Anda di halaman 1dari 18

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

SHPJEGUES
I PROGRAMIT TË ORIENTUAR
TË PROVIMEVE ME ZGJEDHJE
TË MATURËS SHTETËRORE 2010

Gjuhë Spanjolle

Tiranë, Maj 2010


Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË SPANJOLLE

Përmbajtja:
 Aftësitë dhe njohjet që duhet të zotërojë nxënësi maturant për të qenë i përgatitur për
provimin e maturës me zgjedhje në gjuhën e huaj.

 Struktura e provimit të maturës shtetërore me zgjedhje, Gjuha spanjolle.

 Tipa ushtrimesh që nxënësi duhet të punojë për të qenë i përgatitur për provimin e
maturës me zgjedhje në gjuhën e huaj.

 Një model testi për Gjuhën spanjolle pa përgjigje të dhëna, që të orientojë dhe
ndihmojë maturantët si të punojnë në testin e Maturës Shtetërore me zgjedhje.

1. Aftësitë dhe njohjet që duhet të zotërojë nxënësi maturant për të qenë i


përgatitur për provimin e maturës me zgjedhje në gjuhën e huaj.
Nxënësi që do t’i nënshtrohet provimit të maturës me zgjedhje në gjuhët e huaja, duhet të
demonstrojë aftësitë dhe njohjet e tij për sa më poshtë vijon:

Aftësitë:

1.1. Të kuptuarit në përgjithësi dhe në veçanti të përmbajtjes së materialeve të shkruara që mund


të jenë tekste autentike në gjuhën spanjolle, tekste të marra nga burime të ndryshme (gazeta,
revista, tekste letrare) dhe që i përkasin tematikës së përfshirë në Programin Orientues të
Maturës Shtetërore për gjuhën e huaj.
1.2. Të prodhuarit e një teme me shkrim, duke respektuar rregullat e tipave të ndryshëm të
teksteve të shkruara (letra, ftesa, kërkesa të ndryshme).
1.3. Shkrimi i një kompozimi ose eseje në të cilën nxënësi të shprehë mendimet dhe interesat e
tij mbi atë fushë ose temë për të cilën do të shkruajë; të paraqesë argumente ose
kundërargumente në lidhje me çështjen që ai do të trajtojë me shkrim, tema të parashikuara këto
në Programin Orientues të Maturës Shtetërore.
1.4. Të përdorë në punën me shkrim (kompozimin, esenë, kërkesën etj.) mjete dhe strategji
gjuhësore në përputhje me përmbajtjen e tekstit që nxënësi do të shkruajë.
1.5. Të përcaktojë qëndrimin e autorit në pjesën letrare ose joletrare mbi tematika të ndryshme,
të gjitha të përcaktuara në Programin Orientues të Maturës Shtetërore.
1.6. Të kuptojë organizimin dhe strukturën e tekstit letrar ose joletrar mbi tematika të ndryshme,
të gjitha të përcaktuara në Programin Orientues të Maturës Shtetërore.
1.7. Të përmbledhë në spanjisht kuptimin e përgjithshëm të një pjese letrare ose joletrare mbi
tematika të ndryshme dhe të japë të dhënat më kryesore të pjesës së shkruar në gjuhë spanjolle.
1.8. Të analizojë në përgjithësi një tekst letrar mbi tema të cilat janë të përcaktuara në Programin
Orientues të Maturës Shtetërore, duke zhvilluar mbi të përgjigje me shkrim ku të shprehë
refleksionet e tij mbi pjesën që do të lexojë dhe mendimet, ndjenjat e tij personale mbi atë që ka
lexuar.

________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 2 nga 18
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË SPANJOLLE

Njohjet:

1.9. Të njohë leksikun, fonetikën, morfologjinë, sintaksën dhe ortografinë jo në nivel të


sofistikuar dhe të detajuar, por të paktën në një masë të tillë që të përputhen me objektivat e
Programit Orientues të Maturës Shtetërore.
1.10. Të njohë dhe të kuptojë aspekte ndërkulturore të qytetërimeve dhe kulturave të ndryshme
spanjishtfolëse, gjithnjë brenda tematikës së përcaktuar nga Programi Orientues i Maturës
Shtetërore.
1.11. Të kuptojë tekste të ndryshme letrare ose joletrare, tema e të cilave është parashikuar në
Programin Orientues të Maturës Shtetërore për gjuhën e huaj.

