Anda di halaman 1dari 5

Nama:

Kelas :

JIKA ANDA INGIN MELIHAT MASA DEPAN,


LIHATLAH APA YANG ANDA LAKUKAN SEKARANG.

Kertas Model 3 STPM 2016

Bahagian A

Soalan Struktur

1 (a) Terangkan konsep daya kariolis

[3]

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(b) Jelaskan dua jenis angin monsun yang dialami oleh Malaysia.

[4]

(i) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ii) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(c) Jelaskan pengaruh angin monsun terhadap aktiviti manusia.

[4]

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Kertas Model 3 STPM 2016

(d) Huraikan dua kesan tiupan angin monsun terhadap alam sekitar fizikal.

[4]

(i) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ii) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Soalan Esei
3 Jadual di bawah menunjukkan min suhu dan jumlah hujan bulanan yang direkodkan di
Stesen Kaji Cuaca X pada tahun 2014.
Bulan
Suhu (oC)
Hujan (mm)

J
25
6

F
26
8

M
24
15

A
24
23

M
22
18

J
21
7

J
21
4

O
21
5

S
25
6

O
25
8

N
24
13

(a) Dengan menggunakan jadual di atas, lukis graf bulatan untuk menunjukkan min
suhu dan hujan bulanan di Stesen Kaji Cuaca X pada tahun 2014.
(b) Jelaskan taburan min suhu dan jumlah bulanan di stesen kaji cuaca tersebut.

D
24
10
[15]
[4]

(c) Bincangkan kesan pola taburan min suhu dan jumlah hujan bulanan terhadap
aktiviti pertanian.

[6]

4 (a) Jelaskan empat faktor yang mempengaruhi kandungan air tanih di kawasan
Tropika Lembap.
(b) Bincangkan kepentingan sumber air tanih kepada aktiviti penduduk di sesuatu
kawasan.

[12]

Kertas Model 3 STPM 2016

[13]

Bahagian B
Soalan Struktur
6

(a) Dengan merujuk kepada negara Malaysia, senarikan tiga rangkaian lebuh raya
utama di negara tersebut.

[3]

(i).............................................................................................................................................................
(ii)............................................................................................................................................................
(iii)............................................................................................................................................................

(b) Terangkan bagaimana sistem lebuh raya boleh menjana pembangunan ekonomi
Malaysia.

[4]

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(c) Pembinaan lebuh raya telah banyak memusnahkan alam sekitar fizikal. Jelaskan

[4]

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Kertas Model 3 STPM 2016

(c) Kemusnahan alam sekitar akibat pembinaan lebuh raya boleh dikurangkan dengan [4]
langkah kejuruteraan . Jelaskan pernyataan ini.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Soalan Esei

5 (a)(i) Jelaskan aktiviti pelancongan dari segi jenis dan taburannya di Malaysia.

[12]

(ii) Sejauhmanakah peranan kerajaan dapat memperkembangkan sektor


pelancongan di Malaysia pada masa kini.

[13]

6 (a) Jelaskan aspek-aspek yang dapat dikaitkan dengan saling bergantung antara
negara lain.
(b) Dikatakan globalisasi ekonomi membawa kesan positif terhadap sebuah negara.
Bincangkan.

Kertas Model 3 STPM 2016

[10]
[15]

Anda mungkin juga menyukai