Anda di halaman 1dari 20

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

SHPJEGUES
I PROGRAMIT TË ORIENTUAR
TË PROVIMEVE ME ZGJEDHJE
TË MATURËS SHTETËRORE 2010

Gjuhë Frënge

Tiranë, Maj 2010


Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

Përmbajtja:
 Aftësitë dhe njohjet që duhet të zotërojë nxënësi maturant për të qenë i përgatitur për
provimin e maturës me zgjedhje në gjuhën e huaj.

 Struktura e provimit të maturës shtetërore me zgjedhje, Gjuha frënge.

 Tipa ushtrimesh që nxënësi duhet të punojë për të qenë i përgatitur për provimin e maturës
me zgjedhje në gjuhën e huaj.

 Një model testi për Gjuhën frënge pa përgjigje të dhëna, që të orientojë dhe ndihmojë
maturantët si të punojnë në testin e Maturës Shtetërore me zgjedhje.

1. Aftësitë dhe njohjet që duhet të zotërojë nxënësi maturant për të qenë i


përgatitur për provimin e maturës me zgjedhje në gjuhën e huaj.
Nxënësi që do t’i nënshtrohet provimit të maturës me zgjedhje në gjuhët e huaja, duhet të demonstrojë
aftësitë dhe njohjet e tij për sa më poshtë vijon:

Aftësitë:

1.1. Të kuptuarit në përgjithësi dhe në veçanti të përmbajtjes së materialeve të shkruara që mund të jenë
tekste autentike në gjuhën frënge, tekste të marra nga burime të ndryshme (gazeta, revista, tekste
letrare) dhe që i përkasin tematikës së përfshirë në Programin Orientues të Maturës Shtetërore për
gjuhën e huaj.
1.2. Të prodhuarit e një teme me shkrim, duke respektuar rregullat e tipave të ndryshëm të teksteve të
shkruara (letra, ftesa, kërkesa të ndryshme).
1.3. Shkrimi i një kompozimi ose eseje në të cilën nxënësi të shprehë mendimet dhe interesat e tij mbi
atë fushë ose temë për të cilën do të shkruajë; të paraqesë argumente ose kundërargumente në lidhje me
çështjen që ai do të trajtojë me shkrim, tema të parashikuara këto në Programin Orientues të Maturës
Shtetërore.
1.4. Të përdorë në punën me shkrim (kompozimin, esenë, kërkesën etj.) mjete dhe strategji gjuhësore
në përputhje me përmbajtjen e tekstit që nxënësi do të shkruajë.
1.5. Të përcaktojë qëndrimin e autorit në pjesën letrare ose joletrare mbi tematika të ndryshme, të gjitha
të përcaktuara në Programin Orientues të Maturës Shtetërore.
1.6. Të kuptojë organizimin dhe strukturën e tekstit letrar ose joletrar mbi tematika të ndryshme, të
gjitha të përcaktuara në Programin Orientues të Maturës Shtetërore.
1.7. Të përmbledhë në frëngjisht kuptimin e përgjithshëm të një pjese letrare ose joletrare mbi tematika
të ndryshme dhe të japë të dhënat më kryesore të pjesës së shkruar në gjuhë frënge.
1.8. Të analizojë në përgjithësi një tekst letrar mbi tema të cilat janë të përcaktuara në Programin
Orientues të Maturës Shtetërore, duke zhvilluar mbi të përgjigje me shkrim ku të shprehë refleksionet e
tij mbi pjesën që do të lexojë dhe mendimet, ndjenjat e tij personale mbi atë që ka lexuar.

___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 2 nga 20
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

Njohjet:

1.9. Të njohë leksikun, fonetikën, morfologjinë, sintaksën dhe ortografinë jo në nivel të sofistikuar dhe
të detajuar, por të paktën në një masë të tillë që të përputhen me objektivat e Programit Orientues të
Maturës Shtetërore.
1.10. Të njohë dhe të kuptojë aspekte interkulturore të qytetërimeve dhe kulturave të ndryshme
frëngjishtfolëse, gjithnjë brenda tematikës së përcaktuar nga Programi Orientues i Maturës Shtetërore.
1.11. Të kuptojë tekste të ndryshme letrare ose joletrare, tema e të cilave është parashikuar në
Programin Orientues të Maturës Shtetërore për gjuhën e huaj.

2. Struktura e vlerësimit
Provimi i Gjuhës frënge është pjesë e Maturës Shtetërore me zgjedhje. Nxënësi që zgjedh t’i
nënshtrohet provimit të Gjuhës frënge, nuk mund të zgjedhë një gjuhë tjetër të dytë në dyshen e
lëndëve me zgjedhje. Provimi i gjuhës së huaj është ndërtuar në formën e provimit me shkrim. Në të
nuk përfshihet vlerësimi i të folurit dhe vlerësimi i të dëgjuarit.
Provimi me shkrim zhvillohet për 120 minuta. Në këtë provim, nxënësi duhet të shprehë njohjet dhe
aftësitë e tij në:
- të kuptuarit e një pjese letrare ose joletrare,
- njohjen dhe përdorimin e strukturave gramatikore dhe leksikore,
- të shkruarit mbi një temë të caktuar (ese, krijim letrar ose joletrar, shkrimi i një kërkese, letre, e-
mail-i etj.).

Skema e provimit

Aspekti gjuhësor që do Niveli i Pesha që zë Objektivi që matet


vlerësohet vështirësisë së kjo fushë në
pyetjeve për çdo të tërë
linjë vlerësimin

Të kuptuarit e një pjese të 3 pyetje Niveli 1 40% 1.1/ 1.5/ 1.6/ 1.7/ 1.8/ 1.9 dhe
shkruar 4 pyetje Niveli 2 1.11
(letrare ose joletrare) 2 pyetje Niveli 3

Përdorimi i gjuhës 4 pyetje Niveli 1 40% 1.9 dhe 1.10


(gramatika dhe leksiku) 5 pyetje Niveli 2
2 pyetje Niveli 3

Të shkruarit (ese ose krijim, 1 pyetje Niveli 3 20% 1.2/ 1.3/ 1.4/
letër, kërkesë etj.)

___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 3 nga 20
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

3. Tipologjia e teksteve dhe ushtrimeve që mund të jepen në provimin e Maturës


Shtetërore me zgjedhje në gjuhën e huaj
a) Në të kuptuarit e një pjese letrare ose joletrare, përmbajtja tematike është mbështetur në
programin e zhvilluar gjatë katër viteve të shkollës së mesme si edhe në tekstet shkollore për Gjuhën
frënge. Tematika e mëposhtme, e parashikuar për provimin e maturës, do të përfshijë temat bazë (sipas
kurrikulës) dhe nëntema të marra nga kurrikula dhe tekstet.

Temat janë formuluar në mënyrë përgjithësuese e jo sipas titujve të teksteve dhe përfshijnë ato njohuri
të cilat janë zhvilluar përmes mësimeve.
Nxënësi mund të përballet me tipa tekstesh brenda kësaj fushe tematike:

LE MONDE DU TRAVAIL

L’ÉCOLE ET L’ÉDUCATION

LES VOYAGES

L’ENVIRONNEMENT

PRATIQUES CULTURELLES

LES RELATIONS INTERPERSONNELLES

CULTURE ET CIVILISATION

LES MOYENS DE COMMUNICATION

Llojet e ushtrimeve që mund të jepen rreth teksteve, janë:

- Demander et donner des explications, des informations.

- Donner et demander un avis, une opinion en utilisant les structures citées ci-dessous :
je pense que.......; je crois que........; il me semble que........;
............ n’est-ce pas? - Qu’est-ce que vous en pensez? Vous avez
une idée sur ... ? etc.

- Raconter un événement, exprimer la durée d’une action en utilisant :


Depuis ......; ça fait...; il y a ... etc.

- Décrire les personnes ou les circonstances d’un événement

- Raconter des actions habituelles ou une suite d’événements au passé en utilisant les mots et les
expressions qui suivent : d’habitude ..., chaque matin, d’abord ... , après... , à la fin ... etc.
___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 4 nga 20
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

- Demander et donner des conseils ou des ordres en utilisant l’impératif et les structures avec le verbe
falloir - il faut.........; il faudra etc.
exemple : donne- lui son livre! Il ne fallait pas faire cela! Il faut que tu finisses vite!