2. Struktura e vlerësimit
Provimi i Gjuhës spanjolle është pjesë e Maturës Shtetërore me zgjedhje. Nxënësi që zgjedh t’i
nënshtrohet provimit të Gjuhës spanjolle, nuk mund të zgjedhë një gjuhë tjetër të dytë në dyshen
e lëndëve me zgjedhje. Provimi i gjuhës së huaj është ndërtuar në formën e provimit me shkrim.
Në të nuk përfshihet vlerësimi i të folurit dhe vlerësimi i të dëgjuarit.
Provimi me shkrim zhvillohet për 120 minuta. Në këtë provim, nxënësi duhet të shprehë njohjet
dhe aftësitë e tij në:
- të kuptuarit e një pjese letrare ose joletrare,
- njohjen dhe përdorimin e strukturave gramatikore dhe leksikore,
- të shkruarit mbi një temë të caktuar (ese, krijim letrar ose joletrar, shkrimi i një kërkese,
letre, e-mail-i etj.).

Skema e provimit

Aspekti gjuhësor që do Niveli i vështirësisë së Pesha që zë kjo


Objektivi që matet
vlerësohet pyetjeve për çdo linjë fushë në të tërë
vlerësimin

Të kuptuarit e një pjese 3 pyetje Niveli 1 1.1/ 1.5/ 1.6/ 1.7/


të shkruar (letrare ose 4 pyetje Niveli 2 40% 1.8/ 1.9 dhe 1.11
joletrare) 2 pyetje Niveli 3

Përdorimi i gjuhës 4 pyetje Niveli 1 1.9 dhe 1.10


(gramatika dhe leksiku) 5 pyetje Niveli 2 40%
2 pyetje Niveli 3

Të shkruarit (ese ose 1 pyetje Niveli 3 20% 1.2/ 1.3/ 1.4/


krijim, letër, kërkesë etj.)

________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 3 nga 18
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË SPANJOLLE

3. Tipologjia e teksteve dhe ushtrimeve që mund të jepen në provimin e


Maturës Shtetërore me zgjedhje në gjuhën e huaj
a) Në të kuptuarit e një pjese letrare ose joletrare, përmbajtja tematike është mbështetur në
programin e zhvilluar gjatë katër viteve të shkollës së mesme si edhe në tekstet shkollore për
Gjuhën spanjolle. Tematika e mëposhtme, e parashikuar për provimin e maturës, do të përfshijë
temat bazë (sipas kurrikulës) dhe nëntema të marra nga kurrikula dhe tekstet.

Temat janë formuluar në mënyrë përgjithësuese e jo sipas titujve të teksteve dhe përfshijnë ato
njohuri të cilat janë zhvilluar përmes mësimeve.
Nxënësi mund të përballet me tipa tekstesh brenda kësaj fushe tematike:

1. La juventud de hoy
La música, el baile, las bebidas, el ocio. Las diferencias entre generaciones.
Los trabajos domésticos, el matrimonio, la carrera, la mujer de hoy.

2. Música, cine y literatura en el mundo hispánico.


Corrientes musicales. El cine tradicional espanol.
Musica y baile en Cuba, España, etc. El español peninsular y hispanoamericano.

3. El medio ambiente.
La Capa de ozono. La suciedad de las ciudades. El reciclaje.
Como protejer el medioambiente.

4. Tradiciones y celebraciones.
Fiestas populares. El carnaval.
La boda. El flamenco. El torero etc.

5. El mundo de los negocios.


Organismos de cooperación internacional. Integración económica.
Unión monetaria. El ordenador, la tecnología avanzada.

6. Productos y servicios.
Fabrica industrial y creación intelectual. Campañas de publicidad.
Servicios turísticos. Reclamar productos y servicios.

