Anda di halaman 1dari 4

TEMA 9 A PREHISTORIA

A QUE CHAMAMOS PREHISTORIA?


A Prehistoria a primeira etapa da Humanidade. Comezou fai uns cinco millns de anos coa aparicin
do primeiro ser humanos e finalizou fai uns 3500 anos cando as persoas inventaron a escritura. Caracterzase porque das fontes das que dispn o historiador, ningunha escrita . A Prehistoria a etapa
mis longa da Historia, pois fra dos ltimos 7000 anos, o resto do tempo fai referencia Prehistoria e
divdese sa vez en tres etapas :
1. Paleoltico : vivan da Caza e a recoleccin
2. Neoltico : descubriron a agricultura e a gandera. Fixronse sedentarios
3. A Idade dos metis : aprenderon a usar os metis
O ESTUDO DA PREHISTORIA
Ao non existir documentos escritos, moi difcil estudar a Prehistoria. As persoas encargadas do seu
estudo chmanse arquelogos. Estes personaxes buscan, desenterran e estudan os restos materiais
desta poca. Estes restos aparecen en lugares denominados xacementos. Ao non haber textos, ademais de centrarse en estudar os obxectos que nos quedaron, analizan os fsiles, que son sos petrificados dos nosos antepasados. Quedan moi poucos fsiles.
O PROCESO DE HOMINIZACIN
Os primeiros seres humanos apareceron en frica fai 5 millns de anos. Aos poucos foron cambiando a
sa forma ata chegar a ser como o home de hoxe. A esta evolucin coceselle como o proceso de
hominizacin.
CARACTERSTICAS DA HOMINIZACIN :
- Marcha bpeda: ao camiar sobre os ps liberan as mans que as usan para coller obxectos
- Dedo pulgar oponible : grazas a isto poden realizar ferramentas
- Crecemento do cerebro : pensan e son capaces de falar
- Cambios no tamao da cara.
EVOLUCIN DO SER HUMANO
1. Ardipithecus (fai 4,4 millns de anos) : est considerado como o antepasado comn mis antigo,
alimentbase principalmente de vexetais, era bpedo
2. Australopithecus (desde fai 4 millns de anos ata 1 milln de anos) : Era bpedo, contaba cun
cerebro anda pequeno.
3. homo habilis (fai 2,5 millns de anos) : apareceu convivindo con algns Australopithecus, foi capaz
de elaborar as sas primeiras ferramentas.
4. homo Erectus (fai 1,8 millns de anos) : Foi a primeira especie en sar de frica, comunicbase
mediante unha linguaxe sinxela e descubriu o uso do lume
5. homo de Neandertal (fai uns 150.000 anos) : Parecase bastante a ns anda que era mis baixo e
mis robusto, foi o primeiro en enterrar aos seus mortos
6. homo Sapiens (fai uns 175.000 anos) : Son os primeiros da nosa especie, inventou moitas ferramentas diferentes, desenvolveu a linguaxe, inventou a arte.
A VIDA NO PALEOLTICO
O paleoltico transcorreu desde a aparicin do ser humano fai 5 millns de anos ata a invencin da
agricultura e a gandera hai 11000 anos. Vivan da caza, da pesca e da recoleccin.
A VIDA NMADE : Eran nmades, polo que non vivan nun lugar fixo, an aqueles lugares nos que hai
alimento. Viven preto de lagos e ros. Viven ao aire libre, constren chozas. Algns grupos vivan en
covas.
A TRIBU : As persoas do paleoltico vivan en tribos duns 20-40 membros. Se estas persoas pertencen
a unha mesma familia denomnase clan. Estes membros da tribo protxense uns a outros. Os ancins,
que eran os que mis experiencia teen, eran os dirixentes das tribos. En ocasins pelexbanse entre

