Anda di halaman 1dari 18

1

(a)
Tulis nilai tempat bagi digit yang bergaris.
Write the place value of the underlined digit.
[3 markah/ marks]

Jawapan/ Answers:

(i)
(ii)
(iii)

Nombor
Number
6212

Nilai tempat
Place value

12 431
738 256

(b) (i)
Nombor yang manakah menjadi 130 000 selepas dibundarkan kepada puluh ribu terdekat?
Which numbers became 130 000 after rounding off to the nearest ten thousand?

(A) 133 266


(B) 135 266

(C) 138 266


(D) 140 266

(ii)
Bundarkan nombor bulat yang berikut kepada ribu terdekat.
Round off the following whole numbers to the nearest thousand.
[4 markah/ marks]

Nombor
Number
248 736
671311
5971 112

Nilai tempat
Place value

1) 19845
2) 311840
3) 855460

Jawapan/ Answers:
(i)
(ii)

(c)
Tulis nilai tempat bagi digit yang bergaris.
Write the place value of the underlined digit
[3 markah/ marks]

(i)
(ii)
(iii)
Jawapan/ Answers:

Empat ratus Sembilan


Four hundred and nine
Tujuh ribu tiga ratus enam puluh lapan
Seven thousand three hundred and sixty-eight
Sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima belas
Ninety-two thousand three hundred and fifteen

2
(a)
Tulis nombor bulat berikut dalam angka.
Write the following whole numbers in figure.
[3 markah/ marks]

(i)
(ii)
(iii)
Jawapan/ Answers:

(b)(i)
Hitung nilai bagi 12 (43 + 32) - 309
Calculate the value of 12 (43 + 32) 309
[3 markah/ marks]

Jawapan/ Answer:

(ii)
Tambang bas dari Seremban ke Kuantan ialah RM 36 untuk dewasa dan RM 23 untuk kanakkanak. Ronald membeli 3 keping tiket dewasa dan 7 keping tiket kanak-kanak. Hitung jumlah
tambang.
The bus fares from Seremban to Kuantan are RM 36 for an adult and RM 23 for a child. Ronald
buys 3 adult tickets and 7 child tickets. Calculate the total fares.
[4 markah/ marks]

3
(a)
Mei Ling membeli 9 kotak pen. Setiap kotak mengandungi 52 batang pen. Dia membahagikan
pen itu sama rata kepada 36 orang murid. Kira bilangan pen yang diterima oleh setiap murid.
Mei Ling buys 9 boxes of pens. Each box contains 52 pens. She divide the pen equally among 36
students. Calculate the number of pens does each student recived.
[3 markah/ marks]

(b)
Lengkapkan urutan nombor berikut.
Complete the following number sequence.
[3 markah/ marks]

Jawapan/ Answer:

64 00,3 200, ______, _______, 400, ________, 100


(c)(i)
Senaraikan semua faktor sepunya bagi 12 dan 18.
List all the common factors of 12 and 18.
[3 markah/ marks]

Jawapan/ Answers:

(ii)
Faktor perdana bagi 126 ialah 2, 3, dan
The prime factors of 126 are 2, 3 and
[1 markah/ marks]

Jawapan/ Answers:

A
B
C
D

6
7
9
11

4
(a)
Lengkapkan urutan nombor perdana berikut
Complete the following prime number sequence
[3 markah/ marks]

Jawapan/ Answers:

...5, 7,

,13,17,19,

,31,37

(b)
Tentukan sama ada 4 ialah faktor bagi nombor berikut.
Determine whether 4 is a factor for the following numbers.
[3 markah/ marks]

Jawapan/ Answers:

Nombor
Number

48

82

96

124

206

12 dan
18

Ya/ Tidak (i)


Yes/ No

12 dan
24

(ii)

18 dan
36

(iii)

(iv)

24 dan
36

(v)

(c)(i)
Cari faktor sepunya terbesar bagi nombor 18, 36 dan 54.
Find the highest common factor for the number 18, 36 and 54.
[3 markah/ marks]
Jawapan/ Answers:

5
(a)
Tandakan (/) pada pasangan nombor yang mempunyai faktor sepunya terbesar ialah 6.
Mark (/) the pair of numbers having the highest common factor of 6.
[4 markah/ marks]

Jawapan/ Answers:

(b)
...13,17, p, 23, 29, q, 37... ialah urutan nombor perdana dalam tertib menaik.
Cari nilai p + q.
...13, 17, p, 23, 29, q, 37... is a number sequence of prime numbers in ascending order. Find the
value of p + q.
[3 markah/ marks]

Jawapan/ Answers:

(c)
Padankan pasangan nombor berikut dengan faktor sepunya yang betul.
Match the following pair of number with correct common factor.
[3 markah/ marks]

