud "Ma tu. C@j.kn. tulatu i ?l'no ni u tu Etu,tuti
Paja, Eb, Bckt Jit,r|-r$ Jctu io?ßt t @ I M tMia.

6 - i!trij€ iomirt odh.nm Nii vnt

Prcn*io je od EbuHüej& a ! r" nr d. je Poslanilsr sr ! +, -


a- . rtkAo.Alrhj. thbd iptiw'tu d4ba. ]\a?dirj. tidi.iru
irb tb i2*haiciw tthoj.: o tjtuljeici j.dib lij.?r d6bgw
btu"t i tudik bbtu tj.Lr Jd M Ia w ndi*t t ftha ja o eja&i
j.dik ötutN h^u hohn tu @ opshhb ra@nt. q@tu k
je
,J.k koji d,so?"@,tu, r,Jt ?aa ?nn"jtu ?nia n k ?m ßb" i drr,
JaRabbj,ja Rrbbi!Pektuje: K.*r öetue odt@4t heawk rM b*
@?ie &,@ odj.iabzen iohj&tnüh b'w?!
Ret o j. Ebu Sdid cl-Hudri, "d,!iri,1d": R.kaojc VjömjcsiL d
ä*ni * ^\" : üti t t Di.aut &obrdcjfu bdlzl brea tulio ?o
w"etu i tolbdk dng. zlz s nj.gou rthe.'ea
Pn6.no j. öd Ebu Hürj., d r. .r,a.\". d^ j. d.a: Rt*tu k Pt
'h,itz. -M6n"aqr**\,^: Td&o idosdtEjoj tuik mjzdda bb
Ü. hn @n tono?a., otiti a .|fld, doqdi ib tu tujin lzditu i
o.t bsa * btuniri tuso Pßin od tüli. Dot. lM j. ßtu nazßiti
mthb n go t "jib tbtin ulb lb j. h4t4tu Mhzn| -r^drh\ ).
aloo dagr jc pEnio Alncd, "!r-a. + s dobrin lanan pEnosilaa.'"5
P.nio jc lbu HuEje, üirhnh,. daje Podanik,
- tr+. n.r!i* -l
,,re!3o:D.tit !Äjtu haddÜqdi n.tu tunn da h rzituja.d
tdLla it hdrM, Bth^ti, "r ""rr.r-

3aF s,jeno vjerodsbrn,m a s njin s


dorio j ahcbi ob.ji.! s pogrüdilrjci jc bldh pnmsi od EbuBis koji jc
je repoad pHßir& pEm cjeni rbn
Had:üa u dje|u*ftrr,t zbos njcs jc rim;j hadjsocijsio srabin.Plwdo
rAlbdij.vihoplskimdi.rorl,r/iridl'/61

3!8
iüu'le nom,r:odlaßDnmi,ti

P r e o e r e o ootieE b ! H u i € j L er, , . . - , , " . h j c t h i o : P , / , , r l .


n ; )r i.:,n ,ri psaita pin lajj j. bk naj.tni*. Nnüjo t dn
n pn,.. J?d,t or t iau|.* i ?otio lt t'|hu*na ',14.b, tüan
j
.j. taflkrt. dütf,ni ioLj.*jt ?o?io ta,!aL| r.i,lti? lo?io t ta,
tukainr o"nr Uj,,ol;a4?l? trr,ia rln Porh,il 1?,.tt/io
tu ro"üü" l,!n aut i iorj.I j. ?atja t|,n,z.na flti.to, I'ato,t tt
"aalio tu n tontz.,lüqr "L ni. naga ptiti da Ltul. t'r't",ik,
rr+, \., - - .., I tod. thb : ujmi| ?ij. t j.d o.ijao a te

R€lio je rroslrnik.-1,. - , . h " . "^: ujdtih j&!e tk&n dijda

lrenescnojc od Mikdädrlb" N1adi,,ikibr, ,i .. " '! dr rc rc


kn:Ön\dn P\ldnikd,..i, ..,*" ^,k&LJ,rt*.a:stu Bbknai
so ?tmtr'a Loja e tupui. Corj.htje loutno nerotiLo tut'En-
ja da p&ili a a*o ba! nord lit j.stt otura ,eka na:i"a ntubd
b'ut a bran'. b.ann üpii. i b.lr& ddßd'i.:"" L$\ljet].li p
'ekaa:H'dtr lt^
,A,\nedi ?ütoriruncnx.Tnnizije Ljh
PoJänik,. , + ifr..,.-", je '€tra:ledn, ?iy'e i xdjetjnj.tu,
sdno ne?ü.id'tib i rc lntlne 1o,ü!iati."')
tukm jeIbtr Abbai,,r t,,,,r" -:J?,lih hot.ij|butj itu hat?t't
,laka E tud^j duj| toti,ntu i ar,/,Jt Ovupftd?]uj.ziLiljelioBu
hari,-,-J- ü u 5vonjl,/,/ nxFoietkuFoshvljad odjeai.
Rekroje ONr ibn el Hrtub,,; t - -- C"üJßktlilirtana
L u.lj|i trannl / htu t bht tintu d ndt n nti ,\ttado ntu
Lukmrn,". , ""-,jc ftkro vome siatr:srtto,hda '.?,nneann*
nsao r bpaud,n'dnn ;üj d tila b"tt lit?,o 't ibr,lt

dr!.]r1rr ri 'i'r j. rck!,: t4./6/ re

zlh,rjtjo g! lc i Bulül m po.c'ku poglilli o


odjcij ho prodljubv r!i.rpreioslr

139
tukaoje lbu Suhjmr ed Dadi, -nt^.rrÄ: KoI ujed. ?asadi
sz
tu a.?a'?hmr':ua.J.n.t^t tba!.k v ntoütd4n, n,z,o.,.,^u
bi btaSatt
?..4a tulifaj? tadtt it a^|d2,,,,"i., ü.2., hu Lad.
&1k, ?odi,liaJ, n" rt6ti i dak,jmki kn;z akodtunijz o" *kt oka
dujal,thar sn.td
tuko jc Nrn , ^f -+d {: N.,{i rotj.k j. do"jo ".!tu rbn Oatu, ,,tl
. DaBdon u?M. \a r ,o pa۟n:Oupo@LMdhhn
.,, ' ^ . . -tro. rk . . nt tar'
kod, t a). .. d,u

tulgo je Md1jlrmm.d ibn v5i, ,r^ar.r: K, nü kd€ tuw,r. l


,/ü"ni dtuc.,ali'n n i btd. bbs. obilu hrdü o^e a,kkd , n"t

Rcko jc ub.jd. et-Havs, _h.dn,;l U itu,n je tuajd:nn d eta-


tatj. , ELzdoM"jLKldd y ,aful.i b"d.t ktuk. ,rztd, ".?üab4 k ,a-

Re[,o F Anr ibn Krjs,a]-d.hh: CwdJEe d.b4i,., otu 't tiii

Rekioi. Hr"tr.,., + :.,h;ak ü.r rd Ad.u btbJ. LJ.t" t


I nu I i ni i'kind|. daS,44.ra dzü.
Neko jc dnjw: Alo *ti tunj. qdwd i bit ,lttujjj andz natj. jAj.
R€leo F Bii4 -h-.!" l"!: C,4?l e ft bi n b^o ^jtavnti ni hatztan
jr titui rdbbh te ga odßti , hüM. A d. ,. gauntu a titunj bdr.-

ReUo r lbtu n 'b1r dhcm,"h . : Ko lnt ?od hant" tuaJ


la da t dtunt,i uin t Por. "zlq u
SlU i datu . tt< oo,on !,r..
üa"h adabta adshausa bh a,.,^ 4,.,,",.t,,; ":,,-+,J,

Pnse.o jc däjelblis,tr {sp-!-, EkaoJaÄjru,


Jrr -.-: Lr.pt
t aid! ?a I uw -rqao t aa. t1a..Rna: z.u.to,m I rl
t r 4 d a . ri i " k u u . ? . r l b ß i , 1 d ..",.rco -
Allth dd nikar'n,Lie".t" tßa,itu'dri nslndtu
RckojeSafjr,+-dü{: Srdi,?i ti tjj.b,ata, aitu nbt,d2
,üi :a, i kq?kd glj.lnud odibdd.b.

J4t
lll{'*o. snogiorlclr sJh.[ n]Lri i!'LiriL gi od srrkogloL,i,
' ' | , ' l t . \ , l ' r " . " ' "

i-,i_j r, i_J-j t i--;,


Jenik ipü1.. al' t.I'?'JärJ'?.'

il t iulanfTolmgoFnr
Drvemaerr

P,urcrrDo c ollSer,li il' Sid), , , Jr ic (lQ.: lrl, /.


Ko "n 3rr'r'ti.:^ta''.t03t j.
.iLn i slosd:poh'.! org/,tjd,nt s/nnttienr Dr'ntl Ent'nt,

l"orcitnojcodFL!Hrrtj'e, ,, drrcforLril.. , .
.. . kl\ra: DoL iri bhkl bllt'ttil! üe 'iüni| dak ktu.le &rt
dürd. nü. 1ionik i dop?i. Lottotuobn lojn ?i. tüe ia,ik
P ' r ^ . J . , oF o d A b d u l h l l i b D
Ztrdr. , , drFrl..ia,r
rrnr rro.rion. , .. . ". krü it r.l\tu:lddti 1"9. jndti
Aüpit Najt ii e 'r tuß boirn bltutn i s|;i,cn. ntuli' : \jrnLii,
, ,,,., je rl$. L| gr ie ll.rio lit'crri., | " , Ljr,od.smirin

Po{n,ote.!lLbulhr.jr. , r L h r . l ' . i L l t r i l , ,r., .


,, ., ftr.\.: s h ojia AILJTneietesotatu l i, n sa&ian ndn\
,.le iltotisin, rele ib nipogLddli i Lohorl bazl'a'n le il) kütni,
dt; rt, {.tü I'l',hi|,'latttu koji L1i i .Loli si/o"nlt."
Refio j. rlrn iücsud..r ,, ,t : tr,tu' 'r,t !'ttrttkr..
. . . . : Stuk Mjuei i s ü 4t Lo,t ]1l,lh ? RA:L tc: S,ü, ati Al.

34t
hliri oddiin i irjlhr

Izlfl a.hogd ili n &o tusin a On te stoori.. Rek^östm: Toi uti


u tnki gnjet, d |'aton? R.krc'te: Ubiri suj. dij.t tbos stzta .ld
i. jeni s bbof,. \ek$ s n: I poton? Rek^o JetDd lirü tuta sa
honiiitm rqragon.'1.
P r t n n e njoe o d B u e j d e , , " i" h , 1 . h , . dj €r r , o d a t r i k , - h h i , " q r -
' ' ?üa: st pha I ubtutidtßt iad nudtabidr ü.,. koi nl
t bo*i je ,a, eeb, i 4bt.,ia'ßt 'iibotÄb tujhi. K. sod E ode
v borb' i ßtu. briwn o p.tu.tici ntuläakAa i pradi ga nd ie
?red "ksa u s,a,jm da,r i et te a'b ' ahb btibo bo;e .toL
e "e adololji. U dNEon .tqujetuiöji: Mirlit li da l. ht std"in

i!trr,. 'ponogoBir: odhons(l$ilh.

P r n * e n oj e o d D i r b i d , , d " i , 1 , , " . d r j e p o d a , i k , " L . r . i , " r. . ,


,, ),,,, reka.: Najük 'rab'jh tu s'oj tnrut od dj.l4 hoj. n ttiu
?ipzzaid Ltbug adtur'..F Zrbilj€tili $ gr nnnizi. lbn,Mrdr. i
Halim, "ri"h, *L n,. nnn izi, "f - Ai,r )e rekao:Htulj!j. h6n gtjt
Prene$nojc od Mun:mnedi ibn el,Muntedin,-ii-r" $ daj.
Halidibn cl-Vclid,"hi-J-r,. u pirtouobrvijcniolbu Bekq,"ilhh
. d r . u n o n n e l u ' " i a o n u j u . G L o i n ' . 1 o , , k ä o; . n . .
EbuBclq..d,r" r"h,:.r,j€ zbostosaskupio 6hrbe,nedu njimije bio
i Alija ibn lbi TJib, -J iß - ;i, i ßkN k: tuj st.h flr? adio ni..ldn
ndtuda:ih htlnasn i nzüli ,. nd JeAllah, -- * e\, t ,jind ttulio.
Snahafl da sd n bntpalir. Na rohe $ slotili yi ?sbrbi i Ebu Bels.
-riirrih,, je nd.dio dagasp2li.Re[io je Munzni,"6,-.-h, daru
tu predaju zabilj.tililbn !bi ed DunjaiBejh.tr, "hi-"i,"-"I"i,, dobih

Rekmjc On6 "dr""h,.s": ,t i@ je P^b,it, ""\.1,".t 11".,.).-:


sndie G dAllt seE snrli *nae. Ntujtu itun sd;M ndtni

ri F jc rcij4io dobnD I u di.i, !r a

142
E L i u' i h , . , - , I
, 4 , , r , ' M u n z n i . , h - . , , i " ,e , c k r o d a S .i e p r e n i o
$ dob.n Lrn.€nrpr.no!hctr."'
Relrtro jer\liit,n TrLk,, r , ," --: (no 'dnt la'14,j1", - t,-ir '"
-.-,I.A1r tda: N. oPt;te sa sgflgatrs t dndl"i otuo4 atkt 3'
,,J.idstta" ZaLrilje:ili sugä Al'ded iTirmüi .r-r"-L- Ti.",L
, i , , , , , . - . hs r j e o c i a ' i od o b fml .

e iird ilim
msoxiiaodopioia
alraii.s0o

PENrno redr j. loslmih," ".-, . !-' r,,,,rckro:C".i's*'?rt,


l'tdio''a,a tALb.tuj srkb; a o,n*ß rALlln ong,ia'"R'l,'
sa'n:Ktrt, on ,4lLLa! Pn\kri;tt FckN p: M'dbarci hoji E Poabiem'
ilt .atar'4 tztu koje*?o^b!jat", n D't!hdtci'@ d'i Loii,?ot
o optesaü,on ja,M i ,u;Az/.i boji ilnit .d,os sa aihztiltu.
lrenij€li!ug?Txbe{rii߀jhdri., -. -. r LmrcPatrosiltrc r( irb.
Z t r 6 i l i . _j e: iHo i k i i n , i ' . i r . o d L l 6 u H u r t j t , . . , i - . , . d a F l ' o
,r ik, ,. | .,. ..; ,.,J. ". rekio: Ä, khtje atbj Ir /a1!ion !tok tddk
I rtu rn,on i pft kbt r o8j Ia.Polna opri r t on' io'L t t I
\ " - ]e reraa:Lr,rc 1nrntud ! li,,/d,r,z Jr l.tqi dtri€ lm( Pam
'1" ' bj ''op.r, \oi rc",'iorlr, ' n - '
, "r. O nj.mu F lbn Hadr( ..r -h I rcl€o u $odr drelufttkt"' dr
renrbprtnosilrc. hb€tri."h-,h r j€orajhrdisl)ftDioi drugi!'l!'Gn
prnDsiltrüälireshbijiodo$gFf t u nicnrunilaiiliunrrn Hmnol:
,r,-,i., L,i{ [o],j€shbiiiod.iegr'Zrniqxrelbr Hrdni ".-"r"r. rc'
loo u -ft 3l,7r,, Odbr.ili5ugrJ,.t!,l." N.mordrt€arän no jeTn-
Dn| ., *,..s NlLr[]'1i,ot hädne o.iieriodoLin, ie'Tirnizi," , -Li ,,
1|1o no j. pororo,ohhkoo.icniLrie lndisedobrim
Up.korshboninxved.rhhrdnx$irrhiu dtric ro zihnnrcnoI
dokr le Lofie umörnleatelai

', R.krc. Hq\uü (rr v,.r'r(..112e3huaw! | rt<hir Eri h i,t11


ltptj i ( sdtnh( ^,n.tr't! iht d J.tr)r

1,43
Zdrir,odd;m i kjtah

i::p;ür iL r. l;e r rrJ:, \. I at - jai, n 'ji,.n,


( \ ) J , . ; l j i r : l ; l , s ) " r .' 3; ,- a- ( r , ' -. r/ - '
r ko.ji"idtu hje tuja ötaja 6itu odzaü tuit iti oait'
bj. fl t poi*ta dhdn od d.b@ pij.kot k ^Ldj" d
a'i koji tpoed bsalutb bda oni " zetwin?rttjmjLd
Prcne$nojc od Ibn Abb54 -r!,1,!".,"f,-". daj. Poslmils.r.i.r,
r.t *-t^, rcuAo:Ubijb onosa koji E.h'o oli e Eihtinj@ abij-

4 aßui( adms!qÄi. oi opöiF


i lpfllon ü F iodüm.inrurdj.

Pehc*noj.odEbüHürtjr,-l!Ln.ir,,daj.PslriL,.. !.1
| --n^, r.l&: IG o?ti sdsqrug.n "pdi.dumt'zti. ib a"4I
ao, ik potjtuje sdtd% ?orek@j. otu lbk obja,Üan Müantu-
r'ß Z.biljcrili saAlned irurori &riri r!n.na, "h-d,-,ft. Albini,
r,-a"Lf s. je ocij.nio,emd6roiim.!!!

I . irh'rf rpdnqolam oi hzb.j'orI nmd:dd.!&rF

LebejsNoj. holaj rn.du r.na. r lEzbejsMi smohdovorjaq


, re .u ?.bturri po \o1 .n u.u I ien rü Uo co|J uiT,lu oplc

iiuu,t.jtit
je dutan iwati srcj spohi organ od scgr
hnogi srihsiicjunü dnosue'vrjudatovjs-

s arbmjjehadis
Gteniovjercdosotnin
u $ojjm drerimn
/nd ercdli, 3/rI i

144
D,ade5fl
itrt

tln I ,l! id jel'N 'h,pdlireila

l " ü i c s c nior o J F L , H
u Lt r , e . - , drirPorLuil,.
, - "., rckta:N. tAii t.. t,tje t'a y bmtnj ?r ß zndta 1,.L'1a
'
;.jtüt ?dEv tieran ürl Id |tu! e I d,eLd,ß"ßtu P,üalail.
'r:lodslr
oLlnjcsirt,rr"oiire \eba tuIrajt Il,rl ^,! nr,
-.. Ko tqoi ontj. a t o!/ lnzta ,Eleci saPzuni" nt dobla
E hl,lori pi rula r.r I nliL a',J?pnn, L nht po ofl, i uai i'

i!,rl h od 'b\trr dtuq.!mu mm:

llflr.s.nojcodELrtul.rr,. ., ,, drirl)oatrnilt r '.


..,. rki: Kattns?dtd,,ßli1'd'n itlobe sabÜn,&i nbi/ i
tLiari ie a Dz.lt ß,1 \ttto ). 'elü., slJnta,n .bos i.Ea ,ri.t
Ai r'to nl'iatii Flkla )( On/ ,tia zbni o,o! tt| qa., '
,\6dullxhiL'' \Jrr'rn , , i. p'urn, od f.nr,Lk'., ,
I't P attrd n'z lnann trgtiil'zt'. t'; ipnÄ

t i " . l
, ". rc\:lo Ko v rbic skoko,' i1 l,tu rieün i. v, üdi.k a D)2
t'naaan hLüa,i .I"ka',t-, t I'tdtr.^o.? rl,ii.ona''", t t t ?
'i?tn, ü ö.k, di oha! i ltbian e ,irn.. Ko n 're:ebe
.tnn onion ta ondt t. wt I'hi a tuci i rbnddt;e '. tiil'4 r {o
xnt! teh'o, üttick, t ,t*h.tßjßIaj nh i. '

1.15
iailila oddiinai ;!jhm !h ljüdc
lrhiodiljma
{ . tnniß,!ü 0dnlorF s nnnr l0ß i{ IBJ

znaj, bnr nßlimeu, nije dozwljeno rulo%ii s s ,enmä , ko


' n i o ' J c k n r J e u b d ( n or l | ' o d b r n : k o , ' R Z r b . n ä t r o d n o r ä p '

?4nse.o je od Mtkih ibn l.su, ^d!Lh,hh, dr je ?oslmiL d


rr, iih *,r1., ret o: a,it' du j. bin "bo.!.,i r sL!" z.Aanon
-lab.-
iglnn rcgo Aodimd ,nt A.jd un nij. bahl Ptni'clt strE
tui, Bcjhekii EFRrvcjani,"f-a,,-",+.Albaii, ",-.,"Lrjerk.o: rd

RxLrlnF s abmjenim t.nna v.aina ül.nj,l, Cctidnczhcbä


i drugi snaürju ztbrrjcnin.'lr

^r.ot dj.b A Drn d'n"htdn * nuo: N4 dono!1e,ododin'


un tu i idl. iztu tuAar n bil' op6bn ad'h6n.

Reko j€ iejh ÄIn.d ibn Muldn.d ibn Anmed.d-D.idn, ^h..


\" .t Naedowqm tukatunt tu b,on tuk.r bilt n d

R.kaojc Ebuzun , +harÄ, zzhdnjnoje dodin dn i.rc nd,ki


,Ja hrc ro N eldi inani Ncv{j i lbn Hrdt a -ii*r.rLr.

Rckäojc Mulhhcd ibi Abdullahibn Mih€n, -ri*L r: u?t ,


k jtun,4tn d, -i^arn\. o tukotdi|u tr tnon ?r J. tktu: Nie dau
teno. Rlaj. aoad rtug " t.j t nn. U?ntu tnn @: Mote li v tukoudti

R€kaoj. 3.jh Muhmn.d Suhd .l-Mä:shi, "h-6. r: l,*,/,At


'a |cüna:n kkinjdtu n4. dazful.ro b.z abzitu bjh ld staltu ili fle,

" u vdi s rünvidi knjieukjha Muham


r' khti",i.t nlsdeha, ^\1 nEkzsüva

146
hnib oddiinrI jejhe

Ib !u f€oe uöflrrrl: iz sr ietiri meh(br,,{lllh im y rmilovdo,'


o f l i t r . t o o . , p . r , ' K o r J , i . ' o C " r " J i o , .p J m 'i
{nnr r n€ po Alhhovoj,.-*u., lputi.