eles mesmos.
A CAZA E A RECOLECCIN : Normalmente eran cazadores de pequenos animais. S dedicbanse a
cazar grandes animais que estivesen atrapados ou aos que eles retiveran ao crear trampas.Tamn eran
carroeros, dicir, collen animais que estn xa mortos. A pesca apareceu hai 70000 anos. Usaban
arpns e trampas.
PRIMEIRAS FERRAMENTAS, A VESTIMENTA E O FOGO : A palabra paleoltico significa pedra antiga
e fai referencia a que os homes desta poca fabricaron as sas ferramentas de pedra. Para facer esta
ferramentas golpeaban as pedras unhas con outras. Tamn usaban os sos e a madeira. Un feito
importante foi o descubrimento do lume, xa que se quentaban, escorrentaban aos animais, cocan os
alimentos. Ao principio s controlaban o lume, logo aprenderon a acendelo.
AS PRIMEIRAS CRENZAS : Os nosos antepasados cran na existencia de numerosos espritos que os
axudaban para cazar. Levaban a cabo ritos para conseguir o seu favor. As persoas do Paleoltico enterraban aos seus mortos (o primeiro homo en facelos foi o de Neandertal).
A ARTE RUPESTRE : As primeiras representacins artsticas da Historia da humanidade naceron
durante o paleoltico. Coecidas baixo o nome de arte rupestre realizbanse nas paredes e teitos das
covas. Na maiora dos casos pintaban animais que pretendan cazar (Mamuts, bisontes). As pinturas
rupestres mis destacadas atopmolas na cova de Altamira en Cantabria e en Lascaux en Francia.
Os animais representbanse de forma individual, non forman escenas e eran moi realistas. As cores,
realizados con ferro, sangue, carbn, aplicbano coas mans ou pinceis feitos con pelo de animais.
Algunhas veces, buscando que as figuras tivesen relevo, facanas en santes das rocas.O home
prehistrico realizou outras obras, como as Venu, Pequenas esculturas feitas de marfil, pedra ou so.
Representaban a mulleres con formas moi voluminosas. Crese que estn relacionadas co culto
fecundidade.
A REVOLUCIN NEOLTICA
Hai 13000 anos produciuse un progresivo aumento da temperatura da terra. Os xeos se replegaron
cara aos polos. A fauna viuse obrigada a emigrar cara a outros lugares. Os humanos, ante a fuxida dos
animais comezaron a atrapalos para asegurarse a obtencin de carne e leite. Naceu as a gandera.
Case ao mesmo tempo naceu a agricultura, xa que observaron que algunhas sementes florecan ao
deixalas caer no chan. A aparicin de agricultura e gandera foi un cambio fundamental na historia da
Humanidade. O home fxose sedentario e comezou a vivir en aldeas e en lugares fixos. Isto cocese
baixo o nome de Revolucin neoltica.
A VIDA NO NEOLTICO : As aldeas situbanse preto dos ros. Facalles falta auga para eles, plantar e
dar de beber aos animais. Comezou a utilizarse a pedra puda para fabricar as ferra- mentas.
Empezronse a fabricar tecidos. Inventouse a cermica para almacenar o gran que obtian das
colleitas
A IDADE DOS METAIS
Fai uns 7000 anos apareceron os primeiros instrumentos de metal. Por iso a esta poca coceselle
como idade dos metis. O primeiro metal utilizado foi o cobre, anda que non era moi resistente. Logo
usaron o cobre e o ferro. Esta idade cocese tamn como a poca dos inventos :
A) Inventouse a roda que mellorou os transportes
B) A vela, que permitiu aos barcos aproveitar a forza do vento
C) o arado fixo posible labrar mis extensin de terreo
D) inventaron novos sistemas de regado e construron canles

TEMA 10 LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES.


A APARICIN DA ESCRITURA.
A escritura apareceu fai uns 5.000 anos, este feito transcendental para o desenvolvemento das
civilizacins. A partir deste momento comezamos o estudo da Historia. Apareceu para lembrar os datos
importantes da cidades. Escritura cuneiforme (Mesopotama) e xeroglfica (Egipto).
DAS CIDADES AOS IMPERIOS.
O paso das cidades a imperios debeuse a 3 causas : - Os reis foron aumentando os seus territorios
- Nalgns casos pactaron con pobos vecios, para ter mais forza - Noutras ocasins aumentaron a sa poder mediante a guerra.
As primeiras civilizacins desenvlvense en Mesopotamia, Exipto, India e China fai uns 5.000 anos.
Reciben o nome de civilizacins fluviais, porque estn preto de grandes ros. Todas estas civilizacins tian 3 caractersticas comn : - O poder poltico era forte e centrar no rei - A poboacin estaba moi jerarquizada, dicir, estaba dividida en dous grupos : minora de privilexiados e maiora sometida - Construanse grandes obras como canles, palacios, templos e tumbas.
A HISTORIA DE MESOPOTAMIA
Mesopotamia unha zona crave para o comercio entre o mar Mediterrneo, Asia Menor e Siria.
DIVDESE EN DAS ZONAS :
- Alta Mesopotamia (Asiria) : situada ao norte. Habitada por asirios.
- Baixa Mesopotamia (Caldea) : situada ao sur e habitada por sumerios e acadios.
A POBOACIN MESOPOTMICA
Os grupos privilexiados constituan unha minora da poboacin. Estaban constitudos por :
- A aristocracia : formada polo rei, a sa familia e a nobreza
- Os sacerdotes : encargados dos rituais relixiosos.
- Os funcionarios : destacaban os escrbas (tian moito poder pois saban ler, escribir e contar).
Os non privilexiados constituan a maiora da poboacin e podan ser libres ou escravos sen dereitos
As mulleres eran propiedade dos homes, se traballaban cobraban a metade.
A CULTURA MESOPOTMICA
A RELIXIN : os mesopotmicos eran politestas (cran en varios deuses) e representbanos como
persoas. Por exemplo, Enlil (deus dos ventos), Ishtar (deusa da guerra, o amor e a fecundidade).
Non cran na vida despois da morte.
A ARTE : os mesopotmicos inventaron o arco e a bveda.
Os edificios mis importantes foron o palacio e o templo. Preto destes ou no seu interior construanse
zigurats (pirmides graduadas que servan como lugar de culto, observatorio astronmico)
A ESCULTURA : Pequenas estatuas e relevos.
EXIPTO : O NILO
Hai mis de 5.000 anos xunto ao ro Nilo, xurdiu unha das civilizacins mis importantes da Historia, o
antigo Exipto. A poboacin concentrbase s beiras do ro Nilo nunha estreita franxa que eles denominaban terras negras porque as augas do ro deixaban al un barro moi frtil no que eles sementaban. Mis al estendanse as terras vermellas, dicir, o deserto onde apenas vivan animais nin plantas, s pequenas tribos e algns campesios. Este territorio tamn serva para a defensa de invasins
dos pases vecios.
AS CRECIDAS DO NILO
O ro Nilo atravesa Exipto, as sas augas : - abastecan s persoas - era unha va de comunicacin
- regaba os campos de cultivo - construron diques e canles.
A vida dos exipcios estaba regulada polo ritmo das augas do ro. Cada ano, de xuo a setembro, o ro
desbordbase e alagaba as beiras e cando as augas retirbanse era a poca de sementar. A crecida do