Llojet e ushtrimeve që mund të jepen për këta tipa tekstesh, janë:

1. Të kuptuarit me shkrim
 Pyetje mbi përmbajtjen e tekstit.
 Ushtrime me vende bosh.
 Ushtrime me zgjedhje fjalësh ose frazash.
 Ushtrime me përgjigje po/jo.
 Ushtrime me e vërtetë/e rreme.
 Ushtrime me disa alternativa.
 Gjetja e një informacioni në një tekst.
 Gjetja e idesë kryesore.
________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 4 nga 18
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË SPANJOLLE

2. Fjalor dhe gramatikë


 Ushtrime me zëvendësim.
 Ushtrime transformimi.
 Ushtrime me shumë zgjedhje/alternativa.
 Ushtrime me plotësime vendesh bosh.
 Ushtrime me ndërtim fjalish.
 Ushtrime me bashkim fjale me kuptimin.
 Ushtrime me gjetje gabimesh, bashkim funksioni me strukturën përkatëse, etj.

3. Të shkruarit
 Radhitje paragrafësh sipas koherencës.
 Letër /mesazh.
 Hartim i një dialogu për një temë të caktuar.
 Përmbledhje, koment.
 Ese e shkurtër.
 Radhitja e fjalive në paragraf.
(ushtrimi i tipit ese e shkurtër të jepet në njërin nga testet).

Disa tipa ushtrimesh që nxënësi duhet të punojë për të qenë i përgatitur për provimin me
zgjedhje të gjuhës spanjolle për çdo linjë gjuhësore të sipërpërmendur:

♦ COMPRENSIÓN DE LECTURA

Vlerësimi i këtij komponenti do të bëhet mbi bazën e një teksti të panjohur mbi të cilin do të
ndërtohen pyetje që do të testojnë aftësinë e nxënësit për të kuptuar një pjesë letrare ose
joletrare, dhe për të gjykuar mbi të.
Nxënësi duhet të jetë në gjendje të lexojë dhe të kuptojë në mënyrë globale tekste për të gjetur
informacionin e kërkuar; për të mbledhur informacionet që i kërkohen nga pjesë të ndryshme të
një teksti, apo tekste të ndryshme për të përmbushur një detyrë apo kërkesë të caktuar.
Në mënyrë të përmbledhur, kjo aftësi përfshin këto aspekte të leximit:
- Kuptimin global të tekstit.
- Kuptimin selektiv: gjetjen e informacioneve specifike.
- Përgjigjen e pyetjeve rreth përmbajtjes së tekstit.
- Kuptimin e thelluar: gjetjen e të pashprehurës ose të nënkuptuarës, qëndrimin e autorit etj.
- Plotësimin e ushtrimeve leksikore rreth tekstit.
- Kryerjen e ushtrimeve gramatikore rreth tekstit.
- Gjetjen e fjalëve referuese (kujt i referohet ky përemër në fjali).
- Formimin e një kuptimi të përgjithshëm.
- Reflektimin mbi përmbajtjen e një teksti dhe vlerësimin se sa me vend janë disa elemente të
informacionit.
- Zhvillimin e aftësisë interpretuese duke bërë një përfundim logjik.
- Gjetjen e një informacioni sinonim.
- Zhvillimin e aftësisë interpretuese duke bërë identifikimin dhe paraqitjen e elementeve
provuese.
- Reflektimin mbi përmbajtjen e një teksti duke u bazuar mbi disa vlera dhe bindje për të
dhënë një gjykim në lidhje me moralin e një historie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shihni më poshtë disa tipa pyetjesh mbi Comprensión del texto.


________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 5 nga 18
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË SPANJOLLE

Lectura 1

(Selección múltiple, preguntas por texto, preguntas de falso o verdad)