Nek. runni€ i n€j.tnoae:

Neki tjodi wr: fu i tuLjo" | ,, ,tn bz i*dku odni i b.z f.ijb


tututnr, .h li j. k dl)n4ün! adsovoi Dr, abnijeno je,j€r r bas,i
j.ini, aisnibogobojrnasd niF rukov.o$ zmni. Reldrj€ ara,, J,
, r" -r: Nj,a/a f6ln"jh, ä. n"\ !,,,...).-, ,q. dadim,a n*" tat taj"
n4. ?6Jal0!aa (Io l6t s kojo^ d)e t".o do oljenehntu odrse.)
D'Wi pn^)ü Ja .,rn da/ r,*oldnr )d irra,tu nbrdnj.,a, db nt
&d, flt/,|nja odbri ruh, [,1/d pnüi ntk,. Dn li j. ra niddt Onsö-
,o,: r'o "ij. S*i{o- d.",.1j."" nurdr jef sui€ncp,uriL sojc ruke
d. s.vewoju rukunzPon ikoir, -1"r"i,. -,ir,,FrilikomdrvxnJ?
pri,ese.lije on ro odbioi rebkJo:
lar nenrajat sa;ata\ü."'" zk
,r',,p. ' , . 1 . \ . . J Tai :.
cka.: Hadnje ha?|sLü.
NeUrbtu Pmrhül adOnoa ,r*t -" .-", ,1,n tuIautu'n tütu
?nlikan datunla?ms Aago\ar Tr pndrju jc -Liljcto nb*Mi, + -
-r i lra. pHodltra jc voma shb tc nc mot pojlütiti lko dorw-
U L r l o n . . l i n i - n . , o . . n ' J . o . t ' r ' r l , l o o , o ,i ' , ,
. - n I l j o nr . r ru1. nr',.J-i',..o0',e'otoi-{"

äqnl" ruttrmlitrc od mrnli Jdl

l'reneseno je od Ib.-Abbrs?, "rIL- th-.. ddj. Poninik,,,,,"."


. . , - . r - , v i d i on r r u . i n c k o s a o r j c l s z h r n i p ß
pat ng i t e s r 8 ai o
b.
jc
.io. Nrkon tosa Rkro: Ir'eA ,, r^ ßitufu tad!t.. i 'b!{idjt ih
,u naz Ne[o je relao bn öovjtkunrkon losläniko'og. - , r, : "r ,.
-u^,, adlzska:Umi pßkn, olatnti fiiinz Pikt ).: Nt, kko tuj Alla
j.
h., i.t, s @ri t.t tt ?atuni| " . m,:.i, ,. .L-,, ,,.r0

MarLr.:./'3r.arb gireGijcniolljercdo$qnm
u some djcru,r .tdrrz rmdLs

J47
l ) | ef t o . r . i l l n r ( , ] r . , dr i. |.JüiLt.
.nt\, Ko ir lra.tuIna,tuj"a oiio ütI. | !iti:] hrr,
l l r t r i D . . . J t L . f\ i ( ! , 1 , ' l l i i a . , , arirl"rr,,..
, .(l lia:.1a.1,1 ,+./!Dtul, je ALnrt i \:i.rarc,t Pol/
, t ä l . I ' , . r i . L i r , j ! \ l . L l i l i . J : LI]rL, r i l L r ol \ 1 r t .
t . t ) L i r r i D !n. r L$ D l r | ( l ! t . iLn . i . r i | ! i L r r t o l y i , g , L i ( I ,L,
' n L Liir r L i l i i lL r L , i . , , 1 , ! . , D J . d t i c r . , , 4 . 1 p of ifIn g ! ! , t l i L

pfv it t zailh kuie


Ovrdrsot

,p!mnli rr!!l!!

I!.,rd,o. t J | l r \ l , L i l . . , r 1 , i . , ,, .
oLk. . r.( Pi alßLr I Lnlt r.itc: AlLnrh,,1!
ihi shh,t. Lni.'l.idlrlt 1t l)4tu l,Eltnn! Ri: ilrtt); urül
a , t ? l'L"tillabi bard.tu, !.i|hRall'irr t r.LLNhd, ititt,tt,r,l
ii,r :. .1 lol,n, xn'! t :,l.rh ) l.ri I' : )lni n\,ti i t turt tt,-t,.
. 4lLl rr,t,)\ i.n.,. : )t t, tttaart\i.tra n r.l,r i ru \t r\l
]ü.\n.,|rl|.||..tr]Dl

lifr,. I Nor. , , l\iilj))rl i)[ltrtll]li,;r:i 'tr


"'t,t tlt.1iltlr . i r,t 1 t!: .nri ttt riLt!! r! t!t! lr.'tntrr it:u
1 r ) " t l p l t l :i t l l r i Ittt'
jl;,ii L;;J:; [!i
A En.l xlazib t h'lc, i *tuiate ?ozlralit ?o,Aftut,od
AQzl'a?tu?isdüa bhtßlnljd'ifl i li.ptn.*
leo6o,oF odlitrl r,r,i.ii', dd"t jerodrnik,"LrrNrrh -
,"\"", akAa:Sr'ko, batla 'a.i stoioj potudii tm"i im vla !Bna.
blagotlot i i.l'i i tuojojPofl.ti.i. roLTnm i2i, -r-r rr} i rtl<1oic: dzÄ
k dabat,imda'bjan ' pr.rtrn r&n j.d,a! Lnü lnüüiilzü
PanssDjeodlbuUnmcd-Biiilli,-Li L | {", dr iciftno' Po
rlMik, -L " -r"1 .. ih,, ßLio: ?i?i.z NP.dAl:laLo@ @ @ dZ4-
b, ztltibe o"4j &oi2ad. r I'arldt,eAl/ah.wB e le,{*LL, ?ltu
Otj. ?o.l Allatoma @ e di2Lb,aitib,n w dr, la 'z ßnni ?d
w.A. ' Dtntd ili sn bdi s ,egddon koj' je d.Iio i rbn, |lij.
,@A Dtugih o'bj A. o.L a.ItaniL AtkPod aL;nbn ÜtuiltbgAl
hha fle daLg. E ffini pd i,.d. t DlE rst iE gn tun r nagddon
hojuje d.bio;lijam I tretije o'bj k Pi ubet ' hi" '@,. *
htu a'h podALlzlrtuaL dtbbdrl u EA. aintuL'' lllo je
Neßri, -n, nr-: l-E u harlifl dantu'dhAlkt ütti tutih-a-.lawt
auj Ln+ dzt dlma, Dü]ü, j. ;u,t,4. aesz Stus, aaaflJ. ttute
glatidnj: ?e!,AlltoEn tulntufl, ^ ; -- -rni.,3, äd "r Biti podAll.ho
vou, ,-, * r L, aititom i d'vanjed je mtlj€pii dio st nrgdde

I $on nliij. r il'.,*" ,, ln ß!

Prnsflro je od D:abi.i,"Jfr r- ! t,, ü je rekn: CtosdhAlhl)r


tugP^hs*4 r rr" r h - -,, Ltu I rt hü: Ahn lotiE Pri tL6bt
n hli i ?ik ht s?oraß Auatd i?kr tu& (drüsinr iejtäoima):
Natu ni tu,i Eonahani !.itu. ALoti 'dü&a n E dlt ,. tPon
n. Allata i.jtan baZ2:Ndlli ne h''aL. Aio ,i pii ila N Eö@e
Au'ha ;4ran llü22:NalA sE i ko,aL i u;n.' '

Alhhr,-- . !, ,. tFq ietunl


Vidii li, mojt,r,t., !.lo sPo'ninirnj€

" Ilnnizi.a/161octciioE d! jc
lqodondlrr
- Rek.o jc NNcx u \om djdu zr .:t1u': $.)a P'tia Eojc t.h' Davtu Lnnal
Ita j!d! nii odirjü

iz kue! Sp€äu Er da j.de, pij€ i spavas robon. Vidii li k lo .cnd


prma pomiijanju Allälr, "* ". rdl dajc iejtbu wliLu piiliku, jer
r r n rn r d e t o dr . b . k o n r J n r . In . , m o k o l J n c n . E i l - r r u i p ! e .
i n. smo a sebe.cgo ' zasoju drrinu bniu icjtuc. Pobn s udo-
r d r u L u .i i l r h n o l e .B ß . T u l i n r u . n eb u d r r r f f ' . p o f rn j l
jd je
Alhla, *,. JJ,n., o lynb ui€ i nprivna upub.

Kula. ludu aini prijarnon, distijc i ijem iejtu. iz .F, p€icsno


j. od lbu Musm el-Eia;4i, d, ! *, rü, dajc vjcovj6.it, - i {" ,.1
n * *n^, rckot lSdik höji röi Kttun j. &e citun, IijEo tuir'!. i
IijEosj. oh'ßa. ujm& qii rc d IGd'6 j. te bs4 n n ,ß.
dtij. st4*4 Mrefl toji di Karrnj. b@ bßiljaE füti/E li.p.
a&j. soflk Msdfb boji "e 'iiK4tiej. h@ sorEznhiq n. -

O . ' m ' o e , . n c k - . . o " b l ? " !' j ' L u i ' u i o l o j . . . l r F . n o ü i l


Kuiin. Prnse.o j. od Ebd scidael Hudrijä,-dij"r"h,.".h,da je
U . . d ' b r H u d . j r . , . . Ä , - r . j . d n . 1 o \ i u Lo [ u ' r n ' o . r i / ,
hurn.. odFdnon, bjcsovkonjs. üzneniri.Naitavioj.uöiti, konj
.. opa u/nemi.'. tonovo ic ndrrvio uiir i konj ( op. uTrcm'
i. Uicjd, .ü, .n,h ..f" t rekao:P,bojdo'an t dd d nrti tu l.hjj,.\'
Otiida tun dn lidifl ltaj. r konj.n i tgbddo tdn ".itu po?"t abhka
iz,'d tni gtzE, n' 4jfl, j. j,idtih n?tb ?o?,t s'ktitjki. uzdiak
e ?tha üb, i izgtbh tun gd iz ridikn. Raaalan otiidoAUzhaun
Posla"ih, i &tu: Auzho, Po:lanil, ti"ot doktdn,Aa K,ti, a )w
jaj 6tdtj tu htme konjani j. ,.ib ßn nnib, Pasl^nik,- h\,r" \tah
* -n ^, )c rtu:o: Iftbto ti Mtdün s iaj4 ll"ddjtut 'i".- Re
k^ojc: Uüo n dli y ka4 ot6,z,rztli,. loslanik, " jLr, rir - -.
n-. je rtkzo: tnt@ 'i aütuüti s dai4 EuUtua ,iae. kk^o
ß: U h a , aq a L . a p ? t
n . a . a t ,
t u f o n r n i l , . . . . ü . . . , . . . i ep o
n ro ftkn: Trebaoti ß.d,in s üdj4 E ddjrot si"c, kkao
je: Pt ki"4a tun ,ie"j. jii lrb1a bk btiw ka4jaj ?\bojdd dn y dd
gd a..sa.. Usl.tldo..a nd pop"toblrtatnadtuoJ.ßlzv. un|r

350
N j.lltülih kit1latü e).tiljl?i, tzdizrla apotn nbr j i,pütr
,,/r s, iz t/*,. Pdrlxnik,. r h, , ,.. ,.. rr rcltxo:ia; ,p/s.t
slnlali,'oj. ti.tie, Dnsi ttutatia üiti, 4d,a bi i, Anni,idk-
'
li rc bi s. od tüit s&ri,ali.
Relr:oreJLrovenrd,..r . .r, -,,: Uitkt,, t LB.Iatjtt4dr E
,l/a , L& , hlaj r ij !"r I:l tnlur. '
Nu'nirnibn lreiii. r ,\, , " rrelft urtzq.Mi[, -:\ " \n
--.-,r. tua: AILqje Mlido biis ,tti. Li|ade sodtta püe
iu,a1ia,.L6a i zonq..Iz @kliise oLjdüoj, duud,ia 4je
'a s Lojh"aje au;io 'ttt El-R.har. U kojaj e hii t'rth iti
jr
tti,oii zdrcdo,i t 1i t re[e t.,l.J'4r2,,' ]'.q'o gr | ühtr', -
.- , i 'elio dr ie nrb. Pr.rijeli g! L Hikrn, Nsii i lhn Hi
bbrr, ., ". " " ", r ghsii Ul,j,j seLr&ptoüe;ejtar ß ?rillrzi

[rpliürr kiwrcg Bl& ! !tra

+j+€ ::':':;
I mte,ü norz ru;ei o,! 'iib eojrn gL.nD.'''
Iiudtüid,.i,.- .,, rc rdro sqtü futJ.ttrh1
S.jtxnltaJxpozovriu nrl( kua okoniqr5cokupcnrcgor.olrlr
iondrprrrcnc'cd u kuai.donosc.,v,lor inöugläricc.un!s. m.rotuL
,.p n,t .!". - ,,.. , p , , , , : . , , r , . . , J , ,.
riduru.B.fc murlimrnu.uldoniplomriz $ojc Luac,rvrj.dnobk or
ridijl', tel.y,iri lli nx nearmudaLgom

r arqtüa tr tsd^.eß] Btri) ! üu DrDdlju^b,rjL:jobs


bDuFooL
riü$,b^Drlnr.p(dri jr^,

- ri.btl {r:rj aLb i sLlc o. il!ro \r{ursor'i.i ! qd! nrr,rü,a,i

t5
iu ljüd!tu odiljtam

rrnscnojc odlbu Hureift,r,,1,r,"...h,dajevjerovjchil, ," ",


^ \,r , r d. rckrc:zuu je !4btn4h't^,1
Pcndenoj. od ond4 ,! !L- |,1",",,& je,ekao.c,a tuh ?,-
]n,jkn, ^ 1i, \ , r ,, "r^, kddnj. rt*da: Uz rtaho.t.to itu !4bn,' )
Zibiljeriogrj. EbuDand, "$-.Lr . Ltrmcprenosilacije rhu.
Od EbuHlrjre, "rfhh -6,, r prenosidrjeAllahovPosrinrk. "l
, ;, !.jf - - L-, rck'o: ,t &d 'rt t dtuttot oaih s Aojitui p6 ili
,t zjl .@ro.''r Mclcci su Alldlon, "* * dn ., mjski i u salnor N
qN s iejQiovomvojskom.Kädr !ud. mprii Arrr[oE, --*"-.
vojsk. evladr ih CIro* ri*i.
Aih, -iiLhr+,,lc ekr: C,l, rdn Pai.i*a, ^ht"n id, *-\.-, dl
je rektu:M.Lci n ute " b'a u b.joj k flüD."\ Prerio Eaß Ebr
DMd, - , -J- ; Lßkio d. je dobi

|r€ftso je od Alic,"iiFl*. -h, dr'ß RIlr St hoi lüib ar tßl


" ?ülaaikowj L,ii Püb"jlt je h4e,jtu., I Prcnijelisüga Buhari i Ebu

lläijMi 'lih i il0r ! ohlihlitm , ha

MuslnnanjedutanizkudeizbrcitiiR likov.osin Sftrja.ondo


Ioljenih a ro $ djcörcluikc.kro v.ii iasli[. osimneopÄod.ih po
pur dikez. lasoj,liinu k{tu i ddgc dokun.nte.Melecine ulaa u
kuöuu kojojs nalazislik. ililihuobliku kipr.Veösno reklidaaejrani
ndutrekuar u kojojneman.reka.

le Hqt^ j! raba. tqatu'hjü

t52
Pmosi s di je Aiji,..,,,, ,i i,. jodnomprilil<onkuptläl(omxd
D l i ,, l o . , r b , , 1 r . 1 , . , "J,.,,.
dio s?o je nr vnrnN, DLi.htio uai.Na nje8ovomli.u pnmitetiLarc nc
Eano\tny, \rlda )e /lü|n! P6hnii4 *nj?n t ,4laltt t Nj{o,otu I'6ln-
,jkt, nd 4n z[r1.iit!? Rek^a je: KaL,o je b platn?! Rek\^F: K,tjld
,nn ti sü i.ddr i dn,l)d..i^t,k. Rctaaß: o boji't,ßtibdti
tu tli&. Ut i. ,niati "a sl4jan ddnL Rea ie nt se: oti,r. to n
stoofili! MeLri ,. xlu t htdt t tojoj i'tn sliaa. .
Prnsno i€od EbuHtrrjie, ".,. i, r,. dr jt rkan:jtia. J. P^Ltj L,
-\ -.,.r -"t': Meb'@ 4@ " bi, thjaj,Msbl,a ;L l;?out l
Tib Däjc op,:tri$€6ul]un,r Odoorirr nx5y.vßtclikovi sve
r e d r o b i l i r o r l i k n a p r p i r u i l i l i k n o b L i l < t [ i p] äm J i r j . n k ü i l i n e , b i l i
izndflri (riDo ili pomoiü rpum. Rekroje Nev.yi, ,.h--Lr rv,,,
nztitr '.,&r',li*n *ojj inn g,[, i lajj Mrr io*!. Uktutko, hj. rri
nz, (iztijrkog m.zhchll) , /d i ,n tjtatinh. la j( ntu dtu nE
^hrtu, abj,n i !.nntj. poJt 41lt Ino.ahtdj't j S ti MrliL, Lb,
HaniJ.j d4, t.,.1,.,,1 1."
Slil€ iflea, rijclc. plodola,pftd'nen L uopi. $tgr !b nrmduiu
izuae su iz abane. Pan.lno jc od S€'idrihtr EbieLHäRßr,# ".ü, ,r,,
ü jc ftrb: ßto:4,t )" Autlln/n ibn Abb.ioh].-, r, .", -, li.ln n* j.
, n ab l t t , t t F ! . 1 . . / t t , ? , . . t o d L ! . .F t . t . 4 . o , . . o t ?
"rli lbn-Abbii,, r r,,, ." -. nr j. tun: tuü At " ut o,t.i t PülaniL,
- rnr.r, -,r^ o tan. ,?kno.Au in sd 1tu4 rtltü: Ko,"1p/d!t th Al-
lat ir ra,u!än d.h u dnkr. .tuln t 'i.sa z nt. b tjhttd,'.1i, Cö
' | . l . - o l ot r , u d"r'o.J'olD1 \b6.
r - a : - h t b . l .l " , , u,,tt4a,tt Fto ^rl,

Pü$eno jc od lbu'l'trlhe,-i ,,h -,,, dx jc Poshnik,-. i" !r,


,.-r^.rekt': MeLci t. a* t b& t,ojoj e nalz.i ?ß i thd. !

l5l
hiirr oddiimi i!jh,

PEr$o je d. jc Aiia,dilri. hr, (kl,: I'Jr,,*. - L L - i" 'i *."


t ,,, ß dasannat DäL'ilt " *tje ,nj.n. da h, dod.. Dnibnl ai. do
;tu r dosoun"o DtnE. t'ßhük, ,.\iini.r - -k^,je a tu.i düda itup,
ba& sak i &tu: Allab i 'i.goti ißh,ici tt htt .losotoE! t:atld p
alEn@ lsldao j. k";.ft. it?odeog b,ajr. U?jbaJeAia tzdaje oaaj
?^ titu t bö"? ReH^jel kko nj Albha, n. zun PTlanikj. üdia
ddsd izbtu . Ndkantaga,daldaI D,ibtil. ?osb";t, .\ih\" \.1r,*,. -",
N j. tktu: Dogonili no t. kad l.! doti l.hto sdn b dli "ki do-
jao, R'ln Je:Spnr;io ne
?ß kojijc bta t tuj,j Lrij M E ,l@na ,
I"tu ' kajale tuLti ? i!ljk^,!
Jediniizuzeciizzabrm.suloEöli pari ps duvaiOni nenijubiri
dni. vjeovjcsiL ihb- [ ri - "t.,,,, k rekaatcn'i ?ü j. atun:.
N{redio je dä cni psi budü ubijen\, rcrzo )e Ubijdjt poAbo
d". bojt ,tuj' tuo dti. tdibz,jE o"i s, t4tuai.'..
ptencscno je od rbn-oncn, "ri,t"t" ",,t,,,,,,
daje rek^o:C'a:an
Poitdta, i. +" n t\,- -\"-, tuAi Eino: Ko itu?sd a tü. hdlbi ili
otid rtdhi dda nr n od nayale un'd .lt. Lrad-'

daje pshnik,,.L.L.Ä.
jc od rbn-onem,"di"iu,"r,,r,-,,.,
rrenereno
\.t - -,, rcb]so:
Kh'jab dio'@t@ t L'taM @jtu da un

v r a ' . " .o L r . r . ' r j c . ' n . m i . . ' "l o j ' 1 & " 1 ) t u r . " n . r o e
pozDtrro. Podanikkaodajeovjmteliodadio mnh Llrjno u kudara
dr njinü iejou orjcnho iz kuae.Reldojc Nevwi, -, -J-Itr,: pod@
hdar? a4 |h"jr4. ,ajhjnJe to i'ktüj.. dr|. ad,|epkdn1a .bas!jr-
di, urjt tit odr,.ga !tu bi j. t|njitib i dn bi a r.*da bLaatb! i niton
! kuti, do j n bi i al&ü i4tanj')'
sltNFedqurepHrcr Brhdiir odßn

354
Itallude
iririodkJüia
I r drugomhrdisu t podnJ{rD naß6. rekaoF: o lj1di, Lla'iai
t t bddüa, tujltotji k tuM obaqat ' tuä ßtnJatz '

PrDeseno jr o.l EL,uMus??d-Elrijr, "ri":r- "r", dr je l,onmik,


,, -; -r * * "-, rt]co: Kxdd t EojojseAIzb s?oDnie i b'ia t ko
joj s, All4h |t. ,po,"inj. ,1 t|o äii i nrtotu..t"

lornätäi( jcihnoratcljtrdtr unilti mudnnrrko dn,ino. L ve, s


( i m o n p | f i r u , s p l . t t t r i k u j e a r j € r e . D i o t o g p h Djre n , i e n F n n d '
nrnsl<eporodi.r,j( onrprcd$rvljr pflu.i8lu u guddnri dniß?. ln
5etaho yidi iz hadnr kojijc prcria D^6i,. i:,t" , ,: R.ktojt l'o
,r,,,r, " s i, + ..,.,.-, rrlÄ?6td,i ,tak ?ijesb{ie ü todj pobl,
;d|e noj. !oj'IN. Ndjbtiti 'ian n üti Aoj; *ad. najwte zt .le
da, lod. i bd&: Nkd"t ga ßta,io do6 se tije rßtao sa zannL Ibli

Rrzdor d,edunrp(inicimä rüii drüifro iz tcmljr ? 6 j. kltrrnr,


!€jttrno!cilj. Tbog rogr, mui re ol,Ncan posupfi s? rupru.eDm nr
nailj€piimiin ' bi((i niy'jepieriiedll{.1{ojcjrm n. Li mosro posiran
rudofmedünjiD.. Rekaoie u?vijeni:

.L-u::rilj;i .," JL -J4 +t-


Recirubo,n,s Moji', da goure M@ bjep. ij.ii:jd bi
ta nnsno pßijan ,.?Äjab,'ha ,ktu 'ii'tu't'
Liieprijci iinip,onnninr prr, rivot lj€pii'n,inis€i,, Dredrn'
prt'tni.imx,ispunjtrvr
snirrjzbo8koje€sutflre irooren€ä nn'ika'
ce,lodrblrüje lrubavisrnilon nctlu suprütni.imr.l,odrnih,,Ln,,
rer *,.,.-, te aoD:äbiru:St niri onnio rljditu pa.la se,t a,e:

k!i ei r! MiicrioNrdrrr u 7uvr,, fr6


l arbhj lqc oliqj{r !md6rojDo ! $!rnc dietLr
s.rtu !././!1r'i. 1rLr3

355
Iajlitl oddiinai iejtma

Dvadelet
i dru8i
itit
Prneseno jc" od Eisa, rir *. ^h. d^ )c eL€o: R.*da j. Postz'
dh, ^ in\"\rr,- "n ^: Ko haAa i2tde it htL k^t : Bieni ahi, e
"*kltu'abALb, !. ta ba . u Ia Ltee ilh bilw. U inz ]Jla'
hn, u ,4lldhr e 6la,jan, End ni t"ns. ,j naa otia kadALUhn,tdZ.
nr s.: saiaodn si t. noftl :e sdn n@an i tPu:d si Seitur *
uldlji od nksd i kat dtuton i4bnt: Stat.! 'd t."jebon Loji s.
n. tura san lnnn, bdji jc .atttia t 4/r,t? P(nio gr j€ Tirmizi
a:^rrn, i rcktu: Had! j. h^ t/r', Albani -h-J-LßI 8r ie oc,jcnro

i treiiitit
Dvad!ßt
Prcncseno je"' od AbdulLhaibn Ahm ib. €l Alr, ,! "hr -t,
dtr Poshnik-Lii":a, *-n",, prijeulark u diniju uiio diedeau
je
don: Eet Ulhhi .l Eini 1. bi üd4lrihi.LLohd t. tule"ihi
el-kadifü fü".i.ejbtrrddnihd Udel.n a d)kan 4lbr4 Nj.goün
pl.h."itin Lren i itkoßIon tltitu adlrakletus;4idnz! Knda b h'iz
iejtai Paz.: sdieatje o.t nd'. ütuh datu Prtriö E icEbü Da
wd, "ir-+" +. N€vevi,"h-+,hi,r1ga ocij€niodobrim- haren,aa
bmi, # .+i +1r5vj.rodo*ojnim.

