Anda di halaman 1dari 2

OGP3

Format voor toelichting lesontwerp


Domein: Taal Rekenen/ wiskunde OJW BVO*
*omcirkel wat van toepassing is

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie


bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de
overdenking van de groep
Sta in je antwoorden aan terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie als
praktijk

B1. Leerdoelen stellen


3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

Welke keuze(s) heb je in dit


opzicht gemaakt?

Waarom heb je deze keuze(s)


gemaakt?

Ik heb bij het maken van de


leerinhouden rekening gehouden
met de leerlijnen vanuit Tule. Bij
mijn les stellen van taal hoort
kerndoel 5: De leerlingen leren
naar inhoud en vorm teksten te
schrijven met verschillende
functies, zoals: informeren,
instrueren, overtuigen of plezier
verschaffen.

Ik heb ervoor gekozen om


gebruik te maken van
kerndoelen en leerlijnen van
Tule, omdat ik op deze manier
een duidelijker beeld krijg van
waar de kinderen op dit
moment moeten staan op het
gebied van stellen.

Hierbij hoort de leerlijn:


verhalende teksten, vooral
expressief
(bijv. bij tekeningen, briefjes en
kaarten voor anderen,
verhalen/boekjes) (zie kerndoel 9)
B3. Leeractiviteiten
begeleiden
2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid
A3. Leiding geven aan het
groepsproces
1.1 zicht op groepjes
leerlingen
1.3 effectieve

Ik heb ervoor gekozen om een


coperatieve werkvorm in te
zetten. Namelijk het opstellen van
een prentenboek met de gehele
klas.
Sommige kinderen zullen beter
zijn in creatief denken dan
anderen. Om iedereen te
motiveren, stuur ik de kinderen
aan met ideen.

Ik heb ervoor gekozen om met


de gehele klas een
coperatieve werkvorm te doen.
Iedereen heeft zijn/haar eigen
bijdrage voor het eindproduct.
Door zelf aan te komen met
ideen is het voor de kinderen
minder spannend en wordt de
opdracht gemakkelijker. Zo is er
minder verschil zichtbaar bij de
kinderen en is iedereen

leerkrachtcommunicatie
A4. Interactie aangaan met
de groep
3.13 feedback aan leerlingen
B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen

Ik vertel de kinderen dat we een


prentenboek gaan opstellen. Om
de interactie aan te gaan, vraag ik
de kinderen waar zij aan denken
bij verkeer en geef ik ideen.
Bij deze les gaan we een
prentenboek opstellen met de hele
klas. Hiervoor heb ik de volgende
benodigdheden nodig: papier,
kleurpotloden, perforator en
lint/touw.

4.5 leeromgeving inrichten


Ik zorg ervoor dat alle benodigde
materialen klaar liggen voordat de
les begint.

gemotiveerd en betrokken.
Als ik zelf met ideen kom,
zullen de kinderen
gemakkelijker een tekening
kunnen maken en zijn zij
gemotiveerder.
Door te zorgen dat alle
benodigde materialen klaar
staan, gaat er geen tijd verloren
en blijft de klas rustig, omdat er
een duidelijke structuur is.