PEDRO ALMODÓVAR

Pedro Almodóvar es, desde hace muchos años, el director de cine español más conocido
internacionalmente. Conquistó este privilegio con éxitos como “Mujeres al borde de un ataque
de nervios”, “Tacones lejanos” o “Átame” y más recientemente con “Todo sobre mi madre” o
“Hablé con ella” premiadas éstas por la academia de Hollywood como Mejor película de habla
no inglesa y Mejor guión original, respectivamente.
En el universo cinematográfico de Pedro Almodóvar, la mujer – o lo femenino, si se quiere -
tiene un papel protagonista. En “Todo sobre mi madre”, este aspecto se observa de manera aun
más notable. El mismo Almodóvar hablaba de “la capacidad de la mujer para fingir”, “la
maternidad herida” y “la solidaridad espontánea entre las mujeres” para resumir los temas de
la película.
Casualmente, el estreno mundial de “Todo sobre mi madre” coincidió con la muerte de la
madre de Almodóvar. En señal de homenaje y recuerdo, el director publico en “El País” el
articulo “El último sueño”. El cineasta tiene admiración por su madre.
Pedro Almodóvar cuenta: “Yo aprendí mucho de mi madre, sin que ella ni yo nos diéramos
cuenta. Aprendí algo esencial para mi trabajo, la diferencia entre ficción y realidad, y como la
realidad necesita ser completa por la ficción para hacer la vida más fácil.”
Recuerdo a mi madre en todos los momentos de su vida. La parte más épica, tal vez, fue
aquella que transcurrió en un pueblo de Bajadoz. La calle donde nos tocó vivir no tenía luz,
estaba en las afueras del pueblo. Vivir allí era duro pero barato. En compensación nuestros
vecinos resultaron ser personas maravillosas y muy hospitalarias. También eran analfabetos.
Como complemento al salario de mi padre, mi madre empezó con el negocio de la lectura y
escritura de cartas como en la película “Estación Central de Brasil”. Yo tenía ocho años;
normalmente era yo quien escribía las cartas y ella quien leía las que nuestros vecinos recibían.
En más de una ocasión yo me fijaba en el texto que mi madre leía y descubría con estupor que
no correspondía exactamente con lo escrito en el papel: mi madre inventaba parte. Las vecinas
no lo sabían porque lo inventado siempre era una prolongación de sus vidas, y quedaban
encantadas después de la lectura.
Después de comprobar que mi madre nunca se atenía al texto original, un día se lo reproche de
camino a casa. Ella me dijo – “Pero has visto que contenta se ha puesto”.

Vuelve a leer el texto y contesta a las preguntas:

1- ¿Cuáles son las películas de Almodóvar presente en este texto?


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2- ¿Cómo se comportaba su madre leyendo las cartas de las vecinas?


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 6 nga 18
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË SPANJOLLE

¿Cuál de las tres opciones A, B, C es la oportuna? Marca la opción correcta.

3- Almodóvar descubrió que no correspondía exactamente lo escrito en el papel con la lectura.

A) Se contentó.
B) Se hizo estúpido.
C) Con estupor.

4- En la cinematografía de Pedro Almodóvar la mujer es

A) aun más notable.


B) protagonista.
C) espontánea.

5- El aprendió mucho de su madre,

A) sin su permiso.
B) con gran esfuerzo.
C) sin que ella se diera cuenta.

Hay que marcar falso o verdad.

6- El cineasta realizó la película “Todo sobre mi madre” después de su muerte.


F V

7- La realidad necesita ser completa por la ficción para hacer la vida más fácil.
F V

Lectura 2

EL TEMPLO DE LA ETERNIDAD

Estamos aquí en Madrid, en nuestra casa, como quien dice … Bernard Shaë, para demostrar que
en los music-halls no ha habido cambios, cuenta que una noche estaba en uno de ellos viendo a
un prestidigitador que hacía ejercicios con unas bolitas. Aburrido Bernard Shaë se fue a la calle,
y diez años después volvió a entrar en el mismo music-hall.
A mi vez, yo diré que una noche me despedí de unos amigos con los que había estado cenando
en un café de la Puerta del Sol. Creo que les dije que iba a volver en seguida y volví siete años
más tarde; pero ¿qué son siete años en un café de Madrid?
Los amigos estaban todavía allí y la discusión continuaba. Las ideas eran las mismas y la media
tostada que Fulánez mojaba en el café podría ser también la misma media tostada que siete años
atrás y en mi propia presencia le había servido el camarero. Uno de los amigos pretende leerme
un drama. El amigo está igual y del drama no ha cambiado ni una sola coma.
Elijo paella, como plato castizo, y que no pude comer durante mucho tiempo.
A mí me parece que es la misma de hace siete años, con los mismos cangrejos y todo.