Dvad$et
i öowdilii

?rei$eno je od Ebu Huejre, -ü ir,. -h. dx je neki ioviek do-


i.o roslaniku, "!b .h, 1trii * -r-,"'i rc|'lo: Ahh,, Pondnile, t"o. n
'ro ,trl. Pdlrnik, " h i" r + . . ,r-, Je reklö: Da si tha P.dd li
"!do a tu;: Eut bi belinatilwi .rt fltun ,ni" 1.ü tu bdlzrl
U1.ten i ' Alzhoin sdÄe,ja 4.And ot! zL ito i. n"atjol, "e bi n
' EbuDaru!4B25iTnmizi.s/154
tr rt)ti.L ct reiini ettcjjih st 1t

't' r!h,'t:' d ketihid bjjihi, s( 41.

t56
hiliD oddiinai i{jma

Mrr, its,. vuslnn U lbn Sunnirevomnj€tu $oji: L, t/ü. bt


puta: Ezt bi kebmnlat; etta'n"tan ,h ;erti n'a balz{ Lti(
i.n r I Allüalrr trü!.,rt tlatua'l zhraj?tuatjot, tiitaD ne
noaznaklin. t Lin. ptenostlaa j€ rjood6bFn Autr.a.nr,MLL
slinovon fiaj€iu soiii (/l,,4r,/l8 na nebon,i.stu i taZ.: Exzt
b; Lelnndillzbi ettz"rnan Dnt !üi "ü hnLt! U4ti?n t : Allnr|
rh ru!.nin ri.irtu odzlz noj? tuotir:, ,ira mt ,. 'no!. ünttiti
dat!sodj. ,n b ,iütt.

Dvaderer
i Fri irir
PrcnosiOsmn ib! ^lhn. ".:,r,;, -h drj. forlxnll<.- , ,, r"r ..
" ",, rckao Ko sod std,o jxno i ,eie hi ?ttd l?aL: Bi,riltahi eUäi
jakdn wa' initti i.jtt f .t-. ti t.Izf *a"a. w htu ^:.
'nna el-dliiL U in?./ilzrn, t tiint ;nkn|n hjita ti ,n ßlat ,j ,t 7j
,4i ,? nab ü,tlitj , tßtd 'n t. "tolz naditi, " P'e":io Eai.1nn\i
.' ' lfro: , Jui ? n r ' : L E n. L A t L " , B r
o.itnio'j@d6bjninr.!'

Dvadrset
i iertiitir
P r o s e Djoe o d A b d r l h l i a i b n A n n ,i.,r, ,. , " d r j e r l { : D : - & & r t
Pollülr - , ,r , .r ** .-, ,t t),to&flfu nx|lnoi ,ao bt:]a adn Ral,
6i !. Ralrbtki AWL 8 61 biuak,&';ni6 u;üi 1Mfl2, f. imi
tu balikafti !. ;hi 1tu j.,t'i'ba aUhi! Eur bilhLi flh eth' tE
6kdi ,'i,el-tdjj.ti ul-d&ftbi u fü, saLi,Ll b.btli ß 'nh nlmn'
1.1"dr.bd.!7mÜa, noj i tuJ d'pot!üj?Alkh. Utnnc lnhad"Eg
zl2,2k tnj.j. " kh, r!2 !aJ.j. iMNn I nk t 41bj.j.,,1 tbi! Ulia,
p,1Jürt odhn t di*. ür znt. i ropc adnin, dlntd, iamikn tb
tto,b. i ndnan.4d t nagana|. ndoür' Pi"niog?!EbuDrwd,"h-ü,
,,.Hrizhrdisxlbn Hrdie'r- ". "ir rck:ojeaorqihrdi5dxjcdobitr

L wdrhiln ir\BvnPrün hrln

157
i ledmiitit - dova
Dvad$et

Püio je lbu Dand, "L-r- r u sonSunenuod Ebucl,lzbcn


el-rnnriijr, -Jr.,r" ".',,,a1dajePodanik, "hLhrbh,-. -,lqdR bi
lcg.o u posdju uiio: ,örr?,/,,i ledrtu a*,bt AAatMn. idir li
au,..bsi' i4uai, r.f,kk iha, u.lt tnife d,'.dijji.l ed'A
L.gao:nn t ituelJlabd, Tllalrn naj atßn ni gdj.h., ta"jzi nag i.jtu-
.r.^hka q" not ..4r t?414,:. d., ltnadaj,J,:..J(?\| ,
-iri.je hnacprenodldoo.ijcniodobLnn.!r
Rekm ie Ebu Bc|a, "d,r ß, !-: ,4ltdLo,Potbtit. ?ad j ne doü
kajair "iiti aj,tu l nnrei.l Podanik,- , +" r.ih-"ir-, j. rcl<:o:isa!
Alldb'rnn dttu.Lsajbi e *-ietdae, fdnta 6 stutdi r..t-d/i,
Rttbe bdlilejhu ruliE.b$.tkd"a L iht illaEnt, am I'ih.
,nin ini r6i !. hi,t !.fti Utd"i t. ina&thi! AlaL, naj, 1i koji?a-
ztuki i üdri,j i ütid4ili piü, stuth.t, ".ba' i z.hrt, G6?odzn
i Vl^ni? iu.[r, iljctla;in dd ,e,'a ktiß*os bosdatin Ebe i ,lcim e
L b : a d k l a r d L | o d" L ' n r d 4 at 4 - x a D .lnl . L i ' I d . L e a nt ) n -
jdn *oji: u. a, ehtaife ah,.ßi 'a' d .dzitubt ir. naun'! t dd
cbi ,Aii.,;i,in ib ga!tum*tj.n nßtitu", Topturli kad.tta-
M!, Aa.ldonrhE! i &zazlegei z?6r,r&ar Peiio eaje EbuDawd
i Tiilnizi, -Ii-r"-rLL'fthizi, "rhdrh\, ß reka.:Htutiti h6d et1tt.
,Albrni,- -. -Li. gRje ociFiio vje6dc6jnin.,t5

i oimiStit. birmilla
Dvadeset
Paieor F od EbuTeninc d -l-kjdremijr, r,i-J- br od nekog.shd-
b"lrii.bhri,lork,, "..... o t J ct u a : | t r c a q D i
Patn ikd tu flagatu i n,gntu n 'totohu, Ektuttu: N.kdr lnkLtlikt'!
Pühkik hi k rItu: Nenqj gobin: N.ka pnpddrc 14tu jn kzA b

., fr z:rtr vr 7 I aL6oi p jc sirenio vrdod$btn'm u $oji'n djctiha s4r'

!i, u vqi s njciju x',,*,rr Ecnrici tr


I rksiLjeie&i ipdldddjc p 4ai@ju 'os iz_8ovon Dngria.h cr,si#ii-
14 i'ozmi od,r'{,igt,'l{ obojcjchphid vidi Dtlt ./ err, %rr.
t\\ rthtid:t d k(thi daqnihi \t e

354
klti2i ony tutolt i A.ü.: Lüito s.,n gasailullb. A kidn h.l4 binnil-
Iati eM'ii sebl)ho .ta btu|.,ütit d/r,ll, Munzni,,r, - - . ß *-,
dr git.prcnior$nrcd,"r-,"i. dobüD|JrdD prnorihq.rl,
Prnao,o je od UmqrciLn Mrhiijtr,.J ..,",,i,, dr je '€km:/r'?tu
ioq?kttra Po,l,,jr,. ,,t ,.t,,,.,.tjtlio Ni. nk"a bnn'/k, do
tu!'q.t 4lW tu,1r t ülnjj alogj djsto do ß/n ßIao jt: ßßnil
hrt ud?}tu !. ühar,. V tneN lanr nr poicd{u i nr kJrju. /aJzul,
,, , ,t " .\. i,:,. ., .-, k,ßnijm i &do: s4tu j? $dtn jtu \ tqin. k.dr
j. tpo,t.,,o Alnrn tuj. ?afttio PrcniosrjcEbuDrwd, ,, ".; r."
Al6r,i, -\-"! + je lanr. pnoriln o.itniD shbnn. "
l ) E r i i e h j e A i j a , . - , , , t r . , id r j . f o s h n i k .i. , , r - r . i i - " i . , . r e
kn: t+ijekla rt.ih, Bkntllnb, dko übotulite pije klz, re.ib: ai
ilali drclzln aedbi/tht. U i,t. AllnlJ",r ?oi&t j d tt4jr jtln.
PreDio gtrj€'r n'ni,i, -f -; t,i.eÄo: Ha.lüj.r6.n'nltjb.
'a.
Tn od- f ?tt, Lt!."4r ta. ..1,.
! dnitu n,nn ?lsraba, ,ti!40 j. uki bal,rt j it loj?a " lri akg)n.
?aJa,il ^r: \" rt ,-.t -,, r 'tI@: Dak 'ekd. birnilttb stittu bi biL
r/6a's lreriDEr ie lni,i?i, -,.-t .. | rtl<.a:Htulnj.,ßh üttjh.
iuüslimn ftbr rcii bismillJr!:di miro lBrnr, podite,rjedne,
unine iliLilo iu undi j€rbkmih dorosiberiieriodgotriiejrüa.

i dwetiitir - lpreävmj0
Dvaderrt zijevania

ZiteyrDte trüx $rijt.ni kolikoscmotci mvni m u$r ruLuprili


künrie{njä.rrn(no jrodEbuHuFjr€.,ü.iLri drjel,onrnik,
-), -" -:, .. " .^, rtkra: AIlt' loli Aba'i?, a 'nni ziaa'ie. IkAa Li
lat t i haZ.t eLtdndt lillzJ' ol,a,ek s,a+ün 'n'ßlr,bn toji sa
je iu Eöjdhdnth.lldb. A .iaati.k oalejta'bpa ML' sn tpikü
LonkotuL. Akotd:.: tu.. !4tu2-riee,ia' Bunri.""--,..

- rdütt d tthü| d rQjjtt)t ! t:4


"' rüi'tj.rirrojrcrlrjc & rtarr rkL!/odl
tu r,nizi,Jl9r Rk$ )c ulttö i( Jatu. tj,tottrrro)

359
Pnio jc EbuS.id.l'Hudri "d,r.*, !h ,'5'däjcPodänik"L m,
\ .t - " r^, tktu: Kada '$aatu tdth. tuh na ßt4 jd lejttu bda
ati , tij.lo. utsli^, -r,-.r, r\.

itit - pomirenje
Trid$eii rr rudbin0m,
nezbog
nomoii i liönih
propuih

.. -; , Ä il:i".:.! - ^ - i J i r : * : , . j -. r r
; -.-:- --.- *". . ' - " i - . s . " .' - . -- l \ '
t , , -
ir.I;1.!.*:r+!L:l$J

O tjmici. n. brZite Lzo oni hoji t. tjmfu i hojißotü. a


bra;n stojx, k dd o.la nd ?* ?o Zanlji ili v buh boin:
Daflbilisnhd, w b n i, ninpogi,vli!pdAllab nne
ti"i ,'st t rr.rtb 'iibotin, a AlLb Adjei litot, i end On
.lobto lidi.n lb ti tddibl'3
rrei,o te EbuHu(jre, "Jish,ir dijc Poslinik,-f +, reh,. -L
t ^, eko:ldL tjd,ikAlbt j. dtdzi od,labor qd,ika d,!i,1do-
6ri. ztdi tu lorit,itu nd4i potul od Allaha t tu pftlaji e! Aho t
uro tagod,. tud6i,. ftci: Da tan u/ddto tdho bib bi dhqalij..
R.ci: K la bh, !. tu id.I.Ab. Albbua adlalba,h0jt lJtioara,/ja
E R|di: Dd 'dt" otod4ja r4b t4tdt t. \1r.t n

i prviitil - ezan
Tridelet tjenlejtane
RekmjeEbuHurejr,;i, -;,". R?kaaje Potlntil,^ " ]"\.t-.
- .-: Kada e ?tu|tä .an i<jtrn poAes,E i iEtih tjctulc dd tE bi
itu poir Kadd s. ani/ji udti e, Kadd s. nii ikarc, tftdi itb po-
e-s r/r4.."' Bul,.rii Murlim,-ri-J--r",,

360
ira llldeititi odietüia

l'lensflro j€ od foshnikr. " h $ " " .- d. F akaoi rzlz


"atu c pibah;4ta"i täb etu Jlrcnijdiru srAhmed. lbD SuD,i,
Trb.ani LBe?ai -r ". "* n,.Sviltrn.iprenoriha su shLi.
Prr$fl,o je od Suh€jhibn Srlih?,",-.i ,,."' da je r.lao: Ok.
,Etosbo Eh Hdv. -t^- r, r nnn t bia nryn jli l4nt /j. h!
ltg, k ,.Ia I'a i"8"" t'o.,ao a tal,n'trka, an r ?op.o db "ibt nt? rj-
dia Kalld nn tu n?tjtna a& &,oj? Da \."t ."n tu ft | 'o d..iti n. b
n tuL kild iliti t1ktu ?azit pa"ii tz!,j.t tu ato Eb, Htrytt J
, , , -. ,lnr ?ntia ad lolznikd, " , " , r, - - .--: Kddd e rci at
i4t,t bjeai. Mßli\n. , , -r- -.

Triderer itit - abdelt


i drugi
l \ r r i o j e1 6 rA b b r ," r i . . . , , , . , , , l x r cP o r l r D i-l.,, , . r , " , " . , , .
et^a, CiJnb tuja njeLaAIIaL aß oärno! Ko sod üMti iitt, i|od
odj.i. do djeld btd.,tubk i ha1!sot!e ptmae t sn kzäe:Alzbn ,bj,
op^n eotu tub1tjdj. ü,@Ao.n.'Rebo r€Mu'iLi, r --r., dxsr
! prniDTrbcrmi, "h.1",; u t-fl..r', dob.t" La"canprtrosilxa.'
lbuUnrrnrr."ü. r, -i ßrtl'aa: dh!fl P^t,utlt..: ",. -
i . ". l?a,/d j. ß*no: Ko lzstß pod dbd.sbn i tpo,tri. Alahn don ,.
z29i AIab 'n daje ti? lb lzli od d"tiabtba i dttuld Ltula tod s.
t s n o t a a E . ' "P r e n \Fa] t e I n n i z i , " h , . " . , i i t k . o d . i e h i r d ' l o
je nino rerje s€lni6n Hxvj€b.. ,. "r,,,iskrcnp(norilä..

Tridriet ;trt- noininamaz


i treai
R.kro je JbDrvJerd,.r : ",\, ": lvlia Jt 9ormtu t'tal Pa'l,ni
* r h . , , . t \ . , . , . . . , , E [ a x; o q ?
k al ? o+i t n d on ß i * ß ü Jt L t h l
na ?dJt rt*ra: Njd"t s. lej kut p,,r,Ani,/'.i'."' lvluttcackrnrl(jhi.
U hdisu 5cnxvcdcni nhaz od"ori 'a doariMtru?.r Alltrhnribolir
.,,.TID"B'1., . . | " o , , 1, l A , - . .l
,. Ilnja qtu, tut I Pa,tatrj | 'tij

361
!, lildeiritiodiejlana

Ebü Hurej(, dr +"ft' it petio dr ic Ponrnik, .LLh r"il "


-ft", ftk^a: Dot 'tdtdb i.itdt M uiat Potiqit eelz tt ho
hbün j. dqa
tu, "ddi to tudh.8 ;ufl so,otä: SPdtaj Prd
"od Aho idna'. AUat edl r Ptubt.ti re!.z. e jetbn bot ako
se dbdhti tEte'. e drryi, a6o klani' ret.Z. te i tuti itof; Tada
ßtun. oanora, i dobro raaobttL t sqtodpln ßtd,. lÜat i
tdaipolotaL't Mtkf"ktn nejhi. l i &orovi $ nzvsuiu e-. rko
uzmeabde$,spomcneAlhnr,--*rir"iklanjanoinitrrmz Z{oi€
Bulrari,-r-.-Dh nadoviohrdii Oi.tz,,z,, i@rotind nn a,tl,t
'
rto n. Lla,jn noahj,t,tü
PrniojcSeid ibnMcnrui -r *-ri dle Abdullahibn ODer' "ü
rn;^n"-. r&N: Kldd;a"i.k ^,tft d niP kl4ajra'in a:Mü z,ßtzn
de,kitrj,kntu d,?tn pddnl*a 2,/zlr.a Rek2oje ILn_Had'ei "r
^,n, h* La,tu !rt^i|a.nj. /obnr'"'
l,f tr.d.no8 L l u . u c ,' od " o ' t ' rk o l n i L l o ' e \ L f " ' o
r, "w, \",e:*j.rrl', o'o mi"- r'Lu'o 'nn
oiimx i iulätum il Ndma. SeittrtrgajePorPünosavlddao nzlikü zr
o d o n i n k o l i k h . j a j ü n o i n i n r n z o n i N o d i e i i a n i d a l e k oa l ' l i ^

i ietvrtiitit ' nepoiiwjeiivanje


Tddeset 5aieilanom

Seitanlijcvo'n rükon jede i Pije lbn Onc. if i-ii,-' ,.


l,tr'|." ü 'rdr: Nt jcdih i n'
J,.,'o od ro k
ji u'
iijh tütuon ruran, kiut i.d. Pü. t|aun t "ho't'
i

162
ümd itr€ri ttbi dffom '!kom

S a ( ! ,l i . ! . ü , u h - ! , r t t r i J r i r l : l ] L r l l ü a a ,t r , r.
p,o,'o, J rr.rLrnikr.. .. . " 11rrelb knra?Ü1. dnJit
i t.i1tujk n6ndnü&najet!.jttuj.t4 Pie, ßirLI i daje Iij.ldt
-,ed,. lMi\| ,( ,., I1Ln.i.i. , , i r L r D rp
. .üroril,r
, . 1r n j . ' r \ i ü o J 6 b j , L i 0

I reddm gffi! (ri h:dl

\ r ' i o , ' e n n . . ,r j i L ! r | h | ' o ] i , f E l t r l j d . " - ,


J o o g s l ' r L , i , 1 .1 L ' o r | ] ' i ! . . .,,.'.".abro orj..rtri
.j nfr..r il,ltrdr. rlio j(: 7lrt.4i?rr, BLLj.tiq., ,\hoe.l,
r,t/r,rrr \1,u/ i. " . j.l.irr.ti.,.!iLr..,,.ij.ni.

rflLlr ri.. .. r rl:r: Srtr,,r/l? outAllnl,t t btuPtN'


rdt,r/.i./r'z L\oiiirli! s,lLLtriizi. lioisr o.ij.Di.dobrnr.
LbnSrn, ilrrhelii. , " , ALhrni. er jt o. F"L.dobrnn

5 T'dr br ,lrcnif

O h o l d Ll . l h l n o ' r o ! n r - , L ; \ i n n i r t k i o r

,! - -- l, -.t--* i!,r'

,1llad rctroena,n 1..n,a : Ni i ie Pai ti le tuIa, a!, oni niiic.


p,1ole ei i.tur tbl^n- Ot tu ttie'te, tah"Ii \e i Pondte
RßiPtiti Irintrcü r ir" "
l i r l . . ! . l L jL \ l ! i , . ( . : ltrtirt :r, t! rw ttl
\ ,li,h.L. , . rr .ir:,(,l,ri,:il!/, Jilii'irrr r
., i,r,i rr' rttttrl: tt.,,lti !r',r;i,r,l"rI!tti',,:tt
iri i:irit ^rli,t ii trtb'ttt; ittitntttrti't I n
:t rt i"tt: ir!. jti tiii\ttt i'r.rtt:
. rirnr ,! l).n.,, ii.L.
.t\r: .'t ' Pan.li1.t L't...r n.Patrfl.:n {oat ii?n,njt'r

Tfdelel prriiir t rrrbi !e dovoditi srtLra{le


tr \umnjNe

/ , , J L , . L . , ' , t 1 , .t, , i . f i ! L i f i ! , l L i r [ ] r [ t g ] r i t . t r
. l,!.r.:!rf llrLli/r.l -t I' Lltnii.!1,nrl\Lm'rr,,'rn,i'l
L I i r . . \ r l l , , r t r i \ , . 1 t .i, ,

.,1, . flil : il,l,,,r:


t..ri.t r, ti:.\)l.a t,t-r),,{,/r{lr ! nnnrr fL [ ' L!]
r ! fr r! 1., ,,r,itr,,f, , . j, t.tn,i. ar i,j,, t,:, r,,,

rt.n,tlt tt.irtl: ri N..tr,! doieüaj.


