Anda di halaman 1dari 22

SENARAI SEMAK PENYEDIAAN

BORANG BERKUALITI KASTAM NO. 2

Maklumat Pengeksport

Ruang 1 - Nama, alamat dan kod pengimport:

- jelas, lengkap dan wujud sebagaimana di dalam


daftar perniagaan.

- bukan alamat peti pos.

- kod pengeksport yang diluluskan oleh pihak


kastam.

Maklumat Pengimport

Ruang 2 - Nama dan alamat pengimport negara asing.

Maklumat Agen Yang Diberikuasa

Ruang 3 - Nama, alamat dan kod agen:

- jelas, lengkap dan wujud.

- masih sah kelulusan untuk beroperasi.

- kod agen yang diluluskan oleh pihak kastam.

Maklumat Pengimportan dan Pengangkutan

Ruang 4 - Cara pengangkutan:

- tandakan mengikut kod.

Ruang 5 - Tarikh eksport:

- Catat ikut amalan antarabangsa.


(Tahun Bulan Hari)

Ruang 6 - Nama kapal / No. Penerbangan / No. Kenderaan.

Ruang 7 - Pelabuhan atau tempat import.

Ruang 8 - Pelabuhan atau tempat pemunggahan di negara


destinasi.

Ruang 9 - Pelabuhan transit.


(Jika berkenaan)

Maklumat Layanan Khas

Ruang 14 - Nyatakan jenis layanan khas

- pengecualian perbendaharaan.

- pengecualian dibawah Perintah Duti Kastam


(pengecualian) 1988

39

JD121217 Tek 4.indd 39 6/25/07 8:12:05 PM


Maklumat Permit

Ruang 15 - Nombor permit eksport.

- rujuk Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport)


1998.

Maklumat Kawalan Pertukaran Wang Asing

Ruang 16 - Nombor KPWX

Ruang 19 - Kod mata wang

Ruang 20 - Amaun yang akan diterima

Ruang 21 - Kadar pertukaran wang

Ruang 22 - Amaun persamaan di dalam Ringgit Malaysia

Ruang 24 - Nama negara yang membuat pembayaran

Maklumat Negara Asal dan Destinasi Barangan

Ruang 17 - Negara asal barangan

Ruang 18 - Negara destinasi akhir

Maklumat Nilai nyatakan dalam Ringgit Malaysia

Ruang 23 - Insuran.

Ruang 25 - Tambang.

Ruang 28 - Nilai F.O.B.

Ruang 36 - Nilai unit F.O.B sebenar.

Ruang 37 - Nilai diwartakan


(hanya bagi komoditi utama di mana nilainya
diwartakan)

Ruang 38 - Jumlah nilai

Maklumat Berat Dan Ukuran Konsaimen (Untuk keperluan perkapalan)

Ruang 26 - Berat Kasar (kg)

Ruang 27 - Ukuran (m3)

Maklumat Bungkusan atau Kontena

Ruang 29 - Tanda bungkusan.

- Nombor kontena.

40

JD121217 Tek 4.indd 40 6/25/07 8:12:05 PM


Maklumat Barangan

Ruang 30 - Bilangan item diikrar. (tidak melebihi 7)

Ruang 31 - Bilangan bungkusan.

- jenis bungkusan.

Ruang 32 - deskripsi barangan

- deskripsi jelas dan lengkap.

- jenama.

- Model.

Maklumat Tarif Kastam Dan Kuantiti

Ruang 33 - Nombor kod tarif.


(rujuk Perintah Duti Kastam 1996)

Ruang 34 - Unit kuantiti.


(rujuk Perintah Duti Kastam 1996)

Ruang 35 - Jumlah kuantiti mengikut unit di ruang 34.