________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 7 nga 18
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË SPANJOLLE

- ¿Y qué? –les digo a mis amigos -. Habladme. Dadme noticias. Los académicos, ¿son
inmortales todavía? Pío Baroja, ¿sigue siendo un joven escritor? Fulanito, ¿continúa con aquel
hermoso porvenir ante él? Y la Fulana y la Zutana y la Mengana, ¿es que son todavía unas
jóvenes y hermosas actrices? Habladme de política. La revolución supongo que, igual que hace
siete años, será una cosa inminente. España no tardará ni seis meses en transformarse, dándoles
así la razón a los que, desde hace medio siglo, vienen anunciando esta transformación tan
rápida…
Todo está igual, y yo, que creía haberme modificado, yo me encuentro también el mismo de
antes. A medida que bebo este vaso de café recobro, como si dijéramos, mi verdadera
naturaleza. Una serie de cosas, que yo creía dentro de mí, noto que se desvanecen y que se van.
Yo soy como aquel salvaje de Darëin que se había civilizado y que, al regresar a su tribu, se
volvió nuevamente salvaje, perdiendo en unas horas de contacto con los suyos lo que había
adquirido en diez años de esfuerzo. Y que este café de la Puerta del Sol representa la eternidad.
Paris, Londres, Berlín…, el espíritu europeo…, la guerra mundial… todo eso es transitorio, todo
cambia y se transforma, mientras que este café permanece inmutable, con los mismos divanes,
con los mismos camareros, con los mismos clientes, con el mismo menú, con las mismas ideas,
con el mismo humo, con los mismos dramas y con los mismos cangrejos.

Vuelve a leer el texto y contesta a las preguntas:

1- ¿Por que elige el autor una paella? ¿Cuál es su comentario en cuanto a ella?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2- ¿Qué le causa al autor la monotonía?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿Cuál de las tres opciones A, B, C es la oportuna? Marca la opción correcta.

3- ¿Por qué la vida parece triste?

A) La gente no quiere cambiarla.


B) La gente está contenta.
C) La gente solo habla, pide, busca sin reaccionar.

4- ¿Por qué este café de la Puerta del Sol representa la eternidad?

A) El tiempo ha parado aquí.


B) Se ve una gran diferencia.
C) hace un siglo que existe.

________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 8 nga 18
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË SPANJOLLE

5- ¿Se ha modificado el autor en los últimos siete anos?

A) Si, muchísimo.
B) Puede ser.
C) Se sorprende, había pensado que si pero, es el mismo.

Hay que marcar falso o verdad.

1- Cuando el país vive la monotonía los ciudadanos sufren las consecuencias.


F V

2- El autor perdió en pocos minutos lo que había adquirido en seis anos.


F V

♦ GRAMÁTICA Y VOCABULARIO

Në këtë seksion të provimit nxënësi duhet të jetë i përgatitur rreth këtyre aspekteve
gjuhësore:

a) Leksiku (Fjalori)

Nxënësi duhet të zotërojë një repertor leksikor të mjaftueshëm për t’u përballur me sukses dhe
për t’u shprehur lirshëm me shkrim.
Shihni disa tipa ushtrimesh që trajtojnë këtë fushë gjuhësore:

 Introducción de palabra en la oración.

Elige la opción correcta.

1- Me encanta mucho ………………… postales, hacia mis mejores amigos, por todo el
mundo.

A) enviar y recibir;
B) comer y preparar;
C) vender y producir;

2- El billete del tren que yo he comprado es solo ida, la vuelta esta…………

A) deseada;
B) abierta;
C) completa

________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 9 nga 18
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË SPANJOLLE

 Transformación de la oración.

Atención: algunas frases piden el segundo verbo en subjuntivo.


Empiece la frase con la frase entre paréntesis.