,'+tryt \'lfu Hti.jou Lii tititir\t t "t^,:5!rir.ttlti. )!LLrl
rr,rr,',r,,,il"rr,,il. ,... . ,it seiLtr ba.i !,i.hdnt r'
jldr t"no, L i l r lrajr, tu n nin t n. tba.ikn.. ttt.'.ha
i iesti;trt- Tikr
iride!€r

r i k ! s h L n j r r n . j r c Ln h . I l i o ! t r i . " . . ' . . g x ' o L i L D q n o b o i


n ' . n t r p L o . \a r n D rP r u n . f t r D r r oHdr i n r d F l n ' i x , ' ' "dtrß
rorrriil( . . .. . el-1a:AllaL ie Jrlitu abiario PaÜo 'ln ?o
tir,. 'nni i ld,o?ni ß,,iloti|' ?oh cirü tu Po ,innd ,1ttc ati dl
b , iie .n,eh ,ntio Doi@ ie Isni Elzn: AI4, ti je M'rnio nz '''t6
t.L;" i ,-",i
',t'anütL L'"ibti, tü-'tötu da ftdc ?o 'i''e AIn ih n tu
n fll. R?tzno -,;i. ß'tu üot a? tb I'oji" - ttun;li
p,rtthta'in | 3 lhnlo b nndÄ laiP,rn? \'hr nV ah'PioiI'
h " Bantrn'L.in^h LaryI.c r'tPnila oJ ina t?golo t a1!ü:
'atltL;,ii?,n,,nn,ü
'"nü Prta" i Mrlnu t.r|.ün Ponutr\l
,h ,,'r" ;. "ir-,- N" r!'aü,"jk ükog dnn AILIl)z Oti k'ji ot'atuu
lt rlßttrt aptn qvlrt l"11h,,\
Jr tth! ntßoqlt kü t"tort LoJt
)trLnri i ,t!t'ndi?'noho.n. Ln'liarL'dc naa;nh n tuh
a/ N n ttotu dflqa , Dt li l,üx ,i/i zdo,ali,i 3 Lür 'ahoürtu?l
AILI) ß i. rlaiornsdtlo Nj.la ol'otn ait N.ob'Ntit. \tt tdnn6l
id i ÄInb ohde ,Ena tuh nok i. a M,tu! e' doh n " "1"'a'
\r.p,trFa !,tü por. t.iUP qo'd J? Lno P'iala rctj,L' 2 d"br"
tq rm F,,hn abhi t r ii zbPoanL"d rar lrd i1l21a I"p P
"i' i.".a' r', ". \n- daPa t "" .nndhh h n' i?" adtrlP t P nLrr
L r ol'\ic"o !, oI rLn Lü4 r, r, h.
"ulo t
01",,'. -;1,'t, t t.'r" L n, 'tu Pktua 2! r'PPt''it: t izic i
'-"--,-'t,, ".p'.; t. "a'ttu nnt ""togozih ' r\.üt?' L'!1i?
ttn p naF Pnrari"togiaticb od.nn4 'rPn4kQ4 Pt nad' rLloa
: Lt.nti * Lta nlo.,ar i.t!t n. ".ot r?d in od rnn" t ntu h?'l1or't
,jeAlkha, t',.nita rt t inn:12:. i.A.r.' tl,nli.i' h 'rltl)

O"il{.jiml',orl'oDlinjLLAlhh. ..t.r'. nirrr{LantrdiL'


i
{ ' i :

irxodLil,krko,dL lt.ho j.lr?riicril

O1'ü,. ho n bd.:lü.lrn P,dlia zn.ikt sr'ttitoin&


ini i.,no ilnn ndlolaha ?d te ,* a, l'enzd,ajti

165
laiti$ oddüiai !!jhm

Zik dabi i ljudsk icjtre klo i dti'ske Zato nh jc A11a|,-- *


&. nrcdio d2gaspominjemo u bit!:mr:

- -*i:i - r",;j..:J"$ r '.r;;irü-


o li toi tjtuj.b, ka.t e s La*rotu t.btu '&ot're, nj.ti
bdit. i ne?ßtuno Allata stbni,iib, da bite tsPjeli.v'

I'ij.dMt riln

Rclqoje Ebn Ddda. i r,hü i,\': R.kaaj. P,:lanih,^H.-\ni


r -- -,: Eoiete ti da,an katar rok k ßjb.Ü. dkt , ndjälie
kod uies cßpoddtd, iajiie !ü udit , b.lj. k od dii.Üdiz
zlatd i srcb/a i o.l tosd da '. s'robit s4 ,.Ptijdqm i d4 tü
ubijdjr i dz it nbidt. Rekli sr: Nzturna, AlldbouPolh"it. R"k."
je:S?ot aja'i.Alahd,"'fn izi,lbn-Mädiei Hakin, -ü-.--ü
Li. Hakin, ß,-{, * s. je ocijenioviercdosojnifr,a s njnn Fdc

Prenioj. EbuHuejft, d,r.h,hh. d. je Podanik, "L!16'r.i --


n-, rekß: Pt bhli r"fu&tn; Ash^biwnrie: A *o n ndeftrt
at R?\-o J. Mutlatä i ta'. koii fltogo All'hd 'Pazn'i,.
Prngeno je od Abdullahailrn Buse, r . Lr 5h' dr h n.[r öovFk
oo.nt 4."o 4lLtouI o'lzn ,. on r aango:?,.'a^ttt t'aPL. .. a|
n.itu ;.sa lu ß l^to ,lriati?R.ke )c:N.ha njejail ntüeL tbta" od
,i[tu,,," Timizi, -r -J_L.hi rk o je dr je dobaaHrtin. d^dd { i E
l<aojc dajc vjeodosojm.s njin seslotiozel,ebi,"hh"h,Lh
Od EbuMüsi ,i,jrh' ih . F prflresenodr je lodanit, -LLh r.ir,
-A,^, ak^o. I+inj* onora b. Eofü"j.Auatd i . rPo'nüiej. ka'
7
?ituja ti@g i fl/toos,' Bnh^ri i Mudin, ,i -d'-, hf
Od EbuHürej( di +" iL. j€ pr€neseno daic rodanik,-Lnr-
\,t *,. ^, rtkao:16 4e/". i re qoME Allatd Zdlit l. 4 t Ltu

366
L g ß i n cs p o
t , e n eA q z r ai at i . i z l , i i ' l l b r D : r , d . . . , , , . , , . A
brn,,,,.,,, sr jco.ir.niovie,onos.itrnr.'
f('.r.tu ir u obr tll"/ Jr t l,onrnik . , . , ". .,rk).,
Ko ro ttua I totu dnM Ltri. ytl'bnhqa, re I'ilra,dilri o?/o$it ,t.
,ta r. gt r.ri ,'nQt I'ili b]?j ü Lna ,nßnn fisn.
r : ü ,H u r e i ( , . . , , , j r p u i o o dI , o n x r i k r . . , . , . , . . .
Dtie nj.ii al l4hhctujziLn, leiLc nn ui i dtns.Milo o rilrd
alati r. l,i hd,,lihi r rhnß zn./-a't." lluttradürkil]i.
l : , k . d ei'eo ' p r r i o o d l o s l x o i | n , . , , ,.r.,.dir.rkri
D'a.z,tije'r.i:Stbrdü zr, re It i14b?illNlkb ulzl .Ibd teso
r/e;r,S',r.,rztz. " r J l l r t r L i 0 , , , , .,.
RckroeSeNre i6trnn,ode|. t,,, | : t1itu.i PoJ,,tjI .
",. ,.,: .. AILth n4dtu;c i.tr.i üc;i, nori en.bi. l,ajüt
pd pohEi: lbla,tlllh, .ltot,h lillah,lailnltc i ell), Altaln eb,

Rckrojc S:.1il,f rrfi \tlrL{r. ,..., n, Bjl nu l:ol Po,hij


1., . , ., - . . - ,. . . tt J. r[ta Da ti utt j. teikosdFi ddn zd-
rdtliti ti,ntu sevpa ? Nel<. aa F|lnrr\ti )e ik'.: A t:tlo ttr.ti
lrn rjr,tht nn?ra Rtkaot Ka to ptut Lde rbhatullat /ol'it
;. riljadx setn?a ili ie xn biti op'^tan Litatla yieltu,\' t\Itl

R.l,rorc EbuNlurrrl-EiJi. ., ": R.Lto,tir P^h,tl,.


, ., - ", r: Hoi.! li da ti lzata t itd j. dtz,eß lla inia ? Rt[o
nnr: n'dnno /llltlar t'6l ii. Nttl tt: Rijeti k hnab r. h tatde
rTrdrrlrr,' \1ft (lrl(un rLrihi.

]tr,/iitllrl,,i,l]i/l'i|rr
Ziiririoddiinii i(jffa irr tllde;ririodiejlana
Ik l(d sFnd.

tutao F Huaji., d,ir, "i,: /ärrz,id,..i.r.f, n.ri,,.,.1..,,l.


pad pata,J?u o Bi ik.Uzhnm nutu !..Aa. t tuotl
,-t. AlbtL q|j "afta a" a A (adt ? hdü ELhand"
lluabi .lLzi dJ,id,e bad. m mtau | . it4tu-nw. H2
h A ' b | , ut o : .u - p a . u a t a L a " . t , 4 b i c L t , . o t p , . d y r . , ,
Lr, ßrdr,?ri."" MükaeLu al€jhi,
) Preieho jedoAi;c, "a".h,!ü" drj€ rclla drjc Podänik,.,i
p d \ D r r i . . , t r . l , u ! 1 , o . p t , , ' c n r-o
njiß i prcrtia swesü. El-IhLx,El-F.b, t rr-1r'a, poroh bi po-
rt2oodttelairobi mogäopod.viiodghve,liqiprcdnje$tu.
'lb
je radiori puta.1'! Bunri, "h-r-r,.
t- f ' e n e f , - o? u b ud l ' n ( o ! d n , l"d-u o" mu .
:-itr ßna (41k91. "?utt"?a,. arnl4t,Allabtb
i t z h . i t l , h r u . . . . , t a b a , . t E L . , o t. a d . , t u - u , 1 2 - t : ?
n t. nod pnhütti r!. datuL Pönnik y ktso: rstiu tij. r.-
4,, iaJnh Mnk b.rliink. o" i. /?k,. -'eflo8" eBuhd
i, "r-s.h be le.ca penorilacaDrdon koji uluuF .a po

tutio i lbr ve,uii et F sär., . i di f tol1.r..


.n *r *-\" , rckn: I<o?tutli ata tuA,iz djeb k strc EA
R.kart ltudt & gr od tu.9d,,.3l\trt kktn zl.j\i.
5 Itrn. .no i, od fb ' P. j'-. . . .\ o" j. lo.LaiL
. . rt-a: t<dz ßbwu Lpo'kie?a r hatik
ptutuib j. br4j4 tusa ddi.s osatd ü pttu jd ti 'u
üab ituj. p.stij. tü doit tpo,t {iL ^ iada bs"de rt.ib:
ait'tik Rabbi tula tu dzatu E bik d.fdih& J. hr nß.kb
,'.ßiflbMb' !. h 6'tbhdf.t'leha u 'e brrt Libi
ibar'.biülibn'. S ho|in i,u.non Go'?oddtuLJ.;.n i t Tro
i.4 t4.4o\ L.. n. ata LJ, tt 1olLd^L,atl,Jioj - r ator

168
ltlai it"ij i aüka kd*a t,ni dri tro|i, dal)'il tnLoü. Knda
se?/obtutne ßitc: El'Ilaüh lillzti .U.i 4dni J; at2edi,
u td.Ll. dlejje dn'i, ae äirc l; bi zihlihi. Htuk lldb! tü
zlta"tfu ,tolr tijtln, tu ntiJt utta 4i" i da.wlio ln Gngortj.
, J , x . B u l , r Li M u J l i m . , ü- " - . . , '
' t r - 1 . r . \ ' , r d , l . 1 . ,
na l)osLmikr., ,f i"h ...r-. diti sluguili gi nije t l<trai
m!]tr, zxrekhje rimo Aiiu. ". ,f- , i njor ftklx. ALia,..L.
. " ! " j e r t k r o :P a r r # . , . . 1 r , , . . , , - , . . , . , r xdoi@ntu
ina bib !.gli p .t &no: Hoiet Ii da uir ldaan d j. 6ot.
a rß od sLtge?Kddd hsteb t pßteut ?niite hid6ü i b i
p'tu s'bhdrdht i bid*.t i ieni p'taAlzh eLbd. 7'ou,1
k bo[ie od shqe."', t\ltrljtkr^ ntihi.
7 M x i k r v j c u r i ! , . H l i r i . . , . r , , , n , , , ,j r r c l t t rd t rb i l ] o r t i L , . ,
. , , , . i " , . " r " , p ' e . lr l q ! ü , i en i y i o d o s n ur u k up o dd $ n i o h n ?
i rtblJa ti pta: AllaL@,,. Ln'i MLeAe ja"ne t.bßr ibad.
I?:r'Jir *ar -. . t. t
-, D , ..d pa 0 0
üar - ' ß t t t 9 '
i rckra j.: Hrtuj.lttn, )rtjb
3 P c n s . n o j c D d E n c s r . . r , , r , . , dh i i . l o r l a n i h . . i. , - . ,
,".. -,. prd rpxranjcEovo,ioiEl ttdt tillnhi elbzi rarne,
rd, r. ekatu, te Lefa,a, u atd,a, F. ,an inat lz Aafie
Lbt,c la,*ti. Hula Alhht loji ,^ jt ülnr"io, ndpajia,
.. ., D|b' t t a , t , , . , . 1, . . v . , J , - . , . . a J . - , .
ril:a ,.I,tu r kaji ünLtj, ,lh4na,,. Ilßlim. Ebü Drvud i

e r b r o o e n - . r , , . , , , " , , j c n r l e d i or e k o n i o v j e t ( üd r k ? t r
kada t"E e: Allitnw"? E"t. ,abLn ,efri, u Ett. t t.!.f
JdLa bk ,'.t"atuta k "Et)jnt'a, n' ahj.jt.t'd f.tf.ztd
te ,' onaüa fcsj|r lern- Alkrr"rn. r,ti 6. htb. cl-df-
je. A/t.r, üoj, fi tj nntn nn|t d,i,, t i.jt trh,1tii, nl)j
ttitunt ,j.ü ent j tr'ot, .[a I taiitti tt,j j? d dooj.
iu lud! jll odllJEnr

,tnrü opn$i joj. AUdLk noj nnlin b daj ,u bl46irn|.. )'


rbD OneL, "Jir"- -r-. j€ Lekß: Ou dor" tnt;"o ad t'a
ilz,t*4 " ihh, "" "*- ",.
l0 -Prcn6eno je od ELu Hürrjrc, "d| r, -r. dajc Poshnik,.i
ilh, " " i - "h, liio krdr bi lclaa I posr?ljt A alnrn e
Ratb. esa,b"ati, te Rdbbel-erAi te Rdbbel'z*a Ralbe'
nd !. Rdbbe bli !ej, fdlitdl-tabbi te mrtda ,e ,nrnez'
zilp trldruri trl.hdiili !el.I u*rn, a tit? uiI :ni
IaIi i.ji" E de atizn l,i ,^i.tiba ALtu,,E E t l'n'
tetu f. tejse bdbtzEe iej, te E tb d-atiru fe t je ba'deEe
!4, r. bn .*zdt'itu f. t jv feaAab. !.j, re Ett4-ttdn-
Mf. t je dn.Le !,j, ib.ti ana ed-aejt ". esnnta,nnEL
fdki..4ttdhu noj. G6?odat",.b6a. Gß?oddtuz.nj?. Ga'
tpotlür,4tid, G\padn ,ni, G6?oddtae.sd, Tj tajj ?k,lore
j |oi?? r6.ütptj't.i, Ti laj; 'j '?stio T.ünt l,,hi| i F *nn
u,ttt,t ti e ad zld e.sd rua..nas i4r kikr ti drnii. lnnrt
naj, Ti ti P j i?t4.lib. n4? bjlo üitu, Titi Pa'ljed)4it nn-
Ian nb. n nn ";!tn, n sj Nnj,z,iitn4j i 'hi ninn jzü.l
j
1lb?, Tj i Rnhl njtu| T.be Ehn ,iitn, ,ra1j ndie drgaß 1
,;nli tu: jtrititun. '1 Prctus.EaAhmed,Mudim, Eb! Dr
v u di T i r m i r i ," r - a " - " + .
rr Rekioje elBsra ibn Azib,-,ttt,r, \a": R.kdanij. P^hail
,,\.t ,,,\ .,, ,.,. .-: Pftl Aau'ie ß,i dbd6t kao ü d,@
Lzi rd d.rtu sndti i rcci:alhbffitu ala"tu ".$i iUb, u
w.ttuliabtuulal, iqh ß fu,.dtu üi iqh t. .Ldt tu
ub iuh t2 tuut? u rllbdti ,nrtL. ith ihik A,d,tl
bi Ahbike elzi arlt4 u lr; n lrüiL. ellai eLz AllaL,
* o t ' h ?p t . d - - ü , . . b t l a E h . a h . . q , i ? b . , n E r ' \
r
?itun, kad Jtb? uroijitr bdtin, znd tP^z ni ,totütu ad [.b?
otat kot!'tih. ujn,J? , rbtft *oJ?t tpana, ,jflrn , 1z/a
,jB"iL? lrj? ti pßho. Aho bi |ütu t nolä uffi bi u kh,,'L
I neknb b'4. pßtje&ie ito i.i izsouin pij. qatd,iL)"

370
lik ff budolür sa ! hh mi

I - P , t D i oj e ( r h & l ei L J D
srnit. ,. , r, - dr jr |orläoil(,,.
.i. rtr , ,.,. .", rkro: r, s.?,?rkli t nti i trzZ.: Ld ilalt.
ileltzttt nLlleh ta i./ih. tetn, tetn et,,n b,. 12h.t-
,n |h n bne ala kaai !.jr' Lddil ,rantu LlLh ,ü-
,axall4r, te Ir ilab. ill.lLlrn, d zh .Ald, ae ta batE
te la Iu,EE ill4l"ll4lti cl-Alijji el,Aznni. Nom t,,r/]a!
1,"a.l.t ,l-,. A. D , \.-tl-.,
dnit ^' 1]ruL i A,i to,oal ult AIdL", \lna Alh
tt!. ".,t. baxt rn,t Al.tlu, llnlt lt rtjua LoM ti )ag.,i
ntoli o,t,t llad AILü U.tjnnt i Vl)in,lu\o& Poto kaae:
All4rntedl'lj, Alülü. otturj "tj. iti ?ruüi don tittdtil
i. tnn s.. AIo se dbdeti i hlitia tutntu i ot i. bni pihrd
;.z, Buhri,, .,,.
r l' ' . r , r". t ,-.1.,,
d,lt ,1 ," Ko L{,. poa aldctro i 9.,tr)?
A4ard do6 ne nqi AIrt ,tu ddj. s,e lto ;eli od dx,jnLlla
izhiEta laln goda n rtro(nt.. ". i "
- J , i l 1 8 ' ' ,

lik hda r lßFlfti

I ) r e ' . r n o j c ^ b d u l h h ii h r A r ü , i L n , . l A $ , , , , , " i , d r i h j e
l'o.lü,il(,-,,,,.,,.,.. . p o d n ö v r or l j e d . r . o
d jD v ai n . : I : E a z r ,
kztr"atillari aaa",E, Dt' Xdaal'iht, !. i"rri ibd.tibi, r. Dh he
'Muti &njtut, ,e kLA'htn. Itj.i? n i Allltorj,t rtu*,inr
.t! t p a . .. , . . t . . . , . . " , . . r n
, r r j n | ) 1 t t r a t al t!i " t r ! ü ' L b u D r v r d . , , . " , I i T n n r t i . " , , . - i

171
ikdb!d.!!nsi

Ptnscno j. dr j€ !b! Hurje,.nir+.ih, prcniood ltrdr.ika,


-nrh\"n r * "t " : Kada * p$btdit E.ib: El-Ea'dt liLli clt .i
Bd/. dlr.ije nti, z|i"if dt t.di, k erte ti bi zibti ]trnh Al
blJ, *aji ni h rtutio dßk, "tbia noj. 'ij.k zl,auin i damho ni d. Gn
t Jrn. ,, . '
t0a.1r4.B i;' o - ' c n ' "B " i . v e - o c o J 'ot r ' . .
njin scsloäliZeÄebii Albatri,+-a,-"hh. qr!

li[ pf ilhrk(n hir

I - Pr.nesenoien od En$i, .ni..h, ih,, dr F tkrc: x.P,aj.


Po'lz,ik, -n \"trü - -t. : Ko bza. iaAe iz ,rt. kd.: Bt-
e llzbi, tacLh.ttu dl4 AlLt, te L bd,L te 12 kawt. illa
UIzt. U in? AlbtL "n AlblJt * d'tdnjan, ftnd nj tvg. nj
nai. atin hd Albta bdd. hu t.: Sdluth ri u tu/d} ,. sa,n
itudn i,?üa, si. sdht u td'lii od,ksa i hiz d/'son
!4tut Sb i.t 'a ioq.hofl boji sek nola sdn innta ktji
je tu{tidn i n?ria? r\enijeii sugaEbuDäwd, "h*r r, i l i.
nhl, ,.n:^"n"], i rekn je: Htu t k l)6.k :ah;h Abni, ^r,^"- ^
gajc o.ijeniovj.rcdsrojni,i.rcll
2 Relddje Ummu Sekmr,-J!t,r"\,,r,: NjkdlldPalznil -\i,-
.,1r,," -t. . n4. ituido i üoj. r,e a da,i. ?asbdna" nebai
ftka|: AlLhtnne ,r'i er bih. a .Aib d daL, n aiL
t d @tt2, d äti,'c a 'ztctu a .dzb.b d jd,tbete atejje.
4lrt, aat.Ln..a r '.ad,oßadaa- zlLtda L da -rdns .
a tdt adtAr, dd'Atün ili da n. .!rugtrkftka, dr ül,on tu
i4.,ti,in )l dn n i,*o ntilj?,ii"j, ili da r. kza ,.tulj.d
?|nai"n )l dn e i.ko pmd n i kda,Enalkd ton6?." '. Prc
niieli suga aurorisün€n2,nrrizi, -r,-.r, ü. ß I.'a: Hadi\I

* rehtia: d K.| 1i?t runrb st 13

r1 r.htiE et Kelht dlatih,4' 4t.

372
ll,F!rltr!h.!

' )J
a Aanl?hht r Vau.ac l4nl'api rl,Llh i
r,ij'h -jta' htz t joj,t, r:iü: \ät,.' r.l,t udr h rp,F,
,,i lzoral/n. 1 Lnin "/c i n. !a',r4. 4lhha ?,t hltuk,t, .j
t.h 4,ü, i^l' rh,'L.il rtto n vaüapAlkhap"i t'"nrt
lnte: Nalli ne i lannh i ki.rt. Ilrlio,, , , r.
' ' " ' r ' . 1 ' . ' ' 1 - 1 . , . .
tt hi rLrkn I k-nt,tih:|lLlnru'
n. t Lit'&? hnrl r n,4lh tp Lnj,nI ui zE sLntnhli
!.hlhd, !. I'k,tilhhi lraf,Iba ae ,1L R'tl'l'ilu ta e&el'n
/Irr! r, rulirr k.t &ln, !11'h ihLtu itt.l,t:; ttt,t)d,nn
' | a
1. I la'o-aurikalahrlin.,"tr. \'
| "r | |
trt tü )r'it'ü.i 4.a1rr'i, ).

ll,F!rh il !ndiimli

|'fl,io je Ln*. , , , drjr l)onrtril{.