* Nota tambahan:
Pengakuan menuntut pengecualian / layanan khas dan cadangan menuntut
tarik balik duti hendaklah dinyatakan secara jelas di dalam borang (lihat
contoh borang Kastam No. 2 di muka surat 38)

41

JD121217 Tek 4.indd 41 6/25/07 8:12:05 PM


PANDUAN MENGENAI TAJUK-TAJUK
BUTIRAN DALAM BORANG KASTAM NO. 3

1. Catat nama dan alamat konsainor atau pengeksport.

1.1 Semua pengeksport akan didaftar dan diberikan kod petak ini adalah untuk pengisian
kod tersebut.

2. Catatkan nama dan alamat pemohon.

2.1 Catat No. Kod Pemohon.

3. Catatkan nama dan alamat agen yang diberi kuasa jika permohonan / pengikraran dibuat oleh
agen.

3.1 Semua agen yang diberi kuasa akan didaftar dan diberikan kod. Petak ini adalah untuk
pengisian kod tersebut.

4. Catatkan nombor kod cara pengangkutan yang berkenaan.

5. Catatkan tarikh pemindahan barang-barang.

6. Catat keterangan mengenai kapal, kapal terbang atau No.kenderaan yang digunakan.

7. Catatkan pelabuhan atau tempat dimana barang-barang akan dimuatkan.

7.1 Catatkan kod berkenaan.

8. Catatkan pelabuhan atau tempat barang-barang akan dipunggah di negeri destinasi.

8.1 Catat kod berkenaan (Petak kod disediakan untuk kegunaan masa hadapan).

9. Untuk kegunaan rasmi.

10. Untuk kegunaan rasmi.

11. Untuk kegunaan rasmi.

12. Untuk kegunaan rasmi.

13. Untuk kegunaan rasmi.

14. Catatkan nombor rujukan lesen atau AP (jika perlu).

15. Tarikh luput bagi permit pergerakan.

16. Bil muatan atau nombor nota konsainan.

17. Catat tempat destinasi terakhir bagi barang-barang berkenaan.

18. Catat negeri yang mendapat bayaran bagi barangan diterima.

18.1 Catat Kod Negeri berkenaan dengan menggunakan Kod Negeri yang ditetapkan.

19. Nombor rujukan bagi jaminan

42

JD121217 Tek 4.indd 42 6/25/07 8:12:05 PM


20. Amaun bagi jaminan

21. Catat amaun insuran yang kena dibayar bagi barang-barang berkenaan dalam RM.

22. Catat amaun tambang yang kena dibayar dalam RM.

23. Catat berat kasar bagi barang-barang berkenaan dalam Kilogram.

24. Catat ukuran dalam meter padu.

25. Catat nilai F.O.B. bagi barang-barang dalam RM.

26. Ruang ini diperuntukkan untuk mencatat butir-butir mengenai bungkusan / kontena seperti
tanda-tanda dan nombor-nombor.

27. Maksimum bilangan barang yang boleh diikrar adalah 7 sahaja bagi satu set borang.

28. Ruang ini diperuntukkan bagi mencatat nombor dan jenis bungkusan berkenaan.

29. Ruang ini diperuntukkan bagi mencatat deskripsi barang-barang dengan menggunakan istilah-
istilah perdagangan atau istilah-istilah perkastaman.

30. Ruangan untuk kod tarif mengikut pengkodan di dalam Perintah Duti Kastam 1996.

31. Ruangan untuk unit kuantiti mengikut Tarif Kastam Malaysia.

32. Maksimum bilangan yang boleh diikrar adalah 7 sahaja bagi satu set borang.

33. Catatkan jumlah kuantiti barang-barang berkenaan mengikut unit kuantiti di dalam Tarif
Kastam.

34. Catatkan nilai unit F.O.B. atau C.I.F.C. barang-barang dalam RM.

35. Catat jumlah nilai F.O.B. atau C.I.F.C. barang-barang dalam RM.

36. Catat nama penuh pengikrar.

37. Catat nombor kad pengenalan atau pasport pengikrar.

38. Catatkan jawatan pengikrar.

39. Ruangan ini diperuntukkan bagi permohonan kebenaran memindah barang-barang kepada
pegawai kastam yang hak.

40. Catat nama penuh pemohon permit.

41. Catat nombor kad pengenalan atau pasport pemohon permit.

42. Catatkan taraf pemohon permit.

43. Pelepasan barang-barang yang dipohon.

43

JD121217 Tek 4.indd 43 6/25/07 8:12:05 PM


UNTUK KEGUNAAN RASMI PEJABAT PENGHANTARAN (RUANG 44 - 47)