- Exprimer la cause et la conséquence

- Exprimer l’opposition, la concession

- exprimer le but (pour + inf.)

- Comparer, exprimer la ressemblance et la différence


p.ex. c’est pareil, c’est tout à fait différent, ça change etj.

- Exprimer la condition et l’hypothèse

- Justifier une opinion ou une action


- Rapporter les paroles de quelqu’un

Shihni më poshtë ushtrime rreth një teksti jo letrar për t’u orientuar se si të punoni në testin e Maturës
me Zgjedhje për Gjuhën Frënge.

● Compréhension de texte (Le texte)

Vlerësimi i këtij komponenti do të bëhet mbi bazën e një teksti të panjohur, mbi të cilin do të
ndërtohen pyetje që do të testojnë aftësinë e nxënësit për të kuptuar një pjesë letrare ose joletrare, dhe
për të gjykuar mbi të. Nxënësi duhet të jetë në gjendje të lexojë dhe të kuptojë në mënyrë globale tekste
për të gjetur informacionin e kërkuar; për të mbledhur informacionet që i kërkohen nga pjesë të
ndryshme të një teksti, apo tekste të ndryshme për të përmbushur një detyrë apo kërkesë të caktuar.
Në mënyrë të përmbledhur, kjo aftësi përfshin këto aspekte të leximit:
- Marrjen dhe përzgjedhjen e informacionit të duhur nga teksti i dhënë.
- Reflektimin mbi përmbajtjen e një fragmenti dhe nxjerrja e informacionit të duhur prej tij.
- Paraqitjen e elementeve provuese që mbështesin idenë e dhënë nga vetë nxënësi.
- Thellimin në kuptimin e një fraze dhe shprehjen e idesë me fjalë të tjera sinonime.
- Formimin e kuptimit të përgjithshëm dhe nxjerrjen e moralit të pjesës.
- Zhvillimin e aftësisë krijuese dhe interpretuese, paraqitjen e elementeve që justifikojnë përgjigjen e
dhënë.
- Kuptimin global të tekstit.
- Kuptimin selektiv (jo të përgjithshëm, mbi një aspekt të caktuar); gjetjen e informacioneve
specifike.
- Kuptimin e thelluar: gjetjen e të pashprehurës ose të nënkuptuarës, qëndrimin e autorit etj.
- Plotësimin e ushtrimeve leksikore rreth tekstit.
- Gjetjen e fjalëve referuese.

___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 5 nga 20
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

Vacances, mangez mieux et dépensez-vous

En vacances, toutes les conditions sont réunies pour allier une alimentation équilibrée à une activité
physique régulière. Ensemble, elles permettent de réduire de façon notable les risques de maladies
cardio-vasculaires, de cancers, de diabète, de prise de poids et d’ostéoporose.
L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) rapelle que l’activité physique
joue un rôle déterminant dans l’état de santé physique, mais aussi dans ses composantes psychologique
et sociale.
D’où l’importance de pratiquer chaque jour au moins l’équivalent de trente minutes de marche rapide
et d’adopter une alimentation conforme aux recommandations du programme national nutrition santé.
Toutes les activités estivales peuvent être un bon moyen d’intégrer l’activité physique dans votre vie
quotidienne.
La pétanque, la voile, le golf et le tennis de table sont des activités physiques d’intensité faible (en
dehors de la compétition). La marche rapide, le jardinage léger, la danse de salon, le vélo, la natation
“plaisir” sont des activités physiques d’intensité modérée. La marche en côte, le jogging (10km/h), le
saut à la corde, le football, le basket-ball, les sports de combat sont des activités physiques d’intensité
élevée.
L’activité physique peut être réalisée en une ou plusieurs fois au cours de la journée avec un bénéfice
équivalent: il est donc facile de l’intégrer dans sa vie quotidienne, à de multiples occasions, en fonction
de ses habitudes et de ses possibilités .
Quel que soit votre âge, vous pouvez marcher. Presque trois fois par semaine sur terrain plat et à allure
normale (7 à 8km/h), la marche permet d’améliorer les performances de la pompe cardiaque de 12%.
La course à pied est aussi un sport adapté à tous, s’il est pratiqué avec prudence.
Le vélo fait travailler beaucoup les muscles (cœur, cuisses, mollets, fessiers) tout en stimulant la
circulation sanguine. Enfin, la natation fait travailler le cœur en profondeur tout en évitant les
traumatismes articulaires.
AFP – 25.07.2005