, trlrL i /lsl(u / drlnil. rn.: B*,il/l)i, ,4ldrr,,te :al
li alzMnra|"net| U ru /1ll,tl,r,llldr! ui,lak,i"L,t,t
l 1 ) , l . , i L r l f a D L j r L i lni L
.r?i!ilLr Strmi. ,,., " Iini
zi.. ., s . , c o r i j o r i ol o L , rn r .D o L r n j (
g , o . i r e n i oA l h t r
i
d, , ., or on,.rtr viielrr.i p,er.sih.tr.
Pr.'i, jrFLr rr,Dljrl iLLfiLruL\.(l .. drrr Poni'Lli,.
'
a Fanantur, rdn"ln...i,: lLhlL"u-
ilt ' li tlnuL. fllrdilp! Alllh ,q nn"mlnr,ujtr artA
ltu{a izltuit )N.ite:AIdl'nDn. ,Dti .Ebtkr tu ltltlat illlth,
,nj "hl"t li.t rulr lah.trl ,\1r4iü i Ll]l Drrd. ., ,

" rirrilrirf,rr,ii,iriri {r ri

l7l
Prencsnoje?, od Abdultaha ibn iAinraibn el-,Aa,"d!n!-
.". d" elo.l"rl-,.r| ,.. p.'rerdJJuohi
uäo sljed.itr dN: E@t biuati.l-dzi" u bi e&hiti.t-
ktfini !. flllanibi.l-Etulian füd-t44 .tddtin! Utit n
'. uliloa 4lkr, I|.saun ln.nhq L d,i Laaha,t j
odpaaltuß duu Krda b hta i4b' kM: *iaun i. od
M.6tablaanLtrnßAr)cl b uD r w d . h . . , \ ; r
rh+! hh82j. ocijenio oo
vj.rcdostojnim.

!E * ß nJtmpoilmog
din ! mndül

I Rekao j. lbu HurejE,dij,n+.;I.: Poslanik, "jLnr-1rf --".,


jc näkonpoöernogrckbn. kntko p{. uieija lurio. Rckaojn:
AtLrn to Lzni., ia L i Lda *ai pa-,tt?oi,r,s Ekbn. p..
kta i: UüA Auzh,nw bdid b4'i M b4,. habJzj. hm
bedk t jr. .L'EniE k .l-tugrib! Alkhanw n &ki"i
nin hzuiaJp hatu jur.lQa Ndtu .kbj.dn ni@A-daa!
Alzht zw itilni ,ni, haajdj. bn^pAt lat-mi ELbe
E4 Albhu ar. Ld,hi aq, gz/? aa 4N +at.k t $,jzt.v
inklu ^ bLa t 4ai.,ttk A, aoJ,aä n at adg it. ra po?,r Dt
"b odj?..ha notuh adp,h.Lt,2t ut rL 4oi apnaot,
f,..
lhe 4.gon, ßdon j Ldanla' M!(d.Wn ^teiti.
- R€k.oje Dtub€jribi Muti n, r r, +, ih, daje vidioposlanika,
- | h !.ih *-r,, u namzu i uöiojc tj pu . Attatu .&bd p.-
bia uLbMdt lillabi bsiq t. ttbtd"lwi htz/.t, v.
aitL EM biu.bi f,nt !-lejbai a-raA4,tn iin t4t ,i w
,zßitt u btuibi- Alah k nzrrelLbdün n kdJeAttntt,i lt
ü ul. ,. Alhhu ,@aa , E..an. trti.,.4 " Ail'hu adpnt t ,ws
q.au. ai$M ohokh. p:^at tudt g,i4ja thrDrAd
-.j"1,i Albdi, {,,-aid, sr Jeoctcniol]emdosojnin.
- Aiir, ,.rij,mhi ", je ekh daj. lorlanit! "rrh r.jrL- -h,, nr
kon poirtnog rckbir. uaio:Slrrzukltztanrc rc bi h@,-

.. retidtt .t kdüi d tdjjibi, st 41


' , Ebu Dr!ü! rr20ri tbi Madie, t/26s.

374
te, re lebareLeiflnE?, le tedlz 'r'ar!'tLe te la ilaLe saj'a&e
n , I t L . ,* L d b t , " a k ! " . . . f . o | . . , t a . . . t . a T
n..,1 bryrah, 1ib..' i Pr.nijd:)süsr?utorisun€m.Aibrni,.
, -.,, .. gxj. o.ilcnio\jsodsbjnim."'

ibrriimruh Mrdidil

l - R c l c oj . l l u r i a . . " - . r . . i , d r j c o o f o n m i k : , . i . . - r . t ,
,. .-, dr uii ntrtuku u: Srrr,rs ßzrbijel'rzna i,tu non u'
l;d"iuna Gai?adrn,i pml A nas.d i: Srbbnv Rnl,bije'
LEz'|| tun na, Gtpodrn irin rn,i.,| üi puu. '' lrnijcli
u gr rutorisun.m.,^lbmi.", -rr .r exic ocij.nioljcndsiof
nimnrornovüviicLür.rprcnosihc.'
I l,reDerDotedäteAliä i ,,h. . . h , . . e k r o
t ,J / , , i * , , . i i , h .
.. .., ie tu tutt ,iio ÄUal,,nn bb. ttaba !. bib. a,Eüa
tr kh. d'rnn\ hold Lk.,ani t.l' aö, '. "hhhi t. tuni,
/, ,6,6,. ALLihumot,T.b nr n'ltu pädäm.r Teb. vjeaLt."\
rebikmrp.edäo,T.blruJiuienimojsluh.lid,mozüL(on'r
a{t. K,tlr .t ladiüa lkh tu tuk,n ,ija j.: Sonid lhbt tin n
baniAclt, R|l'ba'd hkeLlra,'dq nilr$a,adta r. ,1il eL
dli u ril'e M b4ßh.t@ t ,'il . ,td tir. ,ntu i4i1t td
Zt',-Allniieroda,v{i onon,ekogal,rili.Cospoda o.i, ftbi
l]sLi. koj: irprDj.q iebs., 6pu',t.viZennju,ntunirv.f.tror
i ? i r d r r i i [ i k o Fi r f r t r j i r a n i r e ] i i d . 6 p u ' L. k r ( o g rr , z
nntdi pito: ,4lkhnt,c hke pttadha u |rih. a,'dtbL t, bk
6L.üa tulaeA. ß!,lti lilb.i hdLkdha !. sdlldal,a ,e iekka
snnata k lr.ntdt4 t lrd'pkdhht dtud"tl-hdl*h\ \ll.t,r
Noj. läbien prori dtdtr, u lihevjen,j€r,,1€6isn r fok.
Lio,mojeli.€j€ p:lo m sedtduOromeko gr re$rrio i o6liko
uo i iz njegrsluhivid n\€o.Nekrteuriier Alhh nijLjefiiod
nih sooLneljr.rZrbiljetiogireN1$1i,.,-,,.r-r"!.

375
IaiiD oddiihri iejlma

t r n c . c n o ' .o dA i i e t r t r . \ . . . . d t ) . - . , : r ü l r n t l . . ,
.,.r", ?vqtL t ldili gae,ia: btutua tuddßun R'L
bltlNkikti ,t R r, \.a t .uü t .E.o I t"a"?adarvn-b"a I
,itbt .L'" Z$iljctio eaj. Muslin,^r-rrn.
4 - PEndenoje odlbu Scidr.l-Hudrija,r i Lh nh. rli F rlso: r"/,
h A ß t u S l n L 'a t \ i l ü a a t - . , . . ' , r.,r.ia.Ajkh@
w R4bbtu LhFl-hndq füt.-,tutud. v Drlilardi k
fü|. tu bej"eb@ @ ndL ,tu ti'b "d" tdi, 6nd$ e e+
ttui rLmtuU .ht&*a w kzl2,l alNla w htLtv Lk t
,UL Allzh@ L tuaia' n tu .&aik u ln tunk E M
tuzlk k I/,hf.a *Lddui ,ü&p I AizAt AIL' L nnt 6
s?odavnatnbi h,ah, kajr iqnjdtu nbM, i'?tttdtu Zotlja it?u
a.rudpan, td.d\ dit Loa LpLatdb k ü|s d. LpLq u+oa
ng,, h atLb? patutt t Ettia"jt @E ujw a Lnu hl" qan.
,q,ab,ria t mfnlt abou.,allah4o1.rTdzn@Equ
ß*tund, ;b n uLtuä nikon. ftot daE i bd 17bcboCdßtui qA
tu ltui:n ,sM,itu i lngtitu ü, Mßlin, a:-,r,,ür.
5 - t d n . . e r oß o , ll b r n ü ' . r . , . . , . r o"F loir (.
,1 r,,,"k^, rcket Robj. "ajbui ALlahudoPj. tu y&ti aa
,6t ?ttu Aua dok tE d re.lidi.o& Mudin, "h-.h,!r"i,.
-"lodtr
i c o d L b uH ß i E , . ' . " - p's.qno dr j. bJd
nirr.Ll. ., . . - . r " . e d d u c . oA l L L r w d r l t d6
hru.h* diLhabr t dtilkha t. tu bh t. ahr.ba k dla-
nü.knt e. sirtabL Atbha noj, o?ßn ni ttukj noj sti.h. Etik)
i ,btL ?rri i nta|i, janj j tujxi 1!' Müsli.\ -f -+d *.
l E n ' o i . l b | A b b ö .- . r . , r r d|e fonoK , ".
. *.r. .d.dr dr{c <ltt. ulio:Aihhn@kifut dbml
Lchaki. wli:bni ,. d ßni. ,izrlri Alhru "at opn n qt
\tü A, r, "ptn q.. ü?1 ry ladtn *t -Aaq. apqrt r..
t ' f l , r 1 ' . L g a - b r D " r d i B . J h e k ' . , ,.,, . , . . \ M \ ' . . . . ,
. ' ! g x . e o . i i . n o d ot rb,'a b & . . . - \ l e l d o r q n i m ..

4 reh'idi! et Kethli d.hnibi, 4,.60.

i76
N0i:r dor !i pii! ahmr 'i€dlnju
! mmall

I' n' ' . D \l r' | 1".1",il


.:.-, näadnJcn ri(d.njupij. Frdäjes.lamruaio:,4/.&l;l,r
n. id;r lind halttmnt !. na.hhnda k nd^Fht.,, np
.dlan",. n".,.f-,. n" rtE.dhhü bihi "'itxti. rnk
.la"&aldrnta t. E,b .ln"klrhi a la ibb. illn Eik. llk
L/ a 0!0t:-:6i.-tar n./ tfd.,0:\a. "t .'..
*aJ.:dn bjfta ,/t.lia j kaj. :dfl jdna ,,adia k k|Je:ro r,4tu
t,t'i ,lalia j a *|jitun 1 ,i!. z"n! ad ,x"e 1i t,a?/.d1iei j nn
atu,it;, dnn j:ttul?a! bagn6i', T.ba Murlim, "r.r, r,. ""
R " . . F r bu e e t,"tol i
ftrr.: Icdzpneäi. t ieht tt'u4ali sidaittuö;t1ia
ii;totätuN:&Ehdutffikpania tut o.k ?ahi., nhdc
1id tit.tz i wn b Datübtug.LL '" Nlulin, -r,,.r-L ,.
P , f l r i joe A b d u l hihb DA n \ . r i r , : -dtrjerbuB€k4,r ,
-1. h l, ,f,,. .bd .at do.t at. , ,
. ,. . . 1 krf" " R?n 4 zhrnrw wr,lartu Df.t
,txtd, hsia,. w tzjadin tnabe;t:ta Bne,Jegt ti nusß
r.tat h itt he rd d'nni ,',el!e E nd Gafit ü'Rab
nt. ukt ,a ,..hb.a"on !...,rad.,-ofpat
. 1 . . p a p a t . . , .< a " a p a a . . , r f. t..ha
s L
j
,t,oßolnnr: nilani" n.'Iluit€lekun,l€jhi.

?ik FJ i( "ma

l'lensn,o ie od sevblr, -r r,,,. " dr j€ rekrD:]\'r,ld,r'r.


d " j tr k n . l o J n ü L ^ , , - \ n n - " . " , j t ' ; k , 1 ! ü d : L t d g l ;
d,/äÄ All'l .op'o i' .'aa,L r'a AQ.t rnn.trtrci
Sela". n"t &. eeselz'a t bn/.ntuja zhlz.lzli,.|-ilat
/ t t . f . r , , " . o d , b .. . t a. . . . u . t . , t . " L . t .
lüint i phnmitanj " l\lÄnn. -\^-\r ,.
Staljud!irili odiljida
Pndeno jc .d Musie ibn Su'b.,-a, +, ;h,. daj. d<äo:,rbr&
ti| -kri{ni+, * -i^, k tuko" tEldk ctztu ,ia: Iz itatL itlbl
Izh !ztd.b" h laiAe bbb Lb'l@Lha u tzk4beda u
LD: '.14 krlli ipjin ktdi, Allrbrntu 14mi4 li tu p;t4k
M b nnnjp li tu mzru w tzjaf., at da.ddi ni"klt!,zd-
.tL Ntu i'tjßldg baga6jh ,ubtt, j.dj"os At M s,tnnik,
Njhr ?fuda tobwtn j "Ld i A" b emtnn. Atlnh, @i lio Ti
d.i q ta 4 40/t bt|an n,. Q n ßt'ttt 4t+ov 40it dzr,. lad t.o.
tugdßtu ) ,gLd ". hoün rsM"jtu j basdrifldrc.
l Pddmo je od EbuHu€jr, .!rrh. r"j," daje podniL - . r"i, a.j
r *AL-, r!tu: Bn ö. optulb"i gtijd tutb bit) htujni popo
tuRh' pje om b, zzh,n ndt ! w t@ nlb.nat-
lah rLzM,AJbbt,,t!s.t t,i ?'a eLhantdttiw, tutz l,tat,
ain M i ti ?@ Alldba.Lbt 'rbh r uJEl t ad i ni t,b
i'Aoqnjtjtri rbtiru Altia I' ilak ilLl!4t tut A.bq ta !.np
Ll& bhtllntultu k Lhlh.nlgkhau at'MtJen,,,nn
Ntu thaog hAao.n Atl4ta,Jrdiüßkr M upan;d, Nj4u
pd?adzph,ak t 6t I Ont tutaz ! Müt,m, "h *rül

lh ft!. !6li t0gatoFdi€ N{lia ü'igrl

t ' . F e n oi - o d b n A o o r r , " . . . . drj.ro\thir,r.L


.. h... -. p r .kom nmlj. udo: Z, il'k ilLllatat-AäNt-Uz.
En la ild'. ilLtlah R4bl,r!ü.ildtn4 l4 illk ilUlzL, Ra
bßdüati t R.bbrl,adi FtOOttalriLkim N a basa
ün,4lhhd U.li,ituhE"ogRbgrs,w kgd atin,4n.td cdpadal4
ArtaetilM& ,tu baszsin Al/ztd Gdpdntu tub.jt Co,ro-
dztuZ;nlje i Gß?odtuA'ia lL,Ei,j'u, MuneaeLualcjhi.
2- Pnis.no j. od !nsa, ;rjJs, -L daj. Postmik,"uhh '. L *
-.. u ß\ko, tc)o: h Hajj4 ja ß4jje bi utn ük.,k
g O Z'u.,01t wtt d ad.uui. wj04 a'arr od ktu pa4ü
nd2i,Lt,,b,ljcLio et )e\tfüLi, "h-d, Lr, Hadirj. dobarna
osnowviic ldaa prenosilaa. irl

d, rsrojc hrdN o.ijenid Alb4i


u svohc tjct! rehnd:u d-Ketini e1taibi, st 76

t7a
.l kn$e'ojeod FlbrBelade,J.,1,- -- dtrjrPoJnik. d, + "
- a ,lo,c M.!e t rtuÜt ü.ha rh dotu Auaki,,r ru '
hnü.h. a d2t,, l2 Ebil'ti ilz n?ßi u.fck ainnL ,..nih L :.i"
n'lbbn, la ilate ilh E,t . Alhlt,, lb|aj .nlan n )nlaD ln tu k
,'Pt.. a b..r.!.,it t. .- l l
r ".j ," tb,tr- InHt,.
,.-- . Ä l b m i . " ,- , . , g r i . o d F D i o i . b i r , ."
'e no" l.! b' D -., .1,.,r1"
n ,o .folr'.,. trda Jr Ln t unob il'.
,uuie?nnhoür don: La ilzl'?ilz r,t. ttlrldEI. ntü'
L''nu ni"*ülihil, N.tu l)oga^ot 1tk, j. 1n rbj ßire
-.,\a Küla rn6hM I prctu i otu lat " , bo! IriL Egn Allah
,. ,t olüran. 6eil .sr!n-l- '''u
. .t m . f ..-,o , , , o J. u .
n i mr r n j i n s c J o r i oZ e h . b i , , " . - t r "

j u s f t t a d ar $ r a br r q j a t l m l l i y a d M m l

P € , i oj €L b uM u s r c l - E l t r i . , $
t ,, , . t u j . P o s l a n i k ,. , . n
, " . ", uiio Lrdr bi snlrorxo od n.kne "a,.d^, AIhktn,E inb
ßdta'hna l; n'lnrilin', t. tdt üt biL ,ntu ;'"arihrl r1)kIL
l)c poubtü ]|jnd i urti?,D ni.od 4jlnn! 211.lftnij?li st
L b u D m d r ' i N c s r i , " , . . , . " , . H i k i ' n , - , , . - L g ?j € o . i j c n i o
vjerodonojm rr njinrJeJotio7eheLi,.,*- -.
PrcnsmojrodEn.s.".r, r,-, dat PosLrnik, ,J. h r!:h,- ,.
.,Frilikomsuic.rsn.prijrtlte",ftia:Allzlr.r're L"k'adili
u fatb nair;, bik.bnls @ bike atl'a u I'ihz '&2 ,4/kbu
üal, ito :i n üaj ^ktLn i tonqa; ti m lotu;r; t ükla,i1tj,
t!üdktj'blJ t,btki, r j"E lir? ,üp.dti Epnjdn4r i ltotrr k ln
r,,jq@ abilje;io 9 je Ii6! DMd. i,d r,' '' s 'jmdoroi
nimlm!(m prenolh.{ !a",r o.jeniAlbIijr,", *,.i.. ir

rim $ j! o.ilü' o ricmdononm !s!,r

)79
na Ljud!
nif odi.jtia
3- Reko je uöeij.! owgr mmm, Aldullah ibn A!bs, ri Lh,--
^": Rijö: Egbtnzllaln e "i,|ft-rr[]il ,,Ddolj nm je Al
Iani dim j€ On skrbnn(,lr ,zs,-na Ibtuhin kddnk bün t e
ry ) ElaJ. M,hmftd, ,,t.t r,n.t - -t"^, harlz:a nt n&tiirti :l
€J\.;^- n Lj'4i 'ßesb@in.!,r

jd 0!han. totadi$i i$ftirl

tukro je UzviieniÄllah,*,.rrn:
-;L;Ljr-]l:r. _r+ n _'.{ jrrn t-,,+L?:,: j r*
i ,jill :; .r:l .l . ; . .:.:
On hoji, tzdz il' kktd,aobd atlsi, w ka&: Mi tu
Allt tiiNjn ido '. !tudn. 7on o,i Airu?n?ad',
ju blzgoslr,i od cos?odnra "jibotd i milüt ti tt nd lrd,

Rekhie Umnü Sdem€, -r!.ih,-n: &ld l Pah,ik, -k r, rfr,


radr E altu: irca aa^i reta pd Aa*: trM lillabi t . i,M
iLjti nlti un, AUzbm,E cru if hßibai wbl'.fli hzjrd nk.
bL 4llztaü *o t N:(L i m a-a Albtu 40: urtu. 4, e ah 4a ,
v -d t r4.d. q. ? kht4 ,.dqm , Alleb 1. sd 'ugaditi i unijai.
n sbje boljia 'tunjd an dd)ek.;e: tu/dJ. ann Eb, S.bM Gi.n
nü) pratöh ldn to .loru i AI"h, --,. in, hi saj. ünink b,lin od
4,st.ALbnaJ,". l0 k..a-,, . - ...,. VuJi,r

lb reüaüiir k i. dnhil

li4nseioje odAlij., -Jl,r,L;,r,, dämü j. doiaoieki robkoji F


in2o ugovoro oftupü sr sojim vlasnicimai rlf,o n,ur IV. z,& tr'ä-
,ti ,o tM dago,atio?a n poflü.? Alijr, d r !i" je reho: l1 r'i /,
dd i ?od,;iht /i€,'ind *oji"u n.lod,tk Pükn*, -t,t,\,, ..tn - *\.-,
Katla bi inna dtga kal*o r Mo Albb, .* - anLabi to tana. Uti: Al,
l4twkfni U tdlzlin. tn hd/dtuil. !. .s"ini U fdtrlik .tnm

180
laniuoddim i kjräna

sha6e.ALnt, naj. adouh,E l)abknt,,!.'a t.ta,u it'iu,n "p


ab,tu ad tlil) a!,t tib. \'rcn\ogr je I nNni, ,- r ,: ' i o.ircnio
d o b r i r , s r j i u s € n o i i o A l h m i ,- , . " i r .

ir, d obxk! bohsi{a

().116r Abb19..-J,-r " "" je f,flrerenodr je t'oshnik," r,


4. . Ka olrklpbaLilta hojar rtr r^npioirari
iß i pmtii kod 'iegz sedn t ?üa: Bdltlkh. zLazra Rabbel'at
iil ah4 qt j,;fieh. trkhn ulJlrr Aldr, Cßpodn dliar Ath 1. tu
izltj.ii AII, ie y i.lieiiti. "' txLriljetiLin' Lbu Drtd, , ,,, .,
'liLmizi, Er
- r . - , i o c i l e n igor d o 6 r i n H , , ] | i m , . r , r - i i o . i e n i og l
v j e r o d o i o j n nr nr j, i m s e s l o i iZoe h € 6 i , . , , . - . .

lh s rd! ridas üla u mad!?

l\nwro F od lturejde,,,.L,i," -,,, dl je rtkro:1'or,,,1.,


, ,:..,, ..^ .",.i t;h t'hb? n4 [dün, , ,t2q? l?at,: Eis.'
Izwt r l2jtün, .LIal,ti di tE l,rt rüh \ aet, n h ia Alla
Lr lr;hnt lztikn. Nese'hlate lena te bnun el 'afie. E'Sdb,,
rhj*, , u|.tnn ja,onü auil ,.iDtbj Ml t.nra un r, r*o Bat
dn, püdntnni tttol1noAIrh An| ,n,u I unn pa,lüt bksütunl "

lh s uakadlnpui!rreo,

ReklxjeAiitr,,r, r,.r,: tu,* bi t, ltna"jürr ro,b nit, -t ri - \. n


* -t.....t. t;ia: AlLhhnre trt; eshl'&. Iraiala te lßjtu,bft'a, te
haia 'M 6.lkba btlri. ueattt 'rihe n'i imiba te ini "bf,4
rc ifü 'M xß;Lt bibi. tlbb, ,nj, nolin n u nj.EaDdobn, dabn
ka|.je " r1?n, i dobn t *ojtu t s paira. Uid.nt n tr ad "j.Eawt zk
zln baj.r ! ,j?nt i rla t ka|tnjt p1,, MuJin, . ,,.- r

l8l
oddiinai iljima
Zanha !a ljld€iririodlejhna

ib r !d tri. $ üj! snnl

Abdulhh ibn Zubcji -rilLL rd,, Ladabi iuo Sniitrvinu Prerao


bi piöiti i proufio bi: S,rr,el&, jaebbiht nrad, bihd,dihi t)'
hehitutu ni" ,'fitihj. Nekaje ttrvljen onai kosa ,lave8@n i ncl.ci
$ lujuii od Nj.gä.z.bilietiosr F Buhd, d -*" + u vone djeru
El-Edebuet'n f.d. Nhüi, A^.iM' i. kktu: Ldtu. ?Molik z|e "j?
tudanajat dLj€ Enhr 6rabr.''1'

id s ütihdr e ridimhd,ll

Prnsero j. odAüddlahaibn ond4 ^iLi*"nü- daje r6h-


nili - irhrtrrri--1.-, uiio rljededudon l,3dabi u8ledaonhdal<:
'zki"d biLmni ".Li@ !a'
Allrb".hbd! Aurhtntu .bilt tu
*lanai ul-kL,a ti-b,Jiki AM tubibbt v bflla Rabba'b,.
Rdbhth.U.b. ut'h k hdjtti! Alhhk noj. ,.kr ran d,dt td "s'mü
&. ndaoa pa on t jkao4 t L?üoa u onanaüln ' ia t a'
do,olja". Nai j tuj GüPlar j. Alär'"'" Peniieli N C. Darini i'li-
nizi,.rhd,-rLs. Tlrnizi, -h.rüi, g,je ocijeiiodobrimaAlbani,
dhrrd, Yj.mdo$ojnin.'""

l b s h b r F d i l r li $kdemPrl

PrcnoliseodlbuHurclre,-rij.,Lid' däj.Poslanik,-r tr-:tr,


-"n^, rckrc:Ko Etl.d?"r,ehaaüt boji othj{trot i rlie
d.la dou: E tddit lMüabe elczi b b.li !.thi'uhL Oed"4nn
J6 A'tr"h u rtRajr. h | \r!.au a tai u tut.at u -oi'I t su'
,ti Zabiljeäli suga Ibn Madre, N{i tr djetuAncl,l-lmr ßLhj/.,
Ibn SunniiAhncd,-h-i"-" i, Dobrin n gaocijcnililbn Hidrer i

N' rdritttu et-Ketini d-biiibi.