44. Untuk mencatatkan tarikh dan waktu Borang Kastam No.3 diterima oleh pihak Kastam di
Pejabat Penerimaan.

45. Untuk mencatatkan nombor pendaftaran oleh pihak Kastam di Pejabat Penerimaan.

46. Untuk mencatatkan stesen kastam di Pejabat destinasi konsaimen.

46.1 Untuk mencatat kod stesen kastam berkenaan.

47. Ruang ini diperuntukkan bagi pegawai kastam yang hak di pejabat destinasi konsaimen
membuat pengesahan pelepasan dari kawalan Kastam.

44

JD121217 Tek 4.indd 44 6/25/07 8:12:05 PM


CONTOH BORANG KASTAM NO. 3 BERKUALITI
PENGHANTARAN MELALUI LAUT (SEA MODE)

45

JD121217 Tek 4.indd 45 6/25/07 8:12:14 PM


CONTOH BORANG KASTAM NO. 3 BERKUALITI
PENGHANTARAN MELALUI UDARA (AIR MODE)

46

JD121217 Tek 4.indd 46 6/25/07 8:12:29 PM


SENARAI SEMAK PENYEDIAAN BORANG
BERKUALITI KASTAM NO. 3

Maklumat Pengeksport

Ruang 1 - Nama dan alamat

- jelas dan lengkap

- kod pengeksport yang diluluskan oleh pihak kastam

Maklumat Konsaini / Pemohon

Ruang 2 - Nama dan alamat

- jelas dan lengkap

- wujud

- kod pemohon yang diluluskan oleh pihak kastam

Maklumat Agen Yang Diberi kuasa

Ruang 3 - Nama, alamat dan kod agen

- jelas, lengkap dan wujud

- masih sah kelulusan untuk beroperasi

- kod agen yang diluluskan oleh pihak kastam

Maklumat Pemindahan Dan Pengangkutan

Ruang 4 - Cara pengangkutan

- tandakan mengikut kod

Ruang 5 - Tarikh pemindahan

- catat ikut amalan antarabangsa


(Tahun Bulan Hari)

Ruang 6 - Nama kapal/no. penerbangan/


no. kenderaan

Ruang 7 - Pelabuhan atau tempat pemunggahan

Ruang 8 - Pelabuhan atau tempat dimuatkan

Ruang 9 - Nama tempat transit. (Jika berkenaan)

- catatkan nombor kodnya

Ruang 15 - Jenis pemindahan

- catatkan nombor berkenaan

47

JD121217 Tek 4.indd 47 6/25/07 8:12:32 PM


Ruang 19 - Nama tempat / kapal dari mana barang dipindahkan

Ruang 20 - Nama negeri destinasi terakhir

Ruang 21 - Nama tempat / kapal di mana barang dipindahkan

Ruang 22 - Nombor nota konsaimen

Maklumat Jaminan Dan Permit

Ruang 16 - Nombor rujukan jaminan bank atau jaminan lain


yang ditetapkan oleh pihak kastam

Ruang 17 - Nombor rujukan Lesen atau AP

- rujuk Perintah Kastam


(Larangan Mengenai Import) 1998

Maklumat Kawalan Pertukaran Wang Asing

Ruang 18 - Nombor KPWX

Ruang 23 - Nama negara yang membuat pembayaran

Maklumat Nilai Nyatakan Dalam Ringgit Malaysia

Ruang 24 - Insuran

Ruang 25 - Caj lain

Ruang 26 - Nilai barang

Ruang 27 - Amaun tambang

Ruang 30 - Nilai FO.B.