A.Questions de compréhension

1. L’activité physique de la marche est conseillée

A) seulement au troisième âge.


B) à tous les âges
C) On ne sait pas

2. Combien de temps doit-on marcher chaque jour pour notre bien-être?

A) 22 minutes
B) 10 minutes
C) 30 minutes

___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 6 nga 20
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

3. A quelle saison peut-on faire, de façon permanente, une activité physique?

A) Au printemps
B) En automne
C) En été

4. La pratique d’un sport réduit sensiblement l’apparition de certaines maladies:

A) la prise de poids
B) la dépression
C) des traumatismes crâniens.

5. Quel sport apporte-t-il du réconfort au cœur?

A) La moto
B) La natation
C) Le golf

6. Selon le texte, est-il facile d’exercer de l’activité physique. Quand et comment?

7. Qu’est-ce que le titre de cet article suggère? Developpez votre opinion en utilisant 50 mots.

Në përdorimin e gjuhës (Grammaire et Vocabulaire), tipat e ushtrimeve me të cilat nxënësi mund të


përballet në test, do të jenë rreth:

1) Njohurive mbi Leksikun(Fjalorin)


Nxënësi duhet të zotërojë një repertor leksikor të mjaftueshëm për t’u përballur me sukses dhe për t’u
shprehur lirshëm me shkrim.
Shihni disa lloje ushtrimesh që trajtojnë këtë fushë gjuhësore. Çdo pyetje është e shoqëruar edhe me
përgjigjen e saktë për t’ju ardhur në ndihmë sadopak të jetë e mundur.

Soulignez la bonne réponse

1. On achète un livre dans une librairie


une bibliothèque.

2. Il y a un bon film qui joue


passe en ce moment.

3. Thomas fait
aime du chant.
___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 7 nga 20
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

Choisissez l’un des deux verbes et mettez-le à la forme qui convient

1. Savoir / connaître : Nous ........................ bien Nicolas Legrand.


2. Avoir / être : Elles …………. vingt ans aujourd’hui.
3. Entrer / sortir: Le professeur …………… de la classe.
4. Commencer / finir : Vous …………….. de travailler à six heures.
5. Pouvoir /vouloir : Je …………… aller au cinéma avec vous.

● Maman! Le pneu de mon vélo est crevé!


- Écoute, je ne peux pas m’occuper de cela maintenant, j’ai d’autres chats à fouetter! Va voir ton père.»

«Avoir d’autres chats à fouetter» signifie:

A) Maltraiter les animaux.


B) Être en train de travailler.
C) Avoir autre chose à faire.
D) Ne pas être intéressé.

- Qu’est-ce que vous buvez ?

A) Non merci
B) un gâteau au chocolat
C) de l’eau
D) je prends du sucre

Entourez le terme qui convient.

A) le match.
1. Il a perdu B) la défaite.
C) la victoire.

A) gagnante
2. La grande B) victoire de ce tournoi est la russe.
C) défaite

___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 8 nga 20
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

2) Elemente dhe struktura gramatikore

Les modes et les temps verbaux


Le présent
Le plus-que-parfait / l’imparfait/ le passé composé

Le futur / le futur antérieur


Les verbes irréguliers
La concordance des temps de l’indicatif.