ür khrich et.Kehnt dlciibi,


M rehfldt' et K.tini cttajjibi,

t82
lh e kh rid s poln€m jahdol

rtncs.no je od Abdüllxhribn Onfn,.- ., t^,,, .hje porbjl.


..,,,.,.d.,. m k o t rt r J p t u v l j m j t r d - r [ i nb]i l q t r o m p u r o \ n n i e d
pü1 ckra: Allakt ehLd I p,aot\a: gibduLzi nbtdra b,u t@ t.
t,ahu,e lil " lahntu,,ü ilaRabbtu Iannlalibnt.Al'ld"-
Dc t'td,aeh'rz f s{did Itu et tinn t1-bb,a ß,tel rwtj
xn 4{dAIt r.'.'E Lturt'dlzjtds4d M I'ettui tunbt'd4,L
Et"*s.hibtf üefda ul-l,tifdtft et'ti. Atht tu rc inü lat bib.
,n;, i'$&sf"ai retutu nl-"Erüra resn Lu,&dlebif,l ,nlt a.-L
ebl N.k jt il"ltn OLrj lnji MD j. au pd;ntir ,ti to w Liera ,tu:..r!!r.l
IN,xtdtotG^ladatutut j. lnl naj, natr,rt tubnü^tu,bnxo
l,a|trat j /J.h ' Iq,n \i rAatuljr, tü oEn tlfutri,. llklit üqt, aklr4
ntr on t tuntrtunntul.üttüLnii,ah ,a !'tah|it j t,, ma
pan4.? Alülu ,nj. i,r4 ,t, nilaad tü tuta1uq,, täuut ütll:l t nl u4
?ouüti ,,ab j püaAd Nx pa\Rtlu jc uiio iro lo{L ffrc i€ dodr,.:
Aj;tdda bil,oE, ,bida1e, li Rdbbire tnxti.t'at. Vnad o n, ,atqe \.,
po|.a,an"a ) a,%r Ga!üLM rbli,, ,, lvlusLih,..,..,,,

lh r nebartti tid s odrlrdie


irgdl.t

l'roes.no rc od Hr'le bn,r ll:Jnn, ,. ,,r. ., dr t Fllr a:&


)r,t ra,t,,jqn. .. r,\. ..--.Iddnj.nllo Kddd *Ao oA:khe
r.gt . t.?rot,.i. t \,,a 14 b.liuntillahi t L,uundti t"ir:fri rtu
babL. Uint I Alb\ Nl4üht Jdunn"r üjtiru al zh !44 w tl
iutia,,ird mt tie 1'a!t.ttti sre do| E otle i. toS njstn. !)lli

lh s kio p, i€|tr piilr

Plen6cnolodAir i b nE ü i s c l ö n € , , ,,,, d r r c r c l i t r ot i
Inn o j.i tunn,lt, . \ :,,:., . .. ": stuIo,/.ci bknilkb, jed; l.-
snü"ntbo ikd! i:pp,{*b., 5 llutteaekuo.kjhi.

l3l
Iairiuoddiihii iej$m

P.ndeno je odAiie, d rrs' hh daje r-lt* R.taaJ.P^L1".L,-cr\"


\,iri - -rd l)ij.j.la rt.ib bnflilah d dlo tuboeik ft6 Lnnilrt
ßpol.,hb tcib: BnfüLLbi tu.bbt t..biftha U in,4larz tu Pa-
;.t1, i u kt|j,. 6' Iin i, ,r,*rrÄ i tutu je HdnitJehM ütb.
?ansem je od Ence, ,i,jJ*, n6, daj. rkao. Prktuk Pßt dk,
" n ,r, r.r, * -n^: ALbk tudow$e krda Nb haaz.tba,a' Hhb
kadn adto pojate i popi. "'3 Mnstin, -r -.\r,r.
Prcneseno je od Mu'd ibn Ehcsi,aFLrir deje PßlmiL r
tri- i., " * - L-, .Lao: rd rz*or j.h h'ä.: EI-EMd' Iiuzl'i .llan
'ab:Mi btu t. r@hanihi f,i" g.j,i lJelia flhni t L ltua.tin,
Hulz,4llnh, kdji tu. tulJuti i optktbio'in bz noh 'tus. i n,li.. bit L
os Pmio
14 optoltati pturb.tho potinjatsijd sr jc nmr', +l
^rr \, i k!a: Hadkk dabat Osin njegaprenijelisugai !bü Da{d i
lbDMrdr., ,r -d,-" Lf. Ibn-Hidr€a-h.{ru' grje ocijcniodobrim-
rms.no je od lovjck koji je sluiio roslmnq "b!ü' !.ih -.Jr-, da
)e rtkn: Ka/d bi?ftd Paitnika, -t in-tntn'*"t^, dotuj.li ttutu ftka bi:
BrniU.t, a kzdz bi aülio j?b rtktu bt Al;latw..nnE u atuj-
a u .s".jtu, u .hvjta u bcd:jb, u ,A4a jJ LkrLhdntr'd!a ru
.r'4jb. Allzh, naj, uhtujo ti, tupojio,itu t,in ükia, doMljain d@,
"?atia,azi,j,, ?a Ebi hü|t tu tow itu ti üh dzo.Züjl,j.Lio gÄjeNes,
*-+dr a vjcodo$oj.in ocij€nio AlbT , "h-.!.,"t."

lb r'!üarcad hhinjll

Prnscno je od Ebu Hurjft, d!ri. hh'. daF Poslmik i! +' !+


r *,.n^, rekAo:Ktdt hib,zb rt.ib: E-Eaadt lißzh Ht h,albh,,
A oui poj. ' tjifl iü ajaot btut JdLtuklLh. ,4lht tj ß fülow.
Kt la,tu b ba4. ".k na odetui: leuietbüzbt ß jßbtu bat+
Ln'L N.kd t6 AIU) u?,tt j ta?tu4 ?zi. nz4ü)oi Bühdi, -f -Ä, E.

q 'tinnizi,311eo
n.ke ). Hodi\j. aaha.tqa'taltojü
h,Mada. "r0e3. rimüi eaF €te0o

384
ita j!d! niriodj{trana
lh ftbafrürd " i,i( ruru'r,rj. pi.rd,.
4,rmr masina |mi prrr

tukro j€ Ebu Hoßtq ,,r r"n"," " ,i,,: R?ltao


je Pülti*, -\,n",,",. , ,.
.,\,-: K4.4' itj.k 14d*4tj.,tusatua 4etit e auattuja oti aitle
t jtdn4 d lzda &i.b b,htitaüe pijdtoaa tutiE AAztta da lM
da od tuojih bldgotldrija otuit;.& ,zrÄa'!.r Müiiefekunalejhi.
Prns€no j€ od Drabin,-d..h, ,,h, dr j€ Poslorik, ,, ..h,./"ii,.
,.. . ft}3o: Kad. Nt' i'tj.b la,ei?üa i nja*üie Msd/a.a 4.,
lik v AIah od ,iilljd o,i "i.te lto i ne ,idie.)a'. Z^bi,]jetit\sr Aa
Ahncd, lbo Dtrwd i Buha u syon diet El Ei.h, 4 fl'|rut, ,,\, .
h,-" ü. ilLrni, "ri J- r te (kxo: HadLj. ttmdühih,a ünarudi.

le s fti lad n ühß r sijehl

PRnAenoFod EbuHurtjft,,,J,.r."r,. daje p6hnik,r"h_r.!.


,. ,,t,.,, rekaa:Ko tud. nd 'üet, 'b loja, h pr,'o pritdo i ?rve xryo
o/. fut :: &bta'uk.lhl"tfue ,e U lLnA;re, .ihatu a Iz iLlte iI'
d'k abdinte E.tutn i4b. N.Id 'i 'k'tn i ttuhd Alhl),,:LJutiin
dt ,tu drusornbasd6nn ftbe, atl nt. oltütd ,.tn i Titi n @n. At-
Ialr.. m ükqin pnpßupo.itia. M hnij.L. /.atF..ogj
" tßva pd.fla+ n.tt.v no In,.l,. , g",eu,..
jeüo i Hakin.,"i,i..r "r,r as ntimsdotioZebebi,-r-J-rL(
P.enehojc od Abdulil,. ,bn omcn, ..d"i"r" ",,",,,,daje (kao:
Rjalo J. P|'hii, ^t i-r, ! - -t -, atllak e 4.k . dr ^l)abitu ,e l,j
?n,;ia datu:AllztffiN ih:is taß nn' baljente ,M bln& bhi bej-
'm u b4,k he^ih k fln' tu'ank. M btbe4isrta bihi DzarEtk
,e ia+jeli"i,ü tuttuinr UIn'd4"dtßaibeüt1riLAllabt -
M tutr"a bi etu?'a u ebwi,a u b@.tidnd ahj4ba rc-
dä.'lba .L,arü. ,bDa u&a'I tr'/ae Ub nat tulaaa tuaru
'ala wt Uata k Ia re&'d ed-dt
ia .bbdd ban ni4 u 12wW-

' LbuDoud.1317.aLbmicr jco!!joio vjc.odo*oirirr


N rchtitt:, lt Kltiti a bjjhi, st t64
q rinnt.
5t53, l kaz. u.,r^ j( rohü. ,j. naa:roj.r

385
Zaiiihoddiini i iojh.a !h ljüde
iii odiojüna

sa'it'"i4 u b tu.tUt'dtzi'd 'M lajdbmttu 4tr]tk noj, dadijet


ün $dLoto!'od,ja ?ttu 7,b dm4,o dae i'?tij.ö imd" @ ' tEo-
Ion6n Ebt, dadi4i tuh ?o,tn6n tuljto dd ,4tu0 t Dz€nE , d.dijdi
tun ,bj.d.,jz ko|eie Mn ,t'ß.n d,njalike ,&ldte.AIdh, naj, w d,k
sna;i"i datuj Mn :bb, ü/ i tüsa, tnini "zt Mtu ?ntu oniw Ai :"
ün nEüld, ?oli,il j tonazi ü , barbilon ,.pnjr4a n4tt, ".le
ünd" tlkL E b,r'e ktJt& bnsai t uM. ui.g tunJd i ft ?otitt M
a 1 . ü t o \ - " - t b q l a . p - u u L " / ä b r . @ u E " Jne n ' , . , . h .
r" io. e' 'a lobnm H$T r. gaß o.ii.n:oviaodonoFm
njin seslotioZehebi, "f -Ä, Li.

Ih fth, ptontirlad! & lidi i.[. ! irkdriirl

Pr€nda,oje od lbu Hurejrt,rd n. sr. da je Posl.nik,d j i,


rntn- * "-, rckao:Ko ltdZ2tzda üli @ba t itdajt ELItund!
lillabi cuc.i 'afdai nimtu il'bwa biln a.fzd.lale"i 'dl4 bal':it
ninnd l'.bka ddit'. Hdlz An.r' koji ft. n4. tktido k! lb j. "je-
sd nk,itu i to nc j. odtAr"natud nnatin r0jjn stumjin|., ".1. ga
Eza. adesin b bhßdje,'r'| PreDiogajc Tirmizi, ,i -. -r i i oci

lbsüp'iutöru!dji0,

PErefnojc odonenibn.l Ha(abä,d,jJi, !r dajeposlbiL


^hr rirr;.-., rkß: Ko batlarA.ndpijddt lizt:: I'ihh. ilbllz-
tm tdtdzh ta teik. bta rzb,t tuthq k hbd-had4j&ji k j,-
it4,.bn h4ü'n l4jd'd4 bijedihi.Ltajry k htu.dt b&ai
leji" tzdi Nna bagaüin,4ltzhdj..lirog haJih.nd wpznikj, Nje,
piptuld "Lat i tdb, oij,rard i ßni"Jc a Otj. ti, i ü ,nift, a Nj.go-
uj nri r dtbto j O" k \!.noid,. Altah l. tu qirdn rniliaa ,ad?a
obri'an füh.n "blib yij.td i '.dii gatu nilio, 'bpdi-Fd Prcat
grjeTiflni?i,d -4,"i adobrin ocijeiioAlüMi,"h-r-r.r.Ld

r rimui5irsq ocijoio je dob m


q rim;\ sa
r r57.ociteiioe! jc robin
dritrti.5n55 ^rb i je mit.iio ddkim.
ea
q T.htit:' d ktüi d.tr\üibi
n 112

t86
laititaoddiiiai ilitam
jü kü retikdar
Toratftiwdnjal

P.encscnoje od Ebuel Melil]a,,riirH- r -. dx je nekiiov,ehre-


k^o Jnrnontu ja PdlnüLa, -\rß\ti. , * *\-,, ü jdhrki kzddr a"r
tpotukbi ftkaavn: N.rapmpad'E qtun! P,lzniL -\rh-\rtir. " -,,
j? rt[ao: Na@j gotoiti: Nera?ruPtu|'E i.jtd'. j* kad4 b ,4te! ü]
e poul.td dok ne l,uL kü bia p. lttzz: ?obkdio sa,ng tut
jota tnaton. Rqi: Bisfünrt, ja kala b ,atti o, v tutii i bde
?,?at z,ra Pe.ieli su gaÄImed i EbuDand, "hi"h,-ü.h. Albdi.
ri-i" + saje ocie.io vje,odd@j.in.L'")

k ftü reiikdan ügddutninr dld0il

Rckaoje EbuHurejr, ,i ,Lh !r": K1tu bt ,znlli ptui pladoti 4k


dj !, ih r6ili P6lati|,, -t)i- ia\ **n", t ot bt krdz bi ih na ?n-
,;io: Altutntu ba/ih f rwi"a u baÄL Isu f fl&li'Enta u
b.til, bMf 'di'B u baihftddrt . All:l,u noj, blagoslov,nrc
plodove, traigqd, nRie. i nRir
,4nh4m titudfu dlct ,'! Muslin i l'irnizi,^, -. --,1,. Tirni-
zi, -n -.rrß,. je reUaa:Hrd, Jetsn uLih.

50 t'.üarci m{ klgr ren0ddti lldi n! !l

Penesnoleod Sehhibn HuDejaa,,r"L-r"-. dr je Poslmik,"L


)i"\.r --i., reraa:Lada iaie ito ras sesida blgßLtite b
jdh trck i'ti"d. z^bitjö]a saje Al,nd, -ri-r-L} i drusi, r Älbmi,
r-4" + octcrio vjeodomjii'n.,!!!

lh $ uii o ruilo hd€ ordaml

rrcnse"o je od En6., -L!tr+"nr dajePosl2.ik,-1.-rtrr*.1


1. , ckla: Alhbann 14 t.bb ilh M d*a'luh tLIs\ ß ,,ßt

I fth,i,t:t d K(liti d hiibi. st.130


* sr'i i rnudsumjerczr korirnu (op.pc! )

JA7
laititäoddiirai i.itam na iud! ilili oditjtara

tudn'ah' elb@. i2t !i'L t hl'L ALttht ftoj, tLbti j€ tufl, onaitu n
olnkidi,d Tj lüda Loai *!ko uti,t ,r*/,. Zabiljetio gr ie lbn Sunni

I !rn6.no je od Seddtd.ibn EE dri rr nM dr jc lbslanik,'u


ßnr:-A.-, a6: Najb$ isngfu jd an tME b nah
U bihkittaE b.Italtkdiß tu'du"ae dE'dla'atdi
&. @lddik ßbnd. E ut bip. tnin tdi 1tu tu4 Ebtt
'dbjie le .bd, U @bi
hP. U ni.:tuihr irilr h {4EI- L1
i.pfitu aNdE iua Lna 4tbh, t|qua'Poda -oj m bosa
i,.,.' ** . * . 1 " " . t 4 a bd z a t L s l a d r o n n t
otu'atta tua.ouro *ag" Ur'a . t'b adzh tot.g 'n P taa
tnrtuan pcawo|'sran'tun Lh P" -'d s"14. *"
ln ;h o!tun Snnon gnjehea?rt'nri na22!K' 3dQltaä tubi*
iw " bj u6 tlt l. t Dt2n a a hogdlnä "j"tu i M
btd d.-a di L " Diznd'"]" Büh^t| ^n^,nr.\-
2 - rrcnsenoje od EbuHu.ie, "r i.Lh r.i' d. je ?osldk - ' -
h,;r, -"1.-, Ekio: }., r,t - l,'rz2kzAa6!dN i onrht :
tubbtudfu,i le bi Lbzditi. N.kd F i.üet j t'd|n '4lzh
^i6o nw ttoti ' botiin dj.hn M s'd'jdn a"' od 'j.ßd
otin onosaho?Nuä i.b ili "nic.r 1 Mßlim, .,ri-.r'' i"h
3 ?rensenoje daje Abdunänibn Hubejb,"! i r" !i' d<äo: /2,
llj rmJed,. [jtft mnd tan"? tuti tut;n Potutikd "nhntnl\
.. da un "k!n. Ktdr -a sd u tt '.tü - R..i: lr ", an
nätn rtktu. Pontuok reka: Rtn ld a?a nttn nkao niih Ati
\dn Ed ttitü: ,4ltdba"Püb,jt., ;tu da käm? Frktu j.: Pm*
öi snt El-Ibl^, ELF.Lh i E'Nü ?o ti ltd tada o"&a.i
i ,atla otudlel irdt t t tßLog rlz'"_' zabiljeäli tu gr Ebu
D " w d N e ä ' f ' T r ' . \ " ' r l o J i , e' e l - a :$ t u E ü m
lddz Albiii,r,,-6. + r sloäor niim.

ü ou ziktuvi s 6e mbn $b3ha r mko! ikindije.

133
, 1 e . . ,F t f b , | I ,
+ . . ; ". ," . ", rektroi .raz./n dsrrt ae tuite: A4al'tt"nc I'ih.
ßblL"a E I"b t',LpJhn.t. I'iL? n'Irjn tr l,hp aanh,
t,iLj|pArrrn.. I t. , -dabaa. ,1, L
- r q0. o . I
tt ti. i t r,l Tobn intu k,|Llr, A Indnont*n.1. r4r.:
Alnl'hdn l)rl? atb4,a t.l'il' ,t Lnlun tr Lih aaLj ' t
l)ike ,ana1'a rc itejl,. cl.n.ht Al/,Ih' ha|, Tuj!,t r,a nrht
to üült. ltatan dtl,.otuü nta I rbrl,lat.Inl Tj.j u' rr
ai o,li l . i , r \ j t , . r n j i l b i t i r , , , . n x n : Z r l j jlcnLjnrgl

+ )e,elh: Hlds l,!ol'dL Atbn'(,r - " rr rlo:iD5',rn!


l " r s D r o l \ . " 1 ' V " d l
kn: t'atk,tl -, r ,. , - - " . Jt Lr'h om l:ü u'ir Ersejn
n Fßn.l "n,|Lu lilLti u||'nwlr lilkl'. t.l" 'LttP il"l
lak nhd.h la lnik. hk. l2brl ,nlE'. t? Lhtl-ltntd4 te
harc,b b i i.ji bddil RaLb; s'el'&e ltnia,arn Ldzihi
A bjbn, t I'ajtu tnd td,tet4 '. e'ßt bil,? nth;efri tu|f
|/'t,th bl2ti t?:d"i ",n l'.,2"1u. Rnl'bi, t,I'ib."r4I
'Ml'rt
heyli re rtil-Libcti Rtlrt'i tul I'iIe n'r' Jrt Na c
'mbin lna I nmrklxj( All.i,.rr vltr{.llah
fl-kabri. O"*klt
\' L L,,'L, ' \"." r
' .ip p,! .. ' '.]1 .'
I n n r r z x , l o L J .oor . . i i i , l o b , o l i o j rd o l , L t . s l i j €D i . ,r ü c
i o n t i 5 r o d r r o t ' . i i i z h L o j r d o l x z i p o rder i e C i o s P D d n L .