Ruang 39 - Niiai unit F.O.B. / CIF

Ruang 40 - Jumlah nilai F.O.B. / CIF

Maklumat Berat Dan Ukuran Konsaimen


(ukuran keperluan perkapalan)

Ruang 28 - Berat kasar (kg)

Ruang 29 - Ukuran (m3)

Maklumat Bungkusan Atau Kontena

Ruang 31 - Tanda bungkusan

- nombor kontena

48

JD121217 Tek 4.indd 48 6/25/07 8:12:32 PM


Maklumat Barangan

Ruang 32 - Bilangan item diikrar (tidak melebihi 7)

Ruang 33 - Bilangan bungkusan

- jenis bungkusan

Ruang 34 - Deskripsi barangan

- deskripsi jelas dan lengkap

- jenama

- model

Ruang 37 - Kod negara asal

Maklumat Tarif Kastam Dan Kuantiti

Ruang 35 - Nombor kod tariff


Rujuk Perintah Duti Kastam 1996

Ruang 36 - Unit kuantiti


Rujuk Perintah Duti Kastam 1996

Ruang 38 - Jumlah kuantiti mengikut unit di ruang 36

Maklumat Individu Yang Bertanggungjawab Di Atas Pengikraran

Ruang 41 - Nama individu yang mengikrar

Ruang 42 - Nombor kad pengenalan individu yang mengikrar

Ruang 43 - Jawatan individu yang mengikrar

Ruang 44 - Perakuan individu yang mengikrar

- tandatangan

- tarikh

49

JD121217 Tek 4.indd 49 6/25/07 8:12:32 PM


PANDUAN MENGENAI TAJUK-TAJUK
BUTIRAN DALAM BORANG KASTAM NO. 8

1. Catat nama dan alamat konsainor atau pengeksport.

1.1 Semua pengeksport akan didaftar dan diberikan kod. Petak ini adalah untuk pengisian
kod tersebut.

2. Catatkan nama dan alamat pemohon.

2.1 Catat No. Kod Pemohon.

3. Catatkan nama dan alamat agen yang diberi kuasa jika permohonan / pengikraran dibuat
oleh agen.

3.1 Semua agen yang diberi kuasa akan didaftar dan diberikan kod. Petak ini adalah
untuk pengisian kod tersebut.

4. Catatkan nombor kod bagi cara pengangkutan yang berkenaan.

5. Catatkan tarikh pemindahan barang-barang.

6. Catat keterangan mengenai kapal, kapal terbang atau No. kenderaan yang digunakan.

7. Catatkan pelabuhan atau tempat barang-barang akan dipunggah di negeri destinasi.

7.1 Catat kod berkenaan (Petak kod disediakan untuk kegunaan masa hadapan).

8. Catatkan pelabuhan atau tempat dimana barang-barang akan dimuatkan.

8.1 Catatkan kod berkenaan.

9. Catatkan kod berkenaan. Hanya perlu diisi jika barang-barang dipindahkapal sebelum tiba
di destinasi.

10. Untuk kegunaan rasmi

11. Untuk kegunaan rasmi

12. Untuk kegunaan rasmi

13. Untuk kegunaan rasmi

14 Untuk kegunaan rasmi

15. Ruang ini diperuntukkan untuk mencatatkan jenis pemindahan yang dipohon. Nombor bagi
jenis pemindahan ini hendaklah dicatatkan dalam petak.

