Anda di halaman 1dari 8

Nama:

Kelas :

MENUNTUT ILMU ADALAH TAQWA, MENYAMPAIKAN ILMU ADALAH IBADAH,


MENGULANG-ULANG ILMU ADALAH ZIKIR, MENCARI ILMU ADALAH JIHAD.
Kertas Model 6 STPM 2016

Bahagian A

Soalan Struktur
1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan bahangan bumi?

[3]

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(b) Mengapakah berlakunya kehilangan bahangan bumi di permukaan bumi secara


maksimum?

[4]

(i) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(i) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Kertas Model 6 STPM 2016

(c) Bagaimanakah proses serakan dan serapan boleh berlaku semasa kehilangan
bahangan bumi?

[4]

(i) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(i) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(d) Huraikan dua kesan lebihan bahangan bumi terhadap salam sekitar fizikal.

[4]

(i) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(i) ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Kertas Model 6 STPM 2016

Soalan Esei
2 (a) Bezakan antara konsep taburan suhu mendatar dengan taburan suhu menegak.

[8]

(b) Sejauhmanakah faktor fizikal mempengaruhi taburan suhu mendatar di selruh


dunia.

[17]

3 (a) Sejauhmanakah kejadian banjir mendatangkan kesan terhadap alam sekitar


manusia.
(b) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan
kejadian banjir di Malaysia.

Kertas Model 6 STPM 2016

[13]
[12]

Bahagian B
Soalan Struktur
4

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan sumber kepelbagaian biologi hutan?

[3]

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(b) Dalam konteks ekologi, mengapakah sumber kepelbagaian biologi hutan perlu
dipelihara dan dipulihara?

[4]

(i).............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ii).............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Kertas Model 6 STPM 2016

(c) Bagaimanakah langkah pemeliharaan sumber kepelbagaian biologi hutan dapat


dijalankan dengan berkesan di Malaysia?

[4]

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(d) Cadangkan langkah yang boleh diambil oleh Badan Bukan Kerajaan (NGO) untuk
menjamin kelestarian sumber kepelbagaian biologi hutan di Malaysia.

[4]

(i).............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ii).............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Kertas Model 6 STPM 2016

Kertas Model 6 STPM 2016

Soalan Esei

5 (a) Impak pembangunan ekonomi yang berlaku dalam sektor pembalakan telah
banyak membawa kemerosotan kualiti alam sekitar. Terangkan.
(b) Jelaskan langkah-langkah bukan perundangan yang dapat membantu
mengurangkan kemerosotan kualiti alam sekitar di atas.

[13]

6 (a) Jelaskan bidang-bidang kerjasama yang dijalankan oleh negara-negara dalam


kalangan negara ASEAN dalam usaha memajukan dan memperkembangkan
kerjasama sosial dan ekonomi dalam kalangan negara anggotanya.
(b) Masalah kestabilan politik di beberapa buah negara dalam kalangan negara
ASEAN telah sedikit sebanyak mengganggu kemajuan dan perkembangan
kerjasama ekonomi yang diamalkan oleh negara-negara anggota tersebut.
Bincangkan.

[12]

Kertas Model 6 STPM 2016

[12]

[13]