-ooF' ' 'r "'r' "1.' "' \ 'r,


J F
-'L
, r r , . A , L n l r MI t n . L i n . l " . " l h , t l l h
o $ ? n u Lj r. A L L , l i o \ r \ h ( - . ' N t t r l n ! - , r .
Prd,ero. j€on Onmor ibn ArlloN,.r ,. , dxjcron,
, .f,:^oß.nJt'na"tircFahLhILl
phh t,io: BLrrUnli pUczih knh1, "En L,'n'i .jhh l;I
,am.pt'n..-\Füirl Alita. . 'l t
?dit,LzI.
t.inn r&)n,ttu,r Nbi"h,j ü latli,t tai idittj"

139
,r Jr,,,;,r,./ l)l LrLl. . . .|.tu: rr.; zlz,
,rn" iL",r',t , L 4 / l : a r t : t l r at t t t q n t
n t t i n t a b n | . 1 , !i j t ) , n t . 1 i l t l r t t , t , . r , t . r i t r i : , r t x i il
i! ! :.ti,,t k l); t; inialrtur. ILrjin. , ,

lr l L L ., , f , ! l L l , r ! . , t , L r , - r , f , fl , In'1.,.
I h, ilr 't t!'!,t !tt!! |
L,i,,:..rl,rn,l,ir,rrr! !ltr\:
,,,i. r':i,lr [ .. t tl.rl: R.ti:,11/l
'1, /: \" I.. tl't t
it,ntu, ntbb Iatti :.jin rc nklilt(,",.'h!,t1rr t,t ttt.
ittl1 Fur!..1.r Lih,tir:.üi kt\i, rt ür' ihi ijnuti
tu;onL;t)it ri.r .l:it Üi rli t/lii -*, !/ !,L.a1ütlrt il l
' ,,J,-:
r, !,,,r,r/!,,rri,' r ;1 iti, t;irrt):!tlit;ratr!t.t
I j , , ! , \ ' : . ri i n n r t i ' l 1 ri,,t rt t l,l)t Mnir I l.L a!)
.i, nl,it.. tr,t'i;Ijnt :'i':rri rl.1lt't'iI t l 'tnt,:i.
t,:)tt"r tl.! i,rat: it itr t;rl:a1r:, 1b t,)orii knd ala
16,Ittu onbt.! i htuln l"y!' I pr.'n. I'tr rJ \l
!.,llL D i , tra I fif. L,,,i. . , r. I
. r : 1 l , r , .r l , . r . , r" , r ; r
i l,ri(j! roll rfL\1. d,jrllxL.,,ilt..
. t:.! ti 1'n.! Iala alrt,. ili a,,bt.: a abt,L
M in,i a:14lr1r a\trrlillx, !.1iltidn ltn"t.1.t. in! r ry
"t.lnil:.i.tu k n.:.'i ltutuib urelt. ttnitAI'tb.lL.i l'1
iLtl). illi titi( 1( a'ut irtutr,tü.den nbnth. rc tNtl"
lt...)lttt'it r.t)1x, t' i !,)trr, |,t\tlti:i lii,. u a\.
i: t.t,t,":.," I t , t ' t . t ' - ' ) t t . t , ! ' t) j i l l i r i I : . i N \ | : , 1
l!)t. l' :!:!t ir!t,,/.1 ,lJi)lrj,trt\-lltj,1,i tt'r,
t,i: ) al)a 4ßa1tidt1riI o s l o t o d n i I h h . . ] G 1 aI a . !
't'" ph .Jolrodt' ,. t.t palt od trrr. ha Inzc t, i ptta
oJol'"nit ,. t't,?tr'trE an trLr. 4 ltoInzc,,ti. pntd
Alldh a. gt .rclo! olobodni ua,?. 'l"cDirdin' sr iL
t. ,'. r i
, , 1
, / , r / , , D . L i i . , g t ri e o . i r ü r i oi l t ' D l J . ; ( , , - , ..
n n ü r . r . , , , - , d r r sr t [ i . , ] ' , r r r l
l l d , e i e t r . j e o d l bO
1 d r'/-
' AIlnlu"DM irri?.il h rl- rfjfl.Jil,lh,J' In nr,.
tllrh'uu. rr',i Frh'I?i nr,Ikl aJ,j,J;d',, t?dra,,!',
ae.lni ae,nI. AIkhu,i. tßttr itnti,,..nrh rtur;. AI
Ith44? t'l?-r nnt taniir.ij, t..4r.Irll; E .h ra4u
tI hh .tu.lr. tr airlahi. t, r'.u t'i ütnthn hxr,th
Dh arb/i.tlll,t.tol,,talrn k ?,1ll,4üL,rt dtnirt,Itr)
tlrit?,t )lhh' ,nlr,, n opa'tj l,l't!!.rttri., ljtü,atrt'tr
l
. a . t t 1
j ?. i
o a | . l
,tj.!i, rnd-.n r rikiün fro|o I kliitrih tu l,nßdn.,
' -
' 1) , 3 t L . " . t " " '
, . ' I " 0
,loiol,ti Ztncrri. r -r , 5crlo, o !,,1!"

l9
ZASTITA
oD Se.;rnNn
KUÖE
eKw9
u ine allcha, Mtl.nt!ög, s.nit.sn.s

llvod
H q h p . F . h s t r n o N h n u , h v ä 1 , " ,C. r i o d N r c s r p o m o au t u r ,
ioproft üatnol Uieieno 5. ^ljähu ol ?12koje i. u nmx Lod ..iill
LoiihdjelalKogi Alhh upuri niko gi De triotezr6i r l(dgr u ,161,:
düodvede"ikogr re mot. uputiti Srjedoinndtrncmtrininrkog bogl
osinrAllahtri di nau sudrusr.S'jldoii- dtrre lluhtrnrm.d Njr8ov

N{oogiljudiiu ururarilijedro li'2, ? to jt n(p.jaßljsk' odnc


prena iermnu.A, (Lro jr U^iieoi:
l-.,;.r-.. " -
Sejb" aantje n.pijdklj, Pd i ti t'xdne *PtÜtbti 4oüt.'
Nahlos. mnogi ltudi .,ltrok sc p(mx njen! loo P,dn? nilim
k u : S r e d i s n j i m x n ä ! i r L i ,fDl txr e i i D d r u i t v o p o p t r r € v n D x . O n o i l i n l
nuvitxsoiihruai lviieodtog3.otvo'ili -trvnttrsvoiih5PIriLl,
robi N.ftbrvear.'LDrionihlrcrinL",uorro,ili5'oj?$.x,.rdeno
''D', . ,lo or-'lo bo. c
n r i m o A l h h a , , . - , . J i . .k k r o i c A l $ , - - r " - . , ,
"..
.- _.. : _:
O siltori Ada'ui tur td ritdfl Mrutio: Ne obo,alay'.
!ai,ad, ür nn je MPijat t otuoE ili
lo je rzlospnanri o rooe krko Nurlimxndä an(isroru ku.u od
,ogne.srognrprirate!rä,!'oUeroBi.jt?nr.Ukottrkualdrudcunroi
", - o..,., ed, [.,. ,., Ln, ' rd, , D.-
ni]rr. U toj huailiuLavs. pErrori u nünru, x milo! | Fn,lu

okrDnojL L or smhq e4*q !!e!Lr6r I's,,

195
nasi sv. mslinan. i.jrmovespletkelTise
nam.A,Tisidivin aidrnik i Poh€röl

V.hid Abdüi-S.ln Bäli


sdortnje k je jc najpoü.bnij. Allaha
Crna Mekls, l612/14r0.h.god.

gK9'9

t96
Allaha,
l. Spominjanje u kutu
-.",,"",pi ulaiku
P d s f l r o j e o d E b uJ v j i L i | r €El i d i l , - r ' t i r ".dr jcPorl,rik,
r,,,n,!rri--i.,, rckio: &i /5& x A t nrite: A0zltunne "ti
6.hhe t ial'nalidZ" E rdjtu'l-n.li/dt! B nillati !.l2atta
a.beulhlri harcd.na It zlz Rzbbinn 'd?hbrlxL n "aJ a
Lfl k 2r ,lobra nl6ka i darn ßld:Id! S Allaltorin in,a taa,n \
llhtaun inoün i.Jtur,n j n ndis Ga:l,oddn | 6lnnj,"D Pobn
i@rite sela &iaritu.'

2.llaivanje ukuianima
relama
R€kaojc \cvevi.' d -" -r .!, /'/t |an tl^ka t b,aaloatA,a J. ra
bn,illrrJ, to uji itonii,ti AlLLn,-\r-,' *,.' i,lzni tl,,t tr?t?d'
n0bik , 4at j'di jI ]t. R.laoj. Uüü?ni
'+;'L!
t:e:: i+\ J; r-i ü-jrli L:i
4 tttA rtuit. r hüt. Ii rhrak p.',r-, it" P.,i ^-, "'!
Auibn pru?kd,h4 blasosLtl.rin i l;ie?hn.'

' ':":' :'t


I n.i:|'o,PoAan noi nhli Iw ntodo Lt ltr i aedi 'a.
irltodo,t Is.i,et ' El htu, 84.

Mckre. ü tr d?i { uida opi. ni-o]


Rck& jc ribj: xr(i '{ r i"'l,ür,t i ?ü.( 'hßk i 'touk ili hieao ,t6ko tu el
r,ni dor,p hn e dTi' 't'( t tdt !rd-i,; ior4 irdr RckN jc ^1.i'tk ft
j4t rnü. toj. k ' tDl tt'6k' t itu'ht Ncrj .i.i 'ald; u dor izsd{'irLL,ta{4/n
Pnojci{Bu,ij. lLdi rlld-ildrjd!|hs,/,,,t iran , Lr/r51 (oo no,
j ^!beijo ! $dn djet\\ rh ntl t KtthEii t biiihc st l)
Lb Drud.llrx
dtcro LaruoplqrjrM orcg rndn! Fruz'ruün.

397
Pei6cno F od E.$4,!,irh-iN, däjc loslMik,iii"i.if -*.
,^. ekAat Si,ko, Izdz r.t.i n bta tuj. potudid n@!i in t.la,i!
U totu i. biti blzguLt bbi i tujoj ?otudici.'
Pr.esno je odEbuUmamcel-BihiliF, drL+";r, d.j€ AlLIov
?odanik, " r r, r" h - "L-,, rkro: I'tuji.d s" ?od Allhho@@ M
". dt U., alntom O,aj ho iud. " boüt aa Allahotutu e u
dbue, ?ttu onje ?odAt ttoh,'a @ü dL1L, alinb't n do&
gd ß M/n pa e.tlc x Dtz",.t ili ga üdn t dgtddfu h,,it jc do
bio i /zhin ?tija'o,n. Dtusi k otdj ho od. t dtumÜL an j. ?od
alnto,n UztüenosAu.ta tü dol gd,. Mrn pa uet!. ' Dzsn t,
iti sz bzn s ndsrdlo"t h.jaj. do6o i ?bjdw I tuti je üb.j to
pi &sb t kdu n@. t.la% onj. podAl)hhuoa flbh.'.h !.

tukao je N*.vi. "h-Ä" +: I?,2 , ha'h, dani" 'alaAlb ztu-


ti sdbibx-d-dantu |di k,n.l d,t d.Mt. Ddndi j. ieud,4. n .-
si. Srosd,tultftj. bnli'a glßi ,1dj. podAllzhann, .& t anL dtton,
/ t l ü s a , " t r B n .p a ' 1\ l l l " ' a ' ' . .b' or'i 'tr.n r

l. Spominjaiie -,.*r priielui piau


Allaha,
!rcn6.no je od Dhbiq, i I hh " n-, d^j" RLao:C@'dn '4ttdho-
ns ?attanikn,.\nnr, nar * - . , latla t 4do: Aeo 6o\ie| pi dla6t
t hri i ?nj. j.b t?oMc 4llzha tiut h'.! dt Ein i? rtnr
Ntu !d,n tu,i hoMka ü '.öm.AAn ?i ab r biu nes?o,n -
n AlLha t jh,' htt : Nriti ne ko'b&. Aho ni?rü.kt n. '?hü.
Aüatd ldtun hdt : Naili te i ko'uh i |eitu"
\ d '.bi.noJ.l.to.pon,n,1,e{lrh., - ""r.i.rrnJed
n k!,Il Spdcö.v.gadaj€de,p,je i sprvr s tobon. Vidii li kälo n.mar
prma spomiijüju Allil]a,.".*r;L i.jhü drj. rtlikü piliku, jer

, rimizi,41'6'idii.iiojedaiedobar!sodcbjaD
' RekaoreNcEynsoDdjchE/-tz[a,. P''tio qaj! Lbt Du\d,s ta"t. p't

t9a
n.i.r 'rdcLom.ine kod L.b..l nr srio k.trriin.,$o i h'trnu, r<.
i o e $ n r o z r F b e D e g .i / i i o i u l r u i i r . 6 i : a r j r r r r r c . l o m n ir r . o
nNif rkniiinnr.r. BfurnnLlirnrntr.oebtr(Lfrnrlrnist.iotrrli
AllJ)r.,- ,. . jei r.learno utt inprvri trtrft.

q.te5I0ucenje
lufanau kuo

K u a r DL u i t r. t r r r n i a . l o D l..i s . i ß i ' r - r j ( j t r n cr D j e t. , , e o e
r ' o j r D Jr b u i l t r l l r L - E i t r . i j i . . . , , . . J t rt V j € r r i e r t r L k ,
,,,, . , , . . . . r q o : y j . , r * h o j i d i K ' i n n j e L a or i 1 / o 4l i -
j.Po,nr'i!e i tije?o! t oFßa, uje'1tiE Loji t. tii Kdar k kao
tt n, rc,tr'i;e ltj. n.i;n. Ma,afl, kaji nli KD jeLb
bßiljak nile Iie?o alije somh. MahrfL Qoji n. üi Kla,y'
Ldo go*n ri.a, "e i/iic i sorhnje.
" , , . . - t , t .
f , r ,) , | n o c n o j e . d f b r s r ' i & c l l h ' d i L j r . , , , , , . J " r .
t r k j d ü n l h ' d r j r : . , , , , . r c l n cn o i i u i i . K u i r r u o n i v , z r
j,.,. \, to" ", ",,
konj se.tfl u.nonnio.ror.( t.,rtrvio u.ni i |o,ir. lpct urrc
n,nio.Liseti, ,.r , je ftl<..: ?onoitue,trtu,i nlt u jt,-
tr 4,i1",,,rdi nlrr nr r, k,j j n!h,,a 'bt t:.,,1rot
dr-
mlta trN tllrlr. n ta'r orhht üiia jt !'itt1k pt,, \tjattjli
Ablrl. tuli.tr prtu d4 t,!,lh )lus r uIla 5rü4,! tt,,,u
ü , o ) t , t r r i , t u / 1 1 ' / r r ' n l"at , ü t ü | r , . , , . . . . _ " t,lno: n
La! ?a,t!,)ä,:ntuattott\n tn, Kt, it | lr|al anrlj- tnt tu: i ujto
x t.r,rtjto rtolll:arj,t P.Jhn<, , ..,. ,,,lr '.l.ro: li.
baa si,ttttri tiiti, th,t4na *k,n!.$)c: thtuao au, nI r
*ollta,ala u",,trja Pasl.iik.. ..,,, .. F ftla.: nebdosi
n6htni tiri, Hndnjrursrte. Re)<tß:Nr uo\",.rh-yru,
| .', t t. t'tt,i,i n.
natni tini, Htdnjrar sn'e. trekr i: Pnkhnn i ür ti.rj. t,t i Jrtti-
' '.r
". ll
I,t' abtrt'a
u"tl I diu rt utüii r4lilo nnr rutu rr)dilit:i.
Ullla t.."., r), ; tr t r r .,,tn,t I
. | .,r:10t L;ti "rl.ri sllß'li et |tu,j? nieti( Dt \i -'h'
lio n.i/i, inn? Li itJljndi/ j.li in. ti\.ol "jilr:Ltituti

5.lJtenje
sure Lrkuc
El-Bel(are
L \ r , L r . ! d r , l . LL . . . D , . tL, ' r , r , o l ( ' I i r t l n t r . ' ' i l ' ' r i t r |
L , r ar r , , , 1 1 , t . , | , r , t r n . r t , Li r l n L q n r ' n r d . rn r L rLq r ' f r :
l ) , , t r ] ! ( L ! , { r r L i L ! , 1 , i r '. n r ' . L r o n r L i r t I n n f ü k ' r i i
il,{Lj,!(,lri,f{.ir!lril.i,LL .tr.rrr:Sr3t"
noj,rjd,ii'iifio r 4na'i.rtiji nio k. /L"tj.run ELRn'ar'
Stirn h't/,t.r4. a,a El sdn* l lu.i i:t'tt i:lt hti!
'ifl.:njr0.llr,iltrrr",lrr'tn.ün'
. .,t..1t Na".ix ai n "jil) Lnii !ürrli Ll,t/,'' sejlai tu
nln.ir Lat' n n.ii \. riiettu Et B.htn

ga5au L(uc
\ciranovog
6 .Nepuitanle

!
I ar .ni Ia( t ,to*! ot u.i b ! oj i"t llßou
\l trl;,,I
tlrli.", :1, \L.rliLir|,i I Lj.r.
"iJ . 1 l . r i ,l , r n j i i r
.t-"', N?l:i lj,ni i. at tw, üt I'it ic rtllol)a, M'
.r t r t. !, ./'1$/tiÜ( srrrh a r" "Lt:iln i liduti Pj,tutjlr a ah
, \paJ,. t to t tiLr-tt1ti.
'likaa?t
F rekß: Nelli I'uti iz,tog n"D,.at oLalal, t. bl'd sai
I1aalrohol i ,naülle ,ßbt"hne.'
R.krot Ibn Nl€sud. " ,,:4.ütifln.rtraLi,nitin'

tukro cJczidiL,n'd-Vdid,., t,\,, Kk,n I i.n/ Phnn


tnntil rit i rl, Lt j ht t j hnüü d6 tljnh,L. ltr ü l..n, l.kt n
dlkjLol i ljth* nd torjttd |,tuljdtau
R.(ro t. Ebütlaniti, " , ". , r: Slü)tt !j6ru,1i klili s iL.
I'!im \'ltrlil, .,,", , nxpnänj.o piehimr ,r!j(: Ll,/,6

Rekr jeli6ri,- ,.:, ,: Pjtlrtj. pLtdüu 'ti,ba kxlrtrtu


n.t,lirJt i n.,ta;!l)i,)!ilo[
j€nnrnAlrDed,,,.t,
Rektro : lh ütr.,ti n lütrt.. b,,/i,/1n

B,rc munimtrnu.nrlon ovogtrjxrD ri je,1i je fjerDr hbn


njcm idrjc i.jt orEhs. Krdi ierrrDFozov€i? reke kuie oDdxr
njcsovcvojrkc Dkpc olronjcstrip,ivc nücd u Luii. doDor [zdor
i ocsughi.r i unoscmünju i,r.podnoiLrivon.Scitxnir. [duju,
odomxacJr u küaiu kojoi ic isto iujc picnr Brx( muninrnu,
uklonipjcrmr iu svojckuacsvc.dnoL,ilrnr rdiju. tcLrrnijiili nc

/. tzDactvanle
zvonatz ku(e
P r n a m o r c o d E L u l l u r j ( . , ; , . " . j c v j . r c ' i h o i kr.,
,,., -., .-. ktaa: )tbno k iejrarc,afiata.:
T ä l i o d ao,d o r r s aj r p r r n c s r odor j r ] \ L l t r h oPro s l x n i l { , ., , , . ,
* -., klao: Melcci tiAt t d itut dtir :n hoji,na jc pa ili iün-

)r sad^ i rdw \ürß!r4,


Mel€i suAirnoyr. .-. - & ., tirka i u $.rnon ru mru s2s.,rmo_
von voj,kon.Kadr ljudcnrpsti All.lov!, .**!:1., vojsk bda jh

Teba imatina umu dr sco{ odnosina zvon.koj2suzwkon i


izqledonsliinr .rhcni'D nonima Od.deseoYäipopnn. odnosiia
o;rolee relefonrkd zeonaniti nävedinuLüanihzvona.Metiutim,.Lo
i - ^ u I k u . n o gi l . r . . eo , \ o s o n , J ' 1 ' L - . n o r o n . l , r , D F
' i " . . N " p ,n , ; ' o & ' o n . d r o n P r p $ r e i ( c ' r k o . ' o P n . o d
nosii ni zidnesaovejei zitkom podsj€irjunadkvou nona Zelim
n"po-l n,d" cab,r,.no . o'o ' 'd' nr/l. 1e bosrogaio
liJ na c&venozvoio vei zbogtoei iro j€ mzik ieimoE fruh . ne

ir kuie
kntova
8.LJklanjanje
(N je sinbol k.iö,n2 a nrm ie zrbnnjenooPonxsfiti'iov€
i L.iartre.Natalos. kistovau murlinanskimkuia'ne ima Colo
vo niie'im kuaaniie bakistallm. ih nazdvieram2, tePßimai' 5ü
iklearninrzidovnna.Shvile,kßtovisu ujliiu n€ke dtrniie! Kadl
t , i p , , J t r oD o B t r d r' ol r e n . ' e pn 1 d u m n o 8n' d , r i r " l ä J ' o
I r o , oo b l i l c^ . n o .r A L , t o I r b ' b l o r , l o L d d ' * ' r . p : . iu v e
( n r ' l F . r 1 { . ' hß t ' j , . . n . t r r ' J d r i e u l i ' 1 1 a e d e 'i
rid k(oikog dG koji niF nijednukuauPonedioßnrc m'dinr
n!. dobroslcdrj na kupujc!kadakuPujciodjedu,po$eljinu pro
ri&u i sliöno.I re i€.i dr ne tupujei t lGtove rrnjcrnol rosl,
niL, - ilh.ä+,--r', jc ulütrjao sveito je ziticro u oblikukßtr'
Da li iko ßzomannor. tai dasuu lodanikovu,-krbh,:Lrri*-r-
lodu mnjcrno unoieniksovil l+€n*cno ie od Aii.. -rLi"+"ir",
d^ je rcÄl Sß no Je h;ilo "a Ißt, Pa'lznjka,oj, ^ ih\" ,.1\ * '. -"

402
9.Uklanjanje
dika ligura
iivihbiiaiz kut€
\1LtrLn.änj. duäD rbrnjr t(uic sye6eia; rjtr Ljai orjtrroo rl
koje ie Srti{ dozvolior b nr di(.iir lu&e ft.. rati zr nik.. l,wL
m"ju s in,o o.ophodnedile topur nil{cztrpxsoi,linI Lrjru i druee

N1€k.i re u rt u kuiu r k.toirc Drltrzistitxili liSu( lnog triitr.


vri5moleklLdaJ(icrhninffJ,eu <uii u[ojoj renn o.].t(r.Irrns€
nD ic od Aiie,,, r ü, i, ., dx ie iednomprili[ofu h'1, .L[!nüd pltrlr
n a k o j e n t e L r i r a rKt ixkdr .ij r r o r L i k . . , , .,..._. tovidio slo
Jr nrvnnnu. Diir htio uii. Nr ot.soronr li.u rrioii.rih rc,csodoyl
njt.r( je ßktt: Allnlar l^Ltüi4 |tjt, r,4l1l"t 1t,Lr,atr \ rtllu
,rnt latL,*,, tu)n zsiüka11Ä<$ )c rhtaa, b phha?!Rctdl
je Kllih r n r! a i1al.]rt i '! j,1n,l Rckto
ß: o,i Lj, fl nßlihati
t slile bn ie,tuieii na !nu!'ia, ldtt, Rh ie nt ft;etu: Oi!,nik lb
!. stuofiri! 1 ; ,t.lcci M nte t ha& t t ojoj ,d stikd,\
P r c n s e r rj r o d E b ut r u ' e j f . , . . 1. . h , , . d t ri e i e k D : ? . ^ . @ / . ,!
sktj)t, ,,t ,t ,.,,,. , ., .. , ,,: Meb.; r. 1l@ n htu 2 bojoj hd 3liua iti

7Där,o!trzrbnDrjr ot.a irvrob, nroN Lodnosiscn: sre'd. r i


h r n E u l : i v i h b i i i b ' L o d r t c r D r h l { t r D r l , r t r nri i. p . b i l o d r i , D r r r o , ( u
ili ft. b o d!5u iz,trdeontriro ili poDroa,.pifrl
Rrkro jcNNcvi,,,r : llnr,ut'|. t "/1" likd lnjt t,t-t
t i krji ,oLl 'jütt. tb.r,iadi rurt, r\ j nnr rn,.,üDj,tkt,
nrtrbt, kbrtd t st,ür.it /,uli( tult L'ar t ,tjiljuril nüti: s.rü,
.h!, FLt ttrnii i tu!:
lzuzi,n,tui ; zrbrmedr|e Ltryritr.,ii.tx r,todovr.prrdmerxi
svcsriro tren,adu!u.I,renser.te ol saiJri6n libiH.trNr,, , . " ,.
ta t? ßk,.: Bia'"n Abd,llttuu itn.)bhNn,, ,, ,.... tudt
Jt prika io,j& j qiitu p: tb, Al)tLt..j,t ;tlDt ol L,h rojjt, ,t , /,r
uz r,. üL: JLn,\lrbs.. r ,,, " , ). ßk .: t?a,ia, ri .rno oü nr