16. Catat nombor rujukan Jaminan Bank atau Jaminan lain yang ditetapkan oleh pihak
Kastam.

17. Catatkan nombor rujukan lesen atau AP Import atau Eksport. Hanya berkenaan jika lesen
atau permit perlu dikemukakan.

18. Bagi keperluan kawalan pertukaran mata wang asing, nombor rujukan Borang KPWX yang
berkenaan.

19. Catat tempat atau kapal di mana barang-barang berkenaan dipindah dari.

50

JD121217 Tek 4.indd 50 6/25/07 8:12:32 PM


20. Catat negeri destinasi terakhir bagi barang-barang berkenaan.

20.1 Catat Kod Negeri destinasi terakhir dengan menggunakan Kod Negeri yang
ditetapkan.

21. Catat tempat atau kapal di mana barang-barang berkenaan dipindahkan.

22. Catat nombor rujukan nota konsaimen berkenaan.

23. Catat negeri dari mana bayaran bagi barang telah atau akan terima.

23.1 Catat Kod Negeri berkenaan dengan menggunakan Kod Negeri yang ditetapkan.

24. Catat amaun insuran yang kena dibayar bagi barang-barang berkenaan dalam RM.

25. Catat amaun caj-caj lain yang kena dalam RM.

26. Catat nilai barang-barang dalam RM.

27. Catat amaun tambang yang kena dibayar dalam RM.

28. Catat berat kasar bagi barang-barang berkenaan dalam Kilogram.

29. Catat ukuran dalam meter padu.

30. Catat nilai F.O.B. bagi barang-barang dalam RM.

31. Ruang ini diperuntukkan untuk mencatat butir-butir mengenai bungkusan / kontena seperti
tanda-tanda dan nombor-nombor.

32. Maksimum bilanagan barang yang boleh diikrar adalah 7 sahaja bagi satu set borang.

33. Ruang ini diperuntukkan bagi mencatat nombor dan jenis bungkusan berkenaan.

34. Ruang ini diperuntukkan bagi mencatat deskripsi barang-barang dengan menggunakan
istilah-istilah perdagangan atau istilah-istilah perkastaman.

35. Ruangan untuk kod tarif mengikut pengkodan di dalam Perintah Duti Kastam 1996.

36. Ruangan untuk unit kuantiti mengikut Tarif Kastam Malaysia.

37. Catatkan Kod Negeri asal bagi barang-barang dengan menggunakan Kod Negeri yang di
tetapkan.

38. Catatkan jumlah kuantiti barang-barang berkenaan mengikut unit kuantiti di dalam Tarif
Kastam.

39. Catatkan nilai unit F.O.B. atau C.I.F.C barang-barang dalam RM.

40. Catat jumlah nilai F.O.B. atau C.I.F.C barang-barang dalam RM.

41. Catat nama penuh pengikrar.

42. Catat nombor kad pengenalan atau pasport pengikrar.

43. Catatkan jawatan pengikrar.

44. Ruangan ini diperuntukkan bagi permohonan kebenaran memindah barang-barang kepada
pegawai kastam yang hak.

51

JD121217 Tek 4.indd 51 6/25/07 8:12:33 PM


UNTUK KEGUNAAN RASMI PEJABAT PENGHANTARAN (RUANG 45 - 53)

45. Untuk mencatatkan tarikh dan waktu Borang Kastam No.8 diterima oleh pihak Kastam di
Pejabat Penerimaan.

46. Untuk mencatatkan nombor pendaftaran oleh pihak Kastam di Pejabat Penerimaan.

47. Untuk mencatatkan stesen kastam di Pejabat destinasi konsaimen.

47.1 Untuk mencatat kod stesen kastam berkenaan.

48. Ruang ini diperuntukkan bagi pegawai kastam yang hak di pejabat destinasi konsaimen
membuat pengesahan bahawa konsaimen berkenaan telah selesai dipindah atau telah
dieksport.

49. Untuk mencatatkan amaun bayaran pemunggahan atau bayaran penimbangan jika
berkenaan.

50. Untuk mencatatkan amaun sewa gudang jika dikenakan.

51. Untuk mencatatkan bayaran-bayaran lain jika dikenakan.

52. Untuk mencatatkan jumlah amaun bayaran jika kena dibayar.

53. Ruang ini bagi mencatat nombor resit. Jika kutipan bayaran berkenaan dibuat dengan resit
bertulis tangan, nombor resit berkenaan hendaklah dicatatkan.

52

JD121217 Tek 4.indd 52 6/25/07 8:12:33 PM


CONTOH BORANG KASTAM NO. 8 BERKUALITI
PENGHANTARAN MELALUI JALAN RAYA (ROAD MODE)

53

JD121217 Tek 4.indd 53 6/25/07 8:12:42 PM


CONTOH BORANG KASTAM NO. 8 BERKUALITI
PENGHANTARAN MELALUI LAUT (SEA MODE)

54

JD121217 Tek 4.indd 54 6/25/07 8:12:52 PM


CONTOH BORANG KASTAM NO. 8 BERKUALITI
PENGHANTARAN MELALUI UDARA (AIR MODE)

