Anda di halaman 1dari 2

OGP3

Format voor sterkte-zwakte-analyse bij lesontwerp


Domein: Taal Rekenen/ wiskunde OJW BVO*
*omcirkel wat van toepassing is

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie


bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de
overdenking van de groep
Denk in je antwoorden aan de terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie
als praktijk
Wat ging goed?

Wat mag beter?

B1. Leerdoelen stellen


De student kiest in zijn lesontwerp
voor passende leerdoelen (proces- en
product) die aansluiten bij leerlijnen en
het bestaande onderwijsprogramma
van de stagegroep.

Er is een product en een proces


doel in de les doelen.

Het lesdoel van het


levensbeschouwelijk
gesprek mag wel iets
meer concreter

B3. Leeractiviteiten begeleiden


De student toont aan dat hij in staat is
om in de lesuitvoering coperatieve
werkvormen te hanteren. De student
toont aan dat hij leerlingen hulp biedt
bij het leerproces, rekening houdend
met de kenmerken van de groep. Hij
bevordert de samenwerking tussen
leerlingen en de redzaamheid van
individuele leerlingen.

Het laatste stukje over het


bespreken van een verhaal
vond ik sterk. Door de
leerlingen te laten vertellen over
emotie gevoelens. Verder
creert dit ook begrip bij de
andere leerlingen

In deze les ben heb ik


minder rekening
gehouden met het
samenwerking tussen
de leerlingen.

A3. Leiding geven aan het


groepsproces
De student toont dat hij samenwerking
leren tijdens de onderwijsactiviteiten
bevordert en laat expliciet zien dat hij
kinderen aanspreekt op gedrag, hen
positief stimuleert en zicht houdt op
alle groepjesleerlingen.

Ik heb de leerlingen
aangesproken op het gedrag
wat goed ging of wat minder
goed ging. Verder heb ik
ingegrepen op wat lacherige
omrekeningen die wat leerlingen
maakte op een ander verhaal
van een leerling

A4. Interactie aangaan met de groep

Ik vind dat ik de leerlingen zelf

Ook had ik beter op


moeten letten over
hoeveel tijd een
opdracht nodig heeft
met betrekking tot de
betrokkenheid
Hier heb ik ook weer
minder aandacht
besteed aan het
samenwerken van de
leerlingen

Ik had wat meer moeten

De student toont aan dat hij vanuit een


onderzoekende houding gesprekken
voert met de leerlingen door actief te
luisteren. De student evalueert de
onderwijsactiviteiten met kinderen en
hij geeft feedback aan leerlingen op
het samenwerkingsproces en/of op de
gestelde doelen.
B2 Leeractiviteiten ontwerpen
De student toont in het ontwerp aan
dat hij coperatieve werkvormen
hanteert.
De student maakt zichtbaar dat hij
voor aanvang van de lesactiviteiten
benodigde materialen en leermiddelen
klaar zet.

de ruimte heb gegeven in het


maken van hun eigen verhaal
en het vertellen van hun eigen
verhaal. De leerlingen die hier
wat meer moeite mee hadden
heb ik verschillende
voorbeelden gegeven waardoor
ze een nieuwe stimulus kregen
om het verhaal te maken.
Omdat de leerlingen de spullen
in hun eigen tafeltje hadden heb
ik hun gevraagd om deze tijdens
de les te pakken. Hierbij heb ik
wel al alles gecheckt van
materialen zodat er we zo snel
mogelijk door konden gaan.

letten op tijd wanneer de


betrokkenheid van de
leerlingen minder werd.
Ik dat daarbij snel
moeten ingrijpen of de
les gaan aanpassen.

Ik had meer aandacht


moeten leggen op de
coperatieve
werkvormen.