. srr nißLog d!rr!h! (oo


crc! )

tol
i ld tznil, -t ^ *, 1,r - A, . a ton. /eka. Cuo n sd kd4je t ktu: I<o
aaetui IiLAü.t t ganalind.ha.udtha.dtLtuL4i.ga. b n
ttlt n t tuti aatjek seiexako .aljuri. A lbr Abbr,,r,irl- ih,
-, kädr je $ vidio ßleo F 7.ir, trbj, dla bd; natui, anAnJikdj dtui€

10.Pietreba
i adtii! kuae
j. od EüuTälhe,"ij"sh,ih,, daje Poslanik,
Pr€neseno -L *":.ir'
*"r",kua:M.hein rl@ a h'ta t hojoj t,al'zi pa i tirLl!
Pandenoje d. F Aiia,ii,s"!i", r.kL: PoJmik,.rrJL-!.'*
"L-,, n dogovorio r Diibilon, r. -,-, ü koj€wij€m€dr nu dotie.
Diibril, :.ih ".-, nijcdoiaou dogovoe.ovrijeme.Posldl, -Lhh, r.
h - -r.. je ! tuci d.äo itap, bicia E;aje i r.k2o.Alhb i Njcg@i ia-
llaniein lr!..l.gotoq! Kx,J^seokreruo, ughdtroje mJog ps ipod
ffis LiAjl. Vpt@ )e: Ai!'a kddnj. ot.j Pß dü t b&? ReUJa i.:
Tdto nj 41zhd, ,. zvfl. Poslanik,- L h lqr * -r-. j. nftdio da gr
izbaa.Nakonrogi, Dtibril, r.ir,-", j. doäo-Posldt, "rhhN:trrh, -
je
,,t, , nu ek^o1 Doro@ili w r ,aZ tei a'6, jd sdn b &a ab
n "i'i do!@. Pete j.. s?nliio n. pa Arjik bio ' tujoj tu i. Mi n
,lazino " k"tu ' hajajn Mtazi ! i rtjl:r.'"
177:banes izuimrju smo loEiki psii psiöuwi, ä oni neni! bni
cmi F je vje@j$nik, , ßLr- i.i,i,, Är", Äw: crni ?a j. !.jtu."
Nar€dioje da.rni psi budu ubij.ni. Rda6 jc: UUjdje P.tP@
n. Az.iiiM.fu tu'a drik tdttz, jd rt oti j4tuit)
Pren.scno jc od lbn-oned. "!i6h,nh,, daje ek.o: C@raz 1,
rd"ika A iri,\ + * Ät-,, haddj. rehdo:Ko iMz'a a,ü. brriktß
iE aaöar,tuzbi da' n '. o.! tu4tul. trziw tud hiue"
nalta u (u(l
I t. te5l0Kanlanle

f f . r . r n o r co d l b D ' O n r c n r r i , . . . d r j . l , o r L r i i k . . . r ,
, .. -,, ftrrn: Klatidjtc dio nn"te n binntd i n.,/o.,olit ad
t z t h t , . I ' h t u k d oh d l " r c r i . r " u o ,ro 'r', ,..
tuatr. rdQre n,nvn,r Ovnn rorlio l<.,
je tel'o dadio nrr, r l,lärjrNo u lq'itrmtrl,rl( lii$ nniotidl nrtr

RekaojeN.rev,,,-, ,:P,,/n,il,, ,, , .^,j.ladltLto


,t Ih j,tj t t,1ltt t I k i j{.t. to Lt:r. tt tr ut itr:hrtj,t.ro! tj kt i
ahtt?,'j.n2:u!.t:10lj il) pt)j!tjlo n b Lj w,nt:tu Ll4:r.lü ) ujlaa t
L,t, dr,h ,t.!ni i rqhli iqn !'
! d,ugonihr.tirn p1Id{rkio rer, tirc. ntn y: o tnli, tztniaite
a L,.!a,n, nzjto{ii je M1)Lz hoj; je otdljü, t kati ßt, fdtu ."
! , c n s f l r oj c o d L b u ^ 1 l r i x e l L i r r i j r . . . . . , , , , , d r j € l ' o n i k ,
" -,, .,,,.,.r,,. 1ektroi r/t.' r lojoj v A4zlr spa,i,ie i Ia nb
joj seAIaL ne ?oDt ie et llao th'i i ,t/tur..

12.Lijepa
toplarijeii blagosmijeh
dluiao iro je torrro. U r€zis rnn
Sojunicli uniitiri DruslnDtrn5kD
on Fhnir. splctkri i kujea\jc,c. Rui€niernrLi'utrsk€ polod'.€d,o,e
ros phn?. j€rom predirrvlrtr p,1u druinenu jediii.u lxiphn se,xsio
j.
vidi iz lrrdntrkoji p' ioDtLi\ ) , " . ": txiltaj? ?a.hn[., ,
: lbL p6n ü r ai pakilot? 'a ntu panu satt q or? | or
sLe,Najlliä rian ni hojiarane "ajßte zb.ledat dod.; l?a,te:
NAa sa oiaüo ,/ot se nie r^ttu sn zzna,t. 1lär nt lnt : DG ti!
tuuaRnj(Lrüou nii d,uldo; tmrcljrx to j. krrDji pmkldnikov.ilj.
7 "t! n I oL ,Po,P,, .t go, ,,11, ,

sr j! 4ijq,io !ud$k!,ur
Lrrr6,LALbi,ii a $oD!djdü j7,ti I h4h L irN
dutm j. najljepi.4edi biB! lo.la joj s obddak 10 Gjmn trebi roBe
posijatibzdor idedu njih. R.kro jc Uai!.ni:

i : ( a i r - c : jrl . ; ' r J ' ! r 4 ru !:


R.cttuboritu Mojrn dasowft 'atu bj,?eÄj.ri,jü bi !.i
h" n sb puian 'e?fiabli'tu 'ut' "jiret"
l',e!r qa oi o. dJ rrcko8rudtr'n. .ini i'o lipim iin 'n'
meiiuNpruinicim, donöii imidj zbogkojegsuäne i turnc a tuikE-
'smilor
e. podJbllq. j' br mcduuprur"l , R"\r;Ua;' :

Ijeda' od d'ahou Nj.soibje to !t; tfuj., oA "t'k "x.,


t nestui. da e ß njil' füÄb, i lb id.dt !6 ttl'otb,-
üd $'ha! i wibi. a b4 zbiq4 itu z'bl?ou e {id.

lJ.l{ako suPrugu
zaititili
' ' . n s c n o o d A o o u l l , h ,b r ' A n m . o n . c l \ ' r : " -
,.
-., da j. Posrbik " n +, :.if, * * n", ßk^: Kada e oz.nib iA hqib
mbr tcit.: Allabrntu ini B.'t"L. t'ajlahz u hdjtd tu dt teb..
h.'alajbi, ß lw bik f,in i.nb. tni 1tu.lt b.lE d'dt jbi, Anl
h, no| nha k adob'aQot')?k1q t doba 181.paruL L tap ir
'mry. 4 \t.d d.. at!,' +ot?- u n'ati!!' ai.1.!'nod', h'q a'
rtu;a U dflsoj pdiji s dodd.:Ndtot bsa '@it flka u Prut'
xji dio glat. t te ili /obz i prorlib dow tu bdit t a "iiru Kara
Lryibdettulit nh{ u "jar gtu i ?tutlic hb,*
rR. braincnoaiml2dot€nji dcl,aajednos Fhdo'n ld,nFd dE
r€k r nr6l.. To ac itnni njihov braeni,vot od Ncga.epoäljnog
Rekio jc lün-Ms'ud, r ! j- t ": Kndd ti datletultusa a ?mj btdi'

" E Dan4 '/r1e ALhsi jc u $ondlen rehndt.t x.ttnt d-tajjtbt üilento


,at,oiiüü !t,j,r, taba & t.lr nu )r[.u,,4i1t, ydt r]:Alll
tnnnt brrtt h f .1,t.u küL rtuh fi. At,lt\th1t!,tt),r' t\i\,.
Dr dtür,n. ti I!4trn, ttlt\L btt,üu ralnrtLt. jla rtrtir Attttrj
m o j . d r j D i b e ' i i r r u u o i . j n ' f i u z i . r I o d r i i , , r . rb e ' i i e L o e o '
Illxhu Dror.doh nr sfrjtrj 4roji rr u dob,r. i ik. trrr mdrojri,r

r 4 ,r a K 0z a 5 I r I r0Ille c u0 0 5 e j l a n a

I1,ßti,M' hi rtd.ro. rFbio u(.nLp(ür.n( io{ paltrtoini!d


nor. lo dij€reiuvr otr irj,!,r |fo-e,. ir od rho Ahh{,r , ,, .
, ,. dtr re \ra.vr-dL!. , , - " ftkt : Kztu bi pibQa
?iil6La eojoj lEntzi ELli: Bitrilalri, )Iata,hn dazaaibl'a
! !"jtnE, u lt,at b; ; ;ejrdp üa 'rrt.t."t. s Alll'ru,r u.t"rl
,1!ltlr!,taj, tu1,iltrd,r: ijrltu t ,tutjithn al rnr!1t,n,r al',Il
bt:. S.idn "il!ad| re Li "Äbtio djektu Aa l)i Ji.rorc uitu lrilo
odr.dato a ta"' a'tnn.'
lzm rjcn i.jtrn. Z6og mg: je r.ieLjr. f,.u.trie,rtr tr rl,o rolo
.od.lia( " Prnüoro i( Dd Lbu Rrn. . r , ,, dtrje,ekiD: firr
ru lrlr.i t!'lr,ii:..,..,.-., ? t a ü r a . z nl ü - " r t u 1 |2 t t r o
/1ltnfl,t int lIRj,rall,Lll' Ia, t.,l.rr.

15.Kako gmrzavaca
zaitititidjecuodotrovnih tüI0Ka

nbeLi de.u noi', trrtrft. r,.rLij€{rLll,r L t,rtl.ili,o, t).oihLi Lll


po llar\ | F\ani:t: U'iztkrn I'i ]!.li atillthi . u,. n' Ia i;?jnt
nr] r? ltnn tetr\ rc D'r' ktli ajrrt L,n te. S Alnlnnr "t,rnn
tjjtrrft "a.i), nn&a !rt, ad:tjtnr a nrtt sr,.!r r ttatiti!.]

' s!r!!r.riLreirr rrrLorotu


{ir, ür!h( 0(l!! viujuu rd'n$! Lrn!!r lsiiN! LLi ,!rni! sh:!fi!
! ! F r \ . o , 1 { r ! f ü n u \ { j \ Ln v n l
ü!r lni /?ri r/,,0r^rbo 11o0 rcrl
Iiitih hf. odiljtmr

,lz Poedenoje daje Posl.iik,,. L *" i. ii * *1.-,ow dow uüiozah


n n uH a r u i H u r l ' : , , . , , - ".tßlao)? ua!ow tb bin zäo
j. M dow a atntu leuilz i l:brtL'.

lla kniu

Nakon irotcnog kann da ae$ako lo s. brdc pridrtano ovih


pdnäes sävjch,u vei $ aithon küi. od iejda, i$jcnri !.jtr. iz
kud. i ,Alhh aeLiti r njim.
Molim Alhhi, ,* * & L daovodjcloudiniirkEnin, Njegoalia
. r ' t o , y ' n ' ' n r | ' n " i r ä ' d r n a p o d u i 'n " i o jt r p d \
,äd'n

shvrje.nekasiihvarje.,
Allahumojrsvjedoiihd. nemaürinskoe
bogRorin Tebc,
molim tezaopo$ ikajen tir.

eKw

404
l(0Tl lE l{EPR|lAIEU!
rflAjllAUl4U
NA|(RAU.
l'.dr.i o do",,trldcton "etrijr(ljLL IbLntr,\r,r,rr'-,

\1jdo bonvk, nünrDr $cr'

Skl,,. nircso L,oralhi Drthcnn.'n, üäso nie*o


Proierijr F^!klasni Cleinik.
Krerrnt:s{gdi. gdje5enc sloninje ^llah,
'lirrx
purosr jr: krnrdala
Chvni.. id,erki,htnc nade

m pu(: nuslmrni.
Ncpnj.r€Lji

Rrnm p?.Dla:li.emjesrorvibolji rhhk.


Rrdno dijel.i nznobdjio. ä svrlo p.ilihu drügaiijäbojr'
DunjJuakr ier obuicn: i msr.
VoLi:onc loji ne 5pod,intuAIxna, -^..ür.
Smcra'ui ür:tnj. otro*r'

Irtrktun.oroLiix prc'nliivusldadu5interesonr
Ktrdxv poirvio,nr dan krd! ie sedid! Adenu rL-r", odbro.

Izrcr,üide, abnnjo i'ndrlt


LrbDi,dir: neanc mie*i imicnr giijehr'
tjrl,Leepodriic ü zlo inar.dljeFr'

409
N&dbe nderrnjenemo.,l i rurn. dich.

Fnnkcij,: gl:mi direktor onih m koje s sidrbl irila i hlftalil.


Trrjrje sluee do sldnjesadana.
ftrvrc purovrtrjr: put a Drchemem.
Trgomikeaade veliko niatal
S.purnici: dtinski i ljudsk lejrini,
Saqdnici:
oni 3toiute o Istini.

Pbörrj€rsriieni njemri djegoim srjedhmicini.


Komnnils.ts gibd, nemimai nhoilmje.
Omilje.rnnm n$o lmrlih - osondie
Boiis: bosobojmil 9mil{..
V r ' : n u { L r * i : e n . l o t ' m n o g o , p o m i nAj ul l i h d . . . -. * .
KakoCaodbni:üistinnje lejrmslr splerhslaba.

Hobi:odvodenjc
u kbludn.
Z.lj,, älj d",,i rjldj bldu ndjd"i.i.
Khj: Ed odre.lmoed:na.
Ni€on najbolhdj.h: noncelsüiliaD i labei.M.
Lo?inlG
zadjedbcnibr.,l,rijeöoholi6,
NjesouuvAcrjivrdi:
nnjtuici i unFtnic.
obeiatrja:obedaw,irohrieo.
Sh gr qsphöe?:bdjne erlrde.

4to
zAI{RAJ
Ovo jc l(nj p e knjisr t lrs alL.iie Sliirdi, rlto B.g di, drus.r
knjisr ltotäie eddrvrd njüc(i "rlor€:
I S i l , i fi n l e g o v r s u i t i n r .
2 Propirzrrih;Ür^ tr trhnkonr p,Iu.
J V,{e sihni i dä lije dozvolrcno
lie('nLred sihn drtLgiorihi

4 Ktrko rr Lojr -!! l,ieii Kuirno", ,l.vmr iz Su..flr L zr

t - Küo nieliL'ril,i,sli.znrkoveoNnulcti'nr iPoj.ntrerie lluhl

l'- Zxpiri o p.,dlju ndrih n;i"i k.ii n' ,xJil ,r ll,trbxzc Pr J(


pol,!rLi , t)ri'rili klxor.
7 - Zrn(ia dnider.cpft ür.t',tr noii
3 lifie rih,trzr ncmogrioon irlnDDogiivorr LlLiekzxaitu v
{tr Kuitrnom,do\in)r LZsuntrftr i ,l(oni.
9 KrLo poniitiririr,r p.i€ i u loku Ptuvlj.'i

11 Suninrilij.kr trmk€.
1: - Suni.a pn/i*irx dulr i kl(o je Pn'nii.
Ll.N([r rri]r Ctrrtrni r i.r
l4 O I'iprozi. krko liivriO $nn,iikrlto r.t.rintrii
I,Io!trr All:lü. -., r" . t| dle uputi i pon'ogne.On lt ri Lrolri

Nrk: je nrvr lll.Lhr, r!jrdoii'n dx D$)rLro8r ornn \jrsr. o!lid


TITERATURA
I(ORIITEI{A

l L i r r i , u 4 n u L rJ L) , i ! r ,

DroN!Lti.nD 1 6 rD ! . n ! ( I ' i i ,
Ll i, ii-.*.r J . J , J T L L , J, ' . i e " . . L n

L L . Ki !n i d . i i , L r L i n l n i r

I rnNi*: \LJ! L ]r''-r nii., r

LLrihi!4nj !! rt,d. trtr h


F,T[[u!,N.Li,!i 16r! (rj,r

4t3
'hiiu !h'nir ah, ELuHdlid d cnäLi

NitdioaL q &hiri ELH.ilrüi

r.h.iai-Lrri!i, b1F?bid ! Fr tri

r.i3if,L-e6rh. L.t56 s.F<Lodi


SADRZAI
'
al\"E'@
lrraoDDirNÄ
irlrANA 5
l
ftrqM' tb! &lh r-DimrF

DlrNr
ru ßTt|{A,Nßll
t {15Lj0Tt|{Al 11
tj€munß! s:jh nd djiti e' d

il
{vdrqt nli doh?mFnolaiFl

l1
Dnna p'[:q! nßn]:i! lilik l1

Ponqr nldtrdinina irjraihi nrilid t1


D: a din i'ilattiobtni.l
i;
Dali ir din lirnn ü ! oiffdr

0n jt dii :eft inTnmi3n!'


oiifi ie nuji ina hir slsd0rm \!dnl{m
hda s difl 'rr|m l0 I'mlil
50

4 5
0tdjsrI sh ! sij. r mdo AIhhor ( elllhii lelh
toslan 50
i.iho ftrt m d P'€9.mAl,hi
5l
i.jti pir!üittriuI had! {Fni 5 tuba
9L
oir lLlrim io{.ko pnr d
t
ll

P'imhni€ir!€, k{6.r4 dtiiinair bbnqso v


htffi.m ß nolit diituü niitu
56
lihniiemi! 0aiiriponoi oddüil
ir rir ll dii ! hdhi lldil
59

im mmjln! Ploü! ü odi,sm rJ!@

- s|Jfla I tlltKzANi|J
PADAVICA
DiTl]S|(A 65

lbnHii!ßla nh mthllhltdfiri(F
Dor6rFnqmiadnsk Fda{(. 67

tl

7'
s d l i { l a h ü M 3 d i i t r ' l oFm
ddftm
dodn 11
tletlrklmß tr lhitrdiinrlos
?rctnß lii{&ii.diifirrFdar{.
Diem!w! jritrl{m sob!
kl! bol{irod diiist! Pdatic
30
uNmnq!lldr 3l
thost.gl iii dodnon
r+lo
[a ro] mäi !m ! lpd'ko
I sdf $ nj& mkdiurk, !l

4t6
k l i r t r b l br o r . l N o L ß i i 36

0)
L b ' d f n m i n ß t t ü m ad i m
lallq klo n diir !d dinjn FdrY(

iE]TAN0vL
i|ltREIt ..,..,
! vltRovJ[!Nr0r,ra, l2
b ir itrd t |]rfon. ", ,,.. I

ief.iN avi, j Jtrh]30m


I'h,ßhflm in0m . .. ,. ]l
irrrror uffi, trrlbrm..,'.. Dl
u
j r l m N a s d , m i m V l m v l r r | ! m . , . , r , ", ,. , t3
|IA J L]UN
I L I A N U IIA UA ll

t,t
t5
lI
lr h :m{d!irlh*a! l!it{! tfrlitlli lt{
Ubr.nii€ sm ! l hho{, .. " - , ltdmi! tftd B3
ir a i{lh( i,rd !.ko r n}HdLi l3
irlii rnlie oe l0l, r trlil! min mm'
t tr] $0 nnlin|l n]tr m-]
jqmr a lnLreüm tll rfur!

4l
n r u nn r se o f { ' h d rm d ' l l d r 4l
j/restr
l{ dol:i iltrotr romoi
t43
[0
jirni, Nrija& ljudm,
ilM medu Il
Gdß f ielb r lluirkom
tßu [4
t!1
r!{
ß6
I17
pmAlt
ßllAl{ovr t-l|JDlKl4
sRür4A
|(Al(o
rH|(vaRl t59
r6l

rh kli m6niljtm p'ilai io{!t!? t6!

r80
iTAUUDE
5aroDJrlrA
A 259

Dln3ftn trhßmijdimAhtu,er w dnlk


tui nir - d'ianlru Djdri.! ntrlinani 170
arNninr. ruddno 0beli,nj!
mm trdilnitu )11
P.r irir - Fiupaii. F {riärn fumd! 113
lsn n | . hi.ije Fmoii.d llhhl p'ifi nßm 114
&dmn 'ii4eq! mmg!öb'ihii.h 114
osninr. n tze.rnieije dir. !'dv klbm 1ß
Dwdijtr. aniraapru!.,di.ci imdh
Ds4iilit - !ie4eareI.0.lar )81
lldmsiint uf(fi(ai& [.|(u'i )31
Dnm6i iiir deqedssiij.u ü !re !l&l.n )31
I'mar n nö'+ du polljrdnja aleun src lJltr! t3l
i.rm6d nr nilnirsn tlI&l hlIö l3l

4ta
134
t3l
\!d.nmqrni- iuail ie?i!, 191
onnmArnr i!{rf nom! ll3
D0{msrnir i!ff1{ spolm! oigam
145
DudNri pftiirii .jtt ttrir 143
ltd
ltd
tJt
l5l
l5l
153
Drtrds(' ßn nr hsrlh 153
oudNri dsreinr lpreiaull!
rie{ql
r.o0i i idlr
Liilar nir !omi'{ße ldhNn,rc rhog 160
nid€rri pn nir dan+n hlh€ l6!

nidr( rüiirr mi mnd


I'id l i.rd nir- riroi'tljriilrr' e i4h0n ltl
Trdrj( Fi n{. i. ftb: i disdir! snrln ri!&l'
165

airfa(ljaroDir]raNA l9l
195
hoh iliijr rr:ha,-,,",,. p, urh ! ktr.!
I Nmhiir ina o[!ii ma l9l
I lFmfl k rraha,
-,.",,. p, ftu p.! t93
4 Gnolirili Ntri1ßa
r tlii
5 Uiedean tl.8.krirtr hii !00
6 lrpln ieiejhüo!Cdao ruii
401
401
9.ükhdiij. r L igu! iirih biian k €
404
I l. (!nothniaqeMrh n ldi 405
l?.tj.F roCa 'iid ihhgsmld 10t

14.ktouajti! dlt! odnlhm


15.|(0 ?.iriridjlo.d dsnih gmn}aa noh

I{AI{RAJU,
II1AI |(O1IJEIIEPR|JAIEIJI
I{Atl}1|J 4tl
1A|(MI 4tl
I{OflIiII|lA
LIIEMTUM 4t5

QKw9

f,trluuuffi
420