55

JD121217 Tek 4.indd 55 6/25/07 8:13:00 PM


SENARAI SEMAK PENYEDIAAN
BORANG BERKUALITI KASTAM NO. 8

Maklumat Pengeksport

Ruang 1 - Nama dan alamat

- jelas dan lengkap

- kod pengeksport yang diluluskan oleh pihak


kastam

Maklumat Konsaini / Pemohon

Ruang 2 - Nama dan alamat

- jelas dan lengkap

- wujud

- kod pemohon yang diluluskan oleh pihak kastam

Maklumat Agen Yang Diberi kuasa

Ruang 3 - Nama, alamat dan kod agen

- jelas, lengkap dan wujud

- masih sah kelulusan untuk beroperasi

- kod agen yang diluluskan oleh pihak kastam

Maklumat Pemindahan Dan Pengangkutan

Ruang 4 - Cara pengangkutan

- tandakan mengikut kod

Ruang 5 - Tarikh pemindahan

- catat ikut amalan antarabangsa


(Tahun Bulan Hari)

Ruang 6 - Nama kapal / no. penerbangan / no. kenderaan

Ruang 7 - Pelabuhan atau tempat pemunggahan

Ruang 8 - Pelabuhan atau tempat dimuatkan

Ruang 9 - Nama tempat transit. (jika berkenaan)

- catatkan nombor kodnya

56

JD121217 Tek 4.indd 56 6/25/07 8:13:01 PM


Ruang 15 - Jenis pemindahan

- catatkan nombor berkenaan

Ruang 19 - Nama tempat / kapal dari mana barang dipindahkan

Ruang 20 - Nama negeri destinasi terakhir

Ruang 21 - Nama tempat / kapal di mana barang dipindahkan

Ruang 22 - Nombor nota konsaimen

Maklumat Jaminan Dan Permit

Ruang 16 - Nombor rujukan jaminan bank atau jaminan lain yang


ditetapkan oleh pihak kastam

Ruang 17 - Nombor rujukan Lesen atau AP

- rujuk Perintah Kastam


(Larangan Mengenai Import) 1998

Maklumat Kawalan Pertukaran Wang Asing

Ruang 18 - Nombor KPWX

Ruang 23 - Nama negara yang membuat pembayaran

Maklumat Nilai Nyatakan Dalam Ringgit Malaysia

Ruang 24 - Insuran

Ruang 25 - Caj lain

Ruang 26 - Nilai barang

Ruang 27 - Amaun tambang

Ruang 30 - Nilai F.O.B.

Ruang 39 - Nilai unit F.O.B. / CIF

Ruang 40 - Jumlah nilai F.O.B. / CIF

Maklumat Berat Dan Ukuran Konsaimen

(ukuran keperluan perkapalan)

Ruang 28 - Berat kasar (kg)

Ruang 29 - Ukuran (m3)

57

JD121217 Tek 4.indd 57 6/25/07 8:13:01 PM


Maklumat Bungkusan Atau Kontena

Ruang 31 - Tanda bungkusan

- nombor kontena

Maklumat Barangan

Ruang 32 - Bilangan item diikrar


(tidak melebihi 7)

