Anda di halaman 1dari 5

Nama:

Kelas :

Seberat apapun beban masalah yang kamu hadapi saat ini,


percayalah bahwa semua itu tak pernah melebihi batas kemampuan kamu.

Kertas Model 4 STPM 2016

Bahagian A

Soalan Struktur

1 (a) Terangkan daya yang mempengaruhi pergerakan angin.

[4]

(i) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ii) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(b) Terangkan dua proses pergerakan udara dalam edaran umum atmosfera.

[4]

(i) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ii) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Kertas Model 4 STPM 2016

(c) Jelaskan proses kejadian monsun timur laut di benua Asia.

[3]

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(d) Huraikan dua kesan monsun timur laut terhadap sektor ekonomi primer di
Malaysia.

[4]

(i) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ii) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Soalan Esei
2 (a) Jelaskan bagaimana lapisan troposfera mempengaruhi unsur-unsur cuaca.

[12]

(b) Sejauh manakah faktor semula jadi mempengaruhi perubahan kandungan


atmosfera?

[13]

3 (a) Bezakan antara banjir sungai dengan banjir kilat.


(b) Jelaskan bagaimana kejadian banjir kilat di kawasan bandar dipengaruhi oleh
faktor manusia.
(c) Bincangkan bagaimana masalah banjir kilat boleh menyebabkan kesukaran
kepada aktiviti penduduk di kawasan bandar.

Kertas Model 4 STPM 2016

[7]
[10]
[8]

Bahagian B
Soalan Struktur
4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sektor utiliti dalam konteks negara Malaysia? [2]
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(b) Nyatakan tiga jenis industri perkhidmatan di Malaysia.

[3]

(i) ...........................................................................................................................................................
(ii) ..........................................................................................................................................................
(iii)..........................................................................................................................................................

(c) Jelaskan tiga kepentingan tenaga elektrik kepada kemajuan ekonomi negara.

[6]

(i) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ii) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(iii) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Kertas Model 4 STPM 2016

(d) Penjanaan tenaga elektrik terma merupakan antara punca berlakunya pencemaran
udara. Jelaskan pernyataan ini.

[4]

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Soalan Esei
5 Dengan merujuk kepada negara Malaysia,
(a) huraikan kepentingan kegiatan dan aktiviti pembinaan struktur mega kepada
[13]
sesebuah negara.
(b) jelaskan kesan terhadap alam sekitar fizikal akibat daripada aktiviti pembinaan [13]
yang sangat pesat kepada Malaysia.
6 Bencana alam ialah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan kesan besar kepada
populasi manusia. Berdasarkan pernyataan ini;
(a) huraikan lima contoh serta kawasan bencana alam yang bersifat merentas
[10]
sempadan yang berlaku dalam lingkungan negara-negara ASEAN.
(b) jelaskan bagaimana bencana alam tersebut secara tidak langsung telah
[15]
mewujudkan kerjasama dan kesepakatan dalam kalangan negara-negara
anggota ASEAN.

Kertas Model 4 STPM 2016