1- Pablo ha respondido. (me contento con que)

2- No quería aludir a ello. (observé que)

3- Ella no sabía más que yo. (adiviné que)

b) Aktet dhe funksionet komunikatave (Funciones de la comunicación)

Nxënësi duhet të dijë të plotësojë fjali ose dialogë që përfshijnë disa nga aktet e mëposhtme
komunikatave:

 Expresar opiniones.
Ej: Yo creo, opino, considero… que; afirmo... que.
 Contar hechos, narrar.
Ej: Al + infinitivo; lo de…; en cuanto a; seguir + gerundio.
 Expresar sentimientos, puntos de vista.
EJ: En mi opinión…; desde mi punto de vista…
 Comunicarse mediante carta.
Ej: Ir + gerundio; dar cuenta de; encabecimientos; despedidas.
 Informar de manera impersonal.
Ej: Se dice…; se habla…
 Estructuras propias del debate.
Ej: O sea…; le importaria...; a ver…
 Establecer comparaciones.
Ej: Igual que…; tan… como; tanto como; como si.
 Expresar posibilidad y probabilidad.
Ej: Es probable, posible… que.
 Expresar deseos futuros.
Ej: !Que + subjuntivo!; a lo mejor + verbo; suponiendo + verbo.
 Referir lo dicho por otros.
Ej: Dice/ dijo que + verbo; dice que hable Ud.
 Expresar opinion sobre el futuro.
Ej: !Ojala + verbo!

Shihni shembujt e mëposhtëm dhe zgjidhjet e tyre për t’u orientuar sa më mirë në këtë aspekt
gjuhësor shumë të rëndësishëm:

________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 10 nga 18
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË SPANJOLLE

 Referir lo dicho por otros.

1. Le dijo: “…. lo que te disgusta".

A) cuéntame por favor;


B) escucha si prefieres;
C) habla por;

 Expresar deseos futuros.

1. Todo va bien.(te deseo que)

 Expresar posibilidad y probabilidad

1. ________inventarán motores de agua.

A) Yo creo que
B) Estoy a favor de que
C) Es probable que

c) Elemente dhe struktura gramatikore

Për një komunikim të saktë nga ana gramatikore, si me gojë ashtu edhe me shkrim, sugjerohet të
punohet në mënyrë të përqendruar mbi strukturat dhe çështjet gramatikore më të rëndësishme të
trajtuara gjatë tre-katër viteve të shkollës së mesme.

 El verbo en indicativo.

Pon los verbos en el presente de indicativo.

1- No… en la cuenta de lo que dices. (caer)

 Uso de los indefinidos.


Use las palabras alguien o nadie en las siguientes frases, según convenga.

A) ¿No ha llegado ______ todavía?


B) ¿Ha visto ______ a Pepe?
C) Esta carta debe ser para _______ de casa.

________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 11 nga 18
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË SPANJOLLE

 La diferencia entre subjuntivo e indicativo.

Completa las siguientes frases utilizando el indicativo o el subjuntivo según corresponda


en cada caso. Fíjate en el otro verbo.

A) Cuando (trabajar)……….. mucho estás satisfecho.


B) Cuando nos (encontrar)…………... la última vez no te pregunté cómo estaba tu madre.
C) Intentan que la construcción no (molestar)…….. .. a nadie.

 Preposiciones.

Elija la preposición adecuada: por, para, sin.

A) Todos comimos _____ gana.


B) El contrato fue firmado ______ los interesados.
C) ¿_____ qué sirve esta palanca?

 Ser y estar.

¿Puedes señalar la respuesta más adecuada?

1. ¿Qué te pasa? ¿_______ enfadada?

A) ser
B) estar
C) tener

♦ ESCRIBIR / REDACCIÓN

Esetë duhet të jenë të ndërtuara saktë me të gjithë parametrat që kërkon ndërtimi i një eseje.

- Cumplir todas las reglas de la instrucción a la hora de crear. (Të zbatohen të gjitha rregullat e
dhëna).
- Interiorizar la situación planteada en la instrucción. (Në ese duhet të inkorporohet situata e
dhënë si sugjerim në kërkesë).
- Dar a la carta un sentido coherente. (Krijimi duhet të ketë një kuptim koherent).
- Hablar de experiencias que suscitan varias emociones. (Të flitet për përvoja që të ngjallin
emocione të ndryshme).
- Hay que expresar y relacionar ideas de manera que tengan un sentido simple. (Duhet të
shprehen dhe të lidhen idetë, në mënyrë që të kenë kuptim).
- Tener un buen uso del vocabulario. (Të ketë një përdorim të mirë të fjalorit).
- Poseer una gramatica correcta. (Të zotërojë gramatikën në mënyrë korrekte).
- Tener una explicacion y aclaracion sobre las ideas presentadas en esta parte. (Të shpjegojë
qartë idetë e paraqitura në këtë pjesë të provimit).