Ruang 33 - Bilangan bungkusan

- jenis bungkusan

Ruang 34 - Deskripsi barangan

- deskripsi jelas dan lengkap

- jenama

- model

Ruang 37 - Kod negara asal

Maklumat Tarif Kastam Dan Kuantiti

Ruang 35 - Nombor kod tariff


Rujuk Perintah Duti Kastam 1996

Ruang 36 - Unit kuantiti


Rujuk Perintah Duti Kastam 1996

Ruang 38 - Jumlah kuantiti mengikut unit di ruang 36

Maklumat Individu Yang Bertanggungjawab Di Atas Pengikraran

Ruang 41 - Nama individu yang mengikrar

Ruang 42 - Nombor kad pengenalan individu yang mengikrar

- nombor yang wujud

- nombor milik individu yang mengikrar

Ruang 43 - Taraf individu yang mengikrar

Ruang 44 - Perakuan individu yang mengikrar

- tandatangan

- tarikh

58

JD121217 Tek 4.indd 58 6/25/07 8:13:01 PM


PANDUAN MENGENAI TAJUK-TAJUK
BUTIRAN DALAM BORANG KASTAM NO. 9

1. Catat nama dan alamat konsainor atau pengeksport.

1.1 Semua pengeksport akan didaftar dan diberikan kod.Petak ini adalah untuk pengisian
kod tersebut.

2. Catatkan nama dan alamat pemohon.

2.1 Catat No. Kod Pemohon.

3. Catatkan nama dan alamat agen yang diberi kuasa jika permohonan / pengikraran dibuat
oleh agen.

3.1 Semua agen yang diberi kuasa akan didaftar dan diberikan kod. Petak ini adalah
untuk pengisian kod tersebut.

4. Catat nama dan alamat pengimport jika berlainan dengan agen yang telah diberi kuasa.

4.1 Catat No. Kod pengimport.

5. Catatkan tempat import barang-barang.

5.1 Catat No. Kod Tempat Import.

6. Untuk kegunaan rasmi

7. Untuk kegunaan rasmi

8. Untuk kegunaan rasmi

9. Untuk kegunaan rasmi

10. Nyatakan perihal borang kastam no. 1 yang berkenaan.

10.1 Catatkan tarikh, nombor pendaftaran dan stesen.

1 1. Nyatakan nombor resit deposit gudang dan tarikh resit dikeluarkan.

12. Petak ini untuk catatan nombor rujukan C.J No. 5 yang diluluskan.

13. Catatkan kod mata wang asing.

14. Catatkan kadar pertukaran dalam ringgit Malaysia bagi konsaimen berkenaan.

15. Catatkan jenis layanan khas seperti pengecualian atau pelepasan duti tertentu.

16. Catatkan nama tempat serta alamat barang-barang disimpan.

17. Ruang ini diperuntukkan untuk mencatat butir-butir mengenai bungkusan / kontena seperti
tanda-tanda dan nombor-nombor.

59

JD121217 Tek 4.indd 59 6/25/07 8:13:01 PM


18. Maksimum bilangan barang yang boleh diikrar adalah 7 sahaja bagi satu set borang.

19. Ruang ini diperuntukkan bagi mencatat nombor dan jenis bungkusan berkenaan.

20. Ruang ini diperuntukkan bagi mencatat deskripsi barang-barang dengan menggunakan
istilah-istilah perdagangan atau istilah-istilah perkastaman.

21. Ruangan untuk kod tarif mengikut pengkodan di dalam Perintah Duti Kastam 1996.

22. Ruangan untuk unit kuantiti mengikut Tarif Kastam Malaysia.

23. Catat Negara tempat asal bagi konsaimen berkenaan dengan menggunakan Kod Negeri
yang ditetapkan.

24. Catatkan jumlah kuantiti barang-barang berkenaan mengikut unit kuantiti di dalam Tarif
Kastam.

25. Catatkan nilai unit F.O.B. atau C.I.F.C barang-barang dalam RM.

26. Catat jumlah nilai F.O.B. atau C.I.F.C barang-barang dalam RM.

27. Catatkan kadar duti import.

28. Catatkan duti import dalam RM yang kena dibayar.

29. Catatkan kadar duti eksais.

30. Catatkan duti eksais dalam RM yang kena dibayar.

31. Catatkan jenis cukai lain yang kena dibayar.

32. Catatkan kadar cukai lain yang kena dibayar.

33. Catatkan amaun cukai lain dalam RM yang kena dibayar.

34. Untuk jumlah bagi ruangan 26.

35. Untuk jumlah bagi ruangan 28.

36. Untuk jumlah bagi ruangan 30.

37. Untuk jumlah bagi ruangan 33.

38. Catat nama penuh pengikrar.

39. Catat nombor kad pengenalan atau passport pengikrar.

40. Catatkan jawatan pengikrar.

41. Hendaklah ditandatangani oleh pengikrar.

42. Untuk kegunaan rasmi

43. Untuk kegunaan rasmi

44. Untuk kegunaan rasmi

60

JD121217 Tek 4.indd 60 6/25/07 8:13:01 PM