Le conditionnel présent et passé


Le subjonctif présent
Le passif et l’actif

L’infinitif présent et passé


Le gérondif / le participe passé
L’expression de la cause et de la conséquence

L’expression du but ,
L’expression de l’opposition et de la concession

Les articulateurs
Les articulateurs logiques
Les articulateurs temporels

Les pronoms
Complément d’objet direct
Complément d’objet indirect
La place des pronoms: ex. Je le lui donnerai

Les pronoms relatifs simples et composés


Les pronoms: y et en
Les pronoms indéfinis

Les pronoms et les adjectifs possessifs


La place des adjectifs qualificatifs
La nominalisation,

Les prépositions
Les articles partitifs, définis, indéfinis
Le discours direct / indirect

___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 9 nga 20
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

Ushtrime që trajtojnë pjesët më të rëndësishme të gramatikës, studiuar gjatë viteve të shkollës së


mesme:

Les Prépositions

Elle habite à Paris ?- Non, elle habite …….. banlieue.

A) de
B) à
C) en
D) par

Le Pronom interrogatif

…….. penses – tu ? - A mes vacances en Grèce.

A) qui
B) à qui
C) que
D) à quoi

Le Discours Indirect

Mon professeur m’encourage et me dit : « Vous faites des progrès tous les jours »

Les Temps

Reformulez les phrases en mettant le verbe de la proposition principale : à l’imparfait,


au passé composé,
au passé simple et au futur.
(Apportez les modifications nécessaires au verbes de la proposition subordonnée.)

1. Quand j’ai une journée libre, je visite un musée.

2. «Les supporteurs de l’équipe nationale hurlent de joie lorsque les joueurs ..................un but.»

A) perdent
B) marquent
C) prennent
D) gagnent

___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 10 nga 20
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

Les Verbes à la Voie Passive

Peu à peu, les paysans ont déserté la région.

Les Pronoms

Elle ne comprend pas…… tu racontes.

A) ce qui
B) ce que
C) combien
D) quand

Le Pronom Relatif

- La pluie n’était toujours pas revenue / on l’annonçait depuis huit jours.

Les pronoms COD - COI

«Pourriez-vous laisser les clés du bureau à la secrétaire? J’en aurai besoin demain.
Bien sûr, je ....... ......laisserai ce soir en partant.»

A) les leur
B) le leur
C) la lui
D) les lui

Les Pronoms
Ecris correctement les phrases

Avez ------- fait attention aux bagages?


Oui, ...........avons fait attention
Je ------ ai mises.

A l’ agence de voyages une femme m’a dit :-- Si vous(vouloir) ………….. découvrir la France, il faut
prendre le TGV .Ce train est rapide et confortable.
(verbe)

Si je (être )……………… à votre place, je (demander)…………..une augmentation à mon patron.


(conditionnel)

Pour autant que je (savoir)---------, l'auteur est né à Londres.


(subjonctif)
___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 11 nga 20
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

Les Prépositions

1. On s'est aperçu un peu tard _____________________________ l'erreur qu'on avait commise.


2. Cette musique ressemble étrangement ____________________________ un morceau de Beethoven.
3. On a permis à Hélène _____________________________ jouer sur la place.
4. Elle se moque _____________________________ tout et ne s'intéresse à rien.
5. Les étudiantes ont hâte _____________________________ terminer leurs examens.
6. Le professeur m'a aidé _____________________________ comprendre la leçon.
7. Martin a bien fait _____________________________ aider cette femme à traverser la rue.
8. Jean-Pierre a souri _____________________________ Patricia mais il a eu peur de lui parler.
9. Marc et Paul ont renoncé _____________________________ collaborer à ce travail.
10. Les contribuables s'acquittent chaque année _____________________________ leurs impôts.

Le Conditionnel

1. Si j’avais pu, je vous (aider) …………………, évidemment!


2. L’appartement (être)………….plus confortable s’il y avait un joli canapé.
3. Si vous aviez été à, ma place, qu’est –ce que vous (faire)………….?

Les pronoms Relatifs composés

Remplacez les points par les pronoms relatifs composés convenables :

1. Tu vois ce chêne au fond du jardin ? C’est l’arbre ______________ont fait des piqueniques en été .
2. Qu’est-ce que tu fais ? Je cherche la boîte ___________________ tu a mis les clés.
3. Voilà les différentes couleurs ____________________ vous pouvez choisir.
4. Cette revue vient de publier un article __________________ il pourrait y avoir un autre scandale.
5. Elle vient de contacter une société __________________ elle aimerait travailler.

Actif et Passif

A) Cette maison a été achetée par mes parents.


B) Notre école est entourée de terrains de sport.
C) La piscine était gérée par la municipalité.
D) Nicolas serait invité par Stéphanie.
E) Ce roman vient d’ être apprécie par le jury.
F) Pourvu que une agence. Ne loue pas. cet appartement
___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 12 nga 20
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

Les Conjonctions

Fasse froid, nous irons faire une promenade pour nous aérer.
- Eh bien moi, j e ne veux pas y aller!»

A) Pourvu qu’il
B) Alors qu’il
C) Même s’il
D) Bien qu’il

3) Në shkrimin e një eseje (Écrit) ose një forme tjetër të të shprehurit me shkrim, nxënësi mund të
përballet me:
- shkrimin e një eseje argumentuese mbi tema të përcaktuara nga programi orientues i Maturës
Shtetërore;
- shkrimin e një letre, e-mail-i, ose një kërkese për punë ose diçka tjetër;
- përmbledhjen e një teksti me fjalët e tij shkurt dhe me paragrafë të ndërtuar saktë;
- shkrimin e një relacioni mbi një çështje të caktuar, ose shkrimin e një CV-je;
- shkrimin e një teksti përshkrues ose tregues.

Më poshtë do të njiheni me një model eseje punuar dhe ndërtuar saktë me të gjithë parametrat që
kërkon ndërtimi i saj.

La structure
Le contenu (idées exprimées et argumentation)
Richesse de vocabulaire
Structure de la phrase (morphosyntaxe et ponctuation)
Le style outils littéraires et stylistiques
Opinions et conclusions personnelles.

Model eseje

Est il possible que les femmes exercent toutes le professions?

(Sujet proposé en 1976)

Il est inadmissible que dans notre monde civilisé certaines professions soient encore interdites aux
femmes. Il est vrai que des travaux, comme ceux de décharger des bateaux, d’ effectuer des transports
de meubles, de conduire des gros camions, ne peuvent être exercés que par de gens de solide
constitution physique. Mais pourquoi pas par des femmes ? Il existe des femmes aussi fortes, sinon plus
que certains hommes et donc aptes à soulever de lourdes charges, éventuellement. De même, tous les

___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 13 nga 20
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

métiers demandant de la minutie, comme les emplois dans l’électronique devraient être ouverts, sans
restriction, aux femmes, celles-ci étant généralement plus habiles que leurs collègues masculins.
Il est prouvé par nombre de recherches et de statistiques que les hommes n’ont pas de qualité
professionnelle qui soit étrangère aux femmes. Donc ces dernières peuvent et doivent exercer tous les
métiers. De la même façon, les hommes devraient pouvoir exercer des professions que l’on a toujours
considérées comme spécifiquement féminines, telles que la puériculture ou l’enseignement dans les
écoles maternelles.
Et ainsi on parviendrait à une meilleure égalité des sexes.

___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 14 nga 20
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

Model testi

Lisez le texte, puis répondez aux questions, en cochant (X) la bonne réponse, ou en écrivant
l’information demandée.

UNE POLLUTION SANS FRONTIÈRES

Nos rejets ont des conséquences à long terme. Ils influent non seulement sur notre santé et notre qualité
de vie, mais aussi sur le climat de la planète.