________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 12 nga 18
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË SPANJOLLE

4. Një model testi për Gjuhën spanjolle pa përgjigje të dhëna, që të orientojë


dhe ndihmojë maturantët si të punojnë në testin e Maturës Shtetërore me
zgjedhje.
Udhëzime për nxënësin:

Testi në total ka 20 pyetje që vlerësohen me 40 pikë.


Në test ka kërkesa me zgjedhje alternativash dhe me zhvillim.
Në kërkesat me zgjedhje rrethoni vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë, ndërsa për kërkesat
me zhvillim është dhënë hapësira e nevojshme për të shkruar përgjigjen.
Koha për zhvillimin e kërkesave të testit është 2 orë.

Sección 1
Texto de Comprensión

EL MUNDO HISPÁNICO Y EL ESPAÑOL

HISPANIDAD: De esta manera define la Real Academia Española de la Lengua el concepto de


hispanidad. Sin embargo, sus orígenes, su evolución y su significado tienen muchos matices
distintos que son difíciles de reunir en unas pocas líneas. No se sabe muy bien quién ni cómo
comenzó a utilizar por primera vez esta palabra, pero lo cierto es que hay opiniones muy
diferentes sobre qué significa. Sin embargo, por regla general se la considera la representante del
conjunto histórico y cultural de aquellos países que hablan una lengua común, el español.
En el mundo, el español es la lengua oficial en veintiuno países. El español está experimentando
una expansión sin precedentes. Hay cada vez más gente en todo el mundo que está interesada en
aprender esta lengua compartida por un gran número de países.
Otros la ven como una seña de identidad de los países en contraste con la América del Norte. Y,
más recientemente, se valora su referencia a la interculturalidad hispana. Aunque por motivos
políticos y sociales no existe para todo el mundo un mismo concepto de hispanidad, lo que sí
está claro es que ha sobrevivido a fronteras, ideologías o razas, y que hoy este concepto
representa un punto común entre cuatrocientos millones de personas, así como una cultura que
entre todos se han encargado de enriquecer.
El español nació en Santander, en el norte de la península Ibérica, hace más de mil años,
proveniente del latín, se ha abierto múltiples e interesantes caminos a través del tiempo y el
espacio. El español se conoce en España también por “castellano”. Se expandió a través de la
colonización. Hoy en día, es una de las lenguas más importantes del mundo, pero su valor se
encuentra especialmente en su función integradora, ya que es el vínculo de unión de culturas
que, aunque se hallan distantes geográficamente, se encuentran cercanas en el sentimiento.

Lee el texto y responde a estas preguntas:

1. ¿Cuál es el principal vínculo de unión de todos los países que conforman la hispanidad?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 13 nga 18
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË SPANJOLLE

2. ¿A que se refieren con la idea de que la hispanidad está por encima de fronteras e ideologías?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Qué sabes del mundo hispánico? Indica cual de las respuestas es la correcta: (5 p.)

3. En el mundo el español es la lengua oficial en:

A) 21 países
B) 18 países
C) 13 países

4. En España, este idioma se suele llamar:

A) Venezolano
B) Castellano
C) Ibérico

5. Es la lengua que proviene:

A) Únicamente del latín


B) del grupo indoeuropeo
C) no tiene proveniencia

6. Este idioma nació en:

A) El sur de la península ibérica


B) el norte de la península ibérica
C) oeste de la península ibérica

7. El español tiene:

A) Más de mil años de antigüedad


B) menos de mil años de antigüedad
C) casi mil años de antigüedad

________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 14 nga 18
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË SPANJOLLE

Sección 2
Gramática y Vocabulario

8. Los siguientes enunciados están incompletos. ¿Por qué no las completas con las palabras
que aparecen en el cuadro? (vas a utilizar solo tres palabras entre todas)

a / de / en / la / los / por la / para.

a) La fiesta acabó…. madrugada.

b) … tener buenos conocimientos en esa lengua hay que practicarla.

9. Completa las siguientes frases utilizando el indicativo o el subjuntivo según corresponda


en cada caso. Fíjate en el otro verbo.

A) Cuando (trabajar)……….. mucho estás satisfecho.

B) Cuando nos (encontrar)…………... la última vez no te pregunté cómo estaba tu madre.

C) Intentan que la construcción no (molestar)…….. .. a nadie.

10. Elegir entre las preposiciones adelante, arriba, atrás, en, hacia, hasta, a, para, por,
tras.

1- Subí… cubierta y me senté… una borda.

2- Esta decisión no es buena… nosotros.

3- Fue conducido… el secretario hasta el despacho.

11. Elija la preposición adecuada: a, en, con.

1. ¡No te enfades ______ él!

2. Los ateos no creen ______ Dios.

3. Se dedica ______ la enseñanza.

12. Use las palabras alguien o nadie en las siguientes frases, según convenga.

a) ¿Conoces a ________ en el Ayuntamiento?


b) Esto es un misterio: ________ sabe lo que pasa.

________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 15 nga 18
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË SPANJOLLE

13. Dé la forma adecuada del presente o imperfecto de subjuntivo, según los casos.

a) Prefiero que te (tú – poner) ________ el sombrero nuevo.

b) Me gustaría que me lo (ellos – enviar) ________ a casa.

c) ¿Me permite usted que (yo – fumar) _________?

14. Completa las frases con los artículos adecuados: a / de / en / la / los / por la.

……. Navidad vamos de excursión a las montañas.

……. sábados como con mis padres.

Tengo el examen….…… tarde.

Elige la opción correcta.

15. __________ de la población cree que los coches no contaminan.

A) Un tercia
B) Un tercio
C) Una tercera

16. __________ en el año 2030 casi todo el mundo irá en bicicleta.

A) Estoy segura de que


B) En segundo lugar
C) Seguidamente

17. Ayer perdimos las llaves de casa ___________ tuvimos que llamar a un cerrajero.

A) Yo creo que
B) Es decir
C) Total que

18. No debes arrancar flores. _________, deberías recoger los papeles que ensucian el parque.

A) Es más
B) O sea que
C) Total, que

________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 16 nga 18
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË SPANJOLLE

19. Primero, compraremos una planta y, ________, la plantaremos en el parque.

A) Además
B) Después
C) Por un lado

Sección3

Composición

20. Composición por escrito 100-150 palabras. Elige uno de los cuatro temas:

1. “Un fin de semana con mis amigos.”


Imagina que decides pasar un fin de semana de relax con tus amigos. Compras una
revista naturista y en ella encuentras varios anuncios. ¿De qué trata cada uno? ¿Cuál es el
más extravagante? ¿Y el más raro? ¿A cuál irías?

2. Escribe una historia que termina con esta frase: “Nunca quería que pasara esto”

3. Un encuentro entre los amigos de la misma clase, después de veinte años, en el bar de la
escuela.

Tú tienes mucho que contar a un amigo tuyo de la escuela media, después de veinte años
Mediante una lengua sencilla cuéntale qué has hecho durante estos años, los trabajos, las
experiencias en el país donde has vivido, tu familia, qué tipo de vida haces……….. etc.

La redacción debe ser informal. Se deben usar estructuras típicas de una narración.

Trata de contarle algo sobre tu estilo de vida, situación económica, etc.


Cuéntale cosas sorprendentes e interesantes.

También se pueden rememorar momentos especiales de la vida escolar.

4. Es probable que alguna vez haya imaginado el lugar más idóneo para establecer su vida.
Descríbalo haciendo referencia a los siguientes aspectos.
Características físicas y ambientales.
Aspectos sociales.
Opciones de ocio.
Otras valoraciones que considere oportunas.

Instrucciones: En esta sección, el estudiante se va a evaluar teniendo en cuenta:

1. el contenido
2. realización de todas las fases del tema
3. vocabulario
4. gramática
5. puntuación y ortografía

________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 17 nga 18
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË SPANJOLLE

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 18 nga 18
www.mash.gov.al