6,10, dan 12
Jawapan/Answer

6
(a)
Bulatkan faktor bagi 64
Circle the factor of 64.
[3 markah/ marks]
Jawapan/ Answers:

16

18

48

12

34

32

72

(b)
Cari dua gandaan sepunya yang pertama bagi setiap pasangan nombor berikut.
Find the first two common multiples for each of the following pair numbers.
[2 markah/ marks]

(c)(i)
Lorekkan kawasan yang mewakili pecahan yang diberikan.
Shade the region represented by the following fractions.
[3 markah/ marks]

Jawapan/ Answers:

(ii)
1
4

7
8

2
6

Ramli menerima RM160 daripada ayahnya. Dia membelanjakan 1/4 daripada wangnya untuk
membeli buku cerita. Hitung baki duit Ramli.
Ramli received RM160 from his father. He spent 1/4 of his money to buy story books. Calculate
the balance of his money.
[3 markah/ marks]
Jawapan/ Answers:

10

(a)(i)

Hitung nilai bagi


Calculate the value of

dan ungkapkan jawapan sebagai pecahan dalam sebutan terendah.


and express the answer as a fraction in its lowest term.
[4 markah/ marks]

Jawapan/ Answers:

(ii)
Lorekkan

daripada bulatan dalam Rajah 1 (b) (ii).

11

Shade

the whole circle in Diagram 1 (b) (ii).


[4 markah/ marks]

Rajah 1 (b) (ii).

(b)
Isi kotak berikut dengan pecahan yang betul
Fill in the following boxes with the correct fractions.
[3 markah/ marks]

8
(a)(i)
Tukarkan
Change

kepada pecahan tak wajar


into improper fraction
[2 markah/ marks]

12

Jawapan/ Answers:

(ii)
Nilaikan pecahan berikut:
Evaluate the following fraction:
7
3

6
7

1
2
[2 markah/ marks]

Jawapan/ Answers:

(b)
Sebuah kelas mempunyai 40 orang pelajar. 3daripada pelajar itu adalah pengakap dan
5
1 daripada pelajar itu ialah pandu puteri. Berapakah bilangan kadet polis yang terdapat di
4
dalam kelas itu?
There are 40 students in a class. 3/5 of the total students are scouts and 1/4 of the total students
are girl guides. The remaining students join the police cadets. How many police cadets are there
13

in the class?
[3 markah/ marks]
Jawapan/ Answers:

(c)
Padankan pecahan yang setara
Match the equivalent fraction
[3 markah/ marks]

9(a)i)
Jawapan/ Answers:

14

Tandakan (/) pada pecahan yang mempunyai nilai paling besar


Tick (/) for the fraction with the largest value.
[1 markah/ marks]
Jawapan/ Answers:

(ii)
Nilaikan pecahan berikut.
Evaluate the following fraction
2 x
7

2 +3
5 4

4
7
[4 markah/ marks]

Jawapan/ Answers:

15

(iii)
Pak Abu mempunyai dusun seluas 4 hektar. Dia menanam 2 1 hektar dengan pokok
4
durian. Berapa hektar tanah yang tidak ditanami pokok durian?
Pak Abu has an orchard of 4 hectares. He planned 2 1 hectares with durian tress. How
4
many hectares of his orchard are not planted with durian trees?
[4 markah/ marks]
Jawapan/ Answers:

10
(a)
Tentukan sama ada setiap pernyataan berikut adalah benar atau palsu.
State whether each of the following statement is true or false.
(i)
Nombor 1 merupakan nombor perdana.
Number 1 is a prime number.
(ii)
Nombor 2 merupakan satu-satunya nombor perdana yang genap.
Number 2 is the only even number in prime number.

(iii)
Nombor 35 merupakan nombor perdana kerana ia boleh dibahagi
dengan 1 dan diri sendiri.
16

Number 35 is a prime number because the number can be divided by 1 and itself.
[3 markah/ marks]

(b)(i)
(ii)
Senaraikan semua gandaan bagi 2 dan 3 yang kurang daripada 30.
List all the multiples of 2 and 3 that are less than 30.
Pada ruangan jawapan , bulatkan semua gandaan sepunya untuk jawapan di 9 (b)(i).
In answer space, circle all the common multiples for answer in 9(b)(i).
[3 markah/ marks]
Jawapan/Answer:
Gandaan 2: ____________________________________
Gandaan 3 :____________________________________

(c)
Cari gandaan sepunya terkecil GSTK bagi nombor-nombor yang berikut.
Find the lowest common multiple of the following numbers.
[4 markah/ marks]
(i)
15 dan 25
(ii)
18 dan 20

17

Jawapan/Answer:
(i)

(ii)

18