Au terme de notre enquête, une conclusion générale se dégage : au de-là des alertes ponctuelles, la
pollution de l’air, de l’eau et du sol constitue aujourd’hui un phénomène durable, chronique et global.
Une grande partie de ses effets sur notre santé se situe à long terme, avec de fortes marges d’incertitude
sur leur importance. Mais il est fort possible que, par exemple, les particules rejetées par les pots
d’échappement des voitures et des camions ou les résidus de pesticides dans l’eau de boisson
constituent des bombes à retardement, dont les conséquences ne se feront sentir que dans quelques
dizaines d’années.
Nous laissons ainsi un héritage empoisonné et irréversible aux générations futures. Par ailleurs, aucun
lieu, en France ou ailleurs, n’est totalement épargné par ces pollutions. Les villes qui ont la chance
d’être en tête de notre classement ne sont pas un havre de pureté, mais sont simplement un peu moins
polluées que les autres! Et s’installer à la campagne ne représente pas une solution miracle : l’eau y est
en général plus polluée que dans les grands centres, et l’air parfois pas très pur à cause notamment des
pesticides!
En fait, la pollution traverse souvent les frontières, voire les continents. Ainsi a-t-on trouvé dans les
glaces polaires des traces de plomb qui viennent des pots d’échappement de nos voitures! Et il est
significatif que le principal risque radioactif en France vienne des retombées de la catastrophe de
Tchernobyl qui s’est déroulée il y a déjà dix-huit ans à environ 2500 kilomètres de chez nous. Tous les
spécialistes qui nous assuraient que le nuage avait épargné la France nous avaient raconté des
mensonges!
Bien sûr, notre situation reste privilégiée si on la compare par exemple à celle du Sud-Est asiatique, où,
à cause des incendies de forêts, la pollution de l’air atteint actuellement des niveaux sans commune
mesure avec ceux constatés dans les villes françaises. Cependant, les rejets dans l’atmosphère dus à nos
activités jouent un rôle non négligeable dans l’accroissement de l’effet de serre au niveau mondial. En
réduisant les émissions de ces gaz qui nous font tousser et piquent les yeux de nos enfants, nous
contribuerions du même coup à enrayer le réchauffement du climat de l’ensemble de la planète.
Bref, faire un cadeau à nos poumons, c’est en même temps faire un cadeau à la Terre.
Un objectif indispensable même s’il faut pour cela modifier nos façons de vivre...

Ça m’intéresse- mai 2004

___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 15 nga 20
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

COMPRÉHENSION DE TEXTE

Questions

1. Quels sont les trois types de pollution dont parle le texte ?


• .......................................................................................

• .......................................................................................

•........................................................................................

Cochez la bonne réponse :

2. Qui n’a pas dit la vérité aux Français ?

A) les écologistes.
B) le gouvernement français.
C) les experts.
D) les journalistes

3. Citez les conséquences de la pollution sur la santé de l’homme :

A) tousser et piquer les yeux.


B) tousser et tomber souvent malade.
C) tousser et avoir mal à la tête.
D) tousser et avoir le vertige

4. Dites si les phrases sont vraies ou fausses en cochant la case correspondante, puis citez les
passages du texte qui justifie votre choix :

VRAI FAUX JUSTIFICATIONS


A La campagne dispose plus de réserves
phréatiques pures que les grandes villes.
B Les glaces polaires ne sont pas polluées.
C Le nuage radioactif, dégagé par la station
Tchernobyl, a épargné la France.
D La France est aussi polluée que les pays de
Sud-Est asiatique.
E L’effet de serre est dû aux émissions de gaz.

___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 16 nga 20
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

5. Comment l’auteur du texte présente-il l’avenir ? Justifiez votre réponse.

--------------------------------------------------------------------------------------
Justifcation : --------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

II. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES


(grammaire et vocabulaire)

Répondez avec le pronom qui convient : en / y / de lui / à lui

6. Est-ce qu’il tient beaucoup à son travail ? – Je crois qu’il .....................


7. Est-ce qu’elle rêve de toi, à ton avis ? – Elle, rêver ................ ? C’est toi qui rêves !
8. J’ai besoin de ton aide. – Non ..............., tu peux .................. arriver tout seul.
9. Le petit chat s’est habitué aux enfants ? – Oui, ......... .

10. Associez les prépositions de la colonne 1 et les expressions de la colonne 2.

1 2

1. Annie parle trop de a) difficulté

2. C’est drôle : mon frère parle


Quelque fois en b) mon directeur, j’espère
qu’elle ne fera pas de gaffe.

