Anda di halaman 1dari 7

Nama:

Kelas :

ANDA AKAN MENJADI ORANG YANG TERSISIH,


JIKA TIDAK BERSEDIA MENGHADAPI PERUBAHAN.

Kertas Model 5 STPM 2016

Bahagian A

Soalan Struktur
1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan bahangan?

[3]

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(b) Jelaskan dua cara bagaimana permukaan bumi memindahkan haba ke atmosfera.

[4]

(i) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(i) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Kertas Model 5 STPM 2016

(c) Jelaskan peranan lapisan atmosfera peringkat rendah dalam mengawal kehidupan di [4]
permukaan bumi
(i) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(i) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(d) Huraikan bagaimana atmosfera boleh dipengaruhi oleh aktiviti manusia di kawasan [4]
bandar.
(i) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(i) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Kertas Model 5 STPM 2016

Soalan Esei
2 (a) (i)

Bagaimanakah aktiviti manusia telah menyebabkan berlakunya fenomena


pemanasan global.
(ii) Bincangkan kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan
manusia.

[12]
[13]

ATAU
2 (b) Jadual di bawah menunjukkan status indeks pencemaran udara (IPU) di Kuala
Lumpur dan Kuantan dari pukul 11.00 pagi hingga 9.00 malam pada 4 Oktober 2015.

11
pg

12
tgh

1
ptg

2
ptg

3
ptg

Masa
4
ptg

5
ptg

6
ptg

7
ptg

8
mlm

9
mlm

Kuala
Lumpur

225

231

246

255

266

273

280

289

278

271

268

Kuantan

116

115

115

114

114

113

112

110

108

105

101

Bandar

(i)

Hitung min Indeks Pencemaran Udara (IPU) di Kuala Lumpur dan


Kuantan.
(ii) Berdasarkan jadual di atas, lukis graf garisan bagi menunjukkan status
Indeks Pencemaran Udara (IPU) di Kuala Lumpur dan Kunatan dari pukul
11.00 pagi hingga 9.00 malam pada 4 Okteber 2015.
(iii) Jelaskan mengapa Indeks Pencemaran Udara (IPU) di Kula Lumpur lebih
tinggi.
3 (a) Sejauh manakah faktor hujan mempengaruhi kadar resapan air tanih
(b) Huraikan kepentingan air bawah tanah kepada manusia.

Kertas Model 5 STPM 2016

[5]
[10]

[10]

[13]
[12]

Bahagian B
Soalan Struktur
6

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan yang tidak seimbang?

[3]

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(b) Jelaskan dua kesan pembangunan sumber mineral kepada alam sekitar fizikal.

[4]

(i).............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ii).............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Kertas Model 5 STPM 2016

(c) Bezakan konsep Liberalisasi ekonomi dengan deregulasi ekonomi.

[4]

(i).............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ii).............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(d) Jelaskan dua faktor yang mempercepatkan proses globalisasi ekonomi pada masa
kini,

[4]

(i).............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ii).............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Kertas Model 5 STPM 2016

Soalan Esei

5 (a) Mengapakah hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi [12]
negara di Asia Tenggara.
(b) Bincangkan kesan penyahhutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi hutan di [13]
negara Malaysia.
6 Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara,
(a) sejauh manakah aktiviti pelancongan yang dijalankan di negara tersebut
[13]
disebabkan oleh faktor
(b) Jelaskan bagaimana aktiviti pelancongan memberi kesan negatif terhadap alam [12]
sekitar fizikal negara berkenaan.

Kertas Model 5 STPM 2016