Nilo eran fundamental, xa que se se atrasaba ou non se produca as terras eran estriles e producanse grandes fames negras. O ro Nilo era tan importante para eles que mesmo tian un deus, Hapi,
que o representaba.
A TERRA DO FARAN
A historia de Exipto comezou no ano 3.000 a.C aproximadamente (momento no que o rei Menes
unificou todos os territorios que estaban xunto ao Nilo) e finalizou no 31 a.C (conquista de Exipto
polos romanos). Exipto quedou gobernado pola figura do faran (rei que concentraba todos os
poderes, ditaba leis, gobernaba o pas, controlaba o comercio e que era considerado como un
deus). Na historia de Exipto, destacaron farans como Tutankamn, Ramss I
A SOCIEDADE EXIPCIA
PRIVILEXIADOS (minora da poboacin que concentraba o poder poltico e econmico) :
- O faran
- os nobres : normalmente eran os familiares do faran. Gobernaban as provincias e vivan en
mansins luxosas.
-Os sacerdotes : controlaban os ritos relixiosos.
- Escrbas : redactaban documentos oficiais e levaban as contas.
O RESTO DA POBOACIN SOMETIDA AOS GRUPOS PRIVILEXIADOS :
- Campesios : vivan de forma modesta e pagaban impostos.
- Artesns, comerciantes e serventes : eran persoas libres que realizaban tarefas para un seor a
cambio dun pequeno salario.
- Escravos : eran prisioneiros de guerra e non tian ningn dereito.
- As mulleres : normalmente ocupbanse da casa. Un caso especial foi o de Cleopatra (chegou a
gobernar como un faran).
A RELIXIN. OS TEMPLOS
OS DEUSES : Os exipcios eran politestas, dicir, cran en varios deuses. O seu Deus principal era o
deus Sol, chamado Ra, Amn ou Atn. Outros deuses importantes eran Isis, Osiris e Horus. Tamn
adoraban a animais, elementos da natureza e a persoas como o faran.
OS TEMPLOS : construdos en pedra, con teitos planos sostidos por grandes columnas.Formados por :
-Unha longa avenida decorado con estatuas de esfinges (figuras con corpo de len e cabeza humana) - O pilono muro groso de acceso ao templo - O patio rodeado de enormes columnas - Sala hipstila cuberta e chea de columnas - Santuario lugar no que se gardaba a estatua do deus.
A VIDA DESPOIS DA MORTE
Os exipcios cran na vida despois da morte e que era necesario conservar os corpos para esta segunda
vida. Por iso, convertanos en momias, dicir, secaban os corpos e envolvanos con vendas. Despois
gardbanos nun sartego e enterrbanos en tumbas. O sartego rodebase dun axuar, e para impedir os
roubos deste, as tumbas estaban cheas de pasadizos. As tumbas mis grandes eran dos farans, as
mis espectaculares as pirmides de Gizeh.
A ARTE EXIPCIA
Moi infludo pola relixin e pola crenza na vida despois da morte por iso, construan templos como
vivendas de deuses e tumbas para defuntos e decorbanas con esculturas e pinturas. Outras obras
tian unha funcin poltica como as pinturas e enormes estatuas que se facan dos farans para de
mos trar o seu poder. A pintura e a escultura seguen unhas normas, que son :
- A falta de perspectiva : represntanse figuras planas.
- A frontalidade : os obxectos mstranse de fronte, pero nas figuras humanas, a cara, brazos e pernas
aparecen de perfil.
- A idealizacin : as persoas represntanse mis novas e belas que o que son na realidade.
- A inmobilidade e a rixidez : figuras estticas