3. Depuis son accident elle parle avec c) clients !

4. C’est d’accord pour cette fois, je te


promets de parler pour d) rêve, mais il ne se
souvient de rien.
5. Mon dieux ! Ma mère est en train
de parler avec e) ses problèmes

6. Mais si, vous me dérangez ! Vous


voyez bien que je parle aux f) toi. Mais je ne le ferai
qu’une fois.

___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 17 nga 20
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

Mettez les phrases au passif quand c’est possible.

11. On vient de nous rembourser la facture.

12. Cette année-là, on donnait cette émission tous les lundis sur la chaîne 3.

13. Sa mère lui téléphonera une fois par semaine.

14. Le directeur avait reçu lui-même les candidats.

Lisez ces mini-situations et dites si le conditionnel exprime une proposition, un conseil, un


reproche, une obligation, une prévision.
Écrivez la réponse entre les parenthèses (........................................)

15. a) Une partie de tennis dimanche, ça te dirait ?


( ............................... )
15. b) J’ai envoyé une lettre il y a une semaine ; je devrais recevoir une réponse demain.
(.................................. )
15. c) Est-ce que cela vous ferait plaisir d’aller dîner dans un restaurant indien ?
(................................... )
15. d) Si j’étais à ta place, je partirais demain matin très tôt.
( ................................ )
15. e) Vous ne voudriez pas aller voir cette pièce de Marivaux ! Les critiques sont mauvaises.
( ................................ )

16. Mettez au discours direct. Faites toutes les transformations nécessaires.

Il a estimé que l’on avait atteint en matière de racisme la limite et qu’il fallait tout tenter pour
l’enrayer. Il a ajouté que ce serait extrêmement difficile dans le contexte de chômage qui désespérait
les jeunes et le climat d’insécurité qui envahissait les esprits.

17. Complétez par des pronoms relatifs simples ou composés selon le cas.
a. J’ai un ordinateur à la maison ...................... je ne me sers jamais parce que c’est trop compliqué.
b. L’association reçoit un courrier énorme. Il y a des lettres ..................... on répond
personnellement et celles ......................... on répond par lettre circulaire.
c. C’est une langue ............. le système verbal est particulièrement difficile !
d. Il y a souvent des détails ....................... on ne pense pas, mais qui ont leur importance !
e. Nous avons obtenu une aide importante grâce ................... nous pourrons organiser un camp de
vacances pour les enfants défavorisés.
f. Le maire a pris une décision ..................... tous les habitants se réjouissent.

___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 18 nga 20
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

18. Complétez par les pronoms qui conviennent.

a. Ici on vend des vêtements de toutes les tailles :


Pour .......................... sont grosses, pour .......................... sont minces, pour ................. sont grands et
pour ....................... sont petites.

b. Notre Village –Club satisfait tout le monde : ................... aiment le sport, ....................... cherchent le
calme et le repos, ............................ souhaitent rencontrer d’autres gens et .................... veulent danser
le soir.

19. Choisissez la bonne construction en utilisant le verbe proposé.

a. La population en a assez de l’insécurité qui règne dans la ville. Il est normal


........................................................................ (réagir).
b. Caroline, maintenant ça suffit, il faut .............................................. une décision. Sinon, tu n’aura
rien (prendre).
c. Avec tous les bagages que nous avons, il vaux mieux ...................................... un taxi-camionnette !
(appeler)
d. Avec les enfants il faut .......................... patient. C’est bien connu ! (être)

III. PRODUCTION ÉCRITE

20. Le journal des jeunes de votre lycée vous demande votre avis sur la question
« Lutter contre la pollution : c’est le défit du XXIème siècle ». Pour ce faire, le texte intitulé « Une
pollution sans frontières » peut vous aider pour soulever les problèmes les plus importants. Vous
pouvez donner d’autres informations, des exemples, soulever d’autres problèmes, proposer des
antidotes, etc.
Vous rédigez un texte construit et cohérent sur ce sujet et vous l’envoyez à l’adresse électronique :
journaldesjeunes@yahoo.com (150-180 mots)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 19 nga 20
www.mash.gov.al
Shpjegues i Programit të Orientuar GJUHË FRËNGE

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________________________________________
© MASH, Maj 2010 Faqe 20 nga 20
www.mash.gov.al