NOTA EDU 3107 (SEM 7

)

Tajuk 3: Peranan guru biasa sebagai guru pembimbing   Semua sekolah perlu mempunyai kaunselor atau guru pembimbing untuk membimbing pelajar-pelajar yang memerlukan. Guru biasa boleh memainkan peranan ini dengan syarat mereka telah mendapat latihan minima di dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Mengurus program bimbingan & kaunseling.  Perancangan – Guru merancang program di sekolah.  Pengelolaan – Gunakan prosedur kaunseling untuk kelolakan program.  Penentuan halatuju – Tentukan halatuju & laksanakan perancangan, buat keputusan, membuat garis panduan & peraturan.  Menilai – Menilai keberkesanan program, kenal pasti

Kumpul maklumat pelajar sekolah (pentadbiran).  Urus fail pelajar.  Menyimpan rekod.  Surat-menyurat.  Penubuhan dan pengelolaan kelab bimbingan/ kerjaya.  Lapor aktiviti bimbingan dan kaunseling kepada pentadbir.

Mengenalpasti pelajar bermasalah dari segi disiplin (buat rujukan kepada kaunselor tertentu).

TUGAS-TUGAS GURU PEMBIMBING

Memupuk pelajar dengan tabiat belajar dan melakukan kerja dengan baik. Berperanan untuk mengesan masalah akademik pelajar dan bertanggungjawab untuk menangani kelemahan ini melalui beberapa perancangan dan

Menjadi perantara / perunding di antara pihak sekolah dan ibu bapa.

NOTA EDU 3107 (SEM 7)

NOTA EDU 3107 (SEM 7)

INVENTORI DAN REKOD

Penempatan Rekod & Dokumentasi Penyelaras Sumber Menyediakan & mengendalikan fail & rekod pelajar. Kumpul dan rekod butir berkaitan penilaian dan pentafsiran minat

ELOR BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP INVENTORI DAN REKOD

Mengawasi statistik dan corak kehadiran pelajar. Memberi maklumat tentang pencapaian , kemajuan & prestasi pelajar. Menjalankan kajian/kajiselidik untuk membantu perkembangan pelajar.

Jenis inventori: inventori minat, inventori minat kerjaya, inventori personaliti &

NOTA EDU 3107 (SEM 7)

FAKTOR PELAJAR BERMASALAH

Menyumbang kepada masalah akademik dan juga masalah delinkuesi dan sekolah.
Faktor Psikologi Fizikal Mental Peribadi Penerangan Masalah emosi seperti fobia, trauma, benci, takut, penggeli. Pelajar kurang sihat disebabkan kekurangan zat makanan, kekurangan tenaga akibat membantu keluarga mencari nafkah. Faktor warisan, kelahiran yang tidak cukup normal, kecederaan otak akibat kemalangan / trauma. Masalah kemiskinan, kewangan, perhubungan, rakan sebaya, persekitaran, hilang minat, kritik sendiri, hela bela diri, masalah Pengajaran dan Pembelajaran komunikasi dan seumpamanya. Perkembangan kognitif pelajar tidak selaras dengan kurikulum yang disediakan, pedagogi pengajaran guru lemah dan bahan pengajaran kurang menarik minat pelajar.

NOTA EDU 3107 (SEM 7)

NOTA EDU 3107 (SEM 7)

MENGESAN MASALAH AKADEMIK PELAJAR  Masalah penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira.  Cara kaunselor mengesan masalah pelajar dari segi akademik ialah dengan cara: – – – Pemerhatian, profil pelajar, ujian, latihan harian dan soal jawab. Menyenaraikan semua masalah yang dikenalpasti. Mengesan punca masalah dengan ujian diagnostik.

MENGESAN MASALAH TINGKAH LAKU PELAJAR  Ujian kecerdasan  Ujian minat  Ujian kecenderungan bakat  Ujian personaliti  Ujian saringan  Ujian diagnostik  Ujian aptitud khas

Cara kedua kaunselor mengesan masalah tingkah laku pelajar ialah melalui teknik bukan ujian: i. Kajian dokumen utama dan dokumen sekunder yang mengandungi maklumat pelajar. – Isi kandungan: autobiografi pelajar, anekdot dan kad kumulatif (dokumen utama). – Dokumen sekunder: laporan temubual dan pemerhatian. i. Soal selidik: teknik temubual kaunselor boleh mendapat butirbutir pelajar seperti butir diri, keluarga, kesihatan, hobi,

NOTA EDU 3107 (SEM 7)

rancangan masa depan, aktiviti kokum, minat dan seumpamanya. ii. Teknik pemerhatian: untuk mengenalpasti ciri-ciri pelajar dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor. iii. Rekod anekdot: Laporan berdasarkan pemerhatian terhadap sesuatu kejadian/ peristiwa oleh guru kaunselor.
iv. Sosiometri dan sosiogram – sosiometri (kaedah penelitian) – untuk memerhatikan hubungan

sosial & psikologi pelajar yeng berinteraksi dalam kumpulan mereka. Sosiogram – gambarajah / lakaran yang terbentuk dari hasil hubungan sosial tersebut. Guru akan mentafsir berdasarkan gambarajah tersebut.

i. Kad himpunan 001 dan 002: Rekod persekolahan dan rekod peribadi pelajar. ii. Senarai semak: inventori mengkaji soalselidik tentang tabiat/ masalah emosi nyang dihadapi oleh pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful